IZOLAČNÍ PRAXE Úvod TEPELNĚ TECHNICKÉ Ř EŠENÍ OBVODOVÝCH STĚ N S PĚ NOVÝM POLYSTYRENEM. Související vybrané právní a jiné předpisy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IZOLAČNÍ PRAXE 9. 9.1 Úvod TEPELNĚ TECHNICKÉ Ř EŠENÍ OBVODOVÝCH STĚ N S PĚ NOVÝM POLYSTYRENEM. Související vybrané právní a jiné předpisy"

Transkript

1 IZOLAČNÍ PRAXE 9. TEPELNĚ TECHNICKÉ Ř EŠENÍ OBVODOVÝCH STĚ N S PĚ NOVÝM POLYSTYRENEM Související vybrané právní a jiné předpisy [1] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) [2] Zákon č. 61/2008 Sb., úplné znění zákona č. 406/2006 Sb. jak vyplývá z pozdějších změn (novela zákona o hospodaření s energií zahrnující [6]) [3] Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby [4] Vyhláška MPO č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu [5] Vyhláška MPO č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov [6] Směrnice evropského parlamentu a rady 2002/91/ES, o energetické náročnosti budov [7] ETAG 004 Řídící pokyn pro evropské technické schválení pro: Vnější kontaktní tepelně izolační systémy s omítkou, EOTA, březen 2000 [8] ETAG 014 Řídící pokyn pro evropské technické schválení pro: Plastové kotvy pro kotvení vnějších kontaktních tepelně izolačních systémů s omítkou, EOTA, leden 2002 [9] ČSN Plasty. Desky z pěnového polystyrenu (zrušena) [10] ČSN EN ( ) Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z pěnového polystyrenu [11] ČSN Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) [12] ČSN EN ( ) Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifi kace [13] ČSN Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky [14] ČSN Tepelná ochrana budov Část 3: Návrhové hodnoty veličin [15] ČSN Tepelná ochrana budov Část 4: Výpočtové metody [16] ČSN EN ISO ( ) Tepelně vlhkostní chování stavebních konstrukcí a stavebních prvků Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce Výpočtové metody [17] ČSN Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví Část 1: Typy konstrukcí a kategorie použití [18] ČSN Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví Část 2: Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) [19] ČSN EN ( ) Požární klasifi kace stavebních výrobků a konstrukcí staveb Část 1: Klasifi kace podle výsledků zkoušek reakce na oheň Poznámka - Uvedené právní a jiné předpisy platí ve znění pozdějších předpisů. Publikace [20] Izolační praxe 1 - Vlastnosti EPS. Pěnový polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. Účelová publikace, Sdružení EPS ČR, Kralupy n. V [21] Šála J.: Zateplování budov, Grada, Praha 2000 [22] Šála, J.: Tepelně technický návrh a posouzení obvodových stěn a střech. Doporučený standard technický DOS T 3/09, ČKAIT, Praha 2000 [23] Machatka, M. - Šála, J.: Snížení spotřeby tepla na vytápění obytných budov při zateplení neprůsvitných obvodových stěn. OPET CR, Brno 2001 [24] Řehoř, I. a kol.: Sanace obvodových plášťů panelových bytových domů, SČMBD, Praha 2001 [25] Šála J., Machatka M.: Zateplování v praxi. Provádění vnějších kontaktních zateplovacích systémů, Grada, Praha 2002 [26] Šála J.: Poznámky k navrhování konstrukcí z hlediska prostupu tepla. Sborník 4. mezinárodní konference Tepelná ochrana budov 2002 v Praze [27] Šála, J. Machatka, M.: Tepelně technické vady a poruchy panelových domů a jejich sanace, OPET CR, Praha / Brno 2002 [28] Šála J., Chaloupka K.: Izolační praxe 3 Ploché střechy a pěnový polystyren. Účelová publikace, Sdružení EPS ČR, Kralupy n.v [29] Šála J., Machatka M., Svoboda P.: Tepelně technický návrh vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS), Technická pravidla TP , CZB ČR, Praha 2007 [30] Střechy, fasády, izolace. Odborný měsíčník, Ostrava, Josef Bordovský - MISE, ročníky od roku 1994 [31] Tepelná ochrana budov. Odborný dvouměsíčník pro úspory energie a kvalitu vnitřního prostředí zateplováním budov, Praha, CZB+ČKAIT, ročníky od roku 1998 [32] Šála J., Keim L., Svoboda Z., Tywoniak J.: Komentář k ČSN Tepelná ochrana budov, IC ČKAIT, Praha, Úvod Tradičně u nás byly prováděny obvodové stěny budov z masivních dřevěných trámů tlustých 15 až 25 cm. Tyto roubené stavby postupně s rozvojem měst nahrazovalo zdivo. Zpočátku převažovalo pro honosné stavby zdivo z kamene a pro chudší výstavbu zdivo z tzv. vepřovic, vzniklých prudkým vysušením nepálené hlíny vyztužené slámou. Mezi nimi se postupně prosadilo zdivo z plných pálených cihel, občas v kombinaci s kamenem. Tato zdiva se běžně omítala a jejich tloušťka se pohybovala od 30 do 80 cm, u spodních pater historických budov i více. V pohraničí bylo zdivo v ranném období kombinováno s dřevěnými sloupky a vzpěrami v tzv. hrázděném zdivu a často zde bylo prováděno tzv. režné zdivo z ostře pálených plných cihel bez omítek. Jako běžný standard se nakonec v našem klimatu k počátku 20. století ustálilo omítané zdivo z plných pálených cihel v tloušťce 45 cm. Od počátku dvacátého století se rozvíjelo odlehčování obvodových konstrukcí se snahou zvýšit jejich tepelně izolační vlastnosti, popř. využít možností daných

