ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ CHVÁTAL Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Bílovecká 2411/1, Opava IČ: , autorizace ČKA č.1513

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ CHVÁTAL Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Bílovecká 2411/1, Opava 746 01 IČ: 121 24 036, autorizace ČKA č.1513"

Transkript

1 ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ CHVÁTAL Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Bílovecká 2411/1, Opava IČ: , autorizace ČKA č.1513 AKCE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA EDVARDA BENEŠE ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA OKEN MÍSTO STAVBY: ul. Edvarda Beneše 2 a 4, Opava INVESTOR: Statutární město Opava Horní náměstí 382/69, Město Opava ZAKÁZKOVÉ Č.: 101/2015 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.b PAVILÓN U2 A SPOJOVACÍ KRČEK S OBSAH: A. ÚČEL OBJEKTU (CHARAKTERISTIKA STAVBY) B. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ C. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A OTVORŮ D. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY HYDROGEOLOGICKÉHO A INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU E. OCHRANA OBJEKTU PŘED VNĚJŠÍMI ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ Březen 2015 Vypracoval: Ing. Zdeněk Heinz

2 A. CHARAKTERISTIKA STAVBY Jedná se o stávající objekt občanské vybavenosti sloužící jako základní škola. Objekt se nachází na stavební parcele č v k.ú. Kateřinky u Opavy. Objekt je v majetku investora a slouží k výchově a pedagogické činnosti dětí jako základní devítiletá škola. Škola se skládá z 5 pavilónu a spojovacího krčku. Tato zpráva se zabývá pavilónem U2 základní škola nižšího stupně a S - spojovací krček. Objekt je proveden jako 2 podlažní, nepodsklepený (proveden jen průjezd od atria v úrovni 1.P.P.). Stavebně je proveden v konstrukčním systému MS-OB. Objekt je obdélníkového tvaru 62,99 m x 12,39 m. Konstrukční výška +7,90 m od podlahy v 1.N.P. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. STÁVAJÍCÍ TECHNICKÝ STAV OBJEKTU: Objekt je v dobrém stavu a nevykazuje žádné statické poruchy. Konstrukce jeví pouze známky opotřebení vlivem používání a životnosti použitých materiálů. Stávající konstrukce a výplně otvorů nevyhovují stávajícím požadavkem tepelně technické normy ČSN Střešní plášť je zateplen nebude a vyhovuje požadavkům investora, nebude do něho zasahováno. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY: Podle požadavků investora a energetického auditu ze dne , zpracovaný Ing. Světlanou Kravčenkovou budou provedeny následující úpravy: Výměna stávajících dřevěných zdvojených oken za nová plastová s celkovým součinitelem U = 1,00 W/m 2 K. Instalace nových vstupních dveří s celkovým součinitelem U = 1,70 W/m 2 K. Zateplení sendvičových štítových obvodových stěn izolantem tl. 140 mm Zateplení panelu PSK 240 mm izolantem tl. 160 mm Zateplení panelu PSK 300 mm izolantem tl. 160 mm (tělocvična) Zateplení nezateplených střech nad učebními pavilóny izolant tl. 240 mm, nad tělocvičnami. Zateplení nad zázemím tělocvičen 240 mm (u pavilónu T1 s konstrukčního důvodu jen 160 mm) a nad spojovacím krčkem 180 mm. B. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY B. 1. BOURACÍ PRÁCE V rámci stavebnících úprav dojde k bouracím pracím podle projektové dokumentace. Demontáž výplní oken, dveří, meziokenních vložek a klempířských prvků. Demontáž a zpětné osazení prvků ve střešním plášti a na fasádě. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ - Bourací práce budou prováděny po jednotlivých podlažích postupně shora dolů ručně rozebíráním a strojně řezáním

