Architektonicko - stavební část:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Architektonicko - stavební část:"

Transkript

1 Architektonicko - stavební část: Architektonické a dispoziční řešení : Hlavním záměrem projektu je doplnit a posílit síť gastronomických a hygienických zařízení v areálu zoologické zahrady. Cílem je vytvořit nový, kompaktní a zajímavý prostor pro návštěvníky. Záměr architektonické koncepce je plynule navázat objemem navrhovaných budov na nově vzniklý provozní objekt hrochů a antilop. Projekt řeší soubor dvou budov: restauraci s gastronomickým provozem a objekt hygienického a provozního zázemí, jejich napojení na areálové i mimo-areálové rozvody sítí a dopravu. Soubor budov restaurace je tvořen jednopodlažními objekty s intenzivní zelení na rovných střechách. Půdorysné rozměry objektů jsou cca 22,5x9,5m restaurace a 7,0x13,0m provozní a hygienické zázemí, ±0,0=210,85m n.m., atika +4,30=215,15m n.m. V návaznosti na restauraci jsou navrženy nezbytné úpravy v jejím okolí zásobovací dvůr napojený na zásobovací dvůr sousedního pavilonu hrochů, terénní úpravy a opěrné zdi, nové návštěvnické cesty, venkovní konzumační a volné zpevněné prostory, sadové úpravy. Architektonické řešení je založené na potlačení obslužných prostorů, provozů a objektů a naopak zdůraznění charakteru přilehlých expozic zoo, které jsou hlavním cílem prohlídky. Restaurace i budova s hygienickým zázemím jsou koncipovány jako jednopodlažní nepodsklepené objekty s intenzivní zelení na střechách. Jsou jakoby zapuštěné do zemního valu obíhajícího sousední pavilon hrochů a antilop. Z objektů restaurace a WC se uplatňují pouze některé obvodové kamenné zdi a betonová markýza nad přístupovým chodníkem a výdejním prostorem. Dominuje venkovní konzumační prostor v zeleni. Objekt restaurace zahrnuje vnitřní výdej a konzumační prostor pro návštěvníky, který bude možno na hlavní sezonu otevřít směrem na jih do venkovního odbytového prostoru prosklenou stěnou. Místnosti provozního a hygienického zázemí vč. skladů, přípravny a výdeje jsou umístěny u prostoru zásobování a nakládání s odpady orientovaným k obslužné komunikaci na severní straně. V zemním valu na západní straně je zapuštěno nezbytné zádveří pro mimosezóní provoz. Objekt WC je oddělen provozní exteriérovou chodbou, která propojuje venkovní konzumační prostor a zásobování. WC je rozděleno na pánské a dámské vč. dvou místností pro osoby se sníženou schopností pohybu vč. zázemí pro kojence. V severní části budovy u obslužné komunikace jsou dvě místnosti pro uskladnění odpadu a místnost technologického zázemí objektu (kotelna). Na snížené střeše jsou umístěné vzduchotechnické jednotky zakryté stěnou z tahokovu. Řešení respektuje požadavek Zoo na zachování plynulého provozu na všech přilehlých areálových i mimo-areálových komunikacích. Zastavěná plocha navrhovaného souboru staveb ,5 m2 Z hlediska vnitřního technického vybavení bude stávající objekt vytápěn plynovou kotelnou, vzduchotechnicky větrán a chlazen, vybaven elektroinstalací a zdravotně technickými rozvody kanalizace, vody a plynu. Pro provozní část restaurace je navrženo speciální technické vybavení gastro-provozu. Objekt je navržen jako železobetonový monolitický stěnový systém, v prostoru gastroprovozu kombinovaný se sloupy. Stropní konstrukce jsou navrženy z hladkých bezhřibových desek, v prostoru nad restaurací je navržena vylehčená deska. Ploché střechy jsou zakončeny monolitickými atikami. Založení objektu je navrženo plošné na základových pasech. K vlastnímu objektu restaurace přiléhají tři opěrné stěny.

