Architektonicko - stavební část:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Architektonicko - stavební část:"

Transkript

1 Architektonicko - stavební část: Architektonické a dispoziční řešení : Hlavním záměrem projektu je doplnit a posílit síť gastronomických a hygienických zařízení v areálu zoologické zahrady. Cílem je vytvořit nový, kompaktní a zajímavý prostor pro návštěvníky. Záměr architektonické koncepce je plynule navázat objemem navrhovaných budov na nově vzniklý provozní objekt hrochů a antilop. Projekt řeší soubor dvou budov: restauraci s gastronomickým provozem a objekt hygienického a provozního zázemí, jejich napojení na areálové i mimo-areálové rozvody sítí a dopravu. Soubor budov restaurace je tvořen jednopodlažními objekty s intenzivní zelení na rovných střechách. Půdorysné rozměry objektů jsou cca 22,5x9,5m restaurace a 7,0x13,0m provozní a hygienické zázemí, ±0,0=210,85m n.m., atika +4,30=215,15m n.m. V návaznosti na restauraci jsou navrženy nezbytné úpravy v jejím okolí zásobovací dvůr napojený na zásobovací dvůr sousedního pavilonu hrochů, terénní úpravy a opěrné zdi, nové návštěvnické cesty, venkovní konzumační a volné zpevněné prostory, sadové úpravy. Architektonické řešení je založené na potlačení obslužných prostorů, provozů a objektů a naopak zdůraznění charakteru přilehlých expozic zoo, které jsou hlavním cílem prohlídky. Restaurace i budova s hygienickým zázemím jsou koncipovány jako jednopodlažní nepodsklepené objekty s intenzivní zelení na střechách. Jsou jakoby zapuštěné do zemního valu obíhajícího sousední pavilon hrochů a antilop. Z objektů restaurace a WC se uplatňují pouze některé obvodové kamenné zdi a betonová markýza nad přístupovým chodníkem a výdejním prostorem. Dominuje venkovní konzumační prostor v zeleni. Objekt restaurace zahrnuje vnitřní výdej a konzumační prostor pro návštěvníky, který bude možno na hlavní sezonu otevřít směrem na jih do venkovního odbytového prostoru prosklenou stěnou. Místnosti provozního a hygienického zázemí vč. skladů, přípravny a výdeje jsou umístěny u prostoru zásobování a nakládání s odpady orientovaným k obslužné komunikaci na severní straně. V zemním valu na západní straně je zapuštěno nezbytné zádveří pro mimosezóní provoz. Objekt WC je oddělen provozní exteriérovou chodbou, která propojuje venkovní konzumační prostor a zásobování. WC je rozděleno na pánské a dámské vč. dvou místností pro osoby se sníženou schopností pohybu vč. zázemí pro kojence. V severní části budovy u obslužné komunikace jsou dvě místnosti pro uskladnění odpadu a místnost technologického zázemí objektu (kotelna). Na snížené střeše jsou umístěné vzduchotechnické jednotky zakryté stěnou z tahokovu. Řešení respektuje požadavek Zoo na zachování plynulého provozu na všech přilehlých areálových i mimo-areálových komunikacích. Zastavěná plocha navrhovaného souboru staveb ,5 m2 Z hlediska vnitřního technického vybavení bude stávající objekt vytápěn plynovou kotelnou, vzduchotechnicky větrán a chlazen, vybaven elektroinstalací a zdravotně technickými rozvody kanalizace, vody a plynu. Pro provozní část restaurace je navrženo speciální technické vybavení gastro-provozu. Objekt je navržen jako železobetonový monolitický stěnový systém, v prostoru gastroprovozu kombinovaný se sloupy. Stropní konstrukce jsou navrženy z hladkých bezhřibových desek, v prostoru nad restaurací je navržena vylehčená deska. Ploché střechy jsou zakončeny monolitickými atikami. Založení objektu je navrženo plošné na základových pasech. K vlastnímu objektu restaurace přiléhají tři opěrné stěny.

