ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ CHVÁTAL Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Bílovecká 2411/1, Opava IČ: , autorizace ČKA č.1513

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ CHVÁTAL Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Bílovecká 2411/1, Opava 746 01 IČ: 121 24 036, autorizace ČKA č.1513"

Transkript

1 ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ CHVÁTAL Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Bílovecká 2411/1, Opava IČ: , autorizace ČKA č.1513 AKCE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA EDVARDA BENEŠE ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA OKEN MÍSTO STAVBY: ul. Edvarda Beneše 2 a 4, Opava INVESTOR: Statutární město Opava Horní náměstí 382/69, Město Opava ZAKÁZKOVÉ Č.: 101/2015 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.b PAVILÓN U2 A SPOJOVACÍ KRČEK S OBSAH: A. ÚČEL OBJEKTU (CHARAKTERISTIKA STAVBY) B. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ C. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A OTVORŮ D. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY HYDROGEOLOGICKÉHO A INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU E. OCHRANA OBJEKTU PŘED VNĚJŠÍMI ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ Březen 2015 Vypracoval: Ing. Zdeněk Heinz

2 A. CHARAKTERISTIKA STAVBY Jedná se o stávající objekt občanské vybavenosti sloužící jako základní škola. Objekt se nachází na stavební parcele č v k.ú. Kateřinky u Opavy. Objekt je v majetku investora a slouží k výchově a pedagogické činnosti dětí jako základní devítiletá škola. Škola se skládá z 5 pavilónu a spojovacího krčku. Tato zpráva se zabývá pavilónem U2 základní škola nižšího stupně a S - spojovací krček. Objekt je proveden jako 2 podlažní, nepodsklepený (proveden jen průjezd od atria v úrovni 1.P.P.). Stavebně je proveden v konstrukčním systému MS-OB. Objekt je obdélníkového tvaru 62,99 m x 12,39 m. Konstrukční výška +7,90 m od podlahy v 1.N.P. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. STÁVAJÍCÍ TECHNICKÝ STAV OBJEKTU: Objekt je v dobrém stavu a nevykazuje žádné statické poruchy. Konstrukce jeví pouze známky opotřebení vlivem používání a životnosti použitých materiálů. Stávající konstrukce a výplně otvorů nevyhovují stávajícím požadavkem tepelně technické normy ČSN Střešní plášť je zateplen nebude a vyhovuje požadavkům investora, nebude do něho zasahováno. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY: Podle požadavků investora a energetického auditu ze dne , zpracovaný Ing. Světlanou Kravčenkovou budou provedeny následující úpravy: Výměna stávajících dřevěných zdvojených oken za nová plastová s celkovým součinitelem U = 1,00 W/m 2 K. Instalace nových vstupních dveří s celkovým součinitelem U = 1,70 W/m 2 K. Zateplení sendvičových štítových obvodových stěn izolantem tl. 140 mm Zateplení panelu PSK 240 mm izolantem tl. 160 mm Zateplení panelu PSK 300 mm izolantem tl. 160 mm (tělocvična) Zateplení nezateplených střech nad učebními pavilóny izolant tl. 240 mm, nad tělocvičnami. Zateplení nad zázemím tělocvičen 240 mm (u pavilónu T1 s konstrukčního důvodu jen 160 mm) a nad spojovacím krčkem 180 mm. B. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY B. 1. BOURACÍ PRÁCE V rámci stavebnících úprav dojde k bouracím pracím podle projektové dokumentace. Demontáž výplní oken, dveří, meziokenních vložek a klempířských prvků. Demontáž a zpětné osazení prvků ve střešním plášti a na fasádě. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ - Bourací práce budou prováděny po jednotlivých podlažích postupně shora dolů ručně rozebíráním a strojně řezáním

