POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta"

Transkript

1 Stránka 1 z 13 Tento dokument slouţí jako předpis k provádění (montáţi) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací z minerální vlny (MW). I. Související technické předpisy 1.1 Pokyny pro montáţ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta 1.2 ČSN Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) Provádění systémů s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) nebo z minerální vlny (MW) a s konečnou povrchovou úpravou omítkou 1.3 ETAG 004 Řídící pokyny pro evropské technické schválení vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s omítkou 1.4 ETAG 014 Řídící pokyny pro evropské technické schválení plastových hmoţdinek pro připevnění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s omítkou 1.5 ČSN EN 1542 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení soudrţnosti odtrhovou zkouškou 1.6 ČSN EN ISO Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení vlhkosti sušením při zvýšené teplotě 1.7 ČSN EN ISO Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a beton - Část 2: Stanovení a klasifikace stupně propustnosti pro vodní páru (permeability) 1.8 ČSN Zatíţení stavebních konstrukcí 1.9 ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatíţení konstrukcí 1.10 ČSN EN Tepelně izolační výrobky pro pouţití ve stavebnictví Stanovení soudrţnosti vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) (zkouška pěnovým blokem) 1.11 ČSN Tepelná ochrana budov 1.12 ČSN Poţární bezpečnost staveb Nevýrobní objekty 1.13 ČSN Poţární bezpečnost staveb Výrobní objekty 1.14 ČSN Poţární bezpečnost staveb Společná ustanovení 1.15 ČSN Poţární bezpečnost staveb Změny staveb 1.16 ČSN EN Poţární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň 1.17 ČSN Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot 1.18 ČSN EN Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky 1.19 TR Stanovení bodového činitele prostupu tepla plastových hmoţdinek ke kotvení vnějších kontaktních tepelně izolačních systémů (ETICS), EOTA, Brusel 6/ ISO Zkoušky reakce fasád na oheň Část 1: Zkoušky v mezilehlém měřítku II. Obecná specifikace ETICS řady stomixtherm 2.1 ETICS vnější tepelně izolační kompozitní systém zhotovuje se přímo na stavbě z průmyslově vyráběných výrobků na vnějších stranách nových nebo stávajících stěn a vodorovných plochách chráněných před povětrností. Je dodáván výrobcem ETICS a obsahuje následující, v systému specifikované, součásti: - lepicí hmotu a mechanicky kotvicí prvky - tepelně izolační materiál - základní vrstvu obsahující výztuţ - konečnou povrchovou úpravu, která můţe být opatřena nátěrem 2.2 Součásti ETICS stomixtherm alfa a stomixtherm beta: - lepicí hmota pro spojení podkladu s izolantem AlfaFIX S2,, 1 - hmoţdinky pro mechanické připevňování ETICS certifikované dle ETAG 014, specifikované v Příloze 1 - tepelně izolační materiál desky z pěnového polystyrenu (stomixtherm alfa) tloušťky mm - tepelně izolační materiál desky z pěnového polystyrenu s přídavkem grafitu (stomixtherm alfa) tloušťky mm - tepelně izolační materiál desky z minerální vlny s příčnou i podélnou orientací vláken (stomixtherm beta) tloušťky mm - stěrková hmota pro vytváření základní vrstvy - výztuţ základní vrstvy skleněná síťovina VT1 - konečná povrchová úprava strukturální omítkoviny. Pro stomixtherm alfa lze navíc pouţít obkladové pásky Brick Flexy včetně lepicí hmoty AlfaFIX BS a mozaikovou omítkovinu AlfaDEKOR G. - penetrační nátěrové hmoty - penetrační lak EH a základní barvy HC-4, HC-5 - konečné nátěry pro dekorativní úpravu a pro údrţbu GamaDEKOR SA, GamaDEKOR SIL 2.3 příslušenství ETICS: - pancířová tkanina pro zesilující vyztuţení ETICS R nároţní lišty KOMBI, zakládací lišty, ukončovací lišty, dilatační lišty, začišťovací lišty, parapetní lišty - pomocné a doplňkové kotvicí prvky PTH, PTH-L, PTH-KZ, PTH-KZL, IDK-T, IDK-T_L, TID- T, TID-TL, SPM-T, SDM-T, Ejotherm ST U,