2 Technická část : HSV : Zemní práce : Příprava území (demolice zpevněných ploch, odstranění všech odpadních materiálů, stavební suti a větších kamenů, skrývka ornice, kácení dřevin, odstranění dřevní hmoty a náletové a podrostové dřeviny vč. kořenů a vyklizení místa stavby) je součástí samostatného objektu I.O.01. Hlavní figury výkopů tj. především kóta lokální úrovně násypů na rostlý terén bude provedena na kotu 210,00m.n.m. Vzhledem k výšce stávajícího terénu dojde k výkopu na hlavní figuru cca pod polovinou půdorysu objektu. Na takovéto pláni budou provedeny výkopy rýh základových pasů a rýhy pro inženýrské sítě. Stěny výkopů svahovány dle doporučení geologa. Hlavní figury násypů budou upraveny strojně, Dílčí figury základových pasů budou vyhloubeny strojně na kotu o mm vyšší a zbytek bude dokopán ručně. Objekt bude vytyčen dle projektové dokumentace. Dále se zřetelně vyznačí výškový bod, od kterého se určí veškeré příslušné výšky. Výkop je nutné dle potřeby zabezpečit proti pádu a během výkopových prací dbát BOZP. Základové poměry : Projektované objekty restauračního zařízení jsou situovány v prostoru mezi areály výběhů slonů a stáje antilop, provedeny zde byly průzkumné vrty IJ-7 a HJ-8. Základové poměry zde odpovídají předpokladům první průzkumné etapy, tj. pod málo mocnou vrstvou navážek (geotypy GT 1 a GT 2) a písků s měnícím se podílem jílovitohlinité složky (geotyp GT 4) se v úrovni -2,6 až -3,0 m p. t. nachází povrch rozvolněného skalního podkladu (geotyp GT 7). Mocnost partie velmi silně rozvolněné břidlice se zavířenými valouny a šmouhami písku se v průměru pohybuje kolem 0,5 m a v jejím podloží se nachází zvětralá a navětralá partie břidlice (geotypy GT 8 a GT 9). V případě návrhu běžného plošného založení lze tak uvažovat s hodnotou tabulkové výpočtové únosnosti Rdt = 250 kpa. V případě návrhu podsklepení objektů a úrovně základové spáry mělce pod povrch břidlic skalního podkladu lze uvažovat s hodnotou tabulkové výpočtové únosnosti Rdt = 0,40 MPa, při návrhu ještě hlubšího založení pak s hodnotou Rdt = 0,60 MPa. Pro jednotlivé geotypy můžeme očekávat tyto hodnoty geotechnických vlastností: GT 4 písek: S2-SP, ρ = 1850 kgm-3, ν = 0,28, Edef = MPa, cef = 0 kpa, φef = 31-32, m = 0,2. GT 7 břidlice porušená: Cb, ρ = 2000 kgm-3, ν = 0,30, Edef = MPa, cef = kpa, φef = 32-34, m = 0,3. Hydrogeologické poměry- Při hloubení průzkumných vrtů v místě stavby nedošlo k naražení hladiny podzemní vody, jejíž úroveň se předpokládá dle průběhu zón oslabení horninového masivu v hloubce m pod terénem. Geologické a hydrologické poměry podrobně popsány v Inženýrsko-geologickém průzkumu přiloženém v Dokladové části D. Základy : Založení objektu je řešeno jako plošné na základových pasech uložených do nezamrzne hloubky nebo min. 300 mm do rostlého terénu, předpokládá se založení do zemin geotechnického typu GT 2. Dle geologického průzkumu je tato zemina podmínečně vhodná, a proto před započetím stavebních prací bude proveden doplňující inženýrsko geologický průzkum, zejména provedení penetračních zkoušek v ploše objektu. Na základě doplňkového průzkumu bude rozhodnuto o případných sanačních pracích základové spáry (přehutnění, výměna nevhodných zemin apod.) Sanační práce nejsou součástí dokumentace a budou na základě doplňkového IGP detailně řešeny v dokumentaci pro realizaci stavby. Základové pasy jsou navrženy jako slabě armované KARI sítí při obou površích a rohy pasů provázat vyztuží L až na základový pas v ose C, který je navržen železobetonový s vázanou výztuží. Na pasy a na zhutněnou štěrkovou vrstvu bude provedena betonová mazanina tl. 100mm přetažená přes pasy. Na ni bude položena hlavní hydroizolace objektu a ochráněna betonovou vrstvou tl. 100mm. Na ni bude provedena podlahová deska navržená v tl. 150mm. Beton základových konstrukcí je navržen C25/30-XC1. Pod podlahovou deskou a základovými pasy budou provedeny podkladní betony z C12/15 v tl.