2 Technická část : HSV : Zemní práce : Příprava území (demolice zpevněných ploch, odstranění všech odpadních materiálů, stavební suti a větších kamenů, skrývka ornice, kácení dřevin, odstranění dřevní hmoty a náletové a podrostové dřeviny vč. kořenů a vyklizení místa stavby) je součástí samostatného objektu I.O.01. Hlavní figury výkopů tj. především kóta lokální úrovně násypů na rostlý terén bude provedena na kotu 210,00m.n.m. Vzhledem k výšce stávajícího terénu dojde k výkopu na hlavní figuru cca pod polovinou půdorysu objektu. Na takovéto pláni budou provedeny výkopy rýh základových pasů a rýhy pro inženýrské sítě. Stěny výkopů svahovány dle doporučení geologa. Hlavní figury násypů budou upraveny strojně, Dílčí figury základových pasů budou vyhloubeny strojně na kotu o mm vyšší a zbytek bude dokopán ručně. Objekt bude vytyčen dle projektové dokumentace. Dále se zřetelně vyznačí výškový bod, od kterého se určí veškeré příslušné výšky. Výkop je nutné dle potřeby zabezpečit proti pádu a během výkopových prací dbát BOZP. Základové poměry : Projektované objekty restauračního zařízení jsou situovány v prostoru mezi areály výběhů slonů a stáje antilop, provedeny zde byly průzkumné vrty IJ-7 a HJ-8. Základové poměry zde odpovídají předpokladům první průzkumné etapy, tj. pod málo mocnou vrstvou navážek (geotypy GT 1 a GT 2) a písků s měnícím se podílem jílovitohlinité složky (geotyp GT 4) se v úrovni -2,6 až -3,0 m p. t. nachází povrch rozvolněného skalního podkladu (geotyp GT 7). Mocnost partie velmi silně rozvolněné břidlice se zavířenými valouny a šmouhami písku se v průměru pohybuje kolem 0,5 m a v jejím podloží se nachází zvětralá a navětralá partie břidlice (geotypy GT 8 a GT 9). V případě návrhu běžného plošného založení lze tak uvažovat s hodnotou tabulkové výpočtové únosnosti Rdt = 250 kpa. V případě návrhu podsklepení objektů a úrovně základové spáry mělce pod povrch břidlic skalního podkladu lze uvažovat s hodnotou tabulkové výpočtové únosnosti Rdt = 0,40 MPa, při návrhu ještě hlubšího založení pak s hodnotou Rdt = 0,60 MPa. Pro jednotlivé geotypy můžeme očekávat tyto hodnoty geotechnických vlastností: GT 4 písek: S2-SP, ρ = 1850 kgm-3, ν = 0,28, Edef = MPa, cef = 0 kpa, φef = 31-32, m = 0,2. GT 7 břidlice porušená: Cb, ρ = 2000 kgm-3, ν = 0,30, Edef = MPa, cef = kpa, φef = 32-34, m = 0,3. Hydrogeologické poměry- Při hloubení průzkumných vrtů v místě stavby nedošlo k naražení hladiny podzemní vody, jejíž úroveň se předpokládá dle průběhu zón oslabení horninového masivu v hloubce m pod terénem. Geologické a hydrologické poměry podrobně popsány v Inženýrsko-geologickém průzkumu přiloženém v Dokladové části D. Základy : Založení objektu je řešeno jako plošné na základových pasech uložených do nezamrzne hloubky nebo min. 300 mm do rostlého terénu, předpokládá se založení do zemin geotechnického typu GT 2. Dle geologického průzkumu je tato zemina podmínečně vhodná, a proto před započetím stavebních prací bude proveden doplňující inženýrsko geologický průzkum, zejména provedení penetračních zkoušek v ploše objektu. Na základě doplňkového průzkumu bude rozhodnuto o případných sanačních pracích základové spáry (přehutnění, výměna nevhodných zemin apod.) Sanační práce nejsou součástí dokumentace a budou na základě doplňkového IGP detailně řešeny v dokumentaci pro realizaci stavby. Základové pasy jsou navrženy jako slabě armované KARI sítí při obou površích a rohy pasů provázat vyztuží L až na základový pas v ose C, který je navržen železobetonový s vázanou výztuží. Na pasy a na zhutněnou štěrkovou vrstvu bude provedena betonová mazanina tl. 100mm přetažená přes pasy. Na ni bude položena hlavní hydroizolace objektu a ochráněna betonovou vrstvou tl. 100mm. Na ni bude provedena podlahová deska navržená v tl. 150mm. Beton základových konstrukcí je navržen C25/30-XC1. Pod podlahovou deskou a základovými pasy budou provedeny podkladní betony z C12/15 v tl.

