D.1.1 a) Technická zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D.1.1 a) Technická zpráva"

Transkript

1 Zakázka íslo: LisO D.1.1 a) Technická zpráva PROJEKT OPATENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁRONOSTI OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLA LHOTECKÁ. P. 270, NAERADEC Zpracováno v období: únor 2014 Vypracoval: Ondej Liška, DiS. Kontroloval: Ing. Lubomír Odehnal Zodpovdný projektant: Ing. Luboš Kán íslo v deníku autorizované osoby: 2802 ATELIER DEK TISKASKÁ 10 PRAHA 10 TEL FAX

2 D.1.1 a) TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah A. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE...3 A.1. Identifikaní údaje stavby a pozemku:...3 A.2. Identifikaní údaje vlastníka objektu:...3 A.3. Identifikaní údaje objednatele dokumentace:...3 A.4. Identifikaní údaje zpracovatele dokumentace:...3 A.5. Údaje o dokumentaci:...3 B. PODKLADY...4 C. ÚEL OBJEKTU...4 D. ZÁSADY EŠENÍ STAVBY A KAPACITY...4 E. TECHNICKÉ A KONSTRUKNÍ EŠENÍ STAVBY...5 E.1. STATICKÉ ZAJIŠTNÍ OBJEKTU...5 E.2. OTVOROVÉ VÝPLN...5 E.2.1. TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝMNY OKEN...7 E.3. VNJŠÍ TEPELNIZOLANÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM (ETICS)...8 E.3.1. NAVRHOVANÉ SKLADBY...9 E.3.2. DALŠÍ OPATENÍ...11 E.3.3. KOTVENÍ ETICS...11 E.3.4. TECHNICKÉ EŠENÍ...11 E.3.5. NÁVOD K UŽÍVÁNÍ FASÁDY...17 E.3.6. NÁTRY...17 E.4. ZATEPLENÍ PLOCHÉ STECHY NAD 1. NP...18 E.4.1. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ EŠEN...18 E.4.2. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRACÍ...18 E.4.3. DETAILY...19 E.4.4. POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU STECHY...20 E.5. ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB NA ZATEPLOVANÉ PLOCHÉ STEŠE NAD 1. NP...21 E.6. ZATEPLENÍ PODLAHY PDNÍHO PROSTORU NAD 3. NP...21 E.7. BLESKOSVOD...22 E.8. DALŠÍ PRÁCE...22 F. TEPELN TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ...23 G. POŽÁRN BEZPENOSTNÍ EŠENÍ...23 H. OCHRANA CHRÁNNÝCH ZIVOICH PI STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH...23 I. SPECIFIKACE MOŽNÝCH RIZIK...24 D.1.1 a) Technická zpráva Strana 2/24

3 A. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE A.1.Identifikaní údaje stavby a pozemku: Název stavby: PROJEKT OPATENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁRONOSTI OBJEKTU Úel stavby: energetické úspory Místo stavby: Lhotecká. p. 270, Naeradec Parcelní íslo: st. 52/6 Katastrální území: Naeradec [700991] Souadnice GPS: N ', E ' Nadmoská výška: cca 525 m n. m. (dle Bpv) Dotené pozemky: viz bod 3.2 v A. Prvodní zpráva A.2.Identifikaní údaje vlastníka objektu: Vlastník: Mstys Naeradec Zámecké námstí. p Naeradec I: A.3.Identifikaní údaje objednatele dokumentace: Objednatel: Mstys Naeradec Zámecké námstí. p Naeradec I: A.4.Identifikaní údaje zpracovatele dokumentace: Zpracovatel: DEKPROJEKT s.r.o. Tiskaská 10/ Praha 10 Malešice IO: DI: CZ Vypracoval: Kontroloval: Zodpovdný projektant: A.5.Údaje o dokumentaci: Stupe dokumentace: Ondej Liška, DiS. Ing. Lubomír Odehnal Ing. Luboš Kán autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, v seznamu autorizovaných osob vedeném KAIT pod íslem dokumentace pro provádní stavby (v rozsahu dle objednávky) D.1.1 a) Technická zpráva Strana 3/24

4 B. PODKLADY [1] Objednávka z nabídky. D [2] SN (732901) Provádní vnjších tepeln izolaních kompozitních systém (ETICS). [3] SN (731901) Navrhování stech Základní ustanovení. [4] SN (730600) Hydroizolace staveb Základní ustanovení. [5] SN (730606) Hydroizolace staveb Povlakové hydroizolace Základní ustanovení. [6] SN (730540) Tepelná ochrana budov ást 2: Požadavky. [7] SN (730540) Tepelná ochrana budov ást 3: Návrhové hodnoty veliin. [8] SN (730540) Tepelná ochrana budov ást 4: Výpotové metody. [9] SN (733610) Navrhování klempíských konstrukcí. [10] Energetický audit Základní škola, Lhotecká. p. 270, Naeradec, zpracoval DEKPROJEKT s.r.o. v srpnu 2013 pod íslem zakázky StraM. [11] Projektová dokumentace Projekt zateplení II. Základní a mateské školy Naeradec p. 270,271, zpracovatel Ing. Krámerová Marta DORKAS, Erbenova 148, Vlašim, datum vydání leden únor U pedpis a norem platí poslední znní vetn novelizací a zmn vydaných k datu projektu. C. ÚEL OBJEKTU Pedmtem projektové dokumentace je objekt. p. 270, 271 v Naeradci, který je využíván pedevším jako základní škola. Pvodní objekt je z let a sloužil jako administrativn provozní budova zemdlského družstva. V souasné dob se posuzovaný objekt skládá ze tí vzájemn propojených ástí. V hlavní budov (administrativní budova bývalého zemdlského družstva) jsou situovány školní tídy, kmenové a speciální uebny, kabinety a hygienické zaízení. Pízemí je využito pro školní kuchyni s jídelnou. V jednopatrové pístavb jsou editelna, družina, školní klub. Ve dvoupatrové ásti piléhající k hlavnímu traktu z východu jsou školní prostory, zdravotní stedisko a ve dvou místnostech pošta. Ze západu je pistavna tlocvina s nezbytným zázemím. Budovu základní školy má kapacitu 180 žák. Stavbou se úel objektu nemní. D. ZÁSADY EŠENÍ STAVBY A KAPACITY Stavba nemní zásadn výškové ani pdorysné uspoádání objektu. V dsledku zateplení ploché stechy nad 1. NP dojde k malému navýšení atik. V dsledku úpravy hebene šikmé stechy nad 3. NP na heben vtraný dojde k malému navýšení hebene této stechy. Konstrukce obvodových stn bude zesílena o nov provedený kontaktní zateplovací systém. Stavební úpravy nemají vliv na zásady funkního a dispoziního ešení stavby, ešení vegetaních úprav okolí objektu vetn ešení pístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Jedná se o stavební úpravy bez vlivu na zastavnost území, kapacity a orientaci stavby. V dsledku zateplení obvodových konstrukcí dojde k malému navýšení obestavného prostoru stavby. Stavební úpravy nemají vliv na oslunní a osvtlení interiéru objektu. Oslunní a osvtlení okolních staveb nebude ovlivnno. D.1.1 a) Technická zpráva Strana 4/24

5 E. TECHNICKÉ A KONSTRUKNÍ EŠENÍ STAVBY Stavbou bude provedeno: výmna otvorových výplní v obvodových stnách pi vytápných prostorách (krom již vymnných oken) viz kapitola E.2 zateplení obvodového plášt objektu pi vytápných prostorách certifikovaným vnjším kontaktním zateplovacím systémem - ETICS (netýká se stn mansardových stech) viz kapitola E.3 zateplení ploché stechy nad 1. NP viz kapitola E.4 zateplení podlahy pdního prostoru nad 3. NP (nad budovou školy) viz kapitola E.6 instalace nového zdroje tepla pro ÚT a TV (kotel na pelety), úprava rozvod ÚT a vyregulování otopné soustavy viz ást D.1.4 této projektové dokumentace Pi aplikaci veškerých výrobk nutno dodržet veškeré technologické pedpisy jejich výrobc. Pokud budou technologické pedpisy uvedené v projektové dokumentaci v rozporu s technologickými pedpisy výrobce, platí technologické pedpisy výrobce. E.1. STATICKÉ ZAJIŠTNÍ OBJEKTU Przkumem objektu nebyly zjištny vážné statické poruchy, které brání provedení navržených opatení uvedených v úvodu kapitoly E. (viz výše). Po montáži lešení (ped provedením nového zateplení fasády) je nutné nechat tento pedpoklad ovit autorizovaným statikem, který provede podrobný przkum stávající fasády. Prohlídka statikem není, dle smlouvy s objednatelem, pedmtem této projektové dokumentace. Provedením rekonstrukce fasády a stechy dojde ke zvýšení stálého zatížení konstrukcí domu. Vzhledem k typu konstrukce a jejímu technickému stavu se nepedpokládá nutnost provádní statických úprav konstrukcí souvisejících s provedením navržené rekonstrukce. Ped provedením prací je nutné nechat tento pedpoklad ovit autorizovaným statikem viz výše. E.2. OTVOROVÉ VÝPLN Demontážní práce Všude tam, kde je na výkresech D.1.1 b) 03 Pohledy s vyznaením skladeb Navrhovaný stav ást 1 a D.1.1 b) 04 Pohledy s vyznaením skladeb Navrhovaný stav ást 2 vyznaeno osazení nové otvorové výpln, bude demontována stávající otvorová výpl. Osazení nových výplní do otvor po oknech a luxferách Budou osazena nová okna. Nová okna budou mít rámy z plastových ptikomorových profil s výplní izolaním dvojsklem, barva rámu bude bílá. Požadavek na hodnotu souinitele prostupu tepla celého okna U w = 1,2 W/m 2.K. Podrobnji viz tabulka nových oken - ást D.1.1 b) 07. D.1.1 a) Technická zpráva Strana 5/24

