MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ"

Transkript

1 MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ

2 MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ

3 Obsah Strana I. PouÏití Systému Ekoplastik PPR 3 II. Garance 3 III. Základní informace o sortimentu 4 IV. Vlastnosti Systému Ekoplastik PPR V hody 4 2. Oznaãení prvkû Systému Ekoplastik PPR 4 3. Informace o základním materiálu pro v robu Systému Ekoplastik PPR 5 4. Normy pro v robu a zkou ení 5 5. Certifikace 5 V. Pfiedpokládané vlastnosti média v potrubním systému Základní parametry vodovodû 5 2. Základní parametry vytápûní 6 VI. Provozní podmínky potrubí z PPR vodovody 6 Tab. provozních parametrû potrubí z PPR pro vytápûní 7 Tab. provozních parametrû potrubí z PPR pro vodovody 8 VII. Provozní podmínky potrubí z PPR vytápûní Koncepãní fie ení otopné soustavy 6 2. Stanovení Ïivotnosti potrubí v systému vytápûní 9 3. Pfiíklad stanovení Ïivotnosti potrubí vytápûní 9 Graf pevnostní izotermy PPR Úpravy v soustavû vytápûní s ohledem na Ïivotnost potrubí Specifika podlahového vytápûní VIII. MoÏnosti vedení potrubí Ekoplastik 12 IX. MontáÏní pfiedpis Obecnû Délková roztaïnost a smr Èování Grafy pro odeãet délkové zmûny potrubí a velikosti kompenzace Pfiíklady v poãtû dilatací, kompenzací a kompenzace s pfiedpûtím Vzdálenosti podpor potrubí Uchycení potrubí Vedení potrubí Spojování do systému Izolace Tlaková zkou ka X. Skladování a doprava materiálu 26 XI. Závûreãné ustanovení 26 Pfiíloha Protokol o tlakové zkou ce 27 XII. Postup polyfúzního svafiování Potfiebné náfiadí Pfiíprava náfiadí Pfiíprava materiálu Vlastní postup svafiování XIII. Postup svafiování elektrotvarovkou Potfiebné náfiadí Pfiíprava náfiadí Vlastní postup svafiování 30 XIV. Tabulky tlakov ch ztrát

4 I. PouÏití Systému Ekoplastik PPR Potrubní Systém Ekoplastik PPR lze pouïít pro rozvody v obytn ch domech, administrativních i kulturních budovách, pro potrubí v prûmyslu i v zemûdûlství. Systém Ekoplastik PPR je urãen pro dopravu studené a teplé vody a pro teplovodní podlahové i ústfiední vytápûní. Potrubí Ekoplastik lze pouïít i pro dopravu vzduchu. VyuÏití chemické odolnosti a dal ích vlastností potrubí pro vedení jin ch kapaln ch, plynn ch ãi pevn ch látek je nutno posoudit v kaïdém konkrétním pfiípadû. II. Garance Na standardní prvky Systém Ekoplastik PPR se poskytuje záruka 10 let. Tato záruka je podmínûna správnou aplikací v robkû pfii dodrïení ustanovení následujícího montáïního pfiedpisu. Na ostatní v robky se poskytuje záruka 24 mûsícû. (Standardní prvky jsou vyznaãeny v katalogu v robkû zkratkou S). 3

5 III. Základní informace o sortimentu Potrubí a tvarovky Systému Ekoplastik PPR se vyrábûjí v tûchto rozmûrech (udáván vnûj í prûmûr potrubí): 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 a 110 mm. Na základû pfiedpokládané kombinace provozního tlaku a teploty se vyrábí potrubí v rozdíln ch tlakov ch fiadách (s rûznou tlou Èkou stûny): Potrubí EKOPLASTIK PPR PN 10 obecnû pro studenou vodu a podlahové vytápûní PN 16 obecnû pro teplou vodu a podlahové vytápûní PN 20 obecnû pro teplou vodu a ústfiední vytápûní Potrubí EKOPLASTIK STABI PN 20 obecnû pro teplou vodu a ústfiední vytápûní Tvarovky se vyrábí shodnû v nejvy í tlakové fiadû PN 20 v rûzn ch provedeních: Tvarovky celoplastové (nátrubky, kolena, T kusy jednoznaãné i redukované, redukce, záslepky, kfiíï). Tvarovky kombinované s mosazn m poniklovan m závitem pro závitové spoje (pfiímé pfiechodky, kolena, T kusy, nástûnná kolena, univerzální nástûnn komplet, pfiechodky s pfievleãnou maticí). Tvarovky kombinované pro pfiírubové spoje. Ventily plastové pfiímé s mosaznou kuïelkou (klasické i podomítkové). Kulové kohouty plastové s mosaznou poniklovanou koulí (klasické i podomítkové). Speciální prvky (kfiíïení, kompenzaãní smyãky). Systém Ekoplastik PPR je dále roz ífien nabídkou tûchto doplàkû: Náfiadí (sváfieãky, fiezáky, nûïky, ofiezávaãe, krabky, teplomûry a svafiovací pfiípravky). Izolace. Pfiíchytky, objímky, kovové Ïlábky, plastové Ïlaby a zátky. Podrobn a aktualizovan seznam prvkû je uveden v katalogu v robkû. IV. Vlastnosti Systému Ekoplastik PPR 1. V hody Pfii správné aplikaci Ïivotnost 50 let. Hygienická nezávadnost. Nekoroduje, nezarûstá. Ohebnost, nízká hmotnost, snadná, rychlá a ãistá montáï. Malá hluãnost, nízké tlakové ztráty tfiením. Ekologicky etrn v robek (moïnost recyklace nebo nezávadné spalování). 2. Oznaãení prvkû Systému Ekoplastik PPR Potrubí a tvarovky jsou ve v robû oznaãeny z dûvodu identifikace v prodejní síti i pfii pouïití. Prvky jsou znaãeny minimálnû takto: Potrubí: Ekoplastik, tlaková fiada, rozmûr, norma pro v robu, datum v roby a znaãka v robní linky. Tvarovky: Ekoplastik (pfiípadnû uvedena jen zkratka EK nebo EKO) a rozmûr. Jednotlivá balení tvarovek jsou doplnûna balícím títkem, kter obsahuje kromû typu prvku datum balení a identifikaci osoby v stupní kontroly. Na základû poïadavkû DIN 8077/1997, která je pouïívána pro v robu potrubí, se bude postupnû pfiecházet od oznaãení tlakové fiady PN na oznaãení SDR takto: MoÏnost identifikace kaïdého prvku je dûleïit m nástrojem kontroly jakosti a podkladem pro pfiípadné reklamaãní fiízení. PN SDR 11 7,4 6 4

