3 / S A N A C E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3 / 2 0 0 8 S A N A C E"

Transkript

1 3/2008 S ANACE

2 SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, Praha 5 tel.: , fax: / P ROBLEMATIKA VAD A P O R U C H PANELOVÝCH DOMŮ O B N O V E N I E TRVANLIVOSTI P O D Z E M N Ý C H GARÁŽÍ /28 37/ R E K O N S T R U K C E MOSTU PŘES O H Ř I V L IBOCHOVICÍCH V ADY A P O R U C H Y P R E F A B R I K O V A N Ý C H STĚNOVÝCH S Y S T É M Ů VÍCEPODLAŽNÍCH B U D O V /12 SVAZ VÝROBCŮ BETONU ČR Na Zámecké 9, Praha 4 tel.: SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ Sirotkova 54a, Brno tel.: , fax: mobil: / 40/ P A N E L O V Ý DŮM 21. STOLETÍ S ANACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ PANELOVÝCH DOMŮ HK-60 76/ A REÁL TOVÁRNY W ALTER V P RAZE-JINONICÍCH G R A B U N D S S T A E D T E - SOCHA PAMÁTNÍK P O D ŠIRÝM N E B E M V H ALLE-S I L B E R H Ö H E /72 ČESKÁ BETONÁŘSKÁ SPOLEČNOST ČSSI Samcova 1, Praha 1 tel.: fax:

3 O BSAH Ú VODNÍK S ANAČNÍ ÚVAHY POD DÁLNIČNÍM MOSTEM Leonard Hobst /2 T ÉMA M ECHANICKÁ ODOLNOST PANELOVÝCH OBJEKTŮ Václav Vimmr /3 Č ÍM BYLA, JSOU A ČÍM SE MOHOU STÁT NAŠE SÍDLIŠTĚ Michal Illner /6 P ROFILY ODS DOPRAVNÍ STAVBY OSTRAVA, A. S. /10 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE V ADY A PORUCHY PREFABRIKOVANÝCH STĚNOVÝCH SYSTÉMŮ VÍCEPODLAŽNÍCH BUDOV Jiří Witzany /12 V ÝVOJ PANELOVÝCH SOUSTAV V ČESKOSLOVENSKÉM STAVEBNICTVÍ Michaela Jehlíková Janečková /20 O BVODOVÉ STĚNY PANELOVÝCH BUDOV Z HLEDISKA MECHANICKÉ ODOLNOSTI A STABILITY Václav Vimmr, Tomáš Vimmr /23 O BNOVENIE TRVANLIVOSTI PODZEMNÝCH GARÁŽÍ Juraj Bilčík /28 P ROBLEMATIKA VAD A PORUCH PANELOVÝCH DOMŮ NA PRAKTICKÉM, NIKOLIV VÝJIMEČNÉM PŘÍKLADĚ Jiří Zmek /32 B EZPEČNOST PANELOVÝCH BUDOV PŘI PŮSOBENÍ SEISMICKÉHO ZATÍŽENÍ Jiří Karas /34 R EKONSTRUKCE MOSTU PŘES OHŘI V LIBOCHOVICÍCH Petr Jelínek, Vladimír Engler, František Hanuš /37 S ANACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ PANELOVÝCH DOMŮ HK-60 Bohumil Rusek /40 M ATERIÁLY A TECHNOLOGIE V YUŽITÍ SKLOVLÁKNOBETONU PRO REGENERACI BALKÓNOVÝCH ZÁBRADLÍ A DALŠÍ APLIKACE Hynek Vilam, René Čechmánek, Petr Doležal /46 E NERGETICKÁ NÁROČNOST VÝROBY CEMENTU Jan Gemrich /49 S ANACE PANELOVÝCH BYTOVÝCH DOMŮ POMOCÍ DODATEČNĚ VKLÁDANÉ HELIKÁLNÍ VÝZTUŽE Aleš Taufar, Jiří Kubanek /50 V ĚDA A VÝZKUM Z KOUŠENÍ MRAZUVZDORNOSTI BETONU Jiří Dohnálek, Rudolf Hela, Petr Tůma, Jiří Kolísko, Jan Hromádko /54 S OFTWARE N OVÉ POSTUPY VYHODNOCENÍ LCC PANELOVÝCH OBJEKTŮ Václav Beran, Petr Dlask, Daniel Macek /62 N ORMY JAKOST CERTIFIKACE E UROKÓD EN MIMOŘÁDNÁ ZATÍŽENÍ Milan Holický, Jana Marková /66 S PEKTRUM PANELOVÝ DŮM 21. STOLETÍ /61 R EŠERŠE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ /71 A REÁL TOVÁRNY WALTER V PRAZE-JINONICÍCH STUDENTSKÉ PROJEKTY KONVERZÍ NA FSV ČVUT Petr Vorlík /72 G RABUNDSSTAEDTE - SOCHA PAMÁTNÍK POD ŠIRÝM NEBEM V HALLE-SILBERHÖHE Dagmar Schmidt /76 R ECENZE /79 A KTUALITY S EMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA /80 F IREMNÍ PREZENTACE Mott MacDonald /7 CIFA-Agrotec /9 VSL /17 BASF /25-27 PODLAHY 2008 /31 Zkoušení a jakost ve stavebnictví '08 /49 Ing. Software Dlubal /59 SMP CZ /65 Betosan /71 Ročník: osmý Číslo: 3/2008 (vyšlo dne ) Vychází dvouměsíčně Vydává BETON TKS, s. r. o., pro: Svaz výrobců cementu ČR Svaz výrobců betonu ČR Českou betonářskou společnost ČSSI Sdružení pro sanace betonových konstrukcí Vydavatelství řídí: Ing. Michal Števula, Ph.D. Šéfredaktorka: Ing. Jana Margoldová, CSc. Produkce: Ing. Lucie Šimečková Redakční rada: Doc. Ing. Vladimír Benko, PhD., Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., Ing. Zdeněk Gärtner, Ing. Jan Gemrich, Prof. Ing. Petr Hájek, CSc. (předseda), Doc. Ing. Leonard Hobst, CSc. (místopředseda), Ing. Jan Hrozek, Ing. Jan Hutečka, Ing. arch. Jitka Jadrníčková, Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., Ing. Milan Kalný, Ing. arch. Patrik Kotas, Ing. Jan Kupeček, Ing. Pavel Lebr, Ing. Milada Mazurová, Doc. Ing. Martin Moravčík, Ph.D., Ing. Hana Némethová, Ing. Milena Paříková, Petr Škoda, Ing. Ervin Severa, Ing. arch. Jiří Šrámek, Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA, Prof. Ing. RNDr. Petr Štěpánek, CSc., Ing. Michal Števula, Ph.D., Ing. Vladimír Veselý, Prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. Grafický návrh: DEGAS, grafický ateliér, Heřmanova 25, Praha 7 Sazba: 3P, s. r. o., Staropramenná 21, Praha 5 Tisk: Libertas, a. s. Drtinova 10, Praha 5 Adresa vydavatelství a redakce: Beton TKS, s. r. o. Na Zámecké 9, Praha 4 Redakce, objednávky předplatného a inzerce: tel.: Roční předplatné: 540 Kč (+ poštovné a balné 6 x 30 = 180 Kč), cena bez DPH 630 Sk (+ poštovné a balné 6 x 35 = = 210 Sk), cena bez DPH Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E ISSN Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., OZ Střední Čechy, Praha 1, čj. 704/2000 ze dne Za původnost příspěvků odpovídají autoři. Označené příspěvky byly lektorovány. Foto na titulní straně: Panelové sídliště v Praze na Petřinách, foto: Jana Margoldová BETON TKS je přímým nástupcem časopisů Beton a zdivo a Sanace. B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 3/2008 1

