MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ"

Transkript

1 MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ

2 MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ

3 Obsah Strana I. PouÏití Systému Ekoplastik PPR 3 II. Garance 3 III. Základní informace o sortimentu 4 IV. Vlastnosti Systému Ekoplastik PPR V hody 4 2. Oznaãení prvkû Systému Ekoplastik PPR 4 3. Informace o základním materiálu pro v robu Systému Ekoplastik PPR 5 4. Normy pro v robu a zkou ení 5 5. Certifikace 5 V. Pfiedpokládané vlastnosti média v potrubním systému Základní parametry vodovodû 5 2. Základní parametry vytápûní 6 VI. Provozní podmínky potrubí z PPR vodovody 6 Tab. provozních parametrû potrubí z PPR pro vytápûní 7 Tab. provozních parametrû potrubí z PPR pro vodovody 8 VII. Provozní podmínky potrubí z PPR vytápûní Koncepãní fie ení otopné soustavy 6 2. Stanovení Ïivotnosti potrubí v systému vytápûní 9 3. Pfiíklad stanovení Ïivotnosti potrubí vytápûní 9 Graf pevnostní izotermy PPR Úpravy v soustavû vytápûní s ohledem na Ïivotnost potrubí Specifika podlahového vytápûní VIII. MoÏnosti vedení potrubí Ekoplastik 12 IX. MontáÏní pfiedpis Obecnû Délková roztaïnost a smr Èování Grafy pro odeãet délkové zmûny potrubí a velikosti kompenzace Pfiíklady v poãtû dilatací, kompenzací a kompenzace s pfiedpûtím Vzdálenosti podpor potrubí Uchycení potrubí Vedení potrubí Spojování do systému Izolace Tlaková zkou ka X. Skladování a doprava materiálu 26 XI. Závûreãné ustanovení 26 Pfiíloha Protokol o tlakové zkou ce 27 XII. Postup polyfúzního svafiování Potfiebné náfiadí Pfiíprava náfiadí Pfiíprava materiálu Vlastní postup svafiování XIII. Postup svafiování elektrotvarovkou Potfiebné náfiadí Pfiíprava náfiadí Vlastní postup svafiování 30 XIV. Tabulky tlakov ch ztrát

4 I. PouÏití Systému Ekoplastik PPR Potrubní Systém Ekoplastik PPR lze pouïít pro rozvody v obytn ch domech, administrativních i kulturních budovách, pro potrubí v prûmyslu i v zemûdûlství. Systém Ekoplastik PPR je urãen pro dopravu studené a teplé vody a pro teplovodní podlahové i ústfiední vytápûní. Potrubí Ekoplastik lze pouïít i pro dopravu vzduchu. VyuÏití chemické odolnosti a dal ích vlastností potrubí pro vedení jin ch kapaln ch, plynn ch ãi pevn ch látek je nutno posoudit v kaïdém konkrétním pfiípadû. II. Garance Na standardní prvky Systém Ekoplastik PPR se poskytuje záruka 10 let. Tato záruka je podmínûna správnou aplikací v robkû pfii dodrïení ustanovení následujícího montáïního pfiedpisu. Na ostatní v robky se poskytuje záruka 24 mûsícû. (Standardní prvky jsou vyznaãeny v katalogu v robkû zkratkou S). 3

5 III. Základní informace o sortimentu Potrubí a tvarovky Systému Ekoplastik PPR se vyrábûjí v tûchto rozmûrech (udáván vnûj í prûmûr potrubí): 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 a 110 mm. Na základû pfiedpokládané kombinace provozního tlaku a teploty se vyrábí potrubí v rozdíln ch tlakov ch fiadách (s rûznou tlou Èkou stûny): Potrubí EKOPLASTIK PPR PN 10 obecnû pro studenou vodu a podlahové vytápûní PN 16 obecnû pro teplou vodu a podlahové vytápûní PN 20 obecnû pro teplou vodu a ústfiední vytápûní Potrubí EKOPLASTIK STABI PN 20 obecnû pro teplou vodu a ústfiední vytápûní Tvarovky se vyrábí shodnû v nejvy í tlakové fiadû PN 20 v rûzn ch provedeních: Tvarovky celoplastové (nátrubky, kolena, T kusy jednoznaãné i redukované, redukce, záslepky, kfiíï). Tvarovky kombinované s mosazn m poniklovan m závitem pro závitové spoje (pfiímé pfiechodky, kolena, T kusy, nástûnná kolena, univerzální nástûnn komplet, pfiechodky s pfievleãnou maticí). Tvarovky kombinované pro pfiírubové spoje. Ventily plastové pfiímé s mosaznou kuïelkou (klasické i podomítkové). Kulové kohouty plastové s mosaznou poniklovanou koulí (klasické i podomítkové). Speciální prvky (kfiíïení, kompenzaãní smyãky). Systém Ekoplastik PPR je dále roz ífien nabídkou tûchto doplàkû: Náfiadí (sváfieãky, fiezáky, nûïky, ofiezávaãe, krabky, teplomûry a svafiovací pfiípravky). Izolace. Pfiíchytky, objímky, kovové Ïlábky, plastové Ïlaby a zátky. Podrobn a aktualizovan seznam prvkû je uveden v katalogu v robkû. IV. Vlastnosti Systému Ekoplastik PPR 1. V hody Pfii správné aplikaci Ïivotnost 50 let. Hygienická nezávadnost. Nekoroduje, nezarûstá. Ohebnost, nízká hmotnost, snadná, rychlá a ãistá montáï. Malá hluãnost, nízké tlakové ztráty tfiením. Ekologicky etrn v robek (moïnost recyklace nebo nezávadné spalování). 2. Oznaãení prvkû Systému Ekoplastik PPR Potrubí a tvarovky jsou ve v robû oznaãeny z dûvodu identifikace v prodejní síti i pfii pouïití. Prvky jsou znaãeny minimálnû takto: Potrubí: Ekoplastik, tlaková fiada, rozmûr, norma pro v robu, datum v roby a znaãka v robní linky. Tvarovky: Ekoplastik (pfiípadnû uvedena jen zkratka EK nebo EKO) a rozmûr. Jednotlivá balení tvarovek jsou doplnûna balícím títkem, kter obsahuje kromû typu prvku datum balení a identifikaci osoby v stupní kontroly. Na základû poïadavkû DIN 8077/1997, která je pouïívána pro v robu potrubí, se bude postupnû pfiecházet od oznaãení tlakové fiady PN na oznaãení SDR takto: MoÏnost identifikace kaïdého prvku je dûleïit m nástrojem kontroly jakosti a podkladem pro pfiípadné reklamaãní fiízení. PN SDR 11 7,4 6 4

