Číslo 12/2012. Vychází 7. ledna 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo 12/2012. Vychází 7. ledna 2013"

Transkript

1 NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává měso Dvůr Králové nad Labem Číslo 12/2012 Vychází 7. ledna pf 2013 rozpoče měsa na rok 2013 Na základě plnění dohody o narovnání mezi měsem a bývalým provozovaelem vodohospodářské infrasrukury máme připravenu spláku 15 mil. Kč. Mezi další nejvěší invesiční akce pro následující rok paří opě doační projeky spolufinancované z OPŽP, a o zaeplení MŠ Elišky Krásnohorské a MŠ Roháčova, na keré je připraveno 5 mil. Kč, a dokončení zaeplení DPS Sadová (3,4 mil. Kč). V roce 2013 bude rovněž pokračova rekonsrukce muzea spolufinancovaná z Regionálního operačního programu Severovýchod. V rozpoču měsa jsou na uo akci připraveny 3 mil. Kč. Na obnovu vodovodu v ulici Hradecká máme připraveno 2,7 mil. Kč. Rekonsrukci éo komunikace bude hradi Královéhradecký kraj. Tao invesiční akce navazuje na v leošním roce uskuečněnou obnovu vodovodu a rekonsrukci komunikace v ulici Dukelská. Dále počíáme i se zahájením opravy fasády na budově gymnázia za 2 mil. Kč a MŠ Dvořákova za 1,5 mil. Kč, na pokračování rekonsrukce ZŠ Schulzovy sady (objek ZŠ Legionářská) máme vyhrazeno 2,5 mil. Kč. V rozpoču měsa je připraven i 1 mil. Kč na zahájení rekonsrukce mosu J. Palacha. Výše uvedené plánované finanční akce jsou součásí abulky vpravo - čísla jsou v is. Kč. Schválený rozpoče je zveřejněn aké v nezkárcené podobě na webu měsa. Vedení měsa Novoroční pozdrav Nejvěší finanční prosředky měsa budou v příším roce směřova do vodohospodářské infrasrukury. V současné době je akcepovaná žádos do Operačního programu živoního prosředí (OPŽP) o doaci na budování nové čisírny odpadních vod (ČOV). Schválení žádosi očekáváme v první polovině roku. Celkové náklady jsou cca 200 mil. Kč a zahrnují vedle nové ČOV i rekonsrukci čási hlavních kanalizačních sběračů. Jako spoluúčas měsa na realizaci projeku je ak připraveno 15 mil. Kč, další 4 mil. Kč jsou na zpracování realizační projekové dokumenace. HLAVNÍ ZDROJE PŔÍJMŮ (v is. Kč): Daňové příjmy ,00 Nedaňové příjmy ,68 Kapiálové příjmy ,00 z oho: Příjmy z prodeje pozemků 4 100,00 Příjmy z prodeje os.nemoviosí 7 000,00 Transfery a doace ,10 Příjmy celkem ,78 HLAVNÍ VÝDAJE (v is. Kč): Běžné výdaje ,61 z oho: Opravy a udržování ,50 Neinvesiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ,48 Osaní běžné výdaje ,63 Kapiálové výdaje ,00 z oho hlavní invesiční akce: ČOV Dvůr Králové nad Labem vč. PD pro zadání VZ a realizaci ,00 Zaeplení MŠ E. Krásnohorské a Roháčova ul.1. e apa 5 000,00 Zaeplení DPS Sadová 3 400,00 Rekonsrukce muzea 3 000,00 Rek. vodovodu Hradecká ul ,00 Osaní kapiálové výdaje ,00 Výdaje celkem ,61 Financování (rozpočový přebyek) -110,17 Vybíráme z obsahu: Zápisy do prvních říd sr. 2 Personální výběrová řízení sr. 2 Muzeum pod novou sřechou sr. 3 Svoz exilního odpadu sr. 4 Turisická inerakivní mapa sr. 5 Doační programy na rok 2013 sr. 5 Oceněný Leoš Pryšinger sr. 9 Zprávy ze škol a školek sr. 10 Vícemisryně ČR v karae sr. 11 Úřední hodiny měsského úřadu v roce 2013 Od budou úřední hodiny (hodiny pro veřejnos) jednoné pro celý měsský úřad včeně regisru vozidel (SATOS), a o: pondělí a sředa: 08:00 17:00 hod., úerý, čvrek, páek: 08:00 11:30 hod. Jednání na jednolivých pracoviších mimo úřední hodiny budou možná v rámci provozní doby úřadu po předchozí domluvě. Služby Czech poin Ověřené výsupy z informačního sysému veřejné správy Czech Poin jsou poskyovány na recepci úřadu v rámci provozní doby úřadu: pondělí čvrek: 06:30 18:00 hod., páek: 06:30 17:00 hod., Služby Czech poinu kromě konverze poskyuje i informační cenrum během své ovírací doby ve všední den: pondělí páek: 08:00 17:00 hod. Služby pokladny Na pokladně vás obslouží v uo dobu: pondělí, sředa 07:30 16:30 hod., úerý, čvrek 07:30 14:45 hod., páek 07:30 13:15 hod. Službu pokladny pro veřejnos mimo yo hodiny nabízí recepce MěÚ v rámci provozní doby úřadu. Úprava ordinačních hodin děské pohoovosi Po dohodě s děskými lékaři a zásupci vedení měsa bude z důvodu minimálního využívání a edy neefekivnosi děské lékařské pohoovsi (DLP) v Měsské nemocnici Dvůr Králové nad Labem ve všední den její provoz omezen. DLP bude od provozována ako: soboa, neděle, sváek: 08:00 20:00 hod. V nuných případech je možno využí děskou pohoovos Oblasní nemocnice Trunov či záchrannou službu. srana 1