4 Ú VODNÍK EDITORIAL S ANAČNÍ ÚVAHY P O D D Á L N I Č N Í M MOSTEM Konec akademického roku není jen obdobím zkouškovým, ale i obdobím exkurzí, které studenti s velkou radostí absolvují. K jedné takové exkurzi (podporované Evropským sociálním fondem) byl využit dálniční most nedaleko Brna (obr. 1). Cílem exkurze bylo předvést studentům různé diagnostické metody kontroly (vývrty, endoskopy, měření průhybu mostu aj.), které obvykle předchází sanaci mostu. Na mne konkrétně připadlo předvádění radiografické kontroly výztuže v mostních pilířích jednotlivým skupinkám studentů (obr. 2). Studenti byli na most přiváženi po skupinách, mezi kterými byla časová prodleva a tak jsem měl dosti času, abych si most mohl pořádně prohlédnout. Podle dostupných údajů je jeho stáří 25 let a to je dostatečně dlouhá doba, aby na něm začal hlodat zub času. Nejvíce to odnesly krajní nosníky mostu, které jsou u dolní příruby zkrápěny vodou, resp. v zimě solankou z vozovky (obr. 3). Beton i výztuž v těchto místech degradují a z některých míst dolní příruby mostu beton odpadává po kusech, a tak plastové přilby, kterými byli studenti vybaveni, nebyly jen pro parádu. Most sice dle všech příznaků prochází sanací, ale plošina, používaná pro tuto sanační činnost, zela během našeho pobytu prázdnotou. Pohled na pentagram znak satanistů (po moravsky zřejmě satanášů, jak je pod pentagramem uvedeno) mi po chvíli vnuknul myšlenku (obr. 4), zda tento znak není dílem správců mostu, kteří netradičními metodami (na způsob Fausta) by chtěli pomocí temných sil urychlit sanaci mostu. Tuto myšlenku jsem po chvíli zavrhl, neboť velký nápis na opěře mostu Vítej v ráji svědčí o tom, že kresby jsou asi dílem místních adolescentů, kteří, chráněni mostem před nepřízní počasí, se dostávají do svého ráje pomocí návykových látek. I tyto kresby, kterých je nejen pod tímto mostem plno, bude však nutno jednou sanovat. Dostatek času mezi střídáním poslední skupiny studentů mi umožnil vrátit se ve vzpomínkách o pár let zpátky, do Jižní Afriky, kde jsme v Kapském městě obdivovali stěny objektů, které nebyly pomalovány grafity. Průvodce nám tehdy po určitém váhání sdělil, že i tam byly grafity na stěnách rozšířeny. Avšak od doby, kdy byl jeden sprejer chycen při činu a pracovníci bezpečnostní agentury mu usekli ukazováček na pravé ruce, tvorba grafit se v Kapském městě rapidně snížila. Tento čin byl v místních médiích velmi odsuzován, avšak i přes velkou snahu místní policie nebyla bezpečnostní agentura odhalena. Chvíli jsem uvažoval nad tím, jak na první pohled drastické a odsouzeníhodné metody bývají účinné. Příchod poslední skupinky studentů mě vrátil z tepla Jižní Afriky do reality, do studeného průvanu pod sanovaným mostem a po posledním předvedení radiografické kontroly výztuže jsem poměrně rád opustil tyto nehostinné prostory. Studentům se exkurze líbila (jak jinak). Až při odjezdu z mostu jsem se dozvěděl, že sanace na mostě byla přerušena jen po dobu naší exkurze, takže mé dřívější obavy o osud mostu se ukázaly jako liché. Utvrdilo mne to v přesvědčení, že při další exkurzi, kterou jsme s kolegy naplánovali pro studenty na příští rok, se bude most skvíti v plné kráse. Jen jsem zvědav, zda i v naší zemi se do té doby najdou nějaká účinná opatření proti devastující tvorbě sprejerů. Dopoledne strávené doslova a do písmene pod mostem mi dalo mnoho námětů k přemýšlení a dospěl jsem k názoru, že nejen fyzický stav mostů, ale i mysl mnohých lidí by si zasloužila důkladnou sanaci. S těmi betonovými mosty si asi již nějak poradíme (máme SSBK), ale s tou myslí to nebude tak lehké. Leonard Hobst Místopředseda redakční rady Beton TKS B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 3/2008

