Workshop na téma harmonizace sociálněvědních dat pro účely komparativního výzkumu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Workshop na téma harmonizace sociálněvědních dat pro účely komparativního výzkumu"

Transkript

1 INFORMACE Workshop na téma harmonizace sociálněvědních dat pro účely komparativního výzkumu V posledním přibližně čtvrtstoletí došlo k nebývalému rozvoji mezinárodních sociologických výzkumů. To samozřejmě představuje významný příspěvek k vědeckému poznání. S tímto vývojem je ale spojena také řada problémů. Kromě těch klasických, točících se kolem pojmů reliability a validity, vystupuje do popředí potřeba harmonizace to znamená takových postupů a metod použitých při přípravě a provádění výzkumu a následně v průběhu zpracování dat, které mají vést k tomu, že sociologické výzkumy budou navzájem porovnatelné a interpretovatelné. Spíše než o nové problémy jde o vyostření problémů starých, objevujících se již při provádění výzkumů na území jediné země. I zde je přeci často potřeba získat informace o nástrojích (například škálách, klasifikacích, postupech vytváření umělých znaků) použitých ve výzkumech v minulosti tak, aby bylo možné tyto výzkumy interpretovat, případně zopakovat. Harmonizace sociálněvědních dat je jednou ze základních podmínek jejich smysluplného využití 1. Sociologický datový archiv Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., je spoluřešitelem mezinárodního projektu CESSDA-PPP 2, realizovaného v 7. rámcovém programu EU. Cílem tohoto projektu je připravit vybudování společného evropského systému datových služeb CESSDA, o kterém byla publikována informace již v minulém čísle časopisu Data a výzkum SDA Info [Krejčí 2007]. Součástí záměru je také doplnit dosavadní služby o novou infrastrukturu, která by shromažďovala a zpřístupňovala nástroje pro harmonizaci, tj. koncepty harmonizace dat, standardizované, srovnatelné klasifikace a převodní klíče pro transformace dat, a to v kontextu dalších databází v archivech obsahujících související indikátory, výzkumné nástroje a data. Projekt tak reaguje na situaci, kdy v rámci nejrůznějších projektů a různých oblastí výzkumu vzniká množství nástrojů harmonizace, ale informace o nich jsou málo dostupné. Infrastruktura má umožnit větší používání těchto nástrojů a zároveň stimulovat další systematický vývoj, který bude založený na zpřístupněných předchozích výsledcích. V rámci projektu proto proběhl 3. dubna 2008 v Paříži workshop 3 s cílem přiblížit stávající stav v oblasti harmonizace a umožnit diskusi předních odborníků 1 Cílem tohoto textu není podat přehled o metodách harmonizace. Zmiňme zde alespoň to, že lze rozlišit ex ante harmonizaci, která probíhá při přípravě výzkumu, a harmonizaci ex post, kdy pracujeme s již sebranými daty. 2 Projekt přípravné fáze významného zdokonalení výzkumné infrastruktury Rady evropských sociálněvědních datových archivů CESSDA (CESSDA-PPP, Preparatory phase project for a major upgrade of the Council of European Social Science Data Archives /CESSDA/ research infrastructure). 3 Quandt, M., J. Krejčí, H. Orten CESSDA PPP Expert Workshop on Harmonisation Issues in Comparative Social Surveys [Expertní workshop CESSDA-PPP o otázkách harmonizace v komparativních sociálních šetřeních]. Mezinárodní workshop projektu CESS- DA-PPP, organizovaný GESIS (Německo), SOÚ AV ČR (Česká republika), NSD (Norsko). Paříž,

