Číslo 12/2012. Vychází 7. ledna 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo 12/2012. Vychází 7. ledna 2013"

Transkript

1 NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává měso Dvůr Králové nad Labem Číslo 12/2012 Vychází 7. ledna pf 2013 rozpoče měsa na rok 2013 Na základě plnění dohody o narovnání mezi měsem a bývalým provozovaelem vodohospodářské infrasrukury máme připravenu spláku 15 mil. Kč. Mezi další nejvěší invesiční akce pro následující rok paří opě doační projeky spolufinancované z OPŽP, a o zaeplení MŠ Elišky Krásnohorské a MŠ Roháčova, na keré je připraveno 5 mil. Kč, a dokončení zaeplení DPS Sadová (3,4 mil. Kč). V roce 2013 bude rovněž pokračova rekonsrukce muzea spolufinancovaná z Regionálního operačního programu Severovýchod. V rozpoču měsa jsou na uo akci připraveny 3 mil. Kč. Na obnovu vodovodu v ulici Hradecká máme připraveno 2,7 mil. Kč. Rekonsrukci éo komunikace bude hradi Královéhradecký kraj. Tao invesiční akce navazuje na v leošním roce uskuečněnou obnovu vodovodu a rekonsrukci komunikace v ulici Dukelská. Dále počíáme i se zahájením opravy fasády na budově gymnázia za 2 mil. Kč a MŠ Dvořákova za 1,5 mil. Kč, na pokračování rekonsrukce ZŠ Schulzovy sady (objek ZŠ Legionářská) máme vyhrazeno 2,5 mil. Kč. V rozpoču měsa je připraven i 1 mil. Kč na zahájení rekonsrukce mosu J. Palacha. Výše uvedené plánované finanční akce jsou součásí abulky vpravo - čísla jsou v is. Kč. Schválený rozpoče je zveřejněn aké v nezkárcené podobě na webu měsa. Vedení měsa Novoroční pozdrav Nejvěší finanční prosředky měsa budou v příším roce směřova do vodohospodářské infrasrukury. V současné době je akcepovaná žádos do Operačního programu živoního prosředí (OPŽP) o doaci na budování nové čisírny odpadních vod (ČOV). Schválení žádosi očekáváme v první polovině roku. Celkové náklady jsou cca 200 mil. Kč a zahrnují vedle nové ČOV i rekonsrukci čási hlavních kanalizačních sběračů. Jako spoluúčas měsa na realizaci projeku je ak připraveno 15 mil. Kč, další 4 mil. Kč jsou na zpracování realizační projekové dokumenace. HLAVNÍ ZDROJE PŔÍJMŮ (v is. Kč): Daňové příjmy ,00 Nedaňové příjmy ,68 Kapiálové příjmy ,00 z oho: Příjmy z prodeje pozemků 4 100,00 Příjmy z prodeje os.nemoviosí 7 000,00 Transfery a doace ,10 Příjmy celkem ,78 HLAVNÍ VÝDAJE (v is. Kč): Běžné výdaje ,61 z oho: Opravy a udržování ,50 Neinvesiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ,48 Osaní běžné výdaje ,63 Kapiálové výdaje ,00 z oho hlavní invesiční akce: ČOV Dvůr Králové nad Labem vč. PD pro zadání VZ a realizaci ,00 Zaeplení MŠ E. Krásnohorské a Roháčova ul.1. e apa 5 000,00 Zaeplení DPS Sadová 3 400,00 Rekonsrukce muzea 3 000,00 Rek. vodovodu Hradecká ul ,00 Osaní kapiálové výdaje ,00 Výdaje celkem ,61 Financování (rozpočový přebyek) -110,17 Vybíráme z obsahu: Zápisy do prvních říd sr. 2 Personální výběrová řízení sr. 2 Muzeum pod novou sřechou sr. 3 Svoz exilního odpadu sr. 4 Turisická inerakivní mapa sr. 5 Doační programy na rok 2013 sr. 5 Oceněný Leoš Pryšinger sr. 9 Zprávy ze škol a školek sr. 10 Vícemisryně ČR v karae sr. 11 Úřední hodiny měsského úřadu v roce 2013 Od budou úřední hodiny (hodiny pro veřejnos) jednoné pro celý měsský úřad včeně regisru vozidel (SATOS), a o: pondělí a sředa: 08:00 17:00 hod., úerý, čvrek, páek: 08:00 11:30 hod. Jednání na jednolivých pracoviších mimo úřední hodiny budou možná v rámci provozní doby úřadu po předchozí domluvě. Služby Czech poin Ověřené výsupy z informačního sysému veřejné správy Czech Poin jsou poskyovány na recepci úřadu v rámci provozní doby úřadu: pondělí čvrek: 06:30 18:00 hod., páek: 06:30 17:00 hod., Služby Czech poinu kromě konverze poskyuje i informační cenrum během své ovírací doby ve všední den: pondělí páek: 08:00 17:00 hod. Služby pokladny Na pokladně vás obslouží v uo dobu: pondělí, sředa 07:30 16:30 hod., úerý, čvrek 07:30 14:45 hod., páek 07:30 13:15 hod. Službu pokladny pro veřejnos mimo yo hodiny nabízí recepce MěÚ v rámci provozní doby úřadu. Úprava ordinačních hodin děské pohoovosi Po dohodě s děskými lékaři a zásupci vedení měsa bude z důvodu minimálního využívání a edy neefekivnosi děské lékařské pohoovsi (DLP) v Měsské nemocnici Dvůr Králové nad Labem ve všední den její provoz omezen. DLP bude od provozována ako: soboa, neděle, sváek: 08:00 20:00 hod. V nuných případech je možno využí děskou pohoovos Oblasní nemocnice Trunov či záchrannou službu. srana 1