2 Tabulka 1 Orientační tepelně technické vlastnosti obvodových stěn [22, doplněno* ) ] Konstrukce a její tloušťka Tepelný odpor R [m 2 K/W] Součinitel prostupu tepla U (dříve k) [W/(m 2 K)] Povrchová kondenzace Min. / Max. Max. / Min. Panel struskobetonový 240 mm Panel škvárobetonový 300 mm Zdivo cihelné CP 300 mm Panel struskobetonový 300 mm Panel křemelinový 200 mm Panel expanditbetonový 270 mm Zdivo smíšené 600 mm Panel expanditbetonový 300 mm Panel keramzitbetonový 270 mm Panel keramický jednovrstvý 300 mm Panel keramický dvouvrstvý 300 mm Zdivo cihelné CDK 375 mm Panel keramzitbetonový 300 mm Zdivo cihelné CP 450 mm Zdivo cihelné CDm 375 mm Zdivo cihelné CD TÝN 300 mm Panel železobetonový s PPS 40 mm Panel keramzitbetonový 320 mm Zdivo křemelina 250 mm Zdivo škvárobetonové 375 mm Zdivo cihelné CDK 450 mm Zdivo cihelné CP 600 mm Panel železobetonový s PPS 60 mm 0,30 / 0,37 2,13 / 1,85 Ano 0,38 / 0,41 0,49 1,82 / 1,74 1,52 Ano 0,42 / 0,53 1,70 / 1,43 Ne 0,45 / 0,53 0,76 1,61 / 1,43 1,08 Ne 0,50 / 0,57 0,85 1,49 / 1,35 0,99 Ne 0,55 / 0,58 0,91 1,39 / 1,33 0,93 Ne 0,62 / 0,73 0,80 1,27 / 1,11 1,03 Ne 0,75 / 0,76 1,09 1,09 / 1,08 0,78 Ne Zdivo porobetonové lehké 300 mm 0,82 / 0,99 1,01 / 0,86 Ne Zdivo cihelné CD INA 375 mm 0,87 / 1,01 0,96 / 0,85 Ne Zdivo cihelné CD IVA 450 mm Panel pórobetonový 250 mm 0,94 / 1,10 0,91 / 0,79 Ne Panel železobetonový s PPS 80 mm 0,98 / 1,42 0,87 / 0,63 Ne Panel pórobetonový 300 mm 1,11 / 1,66 0,78 / 0,55 Ne Panel železobetonový s PPS 100 mm 1,20 / 1,75 0,73 / 0,52 Ne Zdivo cihelné THERM 365 mm*) 2,50 / 3,00 0,37 / 0,32 Ne Zdivo cihelné THERM 400 mm*) 2,65 / 3,60 0,35 / 0,26 Ne Zdivo cihelné THERM 440 mm*) 2,95 / 3,95 0,32 / 0,24 Ne Panel železobetonový s EPS-F 80 mm*) 2,05 / 2,15 0,45 / 0,43 Ne Panel železobetonový s EPS-F 100 mm*) 2,55 / 2,70 0,37 / 0,35 Ne Panel železobetonový s EPS-F 120 mm*) 3,05 / 3,20 0,31 / 0,30 Ne Zdivo cihelné 240 P+D s EPS-F 120 mm*) 3,65 / 3,80 0,26 / 0,25 Ne 2