6 3. Informace o základním materiálu pro v robu Systému Ekoplastik PPR Potrubí i tvarovky potrubního Systému Ekoplastik PPR jsou vyrobeny z polypropylenu typu 3. Polypropylen je polyolefín. Polypropylen typu 3 = (statistick ) random kopolymer polypropylenu (znaãeno PPR) Vybrané charakteristiky PPR VLASTNOSTI ZKU EBNÍ PODMÍNKY JEDNOTKA PPR HODNOTA index toku taveniny MFI 230 C / 2,16 kg g / 10 min 1,30 ± 0,3 Mûrná hmotnost g / cm 3 0,9 Mez kluzu v tahu MPa ProdlouÏení na mezi kluzu % E modul pruïnosti v ohubu N / mm Vrubová houïevnatost 23 C kj / m 2 22 ± 3 0 C kj / m 2 4 4,5 Souãinitel délkové tepelné roztaïnosti m / mk 1, Souãinitel tepelné vodivosti W / mk 0,24 4. Normy pro v robu a zkou ení v robkû Prvky Systému Ekoplastik PPR jsou vyrábûny podle podnikové normy PN 01 v souladu s poïadavky EN a nûmeck ch norem DIN 8077 a DIN 8078, DIN 16962, DIN 4726 a mezinárodních standardû ISO 3212, ISO PrÛbûÏnû jsou do podnikové normy zapracovávány dal í charakteristiky z novû zavádûného systému evropsk ch norem EN. Pro zaji tûní kvality dle ISO 9001 jsou pravidelnû a dle pfiesnû stanoven ch postupû kontrolovány: - charakteristiky vstupní suroviny - parametry v robkû v jednotliv ch fázích v roby - v robní zafiízení - parametry mûfiících pfiístrojû. 5. Systém Ekoplastik PPR je certifikován v tûchto zemích: âeská republika, Rakousko, Polsko, Slovensko, Rusko, Chorvatsko, Ukrajina, Bulharsko, Maìarsko, Rumunsko, panûlsko, Slovinsko, Nûmecko, Japonsko a Portugalsko. V. Pfiedpokládané vlastnosti média v potrubním systému. 1. Základní parametry rozvodû vnitfiních vodovodû Následující tabulka udává základní obecná kritéria pro volbu tlakové fiady, tzn. hodnoty tlakû a teplot vyskytujících se obecnû ve vnitfiních vodovodech: médium maximální pracovní tlak [bar] maximální pracovní teplota [ C] studená voda 0 10 do 20 C * teplá voda 0 10 do 60 C ** * U pitné vody je z hygienick ch dûvodû maximální teplota 20 C. ** V rozvodech teplé vody se pfiedpokládá max. teplota vody v místû v tokové baterie 57 C jako ochrana proti opafiení. U rozvodû teplé vody se pfiedpokládá varianta krátkodobého pfiehfiívání teplé vody na vy í teploty (70 C) v místû ohfievu z hygienick ch dûvodû likvidace patogeních mykobakterií a bakterií Legionela. 5

