D.1.1 a) Technická zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D.1.1 a) Technická zpráva"

Transkript

1 Zakázka íslo: LisO D.1.1 a) Technická zpráva PROJEKT OPATENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁRONOSTI OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLA LHOTECKÁ. P. 270, NAERADEC Zpracováno v období: únor 2014 Vypracoval: Ondej Liška, DiS. Kontroloval: Ing. Lubomír Odehnal Zodpovdný projektant: Ing. Luboš Kán íslo v deníku autorizované osoby: 2802 ATELIER DEK TISKASKÁ 10 PRAHA 10 TEL FAX

2 D.1.1 a) TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah A. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE...3 A.1. Identifikaní údaje stavby a pozemku:...3 A.2. Identifikaní údaje vlastníka objektu:...3 A.3. Identifikaní údaje objednatele dokumentace:...3 A.4. Identifikaní údaje zpracovatele dokumentace:...3 A.5. Údaje o dokumentaci:...3 B. PODKLADY...4 C. ÚEL OBJEKTU...4 D. ZÁSADY EŠENÍ STAVBY A KAPACITY...4 E. TECHNICKÉ A KONSTRUKNÍ EŠENÍ STAVBY...5 E.1. STATICKÉ ZAJIŠTNÍ OBJEKTU...5 E.2. OTVOROVÉ VÝPLN...5 E.2.1. TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝMNY OKEN...7 E.3. VNJŠÍ TEPELNIZOLANÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM (ETICS)...8 E.3.1. NAVRHOVANÉ SKLADBY...9 E.3.2. DALŠÍ OPATENÍ...11 E.3.3. KOTVENÍ ETICS...11 E.3.4. TECHNICKÉ EŠENÍ...11 E.3.5. NÁVOD K UŽÍVÁNÍ FASÁDY...17 E.3.6. NÁTRY...17 E.4. ZATEPLENÍ PLOCHÉ STECHY NAD 1. NP...18 E.4.1. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ EŠEN...18 E.4.2. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRACÍ...18 E.4.3. DETAILY...19 E.4.4. POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU STECHY...20 E.5. ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB NA ZATEPLOVANÉ PLOCHÉ STEŠE NAD 1. NP...21 E.6. ZATEPLENÍ PODLAHY PDNÍHO PROSTORU NAD 3. NP...21 E.7. BLESKOSVOD...22 E.8. DALŠÍ PRÁCE...22 F. TEPELN TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ...23 G. POŽÁRN BEZPENOSTNÍ EŠENÍ...23 H. OCHRANA CHRÁNNÝCH ZIVOICH PI STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH...23 I. SPECIFIKACE MOŽNÝCH RIZIK...24 D.1.1 a) Technická zpráva Strana 2/24

3 A. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE A.1.Identifikaní údaje stavby a pozemku: Název stavby: PROJEKT OPATENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁRONOSTI OBJEKTU Úel stavby: energetické úspory Místo stavby: Lhotecká. p. 270, Naeradec Parcelní íslo: st. 52/6 Katastrální území: Naeradec [700991] Souadnice GPS: N ', E ' Nadmoská výška: cca 525 m n. m. (dle Bpv) Dotené pozemky: viz bod 3.2 v A. Prvodní zpráva A.2.Identifikaní údaje vlastníka objektu: Vlastník: Mstys Naeradec Zámecké námstí. p Naeradec I: A.3.Identifikaní údaje objednatele dokumentace: Objednatel: Mstys Naeradec Zámecké námstí. p Naeradec I: A.4.Identifikaní údaje zpracovatele dokumentace: Zpracovatel: DEKPROJEKT s.r.o. Tiskaská 10/ Praha 10 Malešice IO: DI: CZ Vypracoval: Kontroloval: Zodpovdný projektant: A.5.Údaje o dokumentaci: Stupe dokumentace: Ondej Liška, DiS. Ing. Lubomír Odehnal Ing. Luboš Kán autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, v seznamu autorizovaných osob vedeném KAIT pod íslem dokumentace pro provádní stavby (v rozsahu dle objednávky) D.1.1 a) Technická zpráva Strana 3/24

4 B. PODKLADY [1] Objednávka z nabídky. D [2] SN (732901) Provádní vnjších tepeln izolaních kompozitních systém (ETICS). [3] SN (731901) Navrhování stech Základní ustanovení. [4] SN (730600) Hydroizolace staveb Základní ustanovení. [5] SN (730606) Hydroizolace staveb Povlakové hydroizolace Základní ustanovení. [6] SN (730540) Tepelná ochrana budov ást 2: Požadavky. [7] SN (730540) Tepelná ochrana budov ást 3: Návrhové hodnoty veliin. [8] SN (730540) Tepelná ochrana budov ást 4: Výpotové metody. [9] SN (733610) Navrhování klempíských konstrukcí. [10] Energetický audit Základní škola, Lhotecká. p. 270, Naeradec, zpracoval DEKPROJEKT s.r.o. v srpnu 2013 pod íslem zakázky StraM. [11] Projektová dokumentace Projekt zateplení II. Základní a mateské školy Naeradec p. 270,271, zpracovatel Ing. Krámerová Marta DORKAS, Erbenova 148, Vlašim, datum vydání leden únor U pedpis a norem platí poslední znní vetn novelizací a zmn vydaných k datu projektu. C. ÚEL OBJEKTU Pedmtem projektové dokumentace je objekt. p. 270, 271 v Naeradci, který je využíván pedevším jako základní škola. Pvodní objekt je z let a sloužil jako administrativn provozní budova zemdlského družstva. V souasné dob se posuzovaný objekt skládá ze tí vzájemn propojených ástí. V hlavní budov (administrativní budova bývalého zemdlského družstva) jsou situovány školní tídy, kmenové a speciální uebny, kabinety a hygienické zaízení. Pízemí je využito pro školní kuchyni s jídelnou. V jednopatrové pístavb jsou editelna, družina, školní klub. Ve dvoupatrové ásti piléhající k hlavnímu traktu z východu jsou školní prostory, zdravotní stedisko a ve dvou místnostech pošta. Ze západu je pistavna tlocvina s nezbytným zázemím. Budovu základní školy má kapacitu 180 žák. Stavbou se úel objektu nemní. D. ZÁSADY EŠENÍ STAVBY A KAPACITY Stavba nemní zásadn výškové ani pdorysné uspoádání objektu. V dsledku zateplení ploché stechy nad 1. NP dojde k malému navýšení atik. V dsledku úpravy hebene šikmé stechy nad 3. NP na heben vtraný dojde k malému navýšení hebene této stechy. Konstrukce obvodových stn bude zesílena o nov provedený kontaktní zateplovací systém. Stavební úpravy nemají vliv na zásady funkního a dispoziního ešení stavby, ešení vegetaních úprav okolí objektu vetn ešení pístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Jedná se o stavební úpravy bez vlivu na zastavnost území, kapacity a orientaci stavby. V dsledku zateplení obvodových konstrukcí dojde k malému navýšení obestavného prostoru stavby. Stavební úpravy nemají vliv na oslunní a osvtlení interiéru objektu. Oslunní a osvtlení okolních staveb nebude ovlivnno. D.1.1 a) Technická zpráva Strana 4/24