2 Stránka 2 z 13 Ejotherm NTK U, Ejotherm NT U, Ejotherm STR U, Termoz 8 UZ, Termoz 8 NZ, přídavný navlékací talíř SBL 140 PLUS, resp. IT PTH povrchová úprava soklových částí AlfaDEKOR S, F, G - polystyrén se sníţenou nasákavostí Perimetr, Soklová deska - PUR pěny - Pistolová pěna (výrobce Den Braven), Nízkoexpanzní montáţní pěna (Den Braven), Montáţní pěna (Distyk ), 1 komponentní montáţní a pistolová pěna (Illbruck) - disperzní a silikonové tmely III. Poţadavky na podklad 3.1 ETICS řady stomixtherm lze uplatnit na tyto podklady: - beton, lehčený beton a prvky z něj - cihelné a pórobetonové zdivo - keramické a pórobetonové prvky - vyjmenované podklady mohou být opatřeny vápenocementovými, cementovými, polymercementovými, disperzními, silikonovými, silikátovými omítkami s případnými fasádními nátěry 3.2 Průměrná soudrţnost podkladu se doporučuje nejméně 200 kpa. Nejmenší jednotlivá přípustná hodnota je 80 kpa. Místní vyrovnání nebo místní reprofilace podkladu se provádí hmotou vhodnou k zajištění soudrţnosti minimálně 250 kpa. 3.3 U zděných a betonových podkladů musí být třída reakce na oheň A1 nebo A2-s2,d0 a minimální objemová hmotnost 820 kg/m 3, v ostatních případech musí odpovídat ČSN Nejvyšší povolené hodnoty odchylek rovinnosti podkladu v závislosti na způsobu spojení ETICS s podkladem: - max. 10 mm/m... pokud je ETICS připevněn výlučně lepením (částečně nebo celoplošně) - max. 20 mm/m... pokud je ETICS připevněn mechanicky hmoţdinkami s doplňkovým lepením 3.5 Navrţený ETICS nelze uplatnit na nevhodný podklad např. znečištěný (výkvěty, mastnotou, prachem, odbedňovacími prostředky), sprašující, bioticky napadený, trvale zvlhčovaný nebo vykazující zvýšenou ustálenou vlhkost. Tato by neměla přesáhnout o více neţ třetinu aţ polovinu běţnou ustálenou hmotnostní vlhkost materiálů podkladu udanou např. ČSN Uvedené stavy podkladů lze před uplatněním ETICS sanovat vhodnými metodami (např. dle ČSN ). 3.6 Pro výchozí posouzení vhodnosti podkladu se doporučují tyto způsoby a postupy: - vizuální průzkum zaměřený na trhliny, nerovnosti a odlupující se místa v podkladu, zjištění druhů podkladu a ploch s obdobným stavem porušení podkladu, zjevných vlhkých míst, apod. - posouzení soudrţnosti podkladu poklepem - posouzení míry degradace podkladu vrypem - posouzení přilnavosti povrchových úprav lepicí páskou - posouzení podkladu otěrem - posouzení přídrţnosti nátěrů mříţkovou zkouškou dle ČSN ISO posouzení vlhkosti podkladu nepřímými metodami in situ, např. metodou elektrického odporu - posouzení stavu dilatačních spár v podkladu 3.7 Trhliny v podkladu je zapotřebí analyzovat a podle příčiny vzniku rozlišit: - Neaktivní trhliny (vzniklé např. smrštěním omítek) lze ponechat bez úpravy. Průvzdušné neaktivní trhliny se utěsní vhodnou hmotou. - Aktivní trhliny; způsobené např. sedáním, dotvarováním, posuny objektu nebo nevhodnou dilatací; se mohou překrýt ETICS aţ po odstranění příčiny jejich vzniku nebo lze navrhovaný ETICS vhodně dilatovat. 3.8 Pro stanovení měřitelných vlastností podkladu se pouţívají tyto zkušební metody: - ČSN EN 1542 pro stanovení soudrţnosti podkladu - ČSN EN ISO pro stanovení vlhkosti podkladu - ETAG 014 pro stanovení odolnosti hmoţdinky proti vytrţení z podkladu IV. Připevňování ETICS k podkladu 4.1 ETICS řady stomixtherm se k podkladu připevňuje mechanicky hmoţdinkami s doplňkovou lepicí hmotou nebo výlučně částečným, resp. celoplošným lepením. 4.2 Způsob připevnění ETICS závisí na druhu podkladu, druhu ETICS a podmínkách plynoucích z ČSN (případně ČSN EN 1991). 4.3 Pro lepení ETICS k podkladu se pouţívají lepicí hmoty AlfaFIX S2, S1 případně S Přídrţnost lepicí hmoty k podkladu musí být minimálně 80 kpa. Ověřuje se na stavbě odtrhovou zkouškou dle ČSN EN Přídrţnost lepicí hmoty k podkladu lze zvýšit natřením podkladu vhodnou penetrační nátěrovou hmotou. 4.6 Tepelnou izolaci EPS s přídavkem grafitu, Perimetr N a Soklové desky nelze k podkladu lepit lepicí hmotou AlfaFIX S Mechanické vlastnosti izolantů udává Příloha 3.

