Architektonicko - stavební část:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Architektonicko - stavební část:"

Transkript

1 Architektonicko - stavební část: Architektonické a dispoziční řešení : Hlavním záměrem projektu je doplnit a posílit síť gastronomických a hygienických zařízení v areálu zoologické zahrady. Cílem je vytvořit nový, kompaktní a zajímavý prostor pro návštěvníky. Záměr architektonické koncepce je plynule navázat objemem navrhovaných budov na nově vzniklý provozní objekt hrochů a antilop. Projekt řeší soubor dvou budov: restauraci s gastronomickým provozem a objekt hygienického a provozního zázemí, jejich napojení na areálové i mimo-areálové rozvody sítí a dopravu. Soubor budov restaurace je tvořen jednopodlažními objekty s intenzivní zelení na rovných střechách. Půdorysné rozměry objektů jsou cca 22,5x9,5m restaurace a 7,0x13,0m provozní a hygienické zázemí, ±0,0=210,85m n.m., atika +4,30=215,15m n.m. V návaznosti na restauraci jsou navrženy nezbytné úpravy v jejím okolí zásobovací dvůr napojený na zásobovací dvůr sousedního pavilonu hrochů, terénní úpravy a opěrné zdi, nové návštěvnické cesty, venkovní konzumační a volné zpevněné prostory, sadové úpravy. Architektonické řešení je založené na potlačení obslužných prostorů, provozů a objektů a naopak zdůraznění charakteru přilehlých expozic zoo, které jsou hlavním cílem prohlídky. Restaurace i budova s hygienickým zázemím jsou koncipovány jako jednopodlažní nepodsklepené objekty s intenzivní zelení na střechách. Jsou jakoby zapuštěné do zemního valu obíhajícího sousední pavilon hrochů a antilop. Z objektů restaurace a WC se uplatňují pouze některé obvodové kamenné zdi a betonová markýza nad přístupovým chodníkem a výdejním prostorem. Dominuje venkovní konzumační prostor v zeleni. Objekt restaurace zahrnuje vnitřní výdej a konzumační prostor pro návštěvníky, který bude možno na hlavní sezonu otevřít směrem na jih do venkovního odbytového prostoru prosklenou stěnou. Místnosti provozního a hygienického zázemí vč. skladů, přípravny a výdeje jsou umístěny u prostoru zásobování a nakládání s odpady orientovaným k obslužné komunikaci na severní straně. V zemním valu na západní straně je zapuštěno nezbytné zádveří pro mimosezóní provoz. Objekt WC je oddělen provozní exteriérovou chodbou, která propojuje venkovní konzumační prostor a zásobování. WC je rozděleno na pánské a dámské vč. dvou místností pro osoby se sníženou schopností pohybu vč. zázemí pro kojence. V severní části budovy u obslužné komunikace jsou dvě místnosti pro uskladnění odpadu a místnost technologického zázemí objektu (kotelna). Na snížené střeše jsou umístěné vzduchotechnické jednotky zakryté stěnou z tahokovu. Řešení respektuje požadavek Zoo na zachování plynulého provozu na všech přilehlých areálových i mimo-areálových komunikacích. Zastavěná plocha navrhovaného souboru staveb ,5 m2 Z hlediska vnitřního technického vybavení bude stávající objekt vytápěn plynovou kotelnou, vzduchotechnicky větrán a chlazen, vybaven elektroinstalací a zdravotně technickými rozvody kanalizace, vody a plynu. Pro provozní část restaurace je navrženo speciální technické vybavení gastro-provozu. Objekt je navržen jako železobetonový monolitický stěnový systém, v prostoru gastroprovozu kombinovaný se sloupy. Stropní konstrukce jsou navrženy z hladkých bezhřibových desek, v prostoru nad restaurací je navržena vylehčená deska. Ploché střechy jsou zakončeny monolitickými atikami. Založení objektu je navrženo plošné na základových pasech. K vlastnímu objektu restaurace přiléhají tři opěrné stěny.

2 Technická část : HSV : Zemní práce : Příprava území (demolice zpevněných ploch, odstranění všech odpadních materiálů, stavební suti a větších kamenů, skrývka ornice, kácení dřevin, odstranění dřevní hmoty a náletové a podrostové dřeviny vč. kořenů a vyklizení místa stavby) je součástí samostatného objektu I.O.01. Hlavní figury výkopů tj. především kóta lokální úrovně násypů na rostlý terén bude provedena na kotu 210,00m.n.m. Vzhledem k výšce stávajícího terénu dojde k výkopu na hlavní figuru cca pod polovinou půdorysu objektu. Na takovéto pláni budou provedeny výkopy rýh základových pasů a rýhy pro inženýrské sítě. Stěny výkopů svahovány dle doporučení geologa. Hlavní figury násypů budou upraveny strojně, Dílčí figury základových pasů budou vyhloubeny strojně na kotu o mm vyšší a zbytek bude dokopán ručně. Objekt bude vytyčen dle projektové dokumentace. Dále se zřetelně vyznačí výškový bod, od kterého se určí veškeré příslušné výšky. Výkop je nutné dle potřeby zabezpečit proti pádu a během výkopových prací dbát BOZP. Základové poměry : Projektované objekty restauračního zařízení jsou situovány v prostoru mezi areály výběhů slonů a stáje antilop, provedeny zde byly průzkumné vrty IJ-7 a HJ-8. Základové poměry zde odpovídají předpokladům první průzkumné etapy, tj. pod málo mocnou vrstvou navážek (geotypy GT 1 a GT 2) a písků s měnícím se podílem jílovitohlinité složky (geotyp GT 4) se v úrovni -2,6 až -3,0 m p. t. nachází povrch rozvolněného skalního podkladu (geotyp GT 7). Mocnost partie velmi silně rozvolněné břidlice se zavířenými valouny a šmouhami písku se v průměru pohybuje kolem 0,5 m a v jejím podloží se nachází zvětralá a navětralá partie břidlice (geotypy GT 8 a GT 9). V případě návrhu běžného plošného založení lze tak uvažovat s hodnotou tabulkové výpočtové únosnosti Rdt = 250 kpa. V případě návrhu podsklepení objektů a úrovně základové spáry mělce pod povrch břidlic skalního podkladu lze uvažovat s hodnotou tabulkové výpočtové únosnosti Rdt = 0,40 MPa, při návrhu ještě hlubšího založení pak s hodnotou Rdt = 0,60 MPa. Pro jednotlivé geotypy můžeme očekávat tyto hodnoty geotechnických vlastností: GT 4 písek: S2-SP, ρ = 1850 kgm-3, ν = 0,28, Edef = MPa, cef = 0 kpa, φef = 31-32, m = 0,2. GT 7 břidlice porušená: Cb, ρ = 2000 kgm-3, ν = 0,30, Edef = MPa, cef = kpa, φef = 32-34, m = 0,3. Hydrogeologické poměry- Při hloubení průzkumných vrtů v místě stavby nedošlo k naražení hladiny podzemní vody, jejíž úroveň se předpokládá dle průběhu zón oslabení horninového masivu v hloubce m pod terénem. Geologické a hydrologické poměry podrobně popsány v Inženýrsko-geologickém průzkumu přiloženém v Dokladové části D. Základy : Založení objektu je řešeno jako plošné na základových pasech uložených do nezamrzne hloubky nebo min. 300 mm do rostlého terénu, předpokládá se založení do zemin geotechnického typu GT 2. Dle geologického průzkumu je tato zemina podmínečně vhodná, a proto před započetím stavebních prací bude proveden doplňující inženýrsko geologický průzkum, zejména provedení penetračních zkoušek v ploše objektu. Na základě doplňkového průzkumu bude rozhodnuto o případných sanačních pracích základové spáry (přehutnění, výměna nevhodných zemin apod.) Sanační práce nejsou součástí dokumentace a budou na základě doplňkového IGP detailně řešeny v dokumentaci pro realizaci stavby. Základové pasy jsou navrženy jako slabě armované KARI sítí při obou površích a rohy pasů provázat vyztuží L až na základový pas v ose C, který je navržen železobetonový s vázanou výztuží. Na pasy a na zhutněnou štěrkovou vrstvu bude provedena betonová mazanina tl. 100mm přetažená přes pasy. Na ni bude položena hlavní hydroizolace objektu a ochráněna betonovou vrstvou tl. 100mm. Na ni bude provedena podlahová deska navržená v tl. 150mm. Beton základových konstrukcí je navržen C25/30-XC1. Pod podlahovou deskou a základovými pasy budou provedeny podkladní betony z C12/15 v tl.

