Systém pro předsazené upevnění otvorových výplní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systém pro předsazené upevnění otvorových výplní"

Transkript

1 Systém pro předsazené upevnění otvorových výplní Spolehlivé upevnění oken a dveří na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje

2 Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská Říčany Jažlovice Vypracováno ve spolupráci se zastoupením společnosti COMPACFOAM GmbH pro Českou republiku. Váš osobní poradce: Realizace: EJOT CZ, s.r.o., Říčany Jažlovice Big-Print s.r.o., Ústí nad Labem Tisk: INTEGRAF, s.r.o., Náchod Právní pokyny: Platí naše aktualní prodejní a dodací podmínky. Výrobky EJOT jsou neustále dále vyvíjeny. Technické změny, změny sortimentu a cen jsou vyhrazeny. Dbejte prosím při projektovaní a aplikaci našich výrobků uznávaných technických zásad, stavebně právních ustanoveni a příslušných bezpečnostních předpisů. Schválení našich výrobků najdete bezplatně ke stažení na internetové adrese by EJOT CZ, s.r.o. EJOT je registrovaná obchodní značka fi rmy EJOT GmbH & Co. KG COMPACFOAM je registrovanou obchodní značkou firmy COMPACFOAM GmbH 2

3 EJOT -COMPACFOAM Předsazené upevnění oken a dveří Charakteristika a výhody systému: Nosná konstrukce má stejné tepelně izolační vlastnosti jako zateplení Dokonalá tepelná izolace a utěsnění připojovací spáry Systém je vhodný pro všechny konstrukční materiály rámů oken a dveří Montáž do všech typů zdících materiálů Možnost dilatace rámu Snadná rektifikace rámu Spolehlivé upevnění nosných prvků v dostatečné vzdálenosti od hrany stavebního otvoru Upevnění osvědčenými upevňovacími a kotvícími prvky EJOT Aplikace zateplovacího systému až do 6-ti měsíců od montáže otvorových výplní Realizace školenými montážními pracovníky 3

4 Úvod EPBD II požadavky na snižování energetické náročnosti budov (výtah) EPBD II Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov podstatně doplňuje a mění Směrnici EPBD I, implementovanou zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a souvisejícími prováděcími předpisy. EPBD II stanoví základní principy a požadavky pro dosažení podstatného snížení energetické náročnosti budov. Konkrétní postupy a legislativa jsou pak v kompetenci jednotlivých členských zemí EU. Budovy s téměř nulovou spotřebou energie EPBD II stanoví povinnost zajistit do 31. prosince 2020, aby všechny nové budovy byly budovami s téměř nulovou spotřebou energie. Směrnice dále stanoví členským státům povinnost zajistit, aby nové budovy užívané a vlastněné orgány veřejné moci byly po 31. prosinci 2018 budovami s téměř nulovou spotřebou energie. Nákladově optimální úroveň Minimální požadavky na energetickou náročnost musí splňovat nové i stávající budovy, kde bude prováděna větší rekonstrukce a bude to technicky, funkčně a ekonomicky proveditelné. Problematika připojovací spáry otvorových výplní Co je to připojovací spára? Jedná se o místo, kde je otvorová výplň (okno, dveře, prosklená fasáda, střešní světlík) připojena ke konstrukci stěny budovy. Připojovací spáry dosahují na objektech minimálně celkové délky několik desítek metrů. Požadavky na připojovací spáru jsou určeny normou ČSN (prováděcí vyhláškou č. 291/2001 Sb. zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb.): nulová propustnost vody, nulová propustnost vzduchu, zamezení vzniku kondenzátu, umožnění dilatace (těsnících i kotevních prvků), tepelná a zvuková izolace V praxi většinou připojovací spára tyto podmínky nesplňuje. Opatření proti zafoukání dešťové vody, proti kondenzaci vodních par z interiéru v konstrukci, vzduchotěsnost a teplená izolace jsou naprosto nedostatečné. Nevhodné osazení oken může zvýšit u pasivních domů náklady na vytápění až o 50%. Otvorová výplň je ke konstrukci stěny obvykle přišroubována rámovými kotvami nebo hmoždinkami pevně, bez možnosti rámu výplně dilatovat. Přitom u plastových oken (s tmavším odstínem rámu) může být dilatace rámu až 3 mm na běžný metr. Tepelnou roztažností rámu při běžném způsobu montáže dochází k nadměrnému namáhání rámu a upevnění a zvýrazňují se netěsnosti připojovací spáry. V případě nízkoenergetických a pasivních domů se nejčastěji požadovaného odporu zdiva dosahuje kontaktním zateplením stěn. Tloušťka teplené izolace (většinou EPS) se pohybuje mezi 250 až 400 mm. Pro zajištění teplené izolace připojovací spáry, vyrovnaných zisků a ztrát ze slunečního záření a také s ohledem na estetické působení je nutné umístit otvorovou výplň vně nosného zdiva, tedy do tepelné izolace. V takovém případě se jedná o předsazenou montáž. 4

