Aspect Design s.r.o. Wuchterlova 566/7, Praha 6, tel , fax zak. č. A012011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aspect Design s.r.o. Wuchterlova 566/7, Praha 6, tel. 233 324 741, fax. 233 324 715 aspectdesign@aspectdesign.cz zak. č. A012011"

Transkript

1 F.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽADAVKY NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ DLE TEPELNÉHO AUDITU nová okna Uw 0,85-0,90 W/m2K nové dveře Ud 1,5 W/m2K výkladce Ud 1,5 W/m2K zateplená vrata U 1,2 W/m2K lehký plášť U 0,24-0,25 W/m2K kontakt zatepl 0,23-0,24 W/m2K střecha U 0,16 W/m2K VÝKOPY V rámci realizace stavby bude proveden výkop podél obvodové stěny 1.PP, vč. vybourání stávajících povrchů - okapového chodníku, asfaltového chodníku, betonové mazaniny. Bude provedena odkopávka zeminy podél objektu do hloubky cca 300mm pod terén, šíře cca 600mm. na vnějším líci budou konstrukce zatepleny typovým fasádním systémem s použitím extrudovaného polystyrenu, tl.140mm, který bude tvořit skrytý sokl objektu (do výšky cca 100mm nad terén). Na základě odhadu se předpokládá, že výkop bude prováděn dle ČSN v zemině třídy těžitelnosti I.-III.S ohledem na předpokládanou hloubku výkopu, nebude průběžná výkopová rýha podél obvodových stěn zabezpečena příložným pažením stěn. Při provádění výkopových prací je nutné důsledně dbát na nepoškození případného vedení podzemních sítí, vedených v trase výkopu. Po realizaci zateplení soklu se provede zpětný zhutněný násyp výkopu a nášlapné vrstvy budou uvedeny do původního stavu - litý asfaltový chodník podél restaurace a kolem zásobovací rampy..... celkem 72m1 - betonová podlaha nasávacího tunelu celkem 31m1 - okapový chodník z bet. prefabr. dlaždic 600x600x50mm do pískového lože... celkem 59m1 ZÁKLADY Stavbou nevznikají požadavky na úpravu a doplnění stávajících základů objektů. NOSNÉ ZDIVO Jedná se o železobetonový skelet bez nosného zdiva. Jedná se o montovaný skelet typu MS71 Prefa Žatec. Veškeré stávající nosné konstrukce zůstávajíc beze změny. Do svislých a vodorovných prků nosného systému budou pouze kotveny nosné rastry z tenkostěnných pozinkovaných profilů, nesoucí lehký obvodový plášť. VÝPLŇOVÉ ZDIVO Stávající výplňové obvodové cihelné zdivo v 1.PP a 1.NP bude po odstranění stávajícího kamenného obkladu začištěno, omítnuto hrubou omítkou a zatepleno kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z minerálních desek tl.160mm, ostění, napraží a parapety oken tl.40mm Dosažený celkový součinitel prostupu tepla U bude činit max. 0,24 W/m2K. V místě původního lehkého obvodového pláště v části severní fasády objektu v 1.NP budou provedeny dozdívky z porobetonových tvárnic tl.150mm pro osazení nových oken a pro zateplení kontaktním zateplovacím systémem. Stávající nosná konstrukce montovaného železobetonového skeletu zůstane stávající, včetně stávajících vyzdívek obvodového pláště. Strana 1 ( 6 )

