3 / S A N A C E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3 / 2 0 0 8 S A N A C E"

Transkript

1 3/2008 S ANACE

2 SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, Praha 5 tel.: , fax: / P ROBLEMATIKA VAD A P O R U C H PANELOVÝCH DOMŮ O B N O V E N I E TRVANLIVOSTI P O D Z E M N Ý C H GARÁŽÍ /28 37/ R E K O N S T R U K C E MOSTU PŘES O H Ř I V L IBOCHOVICÍCH V ADY A P O R U C H Y P R E F A B R I K O V A N Ý C H STĚNOVÝCH S Y S T É M Ů VÍCEPODLAŽNÍCH B U D O V /12 SVAZ VÝROBCŮ BETONU ČR Na Zámecké 9, Praha 4 tel.: SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ Sirotkova 54a, Brno tel.: , fax: mobil: / 40/ P A N E L O V Ý DŮM 21. STOLETÍ S ANACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ PANELOVÝCH DOMŮ HK-60 76/ A REÁL TOVÁRNY W ALTER V P RAZE-JINONICÍCH G R A B U N D S S T A E D T E - SOCHA PAMÁTNÍK P O D ŠIRÝM N E B E M V H ALLE-S I L B E R H Ö H E /72 ČESKÁ BETONÁŘSKÁ SPOLEČNOST ČSSI Samcova 1, Praha 1 tel.: fax:

3 O BSAH Ú VODNÍK S ANAČNÍ ÚVAHY POD DÁLNIČNÍM MOSTEM Leonard Hobst /2 T ÉMA M ECHANICKÁ ODOLNOST PANELOVÝCH OBJEKTŮ Václav Vimmr /3 Č ÍM BYLA, JSOU A ČÍM SE MOHOU STÁT NAŠE SÍDLIŠTĚ Michal Illner /6 P ROFILY ODS DOPRAVNÍ STAVBY OSTRAVA, A. S. /10 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE V ADY A PORUCHY PREFABRIKOVANÝCH STĚNOVÝCH SYSTÉMŮ VÍCEPODLAŽNÍCH BUDOV Jiří Witzany /12 V ÝVOJ PANELOVÝCH SOUSTAV V ČESKOSLOVENSKÉM STAVEBNICTVÍ Michaela Jehlíková Janečková /20 O BVODOVÉ STĚNY PANELOVÝCH BUDOV Z HLEDISKA MECHANICKÉ ODOLNOSTI A STABILITY Václav Vimmr, Tomáš Vimmr /23 O BNOVENIE TRVANLIVOSTI PODZEMNÝCH GARÁŽÍ Juraj Bilčík /28 P ROBLEMATIKA VAD A PORUCH PANELOVÝCH DOMŮ NA PRAKTICKÉM, NIKOLIV VÝJIMEČNÉM PŘÍKLADĚ Jiří Zmek /32 B EZPEČNOST PANELOVÝCH BUDOV PŘI PŮSOBENÍ SEISMICKÉHO ZATÍŽENÍ Jiří Karas /34 R EKONSTRUKCE MOSTU PŘES OHŘI V LIBOCHOVICÍCH Petr Jelínek, Vladimír Engler, František Hanuš /37 S ANACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ PANELOVÝCH DOMŮ HK-60 Bohumil Rusek /40 M ATERIÁLY A TECHNOLOGIE V YUŽITÍ SKLOVLÁKNOBETONU PRO REGENERACI BALKÓNOVÝCH ZÁBRADLÍ A DALŠÍ APLIKACE Hynek Vilam, René Čechmánek, Petr Doležal /46 E NERGETICKÁ NÁROČNOST VÝROBY CEMENTU Jan Gemrich /49 S ANACE PANELOVÝCH BYTOVÝCH DOMŮ POMOCÍ DODATEČNĚ VKLÁDANÉ HELIKÁLNÍ VÝZTUŽE Aleš Taufar, Jiří Kubanek /50 V ĚDA A VÝZKUM Z KOUŠENÍ MRAZUVZDORNOSTI BETONU Jiří Dohnálek, Rudolf Hela, Petr Tůma, Jiří Kolísko, Jan Hromádko /54 S OFTWARE N OVÉ POSTUPY VYHODNOCENÍ LCC PANELOVÝCH OBJEKTŮ Václav Beran, Petr Dlask, Daniel Macek /62 N ORMY JAKOST CERTIFIKACE E UROKÓD EN MIMOŘÁDNÁ ZATÍŽENÍ Milan Holický, Jana Marková /66 S PEKTRUM PANELOVÝ DŮM 21. STOLETÍ /61 R EŠERŠE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ /71 A REÁL TOVÁRNY WALTER V PRAZE-JINONICÍCH STUDENTSKÉ PROJEKTY KONVERZÍ NA FSV ČVUT Petr Vorlík /72 G RABUNDSSTAEDTE - SOCHA PAMÁTNÍK POD ŠIRÝM NEBEM V HALLE-SILBERHÖHE Dagmar Schmidt /76 R ECENZE /79 A KTUALITY S EMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA /80 F IREMNÍ PREZENTACE Mott MacDonald /7 CIFA-Agrotec /9 VSL /17 BASF /25-27 PODLAHY 2008 /31 Zkoušení a jakost ve stavebnictví '08 /49 Ing. Software Dlubal /59 SMP CZ /65 Betosan /71 Ročník: osmý Číslo: 3/2008 (vyšlo dne ) Vychází dvouměsíčně Vydává BETON TKS, s. r. o., pro: Svaz výrobců cementu ČR Svaz výrobců betonu ČR Českou betonářskou společnost ČSSI Sdružení pro sanace betonových konstrukcí Vydavatelství řídí: Ing. Michal Števula, Ph.D. Šéfredaktorka: Ing. Jana Margoldová, CSc. Produkce: Ing. Lucie Šimečková Redakční rada: Doc. Ing. Vladimír Benko, PhD., Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., Ing. Zdeněk Gärtner, Ing. Jan Gemrich, Prof. Ing. Petr Hájek, CSc. (předseda), Doc. Ing. Leonard Hobst, CSc. (místopředseda), Ing. Jan Hrozek, Ing. Jan Hutečka, Ing. arch. Jitka Jadrníčková, Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., Ing. Milan Kalný, Ing. arch. Patrik Kotas, Ing. Jan Kupeček, Ing. Pavel Lebr, Ing. Milada Mazurová, Doc. Ing. Martin Moravčík, Ph.D., Ing. Hana Némethová, Ing. Milena Paříková, Petr Škoda, Ing. Ervin Severa, Ing. arch. Jiří Šrámek, Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA, Prof. Ing. RNDr. Petr Štěpánek, CSc., Ing. Michal Števula, Ph.D., Ing. Vladimír Veselý, Prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. Grafický návrh: DEGAS, grafický ateliér, Heřmanova 25, Praha 7 Sazba: 3P, s. r. o., Staropramenná 21, Praha 5 Tisk: Libertas, a. s. Drtinova 10, Praha 5 Adresa vydavatelství a redakce: Beton TKS, s. r. o. Na Zámecké 9, Praha 4 Redakce, objednávky předplatného a inzerce: tel.: Roční předplatné: 540 Kč (+ poštovné a balné 6 x 30 = 180 Kč), cena bez DPH 630 Sk (+ poštovné a balné 6 x 35 = = 210 Sk), cena bez DPH Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E ISSN Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., OZ Střední Čechy, Praha 1, čj. 704/2000 ze dne Za původnost příspěvků odpovídají autoři. Označené příspěvky byly lektorovány. Foto na titulní straně: Panelové sídliště v Praze na Petřinách, foto: Jana Margoldová BETON TKS je přímým nástupcem časopisů Beton a zdivo a Sanace. B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 3/2008 1