6 3. Informace o základním materiálu pro v robu Systému Ekoplastik PPR Potrubí i tvarovky potrubního Systému Ekoplastik PPR jsou vyrobeny z polypropylenu typu 3. Polypropylen je polyolefín. Polypropylen typu 3 = (statistick ) random kopolymer polypropylenu (znaãeno PPR) Vybrané charakteristiky PPR VLASTNOSTI ZKU EBNÍ PODMÍNKY JEDNOTKA PPR HODNOTA index toku taveniny MFI 230 C / 2,16 kg g / 10 min 1,30 ± 0,3 Mûrná hmotnost g / cm 3 0,9 Mez kluzu v tahu MPa ProdlouÏení na mezi kluzu % E modul pruïnosti v ohubu N / mm Vrubová houïevnatost 23 C kj / m 2 22 ± 3 0 C kj / m 2 4 4,5 Souãinitel délkové tepelné roztaïnosti m / mk 1, Souãinitel tepelné vodivosti W / mk 0,24 4. Normy pro v robu a zkou ení v robkû Prvky Systému Ekoplastik PPR jsou vyrábûny podle podnikové normy PN 01 v souladu s poïadavky EN a nûmeck ch norem DIN 8077 a DIN 8078, DIN 16962, DIN 4726 a mezinárodních standardû ISO 3212, ISO PrÛbûÏnû jsou do podnikové normy zapracovávány dal í charakteristiky z novû zavádûného systému evropsk ch norem EN. Pro zaji tûní kvality dle ISO 9001 jsou pravidelnû a dle pfiesnû stanoven ch postupû kontrolovány: - charakteristiky vstupní suroviny - parametry v robkû v jednotliv ch fázích v roby - v robní zafiízení - parametry mûfiících pfiístrojû. 5. Systém Ekoplastik PPR je certifikován v tûchto zemích: âeská republika, Rakousko, Polsko, Slovensko, Rusko, Chorvatsko, Ukrajina, Bulharsko, Maìarsko, Rumunsko, panûlsko, Slovinsko, Nûmecko, Japonsko a Portugalsko. V. Pfiedpokládané vlastnosti média v potrubním systému. 1. Základní parametry rozvodû vnitfiních vodovodû Následující tabulka udává základní obecná kritéria pro volbu tlakové fiady, tzn. hodnoty tlakû a teplot vyskytujících se obecnû ve vnitfiních vodovodech: médium maximální pracovní tlak [bar] maximální pracovní teplota [ C] studená voda 0 10 do 20 C * teplá voda 0 10 do 60 C ** * U pitné vody je z hygienick ch dûvodû maximální teplota 20 C. ** V rozvodech teplé vody se pfiedpokládá max. teplota vody v místû v tokové baterie 57 C jako ochrana proti opafiení. U rozvodû teplé vody se pfiedpokládá varianta krátkodobého pfiehfiívání teplé vody na vy í teploty (70 C) v místû ohfievu z hygienick ch dûvodû likvidace patogeních mykobakterií a bakterií Legionela. 5

7 Systém Ekoplastik PPR je moïno pouïít pro v echna potrubí vnitfiního vodovodu (studená pitná voda, studená uïitková voda, teplá voda, cirkulace). Pro plastov potrubní systém se pfiedpokládá Ïivotnost 50 let pfii správné volbû materiálu, tlakové fiady a správné aplikaci. Tlakovou fiadu v závislosti na systému ohfievu teplé vody a regulaci její teploty volí projektant. 2. Základní parametry rozvodû vytápûní Pfii posuzování vhodnosti pouïití prvkû Systému Ekoplastik PPR pro vytápûní musíme pouïít hodnotu vstupní v poãtové teploty otopné vody t 1, coï je nejvy í teplota, která se v soustavû vyskytuje. Projektant soustavy vytápûní ji volí v závislosti na poïadované teplotû na vstupu do otopn ch tûles, podle technick ch moïností zdroje tepla a typu expanzní nádoby. Podle její hodnoty se rozli ují otopné soustavy: Otopná soustava Teplotní rozmezí PouÏití Systému Ekoplastik PPR Teplovodní nízkoteplotní t 1 65 C vhodné Teplovodní otevfiené 65 C t 1 95 C v tomto rozsahu teplot ménû vhodné Teplovodní uzavfiené 65 C t C v tomto rozsahu teplot nevhodné Horkovodní t C nevhodné Obvyklé v praxi pouïívané teplotní spády teplovodních soustav jsou 90/70 C, 85/75 C, 80/60 C, 75/65 C, 70/50 C, 70/60 C, v jimeãnû 92,5/67,5 C, u nízkoteplotních soustav 55/45 C, 45/35 C, 35/25 C. Pro v echny tyto varianty lze Systém Ekoplastik PPR pouïít, zejména pro 75/65 C, 70/50 C, 70/60 C a pro nízkoteplotní soustavy. VI. Provozní parametry potrubí z PPR - vodovod Provozními parametry se rozumí maximální provozní tlak, teplota a Ïivotnost a souvislost mezi nimi. Provozní parametry jsou v tabulce na str. 6, kde je zároveà vyznaãeno pouïití tlakov ch fiad potrubí pro rozvody studené a teplé vody. K v poãtu byl pouïit bezpeãnostní koeficient 1,5. (Pozn. Obecnû platí, Ïe vy í ãíslo tlakové fiady umoïàuje za stejné teploty vy í provozní tlaky a Ïe se vzrûstající teplotou klesá maximální pfiípustn provozní tlak vody v dané tlakové fiadû. Tvarovky Systému Ekoplastik PPR jsou vyrobeny v tlakové fiadû PN 20). Tlakovou fiadu PN 16 lze pouïít jen pro ty rozvody TUV, které mají kvalitní regulaãní technologií ohfievu TUV zaji tûnou odpovídající maximální teplotu TUV. VII. Provozní parametry potrubí z PPR - vytápûní 1. Koncepãní fie ení otopné soustavy Pro potrubí ústfiedního vytápûní jsou urãena potrubí EKOPLASTIK PPR PN 20 a EKOPLASTIK STABI. Volba materiálu potrubí je rozhodnutím, které podmiàuje dal í koncepãní fie ení otopné soustavy. Princip v poãtu otopné soustavy zûstává stejn jako u kovového tradiãního potrubí. Pfii porovnání kovového a plastového potrubí je základní rozdíl z hlediska návrhu v tom, Ïe plastové potrubí není vhodné vést volnû, v jimkou jsou technická podlaïí a podobné instalaãní prostory. Pokud je toto zohlednûno jiï pfii návrhu potrubních tras otopné soustavy, je pfiedpoklad ekonomického a bezpeãného fie ení. Respektováním odli n ch vlastností plastû lze kvalitu celé soustavy zv it. Typick m pfiíkladem vhodného uplatnûní plastového potrubí je tzv. hvûzdicová soustava. V principu se jedná o dvoutrubkovou vertikální otopnou soustavu s omezen m poãtem stoupaãek a velmi dlouh mi pfiípojkami tûles, které jsou vedeny v betono- 6

8 vé vrstvû podlahy. Tato soustava je speciálnû konstruována pro pouïití plastov ch rozvodû, kde pfied poïadavkem minimální délky potrubí je upfiednostnûn poïadavek minimálního poãtu spojû plastového potrubí. Ideální je pro tento úãel pouïít potrubí EKOPLASTIK PPR navinuté v kotouãích, pro vytápûní je rovnûï vhodné potrubí EKOPLASTIK STABI. Tabulka: Provozní parametry potrubí z PPR pro vytápûní Provozní doba uvedená v tabulce je poãítána pfii nepfietrïitém provozu. V slednou pfiedpokládanou Ïivotnost, vzhledem k délce topného období, je tfieba dopoãítat dle pfiíkladu na str. 9, viz: v sledná pfiedpokládaná Ïivotnost. TEPLOTA [ C] PROVOZNÍ DOBA (ROKY) TLAKOVÁ ADA PN 10 PN 16 PN 20 STABI P ÍPUSTN PROVOZNÍ TLAK [BAR] 1 7,68 12,12 15,30 15,30 5 7,20 11,40 14,34 14, ,96 10,98 13,86 13, ,72 10,62 13,38 13, ,54 10,38 13,08 13,08 1 6,48 10,26 12,90 12,90 5 6,06 9,60 12,12 12, ,88 9,36 11,76 11, ,64 9,00 11,28 11, ,52 8,70 10,98 10,98 1 5,52 8,70 10,98 10,98 5 5,10 8,10 10,20 10, ,92 7,86 9,90 9, ,80 7,56 9,54 9, ,62 7,32 9,24 9, ,1 9,24 9, ,0 8,54 8, ,6 8,28 8, ,0 7,98 7, ,5 7,62 7, ,5 7,80 7, ,5 7,14 7, ,1 7,02 7, ,6 6,06 6, ,2 5,10 5, ,2 6,54 6, ,4 5,76 5, ,0 4,80 4, ,5 3,84 3, ,1 4,62 4, ,00 3,00 BEZPEâTNOSTNÍ KOEFICIENT 2,5 Podlahové vytápûní Ostatní vytápûní 7

