STAŽENO z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAŽENO z www.cklop.cz"

Transkript

1 6 Spárová průvzdušnost a vodotěsnost 6.1 Základní definice Průvzdušnost V [m 3 /s] charakterizuje množství vzduchu v m 3, který projde za jednotku času stavební konstrukcí, stavebním dílcem, konstrukčním stykem nebo funkční spárou uzavřené nebo uzamčené výplně otvoru při daném rozdílu statických tlaků vzduchu působících na jeho vnitřní a vnější straně a při daném atmosférickém tlaku vzduchu p a, teplotě vzduchu θ a a relativní vlhkosti vzduchu φ a. U oken a lehkých obvodových plášťů lze průvzdušnost vyjádřit dvojím způsobem, pomocí spárové průvzdušnosti a plošné průvzdušnosti. Spárová průvzdušnost V L vyjádřena pomocí součinitele spárové průvzdušnosti i LV [m 3 /m.s] charakterizuje průvzdušnost funkčních spár oken a udává množství vzduchu v m 3, který projde za 1 sekundu 1 metrem spáry při daném statickém tlakovém rozdílu. Obvykle se udává pro referenční tlak 100 Pa. Průvzdušnost na celkovou plochu výplně otvoru (plošná průvzdušnost V A [m 3 /m 2.s]) vyjadřuje množství vzduchu v m 3, které projde za jednotku času celkovou konstrukcí přepočítaná na 1m 2 jeho plochy při daném statickém rozdílu. Obvykle se udává pro referenční tlak 100 Pa. Používá se především při hodnocení průvzdušnosti lehkých obvodových plášťů. Vodotěsnost je schopnost konstrukce odolávat průniku vody. Veškeré systémy oken i lehkých obvodových plášťů musí garantovat třídu průvzdušnosti a vodotěsnosti. 6.2 Druhy spár [1] U otvíravých oken se klasifikují 3 základní druhy spár: 1. připojovací spára 2. funkční spára 3. zasklívací spára Obrázek č Druhy spár u otvíravého okna 34 Vydáno 11/2008

2 Obrázek č Druhy spár u fasádního systému s otvíravým oknem Připojovací spára je spára, kterou je rám okna, příp. rám LOP připojen k obvodové konstrukci. Pro připojovací spáru jsou stanoveny následující funkční požadavky: naprostá vodotěsnost, nulová infiltrace vzduchu, umožnění dilatace, umožnění provedení kotvení. Tyto funkce zajišťují jednotlivé zóny připojovací spáry, které jsou znázorněny na Obrázku č.6.3. Obrázek č Základní zóny připojovací spáry 35

3 Vnější uzávěr spáry tvoří hydroizolační folie, která zajišťuje její vodotěsnost a vzduchotěsnost. Vnitřní uzávěr spáry je tvořen parotěsnou folií, která zamezuje vnikání vodní páry do připojovací spáry. Dilatace je zajištěna použitím páskových kotev nebo speciálních vrutů pro kotvení oken. Tepelně izolační část spáry se nejčastěji vyplňuje polyuretanovou pěnou. Funkční spára je charakteristická pro otvíravá okna a je to spára mezi rámem okna a rámem křídla. Obecné požadavky na funkční spáru oken jsou: naprostá vodotěsnost, limitovaná infiltrace vzduchu, umožnění požadovaného způsobu otvírání okna. Funkční spára se skládá ze dvou stupňů těsnění, tzv. dešťové zábrany a větrové zábrany. Dešťová zábrana zamezuje přístupu vody dovnitř spáry, větrová zábrana zajišťuje limitovanou infiltraci vzduchu. Podle způsobu uspořádání dešťové a větrové zábrany lze potom hovořit o jednostupňovém či dvoustupňovém těsnění funkční spáry. U dvoustupňového těsnění je před větrovou zábranou umístěna ještě dešťová zábrana. Schéma jednostupňového a dvoustupňového těsnění je uvedeno na Obrázku č.6.4. Obrázek č Jednostupňové a dvoustupňové těsnění funkční spáry Nejvýznamnější částí dešťové zábrany je dekompresní dutina. Její funkcí je trvalé vyrovnávání tlaku mezi vnějším prostředím a prostředím uvnitř dekompresní dutiny, čímž je umožněn odtok srážkové vody. Optimální rozměry dekompresní dutiny jsou šířka 20 mm a hloubka 15 mm. Z dekompresní dutiny je voda odváděna otvory, které mají mít dle min. průměr 6 mm. Minimální počet odvodňovacích otvorů je 3 ks/bm. Pokud by nedošlo k vyrovnání tlaků uvnitř dutiny, uvnitř dutiny by působila velmi malá síla způsobená sloupcem vzduchu nad hladinou uvnitř dutiny (tlak P 2 ). Na spodní povrch vody uvnitř dutiny působí síla P 1, která je způsobena mnohonásobně větším sloupcem venkovního vzduchu. Srážková voda by nemohla z dutiny odtéci. Pokud se tlak uvnitř dutiny bude rovnat tlaku vnějšího prostředí, tlaky P 1 a P 2 se vyrovnají a odtok srážkové vody z dekompresní dutiny bude způsoben tlakem účinné hydrostatické výšky vody. Působení tlaků na vodu uvnitř dekompresní dutiny je znázorněno na Obrázku č Vydáno 11/2008

