BENEKOV VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ HALA Projektová dokumentace pro provádění stavby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BENEKOV VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ HALA Projektová dokumentace pro provádění stavby"

Transkript

1 Název akce : BENEKOV VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ HALA Místo stavby : Areál firmy BENEKOV, Masarykova 402, Horní Benešov Investor : Leopold Benda BENEKOV, Luhy 119, Horní Benešov Projektant : Atelier DHP s.r.o., Sladovnická 16, Bruntál Stupeň PD : Projektová pro dokumentace provádění stavby Technická zpráva V Bruntále, leden 2013 Ing. Mojmír Hlupý autorizovaný inženýr pro pozemní stavby v seznamu autorizovaných osob vedeným ČKAIT pod číslem Technická zpráva strana č. 1 / 11

2 a) účel objektu Výrobní a montážní hala firmy BENEKOV slouží k montáží výrobků firmy BENEKOV. Objekt je členěn do třech částí Část A místnost číslo 01 Jednolodní přístavba z keramických bloků 440 P+D s příhradovou střešní konstrukcí, na které je bednění a živičná krytina. Část B místnost č. 02 Ocelová skeletová konstrukce, s plechovým opláštěním a zastřešením. Část C místnost č. 03,04,05,06,06 a 07 Nejstarší část objektu, se smíšeného zdiva. Skládá se z výrobní haly místnost č. 07, ke které byly postupně přistavovány ostatní místnost 03, 04, 05 a 06. Zastřešení místnosti 07 je dřevěným příhradovým nosníkem, na kterém je bednění, plech a živičná krytina. Podhled na spodní části příhradové konstrukce je zateplen. Místnosti č. 03, 05 a 06 má stropní konstrukci tvořenou ocelovými nosníky a stropními deskami hurdy. Střešní konstrukce je plechová. Místnost č. 04 má venkovní stěny plechové se zateplením plechová je i stropní konstrukce. Projekt energetických úspor vychází ze zpracovaného energetického auditu. Zpracovatelem energetického auditu je Ing. Lumír Štencek, Květinová 35, Opava, oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu č podle zákona č. 406/2006 Sb. o hospodaření energií. Stavební úpravy spočívají ve výměně dřevěných zdvojených a kovových oken a vstupních dveří a vrat, zateplení obvodového pláště, střech a stropů výrobní a montážní haly firmy BENEKOV. V rámci provádění stavebních prací je nutno dodržet parametry použitých materiálů specifikované v energetickém auditu!!! b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Jsou v souladu s architektonickým výrazem budovy a požadavky územně plánovací dokumentace. Technická zpráva strana č. 2 / 11

3 c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění Plocha obvodového zdiva : 912,59 m2 z toho : - sendvičové PUR panely tl. 150 mm : 209,00 m2 - šedý fasádní polystyrén 140 mm : 499,85 m2 - extrudovaný polystyrén tl. 120 mm : 203,74 m2 Plocha výplní oken a vrat : 153,53 m2 z toho : - okna : 107,92 m2 - vrata : 39,36 m2 - vrata do kotelny : 6,25 m2 Plocha střech a stropů : 910,07 m2 z toho : - sendvičové PUR panely tl. 160 mm : 136,32 m2 - podhled celulozová buničina tl. 360 mm : 773,75 m2 d) technické a konstrukční řešení objektu d) 1. bourací práce - část A. Bude provedeno vybourání stávajících dřevěných zdvojených oken a vstupních kovových vrat. - část B Bude odstraněno plechové opláštění a plechová střecha - část C Místnost č.07 bude odstraněn stropní podhled, včetně demontáže elektroinstalace, osvětlení a topení. Dále bude provedeno vybourání stávajících dřevěných zdvojených oken a vstupních dveří a vrat Místnost č. 03, 05 a 06 bude provedeno vybourání stropní a střešní konstrukce, provedeno nové zastřešení tak, aby mohla být stropní část zateplena dle požadavků energetického auditu. Dále bude provedeno vybourání stávajících dřevěných zdvojených oken a vstupních dveří a vrat, včetně demontáže elektroinstalace, osvětlení a topení. d) 2. výkopy Podél celého objektu budou provedeny výkopy pro zateplení stěn do hloubky mm pod upravený terén. Technická zpráva strana č. 3 / 11