5 E. TECHNICKÉ A KONSTRUKNÍ EŠENÍ STAVBY Stavbou bude provedeno: výmna otvorových výplní v obvodových stnách pi vytápných prostorách (krom již vymnných oken) viz kapitola E.2 zateplení obvodového plášt objektu pi vytápných prostorách certifikovaným vnjším kontaktním zateplovacím systémem - ETICS (netýká se stn mansardových stech) viz kapitola E.3 zateplení ploché stechy nad 1. NP viz kapitola E.4 zateplení podlahy pdního prostoru nad 3. NP (nad budovou školy) viz kapitola E.6 instalace nového zdroje tepla pro ÚT a TV (kotel na pelety), úprava rozvod ÚT a vyregulování otopné soustavy viz ást D.1.4 této projektové dokumentace Pi aplikaci veškerých výrobk nutno dodržet veškeré technologické pedpisy jejich výrobc. Pokud budou technologické pedpisy uvedené v projektové dokumentaci v rozporu s technologickými pedpisy výrobce, platí technologické pedpisy výrobce. E.1. STATICKÉ ZAJIŠTNÍ OBJEKTU Przkumem objektu nebyly zjištny vážné statické poruchy, které brání provedení navržených opatení uvedených v úvodu kapitoly E. (viz výše). Po montáži lešení (ped provedením nového zateplení fasády) je nutné nechat tento pedpoklad ovit autorizovaným statikem, který provede podrobný przkum stávající fasády. Prohlídka statikem není, dle smlouvy s objednatelem, pedmtem této projektové dokumentace. Provedením rekonstrukce fasády a stechy dojde ke zvýšení stálého zatížení konstrukcí domu. Vzhledem k typu konstrukce a jejímu technickému stavu se nepedpokládá nutnost provádní statických úprav konstrukcí souvisejících s provedením navržené rekonstrukce. Ped provedením prací je nutné nechat tento pedpoklad ovit autorizovaným statikem viz výše. E.2. OTVOROVÉ VÝPLN Demontážní práce Všude tam, kde je na výkresech D.1.1 b) 03 Pohledy s vyznaením skladeb Navrhovaný stav ást 1 a D.1.1 b) 04 Pohledy s vyznaením skladeb Navrhovaný stav ást 2 vyznaeno osazení nové otvorové výpln, bude demontována stávající otvorová výpl. Osazení nových výplní do otvor po oknech a luxferách Budou osazena nová okna. Nová okna budou mít rámy z plastových ptikomorových profil s výplní izolaním dvojsklem, barva rámu bude bílá. Požadavek na hodnotu souinitele prostupu tepla celého okna U w = 1,2 W/m 2.K. Podrobnji viz tabulka nových oken - ást D.1.1 b) 07. D.1.1 a) Technická zpráva Strana 5/24

6 Osazení nových výplní do otvor po dveích Budou osazeny nové dvee, resp. vstupní sestavy s následující specifikací: plastový ptikomorový profil, v neprosklené ásti výpl PVC panel (s vloženou tepelnou izolací), v prosklené ásti výpl izolaním dvojsklem (resp. bezpenostním izolaním dvojsklem), barva bílá. Požadavek na hodnotu souinitele prostupu tepla celých dveí U D = 1,2 W/m 2.K. Podrobnji viz tabulka nových dveí - ást D.1.1 b) 07. Související opatení a pokyny Parametry nových otvorových výplní musí mít takové hodnoty, aby byly splnny požadavky vyhlášky. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby vetn všech dalších pozmujících naízení. Projektant opatení pro snížení energetické náronosti objektu pedpokládá, že objekt ve stávajícím stavu spluje požadavky SN Denní osvtlení budov. Parametry nových otvorových výplní musí mít takové hodnoty, aby i nadále byly splnny požadavky SN Denní osvtlení budov. Osazení a rám oken musí umožnit zateplení nadpraží, ostní a parapetu tlouškou tepelného izolantu 40 mm, resp. 30 mm v pípad parapetu. Osazení a rám dveí musí umožnit zateplení nadpraží a ostní tlouškou tepelného izolantu 40 mm. U všech oken budou v rámci provádní ETICS osazeny nové vnjší parapety z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou polyesterovým lakem. Pesah okapní hrany parapetu pes vnjší povrch kontaktního zateplovacího systému bude min. 30 mm. Vnitní parapety budou provedeny nové plastové. Na všech místech otvorových výplní musí být splnn požadavek na povrchovou teplotu dle SN EN (730544) Tepeln vlhkostní chování stavebních dílc a stavebních prvk Vnitní povrchová teplota pro vylouení kritické povrchové vlhkosti uvnit konstrukce. Výmna výpl ových konstrukcí bude provedena ped provedením nového kontaktního zateplovacího systému. Tepelnou izolaci je poté nutné napojit až na rámy oken (zateplení nadpraží, ostní a parapetu), resp. rámy dveí (zateplení nadpraží a ostní) a tím zamezit nejvýznamnjšímu liniovému tepelnému mostu na styku okenního, resp. dveního rámu a konstrukce stny. Pipojovací spára výpln bude pro zajištní neprvzdušnosti na interiérové stran opatena parotsnicí (interiérovou) páskou, na vnjší stran prodyšnou exteriérovou páskou. Podrobnjší specifikace a schéma lenní otvorových výplní viz ást D.1.1 b) 07. Barva, lenní a otevíravost otvorových výplní budou upesnny ped objednáním v souinnosti s investorem. Pesné zamení všech otvorových výplní provede realizaní firma ped vlastní realizací výmny. Pi zamování a realizaci nových otvorových výplní nutno vzít v úvahu nov navržené skladby pi rámech otvorových výplní, tzn. nutno nové otvorové výpln realizovat tak, aby se s novými skladbami bylo možno napojit na rámy nových otvorových výplní. D.1.1 a) Technická zpráva Strana 6/24