2 PODHLEDY Vnitřní podhledy Při výměně obvodového pláště budovy budou zčásti demontovány stávající podhledy v nezbytné šířce podél vnitřní strany obvodového pláště, cca 600mm. Po realizaci nového obvodového pláště budou demontované části podhledu upraveny a instalovány zpět a případně doplněny. Jedná se o podhledy s kovovými děrovanými lamelami Feal na kovových rastrech, zavěšených na stropní desce z železobetonových panelů. Nové vnější podhledy V rámci zateplení obvodového pláště budou provedeny i nové zateplené podhledy v exteriéru. Jedná se o podhled ve vstupním prostoru závětří, podhled v zásobovací rampě a v nasávacím tunelu. Tyto konstrukce budou zatepleny minerálními deskami, kotvenými do stávající stropní desky a zakrytými podhledem ze sádrovláknitých desek do vnějšího prostředí. Tl. izolace 260mm, Λ max =0,041W/mK. ZASTŘEŠENÍ V předstihu před výměnou a zateplením svislého obvodového pláště byla provedena rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení. Tyto práce byly ukončeny na stávající atice, tvořené stávajícím lehkým obvodovým pláštěm. Tento plášť bude celý zdemontován, a proto bude nutno po osazení pláště nového doplnit a dokončit zateplení, parotěsné vrstvy a izolace proti vodě střešního pláště k novému svislému obvodovému plášti. V rámci těchto prací bude propojena tepelně-izolační vrstva střechy přes atiku na tepelně-izolační vrstvu svislého obvodového pláště s vyloučením tepelných mostů. V rámci rozkrytí prvních dílů stávajícího obvodového pláště bude provedeno upřesnění detailního řešení napojení nové atiky na stávající střešní plášť. Předpokládá se, že za stávající konstrukcí lehkého obvodového pláště je vyzděná atika, ke které je stávající střešní plášť dotažen a ukončen. IZOLACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ TEPELNÉ IZOLACE Konstrukce stávajícího lehkého obvodového pláště : - Vnější nosná konstrukce z průběžných hliníkových I 100/100mm (vzájemně na sebe navazujících), které jsou kotveny pouze do železobetonové stropní konstrukce - Panely z hliníkového plechu s výplní z minerálních desek, vkládané mezi I a kotvené zevnitř - Hliníková okna, kotvená ke svislým nosným I Stávající zavěšený fasádní systém bude celý zdemontován, včetně oken a nahrazen systémem, skládajícím se ze čtyř vrstev : - Hlavní nosný prvek nového obvodového pláště bude z průběžné rastrové stěny, která bude kotvená do železobetonových sloupů a stropních desek. Bude vymezovat okenní otvory a bude sloužit pro zavěšení panelů tepelně izolační vrstvy obvodového pláště. Jedná se o rastr z tenkostěnných plechových, žárově pozinkovaných C, U a L, vzájemně propojených šroubovými spoji. - Z vnitřní strany bude rastr zakrytý SDK obkladem, který bude kolem otvorů dotažen v ostění, nadpraží a parapetech k nově osazovaným oknům. Na SDK konstrukci budou kotveny i nové parapety. - Tepelně izolační funkce pláště bude řešena izolačními fasádními panely s jádrem z polyuretanu se standardní metodou upevnění viditelnými upevňovacími prvky se skladebnou šířkou 1150 mm, kladené horizontálně, tloušťky 120mm splňující podmínky ekvivalentní konstrukce druhu DP1 podle změny Z1 ČSN , s požární odolností EW15/EI20 DP1, vážený průměr indexu vzduchové neprůzvučnosti Rw=28dB. Základní materiál pro výrobu kontinuálně lakovaných plechů je ošetřen antikorozní povrchovou úpravou, a to oboustranným žárově pozinkovaným povlakem o celkové hmotnosti 275 g/m2 zinku pro finální povrchové úpravy. Ocel používaná pro krycí vrstvy panelu Strana 2 ( 6 )