3 - Před prováděním bouracích prací je nutno řádně odpojit případné větve rozvodů vnitřních instalací (vodovod, plynovod, rozvody elektro... ). - Odpojená místa, musí být bezpečna zajištěna. - Při provádění bouracích prací je nutné sledovat průběžně ostatní konstrukce. - V případě, že se projeví závada, vyvolaná bouráním, je nutné provést vhodné zajištění. - Bouraní nesmí být přerušeno, pokud není zajištěna stabilita bourané konstrukce, nebo její části. - Bourání bude prováděno za denního světla. - Materiál z bourané části objektu bude průběžně odstraňován, aby nedošlo k přetížení stávajících stropních konstrukcí. - Při bouracích pracích, musí být dodržena příslušná ustanovení BOZP - Při bourání bude brán zřetel na prašnost a hluk ovlivňující okolí. B.2. ZEMNÍ PRÁCE Kolem objektu budou prováděny zemní práce. Z důvodu zateplení dojde k odkopu do hloubky 0,50 m pod stávající terén. Výkopek bude použit na následovné zásypy. V místě pochozích (v plné mocnosti tl. 500 mm) a okapových chodníku (v tl. 100 mm) bude proveden zásyp štěrkodrtě. Těžení výkopu bude provedeno ručně tak, aby nedošlo k narušení základové spáry a stávajících konstrukcí objektu. Předpokládaná těžitelnost zeminy je dle ČSN v 3.třídě těžitelnosti. Odkop bud prováděn po částech tak, aby nedošlo k porušení stávajícího objektu. Zásyp bude ukládán po vrstvách 150 mm a řádně hutněn. V místě chodníků bude záspy tvořen v celé mocnosti štěrkodrtí hutněn na únosnost Evd > 30 MPa/m 2. Přebytečný výkopek bude odvezen na skládku. V rámci výkopových prací nebude použito dočasné pažení. Pro uzemnění použito stávající uzemnění hromosvodu viz. část elektro. Zemní práce budou provedeny v souladu s ČSN a předpisy BOZP. Před zahájením výkopových prací nutno vytyčit sítě technické infrastruktury. B.3. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE V rámci stavebních úprav objektu nedochází k úpravám a zásahům základových konstrukcí stávajícího domu. Základové konstrukce jsou bez stavebních sond nepřístupny. B.4. SVISLÉ KONSTRUKCE (ZDIVO) Stávající obvodový plášť je tvořen zavěšenými stěnovými panely v sytému MS-OB. Plynosilikátový panel tl. 240 mm a struskobetonový sendvičový panel tl.330 mm. Dozdívky bočních špalet oken, vyzdívky pilířů apod. z tvárnic z autoklávového pórobetonu kategorie I tl. 300, 250 a 150(50) mm třída P Na tenkovrstvou zdící maltu. Dojde k zateplení obvodových stěn a soklové části objektu pod 0,50 m pod terénem

4 B.5. VODOROVNÉ KONSTRUKCE (STROPY) Stávající stropní konstrukce je tvořena stropními panely konstrukčního systému MS- OB v tl.240 mm. Nebude zasahováno do stávajících stropních konstrukcí. V místě schodiště budou provedeny závěsy navařeny na kotvící desky stropního panelu (povalu) a provedeno dozdění parapetu. Viz. Výpis zámečnických prvků položka 28/Z. B.6. SCHODIŠTĚ Do stávajících schodišť nebude zasahováno. B.7. ZASTŘEŠENÍ OBJEKTU Stávají stav střešního pláště nad pavilón U2 je zateplen a splňuje požadavky investora. Nebude do něj zasahováno. Bude provedeno pouze odstranění stávajícího oplechování atiky a provedeno nové v závislosti na zateplení obvodového pláště. Konstrukce klempířské (oplechování atik.) budou provedeny z TiZn plechu tl.0,70 mm. Provedení klempířských prací bude dle ČSN Stávající stav a úpravy střešního pláště nad spojovacím krčkem - stávající zastřešení objektu tvoří jednoplášťová sedlová střecha vycházející z původní projektové dokumentace, kontrolní sondy provedené na střeše a výsledků provedených orientačních výtažných zkoušek. Před realizací nutno na střeše provést sondy, ověřit skutečné skladby a stav vrstev. Předpokládaná skladba střechy a popis stávajícího stavu: - Souvrství asfaltových pásů v tl mm - Betonová mazanina v tl. 30 mm - Plynosilikátové tvárnice v tl. 100 mm - Struskopísek ve spádu 2-3 % v tl.220 mm - Stropní panel v tl.240 mm - Vnitnří omítka v tl. 10 mm Na stávající střeše se vyskytují na povrchu nerovnosti, vrásy a boule. Hydroizolace je ukončena na svislé části atiky a je ukončena pomocí stěnové lišty. Prostupující prvky jsou popraskané, neomítnuté a poškozené. Hydroizolace v místech prostupujících konstrukcí je pouze vytažena na tyto konstrukce a ukončení není zajištěno proti zatékání. Na povrchu se vyskytují louže a prohlubně. Střecha je spádována do římsovým žlabů. Dochází k lokálnímu zatékání do interiéru. Stávající klempířské prvky na konci své životnosti. Rekonstrukce střechy je prováděna následujícím způsobem: Dojde ke komplexní rekonstrukci střešního pláště. Dojde k úpravě sklonu střechy pro bezproblémovou funkci nová hydroizolace na 3,00%. Zateplení nezateplené střechy nad spojovacím krčkem izolant tl. 180 mm - 3 -