2 Noviny královédvorské radnice Hodnocení měsa a kraje ve srovnávacích průzkumech Jak jsme již informovali dříve, Dvůr Králové nad Labem se umísil na druhém mísě v Královehradeckém kraji v průzkumu přívěivosi podnikaelského prosředí zvaném Měso pro byznys. Nyní jsou již i známy výsledky celosání zde Dvůr Králové poskočil na 18. míso. Dobrou zprávou aké je, že náš kraj je nejlepší mísem pro živo dle unikáního srovnávacího průzkumu Míso pro živo Teno projek vyhodnocuje živoní podmínky v jednolivých krajích a snaží se upozorňova na nejlepší regiony České republiky. O rok dříve skončil Královéhradecký kraj na druhém mísě. Odborná cena pro web měsa Web měsa Dvůr Králové nad Labem získal speciální cenu redakce časopisu Veřejná správa (vydává minisersvo vnira) a odboru isku a public relaion (OTPR). Too ocenění paří realizačnímu ýmu v čele s Karlem Břízou a Tomášem Vlkem, keří srukuru webu vymýšleli a posupně naplňovali obsah. Podoba webu však není konečná, realizační ým si uvědomuje nedosaky webu a zaměří se na ně. Jisé zjednodušení při hledání informací na webu již brzy zajisí například inerakivní urisická mapa více v článku na sr. 5. Zasedání zasupielsva v roce 2013 Vedení měsa Dvůr Králové nad Labem sanovilo předběžné ermíny zasupielsva měsa (ZM) na rok Plánovaná jsou na: 7. března, 6. června, 5. září a 5. prosinec O čase a mísě konání ZM budou občané včas informováni obvyklým způsobem. Ing. Kaeřina Sekyrková, šéfredakorka Zápisy děi do prvních říd základních škol Odbor školsví, kulury a sociálních věcí Měsského úřadu Dvůr Králové nad Labem upozorňuje zákonné zásupce budoucích prvňáčků, že v měsíci únoru se uskueční v základních školách ve Dvoře Králové zápisy děí do prvních ročníků základních škol na školní rok 2013/2014. Termíny: sředa 13. února 2013 od 12:00 do 18:00 hod., čvrek 14. února 2013 od 12:00 do 16:00 hod. Povinný zápis se ýká děí narozených v období od do a děí, keré měly v předešlém školním roce odloženou povinnou školní docházku. Do prvního ročníku základní školy mohou bý zapsány, v souladu s 36 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, i děi narozené od do , pokud budou ělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o o jejich zákonný zásupce. U všech děí narozených v omo období je podmínkou přijeí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, navíc u děí narozených v období od do je nuno zároveň doloži i doporučující vyjádření odborného lékaře. Zákonní zásupci, keří budou žáda o odklad povinné školní docházky díěe, musí ředieli školy poda písemnou žádos, doloženou doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. K zápisu je nuné se dosavi společně s díěem a předloži rodný lis díěe a občanský průkaz zákonného zásupce. Bc. Kaeřina Pišorová vedoucí odboru školsví, kulury a sociálních věcí (ŠKS) Česné uznání pro Dům Žofie Pečovaelská služba Měsa Dvůr Králové nad Labem získala Česné uznání za poskyování sociální služby azylový dům - Dům Žofie. Cenu kvaliy sociální péče vyhlásila již po sedmé redakce Ošeřovaelské péče spolu s Národní radou kvaliy České republiky. Cena je určena pro nejlepší poskyovaele sociálních služeb. Ocenění sociální služby azylový dům Dům Žofie bylo pro nás velkým překvapením již vzhledem k jejímu mládí službu poskyujeme necelé dva roky. O o více si ho vážíme. Porou zaujal především způsob přísupu k lidem bez domova a způsob pomoci. Rovněž je zaujalo prosředí, keré nabízí důsojný sar do nového živoa. Chěla bych ímo poděkova především vedoucímu éo služby PhDr. Peru Prokopovi, NKR č.12/2012 kerý službu vede od jejího vzniku a svým mimořádným přísupem jí visknul nesmazaelnou sopu. Organizace si lepšího odborníka v éo oblasi nemohla přá. Jak nedávno napsal: Opravdu nikdy nevíme, jakou karu si vyáhneme K uživaelům obyvaelům Domu Žofie přisupuje s obrovskou úcou, pokorou a nebývalou profesionaliou. Ti, kerým pomáhá, mu jeho přísup oplácejí respekem a důvěrou, což je v ěcho službách jev ne zcela běžný. Další velké poděkování paří našemu zřizovaeli. Bez něho bychom dnes neměli Dům Žofie. Jisě mi dá čenář za pravdu, že sebelepší myšlenka nemá příliš naděje na úspěch, pokud není podpořena finančně. Je zde na mísě opěovně připomenou, že naše měso je v rámci Královéhradeckého kraje zaím jediným měsem, keré azylový dům na své náklady zřídilo a umožnilo ak poskynou naději ěm, keří se ocili na ulici. Věřím, že i nadále bude naše služba účinně pomáha ěm, keří nás budou pořebova. Bc. Hauke Marcela ředielka Pečovaelské služby Měsa Dvůr Králové n. L. MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM VYHLAŠUJE VÝBĚROVé ŘÍZENÍ: na obsazení funkce odborného referena odboru výsavby a územního plánování (savebního úřadu) Plaová řída: plaová řída dle vzdělání a praxe Požadavky pro vznik pracovního poměru: ukončené vzdělání: 1. vysokoškolské vzdělání v magiserském