5 Úvod Předsazené upevnění oken a dveří EJOT-COMPACFOAM Společnost EJOT CZ, společně se zástupcem COMPACFOAM pro Českou Republiku vyvinuli ucelený systém předsazené montáže, který zcela řeší požadavky na připojovací spáru. Úplné překrytí nosné a pomocné konstrukce předsazení venkovní fólií zajistí dokonalou těsnost proti hnané dešťové vodě i v období, kdy ještě není realizováno vnější zateplení. U nezakryté venkovní fólie je zvýšená odolnost proti UV záření na 6 měsíců (při realizaci zateplení bezprostředně po montáži otvorových výplní stačí použít vnější fólii šířky 50 mm, překrývající pouze připojovací spáru). V obou případech zabezpečí vnější fólie odvětrání případné vlhkosti z konstrukce. Vnitřní fólie zabezpečí vzduchotěsnost a parotěsnost napojení otvorové výplně na konstrukci stěny. Předsazené upevnění E-C vyhoví požadavku na těsnost obálky budovy a brání vniknutí vlhkosti ve formě vodních par do konstrukce. Délková dilatace rámu výplně působí buď do volného prostoru a není jí nijak bráněno, nebo proti upevňovacím bodům, případně podélně s upevňovacími body a v takových případech je kompenzována jejich pružností. Materiál upevňovacích bodů i pomocné konstrukce má stejné izolační vlastnosti jako tepelná izolace stěny. Řešení propojovací spáry zajišťuje její dokonalou neprůzvučnost. Vlastní hmotnost okna, případně vnesená hmotnost působící na rám, je přenesena na stěnu pomocí parapetních upevňovacích bodů. Okna a dveře k úrovni čisté podlahy jsou umístěny na prahových upevňovacích bodech a na podkladních profi lech předsazených před základovou desku. Pohybu otvorové výplně do stran brání stranové upevňovací body, umístěné vždy tak, aby zachytávaly reakce od okenních křídel, případně posuvných dveří. Účinky od zatížení větrem přenášejí na ostění plechové kotvy umožňující namáhání na vzpěr i tah (sání i tlak větru). 5

