D.1.1 a) Technická zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D.1.1 a) Technická zpráva"

Transkript

1 Zakázka íslo: LisO D.1.1 a) Technická zpráva PROJEKT OPATENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁRONOSTI OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLA LHOTECKÁ. P. 270, NAERADEC Zpracováno v období: únor 2014 Vypracoval: Ondej Liška, DiS. Kontroloval: Ing. Lubomír Odehnal Zodpovdný projektant: Ing. Luboš Kán íslo v deníku autorizované osoby: 2802 ATELIER DEK TISKASKÁ 10 PRAHA 10 TEL FAX

2 D.1.1 a) TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah A. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE...3 A.1. Identifikaní údaje stavby a pozemku:...3 A.2. Identifikaní údaje vlastníka objektu:...3 A.3. Identifikaní údaje objednatele dokumentace:...3 A.4. Identifikaní údaje zpracovatele dokumentace:...3 A.5. Údaje o dokumentaci:...3 B. PODKLADY...4 C. ÚEL OBJEKTU...4 D. ZÁSADY EŠENÍ STAVBY A KAPACITY...4 E. TECHNICKÉ A KONSTRUKNÍ EŠENÍ STAVBY...5 E.1. STATICKÉ ZAJIŠTNÍ OBJEKTU...5 E.2. OTVOROVÉ VÝPLN...5 E.2.1. TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝMNY OKEN...7 E.3. VNJŠÍ TEPELNIZOLANÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM (ETICS)...8 E.3.1. NAVRHOVANÉ SKLADBY...9 E.3.2. DALŠÍ OPATENÍ...11 E.3.3. KOTVENÍ ETICS...11 E.3.4. TECHNICKÉ EŠENÍ...11 E.3.5. NÁVOD K UŽÍVÁNÍ FASÁDY...17 E.3.6. NÁTRY...17 E.4. ZATEPLENÍ PLOCHÉ STECHY NAD 1. NP...18 E.4.1. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ EŠEN...18 E.4.2. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRACÍ...18 E.4.3. DETAILY...19 E.4.4. POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU STECHY...20 E.5. ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB NA ZATEPLOVANÉ PLOCHÉ STEŠE NAD 1. NP...21 E.6. ZATEPLENÍ PODLAHY PDNÍHO PROSTORU NAD 3. NP...21 E.7. BLESKOSVOD...22 E.8. DALŠÍ PRÁCE...22 F. TEPELN TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ...23 G. POŽÁRN BEZPENOSTNÍ EŠENÍ...23 H. OCHRANA CHRÁNNÝCH ZIVOICH PI STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH...23 I. SPECIFIKACE MOŽNÝCH RIZIK...24 D.1.1 a) Technická zpráva Strana 2/24

3 A. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE A.1.Identifikaní údaje stavby a pozemku: Název stavby: PROJEKT OPATENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁRONOSTI OBJEKTU Úel stavby: energetické úspory Místo stavby: Lhotecká. p. 270, Naeradec Parcelní íslo: st. 52/6 Katastrální území: Naeradec [700991] Souadnice GPS: N ', E ' Nadmoská výška: cca 525 m n. m. (dle Bpv) Dotené pozemky: viz bod 3.2 v A. Prvodní zpráva A.2.Identifikaní údaje vlastníka objektu: Vlastník: Mstys Naeradec Zámecké námstí. p Naeradec I: A.3.Identifikaní údaje objednatele dokumentace: Objednatel: Mstys Naeradec Zámecké námstí. p Naeradec I: A.4.Identifikaní údaje zpracovatele dokumentace: Zpracovatel: DEKPROJEKT s.r.o. Tiskaská 10/ Praha 10 Malešice IO: DI: CZ Vypracoval: Kontroloval: Zodpovdný projektant: A.5.Údaje o dokumentaci: Stupe dokumentace: Ondej Liška, DiS. Ing. Lubomír Odehnal Ing. Luboš Kán autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, v seznamu autorizovaných osob vedeném KAIT pod íslem dokumentace pro provádní stavby (v rozsahu dle objednávky) D.1.1 a) Technická zpráva Strana 3/24

4 B. PODKLADY [1] Objednávka z nabídky. D [2] SN (732901) Provádní vnjších tepeln izolaních kompozitních systém (ETICS). [3] SN (731901) Navrhování stech Základní ustanovení. [4] SN (730600) Hydroizolace staveb Základní ustanovení. [5] SN (730606) Hydroizolace staveb Povlakové hydroizolace Základní ustanovení. [6] SN (730540) Tepelná ochrana budov ást 2: Požadavky. [7] SN (730540) Tepelná ochrana budov ást 3: Návrhové hodnoty veliin. [8] SN (730540) Tepelná ochrana budov ást 4: Výpotové metody. [9] SN (733610) Navrhování klempíských konstrukcí. [10] Energetický audit Základní škola, Lhotecká. p. 270, Naeradec, zpracoval DEKPROJEKT s.r.o. v srpnu 2013 pod íslem zakázky StraM. [11] Projektová dokumentace Projekt zateplení II. Základní a mateské školy Naeradec p. 270,271, zpracovatel Ing. Krámerová Marta DORKAS, Erbenova 148, Vlašim, datum vydání leden únor U pedpis a norem platí poslední znní vetn novelizací a zmn vydaných k datu projektu. C. ÚEL OBJEKTU Pedmtem projektové dokumentace je objekt. p. 270, 271 v Naeradci, který je využíván pedevším jako základní škola. Pvodní objekt je z let a sloužil jako administrativn provozní budova zemdlského družstva. V souasné dob se posuzovaný objekt skládá ze tí vzájemn propojených ástí. V hlavní budov (administrativní budova bývalého zemdlského družstva) jsou situovány školní tídy, kmenové a speciální uebny, kabinety a hygienické zaízení. Pízemí je využito pro školní kuchyni s jídelnou. V jednopatrové pístavb jsou editelna, družina, školní klub. Ve dvoupatrové ásti piléhající k hlavnímu traktu z východu jsou školní prostory, zdravotní stedisko a ve dvou místnostech pošta. Ze západu je pistavna tlocvina s nezbytným zázemím. Budovu základní školy má kapacitu 180 žák. Stavbou se úel objektu nemní. D. ZÁSADY EŠENÍ STAVBY A KAPACITY Stavba nemní zásadn výškové ani pdorysné uspoádání objektu. V dsledku zateplení ploché stechy nad 1. NP dojde k malému navýšení atik. V dsledku úpravy hebene šikmé stechy nad 3. NP na heben vtraný dojde k malému navýšení hebene této stechy. Konstrukce obvodových stn bude zesílena o nov provedený kontaktní zateplovací systém. Stavební úpravy nemají vliv na zásady funkního a dispoziního ešení stavby, ešení vegetaních úprav okolí objektu vetn ešení pístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Jedná se o stavební úpravy bez vlivu na zastavnost území, kapacity a orientaci stavby. V dsledku zateplení obvodových konstrukcí dojde k malému navýšení obestavného prostoru stavby. Stavební úpravy nemají vliv na oslunní a osvtlení interiéru objektu. Oslunní a osvtlení okolních staveb nebude ovlivnno. D.1.1 a) Technická zpráva Strana 4/24