5 Doplňující skladba střechy: - Hydroizolaci střechy tvoří pás s SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože podélně vyztužené skleněnými vlákny a s břidlicovým posypem. Pás je celoplošně nataven k podkladu tl.4,5 mm. - Na tepelnou izolaci bude celoplošně přilepena první vrstva hydroizolace. Asfaltový pás s SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny tl. 3 mm. - Položena tepelná izolace s expandovaného polystyrénu EPS 100 S Stabil v tl. 180 mm. Pokládat ve dvou vrstvách s převázanými spárami. Každá deska tepelné izolace bude mechanicky kotvena vůči účinkům sání větru do podkladu. V případě přespárování použity spádové klíny. - Souvrství asfaltových pásů v tl mm. Dojde k vyspravení, tak aby plnil funkci parozábrany. Nerovnosti budou prořezány, vysušeny a přetaveny přířezem s asfaltového pásu s nenasákavou vložkou. Pomocí přířezů z asfaltových pásů s nenasákavou vložkou budou vyrovnány i lokální nerovnosti a prohlubně vyrovnat pomocí směsi horkého asfaltu AOSI 85/25 se silikátovým plnivem. Pro volbu vhodného kotvícího systému a ověření únosnosti podkladu je nutné provedení tahových zkoušek v souladu s ETAG 006 provedení výtažných zkoušek na stavbě. Dojde k výměně střešních dešťových žlabů a svodů. Kabely k anténám, apod procházející ve střešním plášti uloženy do systémových tvarovek. Větrací komínky v ploše střechy nejsou nutné, proto budou odstraněny. Prostupující prvky budou opraveny. U římsy bude provedeno nastavení pomocí dřevěné konstrukce (roštu) a zakryto OSB deskami tl. 20 mm. Větrací otvory ve fasádě Na základě návrhu střechy se předpokládá kladná bilance vodních par a střešní konstrukce bude fungovat z tepelně vlhkostního hlediska jako jednoplášťová nevětraná. Stávající otvory ochlazují střešní vrstvy a hrozí kondenzace vodních par. Stávající otvory budou zaslepeny zafoukány PU pěnou. Podle posudku bude provedena úprava větracích otvorů ve fasádě s ohledem na hnízdění rorýsů. Dané větrací otvory budou zachovány. Krycí mřížka bude upravena vylomením spodní části tak, aby byl zachován otvor min x70 mm. Zbytky otřepů z vylomených lamel nutno obrosit pilníkem, aby nedocházelo k poranění rorýsů. Hloubka otvoru po realizaci min. 300 mm. Na fasádách kde byl výskyt ptáků potvrzen, budou zachovány všechny otvory. Tam kde se ptáci nevyskytují, bude zachováno 25% větracích otvorů. Stavebně bude stavební otvor opatřen PVC trubkou DN 80 dl. 400 mm, z půlky bude trubka seříznuta do půlkruhu v délce 200 mm. V přední části bude provedeno zdrsnění PVC dna trubky, aby se zabránilo podklouzávání ptáků. Zadní část otvoru bude vyplněna PU pěnou. Při montáži nutno vložit do otvoru dřevěný kůl průměru 80 mm, aby nedošlo k zaplnění větrací dutiny. Konstrukce klempířské (lemování, oplechování atik oplechování prostupu komínu, dešťové žlaby, svody apod.) budou provedeny z TiZn plechu tl.0,70 mm. Provedení klempířských prací bude dle ČSN Stávající hromosvod a zemnící soustava demontována a provedena nová viz. část elektro. Z důvodu bitumenové koroze ve styku s oplechováním, nedoporučuji používat materiál TiZn