2 Noviny královédvorské radnice Hodnocení měsa a kraje ve srovnávacích průzkumech Jak jsme již informovali dříve, Dvůr Králové nad Labem se umísil na druhém mísě v Královehradeckém kraji v průzkumu přívěivosi podnikaelského prosředí zvaném Měso pro byznys. Nyní jsou již i známy výsledky celosání zde Dvůr Králové poskočil na 18. míso. Dobrou zprávou aké je, že náš kraj je nejlepší mísem pro živo dle unikáního srovnávacího průzkumu Míso pro živo Teno projek vyhodnocuje živoní podmínky v jednolivých krajích a snaží se upozorňova na nejlepší regiony České republiky. O rok dříve skončil Královéhradecký kraj na druhém mísě. Odborná cena pro web měsa Web měsa Dvůr Králové nad Labem získal speciální cenu redakce časopisu Veřejná správa (vydává minisersvo vnira) a odboru isku a public relaion (OTPR). Too ocenění paří realizačnímu ýmu v čele s Karlem Břízou a Tomášem Vlkem, keří srukuru webu vymýšleli a posupně naplňovali obsah. Podoba webu však není konečná, realizační ým si uvědomuje nedosaky webu a zaměří se na ně. Jisé zjednodušení při hledání informací na webu již brzy zajisí například inerakivní urisická mapa více v článku na sr. 5. Zasedání zasupielsva v roce 2013 Vedení měsa Dvůr Králové nad Labem sanovilo předběžné ermíny zasupielsva měsa (ZM) na rok Plánovaná jsou na: 7. března, 6. června, 5. září a 5. prosinec O čase a mísě konání ZM budou občané včas informováni obvyklým způsobem. Ing. Kaeřina Sekyrková, šéfredakorka Zápisy děi do prvních říd základních škol Odbor školsví, kulury a sociálních věcí Měsského úřadu Dvůr Králové nad Labem upozorňuje zákonné zásupce budoucích prvňáčků, že v měsíci únoru se uskueční v základních školách ve Dvoře Králové zápisy děí do prvních ročníků základních škol na školní rok 2013/2014. Termíny: sředa 13. února 2013 od 12:00 do 18:00 hod., čvrek 14. února 2013 od 12:00 do 16:00 hod. Povinný zápis se ýká děí narozených v období od do a děí, keré měly v předešlém školním roce odloženou povinnou školní docházku. Do prvního ročníku základní školy mohou bý zapsány, v souladu s 36 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, i děi narozené od do , pokud budou ělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o o jejich zákonný zásupce. U všech děí narozených v omo období je podmínkou přijeí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, navíc u děí narozených v období od do je nuno zároveň doloži i doporučující vyjádření odborného lékaře. Zákonní zásupci, keří budou žáda o odklad povinné školní docházky díěe, musí ředieli školy poda písemnou žádos, doloženou doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. K zápisu je nuné se dosavi společně s díěem a předloži rodný lis díěe a občanský průkaz zákonného zásupce. Bc. Kaeřina Pišorová vedoucí odboru školsví, kulury a sociálních věcí (ŠKS) Česné uznání pro Dům Žofie Pečovaelská služba Měsa Dvůr Králové nad Labem získala Česné uznání za poskyování sociální služby azylový dům - Dům Žofie. Cenu kvaliy sociální péče vyhlásila již po sedmé redakce Ošeřovaelské péče spolu s Národní radou kvaliy České republiky. Cena je určena pro nejlepší poskyovaele sociálních služeb. Ocenění sociální služby azylový dům Dům Žofie bylo pro nás velkým překvapením již vzhledem k jejímu mládí službu poskyujeme necelé dva roky. O o více si ho vážíme. Porou zaujal především způsob přísupu k lidem bez domova a způsob pomoci. Rovněž je zaujalo prosředí, keré nabízí důsojný sar do nového živoa. Chěla bych ímo poděkova především vedoucímu éo služby PhDr. Peru Prokopovi, NKR č.12/2012 kerý službu vede od jejího vzniku a svým mimořádným přísupem jí visknul nesmazaelnou sopu. Organizace si lepšího odborníka v éo oblasi nemohla přá. Jak nedávno napsal: Opravdu nikdy nevíme, jakou karu si vyáhneme K uživaelům obyvaelům Domu Žofie přisupuje s obrovskou úcou, pokorou a nebývalou profesionaliou. Ti, kerým pomáhá, mu jeho přísup oplácejí respekem a důvěrou, což je v ěcho službách jev ne zcela běžný. Další velké poděkování paří našemu zřizovaeli. Bez něho bychom dnes neměli Dům Žofie. Jisě mi dá čenář za pravdu, že sebelepší myšlenka nemá příliš naděje na úspěch, pokud není podpořena finančně. Je zde na mísě opěovně připomenou, že naše měso je v rámci Královéhradeckého kraje zaím jediným měsem, keré azylový dům na své náklady zřídilo a umožnilo ak poskynou naději ěm, keří se ocili na ulici. Věřím, že i nadále bude naše služba účinně pomáha ěm, keří nás budou pořebova. Bc. Hauke Marcela ředielka Pečovaelské služby Měsa Dvůr Králové n. L. MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM VYHLAŠUJE VÝBĚROVé ŘÍZENÍ: na obsazení funkce odborného referena odboru výsavby a územního plánování (savebního úřadu) Plaová řída: plaová řída dle vzdělání a praxe Požadavky pro vznik pracovního poměru: ukončené vzdělání: 1. vysokoškolské vzdělání v magiserském nebo bakalářském sudijním programu ve sudijním oboru savebního, archiekonického nebo právnického směru nebo, 2. vyšší odborné vzdělání v oboru savebnicví a 2 roky praxe v oboru savebnicví nebo, 3. sřední vzdělání s mauriní zkouškou v oboru savebnicví a 3 roky praxe v oboru savebnicví nebo, 4. sřední vzdělání s mauriní zkouškou a zvlášní odborná způsobilos při územním rozhodování a při rozhodování na úseku savebního řádu a vyvlasnění, organizační schopnosi, echnické myšlení, komunikaivnos, schopnos rozhodování, práce s PC, výkonnos, řidičské oprávnění skupiny B a ochoa řídi referenské vozidlo, praxe v oblasi veřejné správy nebo ve savebnicví víány. Lhůa pro podání přihlášky: do Předpokládaný násup do pracovního poměru na dobu určiou je ihned nebo podle dohody. Podrobnosi sdělí: vedoucí odboru VVS Ing. Marin Rudolf nebo Jaroslava Kirschová, personální a mzdové oddělení, el Výběrové řízení je zveřejněno na úřední desce fyzické i webové. MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM hledá specializovaného pracovníka na odbor informaiky Nabízíme: zařazení do 9. nebo 10. plaové řídy, pracovní poměr na dobu neurčiou Požadováno: ukončené SŠ nebo VŠ vzdělání v oboru informaiky, sysémová správa HW (deskop, iskárny, LAN) včeně podpůrného SW, sysémová správa serverů na plaformě MS Windows Víáno: sysémová správu virualizační infrasrukury VMware vsphere včeně zálohování Veeam B&R, zkušenosi s konfigurací akivních prvků LAN, SAN Přihlášky zasíleje nejpozději do Násup možný ihned nebo dle dohody. Informace o éo pracovní pozici najdee na webu měsa Valná hromada společnosi Měsské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o. vyhlašuje výběrové řízení na pozici jednael společnosi Požadujeme: vysokoškolské vzdělání echnického nebo ekonomického směru, případně sředoškolské vzdělání vyvážené minimálně deseileou praxí v oboru vodovody a kanalizace zkušenosi s řízením zaměsnanců znalos legislaivy ve vodním hospodářsví (zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a příslušných vyhlášek a nařízení) Výhodou je splnění kvalifikace odpovídající požadavkům na provozování vodovodů nebo kanalizací dle 6 zákona č. 274/2001 Sb. Písemné přihlášky zasíleje do sředy na adresu: Měsský úřad Dvůr Králové nad Labem, Valná hromada společnosi měsské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., náměsí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem. Termín násupu: nejlépe od Doplňující informace najdee na úřední desce. srana 2

3 NKR č.12/2012 Cena vodného a sočného ve dvoře králové Jak ukazují čísla v abulce, cena vodného a sočného se od roku 2009 nezměnila, navýšení éo ceny bylo způsobeno posupně rosoucí daní z přidané hodnoy. Cenu vodného a sočného každoročně schvaluje Rada měsa Dvůr Králové nad Labem. Ceny na rok 2013 byly schváleny dne 27. prosince OBDOBÍ VODNÉ (bez DPH) s DPH STOČNÉ (bez DPH) s DPH 2005 (od ) 20,99 22,04 23,29 24, ,99 22,04 23,84 24, (od ) 22,29 23,40 29,89 31, (od ) 23,04 25,11 35,66 38, (od ) 23,64 25,76 39,64 43, ,64 26,00 39,64 43, ,64 26,00 39,64 43, ,64 26,90 39,64 45, ,60 27,14 39,65 45,60 Obnova domu čp. 58 ve Dvoře Králové nad Labem V minulém roce byla započaa celková obnova vnějšího plášě domu čp. 58 na náměsí T. G. Masaryka. První eapa ěcho prací spočívající v rehabiliaci hlavního průčelí čp. 58 byla spojena s přesěhováním Komerční banky do pareru ohoo a sousedního domu. Komerční banka ak financovala veškeré úpravy v přízemí objeku, zaímco měso Dvůr Králové bylo invesorem opravy fasády. Na yo práce v leošním roce navázala oprava severní čási sřechy budovy, kerá byla financovaná měsem. Obnovu pamáky v obou leech finančně podpořilo Minisersvo kulury České republiky v rámci Programu regenerace měsských pamákových zón. Hisorie domu Hisorie sávajícího domu čp. 58 se započala psá 12. února 1907, kdy obchodník a majiel exilní ovárny v Dolní Brusnici Emil Richer oznámil měsskému a savebnímu úřadu, že hodlá sarý dům na Zábojovém náměsí zboura a míso něho vysavě nový jednoparový obchodní dům. Novému řípodlažnímu domu dominovalo a sále dominuje schodišě osvělené skleněnou sřešní násavbou. V přízemí budovy se nacházel krám, skladišě a písárna. První paro domu bylo vyhrazeno pro soukromý by majiele. Podkroví domu bylo určeno pro pokoje příručích a služek. Podoba hlavní fasády s bohaou šukovou výzdobou odráží pozvolný přechod od usáleného neorenesančního řešení ke zcela novému secesnímu sylu. Průčelí budovy v minulosi prošlo množsvím úprav, keré více či méně poznamenaly jeho celkovou podobu. Parně nejzásadnější úpravou, zcela pozměňující celkové archiekonické působení hlavní fasády, bylo odsranění dřevěných výkladců v 60. leech minulého soleí. Bohužel byla snesena i čás šukové výzdoby šíu a aikové akroerie. N e ž á d o u c í p r o m ě n o u prošel i sřešní plášť budovy. Ze sřechy byla odsraněna původní břidlice a velice zdobné sřešní vikýře. Deail nově osazené repliky aikové akroerie Průběh rekonsrukce Obnově fasády a sřechy opě předcházela nezbyná rozsáhlá předprojeková a projeková příprava. Díky unikánímu foogrammerickému zaměření, savebně-hisorickému a resauráorskému průzkumu se podařilo získa množsví maeriálů, díky nimž mohla bý hlavnímu průčelí navrácena jeho původní podoba z počáku 20. soleí. Nejnáročnějším úkolem, pak bylo navrhnou již neexisující dřevěný výkladec ak, aby jeho podoba odpovídala hisorické ikonografii a zároveň odpovídala echnickým požadavkům invesora. Po navržení konsrukčního řešení výkladce již bylo deailování drobných řezeb spíše odměnou. Obnovu fasády a sřešního plášě zajišťovala firma Lesav, s. r. o., jako generální dodavael savby. Na obnově šukové výzdoby se podílela firma Albus. K., akroerie provedl sochař Per Veselý, klempířské práce zajisil Franišek Kramár. Dřevěný výkladec provedla a osadila firma Skos, s. r. o. Veškeré práce byly provedeny s velkou pečlivosí. Ing. Miloš Kudrnovský, auorizovaný archiek Noviny královédvorské radnice Oprava podchycení pilíře lávky ve Verdeku V průběhu měsíce října a lisopadu loňského roku proběhly práce na opravě podchycení pilíře kryé dřevěné lávky ve Verdeku, na komunikaci směrem na Filířovice. Vzhledem k omu, že lávka je prohlášena kulurní pamákou, byla oprava složiější, proože muselo proběhnou řádné savební řízení včeně dohledu orgánu pamákové péče. Vlasní paka pilíře je provedena z kamenných kvádrů. Byla ovšem značně poškozena sousavní činnosí říční vody. Z ohoo důvodu muselo bý provedeno podbeonování konsrukce paky, doplnění chybějících kamenných kvádrů a vyspárování zdiva. Současně byla provedena i náhrada čási šikmé dřevěné vzpěry, kerá byla napadena dřevokaznou houbou. Akci na základě výběrového řízení provedla firma Savební společnos Žižka, spol. s. r. o. D,vůr Králové nad Labem. Práce byly provedeny ve sanoveném ermínu a podle vyjádření pracovníků sání pamákové péče proběhly v souladu s vydaným závazným sanoviskem a v dobré řemeslné kvaliě. Ing. Jan Fíla, odbor RIM Víězsví ve foosouěži nový sroj do finess parku V říjnu loňského roku insalovalo měso v Schulzových sadech venkovní finess sroj, na nějž získalo od Nadace správného živoního sylu ve spolupráci se společnosí COLMEX, s. r. o., finanční podporu. Hned následující měsíc se měso zúčasnilo foosouěže o další cvičební sroj zdarma dle vlasního výběru. Hodnoící komise ocenila nejvýše naše vipné, milé, sponánní a energické pojeí foografií s venkovním finess srojem, a ak se můžeme ěši na jarní rozšíření dvorského venkovního finess parku o další sroj. Velký dík paří všem, keří se na vorbě foografií do souěže podíleli. Muzeum pod novou sřechou Ješě před vánočními sváky předala firma Lesav, spol. s r. o., zrekonsruovanou sřechu na budově měsského muzea. Vzhledem k neodborným zásahům při poslední rekonsrukci v roce 1974 si sřecha nyní v rámci projeku Rekonsrukce muzea nová expozice pro urisy a návšěvníky měsa vyžádala zásadní zákroky. Během podzimu aké proběhla veřejná zakázka na zhooviele, kerý dokončí savbu po firmě RESA, kerá koncem léa odsoupila od smlouvy o dílo. Souěže se zúčasnilo 7 firem, mezi kerými zvíězila s nejnižší nabídkovou cenou firma J. Piša, spol. s r. o. Již v lednu jí bude předáno savenišě, aby mohla savbu dokonči v plánovaném ermínu, j. k 30. červnu Ing. Veronika Tomková, odbor RIM Průčelí domu č.p. 58 před a po obnově v říjnu roku 2010 Foo: auor článku srana 3