5 T ÉMA TOPIC M ECHANICKÁ ODOLNOST PANELOVÝCH O B J E K T Ů MECHANICAL RESISTANCE OF LARGE P A N E L CONCRETE S T R U C T U R E S V ÁCLAV VIMMR Panelové konstrukce musí splňovat hlavní požadavky podle Směrnice Rady 89/106/EHS zejména požadavek na mechanickou odolnost a stabilitu. Vlastník je povinen udržovat budovu v dobrém stavu, tudíž technický průzkum nové konstrukce je velmi důležitý a měl by být prováděn pouze zkušenými inženýry. Zvláštní pozornost je třeba věnovat lokálním poruchám a odpadávajícím částem. V příspěvku jsou doporučení, jak podrobně a jak často by se měl průzkum provádět, poznámky k bezpečnosti panelové konstrukce, prevence postupného zřícení, Britský výzkum robustnosti a odolnosti při výbuchu plynu, zvláštnosti statického posouzení panelových konstrukcí a vliv tuhosti styků. Závěrem je vyjádřeno přesvědčení, že bezpečnost je přiměřená, ale doporučuje se kontrolovat technický stav v pěti nebo desetiletých intervalech. Large panel concrete structures (LPS) must satisfy essential requirements according to the Council Directive 89/106/ EEC namely mechanical resistance and stability. Owner is obliged to maintain building in appropriate stage. Thus technical survey of load bearing structure is a very important issue and should be performed by experienced structural engineers only. The main features of internal load bearing and external structures are discussed. Special attention should be paid to the danger of local failures and pieces of debris falling off the structure. Recommendation how detailed and how often the survey should be made. Remarks to structural safety of LPS and prevention of progressive collapse. British research on robustness and resistance to gas explosions. Special features of structural analysis of LPS and influence of joint rigidity. Conclusion expresses conviction of appropriate safety however regular survey in five or ten years intervals is recommended. Směrnice Rady 89/106/EHS z o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se stavebních výrobků [1] uvádí šest hlavních požadavků, které musí výrobek splnit při zabudování do stavby. Ty jsou uvedeny v Příloze 1 k nařízení vlády č. 163/2006 Sb. Hned první hlavní požadavek logicky uvádí mechanickou odolnost a stabilitu. Konkrétnější formu tohoto požadavku vyjadřuje pak Interpretační dokument č. 1 [2]. Zde se definuje požadavek na mechanickou odolnost a stabilitu přibližně takto: Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby zatížení, která mohou působit během stádií výstavby a použití, nevedla k žádnému z těchto případů: zřícení celé nebo části stavby; nadměrné přetvoření nedovoleného rozsahu; porušení jiných částí stavby nebo zařízení či vybavení v důsledku nadměrných přetvoření nosné konstrukce; porušení většího rozsahu, než by odpovídalo příčině. Interpretační dokument v první kapitole osvětluje některé základní pojmy jako je stavba, stavební výrobek, ale také normální údržba. Údržbou se zde míní soubor preventivních a ostatních opatření, která se provádějí s cílem, aby stavba plnila všechny funkce po dobu své existence. Je třeba zdůraznit, že do normální údržby se zahrnují i inspekce (kontroly či průzkumy technického stavu). Vlastník stavby je podle Stavebního zákona [3] povinen udržovat stavbu v dobrém stavebním stavu, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení. Neprovádí-li vlastník řádně údržbu stavby, může mu to stavební úřad nařídit. Podle par. 125 odst. 1 Stavebního zákona je vlastník stavby povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání a při změně vlastnictví stavby ji odevzdat novému nabyvateli. Podle následujícího odstavce může stavební úřad nařídit vlastníku stavby, aby pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby v případech, kdy nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu. Z JIŠŤOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE Základním výchozím podkladem pro průzkum [4] by měla být projektová dokumentace, nejlépe dokumentace skutečného provedení stavby. Obojí však velmi často chybí. Pokud se projektová dokumentace přece jen nalezne, nebývá úplná a odvolává se na aplikované typové podklady. Kromě toho nebyly projekty resp. typové podklady striktně dodržovány. Je proto nezbytné, aby byl nejprve proveden základní, tedy podrobný stavebně technický průzkum. Průzkum je nezbytné svěřit kvalifikovaným pracovníkům dobře obeznámeným s problematikou panelových budov. K úplnému objektivnímu zhodnocení technického stavu [5] jsou potřebné konkrétní údaje o všech podstatných konstrukčních prvcích, a to nejen nosných (včetně základů), nýbrž i kompletačních (podlahách, příčkách apod.). Jde jednak o geometrické parametry, dále o mechanicko-fyzikální a chemické vlastnosti konstrukcí, jejich prvků a materiálů. Po geometrické stránce to znamená ověřit důležité rozměry (např. rozpětí, tloušťky dílců, úložné délky), z mechanických vlastností prošetřit objemovou hmotnost, pevnost, vyztužení apod. Pozornost je nutno věnovat též eventuálnímu výskytu nadměrných deformací. Překročení tloušťky panelů a jejich objemové hmotnosti (to se týká též tloušťky a hmotnosti podlah) vede ke zvýšenému zatížení, podkročení tloušťky panelů či pevnosti betonu nebo i nesprávné uložení výztuže způsobuje snížení únosnosti. Vnitřní nosné konstrukce Mimořádný význam má zjištění přítomnosti a správného uložení zálivkové výztuže ve stycích, neboť rozhodujícím způsobem podmiňuje správnou funkci styků. Výztuž vkládaná do spár mezi stropními panely je nutná k dosažení tuhosti stropní tabule, a tím i k zabezpečení prostorové tuhosti panelové konstrukce. Důležitou roli hraje účinné spojení zálivkové výztuže se stropními a stěnovými dílci. Mechanické charakteristiky týkající se nosných prvků je tedy zapotřebí zjišťovat jak u dílců, tak i u styků. Pouze v některých B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 3/2008 3