3 100mm ochraňující základovou spáru před klimatickými vlivy. Základová spára nesmí promrznout ani přezimovat!! Zásypy a vyrovnávací vrstvy provedeny ze štěrkovýpískového podsyp min. tl. 300mm hutněného po tl. 150mm na Id>0,67. Projektant požaduje převzít základovou spáru geologem! V případě, že při přejímce základové spáry budou zastiženy lokálně nevhodné zeminy, bude upraven rozsah případně změna základových konstrukcí. Před betonáží základových pasů nutno osadit průchodky dle projektů ZTI, plynu, elektro a dostatečně utěsnit. V místě revizních šachet kanalizace je nutné osadit těsné chráničky pro tlakovou vodu. Do základové spáry obvodových pasů nutno uložit zemnící pásek hromosvodu a vyvést zemnící vodiče nad terén s dostatečnou délkovou rezervou pro napojení ve zkušební svorce (viz. část elektro). Základové konstrukce budou od stávajích základových konstrukcí oddilatovány vložením desky z XPS. Podrobnosti viz. část Statika. Svislé konstrukce : Hlavní svislé nosné konstrukce tvoří železobetonové obvodové stěny tl. 250mm a vnitřní stěny tl.200mm. V části gastroprovozu restaurace jsou svislé konstrukce doplněny čtveřicí žb sloupů profilu 600x200mm. Veškeré svislé konstrukce budou z betonu C25/30-XC1. Vnitřní nenosné stěny v hygienickém zázemí i v objektu restaurace budou vyzdívané z cihelných bloků příčkovek na MVC 25 a to v tl. 125mm. Instalační příčky a předstěny budou vyzděny z porobetonových tvárnic na cementovou maltu v tl. 150mm. V rámci základů budou revizní šachty kanalizace vyzděny z beronových tvárnic pro ztracené bednění tl. 150mm. Stejně bude řešená podezdívka v místě hlubších základů pro založení kamenného obkladu. Překlady nad otvory v obvodových konstrukcích budou žel. bet. monolitické, které jsou součástí svislých nosných konstrukcí. Uvnitř dispozice budou dveřní otvory překlenuty překlady systémovými s přesahem mm na každou stranu, alternativně válcovaný profil Uč. 80 na plocho. Prostupy veškerých inženýrských sítí skrze stavební konstrukce budou řádně utěsněny dle druhu sítě a konstrukce. Důležité je řádné systémové napojení na hydroizolace a v případě prostupu skrze požární stěnu těsnit specielními atestovanými PO tmely. Markýza před restaurací bude podepřena ocelovými sloupky uzavřeného profilu TRH 120x4. Sloupky budou do základových konstrukcí kotveny přes patní desku chemickými kotvami, pod patní deskou bude provedeno podlití v tl. 30mm zálivkovou maltou. V hlavě budou opatřeny skrytou ocelovou hlavicí, ke které bude přivařena výztuž desky. Sloupky jsou navrženy z oceli S235 JRG2. Povrchová úprava bude provedena antikorozními metalickými nátěry finální barvy tmavě šedé v souladu s ČSN EN ISO a ČSN ISO Součástí objektu restaurace jsou přiléhající opěrné zdi OZ 01 a OZ 02, které tvoří ohraničení pro modelaci zásypů objektu. Opěrné stěny jsou navrženy jako monolitické železobetonové úhlové zdi, oddilatované od objektu restaurace. Zásyp bude proveden z vhodné zeminy (nejspíše z místního výkopku) a ornice v tl mm. Zeminy budou v místě svahu baleny dle projektu I.O.02. Opěrná stěna OZ 01 je navržená proměnné výšky s tloušťkou stěny 0,3m. Pata je navržena o celkové šířce 1,6m nebo 1,2m a o výšce 0,5m. Opěrná stěna OZ 02 je proměnné výšky s tloušťkou stěny 0,3m. Opěrná zeď včetně základu je navržena z betonu C25/30-XC4,XF1 a vyztužena KARI sítěmi a vázanou výztuží z oceli (R). Tvar opěrných stěn je patrný z výkresové dokumentace. Vodorovné konstrukce : Stropní konstrukce na objektu hygienického zázemí je řešena jako monolitická deska tl. 200mm pnutá v obou směrech a uložená na obvodové a vnitřní železobetonové stěny. Nad technologickými místnostmi je deska tl. 250 mm překonzolovaná za objekt. V restaurační části je rovněž hladká obousměrně pnutá deska tl. 200 mm nad gastroprovozem a technologickou místností, v části nad vnitřní konzumací je vylehčená deska celkové tl. 425mm. Deska bude vylehčena modulárními prvky z recyklovaného plastu pokládaných na předem připravené celoplošné bednění. Odlehčovací prvky vytvoří rastr žeber 120mm v rozteči 0,64 m. Obvodové atiky jsou navrženy v tloušťce shodné se stěnami, světlíky jsou lemovány atikami tl. 150mm. Konstrukce jsou navrženy z betonu C25/30-XC1.