4 Obrázek č Dekompresní dutina Funkční spáry oken musí splnit požadavky ČSN na součinitel spárové průvzdušnosti. Okna vyhovující tomuto požadavku nemohou zajistit dostatečnou násobnost výměny vzduchu v místnosti, hygienické minimum násobnosti výměny vzduchu je n = 0,5 h -1. Infiltrací funkčními spárami oken lze ale zajistit násobnost výměny vzduchu pouze n = 0,05 0,1 h -1 v závislosti na tvaru a velikosti otvíravých okenních křídel a na velikosti posuzované místnosti. Proto je třeba zajistit jiný typ větrání, např. nucené či přirozené větrání. Tam, kde není možné např. z důvodu ochrany před vnějším hlukem otvírat okna, je vhodné použít větrací klapky či větrací štěrbiny. Při popisu funkční spáry je třeba zmínit větrání mikroventilací. Mikroventilace je otevření funkční spáry a nelze ji posuzovat jako spárovou průvzdušnost. U kování pro hliníkové okenní systémy není mikroventilační poloha možná. Zasklívací spára je spára, která zajišťuje spojení rámu a skleněné výplně. U hliníkových rámů se toto spojení obvykle řeší tlakovým uložením skleněné tabule do rámu pomocí gumových těsnění. U lehkého obvodového pláště je jako zasklívací spára hodnocena i spára napojení okna do profilu LOP. Základní funkční požadavky na zasklívací spáru jsou dle [1]: naprostá vodotěsnost, nulová průvzdušnost, umožnění dilatace skleněné výplně. Protože může v zasklívací spáře docházet ke vzniku kondenzátu, je třeba tento prostor odvětrávat a zajistit odvod kondenzátu. Odvodňovací otvory se umisťují do vodorovných profilů. Jsou doporučeny min. tři kruhové otvory o průměru 6 mm na 1 metr délky rámu, které odvádějí kondenzát nejčastěji do dekompresní dutiny. Odvětrávací otvory se umisťují do svislých profilů. 37

5 6.3 Spárová průvzdušnost Požadavky dle ČSN [2] Součinitel spárové průvzdušnosti funkčních spár i LV musí dle ČSN [2] u výplní otvorů a lehkých obvodových plášťů splňovat podmínku: kde i LV,N je požadovaná hodnota spárové průvzdušnosti stanovená dle Tabulky č.6.1. [-] (1) Tabulka č Požadované hodnoty součinitele spárové průvzdušnosti i LV,N dle ČSN [2] Funkční spára ve výplni otvoru Vstupní dveře do zádveří budovy při celkové výšce nadzemní části budovy do 8 m včetně Ostatní vstupní dveře do budovy Dveře oddělující ucelené části budovy Ostatní vnější výplně otvorů při celkové výšce nadzemní části budovy - do 8 m včetně - nad 8 m, do 20 m včetně - nad 20 m, do 30 m včetně - nad 30 m včetně Požadovaná hodnota součinitele spárové průvzdušnosti i LV,N [m 3 /s.m.pa 0,67 ] Budova s větráním přirozeným a kombinovaným Budova s větráním pouze nuceným nebo s klimatizací 1, , , , , , , , , Lehký obvodový plášť včetně oken a dveří 0, , Součinitel spárové průvzdušnosti i LV spár a netěsností v ostatních konstrukcích a mezi nimi navzájem, kromě funkčních spár výplní otvorů a lehkých obvodových plášťů, musí být dle ČSN téměř nulový, tj. musí být nižší než nejistota zkušební metody pro jeho stanovení Klasifikace Okna i LOP jsou rozděleny do tříd průvzdušnosti, které závisí na limitní průvzdušnosti při maximálním zkušebním tlaku. Maximální zkušební tlak závisí na výšce budovy (a tedy síle větru), požadavek na třídu průvzdušnosti oken a LOP by měl stanovit generální projektant. Pro okna a pro LOP existují rozdílné normy pro klasifikaci průvzdušnosti. 38 Vydáno 11/2008