9 Tabulka: Provozní parametry potrubí z PPR pro vodovody (podle DIN 8077/1997) TEPLOTA [ C] PROVOZNÍ DOBA (ROKY) TLAKOVÁ ADA PN 10 PN 16 PN 20 STABI P ÍPUSTN PROVOZNÍ P ETLAK [BAR] 1 17,6 27,8 35,0 35,0 5 16,6 26,4 33,2 33, ,1 25,5 32,1 32, ,6 24,7 31,1 31, ,2 24,0 30,3 30,3 1 15,0 23,8 30,0 30,0 5 14,1 22,3 28,1 28, ,7 21,7 27,3 27, ,3 21,1 26,5 26, ,9 20,4 25,7 25,7 1 12,8 20,2 25,5 25,5 5 12,0 19,0 23,9 23, ,6 18,3 23,1 23, ,2 17,7 22,3 22, ,9 17,3 21,8 21,8 1 10,8 17,1 21,5 21,5 5 10,1 16,0 20,2 20, ,8 15,6 19,6 19,6 25 9,4 15,0 18,8 18,8 50 9,2 14,5 18,3 18,3 1 9,2 14,5 18,3 18,3 5 8,5 13,5 17,0 17, ,2 13,1 16,5 16,5 25 8,0 12,6 15,9 15,9 50 7,7 12,2 15,4 15,4 1 7,7 12,2 15,4 15, ,2 11,4 14,3 14,3 10 6,9 11,0 13,8 13,8 25 6,7 10,5 13,3 13,3 50 6,4 10,1 12,7 12,7 1 6,5 10,3 13,0 13,0 5 6,0 9,5 11,9 11,9 10 5,9 9,3 11,7 11, ,1 8,0 10,1 10,1 50 4,3 6,7 8,5 8,5 1 5,5 8,6 10,9 10, ,8 7,6 9,6 9,6 10 4,0 6,3 8,0 8,0 25 3,2 5,1 6,4 6, ,9 6,1 7,7 7,7 5 2,5 4,0 5,0 5,0 STUDENÁ VODA TEPLÁ VODA BEZPEâTNOSTNÍ KOEFICIENT 1,5 8

10 Dal í vhodnou variantou pro plastové potrubí je klasick horizontální systém, kde je potrubí vedeno v dráïce nebo podél stavební konstrukce v krytu, kter zabezpeãí mechanickou ochranu potrubí, pfiípadnû umoïní fie it dilatace a zlep í estetiku rozvodu. NavrÏené potrubí je tfieba posoudit z hlediska Ïivotnosti. Pro posouzení je tfieba znát: maximální teplotu topné vody [ C] tlou Èku stûny pouïité trubky [mm] maximální provozní tlak [MPa] koeficient bezpeãnosti pro vytápûní vnûj í prûmûr pouïité trubky [mm] délku topného období za rok [mûsíce] 2. Stanovení Ïivotnosti potrubí v systému vytápûní Pro stanovení Ïivotnosti je tfieba urãit v poãtové napûtí ve stûnû trubky vyvozené maximálním provozním tlakem dle vzorce: oznaãení veliãina σ v = p. (D - s) 2. s. k σ v D s v poãtové napûtí [MPa] vnûj í prûmûr potrubí [mm] tlou Èka stûny [mm] p maximální tlak [MPa] k koeficient bezpeãnosti [pro vytápûní 2,5] Pro pfiepoãet: 1MPa = 10 barû Po stanovení v poãtového napûtí dle pfiedcházejícího vzorce vyneseme tuto hodnotu do grafu str. 10. Hodnoty napûtí jsou udány na svislé ose. Stanovíme prûseãík hodnoty v poãtového napûtí (vodorovná pfiímka) s izotermou maximální teploty vody ( ikmá pfiímka). Z prûseãíku vedeme svisle dolû kolmici na vodorovnou osu, která udává ãas v hodinách (men í stupnice v letech). Na vodorovné ose odeãteme pfiedpokládanou minimální Ïivotnost potrubí pfii nepfietrïitém vytápûní. Z podílu délky kalendáfiního roku (v mûsících) k délce topného období (v mûsících) stanovíme koeficient, kter m vynásobíme zji tûnou minimální Ïivotnost pfii nepfietrïitém vytápûní. V sledná hodnota udává reálnou pfiedpokládanou minimální Ïivotnost potrubí, samozfiejmû pfii splnûní v ech ostatních montáïních a provozních podmínek a pfii dodr- Ïení pfiedpokladû v poãtu (max. provozní tlak a teplota). 3. Pfiíklad stanovení Ïivotnosti potrubí v rozvodu vytápûní Vstupní data parametr hodnota pouïité potrubí PN 20 (20x3,4mm) max. provozní teplota vody 80 C σ v = 0,22. (20-3,4) 2. 3,4. 2,5 = 1,34 MPa max. provozní tlak délka topného období koeficient bezpeãnosti 2,5 0,22 MPa 7 mûsícû V sledná pfiedpokládaná Ïivotnost vzhledem k délce topného období: Minimální Ïivotnost pfii nepfietrïitém vytápûní (odeãteno z grafu na str. 10 pro izotermu 80 C) je hodin tj.: 25 let. 12 mûsícû 25 let. = 43 let 7 mûsícû 9

11 Pevnostní izotermy PPR C 20 C 30 C C C Srovnávací napûtí σv [MPa] ,5 60 C 70 C 80 C 90 C 95 C 100 C 110 C 3 2,5 2 1, ROKY 1 0, Îivotnost [hodiny] Zakonãení izotermy udává maximální Ïivotnost i pfii niï ím napûtí. Izotermy v grafu se neprodluïují. 10

12 4. Úpravy v soustavû vytápûní s ohledem na Ïivotnost potrubí V pfiípadû, Ïe v sledek stanoven posouzením je nevyhovující, lze provést tyto úpravy: 1/ sníïit maximální provozní tlak - je potfieba provést nov v poãet otopné soustavy a nové posouzení Ïivotnosti. Îivotnost se prodlouïí. 2/ sníïit maximální provozní teplotu topné vody - je potfieba provést nov v poãet otopné soustavy a nové posouzení Ïivotnosti. Îivotnost se podstatnû prodlouïí. 5. Specifika podlahového vytápûní Pfii instalaci podlahového teplovodního úãel maximální povrchová místnosti teplota podlahy [ C] vytápûní je tfieba dodrïet maximální povrchové teploty ná lapné vrstvy podlah v místnostech s pobytem osob. Pro obytná místnost 26 koupelna 30 umoïnûní pfienosu tepla se v podlahovém vytápûní volí nízké rychlosti proudûní topné vody (pfiibliïnû 0,3 m/s). Tlak okolí bazénu 32 v potrubí se urãuje podle provozních parametrû otopné soustavy. Teplota topné vody se stanoví v poãtem zejména v závislosti na typu místnosti, skladbû podlahové konstrukce a venkovní v poãtové teplotû v místû stavby. Obecnû se v podlahovém vytápûní vyskytují teploty maximálnû 45 C a tlak 0,3 MPa. Pro tyto parametry se pouïívá potrubí EKOPLASTIK PPR PN 10 nebo PN 16. Pro pokládání topn ch okruhû se pouïívají potrubí navinutá v kotouãích. Potrubí natoãená v kotouãích jsou v hodnûj í, jelikoï není tfieba pouïít v podlahové konstrukci Ïádné spoje. Topné trubky se kladou do podlahové konstrukce spirálovitû. PrÛmûr a rozteã trubek je tfieba stanovit v poãtem. V projektu podlahového vytápûní je rovnûï tfieba urãit zpûsob regulace topného v konu podlahy a zaji tûní dodrïení maximální povrchové teploty. V místech s potfiebou vy ího v konu a kde není stál pobyt osob (pod okny) se pokládají topné trubky hustûji. Naopak v místech se stál m nábytkem se topné trubky pro vytápûní místnosti nepokládají. Maximální délka topného hadu pro 1 topn okruh je 100 m. Sekce místnosti s více topn mi okruhy musí b t dilataãnû oddûleny (vãetnû ná lapné vrstvy). Podlahová konstrukce se zabudovan m teplovodním potrubím musí b t dilataãnû oddûlena od stûn. Jednotlivé okruhy zaãínají v rozdûlovaãi a konãí ve sbûraãi. U potrubí musí b t zaji tûna moïnost odvzdu nûní v nejvy ím místû. Z dûvodu ekonomického provozu podlahového vytápûní je tfieba zvolit ná lapnou vrstvu podlahového vytápûní s co nejmen ím tepeln m odporem. (Nejvhodnûj- í krytinou je dlaïba). Pfii pokládání je tfieba zajistit polohu potrubí a jeho osové vzdálenosti. Potrubí lze pfiichytit na kovovou síè k tepelné izolaci, vtlaãit do distanãních profilû nebo profilované tepelné izolace. krycí li ta dilataãní pásek povrch podlahy betonová podlaha potrubí PPR tepelná izolace profilovaná deska strop 11