7 Výmna vzduchu ve vnitním prostoru byla zajištna spárovou prvzdušností pvodních oken. Nová okna mají v zaveném stavu velmi nízký souinitel spárové prvzdušnosti a tak není pes zavená okna zajištna dostatená výmna vzduchu ve vnitním prostoru. Pro vtrání v objektu je nutné využívat mikroventilaní polohy kování nových oken v kombinaci s pravidelným otevíráním oken uživateli. Kvalita vnitního prostedí bude sledována pomocí midla koncentrace oxidu uhliitého osazeného v každé pobytové místnosti. idlo CO 2 bude umístno ve výšce 2 m nad podlahou, nejlépe na stn proti oknm. Prostor kolem idla musí umožnit proudní vzduchu. idlo není vhodné umístit blízko oknm, do rohu místnosti nebo idlo jakýmkoliv zpsobem zakrývat. Pi pekroení hodnoty koncentrace oxidu uhliitého 1000 ppm je nutné vyvtrat. Je uvažováno s osazením idel 3 ks idel v 1. NP (jídelna, družina, tlocvina), 2 ks idel ve 2. NP (jedna uebna pi severovýchodní stran a jedna uebna pi jihozápadní stran) a 2 ks idel ve 3. NP (jedna uebna pi severovýchodní stran a jedna uebna pi jihozápadní stran). V uebnách musí být splnn hygienický požadavek vyhlášky 410/2005 Sb. výmna m 3 na žáka za hodinu. E.2.1. TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝMNY OKEN Vybourání pvodního okna. Zaištní povrchu okenního otvoru, aby byl zajištn rovinný a soudržný podklad pro aplikaci tsnicích pásek. Ped montáží nového okna je teba oistit kontaktní plochy stavebního otvoru od stavebního prachu a jiných neistot. Ped osazením rámu okna do stavebního otvoru je nutné nejprve vyjmout kídlo z rámu a rám z vnjší strany oistit, pípadn odmastit. Montáž tsnicích pásek. Nejprve se provede nalepení interiérové parotsnicí pásky na interiérovou stranu rámu okna a poté exteriérové difúzn otevené pásky na stranu exteriéru. S lepením pásky se zaíná pi spodní hran svislého dílu rámu okna, kde je nutné nechat takový pesah pásky, o kolik se bude podkládat okno pi usazování do stavebního otvoru. S lepením se postupuje smrem vzhru. Páska je vybavena dvma lepícími materiály. Na rám okna se páska lepí pedpipravenou lepicí folií, z které se pi lepení stahuje krycí folie. Když se páska dolepí k rohu rámu, nestihá se, ale vytvoí se naasení tak, aby bylo možné pozdji pásku spolehliv pitlait do kout stavebního otvoru. Totéž se provede i na dalším rohu a páska se dotáhne opt až k parapetní ásti, kde je opt ponechán pesah dle velikosti stavebního otvoru. Tato páska se tedy lepí po obvod ze tí stran, vyjma parapetní ásti, která se eší až po usazení rámu do stavebního otvoru. Takto pipravený rám se vloží do stavebního otvoru, podloží se a pracovn zaaretuje do svislé polohy nap. devnými klíny. Pi osazení je nutné dbát na to, aby rám byl vyrovnán a vyvážen ve vodorovném a svislém smru. Rám okna se podkládá nosnými a distanními podložkami. Ty se musí uspoádat tak, aby nebránily tepelné roztažnosti profil a aby odpovídaly typu a funkci okna (otevíravé, resp. sklopné). Umístní podložek musí poskytovat dostatený prostor pro upevnní a nesmí bránit následným pracím. Jako nosné a distanní podložky lze používat nap. klasické plastové zasklívací podložky nebo destiky z tvrdého deva. Devné klíny se používají jenom jako pomcky pi osazování a vyvažování oken, po montáži se musí bezpodmínen odstranit. Pi podkládání je teba dbát na správné uspoádání nosných podložek v oblasti roh, sloupk a píek. Podložky po svislých stranách rám se umisují cca 150 mm od vnjší vodorovné hrany kídla (horní nebo spodní). Po zabudování musí okno zstat dilatan oddleno od stavebního otvoru, na okna se nesmjí penášet síly z pohybu konstrukce stavby. Po usazení okna do stavebního otvoru musí být dodrženy minimální šíky pipojovacích spár 10 mm. D.1.1 a) Technická zpráva Strana 7/24

8 Upevnní okna se provede turbošrouby. Hloubka kotvení min. 30 mm. Šrouby je nutné utahovat rovnomrn, bez naptí ve vztahu k rámu. Po upevnní se zkontroluje svislost a vyváženost rámu. Odstraní se pomocné devné klínky a vyistí se pipojovací spára. Nosné a distanní podložky se v pipojovací spáe ponechávají. Pipojovací spára se vyplní expanzní polyuretanovou pnou (lze provádt pi teplot okolního ovzduší min. + 5 C). Po oištní pipojovací spáry od prachu doporuujeme podklad navlhit vodou. Pna tak lépe pilne k podkladu a sníží se její spoteba. K úplnému vytvrzení pny dojde cca za 24 hodin. Rychlost vytvrzování závisí na vzdušné vlhkosti, teplot podkladu a okolního vzduchu. Po cca 1-2 hodinách lze pnu zaíznout zárove s rámem, resp. s podkladním profilem. Po oezání pny je nutné oblast kolem okna znovu dkladn oistit a omést. Provede se nalepení interiérových tsnících pásek na ostní. Ostní se doporuuje pedem penetrovat systémovým pípravkem dodávaným výrobcem pásek pro zvýšení jejich pilnavosti. Pásky se k podkladu válekují. Provede se zatsnní vnitní parapetní ásti. Páska se nalepí na boní stranu podkladního profilu a na parapet. K utsnní pásky se opt použije váleek. Osadí se vnitní plastový parapet. Parapet se zasune pod spodní díl rámu okna a k podkladu se pilepí PUR pnou. Parapet by ml penívat pes líc stny max. o mm tak, aby netvoil pekážku proudní vzduchu od otopných tles k vnitnímu povrchu okna. Zednické zapravení. Ped zahájením zednických prací doporuujeme zakrýt celá okna krycí folií, kterou pilepíme k rámm krycí papírovou páskou, která jde po provedení prací lehce sejmout. Omítky nesmí být pímo napojeny na rám, protože se nedovedou pizpsobit jemným pohybm rámu. Pro tyto úely doporuujeme použít systémové plastové krycí lišty. Po dokonení zednického zapravení nebo po provedení omítek je nezbytné co nejdíve odstranit ochrannou fólii z profil výpln (nejpozdji do 6 týdn od vyrobení výplní). Pi dlouhodobém ponechání ochranné fólie na zabudovaném okn mže dojít k pilnutí fólie k profilm, fólii lze pak jen velmi obtížn odstranit. Pi jejím odstra ování hrozí poškození povrchové úpravy profil. E.3. VNJŠÍ TEPELNIZOLANÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM (ETICS) V ploše celé fasády bude provedena sanace obvodových konstrukcí (vyspravení nesoudržných omítek apod.), oištní fasády a vyrovnání jejího povrchu. Provede se certifikovaný kontaktní zateplovací systém (ETICS). Použitý ETICS bude dle SN EN resp. SN EN ásten bude nový zateplovací systém provádn na již realizovaný ETICS. Tepelná izolace bude z expandovaného pnového polystyrenu (EPS 70 F) s pímsí grafitu 70 F ( u = 0,032 W/(m.K)). V místech se zvýšenými nároky na požárn bezpenostní ešení bude použita tepelná izolace z minerálních vláken ( u = 0,041 W/(m.K)). Na soklu obvodových stn do výšky min. 0,3 m nad úrovní pilehlého terénu a pi nášlapné vrstv ploché stechy min. 0,3 m nad nášlapnou vrstvou budou použity perimetrové desky z expandovaného pnového polystyrenu s uzavenou povrchovou strukturou ( u = 0,034 W/(m.K)). V míst zmny materiálu tepelné izolace se ve spoji vždy provede pás zesilujícího vyztužení sklennou síovinou ve vzdálenosti nejmén 200 mm na každou stranu spoje (tzn. ve spojích bude ve výztužné vrstv ETICS 2x výztužná sklenná tkanina). Povrchová úprava fasády bude tvoena probarvenou tenkovrstvou akrylátovou omítkou, resp. jemnozrnným marmolitem (do výšky min. 300 mm nad úrovní upraveného terénu). D.1.1 a) Technická zpráva Strana 8/24