3 100mm ochraňující základovou spáru před klimatickými vlivy. Základová spára nesmí promrznout ani přezimovat!! Zásypy a vyrovnávací vrstvy provedeny ze štěrkovýpískového podsyp min. tl. 300mm hutněného po tl. 150mm na Id>0,67. Projektant požaduje převzít základovou spáru geologem! V případě, že při přejímce základové spáry budou zastiženy lokálně nevhodné zeminy, bude upraven rozsah případně změna základových konstrukcí. Před betonáží základových pasů nutno osadit průchodky dle projektů ZTI, plynu, elektro a dostatečně utěsnit. V místě revizních šachet kanalizace je nutné osadit těsné chráničky pro tlakovou vodu. Do základové spáry obvodových pasů nutno uložit zemnící pásek hromosvodu a vyvést zemnící vodiče nad terén s dostatečnou délkovou rezervou pro napojení ve zkušební svorce (viz. část elektro). Základové konstrukce budou od stávajích základových konstrukcí oddilatovány vložením desky z XPS. Podrobnosti viz. část Statika. Svislé konstrukce : Hlavní svislé nosné konstrukce tvoří železobetonové obvodové stěny tl. 250mm a vnitřní stěny tl.200mm. V části gastroprovozu restaurace jsou svislé konstrukce doplněny čtveřicí žb sloupů profilu 600x200mm. Veškeré svislé konstrukce budou z betonu C25/30-XC1. Vnitřní nenosné stěny v hygienickém zázemí i v objektu restaurace budou vyzdívané z cihelných bloků příčkovek na MVC 25 a to v tl. 125mm. Instalační příčky a předstěny budou vyzděny z porobetonových tvárnic na cementovou maltu v tl. 150mm. V rámci základů budou revizní šachty kanalizace vyzděny z beronových tvárnic pro ztracené bednění tl. 150mm. Stejně bude řešená podezdívka v místě hlubších základů pro založení kamenného obkladu. Překlady nad otvory v obvodových konstrukcích budou žel. bet. monolitické, které jsou součástí svislých nosných konstrukcí. Uvnitř dispozice budou dveřní otvory překlenuty překlady systémovými s přesahem mm na každou stranu, alternativně válcovaný profil Uč. 80 na plocho. Prostupy veškerých inženýrských sítí skrze stavební konstrukce budou řádně utěsněny dle druhu sítě a konstrukce. Důležité je řádné systémové napojení na hydroizolace a v případě prostupu skrze požární stěnu těsnit specielními atestovanými PO tmely. Markýza před restaurací bude podepřena ocelovými sloupky uzavřeného profilu TRH 120x4. Sloupky budou do základových konstrukcí kotveny přes patní desku chemickými kotvami, pod patní deskou bude provedeno podlití v tl. 30mm zálivkovou maltou. V hlavě budou opatřeny skrytou ocelovou hlavicí, ke které bude přivařena výztuž desky. Sloupky jsou navrženy z oceli S235 JRG2. Povrchová úprava bude provedena antikorozními metalickými nátěry finální barvy tmavě šedé v souladu s ČSN EN ISO a ČSN ISO Součástí objektu restaurace jsou přiléhající opěrné zdi OZ 01 a OZ 02, které tvoří ohraničení pro modelaci zásypů objektu. Opěrné stěny jsou navrženy jako monolitické železobetonové úhlové zdi, oddilatované od objektu restaurace. Zásyp bude proveden z vhodné zeminy (nejspíše z místního výkopku) a ornice v tl mm. Zeminy budou v místě svahu baleny dle projektu I.O.02. Opěrná stěna OZ 01 je navržená proměnné výšky s tloušťkou stěny 0,3m. Pata je navržena o celkové šířce 1,6m nebo 1,2m a o výšce 0,5m. Opěrná stěna OZ 02 je proměnné výšky s tloušťkou stěny 0,3m. Opěrná zeď včetně základu je navržena z betonu C25/30-XC4,XF1 a vyztužena KARI sítěmi a vázanou výztuží z oceli (R). Tvar opěrných stěn je patrný z výkresové dokumentace. Vodorovné konstrukce : Stropní konstrukce na objektu hygienického zázemí je řešena jako monolitická deska tl. 200mm pnutá v obou směrech a uložená na obvodové a vnitřní železobetonové stěny. Nad technologickými místnostmi je deska tl. 250 mm překonzolovaná za objekt. V restaurační části je rovněž hladká obousměrně pnutá deska tl. 200 mm nad gastroprovozem a technologickou místností, v části nad vnitřní konzumací je vylehčená deska celkové tl. 425mm. Deska bude vylehčena modulárními prvky z recyklovaného plastu pokládaných na předem připravené celoplošné bednění. Odlehčovací prvky vytvoří rastr žeber 120mm v rozteči 0,64 m. Obvodové atiky jsou navrženy v tloušťce shodné se stěnami, světlíky jsou lemovány atikami tl. 150mm. Konstrukce jsou navrženy z betonu C25/30-XC1.