6 Okna Průvzdušnost oken a dveří se klasifikuje dle ČSN EN [9]. Průvzdušnost oken může být vztažena k délce funkční spáry nebo k celkové ploše výplně otvoru Zkušební metoda Zkušební metoda pro stanovení průvzdušnosti oken je popsána v ČSN EN 1026 [7]. Zkušební vzorek se umístí do zkušební komory a vystaví se kladnému zkušebnímu tlaku. Tlak je v určitých intervalech zvyšován až do nejvyššího zkušebního tlaku a současně se zaznamenává tok vzduchu Klasifikace Klasifikace průvzdušnosti oken se provádí dle ČSN EN [9]. Referenční průvzdušnost pro celkovou plochu a pro délku spáry je stanovena při referenčním zkušebním tlaku 100 Pa. Zkušební vzorek patří do uvedené třídy, jestliže měřená průvzdušnost není větší než horní mezní hodnota ani u jednoho zkušebního tlaku v této třídě. Tabulka č Referenční průvzdušnost při 100 Pa a maximálních zkušebních tlacích, vztažená na celkovou plochu pro třídy 1 až 4 Třída Referenční průvzdušnost při 100 Pa [m 3 / m 2.h] Maximální zkušební tlak [Pa] 0 Nezkouší se Tabulka č Referenční průvzdušnost při 100 Pa a max. zkušebních tlacích, vztažená na délku spáry pro třídy 1 až 4 Třída Referenční průvzdušnost při 100 Pa [m 3 / m 2.h] Maximální zkušební tlak [Pa] 0 Nezkouší se 1 12, , , , Pokud výsledky klasifikace, vztažené na spáru a vztažené na plochu: jsou v téže třídě, pak se zkušební vzorek přiřadí jedné a téže třídě jsou ve dvou sousedních třídách, pak se zkušební vzorek přiřadí nejpříznivější třídě (tzn. s nejmenším podílem) dávají rozdíl dvou tříd, pak se zkušební vzorek přiřadí ke střední třídě dávají rozdíl více než dvou tříd, pak se zkušební vzorek nesmí přiřadit k žádné třídě Lehký obvodový plášť Požadavky na průvzdušnost lehkých obvodových plášťů jsou stanoveny v ČSN EN [13]. Jsou-li v lehkém obvodovém plášti otvíravá okna, nesmí být průnik vzduchu přes funkční spáry oken zohledněn. Funkční spáry oken osazených do LOP by měly být při měření průvzdušnosti přelepeny. Průvzdušnost otvíravých částí LOP je uváděna podle ČSN EN [9] - viz odst

7 Zkušební metoda Při zkoušení průvzdušnosti LOP se postupuje podle ČSN EN [14]. Zkušební vzorek je osazen do zkušební komory. Zvolí se nejvyšší zkušební tlak, při měření průvzdušnosti se zvyšují zkušební tlaky v určených přírůstcích. Každý tlak se aplikuje po dobu min. 10 s a změří se tok vzduchu přes zkušební komoru při každém zkušebním tlaku. Z toku vzduchu se spočítá průvzdušnost při každém zkušebním tlaku vztaženou k celkové ploše vzorku nebo k délce pevných spár Klasifikace V ČSN EN [13] je stanoveno pět tříd tak, aby byly zahrnuty všechny pravděpodobné místní a regionální podmínky (především výška budovy a síla větru). Průvzdušnost pro příslušnou třídu při maximálním zkušebním tlaku uvedená v Tabulce č.6.2 a č.6.3 nesmí překročit dovolené hodnoty stanovené pro všechny stupně zkušebních tlaků. Tabulka č Třídy průvzdušnosti (A) vztažené na celkovou plochu LOP Maximální tlak P max [Pa] Průvzdušnost [m 3 / m 2.h] Třída 150 1,5 A ,5 A ,5 A ,5 A4 > 600 1,5 AE Zkušební vzorky, které mají průnik vzduchu > 1.5 m 3 / m 2.h při tlaku < 150 Pa, nemohou být klasifikovány. Zkušební vzorky, které mají průnik vzduchu < 1.5 m 3 / m 2.h při tlaku > 600 Pa, jsou klasifikovány jako třída E (vyjímečná). Tabulka č Třídy průvzdušnosti (A) vztažené na délku pevné spáry Maximální tlak P max [Pa] Průvzdušnost [m 3 / m 2.h] Třída 150 0,5 A ,5 A ,5 A ,5 A4 > 600 0,5 AE Zkušební vzorky, které mají průnik vzduchu > 0.5 m 3 / m 2.h při tlaku < 150Pa, nemohou být klasifikovány. Zkušební vzorky, které mají průnik vzduchu < 0.5 m 3 / m 2.h při tlaku > 600Pa, jsou klasifikovány jako třída E (vyjímečná). 6.4 Vodotěsnost Vodotěsnost je schopnost konstrukce odolávat průniku vody. Průnik vody je zatékání vody, které vede ke stálému nebo opakovanému smáčení částí: 1. nalézajících se na vnitřní straně zkušebního vzorku; 2. všech částí lehkého obvodového pláště nebo okna, které mají zůstat suché, protože nejsou součástí systému odvodu vody na vnější stranu U otvíravých okenních výplní slouží k zamezení průniku vody dešťová zábrana, která je detailně popsána v odst Dešťová zábrana musí umožnit odtok srážkové vody do exteriéru. Ostatní části okenních výplní i lehkých obvodových plášťů musí zajistit 100% vodotěsnost. 40 Vydáno 11/2008

