MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ"

Transkript

1 MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ

2 MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ

3 Obsah Strana I. PouÏití Systému Ekoplastik PPR 3 II. Garance 3 III. Základní informace o sortimentu 4 IV. Vlastnosti Systému Ekoplastik PPR V hody 4 2. Oznaãení prvkû Systému Ekoplastik PPR 4 3. Informace o základním materiálu pro v robu Systému Ekoplastik PPR 5 4. Normy pro v robu a zkou ení 5 5. Certifikace 5 V. Pfiedpokládané vlastnosti média v potrubním systému Základní parametry vodovodû 5 2. Základní parametry vytápûní 6 VI. Provozní podmínky potrubí z PPR vodovody 6 Tab. provozních parametrû potrubí z PPR pro vytápûní 7 Tab. provozních parametrû potrubí z PPR pro vodovody 8 VII. Provozní podmínky potrubí z PPR vytápûní Koncepãní fie ení otopné soustavy 6 2. Stanovení Ïivotnosti potrubí v systému vytápûní 9 3. Pfiíklad stanovení Ïivotnosti potrubí vytápûní 9 Graf pevnostní izotermy PPR Úpravy v soustavû vytápûní s ohledem na Ïivotnost potrubí Specifika podlahového vytápûní VIII. MoÏnosti vedení potrubí Ekoplastik 12 IX. MontáÏní pfiedpis Obecnû Délková roztaïnost a smr Èování Grafy pro odeãet délkové zmûny potrubí a velikosti kompenzace Pfiíklady v poãtû dilatací, kompenzací a kompenzace s pfiedpûtím Vzdálenosti podpor potrubí Uchycení potrubí Vedení potrubí Spojování do systému Izolace Tlaková zkou ka X. Skladování a doprava materiálu 26 XI. Závûreãné ustanovení 26 Pfiíloha Protokol o tlakové zkou ce 27 XII. Postup polyfúzního svafiování Potfiebné náfiadí Pfiíprava náfiadí Pfiíprava materiálu Vlastní postup svafiování XIII. Postup svafiování elektrotvarovkou Potfiebné náfiadí Pfiíprava náfiadí Vlastní postup svafiování 30 XIV. Tabulky tlakov ch ztrát

4 I. PouÏití Systému Ekoplastik PPR Potrubní Systém Ekoplastik PPR lze pouïít pro rozvody v obytn ch domech, administrativních i kulturních budovách, pro potrubí v prûmyslu i v zemûdûlství. Systém Ekoplastik PPR je urãen pro dopravu studené a teplé vody a pro teplovodní podlahové i ústfiední vytápûní. Potrubí Ekoplastik lze pouïít i pro dopravu vzduchu. VyuÏití chemické odolnosti a dal ích vlastností potrubí pro vedení jin ch kapaln ch, plynn ch ãi pevn ch látek je nutno posoudit v kaïdém konkrétním pfiípadû. II. Garance Na standardní prvky Systém Ekoplastik PPR se poskytuje záruka 10 let. Tato záruka je podmínûna správnou aplikací v robkû pfii dodrïení ustanovení následujícího montáïního pfiedpisu. Na ostatní v robky se poskytuje záruka 24 mûsícû. (Standardní prvky jsou vyznaãeny v katalogu v robkû zkratkou S). 3

5 III. Základní informace o sortimentu Potrubí a tvarovky Systému Ekoplastik PPR se vyrábûjí v tûchto rozmûrech (udáván vnûj í prûmûr potrubí): 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 a 110 mm. Na základû pfiedpokládané kombinace provozního tlaku a teploty se vyrábí potrubí v rozdíln ch tlakov ch fiadách (s rûznou tlou Èkou stûny): Potrubí EKOPLASTIK PPR PN 10 obecnû pro studenou vodu a podlahové vytápûní PN 16 obecnû pro teplou vodu a podlahové vytápûní PN 20 obecnû pro teplou vodu a ústfiední vytápûní Potrubí EKOPLASTIK STABI PN 20 obecnû pro teplou vodu a ústfiední vytápûní Tvarovky se vyrábí shodnû v nejvy í tlakové fiadû PN 20 v rûzn ch provedeních: Tvarovky celoplastové (nátrubky, kolena, T kusy jednoznaãné i redukované, redukce, záslepky, kfiíï). Tvarovky kombinované s mosazn m poniklovan m závitem pro závitové spoje (pfiímé pfiechodky, kolena, T kusy, nástûnná kolena, univerzální nástûnn komplet, pfiechodky s pfievleãnou maticí). Tvarovky kombinované pro pfiírubové spoje. Ventily plastové pfiímé s mosaznou kuïelkou (klasické i podomítkové). Kulové kohouty plastové s mosaznou poniklovanou koulí (klasické i podomítkové). Speciální prvky (kfiíïení, kompenzaãní smyãky). Systém Ekoplastik PPR je dále roz ífien nabídkou tûchto doplàkû: Náfiadí (sváfieãky, fiezáky, nûïky, ofiezávaãe, krabky, teplomûry a svafiovací pfiípravky). Izolace. Pfiíchytky, objímky, kovové Ïlábky, plastové Ïlaby a zátky. Podrobn a aktualizovan seznam prvkû je uveden v katalogu v robkû. IV. Vlastnosti Systému Ekoplastik PPR 1. V hody Pfii správné aplikaci Ïivotnost 50 let. Hygienická nezávadnost. Nekoroduje, nezarûstá. Ohebnost, nízká hmotnost, snadná, rychlá a ãistá montáï. Malá hluãnost, nízké tlakové ztráty tfiením. Ekologicky etrn v robek (moïnost recyklace nebo nezávadné spalování). 2. Oznaãení prvkû Systému Ekoplastik PPR Potrubí a tvarovky jsou ve v robû oznaãeny z dûvodu identifikace v prodejní síti i pfii pouïití. Prvky jsou znaãeny minimálnû takto: Potrubí: Ekoplastik, tlaková fiada, rozmûr, norma pro v robu, datum v roby a znaãka v robní linky. Tvarovky: Ekoplastik (pfiípadnû uvedena jen zkratka EK nebo EKO) a rozmûr. Jednotlivá balení tvarovek jsou doplnûna balícím títkem, kter obsahuje kromû typu prvku datum balení a identifikaci osoby v stupní kontroly. Na základû poïadavkû DIN 8077/1997, která je pouïívána pro v robu potrubí, se bude postupnû pfiecházet od oznaãení tlakové fiady PN na oznaãení SDR takto: MoÏnost identifikace kaïdého prvku je dûleïit m nástrojem kontroly jakosti a podkladem pro pfiípadné reklamaãní fiízení. PN SDR 11 7,4 6 4