6 PŘEDSAZENÉ UPEVNĚNÍ informace Požadavky POŽADAVKY NA ROZMĚR OKENNÍ VÝPLNĚ OTVORU Pro spolehlivou montáž je nutné, aby rozměr okenní výplně byl menší než stavební otvor. Výška okenní výplně včetně podkladního profi lu musí být o 15 mm menší, než je stavební otvor. Výška dveří nebo okna k úrovni čisté podlahy musí být o 10 mm menší, než je stavební otvor. Šířka výplně musí být o 20 mm menší, než je stavební otvor. POŽADAVKY NA OSTĚNÍ Ostění musí být do vzdálenosti 100 mm od vnějšího okraje celistvé, bez volných spár. Pokud není tento požadavek splněn, je nutné ostění upravit omítnutím. 10 Šířka okna/dveří=šířka otvoru - (10+10) Šířka otvoru Šířka okenního rámu 10 Ostění a venkovní stěnu v místech, kde bude aplikován lepicí tmel předem napenetrovat pro spolehlivé nalepení fólie*. U zdiva s dutinových cihel, směřují-li dutiny do ostění stavebního otvoru, je nutné zakončit ostění betonovou mazaninou tloušťky minimálně 50 mm. Tam, kde to není s ohledem na velikost stavebního otvoru možné, je nutné zalít dutiny cementovou suspenzí do hloubky minimálně 60 mm pro spolehlivé upevnění kotevních prvků. Technické parametry Rozměry, hmotnost, počet otevíraných křídel a tvar výplně otvoru jsou rozhodující pro stanovení počtu a rozmístění upevňovacích bodů. Charakteristická únosnost parapetního upevňovacího bodu (v kombinaci s úhelnikem L) je 1,8 kn. Na upevňovací body působí síly od vlastní hmotnosti otvorové výplně při různých otevřeních křídel a vnesená hmotnost od náhodných zatížení. Hmotnost výplně stanoví výrobce. Výška okenního otvoru Výška dveřního otvoru UPOZORNĚNÍ Pro zachování pasivního nebo nízkoenergetického standardu objektu je nezbytně nutné použití podkladního profi lu COMPACFOAM. Běžně používané plastové komorové podkladní profi ly nemají požadované tepelně izolační vlastnosti a mohou zhoršit tepelně izolační vlastnosti celé konstrukce. Křídlo Rám Je-li přesto použit komorový podkladní profi l, je nutné mezi upevňovací body a profi l vložit roznášecí podložky. Roznášecí podložky je nutné použít i u stranových upevňovacích bodů v případě plastových a hliníkových oken. A vzdálenost hrany křídla od podlahy B výška skladby podlahy *) doporučená penetrace SWS Primer 6

7 KOTVÍCÍ PLÁNY Upevňovací body okna PŘEDSAZENÉ UPEVNĚNÍ informace Potřebné údaje pro zpracování cenové nabídky: počet kusů, rozměry, hmotnosti, nákres výplně vyznačení spojování do sestav a rohů Potřebné údaje pro zpracování montážní dokumentace: Upevňovací body dveře typ rámového profi lu výplní hmotnost výplní typ hliníkového prahu vchodových a terasových dveří výška od hrubé po čistou podlahu u vchodových, terasových dveří a francouzských oken (viz strana 6) materiál stěny Dodávka zahrnuje: Umístění plechových kotev upevňovací body včetně potřebných upevňovacích prvků podle druhu zdiva úhelníky L pro upevňovací body v parapetní oblasti včetně upevňovacích prvků speciální plechové kotvy pro upevnění rámu do ostění včetně upevňovacích prvků hranol EPS pro dotvoření obvodového izolačního lemu kolem rámu roznášecí podložky pro podložení komorových parapetních profi lů a plastových a hliníkových rámů v místech upevňovacích bodů těsnící fólii vnější š. 250 mm (volitelně š. 50 mm) těsnící fólii vnitřní š. 70 mm lepicí tmel pro lepení a utěsnění fólií montážní lepidlo pro nalepení podkladního profi lu k okennímu rámu a k upevňovacím bodům a tepelně izolačních hranolů k dveřnímu prahu UPOZORNĚNÍ Vnější fólie š. 50 mm se může použít v případě, kdy do 30 dnů po montáži oken dojde k realizaci vnějšího zateplení. U dřevěných oken je z důvodu zamezení zatečení použití vnější fólie š. 250 mm nezbytné vždy. A: vzdálenost plechových kotev (upevňovacích bodů): max. 700 mm E: vzdálenost od vnitřního rohu rámu a sloupku cca 150 mm, pro plastové barevné profily cca 250 mm Pozn.: V případě otvorové výplně s výškou 2 m a více se do středu výšky rámu umístí upevňovací body a rám se šroubem RA-P k upevňovacímu bodu upevní. Přesahuje-li šířka výplně 2 m upevní se rám v nadpraží sroubem RA-P k upevňovacímu bodu v blízkosti středu rámu. 7

8 PŘEDSAZENÉ UPEVNĚNÍ Výpis prvků pro předsazené upevnění Upevnění otvorových výplní výrobek účel použití číslo výrobku měrná jednotka jednotka balení Upevňovací bod standard Úhelník L na parapetní hraně pro přenos vlastní hmotnosti okna a vnesenou hmotnost od náhodných zatížení (v kombinaci s úhelníkem L), po stranách rámu pro přenos bočních sil pro zajištění upevňovacích bodů na parapetní hraně kusů 1 kus kusů 1 kus Plechová kotva pro upevnění rámu otvorové výplně do ostění k přenosu zatížení větrem (sání i tlak) kusů 10 kusů Prahový bod standard pro upevnění oken k úrovni čisté podlahy a dveří kusů 1 kus Prahový bod HS pro upevnění HS portálů (posuvných dveří) kusů 1 kus Úhelník HS pro upevnění podkladních hranolů HS portálů (posuvných dveří) kusů 1 kus 8