nebo bakalářském sudijním programu ve sudijním oboru savebního, archiekonického nebo právnického směru nebo, 2. vyšší odborné vzdělání v oboru savebnicví a 2 roky praxe v oboru savebnicví nebo, 3. sřední vzdělání s mauriní zkouškou v oboru savebnicví a 3 roky praxe v oboru savebnicví nebo, 4. sřední vzdělání s mauriní zkouškou a zvlášní odborná způsobilos při územním rozhodování a při rozhodování na úseku savebního řádu a vyvlasnění, organizační schopnosi, echnické myšlení, komunikaivnos, schopnos rozhodování, práce s PC, výkonnos, řidičské oprávnění skupiny B a ochoa řídi referenské vozidlo, praxe v oblasi veřejné správy nebo ve savebnicví víány. Lhůa pro podání přihlášky: do Předpokládaný násup do pracovního poměru na dobu určiou je ihned nebo podle dohody. Podrobnosi sdělí: vedoucí odboru VVS Ing. Marin Rudolf nebo Jaroslava Kirschová, personální a mzdové oddělení, el Výběrové řízení je zveřejněno na úřední desce fyzické i webové. MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM hledá specializovaného pracovníka na odbor informaiky Nabízíme: zařazení do 9. nebo 10. plaové řídy, pracovní poměr na dobu neurčiou Požadováno: ukončené SŠ nebo VŠ vzdělání v oboru informaiky, sysémová správa HW (deskop, iskárny, LAN) včeně podpůrného SW, sysémová správa serverů na plaformě MS Windows Víáno: sysémová správu virualizační infrasrukury VMware vsphere včeně zálohování Veeam B&R, zkušenosi s konfigurací akivních prvků LAN, SAN Přihlášky zasíleje nejpozději do Násup možný ihned nebo dle dohody. Informace o éo pracovní pozici najdee na webu měsa Valná hromada společnosi Měsské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o. vyhlašuje výběrové řízení na pozici jednael společnosi Požadujeme: vysokoškolské vzdělání echnického nebo ekonomického směru, případně sředoškolské vzdělání vyvážené minimálně deseileou praxí v oboru vodovody a kanalizace zkušenosi s řízením zaměsnanců znalos legislaivy ve vodním hospodářsví (zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a příslušných vyhlášek a nařízení) Výhodou je splnění kvalifikace odpovídající požadavkům na provozování vodovodů nebo kanalizací dle 6 zákona č. 274/2001 Sb. Písemné přihlášky zasíleje do sředy na adresu: Měsský úřad Dvůr Králové nad Labem, Valná hromada společnosi měsské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., náměsí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem. Termín násupu: nejlépe od Doplňující informace najdee na úřední desce. srana 2

3 NKR č.12/2012 Cena vodného a sočného ve dvoře králové Jak ukazují čísla v abulce, cena vodného a sočného se od roku 2009 nezměnila, navýšení éo ceny bylo způsobeno posupně rosoucí daní z přidané hodnoy. Cenu vodného a sočného každoročně schvaluje Rada měsa Dvůr Králové nad Labem. Ceny na rok 2013 byly schváleny dne 27. prosince OBDOBÍ VODNÉ (bez DPH) s DPH STOČNÉ (bez DPH) s DPH 2005 (od ) 20,99 22,04 23,29 24, ,99 22,04 23,84 24, (od ) 22,29 23,40 29,89 31, (od ) 23,04 25,11 35,66 38, (od ) 23,64 25,76 39,64 43, ,64 26,00 39,64 43, ,64 26,00 39,64 43, ,64 26,90 39,64 45, ,60 27,14 39,65 45,60 Obnova domu čp. 58 ve Dvoře Králové nad Labem V minulém roce byla započaa celková obnova vnějšího plášě domu čp. 58 na náměsí T. G. Masaryka. První eapa ěcho prací spočívající v rehabiliaci hlavního průčelí čp. 58 byla spojena s přesěhováním Komerční banky do pareru ohoo a sousedního domu. Komerční banka ak financovala veškeré úpravy v přízemí objeku, zaímco měso Dvůr Králové bylo invesorem opravy fasády. Na yo práce v leošním roce navázala oprava severní čási sřechy budovy, kerá byla financovaná měsem. Obnovu pamáky v obou leech finančně podpořilo Minisersvo kulury České republiky v rámci Programu regenerace měsských pamákových zón. Hisorie domu Hisorie sávajícího domu čp. 58 se započala psá 12. února 1907, kdy obchodník a majiel exilní ovárny v Dolní Brusnici Emil Richer oznámil měsskému a savebnímu úřadu, že hodlá sarý dům na Zábojovém náměsí zboura a míso něho vysavě nový jednoparový obchodní dům. Novému řípodlažnímu domu dominovalo a sále dominuje schodišě osvělené skleněnou sřešní násavbou. V přízemí budovy se nacházel krám, skladišě a písárna. První paro domu bylo vyhrazeno pro soukromý by majiele. Podkroví domu bylo určeno pro pokoje příručích a služek. Podoba hlavní fasády s bohaou šukovou výzdobou odráží pozvolný přechod od usáleného neorenesančního řešení ke zcela novému secesnímu sylu. Průčelí budovy v minulosi prošlo množsvím úprav, keré více či méně poznamenaly jeho celkovou podobu. Parně nejzásadnější úpravou, zcela pozměňující celkové archiekonické působení hlavní fasády, bylo