POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta"

Transkript

1 Stránka 1 z 13 Tento dokument slouţí jako předpis k provádění (montáţi) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací z minerální vlny (MW). I. Související technické předpisy 1.1 Pokyny pro montáţ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta 1.2 ČSN Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) Provádění systémů s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) nebo z minerální vlny (MW) a s konečnou povrchovou úpravou omítkou 1.3 ETAG 004 Řídící pokyny pro evropské technické schválení vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s omítkou 1.4 ETAG 014 Řídící pokyny pro evropské technické schválení plastových hmoţdinek pro připevnění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s omítkou 1.5 ČSN EN 1542 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení soudrţnosti odtrhovou zkouškou 1.6 ČSN EN ISO Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení vlhkosti sušením při zvýšené teplotě 1.7 ČSN EN ISO Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a beton - Část 2: Stanovení a klasifikace stupně propustnosti pro vodní páru (permeability) 1.8 ČSN Zatíţení stavebních konstrukcí 1.9 ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatíţení konstrukcí 1.10 ČSN EN Tepelně izolační výrobky pro pouţití ve stavebnictví Stanovení soudrţnosti vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) (zkouška pěnovým blokem) 1.11 ČSN Tepelná ochrana budov 1.12 ČSN Poţární bezpečnost staveb Nevýrobní objekty 1.13 ČSN Poţární bezpečnost staveb Výrobní objekty 1.14 ČSN Poţární bezpečnost staveb Společná ustanovení 1.15 ČSN Poţární bezpečnost staveb Změny staveb 1.16 ČSN EN Poţární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň 1.17 ČSN Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot 1.18 ČSN EN Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky 1.19 TR Stanovení bodového činitele prostupu tepla plastových hmoţdinek ke kotvení vnějších kontaktních tepelně izolačních systémů (ETICS), EOTA, Brusel 6/ ISO Zkoušky reakce fasád na oheň Část 1: Zkoušky v mezilehlém měřítku II. Obecná specifikace ETICS řady stomixtherm 2.1 ETICS vnější tepelně izolační kompozitní systém zhotovuje se přímo na stavbě z průmyslově vyráběných výrobků na vnějších stranách nových nebo stávajících stěn a vodorovných plochách chráněných před povětrností. Je dodáván výrobcem ETICS a obsahuje následující, v systému specifikované, součásti: - lepicí hmotu a mechanicky kotvicí prvky - tepelně izolační materiál - základní vrstvu obsahující výztuţ - konečnou povrchovou úpravu, která můţe být opatřena nátěrem 2.2 Součásti ETICS stomixtherm alfa a stomixtherm beta: - lepicí hmota pro spojení podkladu s izolantem AlfaFIX S2,, 1 - hmoţdinky pro mechanické připevňování ETICS certifikované dle ETAG 014, specifikované v Příloze 1 - tepelně izolační materiál desky z pěnového polystyrenu (stomixtherm alfa) tloušťky mm - tepelně izolační materiál desky z pěnového polystyrenu s přídavkem grafitu (stomixtherm alfa) tloušťky mm - tepelně izolační materiál desky z minerální vlny s příčnou i podélnou orientací vláken (stomixtherm beta) tloušťky mm - stěrková hmota pro vytváření základní vrstvy - výztuţ základní vrstvy skleněná síťovina VT1 - konečná povrchová úprava strukturální omítkoviny. Pro stomixtherm alfa lze navíc pouţít obkladové pásky Brick Flexy včetně lepicí hmoty AlfaFIX BS a mozaikovou omítkovinu AlfaDEKOR G. - penetrační nátěrové hmoty - penetrační lak EH a základní barvy HC-4, HC-5 - konečné nátěry pro dekorativní úpravu a pro údrţbu GamaDEKOR SA, GamaDEKOR SIL 2.3 příslušenství ETICS: - pancířová tkanina pro zesilující vyztuţení ETICS R nároţní lišty KOMBI, zakládací lišty, ukončovací lišty, dilatační lišty, začišťovací lišty, parapetní lišty - pomocné a doplňkové kotvicí prvky PTH, PTH-L, PTH-KZ, PTH-KZL, IDK-T, IDK-T_L, TID- T, TID-TL, SPM-T, SDM-T, Ejotherm ST U,

2 Stránka 2 z 13 Ejotherm NTK U, Ejotherm NT U, Ejotherm STR U, Termoz 8 UZ, Termoz 8 NZ, přídavný navlékací talíř SBL 140 PLUS, resp. IT PTH povrchová úprava soklových částí AlfaDEKOR S, F, G - polystyrén se sníţenou nasákavostí Perimetr, Soklová deska - PUR pěny - Pistolová pěna (výrobce Den Braven), Nízkoexpanzní montáţní pěna (Den Braven), Montáţní pěna (Distyk ), 1 komponentní montáţní a pistolová pěna (Illbruck) - disperzní a silikonové tmely III. Poţadavky na podklad 3.1 ETICS řady stomixtherm lze uplatnit na tyto podklady: - beton, lehčený beton a prvky z něj - cihelné a pórobetonové zdivo - keramické a pórobetonové prvky - vyjmenované podklady mohou být opatřeny vápenocementovými, cementovými, polymercementovými, disperzními, silikonovými, silikátovými omítkami s případnými fasádními nátěry 3.2 Průměrná soudrţnost podkladu se doporučuje nejméně 200 kpa. Nejmenší jednotlivá přípustná hodnota je 80 kpa. Místní vyrovnání nebo místní reprofilace podkladu se provádí hmotou vhodnou k zajištění soudrţnosti minimálně 250 kpa. 3.3 U zděných a betonových podkladů musí být třída reakce na oheň A1 nebo A2-s2,d0 a minimální objemová hmotnost 820 kg/m 3, v ostatních případech musí odpovídat ČSN Nejvyšší povolené hodnoty odchylek rovinnosti podkladu v závislosti na způsobu spojení ETICS s podkladem: - max. 10 mm/m... pokud je ETICS připevněn výlučně lepením (částečně nebo celoplošně) - max. 20 mm/m... pokud je ETICS připevněn mechanicky hmoţdinkami s doplňkovým lepením 3.5 Navrţený ETICS nelze uplatnit na nevhodný podklad např. znečištěný (výkvěty, mastnotou, prachem, odbedňovacími prostředky), sprašující, bioticky napadený, trvale zvlhčovaný nebo vykazující zvýšenou ustálenou vlhkost. Tato by neměla přesáhnout o více neţ třetinu aţ polovinu běţnou ustálenou hmotnostní vlhkost materiálů podkladu udanou např. ČSN Uvedené stavy podkladů lze před uplatněním ETICS sanovat vhodnými metodami (např. dle ČSN ). 3.6 Pro výchozí posouzení vhodnosti podkladu se doporučují tyto způsoby a postupy: - vizuální průzkum zaměřený na trhliny, nerovnosti a odlupující se místa v podkladu, zjištění druhů podkladu a ploch s obdobným stavem porušení podkladu, zjevných vlhkých míst, apod. - posouzení soudrţnosti podkladu poklepem - posouzení míry degradace podkladu vrypem - posouzení přilnavosti povrchových úprav lepicí páskou - posouzení podkladu otěrem - posouzení přídrţnosti nátěrů mříţkovou zkouškou dle ČSN ISO posouzení vlhkosti podkladu nepřímými metodami in situ, např. metodou elektrického odporu - posouzení stavu dilatačních spár v podkladu 3.7 Trhliny v podkladu je zapotřebí analyzovat a podle příčiny vzniku rozlišit: - Neaktivní trhliny (vzniklé např. smrštěním omítek) lze ponechat bez úpravy. Průvzdušné neaktivní trhliny se utěsní vhodnou hmotou. - Aktivní trhliny; způsobené např. sedáním, dotvarováním, posuny objektu nebo nevhodnou dilatací; se mohou překrýt ETICS aţ po odstranění příčiny jejich vzniku nebo lze navrhovaný ETICS vhodně dilatovat. 3.8 Pro stanovení měřitelných vlastností podkladu se pouţívají tyto zkušební metody: - ČSN EN 1542 pro stanovení soudrţnosti podkladu - ČSN EN ISO pro stanovení vlhkosti podkladu - ETAG 014 pro stanovení odolnosti hmoţdinky proti vytrţení z podkladu IV. Připevňování ETICS k podkladu 4.1 ETICS řady stomixtherm se k podkladu připevňuje mechanicky hmoţdinkami s doplňkovou lepicí hmotou nebo výlučně částečným, resp. celoplošným lepením. 4.2 Způsob připevnění ETICS závisí na druhu podkladu, druhu ETICS a podmínkách plynoucích z ČSN (případně ČSN EN 1991). 4.3 Pro lepení ETICS k podkladu se pouţívají lepicí hmoty AlfaFIX S2, S1 případně S Přídrţnost lepicí hmoty k podkladu musí být minimálně 80 kpa. Ověřuje se na stavbě odtrhovou zkouškou dle ČSN EN Přídrţnost lepicí hmoty k podkladu lze zvýšit natřením podkladu vhodnou penetrační nátěrovou hmotou. 4.6 Tepelnou izolaci EPS s přídavkem grafitu, Perimetr N a Soklové desky nelze k podkladu lepit lepicí hmotou AlfaFIX S Mechanické vlastnosti izolantů udává Příloha 3.