8 6.4.1 Klasifikace Okna i LOP jsou rozděleny do tříd, které závisí na vodotěsnosti při maximálním zkušebním tlaku. Maximální zkušební tlak závisí na výšce budovy (a tedy síle větru), požadavek na třídu průvzdušnosti oken a LOP by měl stanovit generální projektant Okna Vodotěsnost oken se klasifikuje dle ČSN EN [8], zkušební metoda je popsána v ČSN EN 1027 [6] Zkušební metoda Zkouška vodotěsnosti okenních konstrukcí spočívá dle ČSN EN 1027 v trvalém postřikování vnější strany zkušebního vzorku stanoveným množstvím vody za současného působení kladného zkušebního tlaku v podobě po sobě jdoucích stoupajících tlakových stupňů v rovnoměrných intervalech. Postřikování vzorku začíná při zkušebním tlaku 0 Pa a trvá 15 minut, potom se neustálého postřiku zvyšuje zkušební tlak v pětiminutových intervalech. Celková délka zkoušky je závislá na vodotěsnosti zkušebního vzorku. Pro stanovení vodotěsnosti existují dvě metody (metoda A a metoda B), které se liší ve sklonu vodních trysek (více v ČSN EN 1027 [6]). Výsledkem zkoušky je místo a tlak, při kterém pronikla voda zkušebním vzorkem a doba, po kterou působil nejvyšší tlak před průnikem vody Klasifikace Klasifikace se provádí podle údajů uvedených v Tabulce č.6.6. Tabulka č Klasifikace vodotěsnosti oken dle ČSN EN [8] Zkušební tlak [Pa] Klasifikace Požadavky Max v Pa a) Zkušební postup A Zkušební postup B Bez požadavku 0 1A 1B 15 min postřikování 50 2A 2B Jako třída minut 100 3A 3B Jako třída minut 150 4A 4B Jako třída minut 200 5A 5B Jako třída minut 250 6A 6B Jako třída minut 300 7A 7B Jako třída minut 450 8A - Jako třída minut 600 9A - Jako třída minut > 600 Exxx Nad 600 Pa ve stupních po 150 Pa musí činit doba každého stupně 5 minut POZNÁMKA Postup A je vhodný pro výrobek, který není chráněný. Postup B je vhodný pro výrobek, který je částečně chráněný. a) po 15 minutách bez zatížení tlakem a 5 minutách u dalších stupňů Zkušební vzorky s průnikem vody bez zatížení tlakem před uplynutím doby 15 minut není možno klasifikovat. Zkušební vzorky, které při zkušebním tlaku nad 600 Pa během minimální doby 5 minut nevykazují žádný průnik vody, se klasifikují jako Exxx, přičemž xxx je tento minimální zkušební tlak (např. 750, 900). 41

9 Lehké obvodové pláště Norma ČSN EN [5] vyžaduje třídu vodotěsnosti LOP klasifikovanou podle ČSN EN [10]. Je vyžadována pouze laboratorní zkouška vodotěsnosti při statickém tlaku dle ČSN EN [11]. Dále může být provedena i zkouška podle ČSN P ENV [12] při nárazovém tlaku vzduchu (tzv. dynamický test). Tato zkouška již není povinná, může být provedena na základě speciálních požadavků Zkušební metoda dle ČSN EN [11] Podstata zkoušky spočívá v aplikaci konstantního a stanoveného množství vody ve formě nepřetržitého filmu na vnější povrch zkušebního vzorku, zatímco jsou v pravidelných intervalech použity přírůstky kladných zkušebních tlaků. Při prvním průniku vody musí být zaznamenán zkušební tlak, čas a místo průniku vody. Zvolí se nejvyšší zkušební tlak a na začátku zkoušky se aplikují tři tlakové rázy o minimálním tlaku 500 Pa. Poté se spustí postřik vodou při tlaku 0 Pa a nastaví se požadovaný průtok. Po 15 minutách postřikování se začne zvyšovat zkušební tlak až k nejvyššímu zkušebnímu tlaku. Přitom se sleduje, zda došlo k průniku vody na vnitřní stranu Klasifikace V ČSN EN [10] je stanoveno pět tříd tak, aby byly zahrnuty všechny pravděpodobné místní a regionální podmínky. Tabulka č Tlakové stupně Třída Tlakové stupně v Pa a doba trvání zkoušky v minutách [Pa/min] vody [l/min.m 2 ] Množství postřikovací R4 0/15; 50/5; 100/5; 150/5 2 R5 0/15;50/5; 100/5; 150/5; 200/5; 300/5 2 R6 0/15;50/5; 100/5; 150/5; 200/5; 300/5; 450/5 2 R7 0/15;50/5; 100/5; 150/5; 200/5; 300/5; 450/5; 600/5 2 R xxx 0/15;50/5; 100/5; 150/5; 200/5; 300/5; 450/5; 600/5 Nad 600/5 ve stupních po 150 Pa a době 5 minut 600 Lehké obvodové pláště je pak možno klasifikovat na základě zkušebních výsledků podle Tabulky č.6.8. Tabulka č Klasifikace Nejvyšší zkušební tlak P max v Pa Klasifikace 150 R4 300 R5 450 R6 600 R7 Nad 600 R xxx Zkušební vzorky s průnikem vody při tlaku nižším než 150 Pa nejsou klasifikovatelné. Zkušební vzorky, které nevykazují žádný průnik vody při tlaku nad 600 Pa, se klasifikují do třídy E (mimořádné). 42 Vydáno 11/2008