odsranění dřevěných výkladců v 60. leech minulého soleí. Bohužel byla snesena i čás šukové výzdoby šíu a aikové akroerie. N e ž á d o u c í p r o m ě n o u prošel i sřešní plášť budovy. Ze sřechy byla odsraněna původní břidlice a velice zdobné sřešní vikýře. Deail nově osazené repliky aikové akroerie Průběh rekonsrukce Obnově fasády a sřechy opě předcházela nezbyná rozsáhlá předprojeková a projeková příprava. Díky unikánímu foogrammerickému zaměření, savebně-hisorickému a resauráorskému průzkumu se podařilo získa množsví maeriálů, díky nimž mohla bý hlavnímu průčelí navrácena jeho původní podoba z počáku 20. soleí. Nejnáročnějším úkolem, pak bylo navrhnou již neexisující dřevěný výkladec ak, aby jeho podoba odpovídala hisorické ikonografii a zároveň odpovídala echnickým požadavkům invesora. Po navržení konsrukčního řešení výkladce již bylo deailování drobných řezeb spíše odměnou. Obnovu fasády a sřešního plášě zajišťovala firma Lesav, s. r. o., jako generální dodavael savby. Na obnově šukové výzdoby se podílela firma Albus. K., akroerie provedl sochař Per Veselý, klempířské práce zajisil Franišek Kramár. Dřevěný výkladec provedla a osadila firma Skos, s. r. o. Veškeré práce byly provedeny s velkou pečlivosí. Ing. Miloš Kudrnovský, auorizovaný archiek Noviny královédvorské radnice Oprava podchycení pilíře lávky ve Verdeku V průběhu měsíce října a lisopadu loňského roku proběhly práce na opravě podchycení pilíře kryé dřevěné lávky ve Verdeku, na komunikaci směrem na Filířovice. Vzhledem k omu, že lávka je prohlášena kulurní pamákou, byla oprava složiější, proože muselo proběhnou řádné savební řízení včeně dohledu orgánu pamákové péče. Vlasní paka pilíře je provedena z kamenných kvádrů. Byla ovšem značně poškozena sousavní činnosí říční vody. Z ohoo důvodu muselo bý provedeno podbeonování konsrukce paky, doplnění chybějících kamenných kvádrů a vyspárování zdiva. Současně byla provedena i náhrada čási šikmé dřevěné vzpěry, kerá byla napadena dřevokaznou houbou. Akci na základě výběrového řízení provedla firma Savební společnos Žižka, spol. s. r. o. D,vůr Králové nad Labem. Práce byly provedeny ve sanoveném ermínu a podle vyjádření pracovníků sání pamákové péče proběhly v souladu s vydaným závazným sanoviskem a v dobré řemeslné kvaliě. Ing. Jan Fíla, odbor RIM Víězsví ve foosouěži nový sroj do finess parku V říjnu loňského roku insalovalo měso v Schulzových sadech venkovní finess sroj, na nějž získalo od Nadace správného živoního sylu ve spolupráci se společnosí COLMEX, s. r. o., finanční podporu. Hned následující měsíc se měso zúčasnilo foosouěže o další cvičební sroj zdarma dle vlasního výběru. Hodnoící komise ocenila nejvýše naše vipné, milé, sponánní a energické pojeí foografií s venkovním finess srojem, a ak se můžeme ěši na jarní rozšíření dvorského venkovního finess parku o další sroj. Velký dík paří všem, keří se na vorbě foografií do souěže podíleli. Muzeum pod novou sřechou Ješě před vánočními sváky předala firma Lesav, spol. s r. o., zrekonsruovanou sřechu na budově měsského muzea. Vzhledem k neodborným zásahům při poslední rekonsrukci v roce 1974 si sřecha nyní v rámci projeku Rekonsrukce muzea nová expozice pro urisy a návšěvníky měsa vyžádala zásadní zákroky. Během podzimu aké proběhla veřejná zakázka na zhooviele, kerý dokončí savbu po firmě RESA, kerá koncem léa odsoupila od smlouvy o dílo. Souěže se zúčasnilo 7 firem, mezi kerými zvíězila s nejnižší nabídkovou cenou firma J. Piša, spol. s r. o. Již v lednu jí bude předáno savenišě, aby mohla savbu dokonči v plánovaném ermínu, j. k 30. červnu Ing. Veronika Tomková, odbor RIM Průčelí domu č.p. 58 před a po obnově v říjnu roku 2010 Foo: auor článku srana 3

4 Noviny královédvorské radnice Ve Dvoře Králové již můžee řídi i použié onery a carridge Každý rok se na celém svěě vyhodí zhruba 500 milionů carridgí na skládky s nebezpečným odpadem bez možnosi recyklace. Málokdo ví, že při výrobě onerové kazey se spořebuje přibližně 3,5 liru ropy během výrobního procesu, a přeso se ve věšině případů oner vyhodí na skládku. Redukce, repase a recyklace je pořadí operací, kerými můžeme sníži množsví odpadu vyhozeného na skládky. KDE JSOU V NAŠEM MĚSTĚ SBĚRNÁ MÍSTA? na hlavní budově měsského úřadu recepce (náměsí TGM 38) v informačním cenru na náměsí TGM čp. 2 Tao sběrná mísa fungují v rámci provozní doby výše uvedených insiucí (více na sr. 2). Odevzda je možné onery, carridge, mobilní elefony. Tyo věci jsou dále předávány k ekologické recyklaci. Jak by řídění odpadů vypada nemělo... Foografie zachycuje dráy a plechovky od barev a řediel, keré někdo posavil vedle