9 Pomocné prvky PŘEDSAZENÉ UPEVNĚNÍ Výpis prvků pro předsazené upevnění výrobek účel použití číslo výrobku měrná jednotka jednotka balení Hranol EPS 100x93x1000 pro dotvoření obvodového izolačního lemu kolem rámu otvorové výplně mezi upevňovacími body UBS kusů 10 kusů Roznášecí podložka pro podložení komorových podkladních profilů a plastových a hliníkových rámů v místech upevňovacích bodů kusů 10 kusů Folie Těsnící fólie vnitřní 70 mm pro vnitřní (interiérové) parotěsné utěsnění připojovací okenní spáry m 25 m Těsnící fólie vnější 250 mm pro vnější (exteriérové) paropropustné utěsnění připojovací okenní spáry UV-stabilita min. 6 měsíců m 25 m Těsnící fólie vnější 50 mm Pozn.: fólie zajistí ochranu proti zatékání celého systému upevnění. pro vnější (exteriérové) paropropustné utěsnění připojovací okenní spáry UV-stabilita min. 2 měsíce Pozn.: alternativa k těsnící fólii 250. Pro případy, kdy po montáži oken bezprostředně následuje vnější zateplení m 40 m Montážní lepidlo pro nalepení parapetního profilu CF a roznášecích podložek k upevňovacím bodům kartuše 290 ml 1 kartuše Lepící tmel pro lepení těsnících fólií Al. sáček 600 ml 1 sáček 9

10 Kotvící prvky PŘEDSAZENÉ UPEVNĚNÍ Výpis prvků pro předsazené upevnění výrobek účel použití číslo výrobku měrná jednotka jednotka balení Fasádní hmoždinka EJOT SDF-S-10V x 50* pro kotvení upevňovacích bodů do betonu hlava šroubu: TORX T kusů 100 kusů Fasádní hmoždinka EJOT SDF-S-10H x 80* pro kotvení upevňovacích bodů do plného a děrovaného zdiva hlava šroubu: TORX T kusů 100 kusů Fasádní hmoždinka EJOT SDP-S-10S x 80* pro kotvení upevňovacích bodů do zdiva z měkkých stavebních materiálů (pórobetonu) hlava šroubu: TORX T kusů 100 kusů Šroub do zdiva RA-P 7,5 x 60 pro upevnění prahových bodů, prahových bodů HS a úhelníků HS do betonu základové desky hlava šroubu: TORX T kusů 100 kusů Zatloukací hmoždinka ND-K 8 x 60 pro upevnění úhelníků L a plechových kotev do zdiva a betonu kusů 50 kusů Šroub S 4,2 x 35 pro upevnění pásových kotev na rám okna S dřevěná okna a plastová bez výztuhy kusů 100 kusů Šroub FD2 3,9 x 32 FD2 pro plastová okna s výztuhou hlava šroubu: PH2 *) V případě, že se na stěně nachází stará nebo vyrovnávací omítka, lze dodat delší hmoždinky, umožňující její prokotvení. 10