13 Pro montáï platí stejná pravidla jako pro montáï potrubí vodovodû. Pfii pokládání potrubí je tfieba peãlivû odvíjet z kotouãe, aby nedocházelo k torznímu namáhání potrubí a postupnû potrubí uchycovat k podkladu. Zvlá tní pozornost je tfieba vûnovat pfiichycení potrubí ke kovov m podkladním sítím. V místû pfiichycení nesmí b t nebezpeãí mechanického po kození potrubí. Minimální teplota pro montáï je 15 C. Po uloïení potrubí je tfieba potrubí natemperovat pfiibliïnû na polovinu provozní teploty. Potrubí se dotvaruje a teprve nyní lze pfiistoupit k provádûní dal ích vrstev podlahy. Úãel místnosti maximální povrchová teplota podlahy. Podlahové vytápûní je jedním z velmi pfiíjemn ch a efektivních zpûsobû vytápûní. Aby mohlo b t vyuïito v ech jeho v hod, je tfieba otopnou soustavu peãlivû navrhnout pfii zohlednûní i ostatních faktorû, jelikoï ve vût inû pfiípadû je podlahové vytápûní jen jedním z typû v otopném systému objektu. VIII. MoÏnosti vedení potrubí Ekoplastik MoÏnosti vedení potrubí vodovodu a vytápûní jsou shodné (s pfiihlédnutím ke specifikûm otopn ch soustav viz kapitola V, VII). Je tfieba zabezpeãit mechanickou ochranu potrubí a zohlednit nutnost potrubí podepfiít a kompenzovat dilatace. Potrubí pro vytápûní v interiéru doporuãujeme vést ve stavební konstrukci (stûna, podlaha, strop) nebo zakr t krytem. Napojení otopn ch tûles, které zûstane volné, doporuãujeme z estetick ch dûvodû provést kovov m pfiipojením, napfi. chromovanou mûdûnou trubkou. Potrubí lze vést: v dráïkách stûn v instalaãních pfiíãkách (pfiedstûnová montáï) v podlahách, stropech podél stûn (volnû nebo v krytech) v instalaãních achtách a kanálech pouïití potrubí mimo objekt je nutno posoudit dle konkrétních podmínek. 12

14 IX. MontáÏní pfiedpis 1. Obecnû Pro montáï lze pouïít jen prvky, které nebyly pfii dopravû a skladování po kozeny a zneãi tûny. Minimální teplota pro montáï plastov ch rozvodû je s ohledem na svafiování + 5 C. PfiI niï ích teplotách se obtíïnû zaji Èují podmínky pro vytvofiení kvalitních spojû. min. + 5 C Po celou dobu montáïe a dopravy se musí prvky plastového systému chránit pfied nárazy, údery, padajícím materiálem a pfied ostatními zpûsoby mechanického po kození. Oh bání potrubí se provádí bez nahfiívání pfii teplotû min.+ 15 C. Pro trubky prûmûru mm platí, Ïe minimální polomûr ohybu je 8 x prûmûr potrubí (D) min. + 5 C Je nepfiípustné oh bat potrubí za pomoci ohfiívání otevfien m plamenem nebo hork m vzduchem. KfiíÏení potrubí se provádí speciálními prvky pro tento úãel Spojování plastov ch ãástí se provádí polyfúzním svafiováním, dále svafiováním pomocí elektrotvarovek a svafiováním na tupo. Pfii svafiování vznikne homogenní spoj vysoké kvality. Pro spojování je tfieba dodrïet pfiesn postup a pouïít vhodné pfiístroje. Prvky Systému Ekoplastik PPR se nedoporuãuje svafiovat s prvky jiného v robce. Pro závitové spoje je tfieba pouïít tvarovky se závitem. ezání závitû na plastové prvky je zakázáno. Závity se tûsní teflonovou páskou nebo speciálními tûsnícími tmely. Pokud za kombinovanou tvarovkou následuje kovové potrubí, nelze jej v blízkosti tvarovky s ohledem na moïn pfienos tepla do tvarovky spojovat pájením nebo svafiováním. Pro uzavfiení nástûnn ch kolen, pfiípadnû univerzálního nástûnného kompletu pfied montáïí v tokov ch armatur (napfiíklad bûhem tlakové zkou ky) doporuãujeme pouïít plastové zátky. 13

15 2. Délková roztaïnost a smr Èování Rozdíl teplot pfii montáïi a pfii provozu, kdy je v potrubí dopravováno médium s odli nou teplotou neï byla pfii montáïi, zpûsobuje délkové zmûny prodlouïení nebo zkrácení. L1 Ls2 PB Ls1 l = α. L. t [mm] KU PB L2 α L t souãinitel teplotní délkové roztaïnosti [mm/m C], pro návrh EKOPLASTIK PPR α = 0,12 a EKOPLASTIK STABI α = 0,05 v poãtová délka (vzdálenost dvou sousedních pevn ch bodû v pfiímce) [m] rozdíl teplot pfii montáïi a pfii provozu [ C] Kompenzace délkov ch zmûn L s = k. (D. l) [mm] k materiálová konstanta, pro PPR k = 30 D vnûj í prûmûr potrubí [mm] l délková zmûna [mm] vypoãtená z pfiedchozího vzorce Pokud nejsou délkové zmûny na potrubí vhodn m zpûsobem kompenzovány, tzn. pokud není umoïnûno potrubí prodluïovat se a smr Èovat, koncentrují se ve stûnách trubek pfiídavná tahová a tlaková napûtí, která zkracují Ïivotnost potrubí. Vhodn zpûsob kompenzace je ten, pfii kterém se potrubí odkloní ve smûru kolmém na pûvodní trasu a na této kolmici se ponechá volná kompenzaãní délka (oznaãení Ls), která zajistí, Ïe pfii dilatování pfiímé trasy nevzniknou podstatná pfiídavná tlaková a tahová napûtí ve stûnû trubky. Kompenzaãní délka Ls závisí na vypoãteném prodlouïení (zkrácení) trasy, materiálu a prûmûru potrubí. Pro kompenzaci délkov ch zmûn se u polypropylenu vyuïívá ohebnosti materiálu. Kromû kompenzace v ohybu potrubní trasy se vyuïívá ohybov ch kompenzátorû. U - kompenzátor l l L k (min.10d) L k = 2. l [mm] L k (min.10d) L s PB - pevn bod KU - kluzné uloïení SK - smyãkov kompenzátor L - v poãtová délka potrubí L s - kompenzaãní délka l - délková zmûna L k - ífika kompenzátoru 14

16 Tabulka pro instalaci smyãkového kompenzátoru Smyãkov kompenzátor prûmûr potrubí vzdálenost pevn ch bodû L [m] PB KU SK KU PB L /2 L / Hodnotu délkové zmûny l i hodnotu kompenzaãní délky L s lze téï odeãíst z grafû viz str.: 16 a 17. Pfiíklady kompenzace zmûnou trasy: KU po trase l PB a) Zmûnou v ky potrubí: l KU po trase L KU po trase l l KU po trase L b) VyuÏití zmûny trasy vyvolané stavební konstrukcí: PB c) VyuÏití zmûny trasy vyvolané umístûním zafiízení nebo armatur: l KU po trase L PB PB Vodomûrná sestava 15