4 Prostup komínu a prostupy odětrání kanalizace a trubek s topným médiem pro VZT jednotky jsou na střeše vedeny prostupy ve střešní desce a opatřeny nadstřešním zdivem nebo hydroizolační manžetou. Ve veřejných prostorách objektu hygienického zázemí, budou provedeny pevné hladké sádrokartonové podhledy vhodné do vlhkého prostředí na nosný rošt z hliníkových C profilů. Světlá výška pod podhledem +2,8 m a 2,6m. V konzumační části restauračního objektu bude proveden rastrový akustický pohltivý širokopásmový podhled s hodnotou váženého činitele zvukové pohltivosti alespoň αw=0,9 na nosný rošt z hliníkových T profilů. V provozní části restauračního objektu (gastroprovoz a zázemí zaměstnanců) bude rozebíratelný minerální kazetový podhled na nosný rošt z hliníkových C profilů. Podhled musí být atestovaný pro užití v gastronomických provozech. Do podhledů budou v místě armatur a VZ jednotek osazeny revizní dvířka. Obvodové atiky jsou navrženy v tloušťce shodné se stěnami, světlíky jsou lemovány atikami tl. 150mm,pásový v tl. železobetonového žebra. Konstrukce jsou navrženy z betonu C25/30-XC1. Z čela restaurační části, a částečně mezi objekty je navržena markýza tepelně oddělana pomocí prvků přerušujících tepelný most iso nosníky. Horní hrana markýzy je spádovaná a zakončená okapní hranou pro odtok vody a uložena na ocelové sloupky, viz. výkresová dokumentace. Konstrukce markýz je navržena z betonu C25/30-XC4, XF1. Markýza na objektu WC v místě VZT jednotek je tepelně oizolována. Součástí objektu restaurace jsou přiléhající opěrné zdi OZ 01 až OZ 03, které tvoří ohraničení pro modelaci zásypů objektu. Opěrné stěny jsou navrženy jako monolitické železobetonové úhlové zdi, oddilatované od objektu restaurace. Zásyp bude proveden z vhodné. Opěrná stěna OZ 01 je navržená proměnné výšky s tloušťkou stěny 0,3m. Pata je navržena o celkové šířce 1,6m nebo 1,2m a o výšce 0,5m. Opěrná stěna OZ 02 je proměnné výšky, OZ 03 konstantní výšky tloušťkou stěny 0,3m. Pata je navržena tl. 0,5m je pod patou opěrek bude provedena vrstva podkladního betonu C12/15 v min. tl. 100mm ochraňující základovou spáru před klimatickými vlivy. Doporučujeme navíc provést drenáž za opěrnými stěnami a ve stěně odvodňovací trubky (DN30-50) 200 mm nad UT. Opěrná zeď včetně základu je navržena z betonu C25/30-XC4,XF1 a vyztužena KARI sítěmi a vázanou výztuží z oceli (R). Tvar opěrných stěn je patrný z výkresové dokumentace. Zpevněné plochy : Terénní valy zpevněný balenou zeminou dle I.O.02 bude opatřen teráskami, které budou provedny z prken a do země kotveny ocelovými tyčemi. Ostatní zpevněné venkovní plochy (chodníky, plocha venkovní konzumace, pojízdné komunikace, chodník mezi objekty, okapní chodníček) jsou předmětem části IO 02 Komunikace. Úpravy povrchů : Povrchy vnitřní: - veškeré nové zděné konstrukce dvouvrstvá štuková omítka + keramický obklad, epoxidový nátěr nebo omyvatelný nátěr klasického typu. Na betonové stěny a stropy bude aplikována vyrovnávací cementová stěrka. Finální povrchová úprava bude omyvatelný nátěr klasického typu případně omyvatelný epoxidový nátěr. Alternativně použity specielní stěrky na bázi cementu.v prostorách přípravny a konzumace jídel bude s atestem pro restaurační provoz. Na omítky budou použity podomítkové hliníkové lišty (hrany, přechody, dilatace). Sádrokartonové konstrukce budou opatřeny disperzním nátěrem. Veškeré svislé i vodorovné styky zdiva, sádrokartonu, betonu, tepelné izolace a drenážky pro instalace budou bandážovány!!! Veškeré nátěry vč. požadované penetrace dle výrobce. Povrchy vnější: - zateplená fasáda bude opatřena kamennou přizdívkou tl. 150mm nebo stěrkovou omítkou jako systémová součást kontakního zateplovacího systému. KAMENNÝ OBKLAD Z LOMOVÉHO KAMENE - materiál pískovec - šířka obkladu 150mm - převažující pohledový rozměr kamene300x150 - převažující šířka spáry 5-20mm - kotvená nerez kotvami k žb stěně (7kotvy na m2) - nad otvory vynesená konzolovou kotvou - zděné na MC5,0 - bez výplně pohledových spár - ostění a nadpraží lemováno oplechováním (viz. klempířské a zámečnické a výrobky)