4 Podél venkovní stěny místnosti č.04 bude proveden výkop pro základ venkovní stěny do nezámrzné hloubky. K převzetí základové spáry bude přizván projektant a statik. d) 3. základy Základy budou prováděny pouze pod venkovní stěnou místnosti č. 04. Budou provedeny nové základové pasy pod obvodové a nosné stěny z betonu C 16/20. Základy budou provedeny do nezámrzné hloubky a na únosnou zeminu. K převzetí základové spáry bude přizván projektant a statik. d) 4. nadzemní nosné konstrukce Nově bude provedena venkovní obvodová stěna místnosti č. 04. Stěna bude vyzděna c cihelných tvárnic pro obvodové stěny tl. 365 mm. Nad nové otvory budou osazeny překlady z ocelových válcovaných nosníků. d) 5. obvodové konstrukce - střešní plášť Na základě výsledků energetického auditu je nutno provést dodatečné zateplení : Část A,C Zateplení stropní částí na nově provedené sádrokartonové podhledy bude nafoukána tepelná izolace z celulozové buničiny. Izolant musí splňovat požadavky uvedené v energetickém auditu λ 0,037 W/m K, objemová hmotnost 58 kg/m3. Půdní prostor nad tepelnou izolací bude odvětráván s využitím přívodních otvorů u okapu a s odvodem vzduchovými turbínami, osazenými ve hřebenech střech. Minimální výška přívodní odvětrávací mezery u okapu bude 50 mm. Větrací mezera bude vymezena osazením difůzní folie ( dvouvrstvá pojistná hydroizolační membrána s vrstvou netkané geotextilie a vrchního funkčního zátěru, plošná hmotnost 270 g/m2, Sd=0,02 m ) na latích v pásech (min. šířka 1,20 m) kolem přívodních otvorů, případně osazením desek tepelné izolace pro zamezení profukování vzduchu tepelnou izolací. Detail bude posouzen a upřesněn v průběhu stavebních prací po demontáži stávajících podhledů. Část B Bude provedeno zateplení střešními plechovými sendvičovými panely s jádrem z polyuretanu tl. 160 mm s oboustranným oplechováním, s trapézovou profilací, na exterieru se standardní metodou upevnění. Stávající ocelové krokve po vlašsku budou doplněny dle Technická zpráva strana č. 4 / 11

5 technologických požadavků dodavatele střešních panelů. Dodavatel zpracuje před zahájením stavebních prací kladečský plán střešních panelů. - stěnový plášť Část A,C Bude provedeno zateplení vnějšího pláště certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem ETICS kvalitativní třída A ( dle TP CZB ). Venkovní stěny budou zatepleny šedým fasádním polystyrenem - tl. 140 mm. Izolant musí splňovat požadavky uvedené v energetickém auditu λ 0,033 W/m K. Soklová část bude zateplena extrudovaným polystyrenem s možností provedení vrchní stěrky s výztužnou tkaninou. tl. 120 mm do hloubky mm pod upravený terén. Izolant musí splňovat požadavky uvedené v energetickém auditu λ 0,036 W/m K. Pro kotvení izolantu budou použity hmoždinky pro zápustnou montáž s kruhovou zátkou zátkou pro překrytí talířových hmoždinek s kovovým trnem. Nové výplně otvorů budou osazeny v lící zdiva, izolant bude přetažen 40 mm přes rám. Ostění a nadpraží vrat bude zatepleno izolantem tl. 40 mm. Detaily provedení kontaktního zateplovacího systému provést dle technologických pokynů dodavatele kontaktního zateplovacího systému!!! Před zahájením stavebních prací je nutno provést výtažné a odtrhové zkoušky s ohledem na různorodost stavebních materiálů obvodového pláště u jednotlivých objektů. V rámci dílenské dokumentace zpracuje dodavatel stavby kotevní plán s ohledem na požadavky výrobce systému ETICS a požadavky norem pro danou výšku budovy v příslušné větrné oblasti. Část B Bude provedeno zateplení vertikálními plechovými sendvičovými panely s jádrem z polyuretanu tl. 150 mm s oboustranným oplechováním a standardní metodou upevnění. Stávající paždíčky budou doplněny dle technologických požadavků dodavatele stěnových panelů. Dodavatel zpracuje před zahájením stavebních prací kladečský plán stěnových panelů. d) 6. tepelné izolace - tepelné izolace stěn Je popsáno v části stěnový plášť. Technická zpráva strana č. 5 / 11