3 Stránka 3 z 13 ETICS MECHANICKY PŘIPEVŇOVANÝ HMOŢDINKAMI S DOPLŇKOVÝM LEPENÍM 4.8 Vhodné hmoţdinky Ejotherm ST U, Ejotherm NT U, Ejotherm STR U, Ejotherm NTK U, PTH, PTH-L, PTH-KZ, PTH-KZL, Termoz 8 UZ, Termoz 8 NZ (Příloha 1). Pouţití hmoţdinky závisí na druhu ETICS a druhu podkladu. 4.9 Pro ETICS se součtem hmotnosti lícního souvrství nad 10 kg/m 2 a pro ETICS řady stomixtherm beta se musejí pouţívat hmoţdinky s kovovým trnem Vhodnými izolanty jsou EPS deska a MW deska s podélnou orientací vláken Minimální tloušťka teplené izolace z pěnového polystyrenu je 50 mm. Při zapuštěné montáţi hmoţdinkami Ejotherm STR U je minimální tloušťka tepelné izolace z pěnového polystyrenu 100 mm. Minimální tloušťka tepelné izolace z minerální vlny je 60 mm Maximální přípustná nerovnost podkladu je 20 mm/m Minimálně 30 % povrchu izolační desky musí být spojeno lepicí hmotou s podkladem Určení druhu, počtu, polohy vůči výztuţi a rozmístění hmoţdinek vychází z podmínek a výsledků zkoušek souvisejících se stabilitou systému na podkladu provedených dle ETAG 004 v oblasti stability ETICS při sání větru a z výsledků zkoušek hmoţdinek dle ETAG Hmoţdinky se navrhují pouze na 100% zatíţení větrem a nepřispívají k přenesení ostatních zatíţení. Počet hmoţdinek na m 2 je určen statickým výpočtem. Musí být splněna podmínka spolehlivosti R d S d. - S d je výpočtová, resp. návrhová hodnota účinků sání větru stanovená dle ČSN resp. dle ČSN EN Hodnota R d se vypočte podle vztahu: R d = (R panel x n panel + R spára x n spára)/γ M1, kde R panel odpor proti protaţení kotvy umístěné v ploše desky n panel počet kotev v ploše desky R spára odpor proti protaţení kotvy umístěné ve spáře n spára počet kotev umístěných ve spáře γ M1 národní bezpečnostní součinitel (γ M1 = 1,5 pro stomixtherm alfa; γ M1 = 2 pro stomixtherm beta) resp. dle vztahu R d = N Rk x n / γ M, kde N Rk - odpor hmoţdinky proti vytrţení z podkladu dle ETAG 014 nebo stanovená na stavbě dle ETAG 014 n - počet hmoţdinek na 1 m 2 γ M - dílčí bezpečnostní součinitel (γ M = 3) Pro výpočet se pouţije menší z vypočtených hodnot R d Posouzení spolehlivosti na účinky sání větru není potřeba posuzovat, pokud se objekt nachází maximálně v IV. větrové oblasti podle ČSN nebo ve větrové oblasti s referenční rychlostí větru maximálně 26 m.s -1 podle ČSN EN , v nadmořské výšce do 700 m n. m., výška objektu je maximálně 10 m nad terénem a je pouţito minimálně 6 ks hmoţdinek na 1 m Tabulkové hodnoty pro návrh mechanického kotvení ETICS hmoţdinkami udává Příloha 1. ETICS PŘIPEVŇOVANÝ VÝLUČNĚ ČÁSTEČNÝM NEBO CELOPLOŠNÝM LEPENÍM 4.19 Vhodnými izolanty jsou EPS deska a MW deska s příčnou orientací vláken (např. lamela) 4.20 Minimální tloušťka tepelné izolace je 50 mm Maximální přípustná nerovnost podkladu je 10 mm/m Podklad nesmí být opatřen povrchovou úpravou tvořenou omítkou, resp. nátěrovými hmotami. Nerovnosti lze vyrovnat a reprofilovat pouze místně hmotou s prokazatelně zaručenou soudrţností přes 250 kpa Spojeno lepicí hmotou s podkladem musí být minimálně 40 % povrchu izolační desky. MW desky s příčnou orientací vláken se lepí celoplošně Maximální výška objektu nad terénem je 25 m. V. Navrhování základní vrstvy 5.1 Pro vytvoření základní vrstvy se pouţívá stěrková hmota a skleněná síťovina VT1 umístěná ve vnější polovině tloušťky vrstvy. 5.2 Minimální tloušťkou základní vrstvy je 2,8 mm, maximální tloušťkou 5 mm. 5.3 Základní vrstva musí být vyztuţena v celé své ploše. 5.4 Výztuţ základní vrstvy musí být kryta vrstvou stěrkové hmoty tlustou minimálně 1 mm (resp. 0,5 mm v místech vzájemného překrytí jednotlivých pásů skleněné síťoviny). 5.5 Skleněná síťovina VT1 se překrývá v ploše (na styku dvou pásů skleněné síťoviny), na nároţích, ostěních, okrajích dilatačních polí, při zahájení obkladu pomocí montáţní latě. 5.6 Ostění a nároţí se vyztuţují pomocí nároţních lišt Kombi. 5.7 V místech s předpokládanou koncentrací napětí se musí navrhnout zesilující vyztuţení. 5.8 Zvýšení odolnosti systému proti mechanickému poškození (např. v soklové části) se dosáhne zesilujícím vyztuţením pomocí skleněné síťoviny VT1 nebo s pouţitím pancířové síťoviny R 330 (kladou se v první vrstvě na sraz) a skleněné síťoviny VT1 ve druhé vrstvě, případně dvojitým vyztuţením základní vrstvy v poţadované ploše.

