BENEKOV VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ HALA Projektová dokumentace pro provádění stavby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BENEKOV VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ HALA Projektová dokumentace pro provádění stavby"

Transkript

1 Název akce : BENEKOV VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ HALA Místo stavby : Areál firmy BENEKOV, Masarykova 402, Horní Benešov Investor : Leopold Benda BENEKOV, Luhy 119, Horní Benešov Projektant : Atelier DHP s.r.o., Sladovnická 16, Bruntál Stupeň PD : Projektová pro dokumentace provádění stavby Technická zpráva V Bruntále, leden 2013 Ing. Mojmír Hlupý autorizovaný inženýr pro pozemní stavby v seznamu autorizovaných osob vedeným ČKAIT pod číslem Technická zpráva strana č. 1 / 11

2 a) účel objektu Výrobní a montážní hala firmy BENEKOV slouží k montáží výrobků firmy BENEKOV. Objekt je členěn do třech částí Část A místnost číslo 01 Jednolodní přístavba z keramických bloků 440 P+D s příhradovou střešní konstrukcí, na které je bednění a živičná krytina. Část B místnost č. 02 Ocelová skeletová konstrukce, s plechovým opláštěním a zastřešením. Část C místnost č. 03,04,05,06,06 a 07 Nejstarší část objektu, se smíšeného zdiva. Skládá se z výrobní haly místnost č. 07, ke které byly postupně přistavovány ostatní místnost 03, 04, 05 a 06. Zastřešení místnosti 07 je dřevěným příhradovým nosníkem, na kterém je bednění, plech a živičná krytina. Podhled na spodní části příhradové konstrukce je zateplen. Místnosti č. 03, 05 a 06 má stropní konstrukci tvořenou ocelovými nosníky a stropními deskami hurdy. Střešní konstrukce je plechová. Místnost č. 04 má venkovní stěny plechové se zateplením plechová je i stropní konstrukce. Projekt energetických úspor vychází ze zpracovaného energetického auditu. Zpracovatelem energetického auditu je Ing. Lumír Štencek, Květinová 35, Opava, oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu č podle zákona č. 406/2006 Sb. o hospodaření energií. Stavební úpravy spočívají ve výměně dřevěných zdvojených a kovových oken a vstupních dveří a vrat, zateplení obvodového pláště, střech a stropů výrobní a montážní haly firmy BENEKOV. V rámci provádění stavebních prací je nutno dodržet parametry použitých materiálů specifikované v energetickém auditu!!! b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Jsou v souladu s architektonickým výrazem budovy a požadavky územně plánovací dokumentace. Technická zpráva strana č. 2 / 11

3 c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění Plocha obvodového zdiva : 912,59 m2 z toho : - sendvičové PUR panely tl. 150 mm : 209,00 m2 - šedý fasádní polystyrén 140 mm : 499,85 m2 - extrudovaný polystyrén tl. 120 mm : 203,74 m2 Plocha výplní oken a vrat : 153,53 m2 z toho : - okna : 107,92 m2 - vrata : 39,36 m2 - vrata do kotelny : 6,25 m2 Plocha střech a stropů : 910,07 m2 z toho : - sendvičové PUR panely tl. 160 mm : 136,32 m2 - podhled celulozová buničina tl. 360 mm : 773,75 m2 d) technické a konstrukční řešení objektu d) 1. bourací práce - část A. Bude provedeno vybourání stávajících dřevěných zdvojených oken a vstupních kovových vrat. - část B Bude odstraněno plechové opláštění a plechová střecha - část C Místnost č.07 bude odstraněn stropní podhled, včetně demontáže elektroinstalace, osvětlení a topení. Dále bude provedeno vybourání stávajících dřevěných zdvojených oken a vstupních dveří a vrat Místnost č. 03, 05 a 06 bude provedeno vybourání stropní a střešní konstrukce, provedeno nové zastřešení tak, aby mohla být stropní část zateplena dle požadavků energetického auditu. Dále bude provedeno vybourání stávajících dřevěných zdvojených oken a vstupních dveří a vrat, včetně demontáže elektroinstalace, osvětlení a topení. d) 2. výkopy Podél celého objektu budou provedeny výkopy pro zateplení stěn do hloubky mm pod upravený terén. Technická zpráva strana č. 3 / 11