7 Systém Ekoplastik PPR je moïno pouïít pro v echna potrubí vnitfiního vodovodu (studená pitná voda, studená uïitková voda, teplá voda, cirkulace). Pro plastov potrubní systém se pfiedpokládá Ïivotnost 50 let pfii správné volbû materiálu, tlakové fiady a správné aplikaci. Tlakovou fiadu v závislosti na systému ohfievu teplé vody a regulaci její teploty volí projektant. 2. Základní parametry rozvodû vytápûní Pfii posuzování vhodnosti pouïití prvkû Systému Ekoplastik PPR pro vytápûní musíme pouïít hodnotu vstupní v poãtové teploty otopné vody t 1, coï je nejvy í teplota, která se v soustavû vyskytuje. Projektant soustavy vytápûní ji volí v závislosti na poïadované teplotû na vstupu do otopn ch tûles, podle technick ch moïností zdroje tepla a typu expanzní nádoby. Podle její hodnoty se rozli ují otopné soustavy: Otopná soustava Teplotní rozmezí PouÏití Systému Ekoplastik PPR Teplovodní nízkoteplotní t 1 65 C vhodné Teplovodní otevfiené 65 C t 1 95 C v tomto rozsahu teplot ménû vhodné Teplovodní uzavfiené 65 C t C v tomto rozsahu teplot nevhodné Horkovodní t C nevhodné Obvyklé v praxi pouïívané teplotní spády teplovodních soustav jsou 90/70 C, 85/75 C, 80/60 C, 75/65 C, 70/50 C, 70/60 C, v jimeãnû 92,5/67,5 C, u nízkoteplotních soustav 55/45 C, 45/35 C, 35/25 C. Pro v echny tyto varianty lze Systém Ekoplastik PPR pouïít, zejména pro 75/65 C, 70/50 C, 70/60 C a pro nízkoteplotní soustavy. VI. Provozní parametry potrubí z PPR - vodovod Provozními parametry se rozumí maximální provozní tlak, teplota a Ïivotnost a souvislost mezi nimi. Provozní parametry jsou v tabulce na str. 6, kde je zároveà vyznaãeno pouïití tlakov ch fiad potrubí pro rozvody studené a teplé vody. K v poãtu byl pouïit bezpeãnostní koeficient 1,5. (Pozn. Obecnû platí, Ïe vy í ãíslo tlakové fiady umoïàuje za stejné teploty vy í provozní tlaky a Ïe se vzrûstající teplotou klesá maximální pfiípustn provozní tlak vody v dané tlakové fiadû. Tvarovky Systému Ekoplastik PPR jsou vyrobeny v tlakové fiadû PN 20). Tlakovou fiadu PN 16 lze pouïít jen pro ty rozvody TUV, které mají kvalitní regulaãní technologií ohfievu TUV zaji tûnou odpovídající maximální teplotu TUV. VII. Provozní parametry potrubí z PPR - vytápûní 1. Koncepãní fie ení otopné soustavy Pro potrubí ústfiedního vytápûní jsou urãena potrubí EKOPLASTIK PPR PN 20 a EKOPLASTIK STABI. Volba materiálu potrubí je rozhodnutím, které podmiàuje dal í koncepãní fie ení otopné soustavy. Princip v poãtu otopné soustavy zûstává stejn jako u kovového tradiãního potrubí. Pfii porovnání kovového a plastového potrubí je základní rozdíl z hlediska návrhu v tom, Ïe plastové potrubí není vhodné vést volnû, v jimkou jsou technická podlaïí a podobné instalaãní prostory. Pokud je toto zohlednûno jiï pfii návrhu potrubních tras otopné soustavy, je pfiedpoklad ekonomického a bezpeãného fie ení. Respektováním odli n ch vlastností plastû lze kvalitu celé soustavy zv it. Typick m pfiíkladem vhodného uplatnûní plastového potrubí je tzv. hvûzdicová soustava. V principu se jedná o dvoutrubkovou vertikální otopnou soustavu s omezen m poãtem stoupaãek a velmi dlouh mi pfiípojkami tûles, které jsou vedeny v betono- 6

8 vé vrstvû podlahy. Tato soustava je speciálnû konstruována pro pouïití plastov ch rozvodû, kde pfied poïadavkem minimální délky potrubí je upfiednostnûn poïadavek minimálního poãtu spojû plastového potrubí. Ideální je pro tento úãel pouïít potrubí EKOPLASTIK PPR navinuté v kotouãích, pro vytápûní je rovnûï vhodné potrubí EKOPLASTIK STABI. Tabulka: Provozní parametry potrubí z PPR pro vytápûní Provozní doba uvedená v tabulce je poãítána pfii nepfietrïitém provozu. V slednou pfiedpokládanou Ïivotnost, vzhledem k délce topného období, je tfieba dopoãítat dle pfiíkladu na str. 9, viz: v sledná pfiedpokládaná Ïivotnost. TEPLOTA [ C] PROVOZNÍ DOBA (ROKY) TLAKOVÁ ADA PN 10 PN 16 PN 20 STABI P ÍPUSTN PROVOZNÍ TLAK [BAR] 1 7,68 12,12 15,30 15,30 5 7,20 11,40 14,34 14, ,96 10,98 13,86 13, ,72 10,62 13,38 13, ,54 10,38 13,08 13,08 1 6,48 10,26 12,90 12,90 5 6,06 9,60 12,12 12, ,88 9,36 11,76 11, ,64 9,00 11,28 11, ,52 8,70 10,98 10,98 1 5,52 8,70 10,98 10,98 5 5,10 8,10 10,20 10, ,92 7,86 9,90 9, ,80 7,56 9,54 9, ,62 7,32 9,24 9, ,1 9,24 9, ,0 8,54 8, ,6 8,28 8, ,0 7,98 7, ,5 7,62 7, ,5 7,80 7, ,5 7,14 7, ,1 7,02 7, ,6 6,06 6, ,2 5,10 5, ,2 6,54 6, ,4 5,76 5, ,0 4,80 4, ,5 3,84 3, ,1 4,62 4, ,00 3,00 BEZPEâTNOSTNÍ KOEFICIENT 2,5 Podlahové vytápûní Ostatní vytápûní 7

9 Tabulka: Provozní parametry potrubí z PPR pro vodovody (podle DIN 8077/1997) TEPLOTA [ C] PROVOZNÍ DOBA (ROKY) TLAKOVÁ ADA PN 10 PN 16 PN 20 STABI P ÍPUSTN PROVOZNÍ P ETLAK [BAR] 1 17,6 27,8 35,0 35,0 5 16,6 26,4 33,2 33, ,1 25,5 32,1 32, ,6 24,7 31,1 31, ,2 24,0 30,3 30,3 1 15,0 23,8 30,0 30,0 5 14,1 22,3 28,1 28, ,7 21,7 27,3 27, ,3 21,1 26,5 26, ,9 20,4 25,7 25,7 1 12,8 20,2 25,5 25,5 5 12,0 19,0 23,9 23, ,6 18,3 23,1 23, ,2 17,7 22,3 22, ,9 17,3 21,8 21,8 1 10,8 17,1 21,5 21,5 5 10,1 16,0 20,2 20, ,8 15,6 19,6 19,6 25 9,4 15,0 18,8 18,8 50 9,2 14,5 18,3 18,3 1 9,2 14,5 18,3 18,3 5 8,5 13,5 17,0 17, ,2 13,1 16,5 16,5 25 8,0 12,6 15,9 15,9 50 7,7 12,2 15,4 15,4 1 7,7 12,2 15,4 15, ,2 11,4 14,3 14,3 10 6,9 11,0 13,8 13,8 25 6,7 10,5 13,3 13,3 50 6,4 10,1 12,7 12,7 1 6,5 10,3 13,0 13,0 5 6,0 9,5 11,9 11,9 10 5,9 9,3 11,7 11, ,1 8,0 10,1 10,1 50 4,3 6,7 8,5 8,5 1 5,5 8,6 10,9 10, ,8 7,6 9,6 9,6 10 4,0 6,3 8,0 8,0 25 3,2 5,1 6,4 6, ,9 6,1 7,7 7,7 5 2,5 4,0 5,0 5,0 STUDENÁ VODA TEPLÁ VODA BEZPEâTNOSTNÍ KOEFICIENT 1,5 8