6 3. Informace o základním materiálu pro v robu Systému Ekoplastik PPR Potrubí i tvarovky potrubního Systému Ekoplastik PPR jsou vyrobeny z polypropylenu typu 3. Polypropylen je polyolefín. Polypropylen typu 3 = (statistick ) random kopolymer polypropylenu (znaãeno PPR) Vybrané charakteristiky PPR VLASTNOSTI ZKU EBNÍ PODMÍNKY JEDNOTKA PPR HODNOTA index toku taveniny MFI 230 C / 2,16 kg g / 10 min 1,30 ± 0,3 Mûrná hmotnost g / cm 3 0,9 Mez kluzu v tahu MPa ProdlouÏení na mezi kluzu % E modul pruïnosti v ohubu N / mm Vrubová houïevnatost 23 C kj / m 2 22 ± 3 0 C kj / m 2 4 4,5 Souãinitel délkové tepelné roztaïnosti m / mk 1, Souãinitel tepelné vodivosti W / mk 0,24 4. Normy pro v robu a zkou ení v robkû Prvky Systému Ekoplastik PPR jsou vyrábûny podle podnikové normy PN 01 v souladu s poïadavky EN a nûmeck ch norem DIN 8077 a DIN 8078, DIN 16962, DIN 4726 a mezinárodních standardû ISO 3212, ISO PrÛbûÏnû jsou do podnikové normy zapracovávány dal í charakteristiky z novû zavádûného systému evropsk ch norem EN. Pro zaji tûní kvality dle ISO 9001 jsou pravidelnû a dle pfiesnû stanoven ch postupû kontrolovány: - charakteristiky vstupní suroviny - parametry v robkû v jednotliv ch fázích v roby - v robní zafiízení - parametry mûfiících pfiístrojû. 5. Systém Ekoplastik PPR je certifikován v tûchto zemích: âeská republika, Rakousko, Polsko, Slovensko, Rusko, Chorvatsko, Ukrajina, Bulharsko, Maìarsko, Rumunsko, panûlsko, Slovinsko, Nûmecko, Japonsko a Portugalsko. V. Pfiedpokládané vlastnosti média v potrubním systému. 1. Základní parametry rozvodû vnitfiních vodovodû Následující tabulka udává základní obecná kritéria pro volbu tlakové fiady, tzn. hodnoty tlakû a teplot vyskytujících se obecnû ve vnitfiních vodovodech: médium maximální pracovní tlak [bar] maximální pracovní teplota [ C] studená voda 0 10 do 20 C * teplá voda 0 10 do 60 C ** * U pitné vody je z hygienick ch dûvodû maximální teplota 20 C. ** V rozvodech teplé vody se pfiedpokládá max. teplota vody v místû v tokové baterie 57 C jako ochrana proti opafiení. U rozvodû teplé vody se pfiedpokládá varianta krátkodobého pfiehfiívání teplé vody na vy í teploty (70 C) v místû ohfievu z hygienick ch dûvodû likvidace patogeních mykobakterií a bakterií Legionela. 5

7 Systém Ekoplastik PPR je moïno pouïít pro v echna potrubí vnitfiního vodovodu (studená pitná voda, studená uïitková voda, teplá voda, cirkulace). Pro plastov potrubní systém se pfiedpokládá Ïivotnost 50 let pfii správné volbû materiálu, tlakové fiady a správné aplikaci. Tlakovou fiadu v závislosti na systému ohfievu teplé vody a regulaci její teploty volí projektant. 2. Základní parametry rozvodû vytápûní Pfii posuzování vhodnosti pouïití prvkû Systému Ekoplastik PPR pro vytápûní musíme pouïít hodnotu vstupní v poãtové teploty otopné vody t 1, coï je nejvy í teplota, která se v soustavû vyskytuje. Projektant soustavy vytápûní ji volí v závislosti na poïadované teplotû na vstupu do otopn ch tûles, podle technick ch moïností zdroje tepla a typu expanzní nádoby. Podle její hodnoty se rozli ují otopné soustavy: Otopná soustava Teplotní rozmezí PouÏití Systému Ekoplastik PPR Teplovodní nízkoteplotní t 1 65 C vhodné Teplovodní otevfiené 65 C t 1 95 C v tomto rozsahu teplot ménû vhodné Teplovodní uzavfiené 65 C t C v tomto rozsahu teplot nevhodné Horkovodní t C nevhodné Obvyklé v praxi pouïívané teplotní spády teplovodních soustav jsou 90/70 C, 85/75 C, 80/60 C, 75/65 C, 70/50 C, 70/60 C, v jimeãnû 92,5/67,5 C, u nízkoteplotních soustav 55/45 C, 45/35 C, 35/25 C. Pro v echny tyto varianty lze Systém Ekoplastik PPR pouïít, zejména pro 75/65 C, 70/50 C, 70/60 C a pro nízkoteplotní soustavy. VI. Provozní parametry potrubí z PPR - vodovod Provozními parametry se rozumí maximální provozní tlak, teplota a Ïivotnost a souvislost mezi nimi. Provozní parametry jsou v tabulce na str. 6, kde je zároveà vyznaãeno pouïití tlakov ch fiad potrubí pro rozvody studené a teplé vody. K v poãtu byl pouïit bezpeãnostní koeficient 1,5. (Pozn. Obecnû platí, Ïe vy í ãíslo tlakové fiady umoïàuje za stejné teploty vy í provozní tlaky a Ïe se vzrûstající teplotou klesá maximální pfiípustn provozní tlak vody v dané tlakové fiadû. Tvarovky Systému Ekoplastik PPR jsou vyrobeny v tlakové fiadû PN 20). Tlakovou fiadu PN 16 lze pouïít jen pro ty rozvody TUV, které mají kvalitní regulaãní technologií ohfievu TUV zaji tûnou odpovídající maximální teplotu TUV. VII. Provozní parametry potrubí z PPR - vytápûní 1. Koncepãní fie ení otopné soustavy Pro potrubí ústfiedního vytápûní jsou urãena potrubí EKOPLASTIK PPR PN 20 a EKOPLASTIK STABI. Volba materiálu potrubí je rozhodnutím, které podmiàuje dal í koncepãní fie ení otopné soustavy. Princip v poãtu otopné soustavy zûstává stejn jako u kovového tradiãního potrubí. Pfii porovnání kovového a plastového potrubí je základní rozdíl z hlediska návrhu v tom, Ïe plastové potrubí není vhodné vést volnû, v jimkou jsou technická podlaïí a podobné instalaãní prostory. Pokud je toto zohlednûno jiï pfii návrhu potrubních tras otopné soustavy, je pfiedpoklad ekonomického a bezpeãného fie ení. Respektováním odli n ch vlastností plastû lze kvalitu celé soustavy zv it. Typick m pfiíkladem vhodného uplatnûní plastového potrubí je tzv. hvûzdicová soustava. V principu se jedná o dvoutrubkovou vertikální otopnou soustavu s omezen m poãtem stoupaãek a velmi dlouh mi pfiípojkami tûles, které jsou vedeny v betono- 6