konejnerů na říděný odpad v Žirči. Upozorňujeme, že barvy a ředidla paří mezi nebezpečné odpady, keré obsahují láky škodlivé lidskému zdraví a přírodě i ve velmi malém množsví. Např. ěžké kovy a další jedovaé láky začnou po určié době Sběr exilu, obuvi a dalších věcí V lednu bude ve vybraných lokaliách provedena další humaniární sbírka oblečení (dámského, pánského, děského), lůžkovin, ručníků, uěrek, záclon, láek (minimálně 1m 2, prosíme, nedáveje odřezky a zbyky láek), peří, přikrývek, polšářů, spacích pylů, obuvi, kabelek a hraček. Pokud v abulce naleznee napsanou svoji ulici, znamená o, že můžee výše uvedené čisé věci v pylích v daný den připravi do 8 hodin ráno ke vchodu či brance vašeho domu. V okrajových čásech měsa bude svoz proveden pouze u hlavních silnic. NKR č.12/2012 Pyle musí bý ke svozu předávány zavázané, aby v případě dešivého počasí nemohlo dojí k namočení jejich obsahu. Pokud na věci nemáe vlasní vhodný obal, můžee si plasový pyel vyzvednou na recepci měsského úřadu (náměsí T. G. Masaryka 38), na odboru živoního prosředí (náměsí T. G. Masaryka 59, č. dv. 12) nebo v měsském informačním cenru (náměsí T. G. Masaryka 2). Svoz a následné využií darovaných věcí zajisí Diakonie Broumov. Ing. Eva Šírková, odbor živnoního prosředí Daum Ulice Po E. Krásnohorské, E. Zbroje, Do Lánů, Šefánikova, Slovany, Pod zoo, Milady Horákové, Pod Slévárnou, Pod Safari, Odbojářů, Rokycanova, Roháčova, Jaroslava Biliny, Dr. Kramáře, Macharova, Poděbradova, nábřeží Benešovo, Mánesova, Ke Skále, Na Špačáku, Ve Srži, Borovičky. Ú Karolíny Svělé, Nad Parkem, Zahradní, R. A. Dvorského, Sadová, Na Příčce, Polní, Čelakovského, Přímá, Zborovská, Kráká, Táboriská, Jana Žižky, Trocnovská, Husiská, V Lukách, Dukelská, Legionářská, Hradecká. S Čechova, Fibichova, Klicperova, Kokova, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Okružní, Slunečná, Spojených národů, Šíného, Tyršova, Krkonošská, Vrchlického, Braří Čapků, Blahoslavova, Anonína Wagnera, Nedbalova, Nerudova, Purkyňova, Máchova, Pod Hřišěm, Puchmajerova, Soukupova, Thámova, Záopkova, Halíkova, Chelčického, F. L. Věka, Nová Tyršova. Č Erbenova, Fügnerova, Hlávkova, Jiráskova, Jungmannova, Karlov, Libušina, Plk. Švece, Sladkovského, Šafaříkova, Tylova, Zeyerova, 17. lisopadu, Husova, Havlíčkova, Palackého, Kollárova, Dobrovského, náměsí Republiky. Pá Ve vybraných lokaliách okrajových čásí měsa (pouze u hlavních silnic) Verdek, Vorlech (zač. u č.p. 2980), Žireč, Zboží, Lipnice, Žirecká Podsráň (viz mapka, podrobnější mapky naleznee na úřední desce měsského úřadu a na měsském webu). Tabulka se svozovými mísy dle ulic a dne svozu Verdek LOKALITY SVOZU TEXTILU pronika do podzemních a povrchových vod a v poslední fázi se objeví v našem poravinovém řeězci. Přiom všechny odpady, keré se nacházely vedle konejnerů, mohou občané bezplaně odevzdáva do sběrného dvora nebo při jarních či podzimních svozech nebezpečných odpadů. Odkládání odpadů mimo konejnery je přesupkem dle 47 písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., o přesupcích v planém znění, za kerý lze uloži pokuu do Kč. Ing. Eva Šírková, odbor živoního prosředí Informační brožury o živoním prosředí na měsském webu V zelené sekci Měso v rubrice Živoní prosředí byla na měsském webu založena nová podrubrika Informační brožury. V é se mimo jiné dozvíe hlavní zásady výsadby sromů, jak rozpozna rizikový srom, jak zajisi ochranu dřevin na saveniši, správné provádění řezů na sromech nebo naopak kerých řezů se vyvarova. Naleznee zde další zajímavé informace z úseku živoního prosředí, keré budou posupně doplňovány a můžee si ako rozšíři své znalosi. Na závěr je pořeba podoknou, že ze zveřejněných dokumenů lze získa obecný přehled o dané problemaice, ale v někerých případech je nuné konkréní řešení probra s příslušným odborníkem. Bc. Milan Šimek, DiS. odbor živoního prosředí Lipnice u Dvora Králové GIS MěÚ Dvůr Králové nad Labem mapový podklad: ČÚZK úseky svozu kaasrální území Sylvárov Dvůr Králové nad Labem Žirecká Podsráň km 1: Sběr použiého roslinného oleje Mnozí z nás sále neví, co s použiým roslinným olejem a roslinným ukem z domácnosi. Někdo ho vrací do lahví a vyhazuje do popelnic a konejnerů se směsným odpadem, jiný ho vylévá do dřezu, umyvadla nebo záchodu. Ani jedno není ideální. V porubí a pak i v čisírně odpadních vod působí olej provozní problémy, nalepuje se na sěny, a ím dochází k ucpávání odpadů. Nepomůže ani, když olej smícháme před vyliím se saponáem. Rozkládající se uky v porubí aké zapáchají. Následné čisění odpadů a kanalizace je velmi nákladné a hradí se převážně ze sočného, edy Zboží u Dvora Králové Žireč Měsys Žireč Ves jednoduše řečeno plaíme o my všichni. Odložímeli olej do popelnice, zbyečně za něho zaplaíme skládkovné a zahodíme druhonou surovinu. Kam použiý roslinný olej správně paří? Sbíreje ho do PET lahví a y odnese do sběrného dvora, kerý je v zimním období oevřen: po, pá: 13:00 17:00 h; s: 07:30 11:30 hod.; so: 08:00 12:00 hod. Vámi odevzdané oleje budou předány odborné firmě a využiy jako alernaivní obnovielný zdroj energie. Ing. Eva Šírková, odbor živoního prosředí srana 4

