Webový archív vědeckých konferencí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Webový archív vědeckých konferencí"

Transkript

1 Masarykova univerzita Fakulta informatiky Webový archív vědeckých konferencí bakalářská práce Martin Mayer Brno, 2007

2 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Martin Mayer Poděkování Rád bych poděkoval vedoucímu mé práce RNDr. Jaroslavu Ráčkovi, Ph.D., za odborné vedení a rady při tvorbě této práce.

3 Shrnutí Obsahem této práce je analýza existujícího nevyhovujícího webového archivu sborníků konference a návrh nového systému. Na základě návrhu je vytvořen systém s využitím jazyka PHP a databáze MySQL. Dále je provedena konverze původních dat do nového archivu.

4 Klíčová slova Analýza systému, archivace dokumetů, datové modelování, webové aplikace, vědecká konference

5 Obsah 1 Úvod Analýza a návrh systému Analýza původního webu Požadavky na systém Kapacitní a zátěžové odhady Popis systému Administrační část Veřejná část Datový model Struktura částí webu Implementace Použité technologie HTML a XHTML CSS JavaScript PHP MySQL Nefunkční požadavky Způsob kódování Struktura systému Sdílený kód a jeho použití Databáze Manipulace s daty Ostatní Administrace Autentizace Provádění změn Veřejná část Cache Vyhledávání Použité vývojové nástroje Import původních dat Extrakce údajů z původních HTML stránek Konverze skupin obrázků do PDF Závěr...20 Literatura

6 1 Úvod Mnoho lidí, zvláště mladých, se domnívá, že počítače se k nám dostaly až po roce Archiv konference Tvorba software (TSW) je ale pěkným dokladem toho, jak vypadala ještě dřívější historie používání počítačů. Konference se pořádá kontinuálně každý rok už více než 30 let a je společně s konferencí SOFSEM (Softwarový seminář) nejdéle organizovanou konferencí v českém regionu. Snaží se prezentovat aktuální trendy a moderní metody v programování. První ročník se konal v roce 1975 v Havířově jako seminář Metody programování počítačů 3. generace s počtem učastníků blížícímu se stovce. Po třech letech došlo ke změně na Celostátní seminář programování a za dalších pár let se místo konání přestěhovalo do Ostravy. V 90. létech pak došlo k transformaci akce na konferenci s názvem Tvorba software. Přes půl tisíce autorů z více než dvouset organizací předneslo během tří desetiletí na 800 referátů a zaplnilo ve sbornících kolem 7500 stránek. Archiv sborníků proběhlých konferencí TSW je přístupný veřejnosti na webu. Tento archiv je tvořen statickými HTML stránkami, které však nejsou jenoduše a rychle aktualizovatelné. Cílem této bakalářské práce je vytvořit nový sytém fungující jako archiv sborníků a jejich příspěvků. Tento systém uživateli poskytne přehled všech příspěvků konference podle ročníků a jednodůché hledání příspěvků podle jejich názvu nebo jména autora. Administrátorovi umožní přidat nový sborník, vytvářet, editovat a mazát jeho příspěvky a stejně tak i autory příspěvku. K systému se bude přistupovat přes webové rozhraní. Data ze starého archivu bude potřeba extrahovat a přenést do nového. Jednotlivé kapitoly této práce se zabývají tvorbou tohoto systému. Začíná se od analýzy původního webu ke specifikaci a návrhu nového systému. Pokračuje se popisem použitých technologií a dokumentací implementace. V poslední částí práce je popsána transformace dat ze starého webu. 2