6 B.8. KOMÍNOVÉ A VĚTRACÍ TĚLESA A PRVKY VE STŘEŠNÍM PLÁŠTI 2 ks školní rozhlas osazený na stávající betonové patky. Dojde demontáži a zpětnému osazení. Napojení na střešní izolaci bude provedeno vytažením pásu na zdivo a provedeno oplechování TiZn 0,70 mm. B.9. VÝPLNĚ OTVORŮ Výměna stávajících dřevěných zdvojených oken zasklením jednoduchým sklem za nová okna (dle energetického auditu U = 1,00 W/m 2 K) tvořená plastovým 6 komorovým rámem U = 1,00 W/m 2 K, zasklená izolačním trojsklem plněná argonem U= 0,80 W/m 2 K. Okna budou opatřena celoobvodovým kováním s mikroventilační polohou křídla. Okna budou kotveny do ostění, parapetu a nadpraží pomocí ocelové příponky. Pro těsnění oken bude použit tzv. 3D systém. Venkovní parapety budou použity z TiZn plechu a vnitřní parapety budou použity dřevotřískové desky s povrchovou úpravou laminování. Okna dle požadavku uživatelů jsou z části opatřeny vnějšími žaluziemi šířka lamely 70 mm. Ve tvaru písmene Z kotvená na rozšiřovací profil. Vedení hliníkovou vodící lištou, ovládaní klikou. Výměna stávajících dveřních vstupních výplní, prosklených stěn a velkých oken bude provedena jako hliníková. (dle energetického auditu U = 1,70 W/m 2 K). Hliníkový rám tříkomorový systém, zasklený izolačním dvojsklem , plněno argonem (U = 1,10 W/m 2 K). S požadavkem na bezpečnostní prosklení proti vandalismu třída 2PA (VSG33.2)6, plněno argonem U = 1,10 W/m 2 K. Prosklení velkých stěn polykarbonátovým zámkovým modulovým panelem s koextrudovanou UV ochranou. Tlouštka polykarbonátu 40 mm s diagonálně provedenými žebry. (U vysokých oken použití horizontálních podpor přichycených k hlavnímu rámu propojených pomocí plochých AL spon). Okna dle požadavku uživatelů jsou z části opatřeny vnějšími žaluziemi šířka lamely 70 mm. Ve tvaru písmene Z kotvená na rozšiřovací profil. Vedení stabilizační hliníkovou vodící lištou, ovládání ruční. Dveře dvoukřídlové s dorazem u prahu, nadokenní světlík pevný neotevíravý, zámek s vložkou FAB, unitř klika, vně koule. Dřevěné kryty topení součásti původního vnitřního parapetu bez demontáže. Budou repasovány (obroušení + nátěr na dřevo), ocelové prvky nátěr na kov. Stávající povrch tvoří Lino, které bude strhnuto a vyměněno za nové. Parapet bude doplněn o dřevotřískovou parapetní desku tl. 20 mm uloženou stávající parapet a vložený dřevěný hranol 40/40 mm kotvený k panelovému parapetu. Nový parapet bude s povrchovou úpravou laminování včetně boční hrany. Parapet opatřen plastovými krytkami krycími. Vnější parapet je tvořen z plechu FeZn demontáž. Proveden nový parapet z bezúdržbového plechu TiZn 0,7 mm včetně bočních plastových krytek. Veškeré výplně otvorů detailně popsány viz. výpis okenních a dveřních výplní