4 Ú VODNÍK EDITORIAL S ANAČNÍ ÚVAHY P O D D Á L N I Č N Í M MOSTEM Konec akademického roku není jen obdobím zkouškovým, ale i obdobím exkurzí, které studenti s velkou radostí absolvují. K jedné takové exkurzi (podporované Evropským sociálním fondem) byl využit dálniční most nedaleko Brna (obr. 1). Cílem exkurze bylo předvést studentům různé diagnostické metody kontroly (vývrty, endoskopy, měření průhybu mostu aj.), které obvykle předchází sanaci mostu. Na mne konkrétně připadlo předvádění radiografické kontroly výztuže v mostních pilířích jednotlivým skupinkám studentů (obr. 2). Studenti byli na most přiváženi po skupinách, mezi kterými byla časová prodleva a tak jsem měl dosti času, abych si most mohl pořádně prohlédnout. Podle dostupných údajů je jeho stáří 25 let a to je dostatečně dlouhá doba, aby na něm začal hlodat zub času. Nejvíce to odnesly krajní nosníky mostu, které jsou u dolní příruby zkrápěny vodou, resp. v zimě solankou z vozovky (obr. 3). Beton i výztuž v těchto místech degradují a z některých míst dolní příruby mostu beton odpadává po kusech, a tak plastové přilby, kterými byli studenti vybaveni, nebyly jen pro parádu. Most sice dle všech příznaků prochází sanací, ale plošina, používaná pro tuto sanační činnost, zela během našeho pobytu prázdnotou. Pohled na pentagram znak satanistů (po moravsky zřejmě satanášů, jak je pod pentagramem uvedeno) mi po chvíli vnuknul myšlenku (obr. 4), zda tento znak není dílem správců mostu, kteří netradičními metodami (na způsob Fausta) by chtěli pomocí temných sil urychlit sanaci mostu. Tuto myšlenku jsem po chvíli zavrhl, neboť velký nápis na opěře mostu Vítej v ráji svědčí o tom, že kresby jsou asi dílem místních adolescentů, kteří, chráněni mostem před nepřízní počasí, se dostávají do svého ráje pomocí návykových látek. I tyto kresby, kterých je nejen pod tímto mostem plno, bude však nutno jednou sanovat. Dostatek času mezi střídáním poslední skupiny studentů mi umožnil vrátit se ve vzpomínkách o pár let zpátky, do Jižní Afriky, kde jsme v Kapském městě obdivovali stěny objektů, které nebyly pomalovány grafity. Průvodce nám tehdy po určitém váhání sdělil, že i tam byly grafity na stěnách rozšířeny. Avšak od doby, kdy byl jeden sprejer chycen při činu a pracovníci bezpečnostní agentury mu usekli ukazováček na pravé ruce, tvorba grafit se v Kapském městě rapidně snížila. Tento čin byl v místních médiích velmi odsuzován, avšak i přes velkou snahu místní policie nebyla bezpečnostní agentura odhalena. Chvíli jsem uvažoval nad tím, jak na první pohled drastické a odsouzeníhodné metody bývají účinné. Příchod poslední skupinky studentů mě vrátil z tepla Jižní Afriky do reality, do studeného průvanu pod sanovaným mostem a po posledním předvedení radiografické kontroly výztuže jsem poměrně rád opustil tyto nehostinné prostory. Studentům se exkurze líbila (jak jinak). Až při odjezdu z mostu jsem se dozvěděl, že sanace na mostě byla přerušena jen po dobu naší exkurze, takže mé dřívější obavy o osud mostu se ukázaly jako liché. Utvrdilo mne to v přesvědčení, že při další exkurzi, kterou jsme s kolegy naplánovali pro studenty na příští rok, se bude most skvíti v plné kráse. Jen jsem zvědav, zda i v naší zemi se do té doby najdou nějaká účinná opatření proti devastující tvorbě sprejerů. Dopoledne strávené doslova a do písmene pod mostem mi dalo mnoho námětů k přemýšlení a dospěl jsem k názoru, že nejen fyzický stav mostů, ale i mysl mnohých lidí by si zasloužila důkladnou sanaci. S těmi betonovými mosty si asi již nějak poradíme (máme SSBK), ale s tou myslí to nebude tak lehké. Leonard Hobst Místopředseda redakční rady Beton TKS B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 3/2008