6 T ÉMA TOPIC případech (např. pevnosti betonu) vystačíme s nedestruktivními zkouškami. Častěji je třeba odebrat zkušební vzorky, např. jádrové vývrty, a na nich stanovit příslušné parametry. K ověření polohy výztuže, druhu a plochy průřezu oceli je nejjednodušší a nejspolehlivější výztuž obnažit. Existují však i jiné metody. Obvodové konstrukce U obvodových plášťů přistupují některá další hlediska. Vzhledem k vlivům vnějšího prostředí je třeba se zaměřit na zjištění stavu betonu při vnějším povrchu a výztužných vložek v jeho blízkosti. Přitom může jít o lehčený beton v případě jednovrstvých panelů nebo o hutný beton v případě vrstvených panelů. S obzvláštní péčí je nutno přezkoumat míru spolehlivosti kotevních prvků připojujících obvodový plášť k nosné konstrukci panelové budovy, u vrstvených panelů také kotev spojujících obě betonové vrstvy. Nezanedbatelná je těsnost spár. Zatékání je v každém ohledu nepřípustné. Zhoršují se tepelné vlastnosti, vzrůstá riziko vzniku plísní a koroze výztuže styku. Podle okolností může být zapotřebí přezkoušet i tepelný odpor a další vlastnosti obvodového pláště z oboru stavební fyziky. Vůbec nejvíce jsou klimatickými a jinými vlivy vnějšího prostředí ohroženy konstrukce předstupující před obvodový plášť, jako balkony a lodžie. Jejich závažné poruchy, ať již způsobené korozí betonu, výztuže nebo kotevních prvků, vyvolávají nebezpečí lokálního zřícení částí konstrukce, a proto je nutné věnovat jim prvořadou pozornost. Podrobněji se touto problematikou zabývá příspěvek [6]. Podrobnost průzkumu Při průzkumu nelze ztrácet ze zřetele, že pro jeho technickou, časovou a finanční náročnost není reálné, aby byly získány veškeré informace. V průběhu vyhodnocování výsledků průzkumu je třeba uvážit, jak dalece lze dílčí poznatky zobecnit, např. do jaké míry je možno poznatky nabyté na několika místech aplikovat na celou budovu. Pouhá vizuální prohlídka není zárukou, že bude odhalena počínající koroze výztuže. Skutečný rozsah koroze bývá podstatně větší, než by odpovídalo vizuálním zjištěním. Avšak i pro tyto případy dnes existují spolehlivé metody. Jestliže např. k provedení rekonstrukčních prací bude Obr. 1 Ronan Point po výbuchu plynu v roce 1968 Fig.1 Ronan Point after gas explosion in 1968 Obr. 2 Příklad opravené panelové budovy Fig. 2 Example of refurbished large concrete zapotřebí vypracovat statický výpočet, musí se dbát na to, aby vstupní údaje pro něj odvozené z výsledků průzkumu byly stanoveny na straně bezpečnosti. Periodicita prohlídek Pro účely průběžné údržby, jakož i pro prevenci větších poruch, se doporučuje konat pravidelné prohlídky a vést o nich záznamy, které by byly uloženy u majitele budovy. Tím by byl též vytvořen vhodný podklad pro případný průzkum, jenž by předcházel pracím přesahujícím rámec pouhé údržby. V některých zemích jsou dokonce stanoveny lhůty pro pravidelné prohlídky technického stavu. Tak např. v Británii se vizuální prohlídky a hodnocení styků ve vnějších stěnách a střechách provádí každých deset let, vizuální prohlídky obvodového pláště v intervalech pět let. B EZPEČNOST PANELOVÝCH DOMŮ Panelové budovy jsou veřejností chápány jako nějaká zvláštní kategorie. Některá média občas zpochybňují jejich spolehlivost. Ponechejme stranou důvody, proč se tak děje a raději se podívejme, jak situace skutečně vypadá. Rok 1970 lze přibližně stanovit jako jakýsi mezník v kvalitě konstruování těchto domů. Je přirozené, že do té doby teoretické znalosti byly na nižší úrovni, tehdejší normy připouštěly malá krytí výztuže betonem, průkazy přetvoření byly příliš zjednodušené a nevystihovaly skutečnosti. Tyto nedostatky byly v novějších normách odstraněny. Pro navrhování a posuzování nosných konstrukcí panelových budov platí norma [7]. Po roce 1970 byla zásadně zpřísněna mnohá kritéria a konstrukce jsou vyztužovány tak, aby bylo zabráněno tak zvanému postupnému zřícení v případě vzniku mimořádných zatížení (např. výbuch plynu). K tomuto zpřísnění došlo téměř všude na světě, kde se stavěly panelové domy. Byla to odpověď odborníků na následky výbuchu plynu v květnu 1968 v panelovém domě Ronan Point ve východní části Londýna (obr. 1). Po výbuchu došlo k postupnému zřícení severovýchodního nároží věžového více než dvacetipodlažního domu. Budova byla opravena a sloužila svému účelu až do devadesátých let, kdy došlo k její demontáži. Demontáž objektu ale nijak nesouvisela s technickým stavem budovy. Ještě před demontáží byl objekt využit k výzkumným pracím, uskutečnila se zde řada zkoušek a pozorování (např. zkouška požární odolnosti, průzkum kvality provedení styků). Protože v Británii je značné množství panelových domů, britský výzkumný ústav BRE se ještě v nedávné době zabýval [8] robustností panelových domů a jejich odolností vůči účinkům mimořádných zatížení B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 3/2008

7 T ÉMA TOPIC Závěry této rozsáhlé a nákladné práce lze shrnout takto: pokud nejsou problémy s kvalitou provedení stavby, je potřeba zesílení konstrukce v budově bez rozvodu plynu velmi nepravděpodobná; přítomnost nebo nepřítomnost rozvodu plynu je pro bezpečnost budovy velmi významná; budovy s rozvodem plynu je třeba posoudit individuálně; dynamický účinek tlakové vlny se simuluje všesměrným statickým tlakem 17 nebo 34 kn/m 2. Fakt, že pokus o odstřel panelové budovy ve střední Anglii v osmdesátých letech skončil nezdarem, svědčí o mimořádných schopnostech správně navržené panelové konstrukce přestát i dynamická zatížení. Horní část mnohapatrové budovy totiž skončila na troskách spodní části, aniž došlo k destrukci celého objektu. Tento stav si lze stěží představit u zděného objektu. V době povodní došlo na Moravě k podemletí části základů některých panelových budov, aniž tím byla významně ohrožena stabilita těchto objektů. Literatura: [1] Council Directive 89/106/EEC (Construction Product Directive) [2] Interpretative Document for the Essential Requirement n 1. Commission of the European Communities, Brussels 1993 [3] Stavební zákon č. 83/2006 Sb., ve znění pozdějších přepisů [4] Vimmr V.: Diagnoses of Large Panel Buildings in the Czech Republic. In Proceedings of IABSE Colloquium Saving Buildings in Central and Eastern Europe, Berlin 1998 [5] Vimmr V.: Technický stav betonových konstrukcí panelových budov. I Sborník sympozia Sanace betonových konstrukcí, SSBK Brno 1999 [6] Vimmr V., Vimmr T.: Obvodové stěny panelových budov z hlediska mechanické odolnosti a stability. BETON 3/2008 [7] ČSN /1987 Navrhování betonových konstrukcí panelových budov [8] Matthews S.: Assessment of Large Concrete Panel Structures, ICE, London 2002 S TATICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ PANELOVÝCH BUDOV V případě nástaveb nebo pochybností o nosné způsobilosti panelového domu je třeba přistoupit ke statickému prověření. Všechny typové panelové soustavy byly v době svého vzniku podrobně staticky posouzeny. Metody výpočtu prošly dosti dramatickým vývojem. Výpočet panelové budovy je i při přijetí zjednodušujících předpokladů dosti složitým procesem. Norma [7] uvádí obecné zásady posouzení prostorové soustavy, kdy je třeba vzít v úvahu: smykové přetvoření stěn, oslabení stěn dveřními a okenními otvory, zvýšenou poddajnost styků mezi dílci, a to jak svislých, tak vodorovných. Přitom připouští tyto zjednodušující předpoklady: stropní desky jsou ve své rovině dokonale tuhé, při výpočtu poddajnosti nadpraží ve smyku se připouští náhrada těchto částí stěn spojitým prostředím, nahrazení svislých styků mezi stěnovými dílci spojitým prostředím ekvivalentní smykové tuhosti. Při přepočtu objektu, posouzení dílců a jejich styků by se mělo vycházet ze skutečně použitých materiálů a také skutečného provedení z hlediska dodržení předpokladů projektu. Není snadné tyto podklady vytvořit a vyžaduje to velice podrobný průzkum objektu a příslušné zkušenosti. Panelový objekt je v obecném případě kromě předpokládaného zatížení vystaven účinkům kolísání teplot, vlhkosti, dopravy v okolí domu apod. Důsledkem těchto účinků je vznik trhlin ve stycích a snížení tuhosti styků, které ovlivní i distribuci svislých normálových sil. Nižší tuhost styku způsobí pokles velikosti smykových sil ve svislých stycích mezi stěnovými panely a nárůst svislých normálových sil ve stěnách. Únosnost vodorovných styků stěna-strop-stěna se pak stává kritickým parametrem panelové konstrukce. Z ÁVĚRY Panelové budovy jako celek se vyznačují obdobným stupněm bezpečnosti jako jiné konstrukce, nebo dokonce vyšším. Problematické mohou být budovy vybavené rozvodem plynu s ohledem na rizika výbuchu. Reálná nebezpečí však hrozí u lodžií, balkonů a některých částí obvodového pláště. Technický stav panelových domů (stejně jako jiných stavebních objektů) by měl být proto pravidelně kontrolován a případné nedostatky včas odstraňovány. Doporučená periodicita kontrol je pět a deset let. Ing. Václav Vimmr, CSc. STÚ-K, a. s. Saveljevova 18, Praha 4 Braník tel.: , fax: N EJSTARŠÍ PANELOVÝ DŮM První panelák nejen v Praze, ale v celém Česku byl postaven v Ďáblicích v ulici U Prefy. Je označen popisným číslem 771. Dům, který se příliš nepodobá panelovým domům ze 70. a 80. let, je pouze třípodlažní, obklopený zelení. Projekt vytvořil v roce 1948 Jaroslav Wimmer, dům byl ale postaven až o sedm let později. Stavba domu měla sice začít už v roce 1953, ale tehdejší statici se domnívali, že by bydlení v domě sestaveného z jednotlivých panelů nebylo bezpečné. Označili jeho konstrukci na hranici lability. Tvrzení statiků ale vyvrátil v roce 1955 profesor Stanislav Bechyně. První panelák se od těch z pozdějších let liší nejen vzhledem, ale také poskytovaným pohodlím. Obyvatelé tu žijí ve dvanácti bytech 3+1 o ploše 100 m 2. Zdroj: Fotografie: Lucie Šimečková B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 3/2008 5