7 B.10. IZOLACE A. TEPELNÉ IZOLACE OBVODOVÝ PLÁŠŤ SYSTÉMOVÉ ZATEPLENÍ ETICS TŘÍDA A, tepelný izolant šedá, difuzně otevřená fasádní deska na polystyrénové bázi a bílou povrchovou úpravou (0,031 W/m 2 K) tl. 140 mm a 160 mm a spojovací krček tl. 100 mm SOKL OBJEKTU SYSTÉMOVÉ ZATEPLENÍ ETICS TŘÍDA A, tepelný izolant extrudovaný polystyrén se strukturovaným povrchem a trvale neměnnými parametry (0,037 W/m 2 K) tl. 100 mm. STŘEŠNÍ PLÁŠŤ SPOJOVACÍ KRČEK SYSTÉMOVÁ SKLADBA, tepelný izolant EPS 100S Stabil (0,037 W/m 2 K) v tl. 180 mm B. HYDROIZOLACE IZOLACE SUTERENÍHO ZDIVA oxidovaný asfaltový pás s netkanou skelnou rohoží tl.3,5 mm + penetrační nátěr. NOPOVÁ FOLIE tl. 8 mm ochrana zdiva pod úrovní terénu IZOLACE STŘECHY pás SBS z modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože podélně vyztužené skleněnými vlákny a s břidličným posypem tl. 4,50 mm + samolepící asfaltový pás s SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny v tl. 3 mm C. OCHRANÉ A KRYCÍ VRSTVY Separační geotextílie 300 g/m 2 ochranná vrstva izolace pod terénem Zateplení obvodového pláště: Izolant bude založen na soklové liště s přiloženou okapničkou. Kotvený pomocí lepících kotev pro lepení polystyrénových desek na stěny se starými omítkami bez dodatečného hmoždinkování osazenými přímo do nosného zdiva (kruhová plastová kotva osazena na zdivu pro nalepení tepelně izolačních desek. Kategorie použití E (Na porobeton, beton). Izolant je na kotvy připevněn vysoce paropropustnou lepící a stěrkovací hmotou na bázi cementu + sklotextilní síťovina pro vyztužování vrstvy zateplovacího systému odolná proti alkáliím. Veškeré rohy a hrany nutno chránit před poškozením rohovými lištami. U každého otvoru se provedou diagonální výztuže z armovací síťky. V místě dilatace použity systémové dilatační lišty. Pro volbu vhodného kotvícího systému a ověření únosnosti podkladu je nutné provedení tahových zkoušek. B.10 PODLAHY Do podlah nebude zasahováno. Dojde pouze k vyspravení podlah v místě po vybouraných otvorech

8 B.11 POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN A STROPŮ Poškozené stávající povrchy vnitřních omítek, v důsledku demontáže výplní otvorů a stavebních prací a zapravení nových rozvodů, budou z vnitřní strany omítnuty vápenocementovou omítkou. Na cementový postřik bude nanesena vápenocementová jádrová omítka. Na tuto vrstvu bude aplikovaná štuková vápenná omítka. távající vnitřní omítky bude ošetřena pačokovaným nátěrem a podle potřeby opatřena nátěrem na omítku pro vnitřní prostory 2x-3x vysoce paropropustný, odstín bíle. Stávající povrch obvodových stěn bude před zateplením očištěna a zbavena nečistot. Dojde k vyspravení poškozené omítky a v případě nutnosti se provede nový podhoz zdiva. Větší nerovnosti se vyrovnají jádrovou omítkou. Bude celoplošně natřena penetračním nátěrem pod šlechtěné omítky. Na takto připravený povrch se provede zateplení obvodového pláště ETICS třída A. Na izolant se provede armovací vrstva lepidlo + stěrkovací hmota spolu s armovací tkaninou. Po provedení armovací vrstvy se upraví podklad pomocí penetračního nátěru pod šlechtěné omítky. B.12 ZAŘÍZENÍ VZT V objektu se nenachází žádné VZT zařízení do kterého by bylo zasahováno. B.13 ODVĚTRÁNÍ Větrání místností a odvětrání kanalizace bude zachováno a nedojde výstavbou ke změně. B.14 KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ A ZAMEČNICKÉ Zámečnické výrobky budou typové, nebo běžné prvky, opatřené 1x nátěrem základním a 2x nátěry vrchními. V rámci novostavby bude provedeno nové oplechování střešního pláště včetně dešťových žlabů a svodů. Musí přesahovat min. 30 mm přes líc zdiva. Veškeré klempířské prvky budou provedeny z TiZn plechu tl. 0,70 mm. Vnější parapety budou nově oplechovány z TiZn 0,7 mm. Veškeré oplechování musí přesahovat min. 30 mm přes líc zdiva. B.15 ÚPRAVA VNĚJŠÍCH POVRCHŮ A TERÉNU Kolem objektu budou opraveny zpevněné plochy pochozí, okapové chodníky betonová dlažba. Terénní úpravy a zpevněné plochy popsány budou upřesněny dle požadavků investora přímo na stavbě (bude provedeno vyspravení rozbitých a narušených stávajících ploch do původního stavu). B.16 DRENÁŽ OBJEKTU Kolem objektu nebude prováděna drenáž