5 T ÉMA TOPIC M ECHANICKÁ ODOLNOST PANELOVÝCH O B J E K T Ů MECHANICAL RESISTANCE OF LARGE P A N E L CONCRETE S T R U C T U R E S V ÁCLAV VIMMR Panelové konstrukce musí splňovat hlavní požadavky podle Směrnice Rady 89/106/EHS zejména požadavek na mechanickou odolnost a stabilitu. Vlastník je povinen udržovat budovu v dobrém stavu, tudíž technický průzkum nové konstrukce je velmi důležitý a měl by být prováděn pouze zkušenými inženýry. Zvláštní pozornost je třeba věnovat lokálním poruchám a odpadávajícím částem. V příspěvku jsou doporučení, jak podrobně a jak často by se měl průzkum provádět, poznámky k bezpečnosti panelové konstrukce, prevence postupného zřícení, Britský výzkum robustnosti a odolnosti při výbuchu plynu, zvláštnosti statického posouzení panelových konstrukcí a vliv tuhosti styků. Závěrem je vyjádřeno přesvědčení, že bezpečnost je přiměřená, ale doporučuje se kontrolovat technický stav v pěti nebo desetiletých intervalech. Large panel concrete structures (LPS) must satisfy essential requirements according to the Council Directive 89/106/ EEC namely mechanical resistance and stability. Owner is obliged to maintain building in appropriate stage. Thus technical survey of load bearing structure is a very important issue and should be performed by experienced structural engineers only. The main features of internal load bearing and external structures are discussed. Special attention should be paid to the danger of local failures and pieces of debris falling off the structure. Recommendation how detailed and how often the survey should be made. Remarks to structural safety of LPS and prevention of progressive collapse. British research on robustness and resistance to gas explosions. Special features of structural analysis of LPS and influence of joint rigidity. Conclusion expresses conviction of appropriate safety however regular survey in five or ten years intervals is recommended. Směrnice Rady 89/106/EHS z o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se stavebních výrobků [1] uvádí šest hlavních požadavků, které musí výrobek splnit při zabudování do stavby. Ty jsou uvedeny v Příloze 1 k nařízení vlády č. 163/2006 Sb. Hned první hlavní požadavek logicky uvádí mechanickou odolnost a stabilitu. Konkrétnější formu tohoto požadavku vyjadřuje pak Interpretační dokument č. 1 [2]. Zde se definuje požadavek na mechanickou odolnost a stabilitu přibližně takto: Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby zatížení, která mohou působit během stádií výstavby a použití, nevedla k žádnému z těchto případů: zřícení celé nebo části stavby; nadměrné přetvoření nedovoleného rozsahu; porušení jiných částí stavby nebo zařízení či vybavení v důsledku nadměrných přetvoření nosné konstrukce; porušení většího rozsahu, než by odpovídalo příčině. Interpretační dokument v první kapitole osvětluje některé základní pojmy jako je stavba, stavební výrobek, ale také normální údržba. Údržbou se zde míní soubor preventivních a ostatních opatření, která se provádějí s cílem, aby stavba plnila všechny funkce po dobu své existence. Je třeba zdůraznit, že do normální údržby se zahrnují i inspekce (kontroly či průzkumy technického stavu). Vlastník stavby je podle Stavebního zákona [3] povinen udržovat stavbu v dobrém stavebním stavu, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení. Neprovádí-li vlastník řádně údržbu stavby, může mu to stavební úřad nařídit. Podle par. 125 odst. 1 Stavebního zákona je vlastník stavby povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání a při změně vlastnictví stavby ji odevzdat novému nabyvateli. Podle následujícího odstavce může stavební úřad nařídit vlastníku stavby, aby pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby v případech, kdy nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu. Z JIŠŤOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE Základním výchozím podkladem pro průzkum [4] by měla být projektová dokumentace, nejlépe dokumentace skutečného provedení stavby. Obojí však velmi často chybí. Pokud se projektová dokumentace přece jen nalezne, nebývá úplná a odvolává se na aplikované typové podklady. Kromě toho nebyly projekty resp. typové podklady striktně dodržovány. Je proto nezbytné, aby byl nejprve proveden základní, tedy podrobný stavebně technický průzkum. Průzkum je nezbytné svěřit kvalifikovaným pracovníkům dobře obeznámeným s problematikou panelových budov. K úplnému objektivnímu zhodnocení technického stavu [5] jsou potřebné konkrétní údaje o všech podstatných konstrukčních prvcích, a to nejen nosných (včetně základů), nýbrž i kompletačních (podlahách, příčkách apod.). Jde jednak o geometrické parametry, dále o mechanicko-fyzikální a chemické vlastnosti konstrukcí, jejich prvků a materiálů. Po geometrické stránce to znamená ověřit důležité rozměry (např. rozpětí, tloušťky dílců, úložné délky), z mechanických vlastností prošetřit objemovou hmotnost, pevnost, vyztužení apod. Pozornost je nutno věnovat též eventuálnímu výskytu nadměrných deformací. Překročení tloušťky panelů a jejich objemové hmotnosti (to se týká též tloušťky a hmotnosti podlah) vede ke zvýšenému zatížení, podkročení tloušťky panelů či pevnosti betonu nebo i nesprávné uložení výztuže způsobuje snížení únosnosti. Vnitřní nosné konstrukce Mimořádný význam má zjištění přítomnosti a správného uložení zálivkové výztuže ve stycích, neboť rozhodujícím způsobem podmiňuje správnou funkci styků. Výztuž vkládaná do spár mezi stropními panely je nutná k dosažení tuhosti stropní tabule, a tím i k zabezpečení prostorové tuhosti panelové konstrukce. Důležitou roli hraje účinné spojení zálivkové výztuže se stropními a stěnovými dílci. Mechanické charakteristiky týkající se nosných prvků je tedy zapotřebí zjišťovat jak u dílců, tak i u styků. Pouze v některých B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 3/2008 3