4 Podél venkovní stěny místnosti č.04 bude proveden výkop pro základ venkovní stěny do nezámrzné hloubky. K převzetí základové spáry bude přizván projektant a statik. d) 3. základy Základy budou prováděny pouze pod venkovní stěnou místnosti č. 04. Budou provedeny nové základové pasy pod obvodové a nosné stěny z betonu C 16/20. Základy budou provedeny do nezámrzné hloubky a na únosnou zeminu. K převzetí základové spáry bude přizván projektant a statik. d) 4. nadzemní nosné konstrukce Nově bude provedena venkovní obvodová stěna místnosti č. 04. Stěna bude vyzděna c cihelných tvárnic pro obvodové stěny tl. 365 mm. Nad nové otvory budou osazeny překlady z ocelových válcovaných nosníků. d) 5. obvodové konstrukce - střešní plášť Na základě výsledků energetického auditu je nutno provést dodatečné zateplení : Část A,C Zateplení stropní částí na nově provedené sádrokartonové podhledy bude nafoukána tepelná izolace z celulozové buničiny. Izolant musí splňovat požadavky uvedené v energetickém auditu λ 0,037 W/m K, objemová hmotnost 58 kg/m3. Půdní prostor nad tepelnou izolací bude odvětráván s využitím přívodních otvorů u okapu a s odvodem vzduchovými turbínami, osazenými ve hřebenech střech. Minimální výška přívodní odvětrávací mezery u okapu bude 50 mm. Větrací mezera bude vymezena osazením difůzní folie ( dvouvrstvá pojistná hydroizolační membrána s vrstvou netkané geotextilie a vrchního funkčního zátěru, plošná hmotnost 270 g/m2, Sd=0,02 m ) na latích v pásech (min. šířka 1,20 m) kolem přívodních otvorů, případně osazením desek tepelné izolace pro zamezení profukování vzduchu tepelnou izolací. Detail bude posouzen a upřesněn v průběhu stavebních prací po demontáži stávajících podhledů. Část B Bude provedeno zateplení střešními plechovými sendvičovými panely s jádrem z polyuretanu tl. 160 mm s oboustranným oplechováním, s trapézovou profilací, na exterieru se standardní metodou upevnění. Stávající ocelové krokve po vlašsku budou doplněny dle Technická zpráva strana č. 4 / 11

5 technologických požadavků dodavatele střešních panelů. Dodavatel zpracuje před zahájením stavebních prací kladečský plán střešních panelů. - stěnový plášť Část A,C Bude provedeno zateplení vnějšího pláště certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem ETICS kvalitativní třída A ( dle TP CZB ). Venkovní stěny budou zatepleny šedým fasádním polystyrenem - tl. 140 mm. Izolant musí splňovat požadavky uvedené v energetickém auditu λ 0,033 W/m K. Soklová část bude zateplena extrudovaným polystyrenem s možností provedení vrchní stěrky s výztužnou tkaninou. tl. 120 mm do hloubky mm pod upravený terén. Izolant musí splňovat požadavky uvedené v energetickém auditu λ 0,036 W/m K. Pro kotvení izolantu budou použity hmoždinky pro zápustnou montáž s kruhovou zátkou zátkou pro překrytí talířových hmoždinek s kovovým trnem. Nové výplně otvorů budou osazeny v lící zdiva, izolant bude přetažen 40 mm přes rám. Ostění a nadpraží vrat bude zatepleno izolantem tl. 40 mm. Detaily provedení kontaktního zateplovacího systému provést dle technologických pokynů dodavatele kontaktního zateplovacího systému!!! Před zahájením stavebních prací je nutno provést výtažné a odtrhové zkoušky s ohledem na různorodost stavebních materiálů obvodového pláště u jednotlivých objektů. V rámci dílenské dokumentace zpracuje dodavatel stavby kotevní plán s ohledem na požadavky výrobce systému ETICS a požadavky norem pro danou výšku budovy v příslušné větrné oblasti. Část B Bude provedeno zateplení vertikálními plechovými sendvičovými panely s jádrem z polyuretanu tl. 150 mm s oboustranným oplechováním a standardní metodou upevnění. Stávající paždíčky budou doplněny dle technologických požadavků dodavatele stěnových panelů. Dodavatel zpracuje před zahájením stavebních prací kladečský plán stěnových panelů. d) 6. tepelné izolace - tepelné izolace stěn Je popsáno v části stěnový plášť. Technická zpráva strana č. 5 / 11