2 jak o problematice harmonizace, tak o připravované infrastruktuře. Organizován byl třemi pracovišti,německým GESIS, norským NSD a Sociologickým datovým archivem SOU AV ČR.Na začátku workshopu hlavní organizátor Markus Quand vysvětlil cíl vytvoření databáze a vyzval přítomné ke komentářům. Poté již následovaly příspěvky pozvaných hostů, rozdělené do tří bloků, jež však vzhledem k časovým možnostem striktně neodpovídaly obsahovému schématu. Příspěvky můžeme rozdělit zhruba do tří tematických oblastí. Do té první spadají prezentace existujících harmonizačních projektů. Do druhé pak příspěvky zabývající se jednotlivými harmonizačními oblastmi a nástroji. Do třetí můžeme zařadit ty prezentace, které se věnovaly obecnějším problémům harmonizace a komparativního výzkumu. Workshop uzavíral kulatý stůl zaměřený na problematiku konstrukce infrastruktury. Schéma programu je v připojeném rámečku. Elektronické verze prezentací a další materiály z workshopu, které obsahují řadu praktických informací pro realizaci mezinárodních srovnávacích výzkumů, jsou k dispozici na webových stránkách projektu CESSDA-PPP 4. Ruud Luijkx, Paul Lambert a Richard Topf prezentovali informace o projektech, které se zabývají archivováním, prezentací a šířením dat. Luijkx mluvil o nizozemském projektu COMPSOC, který shromáždil data z několika výzkumů prováděných na území Nizozemí. V dalších krocích ovšem tyto datové soubory do té míry, do jaké to bylo možné propojili. To samozřejmě zahrnovalo řadu harmonizačních kroků u proměnných, jako je příjem, vzdělání nebo povolání. Topf prezentoval informace o Centru pro komparativní šetření CCESD 5 (Centre for Comparative European Survey Data), které také kromě dat vybudovalo celou s daty propojenou informační infrastrukturu. Lambert uvedl projekt GEODE 6 (Grid Enabled Occupational Data Environment), který shromažďuje jak obecné, tak i k jednotlivým výzkumům vztažené informace o klasifikacích povolání, jak se objevují v sociologických výzkumech. Gara Rojas-Gonzales vysvětlila, jak v Eurostatu probíhá harmonizace sběru a zpracování dat v rámci projektu EU SILC (EU Statitics on Income and Living Conditions), který zjišťuje údaje o příjmech a sociální exkluzi za členské země EU. Bouřlivá diskuse vznikla kolem příspěvků Silke Schneider a Harryho Ganzebooma, které se týkaly mezinárodní klasifikace povolání ISCED-97 a následovaly bezprostředně po sobě. Zatímco Schneider používání tohoto nástroje, při použití metodologické opatrnosti, obhajovala, Ganzeboom se stavěl proti používání podobných standardizovaných nástrojů v oblasti vzdělávání s tím, že jednotlivé národní vzdělávací systémy jsou příliš nesrovnatelné. Peter Elias informoval o přípravě nové verze klasifikace ISCO. Současná verze ISCO 88 již neodpovídá požadavkům doby, a proto se dokončují přípravy ISCO 08. Elias se věnoval rozdílům mezi těmito dvěma klasifikacemi a plánům Eurostatu na implementaci této klasifikace. Claude Grasland a Alexandre Kych mluvili o možnostech harmonizace v oblasti geografických proměnných v sociálněvědním

3 Ráme ek 1. Program workshopu a internetové adresy CESSDA PPP Expert Workshop on Harmonisation Issues in Comparative Social Surveys The International Standard Classification of Education (ISCED-97): Application to national educational qualifications and implementation in cross-national surveys (Silke Schneider) Harmonizing Education and Occupation in Cross-National Comparative Research (Harry Ganzeboom) Harmonizing microdata in EU-SILC (Gara Rojas-Gonzales) ISCO 88 and its pending revision (Peter Elias) Constructing nominal categorical class schemas: what kind of information is needed? (Jonas Edlund) ESeC: origins, major concepts, and implementation (Laurence Coutrot) Measurement requirements for comparative research with multiple reflective indicators (Willem Saris) Measuring religiosity and harmonizing religious measures in cross-national surveys (Christof Wolf) Social data and the modifiable area unit problem (Claude Grasland) Geographical location information and social survey data (Alexandre Kych) CCESD-IS - Centre for Comparative European Survey Data Information System (Richard Topf) COMPSOC: exploiting, documenting, and enriching COMParative data from large-scale surveys in the SOCial sciences (Ruud Luijkx) Distributing occupational information resources for comparative research: Experiences of the GEODE project (Paul Lambert) Round Table: Discussion on creating an harmonisation infrastructure Kick-off presentation: The approach of the CESSDA-PPP harmonisation work package (Markus Quandt) Invited discussants: Ruud Luijkx, Joachim Wackerow, Christof Wolf Web workshopu: Web projektu CESSDA-PPP: Poznámka: Prezentace účastníků workshopu jsou k dispozici ke stažení na Webu workshopu. výzkumu. Geografický aspekt sociologického výzkumu je velmi důležitý a závěry výzkumu vztažené k regionům mohou mít následně i politický dopad. Sociolog by rozhodně neměl při výzkumu a interpretaci dat vycházet pouze z politicky definovaných regionů. Christof Wolf svoji prezentaci věnoval možnostem a překážkám v komparativním sociologickém výzkumu náboženství. Závěr jeho prezentace se dá shrnout tak, že přes velké rozdíly mezi podobami náboženství v jednotlivých zemích nabízí vy