4 Prostup komínu a prostupy odětrání kanalizace a trubek s topným médiem pro VZT jednotky jsou na střeše vedeny prostupy ve střešní desce a opatřeny nadstřešním zdivem nebo hydroizolační manžetou. Ve veřejných prostorách objektu hygienického zázemí, budou provedeny pevné hladké sádrokartonové podhledy vhodné do vlhkého prostředí na nosný rošt z hliníkových C profilů. Světlá výška pod podhledem +2,8 m a 2,6m. V konzumační části restauračního objektu bude proveden rastrový akustický pohltivý širokopásmový podhled s hodnotou váženého činitele zvukové pohltivosti alespoň αw=0,9 na nosný rošt z hliníkových T profilů. V provozní části restauračního objektu (gastroprovoz a zázemí zaměstnanců) bude rozebíratelný minerální kazetový podhled na nosný rošt z hliníkových C profilů. Podhled musí být atestovaný pro užití v gastronomických provozech. Do podhledů budou v místě armatur a VZ jednotek osazeny revizní dvířka. Obvodové atiky jsou navrženy v tloušťce shodné se stěnami, světlíky jsou lemovány atikami tl. 150mm,pásový v tl. železobetonového žebra. Konstrukce jsou navrženy z betonu C25/30-XC1. Z čela restaurační části, a částečně mezi objekty je navržena markýza tepelně oddělana pomocí prvků přerušujících tepelný most iso nosníky. Horní hrana markýzy je spádovaná a zakončená okapní hranou pro odtok vody a uložena na ocelové sloupky, viz. výkresová dokumentace. Konstrukce markýz je navržena z betonu C25/30-XC4, XF1. Markýza na objektu WC v místě VZT jednotek je tepelně oizolována. Součástí objektu restaurace jsou přiléhající opěrné zdi OZ 01 až OZ 03, které tvoří ohraničení pro modelaci zásypů objektu. Opěrné stěny jsou navrženy jako monolitické železobetonové úhlové zdi, oddilatované od objektu restaurace. Zásyp bude proveden z vhodné. Opěrná stěna OZ 01 je navržená proměnné výšky s tloušťkou stěny 0,3m. Pata je navržena o celkové šířce 1,6m nebo 1,2m a o výšce 0,5m. Opěrná stěna OZ 02 je proměnné výšky, OZ 03 konstantní výšky tloušťkou stěny 0,3m. Pata je navržena tl. 0,5m je pod patou opěrek bude provedena vrstva podkladního betonu C12/15 v min. tl. 100mm ochraňující základovou spáru před klimatickými vlivy. Doporučujeme navíc provést drenáž za opěrnými stěnami a ve stěně odvodňovací trubky (DN30-50) 200 mm nad UT. Opěrná zeď včetně základu je navržena z betonu C25/30-XC4,XF1 a vyztužena KARI sítěmi a vázanou výztuží z oceli (R). Tvar opěrných stěn je patrný z výkresové dokumentace. Zpevněné plochy : Terénní valy zpevněný balenou zeminou dle I.O.02 bude opatřen teráskami, které budou provedny z prken a do země kotveny ocelovými tyčemi. Ostatní zpevněné venkovní plochy (chodníky, plocha venkovní konzumace, pojízdné komunikace, chodník mezi objekty, okapní chodníček) jsou předmětem části IO 02 Komunikace. Úpravy povrchů : Povrchy vnitřní: - veškeré nové zděné konstrukce dvouvrstvá štuková omítka + keramický obklad, epoxidový nátěr nebo omyvatelný nátěr klasického typu. Na betonové stěny a stropy bude aplikována vyrovnávací cementová stěrka. Finální povrchová úprava bude omyvatelný nátěr klasického typu případně omyvatelný epoxidový nátěr. Alternativně použity specielní stěrky na bázi cementu.v prostorách přípravny a konzumace jídel bude s atestem pro restaurační provoz. Na omítky budou použity podomítkové hliníkové lišty (hrany, přechody, dilatace). Sádrokartonové konstrukce budou opatřeny disperzním nátěrem. Veškeré svislé i vodorovné styky zdiva, sádrokartonu, betonu, tepelné izolace a drenážky pro instalace budou bandážovány!!! Veškeré nátěry vč. požadované penetrace dle výrobce. Povrchy vnější: - zateplená fasáda bude opatřena kamennou přizdívkou tl. 150mm nebo stěrkovou omítkou jako systémová součást kontakního zateplovacího systému. KAMENNÝ OBKLAD Z LOMOVÉHO KAMENE - materiál pískovec - šířka obkladu 150mm - převažující pohledový rozměr kamene300x150 - převažující šířka spáry 5-20mm - kotvená nerez kotvami k žb stěně (7kotvy na m2) - nad otvory vynesená konzolovou kotvou - zděné na MC5,0 - bez výplně pohledových spár - ostění a nadpraží lemováno oplechováním (viz. klempířské a zámečnické a výrobky)