10 Jestliže je konečný tlak P max mimořádný, musí být uveden v protokolu o zkoušce. Konečný tlak musí být prokázán zkouškami ve stupních po 150 Pa s dobou trvání 5 minut pro každý další stupeň. Konečný tlak se udává jako dolní index příslušné třídy, tj. RE 750, RE 900, apod Laboratorní zkouška při nárazovém tlaku vzduchu a postřiku vodu dle ČSN P ENV [12] Zkouška spočívá v aplikaci stanoveného množství vody postřikem v kombinaci se specifickým turbulentním tokem vzduchu a nepřetržitých regulovaných rázů kladného zkušebního tlaku na vnější stranu zkušebního vzorku. Při zkoušce se sleduje průnik vody. Výsledkem zkoušky jsou místa průniku vody, čas od začátku postřikování a přibližná poloha větrného generátoru v době prvního průniku. Zaznamená se celkový čas, po který byl zkušební vzorek postřikován vodou, nejvyšší a nejnižší tlaky použité při tlakových rázech a celkový čas, po který byly aplikovány. 6.5 Použitá literatura [1] Konstrukce pozemních staveb 30: Kompletační konstrukce, Doc. Ing. Václav Hájek, CSc, Doc. Ing. Luděk Novák. CSc, Doc. Ing. Jindřich Šmejický, 2002 [2] ČSN ( ) Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky, 2007 [3] ČSN ( ) Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin, 2005 [4] ČSN EN ( ) Okna a dveře - Terminologie, 2004 [5] ČSN EN ( ) Lehké obvodové pláště - Terminologie, 2007 [6] ČSN EN 1027 ( ) Okna a dveře - Vodotěsnost - Zkušební metoda, 2001 [7] ČSN EN 1026 ( ) Okna a dveře - Průvzdušnost - Zkušební metoda, 2001 [8] ČSN EN ( ) Okna a dveře - Vodotěsnost - Klasifikace, 2001 [9] ČSN EN ( ) Okna a dveře - Průvzdušnost - Klasifikace, 2001 [10] ČSN EN ( ) Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Funkční požadavky a klasifikace, 2001 [11] ČSN EN ( ) Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Laboratorní zkouška při statickém tlaku, 2001 [12] ČSN P ENV ( ) Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Laboratorní zkouška při nárazovém tlaku vzduchu a postřiku vodou, 2001 [13] ČSN EN ( ) Lehké obvodové pláště - Průvzdušnost - Funkční požadavky a klasifikace, 2002 [14] ČSN EN ( ) Lehké obvodové pláště - Průvzdušnost - Zkušební metoda,

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ Ing. Jindřich Mrlík O netěsnosti a průvzdušnosti stavebních výrobků ze zkušební laboratoře; klasifikační kriteria průvzdušnosti oken a dveří, vrat a lehkých obvodových plášťů;

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Výměna oken v bytovém domě č.p. 2290 ve Varnsdorfu 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 Stránka č. 1 z 5 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 PVC systém :Okna budou vyrobena z vysoce kvalitního 5-tikomorového a 6-tikomorového plastového profilu ( třídy A dle ČSN

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

PROTOKOL o zkoušce typu výrobku

PROTOKOL o zkoušce typu výrobku Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 3/2004 Notifikovaná osoba 1020 Pobočka 0100 Praha PROTOKOL o zkoušce typu výrobku podle 5 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. (systém posuzování

Více

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY COR 70 INDUSTRIAL s PTM MILLENNIUM 2000 bez PTM MILLENNIUM Plus FASÁDNÍ SYSTÉM TP-52 ZDVIŽNĚ POSUVNÝ SYSTÉM 4500 A 4600 s PTM vyrobeno z profilů HLINÍKOVÁ OKNA,

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č.989/142 Jeseník nad Odrou akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: leden 2015. Strana 1 (celkem

Více

Avantis 75. Okna a dveře. Sapa Building System

Avantis 75. Okna a dveře. Sapa Building System Avantis 75 Okna a dveře Sapa Building System Avantis 75 je tříkomorový systém oken a dveří s přerušením tepelných mostů, který představuje nejvyšší standard pro tepelnou izolaci a stabilitu. Avantis 75

Více

TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP

TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP 1 TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP 5 5 národní konference LOP 20.3. 2012 Clarion Congress Hotel Praha **** národ Ing. Viktor ZWIENER, Ph.D. 2 prodej barevných obrázků 3 prodej barevných obrázků 4 laický

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Odůvodnění účelnosti VZ dle Zák. 137/2006 Sb. 156 a Vyhl. 232/2012 Sb. Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Veřejný zadavatel popíše změny: a) v popisu potřeb, které

Více

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Miloslav Hrdý Kunčice p.ondř. 686, PSČ 739 13 IČO 45161364 tel: 721 828 353 Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Připraveno pro: Nábřeží kpt.nálepky 471 339 01 Klatovy 732766276

Více

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c.

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c. ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: web: www.e-c.cz tel.: Vykonzolovaný železobetonový balkón o délce m může mít z hlediska energetiky stejné tepelné

Více

Přehled dosavadních a budoucích norem pro okna a dveře. Zkoušením mají být vytvořeny srovnatelné podmínky pro všechny

Přehled dosavadních a budoucích norem pro okna a dveře. Zkoušením mají být vytvořeny srovnatelné podmínky pro všechny Přehled dosavadních a budoucích norem pro okna a dveře Zkoušením mají být vytvořeny srovnatelné podmínky pro všechny - výrobce oken - projektanty - architekty - uživatele v celé Evropě. Zavedením evropských

Více

Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken

Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Tato norma platná od 1.12.2002 stanovuje z hlediska výroby oken určených pro nepřerušovaně vytápěné prostory 2 zásadní hodnoty: 1.součinitel prostupu

Více

1 kpl. 9 ks. 9 ks. 1 ks + 1 ks AKCE: OBJEKT: INVESTOR:

1 kpl. 9 ks. 9 ks. 1 ks + 1 ks AKCE: OBJEKT: INVESTOR: č. 0 - UDOVA SPRÁVY VĚZNICE INVESTOR: VS ČR VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ ZLATÁ č.p.5, P.O.OX 0 357 5 KYNŠPERK NAD OHŘÍ VYŘIZUJE: TELEFON: MOIL: FAX: E-MAIL: PETR ŽALMAN / PAVEL ŠTOCHL 35 306 33 (5) / 35 306

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16:

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16: TECHNICKÉ PODMÍNKY Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16: plastový, minimálně 5ti komorový systém o stavební hloubce min. 70 mm, součinitel

Více

AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ. Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků.

AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ. Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků. AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků. Náš princip: Vidíme úkoly očima našich zákazníků. Erkennen, worum es geht. Mit System. Rozpoznáme,

Více

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 2/7 Plastová COMFORT jsou vyráběna z německého profilového systému VEKA Softline 70 MD. 1.5.1.1

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11 Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11 Pavel ORAVEC 1, Marek JAŠEK 2 ZMĚNA POLOHY VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘI

Více

PROTOKOL o zkoušce typu výrobku

PROTOKOL o zkoušce typu výrobku Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 15/2004 Notifikovaná osoba 1020 Pobočka 0100 Praha PROTOKOL o zkoušce typu výrobku podle 5 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. (systém posuzování

Více

Protokol č. V- 213/09

Protokol č. V- 213/09 Protokol č. V- 213/09 Stanovení součinitele prostupu tepla U, lineárního činitele Ψ a teplotního činitele vnitřního povrchu f R,si podle ČSN EN ISO 10077-1, 2 ; ČSN EN ISO 10211-1, -2, a ČSN 73 0540 Předmět

Více

Nebezpečné látky. Pevnost spojů. viz odstavec 4. Radiační vlastnosti. Průvzdušnost. Trvanlivost. 5 3(d) 3(e)

Nebezpečné látky. Pevnost spojů. viz odstavec 4. Radiační vlastnosti. Průvzdušnost. Trvanlivost. 5 3(d) 3(e) HUECK-Hartmann o počáteční zkoušce typu podle EN 14 351-1 Výrobce systému Eduard Hueck GmbH & Co. KG Loher Straße 9 58511 Lüdenscheid Systém Skupina produktů 1. jedno a dvokřídlé dveře. dovnitř a ven otevíravé

Více

ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40

ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40 ČÁST I ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40 stefanik@futurex.cz 1/18 OBSAH A HISTORIE VÝPLNÍ OTVORŮ B SOUČASNÁ LEGISLATIVA

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Příloha č. 3 k č.j.: VS 88/002/002/2015-20/LOG/500 Technická specifikace Hradec Králové-výměna oken trakt A (administrativní budova). 1. Stávající stav Okna administrativní části traktu A Současná špaletová

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VZHLEDEM K POLOZE ČESKÉ REPUBLIKY PATŘÍ TEPELNĚ-VLHKOSTNÍ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ A STAVBY MEZI ZÁKLADNÍ POŽADAVKY SLEDOVANÉ ZÁVAZNOU LEGISLATIVOU. NAŠÍM CÍLEM JE

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky Těsnící a izolační systém Den Braven 3D Volba osazování výplní stavebních otvorů okenním systémem Den Braven 3D, je nový, dokonalejší způsob, jak

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Veřejná zakázka malého rozsahu Výměna prosklené stěny a vchodových dveří Technická specifikace Položka 6-8 pouze montáž 1 1 4 ks 1 2 500 1375 1375 2750 Křídlo: 2 * bez křídla Těsnění: Šedé/Šedé 2 F Pevné

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f technický list Produktová skupina Třída Materiál Použití Technický popis Profilový systém Efekitv Bronze PVC Okna, balkonové dveře Efektiv 1 Název Šířka Brugmann AD 73 mm 73 mm Počet komor 5 / 7 Parametry

Více

A. KONDENZACE VNĚJŠÍ Z HLEDISKA ČASU PUSOBENÍ: 1. projevující se krátkodobě

A. KONDENZACE VNĚJŠÍ Z HLEDISKA ČASU PUSOBENÍ: 1. projevující se krátkodobě PROBLEMATIKA KONDENZACE VLHKOSTI NA IZOLAČNÍM SKLE OKNA Ing. Radomil Valeš, ředitel společnosti IZOLAS spol. s r.o. Všichni výrobci izolačních skel, dodavatelé oken a dveří v poslední době evidují velké

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více

Specifická váha 1,46 g/cm 3 Napětí na mezi kluzu 43 N/mm 2

Specifická váha 1,46 g/cm 3 Napětí na mezi kluzu 43 N/mm 2 1.15.1 Profilový systém ALFA Plastová okna ALFA jsou vyráběna z německého profilového systému SALAMANDER 2D. Vyniká zářivě bílou barvou v odstínu RAL9003. Systém zahrnuje okna, balkónové dveře a posuvné

Více

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí:

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: BDX Zateplovací sada Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: a montážními úhelníky pro snadnou instalaci. Izolační rám BDX Tepelně izolační rám z polyethylenové pěnové izolace snízkým součinitelem

