STAŽENO z

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAŽENO z www.cklop.cz"

Transkript

1 6 Spárová průvzdušnost a vodotěsnost 6.1 Základní definice Průvzdušnost V [m 3 /s] charakterizuje množství vzduchu v m 3, který projde za jednotku času stavební konstrukcí, stavebním dílcem, konstrukčním stykem nebo funkční spárou uzavřené nebo uzamčené výplně otvoru při daném rozdílu statických tlaků vzduchu působících na jeho vnitřní a vnější straně a při daném atmosférickém tlaku vzduchu p a, teplotě vzduchu θ a a relativní vlhkosti vzduchu φ a. U oken a lehkých obvodových plášťů lze průvzdušnost vyjádřit dvojím způsobem, pomocí spárové průvzdušnosti a plošné průvzdušnosti. Spárová průvzdušnost V L vyjádřena pomocí součinitele spárové průvzdušnosti i LV [m 3 /m.s] charakterizuje průvzdušnost funkčních spár oken a udává množství vzduchu v m 3, který projde za 1 sekundu 1 metrem spáry při daném statickém tlakovém rozdílu. Obvykle se udává pro referenční tlak 100 Pa. Průvzdušnost na celkovou plochu výplně otvoru (plošná průvzdušnost V A [m 3 /m 2.s]) vyjadřuje množství vzduchu v m 3, které projde za jednotku času celkovou konstrukcí přepočítaná na 1m 2 jeho plochy při daném statickém rozdílu. Obvykle se udává pro referenční tlak 100 Pa. Používá se především při hodnocení průvzdušnosti lehkých obvodových plášťů. Vodotěsnost je schopnost konstrukce odolávat průniku vody. Veškeré systémy oken i lehkých obvodových plášťů musí garantovat třídu průvzdušnosti a vodotěsnosti. 6.2 Druhy spár [1] U otvíravých oken se klasifikují 3 základní druhy spár: 1. připojovací spára 2. funkční spára 3. zasklívací spára Obrázek č Druhy spár u otvíravého okna 34 Vydáno 11/2008

2 Obrázek č Druhy spár u fasádního systému s otvíravým oknem Připojovací spára je spára, kterou je rám okna, příp. rám LOP připojen k obvodové konstrukci. Pro připojovací spáru jsou stanoveny následující funkční požadavky: naprostá vodotěsnost, nulová infiltrace vzduchu, umožnění dilatace, umožnění provedení kotvení. Tyto funkce zajišťují jednotlivé zóny připojovací spáry, které jsou znázorněny na Obrázku č.6.3. Obrázek č Základní zóny připojovací spáry 35

3 Vnější uzávěr spáry tvoří hydroizolační folie, která zajišťuje její vodotěsnost a vzduchotěsnost. Vnitřní uzávěr spáry je tvořen parotěsnou folií, která zamezuje vnikání vodní páry do připojovací spáry. Dilatace je zajištěna použitím páskových kotev nebo speciálních vrutů pro kotvení oken. Tepelně izolační část spáry se nejčastěji vyplňuje polyuretanovou pěnou. Funkční spára je charakteristická pro otvíravá okna a je to spára mezi rámem okna a rámem křídla. Obecné požadavky na funkční spáru oken jsou: naprostá vodotěsnost, limitovaná infiltrace vzduchu, umožnění požadovaného způsobu otvírání okna. Funkční spára se skládá ze dvou stupňů těsnění, tzv. dešťové zábrany a větrové zábrany. Dešťová zábrana zamezuje přístupu vody dovnitř spáry, větrová zábrana zajišťuje limitovanou infiltraci vzduchu. Podle způsobu uspořádání dešťové a větrové zábrany lze potom hovořit o jednostupňovém či dvoustupňovém těsnění funkční spáry. U dvoustupňového těsnění je před větrovou zábranou umístěna ještě dešťová zábrana. Schéma jednostupňového a dvoustupňového těsnění je uvedeno na Obrázku č.6.4. Obrázek č Jednostupňové a dvoustupňové těsnění funkční spáry Nejvýznamnější částí dešťové zábrany je dekompresní dutina. Její funkcí je trvalé vyrovnávání tlaku mezi vnějším prostředím a prostředím uvnitř dekompresní dutiny, čímž je umožněn odtok srážkové vody. Optimální rozměry dekompresní dutiny jsou šířka 20 mm a hloubka 15 mm. Z dekompresní dutiny je voda odváděna otvory, které mají mít dle min. průměr 6 mm. Minimální počet odvodňovacích otvorů je 3 ks/bm. Pokud by nedošlo k vyrovnání tlaků uvnitř dutiny, uvnitř dutiny by působila velmi malá síla způsobená sloupcem vzduchu nad hladinou uvnitř dutiny (tlak P 2 ). Na spodní povrch vody uvnitř dutiny působí síla P 1, která je způsobena mnohonásobně větším sloupcem venkovního vzduchu. Srážková voda by nemohla z dutiny odtéci. Pokud se tlak uvnitř dutiny bude rovnat tlaku vnějšího prostředí, tlaky P 1 a P 2 se vyrovnají a odtok srážkové vody z dekompresní dutiny bude způsoben tlakem účinné hydrostatické výšky vody. Působení tlaků na vodu uvnitř dekompresní dutiny je znázorněno na Obrázku č Vydáno 11/2008