6 - tepelné izolace střech a stropů Je popsáno v části střešní plášť Na stávající dřevěné střešní vazníky budou osazeny podhledy ze sádrokartonových desek protipožárních tl. 15 mm s ocelovou dvojitou konstrukcí, tak aby byl splněn požadavek na požární odolnost podhledové konstrukce min. 15 minut. Součástí konstrukce bude osazení parozábrany, čtyřvrstvé folie s výztužnou mřížkou a dvěma vrstvami polyetylénové laminované folie s reflexní aluminiovou vrstvou, propustnost pro vodní páry Sd 300 m, plošná hmotnost 170 g/m2. V rámci těchto prací bude provedena demontáž a zpětná montáž svítidel v jednotlivých místnostech. d) 7. akustické úpravy Při použití výše uvedených doporučených materiálů nebude překročena přípustná hladina hluku a bude dodržena doporučená doba dozvuku. d) 8. izolace proti vodě - izolace podlah Neřeší se, jsou stávající. Pod nově vyzdívanou obvodovou stěnu bude osazen na základový pás 2x hydroizolační asfaltový pás, který bude napojen na stávající hydroizolaci pod podlahami. - vodotěsné izolace střech U části A bude provedeno vyřezání otvorů pro provedení foukané tepelné izolace nad podhledem, po zabednění střešního pláště bude provedeno osazení nového SBS modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny s břidličným ochranným posypem. U části B budou osazeny plechové střešní PUR panely s trapézovou profilací na exterieru se standardní metodou upevnění tl. 160 mm včetně oplechování hřebene, okapu, závětrných lišt atd. dle výrobního programu zvoleného dodavatele systému těchto panelů. Součástí střešních panelů bude doplnění ocelových krokví po vlašsku dle požadavků dodavatele střešních panelů. U části C bude provedena demontáž stávající plechové falcované krytiny a provedeno doplnění konstrukce střechy nad nově vyzděnými stěnami. Na stávající a nově provedené bednění střechy bude osazen přibitím hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, na který bude nataven vrchní pés z SBS modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny s břidličným ochranným posypem. Technická zpráva strana č. 6 / 11