8 vé vrstvû podlahy. Tato soustava je speciálnû konstruována pro pouïití plastov ch rozvodû, kde pfied poïadavkem minimální délky potrubí je upfiednostnûn poïadavek minimálního poãtu spojû plastového potrubí. Ideální je pro tento úãel pouïít potrubí EKOPLASTIK PPR navinuté v kotouãích, pro vytápûní je rovnûï vhodné potrubí EKOPLASTIK STABI. Tabulka: Provozní parametry potrubí z PPR pro vytápûní Provozní doba uvedená v tabulce je poãítána pfii nepfietrïitém provozu. V slednou pfiedpokládanou Ïivotnost, vzhledem k délce topného období, je tfieba dopoãítat dle pfiíkladu na str. 9, viz: v sledná pfiedpokládaná Ïivotnost. TEPLOTA [ C] PROVOZNÍ DOBA (ROKY) TLAKOVÁ ADA PN 10 PN 16 PN 20 STABI P ÍPUSTN PROVOZNÍ TLAK [BAR] 1 7,68 12,12 15,30 15,30 5 7,20 11,40 14,34 14, ,96 10,98 13,86 13, ,72 10,62 13,38 13, ,54 10,38 13,08 13,08 1 6,48 10,26 12,90 12,90 5 6,06 9,60 12,12 12, ,88 9,36 11,76 11, ,64 9,00 11,28 11, ,52 8,70 10,98 10,98 1 5,52 8,70 10,98 10,98 5 5,10 8,10 10,20 10, ,92 7,86 9,90 9, ,80 7,56 9,54 9, ,62 7,32 9,24 9, ,1 9,24 9, ,0 8,54 8, ,6 8,28 8, ,0 7,98 7, ,5 7,62 7, ,5 7,80 7, ,5 7,14 7, ,1 7,02 7, ,6 6,06 6, ,2 5,10 5, ,2 6,54 6, ,4 5,76 5, ,0 4,80 4, ,5 3,84 3, ,1 4,62 4, ,00 3,00 BEZPEâTNOSTNÍ KOEFICIENT 2,5 Podlahové vytápûní Ostatní vytápûní 7

9 Tabulka: Provozní parametry potrubí z PPR pro vodovody (podle DIN 8077/1997) TEPLOTA [ C] PROVOZNÍ DOBA (ROKY) TLAKOVÁ ADA PN 10 PN 16 PN 20 STABI P ÍPUSTN PROVOZNÍ P ETLAK [BAR] 1 17,6 27,8 35,0 35,0 5 16,6 26,4 33,2 33, ,1 25,5 32,1 32, ,6 24,7 31,1 31, ,2 24,0 30,3 30,3 1 15,0 23,8 30,0 30,0 5 14,1 22,3 28,1 28, ,7 21,7 27,3 27, ,3 21,1 26,5 26, ,9 20,4 25,7 25,7 1 12,8 20,2 25,5 25,5 5 12,0 19,0 23,9 23, ,6 18,3 23,1 23, ,2 17,7 22,3 22, ,9 17,3 21,8 21,8 1 10,8 17,1 21,5 21,5 5 10,1 16,0 20,2 20, ,8 15,6 19,6 19,6 25 9,4 15,0 18,8 18,8 50 9,2 14,5 18,3 18,3 1 9,2 14,5 18,3 18,3 5 8,5 13,5 17,0 17, ,2 13,1 16,5 16,5 25 8,0 12,6 15,9 15,9 50 7,7 12,2 15,4 15,4 1 7,7 12,2 15,4 15, ,2 11,4 14,3 14,3 10 6,9 11,0 13,8 13,8 25 6,7 10,5 13,3 13,3 50 6,4 10,1 12,7 12,7 1 6,5 10,3 13,0 13,0 5 6,0 9,5 11,9 11,9 10 5,9 9,3 11,7 11, ,1 8,0 10,1 10,1 50 4,3 6,7 8,5 8,5 1 5,5 8,6 10,9 10, ,8 7,6 9,6 9,6 10 4,0 6,3 8,0 8,0 25 3,2 5,1 6,4 6, ,9 6,1 7,7 7,7 5 2,5 4,0 5,0 5,0 STUDENÁ VODA TEPLÁ VODA BEZPEâTNOSTNÍ KOEFICIENT 1,5 8

10 Dal í vhodnou variantou pro plastové potrubí je klasick horizontální systém, kde je potrubí vedeno v dráïce nebo podél stavební konstrukce v krytu, kter zabezpeãí mechanickou ochranu potrubí, pfiípadnû umoïní fie it dilatace a zlep í estetiku rozvodu. NavrÏené potrubí je tfieba posoudit z hlediska Ïivotnosti. Pro posouzení je tfieba znát: maximální teplotu topné vody [ C] tlou Èku stûny pouïité trubky [mm] maximální provozní tlak [MPa] koeficient bezpeãnosti pro vytápûní vnûj í prûmûr pouïité trubky [mm] délku topného období za rok [mûsíce] 2. Stanovení Ïivotnosti potrubí v systému vytápûní Pro stanovení Ïivotnosti je tfieba urãit v poãtové napûtí ve stûnû trubky vyvozené maximálním provozním tlakem dle vzorce: oznaãení veliãina σ v = p. (D - s) 2. s. k σ v D s v poãtové napûtí [MPa] vnûj í prûmûr potrubí [mm] tlou Èka stûny [mm] p maximální tlak [MPa] k koeficient bezpeãnosti [pro vytápûní 2,5] Pro pfiepoãet: 1MPa = 10 barû Po stanovení v poãtového napûtí dle pfiedcházejícího vzorce vyneseme tuto hodnotu do grafu str. 10. Hodnoty napûtí jsou udány na svislé ose. Stanovíme prûseãík hodnoty v poãtového napûtí (vodorovná pfiímka) s izotermou maximální teploty vody ( ikmá pfiímka). Z prûseãíku vedeme svisle dolû kolmici na vodorovnou osu, která udává ãas v hodinách (men í stupnice v letech). Na vodorovné ose odeãteme pfiedpokládanou minimální Ïivotnost potrubí pfii nepfietrïitém vytápûní. Z podílu délky kalendáfiního roku (v mûsících) k délce topného období (v mûsících) stanovíme koeficient, kter m vynásobíme zji tûnou minimální Ïivotnost pfii nepfietrïitém vytápûní. V sledná hodnota udává reálnou pfiedpokládanou minimální Ïivotnost potrubí, samozfiejmû pfii splnûní v ech ostatních montáïních a provozních podmínek a pfii dodr- Ïení pfiedpokladû v poãtu (max. provozní tlak a teplota). 3. Pfiíklad stanovení Ïivotnosti potrubí v rozvodu vytápûní Vstupní data parametr hodnota pouïité potrubí PN 20 (20x3,4mm) max. provozní teplota vody 80 C σ v = 0,22. (20-3,4) 2. 3,4. 2,5 = 1,34 MPa max. provozní tlak délka topného období koeficient bezpeãnosti 2,5 0,22 MPa 7 mûsícû V sledná pfiedpokládaná Ïivotnost vzhledem k délce topného období: Minimální Ïivotnost pfii nepfietrïitém vytápûní (odeãteno z grafu na str. 10 pro izotermu 80 C) je hodin tj.: 25 let. 12 mûsícû 25 let. = 43 let 7 mûsícû 9