3 100mm ochraňující základovou spáru před klimatickými vlivy. Základová spára nesmí promrznout ani přezimovat!! Zásypy a vyrovnávací vrstvy provedeny ze štěrkovýpískového podsyp min. tl. 300mm hutněného po tl. 150mm na Id>0,67. Projektant požaduje převzít základovou spáru geologem! V případě, že při přejímce základové spáry budou zastiženy lokálně nevhodné zeminy, bude upraven rozsah případně změna základových konstrukcí. Před betonáží základových pasů nutno osadit průchodky dle projektů ZTI, plynu, elektro a dostatečně utěsnit. V místě revizních šachet kanalizace je nutné osadit těsné chráničky pro tlakovou vodu. Do základové spáry obvodových pasů nutno uložit zemnící pásek hromosvodu a vyvést zemnící vodiče nad terén s dostatečnou délkovou rezervou pro napojení ve zkušební svorce (viz. část elektro). Základové konstrukce budou od stávajích základových konstrukcí oddilatovány vložením desky z XPS. Podrobnosti viz. část Statika. Svislé konstrukce : Hlavní svislé nosné konstrukce tvoří železobetonové obvodové stěny tl. 250mm a vnitřní stěny tl.200mm. V části gastroprovozu restaurace jsou svislé konstrukce doplněny čtveřicí žb sloupů profilu 600x200mm. Veškeré svislé konstrukce budou z betonu C25/30-XC1. Vnitřní nenosné stěny v hygienickém zázemí i v objektu restaurace budou vyzdívané z cihelných bloků příčkovek na MVC 25 a to v tl. 125mm. Instalační příčky a předstěny budou vyzděny z porobetonových tvárnic na cementovou maltu v tl. 150mm. V rámci základů budou revizní šachty kanalizace vyzděny z beronových tvárnic pro ztracené bednění tl. 150mm. Stejně bude řešená podezdívka v místě hlubších základů pro založení kamenného obkladu. Překlady nad otvory v obvodových konstrukcích budou žel. bet. monolitické, které jsou součástí svislých nosných konstrukcí. Uvnitř dispozice budou dveřní otvory překlenuty překlady systémovými s přesahem mm na každou stranu, alternativně válcovaný profil Uč. 80 na plocho. Prostupy veškerých inženýrských sítí skrze stavební konstrukce budou řádně utěsněny dle druhu sítě a konstrukce. Důležité je řádné systémové napojení na hydroizolace a v případě prostupu skrze požární stěnu těsnit specielními atestovanými PO tmely. Markýza před restaurací bude podepřena ocelovými sloupky uzavřeného profilu TRH 120x4. Sloupky budou do základových konstrukcí kotveny přes patní desku chemickými kotvami, pod patní deskou bude provedeno podlití v tl. 30mm zálivkovou maltou. V hlavě budou opatřeny skrytou ocelovou hlavicí, ke které bude přivařena výztuž desky. Sloupky jsou navrženy z oceli S235 JRG2. Povrchová úprava bude provedena antikorozními metalickými nátěry finální barvy tmavě šedé v souladu s ČSN EN ISO a ČSN ISO Součástí objektu restaurace jsou přiléhající opěrné zdi OZ 01 a OZ 02, které tvoří ohraničení pro modelaci zásypů objektu. Opěrné stěny jsou navrženy jako monolitické železobetonové úhlové zdi, oddilatované od objektu restaurace. Zásyp bude proveden z vhodné zeminy (nejspíše z místního výkopku) a ornice v tl mm. Zeminy budou v místě svahu baleny dle projektu I.O.02. Opěrná stěna OZ 01 je navržená proměnné výšky s tloušťkou stěny 0,3m. Pata je navržena o celkové šířce 1,6m nebo 1,2m a o výšce 0,5m. Opěrná stěna OZ 02 je proměnné výšky s tloušťkou stěny 0,3m. Opěrná zeď včetně základu je navržena z betonu C25/30-XC4,XF1 a vyztužena KARI sítěmi a vázanou výztuží z oceli (R). Tvar opěrných stěn je patrný z výkresové dokumentace. Vodorovné konstrukce : Stropní konstrukce na objektu hygienického zázemí je řešena jako monolitická deska tl. 200mm pnutá v obou směrech a uložená na obvodové a vnitřní železobetonové stěny. Nad technologickými místnostmi je deska tl. 250 mm překonzolovaná za objekt. V restaurační části je rovněž hladká obousměrně pnutá deska tl. 200 mm nad gastroprovozem a technologickou místností, v části nad vnitřní konzumací je vylehčená deska celkové tl. 425mm. Deska bude vylehčena modulárními prvky z recyklovaného plastu pokládaných na předem připravené celoplošné bednění. Odlehčovací prvky vytvoří rastr žeber 120mm v rozteči 0,64 m. Obvodové atiky jsou navrženy v tloušťce shodné se stěnami, světlíky jsou lemovány atikami tl. 150mm. Konstrukce jsou navrženy z betonu C25/30-XC1.