6 Osazení nových výplní do otvor po dveích Budou osazeny nové dvee, resp. vstupní sestavy s následující specifikací: plastový ptikomorový profil, v neprosklené ásti výpl PVC panel (s vloženou tepelnou izolací), v prosklené ásti výpl izolaním dvojsklem (resp. bezpenostním izolaním dvojsklem), barva bílá. Požadavek na hodnotu souinitele prostupu tepla celých dveí U D = 1,2 W/m 2.K. Podrobnji viz tabulka nových dveí - ást D.1.1 b) 07. Související opatení a pokyny Parametry nových otvorových výplní musí mít takové hodnoty, aby byly splnny požadavky vyhlášky. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby vetn všech dalších pozmujících naízení. Projektant opatení pro snížení energetické náronosti objektu pedpokládá, že objekt ve stávajícím stavu spluje požadavky SN Denní osvtlení budov. Parametry nových otvorových výplní musí mít takové hodnoty, aby i nadále byly splnny požadavky SN Denní osvtlení budov. Osazení a rám oken musí umožnit zateplení nadpraží, ostní a parapetu tlouškou tepelného izolantu 40 mm, resp. 30 mm v pípad parapetu. Osazení a rám dveí musí umožnit zateplení nadpraží a ostní tlouškou tepelného izolantu 40 mm. U všech oken budou v rámci provádní ETICS osazeny nové vnjší parapety z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou polyesterovým lakem. Pesah okapní hrany parapetu pes vnjší povrch kontaktního zateplovacího systému bude min. 30 mm. Vnitní parapety budou provedeny nové plastové. Na všech místech otvorových výplní musí být splnn požadavek na povrchovou teplotu dle SN EN (730544) Tepeln vlhkostní chování stavebních dílc a stavebních prvk Vnitní povrchová teplota pro vylouení kritické povrchové vlhkosti uvnit konstrukce. Výmna výpl ových konstrukcí bude provedena ped provedením nového kontaktního zateplovacího systému. Tepelnou izolaci je poté nutné napojit až na rámy oken (zateplení nadpraží, ostní a parapetu), resp. rámy dveí (zateplení nadpraží a ostní) a tím zamezit nejvýznamnjšímu liniovému tepelnému mostu na styku okenního, resp. dveního rámu a konstrukce stny. Pipojovací spára výpln bude pro zajištní neprvzdušnosti na interiérové stran opatena parotsnicí (interiérovou) páskou, na vnjší stran prodyšnou exteriérovou páskou. Podrobnjší specifikace a schéma lenní otvorových výplní viz ást D.1.1 b) 07. Barva, lenní a otevíravost otvorových výplní budou upesnny ped objednáním v souinnosti s investorem. Pesné zamení všech otvorových výplní provede realizaní firma ped vlastní realizací výmny. Pi zamování a realizaci nových otvorových výplní nutno vzít v úvahu nov navržené skladby pi rámech otvorových výplní, tzn. nutno nové otvorové výpln realizovat tak, aby se s novými skladbami bylo možno napojit na rámy nových otvorových výplní. D.1.1 a) Technická zpráva Strana 6/24

7 Výmna vzduchu ve vnitním prostoru byla zajištna spárovou prvzdušností pvodních oken. Nová okna mají v zaveném stavu velmi nízký souinitel spárové prvzdušnosti a tak není pes zavená okna zajištna dostatená výmna vzduchu ve vnitním prostoru. Pro vtrání v objektu je nutné využívat mikroventilaní polohy kování nových oken v kombinaci s pravidelným otevíráním oken uživateli. Kvalita vnitního prostedí bude sledována pomocí midla koncentrace oxidu uhliitého osazeného v každé pobytové místnosti. idlo CO 2 bude umístno ve výšce 2 m nad podlahou, nejlépe na stn proti oknm. Prostor kolem idla musí umožnit proudní vzduchu. idlo není vhodné umístit blízko oknm, do rohu místnosti nebo idlo jakýmkoliv zpsobem zakrývat. Pi pekroení hodnoty koncentrace oxidu uhliitého 1000 ppm je nutné vyvtrat. Je uvažováno s osazením idel 3 ks idel v 1. NP (jídelna, družina, tlocvina), 2 ks idel ve 2. NP (jedna uebna pi severovýchodní stran a jedna uebna pi jihozápadní stran) a 2 ks idel ve 3. NP (jedna uebna pi severovýchodní stran a jedna uebna pi jihozápadní stran). V uebnách musí být splnn hygienický požadavek vyhlášky 410/2005 Sb. výmna m 3 na žáka za hodinu. E.2.1. TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝMNY OKEN Vybourání pvodního okna. Zaištní povrchu okenního otvoru, aby byl zajištn rovinný a soudržný podklad pro aplikaci tsnicích pásek. Ped montáží nového okna je teba oistit kontaktní plochy stavebního otvoru od stavebního prachu a jiných neistot. Ped osazením rámu okna do stavebního otvoru je nutné nejprve vyjmout kídlo z rámu a rám z vnjší strany oistit, pípadn odmastit. Montáž tsnicích pásek. Nejprve se provede nalepení interiérové parotsnicí pásky na interiérovou stranu rámu okna a poté exteriérové difúzn otevené pásky na stranu exteriéru. S lepením pásky se zaíná pi spodní hran svislého dílu rámu okna, kde je nutné nechat takový pesah pásky, o kolik se bude podkládat okno pi usazování do stavebního otvoru. S lepením se postupuje smrem vzhru. Páska je vybavena dvma lepícími materiály. Na rám okna se páska lepí pedpipravenou lepicí folií, z které se pi lepení stahuje krycí folie. Když se páska dolepí k rohu rámu, nestihá se, ale vytvoí se naasení tak, aby bylo možné pozdji pásku spolehliv pitlait do kout stavebního otvoru. Totéž se provede i na dalším rohu a páska se dotáhne opt až k parapetní ásti, kde je opt ponechán pesah dle velikosti stavebního otvoru. Tato páska se tedy lepí po obvod ze tí stran, vyjma parapetní ásti, která se eší až po usazení rámu do stavebního otvoru. Takto pipravený rám se vloží do stavebního otvoru, podloží se a pracovn zaaretuje do svislé polohy nap. devnými klíny. Pi osazení je nutné dbát na to, aby rám byl vyrovnán a vyvážen ve vodorovném a svislém smru. Rám okna se podkládá nosnými a distanními podložkami. Ty se musí uspoádat tak, aby nebránily tepelné roztažnosti profil a aby odpovídaly typu a funkci okna (otevíravé, resp. sklopné). Umístní podložek musí poskytovat dostatený prostor pro upevnní a nesmí bránit následným pracím. Jako nosné a distanní podložky lze používat nap. klasické plastové zasklívací podložky nebo destiky z tvrdého deva. Devné klíny se používají jenom jako pomcky pi osazování a vyvažování oken, po montáži se musí bezpodmínen odstranit. Pi podkládání je teba dbát na správné uspoádání nosných podložek v oblasti roh, sloupk a píek. Podložky po svislých stranách rám se umisují cca 150 mm od vnjší vodorovné hrany kídla (horní nebo spodní). Po zabudování musí okno zstat dilatan oddleno od stavebního otvoru, na okna se nesmjí penášet síly z pohybu konstrukce stavby. Po usazení okna do stavebního otvoru musí být dodrženy minimální šíky pipojovacích spár 10 mm. D.1.1 a) Technická zpráva Strana 7/24