7 2 Analýza a návrh systému Tvorbu nového systému je dobré vždy začít důkladnou analýzou. V tomto případě bude prvním subjektem analýzy původní web, určení jeho obsahu a případných chyb. To usnadní specifikaci požadavků na nový systém. Následně pak mohu rozhodnout, jaké entity se v systému budou vyskytovat, a stanovit strukturu databáze a celého systému. 2.1 Analýza původního webu Úvodní stránka původního archívu se nalézá na adrese Celý web sestává z těchto oblastí, které jsou mezi sebou vzájemně provázány: obsahy a texty sborníků podle ročníků jmenný rejstřík autorů jmenný rejstřík firem tématické rejstříky tříděné systematicky nebo podle abecedy Celkově jsou zpracovány sborníky z let 1975 až V záhlaví každé stránky ročníku je uveden název konference, místo konání a datum. Následuje seznam příspěvků. U příspěvku je vždy uvedeno číslo odpovídající číslu stránky v tištěném sborníků. Zároveň odkazuje na obsah příspěvku. U ročníků 1975 až 1998 tvoří obsah jedna a více naskenovaných stran. U následujících ročníků je obsah stáhnutelný jako jediný soubor formátu PDF. Dále je uveden identifikátor autora odkazující do rejstříku autorů, identifikátor organizace odkazující do rejstříku firem, název příspěvku a klíčová slova odkazující do tématického rejstříku. Jmenný rejstřík autorů je řazen abecedně a rozdělen na dvanáct stránek po čtyřiceti autorech. Autory doplňují odkazy na ročníky, kdy publikovali své příspěvky. U několika autorů je uveden i web nebo . Rejstřík firem je řešen obdobně jako rejstřík autorů. Systematický rejstřík sdružuje témata do několika skupin. Zde uvedené téma odkazuje do rejstříku abecedního, kde se téma spojuje s některým příspěvkem a je k němu doplněno ještě krátka poznámka. Celkově se jeví web a především rejstřík jako poněkud nepřehledný. Nedostatkem je také absence alespoň základního vyhledávání příspěvků. 2.2 Požadavky na systém Systém má zpřístupnit archiv sborníků konference přes webové rozhraní. Se systémem bude pracovat jediný administrátor provádějící veškeré editace. Dalšími uživateli budou návštěvníci webu, kteří mohou zobrazovat obsah archivu a vyhledávat v něm. Pro každý rok lze přidat a editovat jeden sborník. Sborník se skládá z příspěvků. Každý příspěvek má alespoň jednoho autora. K autorovi se vždy uvádí organizace, kterou zastupuje, případně další kontaktní údaje. Obsah příspěvku může být přiložen jako soubor ve formátu PDF. Při změně stavu archivu se uchovává stručná poznámka o provedené akci (vytvoření, editace nebo smazání entity) do logu událostí, aby bylo možné zjistit případné narušení systému. Celý sborník se vždy nachází ve zvěřejněném nebo nezveřejněném stavu. Nezveřejněný sborník je přístupný pouze administrátorovi pro účely editace. 3

8 Zveřejněný sborník a jeho příspěvky jsou přístupné komukoli. Uživatelé mohou hledat příspěvky podle jejich názvu, jména autora, jména organizace autora a ročníku publikace. Data z původního statického webu bude potřeba převést do nového systému. Zdrojová data, ze kterých byl web vygenerovaná, ale bohužel nejsou k dispozici, proto bude nutné data extrahovat přímo z webu. Pro sjednocení zdroje se naskenované stránky každého příspěvku u starších ročníků sloučí do jednoho PDF souboru. Podle těchto požadavků lze sestavit základní logický datový model: Obrázek 1: Logický datový model - diagram entit Přínosem nového systému bude především lehká a rychlá aktualizace prostřednictvím webového rozhraní. V budoucnu bude systém dále snadno rozšiřitelný. 2.3 Kapacitní a zátěžové odhady Podle udajů z původního webu lze vysledovat a obecně předpokládat tyto trendy: Větší editace se budou prováděny jen jednou za rok v průběhu krátkého období. Každoročně přibyde přibližně tři až pět desítek příspěvků. Většina příspěvků má uvedeného jediného autora. Jeden příspěvek má v průměru přibližně 1,3 autorů. Velikost jednoho PDF souboru bývá do 300KiB. Každý rok přibyde cca 10MiB dat. Již existující data sborníků od roku 1975 zabírají přibližně 200MiB. Denní návštěvnost webu se bude pohybovat spíše v řádu desítek lidí. 2.4 Popis systému Systém bude rozdělen do dvou částí. Administrátorská část je neveřejná, vyžaduje autentizaci pro přístup a umožňuje modifikovat údaje v archivu. Veřejná část je přístupná jakémukoli uživateli a prezentuje obsah archivu podle ročníků nebo pomocí hledání Administrační část Administrace je jednouživatelský podsystém, tzn. že se vyžaduje jediný uživatelský účet pro celou část. Přístup k adminstraci systému je podmíněn zadáním loginu admin a hesla. Pro zvýšení bezpečnosti budou existovat dvě hesla běžné a bezpečnostní. Přihlašování bude vždy probíhat běžným heslem a v takovém případě nebude možné změnit bezpečnostní heslo. V případě, kdy by snad někdo nežádoucí odhalil běžné heslo a změnil jej, bude pořád možné přihlásit se s pomocí bezpečnostního hesla, změnit běžné heslo a znemožnit tak další přístup útočníka. Admnistrátor může také prohlížet jednoduchý log 4