3 - Před prováděním bouracích prací je nutno řádně odpojit případné větve rozvodů vnitřních instalací (vodovod, plynovod, rozvody elektro... ). - Odpojená místa, musí být bezpečna zajištěna. - Při provádění bouracích prací je nutné sledovat průběžně ostatní konstrukce. - V případě, že se projeví závada, vyvolaná bouráním, je nutné provést vhodné zajištění. - Bouraní nesmí být přerušeno, pokud není zajištěna stabilita bourané konstrukce, nebo její části. - Bourání bude prováděno za denního světla. - Materiál z bourané části objektu bude průběžně odstraňován, aby nedošlo k přetížení stávajících stropních konstrukcí. - Při bouracích pracích, musí být dodržena příslušná ustanovení BOZP - Při bourání bude brán zřetel na prašnost a hluk ovlivňující okolí. B.2. ZEMNÍ PRÁCE Kolem objektu budou prováděny zemní práce. Z důvodu zateplení dojde k odkopu do hloubky 0,50 m pod stávající terén. Výkopek bude použit na následovné zásypy. V místě pochozích (v plné mocnosti tl. 500 mm) a okapových chodníku (v tl. 100 mm) bude proveden zásyp štěrkodrtě. Těžení výkopu bude provedeno ručně tak, aby nedošlo k narušení základové spáry a stávajících konstrukcí objektu. Předpokládaná těžitelnost zeminy je dle ČSN v 3.třídě těžitelnosti. Odkop bud prováděn po částech tak, aby nedošlo k porušení stávajícího objektu. Zásyp bude ukládán po vrstvách 150 mm a řádně hutněn. V místě chodníků bude záspy tvořen v celé mocnosti štěrkodrtí hutněn na únosnost Evd > 30 MPa/m 2. Přebytečný výkopek bude odvezen na skládku. V rámci výkopových prací nebude použito dočasné pažení. Pro uzemnění použito stávající uzemnění hromosvodu viz. část elektro. Zemní práce budou provedeny v souladu s ČSN a předpisy BOZP. Před zahájením výkopových prací nutno vytyčit sítě technické infrastruktury. B.3. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE V rámci stavebních úprav objektu nedochází k úpravám a zásahům základových konstrukcí stávajícího domu. Základové konstrukce jsou bez stavebních sond nepřístupny. B.4. SVISLÉ KONSTRUKCE (ZDIVO) Stávající obvodový plášť je tvořen zavěšenými stěnovými panely v sytému MS-OB. Plynosilikátový panel tl. 240 mm a struskobetonový sendvičový panel tl.330 mm. Dozdívky bočních špalet oken, vyzdívky pilířů apod. z tvárnic z autoklávového pórobetonu kategorie I tl. 300, 250 a 150(50) mm třída P Na tenkovrstvou zdící maltu. Dojde k zateplení obvodových stěn a soklové části objektu pod 0,50 m pod terénem

4 B.5. VODOROVNÉ KONSTRUKCE (STROPY) Stávající stropní konstrukce je tvořena stropními panely konstrukčního systému MS- OB v tl.240 mm. Nebude zasahováno do stávajících stropních konstrukcí. V místě schodiště budou provedeny závěsy navařeny na kotvící desky stropního panelu (povalu) a provedeno dozdění parapetu. Viz. Výpis zámečnických prvků položka 28/Z. B.6. SCHODIŠTĚ Do stávajících schodišť nebude zasahováno. B.7. ZASTŘEŠENÍ OBJEKTU Stávají stav střešního pláště nad pavilón U2 je zateplen a splňuje požadavky investora. Nebude do něj zasahováno. Bude provedeno pouze odstranění stávajícího oplechování atiky a provedeno nové v závislosti na zateplení obvodového pláště. Konstrukce klempířské (oplechování atik.) budou provedeny z TiZn plechu tl.0,70 mm. Provedení klempířských prací bude dle ČSN Stávající stav a úpravy střešního pláště nad spojovacím krčkem - stávající zastřešení objektu tvoří jednoplášťová sedlová střecha vycházející z původní projektové dokumentace, kontrolní sondy provedené na střeše a výsledků provedených orientačních výtažných zkoušek. Před realizací nutno na střeše provést sondy, ověřit skutečné skladby a stav vrstev. Předpokládaná skladba střechy a popis stávajícího stavu: - Souvrství asfaltových pásů v tl mm - Betonová mazanina v tl. 30 mm - Plynosilikátové tvárnice v tl. 100 mm - Struskopísek ve spádu 2-3 % v tl.220 mm - Stropní panel v tl.240 mm - Vnitnří omítka v tl. 10 mm Na stávající střeše se vyskytují na povrchu nerovnosti, vrásy a boule. Hydroizolace je ukončena na svislé části atiky a je ukončena pomocí stěnové lišty. Prostupující prvky jsou popraskané, neomítnuté a poškozené. Hydroizolace v místech prostupujících konstrukcí je pouze vytažena na tyto konstrukce a ukončení není zajištěno proti zatékání. Na povrchu se vyskytují louže a prohlubně. Střecha je spádována do římsovým žlabů. Dochází k lokálnímu zatékání do interiéru. Stávající klempířské prvky na konci své životnosti. Rekonstrukce střechy je prováděna následujícím způsobem: Dojde ke komplexní rekonstrukci střešního pláště. Dojde k úpravě sklonu střechy pro bezproblémovou funkci nová hydroizolace na 3,00%. Zateplení nezateplené střechy nad spojovacím krčkem izolant tl. 180 mm - 3 -