8 Upevnní okna se provede turbošrouby. Hloubka kotvení min. 30 mm. Šrouby je nutné utahovat rovnomrn, bez naptí ve vztahu k rámu. Po upevnní se zkontroluje svislost a vyváženost rámu. Odstraní se pomocné devné klínky a vyistí se pipojovací spára. Nosné a distanní podložky se v pipojovací spáe ponechávají. Pipojovací spára se vyplní expanzní polyuretanovou pnou (lze provádt pi teplot okolního ovzduší min. + 5 C). Po oištní pipojovací spáry od prachu doporuujeme podklad navlhit vodou. Pna tak lépe pilne k podkladu a sníží se její spoteba. K úplnému vytvrzení pny dojde cca za 24 hodin. Rychlost vytvrzování závisí na vzdušné vlhkosti, teplot podkladu a okolního vzduchu. Po cca 1-2 hodinách lze pnu zaíznout zárove s rámem, resp. s podkladním profilem. Po oezání pny je nutné oblast kolem okna znovu dkladn oistit a omést. Provede se nalepení interiérových tsnících pásek na ostní. Ostní se doporuuje pedem penetrovat systémovým pípravkem dodávaným výrobcem pásek pro zvýšení jejich pilnavosti. Pásky se k podkladu válekují. Provede se zatsnní vnitní parapetní ásti. Páska se nalepí na boní stranu podkladního profilu a na parapet. K utsnní pásky se opt použije váleek. Osadí se vnitní plastový parapet. Parapet se zasune pod spodní díl rámu okna a k podkladu se pilepí PUR pnou. Parapet by ml penívat pes líc stny max. o mm tak, aby netvoil pekážku proudní vzduchu od otopných tles k vnitnímu povrchu okna. Zednické zapravení. Ped zahájením zednických prací doporuujeme zakrýt celá okna krycí folií, kterou pilepíme k rámm krycí papírovou páskou, která jde po provedení prací lehce sejmout. Omítky nesmí být pímo napojeny na rám, protože se nedovedou pizpsobit jemným pohybm rámu. Pro tyto úely doporuujeme použít systémové plastové krycí lišty. Po dokonení zednického zapravení nebo po provedení omítek je nezbytné co nejdíve odstranit ochrannou fólii z profil výpln (nejpozdji do 6 týdn od vyrobení výplní). Pi dlouhodobém ponechání ochranné fólie na zabudovaném okn mže dojít k pilnutí fólie k profilm, fólii lze pak jen velmi obtížn odstranit. Pi jejím odstra ování hrozí poškození povrchové úpravy profil. E.3. VNJŠÍ TEPELNIZOLANÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM (ETICS) V ploše celé fasády bude provedena sanace obvodových konstrukcí (vyspravení nesoudržných omítek apod.), oištní fasády a vyrovnání jejího povrchu. Provede se certifikovaný kontaktní zateplovací systém (ETICS). Použitý ETICS bude dle SN EN resp. SN EN ásten bude nový zateplovací systém provádn na již realizovaný ETICS. Tepelná izolace bude z expandovaného pnového polystyrenu (EPS 70 F) s pímsí grafitu 70 F ( u = 0,032 W/(m.K)). V místech se zvýšenými nároky na požárn bezpenostní ešení bude použita tepelná izolace z minerálních vláken ( u = 0,041 W/(m.K)). Na soklu obvodových stn do výšky min. 0,3 m nad úrovní pilehlého terénu a pi nášlapné vrstv ploché stechy min. 0,3 m nad nášlapnou vrstvou budou použity perimetrové desky z expandovaného pnového polystyrenu s uzavenou povrchovou strukturou ( u = 0,034 W/(m.K)). V míst zmny materiálu tepelné izolace se ve spoji vždy provede pás zesilujícího vyztužení sklennou síovinou ve vzdálenosti nejmén 200 mm na každou stranu spoje (tzn. ve spojích bude ve výztužné vrstv ETICS 2x výztužná sklenná tkanina). Povrchová úprava fasády bude tvoena probarvenou tenkovrstvou akrylátovou omítkou, resp. jemnozrnným marmolitem (do výšky min. 300 mm nad úrovní upraveného terénu). D.1.1 a) Technická zpráva Strana 8/24

9 E.3.1. NAVRHOVANÉ SKLADBY Poznámky k následujícím tabulkám navrhovaných skladeb: Tuným písmem jsou vyznaeny nové vrstvy. Oznaení skladby uvedené v této technické zpráv je shodné s oznaením skladby ve výkresové ásti této projektové dokumentace. Podrobné vyznaení skladeb viz výkresová ást projektové dokumentace. Spoteba jednotlivých materiál dle výrobce ETICS použitého pi realizaci. Skladba EG120 Popis vrstvy (v poadí od interiéru) Tlouš ka [mm] Pvodní konstrukce (pvodní vnjší omítka) - Penetrace podkladu - Lepicí hmota 15 Tepelná izolace z expandovaného pnového polystyrénu EPS 70 F s pímsí grafitu 120 u = 0,032 [W/mK] kotvená talíovými hmoždinkami s plastovým trnem Základní vrstva strková hmota + výztužná sklenná sí ovina 3 Penetraní nátr - Probarvená tenkovrstvá akrylátová omítka 1,5 Skladba 50+EG100 Popis vrstvy (v poadí od interiéru) Tlouš ka [mm] Pvodní konstrukce (vnjší omítka stávajícího ETICS - proezaná) - Penetrace podkladu - Lepicí hmota 15 Tepelná izolace z expandovaného pnového polystyrénu EPS 70 F s pímsí grafitu 100 u = 0,032 [W/mK] kotvená talíovými hmoždinkami s kovovým trnem Základní vrstva strková hmota + výztužná sklenná sí ovina 3 Penetraní nátr - Probarvená tenkovrstvá akrylátová omítka 1,5 Skladba V120 Popis vrstvy (v poadí od interiéru) Tlouš ka [mm] Pvodní konstrukce (pvodní vnjší omítka) - Penetrace podkladu - Lepicí hmota 15 Tepelná izolace z minerálních vláken u=0,041 [W/mK] 120 kotvená talíovými hmoždinkami s kovovým trnem Základní vrstva strková hmota + výztužná sklenná sí ovina 3 Penetraní nátr - Probarvená tenkovrstvá akrylátová omítka 1,5 D.1.1 a) Technická zpráva Strana 9/24

10 Skladba X120 Popis vrstvy (v poadí od interiéru) DEKPROJEKT s.r.o. Tlouš ka [mm] Pvodní konstrukce (pvodní vnjší omítka) - Penetrace podkladu - Lepicí hmota 15 Tepelná izolace perimetrové desky z expandovaného pnového polystyrenu s uzavenou povrchovou strukturou 120 u=0,034 [W/mK] kotvená talíovými hmoždinkami s plastovým trnem Základní vrstva strková hmota + výztužná sklenná sí ovina 3 Penetraní nátr - Probarvená tenkovrstvá akrylátová omítka / 1,5 Jemnozrnná marmolitová omítka (do výšky 300 mm nad úrovní upraveného terénu) Skladba X160 Popis vrstvy (v poadí od interiéru) Tlouš ka [mm] Pvodní konstrukce (pvodní vnjší omítka) - Penetrace podkladu - Lepicí hmota 15 Tepelná izolace perimetrové desky z expandovaného pnového polystyrenu s uzavenou povrchovou strukturou 160 u=0,034 [W/mK] kotvená talíovými hmoždinkami s plastovým trnem Základní vrstva strková hmota + výztužná sklenná sí ovina 3 Penetraní nátr - Probarvená tenkovrstvá akrylátová omítka / 1,5 Jemnozrnná marmolitová omítka (do výšky 300 mm nad úrovní upraveného terénu) Skladba V280 Popis vrstvy (v poadí od interiéru) Tlouš ka [mm] Pvodní konstrukce (pvodní vnjší omítka) - Penetrace podkladu - Lepicí hmota 15 Tepelná izolace z minerálních vláken u=0,041 [W/mK] 280 kotvená talíovými hmoždinkami s kovovým trnem Základní vrstva strková hmota + výztužná sklenná sí ovina 3 Penetraní nátr - Probarvená tenkovrstvá akrylátová omítka 1,5 D.1.1 a) Technická zpráva Strana 10/24