9 událostí, ve kterém je pro každou událost měnící stav archivu zaznaménána ip adresa, ze které přišel ke změně podnět, čas, typ změny (vytvoření, modifikace, smazání) a krátky popis. Účel tohoto logu je odhalit diskreditaci hesla nebo nežádoucí chování administrátora, pokud by účet mezi sebou sdílelo více lidí. Administrace systému celkově umožňuje provedení následujících akcí: založení nového sborníku editace sborníku vytvoření příspěvku patřícího ke sborníku editace příspěvku smazání příspěvku přídání nového autora k příspěvku editace autora příspěvku smazání autora u příspěvku smazání PDF souboru přiloženého k příspěvku změna hesla Veřejná část Veřejná část zpřístupní zveřejněné sborníky přes webové rozhraní libovolnému návštěvníkovi. Sborníky jsou řazené podle jejich ročníků, příspěvky podle pořadí v tištěném sborníku. Od roku 1998 toto pořadí odpovídá abecednímu řazení podle jmen autora. Důležitá funkce je základní vyhledávání příspěvků. Portálová část zajišťuje provádění těchto akcí: zobrazení sborníku a jeho detailů včetně seznamu příspěvků zobrazení detailu příspěvku a jeho autorů stažení přiloženého PDF souboru vyhledání příspěvku podle jména příspěvku, jména autora, jména organizace a ročníku 2.5 Datový model Datový model definuje strukturu dat uložených v databázi. 5

10 Obrázek 2: Datový model Popis databázových tabulek a jejich atributů: Tabulka Sbornik Záznamy této tabulky představují jednotlivé ročníky konference. Den a měsíc u dat začátku i konce konání jsou rozděleny na samostatné atributů pro větší variabilitu zadávání. Pokud by byly v atributu typu DATE, nešlo by zadata například jen měsíc, ve kterém se konference konala. rok identifikace záznamu, rok pořádání konference zverejneny příznaka, zda je sborník zveřejněný nazev název konference v daném roce isbn mezinárodní standardní číslování knih, jednoznačná identifikace knižního vydání naklad počet výtisků sborníku misto_konani kde se konference konala datum_od_den den měsíce od kdy se konference konala datum_od_mesic měsíc od kdy se konference konala datum_do_den den měíce do kdy se konference konala datum_do_mesic měsíc do kdy se konference konala Tabulka Prispevek Každý záznam této tabulky se váže přímo na jeden záznam v tabulce sborníků. id identifikace záznamu 6

11 rok identifikace sborníku nazev název příspěvku nazev_ascii název příspěvku zbavený diakritiky, použitelné pro hledání strana číslo stránky, na které příspěvek začíná v tištěném sborníku Tabulka Autor Tabulka uchovává informace o jednotlivých autorech každého příspěvku. id identifikace záznamu prispevek_id identifikace příspěvku v tabulce Prispevek jmeno prostredni_jmeno prijmeni jmeno_slozene spojení jmen a příjmení autora, použitelné pro hledání autora jmeno_slozene_ascii stejně jako předchozí atribut, ale zbavený diakritiky ový kontakt na autora web webová prezentace autora organizace_nazev název organizace, kterou autor zastupuje organizace_nazev_ascii stejně jako předchozí atribut, ale zbavený diakritiky organizace_web adresa webu organizace Tabulka Log udalosti V této tabulce se uchovávají záznamy o provedených změnách dat prostřednictvím administračního rozhraní. id identifikace záznamu ip ip adresa, ze které byla provedena změna cas čas provedení změny udalost typ události, která nastala vytvoření, změna, nebo odstranění záznamu (insert, update, delete) popis stručný textový popis události Tabulky Sbornik, Prispevek a Log udalosti splňují náležitosti třetí normální formy (3NF). Tabulka Autor porušuje 3NF, protože údaje organizace jsou na primárním klíči závislé tranzitivně. Organizace by mohla být samostatnou entitou. Vzhledem ale k tomu, že v existujících datech se často jedna organizace vyskytuje opakovaně pod různými názvy, nebo by bylo značně problematické jednotně určovat organizaci, pokud je nějak složitěji členěna, nebylo by možné zamezit rendundanci v datech entity. Po diskusi se zadavatelem bylo proto rozhodnuto dat přednost méně problematickému řešení porušením formy. 7

12 2.6 Struktura částí webu Následující diagramy popisují hierarchii webu. Každý obdélník bude ve výsledném řešení odpovídat samostatné obrazovce. Obrázek 3: Struktura administrační části Obrázek 4: Struktura veřejné části 8