4 Stránka 4 z Kategorie odolnosti proti mechanickému poškození pro jednotlivé typy konečných povrchových úprav a druhy vyztuţení jsou uvedeny v Příloze Štukatérské profily STOPRO se lepí na dokončenou základní vrstvu. Spára po jejich obvodu se utěsní pruţným tmelem. VI. Navrhování konečné povrchové úpravy 6.1 Pro vytváření konečné povrchové úpravy se pouţívají následující omítkoviny (včetně odpovídající penetrace pod omítkovinu): Roztíraná struktura Maximální zrnitost AF SIF VF SF 1,5 mm AF15 SIF15 VF15 SF15 2,0 mm AF20 SIF20 VF20 SF20 3,0 mm AF30 SIF30 VF30 SF30 Penetrace HC-4* HC-5* HC-5* EH / HC-4** Rýhovaná struktura Maximální zrnitost AD SID VD SD 2,0 mm AD20 SID20 VD20 SD20 2,5 mm AD25 SID25 VD25 SD25 3,0 mm AD30 SID30 VD30 SD30 Penetrace HC-4* HC-5* HC-5* EH / HC-4** * v odstínu odpovídajícím omítkovině ** základní barva HC-4 se pouţije v případě, kdy nebude povrch omítky opatřen egalizačním nátěrem 6.2 Dalšími variantami konečné povrchové úpravy ETICS jsou AlfaDEKOR G a systém obkladových pásků Brick systém Flexy. 6.3 Základní vrstva se stěrkovou hmotou AlfaFIX S1 se musí před provedením konečné povrchové úpravy opatřit penetračním nátěrem. 6.4 Na soklové části ETICS se pouţívá mozaiková omítkovina AlfaDEKOR F, G a S. Odpovídající penetrací pod omítkovinu je penetrační nátěrová hmota HC-4 v odstínu převládajícího zrna. Variantou je pouţití Brick systému Flexy s penetrací lakem EH. 6.5 Barevný rozsah je vymezen barevnicemi STOMIX ETICS, STOMIX COLOR, STOMIX 4/99, MOODSCAPES STOMIX a Barevnicí odstínů STOMIX V textové části barevnic jsou u jednotlivých odstínů vyznačeny hodnoty koeficientu odrazivosti KO, materiálové omezení SM (znaky a, b, c s významem skupiny materiálů, které se u odstínů nedodávají), cenový index odstínu IC (s odkazem na aktuální ceník). 6.6 Definice barevných odstínů popsaná barevnicemi odstínů se vztahuje na vytvrzené omítky nebo barvy. 6.7 Doporučuje se pouţít odstíny s hodnotou koeficientu odrazivosti KO větší neţ 30 %. 6.8 U stěn orientovaných na severovýchod, severozápad, sever či jinak orientované trvale stíněné stěny nelze pouţít odstíny s hodnotou koeficientu odrazivosti KO niţší neţ 10 %. 6.9 Pro ostatní stěny nelze pouţít odstíny s hodnotou koeficientu odrazivosti KO niţší neţ 26 %, vzory 108, 110, , a u omítkovin AlfaDEKOR F, G a vzory 404, 410, 411, 412 u omítkoviny AlfaDEKOR S. Konečnou povrchovou úpravu Brick systém Flexy nelze pouţít ve vzorech 104 a Pouţití zakázaných odstínů a vzorů můţe sníţit dlouhodobou ţivotnost ETICS Povrch omítek SF a SD lze egalizovat nátěrem silikonovými barvami GamaDEKOR SIL a GamaDEKOR SA Štukatérské profily STOPRO se natírají nátěrem GamaDEKOR SIL, případně GamaDEKOR SA. Nátěr se provádí ve dvou vrstvách. VII. Tepelně technické vlastnosti 7.1 Skladba zateplované konstrukce se musí stanovit tak, aby odpovídala závazným poţadavkům normy ČSN včetně celoroční bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti. 7.2 Výpočet dle ČSN se stanoví (nejlépe pouţitím vhodného softwaru) pro kaţdý typ konstrukce a podkladu. 7.3 Hodnoty ekvivalentní vzduchové vrstvy sd vnějšího souvrství jsou pro jednotlivé druhy ETICS uvedeny v Příloze Tepelně technické a difúzní vlastnosti jsou pro jednotlivé součásti ETICS uvedeny v Příloze Vliv tepelných mostů způsobených hmoţdinkami se započítá dle vztahu: U = U c + χ p.n - χ p.n bere se v úvahu, kdyţ je vyšší neţ 0,04 W.m -2.K -1 - U součinitel prostupu tepla [W.m -2.K -1 ] - n počet hmoţdinek procházejících izolačním materiálem na 1 m 2 - χ p lokální vliv tepelného mostu způsobený hmoţdinkou [W.K -1 ] = 0,002 W.K -1 pro hmoţdinky se šroubem z nekorodující oceli s hlavicí potaţenou plastickou hmotou a pro hmoţdinky se vzduchovou mezerou u hlavice šroubu (hodnota χp.n je zanedbatelná pro n < 20) - Ejotherm ST U, Ejotherm NT U, Ejotherm STR U, TIT a SBH-T s příslušnými šrouby = 0,004 W.K -1 pro hmoţdinky se šroubem z galvanicky pozinkované oceli a hlavicí potaţenou plastickou hmotou (hodnota χp.n je zanedbatelná pro n < 10) PTH-KZ, PTH-KZL, TID-T, TID-T L, SDM-T, SPM-T, Termoz 8 NZ = zanedbatelné pro hmoţdinky s plastovým trnem Ejotherm NTK U, PTH, PTH-L, IDK-T, IDK-T L, Termoz 8 UZ

5 Stránka 5 z 13 - U c součinitel prostupu tepla příslušné části stěny (bez tepelných mostů) [W.m -2.K -1 ] 7.6 Pro některé hmoţdinky je bodový činitel prostupu tepla χ p stanovený dle předpisu TR-025 uveden v Příloze 1. VIII. Poţárně technické vlastnosti 8.1 Posuzují se především dle ČSN , ČSN , ČSN a ČSN Poţární odolnost ETICS řady stomixtherm zatřídění dle ČSN EN Druh ETICS stomixtherm alfa stomixtherm beta stomixtherm beta Druh KPÚ AF, AD, SIF, SID, VF, VD, SF a SD s egalizačním nátěrem AF, AD, SIF, SID, VF, VD SF a SD s egalizačním nátěrem Chování při hoření Tvorba kouře Plamenně hořící kapky B s1 d0 A2 s2 d0 A2 s1 d0 Uvedená klasifikace platí pro tyto podklady: betonové a zděné konstrukce případně upravené nátěrem, nástřikem nebo omítkou; deskové materiály CTD; cementovláknité desky; sádrovláknité desky. 8.3 Index šíření plamene po povrchu dle ČSN je i s = 0,00 mm/min. pro všechny druhy ETICS řady stomixtherm. 8.4 Třída reakce na oheň EPS desek E Třída reakce na oheň EPS desek s přídavkem grafitu E Třída reakce na oheň MW desek a lamel A1 8.5 Řešení detailů zaloţení ETICS, ostění a nadpraţí oken musí u budov s poţární výškou větší neţ h p = 12 m odpovídat poţadavkům normy ČSN viz příloha 7. IX. Ostatní poţadavky pro navrhování 9.1 Při návrhu ETICS musí být zohledněna statická způsobilost zateplené konstrukce. 9.2 ETICS není délkově omezen, musí však být dilatován dle původní dilatace objektu. 9.3 Napojení ETICS na otvorové výplně musí zohledňovat propustnost připojovací spáry pro vodní páru. 9.4 Stavební detaily musejí být řešeny tak, aby zajistily tepelně technické poţadavky ČSN , zabránily pronikání vody pod povrch ETICS, eliminovaly korozivní působení materiálů v kontaktu s ETICS.