10 Dal í vhodnou variantou pro plastové potrubí je klasick horizontální systém, kde je potrubí vedeno v dráïce nebo podél stavební konstrukce v krytu, kter zabezpeãí mechanickou ochranu potrubí, pfiípadnû umoïní fie it dilatace a zlep í estetiku rozvodu. NavrÏené potrubí je tfieba posoudit z hlediska Ïivotnosti. Pro posouzení je tfieba znát: maximální teplotu topné vody [ C] tlou Èku stûny pouïité trubky [mm] maximální provozní tlak [MPa] koeficient bezpeãnosti pro vytápûní vnûj í prûmûr pouïité trubky [mm] délku topného období za rok [mûsíce] 2. Stanovení Ïivotnosti potrubí v systému vytápûní Pro stanovení Ïivotnosti je tfieba urãit v poãtové napûtí ve stûnû trubky vyvozené maximálním provozním tlakem dle vzorce: oznaãení veliãina σ v = p. (D - s) 2. s. k σ v D s v poãtové napûtí [MPa] vnûj í prûmûr potrubí [mm] tlou Èka stûny [mm] p maximální tlak [MPa] k koeficient bezpeãnosti [pro vytápûní 2,5] Pro pfiepoãet: 1MPa = 10 barû Po stanovení v poãtového napûtí dle pfiedcházejícího vzorce vyneseme tuto hodnotu do grafu str. 10. Hodnoty napûtí jsou udány na svislé ose. Stanovíme prûseãík hodnoty v poãtového napûtí (vodorovná pfiímka) s izotermou maximální teploty vody ( ikmá pfiímka). Z prûseãíku vedeme svisle dolû kolmici na vodorovnou osu, která udává ãas v hodinách (men í stupnice v letech). Na vodorovné ose odeãteme pfiedpokládanou minimální Ïivotnost potrubí pfii nepfietrïitém vytápûní. Z podílu délky kalendáfiního roku (v mûsících) k délce topného období (v mûsících) stanovíme koeficient, kter m vynásobíme zji tûnou minimální Ïivotnost pfii nepfietrïitém vytápûní. V sledná hodnota udává reálnou pfiedpokládanou minimální Ïivotnost potrubí, samozfiejmû pfii splnûní v ech ostatních montáïních a provozních podmínek a pfii dodr- Ïení pfiedpokladû v poãtu (max. provozní tlak a teplota). 3. Pfiíklad stanovení Ïivotnosti potrubí v rozvodu vytápûní Vstupní data parametr hodnota pouïité potrubí PN 20 (20x3,4mm) max. provozní teplota vody 80 C σ v = 0,22. (20-3,4) 2. 3,4. 2,5 = 1,34 MPa max. provozní tlak délka topného období koeficient bezpeãnosti 2,5 0,22 MPa 7 mûsícû V sledná pfiedpokládaná Ïivotnost vzhledem k délce topného období: Minimální Ïivotnost pfii nepfietrïitém vytápûní (odeãteno z grafu na str. 10 pro izotermu 80 C) je hodin tj.: 25 let. 12 mûsícû 25 let. = 43 let 7 mûsícû 9

11 Pevnostní izotermy PPR C 20 C 30 C C C Srovnávací napûtí σv [MPa] ,5 60 C 70 C 80 C 90 C 95 C 100 C 110 C 3 2,5 2 1, ROKY 1 0, Îivotnost [hodiny] Zakonãení izotermy udává maximální Ïivotnost i pfii niï ím napûtí. Izotermy v grafu se neprodluïují. 10

