BENEKOV VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ HALA Projektová dokumentace pro provádění stavby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BENEKOV VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ HALA Projektová dokumentace pro provádění stavby"

Transkript

1 Název akce : BENEKOV VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ HALA Místo stavby : Areál firmy BENEKOV, Masarykova 402, Horní Benešov Investor : Leopold Benda BENEKOV, Luhy 119, Horní Benešov Projektant : Atelier DHP s.r.o., Sladovnická 16, Bruntál Stupeň PD : Projektová pro dokumentace provádění stavby Technická zpráva V Bruntále, leden 2013 Ing. Mojmír Hlupý autorizovaný inženýr pro pozemní stavby v seznamu autorizovaných osob vedeným ČKAIT pod číslem Technická zpráva strana č. 1 / 11

2 a) účel objektu Výrobní a montážní hala firmy BENEKOV slouží k montáží výrobků firmy BENEKOV. Objekt je členěn do třech částí Část A místnost číslo 01 Jednolodní přístavba z keramických bloků 440 P+D s příhradovou střešní konstrukcí, na které je bednění a živičná krytina. Část B místnost č. 02 Ocelová skeletová konstrukce, s plechovým opláštěním a zastřešením. Část C místnost č. 03,04,05,06,06 a 07 Nejstarší část objektu, se smíšeného zdiva. Skládá se z výrobní haly místnost č. 07, ke které byly postupně přistavovány ostatní místnost 03, 04, 05 a 06. Zastřešení místnosti 07 je dřevěným příhradovým nosníkem, na kterém je bednění, plech a živičná krytina. Podhled na spodní části příhradové konstrukce je zateplen. Místnosti č. 03, 05 a 06 má stropní konstrukci tvořenou ocelovými nosníky a stropními deskami hurdy. Střešní konstrukce je plechová. Místnost č. 04 má venkovní stěny plechové se zateplením plechová je i stropní konstrukce. Projekt energetických úspor vychází ze zpracovaného energetického auditu. Zpracovatelem energetického auditu je Ing. Lumír Štencek, Květinová 35, Opava, oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu č podle zákona č. 406/2006 Sb. o hospodaření energií. Stavební úpravy spočívají ve výměně dřevěných zdvojených a kovových oken a vstupních dveří a vrat, zateplení obvodového pláště, střech a stropů výrobní a montážní haly firmy BENEKOV. V rámci provádění stavebních prací je nutno dodržet parametry použitých materiálů specifikované v energetickém auditu!!! b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Jsou v souladu s architektonickým výrazem budovy a požadavky územně plánovací dokumentace. Technická zpráva strana č. 2 / 11

3 c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění Plocha obvodového zdiva : 912,59 m2 z toho : - sendvičové PUR panely tl. 150 mm : 209,00 m2 - šedý fasádní polystyrén 140 mm : 499,85 m2 - extrudovaný polystyrén tl. 120 mm : 203,74 m2 Plocha výplní oken a vrat : 153,53 m2 z toho : - okna : 107,92 m2 - vrata : 39,36 m2 - vrata do kotelny : 6,25 m2 Plocha střech a stropů : 910,07 m2 z toho : - sendvičové PUR panely tl. 160 mm : 136,32 m2 - podhled celulozová buničina tl. 360 mm : 773,75 m2 d) technické a konstrukční řešení objektu d) 1. bourací práce - část A. Bude provedeno vybourání stávajících dřevěných zdvojených oken a vstupních kovových vrat. - část B Bude odstraněno plechové opláštění a plechová střecha - část C Místnost č.07 bude odstraněn stropní podhled, včetně demontáže elektroinstalace, osvětlení a topení. Dále bude provedeno vybourání stávajících dřevěných zdvojených oken a vstupních dveří a vrat Místnost č. 03, 05 a 06 bude provedeno vybourání stropní a střešní konstrukce, provedeno nové zastřešení tak, aby mohla být stropní část zateplena dle požadavků energetického auditu. Dále bude provedeno vybourání stávajících dřevěných zdvojených oken a vstupních dveří a vrat, včetně demontáže elektroinstalace, osvětlení a topení. d) 2. výkopy Podél celého objektu budou provedeny výkopy pro zateplení stěn do hloubky mm pod upravený terén. Technická zpráva strana č. 3 / 11