5 E. TECHNICKÉ A KONSTRUKNÍ EŠENÍ STAVBY Stavbou bude provedeno: výmna otvorových výplní v obvodových stnách pi vytápných prostorách (krom již vymnných oken) viz kapitola E.2 zateplení obvodového plášt objektu pi vytápných prostorách certifikovaným vnjším kontaktním zateplovacím systémem - ETICS (netýká se stn mansardových stech) viz kapitola E.3 zateplení ploché stechy nad 1. NP viz kapitola E.4 zateplení podlahy pdního prostoru nad 3. NP (nad budovou školy) viz kapitola E.6 instalace nového zdroje tepla pro ÚT a TV (kotel na pelety), úprava rozvod ÚT a vyregulování otopné soustavy viz ást D.1.4 této projektové dokumentace Pi aplikaci veškerých výrobk nutno dodržet veškeré technologické pedpisy jejich výrobc. Pokud budou technologické pedpisy uvedené v projektové dokumentaci v rozporu s technologickými pedpisy výrobce, platí technologické pedpisy výrobce. E.1. STATICKÉ ZAJIŠTNÍ OBJEKTU Przkumem objektu nebyly zjištny vážné statické poruchy, které brání provedení navržených opatení uvedených v úvodu kapitoly E. (viz výše). Po montáži lešení (ped provedením nového zateplení fasády) je nutné nechat tento pedpoklad ovit autorizovaným statikem, který provede podrobný przkum stávající fasády. Prohlídka statikem není, dle smlouvy s objednatelem, pedmtem této projektové dokumentace. Provedením rekonstrukce fasády a stechy dojde ke zvýšení stálého zatížení konstrukcí domu. Vzhledem k typu konstrukce a jejímu technickému stavu se nepedpokládá nutnost provádní statických úprav konstrukcí souvisejících s provedením navržené rekonstrukce. Ped provedením prací je nutné nechat tento pedpoklad ovit autorizovaným statikem viz výše. E.2. OTVOROVÉ VÝPLN Demontážní práce Všude tam, kde je na výkresech D.1.1 b) 03 Pohledy s vyznaením skladeb Navrhovaný stav ást 1 a D.1.1 b) 04 Pohledy s vyznaením skladeb Navrhovaný stav ást 2 vyznaeno osazení nové otvorové výpln, bude demontována stávající otvorová výpl. Osazení nových výplní do otvor po oknech a luxferách Budou osazena nová okna. Nová okna budou mít rámy z plastových ptikomorových profil s výplní izolaním dvojsklem, barva rámu bude bílá. Požadavek na hodnotu souinitele prostupu tepla celého okna U w = 1,2 W/m 2.K. Podrobnji viz tabulka nových oken - ást D.1.1 b) 07. D.1.1 a) Technická zpráva Strana 5/24

6 Osazení nových výplní do otvor po dveích Budou osazeny nové dvee, resp. vstupní sestavy s následující specifikací: plastový ptikomorový profil, v neprosklené ásti výpl PVC panel (s vloženou tepelnou izolací), v prosklené ásti výpl izolaním dvojsklem (resp. bezpenostním izolaním dvojsklem), barva bílá. Požadavek na hodnotu souinitele prostupu tepla celých dveí U D = 1,2 W/m 2.K. Podrobnji viz tabulka nových dveí - ást D.1.1 b) 07. Související opatení a pokyny Parametry nových otvorových výplní musí mít takové hodnoty, aby byly splnny požadavky vyhlášky. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby vetn všech dalších pozmujících naízení. Projektant opatení pro snížení energetické náronosti objektu pedpokládá, že objekt ve stávajícím stavu spluje požadavky SN Denní osvtlení budov. Parametry nových otvorových výplní musí mít takové hodnoty, aby i nadále byly splnny požadavky SN Denní osvtlení budov. Osazení a rám oken musí umožnit zateplení nadpraží, ostní a parapetu tlouškou tepelného izolantu 40 mm, resp. 30 mm v pípad parapetu. Osazení a rám dveí musí umožnit zateplení nadpraží a ostní tlouškou tepelného izolantu 40 mm. U všech oken budou v rámci provádní ETICS osazeny nové vnjší parapety z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou polyesterovým lakem. Pesah okapní hrany parapetu pes vnjší povrch kontaktního zateplovacího systému bude min. 30 mm. Vnitní parapety budou provedeny nové plastové. Na všech místech otvorových výplní musí být splnn požadavek na povrchovou teplotu dle SN EN (730544) Tepeln vlhkostní chování stavebních dílc a stavebních prvk Vnitní povrchová teplota pro vylouení kritické povrchové vlhkosti uvnit konstrukce. Výmna výpl ových konstrukcí bude provedena ped provedením nového kontaktního zateplovacího systému. Tepelnou izolaci je poté nutné napojit až na rámy oken (zateplení nadpraží, ostní a parapetu), resp. rámy dveí (zateplení nadpraží a ostní) a tím zamezit nejvýznamnjšímu liniovému tepelnému mostu na styku okenního, resp. dveního rámu a konstrukce stny. Pipojovací spára výpln bude pro zajištní neprvzdušnosti na interiérové stran opatena parotsnicí (interiérovou) páskou, na vnjší stran prodyšnou exteriérovou páskou. Podrobnjší specifikace a schéma lenní otvorových výplní viz ást D.1.1 b) 07. Barva, lenní a otevíravost otvorových výplní budou upesnny ped objednáním v souinnosti s investorem. Pesné zamení všech otvorových výplní provede realizaní firma ped vlastní realizací výmny. Pi zamování a realizaci nových otvorových výplní nutno vzít v úvahu nov navržené skladby pi rámech otvorových výplní, tzn. nutno nové otvorové výpln realizovat tak, aby se s novými skladbami bylo možno napojit na rámy nových otvorových výplní. D.1.1 a) Technická zpráva Strana 6/24

7 Výmna vzduchu ve vnitním prostoru byla zajištna spárovou prvzdušností pvodních oken. Nová okna mají v zaveném stavu velmi nízký souinitel spárové prvzdušnosti a tak není pes zavená okna zajištna dostatená výmna vzduchu ve vnitním prostoru. Pro vtrání v objektu je nutné využívat mikroventilaní polohy kování nových oken v kombinaci s pravidelným otevíráním oken uživateli. Kvalita vnitního prostedí bude sledována pomocí midla koncentrace oxidu uhliitého osazeného v každé pobytové místnosti. idlo CO 2 bude umístno ve výšce 2 m nad podlahou, nejlépe na stn proti oknm. Prostor kolem idla musí umožnit proudní vzduchu. idlo není vhodné umístit blízko oknm, do rohu místnosti nebo idlo jakýmkoliv zpsobem zakrývat. Pi pekroení hodnoty koncentrace oxidu uhliitého 1000 ppm je nutné vyvtrat. Je uvažováno s osazením idel 3 ks idel v 1. NP (jídelna, družina, tlocvina), 2 ks idel ve 2. NP (jedna uebna pi severovýchodní stran a jedna uebna pi jihozápadní stran) a 2 ks idel ve 3. NP (jedna uebna pi severovýchodní stran a jedna uebna pi jihozápadní stran). V uebnách musí být splnn hygienický požadavek vyhlášky 410/2005 Sb. výmna m 3 na žáka za hodinu. E.2.1. TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝMNY OKEN Vybourání pvodního okna. Zaištní povrchu okenního otvoru, aby byl zajištn rovinný a soudržný podklad pro aplikaci tsnicích pásek. Ped montáží nového okna je teba oistit kontaktní plochy stavebního otvoru od stavebního prachu a jiných neistot. Ped osazením rámu okna do stavebního otvoru je nutné nejprve vyjmout kídlo z rámu a rám z vnjší strany oistit, pípadn odmastit. Montáž tsnicích pásek. Nejprve se provede nalepení interiérové parotsnicí pásky na interiérovou stranu rámu okna a poté exteriérové difúzn otevené pásky na stranu exteriéru. S lepením pásky se zaíná pi spodní hran svislého dílu rámu okna, kde je nutné nechat takový pesah pásky, o kolik se bude podkládat okno pi usazování do stavebního otvoru. S lepením se postupuje smrem vzhru. Páska je vybavena dvma lepícími materiály. Na rám okna se páska lepí pedpipravenou lepicí folií, z které se pi lepení stahuje krycí folie. Když se páska dolepí k rohu rámu, nestihá se, ale vytvoí se naasení tak, aby bylo možné pozdji pásku spolehliv pitlait do kout stavebního otvoru. Totéž se provede i na dalším rohu a páska se dotáhne opt až k parapetní ásti, kde je opt ponechán pesah dle velikosti stavebního otvoru. Tato páska se tedy lepí po obvod ze tí stran, vyjma parapetní ásti, která se eší až po usazení rámu do stavebního otvoru. Takto pipravený rám se vloží do stavebního otvoru, podloží se a pracovn zaaretuje do svislé polohy nap. devnými klíny. Pi osazení je nutné dbát na to, aby rám byl vyrovnán a vyvážen ve vodorovném a svislém smru. Rám okna se podkládá nosnými a distanními podložkami. Ty se musí uspoádat tak, aby nebránily tepelné roztažnosti profil a aby odpovídaly typu a funkci okna (otevíravé, resp. sklopné). Umístní podložek musí poskytovat dostatený prostor pro upevnní a nesmí bránit následným pracím. Jako nosné a distanní podložky lze používat nap. klasické plastové zasklívací podložky nebo destiky z tvrdého deva. Devné klíny se používají jenom jako pomcky pi osazování a vyvažování oken, po montáži se musí bezpodmínen odstranit. Pi podkládání je teba dbát na správné uspoádání nosných podložek v oblasti roh, sloupk a píek. Podložky po svislých stranách rám se umisují cca 150 mm od vnjší vodorovné hrany kídla (horní nebo spodní). Po zabudování musí okno zstat dilatan oddleno od stavebního otvoru, na okna se nesmjí penášet síly z pohybu konstrukce stavby. Po usazení okna do stavebního otvoru musí být dodrženy minimální šíky pipojovacích spár 10 mm. D.1.1 a) Technická zpráva Strana 7/24