5 Obklad v místě HUP bude zesílen pro plné zpuštění skříně HUP. Nadpraží prosklené stěny a výdejových oken vč. parapetu bude obloženo plechem jako podklad pro reklamu. Součástí oplechování bude příprava pro osazení svítidel pro osvětlení reklamy. Obklad bude proveden z ocelového pozinkovaného plechu s organickým povlakem tl. 2mm v barvě tmavě šedé. Stejný obklad bude proveden na severní fasádě v místě mezipolí okem. Obklad bude proveden na rošt z ocelových pozinkovaných bodových a liniových prvků (konzol a plechových profilů). Tl. plechů konzol 2mm, tl. plechů lišt 1,25mm. Rošt musí zajistit zamezení tepelných mostů. Kladečský plán vč. návrhu způsobu kotvení provede dodavatel systému. Ostění dveřích a okenních otvorů v místě kamenného obkladu bude obloženo ocelovým pozinkovaným plechem s organickým povlakem tl. 2mm v barvě tmavě šedé. Atyky budou též oplechovány a to vč. vrstvy kamenného obkladu. Vyspádování směrem na střechu. Součástí dodávky je vlastní obkladový materiál vč. všech kotvívích prvů, montážního plánu, dimenzí a výrobní dokumentace. Podlahy : - viz. Skladby konstrukcí ve výkresové dokumentaci + legendy místností V prostoru konzumace návštěvníků bude na betonové mazanině vyztužené KARI sítí 6/100/100 tl.60mm a nivelační stěrce, finální podlaha z lité protiskluzné epoxidové stěrky protiskluzné tl. 2-3mm pevnosti min.40mp. Podlaha obsahuje podlahové vytápění.ostatní prostory provozního a hygienického zázemí budou mít finální vrstvu podlahy z keramické dlažby s protiskluznou úpravou s atestem pro restaurační provozy. Skladba v prostorách s mokrým provozem bude obsahovat stěrku. Stěrka bude vytažena min. 150m na stěny. V přípravně a umývárně zaměstnanců a na stěně za umyvadly bude stěrka vytažena do výše obkladu. Mírné spádování do vnitřních vpustí. Bližší specifikace pro podlahy v gastroprovozu viz SO V objektu restaurace je navrženo v celé podlahové ploše, kromě dvou skladů v zázemí, podlahové vytápění. Dilatace podlah musí být provedeny nejvýše v přípustných rozměrech daných technologickými postupy dané skladby. Povrchy podlah musí splňovat požadavky na protiskluznost dle příslušných ČSN a vyhl. 269/2009. Dodavatel ručí za dodržení předepsaných technologických postupů a norem. Na železobetonové markýze bude proveden hydroizolační nátěrový systém na beton např. z epoxidové penetrace + 2x PU elastický matný nátěr. Nátěr či stěrka musí být trvale odolná povětrnostním vlivům, trhlinkám konstrukce a UV záření. Z estetického hlediska musí povrch imitovat barvou i strukturou pohledový beton. Výplně otvorů : Vnější vstupní dveře - jednokřídlové ocelové zateplené do ocelové dvoudílné tepelněizolační zárubně, požadované tepelně technické parametry U = 1,7 W/m2K. Dveře v obvodové stěně do chodby mezi objekty musí mít požární odolnost EI15-C DP1, barva zvenčí- tmavě šedá. Vnější dělící dveře kývavé nezateplené ocelové opláštěné tahokovem a bez zárubně kotvené přes tepelný izolant a kamenný obklad do žb. stěny. Prosklené jižní stěny restaurace - Je navržený systém shrnovacích a posuvných hliníkových tepelně izolovaných dveří do venkovního prostředí, kterými lze zcela otevřít prosklené stěny restaurace o rozměrech 10000x2500mm. Modulový rozměr pro dělení jednotlivých křídel je 1000mm. Křídla těchto dveří se budou skládat směrem dovnitř a bude je možné posunout do stran pomocí jakostních kladek pohybujících se po ocelových kolejnicích kotvených do ž.b. konstrukce na chemické kotvy. Práh (konstrukce spodního pojezdu) shrnovací stěny bude max. 20mm vysoký (bezbariérovost). Stěny budou s izolačními dvojskly- energetický požadavek Uf=1,4 W/(m2K), Uw=1,1W/(m2K). Barva šedá. Součástí prosklené fasády jsou též dvoukřídlé mimosezóní vstupní dveře ve stejném charakteru jako dveře shrnovací. Vnitřní dveře dvoukřídlé prosklené do zádveří provedeny ve stejném charakteru a jako součást proskleného pláště. Vnitřní dveře jednokřídlé plechové nebo dřevěné křídlo do ocelové obložkové nebo klasické hranaté zárubně. Vnitřní dveře doplňují dveře sprchové a posuvné dvoukřídlé dveře do úklidu.