13 3 Implementace Tato část mé práce popisuje implementaci systému. Zabývá se stručným vysvětlením elementárních technologií a standardů, které byly použity k tvorbě celého systému. Dále popisuji vyprodukovaný zdrojový kód a specifika částí systému. Text doplňují odkazy na internetové zdroje a fragmenty kódu systému. Výsledný zdrojový kód doplněný o patřičné komentáře se nachází na médiu přiloženém k této práci. V době tvorby práce byl systém také otestován a zprovozněn na adrese 3.1 Použité technologie Před tvorbou nového webového archivu jsem se musel seznámit s několika standardy a technologiemi, které umožňují vzájemným provázáním vytvořit požadované řešení. Tato podkapitola popisuje pouze jejich určení. K samotné tvorbě je potřeba jejich více či méně detailní znalosti. Všechny pužívané technologie jsou veřejné standardy nebo software s oteveřeným zdrojovým kódem WWW WWW (World Wide Web, krátce web) označuje celosvětovou soustavu dokumentů. Definovat lze jako propojení těchto technologií: URI (Universal Resource Identifier) způsob jak jednoznačně identifikovat zdroj HTTP (Hypertext transfer protocol) protokol aplikační úrovně pro přenos informací. K tomuto protokolu existuje také bezpečnější verze HTTPS, která umožňuje přenášet data šifrovaně Architektura klient-server Značkovací jazyk HTML a XHTML HTML (Hypertext Markup Language) je značkovací jazyk založený na standardu SGML, což je univerzální značkovací metajazyk. XHTML je obdobný jazyk založený na XML, které také vychází ze SGML. Jazyky spojují obsah (data) s významem (metadata). Obsah bývá uzavřen mezi značky, které určují jejich význam, respektive způsob zobrazení CSS CSS (Cascading Style Sheets) je jazyk pro popis způsobu zobrazení dokumentu napsaného pomocí značkovacího jazyka, nejčastěji HTML, XHTML nebo XML. Hlavní účel je oddělení vzhledu dokumentu od jeho struktury a obsahu JavaScript JavaScript je skriptovací jazyk používaný na straně uživatele, tzn je interpretovaný 9

14 webovým prohlížečem. S jazykem Java jej kromě názvu spojuje jen podobná syntaxe. Umožňuje vložit do webových stránek proveditelný obsah a tak komunikovat s uživatelem, řídit prohlížeč nebo dynamicky vytvářet obsah PHP PHP je skriptovací jazyk určený především ke generování webových stránek. Na rozdíl od JavaScriptu je interpretovaný na straně serveru. Jeho syntaxe je podobná jazyku C. Vzniklo v roce Současná produkční verze má číslo 5 a jejím hlavním přínosem je zlepšená podpora objektového programování. Jazyk má otevřený zdrojový kód a volné použití. Obsáhlá knihovna funkcí, široka podpora různých databázových serverů a jednoduché použití vytvořilo z PHP velmi populární a rozšířerný jazyk. Informace lze nalézt na domovské stránce MySQL MySQL je multiplatformní relační databázový systém standardu SQL. Velmi často se pužívá ve spojení s PHP. K dispozici je pod GPL licencí. Vyniká rychlostí a snadným použitím. Další informace lze nalézt na 3.2 Nefunkční požadavky Je potřeba zajistit, aby systém běžel v produkčním prostředí na operačním systému Linux, webovém serveru Apache 2.0, PHP a MySQL V průběhu následujícího cca jednoho roku se očekává, že přibyde nový server s nainstalovanými novějšími verzemi těchto programů, především PHP ve verzi 5. Proto je vhodné do budoucna maximálně usnadnit přechod systému na novější prostředí. 3.3 Způsob kódování Před samotnou tvorbou ještě vysvětlím několik věcí, které se týkají kódu a programování, a kterých se budu snažit co nejvíce držet. Jednou z nich je jazyk používaný k pojmenovávání proměnných a funkcí. Vzhledem k tomu, ze TSW je především česká konference, jeví se jako vhodné, aby jména tabulek a atributů v databázi byly vždy česky. Stejně tak i v kódu jména proměnných, které jim budou odpovídat. Naopak názvy funkcí a zbylých proměnných by měly být vždy v angličtině podobně, jako jsou názvy funkcí v PHP. Doufám, že takové rozdělení přispěje k lepší čitelnosti a přehlednosti kódu. Podstatným omezením je potřeba, aby vytvořené řešení bylo plně funkční na PHP 4, a současně aby bylo možné v budoucnu s minimem námahy přenést na novější verzi PHP (pravděpodobně verze 5). Z toho důvodu jsem se rozhodl nepoužívat žádné frameworky, kterých existuje několik a i vcelku kvalitních, ale jsou buď psané pro PHP 5 (například v současnosti vznikající Zend framework), nebo by mohly způsobovat kompatibilní problémy při budoucím přechodu. Ze stejného důvodu jsem se také rozhodl neprogramovat systém objektově. PHP 4 obsahuje alespoň slabou podporu pro objektové programování. V PHP 5 byl objektový model docela výrazně změněn. To s sebou však nese často potřebu upravovat již existující kód, aby se v nové verzi dosáhlo správné a požadované funkčnosti. I když se často nejedná a žádné složité úpravy, přesto je to častý problém zabraňující přechodu na novější a bezpečnější verzi PHP. Místo tříd a jejich metod tedy budu používat 10