8 Upevnní okna se provede turbošrouby. Hloubka kotvení min. 30 mm. Šrouby je nutné utahovat rovnomrn, bez naptí ve vztahu k rámu. Po upevnní se zkontroluje svislost a vyváženost rámu. Odstraní se pomocné devné klínky a vyistí se pipojovací spára. Nosné a distanní podložky se v pipojovací spáe ponechávají. Pipojovací spára se vyplní expanzní polyuretanovou pnou (lze provádt pi teplot okolního ovzduší min. + 5 C). Po oištní pipojovací spáry od prachu doporuujeme podklad navlhit vodou. Pna tak lépe pilne k podkladu a sníží se její spoteba. K úplnému vytvrzení pny dojde cca za 24 hodin. Rychlost vytvrzování závisí na vzdušné vlhkosti, teplot podkladu a okolního vzduchu. Po cca 1-2 hodinách lze pnu zaíznout zárove s rámem, resp. s podkladním profilem. Po oezání pny je nutné oblast kolem okna znovu dkladn oistit a omést. Provede se nalepení interiérových tsnících pásek na ostní. Ostní se doporuuje pedem penetrovat systémovým pípravkem dodávaným výrobcem pásek pro zvýšení jejich pilnavosti. Pásky se k podkladu válekují. Provede se zatsnní vnitní parapetní ásti. Páska se nalepí na boní stranu podkladního profilu a na parapet. K utsnní pásky se opt použije váleek. Osadí se vnitní plastový parapet. Parapet se zasune pod spodní díl rámu okna a k podkladu se pilepí PUR pnou. Parapet by ml penívat pes líc stny max. o mm tak, aby netvoil pekážku proudní vzduchu od otopných tles k vnitnímu povrchu okna. Zednické zapravení. Ped zahájením zednických prací doporuujeme zakrýt celá okna krycí folií, kterou pilepíme k rámm krycí papírovou páskou, která jde po provedení prací lehce sejmout. Omítky nesmí být pímo napojeny na rám, protože se nedovedou pizpsobit jemným pohybm rámu. Pro tyto úely doporuujeme použít systémové plastové krycí lišty. Po dokonení zednického zapravení nebo po provedení omítek je nezbytné co nejdíve odstranit ochrannou fólii z profil výpln (nejpozdji do 6 týdn od vyrobení výplní). Pi dlouhodobém ponechání ochranné fólie na zabudovaném okn mže dojít k pilnutí fólie k profilm, fólii lze pak jen velmi obtížn odstranit. Pi jejím odstra ování hrozí poškození povrchové úpravy profil. E.3. VNJŠÍ TEPELNIZOLANÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM (ETICS) V ploše celé fasády bude provedena sanace obvodových konstrukcí (vyspravení nesoudržných omítek apod.), oištní fasády a vyrovnání jejího povrchu. Provede se certifikovaný kontaktní zateplovací systém (ETICS). Použitý ETICS bude dle SN EN resp. SN EN ásten bude nový zateplovací systém provádn na již realizovaný ETICS. Tepelná izolace bude z expandovaného pnového polystyrenu (EPS 70 F) s pímsí grafitu 70 F ( u = 0,032 W/(m.K)). V místech se zvýšenými nároky na požárn bezpenostní ešení bude použita tepelná izolace z minerálních vláken ( u = 0,041 W/(m.K)). Na soklu obvodových stn do výšky min. 0,3 m nad úrovní pilehlého terénu a pi nášlapné vrstv ploché stechy min. 0,3 m nad nášlapnou vrstvou budou použity perimetrové desky z expandovaného pnového polystyrenu s uzavenou povrchovou strukturou ( u = 0,034 W/(m.K)). V míst zmny materiálu tepelné izolace se ve spoji vždy provede pás zesilujícího vyztužení sklennou síovinou ve vzdálenosti nejmén 200 mm na každou stranu spoje (tzn. ve spojích bude ve výztužné vrstv ETICS 2x výztužná sklenná tkanina). Povrchová úprava fasády bude tvoena probarvenou tenkovrstvou akrylátovou omítkou, resp. jemnozrnným marmolitem (do výšky min. 300 mm nad úrovní upraveného terénu). D.1.1 a) Technická zpráva Strana 8/24

9 E.3.1. NAVRHOVANÉ SKLADBY Poznámky k následujícím tabulkám navrhovaných skladeb: Tuným písmem jsou vyznaeny nové vrstvy. Oznaení skladby uvedené v této technické zpráv je shodné s oznaením skladby ve výkresové ásti této projektové dokumentace. Podrobné vyznaení skladeb viz výkresová ást projektové dokumentace. Spoteba jednotlivých materiál dle výrobce ETICS použitého pi realizaci. Skladba EG120 Popis vrstvy (v poadí od interiéru) Tlouš ka [mm] Pvodní konstrukce (pvodní vnjší omítka) - Penetrace podkladu - Lepicí hmota 15 Tepelná izolace z expandovaného pnového polystyrénu EPS 70 F s pímsí grafitu 120 u = 0,032 [W/mK] kotvená talíovými hmoždinkami s plastovým trnem Základní vrstva strková hmota + výztužná sklenná sí ovina 3 Penetraní nátr - Probarvená tenkovrstvá akrylátová omítka 1,5 Skladba 50+EG100 Popis vrstvy (v poadí od interiéru) Tlouš ka [mm] Pvodní konstrukce (vnjší omítka stávajícího ETICS - proezaná) - Penetrace podkladu - Lepicí hmota 15 Tepelná izolace z expandovaného pnového polystyrénu EPS 70 F s pímsí grafitu 100 u = 0,032 [W/mK] kotvená talíovými hmoždinkami s kovovým trnem Základní vrstva strková hmota + výztužná sklenná sí ovina 3 Penetraní nátr - Probarvená tenkovrstvá akrylátová omítka 1,5 Skladba V120 Popis vrstvy (v poadí od interiéru) Tlouš ka [mm] Pvodní konstrukce (pvodní vnjší omítka) - Penetrace podkladu - Lepicí hmota 15 Tepelná izolace z minerálních vláken u=0,041 [W/mK] 120 kotvená talíovými hmoždinkami s kovovým trnem Základní vrstva strková hmota + výztužná sklenná sí ovina 3 Penetraní nátr - Probarvená tenkovrstvá akrylátová omítka 1,5 D.1.1 a) Technická zpráva Strana 9/24