11 Pevnostní izotermy PPR C 20 C 30 C C C Srovnávací napûtí σv [MPa] ,5 60 C 70 C 80 C 90 C 95 C 100 C 110 C 3 2,5 2 1, ROKY 1 0, Îivotnost [hodiny] Zakonãení izotermy udává maximální Ïivotnost i pfii niï ím napûtí. Izotermy v grafu se neprodluïují. 10

12 4. Úpravy v soustavû vytápûní s ohledem na Ïivotnost potrubí V pfiípadû, Ïe v sledek stanoven posouzením je nevyhovující, lze provést tyto úpravy: 1/ sníïit maximální provozní tlak - je potfieba provést nov v poãet otopné soustavy a nové posouzení Ïivotnosti. Îivotnost se prodlouïí. 2/ sníïit maximální provozní teplotu topné vody - je potfieba provést nov v poãet otopné soustavy a nové posouzení Ïivotnosti. Îivotnost se podstatnû prodlouïí. 5. Specifika podlahového vytápûní Pfii instalaci podlahového teplovodního úãel maximální povrchová místnosti teplota podlahy [ C] vytápûní je tfieba dodrïet maximální povrchové teploty ná lapné vrstvy podlah v místnostech s pobytem osob. Pro obytná místnost 26 koupelna 30 umoïnûní pfienosu tepla se v podlahovém vytápûní volí nízké rychlosti proudûní topné vody (pfiibliïnû 0,3 m/s). Tlak okolí bazénu 32 v potrubí se urãuje podle provozních parametrû otopné soustavy. Teplota topné vody se stanoví v poãtem zejména v závislosti na typu místnosti, skladbû podlahové konstrukce a venkovní v poãtové teplotû v místû stavby. Obecnû se v podlahovém vytápûní vyskytují teploty maximálnû 45 C a tlak 0,3 MPa. Pro tyto parametry se pouïívá potrubí EKOPLASTIK PPR PN 10 nebo PN 16. Pro pokládání topn ch okruhû se pouïívají potrubí navinutá v kotouãích. Potrubí natoãená v kotouãích jsou v hodnûj í, jelikoï není tfieba pouïít v podlahové konstrukci Ïádné spoje. Topné trubky se kladou do podlahové konstrukce spirálovitû. PrÛmûr a rozteã trubek je tfieba stanovit v poãtem. V projektu podlahového vytápûní je rovnûï tfieba urãit zpûsob regulace topného v konu podlahy a zaji tûní dodrïení maximální povrchové teploty. V místech s potfiebou vy ího v konu a kde není stál pobyt osob (pod okny) se pokládají topné trubky hustûji. Naopak v místech se stál m nábytkem se topné trubky pro vytápûní místnosti nepokládají. Maximální délka topného hadu pro 1 topn okruh je 100 m. Sekce místnosti s více topn mi okruhy musí b t dilataãnû oddûleny (vãetnû ná lapné vrstvy). Podlahová konstrukce se zabudovan m teplovodním potrubím musí b t dilataãnû oddûlena od stûn. Jednotlivé okruhy zaãínají v rozdûlovaãi a konãí ve sbûraãi. U potrubí musí b t zaji tûna moïnost odvzdu nûní v nejvy ím místû. Z dûvodu ekonomického provozu podlahového vytápûní je tfieba zvolit ná lapnou vrstvu podlahového vytápûní s co nejmen ím tepeln m odporem. (Nejvhodnûj- í krytinou je dlaïba). Pfii pokládání je tfieba zajistit polohu potrubí a jeho osové vzdálenosti. Potrubí lze pfiichytit na kovovou síè k tepelné izolaci, vtlaãit do distanãních profilû nebo profilované tepelné izolace. krycí li ta dilataãní pásek povrch podlahy betonová podlaha potrubí PPR tepelná izolace profilovaná deska strop 11

13 Pro montáï platí stejná pravidla jako pro montáï potrubí vodovodû. Pfii pokládání potrubí je tfieba peãlivû odvíjet z kotouãe, aby nedocházelo k torznímu namáhání potrubí a postupnû potrubí uchycovat k podkladu. Zvlá tní pozornost je tfieba vûnovat pfiichycení potrubí ke kovov m podkladním sítím. V místû pfiichycení nesmí b t nebezpeãí mechanického po kození potrubí. Minimální teplota pro montáï je 15 C. Po uloïení potrubí je tfieba potrubí natemperovat pfiibliïnû na polovinu provozní teploty. Potrubí se dotvaruje a teprve nyní lze pfiistoupit k provádûní dal ích vrstev podlahy. Úãel místnosti maximální povrchová teplota podlahy. Podlahové vytápûní je jedním z velmi pfiíjemn ch a efektivních zpûsobû vytápûní. Aby mohlo b t vyuïito v ech jeho v hod, je tfieba otopnou soustavu peãlivû navrhnout pfii zohlednûní i ostatních faktorû, jelikoï ve vût inû pfiípadû je podlahové vytápûní jen jedním z typû v otopném systému objektu. VIII. MoÏnosti vedení potrubí Ekoplastik MoÏnosti vedení potrubí vodovodu a vytápûní jsou shodné (s pfiihlédnutím ke specifikûm otopn ch soustav viz kapitola V, VII). Je tfieba zabezpeãit mechanickou ochranu potrubí a zohlednit nutnost potrubí podepfiít a kompenzovat dilatace. Potrubí pro vytápûní v interiéru doporuãujeme vést ve stavební konstrukci (stûna, podlaha, strop) nebo zakr t krytem. Napojení otopn ch tûles, které zûstane volné, doporuãujeme z estetick ch dûvodû provést kovov m pfiipojením, napfi. chromovanou mûdûnou trubkou. Potrubí lze vést: v dráïkách stûn v instalaãních pfiíãkách (pfiedstûnová montáï) v podlahách, stropech podél stûn (volnû nebo v krytech) v instalaãních achtách a kanálech pouïití potrubí mimo objekt je nutno posoudit dle konkrétních podmínek. 12