5 Obklad v místě HUP bude zesílen pro plné zpuštění skříně HUP. Nadpraží prosklené stěny a výdejových oken vč. parapetu bude obloženo plechem jako podklad pro reklamu. Součástí oplechování bude příprava pro osazení svítidel pro osvětlení reklamy. Obklad bude proveden z ocelového pozinkovaného plechu s organickým povlakem tl. 2mm v barvě tmavě šedé. Stejný obklad bude proveden na severní fasádě v místě mezipolí okem. Obklad bude proveden na rošt z ocelových pozinkovaných bodových a liniových prvků (konzol a plechových profilů). Tl. plechů konzol 2mm, tl. plechů lišt 1,25mm. Rošt musí zajistit zamezení tepelných mostů. Kladečský plán vč. návrhu způsobu kotvení provede dodavatel systému. Ostění dveřích a okenních otvorů v místě kamenného obkladu bude obloženo ocelovým pozinkovaným plechem s organickým povlakem tl. 2mm v barvě tmavě šedé. Atyky budou též oplechovány a to vč. vrstvy kamenného obkladu. Vyspádování směrem na střechu. Součástí dodávky je vlastní obkladový materiál vč. všech kotvívích prvů, montážního plánu, dimenzí a výrobní dokumentace. Podlahy : - viz. Skladby konstrukcí ve výkresové dokumentaci + legendy místností V prostoru konzumace návštěvníků bude na betonové mazanině vyztužené KARI sítí 6/100/100 tl.60mm a nivelační stěrce, finální podlaha z lité protiskluzné epoxidové stěrky protiskluzné tl. 2-3mm pevnosti min.40mp. Podlaha obsahuje podlahové vytápění.ostatní prostory provozního a hygienického zázemí budou mít finální vrstvu podlahy z keramické dlažby s protiskluznou úpravou s atestem pro restaurační provozy. Skladba v prostorách s mokrým provozem bude obsahovat stěrku. Stěrka bude vytažena min. 150m na stěny. V přípravně a umývárně zaměstnanců a na stěně za umyvadly bude stěrka vytažena do výše obkladu. Mírné spádování do vnitřních vpustí. Bližší specifikace pro podlahy v gastroprovozu viz SO V objektu restaurace je navrženo v celé podlahové ploše, kromě dvou skladů v zázemí, podlahové vytápění. Dilatace podlah musí být provedeny nejvýše v přípustných rozměrech daných technologickými postupy dané skladby. Povrchy podlah musí splňovat požadavky na protiskluznost dle příslušných ČSN a vyhl. 269/2009. Dodavatel ručí za dodržení předepsaných technologických postupů a norem. Na železobetonové markýze bude proveden hydroizolační nátěrový systém na beton např. z epoxidové penetrace + 2x PU elastický matný nátěr. Nátěr či stěrka musí být trvale odolná povětrnostním vlivům, trhlinkám konstrukce a UV záření. Z estetického hlediska musí povrch imitovat barvou i strukturou pohledový beton. Výplně otvorů : Vnější vstupní dveře - jednokřídlové ocelové zateplené do ocelové dvoudílné tepelněizolační zárubně, požadované tepelně technické parametry U = 1,7 W/m2K. Dveře v obvodové stěně do chodby mezi objekty musí mít požární odolnost EI15-C DP1, barva zvenčí- tmavě šedá. Vnější dělící dveře kývavé nezateplené ocelové opláštěné tahokovem a bez zárubně kotvené přes tepelný izolant a kamenný obklad do žb. stěny. Prosklené jižní stěny restaurace - Je navržený systém shrnovacích a posuvných hliníkových tepelně izolovaných dveří do venkovního prostředí, kterými lze zcela otevřít prosklené stěny restaurace o rozměrech 10000x2500mm. Modulový rozměr pro dělení jednotlivých křídel je 1000mm. Křídla těchto dveří se budou skládat směrem dovnitř a bude je možné posunout do stran pomocí jakostních kladek pohybujících se po ocelových kolejnicích kotvených do ž.b. konstrukce na chemické kotvy. Práh (konstrukce spodního pojezdu) shrnovací stěny bude max. 20mm vysoký (bezbariérovost). Stěny budou s izolačními dvojskly- energetický požadavek Uf=1,4 W/(m2K), Uw=1,1W/(m2K). Barva šedá. Součástí prosklené fasády jsou též dvoukřídlé mimosezóní vstupní dveře ve stejném charakteru jako dveře shrnovací. Vnitřní dveře dvoukřídlé prosklené do zádveří provedeny ve stejném charakteru a jako součást proskleného pláště. Vnitřní dveře jednokřídlé plechové nebo dřevěné křídlo do ocelové obložkové nebo klasické hranaté zárubně. Vnitřní dveře doplňují dveře sprchové a posuvné dvoukřídlé dveře do úklidu.

6 Výsuvná okna v pásu (5 oken) hliníková s izolačními dvojskly, o celkovém rozměru 10000x1900mm, otevíravá, sklopná, požadavek energetický Uf=1,4 W/(m2K), Uw=1,1W/(m2K). Barva šedá. Pevné exteriérové okno bude tepelněizolační z hliníkových profilů o rozměru 4900x1600. Ostatní okna budou z plastových profilů s 5ti komorami se součinitelem prostupu tepla - Uw=1,2 W/(m2K). Barva tmavě šedá. Světlíky bodové plastové systémové světlíky kupolové půdorysných rozměrů á700x700mm s plastovou tepelně izolační manžetou, celková výška 500mm, požadované tepelně technické parametry U = 1,5 W/m2K Parapetní desky jsou navrženy v postformingovém provedení tl. 38mm (vysokotlaký laminát tl. 06mm) v dekoru dle výběru investora. Výplně otvorů jsou navrženy k osazení do připravených stavebních otvorů, dodavatel musí zajistit jejich kotvení ke stavebním konstrukcím, tepelnou izolaci a hydroizolaci spár. Před vlastní výrobou či objednání jednotlivých prvků nutné doměřit skutečné stavební otvory. Dodavatel zajistí statické výpočty skel, rámů a prosklených stěn a předá návrh kotvení. Tepelná izolace musí být dodržena v celé konstrukci výplní vč. rámu a napojení. Větrání a odvodnění drážek a komor musí být provedeno tak, aby vznikající vlhkost byla odváděna ven. Těsnící konstrukce musí splňovat požadavky na namáhání pro konstrukce výplní a umožňovat výměnu. Volba profilů, příslušenství a kování u oken musí být provedeno dle platných podkladů výrobců soustav. Doplňkové konstrukce : Zelená střecha Intenzivní nebo extenzivní zeleň na střechách je popsána a dodávána projektem sadových úprav IO 05. Vrstvy substrátu jsou dodávkou stavební části: Budou použity speciální substráty - substrát pro jednoduchou intenzivní střechu tl. souvrství do 250 mm (s vegetací traviny, trvalky, keře) a substrát pro intenzivní zelenou střechu tl. souvrství do 400 mm (s vegetací trvalky, traviny, keře). Není možné použít ornici ani běžný zahradnický substrát. Na střešní vpusti budou umístěny ochranné koše sloužící jako revizní šachty s roštěm 300x300mm. Součástí budou nástavce pro dosažení správné výšky. Dále bude kolem všech nadstřešních konstrukcí a v místě střešních vpustí umístěn štěrkový pás z praného kameniva frakce do filtrační textilie. Před vstupy budou umístěny čisticí rohože. Na revizních šachtách budou osazeny zapuštěné poklopy s výplní dle podlahové krytiny v místnosti. Na veřejném WC budou osazeny dělící montované sanitární zástěny vč. pisoárových příček. WC pro invalidy bude osazeno prvky dle vyhl. 398/2009 Sb. Vč. přebalovacích pultů. Odtah spalin pro připojení spotřebičů musí být prohlédnut odpovědnou osobou a vydána revizní správa předaná montážní organizaci. Napojení spotřebiče na odtah spalin musí být provedeno v souladu s platnými ČSN ,ČSN Práce PSV : Izolace proti vodě: Z hlediska hydrofyzikálního namáhání lze konstatovat,že i po provedeném inženýrsko-geologickém průzkumu nebyla v dané lokalitě podzemní voda zastižena. Z hlediska hydrofyzikálního námáhání stavby půjde pouze o krátkodobé nadržení povrchových vod eliminované navrženou plošnou drenáží ze štěrkových hutněných násypů. Při realizaci stavby bude stav spodní vody aktualizován. Hydroizolace spodní stavby je navržena na namáhání tlakovou vodou,byť předpokládáme její krátkodobé působení! Jedná se o hydroizolace vodorovné a svislé tj. podlah a stěn, hydroizolace plochých střech a stěrkové hydroizolace podlah a stěn mokrých provozů. Hlavní izolace je z dvojice modifikovaných živičných pásů. Na podkladní konstrukce budou