10 Skladba X120 Popis vrstvy (v poadí od interiéru) DEKPROJEKT s.r.o. Tlouš ka [mm] Pvodní konstrukce (pvodní vnjší omítka) - Penetrace podkladu - Lepicí hmota 15 Tepelná izolace perimetrové desky z expandovaného pnového polystyrenu s uzavenou povrchovou strukturou 120 u=0,034 [W/mK] kotvená talíovými hmoždinkami s plastovým trnem Základní vrstva strková hmota + výztužná sklenná sí ovina 3 Penetraní nátr - Probarvená tenkovrstvá akrylátová omítka / 1,5 Jemnozrnná marmolitová omítka (do výšky 300 mm nad úrovní upraveného terénu) Skladba X160 Popis vrstvy (v poadí od interiéru) Tlouš ka [mm] Pvodní konstrukce (pvodní vnjší omítka) - Penetrace podkladu - Lepicí hmota 15 Tepelná izolace perimetrové desky z expandovaného pnového polystyrenu s uzavenou povrchovou strukturou 160 u=0,034 [W/mK] kotvená talíovými hmoždinkami s plastovým trnem Základní vrstva strková hmota + výztužná sklenná sí ovina 3 Penetraní nátr - Probarvená tenkovrstvá akrylátová omítka / 1,5 Jemnozrnná marmolitová omítka (do výšky 300 mm nad úrovní upraveného terénu) Skladba V280 Popis vrstvy (v poadí od interiéru) Tlouš ka [mm] Pvodní konstrukce (pvodní vnjší omítka) - Penetrace podkladu - Lepicí hmota 15 Tepelná izolace z minerálních vláken u=0,041 [W/mK] 280 kotvená talíovými hmoždinkami s kovovým trnem Základní vrstva strková hmota + výztužná sklenná sí ovina 3 Penetraní nátr - Probarvená tenkovrstvá akrylátová omítka 1,5 D.1.1 a) Technická zpráva Strana 10/24

11 E.3.2. DALŠÍ OPATENÍ Vnjší ostní a vnjší nadpraží otvorových výplní budou zatepleny ETICS s tlouškou tepelné izolace 40 mm. Materiál tepelné izolace bude podle materiálu tepelné izolace na pilehlé fasád. Pokud nebude z hlediska osazení rámu otvorových výplní možné použít tloušku 40 mm, bude použita tepelná izolace o nižší tloušce, ale s lepším souinitelem tepelné vodivosti (nap. tepelná izolace z tuhé fenolické pny). Vnjší parapety oken budou zatepleny tlouškou tepelné izolace 30 mm s provedenou výztužnou vrstvou. Pokud nebude z hlediska osazení rámu otvorových výplní možné použít tloušku 30 mm, bude použita tepelná izolace o nižší tloušce, ale s lepším souinitelem tepelné vodivosti - tepelná izolace z tuhé fenolické pny tl. min. 15 mm. Ve všech okenních výplních navazujících na nov realizovaný ETICS budou osazeny nové vnjší parapety z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou polyesterovým lakem. Pesah okapní hrany parapetu pes vnjší povrch kontaktního zateplovacího systému bude min. 30 mm. V ostní a nadpraží otvor budou v míst napojení omítky ETICS na rámy otvorových výplní použity systémové APU lišty. U roh ETICS v nadpraží otvorových výplní budou použity systémové rohové lišty s okapnikou. Na rozích ETICS budou použity systémové rohové lišty. Kouty ETICS budou vyztuženy píezem výztužné sklenné síoviny š. 400 mm (tzn. v koutech ETICS bude ve výztužné vrstv 2x sklenná síovina). Vtrací otvory ploché stechy nad 1. NP Vtrací otvory na fasád objektu napojené na pvodní vzduchovou mezeru ploché stechy nad ástí 1. NP (nad družinou, sborovnou, editelnou ad.) budou tsn uzaveny a utsnné otvory budou pekryty ETICS. E.3.3. KOTVENÍ ETICS Únosnost kotev nutno ovit provedením výtažných zkoušek ped zahájením realizace. Poet kotev bude stanoven kotevním plánem, který bude souástí dodávky stavby. Poet kotev bude stanoven na základ provedených výtažných zkoušek konkrétního typu kotev a dle zatížení vtrem stanoveným dle SN EN E.3.4. TECHNICKÉ EŠENÍ Pípravné práce, pipravenost stavby, podmínky realizace Ped zahájením provádní zateplovacího systému musí být dokoneny všechny innosti související s fasádou (tj. sanace obvodové stny apod.). Všechny výpln otvor se opatí krycí PE fólií proti zneištní. Zajistí se rovnž ochrana konstrukcí kolem objektu. Demontují se veškeré klempíské a zámenické prvky souasné fasády, satelitní anténa vetn držáku, poštovní schránka a bleskosvodná soustava. Demontují se všechny prvky elektrických rozvod na fasád (osvtlení apod.), krabice a rozvody se pipraví pro nové osazení. Demontují se informaní štítky a cedule na fasád. Lešení pro provedení fasádního systému se namontuje s dostateným odstupem od budoucí úrovn fasádního systému. Uživatelé objektu budou upozornni na probíhající práce, bezpenostní opatení, hlunost a na zákaz jakýchkoliv svévolných zásah do zateplovacího systému. D.1.1 a) Technická zpráva Strana 11/24