8 T ÉMA TOPIC Č Í M BYLA, JSOU A Č Í M SE MOHOU STÁT NAŠE SÍDLIŠTĚ WHAT W E R E, PRESENTLY ARE AND COULD BECOME OUR HOUSING ESTATES? M ICHAL ILLNER Panelová sídliště postavená v Československu v létech 1960 až 1990 poskytla bydlení milionům lidí. Dnes sídliště procházejí významnými fyzickými a společenskými změnami a jsou ohrožena hmotným i sociálním chátráním. V čem tyto změny spočívají, jak by bylo možné jejich důsledkům čelit a jak se může osud sídlišť dále vyvíjet, to jsou otázky, nad kterými se zamýšlí, především ze sociologické perspektivy, tento článek. The housing estates built in Czechoslovakia in 1960s 1980s became home of millions. Today they go through deep physical and social changes and are endangered with delapidation. The article discusses, primarily from the sociological perspective, the nature of these changes, their potential consequences and the ways how they could be faced. Panelová sídliště dědictví, které nám zanechala bytová politika socialistického státu, tvořené téměř osmdesáti tisíci panelových domů, v kterých se nachází přibližně 1,2 milionu bytů tedy téměř třetina všech trvale obydlených bytů existujících na území republiky (údaje z roku 2001). Bydliště značné části našich obyvatel, jejichž většina je se svým bydlením vcelku spokojena. Současně však dědictví z mnoha důvodů obtížné a v současné podobě do budoucnosti těžko udržitelné. Příčiny této lability jsou dobře známé. Spočívají především ve fyzických nedostatcích sídlišť, a to jak koncepčních patří k nim jejich monofunkčnost (sídliště byla koncipována jen pro bydlení), rozměr (některá sídliště se vyrovnají středně velkým městům), problematická urbanistická koncepce (nedostatek urbanity, zástavba nerespektující uliční strukturu, absence parteru s obchody, restauracemi apod., převaha vysokopodlažních budov, uniformita a monotónnost, scházející dominanty), často i nevhodná poloha (vzdálenost od městských center a od pracovních příležitostí), tak v nedostatcích realizačních nekvalitní architektura, nedbalé stavební provedení, nedostatečná občanská vybavenost, špatné dopravní spojení. V posledních dvaceti létech bylo na toto téma už mnoho napsáno i řečeno jak v okruhu odborníků, tak ve sdělovacích prostředcích, a k problematice sídlišť se vyslovila, ne vždy šťastně, i řada politiků. Byly vyhlášeny programy fyzické regenerace sídlišť resp. panelových domů, včetně způsobů jejich financování, bohužel však nepřiměřené vzhledem k rozsahu a naléhavosti úkolů, které měly řešit. Problematika panelových sídlišť nespočívá ovšem jen v jejich fyzických nedostatcích a také cesta k jejímu řešení či zmírnění nevede pouze přes ozdravné zásahy do jejich fyzického charakteru. Výstavba sídlišť a jejich urbanistická koncepce byla totiž také rozsáhlým, dobově podmíněným sociálním projektem. V něm se odrážely a prolínaly na jedné straně vlivné programové představy moderního evropského levicově orientovaného funkcionalistického urbanismu z meziválečného období, přetavené naším domácím prostředím, a na straně druhé pragmatické potřeby a možnosti socialistického režimu v 60. až 80. létech minulého století. Urbanistická moderna požadující dostupné a zdravé bydlení pro široké vrstvy obyvatelstva vystoupila v 30. létech ve svém programovém dokumentu Athénské chartě s řadou tehdy revolučních myšlenek: s požadavkem funkčního zónování měst, a tedy i vytváření městských okrsků s výhradně rezidenční funkcí, s potlačením tradiční uliční struktury ve prospěch rozvolněné zástavby a zeleně, se stavěním do výšky, a také s programem podpory sociální integrace obyvatel měst urbanistickými prostředky, např. prosazováním kolektivního bydlení a sdílení společného rezidenčního prostředí příslušníky různých sociálních vrstev. Socialistickému režimu tyto principy vyhovovaly jednak rezonovaly s jeho vlastní ideologií s představami o formování nové společnosti, s jeho sociálním inženýrstvím a technokratismem, jednak otevíraly na počátku 60. let cestu k řešení tehdejší akutní bytové nouze k zahájení rozsáhlé státem organizované výstavby panelových sídlišť úspornými průmyslovými technologiemi využívajícími typizované prvky, a to převážně na volných terénech na okrajích měst. Tato forma bytové výstavby zcela dominovala v roce 1970 tvořila panelová výstavba 90,1 % všech nových bytů v bytových domech a v roce 1985 dokonce celých 98,8 %. Jak poznamenal sociolog Jiří Musil, uplatnily se tak na scéně našich měst principy Athénské charty, ovšem ve zvulgarizované podobě a způsobem, který její autoři nepředpokládali. Prosadily se včetně ideálu sociálně homogenizovaného bydlení pro naprostou většinu obyvatel potřebujících ve městech novou střechu nad hlavou, a to bez ohledu na jejich sociální postavení, bylo totiž bydlení v panelových domech jediným dostupným řešením. Československá sídliště se proto nestala, na rozdíl od obdobných komplexů v západní Evropě, místy segregovaného sociálního bydlení, tj. bydlení sociálně slabých vrstev obyvatelstva doprovázeného problémy, které bývají s touto uživatelskou kategorií často spojeny. Na chodbě panelového domu se u nás mohli a dosud mohou jako sousedé setkávat příslovečný vysokoškolský profesor s příslovečným instalatérem. Jestliže sociální segregace byla na sídlištích výjimkou, příznačná byla naopak segregace věková resp. generační důsledek prioritního přidělování nových bytů mladým manželům, zejména mladým rodinám. Buďme však při celkovém posuzování našich panelových sídlišť spravedliví a nenechme se, jak se mnohdy stává, unést pouze jejich oprávněnou kritikou nepřihlížející k tomu, co pozitivního sídlištní výstavba ve své době přinesla. Sídliště pomohla zmírnit, i když nikoliv vyřešit, tehdejší vleklou bytovou nouzi, poskytla relativně kvalitní bydlení v bytech převážně I. kategorie obyvatelstvu přicházejícímu do měst z většinou podstatně horších bytových poměrů, umožnila samostatný start velkému počtu mladých dvojic resp. rodin žijících dosud rozděleně nebo tísnících se v bytech svých rodičů. Sídliště také byla, jak už jsme zmínili, sídelním prostředím, které nevytvářelo sociálně-prostorovou segregaci a které se ve své většině nestalo chronickým ložiskem sociálních problémů. Sociologické výzkumy československých sídlišť provedené koncem sedmdesátých let dnes už neexistujícím Výzkumným ústavem výstavby a architektury (VÚVA) prokázaly, že většina jejich obyvatel byla se svým bydlením spokojená a že jejich sociální život nebyl, na rozdíl od převládajících představ, atomizován. Občas zaznívající pohrdlivé označování panelových sídlišť jako králíkáren může snad vystihnout uniformitu panelových domů a bytů, nikoliv ale jejich sociální život. 6 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 3/2008