7 natavovány pásy ve dvou vrstvách. Hydroizolace bude chráněná geotextílií a nopovou folií z PE,dle konkrétní polohy. Podrobnosti viz. skladby konstrukcí ve výkresové dokumentaci.hydroizolace bude vytažena přes zpětný spoj min. 300mm nad nejvyšší přilehlý terén a příslušně ochráněna extrudovaným polystyrenem a nopovou folií. Všechny místnosti s mokrým provozem budou mít ve skladbě podlahy hydroizolaci včetně nátěrové hydroizolace stěn. Tepelná izolace v podlahách je ochráněna proti vlhkosti z betonové směsi PE folií. Ve skladbě zelené střechy je použita nopová folie a živičná hydroizolace s atestem na prorůstání kořínků. Veškeré prostupy inženýrských sítí řádně napojit na hydroizolační systém dle typologických detailů dodavatele izolací. Tento výše popsaný hlavní hydroizolační systém bude ještě doplněn minerálními stěrkami na cementové bázi aplikovanými v místech pracovních spar na styku základ-stěna apod.-prováděné dle doporučení výrobce. Markýza: Na železobetonové markýze bude proveden hydroizolační nátěrový systém na beton např. z epoxidové penetrace + 2x PU elastický matný nátěr. Nátěr či stěrka musí být trvale odolná povětrnostním vlivům, trhlinkám konstrukce a UV záření. Z estetického hlediska musí povrch imitovat barvou i strukturou pohledový beton. Případné prostupy veškerých inženýrských sítí skrze stavební konstrukce budou řádně utěsněny dle druhu sítě a konstrukce. Hydroizolace budou realizovány odbornou zkušenou firmou dle technologického postupu výrobce!! Izolace tepelné : V podlaze - desky polystyren EPS-200-S tl.100 mm. + systémové desky EPS s prolisy pro podlahové vytápění tl.30 mm Střecha - polystyrénové klíny EPS 200-S ve spádu min 1,8% lepené bodově asfalt. lepidlem a mechanicky kotvené, tl mm nebo mm + desky XPS na zámky tl. 80 mm Obvodový plášť - desky z XPS (ve styku se zeminou a min. 300mm nad přilehlý terén a EPS polystyrenu tl.120 mm (na zámky, bodově lepené) V místě požárbě nebezpečného prostoru ze sousedního požárního úseku bude tepelný izolant změněn na minerální rohož desku vhodnou pro kontaktní zateplovací systémy. Vnitřní stěny V kotelně a skladu obalů bude na stěnu sousedící s vytápěným prostorem WC nalepena tepelná izolace z EPS v tl. 60mm. zámky. Chladící a mrazící sklady budou obloženy typovými chladírenskými polyuretanovými panely na Okenní a dveřní výplně budou doplněny ve styku s konstrukcemi, v místě ostění, parapetů a nadpraží XPS a montážní pěnou. Provedení izolací musí být takové, aby zamezilo vzniku tepelných mostů. Tepelné izolace musejí být aplikovány na suché povrchy, u větších mocností ve dvou vrstvách s vystřídáním spár. Izolace akustické V konzumační části restauračního objektu bude proveden rastrový akustický pohltivý širokopásmový podhled s hodnotou váženého činitele zvukové pohltivosti alespoň αw=0,9 na nosný rošt z hliníkových T profilů. Prostupy musejí být utěsněny minerální rohoží. Rozvody potrubí, které vedou v místnostech s hlukovou expozicí budou akusticky oizolováno. Prosklené plochy a ostatní výplně otvorů (okna, dveře, skleněné stěny) budou splňovat akustické hodnoty. Akustické izolace jednotlivých technologií jsou specifikovány v jednotlivých částech projektu.