6 Výsuvná okna v pásu (5 oken) hliníková s izolačními dvojskly, o celkovém rozměru 10000x1900mm, otevíravá, sklopná, požadavek energetický Uf=1,4 W/(m2K), Uw=1,1W/(m2K). Barva šedá. Pevné exteriérové okno bude tepelněizolační z hliníkových profilů o rozměru 4900x1600. Ostatní okna budou z plastových profilů s 5ti komorami se součinitelem prostupu tepla - Uw=1,2 W/(m2K). Barva tmavě šedá. Světlíky bodové plastové systémové světlíky kupolové půdorysných rozměrů á700x700mm s plastovou tepelně izolační manžetou, celková výška 500mm, požadované tepelně technické parametry U = 1,5 W/m2K Parapetní desky jsou navrženy v postformingovém provedení tl. 38mm (vysokotlaký laminát tl. 06mm) v dekoru dle výběru investora. Výplně otvorů jsou navrženy k osazení do připravených stavebních otvorů, dodavatel musí zajistit jejich kotvení ke stavebním konstrukcím, tepelnou izolaci a hydroizolaci spár. Před vlastní výrobou či objednání jednotlivých prvků nutné doměřit skutečné stavební otvory. Dodavatel zajistí statické výpočty skel, rámů a prosklených stěn a předá návrh kotvení. Tepelná izolace musí být dodržena v celé konstrukci výplní vč. rámu a napojení. Větrání a odvodnění drážek a komor musí být provedeno tak, aby vznikající vlhkost byla odváděna ven. Těsnící konstrukce musí splňovat požadavky na namáhání pro konstrukce výplní a umožňovat výměnu. Volba profilů, příslušenství a kování u oken musí být provedeno dle platných podkladů výrobců soustav. Doplňkové konstrukce : Zelená střecha Intenzivní nebo extenzivní zeleň na střechách je popsána a dodávána projektem sadových úprav IO 05. Vrstvy substrátu jsou dodávkou stavební části: Budou použity speciální substráty - substrát pro jednoduchou intenzivní střechu tl. souvrství do 250 mm (s vegetací traviny, trvalky, keře) a substrát pro intenzivní zelenou střechu tl. souvrství do 400 mm (s vegetací trvalky, traviny, keře). Není možné použít ornici ani běžný zahradnický substrát. Na střešní vpusti budou umístěny ochranné koše sloužící jako revizní šachty s roštěm 300x300mm. Součástí budou nástavce pro dosažení správné výšky. Dále bude kolem všech nadstřešních konstrukcí a v místě střešních vpustí umístěn štěrkový pás z praného kameniva frakce do filtrační textilie. Před vstupy budou umístěny čisticí rohože. Na revizních šachtách budou osazeny zapuštěné poklopy s výplní dle podlahové krytiny v místnosti. Na veřejném WC budou osazeny dělící montované sanitární zástěny vč. pisoárových příček. WC pro invalidy bude osazeno prvky dle vyhl. 398/2009 Sb. Vč. přebalovacích pultů. Odtah spalin pro připojení spotřebičů musí být prohlédnut odpovědnou osobou a vydána revizní správa předaná montážní organizaci. Napojení spotřebiče na odtah spalin musí být provedeno v souladu s platnými ČSN ,ČSN Práce PSV : Izolace proti vodě: Z hlediska hydrofyzikálního namáhání lze konstatovat,že i po provedeném inženýrsko-geologickém průzkumu nebyla v dané lokalitě podzemní voda zastižena. Z hlediska hydrofyzikálního námáhání stavby půjde pouze o krátkodobé nadržení povrchových vod eliminované navrženou plošnou drenáží ze štěrkových hutněných násypů. Při realizaci stavby bude stav spodní vody aktualizován. Hydroizolace spodní stavby je navržena na namáhání tlakovou vodou,byť předpokládáme její krátkodobé působení! Jedná se o hydroizolace vodorovné a svislé tj. podlah a stěn, hydroizolace plochých střech a stěrkové hydroizolace podlah a stěn mokrých provozů. Hlavní izolace je z dvojice modifikovaných živičných pásů. Na podkladní konstrukce budou