3 Poznámky k tabulce 1 1. Objemové hmotnosti, vlastnosti materiálů a detailní řešení konstrukcí (tepelné mosty) byly uvažovány podle projekčních a technologických zvyklostí i tehdy platných ČSN. 2. Minimální tepelné odpory konstrukcí R a maximální součinitele prostupu tepla U (dříve k) odpovídají výraznějšímu vlivu tepelných mostů v konstrukcích s nedokonale řešenými detaily při běžné úrovni technologické kázně a technologických tolerancí při jejich provedení. Tyto hodnoty jsou v praxi obvyklé. Existují však i konstrukce stejné skladby s významně horšími hodnotami charakteristik tepelně izolační kvality, které pak svědčí o vadách či poruchách těchto konstrukcí. 3. Maximální tepelné odpory konstrukcí R a minimální součinitele prostupu tepla U (k) odpovídají reálnému vlivu tepelných mostů konstrukcích s běžně řešenými detaily při lepší úrovni technologické kázně a technologických tolerancí. Jsou v praxi méně časté. Lze však provádět konstrukce stejné skladby s příznivějšími hodnotami uvedených charakteristik tepelně izolační kvality, podmínkou je však optimalizace konstrukčního řešení detailů a řemeslně bezchybná úroveň provádění, což nebývá běžné. 4. Při stanovení tepelně izolačních vlastností konstrukcí jen ze skladby v ideálním výseku (tj. bez vlivu tepelných mostů) vycházejí hodnoty výrazně příznivější, jsou to však hodnoty nereálně idealizované, tedy chybné pro charakterizování celé konstrukce. Pro ideální výseky konstrukcí bývají stanoveny hodnoty výpočtem i měřením. 5. Povrchová kondenzace byla v tabulce 1 hodnocena podle požadavku ČSN z roku 1994 pro obytné prostředí s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu 60 %, požadavek byl určen překročením teploty rosného bodu o více než bezpečnostní teplotní přirážku. Od ČSN z roku 2002 se povrchová teplota konstrukce hodnotí přísněji jako riziko vzniku plísní na vnitřním povrchu konstrukce při relativní vlhkosti vzduchu 50 %, požadavek je určen překročením kritické vlhkosti 80 % při vnitřním povrchu o více než bezpečnostní teplotní přirážku. Obvodové stěny, které vykazují riziko povrchové kondenzace podle ČSN z roku 1994 nevyhoví ani požadavku podle platné ČSN Pro srovnání jsou oproti [22] doplněny příklady současných těžkých obvodových stěn viz položky označené * ). Vnější stěny s ETICS přitom nemusí být se železobetonem, ostatní nosné materiály dávají obvykle příznivější výsledky. Například v případě nosné části stěny z cihelných tvarovek P+D tloušťky 240 mm budou tepelné odpory R o cca 0,60 m 2 K/W vyšší a součinitele prostupu tepla U o cca 0,05 až 0,10 W/(m 2 K) nižší. oddělením nosné konstrukce (skelety a nosné stěny). Ve zdivech jde jedním směrem vývoj pálených cihel jejich děrováním a vytvářením tvarovek, koncem století souběžně s výrazným vylehčením keramického střepu. Dalším směrem rozvoje zdiv jsou nové zdicí materiály z lehkých betonů zejména v druhé polovině století se bouřlivě rozvíjí betony s lehčeným kamenivem (škvárobetony, struskobetony, keramzitbetony, expanditbetony, agloporitbetony, perlitbetony apod.) a pórovité betony pórobetony (plynobetony a plynosilikáty, později nazývané pískové a popílkové pórobetony). Koncem století se z nich uplatňují zejména velmi lehké plné bloky z pórobetonu a těžší tvarovky z keramzitbetonu. Při zvyšování nároků na tepelnou izolaci obvodových stěn se po polovině dvacátého století začal hromadně používat pěnový polystyren. Od poloviny století se také naplno rozvíjí obvodové konstrukce z větších prvků než jsou kusová zdiva začíná éra prefabrikace a typizace, u nás provázená jednotvárností výstavby. Na tradiční způsob výstavby navazuje tzv. těžká prefabrikace, nejprve blokopanelová, posléze modulová prefabrikace (těžké parapetní a meziokenní dílce) a nakonec celostěnové dílce, často zcela kompletované v panelárnách. Od jednovrstvých technologii se většinou postupně přešlo k vrstveným obvodovým panelům tzv. sendvičům, ve kterých se osvědčil a téměř výhradně používal pěnový polystyren (tehdy značený PPS). V prvních typových vrstvených panelech se užívalo 40 mm PPS, v 70. letech se již uplatňovalo 60 mm PPS (v Praze výjimečně 50 mm PPS) a po revizi tepelně technických norem se po roce 1977 rozvíjely stavební soustavy s obvodovými stěnami s 80 mm PPS, výjimečně 100 mm PPS, někde však zůstaly zachovány obvodové stěny se 60 mm PPS. Největší rozmach tohoto způsobu stavění byl v osmdesátých 3

