ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k"

Transkript

1 ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma ÚJ: Ozna ení AKTIVA Minulé období B žné období A. Stálá aktiva celkem (sou et A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.) A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (sou et A.I.1. až A.I.7.) A. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje A. I. 2. Software A. I. 3. Ocenitelná práva A. I. 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek A. I. 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek A. I. 6. Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek A. I. 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek A. II. Oprávky k dlouhodob. nehm. maj. celkem (sou et A.II.1. až A.II.5.) A. II. 1. Oprávky k nehmotným výsledk m výzkumu a vývoje A. II. 2. Oprávky k softwaru A. II. 3. Oprávky k ocenitelným práv m A. II. 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku A. II. 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku A. III. Dlouhodobý hmotný maj. celkem (sou et A.III.1. až A.III.10.) A. III. 1. Pozemky A. III. 2. Um lecká díla a p edm ty A. III. 3. Stavby A. III. 4. Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí A. III. 5. P stitelské celky trvalých porost A. III. 6. Základní stádo a tažná zví ata A. III. 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek A. III. 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek A. III. 9. Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek A. III. 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek A. IV. Oprávky k dlouhodob. hmot. maj. celkem (sou et A.IV.1 až A.IV.6.) A. IV. 1. Oprávky ke stavbám A. IV. 2. Oprávky k samostat. movitým v cem a soubor m m.v cí A. IV. 3. Oprávky k p stitelským celk m trvalých porost A. IV. 4. Oprávky k základnímu stádu a tažným zví at m A. IV. 5. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku A. IV. 6. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

2 Ozna ení AKTIVA Minulé období B žné období A. V. Dlouhodobý finan ní majetek celkem (sou et A.V.1. až A.V.7.) A. V. 1. Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem A. V. 2. Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem A. V. 3. Dlužné cenné papíry držené do splatnosti A. V. 4. P j ky osobám ve skupin A. V. 5. Ostatní dlouhodobé p j ky A. V. 6. Ostatní dlouhodobý finan ní majetek A. V. 7. Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek A. VI. Majetek p evzatý k privatizaci celkem (sou et A.VI.1. a A.VI.2.) A. VI. 1. Majetek p evzatý k privatizaci A. VI. 2. Majetek p evzatý k privatizaci v pronájmu B. Ob žná aktiva celkem (sou et B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.+B.V.) B. I. Zásoby celkem (sou et B.I.1. až B.I.8.) B. I. 1. Materiál na sklad B. I. 2. Po ízení materiálu a Materiál na cest B. I. 3. Nedokon ená výroba B. I. 4. Polotovary vlastní výroby B. I. 5. Výrobky B. I. 6. Zví ata B. I. 7. Zboží na sklad B. I. 8. Po ízení zboží a Zboží na cest B. II. Pohledávky celkem (sou et B.II.7.+B.II.8.+B.II.9.+B.II.14.+B.II.15.+B.II.18+B.II.21.+B.II.26.) B. II. 1. Odb ratelé B. II. 2. Sm nky k inkasu B. II. 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy B. II. 5. Pohledávky za rozpo tové p íjmy B. II. 6. Ostatní pohledávky B. II. 7. SOU ET POLOŽEK (B.II.1. až B.II.6.) B. II. 8. Pohledávky za ú astníky sdružení B. II. 9. Sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní B. II. 10. Da z p íjm B. II. 11. Ostatní p ímé dan B. II. 12. Da z p idané hodnoty B. II. 13. Ostatní dan a poplatky B. II. 14. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí B. II. 15. SOU ET POLOŽEK (B.II.10. až B.II.13.) B. II. 16. Pohledávky v zahrani í B. II. 17. Pohledávky tuzemské B. II. 18. SOU ET POLOŽEK (B.II.16. a B.II.17.) B. II. 19. Nároky na dotace a ostatní zú tování se státním rozpo tem B. II. 20. Nároky na dotace a ostatní zú tování s rozpo tem ÚSC

