E : T: Praha 10 12/ TPF s.r.o. Krymská

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská"

Transkript

1 12/ Praha 10 T : E LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, Praha 10 T: M: www.

2 NORMY - LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ ČSN EN ČSN EN Lehké obvodové pláště Funkční požadavky a klasifikace Lehké obvodové pláště Vodotěsnost Funkční požadavky a klasifikace Lehké obvodové pláště Odolnost proti zatížení í větrem Funkční požadavky Lehké obvodové pláště Terminologie Lehké obvodové pláště Norma výrobku Tepelné chování lehkých obvodových plášťů výpočet součinitele prostupu tepla Lehké obvodové pláště Odolnost proti nárazu Funkční požadavky ČSN EN L hké b d é láště ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN Doplňující normy: ČSN EN změna A1 ČSN Ochranná zábradlí Eurokód: Zásady navrhování ČSN EN až 4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí ČSN až 4 Tepelná ochrana budov ČSN EN ISO Tepelně vlhkostní chování stavebních konstrukcí a stavebních prvků Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce Výpočtové metody ČSN EN ISO a 2 Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích ČSN EN ISO a 2 Tepelné chování oken, dveří a okenic... A další normy týkající zkušebních metod, stupně bezpečnosti, požární odolnosti a požadavků na výplňové prvky (skla, okna, dveře) 00 Praha 10 T : E 12/

3 TERMÍNY A DEFINICE LOP Podle ČSN EN 13830:... Tato norma platí pro lehké obvodové pláště v rozsahu od svislé polohy až do 15 od svislice k povrchu stavby. To může zahrnovat prvky šikmého zasklení na lehkém obvodovém plášti. Lehký obvodový plášť Obvykle se skládá ze svislých a vodorovných stavebních prvků navzájem spojených a ukotvených na nosnou konstrukci stavby a vytváří vylehčený prostor uzavřeného nepřetržitého obalu, který zajišťuje sám o sobě nebo ve spojení se stavební konstrukcí všechny běžné funkce vnější stěny, ale nepřebírá žádné nosné vlastnosti stavební konstrukce á 12/ Praha 10 s.r.o. Krymská TPF s T : E

4 TERMÍNY A DEFINICE LOP Roštová (rastrová) konstrukce Lehká nosná rámová konstrukce sestavená na místě ze stavebních prvků, nesoucí prefabrikované neprůhledné a/nebo průhledné výplňové panely 12/ Praha 10 T : E

5 TERMÍNY A DEFINICE LOP Panelová (modulová, elementová) konstrukce Předem sestavené, vzájemně pospojované prvky na výšku jednoho nebo více podlaží, včetně výplňových panelů. 12/ Praha 10 T : E

6 TERMÍNY A DEFINICE LOP Parapetní konstrukce Předem sestavené, vzájemně spojované prvky na část výšky podlaží, včetně výplňových materiálů 12/ Praha 10 T : E

7 POŽADAVKY NA LOP ČSN EN Odolnost proti zatížení větrem Stálé zatížení (Vlastní tíha) Odolnost proti nárazu Průvzdušnost Vodotěsnost Vzduchová neprůzvučnost Součinitel prostupu tepla Požární odolnost Reakce na oheň Šíření ohně Trvanlivost Propustnost vodní páry Pospojování Odolnost proti zemětřesení Odolnost proti změnám ě teploty t (tepelným změnám) ě Konstrukční a tepelný pohyb Odolnost proti dynamickým vodorovným zatížením T : E 00 Praha 10 12/

8 POŽADAVKY NA LOP ČSN EN Odolnost proti zatížení větrem Zatížení podle ČSN EN /OPRAVA 1 Zkoušení podle ČSN EN Při deklarovaných zatížení větrem nesmí maximální čelní průhyb rámových (nosných) prvků LOP měřený mezi body upevnění nebo ukotvení na stavební konstrukci podle ČSN EN překročit menší z hodnot L/200 nebo 15 mm. Stálé zatížení (Vlastní tíha) Vlastní tíhy stanoveny podle ČSN EN LOP musí přenést svou vlastní tíhu a (plus) všechna příslušenství začleněná do vlastního návrhu. Musí přenášet tíhu na stavební konstrukci bezpečně přes kotvení. Maximální průhyb každého hlavního vodorovného nosníku při svislých zatíženích nesmí překročit menší z hodnot L/500 nebo 3 mm. Odolnost proti nárazu Zkoušky podle ČSN EN ISO Požadavky podle ČSN EN a ČSN Kde je to zvlášť požadováno a kde jsou výrobky ze skla (ochrana proti poranění a pádu do volného prostoru) musí být provedeny zkoušky a výpočty podle ČSN EN ISO T : E 00 Praha 10 12/