4 Obrázek č Dekompresní dutina Funkční spáry oken musí splnit požadavky ČSN na součinitel spárové průvzdušnosti. Okna vyhovující tomuto požadavku nemohou zajistit dostatečnou násobnost výměny vzduchu v místnosti, hygienické minimum násobnosti výměny vzduchu je n = 0,5 h -1. Infiltrací funkčními spárami oken lze ale zajistit násobnost výměny vzduchu pouze n = 0,05 0,1 h -1 v závislosti na tvaru a velikosti otvíravých okenních křídel a na velikosti posuzované místnosti. Proto je třeba zajistit jiný typ větrání, např. nucené či přirozené větrání. Tam, kde není možné např. z důvodu ochrany před vnějším hlukem otvírat okna, je vhodné použít větrací klapky či větrací štěrbiny. Při popisu funkční spáry je třeba zmínit větrání mikroventilací. Mikroventilace je otevření funkční spáry a nelze ji posuzovat jako spárovou průvzdušnost. U kování pro hliníkové okenní systémy není mikroventilační poloha možná. Zasklívací spára je spára, která zajišťuje spojení rámu a skleněné výplně. U hliníkových rámů se toto spojení obvykle řeší tlakovým uložením skleněné tabule do rámu pomocí gumových těsnění. U lehkého obvodového pláště je jako zasklívací spára hodnocena i spára napojení okna do profilu LOP. Základní funkční požadavky na zasklívací spáru jsou dle [1]: naprostá vodotěsnost, nulová průvzdušnost, umožnění dilatace skleněné výplně. Protože může v zasklívací spáře docházet ke vzniku kondenzátu, je třeba tento prostor odvětrávat a zajistit odvod kondenzátu. Odvodňovací otvory se umisťují do vodorovných profilů. Jsou doporučeny min. tři kruhové otvory o průměru 6 mm na 1 metr délky rámu, které odvádějí kondenzát nejčastěji do dekompresní dutiny. Odvětrávací otvory se umisťují do svislých profilů. 37

5 6.3 Spárová průvzdušnost Požadavky dle ČSN [2] Součinitel spárové průvzdušnosti funkčních spár i LV musí dle ČSN [2] u výplní otvorů a lehkých obvodových plášťů splňovat podmínku: kde i LV,N je požadovaná hodnota spárové průvzdušnosti stanovená dle Tabulky č.6.1. [-] (1) Tabulka č Požadované hodnoty součinitele spárové průvzdušnosti i LV,N dle ČSN [2] Funkční spára ve výplni otvoru Vstupní dveře do zádveří budovy při celkové výšce nadzemní části budovy do 8 m včetně Ostatní vstupní dveře do budovy Dveře oddělující ucelené části budovy Ostatní vnější výplně otvorů při celkové výšce nadzemní části budovy - do 8 m včetně - nad 8 m, do 20 m včetně - nad 20 m, do 30 m včetně - nad 30 m včetně Požadovaná hodnota součinitele spárové průvzdušnosti i LV,N [m 3 /s.m.pa 0,67 ] Budova s větráním přirozeným a kombinovaným Budova s větráním pouze nuceným nebo s klimatizací 1, , , , , , , , , Lehký obvodový plášť včetně oken a dveří 0, , Součinitel spárové průvzdušnosti i LV spár a netěsností v ostatních konstrukcích a mezi nimi navzájem, kromě funkčních spár výplní otvorů a lehkých obvodových plášťů, musí být dle ČSN téměř nulový, tj. musí být nižší než nejistota zkušební metody pro jeho stanovení Klasifikace Okna i LOP jsou rozděleny do tříd průvzdušnosti, které závisí na limitní průvzdušnosti při maximálním zkušebním tlaku. Maximální zkušební tlak závisí na výšce budovy (a tedy síle větru), požadavek na třídu průvzdušnosti oken a LOP by měl stanovit generální projektant. Pro okna a pro LOP existují rozdílné normy pro klasifikaci průvzdušnosti. 38 Vydáno 11/2008

6 Okna Průvzdušnost oken a dveří se klasifikuje dle ČSN EN [9]. Průvzdušnost oken může být vztažena k délce funkční spáry nebo k celkové ploše výplně otvoru Zkušební metoda Zkušební metoda pro stanovení průvzdušnosti oken je popsána v ČSN EN 1026 [7]. Zkušební vzorek se umístí do zkušební komory a vystaví se kladnému zkušebnímu tlaku. Tlak je v určitých intervalech zvyšován až do nejvyššího zkušebního tlaku a současně se zaznamenává tok vzduchu Klasifikace Klasifikace průvzdušnosti oken se provádí dle ČSN EN [9]. Referenční průvzdušnost pro celkovou plochu a pro délku spáry je stanovena při referenčním zkušebním tlaku 100 Pa. Zkušební vzorek patří do uvedené třídy, jestliže měřená průvzdušnost není větší než horní mezní hodnota ani u jednoho zkušebního tlaku v této třídě. Tabulka č Referenční průvzdušnost při 100 Pa a maximálních zkušebních tlacích, vztažená na celkovou plochu pro třídy 1 až 4 Třída Referenční průvzdušnost při 100 Pa [m 3 / m 2.h] Maximální zkušební tlak [Pa] 0 Nezkouší se Tabulka č Referenční průvzdušnost při 100 Pa a max. zkušebních tlacích, vztažená na délku spáry pro třídy 1 až 4 Třída Referenční průvzdušnost při 100 Pa [m 3 / m 2.h] Maximální zkušební tlak [Pa] 0 Nezkouší se 1 12, , , , Pokud výsledky klasifikace, vztažené na spáru a vztažené na plochu: jsou v téže třídě, pak se zkušební vzorek přiřadí jedné a téže třídě jsou ve dvou sousedních třídách, pak se zkušební vzorek přiřadí nejpříznivější třídě (tzn. s nejmenším podílem) dávají rozdíl dvou tříd, pak se zkušební vzorek přiřadí ke střední třídě dávají rozdíl více než dvou tříd, pak se zkušební vzorek nesmí přiřadit k žádné třídě Lehký obvodový plášť Požadavky na průvzdušnost lehkých obvodových plášťů jsou stanoveny v ČSN EN [13]. Jsou-li v lehkém obvodovém plášti otvíravá okna, nesmí být průnik vzduchu přes funkční spáry oken zohledněn. Funkční spáry oken osazených do LOP by měly být při měření průvzdušnosti přelepeny. Průvzdušnost otvíravých částí LOP je uváděna podle ČSN EN [9] - viz odst