14 IX. MontáÏní pfiedpis 1. Obecnû Pro montáï lze pouïít jen prvky, které nebyly pfii dopravû a skladování po kozeny a zneãi tûny. Minimální teplota pro montáï plastov ch rozvodû je s ohledem na svafiování + 5 C. PfiI niï ích teplotách se obtíïnû zaji Èují podmínky pro vytvofiení kvalitních spojû. min. + 5 C Po celou dobu montáïe a dopravy se musí prvky plastového systému chránit pfied nárazy, údery, padajícím materiálem a pfied ostatními zpûsoby mechanického po kození. Oh bání potrubí se provádí bez nahfiívání pfii teplotû min.+ 15 C. Pro trubky prûmûru mm platí, Ïe minimální polomûr ohybu je 8 x prûmûr potrubí (D) min. + 5 C Je nepfiípustné oh bat potrubí za pomoci ohfiívání otevfien m plamenem nebo hork m vzduchem. KfiíÏení potrubí se provádí speciálními prvky pro tento úãel Spojování plastov ch ãástí se provádí polyfúzním svafiováním, dále svafiováním pomocí elektrotvarovek a svafiováním na tupo. Pfii svafiování vznikne homogenní spoj vysoké kvality. Pro spojování je tfieba dodrïet pfiesn postup a pouïít vhodné pfiístroje. Prvky Systému Ekoplastik PPR se nedoporuãuje svafiovat s prvky jiného v robce. Pro závitové spoje je tfieba pouïít tvarovky se závitem. ezání závitû na plastové prvky je zakázáno. Závity se tûsní teflonovou páskou nebo speciálními tûsnícími tmely. Pokud za kombinovanou tvarovkou následuje kovové potrubí, nelze jej v blízkosti tvarovky s ohledem na moïn pfienos tepla do tvarovky spojovat pájením nebo svafiováním. Pro uzavfiení nástûnn ch kolen, pfiípadnû univerzálního nástûnného kompletu pfied montáïí v tokov ch armatur (napfiíklad bûhem tlakové zkou ky) doporuãujeme pouïít plastové zátky. 13

15 2. Délková roztaïnost a smr Èování Rozdíl teplot pfii montáïi a pfii provozu, kdy je v potrubí dopravováno médium s odli nou teplotou neï byla pfii montáïi, zpûsobuje délkové zmûny prodlouïení nebo zkrácení. L1 Ls2 PB Ls1 l = α. L. t [mm] KU PB L2 α L t souãinitel teplotní délkové roztaïnosti [mm/m C], pro návrh EKOPLASTIK PPR α = 0,12 a EKOPLASTIK STABI α = 0,05 v poãtová délka (vzdálenost dvou sousedních pevn ch bodû v pfiímce) [m] rozdíl teplot pfii montáïi a pfii provozu [ C] Kompenzace délkov ch zmûn L s = k. (D. l) [mm] k materiálová konstanta, pro PPR k = 30 D vnûj í prûmûr potrubí [mm] l délková zmûna [mm] vypoãtená z pfiedchozího vzorce Pokud nejsou délkové zmûny na potrubí vhodn m zpûsobem kompenzovány, tzn. pokud není umoïnûno potrubí prodluïovat se a smr Èovat, koncentrují se ve stûnách trubek pfiídavná tahová a tlaková napûtí, která zkracují Ïivotnost potrubí. Vhodn zpûsob kompenzace je ten, pfii kterém se potrubí odkloní ve smûru kolmém na pûvodní trasu a na této kolmici se ponechá volná kompenzaãní délka (oznaãení Ls), která zajistí, Ïe pfii dilatování pfiímé trasy nevzniknou podstatná pfiídavná tlaková a tahová napûtí ve stûnû trubky. Kompenzaãní délka Ls závisí na vypoãteném prodlouïení (zkrácení) trasy, materiálu a prûmûru potrubí. Pro kompenzaci délkov ch zmûn se u polypropylenu vyuïívá ohebnosti materiálu. Kromû kompenzace v ohybu potrubní trasy se vyuïívá ohybov ch kompenzátorû. U - kompenzátor l l L k (min.10d) L k = 2. l [mm] L k (min.10d) L s PB - pevn bod KU - kluzné uloïení SK - smyãkov kompenzátor L - v poãtová délka potrubí L s - kompenzaãní délka l - délková zmûna L k - ífika kompenzátoru 14

16 Tabulka pro instalaci smyãkového kompenzátoru Smyãkov kompenzátor prûmûr potrubí vzdálenost pevn ch bodû L [m] PB KU SK KU PB L /2 L / Hodnotu délkové zmûny l i hodnotu kompenzaãní délky L s lze téï odeãíst z grafû viz str.: 16 a 17. Pfiíklady kompenzace zmûnou trasy: KU po trase l PB a) Zmûnou v ky potrubí: l KU po trase L KU po trase l l KU po trase L b) VyuÏití zmûny trasy vyvolané stavební konstrukcí: PB c) VyuÏití zmûny trasy vyvolané umístûním zafiízení nebo armatur: l KU po trase L PB PB Vodomûrná sestava 15

17 Stanovení hodnoty l Rozdíl teplot [ C] Délkové prodlouïení potrubí EKOPLASTIK PPR ProdlouÏení [mm] 100 C 90 C 80 C 70 C Rozdíl teplot [ C] 60 C 50 C 40 C 30 C 20 C Délkové prodlouïení potrubí EKOPLASTIK STABI 10 C 0 C ProdlouÏení [mm] 16

18 Stanovení kompenzaãní délky L s. l ProdlouÏení [mm] VyloÏení (volná délka) kompenzátoru L S [mm] mm 90 mm 75 mm 63 mm 50 mm 40 mm 32 mm 25 mm 20 mm 16 mm 17