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10. OTVOROVÉ VÝPLNĚ II. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám KLOMAX O k n a a d v e ř e v š e c h t y p ů E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám Solární systémy, tepelná čerpadla

Více

Hliníková okna, dveře, fasády systém Heroal

Hliníková okna, dveře, fasády systém Heroal Výrobky z hliníkových profilů Oproti plastovým systémům či prvkům z Euro hranolu je možné navrhovat větší rozměry a výplně s vyšší hmotností. Jejich použití je také vhodnější do budov se zvýšenou frekvencí

Více

NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ Místo: Objekt: Instalace: Nabídka je vyhotovena v tomto provedení: - šesti komorový profil GEALAN S 8000 - stavební hloubka profilu - 74 mm, Uw -1,2 - izolační sklo s Ug-1,1

Více

NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ Kontaktní adresa obchodního místa: Ing.Gajdoš Petr Stará 241 272 01 KLADNO Telefon: 312 250 525 E-mail: kladno@vorlicek-plast.cz Centra a.s. Tauchmann Jan Radlická 2000/3 152 00 PRAHA 5 725 915 715 Nabídka

Více

SCZ3200 Okenní systém

SCZ3200 Okenní systém SCZ3200 Okenní systém Vysoce izolační tříkomorový okenní systém Označení: Sapa Building System Avantis 70 SHI ZÁKLADNÍ POPIS Avantis 70 SHI je tříkomorový tepelně izolovaný sklopný a otočný systém s vestavnou

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Ing. Pavel Šuster. březen 2012

Ing. Pavel Šuster. březen 2012 1. VŠEOBECNĚ 1.1. Předmět 1.2. Úkol 1.3. Zadavatel 1.4. Zpracovatel 1.5. Vypracoval 1.6. Zpracováno v období Bytový dům Peškova 6, Olomouc Jiří Velech byt pod střechou v 5.NP Diagnostika parametrů vnitřního

Více

Zajištění dodávky spalovacího vzduchu s využitím samoregulačních větracích klapek REGEL-air

Zajištění dodávky spalovacího vzduchu s využitím samoregulačních větracích klapek REGEL-air Zajištění dodávky spalovacího vzduchu s využitím samoregulačních větracích klapek REGEL-air Cílem článku je seznámení odborné veřejnosti s možností přívodu spalovacího vzduchu samoregulačními větracími

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 8 Ochrana proti hluku 8.1 Úvod Požadavky na ochranu proti hluku, který se šíří do budovy z exteriéru, vyplývají z přípustných hlukových limitů v chráněných místnostech uvnitř stavby a venkovní hladiny

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. 02 VÍCE KVALITY PRO VÁŠ DOMOV VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ENERGIE MINIMÁLNÍ NÁROČNOST NA OPRAVY A ÚDRŽBU FINSTRAL vyrábí

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

Avantis 95. Konstrukce pro pasivní domy. Sapa Building System

Avantis 95. Konstrukce pro pasivní domy. Sapa Building System Avantis 95 Konstrukce pro pasivní domy Sapa Building System Nový systém Avantis 95 ve standardu passive house Avantis 95 je dokonalým systémem hliníkových oken a dveří vhodným zejména pro výškové budovy,

Více

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm - efektivní systémové řešení větrání objektu Efektivní větrání budov je v současnosti téma, které stále více zaměstnává

Více

Tabulky oken SO 01. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti na konstrukci ověřit na stavbě a znovu zaměřit!!!

Tabulky oken SO 01. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti na konstrukci ověřit na stavbě a znovu zaměřit!!! V7 SO 0 (7) X Poznámky :. Uváděné rozměry oken jsou čistý stavební otvor při vnější straně okna, tedy na místě vybourání vnější špalety. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti

Více

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Solární tepelné soustavy Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Princip sluneční kolektory solární akumulační zásobník kotel pro dohřev čerpadlo Možnosti využití nízkoteplotní aplikace do 90 C ohřev bazénové

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ustanovení 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ustanovení 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) ZADAVATEL: MĚSTO JESENICE sídlo: Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice zastoupený: Bc. Janem Polákem starostou města IČ: 00243825 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ JESENICE PÍSEMNÁ ZPRÁVA

Více

Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem.

Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem. NOVINKA Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem. 3 Perfektní souznění tepelné izolace, techniky a designu. Moderní okna nemusí vyhovovat pouze estetickým měřítkům moderní

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Technická specifikace oken

Technická specifikace oken Konstrukce: Technická specifikace oken Zasklení: Provedení oken z dřevěných profilů meranti o stavební hloubce min. 78 mm. Barva plná tmavě hnědá, přesný odstín na základě vyvzorkování. Okapnička dřevěná,

Více

Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ. Okna Dveře Vrata. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ. Okna Dveře Vrata. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ Okna Dveře Vrata Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Vyhlášky: vyhláška MMR č.137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu www stránky:

Více

VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI

VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. Ing. Petr Slanina Stavební fakulta ČVUT v Praze VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI ABSTRAKT Při jednoduchém výpočtu zkondenzovaného množství vlhkosti uvnitř

Více

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012)

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Co je větrání Větrání je výměna vzduchu v uzavřeném prostoru (obytný prostor, byt). Proč výměna vzduchu Do obytného prostoru (bytu)