12 - V pípad provádní ETICS na již realizovaný ETICS je nutné zkontrolovat a provést: trhliny povrchové / statické kídování dutiny poklepem, vizuáln odstranit krycí vrstvu umýt zneištní opravit mechanické poškození funknost utsnní a pipojovacích profil kondenzace, stopy po stékání vody, zatékání, posouzení skladby ETICS Po stavb lešení je nutno ovit vnitní skladbu pvodního zateplení. Na zhruba pti reprezentativních místech každé o rozsahu cca 1 m 2 jej otevít a zjistit: o druh a tloušku omítky a strkové vrstvy ETICS o zpsob hmoždinkování, typ, poet, pravidelnost a funknost hmoždinek o druh a tloušku tepelných izolant o tvar a plochu slepu, pídržnost lepidla o plísn, kondenzát, stopy po zatékání o druh a povrch nosného podkladu (soudržnost) Ovení statické zpsobilosti starého zateplovacího systému, zejména zkouška pídržnosti jeho základní a omítkové vrstvy. Ta se zkouší na ETICS s polystyrénem pomocí kovových ter o rozmrech mm a na minerální vln s teri mm. Pídržnost by mla být v obou pípadech vtší než 0,08 MPa, pokud ovšem již ped tím v prbhu zatžování nedojde k porušení soudržnosti v samotném izolantu. Pokud systém nevyhoví, jeho omítková a základní vrstva se naízne v pásech širokých cca 80 cm a strhne se. Provede se vizuální kontrola desek stávající izolace, posoudí stav a míra poškození desek, zpsob, rozsah, kvalita a množství hmoždinek. V této fázi mže být lepším ešením snesení celého starého ETICS. Rozhodneme-li se pesto pro jeho zachování, mže být poteba provést lokální opravy stávajících desek. Ty se poté pebrousí a hladítkem se zuby 15 mm se na n celoplošn nalepí desky nového zateplovacího systému, které se následn pikotví šroubovacími hmoždinkami až do nosné vrstvy podkladu (ne pouze do stávající tepelné izolace). Pokud základní a omítková vrstva zkoušce pídržnosti vyhoví, je ovení snášenlivosti zamýšleného nového lepidla a staré omítky zateplovacího systému, na níž se bude tímto lepidlem lepit nový ETICS. Práv pi obvyklém použití cementových lepidel hrozí, že v pípad kondenzace vlhkosti mohou agresivní alkálie z cementových lepidel narušovat starou akrylátovou omítku až do stavu, kdy ztrácí svou soudržnost a pipomíná mazlavé mýdlo. Mluví se proto o tzv. zkoušce zmýdelnatní. Na omítku se nanese lepicí hmota nového systému ETICS v rozsahu 0,5 m 0,5 m tloušky cca 3 mm a zapracuje se do ní sklotextilní síovina s volnými konci po obvodu (s pesahem). Pro lepší prbh zkoušky je možné pilepit i polystyrénové desky, které svou sníženou paropropustností zaruí, že vrstva lepidla zstane po delší dobu vlhká. Po 7 dnech se provede odtržení sklotextilní síoviny za volný konec a sleduje se zpsob jejího oddlení. V pípad, že lepicí hmota zstane pevn na omítce, dá se usuzovat o její dobré snášenlivosti se starou omítkou. Pro lepení nové vrstvy ETICS ji tedy lze použít. V pípad, že pi odtrhování síoviny dojde k oddlení vrstvy lepidla takka vcelku od pvodní omítky, pípadn i s vrstvou pvodní omítky, je pravdpodobné, že výluhy z cementového lepidla došlo k porušení chemické podstaty omítky a bude tedy nutné použít lepící hmotu na organické bázi (disperzní). D.1.1 a) Technická zpráva Strana 12/24

13 Technologické podmínky pi provádní ETICS DEKPROJEKT s.r.o. Teplota podkladu a ovzduší pro provádní zateplovacího systému musí být + 5 C až + 30 C. Bhem realizace je teba chránit fasádu ped pímým psobením silného vtru, sluneního záení a dešt vhodnou ochrannou síovinou z vnjší strany lešení. Je nutné dodržet minimální teploty zpracování jednotlivých materiál. Minimální teplota zpracování jednotlivých komponent zateplovacího systému je uvedena v technologickém postupu provádní. Pi provádní je nutné dbát na to, aby v prbhu provádní nedošlo k poškození nebo ztrát materiálu vlivem vtru. Zateplovací systém i další níže uvedené práce mže realizovat pouze zkušená specializovaná firma. Úklid staveništ a jeho uvedení do pvodního stavu zajistí dodavatel stavby. - V pípad provádní ETICS na již realizovaný ETICS: Výrobce vhodného certifikovaného zateplovacího systému pedepíše obecné technické podmínky pro jeho nestandardní použití pi zdvojování, nap. ve form zvláštního technologického pedpisu s vývojovými diagramy, kontrolním a zkušebním plánem pro posouzení reálných podmínek in situ, konkrétními zkušebními návody, pedepsanými hraniními hodnotami a rozhodovacími smrníky. Píprava podkladu Ped zapoetím prací je nutno zkontrolovat souasný podklad, který musí být suchý, soudržný a únosný, bez prachu, separaních vrstev a volných ástic. Oištní povrchu se provede mechanicky nebo vysokotlakou párou i vodou. Nesoudržné vrstvy, které by bránily spojení podkladu s tmelem se musí odstranit. Podklad nesmí vykazovat tolerance vtší než je stanoveno v SN [2]. Povrch fasády nesmí vykazovat vyšší nerovnost než 10 mm na délku 2 m (meno latí). V pípad vtších nerovností se musí nanést vyrovnávací vrstva. - V pípad provádní ETICS na již realizovaný ETICS navíc: Proezání omítky a základní vrstvy pvodního ETICS. Založení systému Zateplovací systém bude založen v systémové zakládací lišt. Výšková úrove zakládací lišty bude rzná - viz výkresy D.1.1 b) 03 Pohledy s vyznaením skladeb Navrhovaný stav ást 1 a D.1.1 b) 04 Pohledy s vyznaením skladeb Navrhovaný stav ást 2. Penetrace podkladu Oištný podklad se opatí penetraním nátrem. Lepení izolaních desek Pro zateplení objektu bude použita tepelná izolace ze samozhášivého objemov stabilizovaného pnového polystyrenu EPS 70 F s pímsí grafitu, resp. tepelná izolace z minerálních vláken (v místech se zvýšenými požadavky na požárn bezpenostní ešení), resp. tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu (v místech s požadavky na nenasákavost tepelné izolace). Pi lepení izolaních desek se nesmí teplota ovzduší a desek pohybovat pod + 5 C. Na zamrzlém nebo mokrém podkladu se nesmí pracovat. D.1.1 a) Technická zpráva Strana 13/24

14 Lepicí hmota se nanáší po obvodu (pás o šíce min. 50 mm) a v ploše desky ve 3-4 terích velikosti dlan tak, aby bylo pilepeno nejmén 40 % plochy desky (doporuuje se nanést lepicí hmotu na % plochy desky). Tlouška nanášené lepící hmoty je cca 20 mm. Je nutné zajistit kvalitní kontakt s podkladem. Izolaní desky se kladou bezprostedn po nanesení lepidla. Desky se lepí na sraz bez mezer. Do spár mezi deskami se nesmí dostat lepidlo, došlo by ke vzniku tepelného mostu s možností kondenzace. Desky se srovnají poklepem latí (2 m). Pípadné trhliny nebo když mezi deskami vznikne širší spára je nutno vyplnit klíny z izolaního materiálu. Základní uspoádání desek se provádí na vazbu tj. se svisle pevázanými spárami. Optimální pesah je ½ délky izolaní desky, nejmén však 200 mm. Nesmí vzniknout kížový spoj. Spoje mezi izolaními deskami nesmí být umístny také v rozích otvor ve fasád (okna, dvee ). Izolace roh se provádí stídav, aby bylo docíleno nárožního zazubení. Obr. 1: Schémata provedení vazby pi pokládce desek tepelné izolace Po ukonení lepení je nutné nerovnosti ve vrstv tepelné izolace z EPS pebrousit brusným hladítkem a následn dokonale odstranit prach a zbytky izolantu po broušení z povrchu desek. Nechránné izolaní desky z polystyrenu nesmí být po delší dobu vystavené povtrnosti. Povrch desek z minerálních vláken se vyrovná nanesením strkové hmoty v tloušce min. 2 mm. - V pípad provádní ETICS na již realizovaný ETICS: Lepení nových tepelnizolaních desek na povrch starého zateplovacího systému. Pi použití lepidla na cementové bázi je možno lepit polystyrénové desky (pop. desky minerální vaty s podélnou orientací vláken) obvyklým zpsobem na okrajový pás a stedové tere (plocha slepu min. 40 %), nebo i celoplošn hladítkem s ozubením 15 mm. Minerální desky s kolmými vlákny je teba vždy lepit celoplošn. Pi užití disperzního lepidla se druhá vrstva tepelné izolace lepí vždy celoplošn. Spáry tepelnizolaních desek starého a nového systému by se mly pokud možno prostídat a nemly by být v jednom míst. Toho lze snadno a s velkou mírou pravdpodobnosti dosáhnout jednoduchým trikem po odstranní staré soklové lišty, která odpovídá tloušce starého izolantu, je dobré zcela vyíznout starý izolant do výše 250 mm nad touto lištou a v takto vzniklém 250 mm vysokém vodorovném pásu jej nahradit jednou vrstvou nového izolantu a teprve od tohoto jednolitého pásu nahoru lepit na stávající starý ETICS nový izolant o dodatené nové tloušce. Tím vzniká takka stoprocentní pedpoklad, že dojde k prostídání ložných spár obou tepelnizolaních vrstev. D.1.1 a) Technická zpráva Strana 14/24