3 Ozna ení AKTIVA Minulé období B žné období B. II. 21. SOU ET POLOŽEK (B.II.19. a B.II.20.) B. II. 22. Pohledávky za zam stnanci B. II. 23. Pohledávky z vydaných dluhopis B. II. 24. Jiné pohledávky B. II. 25. Opravná položka k pohledávkám B. II. 26. SOU ET POLOŽEK (B.II.22. až B.II.25.) B. III. Finan ní majetek celkem (sou et B.III.4.+B.III.9+B.III.14.) B. III. 1. Pokladna B. III. 2. Peníze na cest B. III. 3. Ceniny B. III. 4. SOU ET POLOŽEK (B.III.1. až B.III.3.) B. III. 5. B žný ú et B. III. 6. B žný ú et fondu kulturních a sociálních pot eb B. III. 7. Ostatní b žné ú ty B. III. 8. Vklady v zahrani ní m n v tuzemských bankách B. III. 9. SOU ET POLOŽEK (B.III.5. až B.III.8.) B. III. 10. Majetkové cenné papíry k obchodování B. III. 11. Dlužné cenné papíry k obchodování B. III. 12. Ostatní cenné papíry B. III. 13. Po ízení krátkodobého finan ního majetku B. III. 14. SOU ET POLOŽEK (B.III.10. až B.III.13.) Ú ty rozpo tového hospoda ení a další ú ty mající vztah k rozpo tovému hospoda ení a ú ty mimorozpo tových prost edk celkem B. IV. (sou et B.IV.7.+B.IV.14.+B.IV.20+B.IV.21.+B.IV.22.+B.IV.29.) B. IV. 1. Základní b žný ú et B. IV. 2. Vkladový výdajový ú et B. IV. 3. P íjmový ú et B. IV. 4. B žné ú ty pen žních fond B. IV. 5. B žné ú ty státních fond B. IV. 6. B žné ú ty finan ních fond B. IV. 7. SOU ET POLOŽEK (B.IV.1. až B.IV.6.) B. IV. 8. Poskytnuté dotace organiza ním složkám státu B. IV. 9. Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému ú tu B. IV. 10. Poskytnuté p ísp vky a dotace p ísp vkovým organizacím B. IV. 11. Poskytnuté dotace ostatním subjekt m B. IV. 12. Poskytnuté p ísp vky a dotace p ísp vkovým organizacím B. IV. 13. Poskytnuté dotace ostatním subjekt m B. IV. 14. SOU ET POLOŽEK (B.IV.8. až B.IV.13.) B. IV. 15. Poskytnuté návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty B. IV. 16. Poskytnuté p echodné výpomoci p ísp vkovým organizacím B. IV. 17. Poskytnuté p echodné výpomoci podnikatelským subjekt m B. IV. 18. Poskytnuté p echodné výpomoci ostatním organizacím B. IV. 19. Poskytnuté p echodné výpomoci fyzickým osobám

4 Ozna ení AKTIVA Minulé období B žné období B. IV. 20. SOU ET POLOŽEK (B.IV.15. až B.IV.19.) B. IV. 21. Limity výdaj B. IV. 22. Zú tování výdaj územních samosprávných celk B. IV. 23. Materiální náklady B. IV. 24. Služby a náklady nevýrobní povahy B. IV. 25. Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám B. IV. 26. Mzdové a ostatní osobní náklady B. IV. 27. Dávky sociálního zabezpe ení B. IV. 28. Manka a škody B. IV. 29. SOU ET POLOŽEK (B.IV.23. až B.IV.28.) B. V. P echodné ú ty aktivní celkem (sou et B.V.1. až B.V.4.) B. V. 1. Náklady p íštích období B. V. 2. P íjmy p íštích období B. V. 3. Kurzové rozdíly aktivní B. V. 4. Dohadné ú ty aktivní AKTIVA CELKEM (sou et A. + B.) Ozna ení PASIVA Minulé období B žné období C. Vlastní zdroje krytí stálých a ob žných aktiv celkem (sou et C.I.4 + C.I. + C.I.7. + C.II. + C.III. + C.IV. + C.V.) C. I. Majetkové fondy a zvláštní fondy celkem (sou et C.I.1 až C.I.3.) C. I. 1. Fond dlouhodobého majetku C. I. 2. Fond ob žných aktiv C. I. 3. Fond hospodá ské innosti C. I. 4. Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku a závazk C. I. 5. Fond privatizace C. I. 6. Ostatní fondy C. I. 7. SOU ET POLOŽEK (C.I.5. + C.I.6.) C. II. Finan ní a pen žní fondy celkem (sou et C.II.1 až C.II.6.) C. II. 1. Fond odm n C. II. 2. Fond kulturních a sociálních pot eb C. II. 3. Fond rezervní C. II. 4. Fond reprodukce majetku C. II. 5. Pen žní fondy C. II. 6. Jiné finan ní fondy C. III. Zvláštní fondy organiz. složek státu celkem (sou et C.III.1 až C.III.3.) C. III. 1. Státní fondy C. III. 2. Ostatní zvláštní fondy C. III. 3. Fondy EU