4 Noviny královédvorské radnice Ve Dvoře Králové již můžee řídi i použié onery a carridge Každý rok se na celém svěě vyhodí zhruba 500 milionů carridgí na skládky s nebezpečným odpadem bez možnosi recyklace. Málokdo ví, že při výrobě onerové kazey se spořebuje přibližně 3,5 liru ropy během výrobního procesu, a přeso se ve věšině případů oner vyhodí na skládku. Redukce, repase a recyklace je pořadí operací, kerými můžeme sníži množsví odpadu vyhozeného na skládky. KDE JSOU V NAŠEM MĚSTĚ SBĚRNÁ MÍSTA? na hlavní budově měsského úřadu recepce (náměsí TGM 38) v informačním cenru na náměsí TGM čp. 2 Tao sběrná mísa fungují v rámci provozní doby výše uvedených insiucí (více na sr. 2). Odevzda je možné onery, carridge, mobilní elefony. Tyo věci jsou dále předávány k ekologické recyklaci. Jak by řídění odpadů vypada nemělo... Foografie zachycuje dráy a plechovky od barev a řediel, keré někdo posavil vedle konejnerů na říděný odpad v Žirči. Upozorňujeme, že barvy a ředidla paří mezi nebezpečné odpady, keré obsahují láky škodlivé lidskému zdraví a přírodě i ve velmi malém množsví. Např. ěžké kovy a další jedovaé láky začnou po určié době Sběr exilu, obuvi a dalších věcí V lednu bude ve vybraných lokaliách provedena další humaniární sbírka oblečení (dámského, pánského, děského), lůžkovin, ručníků, uěrek, záclon, láek (minimálně 1m 2, prosíme, nedáveje odřezky a zbyky láek), peří, přikrývek, polšářů, spacích pylů, obuvi, kabelek a hraček. Pokud v abulce naleznee napsanou svoji ulici, znamená o, že můžee výše uvedené čisé věci v pylích v daný den připravi do 8 hodin ráno ke vchodu či brance vašeho domu. V okrajových čásech měsa bude svoz proveden pouze u hlavních silnic. NKR č.12/2012 Pyle musí bý ke svozu předávány zavázané, aby v případě dešivého počasí nemohlo dojí k namočení jejich obsahu. Pokud na věci nemáe vlasní vhodný obal, můžee si plasový pyel vyzvednou na recepci měsského úřadu (náměsí T. G. Masaryka 38), na odboru živoního prosředí (náměsí T. G. Masaryka 59, č. dv. 12) nebo v měsském informačním cenru (náměsí T. G. Masaryka 2). Svoz a následné využií darovaných věcí zajisí Diakonie Broumov. Ing. Eva Šírková, odbor živnoního prosředí Daum Ulice Po E. Krásnohorské, E. Zbroje, Do Lánů, Šefánikova, Slovany, Pod zoo, Milady Horákové, Pod Slévárnou, Pod Safari, Odbojářů, Rokycanova, Roháčova, Jaroslava Biliny, Dr. Kramáře, Macharova, Poděbradova, nábřeží Benešovo, Mánesova, Ke Skále, Na Špačáku, Ve Srži, Borovičky. Ú Karolíny Svělé, Nad Parkem, Zahradní, R. A. Dvorského, Sadová, Na Příčce, Polní, Čelakovského, Přímá, Zborovská, Kráká, Táboriská, Jana Žižky, Trocnovská, Husiská, V Lukách, Dukelská, Legionářská, Hradecká. S Čechova, Fibichova, Klicperova, Kokova, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Okružní, Slunečná, Spojených národů, Šíného, Tyršova, Krkonošská, Vrchlického, Braří Čapků, Blahoslavova, Anonína Wagnera, Nedbalova, Nerudova, Purkyňova, Máchova, Pod Hřišěm, Puchmajerova, Soukupova, Thámova, Záopkova, Halíkova, Chelčického, F. L. Věka, Nová Tyršova. Č Erbenova, Fügnerova, Hlávkova, Jiráskova, Jungmannova, Karlov, Libušina, Plk. Švece, Sladkovského, Šafaříkova, Tylova, Zeyerova, 17. lisopadu, Husova, Havlíčkova, Palackého, Kollárova, Dobrovského, náměsí Republiky. Pá Ve vybraných lokaliách okrajových čásí měsa (pouze u hlavních silnic) Verdek, Vorlech (zač. u č.p. 2980), Žireč, Zboží, Lipnice, Žirecká Podsráň (viz mapka, podrobnější mapky naleznee na úřední desce měsského úřadu a na měsském webu). Tabulka se svozovými mísy dle ulic a dne svozu Verdek LOKALITY SVOZU TEXTILU pronika do podzemních a povrchových vod a v poslední fázi se objeví v našem poravinovém řeězci. Přiom všechny odpady, keré se nacházely vedle konejnerů, mohou občané bezplaně odevzdáva do sběrného dvora nebo při jarních či podzimních svozech nebezpečných odpadů. Odkládání odpadů mimo konejnery je přesupkem dle 47 písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., o přesupcích v planém znění, za kerý lze uloži pokuu do Kč. Ing. Eva Šírková, odbor živoního prosředí Informační brožury o živoním prosředí na měsském webu V zelené sekci Měso v rubrice Živoní prosředí byla na měsském webu založena nová podrubrika Informační brožury. V é se mimo jiné dozvíe hlavní zásady výsadby sromů, jak rozpozna rizikový srom, jak zajisi ochranu dřevin na saveniši, správné provádění řezů na sromech nebo naopak kerých řezů se vyvarova. Naleznee zde další zajímavé informace z úseku živoního prosředí, keré budou posupně doplňovány a můžee si ako rozšíři své znalosi. Na závěr je pořeba podoknou, že ze zveřejněných dokumenů lze získa obecný přehled o dané problemaice, ale v někerých případech je nuné konkréní řešení probra s příslušným odborníkem. Bc. Milan Šimek, DiS. odbor živoního prosředí Lipnice u Dvora Králové GIS MěÚ Dvůr Králové nad Labem mapový podklad: ČÚZK úseky svozu kaasrální území Sylvárov Dvůr Králové nad Labem Žirecká Podsráň km 1: Sběr použiého roslinného oleje Mnozí z nás sále neví, co s použiým roslinným olejem a roslinným ukem z domácnosi. Někdo ho vrací do lahví a vyhazuje do popelnic a konejnerů se směsným odpadem, jiný ho vylévá do dřezu, umyvadla nebo záchodu. Ani jedno není ideální. V porubí a pak i v čisírně odpadních vod působí olej provozní problémy, nalepuje se na sěny, a ím dochází k ucpávání odpadů. Nepomůže ani, když olej smícháme před vyliím se saponáem. Rozkládající se uky v porubí aké zapáchají. Následné čisění odpadů a kanalizace je velmi nákladné a hradí se převážně ze sočného, edy Zboží u Dvora Králové Žireč Měsys Žireč Ves jednoduše řečeno plaíme o my všichni. Odložímeli olej do popelnice, zbyečně za něho zaplaíme skládkovné a zahodíme druhonou surovinu. Kam použiý roslinný olej správně paří? Sbíreje ho do PET lahví a y odnese do sběrného dvora, kerý je v zimním období oevřen: po, pá: 13:00 17:00 h; s: 07:30 11:30 hod.; so: 08:00 12:00 hod. Vámi odevzdané oleje budou předány odborné firmě a využiy jako alernaivní obnovielný zdroj energie. Ing. Eva Šírková, odbor živoního prosředí srana 4