15 Kotvení tepelné izolace hmoždinkami Kotvení talíovými hmoždinkami se zpravidla provádí po zatuhnutí lepící hmoty (technologická pestávka iní minimáln 48 hodin). Kotvení se provádí vždy ve stykových spárách jednotlivých desek a pípadn (pi vtším potu kotev) i v ploše desky. Hmoždinka se kotví na místa, kde je lepící hmota. Hmoždinky se kotví se zapuštním talíe cca 2-3 mm pod povrch izolantu. Následn se hmoždinky pešpachtlují lepící hmotou. Pi kotvení izolaních desek na rozích objekt je nutno každou desku kotvit v pracovní spáe, a to minimáln cm od rohu objektu. Únosnost kotev nutno ovit provedením výtažných zkoušek ped zahájením realizace. Poet kotev bude stanoven kotevním plánem, který bude souástí dodávky stavby. Poet kotev bude stanoven na základ provedených výtažných zkoušek konkrétního typu kotev a dle zatížení vtrem stanoveným dle SN EN V pípad provádní ETICS na již realizovaný ETICS: Pimen dlouhými šroubovacími hmoždinkami pikotví souasn stará i nová tepelnizolaní vrstva až do nosné konstrukce. Pozor na pesn vhodnou délku hmoždinek. Poet hmoždinek bude stanoven kotevním plánem na základ provedených zkoušek. Celoplošné armování systému Teplota pi nanášení základní vrstvy a jejím vytvrzování nesmí poklesnout pod + 5 C. Tmely nelze zpracovávat pod pímým slunením záením, pi vtrném poasí je doba zpracování výrazn kratší. Ped vytvoením základní vrstvy je nutné pelivé zmení rovinnosti povrchu tepelného izolantu. Nerovnosti, které by mohly negativn ovlivnit konenou toleranci v omítce se musí odstranit. V pípad desek z pnového polystyrenu se místa spoj pebrousí. Prach po broušení se z povrchu tepelné izolace odstraní. Základní vrstvu je nutno provést nejpozdji do 14 dn po nalepení desek tepelné izolace z pnového polystyrenu. Základní vrstva se provádí na vnjším povrchu tepelné izolace, z lepící hmoty a výztužné síoviny. Na povrch desek tepelné izolace se nanese zubovým hladítkem (10/10) v šíce pásu výztužné síoviny tmel v tloušce cca 4 mm. Shora se rozvine pedem nastíhaná výztužná síovina, jednotlivé pruhy se pokládají s pesahem nejmén 100 mm. Síovina se zatlaí do mkkého tmelu nerezovým hladítkem od stedu k okrajm a dkladn se uhladí. U exponovaných míst se doporuuje armovat dvakrát. Celková tlouška základní vrstvy by mla být 3-4 mm. Všechny pracovní úkony na základní vrstv se provádjí ped jejím vytvrdnutím. Síovina má být uložena ve vnjší tetin vrstvy a po zahlazení dokonale kryta tmelem. Rohy se vyztužují rohovou lištou z hliníku s integrovanou výztužnou sklennou síovinou. Na roh se nanese strkový tmel a profil se do nj zatlaí. Plošn nanesená sklenná síovina bude následn provádna s pekrytím 100 mm na síovinu rohové lišty. U mén namáhaných míst lze vyztužení provést zdvojením sklenné síoviny, pekrytí se sklennou síovinou v ploše by mlo být cca 200 mm. V místech otvor ve fasád (okna, dvee apod.) je nutné zpevnit rohy otvor diagonáln pruhem síoviny o rozmrech cca 300 x 500 mm pod úhlem 45. D.1.1 a) Technická zpráva Strana 15/24

16 Provádní vrchní ušlechtilé omítky Z dvod zvýšení adheze podkladu se provede penetrace. Penetraní nátr se provádí po dokonalém vyschnutí základní vrstvy, zpravidla po 5-7 dnech. Nátr se zpracuje dle pedpisu a následn se nanáší šttkou nebo válekem. Technologická pestávka ped nanášením dalších vrstev je nejmén 24 hodin. Na objektu je navržena probarvená tenkovrstvá akrylátová omítka tl. 1,5 mm. Materiál se ped nanášením ádn rozmíchá. Nanáší se nerezovým hladítkem a následn se stahuje rovnomrn na tloušku zrna a zahlazuje umlohmotným hladítkem. Napojení omítky se provádí mokrý do mokrého (okraj nanesené plochy ped pokraováním nesmí zasychat). Omítka se nesmí zpracovávat za teploty vzduchu a podkladu pod 5 C nebo nad 35 C, na pímém slunci nebo za silného vtru. Pi 20 C a 6 5% relativní vlhkosti vzduchu lze v pípad poteby za 24 hodin povrch petírat. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu tuto dobu prodlužují. Pro ucelenou fasádní plochu je potebné použít materiál téže výrobní šarže. Dokonený ETICS musí být vzhledov a barevn jednotný, s rovnomrnou strukturou. Styk dvou barevných odstín v omítkách nebo ukonení omítky se provádí pomocí lepící pásky, pípadn dlícími lištami. Kontrola kvality Kontrola kvality a provádní prací je v prbhu a po dokonení realizace zamena zejména na: Kvalitu a pídržnost podkladu, dokonalé oištní, odstranní neúnosných a nepídržných vrstev a pípadné vyrovnání vtších nerovností. Rovinnost založení systému. Správnost použití lepících tmel. Používat lepící hmotu dle podkladu a tepelné izolace. Kontrolu tloušky a druhu tepelné izolace dle PD. Dodržování minimálního množství a zpsobu nanesení lepící hmoty na tepeln izolaní desku. Lepení tepeln izolaních desek na sraz, bez mezer a nerovností. Dodržovat rovinnost lepení, postup lepení na nároží budov, kolem okenních otvor a v ostní. Splnní požadavku na minimální poet hmoždinek v ploše a na nároží objektu. Dbát na použití odpovídajících hmoždinek v závislosti na podkladu, do kterého kotvíme a druhu izolace. Dodržení tloušky základní vrstvy a zakrytí výztužné sklenné síoviny strkou. Dodržování pesah výztužné sklenné síoviny, zakrytí výztužné sklenné síoviny a hmoždinek strkovou hmotou. Do roh otvor ve fasád vložit diagonáln obdélníky 300 x 500 mm z výztužné síoviny. Kvalitní provedení omítky zateplovacího systému bez viditelných nerovností, napojení a barevných rozdíl, vytvoení pravidelné struktury povrchu. Dodržení pedepsaného odstínu omítky. Dodržování dostatených a pedepsaných pesah klempíských prvk, oplechování apod. Realizaci vnjšího kontaktního zateplovacího systému v odpovídajících klimatických podmínkách. Neprovádt ETICS za dešt a zvýšené vlhkosti, za extrémn nízkých a vysokých teplot. Dodržovat minimální teploty zpracování jednotlivých materiál. Dodržování všech nutných technologických pestávek pi provádní ETICS, z dvod správného vyzrání materiálu a potebných vlastností pro následné nanášení. D.1.1 a) Technická zpráva Strana 16/24