12 4. Úpravy v soustavû vytápûní s ohledem na Ïivotnost potrubí V pfiípadû, Ïe v sledek stanoven posouzením je nevyhovující, lze provést tyto úpravy: 1/ sníïit maximální provozní tlak - je potfieba provést nov v poãet otopné soustavy a nové posouzení Ïivotnosti. Îivotnost se prodlouïí. 2/ sníïit maximální provozní teplotu topné vody - je potfieba provést nov v poãet otopné soustavy a nové posouzení Ïivotnosti. Îivotnost se podstatnû prodlouïí. 5. Specifika podlahového vytápûní Pfii instalaci podlahového teplovodního úãel maximální povrchová místnosti teplota podlahy [ C] vytápûní je tfieba dodrïet maximální povrchové teploty ná lapné vrstvy podlah v místnostech s pobytem osob. Pro obytná místnost 26 koupelna 30 umoïnûní pfienosu tepla se v podlahovém vytápûní volí nízké rychlosti proudûní topné vody (pfiibliïnû 0,3 m/s). Tlak okolí bazénu 32 v potrubí se urãuje podle provozních parametrû otopné soustavy. Teplota topné vody se stanoví v poãtem zejména v závislosti na typu místnosti, skladbû podlahové konstrukce a venkovní v poãtové teplotû v místû stavby. Obecnû se v podlahovém vytápûní vyskytují teploty maximálnû 45 C a tlak 0,3 MPa. Pro tyto parametry se pouïívá potrubí EKOPLASTIK PPR PN 10 nebo PN 16. Pro pokládání topn ch okruhû se pouïívají potrubí navinutá v kotouãích. Potrubí natoãená v kotouãích jsou v hodnûj í, jelikoï není tfieba pouïít v podlahové konstrukci Ïádné spoje. Topné trubky se kladou do podlahové konstrukce spirálovitû. PrÛmûr a rozteã trubek je tfieba stanovit v poãtem. V projektu podlahového vytápûní je rovnûï tfieba urãit zpûsob regulace topného v konu podlahy a zaji tûní dodrïení maximální povrchové teploty. V místech s potfiebou vy ího v konu a kde není stál pobyt osob (pod okny) se pokládají topné trubky hustûji. Naopak v místech se stál m nábytkem se topné trubky pro vytápûní místnosti nepokládají. Maximální délka topného hadu pro 1 topn okruh je 100 m. Sekce místnosti s více topn mi okruhy musí b t dilataãnû oddûleny (vãetnû ná lapné vrstvy). Podlahová konstrukce se zabudovan m teplovodním potrubím musí b t dilataãnû oddûlena od stûn. Jednotlivé okruhy zaãínají v rozdûlovaãi a konãí ve sbûraãi. U potrubí musí b t zaji tûna moïnost odvzdu nûní v nejvy ím místû. Z dûvodu ekonomického provozu podlahového vytápûní je tfieba zvolit ná lapnou vrstvu podlahového vytápûní s co nejmen ím tepeln m odporem. (Nejvhodnûj- í krytinou je dlaïba). Pfii pokládání je tfieba zajistit polohu potrubí a jeho osové vzdálenosti. Potrubí lze pfiichytit na kovovou síè k tepelné izolaci, vtlaãit do distanãních profilû nebo profilované tepelné izolace. krycí li ta dilataãní pásek povrch podlahy betonová podlaha potrubí PPR tepelná izolace profilovaná deska strop 11

13 Pro montáï platí stejná pravidla jako pro montáï potrubí vodovodû. Pfii pokládání potrubí je tfieba peãlivû odvíjet z kotouãe, aby nedocházelo k torznímu namáhání potrubí a postupnû potrubí uchycovat k podkladu. Zvlá tní pozornost je tfieba vûnovat pfiichycení potrubí ke kovov m podkladním sítím. V místû pfiichycení nesmí b t nebezpeãí mechanického po kození potrubí. Minimální teplota pro montáï je 15 C. Po uloïení potrubí je tfieba potrubí natemperovat pfiibliïnû na polovinu provozní teploty. Potrubí se dotvaruje a teprve nyní lze pfiistoupit k provádûní dal ích vrstev podlahy. Úãel místnosti maximální povrchová teplota podlahy. Podlahové vytápûní je jedním z velmi pfiíjemn ch a efektivních zpûsobû vytápûní. Aby mohlo b t vyuïito v ech jeho v hod, je tfieba otopnou soustavu peãlivû navrhnout pfii zohlednûní i ostatních faktorû, jelikoï ve vût inû pfiípadû je podlahové vytápûní jen jedním z typû v otopném systému objektu. VIII. MoÏnosti vedení potrubí Ekoplastik MoÏnosti vedení potrubí vodovodu a vytápûní jsou shodné (s pfiihlédnutím ke specifikûm otopn ch soustav viz kapitola V, VII). Je tfieba zabezpeãit mechanickou ochranu potrubí a zohlednit nutnost potrubí podepfiít a kompenzovat dilatace. Potrubí pro vytápûní v interiéru doporuãujeme vést ve stavební konstrukci (stûna, podlaha, strop) nebo zakr t krytem. Napojení otopn ch tûles, které zûstane volné, doporuãujeme z estetick ch dûvodû provést kovov m pfiipojením, napfi. chromovanou mûdûnou trubkou. Potrubí lze vést: v dráïkách stûn v instalaãních pfiíãkách (pfiedstûnová montáï) v podlahách, stropech podél stûn (volnû nebo v krytech) v instalaãních achtách a kanálech pouïití potrubí mimo objekt je nutno posoudit dle konkrétních podmínek. 12

14 IX. MontáÏní pfiedpis 1. Obecnû Pro montáï lze pouïít jen prvky, které nebyly pfii dopravû a skladování po kozeny a zneãi tûny. Minimální teplota pro montáï plastov ch rozvodû je s ohledem na svafiování + 5 C. PfiI niï ích teplotách se obtíïnû zaji Èují podmínky pro vytvofiení kvalitních spojû. min. + 5 C Po celou dobu montáïe a dopravy se musí prvky plastového systému chránit pfied nárazy, údery, padajícím materiálem a pfied ostatními zpûsoby mechanického po kození. Oh bání potrubí se provádí bez nahfiívání pfii teplotû min.+ 15 C. Pro trubky prûmûru mm platí, Ïe minimální polomûr ohybu je 8 x prûmûr potrubí (D) min. + 5 C Je nepfiípustné oh bat potrubí za pomoci ohfiívání otevfien m plamenem nebo hork m vzduchem. KfiíÏení potrubí se provádí speciálními prvky pro tento úãel Spojování plastov ch ãástí se provádí polyfúzním svafiováním, dále svafiováním pomocí elektrotvarovek a svafiováním na tupo. Pfii svafiování vznikne homogenní spoj vysoké kvality. Pro spojování je tfieba dodrïet pfiesn postup a pouïít vhodné pfiístroje. Prvky Systému Ekoplastik PPR se nedoporuãuje svafiovat s prvky jiného v robce. Pro závitové spoje je tfieba pouïít tvarovky se závitem. ezání závitû na plastové prvky je zakázáno. Závity se tûsní teflonovou páskou nebo speciálními tûsnícími tmely. Pokud za kombinovanou tvarovkou následuje kovové potrubí, nelze jej v blízkosti tvarovky s ohledem na moïn pfienos tepla do tvarovky spojovat pájením nebo svafiováním. Pro uzavfiení nástûnn ch kolen, pfiípadnû univerzálního nástûnného kompletu pfied montáïí v tokov ch armatur (napfiíklad bûhem tlakové zkou ky) doporuãujeme pouïít plastové zátky. 13