4 Podél venkovní stěny místnosti č.04 bude proveden výkop pro základ venkovní stěny do nezámrzné hloubky. K převzetí základové spáry bude přizván projektant a statik. d) 3. základy Základy budou prováděny pouze pod venkovní stěnou místnosti č. 04. Budou provedeny nové základové pasy pod obvodové a nosné stěny z betonu C 16/20. Základy budou provedeny do nezámrzné hloubky a na únosnou zeminu. K převzetí základové spáry bude přizván projektant a statik. d) 4. nadzemní nosné konstrukce Nově bude provedena venkovní obvodová stěna místnosti č. 04. Stěna bude vyzděna c cihelných tvárnic pro obvodové stěny tl. 365 mm. Nad nové otvory budou osazeny překlady z ocelových válcovaných nosníků. d) 5. obvodové konstrukce - střešní plášť Na základě výsledků energetického auditu je nutno provést dodatečné zateplení : Část A,C Zateplení stropní částí na nově provedené sádrokartonové podhledy bude nafoukána tepelná izolace z celulozové buničiny. Izolant musí splňovat požadavky uvedené v energetickém auditu λ 0,037 W/m K, objemová hmotnost 58 kg/m3. Půdní prostor nad tepelnou izolací bude odvětráván s využitím přívodních otvorů u okapu a s odvodem vzduchovými turbínami, osazenými ve hřebenech střech. Minimální výška přívodní odvětrávací mezery u okapu bude 50 mm. Větrací mezera bude vymezena osazením difůzní folie ( dvouvrstvá pojistná hydroizolační membrána s vrstvou netkané geotextilie a vrchního funkčního zátěru, plošná hmotnost 270 g/m2, Sd=0,02 m ) na latích v pásech (min. šířka 1,20 m) kolem přívodních otvorů, případně osazením desek tepelné izolace pro zamezení profukování vzduchu tepelnou izolací. Detail bude posouzen a upřesněn v průběhu stavebních prací po demontáži stávajících podhledů. Část B Bude provedeno zateplení střešními plechovými sendvičovými panely s jádrem z polyuretanu tl. 160 mm s oboustranným oplechováním, s trapézovou profilací, na exterieru se standardní metodou upevnění. Stávající ocelové krokve po vlašsku budou doplněny dle Technická zpráva strana č. 4 / 11

5 technologických požadavků dodavatele střešních panelů. Dodavatel zpracuje před zahájením stavebních prací kladečský plán střešních panelů. - stěnový plášť Část A,C Bude provedeno zateplení vnějšího pláště certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem ETICS kvalitativní třída A ( dle TP CZB ). Venkovní stěny budou zatepleny šedým fasádním polystyrenem - tl. 140 mm. Izolant musí splňovat požadavky uvedené v energetickém auditu λ 0,033 W/m K. Soklová část bude zateplena extrudovaným polystyrenem s možností provedení vrchní stěrky s výztužnou tkaninou. tl. 120 mm do hloubky mm pod upravený terén. Izolant musí splňovat požadavky uvedené v energetickém auditu λ 0,036 W/m K. Pro kotvení izolantu budou použity hmoždinky pro zápustnou montáž s kruhovou zátkou zátkou pro překrytí talířových hmoždinek s kovovým trnem. Nové výplně otvorů budou osazeny v lící zdiva, izolant bude přetažen 40 mm přes rám. Ostění a nadpraží vrat bude zatepleno izolantem tl. 40 mm. Detaily provedení kontaktního zateplovacího systému provést dle technologických pokynů dodavatele kontaktního zateplovacího systému!!! Před zahájením stavebních prací je nutno provést výtažné a odtrhové zkoušky s ohledem na různorodost stavebních materiálů obvodového pláště u jednotlivých objektů. V rámci dílenské dokumentace zpracuje dodavatel stavby kotevní plán s ohledem na požadavky výrobce systému ETICS a požadavky norem pro danou výšku budovy v příslušné větrné oblasti. Část B Bude provedeno zateplení vertikálními plechovými sendvičovými panely s jádrem z polyuretanu tl. 150 mm s oboustranným oplechováním a standardní metodou upevnění. Stávající paždíčky budou doplněny dle technologických požadavků dodavatele stěnových panelů. Dodavatel zpracuje před zahájením stavebních prací kladečský plán stěnových panelů. d) 6. tepelné izolace - tepelné izolace stěn Je popsáno v části stěnový plášť. Technická zpráva strana č. 5 / 11