7 natavovány pásy ve dvou vrstvách. Hydroizolace bude chráněná geotextílií a nopovou folií z PE,dle konkrétní polohy. Podrobnosti viz. skladby konstrukcí ve výkresové dokumentaci.hydroizolace bude vytažena přes zpětný spoj min. 300mm nad nejvyšší přilehlý terén a příslušně ochráněna extrudovaným polystyrenem a nopovou folií. Všechny místnosti s mokrým provozem budou mít ve skladbě podlahy hydroizolaci včetně nátěrové hydroizolace stěn. Tepelná izolace v podlahách je ochráněna proti vlhkosti z betonové směsi PE folií. Ve skladbě zelené střechy je použita nopová folie a živičná hydroizolace s atestem na prorůstání kořínků. Veškeré prostupy inženýrských sítí řádně napojit na hydroizolační systém dle typologických detailů dodavatele izolací. Tento výše popsaný hlavní hydroizolační systém bude ještě doplněn minerálními stěrkami na cementové bázi aplikovanými v místech pracovních spar na styku základ-stěna apod.-prováděné dle doporučení výrobce. Markýza: Na železobetonové markýze bude proveden hydroizolační nátěrový systém na beton např. z epoxidové penetrace + 2x PU elastický matný nátěr. Nátěr či stěrka musí být trvale odolná povětrnostním vlivům, trhlinkám konstrukce a UV záření. Z estetického hlediska musí povrch imitovat barvou i strukturou pohledový beton. Případné prostupy veškerých inženýrských sítí skrze stavební konstrukce budou řádně utěsněny dle druhu sítě a konstrukce. Hydroizolace budou realizovány odbornou zkušenou firmou dle technologického postupu výrobce!! Izolace tepelné : V podlaze - desky polystyren EPS-200-S tl.100 mm. + systémové desky EPS s prolisy pro podlahové vytápění tl.30 mm Střecha - polystyrénové klíny EPS 200-S ve spádu min 1,8% lepené bodově asfalt. lepidlem a mechanicky kotvené, tl mm nebo mm + desky XPS na zámky tl. 80 mm Obvodový plášť - desky z XPS (ve styku se zeminou a min. 300mm nad přilehlý terén a EPS polystyrenu tl.120 mm (na zámky, bodově lepené) V místě požárbě nebezpečného prostoru ze sousedního požárního úseku bude tepelný izolant změněn na minerální rohož desku vhodnou pro kontaktní zateplovací systémy. Vnitřní stěny V kotelně a skladu obalů bude na stěnu sousedící s vytápěným prostorem WC nalepena tepelná izolace z EPS v tl. 60mm. zámky. Chladící a mrazící sklady budou obloženy typovými chladírenskými polyuretanovými panely na Okenní a dveřní výplně budou doplněny ve styku s konstrukcemi, v místě ostění, parapetů a nadpraží XPS a montážní pěnou. Provedení izolací musí být takové, aby zamezilo vzniku tepelných mostů. Tepelné izolace musejí být aplikovány na suché povrchy, u větších mocností ve dvou vrstvách s vystřídáním spár. Izolace akustické V konzumační části restauračního objektu bude proveden rastrový akustický pohltivý širokopásmový podhled s hodnotou váženého činitele zvukové pohltivosti alespoň αw=0,9 na nosný rošt z hliníkových T profilů. Prostupy musejí být utěsněny minerální rohoží. Rozvody potrubí, které vedou v místnostech s hlukovou expozicí budou akusticky oizolováno. Prosklené plochy a ostatní výplně otvorů (okna, dveře, skleněné stěny) budou splňovat akustické hodnoty. Akustické izolace jednotlivých technologií jsou specifikovány v jednotlivých částech projektu.

8 Konstrukce klempířské : Klempířské prvky jako parapety, lemování, okapničky, svody apod. budou z ocelového pozinkovaného plechu s organickým povlakem tl. 0,8, 1,2 a 2,0mm v barvě tmavě šedé. Budou provedeny v souladu s ČSN Kovové a zámečnické konstrukce : Zámečnické konstrukce budou provedeny v rozsahu a specifikace podle příslušných tabulek a řešení ve statické části. Podlahy z keramické dlažby : Jedná se o protiskluznou dlažbu na podlaze v gastroprovozu a hygienického i provozního zázemí včetně soklu s fabionem-viz. Skladby konstrukcí a legendy jednotlivých místností. Spádováno do vnitřních vpustí. Povrchy podlah musí splňovat požadavky na protiskluznost dle příslušných ČSN a vyhl. 26/1999. Dodavatel ručí za dodržení předepsaných technologických postupů a norem. Obklady keramické : Všechny vnitřní stěny dle tabulky místností (viz výkresová část) obloženy keramickým obkladem do 2000mm - barevný a kvalitativní výběr dle požadavků architekta a uživatele. Bude upřesněno před vlastní realizací. Viz legendy místností. Střední cenová hladina. Nátěry : Kovové konstrukce : Protikorozní ochrana ocelových prvků objektu restaurace bude provedena ochranným nátěrovým systémem v souladu s ČSN EN ISO Je uvažováno se stupněm korozní agresivity atmosféry C3 (střední) a s životností nátěru vysokou (H více než 15 let). Doporučujeme použít duplexní systémy - např. žárový zinek v minimální tloušťce 80 µm, na který bude aplikován dvouvrstvý nátěrový systém 120 µm (50+70 µm), např. polyuretanový (vhodný pro žárové zinkování). Uzavřené profily budou mít otvory pro výtok zinkové lázně uzavřeny vyplněním trvale pružným tmelem. Vrstvy nátěru budou provedeny dílensky, po montáži bude aplikován vrchní sjednocovací nátěr. Barevné řešení bude upřesněno GP na základě vzorkování a barevného libreta. Jednotlivé vrstvy nátěru budou barevně odlišeny. Zabetonované, či zazděné části mohou být ponechány bez nátěru. Nátěr na ocelové konstrukce bude otěruvzdorný, stejnobarevný a kvalita nátěru bude rovinná bez kapek či stékající barvy. Nátěry budou prováděny na očištěný a odmaštěný povrch, zbavený mechanických nečistot. Před nátěry bude konstrukce upravena dle ČSN ISO Veškeré spojovací prostředky (svorníky, podložky, spojovací úhelníky, kotevní prvky) budou pozinkovány. Pro ocelové sloupy markýzy není dle specifikace PBŘ požadována jakákoli požární odolnost a jsou navrženy bez protipožární ochrany. chráněné - 2x základ + 2x vrchní nátěr nechráněné - žárové pozinkování Zn 80µm, 2x základ + 2x vrchní nátěr elková tl. min. 320µm veškeré zabudované kovové profily budou natřeny syntetickým antikorozním nátěrem pozinkované prvky a jejich PKO viz. výše. Sádrokartony : základní nátěry vrchní nátěr klasického typu Malby : Použity otěruvzdorné a omyvatelné silikátové malby renomovaných výrobců odstíny dle návrhu architekta interieru.