7 d) 9. podlahy Neřeší se, jsou stávající. d) 10. výplně otvorů - okna, vrata Část A, C Stávající dřevěná zdvojená a kovová okna v jednotlivých objektech areálu nahrazena novými plastovými okny se součinitelem prostupu celé konstrukce okna včetně rámu Uw 1,20W/m2.K, přesné parametry jsou specifikovány ve výpisu výplní otvorů. Otevírání oken bude upřesněno před zahájením stavby s dodavatelem stavby, investorem a uživatelem. Kotvení oken přizpůsobit materiálům a složení obvodového pláště u jednotlivých objektů. V místnostech budou osazeny parapetní desky, přesné rozměry zaměřit na stavbě po osazení oken. Před zahájením výroby oken zpracuje a odsouhlasí dodavatel dílenskou dokumentaci. Před zpracováním dílenské dokumentace provést přesné zaměření otvorů a sondy ostění, nadpraží a parapetů. Část B Stávající vrata budou nahrazena vraty z hliníkových profilů, nosný rám prosklených oken bude rovněž hliníkový se součinitelem prostupu celé výplně včetně rámu max.ud = 1,20W/m2.K, přesné parametry jsou specifikovány ve výpisu výplní otvorů. Dveře a integrované dveře u vrat budou opatřeny zámkem s knoflíkovou cylindrickou vložkou, tak aby bylo umožněno otevření dveří zevnitř při jejich uzamčení pro únik osob z objektu. Otevírání vrat bude upřesněno před zahájením stavby s dodavatelem stavby, investorem a uživatelem. Kotvení vrat přizpůsobit materiálům a složení obvodového pláště u jednotlivých objektů. Před zahájením výroby oken zpracuje a odsouhlasí dodavatel dílenskou dokumentaci. Před zpracováním dílenské dokumentace provést přesné zaměření otvorů a sondy ostění a nadpraží. - vnitřní dveře Neřeší se, jsou stávající. d) 11. úpravy povrchů Součástí kontaktního zateplovacího systému ETICS bude horní vrstva z tenkovrstvé pastovité probarvené zatřené silikonové omítky s odolností vůči usazování nečistot a prachu, povětrnostním vlivům, UV záření a mikroorganismům, zrnitá 1,5 mm. Technická zpráva strana č. 7 / 11

8 Zateplení soklových částí bude opatřeno stejnou omítkou s barevným odlišením. Barevné odstíny určí projektant během výstavby dle vzorníku fasádních barev dodavatele omítkovin s ohledem na použití pro konkrétní zateplovaní systém ETICS ( min. luminiscenční referenční hodnota HBW ). d) 12. zámečnické konstrukce V rámci zámečnických prací bude provedena úprava stávající ocelové konstrukce v části B pro montáž PUR panelů osazením ocelových nosníků a paždíků dle požadavků dodavatele stěnových a střešních panelů. Dále bude budou provedeny dva nové třísložkové komíny pro odtah spalin od kotlů a osazení střešních ventilačních turbín. V rámci stavebních prací bude provedena demontáž a zpětná montáž hromosvodů. d) 13. klempířské konstrukce V rámci klempířských prací bude provedeno oplechování podokenníků oken, okapů střech, oplechování atik a zastřešení. Budou provedeny žlaby a svody. Klempířské prvky budou provedeny z titanzinkového plechu. Detaily a návaznosti klempířských výrobků budou provedeny podle technologických předpisů dodavatele střešních krytin a v souladu s ČSN d) 14. nátěry a barvy Vnitřní omítky budou opatřeny penetračním nátěrem a 2x malířským nátěrem. Sádrokartonové desky na podhledech budou opatřeny 2x nátěrem barvou na sádrokartonové desky včetně penetračního nátěru. e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů Tepelně technické vlastnosti nových stavebních a výplní otvorů musí splňovat parametry, stanovené v energetickém auditu. f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu Je stávající. g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků Výstavby objektu nemá negativní vliv na životní prostředí, žádné negativní účinky v průběhu užívání nebudou. Technická zpráva strana č. 8 / 11