4 užití kvalitně připravených výzkumů, jako jsou EVS a ESS, možnost získat validní výsledky. Willem Saris prezentoval svůj model podmínek pro komparativní výzkum. Podle něj je nutné zajistit kognitivní ekvivalenci tedy (poněkud zjednodušeně řečeno) že respondenti chápou otázku stejně. Pokud toto zajištěno není a takové nebezpečí při mezinárodních výzkumech vždy hrozí, pak nám již žádné formální harmonizační postupy k dosažení srovnatelnosti nepomohou. Jonas Edlund se zabýval problémem vytváření nominálních třídních kategorizací ve výzkumech jaké proměnné potřebujeme, jak zajistit porovnatelnost v čase i mezi zeměmi. V závěrečné diskusi, kdy už se mluvilo přímo o plánovaném projektu databáze, zaznělo několik námětů. Většina diskutujících doporučovala spíše otevřený přístup do této databáze a to jak na straně přispívajících, tak i uživatelů. Dalším námětem bylo využít co nejvíce stávajících standardů (jako je například DDI standard pro vytváření metadat společenskovědních výzkumů) a projektů (jako jsou výše zmíněné COMPSOC nebo GEODE). Zaznělo také doporučení propojit co nejvíce úrovní od úrovně konceptů a harmonizačních nástrojů až po konkrétní škály a otázky používané ve výzkumech. Workshop nepřinesl žádné definitivní odpovědi ani hotové návody v oblasti harmonizace. To ale ani nebylo jeho cílem. Šlo o to získat informace o existujících projektech v této oblasti a zahájit debatu mezi experty. A tyto cíle workshop splnil. Literatura Martin Vávra (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.) Krejčí, J Evropský systém datových služeb: stále v přípravě, ale pokročilé. Data a výzkum - SDA Info 1 (1):