11 PŘEDSAZENÉ UPEVNĚNÍ Montáž Montáž Montáž se provádí ze strany exteriéru! Nářadí a nástroje potřebné pro montáž: vrtáky SDS (děrované zdící materiály vrtat bez příklepu) průměru 6, 8 a 10 mm montážní nástavec TORX T30, TORX T40 přítlačný váleček pro lepení fólií na stěnu nůžky pro stříhání fólií vytlačovací pistole na kartuše ml vytlačovací pistole na Al sáčky 600 ml svěrky fi xační Zkontrolovat rozměr stavebního otvoru, úpravu parapetní hrany ostění a úpravu pro nalepení exteriérové a interiérové fólie. Pomocí hmoždinek SDF (SDP) upevnit první upevňovací bod UB na hraně parapetního otvoru. Do výřezu v bloku Compacfoam v upevňovacím bodu na parapetní hraně nasadit úhelník L. Upevnit úhelník do ostění pomocí hmoždinek ND-K. Pomocí vodováhy upevnit další upevňovací bod (body) na parapetní hraně. V případě potřeby lze provést výškové ustavení dalšího upevňovacího bodu pomocí krátkého turbošroubu, upevněného v oválném otvoru upevňovacího bodu tak, aby se dalo s upevňovacím bodem pohybovat. Vrtání do děrovaných stavebních materiálů zásadně bez příklepu! Odmotat vnitřní fólii a potřebnou délku (2 x výška + šířka rámu) s přesahem přibližně 10 cm odstřihnout. Odstranit krycí papír z lepicí pásky a páskou fólii pečlivě přilepit na boky a vršek obvodové plochy rámu u interiérové hrany. V rozích vytvořit uši 1 1,5 cm. Nalepenou plochu pečlivě přitlačit. Plocha rámu pro nalepení pásky musí být suchá, bez prachu a zbytků oleje. Postup opakovat na všech utěsňovaných stranách rámu. V parapetní oblasti se fólie lepí na podkladní profil až po osazení okna. 1) Pomocí šroubů S nebo FD2 upevnit plechové kotvy na rám výplně. 1) Na podkladní plastový profil se fólie lepí pomocí lepící pásky, na podkladní profil Compacfoam lepicím tmelem. 11

12 PŘEDSAZENÉ UPEVNĚNÍ Montáž Rám výplně osadit parapetním profilem Compacfoam nebo podložit komorový podkladní profil podkladními podložkami Compacfoam. Podkladní podložky nalepit montážním lepidlem k plastovému podkladnímu profilu v místě upevňovacích bodů. Podkladní profil CF vlepit do rámu a pojistit šrouby ve vzdálenosti 100 mm od okrajů a vzdálenými od sebe přibližně 700 mm. Podkladní profil musí být čistý, bez mastnoty, prachu a nečistot. Na vrchní plochu parapetních upevňovacích bodů nanést montážní lepidlo a na upevňovací body nasadit rám výplně tak, aby vnější hrana rámu výplně byla ve svislé rovině s vnější hranou upevňovacího bodu. Upevňovací bod na lepené ploše a podkladní profil v místě lepení musí být čistý, bez mastnoty, prachu a nečistot. Po vyrovnání do svislého směru zajistit rám k upevňovacím bodům svěrkami do doby zatvrdnutí lepidla a ukotvení plechových kotev do ostění a nadpraží. Ze strany interiéru. Plechové kotvy přihnout tak, aby ležely na ostění. Upevnit plechové kotvy do ostění pomocí hmoždinek ND-K. Po upevnění okna vsadit křídlo a zkontrolovat funkčnost kování. Pokračovat ze strany exteriéru. Po obvodu rámu fixovat svěrkami upevňovací body a poté je připevnit hmoždinkami. V případě výplní s výškou nad 2 m, kde hrozí prohnutí rámu směrem dovnitř, upevnit pomocné stranové upevňovací body ve středu výšky rámu. U plastového nebo hliníkového rámu podložit upevňovací body roznášecími podložkami. Turbošrouby upevnit rám do bloku Compacfoam těchto upevňovacích bodů. Stejným způsoben upevnit rám v nadpraží u otvorových výplní s šířkou větší než 2 m. Pomocí lepící nízkoexpanzní PUR pěny nalepit hranoly EPS mezi upevňovací body a po celém obvodu rámu výplně. Pěnu nanášet na hranol EPS na plochu proti stěně a na plochu přivrácenou k rámu. Přitlačit k oběma nalepeným plochám a pojistit svěrkami do zaschnutí pěny. 12