9 h) dopravní řešení Přístupy k objektu jsou stávající z areálových komunikací. i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření - ochrana proti korozi Z hlediska projektanta nejsou na nátěrový systém kladeny žádné zvláštní požadavky přesahující rámec ČSN. Zámečnické konstrukce budou opatřeny základními protikorozními nátěry a vrchními nátěry. - protiradonová opatření Neřeší se. j) dodržení obecných požadavků na výstavbu Obecné požadavky na výstavbu jsou dodrženy dle platných předpisů. k) technické vybavení objektu zařízení pro vytápění staveb Výpočtová venkovní teplota -18 C dle ČSN EN Výpočtová vnitřní teplota převládající +20 C dle ČSN EN Tepelné ztráty objektu bez zálohy pro zátop 43 kw Předpokládaná spotřeba hnědého uhlí pro vytápění 22,0 t/rok ohřev teplé vody 1,4 t/rok Do samostatné místnosti budou osazeny dva nové automatické kotle výkonu 25 kw na spalování tříděného hnědého uhlí. Kotle splňují 4. třídu dle ČSN EN Celkový instalovaný výkon kotlů bude 50 kw. Každý kotel bude napojen na samostatný třísložkový nerezový komínový průduch DN 160 mm. Na každém kouřovodu bude osazen regulátor komínového tahu. Do kotelny bude zajištěn přívod a odvod větracího a spalovacího vzduchu z venkovního prostředí větrací otvory budou z venkovní strany opatřeny protidešťovou žaluzií. Kotle budou zajišťovat vytápění celého objektu a přípravu teplé vody (TUV). Kotelní okruh je oddělen od vytápěcích okruhů anuloidem. Zabezpečovací zařízení je tvořeno dvěma expanzními tlakovými nádobami s membránou. Každý kotel bude vybaven pojišťovacím ventilem. Pro vytápění budou sloužit tři samostatné otopné okruhy. Každý okruh bude vybaven trojcestným směšovačem s elektropohonem a oběhovým čerpadlem. Ohřev teplé vody bude zajišťován ve dvou kombinovaných zásobníkových ohřívačích. Tyto budou napojeny do kotelního okruhu. Technická zpráva strana č. 9 / 11

10 Chod kotelny bude řízen nadřazenou automatikou RVS. Ekvitermní regulace jednotlivých okruhů, osazení venkovního čidla a kontrolních čidel v referenčních místnostech jednotlivých otopných okruhů. V kotelně bude osazena havarijní signalizace hlídající výskyt CO v kotelně. Vytápění v jednotlivých místnostech bude zajištěno deskovými otopnými tělesy v provedení VK bez dodatečných otopných ploch (provedení 10 a 20, všechny s odvzdušňovacími ventily). Většina otopných těles bude napojena zprava, jen několik otopných těles je levém provedení (VKL) a v provedení universál (VKU). Rozvody budou provedeny z měděného potrubí spojovaného pájením. Rozvody budou vedeny převážně nad podlahou pod otopnými tělesy. Veškeré potrubí bude tepelně zaizolováno trubicemi z pěněného polyetylénu, větší dimenze potrubí budou zaizolovány pouzdry z minerální plsti s hliníkovou fólii na povrchu. Také většina armatur bude opatřena tepelnou izolací, filtry se snímatelnou tepelnou izolací. Tepelné protažení potrubí bude zajištěno vlnovcovými a trasovými kompenzátory s vhodně umístěnými pevnými body. V nejnižších místech potrubního rozvodu budou osazeny armatury pro vypouštění a v nejvyšších místech odvzdušňovací armatury (automatické odvzdušňovací ventily). Připojovací potrubí bude opatřeno nátěrovým systémem. Zkompletovaná otopná tělesa budou napojena na potrubí připojovacím šroubením s vypouštěním pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou se spodním připojením přímé provedení pro dvoutrubkové soustavy s možností uzavření a vypouštění. Nastavení vnitřní předregulace je vestavěná v otopném tělese. Na každé otopné těleso bude osazena termostatická hlavice (paroplyn) v provedení do veřejných prostor (s možností zajištění nastavené teploty a se zajištěním proti odcizení). zařízení vzduchotechniky Odvětrání vzduchové dutiny dvouplášťové střechy je zajištěno vzduchovými turbínami osazenými ve hřebenech střech (odvod). Přívod je zajištěn větracími otvory pod okapy. Minimální výška odvětrávací vzduchové mezery bude 40 mm. V pásech (min. šířka 1 m) kolem přívodních otvorů bude osazena na tepelné izolaci difúzní fólie pro zamezení profukování vzduchu tepelnou izolací. plynová zařízení Objekt není napojen na zemní plyn. zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů Bude provedeno nové napojení venkovních svítidel na fasádě. Ve vnitřních prostorách bude provedena demontáž a zpětná montáž svítidel po provedení nových sádrokartonových podhledů. Na střechách a fasádách bude provedena demontáž a zpětná montáž hromosvodů. Technická zpráva strana č. 10 / 11