6 - tepelné izolace střech a stropů Je popsáno v části střešní plášť Na stávající dřevěné střešní vazníky budou osazeny podhledy ze sádrokartonových desek protipožárních tl. 15 mm s ocelovou dvojitou konstrukcí, tak aby byl splněn požadavek na požární odolnost podhledové konstrukce min. 15 minut. Součástí konstrukce bude osazení parozábrany, čtyřvrstvé folie s výztužnou mřížkou a dvěma vrstvami polyetylénové laminované folie s reflexní aluminiovou vrstvou, propustnost pro vodní páry Sd 300 m, plošná hmotnost 170 g/m2. V rámci těchto prací bude provedena demontáž a zpětná montáž svítidel v jednotlivých místnostech. d) 7. akustické úpravy Při použití výše uvedených doporučených materiálů nebude překročena přípustná hladina hluku a bude dodržena doporučená doba dozvuku. d) 8. izolace proti vodě - izolace podlah Neřeší se, jsou stávající. Pod nově vyzdívanou obvodovou stěnu bude osazen na základový pás 2x hydroizolační asfaltový pás, který bude napojen na stávající hydroizolaci pod podlahami. - vodotěsné izolace střech U části A bude provedeno vyřezání otvorů pro provedení foukané tepelné izolace nad podhledem, po zabednění střešního pláště bude provedeno osazení nového SBS modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny s břidličným ochranným posypem. U části B budou osazeny plechové střešní PUR panely s trapézovou profilací na exterieru se standardní metodou upevnění tl. 160 mm včetně oplechování hřebene, okapu, závětrných lišt atd. dle výrobního programu zvoleného dodavatele systému těchto panelů. Součástí střešních panelů bude doplnění ocelových krokví po vlašsku dle požadavků dodavatele střešních panelů. U části C bude provedena demontáž stávající plechové falcované krytiny a provedeno doplnění konstrukce střechy nad nově vyzděnými stěnami. Na stávající a nově provedené bednění střechy bude osazen přibitím hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, na který bude nataven vrchní pés z SBS modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny s břidličným ochranným posypem. Technická zpráva strana č. 6 / 11

7 d) 9. podlahy Neřeší se, jsou stávající. d) 10. výplně otvorů - okna, vrata Část A, C Stávající dřevěná zdvojená a kovová okna v jednotlivých objektech areálu nahrazena novými plastovými okny se součinitelem prostupu celé konstrukce okna včetně rámu Uw 1,20W/m2.K, přesné parametry jsou specifikovány ve výpisu výplní otvorů. Otevírání oken bude upřesněno před zahájením stavby s dodavatelem stavby, investorem a uživatelem. Kotvení oken přizpůsobit materiálům a složení obvodového pláště u jednotlivých objektů. V místnostech budou osazeny parapetní desky, přesné rozměry zaměřit na stavbě po osazení oken. Před zahájením výroby oken zpracuje a odsouhlasí dodavatel dílenskou dokumentaci. Před zpracováním dílenské dokumentace provést přesné zaměření otvorů a sondy ostění, nadpraží a parapetů. Část B Stávající vrata budou nahrazena vraty z hliníkových profilů, nosný rám prosklených oken bude rovněž hliníkový se součinitelem prostupu celé výplně včetně rámu max.ud = 1,20W/m2.K, přesné parametry jsou specifikovány ve výpisu výplní otvorů. Dveře a integrované dveře u vrat budou opatřeny zámkem s knoflíkovou cylindrickou vložkou, tak aby bylo umožněno otevření dveří zevnitř při jejich uzamčení pro únik osob z objektu. Otevírání vrat bude upřesněno před zahájením stavby s dodavatelem stavby, investorem a uživatelem. Kotvení vrat přizpůsobit materiálům a složení obvodového pláště u jednotlivých objektů. Před zahájením výroby oken zpracuje a odsouhlasí dodavatel dílenskou dokumentaci. Před zpracováním dílenské dokumentace provést přesné zaměření otvorů a sondy ostění a nadpraží. - vnitřní dveře Neřeší se, jsou stávající. d) 11. úpravy povrchů Součástí kontaktního zateplovacího systému ETICS bude horní vrstva z tenkovrstvé pastovité probarvené zatřené silikonové omítky s odolností vůči usazování nečistot a prachu, povětrnostním vlivům, UV záření a mikroorganismům, zrnitá 1,5 mm. Technická zpráva strana č. 7 / 11