5 Doplňující skladba střechy: - Hydroizolaci střechy tvoří pás s SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože podélně vyztužené skleněnými vlákny a s břidlicovým posypem. Pás je celoplošně nataven k podkladu tl.4,5 mm. - Na tepelnou izolaci bude celoplošně přilepena první vrstva hydroizolace. Asfaltový pás s SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny tl. 3 mm. - Položena tepelná izolace s expandovaného polystyrénu EPS 100 S Stabil v tl. 180 mm. Pokládat ve dvou vrstvách s převázanými spárami. Každá deska tepelné izolace bude mechanicky kotvena vůči účinkům sání větru do podkladu. V případě přespárování použity spádové klíny. - Souvrství asfaltových pásů v tl mm. Dojde k vyspravení, tak aby plnil funkci parozábrany. Nerovnosti budou prořezány, vysušeny a přetaveny přířezem s asfaltového pásu s nenasákavou vložkou. Pomocí přířezů z asfaltových pásů s nenasákavou vložkou budou vyrovnány i lokální nerovnosti a prohlubně vyrovnat pomocí směsi horkého asfaltu AOSI 85/25 se silikátovým plnivem. Pro volbu vhodného kotvícího systému a ověření únosnosti podkladu je nutné provedení tahových zkoušek v souladu s ETAG 006 provedení výtažných zkoušek na stavbě. Dojde k výměně střešních dešťových žlabů a svodů. Kabely k anténám, apod procházející ve střešním plášti uloženy do systémových tvarovek. Větrací komínky v ploše střechy nejsou nutné, proto budou odstraněny. Prostupující prvky budou opraveny. U římsy bude provedeno nastavení pomocí dřevěné konstrukce (roštu) a zakryto OSB deskami tl. 20 mm. Větrací otvory ve fasádě Na základě návrhu střechy se předpokládá kladná bilance vodních par a střešní konstrukce bude fungovat z tepelně vlhkostního hlediska jako jednoplášťová nevětraná. Stávající otvory ochlazují střešní vrstvy a hrozí kondenzace vodních par. Stávající otvory budou zaslepeny zafoukány PU pěnou. Podle posudku bude provedena úprava větracích otvorů ve fasádě s ohledem na hnízdění rorýsů. Dané větrací otvory budou zachovány. Krycí mřížka bude upravena vylomením spodní části tak, aby byl zachován otvor min x70 mm. Zbytky otřepů z vylomených lamel nutno obrosit pilníkem, aby nedocházelo k poranění rorýsů. Hloubka otvoru po realizaci min. 300 mm. Na fasádách kde byl výskyt ptáků potvrzen, budou zachovány všechny otvory. Tam kde se ptáci nevyskytují, bude zachováno 25% větracích otvorů. Stavebně bude stavební otvor opatřen PVC trubkou DN 80 dl. 400 mm, z půlky bude trubka seříznuta do půlkruhu v délce 200 mm. V přední části bude provedeno zdrsnění PVC dna trubky, aby se zabránilo podklouzávání ptáků. Zadní část otvoru bude vyplněna PU pěnou. Při montáži nutno vložit do otvoru dřevěný kůl průměru 80 mm, aby nedošlo k zaplnění větrací dutiny. Konstrukce klempířské (lemování, oplechování atik oplechování prostupu komínu, dešťové žlaby, svody apod.) budou provedeny z TiZn plechu tl.0,70 mm. Provedení klempířských prací bude dle ČSN Stávající hromosvod a zemnící soustava demontována a provedena nová viz. část elektro. Z důvodu bitumenové koroze ve styku s oplechováním, nedoporučuji používat materiál TiZn