9 12/ Praha 10 T : E POŽADAVKY NA LOP ČSN EN Ift Rosenheim

10 POŽADAVKY NA LOP ČSN EN Průvzdušnost Zkouška podle ČSN EN Výsledky zkoušky v souladu s ČSN EN Vodotěsnost Zkouška podle ČSN EN Výsledky zkoušky v souladu s ČSN EN Vzduchová neprůzvučnost Zkouška podle ČSN EN ISO Výsledky zkoušky v souladu s ČSN EN ISO Součinitel prostupu tepla Výpočet podle ČSN EN 13947, ČSN EN ISO a -2, ČSN EN ISO a -2, ČSN EN ISO Požadavky podle ČSN T : E 00 Praha 10 12/

11 POŽADAVKY NA LOP ČSN EN Požární odolnost Kde je to vyžadováno musí být požární odolnost klasifikována v souladu s ČSN EN Reakce na oheň Kde je to vyžadováno musí být požární odolnost klasifikována v souladu s ČSN EN Šíření ohně Kde je to zvlášť vyžadováno, musí LOP obsahovat požární a kouřové přepážky, které jsou nutné k zabránění přenosu ohně nebo kouře přes dutiny v konstrukci LOP a jeho pevných napojeních s konstrukčními stropními deskami ve všech podlažích v souladu s požadavky na požární odolnost Trvanlivost Trvanlivost a funkčnost všech vlastností LOP není zkoušena, ale je vztažena na výsledky shody základních materiálů a konečné povrchové úpravy za současného vývoje nebo, kde jsou k dispozici evropské technické specifikace, vymezující materiál nebo konečnou povrchovou úpravu. - Výrobce musí vydat doporučení na požadavky údržby pro dokončený LOP Propustnost vodní páry Konstrukce LOP jsou vždy navrhovány a realizovány jako nepropustné pro vodní páru 00 Praha 10 T : E 12/

12 POŽADAVKY NA LOP ČSN EN Pospojování Tento požadavek platí tam, kde je to vyžadováno a pro konstrukce instalované na budovy s výškou větší než 25. Elektrický odpor vodivého spoje LOP nesmí překročit 10Ω. Tzn., že spojovací prvky musí být vyrobeny z kovových spojovacích prvků následujících minimálních ploch: Měď Hliník Galvanizovaná ocel 16 mm 2 32 mm 2 25 mm 2 Odolnost proti zemětřesení Tam, kde je to vyžadováno musí být odolnost proti zemětřesení stanovena v souladu s technickými specifikacemi nebo jinými opatřeními platnými v místě použití. Tento požadavek platí i v místě použití LOP, kde může dojít k zatížení od vibrací dopravou. Odolnost proti změnám teploty (tepelným změnám) Kde je stanoven požadavek na použití skla odolného proti změnám teploty (tepelným šokům např. při částečném zastínění), musí být vybráno odpovídající tepelně zpevněné nebo tvrzené sklo, které odpovídá příslušným českým a evropským normám. Konstrukční a tepelný pohyb Konstrukce LOP musí být přizpůsobena tepelným a konstrukčním pohybům bez vyvolání poškození součásti nebo funkční vlastnosti. Specifikátor musí specifikovat pohyby stavby, které bude LOP vyrovnávat, včetně pohybů všech spojů konstrukcí. 00 Praha 10 T : E 12/

13 POŽADAVKY NA LOP ČSN EN Odolnost proti dynamickým zatížením LOP musí odolat dynamickému zatížení ve výšce příčlí, jak je specifikováno v ČSN EN / Praha 10 T : E