19 Pfiíklady pro potrubí EKOPLASTIK PPR 1) Zadání: veliãina oznaãení hodnota jednotka délková zmûna l? mm koeficient délkové roztaïnosti α 0,12 mm/ m C délka potrubí L 10 m provozní teplota v potrubí tρ 60 C teplota pfii montáïi t m 20 C rozdíl teploty pfii montáïi t 40 C a pfii provozu ( t = tρ t m ) e ení: l = α. L. t [mm] l = 0, = 48 mm 2) Zadání: veliãina oznaãení hodnota jednotka kompenzaãní délka L s? mm materiálová konstanta PPR k 30 vnûj í prûmûr potrubí D 40 mm délková zmûna z pfiedchozího v poãtu l 48 mm e ení: L s = k. (D. l) [mm] L s = 30. (40. 48) = 1350 mm 3) Zadání: veliãina oznaãení hodnota jednotka ífika U-kompenzátoru L k? mm materiálová konstanta PPR k 30 vnûj í prûmûr potrubí D 40 mm délková zmûna z pfiedchozího v poãtu l 48 mm e ení: L k = 2. l [mm] L k = = 246 mm L k > 10 D 246 mm < L k = 400 mm Pfii kompenzaci délkové roztaïnosti lze vyuïít rovnûï pfiedpûtí potrubí, které umoïàuje zkrácení kompenzaãní délky. Smûr pfiedpûtí je opaãn neï pfiedpokládaná délková zmûna a velikost pfiedpûtí je polovina pfiedpokládané zmûny. 4) Zadání: veliãina oznaãení hodnota jednotka kompenzaãní délka pfii pfiedpûtí L sp? mm materiálová konstanta PPR k 30 vnûj í prûmûr potrubí D 40 mm délková zmûna z pfiedchozího v poãtu l 48 mm e ení: L sp = k. (D. l / 2 ) [mm] L sp = 30. (40. 24) = 930 mm Vypoãtená volná délka L s se rozumí bez jak chkoliv podpor ãi závûsû (uvnitfi této délky), které by bránily dilataci. Volná délka L s by nemûla pfiekroãit max. vzdálenost podpor v závislosti na prûmûru potrubí a teplotû média viz kap. IX oddíl 3. 18

20 3. Vzdálenosti podpor potrubí Maximální vzdálenost podpor potrubí EKOPLASTIK PPR PN 10 (vodorovné potrubí) potrubí Vzdálenost podpor [cm] pfii teplotû [mm] 20 C 30 C 40 C 50 C 60 C 70 C Maximální vzdálenost podpor potrubí EKOPLASTIK PPR PN 16 (vodorovné potrubí) potrubí Vzdálenost podpor [cm] pfii teplotû [mm] 20 C 30 C 40 C 50 C 60 C 70 C Maximální vzdálenost podpor potrubí EKOPLASTIK PPR PN 20 (vodorovné potrubí) potrubí Vzdálenost podpor [cm] pfii teplotû [mm] 20 C 30 C 40 C 50 C 60 C 70 C Pro svislá potrubí se maximální vzdálenosti potrubí násobí koeficientem 1,3. Potrubí EKOPLASTIK STABI potrubí [mm] Max. vzdálenost podpor [cm]

21 4. Uchycení potrubí Provedení potrubní trasy musí respektovat materiál rozvodû, tzn.pfiedev ím délkovou teplotní roztaïnost, nutnost kompenzací, dané provozní podmínky (kombinace tlaku a teploty) a zpûsob spojování. Uchycování rozvodû se provádí tak, aby byly rozli eny pevné body a kluzná uloïení pro pfiedpokládanou délkovou zmûnu potrubí. ZpÛsoby uchycení potrubí Z hlediska uchycení potrubí rozeznáváme 2 typy podpor: Pevn bod: Je takové uchycení, kde potrubí nemá moïnost dilatovat, tzn. v místû podpory se nemûïe pohybovat v ose potrubí (proklouzávat). v ohybu potrubí v místû odboãky v místû osazení armatury na potrubí pomocí pevnû staïen ch objímek pfiíchytkou mezi tvarovkami uchycením u tvarovky Kluzné uloïení Je zpûsob uchycení, kde potrubí je zabránûno vyboãit z osy trasy, av ak není mu bránûno v dilataãním pohybu (protahování, smr Èování). Kluzné uloïení mûïe b t realizováno napfi.: volnou objímkou objímkou s hákem poloïením potrubí do volného Ïlabu vedením potrubí v izolaci 20

22 5. Vedení potrubí Potrubí je montováno se spádem minimálnû 0,5 % k nejniï ím místûm, kde je umoïnûno jeho vypou tûní samostatn m vypou tûním nebo uzavíracími ventily s odvodnûním. Potrubí musí b t rozdûleno na ãásti, které lze v pfiípadû potfieby uzavfiít. Pro uzavírání se pouïívají pfiímé ventily nebo plastové kohouty, pro instalaci pod omítkou se pouïívají podomítkové ventily nebo kohouty. Pfied namontováním prvku doporuãujeme vyzkou et schopnost uzavírání. Pro ukonãení potrubí v místû montáïe mísící v tokové armatury se doporuãuje pouïít univerzální nástûnn komplet. Rozteã závitû pro montáï armatury je moïno nastavit na 150, 135 nebo 100 mm. PouÏití tohoto prvku zaruãuje kvalitní a rychlou montáï s vylouãením moïn ch nepfiesností. Pfii ukonãování rozvodu nástûnn mi koleny je tfieba zajistit jejich pfiesnou a pevnou polohu. Zejména pfii montáïi dvou nástûnn ch kolen pro mísící v tokové armatury (vanové, sprchové, umyvadlové baterie) musí b t zaji tûna jejich shodná v ka a rovnobûïné osy tvarovek. Pfii montáïi v tokov ch armatur nesmí docházet k torznímu namáhání nástûnn ch kolen. Proto se doporuãuje montáï na plastové drïáky nástûnek, které zajistí pfiesnou polohu. DrÏáky mají otvory pro montáï nástûnek dle bûïn ch rozteãí v tokov ch armatur. Vedení pfiipojovacího potrubí EKOPLASTIK PPR Pfiipojovací potrubí se provádí pfiedev ím z potrubí v prûmûrech mm. Potrubí je vût inou vedeno v dráïce. DráÏka pro vedení izolovaného potrubí musí b t volná a musí umoïàovat dilataci potrubí. Izolace na potrubí je potfiebná, kromû dûvodû tepeln ch, rovnûï jako ochrana potrubí pfied mechanick m po kozením a jako vrstva napomáhající kompenzaci délkové roztaïnosti. Doporuãuje se izolace pûnûn m polyetylénem nebo pûnûn m polyuretanem. Pfied zazdûním je nutno potrubí dûkladnû v dráïce ukotvit (úchytky - plastové ãi kovové objímky, zasádrování apod). Pfii vedení vodovodního potrubí v instalaãních pfiíãkách je nutné zajistit polohu potrubí vhodn m uchycením, napfi. systémem kovov ch objímek s podpûrn mi prvky. Potrubí musí b t vedeno s moïností dilatace a izolováno. Pfii vedení vodovodního potrubí v podlahov ch nebo stropních konstrukcích se pouïívají na potrubí ohebné plastové chrániãky (z polyetylenu), které zajistí mechanickou ochranu potrubí a zároveà vzduchová mezera mezi potrubím a chrániãkou vytváfií tepelnou izolaci. Volnû vedené plastové potrubí se pouïívá jen zfiídka, pro krátké vzdálenosti a v ménû nároãn ch prostorách (prádelny, technické prostory objektu apod.). Je tfieba zvlá tû peãlivû rozmístit podpory pro zaji tûní trasy potrubí, kompenzaci délkové roztaïnosti vyfie it v navazujících úsecích potrubí, které jsou zakryty, a potrubí opatfiit kvalitní izolací (pokud bude napfiíklad potrubí studené vody vedeno volnû po stûnû ve vytápûné místnosti, je velké nebezpeãí kondenzace vlhkosti na stûnû potrubí). Potrubí mûïe b t vedeno volnû po stûnû jen v prostorách, kde není nebezpeãí mechanického po kození potrubí provozem. 21