8 Zateplení soklových částí bude opatřeno stejnou omítkou s barevným odlišením. Barevné odstíny určí projektant během výstavby dle vzorníku fasádních barev dodavatele omítkovin s ohledem na použití pro konkrétní zateplovaní systém ETICS ( min. luminiscenční referenční hodnota HBW ). d) 12. zámečnické konstrukce V rámci zámečnických prací bude provedena úprava stávající ocelové konstrukce v části B pro montáž PUR panelů osazením ocelových nosníků a paždíků dle požadavků dodavatele stěnových a střešních panelů. Dále bude budou provedeny dva nové třísložkové komíny pro odtah spalin od kotlů a osazení střešních ventilačních turbín. V rámci stavebních prací bude provedena demontáž a zpětná montáž hromosvodů. d) 13. klempířské konstrukce V rámci klempířských prací bude provedeno oplechování podokenníků oken, okapů střech, oplechování atik a zastřešení. Budou provedeny žlaby a svody. Klempířské prvky budou provedeny z titanzinkového plechu. Detaily a návaznosti klempířských výrobků budou provedeny podle technologických předpisů dodavatele střešních krytin a v souladu s ČSN d) 14. nátěry a barvy Vnitřní omítky budou opatřeny penetračním nátěrem a 2x malířským nátěrem. Sádrokartonové desky na podhledech budou opatřeny 2x nátěrem barvou na sádrokartonové desky včetně penetračního nátěru. e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů Tepelně technické vlastnosti nových stavebních a výplní otvorů musí splňovat parametry, stanovené v energetickém auditu. f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu Je stávající. g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků Výstavby objektu nemá negativní vliv na životní prostředí, žádné negativní účinky v průběhu užívání nebudou. Technická zpráva strana č. 8 / 11

9 h) dopravní řešení Přístupy k objektu jsou stávající z areálových komunikací. i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření - ochrana proti korozi Z hlediska projektanta nejsou na nátěrový systém kladeny žádné zvláštní požadavky přesahující rámec ČSN. Zámečnické konstrukce budou opatřeny základními protikorozními nátěry a vrchními nátěry. - protiradonová opatření Neřeší se. j) dodržení obecných požadavků na výstavbu Obecné požadavky na výstavbu jsou dodrženy dle platných předpisů. k) technické vybavení objektu zařízení pro vytápění staveb Výpočtová venkovní teplota -18 C dle ČSN EN Výpočtová vnitřní teplota převládající +20 C dle ČSN EN Tepelné ztráty objektu bez zálohy pro zátop 43 kw Předpokládaná spotřeba hnědého uhlí pro vytápění 22,0 t/rok ohřev teplé vody 1,4 t/rok Do samostatné místnosti budou osazeny dva nové automatické kotle výkonu 25 kw na spalování tříděného hnědého uhlí. Kotle splňují 4. třídu dle ČSN EN Celkový instalovaný výkon kotlů bude 50 kw. Každý kotel bude napojen na samostatný třísložkový nerezový komínový průduch DN 160 mm. Na každém kouřovodu bude osazen regulátor komínového tahu. Do kotelny bude zajištěn přívod a odvod větracího a spalovacího vzduchu z venkovního prostředí větrací otvory budou z venkovní strany opatřeny protidešťovou žaluzií. Kotle budou zajišťovat vytápění celého objektu a přípravu teplé vody (TUV). Kotelní okruh je oddělen od vytápěcích okruhů anuloidem. Zabezpečovací zařízení je tvořeno dvěma expanzními tlakovými nádobami s membránou. Každý kotel bude vybaven pojišťovacím ventilem. Pro vytápění budou sloužit tři samostatné otopné okruhy. Každý okruh bude vybaven trojcestným směšovačem s elektropohonem a oběhovým čerpadlem. Ohřev teplé vody bude zajišťován ve dvou kombinovaných zásobníkových ohřívačích. Tyto budou napojeny do kotelního okruhu. Technická zpráva strana č. 9 / 11