11 E.3.2. DALŠÍ OPATENÍ Vnjší ostní a vnjší nadpraží otvorových výplní budou zatepleny ETICS s tlouškou tepelné izolace 40 mm. Materiál tepelné izolace bude podle materiálu tepelné izolace na pilehlé fasád. Pokud nebude z hlediska osazení rámu otvorových výplní možné použít tloušku 40 mm, bude použita tepelná izolace o nižší tloušce, ale s lepším souinitelem tepelné vodivosti (nap. tepelná izolace z tuhé fenolické pny). Vnjší parapety oken budou zatepleny tlouškou tepelné izolace 30 mm s provedenou výztužnou vrstvou. Pokud nebude z hlediska osazení rámu otvorových výplní možné použít tloušku 30 mm, bude použita tepelná izolace o nižší tloušce, ale s lepším souinitelem tepelné vodivosti - tepelná izolace z tuhé fenolické pny tl. min. 15 mm. Ve všech okenních výplních navazujících na nov realizovaný ETICS budou osazeny nové vnjší parapety z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou polyesterovým lakem. Pesah okapní hrany parapetu pes vnjší povrch kontaktního zateplovacího systému bude min. 30 mm. V ostní a nadpraží otvor budou v míst napojení omítky ETICS na rámy otvorových výplní použity systémové APU lišty. U roh ETICS v nadpraží otvorových výplní budou použity systémové rohové lišty s okapnikou. Na rozích ETICS budou použity systémové rohové lišty. Kouty ETICS budou vyztuženy píezem výztužné sklenné síoviny š. 400 mm (tzn. v koutech ETICS bude ve výztužné vrstv 2x sklenná síovina). Vtrací otvory ploché stechy nad 1. NP Vtrací otvory na fasád objektu napojené na pvodní vzduchovou mezeru ploché stechy nad ástí 1. NP (nad družinou, sborovnou, editelnou ad.) budou tsn uzaveny a utsnné otvory budou pekryty ETICS. E.3.3. KOTVENÍ ETICS Únosnost kotev nutno ovit provedením výtažných zkoušek ped zahájením realizace. Poet kotev bude stanoven kotevním plánem, který bude souástí dodávky stavby. Poet kotev bude stanoven na základ provedených výtažných zkoušek konkrétního typu kotev a dle zatížení vtrem stanoveným dle SN EN E.3.4. TECHNICKÉ EŠENÍ Pípravné práce, pipravenost stavby, podmínky realizace Ped zahájením provádní zateplovacího systému musí být dokoneny všechny innosti související s fasádou (tj. sanace obvodové stny apod.). Všechny výpln otvor se opatí krycí PE fólií proti zneištní. Zajistí se rovnž ochrana konstrukcí kolem objektu. Demontují se veškeré klempíské a zámenické prvky souasné fasády, satelitní anténa vetn držáku, poštovní schránka a bleskosvodná soustava. Demontují se všechny prvky elektrických rozvod na fasád (osvtlení apod.), krabice a rozvody se pipraví pro nové osazení. Demontují se informaní štítky a cedule na fasád. Lešení pro provedení fasádního systému se namontuje s dostateným odstupem od budoucí úrovn fasádního systému. Uživatelé objektu budou upozornni na probíhající práce, bezpenostní opatení, hlunost a na zákaz jakýchkoliv svévolných zásah do zateplovacího systému. D.1.1 a) Technická zpráva Strana 11/24

12 - V pípad provádní ETICS na již realizovaný ETICS je nutné zkontrolovat a provést: trhliny povrchové / statické kídování dutiny poklepem, vizuáln odstranit krycí vrstvu umýt zneištní opravit mechanické poškození funknost utsnní a pipojovacích profil kondenzace, stopy po stékání vody, zatékání, posouzení skladby ETICS Po stavb lešení je nutno ovit vnitní skladbu pvodního zateplení. Na zhruba pti reprezentativních místech každé o rozsahu cca 1 m 2 jej otevít a zjistit: o druh a tloušku omítky a strkové vrstvy ETICS o zpsob hmoždinkování, typ, poet, pravidelnost a funknost hmoždinek o druh a tloušku tepelných izolant o tvar a plochu slepu, pídržnost lepidla o plísn, kondenzát, stopy po zatékání o druh a povrch nosného podkladu (soudržnost) Ovení statické zpsobilosti starého zateplovacího systému, zejména zkouška pídržnosti jeho základní a omítkové vrstvy. Ta se zkouší na ETICS s polystyrénem pomocí kovových ter o rozmrech mm a na minerální vln s teri mm. Pídržnost by mla být v obou pípadech vtší než 0,08 MPa, pokud ovšem již ped tím v prbhu zatžování nedojde k porušení soudržnosti v samotném izolantu. Pokud systém nevyhoví, jeho omítková a základní vrstva se naízne v pásech širokých cca 80 cm a strhne se. Provede se vizuální kontrola desek stávající izolace, posoudí stav a míra poškození desek, zpsob, rozsah, kvalita a množství hmoždinek. V této fázi mže být lepším ešením snesení celého starého ETICS. Rozhodneme-li se pesto pro jeho zachování, mže být poteba provést lokální opravy stávajících desek. Ty se poté pebrousí a hladítkem se zuby 15 mm se na n celoplošn nalepí desky nového zateplovacího systému, které se následn pikotví šroubovacími hmoždinkami až do nosné vrstvy podkladu (ne pouze do stávající tepelné izolace). Pokud základní a omítková vrstva zkoušce pídržnosti vyhoví, je ovení snášenlivosti zamýšleného nového lepidla a staré omítky zateplovacího systému, na níž se bude tímto lepidlem lepit nový ETICS. Práv pi obvyklém použití cementových lepidel hrozí, že v pípad kondenzace vlhkosti mohou agresivní alkálie z cementových lepidel narušovat starou akrylátovou omítku až do stavu, kdy ztrácí svou soudržnost a pipomíná mazlavé mýdlo. Mluví se proto o tzv. zkoušce zmýdelnatní. Na omítku se nanese lepicí hmota nového systému ETICS v rozsahu 0,5 m 0,5 m tloušky cca 3 mm a zapracuje se do ní sklotextilní síovina s volnými konci po obvodu (s pesahem). Pro lepší prbh zkoušky je možné pilepit i polystyrénové desky, které svou sníženou paropropustností zaruí, že vrstva lepidla zstane po delší dobu vlhká. Po 7 dnech se provede odtržení sklotextilní síoviny za volný konec a sleduje se zpsob jejího oddlení. V pípad, že lepicí hmota zstane pevn na omítce, dá se usuzovat o její dobré snášenlivosti se starou omítkou. Pro lepení nové vrstvy ETICS ji tedy lze použít. V pípad, že pi odtrhování síoviny dojde k oddlení vrstvy lepidla takka vcelku od pvodní omítky, pípadn i s vrstvou pvodní omítky, je pravdpodobné, že výluhy z cementového lepidla došlo k porušení chemické podstaty omítky a bude tedy nutné použít lepící hmotu na organické bázi (disperzní). D.1.1 a) Technická zpráva Strana 12/24

13 Technologické podmínky pi provádní ETICS DEKPROJEKT s.r.o. Teplota podkladu a ovzduší pro provádní zateplovacího systému musí být + 5 C až + 30 C. Bhem realizace je teba chránit fasádu ped pímým psobením silného vtru, sluneního záení a dešt vhodnou ochrannou síovinou z vnjší strany lešení. Je nutné dodržet minimální teploty zpracování jednotlivých materiál. Minimální teplota zpracování jednotlivých komponent zateplovacího systému je uvedena v technologickém postupu provádní. Pi provádní je nutné dbát na to, aby v prbhu provádní nedošlo k poškození nebo ztrát materiálu vlivem vtru. Zateplovací systém i další níže uvedené práce mže realizovat pouze zkušená specializovaná firma. Úklid staveništ a jeho uvedení do pvodního stavu zajistí dodavatel stavby. - V pípad provádní ETICS na již realizovaný ETICS: Výrobce vhodného certifikovaného zateplovacího systému pedepíše obecné technické podmínky pro jeho nestandardní použití pi zdvojování, nap. ve form zvláštního technologického pedpisu s vývojovými diagramy, kontrolním a zkušebním plánem pro posouzení reálných podmínek in situ, konkrétními zkušebními návody, pedepsanými hraniními hodnotami a rozhodovacími smrníky. Píprava podkladu Ped zapoetím prací je nutno zkontrolovat souasný podklad, který musí být suchý, soudržný a únosný, bez prachu, separaních vrstev a volných ástic. Oištní povrchu se provede mechanicky nebo vysokotlakou párou i vodou. Nesoudržné vrstvy, které by bránily spojení podkladu s tmelem se musí odstranit. Podklad nesmí vykazovat tolerance vtší než je stanoveno v SN [2]. Povrch fasády nesmí vykazovat vyšší nerovnost než 10 mm na délku 2 m (meno latí). V pípad vtších nerovností se musí nanést vyrovnávací vrstva. - V pípad provádní ETICS na již realizovaný ETICS navíc: Proezání omítky a základní vrstvy pvodního ETICS. Založení systému Zateplovací systém bude založen v systémové zakládací lišt. Výšková úrove zakládací lišty bude rzná - viz výkresy D.1.1 b) 03 Pohledy s vyznaením skladeb Navrhovaný stav ást 1 a D.1.1 b) 04 Pohledy s vyznaením skladeb Navrhovaný stav ást 2. Penetrace podkladu Oištný podklad se opatí penetraním nátrem. Lepení izolaních desek Pro zateplení objektu bude použita tepelná izolace ze samozhášivého objemov stabilizovaného pnového polystyrenu EPS 70 F s pímsí grafitu, resp. tepelná izolace z minerálních vláken (v místech se zvýšenými požadavky na požárn bezpenostní ešení), resp. tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu (v místech s požadavky na nenasákavost tepelné izolace). Pi lepení izolaních desek se nesmí teplota ovzduší a desek pohybovat pod + 5 C. Na zamrzlém nebo mokrém podkladu se nesmí pracovat. D.1.1 a) Technická zpráva Strana 13/24