5 NKR č.12/2012 Turisická inerakivní mapa na webu měsa Na rok 2013 chysáme pro širokou veřejnos zajímavé novinky z oblasi geografických informačních sysémů (GIS). Spusíme na měsském webu inerakivní mapu, kerá bude zaměřena především na volný čas a urisiku na území ORP Dvůr Králové nad Labem (ORP jsou obce s rozšířenou působnosí). Inerakivnos mapy spočívá v om, že jednolivé objeky v mapě jsou přímo propojeny s již hoovou informační daabází. Veškeré pořebné informace můžee edy získa přímo v mapě pouhým jedním kliknuím. Do vyhledávače zadáe například kino nebo ZC Zálabí. Míso se okamžiě zobrazí v mapě a jedním kliknuím na jeho ikonu se zobrazí další informace, jako je akuální program, ovírací doba, webové sránky, foografie mísa, případně viruální prohlídka nebo google sree view. Pro začáek připravujeme zapracova do mapy yo emaické okruhy: kulura (kromě různých kulurních zařízení aké právě probíhající akce), spor a volný čas (děská hřišě, víceúčelová sporovišě, kynologická cenra, parky a další), ubyování a sravování (přehled hoelů a resaurací), pamáky (prozaím pravděpodobně nejrozsáhlejší daabáze, obsahující desíky pamáek na území celé ORP), MHD (přehledné zobrazení jednolivých linek a zasávek měsské hromadné dopravy, včeně vyhledávání spojů přímo z mapy pouhým kliknuím na zasávku) a urisické a cyklisické rasy, kde budou zahrnuy nejen označené rasy, ale i speciální okruhy cyklosezek, keré vás provedou okolím Dvora Králové. Inerakivní mapa bude společně s geografickou polohou shromaždova spousu zajímavých da v jednom uživaelském prosředí, akže získání požadovaných informací by mělo bý rychlé a přehledné. Věříme, že i občanům našeho měsa ao mapa zjednoduší plánování volného času a že se budee řeba právě kvůli éo šikovné mapě na webové sránky měsa rádi vrace. Mgr. Filip Kraus odbor informaiky Noviny královédvorské radnice Technické služby informují Čišění komunikací a zimní údržba V zimním období předsavuje čisoa měsa každodenní úklid vozovek, chodníků a veřejných prosransví. Technické služby proo zajišťují sjízdnos a schůdnos mísních komunikací, provádíme klasické čišění komunikací dle pořeby a echnických možnosí. Jako každý rok jsme zajišťovali úklid veřejných prosransví po silvesrovských radovánkách. Ukázky provedených oprav Výzdoba zasávky na Tyršově ulici. Plánujeme pokračova výzdobou ineriéru zasávky. Obdobným způsobem bychom rádi vyzdobili zasávku v ulici Spojených národů. Prozaímní vylepšení chodníku na křížení ulic Drinova a 28. října. Opravou chodníků budeme pokračova na jaře a v příším roce. Náhled iulní sránky webové urisické inerakivní mapy, kerá bude spušěna na webu měsa vyhlášení doačních programů na rok 2013 Měso Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje na rok 2013 yo doační programy: 1. na podporu a rozvoj ělovýchovy a sporu dva programy: činnos sporovních oddílů pořádání sporovních akcí na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblasí a na podporu zdravonicví sociální služby, inegrace zdravoně posižených, proidrogové akiviy, prevence kriminaliy, podpory rodin, zdravonicví na podporu veřejně prospěšných akivi zejména v oblasech kulury, jako jsou např. významné umělecké počiny, přehlídky, fesivaly, perspekivní kulurní a výchovně vzdělávací akiviy, vydávání hudebních nosičů, publikací, vorba webových sránek, činnosi s mládeží, vzdělávání a věda na obnovu vnějšího plášě objeků, keré jsou nemoviou kulurní pamákou keré se nacházejí na území Měsské pamákové zóny měsa Dvůr Králové nad Labem Příjemcem doace může bý subjek, jehož činnos či služba je v zájmu měsa a občanů měsa. Doace může bý poskynua v režimu de minimis. K žádosi o doaci přilože česné prohlášení o bezdlužnosi, j. o splnění všech svých finančních závazků za rok Podrobnější informace včeně formulářů lze získa na odboru školsví, kulury a sociálních věcí, náměsí TGM čp. 38, 2. paro, kancelář č. 303, el.: , Formuláře jsou rovněž k dispozici v měsském informačním cenru a na inerneových sránkách v čási Radnice Grany a doace Doace z rozpoču měsa. Mgr. Dušan Kubica mísosarosa měsa Zimní údržba na hřbiově. Přeji všem obyvaelům Dvora Králové šťasný nový rok a pevné zdraví. Ing. Miroslav Perů řediel TSM ZIMNÍ STADION Veřejné bruslení Soboa :00 15:30 hod. Neděle :00 15:30 hod. Páek :30 21:00 hod. Soboa :00 15:30 hod. Neděle :00 15:30 hod. Soboa :00 15:30 hod. Neděle :00 15:30 hod. Bruslení s hokejkami Akuální rozpis bruslení s hokejkami najdee vzhledem k jeho proměnlivosi na webu echnických služeb. Too bruslení je určeno pouze pro děi do 10 le s doprovodem osoby sarší 18 le na bruslích. srana 5