17 - V pípad provádní ETICS na již realizovaný ETICS: Zhotovitel ped a v prbhu realizace provede pedepsané ovovací a rozhodovací zkoušky, zdokumentuje všechny dležité okolnosti a splnní všech pedepsaných podmínek (nap. fotografie sond do starého systému, protokoly o pídržnosti lepidel, o výtažných silách hmoždinek). E.3.5. NÁVOD K UŽÍVÁNÍ FASÁDY Rohy a kouty jsou u kontaktního zateplovacího systému choulostivé na poškození. Proto se nedoporuuje v jejich oblasti provádt jakékoliv práce, které by mohly vést k jejich poškození. Ke stnám fasády neskladovat jakékoliv vci, které by mohly vést k hromadní srážkové vody a mechanických neistot. V pípad zanášení povrchu fasády (omítky) prachem, doporuujeme fasádu pravideln omývat nap. tlakovou vodou. V pípad mechanického poškození omítky a výztužné vrstvy je nutné provést opravu co nejdíve, aby nedošlo k zatékání vody do fasádního systému. V pípad, že došlo k poškození tepelné izolace, vyízneme poškozenou tepelnou izolaci až na podklad a cca 100 mm od výezu odstraníme povrchovou úpravu. Do výezu vlepíme novou tepelnou izolaci a po zaschnutí ji pebrousíme. Novou výztužnou vrstvu provedeme s pesahem tkaniny pes pvodní vyztužení o 100 mm. Po zaschnutí výztužné vrstvy provedeme povrchovou úpravu v odpovídající struktue a barevnosti. E.3.6. NÁTRY Bude obnoven nátr na plechových souástech fasády (elektrické skín, žebík na stechu tlocviny, sloupy stíšek ped hlavními vstupy). Povrch plechu bude dkladn oištn a odmaštn. Odstraní se nesoudržné a prorezivlé nátry a celý povrch bude obroušen. Bude proveden základní nátr ve dvou vrstvách a vrchní nátr (barevný) v jedné vrstv s tím, že v exponovaných místech ve více vrstvách. Je teba dodržovat interval mezi jednotlivými vrstvami doporuený výrobcem. D.1.1 a) Technická zpráva Strana 17/24

18 E.4. ZATEPLENÍ PLOCHÉ STECHY NAD 1. NP Stávající dvouplášová stecha na severozápadním rohu objektu (nad družinou, sborovnou, editelnou ad.) bude zmnna na stechu jednoplášovou. Bude demontována stávající povlaková krytina z asf. pás, stávající horní pláš stechy (devný) a stávající tepelná izolace na spodním plášti. Bude provedena vyrovnávací vrstva z opravné malty na beton, nová parotsnicí vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou z hliníkové fólie, zateplení stešního plášt a povlaková krytina (hydroizolace) z SBS modifikovaných asfaltových pás. V souvislosti s tím budou nov provedeny detaily stechy a vymnny kopulové svtlíky. Zateplení a novou hydroizolaní vrstvu doporuujeme s ohledem na detail okraje stechy a uzavení vtracích otvor stechy provést ped provedením nového kontaktního zateplovacího systému svislého obvodového plášt. E.4.1. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ EŠEN Skladba S-E260 Popis vrstvy Tlouš ka (v poadí od exteriéru) [mm] Hydroizolaní pás z SBS modifikovaného asfaltu se speciálními retardéry hoení a s nosnou vložkou z polyesterové rohože 4,5 podéln vyztužené sklennými vlákny a s bidliným ochranným posypem na horním povrchu Rovné desky z pnového, samozhášivého a stabilizovaného polystyrenu, EPS 100 S Stabil (naptí v tlaku pi 10 % deformaci 100 kpa) s nakašírovaným hydroizolaním pásem z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze sklenné tkaniny mechanicky kotvené do nosné konstrukce stechy Spádové klíny z pnového, samozhášivého a stabilizovaného polystyrenu, prmrn EPS 100 S Stabil (naptí v tlaku pi 10 % deformaci 100 kpa), 120 spád 2 % Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z hliníkové fólie 4 kašírované sklennými vlákny Asfaltová penetraní emulze - Vyrovnávací vrstva z opravné malty na beton cca 10 Stropní konstrukce 200 Vnitní povrchová úprava 10 Poznámka: Tuným písmem jsou napsány nov navržené vrstvy, resp. opatení. Kurzívou jsou napsány stávající vrstvy (dle energetického auditu [10]). E.4.2. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRACÍ Bude provedena píprava stechy pro provedení rekonstrukce - demontáž oplechování atik a doasná demontáž hromosvodné soustavy na steše. Následn demontáž stávající povlakové krytiny z asfaltových pás a stávajícího horního devného plášt stechy. D.1.1 a) Technická zpráva Strana 18/24

19 Horní povrch stávající stropní konstrukce bude vyrovnán opravnou maltou na beton. Bude provedena nová parotsnicí vrstva z pásu z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z hliníkové fólie. Parotsnicí vrstva bude vzduchotsn napojena na všechny navazující a prostupující konstrukce. Bude položena první vrstva tepelné izolace spádové klíny z pnového expandovaného polystyrenu EPS 100 S Stabil. Budou pracovn lepeny stešním asfaltovým tmelem (alternativn PU lepidlem), pípadn pracovn kotveny (1 kotva na desku). Bude položena druhá vrstva tepelné izolace rovné desky z pnového expandovaného polystyrenu EPS 100 S Stabil s nakašírovaným hydroizolaním pásem z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze sklenné tkaniny. Budou pracovn lepeny stešním asfaltovým tmelem (alternativn PU lepidlem), pípadn pracovn kotveny (1 kotva na desku). Bude realizován hydroizolaní pás z SBS modifikovaného asfaltu se speciálními retardéry hoení a s nosnou vložkou z polyesterové rohože podéln vyztužené sklennými vlákny a s bidliným ochranným posypem na horním povrchu. Kotvení fólie, resp. všech nových vrstev stechy bude provedeno ve spojích fólie. Jako kotvící prvky budou použity šrouby s talíovou podložkou. Kotveno bude do pvodních vrstev stechy. Poet kotev bude stanoven kotevním plánem, který bude souástí dodávky stavby nebo bude souástí dalšího stupn projektové dokumentace. Poet kotev bude stanoven na základ provedených výtažných zkoušek konkrétního typu kotev a dle zatížení vtrem stanoveným dle SN EN Vtrací otvory na fasád objektu napojené na vzduchovou mezeru ploché stechy nad ástí 1. NP (nad družinou, sborovnou, editelnou ad.) budou tsn uzaveny. E.4.3. DETAILY Všechny detaily budou provedeny dle zásad montážního návodu použitých asfaltových pás, SN [3], SN [4], SN [5] a SN [9]. Detail atiky a napojení skladby ploché stechy na obvodovou stnu objektu viz výkresová ást dokumentace. Vtoky Stávající vtoky budou demontovány a budou realizovány nové dvoustup ové vtoky vtok s integrovaným píezem asfaltového pásu + nástavec s integrovaným píezem asfaltového pásu. Všechny vtoky budou opateny ochranným košíkem. Mezi tvarovku vtoku a odpadní potrubí bude osazena vhodné redukce. Jedná se o 2 vtoky. Budou realizovány vtoky s DN min. 150 mm. Kopulové svtlíky Stávající tvercové kopulové svtlíky budou demontovány a budou osazeny nové. Požadavek na hodnotu souinitele prostupu tepla celého svtlíku U W = 1,1 W/m 2.K. D.1.1 a) Technická zpráva Strana 19/24

20 E.4.4. POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU STECHY V pípad, že dojde k poškození hydroizolace nebo jiných ástí stechy, je nutné neprodlen zajistit opravu odbornou firmou. Pokud je nutné provádt na steše jakékoliv práce, musí být píslušný pracovník seznámen s opateními uvedenými realizaní firmou v pedávacím protokolu a smlouv o dílo. Pi provádní jakýchkoliv prací je nutné chránit hydroizolaci ped poškozením. Na steše je nutné zachovávat istotu a poádek. Je nepípustné vylévat na povrch stechy jakékoliv tekutiny a chemikálie. Stecha je koncipována jako nepochzná a není ji proto možné využívat pro úely práce, rekreace, výuky, skladování, pstování rostlin i jinému úelu. Poítá se jen s pohybem osob po stešní ploše, zajišujících kontrolu a údržbu samotné stechy a dopl kových konstrukcí pi dodržování zásad tchto pokyn a pedávacího protokolu. Cykly obnovy a kontrol dle SN [3] Poznámka: ísla tabulek odpovídají jejich íslování v normsn [3]. D.1.1 a) Technická zpráva Strana 20/24

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298. VEKRA obchodní s.r.o. Obchodní zastoupení PRAHA-MODANY epická 22 Modanská 86/ 102 00 Praha 10 - Hostiva 147 00 Praha 4 - Hodkoviky Bankovní spojení: obch. zástupce: Jaroslav Novotný Citibank Europe plc.