4 Prostup komínu a prostupy odětrání kanalizace a trubek s topným médiem pro VZT jednotky jsou na střeše vedeny prostupy ve střešní desce a opatřeny nadstřešním zdivem nebo hydroizolační manžetou. Ve veřejných prostorách objektu hygienického zázemí, budou provedeny pevné hladké sádrokartonové podhledy vhodné do vlhkého prostředí na nosný rošt z hliníkových C profilů. Světlá výška pod podhledem +2,8 m a 2,6m. V konzumační části restauračního objektu bude proveden rastrový akustický pohltivý širokopásmový podhled s hodnotou váženého činitele zvukové pohltivosti alespoň αw=0,9 na nosný rošt z hliníkových T profilů. V provozní části restauračního objektu (gastroprovoz a zázemí zaměstnanců) bude rozebíratelný minerální kazetový podhled na nosný rošt z hliníkových C profilů. Podhled musí být atestovaný pro užití v gastronomických provozech. Do podhledů budou v místě armatur a VZ jednotek osazeny revizní dvířka. Obvodové atiky jsou navrženy v tloušťce shodné se stěnami, světlíky jsou lemovány atikami tl. 150mm,pásový v tl. železobetonového žebra. Konstrukce jsou navrženy z betonu C25/30-XC1. Z čela restaurační části, a částečně mezi objekty je navržena markýza tepelně oddělana pomocí prvků přerušujících tepelný most iso nosníky. Horní hrana markýzy je spádovaná a zakončená okapní hranou pro odtok vody a uložena na ocelové sloupky, viz. výkresová dokumentace. Konstrukce markýz je navržena z betonu C25/30-XC4, XF1. Markýza na objektu WC v místě VZT jednotek je tepelně oizolována. Součástí objektu restaurace jsou přiléhající opěrné zdi OZ 01 až OZ 03, které tvoří ohraničení pro modelaci zásypů objektu. Opěrné stěny jsou navrženy jako monolitické železobetonové úhlové zdi, oddilatované od objektu restaurace. Zásyp bude proveden z vhodné. Opěrná stěna OZ 01 je navržená proměnné výšky s tloušťkou stěny 0,3m. Pata je navržena o celkové šířce 1,6m nebo 1,2m a o výšce 0,5m. Opěrná stěna OZ 02 je proměnné výšky, OZ 03 konstantní výšky tloušťkou stěny 0,3m. Pata je navržena tl. 0,5m je pod patou opěrek bude provedena vrstva podkladního betonu C12/15 v min. tl. 100mm ochraňující základovou spáru před klimatickými vlivy. Doporučujeme navíc provést drenáž za opěrnými stěnami a ve stěně odvodňovací trubky (DN30-50) 200 mm nad UT. Opěrná zeď včetně základu je navržena z betonu C25/30-XC4,XF1 a vyztužena KARI sítěmi a vázanou výztuží z oceli (R). Tvar opěrných stěn je patrný z výkresové dokumentace. Zpevněné plochy : Terénní valy zpevněný balenou zeminou dle I.O.02 bude opatřen teráskami, které budou provedny z prken a do země kotveny ocelovými tyčemi. Ostatní zpevněné venkovní plochy (chodníky, plocha venkovní konzumace, pojízdné komunikace, chodník mezi objekty, okapní chodníček) jsou předmětem části IO 02 Komunikace. Úpravy povrchů : Povrchy vnitřní: - veškeré nové zděné konstrukce dvouvrstvá štuková omítka + keramický obklad, epoxidový nátěr nebo omyvatelný nátěr klasického typu. Na betonové stěny a stropy bude aplikována vyrovnávací cementová stěrka. Finální povrchová úprava bude omyvatelný nátěr klasického typu případně omyvatelný epoxidový nátěr. Alternativně použity specielní stěrky na bázi cementu.v prostorách přípravny a konzumace jídel bude s atestem pro restaurační provoz. Na omítky budou použity podomítkové hliníkové lišty (hrany, přechody, dilatace). Sádrokartonové konstrukce budou opatřeny disperzním nátěrem. Veškeré svislé i vodorovné styky zdiva, sádrokartonu, betonu, tepelné izolace a drenážky pro instalace budou bandážovány!!! Veškeré nátěry vč. požadované penetrace dle výrobce. Povrchy vnější: - zateplená fasáda bude opatřena kamennou přizdívkou tl. 150mm nebo stěrkovou omítkou jako systémová součást kontakního zateplovacího systému. KAMENNÝ OBKLAD Z LOMOVÉHO KAMENE - materiál pískovec - šířka obkladu 150mm - převažující pohledový rozměr kamene300x150 - převažující šířka spáry 5-20mm - kotvená nerez kotvami k žb stěně (7kotvy na m2) - nad otvory vynesená konzolovou kotvou - zděné na MC5,0 - bez výplně pohledových spár - ostění a nadpraží lemováno oplechováním (viz. klempířské a zámečnické a výrobky)