5 Archivy sociálních dat jako informační a výukové zdroje Archivy dat ze sociologických výzkumů slouží především k uchovávání datových souborů určených k sekundární analýze dat pomocí patřičného statistického softwaru, případně také k sekundární analýze kvalitativních dat, zejména v podobě přepsaných rozhovorů. Tato funkce archivů je primární a nejvíce důležitá, není však jediná. V rámci projektu CESSDA PPP [více viz Krejčí 2007] se Sociologický datový archiv podílel na vypracování analýzy výukových aktivit v oblasti archivace dat. Tyto aktivity by se daly rozdělit přibližně do dvou hlavních oblastí. Tou první jsou aktivity orientované na individuální klienty archivů, studenty a obecně uživatele datových souborů. V druhém případě jsou aktivity cíleny přímo na zaměstnance archivů a datové specialisty. První typ aktivit zřetelně převládá. Výuka v analýze dat, metodách výzkumu a statistice je nabízena v širokém rozsahu v podobě letních škol, seminářů, workshopů a univerzitních kurzů. Neméně důležité jsou i elektronické kurzy a tutoriály, které jsou snadno přístupné na webových stránkách jednotlivých institucí. Právě jim bude tento krátký článek věnován především. Economic and Social Data Service (Velká Británie) Největší nabídkou výukových materiálů se mohou chlubit ESDS (Economic and Social Data Service) v Evropě a americký ICPSR (The Inter-university Consortium for Political and Social Research). ESDS poskytuje velké množství tutoriálů a programů (ESDS guides), které nabízí uživatelům ve škále od úplných nováčků v oblasti analýzy dat až k velmi zkušeným profesionálům. Těchto tutoriálů je na stránkách několik desítek a jsou v podobě webových stránek nebo pdf dokumentů. Tematicky jsou zahrnuty následující oblasti: metodologie a analýza dat, popis přístupu k jednotlivým datovým službám ESDS, příprava, management a depozice datových souborů, možností využití dat ve výuce, představení on-line přístupu k datovým souborům, zacházení s datovými soubory a jejich bezpečné uchovávání, představení nejvíce žádaných datových souborů. Kromě webových informačních a výukových materiálů pořádá ESDS na výše uvedená témata mnoho kurzů a workshopů, jejichž seznam je uveden na webových stránkách této organizace. Inter-university Consortium for Political and Social Research (USA) Americký datový archiv ICPSR také poskytuje velké množství výukových materiálů přístupných v elektronické podobě. Jedná se především o Online Learning Center (online výukové centrum), v němž je shromážděno několik desítek výukových modulů z oblasti politické vědy, sociologie a sociální psychologie. Každý modul je strukturován do několika částí první z nich je vymezení cíle (co mají studenti zjistit) a definice zkoumaného pojmu. Další částí je odkaz na datový soubor, který bude k řešení potřeba analyzovat. Následuje podrobné vysvětlení postupu řešení zadaného úkolu. V posledních dvou částech modulu je uvedena interpretace

6 Obrázek 1. Výukové programy na Webu Economic and Social Data Service (Velká Británie) Zdroj: Economic and Social Data Service (ESDS). URL: výzkumného zjištění, závěry a konečně také odkazy na literaturu vztahující se k tématu. Na stránkách OLC je vyučujícím k dispozici mnoho rad a nástrojů, sloužících ke zlepšení a zefektivnění výuky. Kromě OLC poskytuje ICPSR také online výukové materiály ve formě Web- Based Instructional Modules, což jsou výukové moduly podobné těm výše zmíněným z OLC. Tyto jsou ale mnohem obecnější a obsáhlejší a mají formu samostatných internetových stránek. Stejně jako v případě ESDS se výukové aktivity neomezují pouze na online formu, ale ICPSR je i každoročním pořadatelem letní školy Summer Program in Quantitative Methods of Social Research, která představuje program intenzivních kurzů v designu výzkumu, statistice, analýze dat a metodologii. ESS EduNet European Social Survey (evropský sociální výzkum) má vlastní výukové stránky nazvané ESS EduNet. Tento web je určen hlavně vysokoškolským studentům, ale je

7 Obrázek 2. Výukové programy na Webu Inter-university Consortium for Political and Social Research (USA) Zdroj: Inter-university Consor-tium for Political and Social Research. URL: Obrázek 3. ESS EduNet Zdroj: European Social Survey (ESS), ESS EduNet. URL:

8 přístupný i méně zkušeným uživatelům. Jedná se o interaktivní prostředí, v němž jsou kombinovány teorie, metodologie i datové soubory v jednom celku. Obsahem jednotlivých modulů jsou následující témata: Family, Gender and Work (Rodina, gender a práce), Regression (Regrese), Human values (Lidské hodnoty), Social and Political trust (Společenská a politická důvěra). Témata obsažená v modulech jsou ilustrována konkrétními empirickými zjištěními z ESS. Každé téma je doplněno i cvičeními a příklady, které lze vyřešit buď přímo na stránkách (v systému Nesstar viz první číslo časopisu Data a výzkum z minulého roku), nebo stažením datového souboru k analýze v SPSS. Jsou obsaženy i detailní instrukce jak při analýze postupovat a jakým způsobem zjištění interpretovat. Sociologický datový archiv Závěrem bych rád představil aktivity, které provozuje náš archiv SDA. Na stránkách datového archivu MEDARD lze najít velké množství informací o kvalitativním výzkumu. Jsou zde poradny týkající se nejen legislativních a etických stránek výzkumu, ale také technických stránek, především digitalizace a počítačového zpracování dat. Uživatel zde může najít velké množství odkazů na další důležité zdroje týkající se problematiky kvalitativního výzkumu. Obrázek 4. Archiv MEDARD Zdroj: SDA, Sociologický ústav AV ČR. URL:

9 Datové soubory jsou v SDA uloženy v systému Nesstar. Článek, který popisoval jeho používání, byl součástí prvního čísla tohoto časopisu v minulém roce a je přístupný, stejně jako celé číslo časopisu, ke stažení v pdf formě (na adrese: archiv.soc.cas.cz/download/629/dav0701_p19_33.pdf). V současné době připravujeme i jeho přepracovanou formu, která bude v blízké době přístupna přímo z hlavní stránky archivu a bude mít formu interaktivní webové stránky. Literatura Tomáš Čížek (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.) Krejčí, J Evropský systém datových služeb: stále v přípravě, ale pokročilé. Data a výzkum - SDA Info 1 (1):

Sekundární analýza socio ekonomických dat a zdroje dat

Sekundární analýza socio ekonomických dat a zdroje dat Studijní podklady Sekundární analýza socio ekonomických dat a zdroje dat Martin Vávra, Tomáš Čížek Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Kontakty na autory Martin Vávra, Tomáš Čížek Český sociálněvědní datový

Více

Jan Koucký Martin Lepič

Jan Koucký Martin Lepič Vývoj kvalliifiikačníích požadavků na pracovníím trhu v ČR a v zahraniičíí Jan Koucký Martin Lepič Praha 2008 Obsah: Východiska 1. Společnost, ekonomika a trh práce...3 1.1 Teoretická a konceptuální východiska...3

Více

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study Koncepční rámec šetření Tento materiál je zveřejněn jako plánovaný výstup projektu

Více

RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol

RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol Základní přehled problematiky a perspektivy pro UK Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i. pro Univerzitu Karlovu Praha, listopad 2010 1 OBSAH

Více

Hodnocení aktivit podpory zdraví

Hodnocení aktivit podpory zdraví Hodnocení aktivit podpory zdraví Vydáno v rámci řešení projektu: Podpora zdraví na úrovni kraje determinanty zdraví a nová zdravotní politika (investice do zdraví) NO/7701-3, OK12 za rok 2003 Obsah: Hodnocení

Více

I N T E R N E T O V É P R E Z E N T A C E Š K O L

I N T E R N E T O V É P R E Z E N T A C E Š K O L Semestrální práce k doktorandskému semináři Metody pedagogického výzkumu I N T E R N E T O V É P R E Z E N T A C E Š K O L Praha, srpen 2004 Ondřej Neumajer Modřanská ZŠ s RVJ Angelovova 3183 Praha 4 Modřany

Více

MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ Nová koncepce hodnocení žáků ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZACE PRO HOSPODÁŘSKOU SPOLUPRÁCI A ROZVOJ Podle článku 1 dohody podepsané v Paříži 14. prosince 1960,

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Koncepce rozvoje Na rodnı knihovny C eske republiky jako vy zkumne organizace na le ta 2010-2015

Koncepce rozvoje Na rodnı knihovny C eske republiky jako vy zkumne organizace na le ta 2010-2015 Koncepce rozvoje Na rodnı knihovny C eske republiky jako vy zkumne organizace na le ta 2010-2015 Zpráva o řešení za r. 2010 Koordinátor: Mgr. Adolf Knoll, ředitel pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy

Více

Celostátní testování žáků v Evropě: Cíle, organizace a využití výsledků

Celostátní testování žáků v Evropě: Cíle, organizace a využití výsledků Celostátní testování žáků v Evropě: Cíle, organizace a využití výsledků Tento dokument vydala Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA P9 Eurydice). Publikace vyšla tiskem

Více

VZDĚLÁVACÍ POLITIKA A MEZINÁRODNÍ VÝZKUMY VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

VZDĚLÁVACÍ POLITIKA A MEZINÁRODNÍ VÝZKUMY VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR 103 VZDĚLÁVACÍ POLITIKA A MEZINÁRODNÍ VÝZKUMY VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR JANA STRAKOVÁ Anotace: V průběhu uplynulých 15 let se uskutečnila v České republice řada mezinárodních výzkumů, jejichž cílem bylo