3 odpovídá EN10147 s min. smluvní mezí kluzu 280 Mpa. Standardní tloušťka vnějšího plechu 0,60 mm, standardní tloušťka vnitřního plechu 0,40 mm. Povrchová ochrana na exterierové straně v podobě polyesterového laku nanášeného v nominální tloušťce 25um na žárově pozinkovaný ocelový plech izolačním jádrem pro zateplování je tuha polyuretanová pěna s uzavřenými buňkami. Je zdravotně nezávadná a neobsahuje CFC / HCFC (měkké a tvrdé freony). Podélné spoje panelů jsou již při výrobě standardně opatřeny antikondenzační páskou. Pro protipožární pásy bude v panelech použito místo polyuretanu minerální vlákno o vysoké specifické hmotnosti, vhodné pro aplikace vyžadující požární odolnost po dobu delší než 45 minut. - Vnější pohledový plášť bude tvořen jednotlivými deskami o rozměrech 0,9/0,9 a 0,61/0,9m (včetně dořezů v krajích fasády), kotvených přes hliníkové rastry do tepelně izolačních panelů. Jedná se o hliníkové kompozitní panely - Panely jsou kompozity, sestávající ze dvou vrstev hliníkového plechu, mezi které je v průběhu souvislé koextruze vtlačována termoplastická vnitřní vrstva. Vnější hliníkový plášť potažený fluorokarbonovým povlakem PVDF, odolným proti UV záření. Hliníkový plech pod vrstvou PVDF a epoxidu je ošetřen chromatováním měrná hmotnost 1,37g/m3, tl. panelu 4mm hmotnost 5,48kg/m2, koefic. tepelné roztažnosti (-20až+60 ) 0,000025/, teplota deformace 113, tl. panelu 4mm (0,5mm Al / 3,0mm termostatická vnitřní vrstva / 0,5mm Al). - (dosažený celkový součinitel prostupu tepla celého pláště bude činit U max.=0,25 W/m2K) - plastová otevíravá, sklopná a pevná okna (dosažený celkový součinitel prostupu tepla U max.=0,9 W/m2K). Tepelná izolace bude v parapetech, nadpražích i ostěních otvorů navazovat na rámy oken tak, aby nedocházelo k tepelným mostům. Z vnitřní strany obvodového pláště budou při demontáži pláště zdemontovány i kovové parapety, které jsou kotveny do obvodového pláště a slouží jako zákryty radiátorů. Tyto zákryty nebudou zpětně osazovány z důvodu lepšího přístupu k radiátorovým ventilům a lepší funkčnosti otopných těles. TEPELNÁ IZOLACE VÝPLŇOVÉHO ZDIVA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Část stávajícího obvodového pláště je obložena kamennými pískovcovými deskami, kotvenými na sucho kovovými kotvami do zděné fasády. Tento obklad bude celý zdemontován včetně kotevních prvků. Podklad cihelné zdivo bude očištěno, vyspraveno a omítnuto hrubou jádrovou omítkou pod kontaktní zateplovací systém. Skladba kontaktního zateplení : - vrchní probarvená omítka - univerzální základ - sklotextilní síťovina - lepicí stěrka - plastové hmoždinky - fasádní polystyrenové desky, doplněné minerálními fasádními deskami EPS λ max =0,037W/mK, minerál. Λ max =0,041W/mK - lepicí stěrka - jádrová omítka - stávající vyspravené cihelné zdivo - vnitřní omítka stávající Toto zateplení bude provedeno i v prostorách zásobovací rampy a uvnitř nasávacího tunelu. V rámci rekonstrukce obvodového pláště bude opravena i fasáda netemperovaného nasávacího tunelu. Po odstranění zábradlí z konstrukce lehkého obvodového pláště bude vyspraveno stávající zdivo a začištěna stávající omítka. Celá tato fasáda bude řešena stejným způsobem, ale bez kontaktního zateplení : Strana 3 ( 6 )