10 Chod kotelny bude řízen nadřazenou automatikou RVS. Ekvitermní regulace jednotlivých okruhů, osazení venkovního čidla a kontrolních čidel v referenčních místnostech jednotlivých otopných okruhů. V kotelně bude osazena havarijní signalizace hlídající výskyt CO v kotelně. Vytápění v jednotlivých místnostech bude zajištěno deskovými otopnými tělesy v provedení VK bez dodatečných otopných ploch (provedení 10 a 20, všechny s odvzdušňovacími ventily). Většina otopných těles bude napojena zprava, jen několik otopných těles je levém provedení (VKL) a v provedení universál (VKU). Rozvody budou provedeny z měděného potrubí spojovaného pájením. Rozvody budou vedeny převážně nad podlahou pod otopnými tělesy. Veškeré potrubí bude tepelně zaizolováno trubicemi z pěněného polyetylénu, větší dimenze potrubí budou zaizolovány pouzdry z minerální plsti s hliníkovou fólii na povrchu. Také většina armatur bude opatřena tepelnou izolací, filtry se snímatelnou tepelnou izolací. Tepelné protažení potrubí bude zajištěno vlnovcovými a trasovými kompenzátory s vhodně umístěnými pevnými body. V nejnižších místech potrubního rozvodu budou osazeny armatury pro vypouštění a v nejvyšších místech odvzdušňovací armatury (automatické odvzdušňovací ventily). Připojovací potrubí bude opatřeno nátěrovým systémem. Zkompletovaná otopná tělesa budou napojena na potrubí připojovacím šroubením s vypouštěním pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou se spodním připojením přímé provedení pro dvoutrubkové soustavy s možností uzavření a vypouštění. Nastavení vnitřní předregulace je vestavěná v otopném tělese. Na každé otopné těleso bude osazena termostatická hlavice (paroplyn) v provedení do veřejných prostor (s možností zajištění nastavené teploty a se zajištěním proti odcizení). zařízení vzduchotechniky Odvětrání vzduchové dutiny dvouplášťové střechy je zajištěno vzduchovými turbínami osazenými ve hřebenech střech (odvod). Přívod je zajištěn větracími otvory pod okapy. Minimální výška odvětrávací vzduchové mezery bude 40 mm. V pásech (min. šířka 1 m) kolem přívodních otvorů bude osazena na tepelné izolaci difúzní fólie pro zamezení profukování vzduchu tepelnou izolací. plynová zařízení Objekt není napojen na zemní plyn. zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů Bude provedeno nové napojení venkovních svítidel na fasádě. Ve vnitřních prostorách bude provedena demontáž a zpětná montáž svítidel po provedení nových sádrokartonových podhledů. Na střechách a fasádách bude provedena demontáž a zpětná montáž hromosvodů. Technická zpráva strana č. 10 / 11

11 Provede se napojení strojního zařízení kotelny, měření a regulace, atd. l) požární ochrana Na stávající dřevěné střešní vazníky budou osazeny podhledy ze sádrokartonových desek protipožárních tl. 15 mm s ocelovou dvojitou konstrukcí, tak aby byl splněn požadavek na požární odolnost podhledové konstrukce min. 15 minut. Nově navržené stěnové a střešní sendvičové PUR panely budou z vnitřní a venkovní strany opatřeny plachem. Odolnost panelů a požární uzavřenost bude doložena certifikátem výrobce. Zateplovaní systém obsahující polystyren musí vykazovat třídu reakce na oheň B s povrchovou vrstvou s indexem šíření plamene po povrchu is =0 mm/min. Tepelně izolační část musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E. Dodavatel doloží certifikáty třídy reakce na oheň, indexu šíření plamene a provedení zateplení oprávněnou firmou. Východové dveře budou opatřeny kováním, které umožní otevření i při zamčených dveřích z vnitřní strany. m) ostatní Před zahájením stavebních prací budou vytyčena všechna podzemní vedení, která prochází místem stavby a jejich trasy budou viditelně označeny. Při provádění veškerých prací v areálu musí dodavatel respektovat hygienické normy a předpisy pro výstavbu, především týkající se prašnosti a hlučnosti a dále musí dodržovat ustanovení Vyhl. ČUBP č.324/90sb. Týkající se bezpečnosti práce. Při práci a pohybu na staveništi budou používány předepsané ochranné pomůcky. Realizace stavby bude prováděna v roce Autorský dozor na stavbě bude vykonávat projektant po dohodě s investorem. V průběhu provádění stavby je nutno dodržovat všechny příslušné platné ČSN a související bezpečnostní předpisy a opatření. Další podrobnosti viz výkresová část projektu. V případě nejasnosti nebo nesrozumitelnosti částí projektové dokumentace kontaktovat projektanta pro upřesnění. Technická zpráva strana č. 11 / 11