6 T ÉMA TOPIC případech (např. pevnosti betonu) vystačíme s nedestruktivními zkouškami. Častěji je třeba odebrat zkušební vzorky, např. jádrové vývrty, a na nich stanovit příslušné parametry. K ověření polohy výztuže, druhu a plochy průřezu oceli je nejjednodušší a nejspolehlivější výztuž obnažit. Existují však i jiné metody. Obvodové konstrukce U obvodových plášťů přistupují některá další hlediska. Vzhledem k vlivům vnějšího prostředí je třeba se zaměřit na zjištění stavu betonu při vnějším povrchu a výztužných vložek v jeho blízkosti. Přitom může jít o lehčený beton v případě jednovrstvých panelů nebo o hutný beton v případě vrstvených panelů. S obzvláštní péčí je nutno přezkoumat míru spolehlivosti kotevních prvků připojujících obvodový plášť k nosné konstrukci panelové budovy, u vrstvených panelů také kotev spojujících obě betonové vrstvy. Nezanedbatelná je těsnost spár. Zatékání je v každém ohledu nepřípustné. Zhoršují se tepelné vlastnosti, vzrůstá riziko vzniku plísní a koroze výztuže styku. Podle okolností může být zapotřebí přezkoušet i tepelný odpor a další vlastnosti obvodového pláště z oboru stavební fyziky. Vůbec nejvíce jsou klimatickými a jinými vlivy vnějšího prostředí ohroženy konstrukce předstupující před obvodový plášť, jako balkony a lodžie. Jejich závažné poruchy, ať již způsobené korozí betonu, výztuže nebo kotevních prvků, vyvolávají nebezpečí lokálního zřícení částí konstrukce, a proto je nutné věnovat jim prvořadou pozornost. Podrobněji se touto problematikou zabývá příspěvek [6]. Podrobnost průzkumu Při průzkumu nelze ztrácet ze zřetele, že pro jeho technickou, časovou a finanční náročnost není reálné, aby byly získány veškeré informace. V průběhu vyhodnocování výsledků průzkumu je třeba uvážit, jak dalece lze dílčí poznatky zobecnit, např. do jaké míry je možno poznatky nabyté na několika místech aplikovat na celou budovu. Pouhá vizuální prohlídka není zárukou, že bude odhalena počínající koroze výztuže. Skutečný rozsah koroze bývá podstatně větší, než by odpovídalo vizuálním zjištěním. Avšak i pro tyto případy dnes existují spolehlivé metody. Jestliže např. k provedení rekonstrukčních prací bude Obr. 1 Ronan Point po výbuchu plynu v roce 1968 Fig.1 Ronan Point after gas explosion in 1968 Obr. 2 Příklad opravené panelové budovy Fig. 2 Example of refurbished large concrete zapotřebí vypracovat statický výpočet, musí se dbát na to, aby vstupní údaje pro něj odvozené z výsledků průzkumu byly stanoveny na straně bezpečnosti. Periodicita prohlídek Pro účely průběžné údržby, jakož i pro prevenci větších poruch, se doporučuje konat pravidelné prohlídky a vést o nich záznamy, které by byly uloženy u majitele budovy. Tím by byl též vytvořen vhodný podklad pro případný průzkum, jenž by předcházel pracím přesahujícím rámec pouhé údržby. V některých zemích jsou dokonce stanoveny lhůty pro pravidelné prohlídky technického stavu. Tak např. v Británii se vizuální prohlídky a hodnocení styků ve vnějších stěnách a střechách provádí každých deset let, vizuální prohlídky obvodového pláště v intervalech pět let. B EZPEČNOST PANELOVÝCH DOMŮ Panelové budovy jsou veřejností chápány jako nějaká zvláštní kategorie. Některá média občas zpochybňují jejich spolehlivost. Ponechejme stranou důvody, proč se tak děje a raději se podívejme, jak situace skutečně vypadá. Rok 1970 lze přibližně stanovit jako jakýsi mezník v kvalitě konstruování těchto domů. Je přirozené, že do té doby teoretické znalosti byly na nižší úrovni, tehdejší normy připouštěly malá krytí výztuže betonem, průkazy přetvoření byly příliš zjednodušené a nevystihovaly skutečnosti. Tyto nedostatky byly v novějších normách odstraněny. Pro navrhování a posuzování nosných konstrukcí panelových budov platí norma [7]. Po roce 1970 byla zásadně zpřísněna mnohá kritéria a konstrukce jsou vyztužovány tak, aby bylo zabráněno tak zvanému postupnému zřícení v případě vzniku mimořádných zatížení (např. výbuch plynu). K tomuto zpřísnění došlo téměř všude na světě, kde se stavěly panelové domy. Byla to odpověď odborníků na následky výbuchu plynu v květnu 1968 v panelovém domě Ronan Point ve východní části Londýna (obr. 1). Po výbuchu došlo k postupnému zřícení severovýchodního nároží věžového více než dvacetipodlažního domu. Budova byla opravena a sloužila svému účelu až do devadesátých let, kdy došlo k její demontáži. Demontáž objektu ale nijak nesouvisela s technickým stavem budovy. Ještě před demontáží byl objekt využit k výzkumným pracím, uskutečnila se zde řada zkoušek a pozorování (např. zkouška požární odolnosti, průzkum kvality provedení styků). Protože v Británii je značné množství panelových domů, britský výzkumný ústav BRE se ještě v nedávné době zabýval [8] robustností panelových domů a jejich odolností vůči účinkům mimořádných zatížení B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 3/2008