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Revitalizace bytového objektu. Růženínská 909-910, Praha 4

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Revitalizace bytového objektu. Růženínská 909-910, Praha 4 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Revitalizace bytového objektu Růženínská 909-910, Praha 4 Vypracoval: David Reichel Datum: 10/2011 Zodp. projektant: Ing. Aleš Zahradnický Strana 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí (K)

BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí (K) Kód předmětu Název předmětu Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí (K) Parametry a zařazení předmětu ve studijních programech Stud. program Stavební inženýrství

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ STATICKÉ ŘEŠENÍ SOUSTAVY ŽELEZOBETONOVÝCH NÁDRŽÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ STATICKÉ ŘEŠENÍ SOUSTAVY ŽELEZOBETONOVÝCH NÁDRŽÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES STATICKÉ ŘEŠENÍ

Více

Průvodní zpráva. Investor: Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891. Zpracovatel dokumentace:

Průvodní zpráva. Investor: Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891. Zpracovatel dokumentace: (poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát) strana 1(12) Průvodní zpráva 1. Investor: Firma: Adresa: IČO: DIČ: 2. Obec Libštát Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891 Zpracovatel dokumentace: Firma:

Více

Inovace metod hodnocení existujících stavebních konstrukcí CZ /4.2.01/0005. na řešení projektu se podílí

Inovace metod hodnocení existujících stavebních konstrukcí CZ /4.2.01/0005. na řešení projektu se podílí Hodnocení vlastností materiálů na základě předchozích zkušeností Ing. Petr Tětek SATRA, spol. s r.o. Stanovení vlastností materiálů při hodnocení existujících konstrukcí 3. dubna 2007, Kongresový sál Masarykovy

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Základy Zateplením stávajícího objektu dojde k minimálnímu (zanedbatelnému) přitížení stávajících základů.

Základy Zateplením stávajícího objektu dojde k minimálnímu (zanedbatelnému) přitížení stávajících základů. PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ST 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny... 3 Úvod...

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012

Více

Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK

Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK Stavba : Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem Část projektu : Stavební a statická STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK Teplice 05/2013 Vypracoval : Ing. Jan Slavata 2 1.Výchozí

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

a. popis navrženého konstrukčního systému stavby

a. popis navrženého konstrukčního systému stavby ÚVOD Tento statický posudek se týká DÍLČÍ ČÁSTI celé stavby a to POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A NÁVRHU JEJÍCH ÚPRAV. Založení haly zůstává původní. Statické řešení ocelové střechy obou hal není dochováno

Více

ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE

ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT

DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT Pavel Čížek, Zora Čížková, Martin Vašina 1 Úvod Dostavba areálu firmy KIEKERT CS s.r.o. v Přelouči nebyla jednoduchá. Halové objekty skladu a expedice s přímou návazností

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ Panel 2013+ Mgr. Marie Lukáčová, odbor komunikace SFRB Poslání SFRB Podpora bydlení v ČR v souladu s vládní Koncepcí bytové politiky do roku 2020: kvalitní regenerace stávajícího

Více

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,

Více

Smyková odolnost na protlačení

Smyková odolnost na protlačení Smyková odolnost na protlačení Základní případy Sloup uložený na desce Patka, soustředěné zatížení Bezhřibové stropní desky Smyk protlačením myková odolnost evyztužené desky τ c je smyková pevnost desky

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

Označení a číslo Název normy normy

Označení a číslo Název normy normy S účinností od 26. 8. 2009 nabyla platnosti vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, kde bylo použito systému normových hodnot. Proto, jako pracovní pomůcka, byl zpracován seznam

Více

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky Obor: Název SZZ: Konstrukce staveb Rekonstrukce staveb Vypracoval: Ing. Jan Plachý, Ph.D. Podpis: Schválil garant oboru Prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Podpis: Datum vydání 8.9.2014 Platnost od: AR 2014/2015

Více

Základní případy. Smyková odolnost. τ c je smyková pevnost desky [MPa] Patka, soustředěné zatížení. Bezhřibové stropní desky

Základní případy. Smyková odolnost. τ c je smyková pevnost desky [MPa] Patka, soustředěné zatížení. Bezhřibové stropní desky Základní případy Sloup uložený na desce Patka, soustředěné zatížení Bezhřibové stropní desky Smyková odolnost nevyztužené desky τ c je smyková pevnost desky [MPa] Smyková pevnost desky závislá na stupni

Více

22. česká a slovenská mezinárodní konference OCELOVÉ KONSTRUKCE A MOSTY 2009

22. česká a slovenská mezinárodní konference OCELOVÉ KONSTRUKCE A MOSTY 2009 22. česká a slovenská mezinárodní konference OCELOVÉ KONSTRUKCE A MOSTY 2009 ZKUŠENOSTI A POZNATKY Z CHOVÁNÍ DLOUHODOBĚ EXPONOVANÝCH MOSTŮ Z PATINUJÍCÍCH OCELÍ V ČESKÉ REPUBLICE Vít Křivý, Lubomír Rozlívka,