5 Ozna ení PASIVA Minulé období B žné období C. IV. Zdroje krytí prost. rozpo. hosp. celkem (sou et C.I.1. až C.I.9.) C. IV. 1. Financování výdaj organiz. složek státu C. IV. 2. Financování výdaj územních samosprávných celk C. IV. 3. Bankovní ú ty k limit m organiz. složek státu C. IV. 4. Vyú tování rozp. p íjm z b žné innosti organiz. složek státu C. IV. 5. Vyú tování rozp. p íjm z b žné innosti územ. samospr. celk C. IV. 6. Vyú tování rozp. p íjm z finan ního majetku organiz. složek státu C. IV. 7. Vyú tování rozp. p íjm z finan ního majetku územ. samospr. celk C. IV. 8. Zú tování p íjm územních samospr. celk C. IV. 9. P ijaté návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty Výsledek hospoda ení celkem (sou et C.V.1. až C.V.6.) C. V. a) z hospodá ské innosti územních samospr. celk a innosti p ísp vkových organizací C. V. 1. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období C. V. 2. Nerozd lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let C. V. 3. Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení C. V. 4. b) P evod zú tování p íjm a výdaj z minulých let C. V. 5. c) Saldo výdaj a náklad C. V. 6. d) Saldo p íjm a výnos D. Cizí zdroje celkem (sou et D.I. + D.II. + D.III. + D.IV. + D.V.) D. I. Rezervy celkem (D.I.1.) D. I. 1. Rezervy zákonné D. II. Dlouhodobé závazky celkem (sou et D.II.1. až D.II.5.) D. II. 1. Vydané dluhopisy D. II. 2. Závazky z pronájmu D. II. 3. Dlouhodobé p ijaté zálohy D. II. 4. Dlouhodobé sm nky k úhrad D. II. 5. Ostatní dlouhodobé závazky D. III. Krátkodobé závazky celkem (D.III.6.+D.III.9.+D.III.12.+D.III.13.+D.III.18.+D.III.21.+D.III.22.) D. III. 1. Dodavatelé D. III. 2. Sm nky k úhrad D. III. 3. P ijaté zálohy D. III. 4. Ostatní závazky D. III. 5. Závazky z pevných termínových operací a opcí D. III. 6. SOU ET POLOŽEK (D.III.1. až D.III.5.) D. III. 7. Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl D. III. 8. Závazky k ú astník m sdružení D. III. 9. SOU ET POLOŽEK (D.III.7. a D.III.8.) D. III. 10. Zam stnanci D. III. 11. Ostatní závazky v i zam stnanc m D. III. 12. SOU ET POLOŽEK (D.III.10 a D.III.11.)