14 Lepicí hmota se nanáší po obvodu (pás o šíce min. 50 mm) a v ploše desky ve 3-4 terích velikosti dlan tak, aby bylo pilepeno nejmén 40 % plochy desky (doporuuje se nanést lepicí hmotu na % plochy desky). Tlouška nanášené lepící hmoty je cca 20 mm. Je nutné zajistit kvalitní kontakt s podkladem. Izolaní desky se kladou bezprostedn po nanesení lepidla. Desky se lepí na sraz bez mezer. Do spár mezi deskami se nesmí dostat lepidlo, došlo by ke vzniku tepelného mostu s možností kondenzace. Desky se srovnají poklepem latí (2 m). Pípadné trhliny nebo když mezi deskami vznikne širší spára je nutno vyplnit klíny z izolaního materiálu. Základní uspoádání desek se provádí na vazbu tj. se svisle pevázanými spárami. Optimální pesah je ½ délky izolaní desky, nejmén však 200 mm. Nesmí vzniknout kížový spoj. Spoje mezi izolaními deskami nesmí být umístny také v rozích otvor ve fasád (okna, dvee ). Izolace roh se provádí stídav, aby bylo docíleno nárožního zazubení. Obr. 1: Schémata provedení vazby pi pokládce desek tepelné izolace Po ukonení lepení je nutné nerovnosti ve vrstv tepelné izolace z EPS pebrousit brusným hladítkem a následn dokonale odstranit prach a zbytky izolantu po broušení z povrchu desek. Nechránné izolaní desky z polystyrenu nesmí být po delší dobu vystavené povtrnosti. Povrch desek z minerálních vláken se vyrovná nanesením strkové hmoty v tloušce min. 2 mm. - V pípad provádní ETICS na již realizovaný ETICS: Lepení nových tepelnizolaních desek na povrch starého zateplovacího systému. Pi použití lepidla na cementové bázi je možno lepit polystyrénové desky (pop. desky minerální vaty s podélnou orientací vláken) obvyklým zpsobem na okrajový pás a stedové tere (plocha slepu min. 40 %), nebo i celoplošn hladítkem s ozubením 15 mm. Minerální desky s kolmými vlákny je teba vždy lepit celoplošn. Pi užití disperzního lepidla se druhá vrstva tepelné izolace lepí vždy celoplošn. Spáry tepelnizolaních desek starého a nového systému by se mly pokud možno prostídat a nemly by být v jednom míst. Toho lze snadno a s velkou mírou pravdpodobnosti dosáhnout jednoduchým trikem po odstranní staré soklové lišty, která odpovídá tloušce starého izolantu, je dobré zcela vyíznout starý izolant do výše 250 mm nad touto lištou a v takto vzniklém 250 mm vysokém vodorovném pásu jej nahradit jednou vrstvou nového izolantu a teprve od tohoto jednolitého pásu nahoru lepit na stávající starý ETICS nový izolant o dodatené nové tloušce. Tím vzniká takka stoprocentní pedpoklad, že dojde k prostídání ložných spár obou tepelnizolaních vrstev. D.1.1 a) Technická zpráva Strana 14/24

15 Kotvení tepelné izolace hmoždinkami Kotvení talíovými hmoždinkami se zpravidla provádí po zatuhnutí lepící hmoty (technologická pestávka iní minimáln 48 hodin). Kotvení se provádí vždy ve stykových spárách jednotlivých desek a pípadn (pi vtším potu kotev) i v ploše desky. Hmoždinka se kotví na místa, kde je lepící hmota. Hmoždinky se kotví se zapuštním talíe cca 2-3 mm pod povrch izolantu. Následn se hmoždinky pešpachtlují lepící hmotou. Pi kotvení izolaních desek na rozích objekt je nutno každou desku kotvit v pracovní spáe, a to minimáln cm od rohu objektu. Únosnost kotev nutno ovit provedením výtažných zkoušek ped zahájením realizace. Poet kotev bude stanoven kotevním plánem, který bude souástí dodávky stavby. Poet kotev bude stanoven na základ provedených výtažných zkoušek konkrétního typu kotev a dle zatížení vtrem stanoveným dle SN EN V pípad provádní ETICS na již realizovaný ETICS: Pimen dlouhými šroubovacími hmoždinkami pikotví souasn stará i nová tepelnizolaní vrstva až do nosné konstrukce. Pozor na pesn vhodnou délku hmoždinek. Poet hmoždinek bude stanoven kotevním plánem na základ provedených zkoušek. Celoplošné armování systému Teplota pi nanášení základní vrstvy a jejím vytvrzování nesmí poklesnout pod + 5 C. Tmely nelze zpracovávat pod pímým slunením záením, pi vtrném poasí je doba zpracování výrazn kratší. Ped vytvoením základní vrstvy je nutné pelivé zmení rovinnosti povrchu tepelného izolantu. Nerovnosti, které by mohly negativn ovlivnit konenou toleranci v omítce se musí odstranit. V pípad desek z pnového polystyrenu se místa spoj pebrousí. Prach po broušení se z povrchu tepelné izolace odstraní. Základní vrstvu je nutno provést nejpozdji do 14 dn po nalepení desek tepelné izolace z pnového polystyrenu. Základní vrstva se provádí na vnjším povrchu tepelné izolace, z lepící hmoty a výztužné síoviny. Na povrch desek tepelné izolace se nanese zubovým hladítkem (10/10) v šíce pásu výztužné síoviny tmel v tloušce cca 4 mm. Shora se rozvine pedem nastíhaná výztužná síovina, jednotlivé pruhy se pokládají s pesahem nejmén 100 mm. Síovina se zatlaí do mkkého tmelu nerezovým hladítkem od stedu k okrajm a dkladn se uhladí. U exponovaných míst se doporuuje armovat dvakrát. Celková tlouška základní vrstvy by mla být 3-4 mm. Všechny pracovní úkony na základní vrstv se provádjí ped jejím vytvrdnutím. Síovina má být uložena ve vnjší tetin vrstvy a po zahlazení dokonale kryta tmelem. Rohy se vyztužují rohovou lištou z hliníku s integrovanou výztužnou sklennou síovinou. Na roh se nanese strkový tmel a profil se do nj zatlaí. Plošn nanesená sklenná síovina bude následn provádna s pekrytím 100 mm na síovinu rohové lišty. U mén namáhaných míst lze vyztužení provést zdvojením sklenné síoviny, pekrytí se sklennou síovinou v ploše by mlo být cca 200 mm. V místech otvor ve fasád (okna, dvee apod.) je nutné zpevnit rohy otvor diagonáln pruhem síoviny o rozmrech cca 300 x 500 mm pod úhlem 45. D.1.1 a) Technická zpráva Strana 15/24

16 Provádní vrchní ušlechtilé omítky Z dvod zvýšení adheze podkladu se provede penetrace. Penetraní nátr se provádí po dokonalém vyschnutí základní vrstvy, zpravidla po 5-7 dnech. Nátr se zpracuje dle pedpisu a následn se nanáší šttkou nebo válekem. Technologická pestávka ped nanášením dalších vrstev je nejmén 24 hodin. Na objektu je navržena probarvená tenkovrstvá akrylátová omítka tl. 1,5 mm. Materiál se ped nanášením ádn rozmíchá. Nanáší se nerezovým hladítkem a následn se stahuje rovnomrn na tloušku zrna a zahlazuje umlohmotným hladítkem. Napojení omítky se provádí mokrý do mokrého (okraj nanesené plochy ped pokraováním nesmí zasychat). Omítka se nesmí zpracovávat za teploty vzduchu a podkladu pod 5 C nebo nad 35 C, na pímém slunci nebo za silného vtru. Pi 20 C a 6 5% relativní vlhkosti vzduchu lze v pípad poteby za 24 hodin povrch petírat. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu tuto dobu prodlužují. Pro ucelenou fasádní plochu je potebné použít materiál téže výrobní šarže. Dokonený ETICS musí být vzhledov a barevn jednotný, s rovnomrnou strukturou. Styk dvou barevných odstín v omítkách nebo ukonení omítky se provádí pomocí lepící pásky, pípadn dlícími lištami. Kontrola kvality Kontrola kvality a provádní prací je v prbhu a po dokonení realizace zamena zejména na: Kvalitu a pídržnost podkladu, dokonalé oištní, odstranní neúnosných a nepídržných vrstev a pípadné vyrovnání vtších nerovností. Rovinnost založení systému. Správnost použití lepících tmel. Používat lepící hmotu dle podkladu a tepelné izolace. Kontrolu tloušky a druhu tepelné izolace dle PD. Dodržování minimálního množství a zpsobu nanesení lepící hmoty na tepeln izolaní desku. Lepení tepeln izolaních desek na sraz, bez mezer a nerovností. Dodržovat rovinnost lepení, postup lepení na nároží budov, kolem okenních otvor a v ostní. Splnní požadavku na minimální poet hmoždinek v ploše a na nároží objektu. Dbát na použití odpovídajících hmoždinek v závislosti na podkladu, do kterého kotvíme a druhu izolace. Dodržení tloušky základní vrstvy a zakrytí výztužné sklenné síoviny strkou. Dodržování pesah výztužné sklenné síoviny, zakrytí výztužné sklenné síoviny a hmoždinek strkovou hmotou. Do roh otvor ve fasád vložit diagonáln obdélníky 300 x 500 mm z výztužné síoviny. Kvalitní provedení omítky zateplovacího systému bez viditelných nerovností, napojení a barevných rozdíl, vytvoení pravidelné struktury povrchu. Dodržení pedepsaného odstínu omítky. Dodržování dostatených a pedepsaných pesah klempíských prvk, oplechování apod. Realizaci vnjšího kontaktního zateplovacího systému v odpovídajících klimatických podmínkách. Neprovádt ETICS za dešt a zvýšené vlhkosti, za extrémn nízkých a vysokých teplot. Dodržovat minimální teploty zpracování jednotlivých materiál. Dodržování všech nutných technologických pestávek pi provádní ETICS, z dvod správného vyzrání materiálu a potebných vlastností pro následné nanášení. D.1.1 a) Technická zpráva Strana 16/24