6 Noviny královédvorské radnice - inzerce VIII. Sekání pěveckých sborů ve dvoře králové V sobou 13. října se sešli v Hankově domě zpěváci čyř pěveckých sborů: Alou viva z Úsí nad Orlicí, Boleslav z Mladé Boleslavi, J. B. Foerser z Přelouče a Záboj ze Dvora Králové n. L. Fesival Sekání pěveckých sborů pořádá Záboj od r a přivedl do Dvora Králové již více než isíc zpěváků. Jejich ohlas na uo pěveckou akci je vždy pochvalný a ak omu bylo i enokrá. Sekání zahájila na náměsí Václava Hanky paní saroska Mgr. Edia Vaňková. Přivíala hosy v našem měsě a popřála jim sálé úspěchy v pěvecké činnosi. Před Hankovým domem pak zazněl společný zpěv Handelova sboru Canicorum jubilo a každý sbor se předsavil jednou písní. Sekání pokračovalo přehlídkou sborů v sále Hankova domu. Posluchači slyšeli skladby duchovní, hudbu klasickou, lidové písně, spiriuály i ukázky hudby swingové a populární. Program sledoval aké pozvaný hos, hudební odborník, pedagog pražské konzervaoře a zkušený sbormisr MgA. Marek Valášek. V závěrečném slovu ocenil zorganizování éo akce a povzbudil zpěváky k další sborové činnosi. Při následné besedě se sbormisry a zásupci jednolivých sborů zhodnoil dramaurgii programů i výkony jednolivých sborů. Vedoucí přijali s povděkem jeho rady i připomínky a ocenili zájem o naše amaérské snažení. Výbor pěveckého sboru Záboj se posaral i o další program. Zajisil večeři v resauraci Hankův dům, kde výborně uvařili pro 120 účasníků. Zbyl čas i na procházku měsem. V sále Hankova domu pak následoval společenský večer zpívání, zábava i anec. Pěvecký spolek Záboj děkuje za finanční podporu Měsu Dvůr Králové n. L., Královéhradeckému NKR č.12/2012 Projek Včelařská paseka pokračuje díky paní Jarolímkové Již před 3 ley uvažoval královédvorský spolek včelařů o projeku Včelařská paseka, jenž spočívá v chovu 5 12 včelsev se zajišěným zázemím pro včelaře na oploceném pozemku. Bohužel pro nedosaek finančních prosředků na zakoupení vhodné dřevosavby pro vybudování včelínu eno projek upadl do zapomnění. Proo jsme leos uvíali dar od paní Jarolímkové z Bílé Třemešné, jejíž manžel a náš příel včelař leos zemřel. Rádi bychom jí veřejně poděkovali nejenom za darování krásného včelínu, ale i osaních pořeb pro včelaření včeně lieraury. Záměrem Včelařské paseky je nejen znovuobnonovení včelařského kroužku ve Dvoře Králové, ale možnos pro okolní školy doplnění učiva z biologie a ekologie v praxi, seznámení veřejnosi s významem chovu včel pro zemědělsví a uchování a zpřísupnění hisorických včelařských arefaků. kraji, oblasnímu výboru Unie českých pěveckých sborů a mísní firmě Jua, a.s. Bez jejich pomoci by ao akce nemohla bý uskuečněna. Zbývá poděkova aké členům výboru pěveckého spolku Záboj i všem zpěvákům za akivní pomoc při organizaci, aké ochoným příznivcům Záboje, keří zhoovili dárky a upomínkové předměy pro zúčasněné. S ímo přispěním a aké díky prosředí Hankova domu se podařilo připravi VIII. Sekání pěveckých sborů k velké spokojenosi hosujících sborů. V prosinci jse mohli slyše členy pěveckého sboru na mnoha vánočních koncerech: v Domově sv. Josefa v Žirči, v koselech a kulurních zařízeních v Hořicích, Kocbeři, Nechanicích, Bílé Třemešné, Hajnici, Trunově a ve Dvoře Králové, kde se svými pěveckými výkony přispěli k vyvoření pohodové vánoční amosféry. Jana Růžičková předsedkyně spolku Doufáme, že po přípravě podkladů pro savební řízení, zajišění realizace a mobilizace našich včelařů proběhne jednání s měsem o umísění včelínu zdárně. Proo budeme rádi, když budee hlasova na webových sránkách spolku v ankeě na možné umísění včelínu v parku ZŠ Schulzovy sady nebo v zahradě DDM Jednička na Ve foogalerii naleznee i foky zmiňovaného včelína. Ješě bychom rádi poděkovali včelařům, keří se podíleli na demonáži včelínu: Jaroslavu Berezovi, Miloslavu Havlovi, Perovi Chyrému, Miroslavu Kurcovi a Jiřímu Lejčarovi. Za převoz a uložení paří díky včelařům Josefu Holubovi, Oldřichu Horákovi, Marinu Hrdinovi, Peru Měšťanovi a Janu Zandlerovi. To vše by ale nebylo možné bez poskynuí vozidla na přepravu od firmy INZAT od včelaře Robera Baroše. Jaroslava Hrdinová Pronajmu půdní by 80 m 2 u nábř. Benešovo, čásečně zařízený, po rekonsrukci, cihlový, inerne, kabelová TV. Cena: Kč + ink. Tel.: , Volný od KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA Dvůr Králové nad Labem Mgr. Marin Kučera el Pronajmu by 1+1 v rodinném domku u Berlinku saršímu páru. Cena nájmu dohodou. Tel.: Pronajmu by 1+kk, 29 m 2, ve Dvoře Králové, cena nájmu dohodou. Tel.: KOUPÍM DŮM, POPŘ. BYT ve Dvoře Králové a okolí. Tel.: , Prodám by 1+kk, 29 m 2, 1. poschodí v klidném domě s dvorkem a kůlnou, u ZŠ 5. kvěna. Tel.: Provedeme povinnou konrolu spalinové cesy komínu dle nařízení vlády č. 91/2010Sb. včeně prookolu a měření úniku CO. Tel.: STŘECHA SOS Opravy zaékání plechování komínů okapů všech klempířských prvků PROHLÍDKA A OPRAVA IHNED! Telefon: srana 6 SBD, Kollárova 1429, Dvůr Králové n. L. NABÍZÍ K PRODEJI DRUŽSTEVNÍ BYT 1+1 V ul. Nad Parkem 2831, plocha 32 m 2. Minimální cena: Kč Informace podá a prohlídku byu zajisí: M. Černý, el , Termín přijímání obálek s nabídkami: do :00 hod. V ÝKUP KOVŮ EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ LIKVIDACE STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ ŽELEZO, BAREVNÉ KOVY, PAPÍR, PLASTY. PROVOZOVNA: SLOVANY 3051 (BÝV. TIBA SLOVANY) PO PÁ: 07:00 16:00, SO: 08:00 12:00 TEL. : , FITNESS CLUB SLOVANY POSILOVNA, SAUNA, PRODEJ DOPLŇKŮ STRAVY SPINNING IVETA TEL.: BODY STYLING, TRAMPOLÍNKY DENISA TEL.: PROVOZOVNA: SLOVANY 3051 INFO SAUNA, POSILOVNA TEL.: W W W. SLOVAN Y.C Z Pronájem v areálu na Slovanech výrobních, skladových prosor 350 Kč/m 2 /rok kancelářských prosor 550 Kč/m 2 /rok spisovna, odborná správa dokumenů účenicví, daňová evidence, daňová přiznání Tel.: ,

7 NKR č.12/2012 Noviny královédvorské radnice - inzerce TRIGA REALITY realiní kancelář nám. TGM 82, Dvůr Králové n.l. NABÍZÍ by 1+0 OV Dvůr Král.,15 m 2,cenrum,přízemí,sprch.kou,pro 1 os Kč by 1+1 OV Dvůr Král.,44 m 2,nábřeží,zvýš.příz.,původní,okna na JZ Kč by 1+1 OV Úpice,38 m 2, zvýš.příz.,pův.sav,v byě balkon,nová ok Kč by 1+1 OV Trunov,34 m 2,podkroví,nová okna+opení,česká čvrť Kč by 1+1 OV Trunov,39 m 2,panel, pův.sav,na Smeťáku,vč.kuchyně Kč by 1+1 OV Dvůr Král.,51 m 2,předěl.na 2+1,zděný,čás.rek.,zahrada Kč by 1+1 OV Kocléřov,52 m 2,prosorný,vč.nové kuchyně,dobrý s Kč by 1+1 OV Hosinné,37 m 2,zvýš.příz.,cenr.,cihla,dobrý s.,zahrada Kč by 2+1 OV Dvůr Král.,60 m 2,př.na 3+1,výb.s.,pl.okna,pěkný,balkon Kč by 2+1 OV Dvůr Král.,47 m 2,Srž,2 p.,nová okna,pův.sav, volné Kč by 2+1 OV Dvůr Král.,67 m 2,nadsandard,kompl.rek.,nuné vidě 1, Kč by 2+1 OV Dvůr Král.,60 m 2,před.na 3+1,výb.sav,po rek.,balkon Kč by 3+1 OV Dvůr Král.,64 m 2,nábřeží,zděný,vč.kuchyně,výhodná c Kč by 3+1 OV Úpice,70 m 2,nová okna,zvýš.přízemí,balkon,dobrý sav Kč by 4+1 OV Dvůr Král.,70 m 2,panel+zd.jádro,balkon+lodžie,pl.okna 1, Kč dr.by 3+1 Úpice,64 m 2,poslední paro,panel,výah,pův.sav,cenrum Kč dr.by 2+1 Úpice,60 m 2,nová okna,pěkné řeš.,nová kuch.linka,výah Kč byový dům Dvůr král.,pěší zóna,8 byů,příz.prodej.prosory,lukr. 8, Kč zděná novosavba Ohnišťany,1960 m 2,4+1,přízemní,okr.zahrada 3, Kč zděná novosavba Habřina,6+1,1457 m 2,kol. 2005,lux.,volné,dopor. 3, Kč rod.domek Dvůr Král.,1+1,1139 m 2,5.kvěen,monovaný,zděné z Kč rod.dům Dvůr Král.,1+1,2+1,3+1,dvě garáže,439 m 2,lok.Slovany 2, Kč rod.dům Havlovice-Úpice,2+1,542 m 2,garáž,nová okna,výb.sav 1, Kč rod.dům V.Vřešťov,4+1,2104 m 2,oby.čás+sodola-nová sřecha 1, Kč rod.dům Dvůr Král.-Sylvárov,4+1,689 m 2,u lesa,po kompl.rekonsr. 1, Kč s.pozemek Dvůr Král.,2762 m 2,s.pov.na sudnu,projek,pod lesem inf.v RK s.pozemek Dvůr Král.,2834 m 2,supr míso,výhled,úp měsa,inf. RK 310 Kč/m 2 s.pozemek V.Vřešťov, 252 m 2,v rekr.oblasi,savba CT, zákl.deska Kč s.pozemek Trunov-Bojišě,1506 m 2,krásné slunné míso,lze savě Kč s.pozemek Hunířov,3160 m 2,lze savě,možné rozděli,super míso 220 Kč/m 2 děský ábor Velký Vřešťov, 21 chaek, 3 správní budovy,oploceno Kč pozemek Heřmanice-Sloov,2561 m 2,louka,rasa DK-JA,i u Kuksu Kč zahrada Dvůr Králové,402 m 2,výhled na měso,hory,el.ano,u lesa Kč zděná chaa Lanžov,1+kk,462 m 2,k celoročnímu už.,výb.sav,u lesa Kč býv.usedl.ch.hadišě,cenrum,5426 m 2,hosp.čás,garáž,podnikání 1, Kč usedlos Vidonice,4+kk, m 2,sodola,chlév,zd.kolna+dílna 1, Kč poloroub.chalupa Hunířov,2+1,740 m 2,v rekonsrukci,kousek DK Kč garáž Dvůr Králové,lok.za Penny u koupališe,22 m 2,výb.sav,el.ano Kč garáž Dvůr Králové,Roháčova ul.,21 m 2,horší sav,ihned volná Kč garáž Dvůr Králové,Srž, 22 m 2,dobrý sav,el.ano,vyklápěcí vraa Kč JEDINÁ cesovní agenura v REGIONU, kde máe JISTOTU uskuečnění dovolené Se zájezdem získáe ZDARMA pojišění proi úpadku pořádající CK Garance nejnižší ceny Slevy všech CK i u nás Široká nabídka Dlouholeé zkušenosi Dárkové cerifikáy O VAŠI DOVOLENOU SE POSTARÁME KOMPLETNĚ LÉTO 2013 již V PRODEJI Přijďe si pro SLEVU Parkování u leišě Praha od 9 Kč za ýden Osobní přísup Komplení cesovaelský servis Najdee nás NA NÁMĚSTÍ, na začáku PĚŠÍ ZÓNY; Revoluční 79 r e s au r ac e U Slunce Dvůr Králové nad Labem Vás zve na gasronomickou cesu kolem svěa, kerá začíná každý den v 17:00 hod. Veškeré účenky nad 200 Kč z cesy kolem svěa jsou slosovaelné. 1. cena EUROVÍKEND pro 2 osoby 2. cena lísky do pražského divadla pro 2 osoby 3. cena poukázka do naší resaurace v hodnoě Kč Paronem celé éo akce je známý gasronomický odborník Ivan Vodochodský. Daumy odleů za poznáním svěové kuchyně: Maďarsko Rusko Turecko Dálný východ Čína, Thajsko, Japonsko Německo, Švýcarsko, Rakousko Francie Velká Briánie, Irsko Skandinávie Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko U.S.A. + Kanada Jižní Amerika+Mexico Afrika Ausrálie+Nový Zeland Rezervuje si své palubenky na el.: , , Naši cesu kolem svěa můžee sledova na srana 7