6 B.8. KOMÍNOVÉ A VĚTRACÍ TĚLESA A PRVKY VE STŘEŠNÍM PLÁŠTI 2 ks školní rozhlas osazený na stávající betonové patky. Dojde demontáži a zpětnému osazení. Napojení na střešní izolaci bude provedeno vytažením pásu na zdivo a provedeno oplechování TiZn 0,70 mm. B.9. VÝPLNĚ OTVORŮ Výměna stávajících dřevěných zdvojených oken zasklením jednoduchým sklem za nová okna (dle energetického auditu U = 1,00 W/m 2 K) tvořená plastovým 6 komorovým rámem U = 1,00 W/m 2 K, zasklená izolačním trojsklem plněná argonem U= 0,80 W/m 2 K. Okna budou opatřena celoobvodovým kováním s mikroventilační polohou křídla. Okna budou kotveny do ostění, parapetu a nadpraží pomocí ocelové příponky. Pro těsnění oken bude použit tzv. 3D systém. Venkovní parapety budou použity z TiZn plechu a vnitřní parapety budou použity dřevotřískové desky s povrchovou úpravou laminování. Okna dle požadavku uživatelů jsou z části opatřeny vnějšími žaluziemi šířka lamely 70 mm. Ve tvaru písmene Z kotvená na rozšiřovací profil. Vedení hliníkovou vodící lištou, ovládaní klikou. Výměna stávajících dveřních vstupních výplní, prosklených stěn a velkých oken bude provedena jako hliníková. (dle energetického auditu U = 1,70 W/m 2 K). Hliníkový rám tříkomorový systém, zasklený izolačním dvojsklem , plněno argonem (U = 1,10 W/m 2 K). S požadavkem na bezpečnostní prosklení proti vandalismu třída 2PA (VSG33.2)6, plněno argonem U = 1,10 W/m 2 K. Prosklení velkých stěn polykarbonátovým zámkovým modulovým panelem s koextrudovanou UV ochranou. Tlouštka polykarbonátu 40 mm s diagonálně provedenými žebry. (U vysokých oken použití horizontálních podpor přichycených k hlavnímu rámu propojených pomocí plochých AL spon). Okna dle požadavku uživatelů jsou z části opatřeny vnějšími žaluziemi šířka lamely 70 mm. Ve tvaru písmene Z kotvená na rozšiřovací profil. Vedení stabilizační hliníkovou vodící lištou, ovládání ruční. Dveře dvoukřídlové s dorazem u prahu, nadokenní světlík pevný neotevíravý, zámek s vložkou FAB, unitř klika, vně koule. Dřevěné kryty topení součásti původního vnitřního parapetu bez demontáže. Budou repasovány (obroušení + nátěr na dřevo), ocelové prvky nátěr na kov. Stávající povrch tvoří Lino, které bude strhnuto a vyměněno za nové. Parapet bude doplněn o dřevotřískovou parapetní desku tl. 20 mm uloženou stávající parapet a vložený dřevěný hranol 40/40 mm kotvený k panelovému parapetu. Nový parapet bude s povrchovou úpravou laminování včetně boční hrany. Parapet opatřen plastovými krytkami krycími. Vnější parapet je tvořen z plechu FeZn demontáž. Proveden nový parapet z bezúdržbového plechu TiZn 0,7 mm včetně bočních plastových krytek. Veškeré výplně otvorů detailně popsány viz. výpis okenních a dveřních výplní