17 Stanovení hodnoty l Rozdíl teplot [ C] Délkové prodlouïení potrubí EKOPLASTIK PPR ProdlouÏení [mm] 100 C 90 C 80 C 70 C Rozdíl teplot [ C] 60 C 50 C 40 C 30 C 20 C Délkové prodlouïení potrubí EKOPLASTIK STABI 10 C 0 C ProdlouÏení [mm] 16

18 Stanovení kompenzaãní délky L s. l ProdlouÏení [mm] VyloÏení (volná délka) kompenzátoru L S [mm] mm 90 mm 75 mm 63 mm 50 mm 40 mm 32 mm 25 mm 20 mm 16 mm 17

19 Pfiíklady pro potrubí EKOPLASTIK PPR 1) Zadání: veliãina oznaãení hodnota jednotka délková zmûna l? mm koeficient délkové roztaïnosti α 0,12 mm/ m C délka potrubí L 10 m provozní teplota v potrubí tρ 60 C teplota pfii montáïi t m 20 C rozdíl teploty pfii montáïi t 40 C a pfii provozu ( t = tρ t m ) e ení: l = α. L. t [mm] l = 0, = 48 mm 2) Zadání: veliãina oznaãení hodnota jednotka kompenzaãní délka L s? mm materiálová konstanta PPR k 30 vnûj í prûmûr potrubí D 40 mm délková zmûna z pfiedchozího v poãtu l 48 mm e ení: L s = k. (D. l) [mm] L s = 30. (40. 48) = 1350 mm 3) Zadání: veliãina oznaãení hodnota jednotka ífika U-kompenzátoru L k? mm materiálová konstanta PPR k 30 vnûj í prûmûr potrubí D 40 mm délková zmûna z pfiedchozího v poãtu l 48 mm e ení: L k = 2. l [mm] L k = = 246 mm L k > 10 D 246 mm < L k = 400 mm Pfii kompenzaci délkové roztaïnosti lze vyuïít rovnûï pfiedpûtí potrubí, které umoïàuje zkrácení kompenzaãní délky. Smûr pfiedpûtí je opaãn neï pfiedpokládaná délková zmûna a velikost pfiedpûtí je polovina pfiedpokládané zmûny. 4) Zadání: veliãina oznaãení hodnota jednotka kompenzaãní délka pfii pfiedpûtí L sp? mm materiálová konstanta PPR k 30 vnûj í prûmûr potrubí D 40 mm délková zmûna z pfiedchozího v poãtu l 48 mm e ení: L sp = k. (D. l / 2 ) [mm] L sp = 30. (40. 24) = 930 mm Vypoãtená volná délka L s se rozumí bez jak chkoliv podpor ãi závûsû (uvnitfi této délky), které by bránily dilataci. Volná délka L s by nemûla pfiekroãit max. vzdálenost podpor v závislosti na prûmûru potrubí a teplotû média viz kap. IX oddíl 3. 18

20 3. Vzdálenosti podpor potrubí Maximální vzdálenost podpor potrubí EKOPLASTIK PPR PN 10 (vodorovné potrubí) potrubí Vzdálenost podpor [cm] pfii teplotû [mm] 20 C 30 C 40 C 50 C 60 C 70 C Maximální vzdálenost podpor potrubí EKOPLASTIK PPR PN 16 (vodorovné potrubí) potrubí Vzdálenost podpor [cm] pfii teplotû [mm] 20 C 30 C 40 C 50 C 60 C 70 C Maximální vzdálenost podpor potrubí EKOPLASTIK PPR PN 20 (vodorovné potrubí) potrubí Vzdálenost podpor [cm] pfii teplotû [mm] 20 C 30 C 40 C 50 C 60 C 70 C Pro svislá potrubí se maximální vzdálenosti potrubí násobí koeficientem 1,3. Potrubí EKOPLASTIK STABI potrubí [mm] Max. vzdálenost podpor [cm]

21 4. Uchycení potrubí Provedení potrubní trasy musí respektovat materiál rozvodû, tzn.pfiedev ím délkovou teplotní roztaïnost, nutnost kompenzací, dané provozní podmínky (kombinace tlaku a teploty) a zpûsob spojování. Uchycování rozvodû se provádí tak, aby byly rozli eny pevné body a kluzná uloïení pro pfiedpokládanou délkovou zmûnu potrubí. ZpÛsoby uchycení potrubí Z hlediska uchycení potrubí rozeznáváme 2 typy podpor: Pevn bod: Je takové uchycení, kde potrubí nemá moïnost dilatovat, tzn. v místû podpory se nemûïe pohybovat v ose potrubí (proklouzávat). v ohybu potrubí v místû odboãky v místû osazení armatury na potrubí pomocí pevnû staïen ch objímek pfiíchytkou mezi tvarovkami uchycením u tvarovky Kluzné uloïení Je zpûsob uchycení, kde potrubí je zabránûno vyboãit z osy trasy, av ak není mu bránûno v dilataãním pohybu (protahování, smr Èování). Kluzné uloïení mûïe b t realizováno napfi.: volnou objímkou objímkou s hákem poloïením potrubí do volného Ïlabu vedením potrubí v izolaci 20

22 5. Vedení potrubí Potrubí je montováno se spádem minimálnû 0,5 % k nejniï ím místûm, kde je umoïnûno jeho vypou tûní samostatn m vypou tûním nebo uzavíracími ventily s odvodnûním. Potrubí musí b t rozdûleno na ãásti, které lze v pfiípadû potfieby uzavfiít. Pro uzavírání se pouïívají pfiímé ventily nebo plastové kohouty, pro instalaci pod omítkou se pouïívají podomítkové ventily nebo kohouty. Pfied namontováním prvku doporuãujeme vyzkou et schopnost uzavírání. Pro ukonãení potrubí v místû montáïe mísící v tokové armatury se doporuãuje pouïít univerzální nástûnn komplet. Rozteã závitû pro montáï armatury je moïno nastavit na 150, 135 nebo 100 mm. PouÏití tohoto prvku zaruãuje kvalitní a rychlou montáï s vylouãením moïn ch nepfiesností. Pfii ukonãování rozvodu nástûnn mi koleny je tfieba zajistit jejich pfiesnou a pevnou polohu. Zejména pfii montáïi dvou nástûnn ch kolen pro mísící v tokové armatury (vanové, sprchové, umyvadlové baterie) musí b t zaji tûna jejich shodná v ka a rovnobûïné osy tvarovek. Pfii montáïi v tokov ch armatur nesmí docházet k torznímu namáhání nástûnn ch kolen. Proto se doporuãuje montáï na plastové drïáky nástûnek, které zajistí pfiesnou polohu. DrÏáky mají otvory pro montáï nástûnek dle bûïn ch rozteãí v tokov ch armatur. Vedení pfiipojovacího potrubí EKOPLASTIK PPR Pfiipojovací potrubí se provádí pfiedev ím z potrubí v prûmûrech mm. Potrubí je vût inou vedeno v dráïce. DráÏka pro vedení izolovaného potrubí musí b t volná a musí umoïàovat dilataci potrubí. Izolace na potrubí je potfiebná, kromû dûvodû tepeln ch, rovnûï jako ochrana potrubí pfied mechanick m po kozením a jako vrstva napomáhající kompenzaci délkové roztaïnosti. Doporuãuje se izolace pûnûn m polyetylénem nebo pûnûn m polyuretanem. Pfied zazdûním je nutno potrubí dûkladnû v dráïce ukotvit (úchytky - plastové ãi kovové objímky, zasádrování apod). Pfii vedení vodovodního potrubí v instalaãních pfiíãkách je nutné zajistit polohu potrubí vhodn m uchycením, napfi. systémem kovov ch objímek s podpûrn mi prvky. Potrubí musí b t vedeno s moïností dilatace a izolováno. Pfii vedení vodovodního potrubí v podlahov ch nebo stropních konstrukcích se pouïívají na potrubí ohebné plastové chrániãky (z polyetylenu), které zajistí mechanickou ochranu potrubí a zároveà vzduchová mezera mezi potrubím a chrániãkou vytváfií tepelnou izolaci. Volnû vedené plastové potrubí se pouïívá jen zfiídka, pro krátké vzdálenosti a v ménû nároãn ch prostorách (prádelny, technické prostory objektu apod.). Je tfieba zvlá tû peãlivû rozmístit podpory pro zaji tûní trasy potrubí, kompenzaci délkové roztaïnosti vyfie it v navazujících úsecích potrubí, které jsou zakryty, a potrubí opatfiit kvalitní izolací (pokud bude napfiíklad potrubí studené vody vedeno volnû po stûnû ve vytápûné místnosti, je velké nebezpeãí kondenzace vlhkosti na stûnû potrubí). Potrubí mûïe b t vedeno volnû po stûnû jen v prostorách, kde není nebezpeãí mechanického po kození potrubí provozem. 21