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty Díl 4, ãást k V poãet systémû na udrïování tlaku Expanzní nádoby pro topné, chladící a solární systémy Technická kniha Návrh podle âsn V poãet tlakové expanzní nádoby

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Sešit řešení. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Sešit řešení. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy MĚĎ je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK Sešit řešení Obsah 1. Základy 4 5 2. Dûlení a oh bání 6 9 3. ZpÛsoby spojování 10 13 4. Instalaãní techniky

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Snadno dostupn Pevn do ruky

Snadno dostupn Pevn do ruky S TA R R O B U S T N Í V E S T R A N N H O Á K NOVINKA Snadno dostupn Pevn do ruky S nov mi ventily. Pro velká prûtoková mnoïství. Snadno obsluhovatelné. Pro svafiování, nahfiívání, tepelné dûlení Ventily

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

KLINKER lícové zdivo - vícevrstvé konstrukce

KLINKER lícové zdivo - vícevrstvé konstrukce - vícevrstvé konstrukce Vícevrstvé konstrukce mají v podstatû podobnou skladbu, pfiiãemï kaïdá plní specifickou funkci. 0 0 KLINKER - lícové zdivo vzduchová mezera POROTHERM, P+D POROTHERM UNIVERSAL plo

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS. Základní vlastnosti 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS. Základní vlastnosti 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 cementotřískových desek CETRIS Lineární roztažnost Zátěžové tabulky Tepelně technické vlastnosti Zvukově izolační vlastnosti Parapropustnost Požární vlastnosti Odolnost desky vůči blokovému výboji vysokého

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 01 - Vytápění KSO: Místo: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

Systémy pro instalace trubek

Systémy pro instalace trubek Systémy pro instalace trubek S univerzálními prvky ke kompletním fie ením Systém rozvodû pitné vody Systém napojení topného tûlesa Trubka systému Roth Alu-Laserpex... optimální pro kaïdou oblast pouïití

Více

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, Rozvádûãe vn Katalog HA 35.41 2001 Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi Technické vlastnosti Bezpeãnost osob

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

kapitola 5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS C-STEEL pro topné systémy

kapitola 5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS C-STEEL pro topné systémy kapitola 5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS C-STEEL pro topné systémy 5 2010 FRABOPRESS C-STEEL tvarovky z uhlíkové oceli FRABOPRESS C-STEEL je systém složený z trubek a lisovacích tvarovek z uhlíkové oceli,

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 6. SniÏování energetické nároãnosti staveb pomocí EPS. bezpeãnû izolovat. Úvod

IZOLAâNÍ PRAXE 6. SniÏování energetické nároãnosti staveb pomocí EPS. bezpeãnû izolovat. Úvod IZOLAâNÍ PRAXE 6. SniÏování energetické nároãnosti staveb pomocí EPS PouÏitá literatura, související právní a jiné pfiedpisy âsn EN 832 - Tepelné chování budov V poãet potfieby tepla na vytápûní Obytné

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 ZX Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací pfiístroje

Více

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Ocelí proti vûtru a rozmarûm poãasí âtyfii roãní období V irokém rozmezí ãasto

Více

Dfievûná konstrukãní plovoucí podlaha s izolaãní vrstvou

Dfievûná konstrukãní plovoucí podlaha s izolaãní vrstvou Dfievûná konstrukãní plovoucí podlaha s izolaãní vrstvou Obsah TiráÏ Technická koncepce a zpracování Ing. Ladislav KubÛ M.T. A., spol. s r. o. Pod Pekárnami 7, Praha 9 Vydání âerven 2008 Vydavatel M.T.A.,

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Koncept: v hodná cena pfii vyuïití nové techniky Nov model W5 hofiáku Weishaupt je základní novinkou V zkumného a v vojového institutu

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

ELEKTRICKÁ TOPNÁ TùLESA

ELEKTRICKÁ TOPNÁ TùLESA THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK ELEKTRICKÁ TOPNÁ TùLESA TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV KAPALIN strana 1-10 TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV VZDUCHU strana 11-24 TOPNÁ TĚLESA PRO KONTAKTNÍ OHŘEV strana 25-30 TOPNÁ

Více

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0 Návod k pouïití Chladniãka pro komerãní pouïití GKv 57.0, 64.0 Struãné informace o pfiístroji Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí Ochrann obal je vyroben z recyklovateln ch materiálû. - Vlnit kartón/kartón

Více

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač Návod k obsluze a údržbě VáÏené zákaznice, váïení zákazníci! Srdeãnû Vám dûkujeme za Vá zájem o tento produkt. Vysoká kvalita v robku a ná zákaznick servis je zárukou

Více

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty Elegantní fie ení prostorové akustiky Referenãní akce projekty Mobilní stěny MULTIWAL Mobilní stûny MULTIWAL dodává a montuje firma LIKO-S. V hody mobilních stûn MULTIWAL velmi snadná a rychlá zmûna dispozic

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Záruka kvality. V roba a technologie. Okna INCON. INCON Elegance, Luxury. Dvefie. Kování, kliãky. Parapety. Izolaãní sklo. Rolety, Ïaluzie a síèky

Záruka kvality. V roba a technologie. Okna INCON. INCON Elegance, Luxury. Dvefie. Kování, kliãky. Parapety. Izolaãní sklo. Rolety, Ïaluzie a síèky KatalogINCON 2007 CZ 26.2.2007 12:09 Str. 2 Obsah str. 3 Záruka kvality str. 4 Prodej a technická pfiíprava v roby str. 5 6 V roba a technologie str. 7 Okna INCON str. 8 9 INCON Elegance, Luxury str. 10