4 a devadesátých letech minulého století. Po prudkém odklonu od typizace a prefabrikace po roce 1989 se po roce 2000 k prefabrikaci začíná stavebnictví opatrně vracet na vyšší technologické úrovni, bez centrálně řízené typizace, s menšími sériemi prefabrikátů plnících individuální požadavky jednotlivých staveb a obvykle s prováděním tepelných izolací na stavbě formou vnějších tepelně izolačních (zateplovacích) systémů, nejčastěji kontaktních (ETICS) podrobněji viz dále. Příklady těchto již klasických konstrukcí uvádí tabulka 1 [22, doplněno]. Souběžně s těžkou prefabrikací se vyvíjelo zcela odlišné a převratné řešení obvodových stěn ze skládaných lehkých obvodových dílců lehká prefabrikace. Kromě nového uplatnění kovů, plastů a skla v obvodových konstrukcích se v nich znovu objevilo dřevo a výrobky ze dřeva. Někdy se lehké dílce kombinují s těžkou prefabrikací např. lehké meziokenní vložky MIV-L, lehké lodžiové stěny a vstupní či schodišťové prosklené stěny. Častější je však řešení celých fasád nebo jejich ucelených částí z lehkých obvodových plášťů LOP. Velmi brzy se v těchto typech konstrukcí stírá rozdíl mezi oknem, dveřmi a stěnou vznikají prosklené fasády. S vývojem LOP vyvstaly i zcela nové problémy související s jejich nízkou tepelnou akumulací a nově i s průsvitností, které se projevují zejména přehříváním budov s lehkými obvodovými plášti v letním období. Nyní se v rámci EU na LOP nahlíží jako na ekvivalent výrobku. Začátek tohoto století je pak ve znamení kombinací jak všech výše uvedených materiálů, tak konstrukčních systémů a provozů v budovách. Spolu s tím dochází k prudkému zpřísnění funkčních požadavků, zejména tepelně technických a energetických. Objevují se i požadavky nově formulované především pro trend trvale udržitelného stavění a snižování emisí CO 2, obvykle odpovídající nízkoenergetickým a pasivním, popř. nulovým domům. Zpřísnění tepelně technických funkčních požadavků vede ke zvýšenému užívání tepelných izolací, především pěnového polystyrenu EPS. V nebývalém rozsahu se šíří snaha o doplnění nových funkcí a požadovaných vlastností i u existujících budov, které tvoří většinový fond staveb. Rozvíjí se proto nové technologie regenerací a rekonstrukcí. Pro zvyšování tepelně izolačních vlastností obvodových stěn a podhledů se výrazně rozšířily technologie dodatečných tepelných izolací zateplovací systémy budov. Od prvotních obkladů obvodových stěn větranými roštovými systémy s vkládanými tepelnými izolacemi a od tepelně izolačních přizdívek z pórobetonu v 70. letech minulého století se vývoj postupně přikláněl k jednodušším, levnějším a účinnějším technologiím. Užívají se zejména vnější kontaktní zateplovací systémy ETICS (External thermal insulation composite system, někdy překládané též slovo od slova jako vnější tepelně izolační kompozitní systémy ), v nichž výrazně většinový podíl tvoří zateplovací systémy s pěnovým polystyrenem EPS. K jejich masivnímu uplatnění došlo po roce 1990, přestože se tato technologie u nás prováděla ojediněle již před rokem Rozšíření ETICS pomohly jak příznivé podmínky pro energeticky úsporné rekonstrukce v době propadu nové výstavby, tak zvýšení kvality zateplovacích systémů a jejich složek. Požaduje se přitom, aby i při rekonstrukcích a jiných změnách stávajících budov bylo až na výjimky dosaženo nejméně požadované normové úrovně, cílem však jsou vlastnosti na doporučené úrovni, popř. ještě lépe na nízkoenergetické až pasivní úrovni. Různorodost obvodových stěn a jejich kombinované uplatňování klade zvýšené nároky na materiály a výrobky, na znalosti projektantů a na schopnosti zhotovitelů staveb pracovat bezchybně s novými technologiemi a s jejich prolínáním. Budovy s výraznou tepelnou izolací jsou přitom citlivější na vliv nedokonalostí v návrhu a provedení podstatně více jejich výsledné vlastnosti ovlivňují tepelné mosty v konstrukcích a tepelné vazby mezi konstrukcemi. Pro pochopení zákonitostí rozmanitých konstrukčních řešení obvodových stěn se rozlišují: podle počtu vrstev na: jednovrstvé obvodové stěny, u nichž je nosná, tepelně izolační a tepelně akumulační funkce plněna jednou vrstvou s povrchovými úpravami, vrstvené (sendvičové) obvodové stěny, u kterých dochází k oddělení nosné a tepelně izolační 4