8 Konstrukce klempířské : Klempířské prvky jako parapety, lemování, okapničky, svody apod. budou z ocelového pozinkovaného plechu s organickým povlakem tl. 0,8, 1,2 a 2,0mm v barvě tmavě šedé. Budou provedeny v souladu s ČSN Kovové a zámečnické konstrukce : Zámečnické konstrukce budou provedeny v rozsahu a specifikace podle příslušných tabulek a řešení ve statické části. Podlahy z keramické dlažby : Jedná se o protiskluznou dlažbu na podlaze v gastroprovozu a hygienického i provozního zázemí včetně soklu s fabionem-viz. Skladby konstrukcí a legendy jednotlivých místností. Spádováno do vnitřních vpustí. Povrchy podlah musí splňovat požadavky na protiskluznost dle příslušných ČSN a vyhl. 26/1999. Dodavatel ručí za dodržení předepsaných technologických postupů a norem. Obklady keramické : Všechny vnitřní stěny dle tabulky místností (viz výkresová část) obloženy keramickým obkladem do 2000mm - barevný a kvalitativní výběr dle požadavků architekta a uživatele. Bude upřesněno před vlastní realizací. Viz legendy místností. Střední cenová hladina. Nátěry : Kovové konstrukce : Protikorozní ochrana ocelových prvků objektu restaurace bude provedena ochranným nátěrovým systémem v souladu s ČSN EN ISO Je uvažováno se stupněm korozní agresivity atmosféry C3 (střední) a s životností nátěru vysokou (H více než 15 let). Doporučujeme použít duplexní systémy - např. žárový zinek v minimální tloušťce 80 µm, na který bude aplikován dvouvrstvý nátěrový systém 120 µm (50+70 µm), např. polyuretanový (vhodný pro žárové zinkování). Uzavřené profily budou mít otvory pro výtok zinkové lázně uzavřeny vyplněním trvale pružným tmelem. Vrstvy nátěru budou provedeny dílensky, po montáži bude aplikován vrchní sjednocovací nátěr. Barevné řešení bude upřesněno GP na základě vzorkování a barevného libreta. Jednotlivé vrstvy nátěru budou barevně odlišeny. Zabetonované, či zazděné části mohou být ponechány bez nátěru. Nátěr na ocelové konstrukce bude otěruvzdorný, stejnobarevný a kvalita nátěru bude rovinná bez kapek či stékající barvy. Nátěry budou prováděny na očištěný a odmaštěný povrch, zbavený mechanických nečistot. Před nátěry bude konstrukce upravena dle ČSN ISO Veškeré spojovací prostředky (svorníky, podložky, spojovací úhelníky, kotevní prvky) budou pozinkovány. Pro ocelové sloupy markýzy není dle specifikace PBŘ požadována jakákoli požární odolnost a jsou navrženy bez protipožární ochrany. chráněné - 2x základ + 2x vrchní nátěr nechráněné - žárové pozinkování Zn 80µm, 2x základ + 2x vrchní nátěr elková tl. min. 320µm veškeré zabudované kovové profily budou natřeny syntetickým antikorozním nátěrem pozinkované prvky a jejich PKO viz. výše. Sádrokartony : základní nátěry vrchní nátěr klasického typu Malby : Použity otěruvzdorné a omyvatelné silikátové malby renomovaných výrobců odstíny dle návrhu architekta interieru.

9 Poznámka : Dokumentace neslouží k realizaci stavby! V průběhu stavby budou splněny požadavky vyhlášky č.501/2006 Sb.o obecných požadavcích na využívání území a požadavky vyhlášky č.268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu v rozsahu a podrobnostech odpovídající stupni projektové dokumentace. Veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny příslušnými úřady pro užívání v České republice. Použité stavební výrobky musí splňovat podmínky Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb. Vypracoval : Ing. arch. R. Kupka

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 15 Stavba : RODINNÝ DŮM_novostavba,Habrůvka č.par.287/1 Objekty stavební : SO 01 _RODINNÝ DŮM -novostavba zast.plocha 134,00 m2 SO 02 _HOSPODÁŘSKÝ PŘÍSTŘEŠEK zast.plocha 24,00 m2 SO 03 _SJEZD připojení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY:

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY: OBSAH ZPRÁVY: 1. ÚČEL ZMĚNY STAVBY... 3 2. ARCHITEKTONICKÉ A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ... 3 3. ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM, DENNÍ OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ... 3 4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY... 3 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Více

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky DOMY S GARANTOVANOU CENOU Dodávka domu na klíč Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení objektu na pozemek projekt napojení objektu na inženýrské sítě

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

BUDOVA C A D SKLADBA KONSTRUKCÍ. Prosinec 2011 souprava čís. : vypracoval: Ing. Radek Maleček příloha čís. :

BUDOVA C A D SKLADBA KONSTRUKCÍ. Prosinec 2011 souprava čís. : vypracoval: Ing. Radek Maleček příloha čís. : STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI BÝVALÉHO AREÁLU AGADOS PRO POTŘEBY TECHNICKÝCH SLUŽEB VELKÉ MEZIŘÍČÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Standard - dodávka k dokončení

Standard - dodávka k dokončení Standard - dodávka k dokončení Přehled obsadu standardu stavby k dokončení pro dřevostavby s garantovanou cenou. Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Stavba na

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku Místo: Datum: 23.07.2014 Objednavatel: Statutární město

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích 1. Posouzení předané PD pro vydání stavebního

Více

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Přehled výchozích podkladů. 2. Předmět projektu. 3. Základní údaje o objektu. 1. Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Přehled výchozích podkladů. 2. Předmět projektu. 3. Základní údaje o objektu. 1. Identifikační údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje NÁZEV STAVBY : Zateplení objektu MŠ Míkovice, Uherské Hradiště MÍSTO STAVBY : U Mlýna 251, Uh.Hradiště-Míkovice INVESTOR : Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19,

Více

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013)

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013) Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE Stavebně technické provedení (ver.16042013) Základy základové pasy z prostého betonu vyztužené sítí KARI betonové tvarovky ztraceného bednění + armatura

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

3. PŘÍČKY NAVRŽENÉ Z CIHELNÝCH TVAROVEK TL. 115. TECHNOLOGIE PŘESNÝCH TVAROVEK ZDĚNÝCH NA PĚNU.

3. PŘÍČKY NAVRŽENÉ Z CIHELNÝCH TVAROVEK TL. 115. TECHNOLOGIE PŘESNÝCH TVAROVEK ZDĚNÝCH NA PĚNU. STANDARD NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ GAMA 1. ZÁKLADY OBVODOVÉ STĚNY OBJEKTU BUDOU ZALOŽENY NA ŽELEZOBETONOVÝCH ZÁKLADOVÝCH PASECH SE ZÁKLADOVOU SPÁROU V NEZÁMRZNÉ HLOUBCE, STŘEDNÍ ZDI JSOU ZALOŽENY

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

Kompletní sortiment MPL

Kompletní sortiment MPL Kompletní sortiment MPL DESKY PRO SUCHOU VÝSTAVBU Desky SDK bílé Desky SDK impregnované Desky SDK protipožární Desky SDK protipožární impreg. Desky cementové Desky sádrovláknité Desky speciální PODHLEDY

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY P1 PODLAHA V 1.NP STĚRKA POLYURETANOVÁ PODLAHOVÁ STĚRKA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA 5mm VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BETONOVÁ MAZANINA CEMFLOW CT-30-F6, VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 4/150/150

Více

d.4.2) Vodorovné nenosné konstrukce

d.4.2) Vodorovné nenosné konstrukce a) Účel objektu. Rodinný dům je nepodsklepený, s přízemím a podkrovním prostorem, 4+kk, vč. příslušenství a garáže, určený k bydlení jedné rodiny. Rodinný dům je osazen jako izolovaný na parcelu. b) Architektonické,funkční

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11 STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.1 KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ STAVEBNÍ ČÁSTI STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.2 Obsah 1. Svislé konstrukce...