5 Obklad v místě HUP bude zesílen pro plné zpuštění skříně HUP. Nadpraží prosklené stěny a výdejových oken vč. parapetu bude obloženo plechem jako podklad pro reklamu. Součástí oplechování bude příprava pro osazení svítidel pro osvětlení reklamy. Obklad bude proveden z ocelového pozinkovaného plechu s organickým povlakem tl. 2mm v barvě tmavě šedé. Stejný obklad bude proveden na severní fasádě v místě mezipolí okem. Obklad bude proveden na rošt z ocelových pozinkovaných bodových a liniových prvků (konzol a plechových profilů). Tl. plechů konzol 2mm, tl. plechů lišt 1,25mm. Rošt musí zajistit zamezení tepelných mostů. Kladečský plán vč. návrhu způsobu kotvení provede dodavatel systému. Ostění dveřích a okenních otvorů v místě kamenného obkladu bude obloženo ocelovým pozinkovaným plechem s organickým povlakem tl. 2mm v barvě tmavě šedé. Atyky budou též oplechovány a to vč. vrstvy kamenného obkladu. Vyspádování směrem na střechu. Součástí dodávky je vlastní obkladový materiál vč. všech kotvívích prvů, montážního plánu, dimenzí a výrobní dokumentace. Podlahy : - viz. Skladby konstrukcí ve výkresové dokumentaci + legendy místností V prostoru konzumace návštěvníků bude na betonové mazanině vyztužené KARI sítí 6/100/100 tl.60mm a nivelační stěrce, finální podlaha z lité protiskluzné epoxidové stěrky protiskluzné tl. 2-3mm pevnosti min.40mp. Podlaha obsahuje podlahové vytápění.ostatní prostory provozního a hygienického zázemí budou mít finální vrstvu podlahy z keramické dlažby s protiskluznou úpravou s atestem pro restaurační provozy. Skladba v prostorách s mokrým provozem bude obsahovat stěrku. Stěrka bude vytažena min. 150m na stěny. V přípravně a umývárně zaměstnanců a na stěně za umyvadly bude stěrka vytažena do výše obkladu. Mírné spádování do vnitřních vpustí. Bližší specifikace pro podlahy v gastroprovozu viz SO V objektu restaurace je navrženo v celé podlahové ploše, kromě dvou skladů v zázemí, podlahové vytápění. Dilatace podlah musí být provedeny nejvýše v přípustných rozměrech daných technologickými postupy dané skladby. Povrchy podlah musí splňovat požadavky na protiskluznost dle příslušných ČSN a vyhl. 269/2009. Dodavatel ručí za dodržení předepsaných technologických postupů a norem. Na železobetonové markýze bude proveden hydroizolační nátěrový systém na beton např. z epoxidové penetrace + 2x PU elastický matný nátěr. Nátěr či stěrka musí být trvale odolná povětrnostním vlivům, trhlinkám konstrukce a UV záření. Z estetického hlediska musí povrch imitovat barvou i strukturou pohledový beton. Výplně otvorů : Vnější vstupní dveře - jednokřídlové ocelové zateplené do ocelové dvoudílné tepelněizolační zárubně, požadované tepelně technické parametry U = 1,7 W/m2K. Dveře v obvodové stěně do chodby mezi objekty musí mít požární odolnost EI15-C DP1, barva zvenčí- tmavě šedá. Vnější dělící dveře kývavé nezateplené ocelové opláštěné tahokovem a bez zárubně kotvené přes tepelný izolant a kamenný obklad do žb. stěny. Prosklené jižní stěny restaurace - Je navržený systém shrnovacích a posuvných hliníkových tepelně izolovaných dveří do venkovního prostředí, kterými lze zcela otevřít prosklené stěny restaurace o rozměrech 10000x2500mm. Modulový rozměr pro dělení jednotlivých křídel je 1000mm. Křídla těchto dveří se budou skládat směrem dovnitř a bude je možné posunout do stran pomocí jakostních kladek pohybujících se po ocelových kolejnicích kotvených do ž.b. konstrukce na chemické kotvy. Práh (konstrukce spodního pojezdu) shrnovací stěny bude max. 20mm vysoký (bezbariérovost). Stěny budou s izolačními dvojskly- energetický požadavek Uf=1,4 W/(m2K), Uw=1,1W/(m2K). Barva šedá. Součástí prosklené fasády jsou též dvoukřídlé mimosezóní vstupní dveře ve stejném charakteru jako dveře shrnovací. Vnitřní dveře dvoukřídlé prosklené do zádveří provedeny ve stejném charakteru a jako součást proskleného pláště. Vnitřní dveře jednokřídlé plechové nebo dřevěné křídlo do ocelové obložkové nebo klasické hranaté zárubně. Vnitřní dveře doplňují dveře sprchové a posuvné dvoukřídlé dveře do úklidu.