6 - tepelné izolace střech a stropů Je popsáno v části střešní plášť Na stávající dřevěné střešní vazníky budou osazeny podhledy ze sádrokartonových desek protipožárních tl. 15 mm s ocelovou dvojitou konstrukcí, tak aby byl splněn požadavek na požární odolnost podhledové konstrukce min. 15 minut. Součástí konstrukce bude osazení parozábrany, čtyřvrstvé folie s výztužnou mřížkou a dvěma vrstvami polyetylénové laminované folie s reflexní aluminiovou vrstvou, propustnost pro vodní páry Sd 300 m, plošná hmotnost 170 g/m2. V rámci těchto prací bude provedena demontáž a zpětná montáž svítidel v jednotlivých místnostech. d) 7. akustické úpravy Při použití výše uvedených doporučených materiálů nebude překročena přípustná hladina hluku a bude dodržena doporučená doba dozvuku. d) 8. izolace proti vodě - izolace podlah Neřeší se, jsou stávající. Pod nově vyzdívanou obvodovou stěnu bude osazen na základový pás 2x hydroizolační asfaltový pás, který bude napojen na stávající hydroizolaci pod podlahami. - vodotěsné izolace střech U části A bude provedeno vyřezání otvorů pro provedení foukané tepelné izolace nad podhledem, po zabednění střešního pláště bude provedeno osazení nového SBS modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny s břidličným ochranným posypem. U části B budou osazeny plechové střešní PUR panely s trapézovou profilací na exterieru se standardní metodou upevnění tl. 160 mm včetně oplechování hřebene, okapu, závětrných lišt atd. dle výrobního programu zvoleného dodavatele systému těchto panelů. Součástí střešních panelů bude doplnění ocelových krokví po vlašsku dle požadavků dodavatele střešních panelů. U části C bude provedena demontáž stávající plechové falcované krytiny a provedeno doplnění konstrukce střechy nad nově vyzděnými stěnami. Na stávající a nově provedené bednění střechy bude osazen přibitím hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, na který bude nataven vrchní pés z SBS modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny s břidličným ochranným posypem. Technická zpráva strana č. 6 / 11