5 funkce, které zajišťují různé souvislé vrstvy (desky), navzájem bodově propojené, kostrové obvodové stěny, u kterých sice také dochází k oddělení nosné a tepelně izolační funkce, avšak nosnou funkci obvykle zajišťují tyčové prvky umístěné v tepelně izolační vrstvě, nebo ztužující kombinace tyčových prvků s deskou, kombinace výše uvedených, např. kostrový typ doplněný souvislou vrstvou ETICS, podle pořadí vrstev na: obvodové stěny tepelnou izolací na vnějším povrchu, obvodové stěny tepelnou izolací na vnitřním povrchu, obvodové stěny s tepelnou izolací uvnitř konstrukce, podle tepelně akumulačních schopností na: obvodové stěny lehké (bez významnější tepelné akumulace), s hmotností vnitřních vrstev k tepelné izolaci včetně nižší než 100 kg/m 2, obvodové stěny těžké (tepelně akumulační), s hmotností vnitřních vrstev k tepelné izolaci včetně 100 kg/m 2 a více, Návrh nové obvodové stěny ovlivňují zejména vnitřní a vnější podmínky očekávané v průběhu životnosti stavby. Při opravě, údržbě a zateplení původních obvodových stěn se výrazně uplatňuje výchozí řešení a současný stav, kterému se musí podřídit návrh nových vrstev zateplení. Původní a nové vrstvy při obnově obvodových stěn totiž spolupůsobí. Rozmanitost dosavadních stěn vyvolává i různorodost správných řešení při jejich potřebném zateplení. Proto neexistuje recept na jednotné, univerzálně správné řešení obvodových stěn. V řešení obvodových stěn je skryta řada technických a technologických problémů. Chyby při jejich návrhu a realizaci jsou drahé vynucují si předčasné opravy, popř. i rozsáhlejší rekonstrukce. Opravy obvodových stěn jsou často odborně náročnější než nové konstrukce. Tepelná izolace obvodových stěn se řídí zejména těmito obecnými pravidly: potřebná tloušťka tepelná izolace obvodových stěn musí souvisle přecházet v tepelnou izolaci střechy, podlah na terénu či podlah nad nevytápěným suterénem, na tepelnou izolaci tvořenou rámy oken, dveří a popř. dalších navazujících konstrukcí, výsledné tepelně izolační působení je velmi závislé na kvalitě detailů s minimalizací vlivu tepelných mostů a tepelných vazeb, jako jsou vodivé (nosné) prvky v tepelné izolaci a narušení souvislé tepelně izolační vrstvy ve vzájemném spojení konstrukcí; čím větší tloušťka tepelná izolace, tím je tento vliv významnější, důležitým předpokladem dobré tepelně izolační funkce je vyloučení, popř. omezení kondenzace vodní páry v obvodových stěnách, včetně jejich případných větraných vzduchových vrstev, další nutnou podmínkou je vyloučení proudění vzduchu a vlhkosti napříč obvodovými stěnami netěsnostmi (spáry mezi prvky, spoje těsnících vrstev, prostupy pro rozvody, otvory pro spojovací prvky apod.); nutno vyloučit změny v době životnosti konstrukce, nízkou tepelnou setrvačnost obvodových stěn lze zčásti nahradit vyšší tepelnou izolací. Nesplněním těchto pravidel se zhoršuje tepelně izolační funkce obvodových stěn a dochází k významným charakteristickým vadám a poruchám Zákony, předpisy a závaznost tepelně technických požadavků Požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových stěn zajišťují jeden ze šesti základních požadavků na stavby v legislativě EU úsporu energie a tepelnou ochranu budov. V návaznosti na stavební zákon a jeho vyhlášku MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a na zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, po novele v úplném znění zákona č. 61/2008 Sb., a jeho vyhlášku č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov, se závazně požaduje splnění normových hodnot tepelně technických vlastností konstrukcí (tedy i obvodové stěny) při prostupu tepla, prostupu vodní páry a vzduchu. Zároveň musí být zaručeny požadované nízké normové hodnoty průměrného prostupu tepla obálkou celé budovy a návazně na to i požadovaná nízká energetická náročnost této budovy (včetně technického zařízení budovy). 5