9 B.17 RŮZNÉ DOKONČUJÍCÍ PRÁCE Ve fasádě nastavený všechny skříně o tloušťku zateplení ocel. Rám + nová plastová dvířka. Demontáž a montáž všech informačních tabulí umístěných na fasádě objektu. Demontáž stávajícího plotového pole navazujícího na fasádu objektu. Dojde ke zkrácení pole a zpětnému osazení. Osazení 1 ks stříšky nad nechráněnými vstupem 950 / 2700 mm kotvená do obvodového pláště. Provedena z litého akrylátového plného skla tl. 4 mm s UV vrstvou proti stárnutí, nosníky jsou z nerezové oceli šířky 950 mm (vyložení) včetně hliníkového okapu pro svod dešťové vody na krajích. U domu vložena hliníková lišta s gumovým těsněním. Stříška dodána včetně kotvících a spojovacích prvků. C. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A OTVORŮ Skladby konstrukcí a jejich tepelně technické vlastnosti jsou stanoveny dle ČSN Tepelná ochrana budov. Zateplení objektu a výměna oken splňují doporučené tepelné technické požadavky na dané konstrukce. Viz. Energetický štítek a průkaz budovy. D. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY HYDROGEOLOGICKÉHO A INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU Bezpředmětné, nebude zasahováno do stávajících základů budovy. E. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ Objekt je navržen s ohledem na negativní účinky vnějšího prostředí. Objekt se nenachází na poddolovaném území, v územní s povodňovým rizikem, v okolí se nenachází žádný hlučný zdroj překračující požadované limity a v oblasti s technickou seizmicitou. V Objektu není potřeba provádět protiradonová opatření. Březen 2015 vypracoval Ing. Zdeněk Heinz - 8 -

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ CHVÁTAL Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Bílovecká 2411/1, Opava 746 01 IČ: 121 24 036, autorizace ČKA č.1513

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ CHVÁTAL Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Bílovecká 2411/1, Opava 746 01 IČ: 121 24 036, autorizace ČKA č.1513 ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ CHVÁTAL Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Bílovecká 2411/1, Opava 746 01 IČ: 121 24 036, autorizace ČKA č.1513 AKCE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA EDVARDA BENEŠE ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA OKEN MÍSTO

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REVIZE 02/2013 DOPLNĚNÍ

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

T E CH N I C K Á Z P R Á V A

T E CH N I C K Á Z P R Á V A ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

101 Průvodní a technická zpráva

101 Průvodní a technická zpráva PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ČÁST PROJEKTU 101 Průvodní a technická zpráva AKCE STAVBA Domažlice, Msgre B. Staška 232 Zateplení a výměna oken ZŠ MÍSTO STAVBY Domažlice, Msgre B. Staška 232 KRAJ Plzeňský

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STŘECHY HLAVNÍ TŘÍDA 867/28 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STŘECHY HLAVNÍ TŘÍDA 867/28 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV AKCE: STUPEŇ: REKONSTRUKCE STŘECHY HLAVNÍ TŘÍDA

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

REKAPITULACE CENOVÁ KALKULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ

REKAPITULACE CENOVÁ KALKULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ REKAPITULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 1. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA - BEZ DPH 5% 3 376 386,80 Kč 2. DPH 5% 168 819,34 Kč 3. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA - VČETNĚ DPH 5% 3 545 206,14 Kč