5 NKR č.12/2012 Turisická inerakivní mapa na webu měsa Na rok 2013 chysáme pro širokou veřejnos zajímavé novinky z oblasi geografických informačních sysémů (GIS). Spusíme na měsském webu inerakivní mapu, kerá bude zaměřena především na volný čas a urisiku na území ORP Dvůr Králové nad Labem (ORP jsou obce s rozšířenou působnosí). Inerakivnos mapy spočívá v om, že jednolivé objeky v mapě jsou přímo propojeny s již hoovou informační daabází. Veškeré pořebné informace můžee edy získa přímo v mapě pouhým jedním kliknuím. Do vyhledávače zadáe například kino nebo ZC Zálabí. Míso se okamžiě zobrazí v mapě a jedním kliknuím na jeho ikonu se zobrazí další informace, jako je akuální program, ovírací doba, webové sránky, foografie mísa, případně viruální prohlídka nebo google sree view. Pro začáek připravujeme zapracova do mapy yo emaické okruhy: kulura (kromě různých kulurních zařízení aké právě probíhající akce), spor a volný čas (děská hřišě, víceúčelová sporovišě, kynologická cenra, parky a další), ubyování a sravování (přehled hoelů a resaurací), pamáky (prozaím pravděpodobně nejrozsáhlejší daabáze, obsahující desíky pamáek na území celé ORP), MHD (přehledné zobrazení jednolivých linek a zasávek měsské hromadné dopravy, včeně vyhledávání spojů přímo z mapy pouhým kliknuím na zasávku) a urisické a cyklisické rasy, kde budou zahrnuy nejen označené rasy, ale i speciální okruhy cyklosezek, keré vás provedou okolím Dvora Králové. Inerakivní mapa bude společně s geografickou polohou shromaždova spousu zajímavých da v jednom uživaelském prosředí, akže získání požadovaných informací by mělo bý rychlé a přehledné. Věříme, že i občanům našeho měsa ao mapa zjednoduší plánování volného času a že se budee řeba právě kvůli éo šikovné mapě na webové sránky měsa rádi vrace. Mgr. Filip Kraus odbor informaiky Noviny královédvorské radnice Technické služby informují Čišění komunikací a zimní údržba V zimním období předsavuje čisoa měsa každodenní úklid vozovek, chodníků a veřejných prosransví. Technické služby proo zajišťují sjízdnos a schůdnos mísních komunikací, provádíme klasické čišění komunikací dle pořeby a echnických možnosí. Jako každý rok jsme zajišťovali úklid veřejných prosransví po silvesrovských radovánkách. Ukázky provedených oprav Výzdoba zasávky na Tyršově ulici. Plánujeme pokračova výzdobou ineriéru zasávky. Obdobným způsobem bychom rádi vyzdobili zasávku v ulici Spojených národů. Prozaímní vylepšení chodníku na křížení ulic Drinova a 28. října. Opravou chodníků budeme pokračova na jaře a v příším roce. Náhled iulní sránky webové urisické inerakivní mapy, kerá bude spušěna na webu měsa vyhlášení doačních programů na rok 2013 Měso Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje na rok 2013 yo doační programy: 1. na podporu a rozvoj ělovýchovy a sporu dva programy: činnos sporovních oddílů pořádání sporovních akcí na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblasí a na podporu zdravonicví sociální služby, inegrace zdravoně posižených, proidrogové akiviy, prevence kriminaliy, podpory rodin, zdravonicví na podporu veřejně prospěšných akivi zejména v oblasech kulury, jako jsou např. významné umělecké počiny, přehlídky, fesivaly, perspekivní kulurní a výchovně vzdělávací akiviy, vydávání hudebních nosičů, publikací, vorba webových sránek, činnosi s mládeží, vzdělávání a věda na obnovu vnějšího plášě objeků, keré jsou nemoviou kulurní pamákou keré se nacházejí na území Měsské pamákové zóny měsa Dvůr Králové nad Labem Příjemcem doace může bý subjek, jehož činnos či služba je v zájmu měsa a občanů měsa. Doace může bý poskynua v režimu de minimis. K žádosi o doaci přilože česné prohlášení o bezdlužnosi, j. o splnění všech svých finančních závazků za rok Podrobnější informace včeně formulářů lze získa na odboru školsví, kulury a sociálních věcí, náměsí TGM čp. 38, 2. paro, kancelář č. 303, el.: , Formuláře jsou rovněž k dispozici v měsském informačním cenru a na inerneových sránkách v čási Radnice Grany a doace Doace z rozpoču měsa. Mgr. Dušan Kubica mísosarosa měsa Zimní údržba na hřbiově. Přeji všem obyvaelům Dvora Králové šťasný nový rok a pevné zdraví. Ing. Miroslav Perů řediel TSM ZIMNÍ STADION Veřejné bruslení Soboa :00 15:30 hod. Neděle :00 15:30 hod. Páek :30 21:00 hod. Soboa :00 15:30 hod. Neděle :00 15:30 hod. Soboa :00 15:30 hod. Neděle :00 15:30 hod. Bruslení s hokejkami Akuální rozpis bruslení s hokejkami najdee vzhledem k jeho proměnlivosi na webu echnických služeb. Too bruslení je určeno pouze pro děi do 10 le s doprovodem osoby sarší 18 le na bruslích. srana 5