6 Stránka 6 z 13 Příloha 1: Parametry hmoţdinek - mechanické připevňování ETICS s doplňkovým lepením Hodnoty R panel a R spára pro výpočet soudrţnosti ETICS R d: Typ ETICS stomixtherm alfa stomixtherm beta Podmínky uloţení za sucha i za mokra za sucha za mokra Soudrţnost Rc [kn] Ejotherm ST U Ejotherm STR U Ejotherm NT U Termoz 8 NZ Ejotherm STR U zapuštěná montáž Ejotherm NTK U Termoz 8 UZ PTH-KZ PTH-KZL PTH PTH-L R panel 0,51 0,51 0,47 0,51 0,41 0,41 R spára 0,40 0,40 0,36 0,40 0,36 0,36 R panel 0,37 0,37 0,37 R spára 0,35 0,35 0,35 R panel 0,40 0,40 0,40 R spára 0,29 0,29 0,29 přes výztuţ 1) VT Rkotva 1,29 1) - Rd = (Rkotva x n) / γ M1 n - počet hmoţdinek na 1 m 2 γ M1 - národní bezpečnostní součinitel (γ M1 = 2) zapuštěná montáž - minimální tloušťka EPS desky je 100 mm Rozměry hmoţdinek Typ hmoţdinky Kategorie pouţití dle ETAG 014 Délka l [mm] Jmenovitý průměr vrtáku d0 [mm] Řezný průměr vrtáku dcut (min./max.) [mm] Minimální účinná hloubka kotvení hef [mm] Minimální hloubka vrtu h1 [mm] Platná ETA Ejotherm STR U A,B,C,D,E 115 aţ 335 po 20 mm 8 8,45 25 / 65 1) 35 / 75 1)2) ETA 04/0023 Ejotherm NT U A,B,C 95 aţ 215 po 20 mm 8 8, ETA 05/0009 Ejotherm NTK U A,B,C 90 aţ 210 po 20 mm 8 8, ETA 07/0026 Ejotherm ST U A,B,C,D,E 95 aţ 335 po 20 mm 8 8, ETA 02/0018 PTH-KZ 60/8-L a A,B,C 75 aţ 275 po 20 mm 8 8 / 8, ) 45 ETA 05/0055 PTH-KZL 60/8-L a A,B,C 95 aţ 275 po 20 mm 8 8 / 8, ) 65 ETA 05/0055 PTH 60/8-L a A,B,C 55 aţ 175 po 20 mm 8 8 / 8, ) 45 ETA 05/0055 PTH-L 60/8-L a A,B,C 75 aţ 175 po 20 mm 8 8 / 8, ) 65 ETA 05/0055 Termoz 8 UZ A,B,C 110 aţ 230 po 20 mm 8 8, ETA 02/0019 Termoz 8 NZ A,B,C,D 110 aţ 230 po 20 mm 8 8, ETA 03/0019 1) - platí pro kategorii pouţití E 2) - minimální hloubka vrtu h1 pro zapuštěnou montáţ je 50 mm, pro kategorii E pak 90 mm 3) - nominální kotvicí délka hnom je 35 mm pro hmoţdinky PTH, PTH-KZ, resp. 55 mm pro hmoţdinky PTH-L a PTH-KZL Hodnoty odolnosti hmoţdinek proti vytrţení N Rk [kn] Typ hmoţdinky Beton C12/15 Beton C16/20 C50/60 Plné pálené cihly Plné silikátové (vápenopísk ové) cihly Plné cihly a tvárnice z lehkého betonu Svisle děrované pálené cihly Svisle děrované silikátové cihly Dutinové tvárnice z lehkého betonu Dutinové pálené cihly Ejotherm STR U 1,5 1,5 1,5 1,5 0,6 1,2 1,5 0,6 0,75 Ejotherm NT U 1,2 1,2 1,5 1,5 0,5 0,9 1,5 0,5 0,75 Ejotherm NTK U 0,6 0,9 0,9 0,9 0,6 0,9 Ejotherm ST U 0,75 1,2 1,2 1,2 0,6 0,6 0,75 0,4 0,75 PTH-KZ 60/8-L a 0,5 0,6 0,75 PTH-KZL 60/8-L a 0,5 PTH 60/8-L a 0,6 0,9 0,9 PTH-L 60/8-L a 0,6 Termoz 8 UZ 1,5 1,5 1,5 1,5 0,6 0,75 0,75 0,4 Termoz 8 NZ 1,5 1,5 1,5 1,5 0,4 0,75 1,2 0,4 0,6 Poznámka 1) - ČSN EN ) - ČSN EN plocha průřezu sníţena děrováním kolmým na loţnou spáru do 15 % 3) - Sníţení plochy průřezu loţné spáry v důsledku styčného jádra do 10 %, max. velikost styčného jádra 110 x 45 mm 4) - Plocha průřezu sníţená děrováním kolmým na loţnou spáru od 15 % do 50 % 5) - Plocha průřezu sníţená děrováním kolmým na loţnou spáru přes 15 %. Minimální tloušťka vnější stěny je 20 mm 6) - Tloušťka vnější stěny min. 50 mm pro tvárnice tloušťky 175, 240, 300 mm; min. 40 mm pro tvárnice tloušťky 365 mm dle DIN ) - Např. Porotherm P+D 1) 1) 2) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