7 Zkušební metoda Při zkoušení průvzdušnosti LOP se postupuje podle ČSN EN [14]. Zkušební vzorek je osazen do zkušební komory. Zvolí se nejvyšší zkušební tlak, při měření průvzdušnosti se zvyšují zkušební tlaky v určených přírůstcích. Každý tlak se aplikuje po dobu min. 10 s a změří se tok vzduchu přes zkušební komoru při každém zkušebním tlaku. Z toku vzduchu se spočítá průvzdušnost při každém zkušebním tlaku vztaženou k celkové ploše vzorku nebo k délce pevných spár Klasifikace V ČSN EN [13] je stanoveno pět tříd tak, aby byly zahrnuty všechny pravděpodobné místní a regionální podmínky (především výška budovy a síla větru). Průvzdušnost pro příslušnou třídu při maximálním zkušebním tlaku uvedená v Tabulce č.6.2 a č.6.3 nesmí překročit dovolené hodnoty stanovené pro všechny stupně zkušebních tlaků. Tabulka č Třídy průvzdušnosti (A) vztažené na celkovou plochu LOP Maximální tlak P max [Pa] Průvzdušnost [m 3 / m 2.h] Třída 150 1,5 A ,5 A ,5 A ,5 A4 > 600 1,5 AE Zkušební vzorky, které mají průnik vzduchu > 1.5 m 3 / m 2.h při tlaku < 150 Pa, nemohou být klasifikovány. Zkušební vzorky, které mají průnik vzduchu < 1.5 m 3 / m 2.h při tlaku > 600 Pa, jsou klasifikovány jako třída E (vyjímečná). Tabulka č Třídy průvzdušnosti (A) vztažené na délku pevné spáry Maximální tlak P max [Pa] Průvzdušnost [m 3 / m 2.h] Třída 150 0,5 A ,5 A ,5 A ,5 A4 > 600 0,5 AE Zkušební vzorky, které mají průnik vzduchu > 0.5 m 3 / m 2.h při tlaku < 150Pa, nemohou být klasifikovány. Zkušební vzorky, které mají průnik vzduchu < 0.5 m 3 / m 2.h při tlaku > 600Pa, jsou klasifikovány jako třída E (vyjímečná). 6.4 Vodotěsnost Vodotěsnost je schopnost konstrukce odolávat průniku vody. Průnik vody je zatékání vody, které vede ke stálému nebo opakovanému smáčení částí: 1. nalézajících se na vnitřní straně zkušebního vzorku; 2. všech částí lehkého obvodového pláště nebo okna, které mají zůstat suché, protože nejsou součástí systému odvodu vody na vnější stranu U otvíravých okenních výplní slouží k zamezení průniku vody dešťová zábrana, která je detailně popsána v odst Dešťová zábrana musí umožnit odtok srážkové vody do exteriéru. Ostatní části okenních výplní i lehkých obvodových plášťů musí zajistit 100% vodotěsnost. 40 Vydáno 11/2008

8 6.4.1 Klasifikace Okna i LOP jsou rozděleny do tříd, které závisí na vodotěsnosti při maximálním zkušebním tlaku. Maximální zkušební tlak závisí na výšce budovy (a tedy síle větru), požadavek na třídu průvzdušnosti oken a LOP by měl stanovit generální projektant Okna Vodotěsnost oken se klasifikuje dle ČSN EN [8], zkušební metoda je popsána v ČSN EN 1027 [6] Zkušební metoda Zkouška vodotěsnosti okenních konstrukcí spočívá dle ČSN EN 1027 v trvalém postřikování vnější strany zkušebního vzorku stanoveným množstvím vody za současného působení kladného zkušebního tlaku v podobě po sobě jdoucích stoupajících tlakových stupňů v rovnoměrných intervalech. Postřikování vzorku začíná při zkušebním tlaku 0 Pa a trvá 15 minut, potom se neustálého postřiku zvyšuje zkušební tlak v pětiminutových intervalech. Celková délka zkoušky je závislá na vodotěsnosti zkušebního vzorku. Pro stanovení vodotěsnosti existují dvě metody (metoda A a metoda B), které se liší ve sklonu vodních trysek (více v ČSN EN 1027 [6]). Výsledkem zkoušky je místo a tlak, při kterém pronikla voda zkušebním vzorkem a doba, po kterou působil nejvyšší tlak před průnikem vody Klasifikace Klasifikace se provádí podle údajů uvedených v Tabulce č.6.6. Tabulka č Klasifikace vodotěsnosti oken dle ČSN EN [8] Zkušební tlak [Pa] Klasifikace Požadavky Max v Pa a) Zkušební postup A Zkušební postup B Bez požadavku 0 1A 1B 15 min postřikování 50 2A 2B Jako třída minut 100 3A 3B Jako třída minut 150 4A 4B Jako třída minut 200 5A 5B Jako třída minut 250 6A 6B Jako třída minut 300 7A 7B Jako třída minut 450 8A - Jako třída minut 600 9A - Jako třída minut > 600 Exxx Nad 600 Pa ve stupních po 150 Pa musí činit doba každého stupně 5 minut POZNÁMKA Postup A je vhodný pro výrobek, který není chráněný. Postup B je vhodný pro výrobek, který je částečně chráněný. a) po 15 minutách bez zatížení tlakem a 5 minutách u dalších stupňů Zkušební vzorky s průnikem vody bez zatížení tlakem před uplynutím doby 15 minut není možno klasifikovat. Zkušební vzorky, které při zkušebním tlaku nad 600 Pa během minimální doby 5 minut nevykazují žádný průnik vody, se klasifikují jako Exxx, přičemž xxx je tento minimální zkušební tlak (např. 750, 900). 41