7 T ÉMA TOPIC Závěry této rozsáhlé a nákladné práce lze shrnout takto: pokud nejsou problémy s kvalitou provedení stavby, je potřeba zesílení konstrukce v budově bez rozvodu plynu velmi nepravděpodobná; přítomnost nebo nepřítomnost rozvodu plynu je pro bezpečnost budovy velmi významná; budovy s rozvodem plynu je třeba posoudit individuálně; dynamický účinek tlakové vlny se simuluje všesměrným statickým tlakem 17 nebo 34 kn/m 2. Fakt, že pokus o odstřel panelové budovy ve střední Anglii v osmdesátých letech skončil nezdarem, svědčí o mimořádných schopnostech správně navržené panelové konstrukce přestát i dynamická zatížení. Horní část mnohapatrové budovy totiž skončila na troskách spodní části, aniž došlo k destrukci celého objektu. Tento stav si lze stěží představit u zděného objektu. V době povodní došlo na Moravě k podemletí části základů některých panelových budov, aniž tím byla významně ohrožena stabilita těchto objektů. Literatura: [1] Council Directive 89/106/EEC (Construction Product Directive) [2] Interpretative Document for the Essential Requirement n 1. Commission of the European Communities, Brussels 1993 [3] Stavební zákon č. 83/2006 Sb., ve znění pozdějších přepisů [4] Vimmr V.: Diagnoses of Large Panel Buildings in the Czech Republic. In Proceedings of IABSE Colloquium Saving Buildings in Central and Eastern Europe, Berlin 1998 [5] Vimmr V.: Technický stav betonových konstrukcí panelových budov. I Sborník sympozia Sanace betonových konstrukcí, SSBK Brno 1999 [6] Vimmr V., Vimmr T.: Obvodové stěny panelových budov z hlediska mechanické odolnosti a stability. BETON 3/2008 [7] ČSN /1987 Navrhování betonových konstrukcí panelových budov [8] Matthews S.: Assessment of Large Concrete Panel Structures, ICE, London 2002 S TATICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ PANELOVÝCH BUDOV V případě nástaveb nebo pochybností o nosné způsobilosti panelového domu je třeba přistoupit ke statickému prověření. Všechny typové panelové soustavy byly v době svého vzniku podrobně staticky posouzeny. Metody výpočtu prošly dosti dramatickým vývojem. Výpočet panelové budovy je i při přijetí zjednodušujících předpokladů dosti složitým procesem. Norma [7] uvádí obecné zásady posouzení prostorové soustavy, kdy je třeba vzít v úvahu: smykové přetvoření stěn, oslabení stěn dveřními a okenními otvory, zvýšenou poddajnost styků mezi dílci, a to jak svislých, tak vodorovných. Přitom připouští tyto zjednodušující předpoklady: stropní desky jsou ve své rovině dokonale tuhé, při výpočtu poddajnosti nadpraží ve smyku se připouští náhrada těchto částí stěn spojitým prostředím, nahrazení svislých styků mezi stěnovými dílci spojitým prostředím ekvivalentní smykové tuhosti. Při přepočtu objektu, posouzení dílců a jejich styků by se mělo vycházet ze skutečně použitých materiálů a také skutečného provedení z hlediska dodržení předpokladů projektu. Není snadné tyto podklady vytvořit a vyžaduje to velice podrobný průzkum objektu a příslušné zkušenosti. Panelový objekt je v obecném případě kromě předpokládaného zatížení vystaven účinkům kolísání teplot, vlhkosti, dopravy v okolí domu apod. Důsledkem těchto účinků je vznik trhlin ve stycích a snížení tuhosti styků, které ovlivní i distribuci svislých normálových sil. Nižší tuhost styku způsobí pokles velikosti smykových sil ve svislých stycích mezi stěnovými panely a nárůst svislých normálových sil ve stěnách. Únosnost vodorovných styků stěna-strop-stěna se pak stává kritickým parametrem panelové konstrukce. Z ÁVĚRY Panelové budovy jako celek se vyznačují obdobným stupněm bezpečnosti jako jiné konstrukce, nebo dokonce vyšším. Problematické mohou být budovy vybavené rozvodem plynu s ohledem na rizika výbuchu. Reálná nebezpečí však hrozí u lodžií, balkonů a některých částí obvodového pláště. Technický stav panelových domů (stejně jako jiných stavebních objektů) by měl být proto pravidelně kontrolován a případné nedostatky včas odstraňovány. Doporučená periodicita kontrol je pět a deset let. Ing. Václav Vimmr, CSc. STÚ-K, a. s. Saveljevova 18, Praha 4 Braník tel.: , fax: N EJSTARŠÍ PANELOVÝ DŮM První panelák nejen v Praze, ale v celém Česku byl postaven v Ďáblicích v ulici U Prefy. Je označen popisným číslem 771. Dům, který se příliš nepodobá panelovým domům ze 70. a 80. let, je pouze třípodlažní, obklopený zelení. Projekt vytvořil v roce 1948 Jaroslav Wimmer, dům byl ale postaven až o sedm let později. Stavba domu měla sice začít už v roce 1953, ale tehdejší statici se domnívali, že by bydlení v domě sestaveného z jednotlivých panelů nebylo bezpečné. Označili jeho konstrukci na hranici lability. Tvrzení statiků ale vyvrátil v roce 1955 profesor Stanislav Bechyně. První panelák se od těch z pozdějších let liší nejen vzhledem, ale také poskytovaným pohodlím. Obyvatelé tu žijí ve dvanácti bytech 3+1 o ploše 100 m 2. Zdroj: Fotografie: Lucie Šimečková B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 3/2008 5