7 Stránka 7 z 13 Geometrické rozmístění hmoţdinek Podklad beton Plné pálené a silikátové (vápenopískové) cihly Ejotherm STR U, Ejotherm NT U, Ejotherm ST U, Ejotherm NTK U, Termoz 8 NZ, Termoz 8 UZ Svisle děrované pálené a silikátové (vápenopískové) cihly, plné a dutinové tvárnice z lehkého betonu Min. tloušťka podkladu [mm]* Rozteč kotev [mm] Vzdálenost od kraje podkladu [mm] PTH-KZ 60/8-L a, PTH-KZL 60/8-L a, PTH 60/8-L a, PTH-L 60/8-L a Min. tloušťka podkladu [mm]* Rozteč kotev [mm] Vzdálenost od kraje podkladu [mm] * - pokud je tloušťka podkladu menší, musejí se provést výtahové zkoušky na stavbě dle ETAG 014 Doporučený kotevní plán EPS desky, MW desky MW lamely + kotvení přes základní vrstvu ETICS Okrajová oblast Vnitřní oblast Okrajová oblast Vnitřní oblast 6 hmoţdinek 5 hmoţdinek 8 hmoţidnek 10 hmoţdinek 10 hmoţdinek 12 hmoţdinek 12 hmoţdinek 2 hmoţdinky na 1 m 2 kotvení přes základní vrstvu ETICS 14 hmoţdinek 3 hmoţdinky na 1 m 2 kotvení přes základní vrstvu ETICS

8 Stránka 8 z 13 Ostatní parametry hmoţdinek Typ hmoţdinky Spolehlivost montáţ 1) pro kategorii A Spolehlivost montáţ 1) 3) pro kategorii A Bodový činitel prostupu tepla χp Ejotherm STR U 0,7 mm 0,7 mm 1,9 mw.k -1 Ejotherm STR U 2) 0,7 mm 0,7 mm 1,56 mw.k -1 Ejotherm NT U 0,7 mm 3,8 mm 1,9 mw.k -1 Ejotherm NTK U 0,7 mm 6,4 mm 1,9 mw.k -1 1) zkouška dle Zkušebního předpisu 1 Posouzení spolehlivosti montáţe hmoţdinek (vydaných CZB) 2) zapuštěná montáţ 3) stanovený dle předpisu TR-025 Příloha 2 Doporučený počet hmoţdinek pro doplňkové kotvení Druh ETICS EPS EPS MW desky MW lamely Hmotnost vnějšího souvrství do 10 kg/m 2 nad 10 kg/m 2 bez rozlišení bez rozlišení Okrajová oblast (O), plocha (P) O P O P O P O P Budovy s výškou do 8 m Budovy s výškou 8-20 m Budovy s výškou nad 20 m Příloha 3 Mechanické vlastnosti desek tepelné izolace Popis a vlastnosti Pevnost v tahu kolmo k rovině desky za sucha Pevnost v tahu kolmo k rovině desky za vlhka EPS deska EPS deska s přídavkem grafitu MW deska (podélná orientace vláken) MW lamela (příčná orientace vláken) 100 kpa 100 kpa 10 kpa 80 kpa 100 kpa 100 kpa 6,5 kpa 54 kpa Pevnost ve smyku 0,02 MPa 0,05 MPa 0,02 MPa Modul pruţnosti ve smyku 1,0 MPa 1,0 MPa 1,0 MPa

9 Stránka 9 z 13 Příloha 4 Kategorie odolnosti proti mechanickému poškození dle ETAG 004 Typ omítky stomixtherm alfa Vnější souvrství 1x výztuţ VT1 2x výztuţ VT1 1x výztuţ VT1 + vyztuţující zesílení A. SI. V. S. Brick systém Flexy Kategorie užití III II II III II II III II II III II II I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I II II II II II II Alfa- DEKOR G Typ omítky stomixtherm alfa EPS s přídavkem grafitu Vnější souvrství 1x výztuţ VT1 A. SI. V. S. Brick systém Flexy Kategorie užití II II II II II II II II II II II II I II Alfa- DEKOR G Typ omítky stomixtherm beta MW desky Vnější souvrství 1x výztuţ VT1 2x výztuţ VT1 1x výztuţ VT1 + vyztuţující zesílení A. SI. V. S Kategorie užití II I I II I I II II II III II II I I I I I I I I I I I I I I I I I I Typ omítky stomixtherm beta MW lamely Vnější souvrství 1x výztuţ VT1 2x výztuţ VT1 A. SI. V. S Kategorie užití II II II II II II II II II III II II I I I I I I 1x výztuţ VT1 + I I I I I I I I I I I I vyztuţující zesílení I Pásmo na úrovni přízemí snadno přístupné veřejnosti a vystavené nárazům tvrdých předmětů, ale nepodléhající hrubému zacházení II Pásmo vystavené nárazům vrhaných nebo kopaných předmětů, ale na takových veřejných prostranstvích, kde výška systému omezí rozsah nárazů, nebo v niţších úrovních, kde budova je přístupna hlavně osobám, které mají zájem ji šetřit III Pásmo, které s největší pravděpodobností nebude vystaveno nárazům vyvolaným lidmi nebo vrţenými nebo kopanými předměty