3 Stránka 3 z 13 ETICS MECHANICKY PŘIPEVŇOVANÝ HMOŢDINKAMI S DOPLŇKOVÝM LEPENÍM 4.8 Vhodné hmoţdinky Ejotherm ST U, Ejotherm NT U, Ejotherm STR U, Ejotherm NTK U, PTH, PTH-L, PTH-KZ, PTH-KZL, Termoz 8 UZ, Termoz 8 NZ (Příloha 1). Pouţití hmoţdinky závisí na druhu ETICS a druhu podkladu. 4.9 Pro ETICS se součtem hmotnosti lícního souvrství nad 10 kg/m 2 a pro ETICS řady stomixtherm beta se musejí pouţívat hmoţdinky s kovovým trnem Vhodnými izolanty jsou EPS deska a MW deska s podélnou orientací vláken Minimální tloušťka teplené izolace z pěnového polystyrenu je 50 mm. Při zapuštěné montáţi hmoţdinkami Ejotherm STR U je minimální tloušťka tepelné izolace z pěnového polystyrenu 100 mm. Minimální tloušťka tepelné izolace z minerální vlny je 60 mm Maximální přípustná nerovnost podkladu je 20 mm/m Minimálně 30 % povrchu izolační desky musí být spojeno lepicí hmotou s podkladem Určení druhu, počtu, polohy vůči výztuţi a rozmístění hmoţdinek vychází z podmínek a výsledků zkoušek souvisejících se stabilitou systému na podkladu provedených dle ETAG 004 v oblasti stability ETICS při sání větru a z výsledků zkoušek hmoţdinek dle ETAG Hmoţdinky se navrhují pouze na 100% zatíţení větrem a nepřispívají k přenesení ostatních zatíţení. Počet hmoţdinek na m 2 je určen statickým výpočtem. Musí být splněna podmínka spolehlivosti R d S d. - S d je výpočtová, resp. návrhová hodnota účinků sání větru stanovená dle ČSN resp. dle ČSN EN Hodnota R d se vypočte podle vztahu: R d = (R panel x n panel + R spára x n spára)/γ M1, kde R panel odpor proti protaţení kotvy umístěné v ploše desky n panel počet kotev v ploše desky R spára odpor proti protaţení kotvy umístěné ve spáře n spára počet kotev umístěných ve spáře γ M1 národní bezpečnostní součinitel (γ M1 = 1,5 pro stomixtherm alfa; γ M1 = 2 pro stomixtherm beta) resp. dle vztahu R d = N Rk x n / γ M, kde N Rk - odpor hmoţdinky proti vytrţení z podkladu dle ETAG 014 nebo stanovená na stavbě dle ETAG 014 n - počet hmoţdinek na 1 m 2 γ M - dílčí bezpečnostní součinitel (γ M = 3) Pro výpočet se pouţije menší z vypočtených hodnot R d Posouzení spolehlivosti na účinky sání větru není potřeba posuzovat, pokud se objekt nachází maximálně v IV. větrové oblasti podle ČSN nebo ve větrové oblasti s referenční rychlostí větru maximálně 26 m.s -1 podle ČSN EN , v nadmořské výšce do 700 m n. m., výška objektu je maximálně 10 m nad terénem a je pouţito minimálně 6 ks hmoţdinek na 1 m Tabulkové hodnoty pro návrh mechanického kotvení ETICS hmoţdinkami udává Příloha 1. ETICS PŘIPEVŇOVANÝ VÝLUČNĚ ČÁSTEČNÝM NEBO CELOPLOŠNÝM LEPENÍM 4.19 Vhodnými izolanty jsou EPS deska a MW deska s příčnou orientací vláken (např. lamela) 4.20 Minimální tloušťka tepelné izolace je 50 mm Maximální přípustná nerovnost podkladu je 10 mm/m Podklad nesmí být opatřen povrchovou úpravou tvořenou omítkou, resp. nátěrovými hmotami. Nerovnosti lze vyrovnat a reprofilovat pouze místně hmotou s prokazatelně zaručenou soudrţností přes 250 kpa Spojeno lepicí hmotou s podkladem musí být minimálně 40 % povrchu izolační desky. MW desky s příčnou orientací vláken se lepí celoplošně Maximální výška objektu nad terénem je 25 m. V. Navrhování základní vrstvy 5.1 Pro vytvoření základní vrstvy se pouţívá stěrková hmota a skleněná síťovina VT1 umístěná ve vnější polovině tloušťky vrstvy. 5.2 Minimální tloušťkou základní vrstvy je 2,8 mm, maximální tloušťkou 5 mm. 5.3 Základní vrstva musí být vyztuţena v celé své ploše. 5.4 Výztuţ základní vrstvy musí být kryta vrstvou stěrkové hmoty tlustou minimálně 1 mm (resp. 0,5 mm v místech vzájemného překrytí jednotlivých pásů skleněné síťoviny). 5.5 Skleněná síťovina VT1 se překrývá v ploše (na styku dvou pásů skleněné síťoviny), na nároţích, ostěních, okrajích dilatačních polí, při zahájení obkladu pomocí montáţní latě. 5.6 Ostění a nároţí se vyztuţují pomocí nároţních lišt Kombi. 5.7 V místech s předpokládanou koncentrací napětí se musí navrhnout zesilující vyztuţení. 5.8 Zvýšení odolnosti systému proti mechanickému poškození (např. v soklové části) se dosáhne zesilujícím vyztuţením pomocí skleněné síťoviny VT1 nebo s pouţitím pancířové síťoviny R 330 (kladou se v první vrstvě na sraz) a skleněné síťoviny VT1 ve druhé vrstvě, případně dvojitým vyztuţením základní vrstvy v poţadované ploše.