7 d) 9. podlahy Neřeší se, jsou stávající. d) 10. výplně otvorů - okna, vrata Část A, C Stávající dřevěná zdvojená a kovová okna v jednotlivých objektech areálu nahrazena novými plastovými okny se součinitelem prostupu celé konstrukce okna včetně rámu Uw 1,20W/m2.K, přesné parametry jsou specifikovány ve výpisu výplní otvorů. Otevírání oken bude upřesněno před zahájením stavby s dodavatelem stavby, investorem a uživatelem. Kotvení oken přizpůsobit materiálům a složení obvodového pláště u jednotlivých objektů. V místnostech budou osazeny parapetní desky, přesné rozměry zaměřit na stavbě po osazení oken. Před zahájením výroby oken zpracuje a odsouhlasí dodavatel dílenskou dokumentaci. Před zpracováním dílenské dokumentace provést přesné zaměření otvorů a sondy ostění, nadpraží a parapetů. Část B Stávající vrata budou nahrazena vraty z hliníkových profilů, nosný rám prosklených oken bude rovněž hliníkový se součinitelem prostupu celé výplně včetně rámu max.ud = 1,20W/m2.K, přesné parametry jsou specifikovány ve výpisu výplní otvorů. Dveře a integrované dveře u vrat budou opatřeny zámkem s knoflíkovou cylindrickou vložkou, tak aby bylo umožněno otevření dveří zevnitř při jejich uzamčení pro únik osob z objektu. Otevírání vrat bude upřesněno před zahájením stavby s dodavatelem stavby, investorem a uživatelem. Kotvení vrat přizpůsobit materiálům a složení obvodového pláště u jednotlivých objektů. Před zahájením výroby oken zpracuje a odsouhlasí dodavatel dílenskou dokumentaci. Před zpracováním dílenské dokumentace provést přesné zaměření otvorů a sondy ostění a nadpraží. - vnitřní dveře Neřeší se, jsou stávající. d) 11. úpravy povrchů Součástí kontaktního zateplovacího systému ETICS bude horní vrstva z tenkovrstvé pastovité probarvené zatřené silikonové omítky s odolností vůči usazování nečistot a prachu, povětrnostním vlivům, UV záření a mikroorganismům, zrnitá 1,5 mm. Technická zpráva strana č. 7 / 11

8 Zateplení soklových částí bude opatřeno stejnou omítkou s barevným odlišením. Barevné odstíny určí projektant během výstavby dle vzorníku fasádních barev dodavatele omítkovin s ohledem na použití pro konkrétní zateplovaní systém ETICS ( min. luminiscenční referenční hodnota HBW ). d) 12. zámečnické konstrukce V rámci zámečnických prací bude provedena úprava stávající ocelové konstrukce v části B pro montáž PUR panelů osazením ocelových nosníků a paždíků dle požadavků dodavatele stěnových a střešních panelů. Dále bude budou provedeny dva nové třísložkové komíny pro odtah spalin od kotlů a osazení střešních ventilačních turbín. V rámci stavebních prací bude provedena demontáž a zpětná montáž hromosvodů. d) 13. klempířské konstrukce V rámci klempířských prací bude provedeno oplechování podokenníků oken, okapů střech, oplechování atik a zastřešení. Budou provedeny žlaby a svody. Klempířské prvky budou provedeny z titanzinkového plechu. Detaily a návaznosti klempířských výrobků budou provedeny podle technologických předpisů dodavatele střešních krytin a v souladu s ČSN d) 14. nátěry a barvy Vnitřní omítky budou opatřeny penetračním nátěrem a 2x malířským nátěrem. Sádrokartonové desky na podhledech budou opatřeny 2x nátěrem barvou na sádrokartonové desky včetně penetračního nátěru. e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů Tepelně technické vlastnosti nových stavebních a výplní otvorů musí splňovat parametry, stanovené v energetickém auditu. f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu Je stávající. g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků Výstavby objektu nemá negativní vliv na životní prostředí, žádné negativní účinky v průběhu užívání nebudou. Technická zpráva strana č. 8 / 11