15 2. Délková roztaïnost a smr Èování Rozdíl teplot pfii montáïi a pfii provozu, kdy je v potrubí dopravováno médium s odli nou teplotou neï byla pfii montáïi, zpûsobuje délkové zmûny prodlouïení nebo zkrácení. L1 Ls2 PB Ls1 l = α. L. t [mm] KU PB L2 α L t souãinitel teplotní délkové roztaïnosti [mm/m C], pro návrh EKOPLASTIK PPR α = 0,12 a EKOPLASTIK STABI α = 0,05 v poãtová délka (vzdálenost dvou sousedních pevn ch bodû v pfiímce) [m] rozdíl teplot pfii montáïi a pfii provozu [ C] Kompenzace délkov ch zmûn L s = k. (D. l) [mm] k materiálová konstanta, pro PPR k = 30 D vnûj í prûmûr potrubí [mm] l délková zmûna [mm] vypoãtená z pfiedchozího vzorce Pokud nejsou délkové zmûny na potrubí vhodn m zpûsobem kompenzovány, tzn. pokud není umoïnûno potrubí prodluïovat se a smr Èovat, koncentrují se ve stûnách trubek pfiídavná tahová a tlaková napûtí, která zkracují Ïivotnost potrubí. Vhodn zpûsob kompenzace je ten, pfii kterém se potrubí odkloní ve smûru kolmém na pûvodní trasu a na této kolmici se ponechá volná kompenzaãní délka (oznaãení Ls), která zajistí, Ïe pfii dilatování pfiímé trasy nevzniknou podstatná pfiídavná tlaková a tahová napûtí ve stûnû trubky. Kompenzaãní délka Ls závisí na vypoãteném prodlouïení (zkrácení) trasy, materiálu a prûmûru potrubí. Pro kompenzaci délkov ch zmûn se u polypropylenu vyuïívá ohebnosti materiálu. Kromû kompenzace v ohybu potrubní trasy se vyuïívá ohybov ch kompenzátorû. U - kompenzátor l l L k (min.10d) L k = 2. l [mm] L k (min.10d) L s PB - pevn bod KU - kluzné uloïení SK - smyãkov kompenzátor L - v poãtová délka potrubí L s - kompenzaãní délka l - délková zmûna L k - ífika kompenzátoru 14

16 Tabulka pro instalaci smyãkového kompenzátoru Smyãkov kompenzátor prûmûr potrubí vzdálenost pevn ch bodû L [m] PB KU SK KU PB L /2 L / Hodnotu délkové zmûny l i hodnotu kompenzaãní délky L s lze téï odeãíst z grafû viz str.: 16 a 17. Pfiíklady kompenzace zmûnou trasy: KU po trase l PB a) Zmûnou v ky potrubí: l KU po trase L KU po trase l l KU po trase L b) VyuÏití zmûny trasy vyvolané stavební konstrukcí: PB c) VyuÏití zmûny trasy vyvolané umístûním zafiízení nebo armatur: l KU po trase L PB PB Vodomûrná sestava 15

17 Stanovení hodnoty l Rozdíl teplot [ C] Délkové prodlouïení potrubí EKOPLASTIK PPR ProdlouÏení [mm] 100 C 90 C 80 C 70 C Rozdíl teplot [ C] 60 C 50 C 40 C 30 C 20 C Délkové prodlouïení potrubí EKOPLASTIK STABI 10 C 0 C ProdlouÏení [mm] 16

18 Stanovení kompenzaãní délky L s. l ProdlouÏení [mm] VyloÏení (volná délka) kompenzátoru L S [mm] mm 90 mm 75 mm 63 mm 50 mm 40 mm 32 mm 25 mm 20 mm 16 mm 17

19 Pfiíklady pro potrubí EKOPLASTIK PPR 1) Zadání: veliãina oznaãení hodnota jednotka délková zmûna l? mm koeficient délkové roztaïnosti α 0,12 mm/ m C délka potrubí L 10 m provozní teplota v potrubí tρ 60 C teplota pfii montáïi t m 20 C rozdíl teploty pfii montáïi t 40 C a pfii provozu ( t = tρ t m ) e ení: l = α. L. t [mm] l = 0, = 48 mm 2) Zadání: veliãina oznaãení hodnota jednotka kompenzaãní délka L s? mm materiálová konstanta PPR k 30 vnûj í prûmûr potrubí D 40 mm délková zmûna z pfiedchozího v poãtu l 48 mm e ení: L s = k. (D. l) [mm] L s = 30. (40. 48) = 1350 mm 3) Zadání: veliãina oznaãení hodnota jednotka ífika U-kompenzátoru L k? mm materiálová konstanta PPR k 30 vnûj í prûmûr potrubí D 40 mm délková zmûna z pfiedchozího v poãtu l 48 mm e ení: L k = 2. l [mm] L k = = 246 mm L k > 10 D 246 mm < L k = 400 mm Pfii kompenzaci délkové roztaïnosti lze vyuïít rovnûï pfiedpûtí potrubí, které umoïàuje zkrácení kompenzaãní délky. Smûr pfiedpûtí je opaãn neï pfiedpokládaná délková zmûna a velikost pfiedpûtí je polovina pfiedpokládané zmûny. 4) Zadání: veliãina oznaãení hodnota jednotka kompenzaãní délka pfii pfiedpûtí L sp? mm materiálová konstanta PPR k 30 vnûj í prûmûr potrubí D 40 mm délková zmûna z pfiedchozího v poãtu l 48 mm e ení: L sp = k. (D. l / 2 ) [mm] L sp = 30. (40. 24) = 930 mm Vypoãtená volná délka L s se rozumí bez jak chkoliv podpor ãi závûsû (uvnitfi této délky), které by bránily dilataci. Volná délka L s by nemûla pfiekroãit max. vzdálenost podpor v závislosti na prûmûru potrubí a teplotû média viz kap. IX oddíl 3. 18