6 Normové hodnoty tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a budov stanovuje platná ČSN Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky v návaznosti na části 3 a 4 téže normy a v nich odkazované ČSN, popř. ČSN EN. Tato norma platí jak pro nové budovy, tak pro změny dokončených budov. Pro budovy památkově chráněné nebo stávající budovy uvnitř památkových rezervací platí norma přiměřeně možnostem tak, aby nedocházelo k poruchám a vadám při jejich užívání. Požadované normové hodnoty stanovují obecně závaznou úroveň technického požadavku, prokazovanou při stavebním řízení. Přísnější doporučené normové hodnoty stanovují úroveň vhodnou pro energeticky úsporné budovy; tato úroveň je v zahraničí často nazývaná cílová, obvykle s uvedením roku, od kdy bude pro novostavby užívána jako požadovaná (u nás se předpokládá toto zpřísnění pro novostavby při další revizi požadavků v ČSN ; pro změny existujících staveb by přitom měly být zachovány současné požadované hodnoty). Od této úrovně normových hodnot se navrhují nízkoenergetické domy, ještě lepší hodnoty jsou určeny pro pasivní domy Ustálená vlhkost obvodových stěn V dobře navržených a provedených konstrukcích kolísá vlhkost jejich materiálů v ročním průběhu kolem tzv. ustálené vlhkosti. Normové hodnoty ustálených hmotnostních vlhkostí materiálů uvádí ČSN Nízká trvalá vlhkost obvodových stěn je základním předpokladem jejich účinného tepelně izolačního působení. Zároveň je to i podmínka pro uplatnění většiny technologií úprav zvyšujících tepelně izolační vlastnosti stěn. Proto prvním a zásadním opatřením při změnách obvodových stěn je případná sanace jejich zvýšené či nadměrné vlhkosti. Zdrojů vyšší vlhkosti v obvodových stěnách může být celá řada: zatékání vody z dešťových žlabů a svodů, popř. z porušeného rozvodu vody či kanalizace, vzlínání zemní vlhkosti a šíření tlakové podzemní vody, nasákavé vnější povrchy obvodové stěny, zvýšený ostřik obvodových stěn při dešťových srážkách, kondenzace vlhkosti na vnitřním povrchu obvodové stěny a její vsakování, kondenzace vlhkosti uvnitř obvodové stěny při difuzi vodních par, proudění vlhkosti netěsnostmi obvodové stěny, výjimečně záplavy a povodně. Požadované snížení vlhkosti obvodových stěn se docílí ve dvou krocích nejprve se odstraní nebo odcloní působení zdroje vlhkosti, poté se zajistí vysychání konstrukce. Nejpodrobněji je tato otázka řešena pro zdiva, zřejmě vzhledem k častému uplatnění těchto postupů při sanacích historických budov (viz knihy o vysušování zdiva). Pro vrstvené těžké i lehké konstrukce, které již také patří do historie, je odkazů méně, nicméně zásady pro ně platí obdobné jako pro zdivo. U vrstvených konstrukcí je třeba vždy zvážit: výrazně odlišné rozložení teplot v tloušťce konstrukce, kde teplotní spád se koncentruje do tepelné izolace (z tohoto pohledu jsou nejrizikovější konstrukce s tepelnou izolací na vnitřní straně, a to nejen ve skladbě, ale zejména v detailech po celém obvodě vrstvy vnitřní tepelné izolace), proměnnou nasákavost jednotlivých vrstev (hrozí zejména kapilární vzlínavost), obtíže s vysušováním již nasáklé stěny při méně propustných povrchových vrstvách. Vlhkost obvodových stěn je důležitá zejména při provádění dodatečných tepelných izolací pomocí vnějších kontaktních zateplovacích systémů (používá se anglická zkratka ETICS, dříve též česká zkratka VKZS). Pro uplatnění ETICS nesmí být podklad zjevně vlhký, ani nesmí být opakovaně či trvale zvlhčován působením zemní vlhkosti, vlhkostí z netěsných rozvodů vody, kanalizace a dešťových svodů, smáčením v důsledku chybějící krytiny a žlabů apod. Zvýšená vlhkost podkladu musí být před provedení ETICS snížena sanačními úpravami tak, aby se příčina výskytu zvýšené vlhkosti odstranila nebo dostatečně omezila. Pro podklad ze zdiva z plných cihel se požaduje jeho hmotnostní vlhkost max. 5 %, neprokáže-li se přípustnost vyšší vlhkosti. Pro ostatní materiály podkladů se orientačně doporučuje hmotnostní vlhkost podkladu nižší než 1,5 násobek normové hodnoty ustálené vlhkosti materiálů podkladu uvedené v ČSN Podrobnější pokyny a doporučení pro provádění ETICS jsou v ČSN