17 - V pípad provádní ETICS na již realizovaný ETICS: Zhotovitel ped a v prbhu realizace provede pedepsané ovovací a rozhodovací zkoušky, zdokumentuje všechny dležité okolnosti a splnní všech pedepsaných podmínek (nap. fotografie sond do starého systému, protokoly o pídržnosti lepidel, o výtažných silách hmoždinek). E.3.5. NÁVOD K UŽÍVÁNÍ FASÁDY Rohy a kouty jsou u kontaktního zateplovacího systému choulostivé na poškození. Proto se nedoporuuje v jejich oblasti provádt jakékoliv práce, které by mohly vést k jejich poškození. Ke stnám fasády neskladovat jakékoliv vci, které by mohly vést k hromadní srážkové vody a mechanických neistot. V pípad zanášení povrchu fasády (omítky) prachem, doporuujeme fasádu pravideln omývat nap. tlakovou vodou. V pípad mechanického poškození omítky a výztužné vrstvy je nutné provést opravu co nejdíve, aby nedošlo k zatékání vody do fasádního systému. V pípad, že došlo k poškození tepelné izolace, vyízneme poškozenou tepelnou izolaci až na podklad a cca 100 mm od výezu odstraníme povrchovou úpravu. Do výezu vlepíme novou tepelnou izolaci a po zaschnutí ji pebrousíme. Novou výztužnou vrstvu provedeme s pesahem tkaniny pes pvodní vyztužení o 100 mm. Po zaschnutí výztužné vrstvy provedeme povrchovou úpravu v odpovídající struktue a barevnosti. E.3.6. NÁTRY Bude obnoven nátr na plechových souástech fasády (elektrické skín, žebík na stechu tlocviny, sloupy stíšek ped hlavními vstupy). Povrch plechu bude dkladn oištn a odmaštn. Odstraní se nesoudržné a prorezivlé nátry a celý povrch bude obroušen. Bude proveden základní nátr ve dvou vrstvách a vrchní nátr (barevný) v jedné vrstv s tím, že v exponovaných místech ve více vrstvách. Je teba dodržovat interval mezi jednotlivými vrstvami doporuený výrobcem. D.1.1 a) Technická zpráva Strana 17/24

18 E.4. ZATEPLENÍ PLOCHÉ STECHY NAD 1. NP Stávající dvouplášová stecha na severozápadním rohu objektu (nad družinou, sborovnou, editelnou ad.) bude zmnna na stechu jednoplášovou. Bude demontována stávající povlaková krytina z asf. pás, stávající horní pláš stechy (devný) a stávající tepelná izolace na spodním plášti. Bude provedena vyrovnávací vrstva z opravné malty na beton, nová parotsnicí vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou z hliníkové fólie, zateplení stešního plášt a povlaková krytina (hydroizolace) z SBS modifikovaných asfaltových pás. V souvislosti s tím budou nov provedeny detaily stechy a vymnny kopulové svtlíky. Zateplení a novou hydroizolaní vrstvu doporuujeme s ohledem na detail okraje stechy a uzavení vtracích otvor stechy provést ped provedením nového kontaktního zateplovacího systému svislého obvodového plášt. E.4.1. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ EŠEN Skladba S-E260 Popis vrstvy Tlouš ka (v poadí od exteriéru) [mm] Hydroizolaní pás z SBS modifikovaného asfaltu se speciálními retardéry hoení a s nosnou vložkou z polyesterové rohože 4,5 podéln vyztužené sklennými vlákny a s bidliným ochranným posypem na horním povrchu Rovné desky z pnového, samozhášivého a stabilizovaného polystyrenu, EPS 100 S Stabil (naptí v tlaku pi 10 % deformaci 100 kpa) s nakašírovaným hydroizolaním pásem z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze sklenné tkaniny mechanicky kotvené do nosné konstrukce stechy Spádové klíny z pnového, samozhášivého a stabilizovaného polystyrenu, prmrn EPS 100 S Stabil (naptí v tlaku pi 10 % deformaci 100 kpa), 120 spád 2 % Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z hliníkové fólie 4 kašírované sklennými vlákny Asfaltová penetraní emulze - Vyrovnávací vrstva z opravné malty na beton cca 10 Stropní konstrukce 200 Vnitní povrchová úprava 10 Poznámka: Tuným písmem jsou napsány nov navržené vrstvy, resp. opatení. Kurzívou jsou napsány stávající vrstvy (dle energetického auditu [10]). E.4.2. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRACÍ Bude provedena píprava stechy pro provedení rekonstrukce - demontáž oplechování atik a doasná demontáž hromosvodné soustavy na steše. Následn demontáž stávající povlakové krytiny z asfaltových pás a stávajícího horního devného plášt stechy. D.1.1 a) Technická zpráva Strana 18/24

19 Horní povrch stávající stropní konstrukce bude vyrovnán opravnou maltou na beton. Bude provedena nová parotsnicí vrstva z pásu z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z hliníkové fólie. Parotsnicí vrstva bude vzduchotsn napojena na všechny navazující a prostupující konstrukce. Bude položena první vrstva tepelné izolace spádové klíny z pnového expandovaného polystyrenu EPS 100 S Stabil. Budou pracovn lepeny stešním asfaltovým tmelem (alternativn PU lepidlem), pípadn pracovn kotveny (1 kotva na desku). Bude položena druhá vrstva tepelné izolace rovné desky z pnového expandovaného polystyrenu EPS 100 S Stabil s nakašírovaným hydroizolaním pásem z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze sklenné tkaniny. Budou pracovn lepeny stešním asfaltovým tmelem (alternativn PU lepidlem), pípadn pracovn kotveny (1 kotva na desku). Bude realizován hydroizolaní pás z SBS modifikovaného asfaltu se speciálními retardéry hoení a s nosnou vložkou z polyesterové rohože podéln vyztužené sklennými vlákny a s bidliným ochranným posypem na horním povrchu. Kotvení fólie, resp. všech nových vrstev stechy bude provedeno ve spojích fólie. Jako kotvící prvky budou použity šrouby s talíovou podložkou. Kotveno bude do pvodních vrstev stechy. Poet kotev bude stanoven kotevním plánem, který bude souástí dodávky stavby nebo bude souástí dalšího stupn projektové dokumentace. Poet kotev bude stanoven na základ provedených výtažných zkoušek konkrétního typu kotev a dle zatížení vtrem stanoveným dle SN EN Vtrací otvory na fasád objektu napojené na vzduchovou mezeru ploché stechy nad ástí 1. NP (nad družinou, sborovnou, editelnou ad.) budou tsn uzaveny. E.4.3. DETAILY Všechny detaily budou provedeny dle zásad montážního návodu použitých asfaltových pás, SN [3], SN [4], SN [5] a SN [9]. Detail atiky a napojení skladby ploché stechy na obvodovou stnu objektu viz výkresová ást dokumentace. Vtoky Stávající vtoky budou demontovány a budou realizovány nové dvoustup ové vtoky vtok s integrovaným píezem asfaltového pásu + nástavec s integrovaným píezem asfaltového pásu. Všechny vtoky budou opateny ochranným košíkem. Mezi tvarovku vtoku a odpadní potrubí bude osazena vhodné redukce. Jedná se o 2 vtoky. Budou realizovány vtoky s DN min. 150 mm. Kopulové svtlíky Stávající tvercové kopulové svtlíky budou demontovány a budou osazeny nové. Požadavek na hodnotu souinitele prostupu tepla celého svtlíku U W = 1,1 W/m 2.K. D.1.1 a) Technická zpráva Strana 19/24

20 E.4.4. POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU STECHY V pípad, že dojde k poškození hydroizolace nebo jiných ástí stechy, je nutné neprodlen zajistit opravu odbornou firmou. Pokud je nutné provádt na steše jakékoliv práce, musí být píslušný pracovník seznámen s opateními uvedenými realizaní firmou v pedávacím protokolu a smlouv o dílo. Pi provádní jakýchkoliv prací je nutné chránit hydroizolaci ped poškozením. Na steše je nutné zachovávat istotu a poádek. Je nepípustné vylévat na povrch stechy jakékoliv tekutiny a chemikálie. Stecha je koncipována jako nepochzná a není ji proto možné využívat pro úely práce, rekreace, výuky, skladování, pstování rostlin i jinému úelu. Poítá se jen s pohybem osob po stešní ploše, zajišujících kontrolu a údržbu samotné stechy a dopl kových konstrukcí pi dodržování zásad tchto pokyn a pedávacího protokolu. Cykly obnovy a kontrol dle SN [3] Poznámka: ísla tabulek odpovídají jejich íslování v normsn [3]. D.1.1 a) Technická zpráva Strana 20/24

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny V Bytovkách 803, Uhříněves, okres Praha D.1.2.b TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS V Praze 09.2014 Ing. Miroslav Zimmer Obsah A PODKLADY...