9 E.3.1. NAVRHOVANÉ SKLADBY Poznámky k následujícím tabulkám navrhovaných skladeb: Tuným písmem jsou vyznaeny nové vrstvy. Oznaení skladby uvedené v této technické zpráv je shodné s oznaením skladby ve výkresové ásti této projektové dokumentace. Podrobné vyznaení skladeb viz výkresová ást projektové dokumentace. Spoteba jednotlivých materiál dle výrobce ETICS použitého pi realizaci. Skladba EG120 Popis vrstvy (v poadí od interiéru) Tlouš ka [mm] Pvodní konstrukce (pvodní vnjší omítka) - Penetrace podkladu - Lepicí hmota 15 Tepelná izolace z expandovaného pnového polystyrénu EPS 70 F s pímsí grafitu 120 u = 0,032 [W/mK] kotvená talíovými hmoždinkami s plastovým trnem Základní vrstva strková hmota + výztužná sklenná sí ovina 3 Penetraní nátr - Probarvená tenkovrstvá akrylátová omítka 1,5 Skladba 50+EG100 Popis vrstvy (v poadí od interiéru) Tlouš ka [mm] Pvodní konstrukce (vnjší omítka stávajícího ETICS - proezaná) - Penetrace podkladu - Lepicí hmota 15 Tepelná izolace z expandovaného pnového polystyrénu EPS 70 F s pímsí grafitu 100 u = 0,032 [W/mK] kotvená talíovými hmoždinkami s kovovým trnem Základní vrstva strková hmota + výztužná sklenná sí ovina 3 Penetraní nátr - Probarvená tenkovrstvá akrylátová omítka 1,5 Skladba V120 Popis vrstvy (v poadí od interiéru) Tlouš ka [mm] Pvodní konstrukce (pvodní vnjší omítka) - Penetrace podkladu - Lepicí hmota 15 Tepelná izolace z minerálních vláken u=0,041 [W/mK] 120 kotvená talíovými hmoždinkami s kovovým trnem Základní vrstva strková hmota + výztužná sklenná sí ovina 3 Penetraní nátr - Probarvená tenkovrstvá akrylátová omítka 1,5 D.1.1 a) Technická zpráva Strana 9/24

10 Skladba X120 Popis vrstvy (v poadí od interiéru) DEKPROJEKT s.r.o. Tlouš ka [mm] Pvodní konstrukce (pvodní vnjší omítka) - Penetrace podkladu - Lepicí hmota 15 Tepelná izolace perimetrové desky z expandovaného pnového polystyrenu s uzavenou povrchovou strukturou 120 u=0,034 [W/mK] kotvená talíovými hmoždinkami s plastovým trnem Základní vrstva strková hmota + výztužná sklenná sí ovina 3 Penetraní nátr - Probarvená tenkovrstvá akrylátová omítka / 1,5 Jemnozrnná marmolitová omítka (do výšky 300 mm nad úrovní upraveného terénu) Skladba X160 Popis vrstvy (v poadí od interiéru) Tlouš ka [mm] Pvodní konstrukce (pvodní vnjší omítka) - Penetrace podkladu - Lepicí hmota 15 Tepelná izolace perimetrové desky z expandovaného pnového polystyrenu s uzavenou povrchovou strukturou 160 u=0,034 [W/mK] kotvená talíovými hmoždinkami s plastovým trnem Základní vrstva strková hmota + výztužná sklenná sí ovina 3 Penetraní nátr - Probarvená tenkovrstvá akrylátová omítka / 1,5 Jemnozrnná marmolitová omítka (do výšky 300 mm nad úrovní upraveného terénu) Skladba V280 Popis vrstvy (v poadí od interiéru) Tlouš ka [mm] Pvodní konstrukce (pvodní vnjší omítka) - Penetrace podkladu - Lepicí hmota 15 Tepelná izolace z minerálních vláken u=0,041 [W/mK] 280 kotvená talíovými hmoždinkami s kovovým trnem Základní vrstva strková hmota + výztužná sklenná sí ovina 3 Penetraní nátr - Probarvená tenkovrstvá akrylátová omítka 1,5 D.1.1 a) Technická zpráva Strana 10/24

11 E.3.2. DALŠÍ OPATENÍ Vnjší ostní a vnjší nadpraží otvorových výplní budou zatepleny ETICS s tlouškou tepelné izolace 40 mm. Materiál tepelné izolace bude podle materiálu tepelné izolace na pilehlé fasád. Pokud nebude z hlediska osazení rámu otvorových výplní možné použít tloušku 40 mm, bude použita tepelná izolace o nižší tloušce, ale s lepším souinitelem tepelné vodivosti (nap. tepelná izolace z tuhé fenolické pny). Vnjší parapety oken budou zatepleny tlouškou tepelné izolace 30 mm s provedenou výztužnou vrstvou. Pokud nebude z hlediska osazení rámu otvorových výplní možné použít tloušku 30 mm, bude použita tepelná izolace o nižší tloušce, ale s lepším souinitelem tepelné vodivosti - tepelná izolace z tuhé fenolické pny tl. min. 15 mm. Ve všech okenních výplních navazujících na nov realizovaný ETICS budou osazeny nové vnjší parapety z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou polyesterovým lakem. Pesah okapní hrany parapetu pes vnjší povrch kontaktního zateplovacího systému bude min. 30 mm. V ostní a nadpraží otvor budou v míst napojení omítky ETICS na rámy otvorových výplní použity systémové APU lišty. U roh ETICS v nadpraží otvorových výplní budou použity systémové rohové lišty s okapnikou. Na rozích ETICS budou použity systémové rohové lišty. Kouty ETICS budou vyztuženy píezem výztužné sklenné síoviny š. 400 mm (tzn. v koutech ETICS bude ve výztužné vrstv 2x sklenná síovina). Vtrací otvory ploché stechy nad 1. NP Vtrací otvory na fasád objektu napojené na pvodní vzduchovou mezeru ploché stechy nad ástí 1. NP (nad družinou, sborovnou, editelnou ad.) budou tsn uzaveny a utsnné otvory budou pekryty ETICS. E.3.3. KOTVENÍ ETICS Únosnost kotev nutno ovit provedením výtažných zkoušek ped zahájením realizace. Poet kotev bude stanoven kotevním plánem, který bude souástí dodávky stavby. Poet kotev bude stanoven na základ provedených výtažných zkoušek konkrétního typu kotev a dle zatížení vtrem stanoveným dle SN EN E.3.4. TECHNICKÉ EŠENÍ Pípravné práce, pipravenost stavby, podmínky realizace Ped zahájením provádní zateplovacího systému musí být dokoneny všechny innosti související s fasádou (tj. sanace obvodové stny apod.). Všechny výpln otvor se opatí krycí PE fólií proti zneištní. Zajistí se rovnž ochrana konstrukcí kolem objektu. Demontují se veškeré klempíské a zámenické prvky souasné fasády, satelitní anténa vetn držáku, poštovní schránka a bleskosvodná soustava. Demontují se všechny prvky elektrických rozvod na fasád (osvtlení apod.), krabice a rozvody se pipraví pro nové osazení. Demontují se informaní štítky a cedule na fasád. Lešení pro provedení fasádního systému se namontuje s dostateným odstupem od budoucí úrovn fasádního systému. Uživatelé objektu budou upozornni na probíhající práce, bezpenostní opatení, hlunost a na zákaz jakýchkoliv svévolných zásah do zateplovacího systému. D.1.1 a) Technická zpráva Strana 11/24