Více

a) Účel objektu Záměrem investora je provést u panelového domu v Hrdlovské ulici v Oseku dodatečné zateplení fasády a střechy a výměnu všech oken, vně

a) Účel objektu Záměrem investora je provést u panelového domu v Hrdlovské ulici v Oseku dodatečné zateplení fasády a střechy a výměnu všech oken, vně Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních -2-793 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA A. KONSTRUKCE A PRÁCE HSV 1. Zemní práce Budou provedeny výkopy pro okapové chodníky a pro základy. Provedou se ručně a to v hornině 3. Odvoz zeminy se provede

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma střech

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm

SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm P1 1.NP (přízemí chodba) PODLAHA 1.NP - ker.dl. tl. mm Keramická dlažba protiskluzová R 10 s vnitřním oblým soklíkem,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ PŘÍLOHA V. Stránka 1 OZNAČENÍ NA VÝKRESE - x/z POPIS ROZMĚR (mm) 1.NP 2.NP 3.NP STŘ. CELKEM POVRCH. ÚPRAVA ODSTÍN KATALOGOVÝ LIST POZNÁMKA 1 HLINÍKOVÝ ŠACHTOVÝ POKLOP, VČETNĚ

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro provádění stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro provádění stavby Akce: Zateplení a výměna zdroje tepla objektu základní a mateřské školy Rasošky Stavebník: Obec Rasošky Rasošky kraj Královéhradecký B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro provádění stavby Jaroměř,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 1 STAVEBNÍ PROJEKCE ing. Milan Foršt, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 281 23, tel/fax:+420 321 764 285, mobil +420 603 728 439, e-mail:projekce.forst@quick.cz Stavebně architektonická část (sloučené územní

Více

Předmět, způsob a rozsah provedení díla

Předmět, způsob a rozsah provedení díla Zateplení jižní strany domu č.p. 2685, 2686 a 2687 v ulici Pod Holým vrchem v České Lípě Předmět, způsob a rozsah provedení díla Předmět provedení díla: Provedení zateplení jižní strany obvodového pláště

Více

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39 HST-M/ 1 2 Nášlapná vrstva* Knauf F164 2xmm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení ukončovací lišty SDK deska Knauf Diamant 1mm

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE ZTI MŠ Vybíralova č.p. 967 Investor: Úřad městské části Praha 14 Stavební část Obsah dokumentace: A. Technická zpráva B. Výkresová dokumentace S1. Půdorys 1.NP

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ Datum: únor 2015 Počet stran: 6 Stránka 1 Identifikační údaje Údaje o stavbě Název stavby: Novostavba rodinného domu Místo stavby Černošice -

Více

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu. PRŮVODNÍ A SOURNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název akce: rekonstrukce bytového jádra Adresa stavby: Machkova 1644, Praha 4 Opatov, 7.np, byt č.52 Stavebník: KrIstýna Šneidarová 1.1.ÚVOD Obsahem

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

D.0 Technická zpráva

D.0 Technická zpráva D.0 Technická zpráva Dokumentace stavebního objektu Projektová dokumentace pro stavební povolení Akce: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Zak. č.: 04 02 / 2014 Investor: Obec Peč Vypracovala: Ing. arch. Eva

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ ZÁKLADNÍ PARAMETRY VIL

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ ZÁKLADNÍ PARAMETRY VIL ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ ZÁKLADNÍ PARAMETRY VIL Architektonické a urbanistické začlenění Obec Předboj se nachází ve Středočeském kraji cca 10 km severně od Prahy. Zájmová lokalita se nachází v jihozápadní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy F a G 2 u budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

základové pasy kombinace, dle úrovně nad terénem - beton prostý a ztracené bednění (š. 400mm, v. 250mm)

základové pasy kombinace, dle úrovně nad terénem - beton prostý a ztracené bednění (š. 400mm, v. 250mm) SKLADBY, RD ŠTĚCHOVICE, 170729 ZÁKLADY základové pasy kombinace, dle úrovně nad terénem - beton prostý a ztracené bednění (š. 400mm, v. 250mm) základová deska 150mm, beton+kari, podsyp štěrkopískem 150mm

Více

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU... 2 2.1 Popis objektu... 2 2.2 Popis konstrukcí... 2 2.2.1 Stěny průčelí a štítů... 2 3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU... 2 3.1 Oprava balónů ve 2. NP a 4. NP...

Více

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče.

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Místo stavby p.č.0 a p.č.07 v k.ú. Úvaly u Valtic 9 Valtice-Úvaly Lázeňská 77, 9 Valtice V trnkách 0, 9 Hlohovec tel 7 99 IČ DIČ CZ ŘEZ - 0 00 90 00 7 00 00 90 00 7 00 0 -,000 0

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek ATICO DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek Investor: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, P. O. BOX 6 Akce:

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

Skladby konstrukcí. PVC: - barevnost viz.projekt interiéru kladené do disperzního lepidla provedení včetně soklu se zaoblením rádius 50 mm

Skladby konstrukcí. PVC: - barevnost viz.projekt interiéru kladené do disperzního lepidla provedení včetně soklu se zaoblením rádius 50 mm Skladby konstrukcí PVC: - barevnost viz.projekt interiéru kladené do disperzního lepidla provedení včetně soklu se zaoblením rádius 50 mm Dlažby: - keramická dlažba formátu velikost dle výběru architekta

Více

ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Stavba : Stavební úpravy bytového domu na ulici Dubková č.p. 1541

Více

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 ČKAIT0001840. V projektu bylo použito: Projektová dokumentace stávajícího stavu z ledna 1965

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 ČKAIT0001840. V projektu bylo použito: Projektová dokumentace stávajícího stavu z ledna 1965 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název stavby: VODÁRENSKÉ Stupeň dokumentace: Charakter stavby: Investor: Místo stavby: Odpovědný projektant: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVA VĚŽE NA POZEMKU PARC.Č. 2658, K.Ú.