9 Lehké obvodové pláště Norma ČSN EN [5] vyžaduje třídu vodotěsnosti LOP klasifikovanou podle ČSN EN [10]. Je vyžadována pouze laboratorní zkouška vodotěsnosti při statickém tlaku dle ČSN EN [11]. Dále může být provedena i zkouška podle ČSN P ENV [12] při nárazovém tlaku vzduchu (tzv. dynamický test). Tato zkouška již není povinná, může být provedena na základě speciálních požadavků Zkušební metoda dle ČSN EN [11] Podstata zkoušky spočívá v aplikaci konstantního a stanoveného množství vody ve formě nepřetržitého filmu na vnější povrch zkušebního vzorku, zatímco jsou v pravidelných intervalech použity přírůstky kladných zkušebních tlaků. Při prvním průniku vody musí být zaznamenán zkušební tlak, čas a místo průniku vody. Zvolí se nejvyšší zkušební tlak a na začátku zkoušky se aplikují tři tlakové rázy o minimálním tlaku 500 Pa. Poté se spustí postřik vodou při tlaku 0 Pa a nastaví se požadovaný průtok. Po 15 minutách postřikování se začne zvyšovat zkušební tlak až k nejvyššímu zkušebnímu tlaku. Přitom se sleduje, zda došlo k průniku vody na vnitřní stranu Klasifikace V ČSN EN [10] je stanoveno pět tříd tak, aby byly zahrnuty všechny pravděpodobné místní a regionální podmínky. Tabulka č Tlakové stupně Třída Tlakové stupně v Pa a doba trvání zkoušky v minutách [Pa/min] vody [l/min.m 2 ] Množství postřikovací R4 0/15; 50/5; 100/5; 150/5 2 R5 0/15;50/5; 100/5; 150/5; 200/5; 300/5 2 R6 0/15;50/5; 100/5; 150/5; 200/5; 300/5; 450/5 2 R7 0/15;50/5; 100/5; 150/5; 200/5; 300/5; 450/5; 600/5 2 R xxx 0/15;50/5; 100/5; 150/5; 200/5; 300/5; 450/5; 600/5 Nad 600/5 ve stupních po 150 Pa a době 5 minut 600 Lehké obvodové pláště je pak možno klasifikovat na základě zkušebních výsledků podle Tabulky č.6.8. Tabulka č Klasifikace Nejvyšší zkušební tlak P max v Pa Klasifikace 150 R4 300 R5 450 R6 600 R7 Nad 600 R xxx Zkušební vzorky s průnikem vody při tlaku nižším než 150 Pa nejsou klasifikovatelné. Zkušební vzorky, které nevykazují žádný průnik vody při tlaku nad 600 Pa, se klasifikují do třídy E (mimořádné). 42 Vydáno 11/2008

10 Jestliže je konečný tlak P max mimořádný, musí být uveden v protokolu o zkoušce. Konečný tlak musí být prokázán zkouškami ve stupních po 150 Pa s dobou trvání 5 minut pro každý další stupeň. Konečný tlak se udává jako dolní index příslušné třídy, tj. RE 750, RE 900, apod Laboratorní zkouška při nárazovém tlaku vzduchu a postřiku vodu dle ČSN P ENV [12] Zkouška spočívá v aplikaci stanoveného množství vody postřikem v kombinaci se specifickým turbulentním tokem vzduchu a nepřetržitých regulovaných rázů kladného zkušebního tlaku na vnější stranu zkušebního vzorku. Při zkoušce se sleduje průnik vody. Výsledkem zkoušky jsou místa průniku vody, čas od začátku postřikování a přibližná poloha větrného generátoru v době prvního průniku. Zaznamená se celkový čas, po který byl zkušební vzorek postřikován vodou, nejvyšší a nejnižší tlaky použité při tlakových rázech a celkový čas, po který byly aplikovány. 6.5 Použitá literatura [1] Konstrukce pozemních staveb 30: Kompletační konstrukce, Doc. Ing. Václav Hájek, CSc, Doc. Ing. Luděk Novák. CSc, Doc. Ing. Jindřich Šmejický, 2002 [2] ČSN ( ) Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky, 2007 [3] ČSN ( ) Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin, 2005 [4] ČSN EN ( ) Okna a dveře - Terminologie, 2004 [5] ČSN EN ( ) Lehké obvodové pláště - Terminologie, 2007 [6] ČSN EN 1027 ( ) Okna a dveře - Vodotěsnost - Zkušební metoda, 2001 [7] ČSN EN 1026 ( ) Okna a dveře - Průvzdušnost - Zkušební metoda, 2001 [8] ČSN EN ( ) Okna a dveře - Vodotěsnost - Klasifikace, 2001 [9] ČSN EN ( ) Okna a dveře - Průvzdušnost - Klasifikace, 2001 [10] ČSN EN ( ) Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Funkční požadavky a klasifikace, 2001 [11] ČSN EN ( ) Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Laboratorní zkouška při statickém tlaku, 2001 [12] ČSN P ENV ( ) Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Laboratorní zkouška při nárazovém tlaku vzduchu a postřiku vodou, 2001 [13] ČSN EN ( ) Lehké obvodové pláště - Průvzdušnost - Funkční požadavky a klasifikace, 2002 [14] ČSN EN ( ) Lehké obvodové pláště - Průvzdušnost - Zkušební metoda,

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ Ing. Jindřich Mrlík O netěsnosti a průvzdušnosti stavebních výrobků ze zkušební laboratoře; klasifikační kriteria průvzdušnosti oken a dveří, vrat a lehkých obvodových plášťů;

Více

Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe

Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o. OBSAH: 1) Seznámení s platnými normami, vyhláškami

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1 Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR PŘEDNÁŠKA č. 1 Stavby pro bydlení Druh konstrukce Stěna vnější Požadované Hodnoty U N,20 0,30 Součinitel prostupu tepla[ W(/m 2. K) ] Doporučené Doporučené

Více

Stavební připravenost otvorů pro montáž oken, dveří a portálů společnosti Geus okna a.s. dle ČSN Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování

Stavební připravenost otvorů pro montáž oken, dveří a portálů společnosti Geus okna a.s. dle ČSN Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování Stavební připravenost otvorů pro montáž oken, dveří a portálů společnosti Geus okna a.s. dle ČSN 74 6077 - Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování Geus okna a.s. Modřanská 409/68 143 00 Praha 4 - Modřany