8 Noviny královédvorské radnice NKR č.12/2012 S o u h l a s í m s e z v e ř e j n ě n í m J m é no: Pří j m ení: v p ř í p a d ě v ý h r y : Ulice, č. domu: Tel.: ANO / NE Jaké budově paří ao okna a čemu slouží Odpovědi na oázku s vyplněnou kolonkou jméno, příjmení, ulice mísnos za nimi? vysřihněe a vhoďe do osudí v měsském informačním cenru (MIC) na náměsí T. G. Masaryka Noví občánci měsa V lisopadu 2012 se narodilo v našem měsě 10 občánků - 4 chlapci a 6 děvča. Jana Náhlovská, evidence obyvael Úmrí V měsíci lisopadu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 16 lidí, z oho bylo 7 dvorských občanů, 1 muž a 6 žen. Simona Vykouřilová, marika Jubilea a víání občánků Členové komise pro občanské záležiosi navšívili při živoních jubileích v lisopadu 16 občanů s graulací a kyičkou. Ve sejném období oslavily 4 manželské páry sříbrnou svabu, 4 páry zlaou svabu a 1 pár diamanovou svabu. Na Saré radnici bylo slavnosně přivíáno 21 novorozených občánků našeho měsa. Lenka Šípková, DiS., předsedkyně KPOZ VZPOMÍNKA Už celý dlouhý rok, Tomáši, nejsi mezi námi, ale chybíš nám čím dál víc. vzpomínají Věvičkovi a Ivuška Losování výherce proběhne v MIC dne 21. ledna poděkování Chěla bych poděkova p. primářce Vidasovové a celému kolekivu Oddělení následné péče Měsské nemocnice ve Dvoře Králové n.l. za rehabiliaci, za vzornou a příkladnou péči, kerou mi věnovali po prodělaném úraze. Alena Novoná Touo cesou děkujeme paní primářce MUDr. Vidasové a kolekivu následné péče nemocnice ve Dvoře Králové za jejich lidský přísup k našemu brarovi a srýci panu L. Šiinovi ve chvílích pro něho i pro nás nejěžších. Zdeňka Sillerová s rodinou Děkujeme královédvorské firmě MEPAP za darování osmi kusů krásných umělých vánočních sromků a vánočních ozdob, keré vnesly sváeční náladu do říd Základní školy a Prakické školy ve Dvoře Králové nad Labem. Mgr. Jana Vojěchová Posíláme poděkování děem ZŠ Podharť a p. učieli Novonému za velmi pěknou Mikulášskou nadílku. MŠ Slunečná I. a II. Vážení spoluobčané, dovole mi poděkova vám všem, keří jse pomohli vyvoři krásné Vánoce 2012 našim děem. Vaše pomoc pro děi velmi znamená. Vědí, že o nich víe a že jim věnujee svůj čas a slyšíe je. Vladimíra Zilvarová Ozdravovna Les Královsví Vzdělávací konference s názvem Rozroušená mozkomíšní skleróza Vzdělávací agenura Komplení vzdělávací servis ve spolupráci s Domovem sv. Josefa uspořádala dne 8. lisopadu 2012 konferenci na éma rozroušená skleróza - nemoci, keré se věnuje první a sále jediné zařízení v Žirči u Dvora Králové. Hosielem se sal již podruhé Domov sv. Josefa a konference byla určena pro zdravoníky, pracovníky v přímé obslužné péči a ambulanních provozech. Pro velký zájem účasníků konzulova oo éma máme v Domově zájem uspořáda akci v příším roce opě a více se doknou émaa pořebného pro uo nemoc - rehabiliace. Organizáoři uo konferenci pojali jako chariaivní akci a výěžek ve výši Kč byl předán našemu zařízení. Ten bude věnován na provoz a rozvoj Domova. Jika Holcová Jaké budově paří ao okna a co se za nimi nachází? Oázka je velmi jednoduchá, je o ode mě akový opožděný dárek k vánocům, zejména pro y souěžící, co si s námi loni prošli i a nejěžší souěžní kola. A i kdybyse náhodou s odpovědí váhali, velkou nápovědou vám určiě bude právě o jedno oevřené okno... Těším se na vaše odpovědi doplněné řeba i osobními vzpomínkami či veselými příhodami z ohoo mísa. Minulá souěž Děkuji všem souěžícím za došlé odpovědi. Jak jse všihcni správně uhodli, na foografii byl klečící dívka z bronzového pomníku na nábřeží J. Wolkera, kerá klade sání vlajku na hroby padlých. Pomník edy slouží k ucění oběí ve druhé svěové válce, zvlášě pak ěch, keří 5. kvěna 1945 zahynuli v našem měsě. Po sranách pomníku leží kameny se jmény zahynulých. Pomník byl slavnosně odhalen v kvěnu 1959 a jeho auorem je Josef Wagner. Vylosovanou výherkyní je paní Lucie Haasová. Drobné ceny na ni čekají v měsském informačním cenru na nám. TGM. Ing. Kaeřina Sekyrková šéfredakorka NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ Roční poplaky: Děi do 15 le 50 Kč Dospělý čenář 130 Kč Rodinný průkaz 160 Kč Maky na MD, sudeni, důchodci, ZTP 80Kč Důchodci nad 70 le zdarma DAUVILLIER, Loïc a LIZANO, Marc: Díě s hvězdičkou. Albaros, 2012 Jímavý a ve své jednoduchosi a přímočarosi nesmírně působivý komiksový příběh o ponížení, pramenícím ze samoné lidské ideniy, ocejchované žluou hvězdou. Píše se rok 1942 a Duňa má dojem, že válka skončila. Taínek se vráil domů, a i když Francie vlasně prohrála, všechno vypadá docela dobře. Ale jen do é doby, než oec přijde domů s ím, že budou všichni muse nosi na kabáě šerifskou hvězdu. Rázem je Duňa - a s ní všichni židovší kamarádi - ve škole erčem posměchu a opovržení. Židovská holčička Duňa Kohenová edy nosí žluou hvězdu, kerou vláda ve Vichy přikázala nosi všem Židům sarším šesi le, aby je označila. Navzdory ponižování vede Duňa dál živo milovaného, ochraňovaného a hýčkaného díěe až do chvíle, kdy jsou její rodiče začeni. Duňa se schovává a sane se z ní Simona. Odsěhuje se z měsa a změní oožnos díky řeězu solidariy, kerý se uvoří pro její záchranu. Duňa po leech svůj příběh vypráví své malé vnučce. Sejně jako Duňa bylo ve Francii zachráněno 84 % židovských děí, přeso jich více než 11 isíc zahynulo. Ty, keré přežily, vděčí svým blízkým, židovským organizacím, příslušníkům hnuí odporu a všem ěm, keří odmíali rasismus a zavrhování jiného člověka. srana 8