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

Datové infrastruktury pro prostorově informační společnost. Milan Konečný, Petr Kubíček a kolektiv

Datové infrastruktury pro prostorově informační společnost. Milan Konečný, Petr Kubíček a kolektiv Datové infrastruktury pro prostorově informační společnost Milan Konečný, Petr Kubíček a kolektiv Masarykova univerzita Brno 2012 Publikace byla vytvořena v rámci projektu Lidský potenciál pro informační

Více

Výzkum dovedností dospělých PIAAC. Průvodce výzkumem

Výzkum dovedností dospělých PIAAC. Průvodce výzkumem Výzkum dovedností dospělých PIAAC Průvodce výzkumem Obsah KAPITOLA 1 CO VÝZKUM DOVEDNOSTÍ DOSPĚLÝCH (PIAAC) MĚŘÍ... 3 KAPITOLA 2 DOPROVODNÝ DOTAZNÍK... 31 KAPITOLA 3 METODOLOGIE VÝZKUMU DOVEDNOSTÍ DOSPĚLÝCH

Více

VÝZKUMNÉ METODY V SOCIÁLNÍ PRÁCI

VÝZKUMNÉ METODY V SOCIÁLNÍ PRÁCI Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií VÝZKUMNÉ METODY V SOCIÁLNÍ PRÁCI Detlef Baum Alice Gojová (eds.) Ostrava 2014 Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií Fakulta sociálních

Více

Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce

Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce Aktualizace: listopad 2013 Metodický manuál vychází ze Směrnice č. 9/2012 Univerzity Pardubice

Více

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU 30 ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU Abstrakt: Studie informuje o dílčím cíli 2 projektu Centra, v rámci jehož řešení vypracujeme analytické studie o vzdělávacích systémech ve třech vybraných

Více

SoSIReČR sociální sít informatiků v regionech ČR

SoSIReČR sociální sít informatiků v regionech ČR P. Vojtáš 1, J. Pokorný 1, T. Skopal 1, M. Nečaský 1, K. Matoušek 2, J. Kubalík 2, J. Šíma 3, S. Ţák 3, M. Víta 3, O. Novotný 4, M. Maryška 4 1 MFF UK, Malostranské nám. 25, 118 00 Praha {vojtas pokorny

Více

KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011

KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011 SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNICKÁ RADA KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011 Sborník z 19. konference, konané ve dnech 13. 15. září 2011 v Českých Budějovicích Září 2011 1 Sdružení knihoven ČR, Ostrava 2011

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI I European Agency for Development in Special Needs Education VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI Výzvy a příležitosti TE I VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI V EVROPĚ Výzvy a příležitosti Evropská agentura pro rozvoj

Více

NOVÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Osvědčené postupy. www.iitae.com

NOVÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Osvědčené postupy. www.iitae.com NOVÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Osvědčené postupy www.iitae.com Tento projekt byl podpořen Evropskou komisí. Publikace odráží názory autora a Komise nenese žádnou zodpovědnost

Více

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT Čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD Jana Straková a kol. Praha 2002 RNDr. Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

Předpoklady úspěchu v práci a v životě

Předpoklady úspěchu v práci a v životě Předpoklady úspěchu v práci a v životě Výsledky mezinárodního výzkumu dospělých OECD PIAAC Kolektiv autorů Recenzovali: Doc. Jaroslav Kalous, Ph.D. RNDr. Pavla Zieleniecová, CSc. Autorský kolektiv: Mgr.

Více

- Identifikace a ochrana zvláště ohrožených obětí genderově podmíněného násilí přehledová studie CESKY S 101

- Identifikace a ochrana zvláště ohrožených obětí genderově podmíněného násilí přehledová studie CESKY S 101 - Identifikace a ochrana zvláště ohrožených obětí genderově podmíněného násilí přehledová studie CESKY S 101 PROTECT - Identifikace a ochrana zvláště ohrožených obětí genderově podmíněného násilí přehledová

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Publikace vznikla v rámci Operačního programu

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více