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Výměna oken v bytovém domě č.p. 2290 ve Varnsdorfu 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B - OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B - OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 19) říjen 2016 VÝPLNĚ OTVORŮ ( v TOP ) okna denní osvětlení, větrání vnitřních prostor dveře vstup osob, bezpečnost, ( denní osvětlení ) vrata

Více

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. ŠIKMÉ A STRMÉ STŘECHY PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B - OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B - OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 19) říjen 2014 VÝPLNĚ OTVORŮ ( v TOP ) okna denní osvětlení, větrání vnitřních prostor dveře vstup osob, bezpečnost, ( denní osvětlení ) vrata

Více

Správné použití bezpečnostního skla Směrnice S03/2015 ČKLOP

Správné použití bezpečnostního skla Směrnice S03/2015 ČKLOP Správné použití bezpečnostního skla Směrnice S03/2015 ČKLOP /Bezpečnost /Normy a předpisy /Správné použití bezpečnostního skla Směrnice S03/2015 ČKLOP 4.2.2015 Miroslav Sázovský Bezpečnost/ Normy a předpisy

Více

PROTOKOL o zkoušce typu výrobku

PROTOKOL o zkoušce typu výrobku Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 3/2004 Notifikovaná osoba 1020 Pobočka 0100 Praha PROTOKOL o zkoušce typu výrobku podle 5 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. (systém posuzování

Více

TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP

TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP změny související s vydáním ČSN 73 0540-2 (2011) Ing. Olga Vápeníková ČSN 73 0540-2 (říjen 2011, platnost listopad 2011) PROJEKČNÍ NORMA okna + dveře = výplně otvorů ostatní

Více

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 Stránka č. 1 z 5 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 PVC systém :Okna budou vyrobena z vysoce kvalitního 5-tikomorového a 6-tikomorového plastového profilu ( třídy A dle ČSN

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

Protokol termografického měření

Protokol termografického měření Prokop Dolanský Chodovecké nám. 353/6, 141 00 Praha 4 www.termorevize.cz dolansky@termorevize.cz Tel.: 736 168 970 IČ: 87522161 Protokol termografického měření Zkrácená termografická zkouška dle ČSN EN

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken

Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Tato norma platná od 1.12.2002 stanovuje z hlediska výroby oken určených pro nepřerušovaně vytápěné prostory 2 zásadní hodnoty: 1.součinitel prostupu

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č.989/142 Jeseník nad Odrou akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: leden 2015. Strana 1 (celkem

Více

FASÁDNÍPLÁŠTĚ na chemickometalické bázi

FASÁDNÍPLÁŠTĚ na chemickometalické bázi FASÁDNÍPLÁŠTĚ na chemickometalické bázi POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VII. PROF. ING. MILOSLAV PAVLÍK, CSc. Ústav makromolekulární chemie Praha 6 Petřiny Ing.arch. Prager LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ Budova Ingstavu,

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ (DEFINICE SPOLEČNÝCH POŽADAVKŮ - PLATÍ PRO VŠECHNY POKUD NENÍ UVEDENO JINAK)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ (DEFINICE SPOLEČNÝCH POŽADAVKŮ - PLATÍ PRO VŠECHNY POKUD NENÍ UVEDENO JINAK) TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ (DEFINICE SPOLEČNÝCH POŽADAVKŮ - PLATÍ PRO VŠECHNY POKUD NENÍ UVEDENO JINAK) profil: barva: stavební hloubka: Al. profil minimálně 3 komory s přerušeným tepelným mostem

Více

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 Asociace dodavatelů montovaných domů CENTRUM VZOROVÝCH DOMŮ EDEN 3000 BRNO - VÝSTAVIŠTĚ 603 00 BRNO 1 Výzkumný

Více

window certified system Made in Germany illmod Trio+ Pro moderní montáž oken

window certified system Made in Germany illmod Trio+ Pro moderní montáž oken window certified system Made in Germany illmod Trio+ Pro moderní montáž oken Materiál: illmod Trio+ Okna: hliník Stavba: novostavba Místo: Würzburg, DE Realizace: 2015 illmod Trio+ Nejrychlejší řešení

Více

PROTOKOL. Název výrobku: ALUPROF S.A. ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biala, Polsko IČ PL: 070424429

PROTOKOL. Název výrobku: ALUPROF S.A. ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biala, Polsko IČ PL: 070424429 Centrum stavebního inženýrství a.s., Praha Centre of Building Construction Engineering Prague Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán Accredited Test

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná

Více

POUŽITÍ BEZPEČNÉHO P ROSKLENÍ VE STAVBÁCH

POUŽITÍ BEZPEČNÉHO P ROSKLENÍ VE STAVBÁCH POUŽITÍ BEZPEČNÉHO P ROSKLENÍ VE STAVBÁCH Směrnice České komory lehkých obvodových plášťů S03/2015 Vydala ČKLOP Vydání první 2015 Obsah 1. Předmět směrnice... 3 2. Legislativní požadavky... 3 3. Citované

Více

Vyžadujte kvalitu, rozhodněte se pro kompletní těsnící systém

Vyžadujte kvalitu, rozhodněte se pro kompletní těsnící systém Vyžadujte kvalitu, rozhodněte se pro kompletní těsnící systém Bytový komplex Švédska, Praha 5 Návrh detailu Návrh řešení, výběr produktů a zvážení proveditelnosti plus koordinace prací subjektů je absolutní

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-005866-SeV/01

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-005866-SeV/01 Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc. č. 377/2 783 16 Dolany Véska akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: duben 2015. Strana 1 (celkem

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 8. JEDNOPLÁŠŤOVÉ A DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE FUNKCE, POŽADAVKY, PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 11 Požární bezpečnost 11.1 Všeobecně Stavby musí být proti požáru chráněné. Ochrana staveb je dvojího charakteru: 1. požární prevence - je zaměřena na předcházení vzniku požárů a omezení následků již vzniklých

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

TECHNOLOGICKÝ LIST. Přehled konstrukcí. Technologie montáže. 1. Kovová konstrukce: 600 (625) 400 (417) 300 (313)