6 Výsuvná okna v pásu (5 oken) hliníková s izolačními dvojskly, o celkovém rozměru 10000x1900mm, otevíravá, sklopná, požadavek energetický Uf=1,4 W/(m2K), Uw=1,1W/(m2K). Barva šedá. Pevné exteriérové okno bude tepelněizolační z hliníkových profilů o rozměru 4900x1600. Ostatní okna budou z plastových profilů s 5ti komorami se součinitelem prostupu tepla - Uw=1,2 W/(m2K). Barva tmavě šedá. Světlíky bodové plastové systémové světlíky kupolové půdorysných rozměrů á700x700mm s plastovou tepelně izolační manžetou, celková výška 500mm, požadované tepelně technické parametry U = 1,5 W/m2K Parapetní desky jsou navrženy v postformingovém provedení tl. 38mm (vysokotlaký laminát tl. 06mm) v dekoru dle výběru investora. Výplně otvorů jsou navrženy k osazení do připravených stavebních otvorů, dodavatel musí zajistit jejich kotvení ke stavebním konstrukcím, tepelnou izolaci a hydroizolaci spár. Před vlastní výrobou či objednání jednotlivých prvků nutné doměřit skutečné stavební otvory. Dodavatel zajistí statické výpočty skel, rámů a prosklených stěn a předá návrh kotvení. Tepelná izolace musí být dodržena v celé konstrukci výplní vč. rámu a napojení. Větrání a odvodnění drážek a komor musí být provedeno tak, aby vznikající vlhkost byla odváděna ven. Těsnící konstrukce musí splňovat požadavky na namáhání pro konstrukce výplní a umožňovat výměnu. Volba profilů, příslušenství a kování u oken musí být provedeno dle platných podkladů výrobců soustav. Doplňkové konstrukce : Zelená střecha Intenzivní nebo extenzivní zeleň na střechách je popsána a dodávána projektem sadových úprav IO 05. Vrstvy substrátu jsou dodávkou stavební části: Budou použity speciální substráty - substrát pro jednoduchou intenzivní střechu tl. souvrství do 250 mm (s vegetací traviny, trvalky, keře) a substrát pro intenzivní zelenou střechu tl. souvrství do 400 mm (s vegetací trvalky, traviny, keře). Není možné použít ornici ani běžný zahradnický substrát. Na střešní vpusti budou umístěny ochranné koše sloužící jako revizní šachty s roštěm 300x300mm. Součástí budou nástavce pro dosažení správné výšky. Dále bude kolem všech nadstřešních konstrukcí a v místě střešních vpustí umístěn štěrkový pás z praného kameniva frakce do filtrační textilie. Před vstupy budou umístěny čisticí rohože. Na revizních šachtách budou osazeny zapuštěné poklopy s výplní dle podlahové krytiny v místnosti. Na veřejném WC budou osazeny dělící montované sanitární zástěny vč. pisoárových příček. WC pro invalidy bude osazeno prvky dle vyhl. 398/2009 Sb. Vč. přebalovacích pultů. Odtah spalin pro připojení spotřebičů musí být prohlédnut odpovědnou osobou a vydána revizní správa předaná montážní organizaci. Napojení spotřebiče na odtah spalin musí být provedeno v souladu s platnými ČSN ,ČSN Práce PSV : Izolace proti vodě: Z hlediska hydrofyzikálního namáhání lze konstatovat,že i po provedeném inženýrsko-geologickém průzkumu nebyla v dané lokalitě podzemní voda zastižena. Z hlediska hydrofyzikálního námáhání stavby půjde pouze o krátkodobé nadržení povrchových vod eliminované navrženou plošnou drenáží ze štěrkových hutněných násypů. Při realizaci stavby bude stav spodní vody aktualizován. Hydroizolace spodní stavby je navržena na namáhání tlakovou vodou,byť předpokládáme její krátkodobé působení! Jedná se o hydroizolace vodorovné a svislé tj. podlah a stěn, hydroizolace plochých střech a stěrkové hydroizolace podlah a stěn mokrých provozů. Hlavní izolace je z dvojice modifikovaných živičných pásů. Na podkladní konstrukce budou

7 natavovány pásy ve dvou vrstvách. Hydroizolace bude chráněná geotextílií a nopovou folií z PE,dle konkrétní polohy. Podrobnosti viz. skladby konstrukcí ve výkresové dokumentaci.hydroizolace bude vytažena přes zpětný spoj min. 300mm nad nejvyšší přilehlý terén a příslušně ochráněna extrudovaným polystyrenem a nopovou folií. Všechny místnosti s mokrým provozem budou mít ve skladbě podlahy hydroizolaci včetně nátěrové hydroizolace stěn. Tepelná izolace v podlahách je ochráněna proti vlhkosti z betonové směsi PE folií. Ve skladbě zelené střechy je použita nopová folie a živičná hydroizolace s atestem na prorůstání kořínků. Veškeré prostupy inženýrských sítí řádně napojit na hydroizolační systém dle typologických detailů dodavatele izolací. Tento výše popsaný hlavní hydroizolační systém bude ještě doplněn minerálními stěrkami na cementové bázi aplikovanými v místech pracovních spar na styku základ-stěna apod.-prováděné dle doporučení výrobce. Markýza: Na železobetonové markýze bude proveden hydroizolační nátěrový systém na beton např. z epoxidové penetrace + 2x PU elastický matný nátěr. Nátěr či stěrka musí být trvale odolná povětrnostním vlivům, trhlinkám konstrukce a UV záření. Z estetického hlediska musí povrch imitovat barvou i strukturou pohledový beton. Případné prostupy veškerých inženýrských sítí skrze stavební konstrukce budou řádně utěsněny dle druhu sítě a konstrukce. Hydroizolace budou realizovány odbornou zkušenou firmou dle technologického postupu výrobce!! Izolace tepelné : V podlaze - desky polystyren EPS-200-S tl.100 mm. + systémové desky EPS s prolisy pro podlahové vytápění tl.30 mm Střecha - polystyrénové klíny EPS 200-S ve spádu min 1,8% lepené bodově asfalt. lepidlem a mechanicky kotvené, tl mm nebo mm + desky XPS na zámky tl. 80 mm Obvodový plášť - desky z XPS (ve styku se zeminou a min. 300mm nad přilehlý terén a EPS polystyrenu tl.120 mm (na zámky, bodově lepené) V místě požárbě nebezpečného prostoru ze sousedního požárního úseku bude tepelný izolant změněn na minerální rohož desku vhodnou pro kontaktní zateplovací systémy. Vnitřní stěny V kotelně a skladu obalů bude na stěnu sousedící s vytápěným prostorem WC nalepena tepelná izolace z EPS v tl. 60mm. zámky. Chladící a mrazící sklady budou obloženy typovými chladírenskými polyuretanovými panely na Okenní a dveřní výplně budou doplněny ve styku s konstrukcemi, v místě ostění, parapetů a nadpraží XPS a montážní pěnou. Provedení izolací musí být takové, aby zamezilo vzniku tepelných mostů. Tepelné izolace musejí být aplikovány na suché povrchy, u větších mocností ve dvou vrstvách s vystřídáním spár. Izolace akustické V konzumační části restauračního objektu bude proveden rastrový akustický pohltivý širokopásmový podhled s hodnotou váženého činitele zvukové pohltivosti alespoň αw=0,9 na nosný rošt z hliníkových T profilů. Prostupy musejí být utěsněny minerální rohoží. Rozvody potrubí, které vedou v místnostech s hlukovou expozicí budou akusticky oizolováno. Prosklené plochy a ostatní výplně otvorů (okna, dveře, skleněné stěny) budou splňovat akustické hodnoty. Akustické izolace jednotlivých technologií jsou specifikovány v jednotlivých částech projektu.