15 jen vhodně organizované funkce a místo objektů převážně asociativní pole. Projekt není natolik rozsáhlý, aby nutně vyžadoval objektové naprogramování. Obětuji proto výhody objektového přístupu, především dědičnost a zapouzdření, snazšímu přechodu v budoucnu. Nahradím je svojí snahou co nejlépe strukturovat kód a zachovávat tak jeho dobrou čitelnost. Zároveň se budu snažit, aby bylo řešení do budoucna v určitých mezích snadno rozšiřitelné. Zvláště v dřívějších letech bývalo nedobrým zvykem webových vývojářu míchat vzájemně mezi sebou aplikační a prezentační logiku. Pro lepší strukturování budou ve vyvíjeném systému oddělené. Aplikační kód bude obsahovat pouze řídící logiku. Prezentační logika bude uložena v samostatných souborech šablonách (angl. templates). Aplikační kód provádí manipulaci s daty a zajišťuje obsah, který má být zobrazen. Obsahem může být například název a autoři příspěvku. Tento obsah je pak předáván šabloně k zobrazení. Takovéto oddělení má výhody v tom, že při úpravě šablony nemůže dojít k narušení řídícího kódu. Ještě důležitější je u větších projektů, kde umožňuje nezávislou práci vývojářů a designerů. Samotná šablona bude tvořena XHTML kódem, do kterého bude vkládán kód PHP zobrazující dynamický obsah. 3.4 Struktura systému Celý sýstém je rozdělen na dvě na sobě nezávislé části administrace a portál. Portálová část zajišťuje především prezentaci obsahu z databáze. Administrační část je složitější. Kromě podobné prezentační funkce jako v portálové části musí umožňovat editaci obsahu. Klade se u ní také větší důraz na zabezpečení. Obě části mezi sebou sdílejí stejnou databázi a podobný kód. Nyní navrhnu rozložení celého systému do adresářů a pak dopním jejich význam: /inc sdílené knihovní kódy config.php konfigurační údaje /admin administrační část index.php code/ - aplikační logika a kód specifický pro administrační část templates/ - prezentační logika /portal veřejná část index.php getfile.php download zveřejněného PDF souboru code/ - aplikační logika templates/ - prezentační logika /pdf obsahy sborníků v PDF souborech Většina interakce s uživatelem probíhá v obou částech systému přes jediný soubor index.php. Na jednom místě se tak nachází kód společný pro všechny stránky. Aplikační kód se nachází v adresáři code, šablony v templates. V souboru index.php se provádí následující úkony: Inkluze potřebných sdílených souborů 11

16 Výběr aplikačního kódu, který má být proveden a jeho vykonání Zobrazení obsahu za pomoci šablony Nabízí se lehké přirovnání k architektuře MVC (model view-controller). V tomto případě by soubor index.php odpovídal controlleru, inkludovaný kód z code modelu a šablona view. Předpokládejme, že by byla aplikace provozována na doméně tsw.cz. Uvedu příklad, jak by fungovalo výše uvedené strukturování v praxi. Doména by směřovala do adresáře portal, doména admin.tsw.cz do adresáře admin. Tam se nachází indexové soubory, které převezmou požadavek uživatele a vytvoří odpověd v podobě webové stránky. Adresář pdf není přístupný přímo přes web, aby bylo možné kontrolovat přístup k souborům s obsahy příspěvků. Ty jsou totiž dostupné jen tehdy, když je sborník označen jako zveřejněný. Přístup k nim tedy bude prováděn přes skript getfile.php, který bude kontrolovat stav sborníku a přepošle uživateli přímo PDF soubor z adresářového stromu nebo mu zamezí v přístupu k němu. Zároveň je potřeba, aby byl z prostředí PHP možný zápis do tohoto adresáře, jinak by nešlo uploadovat soubor prostřednictvím administračního rozhraní. Obsah adresářů code a templates je v takovémto stromu přístupný veřejně. Uživatel by tak mohl zobrazit prázdnou šablonu nebo spustit PHP skript, což není chtěné. Přístupu k těmto adresářům by tedy mělo být zamezeno. Lze tak provést pomocí oprávnění, zakázem v.htaccess souboru, který zpracovává webserver Apache, nebo úplným přesunem těchto adresářů mimo dokumentový adresář webserveru. Takto navržená stromová struktura je samozřejmě jen jedna z možných. Vytvořený systém bude dostatečně variabilní, aby bylo možné ji bez složitých úprav ve zdrojových kódech nastavit podle potřeby. 3.5 Sdílený kód a jeho použití Sdíleným kódem je myšleno základní API umístěné do adresáře inc a používané v obou částech systému. Jeho prostřednictvím se především přistupuje k databázi a provádí výběr a manipulaci s daty Databáze Ve výchozím stavu je na výběr ze dvou souboru db.mysql.php a db.mysqli.php. Oba obsahují identické API, ale liší se v implementaci. V PHP totiž existují dvě nativní knihovny pro přístup k MySQL databázi, ale často se v prostředí běhu systému vyskytuje jen jedna z nich. Nejčastěji nastává případ, kdy v PHP4 je přístupná extension mysql a v PHP5 naopak extionsion mysqli. Podle toho, která je dostupná, je potřeba vybraný soubor přejmenovat na db.php. Obsažené API tvoří funkce dostačující pro absolutní většinu práce s databázi a zjednodušuje přístup k ní. Navíc vytváří nezávislost na použité extension. Dokumentace funkcí se nachází přímo v souboru, zde uvádím nejdůležitější: db_select($sql) provede dotaz do databáze obsažený v řetězci $sql a vrátí 12