6 Noviny královédvorské radnice - inzerce VIII. Sekání pěveckých sborů ve dvoře králové V sobou 13. října se sešli v Hankově domě zpěváci čyř pěveckých sborů: Alou viva z Úsí nad Orlicí, Boleslav z Mladé Boleslavi, J. B. Foerser z Přelouče a Záboj ze Dvora Králové n. L. Fesival Sekání pěveckých sborů pořádá Záboj od r a přivedl do Dvora Králové již více než isíc zpěváků. Jejich ohlas na uo pěveckou akci je vždy pochvalný a ak omu bylo i enokrá. Sekání zahájila na náměsí Václava Hanky paní saroska Mgr. Edia Vaňková. Přivíala hosy v našem měsě a popřála jim sálé úspěchy v pěvecké činnosi. Před Hankovým domem pak zazněl společný zpěv Handelova sboru Canicorum jubilo a každý sbor se předsavil jednou písní. Sekání pokračovalo přehlídkou sborů v sále Hankova domu. Posluchači slyšeli skladby duchovní, hudbu klasickou, lidové písně, spiriuály i ukázky hudby swingové a populární. Program sledoval aké pozvaný hos, hudební odborník, pedagog pražské konzervaoře a zkušený sbormisr MgA. Marek Valášek. V závěrečném slovu ocenil zorganizování éo akce a povzbudil zpěváky k další sborové činnosi. Při následné besedě se sbormisry a zásupci jednolivých sborů zhodnoil dramaurgii programů i výkony jednolivých sborů. Vedoucí přijali s povděkem jeho rady i připomínky a ocenili zájem o naše amaérské snažení. Výbor pěveckého sboru Záboj se posaral i o další program. Zajisil večeři v resauraci Hankův dům, kde výborně uvařili pro 120 účasníků. Zbyl čas i na procházku měsem. V sále Hankova domu pak následoval společenský večer zpívání, zábava i anec. Pěvecký spolek Záboj děkuje za finanční podporu Měsu Dvůr Králové n. L., Královéhradeckému NKR č.12/2012 Projek Včelařská paseka pokračuje díky paní Jarolímkové Již před 3 ley uvažoval královédvorský spolek včelařů o projeku Včelařská paseka, jenž spočívá v chovu 5 12 včelsev se zajišěným zázemím pro včelaře na oploceném pozemku. Bohužel pro nedosaek finančních prosředků na zakoupení vhodné dřevosavby pro vybudování včelínu eno projek upadl do zapomnění. Proo jsme leos uvíali dar od paní Jarolímkové z Bílé Třemešné, jejíž manžel a náš příel včelař leos zemřel. Rádi bychom jí veřejně poděkovali nejenom za darování krásného včelínu, ale i osaních pořeb pro včelaření včeně lieraury. Záměrem Včelařské paseky je nejen znovuobnonovení včelařského kroužku ve Dvoře Králové, ale možnos pro okolní školy doplnění učiva z biologie a ekologie v praxi, seznámení veřejnosi s významem chovu včel pro zemědělsví a uchování a zpřísupnění hisorických včelařských arefaků. kraji, oblasnímu výboru Unie českých pěveckých sborů a mísní firmě Jua, a.s. Bez jejich pomoci by ao akce nemohla bý uskuečněna. Zbývá poděkova aké členům výboru pěveckého spolku Záboj i všem zpěvákům za akivní pomoc při organizaci, aké ochoným příznivcům Záboje, keří zhoovili dárky a upomínkové předměy pro zúčasněné. S ímo přispěním a aké díky prosředí Hankova domu se podařilo připravi VIII. Sekání pěveckých sborů k velké spokojenosi hosujících sborů. V prosinci jse mohli slyše členy pěveckého sboru na mnoha vánočních koncerech: v Domově sv. Josefa v Žirči, v koselech a kulurních zařízeních v Hořicích, Kocbeři, Nechanicích, Bílé Třemešné, Hajnici, Trunově a ve Dvoře Králové, kde se svými pěveckými výkony přispěli k vyvoření pohodové vánoční amosféry. Jana Růžičková předsedkyně spolku Doufáme, že po přípravě podkladů pro savební řízení, zajišění realizace a mobilizace našich včelařů proběhne jednání s měsem o umísění včelínu zdárně. Proo budeme rádi, když budee hlasova na webových sránkách spolku v ankeě na možné umísění včelínu v parku ZŠ Schulzovy sady nebo v zahradě DDM Jednička na Ve foogalerii naleznee i foky zmiňovaného včelína. Ješě bychom rádi poděkovali včelařům, keří se podíleli na demonáži včelínu: Jaroslavu Berezovi, Miloslavu Havlovi, Perovi Chyrému, Miroslavu Kurcovi a Jiřímu Lejčarovi. Za převoz a uložení paří díky včelařům Josefu Holubovi, Oldřichu Horákovi, Marinu Hrdinovi, Peru Měšťanovi a Janu Zandlerovi. To vše by ale nebylo možné bez poskynuí vozidla na přepravu od firmy INZAT od včelaře Robera Baroše. Jaroslava Hrdinová Pronajmu půdní by 80 m 2 u nábř. Benešovo, čásečně zařízený, po