11 Provede se napojení strojního zařízení kotelny, měření a regulace, atd. l) požární ochrana Na stávající dřevěné střešní vazníky budou osazeny podhledy ze sádrokartonových desek protipožárních tl. 15 mm s ocelovou dvojitou konstrukcí, tak aby byl splněn požadavek na požární odolnost podhledové konstrukce min. 15 minut. Nově navržené stěnové a střešní sendvičové PUR panely budou z vnitřní a venkovní strany opatřeny plachem. Odolnost panelů a požární uzavřenost bude doložena certifikátem výrobce. Zateplovaní systém obsahující polystyren musí vykazovat třídu reakce na oheň B s povrchovou vrstvou s indexem šíření plamene po povrchu is =0 mm/min. Tepelně izolační část musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E. Dodavatel doloží certifikáty třídy reakce na oheň, indexu šíření plamene a provedení zateplení oprávněnou firmou. Východové dveře budou opatřeny kováním, které umožní otevření i při zamčených dveřích z vnitřní strany. m) ostatní Před zahájením stavebních prací budou vytyčena všechna podzemní vedení, která prochází místem stavby a jejich trasy budou viditelně označeny. Při provádění veškerých prací v areálu musí dodavatel respektovat hygienické normy a předpisy pro výstavbu, především týkající se prašnosti a hlučnosti a dále musí dodržovat ustanovení Vyhl. ČUBP č.324/90sb. Týkající se bezpečnosti práce. Při práci a pohybu na staveništi budou používány předepsané ochranné pomůcky. Realizace stavby bude prováděna v roce Autorský dozor na stavbě bude vykonávat projektant po dohodě s investorem. V průběhu provádění stavby je nutno dodržovat všechny příslušné platné ČSN a související bezpečnostní předpisy a opatření. Další podrobnosti viz výkresová část projektu. V případě nejasnosti nebo nesrozumitelnosti částí projektové dokumentace kontaktovat projektanta pro upřesnění. Technická zpráva strana č. 11 / 11

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REVIZE 02/2013 DOPLNĚNÍ

Více

T E CH N I C K Á Z P R Á V A

T E CH N I C K Á Z P R Á V A ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

101 Průvodní a technická zpráva

101 Průvodní a technická zpráva PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ČÁST PROJEKTU 101 Průvodní a technická zpráva AKCE STAVBA Domažlice, Msgre B. Staška 232 Zateplení a výměna oken ZŠ MÍSTO STAVBY Domažlice, Msgre B. Staška 232 KRAJ Plzeňský

Více

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 4 Dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce Snížení energ. náročnosti MŠ Horní Bečva Zakázka malého rozsahu V Horní Bečvě dne 16. 12. 2014 Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Tichá : Projekt k žádosti o poskytnutí podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy Identifikační údaje stavby Název stavby: Stavební úpravy mateřské školy č.p. 36 ulice Rybářská v Hrádku nad Nisou Místo stavby: Stavebník: Charakter stavby: Účel stavby: Stupeň projektu: Hlavní projektant:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01 PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz INVESTOR: NEUMANN - NBC S.R.O, DĚLNICKÁ

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Fortino Property Advisory & Services NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Strana 1 (celkem 15) 1) ÚVOD: Jako zajímavou investiční příležitost si Vám dovolujeme

Více

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků.