17 výsledek v dvourozměrném asociativním poli. db_select_one($sql) provede dotaz, který vrací ve výsledku právě jeden nebo žádný řádek, a vrátí výsledek. Často jsou to výběry konkrétního záznamu podle primárního klíče nebo selecty s použitím agregačních funkcí. db_escape_value($val) vrátí zadanou hodnotu ošetřenou pro použití v SQL dotazu. db_execute($sql) provede zadaný insert, update nebo delete. db_get_insert_id() vrátí nové id posledního vloženého záznamu Databázové spojení se navazuje automaticky při prvním použití některé databázové funkce. Využívá se při tom konfiguračních hodnot ze souboru /inc/config.php. Příklad použití: <?php $rows = db_select('select id, attr FROM mytab'); foreach ($rows as $row) { echo $row['id'].', '.$row['attr']; } $sql = 'INSERT INTO mytab (attr) VALUES ('.db_escape_value($string).')'; db_execute($sql); $id = db_get_insert_id();?> Manipulace s daty Vytvářený systém není příliš složitý obsahuje tři hlavní entity: sborník, příspěvek, autor. Ke každé této entitě jsem vytvořil potřebné rozhraní umožňující provádět základní akce: vytvoření nového záznamu výběr podle primárního klíče výběr přidružených záznamů (například příspěvky pro daný sborník, autory pro daný příspěvek) modifikace existujícího záznamu smazání záznamu Při použití objektově orientovaného programování (OOP) by pravděpodobně byla vytvořena například třída Prispevek, která by mohla mít metodu insert zapouzdřující vložení instance příspěvku do databáze. O několik kapitol dříve jsem vysvětloval, proč jsem v projektu od OOP upustil. Místo volání metody insert na instanci třídy Prispevek tak používám funkci prispevek_insert, která dostává jako parametr asociativní pole představující instanci příspěvku. Tyto funkce jsou pro každou entitu velmi podobné, jsou dokumentované ve zdrojovém kódu a příklady jejich použití lze snadno nalézt v aplikačním kódu, proto je zde nebudu podrobně rozebírat. Uvedu pouze stručný vysvětlující příklad pro základní pochopení jejich aplikace: <?php /* Vytvoření nového záznamu */ $prispevek = get_prispevek(); // instanciace 13

18 $prispevek['nazev'] = Ukázkový příklad ; prispevek_insert($prispevek); $new_id = $prispevek['id']; /* Modifikace */ $prispevek = prispevek_get_by_id(1); $prispevek['nazev'] = Změněný název ; prispevek_update($prispevek); $autori = prispevek_get_autori($prispevek['id']); foreach ($autori as $autor) { echo $autor['prijmeni']; } /* Delece */ prispevek_delete($prispevek);?> Funkce jsou logicky rozděleny do souborů sbornik.php, prispevek.php a autor.php Ostatní Pro potřeby systému jsem vytvořil několik dalších obecně použitelných funkcí. Nachází se v souboru inc/general.php. Jejich význam, parametry a návratové hodnoty jsou více dokumentovány přímo v kódu. 3.6 Administrace Přístup do administrace je podmíněn autentizací uživatele. Navíc se pro zvýšení bezpečnosti vyžaduje přístup přes zabezpečené připojení (HTTPS). Toto testuji na začátku indexového souboru a v případě, že uživatel používá nezabezpečené připojení, dojde k jeho přesměrování na URI se změněným schématem: if ($_SERVER['HTTPS']!='on') { redirect('https://'.$_server['server_name'].$_server['request_uri']); } Autentizace Pro ověření uživatele se používá autentizace pomocí HTTP protokolu. Snadno se tak zamezí v přístupu k citlivým částem systému. Požadavek odeslaný prohlížečem musí obsahovat hlavičku se jménem uživatele a heslem. Pokud ji neobsahuje, nebo když nesouhlasí jméno či heslo, vrací se v HTTP odpovědi stavový kód 401 Unathorized a prohlížeč v takovém případě vetšinou zobrazí dialogové okno pro zadání jména a hesla. Více informací lze nalézt ve specifikaci HTTP protokolu. V tomto případě je jméno uživatele vždy admin. Může se ale prokázat jedním ze dvou hesel, jak je vysvětleno v požadavcích na systém v kapitole 2. Hesla musí být uložena 14