4 Stránka 4 z Kategorie odolnosti proti mechanickému poškození pro jednotlivé typy konečných povrchových úprav a druhy vyztuţení jsou uvedeny v Příloze Štukatérské profily STOPRO se lepí na dokončenou základní vrstvu. Spára po jejich obvodu se utěsní pruţným tmelem. VI. Navrhování konečné povrchové úpravy 6.1 Pro vytváření konečné povrchové úpravy se pouţívají následující omítkoviny (včetně odpovídající penetrace pod omítkovinu): Roztíraná struktura Maximální zrnitost AF SIF VF SF 1,5 mm AF15 SIF15 VF15 SF15 2,0 mm AF20 SIF20 VF20 SF20 3,0 mm AF30 SIF30 VF30 SF30 Penetrace HC-4* HC-5* HC-5* EH / HC-4** Rýhovaná struktura Maximální zrnitost AD SID VD SD 2,0 mm AD20 SID20 VD20 SD20 2,5 mm AD25 SID25 VD25 SD25 3,0 mm AD30 SID30 VD30 SD30 Penetrace HC-4* HC-5* HC-5* EH / HC-4** * v odstínu odpovídajícím omítkovině ** základní barva HC-4 se pouţije v případě, kdy nebude povrch omítky opatřen egalizačním nátěrem 6.2 Dalšími variantami konečné povrchové úpravy ETICS jsou AlfaDEKOR G a systém obkladových pásků Brick systém Flexy. 6.3 Základní vrstva se stěrkovou hmotou AlfaFIX S1 se musí před provedením konečné povrchové úpravy opatřit penetračním nátěrem. 6.4 Na soklové části ETICS se pouţívá mozaiková omítkovina AlfaDEKOR F, G a S. Odpovídající penetrací pod omítkovinu je penetrační nátěrová hmota HC-4 v odstínu převládajícího zrna. Variantou je pouţití Brick systému Flexy s penetrací lakem EH. 6.5 Barevný rozsah je vymezen barevnicemi STOMIX ETICS, STOMIX COLOR, STOMIX 4/99, MOODSCAPES STOMIX a Barevnicí odstínů STOMIX V textové části barevnic jsou u jednotlivých odstínů vyznačeny hodnoty koeficientu odrazivosti KO, materiálové omezení SM (znaky a, b, c s významem skupiny materiálů, které se u odstínů nedodávají), cenový index odstínu IC (s odkazem na aktuální ceník). 6.6 Definice barevných odstínů popsaná barevnicemi odstínů se vztahuje na vytvrzené omítky nebo barvy. 6.7 Doporučuje se pouţít odstíny s hodnotou koeficientu odrazivosti KO větší neţ 30 %. 6.8 U stěn orientovaných na severovýchod, severozápad, sever či jinak orientované trvale stíněné stěny nelze pouţít odstíny s hodnotou koeficientu odrazivosti KO niţší neţ 10 %. 6.9 Pro ostatní stěny nelze pouţít odstíny s hodnotou koeficientu odrazivosti KO niţší neţ 26 %, vzory 108, 110, , a u omítkovin AlfaDEKOR F, G a vzory 404, 410, 411, 412 u omítkoviny AlfaDEKOR S. Konečnou povrchovou úpravu Brick systém Flexy nelze pouţít ve vzorech 104 a Pouţití zakázaných odstínů a vzorů můţe sníţit dlouhodobou ţivotnost ETICS Povrch omítek SF a SD lze egalizovat nátěrem silikonovými barvami GamaDEKOR SIL a GamaDEKOR SA Štukatérské profily STOPRO se natírají nátěrem GamaDEKOR SIL, případně GamaDEKOR SA. Nátěr se provádí ve dvou vrstvách. VII. Tepelně technické vlastnosti 7.1 Skladba zateplované konstrukce se musí stanovit tak, aby odpovídala závazným poţadavkům normy ČSN včetně celoroční bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti. 7.2 Výpočet dle ČSN se stanoví (nejlépe pouţitím vhodného softwaru) pro kaţdý typ konstrukce a podkladu. 7.3 Hodnoty ekvivalentní vzduchové vrstvy sd vnějšího souvrství jsou pro jednotlivé druhy ETICS uvedeny v Příloze Tepelně technické a difúzní vlastnosti jsou pro jednotlivé součásti ETICS uvedeny v Příloze Vliv tepelných mostů způsobených hmoţdinkami se započítá dle vztahu: U = U c + χ p.n - χ p.n bere se v úvahu, kdyţ je vyšší neţ 0,04 W.m -2.K -1 - U součinitel prostupu tepla [W.m -2.K -1 ] - n počet hmoţdinek procházejících izolačním materiálem na 1 m 2 - χ p lokální vliv tepelného mostu způsobený hmoţdinkou [W.K -1 ] = 0,002 W.K -1 pro hmoţdinky se šroubem z nekorodující oceli s hlavicí potaţenou plastickou hmotou a pro hmoţdinky se vzduchovou mezerou u hlavice šroubu (hodnota χp.n je zanedbatelná pro n < 20) - Ejotherm ST U, Ejotherm NT U, Ejotherm STR U, TIT a SBH-T s příslušnými šrouby = 0,004 W.K -1 pro hmoţdinky se šroubem z galvanicky pozinkované oceli a hlavicí potaţenou plastickou hmotou (hodnota χp.n je zanedbatelná pro n < 10) PTH-KZ, PTH-KZL, TID-T, TID-T L, SDM-T, SPM-T, Termoz 8 NZ = zanedbatelné pro hmoţdinky s plastovým trnem Ejotherm NTK U, PTH, PTH-L, IDK-T, IDK-T L, Termoz 8 UZ

5 Stránka 5 z 13 - U c součinitel prostupu tepla příslušné části stěny (bez tepelných mostů) [W.m -2.K -1 ] 7.6 Pro některé hmoţdinky je bodový činitel prostupu tepla χ p stanovený dle předpisu TR-025 uveden v Příloze 1. VIII. Poţárně technické vlastnosti 8.1 Posuzují se především dle ČSN , ČSN , ČSN a ČSN Poţární odolnost ETICS řady stomixtherm zatřídění dle ČSN EN Druh ETICS stomixtherm alfa stomixtherm beta stomixtherm beta Druh KPÚ AF, AD, SIF, SID, VF, VD, SF a SD s egalizačním nátěrem AF, AD, SIF, SID, VF, VD SF a SD s egalizačním nátěrem Chování při hoření Tvorba kouře Plamenně hořící kapky B s1 d0 A2 s2 d0 A2 s1 d0 Uvedená klasifikace platí pro tyto podklady: betonové a zděné konstrukce případně upravené nátěrem, nástřikem nebo omítkou; deskové materiály CTD; cementovláknité desky; sádrovláknité desky. 8.3 Index šíření plamene po povrchu dle ČSN je i s = 0,00 mm/min. pro všechny druhy ETICS řady stomixtherm. 8.4 Třída reakce na oheň EPS desek E Třída reakce na oheň EPS desek s přídavkem grafitu E Třída reakce na oheň MW desek a lamel A1 8.5 Řešení detailů zaloţení ETICS, ostění a nadpraţí oken musí u budov s poţární výškou větší neţ h p = 12 m odpovídat poţadavkům normy ČSN viz příloha 7. IX. Ostatní poţadavky pro navrhování 9.1 Při návrhu ETICS musí být zohledněna statická způsobilost zateplené konstrukce. 9.2 ETICS není délkově omezen, musí však být dilatován dle původní dilatace objektu. 9.3 Napojení ETICS na otvorové výplně musí zohledňovat propustnost připojovací spáry pro vodní páru. 9.4 Stavební detaily musejí být řešeny tak, aby zajistily tepelně technické poţadavky ČSN , zabránily pronikání vody pod povrch ETICS, eliminovaly korozivní působení materiálů v kontaktu s ETICS.