EPIC B521 G111 X721. MontáÏní pfiedpis. Systém Ekoplastik PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ. fie ení pro budovy a instalace

EPIC B521 G111 X721. MontáÏní pfiedpis. Systém Ekoplastik PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ. fie ení pro budovy a instalace EPIC B521 G111 X721 2008 Systém Ekoplastik PPR MontáÏní pfiedpis PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ Inteligentní fie ení pro budovy a instalace OBSAH I. PouÏití Systému Ekoplastik PPR 3 II. Garance

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah geberit silent.12_pp 4.12.2012 14:17 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 Sortiment.......................................................

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty Díl 4, ãást k V poãet systémû na udrïování tlaku Expanzní nádoby pro topné, chladící a solární systémy Technická kniha Návrh podle âsn V poãet tlakové expanzní nádoby

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). pulty vnûj í rozmûry poãet pulty bez konzoly pulty s konzolou dvefií ocelov plech RAL 32 nerezové provedení ocelov plech v h pevná zadní odnímatelná pevná zadní RAL 32 stûna zadní stûna stûna 1000 600

Více

Nácvikový kurz svařování a montáž plastového potrubí. Systém Ekoplastik PPR

Nácvikový kurz svařování a montáž plastového potrubí. Systém Ekoplastik PPR Nácvikový kurz svařování a montáž plastového potrubí Systém Ekoplastik PPR 1 OBSAH: 1. Seznámení s pracovištěm a cílem kurzu 2. Charakteristika a výhody systému 3. Ekologické hledisko 4. Vyráběný sortiment

Více

MONTÁŽNÍ PŘEDPIS. pro plastové potrubní systémy rozvodů studené pitné a teplé užitkové vody

MONTÁŽNÍ PŘEDPIS. pro plastové potrubní systémy rozvodů studené pitné a teplé užitkové vody MONTÁŽNÍ PŘEDPIS pro plastové potrubní systémy rozvodů studené pitné a teplé užitkové vody TERMOLUX, s.r.o. Mostní 100, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01 IČ 18055265, zapsána v OR vedeném u KS v Ostravě, oddíl

Více

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka VODOROVNÉ KONSTRUKCE Oddíl C V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

Geberit Monolith Obsah. Obsah

Geberit Monolith Obsah. Obsah Geberit Monolith Projektování a montáž mono_zlom_12 8.1.2013 10:24 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 SloÏení.........................................................

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Série FMA-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu

Série FMA-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu Série FM-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu Operaãní manuál M1893/1294 Celkov popis Pfievodník FM-900 firmy OMEG je ideální pro ekonomické monitorování prûtoku vzduchu ve vzduchovodech a potrubích, protoïe

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

13/7.3 VNITŘNÍ ROZVODY VODY

13/7.3 VNITŘNÍ ROZVODY VODY STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ DETAILY V OBRAZE Část 13, Díl 7, Kapitola 3, str. 1 13/7.3 VNITŘNÍ ROZVODY VODY Zajišťuje dopravu vody od hlavního uzávěru vnitřního vodovodu ke všem výtokům a zařízením. Při návrhu

Více

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii:

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii: wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m koutûm z programu wedi Sanoasa, které je moïno obloïit obklady, se z wellness my lenky stává ãistû soukromá

Více

âerpadla odpadních vod MultiCut

âerpadla odpadních vod MultiCut âerpadla odpadních vod MultiCut PouÏití Ponorná ãerpadla se fiezacím systémem MultiCut se pouïívají pro samostatné domy jako zaji tûní proti zpûtnému vzdutí. Jsou vhodná pro ãerpání domovních odpadních

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

Systém Ekoplastik. Rozvody vody a vytápění. Montážní předpis. 1. vydání 2013

Systém Ekoplastik. Rozvody vody a vytápění. Montážní předpis. 1. vydání 2013 Systém Ekoplastik ozody ody a ytápění 1. ydání 2013 Montážní předpis Tlakoé potrubní systémy oda, topení Tradiční český ýrobce silné zázemí mateřské společnosti Wain Group Inoatiní technologie PouÏití

Více

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla Popis/PouÏití SONOMETER 1000, statick kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla s plnû elektronick m zpûsobem mûfiení, je zaloïen na principu mûfiení ultrazvuku.

Více

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Omega 100 Montované pfiestavitelné pfiíãky FORM-A-ROOM vyrábí firma LIKO-S

Více

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabely, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabely, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabely, vané Ïíly - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295, IEC 60228 tfi.5 - Izolace jádra ze speciální smûsi PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m váním dle

Více

Asfaltové indele Isola

Asfaltové indele Isola Asfaltové indele Isola Návod ke kladení 04/05 IP-CZ ZpÛsob pokládky indele se stejn m v kov m pfiekrytím pro v echny sklony stfiechy Suché a zdravé domy V eobecná doporuãení Dfievûné bednûní Pro tuto krytinu

Více

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Tři kroky ke štěstí: Zaklapnout, vloïit, otoãit 1. Zatlačte trubku Quick-Pipe do příchytky Jednoduch úkol, protoïe trubka Quick-Pipe je optimálnû pfiizpûsobena

Více

DrenáÏní technika. V robní sortiment 327.300/17

DrenáÏní technika. V robní sortiment 327.300/17 DrenáÏní technika V robní sortiment 327.300/17 platnost od 1. 1. 2003 V tomto katalogu naleznete v e, co potfiebujete pro oddrenáïování pfiebyteãné prûsakové a spodní vody. Program RAUDREN se pouïívá rovnûï

Více

Instalační návod pro vestavné myčky. šíře 60 cm řady CDI a CDS

Instalační návod pro vestavné myčky. šíře 60 cm řady CDI a CDS Instalační návod pro vestavné myčky šíře 60 cm řady CDI a CDS 2 3 4 5 TECHNICKÉ POZNÁMKY PRO V ROBCE NÁBYTKU Tento model myãky je urãen pro zabudování do komponovatelného nábytku pod horní desku nebo pod

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit Kanály analsplit je nov, elegantní a praktick systém z PV pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. analsplit se lehce montuje pomocí vrutû a hmoïdinek. Trubky jsou uchyceny

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Katalog 2006 Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 Okken krytí

Více

Závitové vložky do plastu

Závitové vložky do plastu Závitové vložky do plastu 6,0$)&=VUR 9$OHMLD %UQR 7HOID[ 7HO ZZZVLPDIF]HPDLOLQIR#VLPDIF] Sortiment na ich závitov ch záliskû SERPLAST nabízí iroké moïnosti uplatnûní. NíÏe uvedená tabulka ukazuje moïnosti

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ

STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ Oddíl D Dovozce: TECONS, spol. s r.o., Ovesná 4, 109 00 Praha 10 - Horní Mûcholupy, tel.: +420 271 961 514, tel./fax:

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská 388 280 00 Kolín tel.: +420 321 726758 fax.: +420 321 728525 http://www.scame.cz e-mail: scame@scame.cz MBOX Series Rozvaděče pro staveniště MBOX Série ROZVADĚČE PRO STAVENIŠTĚ