19 někde v systému. Pro toto místo jsem zvolil soubor /admin/code/passwords.php. Ten obsahuje dvě jednoduché funkce get_admin_password a get_master_password, které každá vrací odpovídající heslo hashovane funkcí md5. Implementace autentizačního mechanismu pak znamená ověření, zda bylo zadáno jméno, toto jméno je admin a zda zadané heslo odpovídá jednomu ze dvou možných: if (!isset($_server['php_auth_user']) $_SERVER['PHP_AUTH_USER']!='admin' (md5($_server['php_auth_pw'])!=get_admin_password() && md5($_server['php_auth_pw'])!=get_master_password())) { response_status_401(); exit(); } Další informace o HTTP autentizaci v PHP lze nalézt přímo v manuálu na adrese Provádění změn Údaje sborníků, příspěků a autorů jsou uživateli zobrazována prostřednictvím formulářových prvků, ve kterých může uživatel zároveň provádět editaci. Při ukládání ověřuji, zda zadal uživatel nezbytné údaje a u některých položek také zda jsou zadané ve správném formátu (např. čísla). V případě špatného zadání k žádné změně nedojde a uživateli se zobrazí zadaná data s vysvětlující hláškou. Při uploadu PDF souboru se také kontroluje jeho hlavička na přítomnost sekvence znaků %PDF-1.. K provedení změny je také potřeba, aby byly data v odeslaném požadvku předána metodou POST. Ta je podle specifikace protokolu HTTP k takovému účelu určena. 3.7 Veřejná část Veřejná část webu je oproti administraci značně jednoduší, protože nevyžaduje až tolik složité kontroly přijatých dat. Poskytuje navíc jednoduché i pokročilé vyhledavání příspěvků. Pro optimalizaci zátěže na server je implementována cache Cache Změny dat v databázi archivu nejsou časté. Větší změny se dělají jednou ročně v souvislosti s každoročním pořádáním konference. U starších ročníků jsou změny hodně výjimečné. Na rozdíl od nepoměrně běžnějšího zobrazovanání těchto dat. Zátěž na server způsobovaná opakovanou prezentací identických dat není sice velká, ale při dané častosti modifikace dat je zcela zbytečná. Z toho důvodu se jeví velmi smysluplné, aby byl u stránek zobrazujících detail sborníku a detail příspěvku použit nějaký kešovací mechanismus. Tzn. že vygenerovaný obsah stránky se při prvním zobrazení uloží někde bokem a je opakovaně používán při dalších přístupech na identickou stránku, dokud nedojde ke změně stavu v systému. Odpadá tak nutná režie způsobená selekcí dat z databáze a generováním výstupu při každém přístupu. Takovouto jednoduchou, ale velmi účinnou cache jsem implementoval do systému. Cache se chová zcela transparentně a řádově zkracuje čas odezvy na požadavek 1. Rozdíl je celkem významný, i když uživatel podstatné zrychlení ve většině případů zřejmě nepozná, 1 Při měření jsem zjistil, ze použití cache znamenalo minimálně dvojnásobné zrychlení. Ale i více než desetinásobné zrychlení nebylo výjimkou. 15

20 protože doba generování stránky bývá i bez použití cache v řádu setin až desetin sekundy. Princip je takový, že při přístupu na stránku se ověřuje, zda pro požadované údaje existuje již dříve vygenerovaná cache. Pokud ano, ověří se, zda došlo k nějaké změně v databázi. Nejjednoduší způsob, jak toto zjisit, je mít jeden synchronizační soubor, jehož čas poslední změny odpovídá času provedení poslední libovolné změny v databázi, která by mohla ovlivnit zobrazovaná data. To lze samozřejmě zabezpečit jen tak, že všechny změny se provádí prostřednictvím administračního rozhraní, které provede zneplatnění celé cache změnou data poslední změny synchronizačního souboru. Čas takovéto poslední změny musí být starší, než čas vygenerování cache, jinak by mohlo dojít k zobrazení neaktuálních dat. Další krok je postupné ověření, že nedošlo ke změně některého souboru, který se podílel na generování obsahu. Například při změně šablony je potřeba každou stránku generovat znovu, jinak by se zobrazoval obsah generovaný podle zastaralé šablony. Pokud tedy nedošlo k žádným změnám, může být cache povážována za stále platnou a odeslána uživateli. V opačném případě se běžným způsobem vygeneruje požadované stránka, odešle uživateli a zárověn uloží do cache pro budoucí požadavky. Současně se ukládá také informace o tom, které všechny zdrojové soubory byly při běhu skriptu použity. K tomu se skvěle hodí funkce get_included_files(). Celá logika procesu je znázorněna na následujícím diagramu aktivit. 16