Více

TABULKA HLINÍKOVÝCH KONSTRUKCÍ (OKEN) - EXTERIÉR

TABULKA HLINÍKOVÝCH KONSTRUKCÍ (OKEN) - EXTERIÉR TABULKA HLINÍKOVÝCH KONSTRUKCÍ (OKEN) - EXTERIÉR OKNO ROZMĚR Š x V Al5 š 5650 v 50 POPIS POŽÁR AKUSTIKA RÁM, KŘÍDLO ZASKLENÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ VNITŘNÍ PARAPET sestava se skládá z oken pevných neprůhledných,

Více

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec Název publikace Energetický audit Referenční číslo ECZ 3060 Číslo svazku Svazek 1 z 4 Verze Datum únor 2004 Odkaz na

Více

VRSTVA Z OSB VZDUCHOTĚSNICÍ DESEK

VRSTVA Z OSB VZDUCHOTĚSNICÍ DESEK VZDUCHOTĚSNICÍ VRSTVA Z OSB DESEK RODINNÝ DŮM S LEHKOU OBVODOVOU NOSNOU KONSTRUKCÍ, KDE JE JEDNA ZE VZDUCHOTĚSNICÍCH VRSTEV TVOŘENA OSB DESKAMI. OSB DESKY ZÁROVEŇ PLNÍ FUNKCI ZTUŽENÍ STĚN PŘENÁŠEJÍCÍ VODOROVNÉ

Více

CENOVÁ NABÍDKA: SKLAD

CENOVÁ NABÍDKA: SKLAD BACHL, spol. s r.o. SKLAD Bohumilice divize OKNA A DVEŘE Bohumilice 70 384 81 Čkyně tel: +420 388 303 225 fax: +420 388 303 227 e-mail: okna@bachl.cz CENOVÁ NABÍDKA: SKLAD Vyřizuje Mobil E-Mail Pavel Rychtař

Více

Projekt: 13406 - byt.dům Fr.Křižíka 461/11

Projekt: 13406 - byt.dům Fr.Křižíka 461/11 Strana: 1 z 14 Datum: 16.8.2013 Sídlo: Bídov 463, 798 52 Konice, Olomoucký kraj Tel.: +420 582 396 717, Fax: +420 582 397 717 IČ: 27740358 DIČ : CZ27740358 E-mail: mrnka@mrnka.cz Web: www.mrnka.cz ZÁKAZNÍK:

Více

Dveře HÖRMANN rozměry CZ

Dveře HÖRMANN rozměry CZ Dveře HÖRMANN rozměry CZ Obsah bez požární odolnosti rozměry CZ Popis Cena Vnitřní dveře ZK - rozměry CZ Strana Strana ZK-1 standard - výplň voština (výška 1970) 587, 595 252 ZK-2 standard - výplň voština

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Tento článek vznikl na základě zvyšující se poptávky po provedení technického dozoru při výměně výplní otvorů. Jedná se o případy,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 1. LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ I. (LOP I.) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

065 A) VD otvíravé dovnitř 065 B) VD otvíravé dovnitř poutec 065 BÍLÁ RAL ELOX SVĚTLÉ ODSTÍNY

065 A) VD otvíravé dovnitř 065 B) VD otvíravé dovnitř poutec 065 BÍLÁ RAL ELOX SVĚTLÉ ODSTÍNY TECHNICKÁ KNIHOVNA: 065 A) VD otvíravé dovnitř 065 B) VD otvíravé dovnitř poutec 065 BÍLÁ RAL ELOX SVĚTLÉ ODSTÍNY BÍLÁ RAL ELOX SVĚTLÉ ODSTÍNY RENOLIT RAL ELOX TMAVÉ ODSTÍNY RENOLIT RAL ELOX TMAVÉ ODSTÍNY

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Jan Růžička*) **), Radek Začal**) *) Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166

Více

Tepelné mosty v pasivních domech

Tepelné mosty v pasivních domech ing. Roman Šubrt Energy Consulting Tepelné mosty v pasivních domech e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 96 54 Sdružení Energy Consulting - KATALOG TEPELNÝCH MOSTŮ, Běžné detaily - Podklady pro

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

dělat okna hračka je pro nás w w w.okna.eu

dělat okna hračka je pro nás w w w.okna.eu dělat okna je pro nás hračka w w w.okna.eu p l a s t o v á o k n a plastová okna CLASSIC 76 aluclip s izolačním trojsklem a hliníkovým opláštěním profilového systému TROCAL o stavební hloubce 76 mm, opatřená

Více

Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.2013 číslo B2435/13

Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.2013 číslo B2435/13 Název: SVJ Michelská 8/27 Adresa:,, Telefon: 7662268 E-mail: hrudkova28@seznam.cz Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.20 číslo B245/ Při komunikaci s obchodními zástupci, prosíme, uvádějte číslo Vaší nabídky,

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

Společnost heroal na veletrhu BAU 2015

Společnost heroal na veletrhu BAU 2015 Složky pro novináře BAU 2015 Tisková zpráva: Produktová informace heroal BAU 2015 Společnost heroal na veletrhu BAU 2015 Modulární systémy heroal pro opláštění budov Jednoduše. Lépe. Mnichov/Verl, leden

Více