6 Ozna ení PASIVA Minulé období B žné období D. III. 13. Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní D. III. 14. Da z p íjm D. III. 15. Ostatní p ímé dan D. III. 16. Da z p idané hodnoty D. III. 17. Ostatní dan a poplatky D. III. 18. SOU ET POLOŽEK (D.III.14 až D.III.17.) D. III. 19. Vypo ádání p eplatk dotací a ostatních závazk se státním rozpo tem D. III. 20. Vypo. p eplatk dotací a ostat. závaz. s rozpo. územ. samospr. celk D. III. 21. SOU ET POLOŽEK (D.III.19 a D.III.20.) D. III. 22. Jiné závazky D. IV. Bank. úv ry a p j ky celkem (sou et D.IV.1.+D.IV.2.+D.IV.3+D.IV.6.) D. IV. 1. Dlouhodobé bankovní úv ry D. IV. 2. Krátkodobé bankovní úv ry D. IV. 3. Eskontované krátkodobé dluhopisy (sm nky) D. IV. 4. Vydané krátkodobé dluhopisy D. IV. 5. Ostatní krátkodobé závazky (finan ní výpomoci) D. IV. 6. SOU ET POLOŽEK (D.IV.4. a D.IV.5.) D. V. P echodné ú ty pasivní celkem (sou et D.V.1 až D.V.4.) D. V. 1. Výdaje p íštích období D. V. 2. Výnosy p íštích období D. V. 3. Kurzové rozdíly pasivní D. V. 4. Dohadné ú ty pasivní PASIVA CELKEM (sou et C. + D.) Sestaveno dne: P edm t podnikání: Podpisový záznam statutárního orgánu ú etní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je ÚJ: Osoba zodpov dná za ú etnictví (jméno a podpis): Osoba zodpov dná za ú etní záv rku (jméno a podpis): tel.:

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK, DOBROVOLNÝCH SVAZK OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK, DOBROVOLNÝCH SVAZK OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK, DOBROVOLNÝCH SVAZK OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2010 v K Rok M síc I O 2010 13 71249800 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 PrÏõÂloha cï. 3 k vyhlaâsïce cï. 560/2006 Sb. Vzor formulá e pro záv re né vyhodnocení akce ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 Název akce : Evid. íslo ISPROFIN : pod. j.: Ú

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Počáteční stav Za 01-12.2014 Od počátku Konečný stav Ú Č E T k 01.01.2014 roku (01.2014) k 31.12.2014

Počáteční stav Za 01-12.2014 Od počátku Konečný stav Ú Č E T k 01.01.2014 roku (01.2014) k 31.12.2014 UCT/VEMA 27.00 S004 Org.: 45831688/0 1.-12. 2014 21/05/15 9.03 Str.: 1 Název a sídlo účetní jednotky: ------------------------------ Základní škola Libice nad Cidlinou, okres Nymburk Školní 465 28907 Libice

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Hlavní kniha analyticky Strana 1 Dne: 09.02.2009

Hlavní kniha analyticky Strana 1 Dne: 09.02.2009 Hlavní kniha analyticky Strana 1 Název 022100 DHM 59 50 59 50 Celkem 59 50 59 50 022 Celkem 0,00 0,00 59 50 59 50 028100 DDHM nad 3000,- 5 806,00 0,00 30 989,00 0,00 22 427,00 0,00 53 416,00 0,00 28 817,00

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah 1. Výsledky hospodaření města, zřízených a založených organizací, finanční vypořádání 2. Rozbor hospodaření 3. Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 4. Výsledovka,

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014 ,,, " "" ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa). I I Svazek obcí "UPA" / IČO 71211721 Adresa -, Kontaktní údaje ulice, č.p. Náměstí T.G. Masaryka 120 obec Červený

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. k 30.6.2005 Raiffeisenbank a.s. i v prvním pololetí dále pokračovala v rozšiřování produktové nabídky,

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Střelná Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 9.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Střelná Střelná 75612 Střelná 00304310 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 571

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Svazek obcí Jestřebí hory; IČO 69155372; Pod městem 624, 542 32 Úpice Svazek obcí Předmět činnosti: sestavena k

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

zpracováno: 13.01.2014 strana : 1 ÚČTOVÝ ROZVRH roku 2013

zpracováno: 13.01.2014 strana : 1 ÚČTOVÝ ROZVRH roku 2013 strana : 1 013 000 Software 018 000 Drobný dlouhodobý nehmotný maj 021 100 Stavby 021 110 Stavby 021 120 Stavby 021 200 Stavby 021 220 Stavby 021 300 Stavby 021 400 Stavby 021 500 Stavby 021 600 Stavby

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Srbice, Nové Srbice 62 41501 Srbice, Obec, IČ:00266591 sestaven k : 31.12.2011 za období: 13/2011 v Kč, s přesností

Více