TECHNOLOGICKÝ LIST. Přehled konstrukcí. Technologie montáže. 1. Kovová konstrukce: 600 (625) 400 (417) 300 (313) Konstrukce: Sádrokartonové stěny na CW 150 - Požární odolnost EI 60 - konstrukční výška v závislosti na roztečích CW profilů a druhu opláštění až 15,5 metru Přehled konstrukcí Kód Konstr. Opláštění Tloušťka

Více

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY COR 70 INDUSTRIAL s PTM MILLENNIUM 2000 bez PTM MILLENNIUM Plus FASÁDNÍ SYSTÉM TP-52 ZDVIŽNĚ POSUVNÝ SYSTÉM 4500 A 4600 s PTM vyrobeno z profilů HLINÍKOVÁ OKNA,

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-011421-ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-011421-ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č.627/10 Červený Kostelec akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: červen 2015. Strana 1 (celkem

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Výrobek: Plastová okna a balkónové dveře systém KVINTERM 2+ Typové označení: PO KVINTERM Zamýšlené použití: Plastová okna a balkónové dveře jsou určeny pro použití do obytných i průmyslových budov, na

Více

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD WWW.TPF.CZ TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY SOFTWARE. ing.

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD WWW.TPF.CZ TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY SOFTWARE. ing. TECHNICKÁ Odborná inženýrská, projekční a poradenská kancelář v oblasti oken/dveří, lehkých obvodových plášťů (LOP) a jiných fasádních konstrukcí. KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16:

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16: TECHNICKÉ PODMÍNKY Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16: plastový, minimálně 5ti komorový systém o stavební hloubce min. 70 mm, součinitel

Více

Systém pro předsazenou montáž oken

Systém pro předsazenou montáž oken Systém pro předsazenou montáž oken První certifikovaný systém pro předsazenou montáž Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém Kvůli změnám v ČSN 73 05 40 2 a se zpřísněnými předpisy se předsazená

Více

Janisol HI. Kvalitní ocel pro kvalitní izolaci

Janisol HI. Kvalitní ocel pro kvalitní izolaci Janisol HI Kvalitní ocel pro kvalitní izolaci Nové měřítko v oblasti tepelných izolací oken a dveří Janisol HI spojuje estetiku a technickou vyzrálost. Velmi štíhlé pohledové šířky dávají akcent architektuře,

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systém pro předsazenou montáž oken První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systémové řešení s budoucností Nulové energetické ztráty Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém. Kvůli změnám

Více

Přehled dosavadních a budoucích norem pro okna a dveře. Zkoušením mají být vytvořeny srovnatelné podmínky pro všechny

Přehled dosavadních a budoucích norem pro okna a dveře. Zkoušením mají být vytvořeny srovnatelné podmínky pro všechny Přehled dosavadních a budoucích norem pro okna a dveře Zkoušením mají být vytvořeny srovnatelné podmínky pro všechny - výrobce oken - projektanty - architekty - uživatele v celé Evropě. Zavedením evropských

Více

1 kpl. 9 ks. 9 ks. 1 ks + 1 ks AKCE: OBJEKT: INVESTOR:

1 kpl. 9 ks. 9 ks. 1 ks + 1 ks AKCE: OBJEKT: INVESTOR: č. 0 - UDOVA SPRÁVY VĚZNICE INVESTOR: VS ČR VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ ZLATÁ č.p.5, P.O.OX 0 357 5 KYNŠPERK NAD OHŘÍ VYŘIZUJE: TELEFON: MOIL: FAX: E-MAIL: PETR ŽALMAN / PAVEL ŠTOCHL 35 306 33 (5) / 35 306

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

TABULKY VÝROBKŮ - OKNA ZŠ Starý Plzenec

TABULKY VÝROBKŮ - OKNA ZŠ Starý Plzenec TABULKY VÝROBKŮ - OKNA ZŠ Starý Plzenec číslo položky Obrázek Popis výrobku počet ks Poznámka o 0.3 Šestidílné dřevěné kastlové okno včetně kompletní meziokenní výdřevy, otevírání všech křídel dovnitř

Více

Příloha List Revize. Tabulka oken (O) 1. Uváděné rozměry oken jsou čistý stavební otvor v obvodovém plášti resp. ve vnitřních dělících stěnách.

Příloha List Revize. Tabulka oken (O) 1. Uváděné rozměry oken jsou čistý stavební otvor v obvodovém plášti resp. ve vnitřních dělících stěnách. Tabulka oken () BYTVÝ DŮM ŘECHVKA-HRMĚŘICE 1 (15) X Poznámky : 1. Uváděné rozměry oken jsou čistý stavební otvor v obvodovém plášti resp. ve vnitřních dělících stěnách. Před zahájením výroby oken je nutné

Více

A. Technická zpráva. Úpravy povrchů podlahy a stěn ve stávající tělocvičně ZŠ Jablunkov

A. Technická zpráva. Úpravy povrchů podlahy a stěn ve stávající tělocvičně ZŠ Jablunkov A. Technická zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Úpravy povrchů podlahy a stěn ve stávající tělocvičně ZŠ Jablunkov Úprava interiéru Město Jablunkov Dukelská 144 739 91 Jablunkov Vypracoval: Ing.

Více

AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ. Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků.

AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ. Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků. AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků. Náš princip: Vidíme úkoly očima našich zákazníků. Erkennen, worum es geht. Mit System. Rozpoznáme,

Více

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 2/7 Plastová COMFORT jsou vyráběna z německého profilového systému VEKA Softline 70 MD. 1.5.1.1

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test zakázka č ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test zakázka č ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc. č. 320/178 k.ú. Mrsklesy Zpracováno v období: Únor 2014. Strana 2 (celkem 7) Předmět: Úkol: Objednatel: Rodinný dům parc. č. 320/178 k.ú. Mrsklesy

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.20 Stavebně truhlářské výrobky a jejich

Více

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek DOKUMENTACE NÁZEV AKCE : ZASKLÍVACÍ SYSTÉM : OBJEKT : INVESTOR : ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ Mandysova 1301 1308 Hradec Králové Vlastníci bytových jednotek ZHOTOVITEL

Více

POČET [ks] ROZMĚR [mm]

POČET [ks] ROZMĚR [mm] O1 500x600 2 2 O2 770x600 1 1 O3 1000x600 2 2 2 O4 BARVY BÍLÉ, STAVEBNÍ HLOUBKA 76mm, DVOUKŘÍDLÉ, KŘÍDLO VÝKLOPNÉ A OTEVÍRAVÉ, ODSAZENÉ KŘÍDLO, KOMPLETNÍ VÝROBEK Umax=1,2 W/m2K, ZASKLENÍ ČÍRÉ IZOLAČNÍ

Více

Nebezpečné látky. Pevnost spojů. viz odstavec 4. Radiační vlastnosti. Průvzdušnost. Trvanlivost. 5 3(d) 3(e)

Nebezpečné látky. Pevnost spojů. viz odstavec 4. Radiační vlastnosti. Průvzdušnost. Trvanlivost. 5 3(d) 3(e) HUECK-Hartmann o počáteční zkoušce typu podle EN 14 351-1 Výrobce systému Eduard Hueck GmbH & Co. KG Loher Straße 9 58511 Lüdenscheid Systém Skupina produktů 1. jedno a dvokřídlé dveře. dovnitř a ven otevíravé

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více

Protokol č. V- 213/09

Protokol č. V- 213/09 Protokol č. V- 213/09 Stanovení součinitele prostupu tepla U, lineárního činitele Ψ a teplotního činitele vnitřního povrchu f R,si podle ČSN EN ISO 10077-1, 2 ; ČSN EN ISO 10211-1, -2, a ČSN 73 0540 Předmět

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku Místo: Datum: 23.07.2014 Objednavatel: Statutární město

Více

KRITICKÉ OBLASTI OKENNÍCH KONSTRUKCÍ Z POHLEDU KONDENZACE VODNÍCH PAR

KRITICKÉ OBLASTI OKENNÍCH KONSTRUKCÍ Z POHLEDU KONDENZACE VODNÍCH PAR KRITICKÉ OBLASTI OKENNÍCH KONSTRUKCÍ Z POHLEDU KONDENZACE VODNÍCH PAR CRITICAL AREAS OF WINDOWS CONSTRUCTION FROM THE PROBLEMATIC OF WATER WAPRO CODENSACION 2009 Ing. Roman Jirák, Ph.D. [1], soudní znalec

Více

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Program školení 1. Blok Požadavky na stavební konstrukce Okrajové podmínky Nové funkce Úvodní obrazovka Zásobník materiálů Uživatelské skupiny Vlastní katalogy Zásady

Více

Ideální. NOVINKA: inovativní kombisystém S 9000 INOVACE V SYSTÉMU

Ideální. NOVINKA: inovativní kombisystém S 9000 INOVACE V SYSTÉMU NOVINKA: inovativní kombisystém S 9000 + + Tepelně izolující + + Flexibilní + + Skvěle těsnící + + Inovativní + + Líbivý design Ideální INOVACE V SYSTÉMU Systém S 9000 Nový systém se středovým těsněním

Více

PROTOKOL o zkoušce typu výrobku

PROTOKOL o zkoušce typu výrobku Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 15/2004 Notifikovaná osoba 1020 Pobočka 0100 Praha PROTOKOL o zkoušce typu výrobku podle 5 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. (systém posuzování

Více

RD PRO MANŽELÉ GLOGAROVY- TABULKA OKEN

RD PRO MANŽELÉ GLOGAROVY- TABULKA OKEN 01 1495 2250 vstupní pevné dveře spojené s pevným neotevíravým dílem dveře hladké, zaskleno izolačním trojsklem (Uw, min = 0,8 W/m²K) s plastovým "teplým" rámečkem zasklení - mléčné sklo s bezpečnostní

Více

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ 1 Legislativní předpisy pro byty a bytové domy Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 11 WC a prostory pro osobní hygienu a vaření musí být účinně

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

Sklepní plastová okna

Sklepní plastová okna hold: pozdržet a zadržovat Sklepní plastová okna 2 Sklepní plastová okna ACO Markant Typizované rozměry Sklopná okna 6 Atypické mezirozměry Sklopná okna a příslušenství 7 Sklepní okna Online informace

Více

Sklepní plastová okna

Sklepní plastová okna hold: pozdržet a zadržovat Sklepní plastová okna Sklepní plastová okna ACO Markant Typizované rozměry Sklopná okna 92 Atypické mezirozměry Sklopná okna a příslušenství 93 Sklepní okna Online informace

Více

1x kpl. 6 ks. 5 ks. 2 ks (L+P) AKCE: OBJEKT: INVESTOR:

1x kpl. 6 ks. 5 ks. 2 ks (L+P) AKCE: OBJEKT: INVESTOR: A VŠEOECNÉ PODMÍNKY: VÝROKY MUSÍ ÝT PROVEDENY V SOULADU S POŽADAVKY: - ČSN 73 0540- - Tepelná ochrana budov, Požadavky, v platném znění - TNI 74 6077 - Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování, v

Více

název akce: Varhanářská škola, Krnov VÝPIS VÝPLNÍ plastové výrobky výměna oken Vypracovala: Ing. Fišarová Jana celkem OZN.

název akce: Varhanářská škola, Krnov VÝPIS VÝPLNÍ plastové výrobky výměna oken Vypracovala: Ing. Fišarová Jana celkem OZN. Sestava oken plastových do otvoru cca 2970x 2080 mm,vč. spoj. profilu - dvoudílné s poutcem dole - čtyřdílné se sloupkem uprostřed a poutcem dole - horní část v. 1480mm otevíravá a sklápěcí, - spodní část

Více

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost Výňatek z normy ČSN EN ISO 13370 Tepelně technické vlastnosti zeminy Použijí se hodnoty odpovídající skutečné lokalitě, zprůměrované pro hloubku. Pokud je druh zeminy znám, použijí se hodnoty z tabulky.