4 - vrchní probarvená omítka - univerzální základ - sklotextilní síťovina - lepicí stěrka - opravená stávající omítka - stávající vyspravené cihelné zdivo - vnitřní omítka stávající IZOLACE TERAS HYDROIZOLACE + TEPELNÉ IZOLACE Vzhledem k malé tl. skladeb nad nosnou stropní konstrukcí teras není možné prostory v 1.PP zateplit ve skladbě zastřešení a bude nutné tyto izolace provést v rámci podhledů ve všech prostorách 1.PP, které jsou vysunuty mimo půdorys hlavní nadzemní části objektu. Jedná se o prostory výměníkové stanice, restaurace a část zázemí dětského klubu. V těchto prostorách budou v modulech H1-D3 a H3-G10 rozebrány stávající podhledy v restauraci a budou provedeny nové SDK podhledy se zateplením minerálními deskami tl.260mm a parotěsnou zábranou, lepenou po celém obvodě a ploše. Zateplení podhledu bude přetaženo přes modulové osu G a osu 3 min.1,0m. Stávající podhledy jsou z kovových lamel Feal na kovovém roštu. Sokl na terase bude ubourán až na nosnou konstrukci stropu. Nové panely tepelně izolační vrstvy obvodového pláště budou osazeny až na tuto nosnou desku (dilatace 10mm) a kotveny do nosného roštu z plechových profilů. Na tyto panely bude nalepena prodloužená vodotěsná izolace terasy, navazující na stávající izolaci. Poté budou zpětně doplněny ostatní vrstvy teras včetně betonových dlaždic do terčů, s upravenými rozměry kolem nového obvodového pláště. VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ A ZÁBRADLÍ TERAS V 1.NP V rámci navrhované stavby zůstane zachováno požární únikové schodiště v rohu terasy z 1.NP na terén v úrovni 1.PP. Nový obvodový plášť bude těsně přiléhat ke konstrukci schodiště a napojení bude utěsněno trvale pryžovými těsnícími pásky. Stávající zábradlí teras je součástí obvodového pláště 1.PP. Jedná se o stejný systém, jakým je tvořena celá stávající fasáda svislé hliníkové I a do nich kotvené hliníkové panely s výplní z minerálních desek. V rámci zábradlí je konstrukce doplněna rastrem z tenkostěnných profilů, z horní strany oplechovaných pozinkovaným plechem a z vnitřní strany zakrytých Cetris deskami tl.12mm. Tento plášť včetně zábradlí bude celý zdemontován a nahrazen novým. Nové zábradlí teras bude z lehké vzdušné kovové konstrukce z ocelové pásoviny, kotvené do konstrukce zastřešení teras. Bude složeno z jednotlivých dílů, pospojovaných průběžným madlem z tenkostěnného uzavřeného profilu. Všechny prvky budou na stavbě smontovány šroubovými spoji, protože bude celá konstrukce žárově pozinkovaná. V rámci kotvení zábradlí bude upravena a prodloužena stávající izolace proti vodě až pod nové oplechování okrajů teras. VÝPLNĚ OTVORŮ Okna, vstupní a únikové dveře a výkladce budou vyměněna za nová. Jednoduchá plastová okna s izolačním sklem, rovné a hranaté linie rámů i oken, skryté kování, tři těsnící roviny, zvuková izolace 33-45dB, dosažený celkový součinitel prostupu tepla bude činit max. U w = 0,9W/m 2 K. Všechna okna budou doplněna vnitřními vodorovnými stahovacími a polohovatelnými žaluziemi. V rámci zateplení celé fasády budou vyměněny i všechny dveře do zázemí v 1.PP. Jedná se o dveře kolem zásobovací rampy. Budou osazeny dřevěné dveře, zateplené z vnitřní strany PUR pěnovými deskami do dřevěných rámů, krytých hliníkovým eloxovaným plechem s dosaženým celkovým součinitel prostupu tepla max. U w = 1,5W/m 2 K. Stávající plechové dveře do výměníkové stanice zůstanou zachovány. Budou pouze repasovány a zevnitř zatepleny stejným způsobem, jako dveře dřevěné - PUR pěnovými deskami do dřevěných rámů, krytých Strana 4 ( 6 )