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Tichá : Projekt k žádosti o poskytnutí podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru

Více

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy Identifikační údaje stavby Název stavby: Stavební úpravy mateřské školy č.p. 36 ulice Rybářská v Hrádku nad Nisou Místo stavby: Stavebník: Charakter stavby: Účel stavby: Stupeň projektu: Hlavní projektant:

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV V AREÁLU VÝCVIKOVÝCH DÍLEN V POLÁNCE

SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV V AREÁLU VÝCVIKOVÝCH DÍLEN V POLÁNCE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01 PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz INVESTOR: NEUMANN - NBC S.R.O, DĚLNICKÁ

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1

Více

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ NOVÉ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ pracné použití minerální vlny, možnost vzniku trhlin bez pásů z minerální

Více

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS, Bří Čapků 550, 362 21 Nejdek Ing. Irena Pichlová - Oto Szakos Zakázka : PS 04.2015 Akce : Realizace úspor energií ZŠ Karlovarská, Nejdek D.1.1. Architektonicko

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec. Nezvalova 662/18 Liberec

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec. Nezvalova 662/18 Liberec Akce : Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec TECHNICKÁ ZPRÁVA Adresa stavby : Nezvalova 662/18 Liberec Investor: Odpovědný projektant : FOKUS Liberec Nezvalova 662/18

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Informace o objektu: Název objektu:... Stavební úpravy Polikliniky Líšeň na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni Projektant:... DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice Zakázka:... 11-1045

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS Jedná se o dodávku rodinného domu pro dokončení. Dům je zvenku hotový včetně oken, vchodových dveří, příp.

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků.

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků. Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO DŮM KULTURY

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY

SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY PŘEHLED OVĚŘENÝCH A CERTIFIKOVANÝCH SKLADEB PLOCHÝCH STŘECH Z HLEDISKA: TEPELNÉ OCHRANY BUDOV ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI Z HLEDISKA VÝSKYTU VLHKOSTI UVNITŘ I NA POVRCHU KONSTRUKCÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Architektonicko-stavební řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Architektonicko-stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA Architektonicko-stavební řešení 1 OBSAH: dle vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb STRUKTURA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 3 TECHNICKÁ ZPRÁVA... 4 a)

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Technická specifikace oken

Technická specifikace oken Konstrukce: Technická specifikace oken Zasklení: Provedení oken z dřevěných profilů meranti o stavební hloubce min. 78 mm. Barva plná tmavě hnědá, přesný odstín na základě vyvzorkování. Okapnička dřevěná,

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba :

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba : Strana: 1/18 Rekapitulace Stavba : Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6 Poř. Název položky cena č.pol. 0 Všeobecné konstrukce a práce 71 500

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější Díl: 6 Upravy povrchů vnitřní 64593R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m 4,99 0,05700,4466 (,75*+,74)*0,* (5,94*+3,8)*0,,65,5 (,78*+,4)*0, (,75*+5,4)*0, (,78*+5,34)*0,*,9,8 3,56 (0,87*+,4)*0,

Více

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 4 Dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce Snížení energ. náročnosti MŠ Horní Bečva Zakázka malého rozsahu V Horní Bečvě dne 16. 12. 2014 Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m.

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m. I K L H M G J O N ± 0.000 = 206,50 m.n.m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv - - 12/2013 DPS 01.AST DPS 01 AST 412 - A TABULKA OKEN - objekt H TABULKA OKEN OBJEKT "H" POZNÁMKY: napojovací prvky na konstrukci (např. nesystémové

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ Příloha přikládaná k dokumentaci pro stavební povolení dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 62/2013 Sb. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ

Více

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Spolehlivé upevnění oken na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ---------------------------------------------------------------

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY --------------------------------------------------------------- A T E L I E R P Ř Í P E Ř, Ing. J. VLK, Drážďanská 23, Děčín, tel. 412 528 876 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁZEV AKCE