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

Stavební systém EUROPANEL

Stavební systém EUROPANEL Stavební systém EUROPANEL snadné řešení stavebních zakázek Výrobce: EUROPANEL s.r.o. U Kolory 302 463 12 Liberec XXV Vesec Česká republika www.europanel.cz info@europanel.cz EUROPANEL s.r.o. 2017 Obsah

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010 1 Jaká máme zatížení? 2 Co je charakteristická hodnota zatížení? 3 Jaké jsou reprezentativní hodnoty proměnných zatížení? 4 Jak stanovíme návrhové hodnoty zatížení? 5 Jaké jsou základní kombinace zatížení

Více

Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí

Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí 18. Mezinárodní sympozium MOSTY 2013, Brno Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí Ing. Tomáš Landa, PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Zdeněk Batal, SMP, a.s. Ing. Pavel Poláček, SMP, a.s. Situace

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAMNICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Objednatel: Projektant: MÚ

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 12/2009 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav Bílek OBSAH

Více

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY ABSTRAKT Václav Ráček 1 Jan Vodička 2 Jiří Krátký 3 Matouš Hilar 4 V příspěvku bude uveden příklad návrhu drátkobetonu pro prefabrikované segmentové ostění tunelu. Bude

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Pozemní stavitelství Adresa.: Střední průmyslová

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Ladislav Dobiáš PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 434 01 MOST Jana Kubelíka 1472/7 Tel.: 723 413 292 (mobil) e-mail : lada.dobias@seznam.cz B. Souhrnná technická zpráva Stavba : Vybudování sklepních kojí laťových J.Dobrovského

Více

Efektivnější konstrukce s vyšší spolehlivostí a delší životností

Efektivnější konstrukce s vyšší spolehlivostí a delší životností Efektivnější konstrukce s vyšší spolehlivostí a delší životností EFEKTIVNĚJŠÍ KONSTRUKCE S VYŠŠÍ SPOLEHLIVOSTÍ A DELŠÍ ŽIVOTNOSTÍ Vedoucí projektu: ing. Michal Sýkora Zpracovatel: ing. Jan Komanec Konzultant:

Více

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ Charakteristiky zatížení a jejich stanovení Charakteristikami zatížení jsou: a) normová zatížení (obecně F n ), b) součinitele zatížení (obecně y ), c) výpočtová zatížení

Více

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník Abstrakt Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné příhradové ocelové konstrukce autosalonu v lokalitě města Blansko. Půdorysné rozměry objektu jsou 24 x 48 m. Hlavní nosnou částí je oblouková příčná vazba

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři u vedoucího

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE OBCHODNÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE OBCHODNÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ

Více

Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy

Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy www.tuv-sud.cz Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy Ing. Pavel Marek, Ph.D. tel: 724996251 e-mail: pavel.marek@tuv-sud.cz Seminář: Stavební veletrh, Brno 14.4. 2010 Historie vzniku Eurokódů

Více

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1)

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1) Tabulka 2 Stropy Požární odolnost v minutách 15 30 45 90 1 1 Stropy betonové, staticky určité, (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Desky z hutného betonu), výztuž v

Více

Zákon č. 183/2006 Sb.

Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 2 Základní pojmy Stavebním podnikatelem je osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti

Více

DRÁTKOBETON PRO SEGMENTOVÁ OSTĚNÍ TUNELŮ

DRÁTKOBETON PRO SEGMENTOVÁ OSTĚNÍ TUNELŮ Sborník 19. Betonářské dny (2012) ISBN 978-80-87158-32-6 Sekce XXX: YYY DRÁTKOBETON PRO SEGMENTOVÁ OSTĚNÍ TUNELŮ Václav Ráček 1 Hlavní autor Jan Vodička 1 Jiří Krátký 1 Matouš Hilar 2 1 ČVUT v Praze, Fakulta

Více

P Í S T I N A. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8

Více

e BYT V 1.N.P. - Č.BYTOVÉ JEDNOTKY 717/16

e BYT V 1.N.P. - Č.BYTOVÉ JEDNOTKY 717/16 Stavební, inženýrská a projektová kancelář Ing. Josef Fuk Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Soborská 28, Praha 6 - Dejvice, (Hanspaul City), PSČ: 16000 P. O. BOX 174, Praha 6 - Dejvice, PSČ:

Více

Zhodnocení konstrukčního řešení vybraných přesypaných mostních konstrukcí z hlediska LCA. Pavel Ryjáček

Zhodnocení konstrukčního řešení vybraných přesypaných mostních konstrukcí z hlediska LCA. Pavel Ryjáček ČVUT V PRAZE, FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Zhodnocení konstrukčního řešení vybraných přesypaných mostních konstrukcí z hlediska LCA Pavel Ryjáček Obsah přednášky 1. Úvod 2.

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013 PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013 Zkouška sestává ze dvou písemných částí: 1. příklad (na řešení 60 min.), 2. části teoretická (30-45 min.).

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

K INOVACI TECHNICKÝCH SMĚRNIC PRO NAVRHOVÁNÍ, VÝROBU A ÚDRŽBU KONSTRUKCÍ Z PATINUJÍCÍCH OCELÍ

K INOVACI TECHNICKÝCH SMĚRNIC PRO NAVRHOVÁNÍ, VÝROBU A ÚDRŽBU KONSTRUKCÍ Z PATINUJÍCÍCH OCELÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE 2010 XII. Konference 28.-30. 4. 2010 Karlova Studánka K INOVACI TECHNICKÝCH SMĚRNIC PRO NAVRHOVÁNÍ, VÝROBU A ÚDRŽBU KONSTRUKCÍ Z PATINUJÍCÍCH OCELÍ Lubomír Rozlívka, Křivý Vít, Kateřina

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY. Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY. Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení 1 STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD Použití a konstrukce: - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B12 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Spřažené konstrukce Obsah: Spřažení částečné a plné, styčná

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS ROZVOJ ÚZEMÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EKONOMICKÁ NÁROČNOST

1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS ROZVOJ ÚZEMÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EKONOMICKÁ NÁROČNOST OBSAH Strana 1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS... 2 1.1. ROZVOJ ÚZEMÍ... 2 1.2. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 2 1.3. EKONOMICKÁ NÁROČNOST... 2 2. SHRNUTÍ KLADŮ A ZÁPORŮ HODNOCENÝCH TRAS...