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS INFORMAČNÍ

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY PLZEŇ, 2012 VÁCLAV RAJTMAJER Prohlášení

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů

Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů Secure hosting system for student projects server Bc. Tomáš Zimáček Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Webhostingový trh je již velmi nasycen,

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Václav Nádraský Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce:

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Jakub Englický, Šimon Polan Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník Náměstí Jana Žižky

Více

Aplikace pro obchodování na internetu

Aplikace pro obchodování na internetu MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace pro obchodování na internetu Amir Džaferagič BRNO 2008 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně. Všechny

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Vydrář

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Vydrář PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 Jan Vydrář 1 PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Bursa

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Bursa Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Bursa Zavedení systému pro evidenci strojů ve firmě Doosan Bobcat Bakalářská práce 2012

Více

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Bc. Jiří Syrový Brno 2015

Více

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Plzeň, 2014 Ondřej Trhoň Prohlášení

Více

Příloha k zadávací dokumentaci a ke smlouvě o poskytování služeb číslo SOAP/002- /2013

Příloha k zadávací dokumentaci a ke smlouvě o poskytování služeb číslo SOAP/002- /2013 Příloha k zadávací dokumentaci a ke smlouvě o poskytování služeb číslo SOAP/002- /2013 TECHNICKÁ SPECIFIKACE POPTÁVKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU ČESKO-BAVORSKÝ ARCHIVNÍ PRŮVODCE Státní oblastní archiv v Plzni

Více

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan Bakalářská práce 2006 Jiří Suchan Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra informatiky Poštovní server v PHP bakalářská práce Jiří Suchan České Budějovice 2006 Poděkování Tímto děkuji PaeDr. Petru

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Ladislav Lehotský

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Ladislav Lehotský VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2012 Ladislav Lehotský Anotace Tato absolventská práce se zabývá tvorbou webových stránek pro ucelení středoškolských

Více

Webové rozhraní pro správu uživatelských účtů

Webové rozhraní pro správu uživatelských účtů MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Webové rozhraní pro správu uživatelských účtů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Filip Nešpor Brno, 2007 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

On-line bazar skript a jiných učebních pomůcek pro studenty UTB

On-line bazar skript a jiných učebních pomůcek pro studenty UTB On-line bazar skript a jiných učebních pomůcek pro studenty UTB On-line bazaar for selling educational materials to students of TBU Roman Peček Bakalářská práce 2009 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Databázové systémy 1 KIV/DB1

Databázové systémy 1 KIV/DB1 Databázové systémy 1 KIV/DB1 Celá kniha je exportem z wikipedie, ale spolehlivě pokrývá rozsah znalostí pro tento předmět. Obsah Články Systém řízení báze dat 1 Databáze 2 Relační databáze 5 Relační model

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

Pokročilá tvorba webu

Pokročilá tvorba webu Rozšíření výuky informačních technologií na Gymnáziu Pacov Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.01/02.0008 Pokročilá tvorba webu Výukový materiál Bc. Patrik Jíra 27. 12. 2009 Tento projekt je spolufinancován z Evropského

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Milan Klapač Vedoucí BP: Ing. David Hartman Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

Metodika tvorby webových aplikací

Metodika tvorby webových aplikací BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Metodika tvorby webových aplikací Bakalářská páce Stanislav Němec březen/2009 BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Katedra informačních technologií Metodika tvorby webových aplikací

Více

Oficiální zadání práce

Oficiální zadání práce Oficiální zadání práce Seznamte se s existujícími redakčními systémy využívanými pro firemní prezentace. Proveďte jejich srovnání a zaměřte se na výhody a nevýhody jednotlivých řešení. Navrhněte a v programovacím

Více

Vyhledávání zájmových bodů v geografických datech

Vyhledávání zájmových bodů v geografických datech MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Vyhledávání zájmových bodů v geografických datech BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ondřej Sobočík Brno, jaro 2015 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním

Více

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Analýza struktury webu a její optimalizace Jan Koldinský Vedoucí práce: Ing. David Toth Studijní program:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Skriptovací jazyky pro tvorbu webových aplikací Jan Voráček

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Skriptovací jazyky pro tvorbu webových aplikací Jan Voráček UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Skriptovací jazyky pro tvorbu webových aplikací Jan Voráček Diplomová práce 2013 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více