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. 1 Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. Podkladem pro zpracování PD byly stavební výkresy a konzultace se zodpovědným projektantem a zástupci investora.

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Přehled výchozích podkladů. 2. Předmět projektu. 3. Základní údaje o objektu. 1. Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Přehled výchozích podkladů. 2. Předmět projektu. 3. Základní údaje o objektu. 1. Identifikační údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje NÁZEV STAVBY : Zateplení objektu MŠ Míkovice, Uherské Hradiště MÍSTO STAVBY : U Mlýna 251, Uh.Hradiště-Míkovice INVESTOR : Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY:

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY: OBSAH ZPRÁVY: 1. ÚČEL ZMĚNY STAVBY... 3 2. ARCHITEKTONICKÉ A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ... 3 3. ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM, DENNÍ OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ... 3 4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY... 3 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 1 STAVEBNÍ PROJEKCE ing. Milan Foršt, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 281 23, tel/fax:+420 321 764 285, mobil +420 603 728 439, e-mail:projekce.forst@quick.cz Stavebně architektonická část (sloučené územní

Více

a) Účel objektu Záměrem investora je provést u panelového domu v Hrdlovské ulici v Oseku dodatečné zateplení fasády a střechy a výměnu všech oken, vně

a) Účel objektu Záměrem investora je provést u panelového domu v Hrdlovské ulici v Oseku dodatečné zateplení fasády a střechy a výměnu všech oken, vně Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22 A B C D OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C.4 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES M 0 DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ. 1 PŮDORYS 1NP M 2 PŮDORYS 1NP

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 12/2009 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : ŠKOLNÍ JÍDELNA - oprava střechy. Zakázkové číslo : S 04/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : ŠKOLNÍ JÍDELNA - oprava střechy. Zakázkové číslo : S 04/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje NÁZEV STAVBY : Zateplení objektu MŠ Komenského MÍSTO STAVBY : Komenského 539, Uh.Hradiště INVESTOR : Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19, Uh.Hradiště 686 70

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REVIZE 02/2013 DOPLNĚNÍ

Více

OBSAH: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU... 3

OBSAH: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU... 3 Rekonstrukce obvodového pláště Hasičská zbrojnice, Bučovice Sovětská 758, 685 01 Bučovice Realizační dokumentace stavby Stavební část Technická zpráva Obsah: OBSAH:... 1 1. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ...

Více

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO AID spol. s r.o. Lučany nad Nisou 331 IČ: 25015699 Pošta Josefův Důl 468 44 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO CENTRA CELNÍ SPRÁVY JÍLOVIŠTĚ I. ETAPA

Více

T E CH N I C K Á Z P R Á V A

T E CH N I C K Á Z P R Á V A ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Zakázka číslo: 2014-002756-RT D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení PROJEKT OPRAVY STŘECHY Dokumentace pro provedení stavby Gymnázium Čakovice Náměstí 25.března 100, 196 00 Praha-Čakovice

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku Místo: Datum: 23.07.2014 Objednavatel: Statutární město

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 01 Budovy mateřské školky

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 01 Budovy mateřské školky IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 01 Budovy mateřské školky : 28.

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO AID spol. s r.o. Lučany nad Nisou 331 IČ: 25015699 Pošta Josefův Důl 468 44 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO CENTRA CELNÍ SPRÁVY JÍLOVIŠTĚ I. ETAPA

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný

Více

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Zakázka číslo: 2014-001571-ZV D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU, Dokumentace pro provedení stavby Kulturní dům Vlčkovice, Horní Vlčkovice

Více

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče.