5 hliníkovým eloxovaným plechem s dosaženým celkovým součinitel prostupu tepla max. U w = 1,5W/m 2 K. V rámci výměny celého obvodového pláště budou upraveny i otvory do nasávacího tunelu. Jedná se o stávající mříže z tenkostěnných uzavřených ocelových prvků. V průběhu užívání stavby byly tyto mříže překryty z vnitřní strany ocelovým plechem, přivařeným ke mřížím. Jedna z mříží byla původně otevíravá, ale otevíravé křídlo bylo zafixováno svařením s rámem a překryto přivařeným plechem (tato mříž se musí vyrobit celá znovu jako replika stávajících se všemi navrhovanými dalšími úpravami). Stávající kovová konstrukce bude zbaveny plechových zákrytů, mříže budou očištěny a opraveny a z vnitřní strany doplněny tahokovem. Stávající konstrukce bude po odrezení natřena 2x základním syntetickým em a 2x vrchním syntetickým em stříbrné barvy. Tahokov bude žárově pozinkován a kotven do mříže samořeznými šrouby. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY Veškeré klempířské výrobky budou provedeny dle platné ČSN, budou provedeny z Titanzinku tl.0,6mm a budou podloženy provětrávací folií pod plechovou krytinu. Jedná se o oplechování atik, parapetů, okrajů teras, lemování otvorů v tepelně izolačním plášti lehkého obvodového pláště (toto oplechování je součástí tohoto pláště a není vykazováno zvlášť). OMÍTKY A POVRCHY STĚN A STROPŮ Stávající vnitřní omítky stěn a stropů jsou hladké, štukové. V rámci stavby bude shodně provedena oprava a doplnění omítek stěn a stropů, dotčených realizací stavby. Malba stěn a stropů bude v dotčených prostorách (místnostech) provedena vnitřní akrylátovou malířskou barvou, v odstínu bílá. Prostory, které jsou obloženy dřevěným obkladem budou řešeny tak, že nezbytně nutná část obkladu bude opatrně zdemontovaná a po dokončení nového obvodového pláště bude opět osazena s nutnými úpravami a doplňky. Prostory obou divadelních sílů jsou obloženy dřevěnými deskami, včetně stěny s okenními otvory. Tyto části stěn jsou zakryty mobilními zákryty, které byly původně ovládány elektropohony pro otevírání a větrání prostor. V malém sále jsou to svislé otáčivé lamely š.=0,3m, vzájemně propojené. Pro možný přístup k obvodovému plášti bude nutné tyto lamely zdemontovat, repasovat a zpětně namontovat po dokončení obvodového pláště. Ve velkém sále jsou posuvné překrývající se dřevěné desky, které je možné mechanicky posunout a uvolnit tak přístup k obvodovému plášti. Pro demontáž obvodového pláště v úrovni 3.NP ve velkém sále bude nutné postavit v sále vnitřní lešení. V obou sálech jsou v meziprostorech instalovány před okny látkové závěsy. Ty budou v rámci demontáže pláště také odstraněny. V místnostech, kde jsou v současné době podhledy, budou tyto v nezbytně potřebné ploše rozebrány a po instalaci nového obvodového pláště a vnitřních SDK zákrytů budou zpětně namontovány s potřebnými úpravami kolem napojení na nové svislé konstrukce. Jedná se o kovové lamely Feal na kovových roštech. BAREVNÉ ŘEŠENÍ FASÁDY Kontaktní zateplovací systém pro určení barevného odstínu byl použit jako příklad vzorník Baumit barva Princess 3009 Panely obvodového pláště budou ve čtyřech barevných odstínech jednotlivé barvy viz výkresy pohledů : RAL 9016 RAL 9006 RAL 7046 RAL 7016 Strana 5 ( 6 )

6 PODLAHY Při výměně obvodového pláště budou odstraněny zákryty radiátorů a chybějící podlahové povlakové krytiny budou doplněny stejnými, včetně podkladních vrstev. INSTALACE TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ Je navržena instalace termoregulačních ventilů s termostatickou hlavicí na každé otopné těleso. Cílem automatické regulace tepelného výkonu otopných soustav je ve všech případech dodržet požadované teploty ve vytápěných místnostech a pružně a automaticky reagovat na změny vnější teploty. Ekvitermní regulace v kotelně společně s ventily s termoregulačními hlavicemi na otopných tělesech zablokovaných na spodní straně na teplotě tepelné stability objektu (cca 16 až 18 C a na horní straně o 2 C více, nežli je stanovená teplota dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 291/2001 Sb. a to v souladu s 3 odst.12 vyhlášky č. 152/2001 Sb. umožní efektivnější provoz zásobování teplem a dosažení relativně velkých energetických úspor. Zároveň s těmito ventily je nutno osadit regulátory diferenčního tlaku nebo přepouštěcí ventily. 1.PP 48 ventilů 1.NP 34 ventilů 2.NP 41 ventilů 3.NP 39 ventilů V Praze: červen 2013 Vypracoval: Ing. Michal Volf Strana 6 ( 6 )