9 NKR č.12/2012 Leoš Pryšinger oceněný bojovník za Braunův Belém Bojovník má mnoho podob s mečem, lukem či pisolí bojuje o živo, slovy a organizovanými akcemi bojuje za přežií či svobodu. Za přežií Braunova Beléma, jeho rekonsrukci a zápis do seznamu UNESCO bojuje vlasními silami i finančními prosředky od roku 2000 mísní rodák Leoš Pryšinger. Dobrovolná činnos O jeho činech už jse jisě slyšeli, jen vás nenapadlo, kdo za nimi sojí. Nenechá si ují jedinou příležios k oslavě živoa a díla Mayáše Brauna v našem kraji. Dokáže pro yo akce srhnou své okolí, příkladem je například slavnos zvaná Obsazení Kuksu. Poom jsou zde role, keré veřejnos nevidí. Poradenská činnos Královédvorských belémářů při vzniku rozporuplné novodobé křížové cesy dnes vypadá jako holá bezmoc, kdy belémáři neměli šanci usměrni časově ani územně ok peněz mocných. I ak však Leoš Pryšinger sále nezrácí naději. Našel smysl svého živoa, kerý jemu byl zřejmý odmala sá se řezbářem. Sen a realia Osud si s ním pohrál. Už jako malý vynikal v modelování, jeden z prvních řezbářských výrobků ho oslovil v domě paní domácí, kam se jako malý s rodiči přesěhoval. Dodnes si přesně pamauje, jak dřevěná mísa paní domácí eď. A řezbařina je můj koníček, zhodnocuje skromně čás svého živoa Pryšinger. Vzpomíná, jak již po vojně vyřezával do gumy barokní válečky. Řezbařinu jako řemeslo začal sám poznáva jako samouk až ve svých 41 leech. První dva roky se zaučoval a poom již každý rok vyřezal jednu věc v roce 1998 Vidění svaého Hubera, další rok Narození páně a nakonec,,příjezd ří králů. Vyřezává vždy v zimních měsících. Přelomový byl rok 1997, kdy vsoupil do Českého sdružení přáel belémů. Řezbařina pro něj přesala bý jen hrou se dřevem, zkušenosi z řezbařiny hojně využívá při záchraně Braunova Beléma. Nedochovaný model Braunova Beléma Jeho nejvýznamnějším dílem je zaím zmenšená podoba hlavního reliéfu Braunova Beléma vyrobena z lipového dřeva v poměru 1:7. Ta předsavuje podobu rojdílného hlavního reliéfu v jeho ideální podobě na počáku 18. soleí, kerá se nedochovala. Celý projek rval panu Pryšingerovi 7 le. Výjimečná byla výroba a insalace nebeské klenby společně se sochou Anděla Gloria, kerá v reálné podobě neexisuje. Její původní podobu i umísění pan Pryšinger dohledal například i pomocí účů, keré Mayáš Bernard Braun hraběi Šporkovi během svých prací vysavoval. Tao dřevořezba ak nebyla jen prací uměleckou, ale ve svém Miniaura Braunova Beléma v jeho původní podobě je ke shlédnuí díky sudenům hořické sochařské školy ve 3D rozlišení i na inerneu. Foo: archiv Leoše Pryšingera Noviny královédvorské radnice Národní seznam doplnil fenomén východočeské loukářsví Minisryně kulury Alena Hanáková souhlasila dne 7. prosince 2012 s ím, že do Seznamu nemaeriálních saků radiční lidové kulury ČR přibude nově i východočeské loukářsví. Málokdo z nás si uvědomuje, že v době nových echnologií se sávají vzácnými nejen louky samoné, ale aké echnologie a výroba louek včeně scénografie. Tradici si udržují buď profesionální louková divadla, nebo amaérské soubory a ZUŠ právě v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, keré mají dlouholeou radici. Hisoricky první prokázaný český loukář Jan Jiří Brá se oiž narodil ve Sudnici u Náchoda a jedno z prvních doložených předsavení se hrálo už v roce 1697 na Kuksu, kde lázeňské hosy hraběe Šporka bavil kočovný loukář J. Ch. Neumann. Rozšíření prosor Maeřského cenra Žirafa S poěšením informujeme, že se naše maeřské cenrum od 1. prosince 2012 rozšířilo o nebyový prosor o výměře 51,50 m² ve sávajícím sídle MC Žirafa na náměsí T. G. Masaryka (vchod vedle informačního cenra). Nové prosory, keré byly v minulosi využívány pouze při pořádání bazarů děského oblečení, nesou nyní nový název Žirafčina dílna. Věší prosory nám umožní pořáda vzdělávací i zábavné kurzy a semináře pro děi i rodiče, pokračova zde budou i zavedené bazary děského oblečení. První akcí, kerá se zde uskuečnila, byla Mikulášská nadílka. Za Mikulášem se přišlo podíva více než 30 děí v doprovodu rodičů, sourozenců i prarodičů. Milou návšěvou byly při éo předvánoční příležiosi i děi z Děské ozdravovny Les Královsví. Mikuláš přišel za děmi bez doprovodu čerů, a ak jeho nadílka probíhala v příjemné, klidné amosféře, k níž přispěl i pan Filip Pýcha svým hudebně divadelním programem. Všem zúčasněným mnohokrá děkujeme! Akuální informace o akcích v MC Žirafa naleznee v příloze KdeCo. Jse srdečně zváni! Hana Marklová, MC Žirafa vypadala. Sanu se řezbářem, opakoval si pro sebe a později i učielům. Po kom zdědil alen? No, nevím, ale můj oec byl samovyučený řezbář v ruském zajeí. Bydlel v Sudeech, násupu na válečnou fronu se edy nevyhnul. Byl raněn do nohy a v zajeí musel pracova sejně jako každý. Vyráběl edy věci ze dřeva denní pořeby, aby měli z čeho a na čem jís, nebo v čem chodi, vzpomíná Leoš Pryšinger na svého oce, jehož puování válečnou Evropou sojí za samosaný článek. Věděl o svém alenu i svém snu, a přeso skončil v učiliši v oboru malíř, naěrač. Komunisická doba si s ním jako dyslekikem neuměla poradi, a ak neměl nácileý Pryšinger šanci sudova na vyoužené hořické sochařské průmyslovce. Řezbářské řemeslo se bohužel nikde nevyučovalo. Z řezbáře belémářem Celý živo se živí jako malíř a naěrač. Na osud nenadává. Kdybych byl dnes akademik, nikdy bych se nedosal k akovým věcem, jaké dělám prvopočáku hlavně invesigaivní. Dovršením ohoo díla bylo jeho naskenování sudeny hořické sřední školy sochařské a kamenické pomocí 3D echnologií. V budoucnu ak bude případně možné zhoovi na základě ohoo vzoru původní Braunův Belém v jakékoliv velikosi. Oslavován cizinou Nejen za řezbářské dílo, ale aké několikaleou akiviu v oboru belémářsví, byla panu Leoši Pryšingerovi leos udělena hned dvě ocenění: dne 17. lisopadu 2012 mu byla Svěovou organizací belemářů na Mezinárodní konferenci belémářů v Innsbrucku předána cena za nesmírnou angažovanos a akiviu v oblasi belémů. Kromě éo ceny ho při éo příležiosi přijal sarosa rakouské obce Sauens a ukázal mu rodný dům M. B. Brauna. Mimo jiné mu byly předsaveny prosory bývalé kaple, kde plánují oevří muzeum svého slavného rodáka. Pan Pryšinger byl velmi překvapen dokumeny a knihami, keré se podařilo amějšímu kronikáři o Mayášovi Braunovi za léa nashromáždi, edy i dovéz z České republiky. Další cenu Zlaý kolovra (cena Rady Královéhradeckého kraje) obdržel v Hradci Králové z rukou královéhradeckého hejmana o měsíc později. Cena Zlaý kolovra je určena vůrcům v oblasi radičních lidových řemesel, případně ěm, keří se o jejich udržování a rozvoj zasloužili. Tao ocenění jsou nadějí v lepší budoucnos Braunova Beléma. Doufejme, že nezůsane jen u ocenění a zásupci kraje a sáu budou více nasloucha zásupce belemářů při nezbyné rekonsrukci Braunova Beléma a obnově naučné sezky vedoucí Braunovým Belémem, kerá vlivem novodobé křížové cesy posupně zarůsá. Velkou naději spařuje Leoš Pryšinger i ve spolupráci s rakouskou obcí Sauens, kerou královédvorší belemáři rádi přijali. Ing. Kaeřina Sekyrková šéfredakorka srana 9

Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2014. O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2014. O místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2014 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem vydává dne 11.09.2014 svým usnesením č. Z/602/2014

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočových pravidlech územních rozpočů, ve znění planých předpisů) Zasupielsvo měsyse Nový Hrozenkov svým usnesením č.