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky DOMY S GARANTOVANOU CENOU Dodávka domu na klíč Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení objektu na pozemek projekt napojení objektu na inženýrské sítě

Více

Standard - dodávka k dokončení

Standard - dodávka k dokončení Standard - dodávka k dokončení Přehled obsadu standardu stavby k dokončení pro dřevostavby s garantovanou cenou. Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje: A.1.1 Údaje o stavbě: a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 b) Místo stavby: ul. Hlavní

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro provádění stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro provádění stavby Akce: Zateplení a výměna zdroje tepla objektu základní a mateřské školy Rasošky Stavebník: Obec Rasošky Rasošky kraj Královéhradecký B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro provádění stavby Jaroměř,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních -2-793 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA A. KONSTRUKCE A PRÁCE HSV 1. Zemní práce Budou provedeny výkopy pro okapové chodníky a pro základy. Provedou se ručně a to v hornině 3. Odvoz zeminy se provede

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Stavba na

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Výměna oken, vstupních dveří ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava

TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Výměna oken, vstupních dveří ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava Výměna oken, vstupních dveří ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava DSP F.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA H projektová dokumentace dle 2 vyhl. 499/2006 E

Více

101 Průvodní a technická zpráva

101 Průvodní a technická zpráva PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ČÁST PROJEKTU 101 Průvodní a technická zpráva AKCE STAVBA Domažlice, Msgre B. Staška 232 Zateplení a výměna oken ZŠ MÍSTO STAVBY Domažlice, Msgre B. Staška 232 KRAJ Plzeňský

Více

ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice

ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍHO POVOLENÍ ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice Město Osek Zahradní č. 246Radniční 1 417 05 Osek Požárně bezpečnostní řešení 04/2010 Ing.Zábojník... Počet

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

D.0 Technická zpráva

D.0 Technická zpráva D.0 Technická zpráva Dokumentace stavebního objektu Projektová dokumentace pro stavební povolení Akce: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Zak. č.: 04 02 / 2014 Investor: Obec Peč Vypracovala: Ing. arch. Eva

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : PROJEKTANT : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 Projektová kancelář

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE 1.VŠEOBECNĚ Prováděcí projekt řeší vytápění přístavby v objektu Varšavská 19, Praha 2. Jako podklady pro projekt ÚT byly použity: o Stavební výkresy objektu o ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov

Více

d.4.2) Vodorovné nenosné konstrukce

d.4.2) Vodorovné nenosné konstrukce a) Účel objektu. Rodinný dům je nepodsklepený, s přízemím a podkrovním prostorem, 4+kk, vč. příslušenství a garáže, určený k bydlení jedné rodiny. Rodinný dům je osazen jako izolovaný na parcelu. b) Architektonické,funkční

Více

a) seznam použitých podkladů a ČSN

a) seznam použitých podkladů a ČSN Signature Not Verified Ing.Bohuš Móri 9.4.2013 9:46:27 Ř E Š E N Í P O Ž Á R N Í B E Z P E Č N O S T I a) seznam použitých podkladů a ČSN ČSN 730802 ČSN 730810 ČSN 730818 ČSN 730821 ČSN 730824 ČSN 730834

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013)

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013) Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE Stavebně technické provedení (ver.16042013) Základy základové pasy z prostého betonu vyztužené sítí KARI betonové tvarovky ztraceného bednění + armatura

Více

Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ). Je zadávána

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, p.č. st. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, p.č. st. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, p.č. st. 2862, k.ú. KLATOVY REALIZACE ÚSPOR ENERGIE D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma střech

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva Dolní Bečva 578, 756 55 Dolní Bečva Projekt pro stavební povolení Ing. Ludvík

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lešenská 535/7 a 536/5 181 00 Praha 8 Troja kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Zakázka číslo: 2014-002160-RT D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU, Dokumentace pro provedení stavby Zateplení objektu obecního úřadu s výměnou

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Ing. Jiří Mečíř - Protipožární servis, Radčická 373, Liberec 14, tel. 485122181 IČO 11437456 DIČ CZ500504008 Požárně bezpečnostní řešení Akce: Zateplení objektu MŠ Tichá 19 Místo: Tichá 3892/19 Jablonec

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÁ K ŽÁDOSTI dokumentace : O DOTACI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A stupeň místo stavby : Benešov zadavatel : Město Benešov Masarykovo náměstí 100 256 00 Benešov název