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4 CASUA spol. s r.o. Strana 1/45 31.08.2005 OBSAH: 1.ÚVOD...3 2.GEOLOGICKÉ POMĚRY...3 3.BOURACÍ PRÁCE...3 4.ZÁKLADY A VÝKOPY...5 5.SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...6 6.STÁVAJÍCÍ KOMÍNY...8 7.VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...9

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17 EXPERTNÍ KANCELÁŘ V OBORU STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PORUCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, DIAGNOSTIKY A SANACÍ MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax 272 651 899 STUDIE PRO OPRAVU

Více

Ing. Vladimíra Pokorná

Ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský

Více

D Í L N A N Á R O D Ů

D Í L N A N Á R O D Ů I N T E R N A C I O N Á L N Í B E Z B A R I É R O V É K U L T U R N Í C E N T R U M S D Í L E N Í P O Z I T I V N Í CH V L N A V I B R A C Í L E I P Z I G D Í L N A N Á R O D Ů ONDŘEJ ŠVÁB A T E L I E

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

Polyfunkční dům Střížkov, Praha 8

Polyfunkční dům Střížkov, Praha 8 Soubor stěn vnitřních stropů vnitřních Garáže, sklípky, technické prostory, šachty aj.: začištěný (pohledový) beton a (otěruvzdorná), u vyzdívek VPC omítka s kovovými rohovými lištami, nátěr bílý Schodiště:

Více

Technická zpráva. Všeobecně

Technická zpráva. Všeobecně Technická zpráva Všeobecně Název stavby : STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVOZNÍ BUDOVY STŘÍLKY Místo stavby : Střílky, parc. č. 312/1, 383 Kraj : Zlínský Stavební úřad : Koryčany Investor : Správa a údržba silnic Kroměřížska,

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem IV Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem Před aplikací tepelné izolace na plochu fasády věnujte patřičnou pozornost technickému stavu podkladních vrstev, zvláštní pozornost by měla být věnována

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST AKCE: VESTAVBA ODDĚLENÍ MŠ DO OBJEKTU OÚ RYNOLTICE VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST - VÝKAZY VÝMĚR SPECIALISTŮ PSV JSOU UVEDENY PŘÍMO V PŘÍSLUŠNÝCH POLOŽKOVÝCH SOUPISECH PRACÍ.

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

Geus okna, a.s. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008 ISO 9001:2001 2 / 17

Geus okna, a.s. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008 ISO 9001:2001 2 / 17 Geus okna a.s. U Nikolajky 912 150 00 Praha 5 - Smíchov ISO 9001:2001 2 / 17 OBSAH: Základní ustanovení...4 Předmět normy...4 1. Profily...4 1.1 MATERIÁL... 4 1.1.1 PVC PROFILY...4 1.1.2 VÝZTUŽE...4 1.1.3

Více

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh 2.1 - Vestavba knihovny 2.1.1

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ NEVLÁKNITÉ MINERÁLNÍ DESKY PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Stěny starších budov mají často špatné tepelné vlastnosti.

Více

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Ročenka ČKLOP 2014 Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Vydala Česká komora lehkých obvodových plášťů, Golčova 486, Praha 4 cklop@cklop.cz, www.cklop.cz Sazba, grafi cké zpracování a

Více

Ú OD VLTAVÍN PRIMA-OKNA.CZ VLTAVÍN PRIMA-OKNA PRIMA-OKNA VLTAVÍN

Ú OD VLTAVÍN PRIMA-OKNA.CZ VLTAVÍN PRIMA-OKNA PRIMA-OKNA VLTAVÍN KATALOG OKNA 2013 ÚVOD VLTAVÍN jako tradiční český dodavatel interiérových a vchodových dveří výrazně rozšířil svoji nabídku o kompletní sortiment oken. V rámci své nové řady PRIMA-OKNA.CZ přichází s komplení

Více