14 DALŠÍ TYPY KONSTRUKCÍ LOP Konstrukce LOP s bodovými úchyty skel V těchto konstrukcích se používají výhradně bezpečnostní skla tepelně zpevněná, tvrzená a lepená! Dělení podle typů skel: Jednoduchá skla většinou jako vnější část dvojitých fasádních konstrukcí Dvojskla interiérové ié é prostory se sníženou vnitřní ít teplotou t (vstupní íh haly, atria, ti pasáže) Trojskla interiérové prostory s běžnou pobytovou vnitřní teplotou Dělení podle typu bd bodových ýhúhtů úchytů Vrtaná skla s bodovým úchytem celé skladby Vrtaná skla s bodovým úchytem pouze interiérového skla Bodový úchyt ve spáře mezi skly Bd Bodový ýúht úchyt rohový v křížovém spoji mezi skly T : E 00 Praha 10 12/

15 DALŠÍ TYPY KONSTRUKCÍ LOP Dvojité fasády Jsou kombinací některého z předchozích konstrukčních typů (rastrové, elementové) a předsazené konstrukce LOP s provětrávanou vzduchovou mezerou na výšku patra nebo více pater (nutné vždy šířku větrané mezery navrhovat s ohledem na možnost čištění, údržby, rychlost proudění vzduchu a nárůst teploty po výšce) 12/ Praha 10 T : E

16 ZABUDOVÁNÍ LOP DO HRUBÉ STAVBY KOTVENÍ A ZAKONČENÍ LOP K HRUBÉ STAVBĚ RASTROVÉ KONSTRUKCE - Předsazené před hrubou stavbu (zavěšené nebo podepřené) 12/ Praha 10 T : E

17 ZABUDOVÁNÍ LOP DO HRUBÉ STAVBY KOTVENÍ A ZAKONČENÍ LOP K HRUBÉ STAVBĚ RASTROVÉ KONSTRUKCE - Vsazené do hrubé stavby (podepřené) 12/ Praha 10 T : E

18 ZABUDOVÁNÍ LOP DO HRUBÉ STAVBY KOTVENÍ A ZAKONČENÍ LOP K HRUBÉ STAVBĚ ELEMENTOVÉ KONSTRUKCE - Předsazené před hrubou stavbu (zavěšené nebo podepřené) - POZOR na maximální rozměry navrhování elementů z hlediska manipulace, transportu a váhy!!! 12/ Praha 10 T : E

19 POUŽITÍ FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ ULOP 12/ Praha 10 T : E

20 LOP- POSTUP PŘI Ř PROJEKTOVÁNÍ 1. PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA Ve spolupráci s GP, architektem a investorem vyhledání optimální varianty řešení jednotlivých konstrukcí Zpracování základního konceptu s návrhem typu fasádního systému Případné doporučení úpravy členění fasádního rastru s ohledem na optimalizaci spotřeby používaných materiálů Stanovení limitujících stavebně fyzikálních parametrů a podmínek Analýzy možných specifických požadavků zejména v oblasti požární ochrany, akustiky, bezpečnostního konceptu objektu, tepelné techniky, statiky, materiálových požadavků, povrchových úprav a barevného konceptu objektu Správné určení polohy konstrukcí vzhledem k H.S. (z hlediska tepelných mostů, Hrubý cenový odhad celkových nákladů Výsledkem je postupné vypracování technického popisu konceptu (DUR) a technická specifikace požadovaných parametrů a návrh řešení LOP (DSP). 00 Praha 10 T : E 12/

21 LOP- POSTUP PŘI Ř PROJEKTOVÁNÍ 2. DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Detailní propracování konceptu konstrukcí z předprojektové přípravy s ohledem na všechny dané požadavky Statické předběžné dimenzování hlavních nosných konstrukčních a výplňových prvků pro určení základních vztažných rozměrů (líc LOP ve vztahu k H.S.) Stanovení normových požadavků součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí LOP Vypracování textové části s podrobným popisem kvalitativních a kvantitativních požadavků spojených s výkonem a rozsahem dodání fasádních konstrukcí Vypracování výkresové části se směrnými detaily s jejich vyznačením v jednotlivých konstrukčních celcích obvodového pláště Vypracování kalkulace projektanta předpokládaných p maximálních nákladů Výsledkem by měl být ucelený dokument charakterizující fasádní konstrukce pro cenovou nabídku a pozdější kontrolu dodržování rozsahu a požadované kvality. 00 Praha 10 T : E 12/