7 B.10. IZOLACE A. TEPELNÉ IZOLACE OBVODOVÝ PLÁŠŤ SYSTÉMOVÉ ZATEPLENÍ ETICS TŘÍDA A, tepelný izolant šedá, difuzně otevřená fasádní deska na polystyrénové bázi a bílou povrchovou úpravou (0,031 W/m 2 K) tl. 140 mm a 160 mm a spojovací krček tl. 100 mm SOKL OBJEKTU SYSTÉMOVÉ ZATEPLENÍ ETICS TŘÍDA A, tepelný izolant extrudovaný polystyrén se strukturovaným povrchem a trvale neměnnými parametry (0,037 W/m 2 K) tl. 100 mm. STŘEŠNÍ PLÁŠŤ SPOJOVACÍ KRČEK SYSTÉMOVÁ SKLADBA, tepelný izolant EPS 100S Stabil (0,037 W/m 2 K) v tl. 180 mm B. HYDROIZOLACE IZOLACE SUTERENÍHO ZDIVA oxidovaný asfaltový pás s netkanou skelnou rohoží tl.3,5 mm + penetrační nátěr. NOPOVÁ FOLIE tl. 8 mm ochrana zdiva pod úrovní terénu IZOLACE STŘECHY pás SBS z modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože podélně vyztužené skleněnými vlákny a s břidličným posypem tl. 4,50 mm + samolepící asfaltový pás s SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny v tl. 3 mm C. OCHRANÉ A KRYCÍ VRSTVY Separační geotextílie 300 g/m 2 ochranná vrstva izolace pod terénem Zateplení obvodového pláště: Izolant bude založen na soklové liště s přiloženou okapničkou. Kotvený pomocí lepících kotev pro lepení polystyrénových desek na stěny se starými omítkami bez dodatečného hmoždinkování osazenými přímo do nosného zdiva (kruhová plastová kotva osazena na zdivu pro nalepení tepelně izolačních desek. Kategorie použití E (Na porobeton, beton). Izolant je na kotvy připevněn vysoce paropropustnou lepící a stěrkovací hmotou na bázi cementu + sklotextilní síťovina pro vyztužování vrstvy zateplovacího systému odolná proti alkáliím. Veškeré rohy a hrany nutno chránit před poškozením rohovými lištami. U každého otvoru se provedou diagonální výztuže z armovací síťky. V místě dilatace použity systémové dilatační lišty. Pro volbu vhodného kotvícího systému a ověření únosnosti podkladu je nutné provedení tahových zkoušek. B.10 PODLAHY Do podlah nebude zasahováno. Dojde pouze k vyspravení podlah v místě po vybouraných otvorech

8 B.11 POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN A STROPŮ Poškozené stávající povrchy vnitřních omítek, v důsledku demontáže výplní otvorů a stavebních prací a zapravení nových rozvodů, budou z vnitřní strany omítnuty vápenocementovou omítkou. Na cementový postřik bude nanesena vápenocementová jádrová omítka. Na tuto vrstvu bude aplikovaná štuková vápenná omítka. távající vnitřní omítky bude ošetřena pačokovaným nátěrem a podle potřeby opatřena nátěrem na omítku pro vnitřní prostory 2x-3x vysoce paropropustný, odstín bíle. Stávající povrch obvodových stěn bude před zateplením očištěna a zbavena nečistot. Dojde k vyspravení poškozené omítky a v případě nutnosti se provede nový podhoz zdiva. Větší nerovnosti se vyrovnají jádrovou omítkou. Bude celoplošně natřena penetračním nátěrem pod šlechtěné omítky. Na takto připravený povrch se provede zateplení obvodového pláště ETICS třída A. Na izolant se provede armovací vrstva lepidlo + stěrkovací hmota spolu s armovací tkaninou. Po provedení armovací vrstvy se upraví podklad pomocí penetračního nátěru pod šlechtěné omítky. B.12 ZAŘÍZENÍ VZT V objektu se nenachází žádné VZT zařízení do kterého by bylo zasahováno. B.13 ODVĚTRÁNÍ Větrání místností a odvětrání kanalizace bude zachováno a nedojde výstavbou ke změně. B.14 KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ A ZAMEČNICKÉ Zámečnické výrobky budou typové, nebo běžné prvky, opatřené 1x nátěrem základním a 2x nátěry vrchními. V rámci novostavby bude provedeno nové oplechování střešního pláště včetně dešťových žlabů a svodů. Musí přesahovat min. 30 mm přes líc zdiva. Veškeré klempířské prvky budou provedeny z TiZn plechu tl. 0,70 mm. Vnější parapety budou nově oplechovány z TiZn 0,7 mm. Veškeré oplechování musí přesahovat min. 30 mm přes líc zdiva. B.15 ÚPRAVA VNĚJŠÍCH POVRCHŮ A TERÉNU Kolem objektu budou opraveny zpevněné plochy pochozí, okapové chodníky betonová dlažba. Terénní úpravy a zpevněné plochy popsány budou upřesněny dle požadavků investora přímo na stavbě (bude provedeno vyspravení rozbitých a narušených stávajících ploch do původního stavu). B.16 DRENÁŽ OBJEKTU Kolem objektu nebude prováděna drenáž