12 - V pípad provádní ETICS na již realizovaný ETICS je nutné zkontrolovat a provést: trhliny povrchové / statické kídování dutiny poklepem, vizuáln odstranit krycí vrstvu umýt zneištní opravit mechanické poškození funknost utsnní a pipojovacích profil kondenzace, stopy po stékání vody, zatékání, posouzení skladby ETICS Po stavb lešení je nutno ovit vnitní skladbu pvodního zateplení. Na zhruba pti reprezentativních místech každé o rozsahu cca 1 m 2 jej otevít a zjistit: o druh a tloušku omítky a strkové vrstvy ETICS o zpsob hmoždinkování, typ, poet, pravidelnost a funknost hmoždinek o druh a tloušku tepelných izolant o tvar a plochu slepu, pídržnost lepidla o plísn, kondenzát, stopy po zatékání o druh a povrch nosného podkladu (soudržnost) Ovení statické zpsobilosti starého zateplovacího systému, zejména zkouška pídržnosti jeho základní a omítkové vrstvy. Ta se zkouší na ETICS s polystyrénem pomocí kovových ter o rozmrech mm a na minerální vln s teri mm. Pídržnost by mla být v obou pípadech vtší než 0,08 MPa, pokud ovšem již ped tím v prbhu zatžování nedojde k porušení soudržnosti v samotném izolantu. Pokud systém nevyhoví, jeho omítková a základní vrstva se naízne v pásech širokých cca 80 cm a strhne se. Provede se vizuální kontrola desek stávající izolace, posoudí stav a míra poškození desek, zpsob, rozsah, kvalita a množství hmoždinek. V této fázi mže být lepším ešením snesení celého starého ETICS. Rozhodneme-li se pesto pro jeho zachování, mže být poteba provést lokální opravy stávajících desek. Ty se poté pebrousí a hladítkem se zuby 15 mm se na n celoplošn nalepí desky nového zateplovacího systému, které se následn pikotví šroubovacími hmoždinkami až do nosné vrstvy podkladu (ne pouze do stávající tepelné izolace). Pokud základní a omítková vrstva zkoušce pídržnosti vyhoví, je ovení snášenlivosti zamýšleného nového lepidla a staré omítky zateplovacího systému, na níž se bude tímto lepidlem lepit nový ETICS. Práv pi obvyklém použití cementových lepidel hrozí, že v pípad kondenzace vlhkosti mohou agresivní alkálie z cementových lepidel narušovat starou akrylátovou omítku až do stavu, kdy ztrácí svou soudržnost a pipomíná mazlavé mýdlo. Mluví se proto o tzv. zkoušce zmýdelnatní. Na omítku se nanese lepicí hmota nového systému ETICS v rozsahu 0,5 m 0,5 m tloušky cca 3 mm a zapracuje se do ní sklotextilní síovina s volnými konci po obvodu (s pesahem). Pro lepší prbh zkoušky je možné pilepit i polystyrénové desky, které svou sníženou paropropustností zaruí, že vrstva lepidla zstane po delší dobu vlhká. Po 7 dnech se provede odtržení sklotextilní síoviny za volný konec a sleduje se zpsob jejího oddlení. V pípad, že lepicí hmota zstane pevn na omítce, dá se usuzovat o její dobré snášenlivosti se starou omítkou. Pro lepení nové vrstvy ETICS ji tedy lze použít. V pípad, že pi odtrhování síoviny dojde k oddlení vrstvy lepidla takka vcelku od pvodní omítky, pípadn i s vrstvou pvodní omítky, je pravdpodobné, že výluhy z cementového lepidla došlo k porušení chemické podstaty omítky a bude tedy nutné použít lepící hmotu na organické bázi (disperzní). D.1.1 a) Technická zpráva Strana 12/24

13 Technologické podmínky pi provádní ETICS DEKPROJEKT s.r.o. Teplota podkladu a ovzduší pro provádní zateplovacího systému musí být + 5 C až + 30 C. Bhem realizace je teba chránit fasádu ped pímým psobením silného vtru, sluneního záení a dešt vhodnou ochrannou síovinou z vnjší strany lešení. Je nutné dodržet minimální teploty zpracování jednotlivých materiál. Minimální teplota zpracování jednotlivých komponent zateplovacího systému je uvedena v technologickém postupu provádní. Pi provádní je nutné dbát na to, aby v prbhu provádní nedošlo k poškození nebo ztrát materiálu vlivem vtru. Zateplovací systém i další níže uvedené práce mže realizovat pouze zkušená specializovaná firma. Úklid staveništ a jeho uvedení do pvodního stavu zajistí dodavatel stavby. - V pípad provádní ETICS na již realizovaný ETICS: Výrobce vhodného certifikovaného zateplovacího systému pedepíše obecné technické podmínky pro jeho nestandardní použití pi zdvojování, nap. ve form zvláštního technologického pedpisu s vývojovými diagramy, kontrolním a zkušebním plánem pro posouzení reálných podmínek in situ, konkrétními zkušebními návody, pedepsanými hraniními hodnotami a rozhodovacími smrníky. Píprava podkladu Ped zapoetím prací je nutno zkontrolovat souasný podklad, který musí být suchý, soudržný a únosný, bez prachu, separaních vrstev a volných ástic. Oištní povrchu se provede mechanicky nebo vysokotlakou párou i vodou. Nesoudržné vrstvy, které by bránily spojení podkladu s tmelem se musí odstranit. Podklad nesmí vykazovat tolerance vtší než je stanoveno v SN [2]. Povrch fasády nesmí vykazovat vyšší nerovnost než 10 mm na délku 2 m (meno latí). V pípad vtších nerovností se musí nanést vyrovnávací vrstva. - V pípad provádní ETICS na již realizovaný ETICS navíc: Proezání omítky a základní vrstvy pvodního ETICS. Založení systému Zateplovací systém bude založen v systémové zakládací lišt. Výšková úrove zakládací lišty bude rzná - viz výkresy D.1.1 b) 03 Pohledy s vyznaením skladeb Navrhovaný stav ást 1 a D.1.1 b) 04 Pohledy s vyznaením skladeb Navrhovaný stav ást 2. Penetrace podkladu Oištný podklad se opatí penetraním nátrem. Lepení izolaních desek Pro zateplení objektu bude použita tepelná izolace ze samozhášivého objemov stabilizovaného pnového polystyrenu EPS 70 F s pímsí grafitu, resp. tepelná izolace z minerálních vláken (v místech se zvýšenými požadavky na požárn bezpenostní ešení), resp. tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu (v místech s požadavky na nenasákavost tepelné izolace). Pi lepení izolaních desek se nesmí teplota ovzduší a desek pohybovat pod + 5 C. Na zamrzlém nebo mokrém podkladu se nesmí pracovat. D.1.1 a) Technická zpráva Strana 13/24