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

První byty v kasárnách budou v prodeji za tři roky

První byty v kasárnách budou v prodeji za tři roky srana 02 svěový kongres srana 04 misr jan hus srana 07 nás baví vás bavi srana 12 misrovsví čr srana 13 nejlepší žáci 07 08 červenec srpen 2010 www.abor.cz informační zpravodaj pro občany měsa Tábora zdarma

Více

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001, 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů Absrak Zásady hodnocení ekonomické efekivnosi energeických projeků Jaroslav Knápek, Oldřich Sarý, Jiří Vašíček ČVUT FEL, kaedra ekonomiky Každý energeický projek má své ekonomické souvislosi. Invesor,

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.03.2012 R/196/2012-52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. neschvaluje 1.1. výjimku pro 1. HK

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

Nové indikátory hodnocení bank

Nové indikátory hodnocení bank 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je

Více

87. VÝPIS Z USNESENÍ

87. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 87. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 01.11.2005 1172/2005 87. RM V 1. s chvaluje a) změnu jmenovité hodnoty akcií a to v počtu 5.027 ks o nominální

Více

Bludovan JAK VOLILI OBČANÉ NAŠÍ OBCE V REFERENDU O VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE

Bludovan JAK VOLILI OBČANÉ NAŠÍ OBCE V REFERENDU O VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE 6/2003 ZDARMA Daum vydání: 27. června 2003 Bludovan JAK VOLILI OBČANÉ NAŠÍ OBCE V REFERENDU O VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE VÝSLEDKY REFERENDA v obci BLUDOV dne 13. - 14. 6. 2003 V páek 13. června

Více

Manuál pro textilní průmysl

Manuál pro textilní průmysl Manuál pro exilní průmysl 2 Manuál je jedním z výsupů granového projeku VaV/720/7/01, Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů, vypsaného a zasřešeného Minisersvem živoního prosředí. Auorský ým:

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 03 vydání 03/ ročník 2010 /31.3.2010 Bullein CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Příspěvek k insiucionální

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

OPERAČNÍ PLÁN zimní údržby komunikací a chodníků pro rok 2014/2015

OPERAČNÍ PLÁN zimní údržby komunikací a chodníků pro rok 2014/2015 OPERAČNÍ PLÁN zimní údržby komunikací a chodníků pro rok 2014/2015 1 Úvodní ustanovení Operační plán zimní údržby komunikací a chodníků je základním podkladem pro provádění úkonů spojených se zmírňováním

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 R/206/2011-9. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. harmonogram všech úkonů včetně zpracování

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice Miroslav Baručák ENERGOS Sídlišě Beskydské 1199 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ENERGETICKÝ AUDIT Realizace úspor energie, Nemocniční 11, název předměu EA daum vypracování 24. srpna 2013 energeický specialisa

Více

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf The Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Pavloková, Kaeřina

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 10/2003 Konvergence nominální a reálné výnosnosi finančního rhu implikace pro poby koruny v mechanismu ERM II Vikor Kolán INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU

Více

VOLNOST NA VODÍTKU. Milý obchodníku,

VOLNOST NA VODÍTKU. Milý obchodníku, VOLNOST NA VODÍTKU Milý obchodníku, VOLNOST NA VODÍTKU V základním vybavení majiele psa nesmí v žádném případě chybě: vhodné vodíko. Majielé si pro svého psa přejí konrolu a jisou. Zároveň by rádi svým

Více

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic?

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Podzim 24 Výzkumná práce 2 Sekorové produkiviy a relaivní cena neobchodovaelných saků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Makroekonomický vývoj 15 Akuální makroekonomický vývoj České republiky 32 Prognóza

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

AKČNÍ PLÁN 2014 stav k 15.9.2014

AKČNÍ PLÁN 2014 stav k 15.9.2014 KČNÍ PLÁN vyhodnocení 15.9.2014 Název projeu I. PROTIPOVODŇOVÁ OPTŘENÍ KČNÍ PLÁN 2014 sav 15.9.2014 Navrhovael / Parner Umísění projeu I.1 Propovodňová opaření Terezín MZe ČR Terezín 250,00 KCE PŘED UKONČENÍM.

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 208/2007 9. RM V doporuč u j e ZM schválit OZV č. 1/2007, kterou se stanovuje poplatek za komunální

Více

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN Pojisné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 999 ISSN 0862 662 OBSAH Siuace ve veřejném zdravoním pojišění v ČR... 5 (Ing. Jarmila Fuchsová Soukromé zdravoní pojišění v Německu... (Klaus Michel Zdravoní

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1 8 h Inernaional scienific conference Financial managemen of firms and financial insiuions Osrava VŠB-TU Osrava, faculy of economics,finance deparmen 6 h 7 h Sepember 2011 Specific Combined Approach o Valuaion

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Protipožární obklad ocelových konstrukcí

Protipožární obklad ocelových konstrukcí Technický průvoce Proipožární obkla ocelových konsrukcí Úvo Ocel je anorganický maeriál a lze jí ey bez zvlášních zkoušek zařai mezi nehořlavé maeriály. Při přímém působení ohně vlivem vysokých eplo (nárůs

Více

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

90. VÝPIS Z USNESENÍ

90. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 90. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 15.01.2013 R/990/2013-90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. důvody zrušení Dodatku č. 3 ke smlouvě

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOL BÁNSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZIT OSTRV EKONOMICKÁ FKULT MODELOVÁNÍ KLSIFIKCE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE Jana Hančlová Ivan Křivý Jaromír Govald Miroslav Liška Milan Šimek Josef Tvrdík Lubor Tvrdý

Více

Audit lokalit problémových pro cyklisty v centru Prahy (zjednodušeným postupem)

Audit lokalit problémových pro cyklisty v centru Prahy (zjednodušeným postupem) Audi lokali problémových pro cyklisy v cenru Prahy (zjednodušeným posupem) Vraislav Filler ve spolupráci s CPS (Tomáš Cach, Tomáš Prousek, Kvěoslav Syrový) verze. Teno dokumen obsahuje popis a výsledky

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

BETONOVÉ PRVKY PRO PODZEMNÍ SÍTĚ

BETONOVÉ PRVKY PRO PODZEMNÍ SÍTĚ BETONOVÉ PRVKY PRO PODZEMNÍ SÍTĚ PROFIL BEST, a.s. BEST, a.s., je nejvěším českým výrobcem beonových savebních prvků pro venkovní a zahradní archiekuru. Byl založen ihned po pádu komunisického režimu v

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

1/77 Navrhování tepelných čerpadel 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]

Více

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 43. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivos k problemaice Ekonomické aspeky spolehlivosi sysémů

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/../.98 IV- Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- SLOŽENÉ ÚROOVÁNÍ

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM (k 1. 3. 2015) 1 ODBOR ŠKOLSTVÍ Střední školy a vyšší odborné školy Česká lesnická akademie

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Masarykova univerzia Přírodovědecká fakula VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Bakalářská práce Lucie Pečinková Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Per ČERVINEK Brno 202 Bibliografický záznam

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN ZVÝŠENÝCH VIBRACÍ ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ Prof Ing Miroslav Balda, DrSc Úsav ermomechaniky AVČR + Západočeská univerzia Veleslavínova 11, 301 14 Plzeň, el: 019-7236584, fax: 019-7220787,

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí Mgr. Dana Balážová vedoucí Náhradní rodinná péče pro oblast Nový Bor - Arnultovice: Akátová Lidická Polní U Slévárny B. Egermanna Lipová Prokopa Velikého U Studánky Dobrovského Luční Příkrá U Vodárny Gen.Svobody

Více

o provedených pracích 1.11.2009 do 30.11.2009 Zjišťovací protokol č. za sledované období od 001 Ukázková stavba Stavba:

o provedených pracích 1.11.2009 do 30.11.2009 Zjišťovací protokol č. za sledované období od 001 Ukázková stavba Stavba: Zjišťovací prookol č. za sledované období od 3 o provedených pracích 1.11.2009 do 30.11.2009 Savba: Ukázková savba Zhooviel: IČ: DIČ: Objednael: IČ: DIČ: Měna: V rozpoču Od počáku bez Provedeno ve Zbývá

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper o. 1/24 ondový penzijní sysém v konvergující ekonomice Jan Kubíček ISIU PRO EKOOMICKOU A EKOLOGICKOU POLIIKU VYSOKÁ ŠKOLA EKOOMICKÁ V PRAZE AKULA ÁROOHOSPOÁŘSKÁ

Více

Dotační tituly města na rok 2015

Dotační tituly města na rok 2015 Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 7. ledna 2015 ZDARMA 12 2014 Zápis dětí 2 do 1. tříd Profily členů 3 vedení Pytlový sběr 4 Názory 5 kovového odpadu politiků Vánoce v místních 9 10 školách Dotační

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

3. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 10.03.2015

3. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 10.03.2015 ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 10.03.2015 Z/41/2015-3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 1.1. plnění úkolů

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

Město Třebíč. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2009,

Město Třebíč. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2009, Město Třebíč OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2009, o ochraně nočního klidu a regulaci činností narušujících veřejný pořádek Zastupitelstvo města Třebíče se na svém 20. zasedání dne 16. dubna 2009 usneslo

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/.5./34.948 IV-2 Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- JEDNODCHÉ

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzia Pardubice Dopravní fakula Jana Pernera Fakory ovlivňující popávku po osobních auomobilech v ČR Bc. Tomáš Mikas Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuo práci jsem vypracoval samosaně. Veškeré lierární

Více