Více

MŠ MAŠINKA V LYSÉ NAD LABEM ZATEPLENÍ FASÁDY- SEVEROZÁPADNÍ STNA

MŠ MAŠINKA V LYSÉ NAD LABEM ZATEPLENÍ FASÁDY- SEVEROZÁPADNÍ STNA Akce: Stavebík: Místo stavby: Vypracoval : Kontroloval : MŠ MAŠINKA V LYSÉ NAD LABEM ZATEPLENÍ FASÁDY- SEVEROZÁPADNÍ STNA MÚ LYSÁ NAD LABEM, HUSOVO NÁMSTÍ 23/1, LYSÁ NAD LABEM.kat.: st.1772 k.ú.: LYSÁ

Více

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM Vypracoval: ing. Vít Kocourek OBSAH: 1. Pedpoklady

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 10.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD k žádosti o stavební povolení a provádní

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

7. Stavební pøíprava. x pistole. 7.3. Skladování materiálu. 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace

7. Stavební pøíprava. x pistole. 7.3. Skladování materiálu. 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace 7. Stavební pøíprava 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace Složení pracovní èety je vždy závislé na rozsahu realizované akce, na zpùsobu realizace a na velikosti jednotlivých pracovních

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B VÝPLN OTVOR OKNA

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B VÝPLN OTVOR OKNA VÝPLN OTVOR OKNA Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 20) íjen 2007 VÝPLN OTVOR ( v TOP ) okna denní osvtlení, vtrání vnitních prostor dvee vstup osob, bezpenost, ( denní osvtlení ) vrata vjezd dopravních

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Architektonické a stavebn technické ešení

Architektonické a stavebn technické ešení F.1.1 Architektonické a stavebn technické ešení F.1.1.1. Technická zpráva a) Úel objektu Budova mateské školky je situována v zastavném území obce v K.Varech na okraji sídlišt Ržový vrch, k.ú. Rybáe, na

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298. VEKRA obchodní s.r.o. Obchodní zastoupení PRAHA-MODANY epická 22 Modanská 86/ 102 00 Praha 10 - Hostiva 147 00 Praha 4 - Hodkoviky Bankovní spojení: obch. zástupce: Jaroslav Novotný Citibank Europe plc.

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298. VEKRA obchodní s.r.o. Obchodní zastoupení PRAHA-MODANY epická 22 Modanská 86/ 102 00 Praha 10 - Hostiva 147 00 Praha 4 - Hodkoviky Bankovní spojení: obch. zástupce: Jaroslav Novotný Citibank Europe plc.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PETRŽÍLKOVA , PRAHA 5 STODŮLKY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PETRŽÍLKOVA , PRAHA 5 STODŮLKY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný na bytový dům PETRŽÍLKOVA 2259-2262, PRAHA 5 STODŮLKY ke dni 26.5.2015 Zpracovatel průkazu: SATRA, spol. s r.o. Ing. Josef Brzický, energetický specialista

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

Montážní systém illbruck i3

Montážní systém illbruck i3 Montážní systém illbruck i3 Naše firma neustále sleduje moderní produkty a technologie týkající se výplní stavebních otvor a souasn se je snažíme v co nejvyšší míe uplatovat i v praxi. Nejvtším problémem,

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

Město Odolena Voda. Paré: Zodp. Projektant/ Engineer: HIP/Design Manager. Vypracoval/Drawn: Ing. arch Ing. T. Lohniský.

Město Odolena Voda. Paré: Zodp. Projektant/ Engineer: HIP/Design Manager. Vypracoval/Drawn: Ing. arch Ing. T. Lohniský. Poznámky/Notes: Dokumentace slouží pouze pro účely stvebního řízení,nejedná se o prováděcí dokumentaci zhotovitel stavby a jejích částí doloží dílenskou dokumentaci, materiálové listy a statické posouzení

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

!" ## !" "!$ %&' ($!')*(" +,'-$.!"$ '-- $"(" +,'-$.!"$ "0$ $ +,'-$.!"$ +,'-$.!"$ 1 2# +,'-$.!"$ $" #3 $ $'''45678&9:&;+86:;<%&=>9?

! ## ! !$ %&' ($!')*( +,'-$.!$ '-- $( +,'-$.!$ 0$ $ +,'-$.!$ +,'-$.!$ 1 2# +,'-$.!$ $ #3 $ $'''45678&9:&;+86:;<%&=>9? !"!" ##!" "!$ %&' ($!')*(" +,'-$.!"$ '-- +,'-$.!"$ $"(" +,'-$.!"$ "0$ $ // +,'-$.!"$ 1 2# +,'-$.!"$ $" #3 $ $'''45678&9:&;+86:;9?+@A9B9+@ $'''' *!- Obsah : a úel objektu...3 b zásady architektonického,

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU P.541 A 542 U NEMOCNICE, MIMO DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 3636,3637

STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU P.541 A 542 U NEMOCNICE, MIMO DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 3636,3637 1 STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU P.541 A 542 U NEMOCNICE, MIMO DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 3636,3637 PRVODNÍ, SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA K STAVEBNÍMU POVOLENÍ OBJEDNATEL:

Více

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22 A B C D OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C.4 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES M 0 DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ. 1 PŮDORYS 1NP M 2 PŮDORYS 1NP

Více

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU Název akce : Stupe PD : Místo stavby : Stavební úad : Investor (stavebník): Projektant: Zodpovdný

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy F a G 2 u budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku Místo: Datum: 23.07.2014 Objednavatel: Statutární město

Více

CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení. U... XXX/4, Praha 9

CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení. U... XXX/4, Praha 9 Rekapitulace CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení Objekt: Objednatel: Zhotovitel: U... XXX/4, Praha 9 Společenství vlastníků jednotek Zateplovací systémy s.r.o. 1. str. z 6. ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY s.r.o.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma střech

Více

Z A T E P L O V A C Í S Y S T É M

Z A T E P L O V A C Í S Y S T É M Z A T E P L O V A C Í S Y S T É M V N Ě J Š Í K O N T A K T N Í Z A T E P L OBECNĚ Vnější kontaktní zateplovací systém Primalex zajistí pro Váš dům snížení spotřeby energie na vytápění, případně klimatizaci

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 MALÉ POJÍZDNÉ SKLÁDACÍ LEŠENÍ AKG 170 Výrobce: FINTES Aluminium s.r.o. Píbraz 152 378 02 Stráž nad Nežárkou NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 Tento návod musí být vždy k dispozici v míst používání lešení SESTAVOVAT

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

spol. s r.o. Druh/úel/název objektu: Bytový dm Zadavatel:

spol. s r.o. Druh/úel/název objektu: Bytový dm Zadavatel: spol. s r.o. Prkaz energetické náronosti budovy Druh/úel/název objektu: Bytový dm Zadavatel: Družba, stavební bytové družstvo Adresa pedmtu PENB: Vedlejší 695/4, 6250 00 Brno-Bohunice Zpracovatel PENB:

Více

STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU p.40, Holany DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 96/6 KU Holany

STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU p.40, Holany DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 96/6 KU Holany 1 STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU p.40, Holany DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 96/6 KU Holany PRVODNÍ, SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA K STAVEBNÍMU POVOLENÍ OBJEDNATEL: OSBD eská Lípa,

Více

Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E. www.rockwool.cz PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E. www.rockwool.cz PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E www.rockwool.cz Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Zakázka číslo: 2010-10888-ZU Výkaz výměr PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: srpen 2011 Zpracoval: Pavel Soukup ATELIER DEK TISKAŘSKÁ

Více

Návod k montáži. tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2. tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6

Návod k montáži. tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2. tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6 Návod k montáži tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2 tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6 tubusového světlovodu ALLUX 550 STANDARD...strana 10 NÁVOD K MONTÁŽI tubusového svtlovodu

Více

STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU p.84,horní LIBCHAVA Poz.parc..st.274,KU Horní Libchava TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU p.84,horní LIBCHAVA Poz.parc..st.274,KU Horní Libchava TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU p.84,horní LIBCHAVA Poz.parc..st.274,KU Horní Libchava TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEDNATEL: OSBD eské Lípa, Barvíská 738,eská Lípa PROJEKTANT Ing. Jaroslav Vank Horní Libchava

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Objednatel: FYKONY spol. s r.o. Beskydská 552 741 01 Nový Jičín - Žilina Kontaktní osoba: Petr Konečný, mob.: +420 736 774 855 Objekt: Bytový

Více

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Zakázka číslo: 2014-002756-RT D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení PROJEKT OPRAVY STŘECHY Dokumentace pro provedení stavby Gymnázium Čakovice Náměstí 25.března 100, 196 00 Praha-Čakovice

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

ZATEPLUJTE RYCHLE - LEVNĚ - MODERNĚ!