Více

TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP

TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP 1 TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP 5 5 národní konference LOP 20.3. 2012 Clarion Congress Hotel Praha **** národ Ing. Viktor ZWIENER, Ph.D. 2 prodej barevných obrázků 3 prodej barevných obrázků 4 laický

Více

Zuzana Mathauserová. Státní zdravotní ústav Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz

Zuzana Mathauserová. Státní zdravotní ústav Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ STAVEB Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz Kvalita vnitřního prostředí staveb je popsána hodnotami fyzikálních,

Více

HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE VEKRA 2010 / 2011 / Vekra vydrží víc, než byste čekali

HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE VEKRA 2010 / 2011 / Vekra vydrží víc, než byste čekali HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE VEKRA 2010 / 2011 / Vekra vydrží víc, než byste čekali 1 / Izolační dvojsklo či trojsklo s inertním plynem (argon). 2 / Interiérové a exteriérové zasklívací těsnění. 3 / Zasklívací

Více

HELUZ konference OTVOROVÉ VÝPLNĚ. Říjen 2013

HELUZ konference OTVOROVÉ VÝPLNĚ. Říjen 2013 HELUZ konference OTVOROVÉ VÝPLNĚ Říjen 2013 Obsah Historie Okna pro pasivní a nízkoenergetické domy Historie Vývoj požadavků v ČR (Q - kwh/m 2 a ) 300 250 200 150 100 50 0-50 270 210 100-145 50 15 0-15

Více

spotřebičů a odvodů spalin

spotřebičů a odvodů spalin Zásady pro umísťování spotřebičů a odvodů spalin TPG, vyhlášky Příklad 2 Přednáška č. 5 Umísťování spotřebičů v provedení B a C podle TPG 704 01 Spotřebiče v bytových prostorech 1 K všeobecným zásadám

Více

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Miloslav Hrdý Kunčice p.ondř. 686, PSČ 739 13 IČO 45161364 tel: 721 828 353 Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Připraveno pro: Nábřeží kpt.nálepky 471 339 01 Klatovy 732766276

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Veřejná zakázka malého rozsahu Výměna prosklené stěny a vchodových dveří Technická specifikace Položka 6-8 pouze montáž 1 1 4 ks 1 2 500 1375 1375 2750 Křídlo: 2 * bez křídla Těsnění: Šedé/Šedé 2 F Pevné

Více

Zadavatel: OBEC KLUČENICE Klučenice 16, Krásná Hora nad Vltavou IČ: Jiří Veselý - starosta obce

Zadavatel: OBEC KLUČENICE Klučenice 16, Krásná Hora nad Vltavou IČ: Jiří Veselý - starosta obce Zadavatel: OBEC KLUČENICE Klučenice 16, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou IČ: 00242420 Jednající: Jiří Veselý - starosta obce Veřejná zakázka: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ŠKOLNÍ JÍDELNY A TĚLOCVIČNY V

Více

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové

Více

ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40

ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40 ČÁST I ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40 stefanik@futurex.cz 1/18 OBSAH A HISTORIE VÝPLNÍ OTVORŮ B SOUČASNÁ LEGISLATIVA

Více

Úprava okna W01 (přidání nadsvětlíku), zrušení okna W09, úprava oken W10 a W11 na shodné s W12 HL. ARCHITEKT PROJEKTU HL. INŽENÝR PROJEKTU SPOLUPRÁCE

Úprava okna W01 (přidání nadsvětlíku), zrušení okna W09, úprava oken W10 a W11 na shodné s W12 HL. ARCHITEKT PROJEKTU HL. INŽENÝR PROJEKTU SPOLUPRÁCE 01 19.05.2011 ZNAČKA DATUM POPIS Úprava okna W01 (přidání nadsvětlíku), zrušení okna W09, úprava oken W10 a W11 na shodné s W12 Výškopisný systém: Bpv ±0,000 = 225,000 Polohopisný systém: JTSK INVESTOR

Více

Aktuální požární předpisy pro obvodové konstrukce staveb. Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

Aktuální požární předpisy pro obvodové konstrukce staveb. Ing. Marek Pokorný, Ph.D. , Aktuální požární předpisy pro obvodové konstrukce staveb Ing. Marek Pokorný, Ph.D. Sálání tepla Zdroj: Wikipedie odstupové vzdálenosg Vnitřní požár požární odolnost Vnější požár téže nebo sousední budovy

Více

KNAUF INSULATION FIRESTOP EI 30

KNAUF INSULATION FIRESTOP EI 30 březen 2010 KNAUF INSULATION FIRESTOP EI 30 EI 30 SYSTÉM PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE KRUHOVÉHO VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ CHARAKTERISTIKA: Systém protipožární ochrany KNAUF INSULATION FIRESTOP je určen pro kruhové

Více

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c.

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c. ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: web: www.e-c.cz tel.: Vykonzolovaný železobetonový balkón o délce m může mít z hlediska energetiky stejné tepelné

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Příloha č. 3 k č.j.: VS 88/002/002/2015-20/LOG/500 Technická specifikace Hradec Králové-výměna oken trakt A (administrativní budova). 1. Stávající stav Okna administrativní části traktu A Současná špaletová

Více

Roto PREMIUM plastové výklopné/kyvné střešní okno, zateplené WDF 848 K WD, WDF 847 K WD U w = 1,2 W/m 2 K

Roto PREMIUM plastové výklopné/kyvné střešní okno, zateplené WDF 848 K WD, WDF 847 K WD U w = 1,2 W/m 2 K Roto PREMIUM plastové výklopné/kyvné střešní okno, zateplené 848 WD, 847 WD U w = 1,2 W/m 2 Oblast použití: sklon střechy 20-65, se zvedacím rámem od 15 Roto PREMIUM plastové výklopné/kyvné střešní okno,

Více

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov 148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). č. 13/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/201 Sb. (dále jen nařízení vlády ) 5a, Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle

Více

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi Školení DEKSOFT Tepelná technika Program školení 1. Blok Legislativa Normy a požadavky Představení aplikací pro tepelnou techniku Představení dostupných studijních

Více