8 Konstrukce klempířské : Klempířské prvky jako parapety, lemování, okapničky, svody apod. budou z ocelového pozinkovaného plechu s organickým povlakem tl. 0,8, 1,2 a 2,0mm v barvě tmavě šedé. Budou provedeny v souladu s ČSN Kovové a zámečnické konstrukce : Zámečnické konstrukce budou provedeny v rozsahu a specifikace podle příslušných tabulek a řešení ve statické části. Podlahy z keramické dlažby : Jedná se o protiskluznou dlažbu na podlaze v gastroprovozu a hygienického i provozního zázemí včetně soklu s fabionem-viz. Skladby konstrukcí a legendy jednotlivých místností. Spádováno do vnitřních vpustí. Povrchy podlah musí splňovat požadavky na protiskluznost dle příslušných ČSN a vyhl. 26/1999. Dodavatel ručí za dodržení předepsaných technologických postupů a norem. Obklady keramické : Všechny vnitřní stěny dle tabulky místností (viz výkresová část) obloženy keramickým obkladem do 2000mm - barevný a kvalitativní výběr dle požadavků architekta a uživatele. Bude upřesněno před vlastní realizací. Viz legendy místností. Střední cenová hladina. Nátěry : Kovové konstrukce : Protikorozní ochrana ocelových prvků objektu restaurace bude provedena ochranným nátěrovým systémem v souladu s ČSN EN ISO Je uvažováno se stupněm korozní agresivity atmosféry C3 (střední) a s životností nátěru vysokou (H více než 15 let). Doporučujeme použít duplexní systémy - např. žárový zinek v minimální tloušťce 80 µm, na který bude aplikován dvouvrstvý nátěrový systém 120 µm (50+70 µm), např. polyuretanový (vhodný pro žárové zinkování). Uzavřené profily budou mít otvory pro výtok zinkové lázně uzavřeny vyplněním trvale pružným tmelem. Vrstvy nátěru budou provedeny dílensky, po montáži bude aplikován vrchní sjednocovací nátěr. Barevné řešení bude upřesněno GP na základě vzorkování a barevného libreta. Jednotlivé vrstvy nátěru budou barevně odlišeny. Zabetonované, či zazděné části mohou být ponechány bez nátěru. Nátěr na ocelové konstrukce bude otěruvzdorný, stejnobarevný a kvalita nátěru bude rovinná bez kapek či stékající barvy. Nátěry budou prováděny na očištěný a odmaštěný povrch, zbavený mechanických nečistot. Před nátěry bude konstrukce upravena dle ČSN ISO Veškeré spojovací prostředky (svorníky, podložky, spojovací úhelníky, kotevní prvky) budou pozinkovány. Pro ocelové sloupy markýzy není dle specifikace PBŘ požadována jakákoli požární odolnost a jsou navrženy bez protipožární ochrany. chráněné - 2x základ + 2x vrchní nátěr nechráněné - žárové pozinkování Zn 80µm, 2x základ + 2x vrchní nátěr elková tl. min. 320µm veškeré zabudované kovové profily budou natřeny syntetickým antikorozním nátěrem pozinkované prvky a jejich PKO viz. výše. Sádrokartony : základní nátěry vrchní nátěr klasického typu Malby : Použity otěruvzdorné a omyvatelné silikátové malby renomovaných výrobců odstíny dle návrhu architekta interieru.