9 B.17 RŮZNÉ DOKONČUJÍCÍ PRÁCE Ve fasádě nastavený všechny skříně o tloušťku zateplení ocel. Rám + nová plastová dvířka. Demontáž a montáž všech informačních tabulí umístěných na fasádě objektu. Demontáž stávajícího plotového pole navazujícího na fasádu objektu. Dojde ke zkrácení pole a zpětnému osazení. Osazení 1 ks stříšky nad nechráněnými vstupem 950 / 2700 mm kotvená do obvodového pláště. Provedena z litého akrylátového plného skla tl. 4 mm s UV vrstvou proti stárnutí, nosníky jsou z nerezové oceli šířky 950 mm (vyložení) včetně hliníkového okapu pro svod dešťové vody na krajích. U domu vložena hliníková lišta s gumovým těsněním. Stříška dodána včetně kotvících a spojovacích prvků. C. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A OTVORŮ Skladby konstrukcí a jejich tepelně technické vlastnosti jsou stanoveny dle ČSN Tepelná ochrana budov. Zateplení objektu a výměna oken splňují doporučené tepelné technické požadavky na dané konstrukce. Viz. Energetický štítek a průkaz budovy. D. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY HYDROGEOLOGICKÉHO A INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU Bezpředmětné, nebude zasahováno do stávajících základů budovy. E. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ Objekt je navržen s ohledem na negativní účinky vnějšího prostředí. Objekt se nenachází na poddolovaném území, v územní s povodňovým rizikem, v okolí se nenachází žádný hlučný zdroj překračující požadované limity a v oblasti s technickou seizmicitou. V Objektu není potřeba provádět protiradonová opatření. Březen 2015 vypracoval Ing. Zdeněk Heinz - 8 -

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

Ing. Vladimíra Pokorná

Ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant

Více

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4 CASUA spol. s r.o. Strana 1/45 31.08.2005 OBSAH: 1.ÚVOD...3 2.GEOLOGICKÉ POMĚRY...3 3.BOURACÍ PRÁCE...3 4.ZÁKLADY A VÝKOPY...5 5.SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...6 6.STÁVAJÍCÍ KOMÍNY...8 7.VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...9

Více

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17 EXPERTNÍ KANCELÁŘ V OBORU STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PORUCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, DIAGNOSTIKY A SANACÍ MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax 272 651 899 STUDIE PRO OPRAVU

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský

Více

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST AKCE: VESTAVBA ODDĚLENÍ MŠ DO OBJEKTU OÚ RYNOLTICE VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST - VÝKAZY VÝMĚR SPECIALISTŮ PSV JSOU UVEDENY PŘÍMO V PŘÍSLUŠNÝCH POLOŽKOVÝCH SOUPISECH PRACÍ.

Více

D Í L N A N Á R O D Ů

D Í L N A N Á R O D Ů I N T E R N A C I O N Á L N Í B E Z B A R I É R O V É K U L T U R N Í C E N T R U M S D Í L E N Í P O Z I T I V N Í CH V L N A V I B R A C Í L E I P Z I G D Í L N A N Á R O D Ů ONDŘEJ ŠVÁB A T E L I E

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem IV Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem Před aplikací tepelné izolace na plochu fasády věnujte patřičnou pozornost technickému stavu podkladních vrstev, zvláštní pozornost by měla být věnována

Více

Technická zpráva. Všeobecně

Technická zpráva. Všeobecně Technická zpráva Všeobecně Název stavby : STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVOZNÍ BUDOVY STŘÍLKY Místo stavby : Střílky, parc. č. 312/1, 383 Kraj : Zlínský Stavební úřad : Koryčany Investor : Správa a údržba silnic Kroměřížska,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

REKONSTRUKCE A REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU

REKONSTRUKCE A REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU REKONSTRUKCE A REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU zateplení obvodového pláště oprava střechy zateplení ostění výměna atiky sanace balkónů zateplení a výměna parapetů výměna zábradlí výměna hromosvodů sanace

Více

Díl: 01. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ. Technická zpráva

Díl: 01. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ. Technická zpráva Akce: NÁRODNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ KULTURY - KVĚTNÁ ZAHRADA - KROMĚŘÍŽ Stavba: TECHNICKÝ PROVOZ (C), KRÁLIČÍ KOPEČEK A PTÁČNICE (D) Stupeň PD: Projekt pro provedení stavby / výběr zhotovitele stavby Stavební

Více

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV KUTNAR HISTORIE VZNIKU NOREM HYDROIZOLACE 2 UNIDEK ZKUŠENOSTI S UNIVERZÁLNÍM UKONČOVACÍM

Více

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY účely zařazení do dlouhodobého programu oprav bytových domů MMR ČR a žádosti o státní podporu v rámci programu ČEA Zpracovatel :

Více