14 Lepicí hmota se nanáší po obvodu (pás o šíce min. 50 mm) a v ploše desky ve 3-4 terích velikosti dlan tak, aby bylo pilepeno nejmén 40 % plochy desky (doporuuje se nanést lepicí hmotu na % plochy desky). Tlouška nanášené lepící hmoty je cca 20 mm. Je nutné zajistit kvalitní kontakt s podkladem. Izolaní desky se kladou bezprostedn po nanesení lepidla. Desky se lepí na sraz bez mezer. Do spár mezi deskami se nesmí dostat lepidlo, došlo by ke vzniku tepelného mostu s možností kondenzace. Desky se srovnají poklepem latí (2 m). Pípadné trhliny nebo když mezi deskami vznikne širší spára je nutno vyplnit klíny z izolaního materiálu. Základní uspoádání desek se provádí na vazbu tj. se svisle pevázanými spárami. Optimální pesah je ½ délky izolaní desky, nejmén však 200 mm. Nesmí vzniknout kížový spoj. Spoje mezi izolaními deskami nesmí být umístny také v rozích otvor ve fasád (okna, dvee ). Izolace roh se provádí stídav, aby bylo docíleno nárožního zazubení. Obr. 1: Schémata provedení vazby pi pokládce desek tepelné izolace Po ukonení lepení je nutné nerovnosti ve vrstv tepelné izolace z EPS pebrousit brusným hladítkem a následn dokonale odstranit prach a zbytky izolantu po broušení z povrchu desek. Nechránné izolaní desky z polystyrenu nesmí být po delší dobu vystavené povtrnosti. Povrch desek z minerálních vláken se vyrovná nanesením strkové hmoty v tloušce min. 2 mm. - V pípad provádní ETICS na již realizovaný ETICS: Lepení nových tepelnizolaních desek na povrch starého zateplovacího systému. Pi použití lepidla na cementové bázi je možno lepit polystyrénové desky (pop. desky minerální vaty s podélnou orientací vláken) obvyklým zpsobem na okrajový pás a stedové tere (plocha slepu min. 40 %), nebo i celoplošn hladítkem s ozubením 15 mm. Minerální desky s kolmými vlákny je teba vždy lepit celoplošn. Pi užití disperzního lepidla se druhá vrstva tepelné izolace lepí vždy celoplošn. Spáry tepelnizolaních desek starého a nového systému by se mly pokud možno prostídat a nemly by být v jednom míst. Toho lze snadno a s velkou mírou pravdpodobnosti dosáhnout jednoduchým trikem po odstranní staré soklové lišty, která odpovídá tloušce starého izolantu, je dobré zcela vyíznout starý izolant do výše 250 mm nad touto lištou a v takto vzniklém 250 mm vysokém vodorovném pásu jej nahradit jednou vrstvou nového izolantu a teprve od tohoto jednolitého pásu nahoru lepit na stávající starý ETICS nový izolant o dodatené nové tloušce. Tím vzniká takka stoprocentní pedpoklad, že dojde k prostídání ložných spár obou tepelnizolaních vrstev. D.1.1 a) Technická zpráva Strana 14/24

15 Kotvení tepelné izolace hmoždinkami Kotvení talíovými hmoždinkami se zpravidla provádí po zatuhnutí lepící hmoty (technologická pestávka iní minimáln 48 hodin). Kotvení se provádí vždy ve stykových spárách jednotlivých desek a pípadn (pi vtším potu kotev) i v ploše desky. Hmoždinka se kotví na místa, kde je lepící hmota. Hmoždinky se kotví se zapuštním talíe cca 2-3 mm pod povrch izolantu. Následn se hmoždinky pešpachtlují lepící hmotou. Pi kotvení izolaních desek na rozích objekt je nutno každou desku kotvit v pracovní spáe, a to minimáln cm od rohu objektu. Únosnost kotev nutno ovit provedením výtažných zkoušek ped zahájením realizace. Poet kotev bude stanoven kotevním plánem, který bude souástí dodávky stavby. Poet kotev bude stanoven na základ provedených výtažných zkoušek konkrétního typu kotev a dle zatížení vtrem stanoveným dle SN EN V pípad provádní ETICS na již realizovaný ETICS: Pimen dlouhými šroubovacími hmoždinkami pikotví souasn stará i nová tepelnizolaní vrstva až do nosné konstrukce. Pozor na pesn vhodnou délku hmoždinek. Poet hmoždinek bude stanoven kotevním plánem na základ provedených zkoušek. Celoplošné armování systému Teplota pi nanášení základní vrstvy a jejím vytvrzování nesmí poklesnout pod + 5 C. Tmely nelze zpracovávat pod pímým slunením záením, pi vtrném poasí je doba zpracování výrazn kratší. Ped vytvoením základní vrstvy je nutné pelivé zmení rovinnosti povrchu tepelného izolantu. Nerovnosti, které by mohly negativn ovlivnit konenou toleranci v omítce se musí odstranit. V pípad desek z pnového polystyrenu se místa spoj pebrousí. Prach po broušení se z povrchu tepelné izolace odstraní. Základní vrstvu je nutno provést nejpozdji do 14 dn po nalepení desek tepelné izolace z pnového polystyrenu. Základní vrstva se provádí na vnjším povrchu tepelné izolace, z lepící hmoty a výztužné síoviny. Na povrch desek tepelné izolace se nanese zubovým hladítkem (10/10) v šíce pásu výztužné síoviny tmel v tloušce cca 4 mm. Shora se rozvine pedem nastíhaná výztužná síovina, jednotlivé pruhy se pokládají s pesahem nejmén 100 mm. Síovina se zatlaí do mkkého tmelu nerezovým hladítkem od stedu k okrajm a dkladn se uhladí. U exponovaných míst se doporuuje armovat dvakrát. Celková tlouška základní vrstvy by mla být 3-4 mm. Všechny pracovní úkony na základní vrstv se provádjí ped jejím vytvrdnutím. Síovina má být uložena ve vnjší tetin vrstvy a po zahlazení dokonale kryta tmelem. Rohy se vyztužují rohovou lištou z hliníku s integrovanou výztužnou sklennou síovinou. Na roh se nanese strkový tmel a profil se do nj zatlaí. Plošn nanesená sklenná síovina bude následn provádna s pekrytím 100 mm na síovinu rohové lišty. U mén namáhaných míst lze vyztužení provést zdvojením sklenné síoviny, pekrytí se sklennou síovinou v ploše by mlo být cca 200 mm. V místech otvor ve fasád (okna, dvee apod.) je nutné zpevnit rohy otvor diagonáln pruhem síoviny o rozmrech cca 300 x 500 mm pod úhlem 45. D.1.1 a) Technická zpráva Strana 15/24