6 Stránka 6 z 13 Příloha 1: Parametry hmoţdinek - mechanické připevňování ETICS s doplňkovým lepením Hodnoty R panel a R spára pro výpočet soudrţnosti ETICS R d: Typ ETICS stomixtherm alfa stomixtherm beta Podmínky uloţení za sucha i za mokra za sucha za mokra Soudrţnost Rc [kn] Ejotherm ST U Ejotherm STR U Ejotherm NT U Termoz 8 NZ Ejotherm STR U zapuštěná montáž Ejotherm NTK U Termoz 8 UZ PTH-KZ PTH-KZL PTH PTH-L R panel 0,51 0,51 0,47 0,51 0,41 0,41 R spára 0,40 0,40 0,36 0,40 0,36 0,36 R panel 0,37 0,37 0,37 R spára 0,35 0,35 0,35 R panel 0,40 0,40 0,40 R spára 0,29 0,29 0,29 přes výztuţ 1) VT Rkotva 1,29 1) - Rd = (Rkotva x n) / γ M1 n - počet hmoţdinek na 1 m 2 γ M1 - národní bezpečnostní součinitel (γ M1 = 2) zapuštěná montáž - minimální tloušťka EPS desky je 100 mm Rozměry hmoţdinek Typ hmoţdinky Kategorie pouţití dle ETAG 014 Délka l [mm] Jmenovitý průměr vrtáku d0 [mm] Řezný průměr vrtáku dcut (min./max.) [mm] Minimální účinná hloubka kotvení hef [mm] Minimální hloubka vrtu h1 [mm] Platná ETA Ejotherm STR U A,B,C,D,E 115 aţ 335 po 20 mm 8 8,45 25 / 65 1) 35 / 75 1)2) ETA 04/0023 Ejotherm NT U A,B,C 95 aţ 215 po 20 mm 8 8, ETA 05/0009 Ejotherm NTK U A,B,C 90 aţ 210 po 20 mm 8 8, ETA 07/0026 Ejotherm ST U A,B,C,D,E 95 aţ 335 po 20 mm 8 8, ETA 02/0018 PTH-KZ 60/8-L a A,B,C 75 aţ 275 po 20 mm 8 8 / 8, ) 45 ETA 05/0055 PTH-KZL 60/8-L a A,B,C 95 aţ 275 po 20 mm 8 8 / 8, ) 65 ETA 05/0055 PTH 60/8-L a A,B,C 55 aţ 175 po 20 mm 8 8 / 8, ) 45 ETA 05/0055 PTH-L 60/8-L a A,B,C 75 aţ 175 po 20 mm 8 8 / 8, ) 65 ETA 05/0055 Termoz 8 UZ A,B,C 110 aţ 230 po 20 mm 8 8, ETA 02/0019 Termoz 8 NZ A,B,C,D 110 aţ 230 po 20 mm 8 8, ETA 03/0019 1) - platí pro kategorii pouţití E 2) - minimální hloubka vrtu h1 pro zapuštěnou montáţ je 50 mm, pro kategorii E pak 90 mm 3) - nominální kotvicí délka hnom je 35 mm pro hmoţdinky PTH, PTH-KZ, resp. 55 mm pro hmoţdinky PTH-L a PTH-KZL Hodnoty odolnosti hmoţdinek proti vytrţení N Rk [kn] Typ hmoţdinky Beton C12/15 Beton C16/20 C50/60 Plné pálené cihly Plné silikátové (vápenopísk ové) cihly Plné cihly a tvárnice z lehkého betonu Svisle děrované pálené cihly Svisle děrované silikátové cihly Dutinové tvárnice z lehkého betonu Dutinové pálené cihly Ejotherm STR U 1,5 1,5 1,5 1,5 0,6 1,2 1,5 0,6 0,75 Ejotherm NT U 1,2 1,2 1,5 1,5 0,5 0,9 1,5 0,5 0,75 Ejotherm NTK U 0,6 0,9 0,9 0,9 0,6 0,9 Ejotherm ST U 0,75 1,2 1,2 1,2 0,6 0,6 0,75 0,4 0,75 PTH-KZ 60/8-L a 0,5 0,6 0,75 PTH-KZL 60/8-L a 0,5 PTH 60/8-L a 0,6 0,9 0,9 PTH-L 60/8-L a 0,6 Termoz 8 UZ 1,5 1,5 1,5 1,5 0,6 0,75 0,75 0,4 Termoz 8 NZ 1,5 1,5 1,5 1,5 0,4 0,75 1,2 0,4 0,6 Poznámka 1) - ČSN EN ) - ČSN EN plocha průřezu sníţena děrováním kolmým na loţnou spáru do 15 % 3) - Sníţení plochy průřezu loţné spáry v důsledku styčného jádra do 10 %, max. velikost styčného jádra 110 x 45 mm 4) - Plocha průřezu sníţená děrováním kolmým na loţnou spáru od 15 % do 50 % 5) - Plocha průřezu sníţená děrováním kolmým na loţnou spáru přes 15 %. Minimální tloušťka vnější stěny je 20 mm 6) - Tloušťka vnější stěny min. 50 mm pro tvárnice tloušťky 175, 240, 300 mm; min. 40 mm pro tvárnice tloušťky 365 mm dle DIN ) - Např. Porotherm P+D 1) 1) 2) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

7 Stránka 7 z 13 Geometrické rozmístění hmoţdinek Podklad beton Plné pálené a silikátové (vápenopískové) cihly Ejotherm STR U, Ejotherm NT U, Ejotherm ST U, Ejotherm NTK U, Termoz 8 NZ, Termoz 8 UZ Svisle děrované pálené a silikátové (vápenopískové) cihly, plné a dutinové tvárnice z lehkého betonu Min. tloušťka podkladu [mm]* Rozteč kotev [mm] Vzdálenost od kraje podkladu [mm] PTH-KZ 60/8-L a, PTH-KZL 60/8-L a, PTH 60/8-L a, PTH-L 60/8-L a Min. tloušťka podkladu [mm]* Rozteč kotev [mm] Vzdálenost od kraje podkladu [mm] * - pokud je tloušťka podkladu menší, musejí se provést výtahové zkoušky na stavbě dle ETAG 014 Doporučený kotevní plán EPS desky, MW desky MW lamely + kotvení přes základní vrstvu ETICS Okrajová oblast Vnitřní oblast Okrajová oblast Vnitřní oblast 6 hmoţdinek 5 hmoţdinek 8 hmoţidnek 10 hmoţdinek 10 hmoţdinek 12 hmoţdinek 12 hmoţdinek 2 hmoţdinky na 1 m 2 kotvení přes základní vrstvu ETICS 14 hmoţdinek 3 hmoţdinky na 1 m 2 kotvení přes základní vrstvu ETICS