10 Stránka 10 z 13 Příloha 5 Hodnoty ekvivalentní vzduchové vrstvy s d pro vnější souvrství ETICS stomixtherm alfa + typ konečné povrchové úpravy Ekvivalentní vzduchová vrstva s d vnějšího souvrství [m] stomixtherm beta + typ konečné povrchové úpravy Ekvivalentní vzduchová vrstva s d vnějšího souvrství [m] A.15 0,28 A.15 0,41 A.20 0,34 A.20 0,45 A.30 0,43 A.30 0,53 S.30 0,25 S.30 0,30 V.30 0,20 V.30 0,25 SI.15 0,26 SI.15 0,32 SI.20 0,20 SI.30 0,26 SI.30 0,28 Brick systém Flexy 0,42 AlfaDEKOR G 0,34 stomixtherm alfa egalizační nátěr na minerálních omítkách + typ konečné povrchové úpravy Ekvivalentní vzduchová vrstva s d vnějšího souvrství [m] stomixtherm beta egalizační nátěr na minerálních omítkách + typ konečné povrchové úpravy Ekvivalentní vzduchová vrstva s d vnějšího souvrství [m] GamaDEKOR SIL 0,45 GamaDEKOR SIL 0,50 GamaDEKOR SA 0,45 GamaDEKOR SA 0,50

11 Stránka 11 z 13 Příloha 6 Tepelně technické a difúzní vlastnosti jednotlivých součástí ETICS Materiál faktor difúzního odporu μ Objemová hmotnost v suchém stavu Deklarace souč. tepelné vodivosti λ D Měrná tepelná kapacita Charakter. hmotnostní vlhkost w m tloušťka vrstvy [ ] [kg / m 3 ] [W / m / K] [J / kg / K] [%] [mm] AlfaFIX S , ,3 4 aţ , ,3 3 aţ 5 AlfaFIX S , ,3 3 aţ 5 AF, AD Příloha , ,8 1,5; 2,0; 3,0 dle zrnitosti SF, SD Příloha , ,3 1,5; 2,0; 3,0 dle zrnitosti SIF, SID Příloha , ,8 1,5; 2,0; 3,0 dle zrnitosti VF, VD Příloha , ,8 1,5; 2,0; 3,0 dle zrnitosti GamaDEKOR SIL Příloha , ,8 dle tloušťky a počtu nátěrů GamaDEKOR SA Příloha , ,8 dle tloušťky a počtu nátěrů AlfaDEKOR G Příloha , ,8 3 aţ 3,5 Brick systém Flexy Příloha , ,8 3 Rigips EPS 70 F 20 aţ 40 < 20 0, ,0 50 aţ 180 Styrotrade EPS 70F 20 aţ 40 < 20 0, ,0 50 aţ 180 Jackon EPS 70F 20 aţ aţ 20 0, ,0 50 aţ 180 Nobasil FKD 1,5 70 aţ 175 0, ,7 50 aţ 160 Nobasil FKL 3,3 70 aţ 175 0, ,7 50 aţ 160 MW Rockwool Fasrock 4,85 70 aţ 175 0, ,7 60 aţ 180 MW Rockwool Fasrock L 2,05 70 aţ 175 0, ,7 50 aţ 180 Rigips GreyWall aţ 40 < 20 0, ,4 50 aţ 180 Styrotrade Styrotherm Plus aţ 40 < 20 0, ,4 50 aţ 180

12 Stránka 12 z 13 Příloha 7 Navrhování detailů zaloţení ETICS a nadpraţí a ostění okenních otvorů pro budovy s poţární výškou větší neţ h p = 12 m. 1. Zaloţení ETICS Při zaloţení ETICS pomocí zakládací lišty, případně montáţní latě musí být první řada provedena šířky minimálně 0,5 m provedena z tepelné izolace z minerální vlny. Toto neplatí, pokud je ETICS zaloţen pod úrovní terénu. 2. Okenní otvory Za vyhovující řešení se povaţuje pouţití tepelné izolace z minerální vlny v průběţných pásech šířky minimálně 0,5 m. Pásy jsou umístěny maximálně ve vzdálenosti 0,15 m nad plochou nadpraţí oken. Pokud jsou však okna od sebe dostatečně vzdálená, lze tento pás ukončit ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od hrany ostění. Jakákoliv jiná řešení uvedená v normě ČSN musejí být ověřena zkouškou podle ISO a ČSN