13 PŘEDSAZENÉ UPEVNĚNÍ Montáž Pás vnější fólie nejprve nalepit na podkladní profil 2) a po nalepení na rám z EPS přilepit tmelem na stěnu. Poté nalepit na zbylém obvodu fólii páskou na rám otvorové výplně. Postup lepení vnější fólie 250 mm: Odmotat potřebnou délku fólie (2x výška a 1x šířka rámu z EPS + 30 cm) a odstřihnout. Odstranit krycí papír z lepicí pásky a páskou fólii pečlivě nalepit na čistou a suchou vnější plochu rámu výplně u jeho vnějšího okraje. S lepením začít od spodní hrany rámu otvorové výplně tak, aby fólie přesahovala rám z EPS o 15 cm. V horních rozích fólii na straně přiléhající ke zdivu nastřihnout k rohu rámu z EPS a na líci rámu přeložit tak, aby lepicí páska fólie přesahovala na rám otvorové výplně. Fólii přetáhnout přes orámování z EPS a lepicím tmelem přilepit fólii ke stěně a k už nalepenému pásu fólie. Fólii v ploše lepení pečlivě přitlačit válečkem. Nastřižené rohy fólie na stěně přeplátovat kousky fólie pod úhlem 45. Při použití vnější fólie 50 mm: Fólie se nalepí páskou na rám výplně a tmelem na rám z EPS. Ze strany interiéru. Spáru pod vnitřní fólii vyplnit nízkoexpanzní PUR pěnou. Fólii po celém obvodu přilepit pomocí butylového pásku nebo lepicím tmelem k ostění a válečkem jí přitlačit. Na podkladní profil nalepit pás fólie. 2) Pás fólie přilepit k parapetní ploše. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat napojení v rozích pro zajištění dokonalé těsnosti. Netěsnosti opravit lepicím tmelem. Plechové kotvy a úhelníky přečnívající fólii přelepit pruhy fólie a utěsnit tmelem. 3) Montáž prahových bodů. Prahový bod se upevní pomocí 2 šroubů RA-P do betonu základové desky s přesahem přes líc stěny odpovídajícím umístění okna nebo dveří. 4) Po usazení všech prahových bodů se ke stojině přišroubuje dvěma šrouby RA-P prahový hranol z izolačního materiálu. 5) Montáž prahových bodů HS a úhelníků HS. Prahové body HS se upevní pomocí 2 šroubů RA-P do betonu základové desky s přesahem před líc stěny odpovídajícím umístění portálu. 4) Ve vzdálenosti odpovídající šířce hranolu z izolačního materiálu se upevní do základové desky dvěma šrouby RA-P úhelníky HS. Po upevnění všech úhelníků do svislé roviny se k nim přišroubuje šrouby RA-P hranol z izolačního materiálu. 5) 2) Na podkladní komorový plastový profil se fólie lepí pomocí lepící pásky, na podkladní profil Compacfoam lepicím tmelem. 3) Ostění je doporučeno neomítat, ale zakrýt sádrokartonem. 4) Platí pro krajní upevňovací body ve stavebním otvoru. Středové upevňovací body se s krajními vyrovnávají do svislé roviny. 5) Zakrytí prahových bodů a prahového hranolu hydroizolací musí být řešeno stavební dokumentací. 13

14 PŘEDSAZENÉ UPEVNĚNÍ VŠE O PŘEDSAZENÉ MONTÁŽI EJOT-COMPACFOAM Stanovení lineárního činitele prostupu tepla Ψ a nejnižší vnitřní povrchové teploty θ si Výchozí stav Cílem úlohy je výpočet lineárního činitele prostupu tepla a teplotního faktoru vnitřního povrchu pro předsazenou montáž systémem EJOT-COMPACFOAM. Výpočty jsou provedeny pro detail napojení okna na stěnu v oblasti parapetu. Nosná konstrukce stěny je z vápenopískových bloků tl.175mm s hodnotou součinitele tepelné vodivosti λ = 0,99 W/m 2 K. Na tuto stěnu je proveden kontaktní zateplovaní systém s dvěma variantami tloušťky tepelné izolace, odpovídajícími požadavkům pro pasivní domy: 320mm a 280mm. Tepelná izolace je expandovaný polystyren EPS s hodnotou součinitele tepelné vodivosti λ = 0,038 W/m 2 K. Tyto skladby obvodové stěny jsou vhodné pro pasivní domy. Jsou uvažovány dva typy oken: plastové (U = 0,62 W/m 2 K) dřevěné (U = 0,7 W/m 2 K). U plastového okna je pro porovnání použita varianta s plastovým podkladními profi lem a s podkladním profi lem COMPACFOAM. Bodové tepelné mosty vlivem upevňovacích prostředků jsou zanedbány. VNITŘNÍ PARAPET NÍZKOEXPANZNÍ PUR PĚNA STAVEBNÍ LEPIDLO EXTERIÉROVÁ OKENNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKA NÍZKOEXPANZNÍ PUR PĚNA XPS TL. 20 mm ROHOVÝ PARAPETNÍ PROFIL PODKLADNÍ PARAPETNÍ PROFIL COMPACFOAM INTERIÉROVÁ OKENNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKA OCELOVÝ ÚHELNÍK COMPACFOAM 100x100x95 mm OCELOVÝ PLECH VNĚJŠÍ OMÍTKA TI EPS, λ=0,038 W/mK, mm VÁPENOPÍSKOVÉ CIHLY, 175 mm VNITŘNÍ OMÍMTKA, 10 mm Okrajové podmínky pro výpočet Exteriér Interiér Teplota -15 C, (-13 C, -17 C) 20 C, (-13 C, -17 C) Odpor při přestupu tepla 0,04 (m 2 K)/W 0,13 (m 2 K)/W 14