8 Stránka 8 z 13 Ostatní parametry hmoţdinek Typ hmoţdinky Spolehlivost montáţ 1) pro kategorii A Spolehlivost montáţ 1) 3) pro kategorii A Bodový činitel prostupu tepla χp Ejotherm STR U 0,7 mm 0,7 mm 1,9 mw.k -1 Ejotherm STR U 2) 0,7 mm 0,7 mm 1,56 mw.k -1 Ejotherm NT U 0,7 mm 3,8 mm 1,9 mw.k -1 Ejotherm NTK U 0,7 mm 6,4 mm 1,9 mw.k -1 1) zkouška dle Zkušebního předpisu 1 Posouzení spolehlivosti montáţe hmoţdinek (vydaných CZB) 2) zapuštěná montáţ 3) stanovený dle předpisu TR-025 Příloha 2 Doporučený počet hmoţdinek pro doplňkové kotvení Druh ETICS EPS EPS MW desky MW lamely Hmotnost vnějšího souvrství do 10 kg/m 2 nad 10 kg/m 2 bez rozlišení bez rozlišení Okrajová oblast (O), plocha (P) O P O P O P O P Budovy s výškou do 8 m Budovy s výškou 8-20 m Budovy s výškou nad 20 m Příloha 3 Mechanické vlastnosti desek tepelné izolace Popis a vlastnosti Pevnost v tahu kolmo k rovině desky za sucha Pevnost v tahu kolmo k rovině desky za vlhka EPS deska EPS deska s přídavkem grafitu MW deska (podélná orientace vláken) MW lamela (příčná orientace vláken) 100 kpa 100 kpa 10 kpa 80 kpa 100 kpa 100 kpa 6,5 kpa 54 kpa Pevnost ve smyku 0,02 MPa 0,05 MPa 0,02 MPa Modul pruţnosti ve smyku 1,0 MPa 1,0 MPa 1,0 MPa

9 Stránka 9 z 13 Příloha 4 Kategorie odolnosti proti mechanickému poškození dle ETAG 004 Typ omítky stomixtherm alfa Vnější souvrství 1x výztuţ VT1 2x výztuţ VT1 1x výztuţ VT1 + vyztuţující zesílení A. SI. V. S. Brick systém Flexy Kategorie užití III II II III II II III II II III II II I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I II II II II II II Alfa- DEKOR G Typ omítky stomixtherm alfa EPS s přídavkem grafitu Vnější souvrství 1x výztuţ VT1 A. SI. V. S. Brick systém Flexy Kategorie užití II II II II II II II II II II II II I II Alfa- DEKOR G Typ omítky stomixtherm beta MW desky Vnější souvrství 1x výztuţ VT1 2x výztuţ VT1 1x výztuţ VT1 + vyztuţující zesílení A. SI. V. S Kategorie užití II I I II I I II II II III II II I I I I I I I I I I I I I I I I I I Typ omítky stomixtherm beta MW lamely Vnější souvrství 1x výztuţ VT1 2x výztuţ VT1 A. SI. V. S Kategorie užití II II II II II II II II II III II II I I I I I I 1x výztuţ VT1 + I I I I I I I I I I I I vyztuţující zesílení I Pásmo na úrovni přízemí snadno přístupné veřejnosti a vystavené nárazům tvrdých předmětů, ale nepodléhající hrubému zacházení II Pásmo vystavené nárazům vrhaných nebo kopaných předmětů, ale na takových veřejných prostranstvích, kde výška systému omezí rozsah nárazů, nebo v niţších úrovních, kde budova je přístupna hlavně osobám, které mají zájem ji šetřit III Pásmo, které s největší pravděpodobností nebude vystaveno nárazům vyvolaným lidmi nebo vrţenými nebo kopanými předměty

10 Stránka 10 z 13 Příloha 5 Hodnoty ekvivalentní vzduchové vrstvy s d pro vnější souvrství ETICS stomixtherm alfa + typ konečné povrchové úpravy Ekvivalentní vzduchová vrstva s d vnějšího souvrství [m] stomixtherm beta + typ konečné povrchové úpravy Ekvivalentní vzduchová vrstva s d vnějšího souvrství [m] A.15 0,28 A.15 0,41 A.20 0,34 A.20 0,45 A.30 0,43 A.30 0,53 S.30 0,25 S.30 0,30 V.30 0,20 V.30 0,25 SI.15 0,26 SI.15 0,32 SI.20 0,20 SI.30 0,26 SI.30 0,28 Brick systém Flexy 0,42 AlfaDEKOR G 0,34 stomixtherm alfa egalizační nátěr na minerálních omítkách + typ konečné povrchové úpravy Ekvivalentní vzduchová vrstva s d vnějšího souvrství [m] stomixtherm beta egalizační nátěr na minerálních omítkách + typ konečné povrchové úpravy Ekvivalentní vzduchová vrstva s d vnějšího souvrství [m] GamaDEKOR SIL 0,45 GamaDEKOR SIL 0,50 GamaDEKOR SA 0,45 GamaDEKOR SA 0,50

11 Stránka 11 z 13 Příloha 6 Tepelně technické a difúzní vlastnosti jednotlivých součástí ETICS Materiál faktor difúzního odporu μ Objemová hmotnost v suchém stavu Deklarace souč. tepelné vodivosti λ D Měrná tepelná kapacita Charakter. hmotnostní vlhkost w m tloušťka vrstvy [ ] [kg / m 3 ] [W / m / K] [J / kg / K] [%] [mm] AlfaFIX S , ,3 4 aţ , ,3 3 aţ 5 AlfaFIX S , ,3 3 aţ 5 AF, AD Příloha , ,8 1,5; 2,0; 3,0 dle zrnitosti SF, SD Příloha , ,3 1,5; 2,0; 3,0 dle zrnitosti SIF, SID Příloha , ,8 1,5; 2,0; 3,0 dle zrnitosti VF, VD Příloha , ,8 1,5; 2,0; 3,0 dle zrnitosti GamaDEKOR SIL Příloha , ,8 dle tloušťky a počtu nátěrů GamaDEKOR SA Příloha , ,8 dle tloušťky a počtu nátěrů AlfaDEKOR G Příloha , ,8 3 aţ 3,5 Brick systém Flexy Příloha , ,8 3 Rigips EPS 70 F 20 aţ 40 < 20 0, ,0 50 aţ 180 Styrotrade EPS 70F 20 aţ 40 < 20 0, ,0 50 aţ 180 Jackon EPS 70F 20 aţ aţ 20 0, ,0 50 aţ 180 Nobasil FKD 1,5 70 aţ 175 0, ,7 50 aţ 160 Nobasil FKL 3,3 70 aţ 175 0, ,7 50 aţ 160 MW Rockwool Fasrock 4,85 70 aţ 175 0, ,7 60 aţ 180 MW Rockwool Fasrock L 2,05 70 aţ 175 0, ,7 50 aţ 180 Rigips GreyWall aţ 40 < 20 0, ,4 50 aţ 180 Styrotrade Styrotherm Plus aţ 40 < 20 0, ,4 50 aţ 180