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

Solární systémy Junkers. pro pfiípravu teplé vody

Solární systémy Junkers. pro pfiípravu teplé vody Solární systémy Junkers pro pfiípravu teplé vody Základy solární techniky JUNKERS 1 Základy solární techniky Sluneãní energie Slunce nám poskytuje energetick potenciál, kter lze bez omezení vyuïívat. Slunce,

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453 Návod k pouïití Humidoru ZKes 453 Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi tohoto humidoru. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe se snadno obsluhuje, je naprosto spolehliv

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

Teoretické základy kondenzaãní techniky

Teoretické základy kondenzaãní techniky Teoretické základy kondenzaãní techniky Základy hydraulického zapojování kondenzaãní techniky Chyby v hydraulice s kondenzaãní technikou V poãet roãní provozní úãinnosti kondenzaãního kotle a dal í informace

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

Plynové závûsné kotle Junkers CERASTAR a CERAMINI ZWN/ZSN 18/24-6 KE (AE), ZSN 5 (7)/11-6 KE (AE)

Plynové závûsné kotle Junkers CERASTAR a CERAMINI ZWN/ZSN 18/24-6 KE (AE), ZSN 5 (7)/11-6 KE (AE) Plynové závûsné kotle Junkers CERASTAR a CERAMINI ZWN/ZSN 18/24-6 KE (AE), ZSN 5 (7)/11-6 KE (AE) s elektronikou Bosch Heatronic a s vodou chlazen m lamelov m hofiákem ThermoStar Obsah Strana Úvod 3 Technické

Více

MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200. Svafiování WIG a obalenou elektrodou

MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200. Svafiování WIG a obalenou elektrodou MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200 Svafiování WIG a obalenou elektrodou O ãem se sváfieãi nikdy neodváïili ani snít NA ÚVOD Podafiilo se Sváfieãi WIG se teì mají opravdu na co tû it. Fronius vyvinul pfiístrojovou

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

CENÍK 2009 PLATN OD 1. 3. 2009. Ing.Jiří Kotača - želex

CENÍK 2009 PLATN OD 1. 3. 2009. Ing.Jiří Kotača - želex CENÍK 09 PLTN OD 1. 3. 09 Ing.Jiří Kotača - želex latnice p. Sv. nt. č. 843, PSČ 696 71 IČO 723 31 658 DIČ CZ6408051573 www.zelex.cz e-mail: zelex@zelex.cz 2 SERVIS STRN 3-4 SERVIS ISOKOR STRN 5-27 NOVOMUR

Více

2.1 Potrubní systémy - voda, topení

2.1 Potrubní systémy - voda, topení LISOVANÉ POTRUBNÍ ROZVODY COSmOFLEX VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ Nejdokonalejší potrubní technologie k rozvodům ÚT, podlahovému vytápění a sanitárním rozvodům, spojuje se svěrným šroubením TA a RA nebo pressfitinkami,

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Bezpeãnostní dvefie. Je dobré vûdût, Ïe v e je bezpeãnû uzavfieno

Bezpeãnostní dvefie. Je dobré vûdût, Ïe v e je bezpeãnû uzavfieno Bezpeãnostní dvefie Je dobré vûdût, Ïe v e je bezpeãnû uzavfieno Bezpečnostní dveře Hörmann na ochranu všech úseků JiÏ desetiletí vyrábí spoleãnost Hörmann provûfiené bezpeãnostní dvefie pfiesnû tak, jak

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka 2015 KVALITNÍ MATRACE ZA SKVùLÉ CENY Sedmizónová sendviãová matrace s volbou dvojí tuhosti. Stfied jádra matrace je zpevnûn pojen m polyuretanem. Nosné vrstvy jsou tvofieny kvalitními elastick mi pûnami,

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

CONDIZIONATORE WATER/AIR AIR CONDITIONER C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER CLIMATIZADOR

CONDIZIONATORE WATER/AIR AIR CONDITIONER C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER CLIMATIZADOR W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER C LIMATISEUR E AU-A IR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER CLIMATIZADOR AGUA/AIRE AR CONDICIONADO ÁGUA/AR πª π π ƒ À/

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Instrukcja monta u, eksploatacji i konserwacji Nap d do bram rozwiernych Návod k montáïi, provozu a údrïbû Pohon otoãn ch bran

Více

Vzhledem k tomu, že plastové potrubí není samonosné, je třeba jej, oproti ocelovému potrubí, buď zpevnit nebo častěji podepřít.

Vzhledem k tomu, že plastové potrubí není samonosné, je třeba jej, oproti ocelovému potrubí, buď zpevnit nebo častěji podepřít. Tento materiál si klade za cíl poskytnout základní informace o výhodách použití plastových materiálů pro vnitřní rozvody vody, seznámit se zásadami práce s nimi a upozornit na odlišnosti systému FV-plast.

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat

Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat únik koufie v nosné skfiíàce je pfii pouïití tûsnûní redukován na0% D i =i/2 Leckaeraten 0% systém Stöbich- Supercoil nabízí koufiové zástûny aï do

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL1 aï WL4 (3 7 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které nás

Více

PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL 3M VOLITION TM

PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL 3M VOLITION TM VOLITION TM KABELOV SYSTÉM JE PRVNÍ PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL, KTER MùNÍ PRÁCI KAÎDÉHO âlovùka, KTER UÎÍVÁ POâÍTAâ V SÍTI. Optick kabelov systém VolitionTM pfiedstavuje spolehliv v konnûj

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva KATALOGOVÝ LIST KM 0049/98b PROTIDEŠŤOVÉ STŘÍŠKY Vydání: 8/07 S OCHRANNÝM PLETIVEM Strana: 1 Stran: 2 Protidešťové stříšky s ochranným pozinkovaným pletivem (dále jen stříšky) se používají pro přívod i

Více

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína Návod pro instalaci, montáï a obsluhu plynov závûsn kotel 6 720 604 697 CZ (98.09) OSW s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína 4223-01.1/O Junkers Bosch Gruppe ZR 18-3 KE...

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL GRAFICK MANUÁL Úvod Vytvofiením firemního grafického manuálu jsou definována pravidla pro pouïití logotypu a doplàkového grafického stylu pro znaãku i v echny produkty a uïité materiály. Cílem je ucelená

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Systémy pro plo né vytápûní a chlazení Roth... inovace a úãinnost pro moderní Ïivotní prostory

Systémy pro plo né vytápûní a chlazení Roth... inovace a úãinnost pro moderní Ïivotní prostory Systémy pro plo né vytápûní a chlazení Roth... inovace a úãinnost pro moderní Ïivotní prostory i úspora energie a hygiena, stejnû jako ochrana Ïivotního prostfiedí. V konnost systémû pro plo né vytápûní

Více