7 9.1.3 Povrchová vlhkost obvodových stěn Povrchová vlhkost obvodových stěn souvisí s jejich vnitřní povrchovou teplotou. Při snížení vnitřní povrchové teploty se zvyšuje relativní vlhkost vzduchu v bezprostředním kontaktu se stěnou. Pokud relativní vlhkost vnitřního vzduchu i dosáhne u povrchu obvodové stěny 100 %, tedy rosného bodu, pak dojde na tomto povrchu ke kondenzaci vodní páry k orosování povrchu. Na povrchu stěny se vytváří vlhkostní mapy a povrchové vrstvy se obvykle znehodnocují. Vyloučení tohoto zcela nepřípustného poruchového stavu bylo základem pro hodnocení nejnižších vnitřních povrchových teplot obvodových stěn zavedeném v ČSN z roku Obvodové stěny musely podle ČSN z května 1994 vykazovat v každém místě vnitřního povrchu teplotu bezpečně nad teplotou rosného bodu (dříve používána značka t ). Zmíněnou bezpečnost přitom zajišťovala bezpečnostní přirážka (dříve t ) při stanovení normou požadované hodnoty nejnižší vnitřní povrchové teploty si,n (dříve t si,n ). Bezpečnostní přirážka byla určena tak, aby odpovídala možnému snížení vnitřní povrchové teploty v důsledku reálného kolísání teplot vnitřního a venkovního vzduchu. Pro pobytové místnosti se tehdy uvažovala relativní vlhkost vnitřního vzduchu i = 60 %, bezpečnostní přirážka u těžších stěn byla obvykle = 0,5 C. Teplotu vnitřního vzduchu pro další srovnání volíme ai = 21 C. Pro tyto podmínky se požadovala nejnižší vnitřní povrchová teplota nejméně na úrovni požadované normové hodnoty si,n = 13,44 C. V ČSN z listopadu 2002 se již v souladu s novou ČSN EN ISO uplatnil přísnější přístup místo rizika orosování se začalo s novými evropskými zvyklostmi hodnotit riziko vzniku plísní na vnitřním povrchu konstrukce. Relativní vlhkost vnitřního vzduchu i se zároveň sjednotila na nižší úrovni 50 %, avšak s bezpečnostní vlhkostní přirážkou 5 %. V ČR se pro stanovení nejnižší vnitřní povrchové teploty místo zmíněné bezpečnostní vlhkostní přirážky nadále užívá jemněji členěná již dříve zavedená bezpečnostní teplotní přirážka, která v mezních případech docílí také 5 %. Riziko vzniku plísní podle dříve uváděných podkladů ČSN EN ISO nastává již při kritické vnitřní povrchové vlhkosti si,cr = 80 % a této relativní vlhkosti odpovídá kritická povrchová teplota si,cr. Mikrobiologové nově uvádějí, že plísně se rychle přizpůsobují a některé již umí nastartovat růst kolonií při relativní vlhkosti vzduchu okolo 70 %. To se však zatím do požadavku nepromítá. Pro pobytové místnosti se uvažuje relativní vlhkost vnitřního vzduchu i = 50 %, bezpečnostní přirážka u těžších stěn si = 0,5 C a teplota vnitřního vzduchu ai = 21 C. Pro tyto podmínky se požaduje nejnižší vnitřní povrchová teplota nejméně na úrovni požadované normové hodnoty si,n = 14,07 C. V tomto konkrétním nejběžnějším případě tedy došlo ke zpřísnění požadavku pro obvodové stěny o zhruba 0,6 C. V revizi ČSN z dubna 2007 se požadavky na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu vyjadřují pomocí lokální vlastnosti konstrukce, jejíž hodnota pro danou konstrukci nezávisí na teplotních podmínkách teplotního faktoru vnitřního povrchu f Rsi (zkráceně teplotní faktor ). Jedná se jen o změnu způsobu vyjádření, který lépe vyhovuje při navrhování konstrukcí, popisu podmínek pro jejich výběr a pro zpracování obecných katalogových řešení, výše požadavku se však nemění. Požadavek se vyjadřuje obdobně jako dříve součtem kritického teplotního faktoru f Rsi,cr a bezpečnostní přirážky teplotního faktoru f Rsi. Tabulka 2 Požadované hodnoty bezpečnostní přirážky teplotního faktoru f Rsi Vytápění s poklesem výsledné teploty v [ C] Konstrukce v 2 C (nepřerušované) 2 C v 5 C (tlumené) v 5 C (přerušované) Obvodová stěna Bezpečnostní přirážka teplotního faktoru f Rsi těžká 0 0,015 0,030 lehká 0,015 0,030 0,045 7

8 ϕ ϕ Obvodové stěny ϕ a pěnový polystyren Pro požadavek na obvodové stěny se při relativní vlhkosti Někteří výrobci již tyto hodnoty pro své stavební soustavy vnitřního vzduchu i = 50 % stanoví kritická hodnota teplotního faktoru f Rsi,cr uvádějí v katalogových listech. ϕ ze vztahu Kritické detaily jsou např. připojovací spára okna (parapet, boční ostění, nadpraží okna) poblíž koutu, detail návazností + ϕ (1) obvodové stěny u terénu, na střechu a další. Požadavky na omezení vlhkosti vnitřního povrchu tedy směřují k omezení extrémně nízkých povrchových teplot Pro jinou relativní vlhkost vnitřního vzduchu platí o něco na nejvýraznějších tepelných mostech v obvodové stěně a v nejvýraznějších tepelných vazbách v místech ná- složitější vztah + vazností obvodové stěny na další konstrukce. Jinými slovy je to jeden z požadavků na návrh a provedení detai- ϕ ϕ ϕ ϕ lů obvodové stěny. (2) Další požadavky, které omezují nevhodné řešení detailů kde si,cr = 80 % je kritická povrchová vlhkost pro obvodové stěny, stanovená pro vyloučení rizika tvorby plísní součinitel prostupu tepla U (průměrný vliv tepelných jsou požadavky na: na jejich vnitřním povrchu. mostů v konstrukci) viz v ČSN [13], Bezpečnostní přirážka teplotního faktoru f Rsi pro požadavek na obvodové stěny, zohledňující lineární a bodový činitel prostupu tepla k,n a j,n (vliv způsob vytápění jednotlivých tepelných vazeb mezi konstrukcemi) viz vnitřního prostředí a teplotní útlum (tepelnou akumulaci) v ČSN [13], obvodové stěny, se stanoví z tabulky 2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota si a jí odpovídající teplotní faktor vnitřního povrchu f Rsi se obvykle stanoví řešením teplotního pole pro kritické detaily obvodové stěny a navazujících konstrukcí. Ze zjištěné vnitřní povrchové teploty si a okrajových teplotních podmínek vnitřního a venkovního vzduchu se teplotní faktor vnitřního povrchu f Rsi stanoví ze vztahu popř. ze vztahu (3) (4) průměrný součinitel prostupu tepla U em obálky budovy, zahrnující jak souhrnný vliv tepelných mostů v konstrukcích obálky budovy, tak souhrnný vliv všech tepelných vazeb mezi konstrukcemi viz v ČSN [13]. Z uvedeného je zřetelná snaha o snížení vlivu tepelných mostů a tepelných vazeb na minimum, tj. úsilí o jejich tepelně technickou optimalizaci. Tato optimalizace je nutná při výstavbě nízko energetických domů, pro pasivní a úspornější domy je ještě zvýrazněna. Dřívější snaha o správný návrh tlouštěk vrstev tepelných izolací tedy musí být se stejnou nebo vyšší důležitostí doprovázena snahou o správný návrh a provedení detailů. Tabulka 3 Normové hodnoty součinitele prostupu tepla U N,20 pro stěny budov s převažující návrhovou vnitřní teplotou im od 18 C do 22 C [13] 8 Druh konstrukce Stěna lehká (hmotnost 100 kg/m 2 a méně) Stěna těžká (hmotnost nad 100 kg/m 2 ) Požadované ψ χ Normové hodnoty součinitele prostupu tepla U N,20 [W/(m 2 K)] Požadované pro ND Doporučené Požadované pro PD Doporučené pro ND Doporučené pro PD 0,30 0,20 0,13 0,09 0,38 0,25 0,17 0,11