12 Stránka 12 z 13 Příloha 7 Navrhování detailů zaloţení ETICS a nadpraţí a ostění okenních otvorů pro budovy s poţární výškou větší neţ h p = 12 m. 1. Zaloţení ETICS Při zaloţení ETICS pomocí zakládací lišty, případně montáţní latě musí být první řada provedena šířky minimálně 0,5 m provedena z tepelné izolace z minerální vlny. Toto neplatí, pokud je ETICS zaloţen pod úrovní terénu. 2. Okenní otvory Za vyhovující řešení se povaţuje pouţití tepelné izolace z minerální vlny v průběţných pásech šířky minimálně 0,5 m. Pásy jsou umístěny maximálně ve vzdálenosti 0,15 m nad plochou nadpraţí oken. Pokud jsou však okna od sebe dostatečně vzdálená, lze tento pás ukončit ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od hrany ostění. Jakákoliv jiná řešení uvedená v normě ČSN musejí být ověřena zkouškou podle ISO a ČSN

13 Stránka 13 z 13 Příloha 8 Dokumentace pro přípravu a provedení Projektová dokumentace obsahuje zejména: - technickou zprávu - doloţení tepelně technických vlastností konstrukcí ve výchozím stavu a s navrţeným ETICS a případně energetických vlastností budovy dle poţadavků ČSN a ostatních předpisů (vyhl. MPO č. 291/2001 Sb., zákon č. 406/2000 Sb. v platném znění aj.) - poţárně technické řešení - statické řešení včetně zprávy statika - výkresovou dokumentaci - projektová dokumentace musí obsahovat náleţitosti dané vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb - projektová dokumentace musí být zpracována osobou s oprávněním k projektové činnosti ve výstavbě Technická zpráva obsahuje zejména: - identifikační údaje - údaje o provedených zjištěních a měřeních - údaje o podkladu a jeho nutných úpravách pro montáţ ETICS - popis technického řešení úprav včetně dimenzí ETICS a návaznosti na stávající konstrukce - výpis ploch s jednotlivými druhy a dimenzemi ETICS - rozpis spotřeby materiálu Výkresová dokumentace obsahuje zejména: - situaci - půdorysy a řezy ve vhodném měřítku s vyznačením rozsahu, druhu a dimenzí ETICS - pohledy s vyznačením struktury a barevného řešení konečné povrchové úpravy ETICS na jednotlivých plochách - rozhodující detaily ETICS a jejich návaznosti na stávající konstrukce Stavební dokumentace obsahuje zejména: - specifikaci ETICS včetně příslušenství - dokumentaci ETICS - doloţení ETICS certifikáty a prohlášeními o shodě dle zvláštních předpisů (zákon č. 22/1997 Sb., v platném znění, aj.) - údaje o provedených zjištěních a případné návazné upřesnění projektové dokumentace - výrobní projektovou dokumentaci detailů neřešených dle projektové dokumentace Příloha 9 Označení ETICS 1020 STOMIX, spol. s r.o., Ţulová 178, IČ: CPD ETA - 05/0173 stomixtherm beta, Vnější tepelně izolační kompozitní systém minerální vlny ETAG STOMIX, spol. s r.o., Ţulová 178, IČ: CPD ETA - 05/0054 stomixtherm alfa, Vnější tepelně izolační kompozitní systém pěnového polystyrenu ETAG 004

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ Stránka 1 z 24 Tento dokument slouží jako předpis k navrhování vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (dále jen ETICS nebo systémy) s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a k navrhování

Více

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ vnějšího tepelně izolačních kontaktních systémů

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ vnějšího tepelně izolačních kontaktních systémů Stránka 1 z 22 Tento dokument slouží jako předpis k navrhování vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (dále jen ETICS nebo systémy) EUROREVIT THERM EPS s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň 070153 Prohlášení o vlastnostech č. 2014091807/0153 název výrobku: MAMUTTHERM P jedinečný identifikační kód: 070153 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM

Více

www.paulin.cz Postup pro navrhování ETICS Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 Paulín CZ, s.r.o.

www.paulin.cz Postup pro navrhování ETICS Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 Paulín CZ, s.r.o. Postup pro navrhování ETICS Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 Paulín CZ, s.r.o. 1 POSTUP PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS PAULÍN THERMOKAPPA 2000 A THERMOKAPPA 3000 3 1.1 Související technické předpisy pro navrhování

Více

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD 1020 Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060025372 Paulín THERMOKAPPA 2000 Vnější kontaktní systém s izolantem z EPS a s omítkou (ETICS), pro

Více

Technický list ETICS weber therm standard

Technický list ETICS weber therm standard Technický list ETICS weber therm standard 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm standard je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového polystyrenu

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Není relevantní Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_03 PUREN 13165T2DS(70,90)4CS(10/Y)150TR150WL(T)3WL(P)0,5WS(P)0,5

Více

Technický list. pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV )

Technický list. pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV ) pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV ) 1/ Základní údaje Venkovní tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) slouží na zvýšení tepelného

Více

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER TECHNICKÝ LIST na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou weber therm TWINNER s izolantem z desek Isover TWINNER Divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize WEBER

Více

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F Stránka 1 z 23 Tento dokument slouží jako předpis k navrhování vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (dále jen ETICS nebo systémy) STX.THERM ALFA s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS),

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1

Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu a zdiva Výrobce STACHEMA CZ s.r.o.,

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIII název výrobku: weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce

Více

KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067

KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067 1020 DOVA a.s., Kirilovova 115, 739 21 PASKOV, Česká Republika IČ: 41034554 KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067 Číslo výrobku: 0112 Prohlášeni o vlastnostech č: 0112 (v příloze) Vnější tepelná izolace

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VII název výrobku: weber therm klasik E jedinečný identifikační

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072

Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 1020 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 10 1020-CPD-020-025265 Den Braven THERM MINERAL, ETA-10/0329 podle ETAG 004:2000 Číslo Prohlášení o vlastnostech

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika technická specifikace posuzování

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika technická specifikace posuzování Prohlášení o vlastnostech č. 2014091813/0396 název výrobku: MAMUTTHERM Mu jedinečný identifikační kód: 130396 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM s.r.o.,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny V Bytovkách 803, Uhříněves, okres Praha D.1.2.b TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS V Praze 09.2014 Ing. Miroslav Zimmer Obsah A PODKLADY...

Více

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 1020 EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika IČ: 36270237 05 1020 CPD 020-024047 EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 Číslo výrobku: 0101 Prohlášeni o vlastnostech č: 0101

Více

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 1020 EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika IČ: 36270237 05 1020 CPD 020-024047 EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 TECHNICKÁ SPECIFIKACE SPECIFICKÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ

Více

Kontrolní a zkušební plán ETICS TOLTHERM prosinec 2013

Kontrolní a zkušební plán ETICS TOLTHERM prosinec 2013 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN Název stavby : Realizátor : Použitý systém : Skladba systému : lepidlo/stěrka Izolant Kotvení (ks) Síťovina Omítkovina Osoba pověřená vyplněním KZP : 1. Stav stávajícího ETICS

Více

www.stomix.cz PRODUKTOVÝ KATALOG Profesionální stavební řešení

www.stomix.cz PRODUKTOVÝ KATALOG Profesionální stavební řešení www.stomix.cz PRODUKTOVÝ KATALOG Profesionální stavební řešení STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ZATEPLENÍ Technologie zateplení (na co nezapomenout) 4 Řešení pro sanace nestabilních zateplovacích systémů 6 Možnosti zlepšení

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Není relevantní Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_04 Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce PUR-EN 13165-T2-DS(70,90)4-CS(10/Y)150-TR150-WL(T)3-WL(P)0,5- WS(P)0,5-MU(20)

Více

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-EPS

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-EPS 1020 MONTAKO s.r.o. Lobeček 732 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25123017 13 VISCO alfa MOETICSEPS01072013 číslo Prohlášení o vlastnostech: MOEPS130701 (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby)

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm Ceramic M Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č.