9 Poznámka : Dokumentace neslouží k realizaci stavby! V průběhu stavby budou splněny požadavky vyhlášky č.501/2006 Sb.o obecných požadavcích na využívání území a požadavky vyhlášky č.268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu v rozsahu a podrobnostech odpovídající stupni projektové dokumentace. Veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny příslušnými úřady pro užívání v České republice. Použité stavební výrobky musí splňovat podmínky Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb. Vypracoval : Ing. arch. R. Kupka

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

Ing. Vladimíra Pokorná

Ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant

Více

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4 CASUA spol. s r.o. Strana 1/45 31.08.2005 OBSAH: 1.ÚVOD...3 2.GEOLOGICKÉ POMĚRY...3 3.BOURACÍ PRÁCE...3 4.ZÁKLADY A VÝKOPY...5 5.SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...6 6.STÁVAJÍCÍ KOMÍNY...8 7.VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...9

Více

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17 EXPERTNÍ KANCELÁŘ V OBORU STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PORUCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, DIAGNOSTIKY A SANACÍ MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax 272 651 899 STUDIE PRO OPRAVU

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

D Í L N A N Á R O D Ů

D Í L N A N Á R O D Ů I N T E R N A C I O N Á L N Í B E Z B A R I É R O V É K U L T U R N Í C E N T R U M S D Í L E N Í P O Z I T I V N Í CH V L N A V I B R A C Í L E I P Z I G D Í L N A N Á R O D Ů ONDŘEJ ŠVÁB A T E L I E

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005 V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábř. 38 702 00 Ostrava 1 tel.: 59 7464 460, 59 7464 206, mobil: 603 806001 fax: 59 7464 206 e-mail: vav@arsystem.cz Zak. číslo: MPe-1205 SOUHRNNÁ

Více

Technická zpráva. Všeobecně

Technická zpráva. Všeobecně Technická zpráva Všeobecně Název stavby : STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVOZNÍ BUDOVY STŘÍLKY Místo stavby : Střílky, parc. č. 312/1, 383 Kraj : Zlínský Stavební úřad : Koryčany Investor : Správa a údržba silnic Kroměřížska,

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ VEGAspol Adresa:, Tel., fax: +420 549 247 183 E-mail: vegaspol@vegaspol.cz URL: www.vegaspol.cz VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST IČ 6070 0220 DIČ CZ6070 0220 Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského

Více

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST AKCE: VESTAVBA ODDĚLENÍ MŠ DO OBJEKTU OÚ RYNOLTICE VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST - VÝKAZY VÝMĚR SPECIALISTŮ PSV JSOU UVEDENY PŘÍMO V PŘÍSLUŠNÝCH POLOŽKOVÝCH SOUPISECH PRACÍ.

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23.

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

Polyfunkční dům Střížkov, Praha 8

Polyfunkční dům Střížkov, Praha 8 Soubor stěn vnitřních stropů vnitřních Garáže, sklípky, technické prostory, šachty aj.: začištěný (pohledový) beton a (otěruvzdorná), u vyzdívek VPC omítka s kovovými rohovými lištami, nátěr bílý Schodiště:

Více

Díl: 01. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ. Technická zpráva

Díl: 01. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ. Technická zpráva Akce: NÁRODNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ KULTURY - KVĚTNÁ ZAHRADA - KROMĚŘÍŽ Stavba: TECHNICKÝ PROVOZ (C), KRÁLIČÍ KOPEČEK A PTÁČNICE (D) Stupeň PD: Projekt pro provedení stavby / výběr zhotovitele stavby Stavební

Více

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh 2.1 - Vestavba knihovny 2.1.1

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží B Souhrnná technická zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 1 Obsah : B.1 Popis území

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více