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků. Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO DŮM KULTURY

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS Jedná se o dodávku rodinného domu pro dokončení. Dům je zvenku hotový včetně oken, vchodových dveří, příp.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ---------------------------------------------------------------

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY --------------------------------------------------------------- A T E L I E R P Ř Í P E Ř, Ing. J. VLK, Drážďanská 23, Děčín, tel. 412 528 876 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁZEV AKCE

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROFIPLAST, spol. s r.o. Vranovská 38, 614 00 Brno Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Identifikační údaje společnosti:

Více

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Specifikace materiálu a prací (rozpočet) Dodávka a typ materiálu jedn počet dodávka montáž Celkem A Ústřední

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec. Nezvalova 662/18 Liberec

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec. Nezvalova 662/18 Liberec Akce : Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec TECHNICKÁ ZPRÁVA Adresa stavby : Nezvalova 662/18 Liberec Investor: Odpovědný projektant : FOKUS Liberec Nezvalova 662/18

Více

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011 INVESTOR: Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: Energetická studie VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011 Mistral ENERGY, spol. s r.o. SÍDLO: VÍDEŇSKÁ

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek.

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek. DEK TAHÁK SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE Název Charakteristika Používá se pro vytvoření tepelněizolační vrstvy DEKWOOL

Více

pasivní dům v Hradci Králové

pasivní dům v Hradci Králové pasivní dům v Hradci Králové o b s a h p r o j e k t základní popis poloha architektonické modely architektonický koncept parametrický model studie výsledný návrh vizualizace skladby detaily vytápění,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Architektonicko-stavební řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Architektonicko-stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA Architektonicko-stavební řešení 1 OBSAH: dle vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb STRUKTURA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 3 TECHNICKÁ ZPRÁVA... 4 a)

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

Podlažní dům se sklonem střechy nad 25

Podlažní dům se sklonem střechy nad 25 INFORMAČNÍ POPIS TYPOVÝCH DOMŮ pro dodávky na území České republiky Podlažní dům se sklonem střechy nad 25 Cenou základního provedení se rozumí cena vrchní stavby domu včetně montáže Cena je uvedena bez

Více

Aspect Design s.r.o. Wuchterlova 566/7, Praha 6, tel. 233 324 741, fax. 233 324 715 aspectdesign@aspectdesign.cz zak. č. A012011

Aspect Design s.r.o. Wuchterlova 566/7, Praha 6, tel. 233 324 741, fax. 233 324 715 aspectdesign@aspectdesign.cz zak. č. A012011 F.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽADAVKY NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ DLE TEPELNÉHO AUDITU nová okna Uw 0,85-0,90 W/m2K nové dveře Ud 1,5 W/m2K výkladce Ud 1,5 W/m2K zateplená vrata U 1,2 W/m2K lehký plášť U 0,24-0,25 W/m2K

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) Identifikační údaje Název stavby: Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim Místo stavby: Areál Technických služeb Chrudim 2000 spol.s.r.o. Čísla parcely:

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec Název publikace Energetický audit Referenční číslo ECZ 3060 Číslo svazku Svazek 1 z 4 Verze Datum únor 2004 Odkaz na

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ

STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ Součástí katalogové ceny za vybudování rodinného domu neboli dřevostavby na klíč je tzv. standardní provedení, za které NEPLATÍTE NIC navíc. Kompletní hrubá stavba

Více

F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV. Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2.

F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV. Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2. F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2 index E_1 Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A Listopad 2012 DVEŘE

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

Standardní řešení rodinného přízemního domu - systém difuzněotevřený

Standardní řešení rodinného přízemního domu - systém difuzněotevřený Standardní řešení rodinného přízemního domu - systém difuzněotevřený Obvodová stěna - s omítkou Obvodová stěna v přízemí i v patře tvořená následujícími materiály : silikonová zatíraná omítka Inthermo

Více