9 h) dopravní řešení Přístupy k objektu jsou stávající z areálových komunikací. i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření - ochrana proti korozi Z hlediska projektanta nejsou na nátěrový systém kladeny žádné zvláštní požadavky přesahující rámec ČSN. Zámečnické konstrukce budou opatřeny základními protikorozními nátěry a vrchními nátěry. - protiradonová opatření Neřeší se. j) dodržení obecných požadavků na výstavbu Obecné požadavky na výstavbu jsou dodrženy dle platných předpisů. k) technické vybavení objektu zařízení pro vytápění staveb Výpočtová venkovní teplota -18 C dle ČSN EN Výpočtová vnitřní teplota převládající +20 C dle ČSN EN Tepelné ztráty objektu bez zálohy pro zátop 43 kw Předpokládaná spotřeba hnědého uhlí pro vytápění 22,0 t/rok ohřev teplé vody 1,4 t/rok Do samostatné místnosti budou osazeny dva nové automatické kotle výkonu 25 kw na spalování tříděného hnědého uhlí. Kotle splňují 4. třídu dle ČSN EN Celkový instalovaný výkon kotlů bude 50 kw. Každý kotel bude napojen na samostatný třísložkový nerezový komínový průduch DN 160 mm. Na každém kouřovodu bude osazen regulátor komínového tahu. Do kotelny bude zajištěn přívod a odvod větracího a spalovacího vzduchu z venkovního prostředí větrací otvory budou z venkovní strany opatřeny protidešťovou žaluzií. Kotle budou zajišťovat vytápění celého objektu a přípravu teplé vody (TUV). Kotelní okruh je oddělen od vytápěcích okruhů anuloidem. Zabezpečovací zařízení je tvořeno dvěma expanzními tlakovými nádobami s membránou. Každý kotel bude vybaven pojišťovacím ventilem. Pro vytápění budou sloužit tři samostatné otopné okruhy. Každý okruh bude vybaven trojcestným směšovačem s elektropohonem a oběhovým čerpadlem. Ohřev teplé vody bude zajišťován ve dvou kombinovaných zásobníkových ohřívačích. Tyto budou napojeny do kotelního okruhu. Technická zpráva strana č. 9 / 11

10 Chod kotelny bude řízen nadřazenou automatikou RVS. Ekvitermní regulace jednotlivých okruhů, osazení venkovního čidla a kontrolních čidel v referenčních místnostech jednotlivých otopných okruhů. V kotelně bude osazena havarijní signalizace hlídající výskyt CO v kotelně. Vytápění v jednotlivých místnostech bude zajištěno deskovými otopnými tělesy v provedení VK bez dodatečných otopných ploch (provedení 10 a 20, všechny s odvzdušňovacími ventily). Většina otopných těles bude napojena zprava, jen několik otopných těles je levém provedení (VKL) a v provedení universál (VKU). Rozvody budou provedeny z měděného potrubí spojovaného pájením. Rozvody budou vedeny převážně nad podlahou pod otopnými tělesy. Veškeré potrubí bude tepelně zaizolováno trubicemi z pěněného polyetylénu, větší dimenze potrubí budou zaizolovány pouzdry z minerální plsti s hliníkovou fólii na povrchu. Také většina armatur bude opatřena tepelnou izolací, filtry se snímatelnou tepelnou izolací. Tepelné protažení potrubí bude zajištěno vlnovcovými a trasovými kompenzátory s vhodně umístěnými pevnými body. V nejnižších místech potrubního rozvodu budou osazeny armatury pro vypouštění a v nejvyšších místech odvzdušňovací armatury (automatické odvzdušňovací ventily). Připojovací potrubí bude opatřeno nátěrovým systémem. Zkompletovaná otopná tělesa budou napojena na potrubí připojovacím šroubením s vypouštěním pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou se spodním připojením přímé provedení pro dvoutrubkové soustavy s možností uzavření a vypouštění. Nastavení vnitřní předregulace je vestavěná v otopném tělese. Na každé otopné těleso bude osazena termostatická hlavice (paroplyn) v provedení do veřejných prostor (s možností zajištění nastavené teploty a se zajištěním proti odcizení). zařízení vzduchotechniky Odvětrání vzduchové dutiny dvouplášťové střechy je zajištěno vzduchovými turbínami osazenými ve hřebenech střech (odvod). Přívod je zajištěn větracími otvory pod okapy. Minimální výška odvětrávací vzduchové mezery bude 40 mm. V pásech (min. šířka 1 m) kolem přívodních otvorů bude osazena na tepelné izolaci difúzní fólie pro zamezení profukování vzduchu tepelnou izolací. plynová zařízení Objekt není napojen na zemní plyn. zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů Bude provedeno nové napojení venkovních svítidel na fasádě. Ve vnitřních prostorách bude provedena demontáž a zpětná montáž svítidel po provedení nových sádrokartonových podhledů. Na střechách a fasádách bude provedena demontáž a zpětná montáž hromosvodů. Technická zpráva strana č. 10 / 11