Více

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV 1020 MONTAKO s.r.o. Lobeček 732 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25123017 13 VISCO beta MOETICSMV01072013 číslo Prohlášení o vlastnostech: MOMV130701 (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

Viz tabulka 23 a příslušející text

Viz tabulka 23 a příslušející text HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice 13 DOP 329309 1020 ETA 06/0037 WDVS Hasitherm - POL Reakce na oheň B s1, d0 Vodotěsnost NPD 1 Nasákavost < 1 kg/m 2 po 1

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 2013

Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 2013 Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 201 Výrobce : ARTIS A, a.s. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec 15 IČO : 254199 Distributor : ARTIS A, a.s. Pražákova 52, 619 00 Brno S ohledem na možné změny ve

Více

Speciální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS)

Speciální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS) Obchodní název výrobku: Druh výrobku: Použití: Kotva Spiral Anksys Speciální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS) Kotva Spiral Anksys, typ Spiral Anksys SA15+, je

Více

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ NOVÉ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ pracné použití minerální vlny, možnost vzniku trhlin bez pásů z minerální

Více

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy EJOT upevnění pro zvláštní použití Energetická sanace budov vyžaduje stále více pro zpracování tepelně izolačních systémů nestandartní řešení. Zvláště u starých fasád nebo podkladů se zásadními vadami

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-13/0946//1

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-13/0946//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940946/1 název výrobku: ECOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA13/0946//1 Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Vnější tepelná izolace stěn z betonu

Více

Technický list pro ETICS TOLTHERM 2 prosinec 2013

Technický list pro ETICS TOLTHERM 2 prosinec 2013 Výrobce : Distributor : ARTIS A, a.s. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec 15 IČO : 254199 ARTIS A, a.s. Pražákova 52, 619 00 Brno S ohledem na možné změny ve výrobním programu výrobců komponent systému v dalším

Více

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU THERMOKAPPA 3000 vnější tepelně izolační systém (ETICS) výrobce Paulín CZ s izolantem z minerální vlny

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU THERMOKAPPA 3000 vnější tepelně izolační systém (ETICS) výrobce Paulín CZ s izolantem z minerální vlny TECHNICKÝ LIST VÝROBKU THERMOKAPPA 3000 vnější tepelně izolační systém (ETICS) výrobce Paulín CZ s izolantem z minerální vlny THERMOKAPPA 3000 označený evropskou značkou shody CE v srpnu 2011, vydal Paulín

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ omítkového systému

POKYNY PRO MONTÁŽ omítkového systému Stránka 1 z 5 I. SPECIFIKACE SYSTÉMU 1.1 Základní vrstva je tvořena stěrkovou hmotou ALFAFIX S1, ALFAFORM SCA, případně ALFAFIX S101. Stěrková hmota je vždy vyztužena skleněnou síťovinou VT1/1, resp. VT1.

Více

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. a izolantem z polystyrénu

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. a izolantem z polystyrénu Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou a izolantem z polystyrénu BC Oblasti použití Mapetherm P cz je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou a izolantem z pěnového polystyrenu.

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

www.stomix.cz PRODUKTOVÝ KATALOG Profesionální stavební řešení

www.stomix.cz PRODUKTOVÝ KATALOG Profesionální stavební řešení www.stomix.cz PRODUKTOVÝ KATALOG Profesionální stavební řešení STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ZATEPLENÍ Technologie zateplení (na co nezapomenout) 5 Řešení pro sanace nestabilních zateplovacích systémů 7 Možnosti zlepšení

Více

Pokyny pro navrhování ETICS

Pokyny pro navrhování ETICS Pokyny pro navrhování ETICS Tyto pokyny slouží jako předpis k navrhování vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (dále jen ETICS) MAMUT-THERM P, MAMUT-THERM C s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu

Více

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 1020 CPD 060031159

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 1020 CPD 060031159 1020 Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060031159 Paulín THERMOKAPPA 3000 Vnější kontaktní systém s izolantem z minerální vlny a s omítkou (ETICS),

Více

ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr

ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr ejotherm talířové hmoždinky ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr Při upevňování ETICS jsou izolační desky na fasádu nalepeny a následně mechanicky upevněny. Vlastní hmotnost je přenášena příčnými silami

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F Stránka 1 z 13 Tento dokument slouţí jako předpis k provádění (montáţi) (dále jen ETICS nebo systémy) STX.THERM ALFA s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS), STX.THERM BETA s tepelnou izolací z

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

Weber therm elastik SAN SA

Weber therm elastik SAN SA Pokyny pro navrhování ETICS se speciálním kotvením Spiral Anksys Spiral Anksys (SA) servisní ukotvení stávajícího ETICS Spiral Anksys (SA) finální ukotvení zdvojené izolace Spiral Anksys (SA) ukotvení

Více

www.paulin.cz Technologický předpis pro ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Paulín CZ, s.r.o.

www.paulin.cz Technologický předpis pro ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Paulín CZ, s.r.o. Technologický předpis pro ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Paulín CZ, s.r.o. 1 TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE 3 1.1 Podmínky pro montáž systémů 3 1.2 Posouzení a příprava podkladu 4 1.3 Provádění montáže systémů 5 1.3.1

Více

TECHNICKÝ LIST VÝROBKOVÉ ŘADY THERMOKAPPA 2000 vnější tepelně izolační systémy (ETICS) Paulín CZ s izolantem z polystyrenu

TECHNICKÝ LIST VÝROBKOVÉ ŘADY THERMOKAPPA 2000 vnější tepelně izolační systémy (ETICS) Paulín CZ s izolantem z polystyrenu TECHNICKÝ LIST VÝROBKOVÉ ŘADY THERMOKAPPA 2000 vnější tepelně izolační systémy (ETICS) Paulín CZ s izolantem z polystyrenu THERMOKAPPA 2000 označený evropskou značkou shody CE THERMOKAPPA 2000 GRAY označený

Více

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 11/2013 Pobočka 0200 České Budějovice vydává podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS řady Mistral TECTOTHERM 2012

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS řady Mistral TECTOTHERM 2012 Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS řady Mistral TECTOTHERM 2012 Objekt / akce:. Datum realizace od do.. Použitý izolant / omítka: Údaje o osobě, která vyplnila KZP v části 1. 7: Jméno a příjmení:..

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm DP Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit

Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit Vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit EPS-F Vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit Mineral Vnější tepelně izolační

Více

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22 A B C D OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C.4 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES M 0 DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ. 1 PŮDORYS 1NP M 2 PŮDORYS 1NP

Více

PŘÍLOHA TECHNICKÉ DOKUMENTACE K ZATEPLENÍ

PŘÍLOHA TECHNICKÉ DOKUMENTACE K ZATEPLENÍ PŘÍLOHA TECHNICKÉ DOKUMENTACE K ZATEPLENÍ PROTOKOL ČÍSLO: 34 ZPRACOVÁN DNE: 22.08.2012 ZADAVATEL Jméno a příjmení: Stanislav Kolář Telefon: 724 456 789 E-mail: kolar@seznam.cz Ulice: Průběžná, 123 Město,

Více

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Profi EPS 13/0947 Prohlášení o vlastnostech č. 00601-CPR-Profi EPS 1 Identifikační kód výrobku 004 2 Typ, série, sériové číslo ETA-13/0947

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů CHARAKTERISTIKA: zateplovací systém z polystyrenu určený na stěny

Více

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi EPS System s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS)

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi EPS System s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi EPS System s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) Tento systém ETICS je určen k použití jako vnější izolace stěn budov.