15 PŘEDSAZENÉ UPEVNĚNÍ VŠE O PŘEDSAZENÉ MONTÁŽI EJOT-COMPACFOAM Výsledky výpočtu a posouzení dle požadavků ČSN Lineární činitel prostupu tepla normová hodnota ČSN vypočítaná doporučená požadovaná doporučená hodnota varianta pro pasivní domy vyhodnocení ΨN ΨREC ΨPAS Ψ [W/mK] [W/mK] [W/mK] [W/mK] 1 0,013 splňuje doporučenou hodnotu 2 0,007 splňuje doporučenou hodnotu pro PD 3 0,011 splňuje doporučenou hodnotu 0,1 0,03 0,01 4-0,020 splňuje doporučenou hodnotu pro PD 5 0,016 splňuje doporučenou hodnotu 6 0,011 splňuje doporučenou hodnotu 1. EPS 320 mm, plastové okno, plastový podkladní profi l 4. EPS 280 mm, plastové okno, podkladní profi l COMPACFOAM 2. EPS 320 mm, plastové okno, podkladní profi l COMPACFOAM 5. EPS 320 mm, dřevěné okno 3. EPS 280 mm, plastové okno, plastový podkladní profi l 6. EPS 280 mm, dřevěné okno Nejnižší vnitřní povrchová teplota Kritická teplota odpovídající kritickému teplotnímu faktoru vnitřního povrchu pro stavební konstrukce a pří daných návrhových podmínkách je dle ČSN rovna 11,04 C. Teplota vnitřního povrchu stavební konstrukce nesmí klesnout pod tuto hodnotu. varianta normová hodnota ČSN [ C] vypočítaná hodnota vyhodnocení [ C] 1 16,26 splňuje 2 16,72 splňuje 3 16,25 splňuje 11, ,70 splňuje 5 14,08 splňuje 6 14,15 splňuje Φ A-B = -13,2 W/m θsi c = 16,70 C f Rsi = 0,906 20,0 C -15,0 C Shrnutí Všechny varianty předsazené montáže splňují u dané stavební konstrukce požadovanou hodnotu lineárního činitele prostupu tepla i požadovanou teplotu vnitřního povrchu. Z výsledků je zřejmé, že u všech variant je splněn i požadavek na doporučenou hodnotu. Hodnot doporučených pro pasivní domy lze ale dosáhnout jen při použití podkladního profi lu COMPACFOAM. Vypočítané hodnoty jsou platné jen při zachování stejných okrajových podmínek a stejné geometrie detailu. Při změně detailu zjištěné hodnoty neplatí. Použít lze pouze slovní shrnutí. 15

16 EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 CZ Říčany - Jažlovice Tel.: Fax: Internet: EJOT Kvalita spojuje 499-CZ/2.0/06.13

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Ročenka ČKLOP 2014 Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Vydala Česká komora lehkých obvodových plášťů, Golčova 486, Praha 4 cklop@cklop.cz, www.cklop.cz Sazba, grafi cké zpracování a

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

technika & detaily Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí OBSAH

technika & detaily Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí OBSAH Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí technika & detaily OBSAH formáty STEICOprotect S. 04 provedení spár S. 09 STEICOprotect na rámové konstrukci

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY PŘEHLED VÝROBKŮ A ZPRACOVÁNÍ 1 OBSAH 1. Přehled 1.1

Více

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem IV Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem Před aplikací tepelné izolace na plochu fasády věnujte patřičnou pozornost technickému stavu podkladních vrstev, zvláštní pozornost by měla být věnována

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ NEVLÁKNITÉ MINERÁLNÍ DESKY PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Stěny starších budov mají často špatné tepelné vlastnosti.