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Zdvojování zateplovacích systémů Parametry zateplovacích systémů z devadesátých let minulého století jsou již podle současné

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Provedení sond do terasy

Provedení sond do terasy Zakázka číslo: 2010-10689-VojtJ Technická pomoc Provedení sond do terasy Hrzánský palác, Loretánská 9/177, Praha 1 - Hradčany Zpracováno v období srpen 2010 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ NOVÉ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ pracné použití minerální vlny, možnost vzniku trhlin bez pásů z minerální

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01 PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz INVESTOR: NEUMANN - NBC S.R.O, DĚLNICKÁ

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV V AREÁLU VÝCVIKOVÝCH DÍLEN V POLÁNCE

SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV V AREÁLU VÝCVIKOVÝCH DÍLEN V POLÁNCE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127,

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy Identifikační údaje stavby Název stavby: Stavební úpravy mateřské školy č.p. 36 ulice Rybářská v Hrádku nad Nisou Místo stavby: Stavebník: Charakter stavby: Účel stavby: Stupeň projektu: Hlavní projektant:

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REVIZE 02/2013 DOPLNĚNÍ

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Evropské technické schválení ETA-05/0280

Evropské technické schválení ETA-05/0280 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Authorised and notified according to Article 10 of the

Více

Baumit StarTrack. Lepicí kotvy Baumit. ...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze

Baumit StarTrack. Lepicí kotvy Baumit. ...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze Baumit StarTrack Lepicí kotvy Baumit...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze Baumit StarTrack Nezbytnou součástí převážné většiny zateplovacích systémů

Více

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Odůvodnění účelnosti VZ dle Zák. 137/2006 Sb. 156 a Vyhl. 232/2012 Sb. Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Veřejný zadavatel popíše změny: a) v popisu potřeb, které

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Rekonstrukce balkonů Rekonstrukce balkonů je nedílnou součástí oprav a zateplování budov. Správné a systémové řešení balkonů

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4427.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4427. VEKRA, spol. s r.o. Obchodní zastoupení JAROV Hlavní 456 Konvova 251 250 89 Lázn Touše 1 00 Praha 3 Bankovní spojení: obch. zástupce: Bohuslav Martínek Citibank Europe plc. GSM: 606 648 154.ú. 2049860203/2600

Více

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email. Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění

Více

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Tento článek vznikl na základě zvyšující se poptávky po provedení technického dozoru při výměně výplní otvorů. Jedná se o případy,

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Fyzika stavebních látek

Fyzika stavebních látek Fyzika stavebních látek 5. týden Šastník Stanislav Vysoké uení technické v Brn, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílc, Veveí 95, 602 00 Brno, Tel: +420 5 4114 7507, Fax +420 5 4114

Více

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm)

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm) NORMY A PARAMETRY PI NAVRHOVÁNÍ RD NEBO BD Orientace ke svtovým stranám -kuchy V, SV, S na jih a západ se nedoporuuje (orientace na jih-v lét pehívání, na západ nízké letní sluníko-oslunní) -ložnice možnost

Více

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM TECHNIK ATELIERU DEK, PŮSOBÍCI NA POBOČCE V BRNĚ, SE VYDAL ZA REALIZAČNÍ FIRMOU, ABY JÍ POSKYTL TECHNICKOU PODPORU PŘI ŘEŠENÍ OBNOVY HYDROIZOLACE STŘECHY BAZÉNOVÉ

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Spolehlivé upevnění oken na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

St ešní krytina - vlnitá Montážní návod

St ešní krytina - vlnitá Montážní návod Stešní krytina - vlnitá Montážní návod Obsah 1. Sortiment výrobk 3-4 2. Závazné podmínky montáže 5-8 3. Montáž stešní krytiny 9-12 4. Píslušenství vlnité stešní krytiny 13-21 5. ešení stešních detail 22-23

Více

SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY

SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY PŘEHLED OVĚŘENÝCH A CERTIFIKOVANÝCH SKLADEB PLOCHÝCH STŘECH Z HLEDISKA: TEPELNÉ OCHRANY BUDOV ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI Z HLEDISKA VÝSKYTU VLHKOSTI UVNITŘ I NA POVRCHU KONSTRUKCÍ

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 4 Dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce Snížení energ. náročnosti MŠ Horní Bečva Zakázka malého rozsahu V Horní Bečvě dne 16. 12. 2014 Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Tichá : Projekt k žádosti o poskytnutí podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

EXCEL THERM mineral 12.10.2006 11.10.2011. 922 31 Sokolovce Slovak Republic. 18 stran. 18 pages

EXCEL THERM mineral 12.10.2006 11.10.2011. 922 31 Sokolovce Slovak Republic. 18 stran. 18 pages TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Authorised and notified according to Article 10 of the

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11 Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11 Pavel ORAVEC 1, Marek JAŠEK 2 ZMĚNA POLOHY VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘI

Více

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba :

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba : Strana: 1/18 Rekapitulace Stavba : Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6 Poř. Název položky cena č.pol. 0 Všeobecné konstrukce a práce 71 500

Více

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01 Seznam píloh: 1. Technická zpráva 2. Pdorys 1.NP rozvodu plynu 3. Situace rozvodu plynu 1:150 4. Detail ešení pipojovacího místa pro plynomr axonometrie plynu 5. Vzorový píný ez uložení potrubí v zemi

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Obsah: Vypracovali: Ing.arch.Zrník Milan - koncepční řešení Ing.Zrník Milan jun. stavební část Vydrová Jana - rozpočtová část

Obsah: Vypracovali: Ing.arch.Zrník Milan - koncepční řešení Ing.Zrník Milan jun. stavební část Vydrová Jana - rozpočtová část Název akce: Oprava střechy a balkónu č.p.407 a 408 Místo : Česká Lípa, ulice Arbesova Investor : Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje nám.dr. E. Beneše 24, Liberec 1 Projektant

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, Okružní ulice čp. 2671

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, Okružní ulice čp. 2671 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, Okružní ulice čp. 2671 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

T E CH N I C K Á Z P R Á V A

T E CH N I C K Á Z P R Á V A ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROFIPLAST, spol. s r.o. Vranovská 38, 614 00 Brno Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Identifikační údaje společnosti:

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Správce domu plánuje zateplení předního a zadního průčelí.

Správce domu plánuje zateplení předního a zadního průčelí. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Pod špičákem 2708-2709, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Konference Podlahy 2014

Konference Podlahy 2014 Konference Podlahy 2014 Tematický okruh: Název: Autor. Podlahy na terasách, balkónech a v exteriéru Zásady navrhování keramických dlažeb na balkónech a terasách Jiří Pavlíček Henkel ČR, spol. s r.o., U

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému 1. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému www.prostavbu.cz 2. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE Základní prvky fasádního systému

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více