22 LOP- POSTUP PŘI Ř PROJEKTOVÁNÍ 3. SPOLUPRÁCE PŘI ZADÁNÍ A PŘI VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Technická pomoc a konzultace při jednání s potenciálními dodavateli Odborná kontrola a zhodnocení vypracovaných nabídek po technické stránce Kontrola a vyhodnocení cenových nabídek jednotlivých fasádních konstrukcí Zpracování cenového zrcadla zúčastněných firem á 12/ s.r.o. Krymská TPF s 00 Praha 10 T : E

23 LOP- POSTUP PŘI Ř PROJEKTOVÁNÍ 4. PROVÁDĚCÍ, DÍLENSKÁ (VÝROBNÍ) A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE Vypracování těchto stupňů dokumentace je součástí výkonů dodavatele fasádních konstrukcí. 12/ Praha 10 T : E

24 NEJČASTĚJŠÍ Č Ě CHYBY V PRŮBĚHU Ů Ě PROJEKTOVÁNÍ Vynechání fáze Předprojektové přípravy Z technického a realizačního hlediska návrh nevhodných konstrukcí Technická specifikace pouze formou tabulky výkazu prvků Nepřesné nebo neúplné stanovení technických požadavků a rozsahu výkonů Chybné určení vnějšího líce LOP od hrubé stavby Nesprávné řešení detailů napojení konstrukcí na hrubou stavbu z hlediska optimalizace požadavků na připojovací spáry Chybný odhad d celkových nákladů na fasádní konstrukce k T : E 00 Praha 10 12/

25 12/ Praha 10 T : E www. DĚKUJI ZA POZORNOST.

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Ročenka ČKLOP 2014 Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Vydala Česká komora lehkých obvodových plášťů, Golčova 486, Praha 4 cklop@cklop.cz, www.cklop.cz Sazba, grafi cké zpracování a

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY Schváleno: MD-OI, č.j. 318/08-910-IPK/ ze dne 8. 4. 2008, s účinností

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY TP 86 odbor silniční infrastruktury TECHNICKÉ PODMÍNKY MOSTNÍ ZÁVĚRY Schváleno MD OSI č.j. 470/09-910-IPK/l ze dne 15.6.2009, s účinností od 1. července 2009, se současným zrušením

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN Aplikace desek CETRIS Problematika požární ochrany stavebních konstrukcí Svislé stěnové konstrukce Vodorovné konstrukce podhledy Vodorovné konstrukce stropy a podlahy Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VZHLEDEM K POLOZE ČESKÉ REPUBLIKY PATŘÍ TEPELNĚ-VLHKOSTNÍ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ A STAVBY MEZI ZÁKLADNÍ POŽADAVKY SLEDOVANÉ ZÁVAZNOU LEGISLATIVOU. NAŠÍM CÍLEM JE

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

Obsah. Úvod... 11. Názvosloví a základní ustanovení... 12

Obsah. Úvod... 11. Názvosloví a základní ustanovení... 12 Obsah Úvod............................................................. 11 Názvosloví a základní ustanovení....................................... 12 1 Rozbor požárů...................................................

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR MINISTERSTVO DOPRAVY odbor pozemních komunikací ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD-OPK čj. 14/2013-120-TN/1 ze dne 27. 2. 2013 s účinností od 1. března 2013. se současným zrušením č.j.

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV KUTNAR HISTORIE VZNIKU NOREM HYDROIZOLACE 2 UNIDEK ZKUŠENOSTI S UNIVERZÁLNÍM UKONČOVACÍM

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Strana 3702 Sbírka zákonů č. 268 / 2009 Částka 81 268 VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 25. 3.

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

Protipožární ochrana vodorovných konstrukcí použitím podhledových systémů

Protipožární ochrana vodorovných konstrukcí použitím podhledových systémů Protipožární ochrana vodorovných konstrukcí použitím podhledových systémů AMF s klasifikací podle ČSN EN 13 501-2 Knauf AMF s.r.o. Chlumčanského 5 180 21 Praha 8 tel.: 266 790 130-1 fax: 222 246 981 mobil:

Více

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice Autorizovaná osoba 204 rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice vydává ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném

Více