8 T ÉMA TOPIC Č Í M BYLA, JSOU A Č Í M SE MOHOU STÁT NAŠE SÍDLIŠTĚ WHAT W E R E, PRESENTLY ARE AND COULD BECOME OUR HOUSING ESTATES? M ICHAL ILLNER Panelová sídliště postavená v Československu v létech 1960 až 1990 poskytla bydlení milionům lidí. Dnes sídliště procházejí významnými fyzickými a společenskými změnami a jsou ohrožena hmotným i sociálním chátráním. V čem tyto změny spočívají, jak by bylo možné jejich důsledkům čelit a jak se může osud sídlišť dále vyvíjet, to jsou otázky, nad kterými se zamýšlí, především ze sociologické perspektivy, tento článek. The housing estates built in Czechoslovakia in 1960s 1980s became home of millions. Today they go through deep physical and social changes and are endangered with delapidation. The article discusses, primarily from the sociological perspective, the nature of these changes, their potential consequences and the ways how they could be faced. Panelová sídliště dědictví, které nám zanechala bytová politika socialistického státu, tvořené téměř osmdesáti tisíci panelových domů, v kterých se nachází přibližně 1,2 milionu bytů tedy téměř třetina všech trvale obydlených bytů existujících na území republiky (údaje z roku 2001). Bydliště značné části našich obyvatel, jejichž většina je se svým bydlením vcelku spokojena. Současně však dědictví z mnoha důvodů obtížné a v současné podobě do budoucnosti těžko udržitelné. Příčiny této lability jsou dobře známé. Spočívají především ve fyzických nedostatcích sídlišť, a to jak koncepčních patří k nim jejich monofunkčnost (sídliště byla koncipována jen pro bydlení), rozměr (některá sídliště se vyrovnají středně velkým městům), problematická urbanistická koncepce (nedostatek urbanity, zástavba nerespektující uliční strukturu, absence parteru s obchody, restauracemi apod., převaha vysokopodlažních budov, uniformita a monotónnost, scházející dominanty), často i nevhodná poloha (vzdálenost od městských center a od pracovních příležitostí), tak v nedostatcích realizačních nekvalitní architektura, nedbalé stavební provedení, nedostatečná občanská vybavenost, špatné dopravní spojení. V posledních dvaceti létech bylo na toto téma už mnoho napsáno i řečeno jak v okruhu odborníků, tak ve sdělovacích prostředcích, a k problematice sídlišť se vyslovila, ne vždy šťastně, i řada politiků. Byly vyhlášeny programy fyzické regenerace sídlišť resp. panelových domů, včetně způsobů jejich financování, bohužel však nepřiměřené vzhledem k rozsahu a naléhavosti úkolů, které měly řešit. Problematika panelových sídlišť nespočívá ovšem jen v jejich fyzických nedostatcích a také cesta k jejímu řešení či zmírnění nevede pouze přes ozdravné zásahy do jejich fyzického charakteru. Výstavba sídlišť a jejich urbanistická koncepce byla totiž také rozsáhlým, dobově podmíněným sociálním projektem. V něm se odrážely a prolínaly na jedné straně vlivné programové představy moderního evropského levicově orientovaného funkcionalistického urbanismu z meziválečného období, přetavené naším domácím prostředím, a na straně druhé pragmatické potřeby a možnosti socialistického režimu v 60. až 80. létech minulého století. Urbanistická moderna požadující dostupné a zdravé bydlení pro široké vrstvy obyvatelstva vystoupila v 30. létech ve svém programovém dokumentu Athénské chartě s řadou tehdy revolučních myšlenek: s požadavkem funkčního zónování měst, a tedy i vytváření městských okrsků s výhradně rezidenční funkcí, s potlačením tradiční uliční struktury ve prospěch rozvolněné zástavby a zeleně, se stavěním do výšky, a také s programem podpory sociální integrace obyvatel měst urbanistickými prostředky, např. prosazováním kolektivního bydlení a sdílení společného rezidenčního prostředí příslušníky různých sociálních vrstev. Socialistickému režimu tyto principy vyhovovaly jednak rezonovaly s jeho vlastní ideologií s představami o formování nové společnosti, s jeho sociálním inženýrstvím a technokratismem, jednak otevíraly na počátku 60. let cestu k řešení tehdejší akutní bytové nouze k zahájení rozsáhlé státem organizované výstavby panelových sídlišť úspornými průmyslovými technologiemi využívajícími typizované prvky, a to převážně na volných terénech na okrajích měst. Tato forma bytové výstavby zcela dominovala v roce 1970 tvořila panelová výstavba 90,1 % všech nových bytů v bytových domech a v roce 1985 dokonce celých 98,8 %. Jak poznamenal sociolog Jiří Musil, uplatnily se tak na scéně našich měst principy Athénské charty, ovšem ve zvulgarizované podobě a způsobem, který její autoři nepředpokládali. Prosadily se včetně ideálu sociálně homogenizovaného bydlení pro naprostou většinu obyvatel potřebujících ve městech novou střechu nad hlavou, a to bez ohledu na jejich sociální postavení, bylo totiž bydlení v panelových domech jediným dostupným řešením. Československá sídliště se proto nestala, na rozdíl od obdobných komplexů v západní Evropě, místy segregovaného sociálního bydlení, tj. bydlení sociálně slabých vrstev obyvatelstva doprovázeného problémy, které bývají s touto uživatelskou kategorií často spojeny. Na chodbě panelového domu se u nás mohli a dosud mohou jako sousedé setkávat příslovečný vysokoškolský profesor s příslovečným instalatérem. Jestliže sociální segregace byla na sídlištích výjimkou, příznačná byla naopak segregace věková resp. generační důsledek prioritního přidělování nových bytů mladým manželům, zejména mladým rodinám. Buďme však při celkovém posuzování našich panelových sídlišť spravedliví a nenechme se, jak se mnohdy stává, unést pouze jejich oprávněnou kritikou nepřihlížející k tomu, co pozitivního sídlištní výstavba ve své době přinesla. Sídliště pomohla zmírnit, i když nikoliv vyřešit, tehdejší vleklou bytovou nouzi, poskytla relativně kvalitní bydlení v bytech převážně I. kategorie obyvatelstvu přicházejícímu do měst z většinou podstatně horších bytových poměrů, umožnila samostatný start velkému počtu mladých dvojic resp. rodin žijících dosud rozděleně nebo tísnících se v bytech svých rodičů. Sídliště také byla, jak už jsme zmínili, sídelním prostředím, které nevytvářelo sociálně-prostorovou segregaci a které se ve své většině nestalo chronickým ložiskem sociálních problémů. Sociologické výzkumy československých sídlišť provedené koncem sedmdesátých let dnes už neexistujícím Výzkumným ústavem výstavby a architektury (VÚVA) prokázaly, že většina jejich obyvatel byla se svým bydlením spokojená a že jejich sociální život nebyl, na rozdíl od převládajících představ, atomizován. Občas zaznívající pohrdlivé označování panelových sídlišť jako králíkáren může snad vystihnout uniformitu panelových domů a bytů, nikoliv ale jejich sociální život. 6 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 3/2008