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

Statický výpočet požární odolnosti

Statický výpočet požární odolnosti požární Motivace Prezentovat metodiku pro prokázání požární spolehlivosti konstrukce Specifikovat informace nezbytné pro schválení navrženého řešení dotčenými úřady státní správy Uvést do možností požárních

Více

CHYBY V DŘEVOSTAVBÁCH

CHYBY V DŘEVOSTAVBÁCH CHYBY V DŘEVOSTAVBÁCH Petr Ptáček Volyně 28.3.2013 VADY DŘEVOSTAVEB VZNIK VAD DŘEVOSTAVEB - nedodržení konstrukčních zásad a požadavků statika, tepelná technika, akustika atd. - chyby při výstavbě - poruchy

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Náhrada betonu podle EN Nafufill víc než co požaduje norma EXPERTISE CONCRETE REPAIR

Náhrada betonu podle EN Nafufill víc než co požaduje norma EXPERTISE CONCRETE REPAIR Náhrada betonu podle EN 1504 Nafufill víc než co požaduje norma EXPERTISE CONCRETE REPAIR Každý beton si vyžaduje své vlastní řešení Není betonová konstrukce jako betonová konstrukce a není starý beton

Více

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních

Více

Termické přerušení a nosná funkce V každém případě

Termické přerušení a nosná funkce V každém případě Termické přerušení a nosná funkce V každém případě Riziko tepelného mostu A jak jej eliminovat Příčiny vzniku tepelných mostů Za nízkých venkovních teplot dochází v oblastech nedostatečně tepelně-izolovaných

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb Použitelnost - funkční způsobilost za provozních podmínek - pohodlí uživatelů - vzhled konstrukce Obvyklé mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí: mezní stav napětí z hlediska podmínek použitelnosti,

Více

Rekonstrukce bytů ze statického hlediska Doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc

Rekonstrukce bytů ze statického hlediska Doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc Rekonstrukce bytů ze statického hlediska Doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc ČVUT Stavební fakulta katedra pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 e-mail: gatter@fsv.cvut.cz Atelier P.H.A., s.r.o.

Více

Ing. Jaroslav R o d. Znalecký posudek. k objednávce Bytového družstva Dobevská 874

Ing. Jaroslav R o d. Znalecký posudek. k objednávce Bytového družstva Dobevská 874 Znalecký posudek k objednávce Bytového družstva Dobevská 874 Posouzení stavu a závad lodžiových zábradlí na bytovém objektu Dobevská ul. čp. 874/3 v Praze 4 Vypracoval: Ing. Jaroslav R o d soudní znalec

Více

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Doporučená literatura: ČSN EN 99 Eurokód: zásady navrhování konstrukcí. ČNI, Březen 24. ČSN EN 99-- Eurokód : Zatížení konstrukcí - Část -: Obecná zatížení - Objemové tíhy,

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

5 Úvod do zatížení stavebních konstrukcí. terminologie stavebních konstrukcí terminologie a typy zatížení výpočet zatížení od vlastní tíhy konstrukce

5 Úvod do zatížení stavebních konstrukcí. terminologie stavebních konstrukcí terminologie a typy zatížení výpočet zatížení od vlastní tíhy konstrukce 5 Úvod do zatížení stavebních konstrukcí terminologie stavebních konstrukcí terminologie a typy zatížení výpočet zatížení od vlastní tíhy konstrukce 5.1 Terminologie stavebních konstrukcí nosné konstrukce

Více

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ 20. Betonářské dny (2013) Sborník Sekce ČT1B: Modelování a navrhování 2 ISBN 978-80-87158-34-0 / 978-80-87158-35-7 (CD) MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ Jaroslav Navrátil 1,2

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME

BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME Řešení dilatačních spár BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z výroby BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z montáže 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny V Bytovkách 803, Uhříněves, okres Praha D.1.2.b TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS V Praze 09.2014 Ing. Miroslav Zimmer Obsah A PODKLADY...

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Schöck Isokorb typ QS

Schöck Isokorb typ QS Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Obsah Strana Varianty připojení 182 Rozměry 183 Pohledy/čelní kotevní deska/přídavná stavební výztuž 18 Dimenzační tabulky/vzdálenost dilatačních spar/montážní tolerance

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ Akce : INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK Investor : MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK, Náměstí 28, 549 22 NOVÝ HRÁDEK Stupeň : Dokumentace k provedení stavby Číslo zak.: 4571 A. PRŮVODNÍ

Více

Využití modální analýzy pro návrh, posouzení, opravy, kontrolu a monitorování mostů pozemních komunikací

Využití modální analýzy pro návrh, posouzení, opravy, kontrolu a monitorování mostů pozemních komunikací Ministerstvo dopravy TP 215 Odbor silniční infrastruktury Využití modální analýzy pro návrh, posouzení, opravy, kontrolu a monitorování mostů pozemních komunikací Technické podmínky Schváleno MD-OSI č.j.

Více

Tradiční vložkový strop Vysoká variabilita Snadná a rychlá montáž Vhodný i pro svépomocnou výstavbu Výborná požární odolnost Ekologická nezávadnost

Tradiční vložkový strop Vysoká variabilita Snadná a rychlá montáž Vhodný i pro svépomocnou výstavbu Výborná požární odolnost Ekologická nezávadnost Norma/předpis Vložky: STO 030-039999 Nosníky: ČSN, EN, STO... dle dodavatele Beton: ČSN EN 206-1 Popis výrobku a použití Ytong bílý strop je variabilní stropní konstrukce, která se zhotovuje na stavbě

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy

Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy I. ROZDĚLENÍ PODLE KONSTRUKCE: Stěnový Skeletový Kombinovaný Zvláštní 2 A. Stěnový systém a) Podélný b) Příčný c) Obousměrový 3 Ad a) Podélný stěnový systém

Více

BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH

BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH Ústav železničních konstrukcí a staveb 1 BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH Otto Plášek Bezstyková kolej na mostech 2 Obsah Vysvětlení rozdílů mezi předpisem SŽDC S3 a ČSN EN 1991-2 Teoretický základ interakce

Více

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ATYPICKÁ PRODUKCE Czech Republic Olomouc Praha Přerov Prostějov Olomouc Brno Tovačov Tovačov Kroměříž TOPOS PREFA Tovačov a.s. Tovačov II - Annín 53 751 01 Tovačov

Více

Schöck Isokorb typ KS

Schöck Isokorb typ KS Schöck Isokorb typ 20 Schöck Isokorb typ 1 Obsah Strana Varianty připojení 16-165 Rozměry 166-167 Dimenzační tabulky 168 Vysvětlení k dimenzačním tabulkám 169 Příklad dimenzování/upozornění 170 Údaje pro

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ Datum: únor 2015 Počet stran: 6 Stránka 1 Identifikační údaje Údaje o stavbě Název stavby: Novostavba rodinného domu Místo stavby Černošice -

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Buštěhrad Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie objektu jednotlivé části

Více

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek DOKUMENTACE NÁZEV AKCE : ZASKLÍVACÍ SYSTÉM : OBJEKT : INVESTOR : ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ Mandysova 1301 1308 Hradec Králové Vlastníci bytových jednotek ZHOTOVITEL

Více