9 Poznámka : Dokumentace neslouží k realizaci stavby! V průběhu stavby budou splněny požadavky vyhlášky č.501/2006 Sb.o obecných požadavcích na využívání území a požadavky vyhlášky č.268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu v rozsahu a podrobnostech odpovídající stupni projektové dokumentace. Veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny příslušnými úřady pro užívání v České republice. Použité stavební výrobky musí splňovat podmínky Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb. Vypracoval : Ing. arch. R. Kupka

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REVIZE 02/2013 DOPLNĚNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email. Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec. Nezvalova 662/18 Liberec

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec. Nezvalova 662/18 Liberec Akce : Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec TECHNICKÁ ZPRÁVA Adresa stavby : Nezvalova 662/18 Liberec Investor: Odpovědný projektant : FOKUS Liberec Nezvalova 662/18

Více

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy Identifikační údaje stavby Název stavby: Stavební úpravy mateřské školy č.p. 36 ulice Rybářská v Hrádku nad Nisou Místo stavby: Stavebník: Charakter stavby: Účel stavby: Stupeň projektu: Hlavní projektant:

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část D.1.1.1 "VŠE-Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě"

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část D.1.1.1 VŠE-Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část D.1.1.1 "VŠE-Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě" Obsah : D.1.1.1 - technická zpráva D.1.1.2 - stávající stav - půdorys 2.pp - objekt A D.1.1.3 - stávající stav +

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI Protokol č.02-2014/112 1 Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz

Více

Slepý výkaz výměr - VZOR Poř. Popis MJ Výměra

Slepý výkaz výměr - VZOR Poř. Popis MJ Výměra SO_01: Stavební práce 001: Zemní práce 001.: Zemní práce 001-01 Vytyčovací práce - vytyčení BD a přípojek kpl 001-02 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 001-03 Hloubení rýh š do 600 mm

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Revitalizace prostor ústavu 423, obj.b Technická zpráva ing. Jiřina Dvořáková

Revitalizace prostor ústavu 423, obj.b Technická zpráva ing. Jiřina Dvořáková Ve specifikaci v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 bylo ve vyjímečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek, ten je možné dle tohoto

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Technická zpráva. Všeobecně

Technická zpráva. Všeobecně Technická zpráva Všeobecně Název stavby : STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVOZNÍ BUDOVY STŘÍLKY Místo stavby : Střílky, parc. č. 312/1, 383 Kraj : Zlínský Stavební úřad : Koryčany Investor : Správa a údržba silnic Kroměřížska,

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

TECHNISERV spol. s r.o. Moskevská 86 101 00 Praha 10

TECHNISERV spol. s r.o. Moskevská 86 101 00 Praha 10 Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA ZPRACOVATEL ČÁSTI tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 TECHNISERV spol. s r.o. HZS Středočeského kraje VYPRACOVAL Ing. J. Jaroš TECHNISERV

Více

REKAPITULACE CENOVÁ KALKULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ

REKAPITULACE CENOVÁ KALKULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ REKAPITULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 1. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA - BEZ DPH 5% 3 376 386,80 Kč 2. DPH 5% 168 819,34 Kč 3. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA - VČETNĚ DPH 5% 3 545 206,14 Kč

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec.

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec. Technický popis a standard bytů č. 1-6 Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha Zdivo nosné (obvodové) Zdivo nosné (vnitřní) Zdivo nenosné (vnitřní) Konstrukce stropní Schodiště (domovní) Konstrukce

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

OBSAH DOKUMENTACE: 1. Provoz. 2. Technické údaje. 3. Architektonické řešení. 4. Konstrukční řešení. 4.1 Svislé konstrukce nosné i nenosné

OBSAH DOKUMENTACE: 1. Provoz. 2. Technické údaje. 3. Architektonické řešení. 4. Konstrukční řešení. 4.1 Svislé konstrukce nosné i nenosné OBSAH DOKUMENTACE: 1. Provoz 2. Technické údaje 3. Architektonické řešení 4. Konstrukční řešení 4.1 Svislé konstrukce nosné i nenosné 4.2 Vodorovné konstrukce nosné 4.3 Vodorovné konstrukce nenosné 4.4

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01 PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz INVESTOR: NEUMANN - NBC S.R.O, DĚLNICKÁ

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků.

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků. Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO DŮM KULTURY

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

Standardní vybavení Horní lán - III. etapa - jednotka 104-1.NP - dispozice komerční prostor

Standardní vybavení Horní lán - III. etapa - jednotka 104-1.NP - dispozice komerční prostor 030 hrubá stavba obvodové zdivo z keramických cihlových bloků 300 mm + 160 mm zateplení (obvodové zdivo může být částečně nahrazeno konstrukčními prvky se statickou funkcí - monolitické betonové stěny

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Tento článek vznikl na základě zvyšující se poptávky po provedení technického dozoru při výměně výplní otvorů. Jedná se o případy,

Více

F.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Ateliér pro zpracování komplexní projektové dokumentace a designu staveb Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, tel./fax: 353 116 277, atelier@porticus.cz, www.porticus.cz 1.MŠ K. Vary o.p., Komenského

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Informace o objektu: Název objektu:... Stavební úpravy Polikliniky Líšeň na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni Projektant:... DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice Zakázka:... 11-1045

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 4 Dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce Snížení energ. náročnosti MŠ Horní Bečva Zakázka malého rozsahu V Horní Bečvě dne 16. 12. 2014 Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ NOVÉ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ pracné použití minerální vlny, možnost vzniku trhlin bez pásů z minerální

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více