13 Stránka 13 z 13 Příloha 8 Dokumentace pro přípravu a provedení Projektová dokumentace obsahuje zejména: - technickou zprávu - doloţení tepelně technických vlastností konstrukcí ve výchozím stavu a s navrţeným ETICS a případně energetických vlastností budovy dle poţadavků ČSN a ostatních předpisů (vyhl. MPO č. 291/2001 Sb., zákon č. 406/2000 Sb. v platném znění aj.) - poţárně technické řešení - statické řešení včetně zprávy statika - výkresovou dokumentaci - projektová dokumentace musí obsahovat náleţitosti dané vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb - projektová dokumentace musí být zpracována osobou s oprávněním k projektové činnosti ve výstavbě Technická zpráva obsahuje zejména: - identifikační údaje - údaje o provedených zjištěních a měřeních - údaje o podkladu a jeho nutných úpravách pro montáţ ETICS - popis technického řešení úprav včetně dimenzí ETICS a návaznosti na stávající konstrukce - výpis ploch s jednotlivými druhy a dimenzemi ETICS - rozpis spotřeby materiálu Výkresová dokumentace obsahuje zejména: - situaci - půdorysy a řezy ve vhodném měřítku s vyznačením rozsahu, druhu a dimenzí ETICS - pohledy s vyznačením struktury a barevného řešení konečné povrchové úpravy ETICS na jednotlivých plochách - rozhodující detaily ETICS a jejich návaznosti na stávající konstrukce Stavební dokumentace obsahuje zejména: - specifikaci ETICS včetně příslušenství - dokumentaci ETICS - doloţení ETICS certifikáty a prohlášeními o shodě dle zvláštních předpisů (zákon č. 22/1997 Sb., v platném znění, aj.) - údaje o provedených zjištěních a případné návazné upřesnění projektové dokumentace - výrobní projektovou dokumentaci detailů neřešených dle projektové dokumentace Příloha 9 Označení ETICS 1020 STOMIX, spol. s r.o., Ţulová 178, IČ: CPD ETA - 05/0173 stomixtherm beta, Vnější tepelně izolační kompozitní systém minerální vlny ETAG STOMIX, spol. s r.o., Ţulová 178, IČ: CPD ETA - 05/0054 stomixtherm alfa, Vnější tepelně izolační kompozitní systém pěnového polystyrenu ETAG 004

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice Autorizovaná osoba 204 rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice vydává ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

Maloformátové cihly HELUZ 114. Cihelný obkladový pásek HELUZ 116. Cihelná dlažba HELUZ 118. Speciální tvarovky HELUZ 119

Maloformátové cihly HELUZ 114. Cihelný obkladový pásek HELUZ 116. Cihelná dlažba HELUZ 118. Speciální tvarovky HELUZ 119 Maloformátové cihly HELUZ 114 Cihelný obkladový pásek HELUZ 116 Cihelná dlažba HELUZ 118 Speciální tvarovky HELUZ 119 2015-03-01 / Strana 113 Použití Maloformátové cihly HELUZ pro vnitřní nosné a výplňové

Více

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem IV Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem Před aplikací tepelné izolace na plochu fasády věnujte patřičnou pozornost technickému stavu podkladních vrstev, zvláštní pozornost by měla být věnována

Více

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN Aplikace desek CETRIS Problematika požární ochrany stavebních konstrukcí Svislé stěnové konstrukce Vodorovné konstrukce podhledy Vodorovné konstrukce stropy a podlahy Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRE PREVEDENIE ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TEHLOVÝMI PÁSIKMI tepelno-izolačné systémy Obkladové pásky 41 Rotterdam OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ NEVLÁKNITÉ MINERÁLNÍ DESKY PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Stěny starších budov mají často špatné tepelné vlastnosti.

Více

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY PŘEHLED VÝROBKŮ A ZPRACOVÁNÍ 1 OBSAH 1. Přehled 1.1

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

Postupy při omítání zdiva HELUZ

Postupy při omítání zdiva HELUZ Postupy při omítání zdiva HELUZ vysoce kvalitní materiály pro vnější úpravu zdiva výhody omítek použití omítek Úvod Omítky jsou tradiční a dosud nejčastěji používaný způsob úpravy vnějších i vnitřních

Více

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR MINISTERSTVO DOPRAVY odbor pozemních komunikací ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD-OPK čj. 14/2013-120-TN/1 ze dne 27. 2. 2013 s účinností od 1. března 2013. se současným zrušením č.j.

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Ročenka ČKLOP 2014 Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Vydala Česká komora lehkých obvodových plášťů, Golčova 486, Praha 4 cklop@cklop.cz, www.cklop.cz Sazba, grafi cké zpracování a

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

Technologický postup tmelení spár obvodových plášťů panelových budov akrylátovým tmelem S-T1 a S-T5 vyráběným firmou Den Braven production s.r.o.

Technologický postup tmelení spár obvodových plášťů panelových budov akrylátovým tmelem S-T1 a S-T5 vyráběným firmou Den Braven production s.r.o. Technologický postup tmelení spár obvodových plášťů panelových budov akrylátovým tmelem S-T1 a S-T5 vyráběným firmou Den Braven production s.r.o. Den Braven Sealants Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Moderní materiály a technologie pro výstavbu a jejích vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zuzana Horníčková Oceňování majetku Vedoucí

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy pro ještě lepší a zdravější bydlení Krásné a zdravé bydlení Systémové řešení pro každou stavbu Regenerace bytových domů Zateplovací systémy Energeticky úsporné bydlení a rentabilní

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY TP 86 odbor silniční infrastruktury TECHNICKÉ PODMÍNKY MOSTNÍ ZÁVĚRY Schváleno MD OSI č.j. 470/09-910-IPK/l ze dne 15.6.2009, s účinností od 1. července 2009, se současným zrušením

Více

technika & detaily Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí OBSAH

technika & detaily Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí OBSAH Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí technika & detaily OBSAH formáty STEICOprotect S. 04 provedení spár S. 09 STEICOprotect na rámové konstrukci

Více

Ing. Vladimíra Pokorná

Ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ. PRoFEssional. EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky A A

DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ. PRoFEssional. EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky A A A A PRoFEssional DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky www.egger.cz/drevostavby DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ EGGER

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více