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

LOC-LINE hadice pro chladicí kapaliny

LOC-LINE hadice pro chladicí kapaliny LOC-LINE hadice pro chladicí kapaliny KLÍâEM SYSTÉMU LOC-LINE JE JEDNODUCHOST A ÚâELN TVAR hadice LOC-LINE se dodávají ve 4 velikostech (1/ 4, 1/ 2, 3/ 4 2 1/ 2 ). ke v em velikostem nabízíme irok v bûr

Více

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití NYY-J/-O Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE - Mûdûné plné nebo lanûné jádro dle DIN VDE 0295 tfi. 1 nebo 2, IEC 60228 a HD 383 - Izolace jádra z termoplastického PVC - Îíly spolu stoãeny, barevné znaãení

Více

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka ODVOD OVACÍ SYSTÉMY Oddíl E V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL LiYY-BL/LiYCY-BL Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Konstrukce LiYY-BL - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 (plné jádro na vyïádání) - Jádro izolováno

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROLETOVÉ SCHRÁNKY V DOBù ET ENÍ ENERGIE INTEGROVANÉ DO FASÁDY TECHNICKY ZDOKONALENÉ JISTÉ STAVEBNù-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI Rolety k ochranû proti

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Sešit řešení. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Sešit řešení. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy MĚĎ je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK Sešit řešení Obsah 1. Základy 4 5 2. Dûlení a oh bání 6 9 3. ZpÛsoby spojování 10 13 4. Instalaãní techniky

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

Radiátorové ventily. pro v echny termostatické hlavice a servopohony. Vítûz testu

Radiátorové ventily. pro v echny termostatické hlavice a servopohony. Vítûz testu Radiátorové ventily pro v echny termostatické hlavice a servopohony Vítûz testu Termostatické radiátorové ventily Obsah strana Radiátorové ventily Standard 3 Popis 3 Konstrukce 3 PouÏití 4 Objednací ãísla

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe NÁVOD K OBSLUZE PrÛtokové ohfiívaãe 1 2 3 UPEV OVACÍ ROZMùRY 2 4 6 5 7 8 3 LEGENDA K OBRÁZKÒM 2 PrÛtokové ohfiívaãe ETA 0732, 1732, 2732 se smû ovací baterií a otoãn m ramínkem. MONTÁÎNÍ SCHÉMA 1. PrÛtokov

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû inliko Montované vestavky do halových objektů Získejte nový prostor pro člověka i techniku Montované vestavky do halových objektů inliko vyrábí firma

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání R TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody FIGHTER 2010 Vzduch je v ude kolem nás a je nejsnáze dostupn m zdrojem energie.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 tel: +420 777 832 853 e-mail: pokorny@projekce-pt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Účel: REKONSTRUKCE

Více

Rozvody vody a vytápění MONTÁŽNÍ PŘEDPIS. Systém Ekoplastik

Rozvody vody a vytápění MONTÁŽNÍ PŘEDPIS. Systém Ekoplastik Rozvody vody a vytápění MONTÁŽNÍ PŘEDPIS Systém Ekoplastik Obsah Základní informace o sortimentu................ 4 7 Systém Ekoplastik vlastnosti systému... 8 9 Výhody... 8 Označení prvků Systému Ekoplastik...

Více

N tovací matice a rouby

N tovací matice a rouby N to matice a rouby KAPITOLA 2.1 1 Náfiadí fiízené kroutícím momentem (ochrana proti protoãení) 2 3 4 5 Multigrip: velk rozsah svûrné síly. MoÏnost pouïití v materiálech s rozdíln mi tlou Èkami. Otvor

Více

Základní znalosti o upevàování

Základní znalosti o upevàování kotev a hmoïdinek Jak pfii projektování, tak pfii montáïi, ale i pfii prodeji a zákaznickém servisu je dûleïité znát základní podmínky, které mají vliv na pouïití a v bûr vhodn ch hmoïdinek. Proto pfiiná

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí PP-R INSTAPLAST - rozvody pitné a teplé vody, rozvody stlačeného vzduchu PP-R INSTAPLAST universální plastový potrubní systém použitelný pro tlakové rozvody:

Více

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání UTP 4 2 AWG 24/1 Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e PrÛmûr jádra: Izolace: Barevné oznaãení: 0,51 mm (AWG 24) Cu-jádro plné holé PE oranïová/bílo-oranïová modrá/bílo-modrá zelená/bílo-zelená hnûdá/bílo-hnûdá

Více

ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM

ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM Názvem smû ovaãe oznaãujeme armatury urãené k regulaci systémû teplovodního ústfiedního vytápûní, které regulují teplotu topné vody smû ováním. Smû ují vodu z topného

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO

DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO Oddíl A Dovozce: TECONS, spol. s r.o., Ovesná 4, 109 00 Praha 10 - Horní Mûcholupy, tel.: +420 271 961 514, tel./fax: +420 274 877 879,

Více

hliníkov ch skleníkû

hliníkov ch skleníkû Stavebnice hliníkov ch skleníkû Základní rady ke stavbû skleníku: Termín pro stavbu skleníku Nejvhodnûj í chvílí pro stavbu skleníku je doba babího léta na podzim. Skleník si tak postavíte v teple a klidu

Více

Snadno dostupn Pevn do ruky

Snadno dostupn Pevn do ruky S TA R R O B U S T N Í V E S T R A N N H O Á K NOVINKA Snadno dostupn Pevn do ruky S nov mi ventily. Pro velká prûtoková mnoïství. Snadno obsluhovatelné. Pro svafiování, nahfiívání, tepelné dûlení Ventily

Více

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabel, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabel, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabel, vané Ïíly - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295, IEC 60228 tfi.5 - Izolace jádra ze speciální smûsi PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m váním dle normy

Více

Systémy ochrany pfied pfiepûtím Ochranná a oddělovací jiskřiště

Systémy ochrany pfied pfiepûtím Ochranná a oddělovací jiskřiště Ochranná a oddûlovací jiskfii tû OBO slouïí ke galvanickému oddûlení a pfiemostûní komponent, které nesmûjí b t z provozního hlediska propojeny pfiímo. Pomocí tûchto pfiístrojû lze zabránit napfi. vzniku

Více

Problém: Každoroční enormní škody způsobené údery blesků

Problém: Každoroční enormní škody způsobené údery blesků Problém: Každoroční enormní škody způsobené údery blesků Boufiky jsou odedávna fascinujícím pfiírodním divadlem. ZároveÀ v ak také nezanedbateln m nebezpeãím pro ãlovûka a jeho okolí. Rozdíly elektrick

Více

Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost. Mobilní stûny MULTIWAL

Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost. Mobilní stûny MULTIWAL Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost Mobilní stûny MULTIWAL Mobilní stěny MULTIWAL Podpora dynamiky Vaší firmy KaÏdá moderní a dynamická firma má pfiání mít multifunkãní sídlo s prostory, které lze snadno

Více

EUR TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 1300 TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALACE......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

SIBRAL. Volná vlna z hlinitokfiemiãit ch vláken Krácená hlinitokfiemiãitá vlákna

SIBRAL. Volná vlna z hlinitokfiemiãit ch vláken Krácená hlinitokfiemiãitá vlákna Volná vlna z hlinitokfiemiãit ch vláken Krácená hlinitokfiemiãitá vlákna 969 J / kg / K max. 0,1 % hmotnosti Obsah granálií 0,2-0,5 mm max. 18 % 0,5-1 mm max. 2 % nad 1 mm max. 0,5 % Chemické sloïení SiO

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Katalog 2007 Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 A Okken krytí IP 31, IP

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

EPIC B521 G111 X721. Systém Ekoplastik PPR. Katalog v robkû. rozvody vody a vy tápění. Inteligentní fie ení pro budovy a instalace

EPIC B521 G111 X721. Systém Ekoplastik PPR. Katalog v robkû. rozvody vody a vy tápění. Inteligentní fie ení pro budovy a instalace EPIC 521 G111 X721 2010 Systém Ekoplastik PPR rozvody vody a vy tápění Inteligentní fie ení pro budovy a instalace : Systém Ekoplastik PPR Systém je určen pro tlakové rozvody pitné (studené) vody, teplé