16 Provádní vrchní ušlechtilé omítky Z dvod zvýšení adheze podkladu se provede penetrace. Penetraní nátr se provádí po dokonalém vyschnutí základní vrstvy, zpravidla po 5-7 dnech. Nátr se zpracuje dle pedpisu a následn se nanáší šttkou nebo válekem. Technologická pestávka ped nanášením dalších vrstev je nejmén 24 hodin. Na objektu je navržena probarvená tenkovrstvá akrylátová omítka tl. 1,5 mm. Materiál se ped nanášením ádn rozmíchá. Nanáší se nerezovým hladítkem a následn se stahuje rovnomrn na tloušku zrna a zahlazuje umlohmotným hladítkem. Napojení omítky se provádí mokrý do mokrého (okraj nanesené plochy ped pokraováním nesmí zasychat). Omítka se nesmí zpracovávat za teploty vzduchu a podkladu pod 5 C nebo nad 35 C, na pímém slunci nebo za silného vtru. Pi 20 C a 6 5% relativní vlhkosti vzduchu lze v pípad poteby za 24 hodin povrch petírat. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu tuto dobu prodlužují. Pro ucelenou fasádní plochu je potebné použít materiál téže výrobní šarže. Dokonený ETICS musí být vzhledov a barevn jednotný, s rovnomrnou strukturou. Styk dvou barevných odstín v omítkách nebo ukonení omítky se provádí pomocí lepící pásky, pípadn dlícími lištami. Kontrola kvality Kontrola kvality a provádní prací je v prbhu a po dokonení realizace zamena zejména na: Kvalitu a pídržnost podkladu, dokonalé oištní, odstranní neúnosných a nepídržných vrstev a pípadné vyrovnání vtších nerovností. Rovinnost založení systému. Správnost použití lepících tmel. Používat lepící hmotu dle podkladu a tepelné izolace. Kontrolu tloušky a druhu tepelné izolace dle PD. Dodržování minimálního množství a zpsobu nanesení lepící hmoty na tepeln izolaní desku. Lepení tepeln izolaních desek na sraz, bez mezer a nerovností. Dodržovat rovinnost lepení, postup lepení na nároží budov, kolem okenních otvor a v ostní. Splnní požadavku na minimální poet hmoždinek v ploše a na nároží objektu. Dbát na použití odpovídajících hmoždinek v závislosti na podkladu, do kterého kotvíme a druhu izolace. Dodržení tloušky základní vrstvy a zakrytí výztužné sklenné síoviny strkou. Dodržování pesah výztužné sklenné síoviny, zakrytí výztužné sklenné síoviny a hmoždinek strkovou hmotou. Do roh otvor ve fasád vložit diagonáln obdélníky 300 x 500 mm z výztužné síoviny. Kvalitní provedení omítky zateplovacího systému bez viditelných nerovností, napojení a barevných rozdíl, vytvoení pravidelné struktury povrchu. Dodržení pedepsaného odstínu omítky. Dodržování dostatených a pedepsaných pesah klempíských prvk, oplechování apod. Realizaci vnjšího kontaktního zateplovacího systému v odpovídajících klimatických podmínkách. Neprovádt ETICS za dešt a zvýšené vlhkosti, za extrémn nízkých a vysokých teplot. Dodržovat minimální teploty zpracování jednotlivých materiál. Dodržování všech nutných technologických pestávek pi provádní ETICS, z dvod správného vyzrání materiálu a potebných vlastností pro následné nanášení. D.1.1 a) Technická zpráva Strana 16/24

17 - V pípad provádní ETICS na již realizovaný ETICS: Zhotovitel ped a v prbhu realizace provede pedepsané ovovací a rozhodovací zkoušky, zdokumentuje všechny dležité okolnosti a splnní všech pedepsaných podmínek (nap. fotografie sond do starého systému, protokoly o pídržnosti lepidel, o výtažných silách hmoždinek). E.3.5. NÁVOD K UŽÍVÁNÍ FASÁDY Rohy a kouty jsou u kontaktního zateplovacího systému choulostivé na poškození. Proto se nedoporuuje v jejich oblasti provádt jakékoliv práce, které by mohly vést k jejich poškození. Ke stnám fasády neskladovat jakékoliv vci, které by mohly vést k hromadní srážkové vody a mechanických neistot. V pípad zanášení povrchu fasády (omítky) prachem, doporuujeme fasádu pravideln omývat nap. tlakovou vodou. V pípad mechanického poškození omítky a výztužné vrstvy je nutné provést opravu co nejdíve, aby nedošlo k zatékání vody do fasádního systému. V pípad, že došlo k poškození tepelné izolace, vyízneme poškozenou tepelnou izolaci až na podklad a cca 100 mm od výezu odstraníme povrchovou úpravu. Do výezu vlepíme novou tepelnou izolaci a po zaschnutí ji pebrousíme. Novou výztužnou vrstvu provedeme s pesahem tkaniny pes pvodní vyztužení o 100 mm. Po zaschnutí výztužné vrstvy provedeme povrchovou úpravu v odpovídající struktue a barevnosti. E.3.6. NÁTRY Bude obnoven nátr na plechových souástech fasády (elektrické skín, žebík na stechu tlocviny, sloupy stíšek ped hlavními vstupy). Povrch plechu bude dkladn oištn a odmaštn. Odstraní se nesoudržné a prorezivlé nátry a celý povrch bude obroušen. Bude proveden základní nátr ve dvou vrstvách a vrchní nátr (barevný) v jedné vrstv s tím, že v exponovaných místech ve více vrstvách. Je teba dodržovat interval mezi jednotlivými vrstvami doporuený výrobcem. D.1.1 a) Technická zpráva Strana 17/24

18 E.4. ZATEPLENÍ PLOCHÉ STECHY NAD 1. NP Stávající dvouplášová stecha na severozápadním rohu objektu (nad družinou, sborovnou, editelnou ad.) bude zmnna na stechu jednoplášovou. Bude demontována stávající povlaková krytina z asf. pás, stávající horní pláš stechy (devný) a stávající tepelná izolace na spodním plášti. Bude provedena vyrovnávací vrstva z opravné malty na beton, nová parotsnicí vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou z hliníkové fólie, zateplení stešního plášt a povlaková krytina (hydroizolace) z SBS modifikovaných asfaltových pás. V souvislosti s tím budou nov provedeny detaily stechy a vymnny kopulové svtlíky. Zateplení a novou hydroizolaní vrstvu doporuujeme s ohledem na detail okraje stechy a uzavení vtracích otvor stechy provést ped provedením nového kontaktního zateplovacího systému svislého obvodového plášt. E.4.1. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ EŠEN Skladba S-E260 Popis vrstvy Tlouš ka (v poadí od exteriéru) [mm] Hydroizolaní pás z SBS modifikovaného asfaltu se speciálními retardéry hoení a s nosnou vložkou z polyesterové rohože 4,5 podéln vyztužené sklennými vlákny a s bidliným ochranným posypem na horním povrchu Rovné desky z pnového, samozhášivého a stabilizovaného polystyrenu, EPS 100 S Stabil (naptí v tlaku pi 10 % deformaci 100 kpa) s nakašírovaným hydroizolaním pásem z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze sklenné tkaniny mechanicky kotvené do nosné konstrukce stechy Spádové klíny z pnového, samozhášivého a stabilizovaného polystyrenu, prmrn EPS 100 S Stabil (naptí v tlaku pi 10 % deformaci 100 kpa), 120 spád 2 % Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z hliníkové fólie 4 kašírované sklennými vlákny Asfaltová penetraní emulze - Vyrovnávací vrstva z opravné malty na beton cca 10 Stropní konstrukce 200 Vnitní povrchová úprava 10 Poznámka: Tuným písmem jsou napsány nov navržené vrstvy, resp. opatení. Kurzívou jsou napsány stávající vrstvy (dle energetického auditu [10]). E.4.2. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRACÍ Bude provedena píprava stechy pro provedení rekonstrukce - demontáž oplechování atik a doasná demontáž hromosvodné soustavy na steše. Následn demontáž stávající povlakové krytiny z asfaltových pás a stávajícího horního devného plášt stechy. D.1.1 a) Technická zpráva Strana 18/24