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRE PREVEDENIE ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TEHLOVÝMI PÁSIKMI tepelno-izolačné systémy Obkladové pásky 41 Rotterdam OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ. PRoFEssional. EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky A A

DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ. PRoFEssional. EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky A A A A PRoFEssional DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky www.egger.cz/drevostavby DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ EGGER

Více

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN Aplikace desek CETRIS Problematika požární ochrany stavebních konstrukcí Svislé stěnové konstrukce Vodorovné konstrukce podhledy Vodorovné konstrukce stropy a podlahy Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Zpracování a technická data. Jednoduše originální, originálně jednoduché

Zpracování a technická data. Jednoduše originální, originálně jednoduché Zpracování a technická data Jednoduše originální, originálně jednoduché 1 OBSAH PŘEPRAVA, SKLADOVÁNÍ 4 všeobecně STANOVENÍ ROZMĚRŮ DESEK 5 všeobecně POKLÁDKA DESEK 6 všeobecně INFORMACE KE SPECIÁLNÍM

Více

Inovace. pro ještě lepší okna STV. IKD Profily s vypěněnnými komorami. acrylcolor. Systém IQ plus

Inovace. pro ještě lepší okna STV. IKD Profily s vypěněnnými komorami. acrylcolor. Systém IQ plus Inovace pro ještě lepší okna www.gealan.cz IQ SERVICE s r.o. Obchodní zastoupení a servis GEALAN Fenster-systeme GmbH 602 567 661, 573 336 684 acrylcolor Vysoce odolné barvení okenních profilů STV Statické

Více

Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG

Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG OBSAH Úvod 3 Výrobky stavebního systému Ytong 4 Zakládání rohů 6 Nosné zdivo 7 Napojení nosných stěn 9 Příčka 10 Nosný překlad 12 Plochý překlad 14 U-profil, UPA-profil

Více

CAPATECT. Capatect Montážní postup

CAPATECT. Capatect Montážní postup CAPATECT Capatect Montážní postup Úvodní poznámka Český Caparol je členem Cechu pro zateplování budov. V tomto návodu na montáž se popisují pracovní postupy při odborném pokládání tepelně izolačních kombinovaných

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

Ú OD VLTAVÍN PRIMA-OKNA.CZ VLTAVÍN PRIMA-OKNA PRIMA-OKNA VLTAVÍN

Ú OD VLTAVÍN PRIMA-OKNA.CZ VLTAVÍN PRIMA-OKNA PRIMA-OKNA VLTAVÍN KATALOG OKNA 2013 ÚVOD VLTAVÍN jako tradiční český dodavatel interiérových a vchodových dveří výrazně rozšířil svoji nabídku o kompletní sortiment oken. V rámci své nové řady PRIMA-OKNA.CZ přichází s komplení

Více

Geus okna, a.s. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008 ISO 9001:2001 2 / 17

Geus okna, a.s. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008 ISO 9001:2001 2 / 17 Geus okna a.s. U Nikolajky 912 150 00 Praha 5 - Smíchov ISO 9001:2001 2 / 17 OBSAH: Základní ustanovení...4 Předmět normy...4 1. Profily...4 1.1 MATERIÁL... 4 1.1.1 PVC PROFILY...4 1.1.2 VÝZTUŽE...4 1.1.3

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Více

IVE... PRO LIDI TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK S VLASTNÍM NÁZOREM PLATNOST OD 1. 10. 2011. www.betonstavby.cz

IVE... PRO LIDI TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK S VLASTNÍM NÁZOREM PLATNOST OD 1. 10. 2011. www.betonstavby.cz TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK PLATNOST OD 1. 10. 011 1 OBSAH Strana : Profil společnosti Betonové stavby Group s.r.o. 34 Základní charakteristika a možnosti použití zdících prvků LTHERM 4 Stavebně technické

Více