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0267

Evropské technické schválení ETA-07/0267 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a notifikován podle článku 10 Směrnice Rady

Více

Technický list ETICS weber therm plus ultra

Technický list ETICS weber therm plus ultra Technický list ETICS weber therm plus ultra 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm plus ultra je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy Technologický předpis Kapitola B Podklady pro navrhování zateplovacích systémů Baumit Duben 2017 www.baumit.cz Obsah A. Úvodní a všeobecná ustanovení... 03 A.1 Zkratky, názvosloví

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

Univerzální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS)

Univerzální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS) Spiral Anksys Technický list výrobku TL/ESA/01/2013 Obchodní název výrobku Druh výrobku Použití Kotva Spiral Anksys Univerzální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS)

Více

TP CZB 05-2007 External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS)

TP CZB 05-2007 External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) Vnější tepelně izolační kontaktní systémy (ETICS) TP CZB 05-2007 External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) TECHNICKÁ PRAVIDLA Kritéria pro kvalitativní třídy vnějších tepelně izolačních kontaktních

Více

TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY Kategorie použití hmoždinek v souladu s ETAG 014 Kategorie použití jsou defi novány podle podkladních materiálů takto:

TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY Kategorie použití hmoždinek v souladu s ETAG 014 Kategorie použití jsou defi novány podle podkladních materiálů takto: Kategorie použití hmoždinek v souladu s ETAG 014 Kategorie použití jsou defi novány podle podkladních materiálů takto: Kategorie použití A: Kategorie použití B: Kategorie použití C: Kategorie použití D:

Více

VISCO alfa VNĚJŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU S OMÍTKOU

VISCO alfa VNĚJŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU S OMÍTKOU Definice výrobků a zamýšleného použití Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS), zvaný ETICS v dalším textu, je navržen a prováděn v souladu s návrhovými a montážními pokyny držitele ETA, uloženými

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

WEBER therm elastik San SAW mineral zateplovací systém ETICS na bázi MW s využitím technologií Spiral Anksys Wool

WEBER therm elastik San SAW mineral zateplovací systém ETICS na bázi MW s využitím technologií Spiral Anksys Wool Vydáno: 8.3. 2016 Strana 1 Tento kontrolní list slouží jako podklad k navrhování a statickému posouzení nových zateplovacích systémů WEBER therm klasik San SAW mineral na bázi MW, včetně základní a/nebo

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm XM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

WDVS Hasitherm - POL

WDVS Hasitherm - POL HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice 13 DOP 329309 1020 ETA 06/0037 WDVS Hasitherm - POL eakce na oheň B s1, d0 Vodotěsnost NPD 1 Nasákavost < 1 kg/m 2 po 1

Více

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm Příloha číslo 1 Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm Zateplovaný objekt :. Identifikace ETICS :. Konkrétní skladba ETICS : izolant tloušťka :. mm omítka zrnitost :. mm :. ks / 1 m 2 :.

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou CHARAKTERISTIKA: vyznačuje se pružnou a trvanlivou základní vrstvou vhodný zejména pro větší objekty, ale i rodinné

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému povrchové úpravy 1/2012 Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému Ing. Tomá Po ta Co se starým, poškozeným zateplovacím systémem a jak jej odstranit nebo na něj nalepit nový?

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E. www.rockwool.cz PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E. www.rockwool.cz PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E www.rockwool.cz Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Více

zateplovací systém z minerální vlny (MW) pro provádění kontaktního zateplení stavebních konstrukcí

zateplovací systém z minerální vlny (MW) pro provádění kontaktního zateplení stavebních konstrukcí TECHNICKÝ LIST ETICS CEMIX THERM M Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací systém z minerální vlny (MW) pro provádění kontaktního zateplení

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená

KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - MW 2016/01 1. Jedinečný identifikační kód : KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního v souladu Vnější tepelná izolace stěn z betonu

Více

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA-05/0188 ETAG 004. Cemix THERM P

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA-05/0188 ETAG 004. Cemix THERM P 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 05 ETA05/0188 ETAG 004 Cemix THERM P Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál expandovaný polystyren

Více

ZATEPLUJTE RYCHLE + LEVNĚ = MODERNĚ!

ZATEPLUJTE RYCHLE + LEVNĚ = MODERNĚ! ZATEPLUJTE RYCHLE + LEVNĚ = MODERNĚ! Přednosti! Z jedné dózy lze přilepit až 14 ks polystyrenových desek Broušení a kotvení desek již po 2 hodinách od nalepení Vysoká úspora času viz. Časový harmonogram

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy podle ČSN EN 1991-1-4 Stavba: Stavba Obsah: Statické schéma střechy...1 Statický výpočet...3 Střecha +10,000...3 Schéma kotvení střechy...9 Specifikace

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW )

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady

Více

ETA-09/0171 z 18. března Evropské technické posouzení. Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně-technický zkušební úřad

ETA-09/0171 z 18. března Evropské technické posouzení. Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně-technický zkušební úřad Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby Stavebně-technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Evropské technické posouzení ETA-09/0171 z 18. března 2016 Anglická jazyková

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby)

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm Ceramic P Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č.

Více

NOVÉ PARAMETRY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS

NOVÉ PARAMETRY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS NOVÉ PARAMETRY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov ČR Úvod Stavební výrobek musí plnit svoji funkci ve stavbě tak, aby byly zajištěny základní požadavky na stavby.

Více

vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS)

vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS) Certifikovaný na bázi polystyrénových desek EPS v souladu s ustanovením 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č.

Více

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY CEMIX THERM DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY CEMIX THERM DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY CEMIX THERM DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ Vnější tepelněizolační kontaktní systémy (ETICS) Cemix THERM Komponent Vrstva název označení Cemix THERM P - izolant z polystyrenu THERM P BASIC Podkladní

Více

KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS )

KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

ZATEPLUJTE - EFEKTIVNĚ - CHYTŘE - MODERNĚ!

ZATEPLUJTE - EFEKTIVNĚ - CHYTŘE - MODERNĚ! ZATEPLUJTE - EFEKTIVNĚ - CHYTŘE - MODERNĚ! Přednosti! Z jedné dózy lze přilepit až 14 ks polystyrenových desek Broušení a kotvení desek již po 2 hodinách od nalepení Vysoká úspora času viz. Časový harmonogram

Více

Vnější kontaktní zateplovací systémy ETICS. External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) Aussenwärmedämm Verbundsysteme (WDVS)

Vnější kontaktní zateplovací systémy ETICS. External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) Aussenwärmedämm Verbundsysteme (WDVS) TP CZB Vnější kontaktní zateplovací systémy ETICS External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) Aussenwärmedämm Verbundsysteme (WDVS) 01-2014 TECHNICKÁ PRAVIDLA CECHU PRO ZATEPLOVÁNÍ BUDOV ČR,

Více