20 3. Vzdálenosti podpor potrubí Maximální vzdálenost podpor potrubí EKOPLASTIK PPR PN 10 (vodorovné potrubí) potrubí Vzdálenost podpor [cm] pfii teplotû [mm] 20 C 30 C 40 C 50 C 60 C 70 C Maximální vzdálenost podpor potrubí EKOPLASTIK PPR PN 16 (vodorovné potrubí) potrubí Vzdálenost podpor [cm] pfii teplotû [mm] 20 C 30 C 40 C 50 C 60 C 70 C Maximální vzdálenost podpor potrubí EKOPLASTIK PPR PN 20 (vodorovné potrubí) potrubí Vzdálenost podpor [cm] pfii teplotû [mm] 20 C 30 C 40 C 50 C 60 C 70 C Pro svislá potrubí se maximální vzdálenosti potrubí násobí koeficientem 1,3. Potrubí EKOPLASTIK STABI potrubí [mm] Max. vzdálenost podpor [cm]

21 4. Uchycení potrubí Provedení potrubní trasy musí respektovat materiál rozvodû, tzn.pfiedev ím délkovou teplotní roztaïnost, nutnost kompenzací, dané provozní podmínky (kombinace tlaku a teploty) a zpûsob spojování. Uchycování rozvodû se provádí tak, aby byly rozli eny pevné body a kluzná uloïení pro pfiedpokládanou délkovou zmûnu potrubí. ZpÛsoby uchycení potrubí Z hlediska uchycení potrubí rozeznáváme 2 typy podpor: Pevn bod: Je takové uchycení, kde potrubí nemá moïnost dilatovat, tzn. v místû podpory se nemûïe pohybovat v ose potrubí (proklouzávat). v ohybu potrubí v místû odboãky v místû osazení armatury na potrubí pomocí pevnû staïen ch objímek pfiíchytkou mezi tvarovkami uchycením u tvarovky Kluzné uloïení Je zpûsob uchycení, kde potrubí je zabránûno vyboãit z osy trasy, av ak není mu bránûno v dilataãním pohybu (protahování, smr Èování). Kluzné uloïení mûïe b t realizováno napfi.: volnou objímkou objímkou s hákem poloïením potrubí do volného Ïlabu vedením potrubí v izolaci 20

22 5. Vedení potrubí Potrubí je montováno se spádem minimálnû 0,5 % k nejniï ím místûm, kde je umoïnûno jeho vypou tûní samostatn m vypou tûním nebo uzavíracími ventily s odvodnûním. Potrubí musí b t rozdûleno na ãásti, které lze v pfiípadû potfieby uzavfiít. Pro uzavírání se pouïívají pfiímé ventily nebo plastové kohouty, pro instalaci pod omítkou se pouïívají podomítkové ventily nebo kohouty. Pfied namontováním prvku doporuãujeme vyzkou et schopnost uzavírání. Pro ukonãení potrubí v místû montáïe mísící v tokové armatury se doporuãuje pouïít univerzální nástûnn komplet. Rozteã závitû pro montáï armatury je moïno nastavit na 150, 135 nebo 100 mm. PouÏití tohoto prvku zaruãuje kvalitní a rychlou montáï s vylouãením moïn ch nepfiesností. Pfii ukonãování rozvodu nástûnn mi koleny je tfieba zajistit jejich pfiesnou a pevnou polohu. Zejména pfii montáïi dvou nástûnn ch kolen pro mísící v tokové armatury (vanové, sprchové, umyvadlové baterie) musí b t zaji tûna jejich shodná v ka a rovnobûïné osy tvarovek. Pfii montáïi v tokov ch armatur nesmí docházet k torznímu namáhání nástûnn ch kolen. Proto se doporuãuje montáï na plastové drïáky nástûnek, které zajistí pfiesnou polohu. DrÏáky mají otvory pro montáï nástûnek dle bûïn ch rozteãí v tokov ch armatur. Vedení pfiipojovacího potrubí EKOPLASTIK PPR Pfiipojovací potrubí se provádí pfiedev ím z potrubí v prûmûrech mm. Potrubí je vût inou vedeno v dráïce. DráÏka pro vedení izolovaného potrubí musí b t volná a musí umoïàovat dilataci potrubí. Izolace na potrubí je potfiebná, kromû dûvodû tepeln ch, rovnûï jako ochrana potrubí pfied mechanick m po kozením a jako vrstva napomáhající kompenzaci délkové roztaïnosti. Doporuãuje se izolace pûnûn m polyetylénem nebo pûnûn m polyuretanem. Pfied zazdûním je nutno potrubí dûkladnû v dráïce ukotvit (úchytky - plastové ãi kovové objímky, zasádrování apod). Pfii vedení vodovodního potrubí v instalaãních pfiíãkách je nutné zajistit polohu potrubí vhodn m uchycením, napfi. systémem kovov ch objímek s podpûrn mi prvky. Potrubí musí b t vedeno s moïností dilatace a izolováno. Pfii vedení vodovodního potrubí v podlahov ch nebo stropních konstrukcích se pouïívají na potrubí ohebné plastové chrániãky (z polyetylenu), které zajistí mechanickou ochranu potrubí a zároveà vzduchová mezera mezi potrubím a chrániãkou vytváfií tepelnou izolaci. Volnû vedené plastové potrubí se pouïívá jen zfiídka, pro krátké vzdálenosti a v ménû nároãn ch prostorách (prádelny, technické prostory objektu apod.). Je tfieba zvlá tû peãlivû rozmístit podpory pro zaji tûní trasy potrubí, kompenzaci délkové roztaïnosti vyfie it v navazujících úsecích potrubí, které jsou zakryty, a potrubí opatfiit kvalitní izolací (pokud bude napfiíklad potrubí studené vody vedeno volnû po stûnû ve vytápûné místnosti, je velké nebezpeãí kondenzace vlhkosti na stûnû potrubí). Potrubí mûïe b t vedeno volnû po stûnû jen v prostorách, kde není nebezpeãí mechanického po kození potrubí provozem. 21