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Ročenka ČKLOP 2014 Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Vydala Česká komora lehkých obvodových plášťů, Golčova 486, Praha 4 cklop@cklop.cz, www.cklop.cz Sazba, grafi cké zpracování a

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV KUTNAR HISTORIE VZNIKU NOREM HYDROIZOLACE 2 UNIDEK ZKUŠENOSTI S UNIVERZÁLNÍM UKONČOVACÍM

Více

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně 1 19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně Historie a perspektivy vývoje energetické náročnosti budov Ing. Bronislav Bechník, PhD. reing@seznam.cz Úvod Energetická náročnost v užším pojetí - podle

Více

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VZHLEDEM K POLOZE ČESKÉ REPUBLIKY PATŘÍ TEPELNĚ-VLHKOSTNÍ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ A STAVBY MEZI ZÁKLADNÍ POŽADAVKY SLEDOVANÉ ZÁVAZNOU LEGISLATIVOU. NAŠÍM CÍLEM JE

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY. novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty

MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY. novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty 4 6 18 19 22 26 35 39 42 44 47 51 56 59 64 64 70 71 71 72 73 76 78 80 84 ÚVODNÍ BLOK (ODBORNÝ GARANT

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Moderní materiály a technologie pro výstavbu a jejích vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zuzana Horníčková Oceňování majetku Vedoucí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE Stavebně technický ústav-e a.s. 2005 UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE STÚ-E, a.s. Stavebně technický

Více

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ NEVLÁKNITÉ MINERÁLNÍ DESKY PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Stěny starších budov mají často špatné tepelné vlastnosti.

Více

PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz

PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz www.psmcz.cz PSMCZ 1 2010 ISSN 1802-6907 stavební infozpravodaj Maloformátová krytina do extrémních podmínek Svitkové plechy pro falcované krytiny Okapové systémy Záruka 40 let www.prefa.com Prefa Aluminiumprodukte

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Vliv uživatele stavby na environmentální přínos (nízkoenergetických) staveb strana 1 Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Inovativní produkt v rámci projektu Příprava

Více

Inovace. pro ještě lepší okna STV. IKD Profily s vypěněnnými komorami. acrylcolor. Systém IQ plus

Inovace. pro ještě lepší okna STV. IKD Profily s vypěněnnými komorami. acrylcolor. Systém IQ plus Inovace pro ještě lepší okna www.gealan.cz IQ SERVICE s r.o. Obchodní zastoupení a servis GEALAN Fenster-systeme GmbH 602 567 661, 573 336 684 acrylcolor Vysoce odolné barvení okenních profilů STV Statické

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností. Kam kráčejí pražské stavební předpisy?

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností. Kam kráčejí pražské stavební předpisy? První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 3 2014 Kam kráčejí pražské stavební předpisy? Nové: Demagogická tvrzení je třeba uvést na pravou míru Žijeme jen na

Více

Obsah. Úvod... 11. Názvosloví a základní ustanovení... 12

Obsah. Úvod... 11. Názvosloví a základní ustanovení... 12 Obsah Úvod............................................................. 11 Názvosloví a základní ustanovení....................................... 12 1 Rozbor požárů...................................................

Více

14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1

14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1 14. Zvuková izolace Zvuková izolace 14.1 Základní pojmy a definice Zvuk je mechanické vlnění a pohyb částic pružného prostředí kolem rovnovážné polohy. Slyšitelný zvuk je akustické kmitání v kmitočtech,

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více