Více

MAGNETICKÉ. ODVÁP OVAâE ANTIKAL MINI - MEDIUM 107 ANTIKAL MAGNUM 108. Technické charakteristiky 109. Instalace 110

MAGNETICKÉ. ODVÁP OVAâE ANTIKAL MINI - MEDIUM 107 ANTIKAL MAGNUM 108. Technické charakteristiky 109. Instalace 110 MAGNETICKÉ ODVÁP OVAâE ANTIKAL MINI - MEDIUM 107 ANTIKAL MAGNUM 108 Technické charakteristiky 109 Instalace 110 6 6MAGNETICKÉ ODVÁP OVAâE MAGNETICKÁ ÚPRAVA ZabraÀuje korozi a tvorbû vodního kamene u nástûnn

Více

PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel. podle normy DIN 59350

PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel. podle normy DIN 59350 PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel podle normy DIN 59350 PRECIZ, s.r.o. Rok zaloïení: 1995 Registrace: Sídlo: Provozovna: Pfiedmût ãinnosti: PÛsobnost: Vybavení: Krajsk soud v Brnû oddíl C, vloïka

Více

01-P1. Pfiíslu enství. Modul: Odkoufiení pro turbo kotle. Sekce: Koaxiální systém Ø 60/100 mm

01-P1. Pfiíslu enství. Modul: Odkoufiení pro turbo kotle. Sekce: Koaxiální systém Ø 60/100 mm ekce: Vodorovné odkoufiení skrz obvodovou stûnu (trubka v trubce), ø 60/00 mm vislé odkoufiení skrz stfiechu (trubka v trubce), ø 60/00 mm Odkoufiení do LA komínû (trubka v trubce), ø 60/00 mm Typ odkoufiení

Více

INZ 5 TDI. 2009-2010 Jan Kušnír

INZ 5 TDI. 2009-2010 Jan Kušnír INZ 5 TDI 2009-2010 Jan Kušnír TDI Ústřední vytápění Charakteristika systému: Systém: Materiál rozvodu: Spoje na potrubí: tlakový uzavřený, dvoutrubkový, teplovodní (do 110 C) měď, popř. plast (PP-R, PEX,

Více

RAUTHERMEX TECHNICKÉ INFORMACE 817.600. Automotive PrÛmysl

RAUTHERMEX TECHNICKÉ INFORMACE 817.600. Automotive PrÛmysl RAUTHERMEX TECHNICKÉ INFORMACE 817600 wwwrehaucz Stavebnictví Automotive PrÛmysl Obsah strana 1 Úvod 3 11 V hody systému 3 12 Rozsah platnosti 3 13 Oblasti pouïití 3 2 Hlavní komponenty 4 21 Trubka RAUTHERMEX

Více

MontáÏní návod. Systém. Modr Platon. Podlahy. Suché a zdravé domy

MontáÏní návod. Systém. Modr Platon. Podlahy. Suché a zdravé domy MontáÏní návod Systém Modr Platon Podlahy Suché a zdravé domy A 0 7 B 7 0 7 9 C 8 8 D 50 mm E F G 0 mm 7 2 5 J K 8 L 2 2 M 4 5 H I N 4 4 5 DoplÀky systému Modr platon do podlah Hydroizolaãní membrána se

Více

Colorado. Colorado 450 Délka (cm) 450 ífika (cm) 160 PrÛmûr boãních válcû (cm) 40 Poãet vzduchov ch komor 10

Colorado. Colorado 450 Délka (cm) 450 ífika (cm) 160 PrÛmûr boãních válcû (cm) 40 Poãet vzduchov ch komor 10 Pfiíruãka uïivatele Colorado VERZE 01/10/04 CZ Konstrukãní kategorie D chránûné vody dle nafiízení vlády âeské republiky ã. 270/2003 Sb. a následn ch novel a v souladu se zákonem âeské republiky ã. 22/1997

Více

3/11 IP-CZ. Isola Powertekk. MontáÏní návod

3/11 IP-CZ. Isola Powertekk. MontáÏní návod 3/11 IP-CZ Isola Powertekk MontáÏní návod Úvod Isola Powertekk je ocelová stfie ní krytina s nízkou hmotností vhodná pro v echny typy stfiech jiï od sklonu 10. Ta ka Isola Powertekk je vyrobena z 0,5 mm

Více

WAVIN Ekoplastik s.r.o. Plastové potrubní systémy

WAVIN Ekoplastik s.r.o. Plastové potrubní systémy WAVIN Ekoplastik s.r.o. Plastové potrubní systémy Základní údaje Sídlo firmy: Kostelec nad Labem, Rudeč 848, 20 km od Prahy Výroba PP tvarovek: Kostelec nad Labem Výroba PP trubek: Horní Počernice Počet

Více

Oddálen hromosvod Pfiíruãka pro projektování s pfiíklady

Oddálen hromosvod Pfiíruãka pro projektování s pfiíklady Oddálen hromosvod Pfiíruãka pro projektování s pfiíklady Obsah 1 DÛleÏité poznatky o oddálen ch hromosvodech... 3 2 Pfiíklady................................... 4 2.1 Klimatizaãní jednotky..............................

Více

dvû základní provedení sloïená skfiíà souprava; skfiíà rozloïená na jednotlivé komponenty

dvû základní provedení sloïená skfiíà souprava; skfiíà rozloïená na jednotlivé komponenty Detail nosného rá Spacial 6000 systém fiadov dvû základní provedení sloïená skfiíà souprava; skfiíà rozloïená na jednotlivé komponenty sloïená skfiíà Rozsah dodávky: sestavená skfiíà s dvefimi, zadním

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí PP-R INSTAPLAST - rozvody pitné a teplé vody, rozvody stlačeného vzduchu PP-R INSTAPLAST universální plastový potrubní systém použitelný pro tlakové rozvody:

Více

odjehlovací systém K A T A L O G 2007

odjehlovací systém K A T A L O G 2007 odjehlovací systém K A T A L O G 2007 odjehlovací systém NOVINKY 6 7 ŠKRABÁKY 6 7 KRABÁK NOGA 3 PRO VĚTŠÍ ZÁBĚR KRABÁK NOGA 5 S nože ( 3,2 mm) TELE S KRABÁK NEV MùNN TUÎKOV KRABÁK RB TUÎKOV KRABÁK NG-1

Více

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8. Základní vlastnosti

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8. Základní vlastnosti Základní vlastnosti 3 Základní vlastnosti Lineární roztažnost Zátěžové tabulky Tepelně technické vlastnosti Zvukově izolační vlastnosti Parapropustnost Požární vlastnosti Odolnost desky vůči blokovému

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

- Kanalizační systémy z PVC KG/SN4, KOMO/SN8 a šachty (systémy hladkých trubek a tvarovek o průměrech DN 100-600)

- Kanalizační systémy z PVC KG/SN4, KOMO/SN8 a šachty (systémy hladkých trubek a tvarovek o průměrech DN 100-600) Prodejní sortiment DYKA: - HT (PP) odpadní systém ( trubky a tvarovky o průměru DN 32-150) - Kanalizační systémy z PVC KG/SN4, KOMO/SN8 a šachty (systémy hladkých trubek a tvarovek o průměrech DN 100-600)

Více

KVùTA. KVùTA V ZDENA 8. www.azwood.cz

KVùTA. KVùTA V ZDENA 8. www.azwood.cz Jsou konstruovány jako stavebnice z panelû (základní ífikov modul 120 cm) a dal ích konstrukãních prvkû. Impregnované podkladní hranolky jsou pfiipevnûny k základové desce ocelov mi kotvami, palubková podlaha

Více

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE Obsah Základní bezpeãnostní zásady str. 4 V eobecná upozornûní 6 Informace o kotli 8 Uvedení do provozu 10 Doãasné vypnutí 13 Dlouhodobé vyfiazení z provozu 14 âi tûní 15 ÚdrÏba

Více