11 Provede se napojení strojního zařízení kotelny, měření a regulace, atd. l) požární ochrana Na stávající dřevěné střešní vazníky budou osazeny podhledy ze sádrokartonových desek protipožárních tl. 15 mm s ocelovou dvojitou konstrukcí, tak aby byl splněn požadavek na požární odolnost podhledové konstrukce min. 15 minut. Nově navržené stěnové a střešní sendvičové PUR panely budou z vnitřní a venkovní strany opatřeny plachem. Odolnost panelů a požární uzavřenost bude doložena certifikátem výrobce. Zateplovaní systém obsahující polystyren musí vykazovat třídu reakce na oheň B s povrchovou vrstvou s indexem šíření plamene po povrchu is =0 mm/min. Tepelně izolační část musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E. Dodavatel doloží certifikáty třídy reakce na oheň, indexu šíření plamene a provedení zateplení oprávněnou firmou. Východové dveře budou opatřeny kováním, které umožní otevření i při zamčených dveřích z vnitřní strany. m) ostatní Před zahájením stavebních prací budou vytyčena všechna podzemní vedení, která prochází místem stavby a jejich trasy budou viditelně označeny. Při provádění veškerých prací v areálu musí dodavatel respektovat hygienické normy a předpisy pro výstavbu, především týkající se prašnosti a hlučnosti a dále musí dodržovat ustanovení Vyhl. ČUBP č.324/90sb. Týkající se bezpečnosti práce. Při práci a pohybu na staveništi budou používány předepsané ochranné pomůcky. Realizace stavby bude prováděna v roce Autorský dozor na stavbě bude vykonávat projektant po dohodě s investorem. V průběhu provádění stavby je nutno dodržovat všechny příslušné platné ČSN a související bezpečnostní předpisy a opatření. Další podrobnosti viz výkresová část projektu. V případě nejasnosti nebo nesrozumitelnosti částí projektové dokumentace kontaktovat projektanta pro upřesnění. Technická zpráva strana č. 11 / 11

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

Ing. Vladimíra Pokorná

Ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17 EXPERTNÍ KANCELÁŘ V OBORU STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PORUCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, DIAGNOSTIKY A SANACÍ MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax 272 651 899 STUDIE PRO OPRAVU

Více

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4 CASUA spol. s r.o. Strana 1/45 31.08.2005 OBSAH: 1.ÚVOD...3 2.GEOLOGICKÉ POMĚRY...3 3.BOURACÍ PRÁCE...3 4.ZÁKLADY A VÝKOPY...5 5.SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...6 6.STÁVAJÍCÍ KOMÍNY...8 7.VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...9

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1/12 Obsah A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...

Více

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY účely zařazení do dlouhodobého programu oprav bytových domů MMR ČR a žádosti o státní podporu v rámci programu ČEA Zpracovatel :

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

Díl: 01. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ. Technická zpráva

Díl: 01. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ. Technická zpráva Akce: NÁRODNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ KULTURY - KVĚTNÁ ZAHRADA - KROMĚŘÍŽ Stavba: TECHNICKÝ PROVOZ (C), KRÁLIČÍ KOPEČEK A PTÁČNICE (D) Stupeň PD: Projekt pro provedení stavby / výběr zhotovitele stavby Stavební

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

RODINNÝ DŮM MILENIUM 228

RODINNÝ DŮM MILENIUM 228 Ing. Milan Gregor - GREMI G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotechniky Jungmannova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 telefon : 566 626 180, fax : 566

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více