Více

SO 202 Východní lávka

SO 202 Východní lávka Soupis prací - pomocné výpočty SO 1 - Zemní práce 1 Čerpání vody na povrchu čerpání vody ve výkopu hod odhad 240,000 zaokrouhlení 0,000 celkem 240,000 2 Hloubení jam zapaž. i nezapaž. tř.i s odvozem do

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ...

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... Část Tělocvična základní školy a mateřské školy D. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH STR 1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... 2 2 VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ... 2 3 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ... 2 4 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ... 3 5 BEZBARIÉROVÉ

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

Kvalitativní požadavky objednatele

Kvalitativní požadavky objednatele Kvalitativní požadavky objednatele Průzkum radonový průzkum Izolace proti vodě spodní stavby dle výsledků radonového průzkumu Konstrukce Zdi zděné dozdívky z plných cihel pálených nové zdivo zdící bloky

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky 0 ) QPOR pórobetonová pøesná tvárnice ) QPOR strop ) zateplení, tl. mm ) železobetonový ztužující vìnec ) úložná vrstva pod nosníky ) vrstvy

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník : SŠ - Prostřední Suchá Vypracoval: Ing. Martin Štorkán Stupeň PD : DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Číslo PD : 201501

Více

LARITMA/ZUŠ - AŠ - terasa PRŮVODNÍ ZPRÁVA. AVZ Architektonická kancelář Ing.arch. Václav Zůna Nemocniční 49, , AŠ

LARITMA/ZUŠ - AŠ - terasa PRŮVODNÍ ZPRÁVA. AVZ Architektonická kancelář Ing.arch. Václav Zůna Nemocniční 49, , AŠ Zodpovědný projektant Ing. arch. Václav Zůna Místo stavby Investor Projektant Petr Hradil p.p.č. 123,. k.ú Aš AVZ Architektonická kancelář Ing.arch. Václav Zůna Nemocniční 49, 352 01, AŠ e-mail: vazu@post.cz

Více

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 2. Konstrukční systém stavby... 3 2.1. Gabionová část... 3 2.2. Část z bednících dílců... 3 3. Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky... 4 4. Hodnoty zatížení

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba: 1250 Rekonstrukce balkonů Líšeň Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: 60167 Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 Brno IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Vypracoval: Základ

Více

OBSAH: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU... 3

OBSAH: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU... 3 Rekonstrukce obvodového pláště Hasičská zbrojnice, Bučovice Sovětská 758, 685 01 Bučovice Realizační dokumentace stavby Stavební část Technická zpráva Obsah: OBSAH:... 1 1. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ...

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, Kroměříž, IČ:

Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, Kroměříž, IČ: Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 D 1.2 Stavebně konstrukční řešení SEZNAM PŘÍLOH Textová část:

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Standard nízkoenergetické domy

Standard nízkoenergetické domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN

TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN STAVEBNÍ OPRAVY A ÚPRAVY PROSTORU LABORATOŘÍ PRO KATEDRU CHEMIE Projekt pro výběr zhotovitele PROJEKT STAVBY Objednavatel : Projektant : Technická univerzita

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 12/2009 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Cena celkem 0,00 Celkem 79 nevyplněných položek Poř. Typ Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO_01: Stavební

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony.

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony. +,00 3 9 0 4 0 4 00 0 sousední objekt falcovaný plech s asfaltovou suspenzí hliníkové šablony +,00 +,0 +,00 +,00 +,0 +,0 +3,00 +, +,0 +,00 +3,00 zaslepený komín +3,0 +3,0 výlez na střechu výlez na střechu

Více

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m)

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m) SKLADBY PODLAH ------------------------------------------------------------------------------------------------- S01 PODLAHA 1.NP 3 VINYL DO LEPIDLA 7 PODLAHOVÉ DESKY HEAT-PAK -dvouvrstvá skladba lepená

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel.: 321 728 755, e-mail: kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel.: 321 728 755, e-mail: kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel.: 321 728 755, e-mail: kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

TECHNOLOGIE STAVEB 11 SEMINÁRNÍ PRÁCE

TECHNOLOGIE STAVEB 11 SEMINÁRNÍ PRÁCE TECHNOLOGIE STAVEB 11 SEMINÁRNÍ PRÁCE vypracoval: Michal Kalfeřt ČVUT Fsv A III.ročník 5/2005 název projektu : Novoplaza (společenské a obchodní centrum) místo realizace : Novodvorská 994, Praha 4 - Braník

Více

a) Účel objektu. Rodinný dům je nepodsklepený, s přízemím a s obytným podkrovím, 4+kk, určený k bydlení jedné rodiny. Rodinný dům je osazen jako izolovaný na parcelu. b) Architektonické,funkční a dispoziční

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Přestavba pavilonu ZŠ Horníkova na MŠ, Brno-Líšeň TECHNICKÁ ZPRÁVA 0.1 Zpracovatel projektové dokumentace : projektant : Ing. Jiří Šlanhof číslo autorizace : 1004152 obor autorizace

Více

RADNICE MĚSTA JABLUNKOV č.p. 144

RADNICE MĚSTA JABLUNKOV č.p. 144 Radnice města Jablunkov č.p. 144, ul. Dukelská, 739 91 Jablunkov strana 1 z 7 Identifikace stavby Název stavby: oprava RADNICE MĚSTA JABLUNKOV č.p. 144 vstupní, vnitřní a zadní schodiště Místo stavby:

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

Nadpraží tvoří nosná konstrukce, která přenáší zatížení z přilehlých částí stropů a zdiva do stěn, sloupů nebo pilířů. Nosnou konstrukci nadpraží

Nadpraží tvoří nosná konstrukce, která přenáší zatížení z přilehlých částí stropů a zdiva do stěn, sloupů nebo pilířů. Nosnou konstrukci nadpraží Druhy a funkce Otvory ve stěnách se zřizují k osvětlení místnosti denním světlem a ke komunikačnímu spojení sousedních prostorů nebo vnějšího prostoru s vnitřním prostorem budovy Všechny otvory mají nadpraží

Více

VNITŘNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY ZŠ PLHOV

VNITŘNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY ZŠ PLHOV TEL.: 0441/433158; FAX: 0441/433158 PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod VNITŘNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY ZŠ PLHOV STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P.1186 NÁCHOD PLHOV, PŘÍKOPY 1186 DOKUMENTACE PROVÁDĚNÍ STAVBY AST

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Objekt MŠ Chodovická, Praha 20 - Horní Počernice Objekt: I.etapa příprava stavby,terén.úpravy,hrubá stavba,část ZTI,okna Datum: 14.6.2010 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis

Více