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTANT: Ing. Jakub Klezla Na Lani 218, Nový Jičín mob: 777 200 581, e-mail: jakkle@seznam.cz F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stavba: Revitalizace bytového objektu Růženínská 909-910, Praha 4 Místo:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Dodatečné práce na zateplení MŠ Velká Okružní čp. 1343/8 Duchcov KSO: CC-CZ: Místo: Duchcov Datum: 11.10.2013 Zadavatel: Město Duchcov Uchazeč: Vyplň údaj Projektant: BIOPLAN

Více

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník : SŠ - Prostřední Suchá Vypracoval: Ing. Martin Štorkán Stupeň PD : DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Číslo PD : 201501

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZATEPLENÍ POLYFUNKČNÍ BUDOVY S HASIČSKOU ZBROJNICÍ V OBCI CHLUMEK 1 NÁZEV STAVBY : ZATEPLENÍ POLYFUNKČNÍ BUDOVY S HASIČSKOU ZBROJNICÍ V OBCI

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy F a G 2 u budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

Standardy. Projekt řadových rodinných domů č. 1-6 a 7-9 v Řevnicích

Standardy. Projekt řadových rodinných domů č. 1-6 a 7-9 v Řevnicích Standardy Projekt řadových rodinných domů č. 1-6 a 7-9 v Řevnicích je řešen jako řadové rodinné domy o třech sekcích vždy po třech domech, celkem devět řadových domů. Řadové domy jsou buď třípodlažní (1-6)

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY HÁJENKY POLNÁ POLNÁ NA ŠUMAVĚ čp. 268 NÁZEV OBJEKTU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ INVESTOR VLS s.p., DIVIZE HORNÍ PLANÁ, JIRÁSKOVA 150, HORNÍ PLANÁ REGION JIHOČESKÝ STUPEŇ PROVÁDĚCÍ

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

3. PŘÍČKY NAVRŽENÉ Z CIHELNÝCH TVAROVEK TL. 115. TECHNOLOGIE PŘESNÝCH TVAROVEK ZDĚNÝCH NA PĚNU.

3. PŘÍČKY NAVRŽENÉ Z CIHELNÝCH TVAROVEK TL. 115. TECHNOLOGIE PŘESNÝCH TVAROVEK ZDĚNÝCH NA PĚNU. STANDARD NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ GAMA 1. ZÁKLADY OBVODOVÉ STĚNY OBJEKTU BUDOU ZALOŽENY NA ŽELEZOBETONOVÝCH ZÁKLADOVÝCH PASECH SE ZÁKLADOVOU SPÁROU V NEZÁMRZNÉ HLOUBCE, STŘEDNÍ ZDI JSOU ZALOŽENY

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Pozemní stavitelství Adresa.: Střední průmyslová

Více

D Architektonicko-stavební řešení technická zpráva

D Architektonicko-stavební řešení technická zpráva Akce : Stupeň : Investor : OPRAVA STŘECHY ZÁKLADNÍ ŠKOLY stavební úpravy Dokumentace ke stavebnímu řízení Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení technická zpráva

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ Datum: únor 2015 Počet stran: 6 Stránka 1 Identifikační údaje Údaje o stavbě Název stavby: Novostavba rodinného domu Místo stavby Černošice -

Více

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

- 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA

- 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony.

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony. +,00 3 9 0 4 0 4 00 0 sousední objekt falcovaný plech s asfaltovou suspenzí hliníkové šablony +,00 +,0 +,00 +,00 +,0 +,0 +3,00 +, +,0 +,00 +3,00 zaslepený komín +3,0 +3,0 výlez na střechu výlez na střechu

Více

ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO Ú

ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO Ú 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU Obec Rozsíčka Místo stavby: čp. 17 st.p.č.7/3 Rozsíčka 742368 Investor: Obec Rozsíčka č.p. 17 Rozsíčka 582280 Projektant: Vypracoval:

Více

TVÁRNICE SUCHÉHO ZDĚNÍ

TVÁRNICE SUCHÉHO ZDĚNÍ TVÁRNICE SUCHÉHO ZDĚNÍ Výrobce: Místo: Sídlo firmy: GEMEC UNION a.s. Areál důl Jan Šverma, divize Žacléř, 542 01 Žacléř Jívka 187, 542 13 Jívka Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1 Vhodnost konstrukčního systému...

Více