19 Horní povrch stávající stropní konstrukce bude vyrovnán opravnou maltou na beton. Bude provedena nová parotsnicí vrstva z pásu z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z hliníkové fólie. Parotsnicí vrstva bude vzduchotsn napojena na všechny navazující a prostupující konstrukce. Bude položena první vrstva tepelné izolace spádové klíny z pnového expandovaného polystyrenu EPS 100 S Stabil. Budou pracovn lepeny stešním asfaltovým tmelem (alternativn PU lepidlem), pípadn pracovn kotveny (1 kotva na desku). Bude položena druhá vrstva tepelné izolace rovné desky z pnového expandovaného polystyrenu EPS 100 S Stabil s nakašírovaným hydroizolaním pásem z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze sklenné tkaniny. Budou pracovn lepeny stešním asfaltovým tmelem (alternativn PU lepidlem), pípadn pracovn kotveny (1 kotva na desku). Bude realizován hydroizolaní pás z SBS modifikovaného asfaltu se speciálními retardéry hoení a s nosnou vložkou z polyesterové rohože podéln vyztužené sklennými vlákny a s bidliným ochranným posypem na horním povrchu. Kotvení fólie, resp. všech nových vrstev stechy bude provedeno ve spojích fólie. Jako kotvící prvky budou použity šrouby s talíovou podložkou. Kotveno bude do pvodních vrstev stechy. Poet kotev bude stanoven kotevním plánem, který bude souástí dodávky stavby nebo bude souástí dalšího stupn projektové dokumentace. Poet kotev bude stanoven na základ provedených výtažných zkoušek konkrétního typu kotev a dle zatížení vtrem stanoveným dle SN EN Vtrací otvory na fasád objektu napojené na vzduchovou mezeru ploché stechy nad ástí 1. NP (nad družinou, sborovnou, editelnou ad.) budou tsn uzaveny. E.4.3. DETAILY Všechny detaily budou provedeny dle zásad montážního návodu použitých asfaltových pás, SN [3], SN [4], SN [5] a SN [9]. Detail atiky a napojení skladby ploché stechy na obvodovou stnu objektu viz výkresová ást dokumentace. Vtoky Stávající vtoky budou demontovány a budou realizovány nové dvoustup ové vtoky vtok s integrovaným píezem asfaltového pásu + nástavec s integrovaným píezem asfaltového pásu. Všechny vtoky budou opateny ochranným košíkem. Mezi tvarovku vtoku a odpadní potrubí bude osazena vhodné redukce. Jedná se o 2 vtoky. Budou realizovány vtoky s DN min. 150 mm. Kopulové svtlíky Stávající tvercové kopulové svtlíky budou demontovány a budou osazeny nové. Požadavek na hodnotu souinitele prostupu tepla celého svtlíku U W = 1,1 W/m 2.K. D.1.1 a) Technická zpráva Strana 19/24

20 E.4.4. POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU STECHY V pípad, že dojde k poškození hydroizolace nebo jiných ástí stechy, je nutné neprodlen zajistit opravu odbornou firmou. Pokud je nutné provádt na steše jakékoliv práce, musí být píslušný pracovník seznámen s opateními uvedenými realizaní firmou v pedávacím protokolu a smlouv o dílo. Pi provádní jakýchkoliv prací je nutné chránit hydroizolaci ped poškozením. Na steše je nutné zachovávat istotu a poádek. Je nepípustné vylévat na povrch stechy jakékoliv tekutiny a chemikálie. Stecha je koncipována jako nepochzná a není ji proto možné využívat pro úely práce, rekreace, výuky, skladování, pstování rostlin i jinému úelu. Poítá se jen s pohybem osob po stešní ploše, zajišujících kontrolu a údržbu samotné stechy a dopl kových konstrukcí pi dodržování zásad tchto pokyn a pedávacího protokolu. Cykly obnovy a kontrol dle SN [3] Poznámka: ísla tabulek odpovídají jejich íslování v normsn [3]. D.1.1 a) Technická zpráva Strana 20/24

Plastová okna a dvee

Plastová okna a dvee Montážní píruka Plastová okna a dvee íjen 2005 Spolenost pro kvalitu plastových okenních systém v rámci Svazu pro kvalitu plastových výrobk (zapsaná spolenost) znaka kvality plastových výrobk Montážní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Inženýrské sít Josef Beránek a kol., Brno 2005-2 (181)

Více

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRE PREVEDENIE ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TEHLOVÝMI PÁSIKMI tepelno-izolačné systémy Obkladové pásky 41 Rotterdam OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem IV Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem Před aplikací tepelné izolace na plochu fasády věnujte patřičnou pozornost technickému stavu podkladních vrstev, zvláštní pozornost by měla být věnována

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla AirMac) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

ZDNÉ KONSTRUKCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ FAKULTA STAVEBNÍ

ZDNÉ KONSTRUKCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ ZDNÉ KONSTRUKCE M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Zdné

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT CENY BYTU Z

Více

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci e s k é d r á h y D Op l6 Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah, a.s. dne 26. 10. 2005.j. 59 875/2005-O10 Úinnost od 1. 4. 2006 OBSAH 2 strana

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S)

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) 2 Dkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit UPS PROTECT C od AEG Power Solutions. Zde uvedené bezpenostní pokyny jsou dležitou souástí

Více

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ NEVLÁKNITÉ MINERÁLNÍ DESKY PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Stěny starších budov mají často špatné tepelné vlastnosti.

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY PŘEHLED VÝROBKŮ A ZPRACOVÁNÍ 1 OBSAH 1. Přehled 1.1

Více

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV KUTNAR HISTORIE VZNIKU NOREM HYDROIZOLACE 2 UNIDEK ZKUŠENOSTI S UNIVERZÁLNÍM UKONČOVACÍM

Více

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Ročenka ČKLOP 2014 Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Vydala Česká komora lehkých obvodových plášťů, Golčova 486, Praha 4 cklop@cklop.cz, www.cklop.cz Sazba, grafi cké zpracování a

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod a) Systematické návštvy ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC I. Obecný úvod 1. Orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde se nacházejí osoby omezené na svobod,

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více