ZATEPLUJTE RYCHLE - LEVNĚ - MODERNĚ! ZATEPLUJTE RYCHLE - LEVNĚ - MODERNĚ! Lepení desek z EPS a XPS na modifikované a oxidované asfaltové izolace 1 dóza = až 20 m 2 Na asfaltové izolace, dřevo, cihly, beton, omítky Vysoká úspora času Úspora

Více

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Protokol k prkazu energetické náronosti budovy str. 1 / 13 Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Úel zpracování prkazu Nová budova Prodej budovy nebo její ásti Budova užívaná orgánem veejné moci

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

Vnější zateplovací systém, mezinárodně označovaný zkratkou ETICS (external thermal insulation composite system)

Vnější zateplovací systém, mezinárodně označovaný zkratkou ETICS (external thermal insulation composite system) Vnější zateplovací systém, mezinárodně označovaný zkratkou ETICS (external thermal insulation composite system) V České republice nejrozšířenější technologií zlepšování tepelně technických parametrů obvodových

Více

Předmět, způsob a rozsah provedení díla

Předmět, způsob a rozsah provedení díla Zateplení jižní strany domu č.p. 2685, 2686 a 2687 v ulici Pod Holým vrchem v České Lípě Předmět, způsob a rozsah provedení díla Předmět provedení díla: Provedení zateplení jižní strany obvodového pláště

Více

Skladby konstrukcí. PVC: - barevnost viz.projekt interiéru kladené do disperzního lepidla provedení včetně soklu se zaoblením rádius 50 mm

Skladby konstrukcí. PVC: - barevnost viz.projekt interiéru kladené do disperzního lepidla provedení včetně soklu se zaoblením rádius 50 mm Skladby konstrukcí PVC: - barevnost viz.projekt interiéru kladené do disperzního lepidla provedení včetně soklu se zaoblením rádius 50 mm Dlažby: - keramická dlažba formátu velikost dle výběru architekta

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Zdvojování zateplovacích systémů Parametry zateplovacích systémů z devadesátých let minulého století jsou již podle současné

Více

A- PRVODNÍ ZPRÁVA, B-SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

A- PRVODNÍ ZPRÁVA, B-SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ PODLAHY PDY BUDOVY SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY OSTRAVA DPS A- PRVODNÍ ZPRÁVA, B-SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Zakázka. : 1013 1 Zhotovitel : Ing. ŠUPÁREK projekce 30. dubna 2034/14 702 00

Více

Kontrolní a zkušební plán ETICS TOLTHERM prosinec 2013

Kontrolní a zkušební plán ETICS TOLTHERM prosinec 2013 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN Název stavby : Realizátor : Použitý systém : Skladba systému : lepidlo/stěrka Izolant Kotvení (ks) Síťovina Omítkovina Osoba pověřená vyplněním KZP : 1. Stav stávajícího ETICS

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Bezen 2008 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. Architektonické a stavebn technické ešení

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 12/2009 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

SILNICE. III/44647 STARÉ MSTO - VELKÉ VRBNO

SILNICE. III/44647 STARÉ MSTO - VELKÉ VRBNO Projekce / inženýring / stavby A PRVODNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky. 146/2008 Sb. ZAK. ÍSLO: 0703-15/3 VC: DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY (DOS) a DOKUMENTACE PRO PROVÁDNÍ STAVBY (DPS) AKCE: SILNICE. III/44647

Více

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa A. PRVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikaní údaje A.1.1. Údaje o stavb a) Název stavby Název stavby: Charakter stavby: Stupe PD: Kanalizace a OV Nemojov, novostavba realizaní dokumentace b) Místo stavby Obec:

Více

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU... 2 2.1 Popis objektu... 2 2.2 Popis konstrukcí... 2 2.2.1 Stěny průčelí a štítů... 2 3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU... 2 3.1 Oprava balónů ve 2. NP a 4. NP...

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy Technické detaily Kapitola H Technické detaily pro provádění zateplovacích systémů Baumit Listopad 2014 www.baumit.cz H.Technické detaily Obsah H. Technické detaily... 3 H.1

Více

ZATEPLUJTE RYCHLE - LEVNĚ - MODERNĚ!

ZATEPLUJTE RYCHLE - LEVNĚ - MODERNĚ! ZATEPLUJTE RYCHLE - LEVNĚ - MODERNĚ! Lepení desek z EPS a XPS na modifikované a oxidované asfaltové izolace 1 dóza = až 20 m 2 Na asfaltové izolace, dřevo, cihly, beton, omítky Vysoká úspora času Úspora

Více

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO AID spol. s r.o. Lučany nad Nisou 331 IČ: 25015699 Pošta Josefův Důl 468 44 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO CENTRA CELNÍ SPRÁVY JÍLOVIŠTĚ I. ETAPA

Více

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Zakázka číslo: 2014-002160-RT D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU, Dokumentace pro provedení stavby Zateplení objektu obecního úřadu s výměnou

Více

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ,

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, ZATEPLENÍ PODLAHY PDY BUDOVY SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY OSTRAVA DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, PLÁN BOZP Zakázka. : 1013 1 Zhotovitel

Více

Základy jsou chránny ped agresivní spodní vodou použitím síranuvzdorného betonu a zvtšením krytí betonáské výztuže.

Základy jsou chránny ped agresivní spodní vodou použitím síranuvzdorného betonu a zvtšením krytí betonáské výztuže. SO 03 Objekt specializovaných výukových prostor Soubor 01 Architektonicko stavební ást Zemní práce - jsou dodávkou SO 01 - Demolice a píprava staveništ, soubor 02 - Hrubé terénní úpravy. Základové konstrukce

Více

STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU p. 71, TUHA DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st.94, k.ú. Tuha u Dubé

STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU p. 71, TUHA DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st.94, k.ú. Tuha u Dubé 1 STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU p. 71, TUHA DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st.94, k.ú. Tuha u Dubé PRVODNÍ, SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA K STAVEBNÍMU POVOLENÍ OBJEDNATEL: OSBD eská

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ČÁST: D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SK VIKTORIE OŘECH Zbuzanská 180, 252 25, Ořech 05/2013 A07513-1 - Dokumentace je zpracována

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

F TECHNICKÁ ZPRÁVA

F TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01 SO 07 2 1. Všeobecné údaje stavby: Na základ požadavk investora byla vypracována tato projektová dokumentace Zateplení základní školy Dobronín, která eší energetickou otázku

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO AID spol. s r.o. Lučany nad Nisou 331 IČ: 25015699 Pošta Josefův Důl 468 44 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO CENTRA CELNÍ SPRÁVY JÍLOVIŠTĚ I. ETAPA

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

! " #$% " -234 %!5)4"#6 #' ()*)+(, -#." -" 7-8 94 " #$%

!  #$%  -234 %!5)4#6 #' ()*)+(, -#. - 7-8 94  #$% ! " #$% " -234 %!5)4"#6 &% #' ()*)+(,!"# -#." -" 7-8 94 " #$% "/ 0 /1 D AR1. NOVOSTAVBA RD NA PP. 569/47 KÚ: STARÉ HRADIŠT strana 1 /6 T E C H N I C K Á Z P R Á V A Technická zpráva je nedílnou souástí

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm elastik W Připravenost objektu

Více

Provedení sond do terasy

Provedení sond do terasy Zakázka číslo: 2010-10689-VojtJ Technická pomoc Provedení sond do terasy Hrzánský palác, Loretánská 9/177, Praha 1 - Hradčany Zpracováno v období srpen 2010 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA s.r.o. PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY ul. 28. října 66/201 709 00 Ostrava - Mariánské Hory F.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA SANACE BALKONŮ HLAVNÍ TŘÍDA 583/105

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F Stránka 1 z 13 Tento dokument slouţí jako předpis k provádění (montáţi) (dále jen ETICS nebo systémy) STX.THERM ALFA s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS), STX.THERM BETA s tepelnou izolací z

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice Místo stavby: čp. 143, st.p.č.891 k.ú. Radvanice v Čechách 738832 Investor: Obec Radvanice Č.p. 160 Radvanice

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39 HST-M/ 1 2 Nášlapná vrstva* Knauf F164 2xmm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení ukončovací lišty SDK deska Knauf Diamant 1mm

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více