6/2005 V OZOVKY A LETIŠTĚ

6/2005 V OZOVKY A LETIŠTĚ 6/2005 V OZOVKY A LETIŠTĚ S POLEČNOSTI A SVAZY PODPORUJÍCÍ ČASOPIS SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 e-mail: svcement@iol.cz www.svcement.cz

Více

P R E F A B R I K A C E

P R E F A B R I K A C E 1 / 2 0 0 5 P R E F A B R I K A C E S P O L E Č N O S T I A S V A Z Y P O D P O R U J Í C Í Č A S O P I S SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 email:

Více

1/2009 O BČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY

1/2009 O BČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY 1/2009 O BČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 e-mail: svcement@svcement.cz www.svcement.cz 56/ G RAFICKÝ B E T O N A

Více

MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY. novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty

MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY. novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty 4 6 18 19 22 26 35 39 42 44 47 51 56 59 64 64 70 71 71 72 73 76 78 80 84 ÚVODNÍ BLOK (ODBORNÝ GARANT

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY ing. arch. Jiří Palacký GIS A INVENTARIZACE VÝROBNÍCH ÚZEMÍ TRADIČNÍCH PRŮMYSLOVÝCH MĚST ČR PO ROCE 1990 GIS AND AN INVENTORY OF TRADITIONAL INDUSTRIAL

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY. Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE (ARCHITEKTURY)

ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY. Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE (ARCHITEKTURY) ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE STAVEBNÍ KULTURY (ARCHITEKTURY) Analýza stavební kultury Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE STAVEBNÍ KULTURY (ARCHITEKTURY)

Více

UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA 5. kolektiv autorů

UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA 5. kolektiv autorů UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA 5 kolektiv autorů Praha 2009 návrh obálky: Zuzana Kramářová zdroj fotografie: Zuzana Kramářová ( brownfield v Novém Kníně, 2007 ) Poznámka editora Publikace vznikla v rámci řešení Výzkumného

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Diplomová práce Autor: Bc. Zdeněk Černošek Finance Vedoucí práce:

Více

Sešity pro sociální politiku ROMOVÉ VE MĚSTĚ

Sešity pro sociální politiku ROMOVÉ VE MĚSTĚ Sešity pro sociální politiku ROMOVÉ VE MĚSTĚ Socioklub Praha 2002 editor ing.petr Víšek ISBN 80-86484-01-7 Obsah Problémy bydlení etnických menšin a trendy k rezidenční segregaci v České republice str.3

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT

JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT obsah str. 6-9 str. 12 13 str. 14-15 str. 16 17 str. 18-19 LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 3/2010, ročník 7 vychází 4x ročně, toto číslo vychází 30. 09. 2010 vydavatel: Lafarge

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. Karel Maier a kolektiv

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. Karel Maier a kolektiv UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Karel Maier a kolektiv UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Karel Maier a kolektiv Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické

Více

životní cyklus staveb časopis diskuze: pozice stavebních inženýrů a architektů v České republice stavba roku: Rekonstrukce Malostranské besedy 03/11

životní cyklus staveb časopis diskuze: pozice stavebních inženýrů a architektů v České republice stavba roku: Rekonstrukce Malostranské besedy 03/11 2011 MK ČR E 17014 03/11 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

Tuto práci a její zveřejnění finančně zajistil Open Society Institute - Budapest (OSI) v rámci programu Local Government and Public Service Reform

Tuto práci a její zveřejnění finančně zajistil Open Society Institute - Budapest (OSI) v rámci programu Local Government and Public Service Reform Tuto práci a její zveřejnění finančně zajistil Open Society Institute - Budapest (OSI) v rámci programu Local Government and Public Service Reform Initiative (LGI). OBSAH Úvod.... 3 Část I. Segregace Sídelní

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT VLIV REVITALIZACE

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ Materiály z XX. setkání odborné skupiny pro spolehlivost Praha, září 2005 OBSAH NÁSTROJE PRO

Více

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27 03/ 2008 JOURNAL L A F A R G E C E M E N T PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13 BETON NA VLNÁCH str. 24 27 obsah aktuality Lafarge aktuálně 1 3 téma Snižování hlukové zátěže pokračuje 4 6 technologie Pohledový

Více

Sborník přednášek seminářů. Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011

Sborník přednášek seminářů. Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011 Sborník přednášek seminářů Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011 Vážení zástupci měst a obcí Libereckého kraje, Česká společnost pro osvětlování a Svaz obcí Libereckého kraje pro

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ Bydlete s RCB Bydlete s RCB 1 Časopis nejen pro revitalizaci bytových domů 1 / 2009 VÍCE FINANCÍ Z PROGRAMU PANEL MOHOU DOMY DÝCHAT? PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ 2 Bydlete s RCB EDITORIAL Bydlete s RCB 3 Na začátku

Více

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.7 Dopravní infrastruktura

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.7 Dopravní infrastruktura Garant kapitoly Funkční složky: Ing. arch. Naděžda Rozmanová Zpracovatel kapitoly Dopravní infrastruktura: Ing. František Nantl Zpracovatel výchozí kapitoly v roce 2006: Ing. Stanislav Prokeš Zveřejněno:

Více

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait 4 20 08 informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù Na jubilejním Mezinárodním strojírenském veletrhu zůstavá pavilon C součástí

Více