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína Návod pro instalaci, montáï a obsluhu plynov závûsn kotel 6 720 604 697 CZ (98.09) OSW s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína 4223-01.1/O Junkers Bosch Gruppe ZR 18-3 KE...

Více

Teoretické základy kondenzaãní techniky

Teoretické základy kondenzaãní techniky Teoretické základy kondenzaãní techniky Základy hydraulického zapojování kondenzaãní techniky Chyby v hydraulice s kondenzaãní technikou V poãet roãní provozní úãinnosti kondenzaãního kotle a dal í informace

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

příručka pro energeticky úspornou domácnost

příručka pro energeticky úspornou domácnost S e n e r g i í H L AVN Í M Eˇ S TO PR A HA e f e k t i v n ě Karel Srdečný Publikaci zpracoval EkoWATT Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie Švábky 2 180 00 Praha 8 www.ekowatt.cz info@ekowatt.cz

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

Autorsk kolektiv. Ing. Václav Mayer, CSc., vedoucí kolektivu Ing. Daniel Vejchar Libu e Pastorková

Autorsk kolektiv. Ing. Václav Mayer, CSc., vedoucí kolektivu Ing. Daniel Vejchar Libu e Pastorková Publikováno na stránkách www.vuzt.cz Brambory_ZLOM 17.10.2008 11:47 Stránka 2 Metodická pfiíruãka byla vytvofiena v podpûrném programu 9.F.g Metodická ãinnost k podpofie zemûdûlského poradenského systému

Více

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Sešit řešení. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Sešit řešení. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy MĚĎ je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK Sešit řešení Obsah 1. Základy 4 5 2. Dûlení a oh bání 6 9 3. ZpÛsoby spojování 10 13 4. Instalaãní techniky

Více

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06 âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06 Kyslík Zpracovali: Ing. Ludmila Dvofiáková Ing. Marie âíïková Ing. Tomá Zmydlen Ing. Tomá Klimek Ing. Vít Tuãek Jifií

Více

tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY

tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY V eobecné pokyny pro pokládku izolaãních prvkû BACHL tecta-pur Tento technick montáïní návod ukazuje na základních detailech pfiíklady pro bezproblémové

Více

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH VELIâIN http://www.omegaeng.cz e-mail: info@newport.cz TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Seals Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Katalog 5701 CZ Obsah: Pfiehled v robkû Strana 1-3 Teplotní rozsahy pro pouïití rûzn ch druhû pryïí Strana 4 Materiály pro v robu O- krouïkû Strana 5 O- krouïky

Více

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ POLO-ECO PLUS PREMIUM 12 POLO-ECO PLUS PREMIUM 10. POLO-ECO PLUS RW

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ POLO-ECO PLUS PREMIUM 12 POLO-ECO PLUS PREMIUM 10. POLO-ECO PLUS RW TECHNICKÉ INFORMACE KANALIZAČNÍ POLO-ECO PLUS PREMIUM 12 POLO-ECO PLUS PREMIUM 10. POLO-ECO PLUS RW POTRUBNÍ SYSTÉMY OBSAH Všeobecné 1.1 Přednosti trubek POLO-ECO plus PREMIUM 12/10... 5 1.2 POLO-EHP

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití Návod k pouïití Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny

Více

Praktick rádce zadavatele tisku

Praktick rádce zadavatele tisku Praktick rádce zadavatele tisku Komunikace s dodavateli Moderní trendy zadávání zakázek Kontrolní nátisk V bûr tiskové technologie Papíry pro polygrafii Knihafiské zpracování Povrchová úprava tiskovin

Více

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Instrukcja monta u, eksploatacji i konserwacji Nap d do bram rozwiernych Návod k montáïi, provozu a údrïbû Pohon otoãn ch bran

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

Soustava kanalizačního potrubí

Soustava kanalizačního potrubí TECHNICKÉ INFORMACE Soustava kanalizačního potrubí POLO-ECO plus PREMIUM 12. POLO-ECO plus PREMIUM 10 POTRUBNÍ SYSTÉMY 2. POLOPLAST OBSAH Všeobecné 1.1 Přednosti trubek POLO-ECO plus PREMIUM 12/10... 5

Více

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu 1 Praha, 6. - 8. února 2003 PraÏsk veletrïní areál LetÀany Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu registraãní ã.: datum Obchodní jméno firmy stát Adresa: ulice mûsto PSâ telefon

Více

SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU

SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU CRAMOLIN CRAMOLIN DÛvûra v osvûdãenou znaãku Bezpeãí díky kompetentnosti UÏ kdyï revoluce v elektronice zahájila pfied nûkolika desítkami let své vítûzné

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více