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

2200 x 350 mm. 1480 x 350 mm. 1000 x 350 mm. 1300 x 320 mm. 1450 x 310 mm

2200 x 350 mm. 1480 x 350 mm. 1000 x 350 mm. 1300 x 320 mm. 1450 x 310 mm 01 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP 6.NP 7.NP 8.NP 9.NP K1 0 6 6 6 8 8 8 8 8 58 2200 x 350 mm K2 0 3 3 3 4 4 4 4 4 29 1480 x 350 mm K3 0 3 3 3 4 4 4 4 4 29 1000 x 350 mm K4 0 2 2 2 4 4 4 4 4 26 1300 x 320 mm K5

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH Miloslav Novotný 1 Abstrakt Dvouplášťové ploché střechy jsou v současné době vzhledem k zásadnímu zvýšení kvality materiálů pro jednoplášťové ploché střechy (tepelné

Více

F.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Ateliér pro zpracování komplexní projektové dokumentace a designu staveb Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, tel./fax: 353 116 277, atelier@porticus.cz, www.porticus.cz 1.MŠ K. Vary o.p., Komenského

Více

Výměna oken Městské knihovny

Výměna oken Městské knihovny Výměna oken Městské knihovny Technická část zadávací dokumentace Ing.Jaromír Hronza Tel.: +420 602 226651 e-mail hronza@atelierrubicon.com 1. Obsah 1. Obsah 2. Technické zadání 2.1. Identifikační údaje

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí

Více

F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV. Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2.

F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV. Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2. F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2 index E_1 Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A Listopad 2012 DVEŘE

Více

ZPRÁVA č. 63/15. Stavebně technický průzkum a posouzení obvodového pláště a konstrukce střechy objektu Policie ČR, U Opatrovny č.p.

ZPRÁVA č. 63/15. Stavebně technický průzkum a posouzení obvodového pláště a konstrukce střechy objektu Policie ČR, U Opatrovny č.p. Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. Svobody 814, Liberec 15, 460 15, tel. 482750583, fax. 482750584, mobil 603711985, 724034307 e-mail : diagnostika.lb@volny.cz,http://www.diagnostikaliberec.cz ZPRÁVA

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROFIPLAST, spol. s r.o. Vranovská 38, 614 00 Brno Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Identifikační údaje společnosti:

Více

* CENOVOU KALKULACI NA VÝMĚNU DVEŘNÍHO OTVORU O8 VČETNĚ MONTÁŽE PROVÉST ZVLÁŠŤ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

* CENOVOU KALKULACI NA VÝMĚNU DVEŘNÍHO OTVORU O8 VČETNĚ MONTÁŽE PROVÉST ZVLÁŠŤ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ POZNÁMKA: * SCHEMA OKEN I DVEŘÍ JE KRESLENO PŘI POHLEDU ZEVNITŘ * VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM OKEN A DVEŘÍ DO VÝROBY * OKNA I DVEŘE BUDOU Z PLASTOVÝCH PROFILŮ V BÍLÉM ODSTÍNU RÁMU,

Více

Obsah: Vypracovali: Ing.arch.Zrník Milan - koncepční řešení Ing.Zrník Milan jun. stavební část Vydrová Jana - rozpočtová část

Obsah: Vypracovali: Ing.arch.Zrník Milan - koncepční řešení Ing.Zrník Milan jun. stavební část Vydrová Jana - rozpočtová část Název akce: Oprava střechy a balkónu č.p.407 a 408 Místo : Česká Lípa, ulice Arbesova Investor : Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje nám.dr. E. Beneše 24, Liberec 1 Projektant

Více

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha, Staré Město Městská část Praha 8, Zenklova 1/36, Praha - Libeň

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha, Staré Město Městská část Praha 8, Zenklova 1/36, Praha - Libeň Technická zpráva Obsah : 1. Identifikační údaje stavby 2. Zdůvodnění stavby 3. Stručný popis stavby 4. Stávající stav chodby A, stručný popis 5. Nový stav chodby A 6. Závěr - 5 1. Demolice - 5. 2. Svislé

Více

Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ. Okna Dveře Vrata. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ. Okna Dveře Vrata. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ Okna Dveře Vrata Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Vyhlášky: vyhláška MMR č.137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu www stránky:

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI Protokol č.02-2014/112 1 Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Ralsko Ploužnice č.p. 332 až 337 st.p.č. 56/1-4, 57/1-4, 58/1-4 Investor : Město Ralsko Projektant

Více