rekonsrukci, cihlový, inerne, kabelová TV. Cena: Kč + ink. Tel.: , Volný od KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA Dvůr Králové nad Labem Mgr. Marin Kučera el Pronajmu by 1+1 v rodinném domku u Berlinku saršímu páru. Cena nájmu dohodou. Tel.: Pronajmu by 1+kk, 29 m 2, ve Dvoře Králové, cena nájmu dohodou. Tel.: KOUPÍM DŮM, POPŘ. BYT ve Dvoře Králové a okolí. Tel.: , Prodám by 1+kk, 29 m 2, 1. poschodí v klidném domě s dvorkem a kůlnou, u ZŠ 5. kvěna. Tel.: Provedeme povinnou konrolu spalinové cesy komínu dle nařízení vlády č. 91/2010Sb. včeně prookolu a měření úniku CO. Tel.: STŘECHA SOS Opravy zaékání plechování komínů okapů všech klempířských prvků PROHLÍDKA A OPRAVA IHNED! Telefon: srana 6 SBD, Kollárova 1429, Dvůr Králové n. L. NABÍZÍ K PRODEJI DRUŽSTEVNÍ BYT 1+1 V ul. Nad Parkem 2831, plocha 32 m 2. Minimální cena: Kč Informace podá a prohlídku byu zajisí: M. Černý, el , Termín přijímání obálek s nabídkami: do :00 hod. V ÝKUP KOVŮ EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ LIKVIDACE STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ ŽELEZO, BAREVNÉ KOVY, PAPÍR, PLASTY. PROVOZOVNA: SLOVANY 3051 (BÝV. TIBA SLOVANY) PO PÁ: 07:00 16:00, SO: 08:00 12:00 TEL. : , FITNESS CLUB SLOVANY POSILOVNA, SAUNA, PRODEJ DOPLŇKŮ STRAVY SPINNING IVETA TEL.: BODY STYLING, TRAMPOLÍNKY DENISA TEL.: PROVOZOVNA: SLOVANY 3051 INFO SAUNA, POSILOVNA TEL.: W W W. SLOVAN Y.C Z Pronájem v areálu na Slovanech výrobních, skladových prosor 350 Kč/m 2 /rok kancelářských prosor 550 Kč/m 2 /rok spisovna, odborná správa dokumenů účenicví, daňová evidence, daňová přiznání Tel.: ,

7 NKR č.12/2012 Noviny královédvorské radnice - inzerce TRIGA REALITY realiní kancelář nám. TGM 82, Dvůr Králové n.l. NABÍZÍ by 1+0 OV Dvůr Král.,15 m 2,cenrum,přízemí,sprch.kou,pro 1 os Kč by 1+1 OV Dvůr Král.,44 m 2,nábřeží,zvýš.příz.,původní,okna na JZ Kč by 1+1 OV Úpice,38 m 2, zvýš.příz.,pův.sav,v byě balkon,nová ok Kč by 1+1 OV Trunov,34 m 2,podkroví,nová okna+opení,česká čvrť Kč by 1+1 OV Trunov,39 m 2,panel, pův.sav,na Smeťáku,vč.kuchyně Kč by 1+1 OV Dvůr Král.,51 m 2,předěl.na 2+1,zděný,čás.rek.,zahrada Kč by 1+1 OV Kocléřov,52 m 2,prosorný,vč.nové kuchyně,dobrý s Kč by 1+1 OV Hosinné,37 m 2,zvýš.příz.,cenr.,cihla,dobrý s.,zahrada Kč by 2+1 OV Dvůr Král.,60 m 2,př.na 3+1,výb.s.,pl.okna,pěkný,balkon Kč by 2+1 OV Dvůr Král.,47 m 2,Srž,2 p.,nová okna,pův.sav, volné Kč by 2+1 OV Dvůr Král.,67 m 2,nadsandard,kompl.rek.,nuné vidě 1, Kč by 2+1 OV Dvůr Král.,60 m 2,před.na 3+1,výb.sav,po rek.,balkon Kč by 3+1 OV Dvůr Král.,64 m 2,nábřeží,zděný,vč.kuchyně,výhodná c Kč by 3+1 OV Úpice,70 m 2,nová okna,zvýš.přízemí,balkon,dobrý sav Kč by 4+1 OV Dvůr Král.,70 m 2,panel+zd.jádro,balkon+lodžie,pl.okna 1, Kč dr.by 3+1 Úpice,64 m 2,poslední paro,panel,výah,pův.sav,cenrum Kč dr.by 2+1 Úpice,60 m 2,nová okna,pěkné řeš.,nová kuch.linka,výah Kč byový dům Dvůr král.,pěší zóna,8 byů,příz.prodej.prosory,lukr. 8, Kč zděná novosavba Ohnišťany,1960 m 2,4+1,přízemní,okr.zahrada 3, Kč zděná novosavba Habřina,6+1,1457 m 2,kol. 2005,lux.,volné,dopor. 3, Kč rod.domek Dvůr Král.,1+1,1139 m 2,5.kvěen,monovaný,zděné z Kč rod.dům Dvůr Král.,1+1,2+1,3+1,dvě garáže,439 m 2,lok.Slovany 2, Kč rod.dům Havlovice-Úpice,2+1,542 m 2,garáž,nová okna,výb.sav 1, Kč rod.dům V.Vřešťov,4+1,2104 m 2,oby.čás+sodola-nová sřecha 1, Kč rod.dům Dvůr Král.-Sylvárov,4+1,689 m 2,u lesa,po kompl.rekonsr. 1, Kč s.pozemek Dvůr Král.,2762 m 2,s.pov.na sudnu,projek,pod lesem inf.v RK s.pozemek Dvůr Král.,2834 m 2,supr míso,výhled,úp měsa,inf. RK 310 Kč/m 2 s.pozemek V.Vřešťov, 252 m 2,v rekr.oblasi,savba CT, zákl.deska Kč s.pozemek Trunov-Bojišě,1506 m 2,krásné slunné míso,lze savě Kč s.pozemek Hunířov,3160 m 2,lze savě,možné rozděli,super míso 220 Kč/m 2 děský ábor Velký Vřešťov, 21 chaek, 3 správní budovy,oploceno Kč pozemek Heřmanice-Sloov,2561 m 2,louka,rasa DK-JA,i u Kuksu Kč zahrada Dvůr Králové,402 m 2,výhled na měso,hory,el.ano,u lesa Kč zděná chaa Lanžov,1+kk,462 m 2,k celoročnímu už.,výb.sav,u lesa Kč býv.usedl.ch.hadišě,cenrum,5426 m 2,hosp.čás,garáž,podnikání 1, Kč usedlos Vidonice,4+kk, m 2,sodola,chlév,zd.kolna+dílna 1, Kč poloroub.chalupa Hunířov,2+1,740 m 2,v rekonsrukci,kousek DK Kč garáž Dvůr Králové,lok.za Penny u koupališe,22 m 2,výb.sav,el.ano Kč garáž Dvůr Králové,Roháčova ul.,21 m 2,horší sav,ihned volná Kč garáž Dvůr Králové,Srž, 22 m 2,dobrý sav,el.ano,vyklápěcí vraa Kč JEDINÁ cesovní agenura v REGIONU, kde máe JISTOTU uskuečnění dovolené Se zájezdem získáe ZDARMA pojišění proi úpadku pořádající CK Garance nejnižší ceny Slevy všech CK i u nás Široká nabídka Dlouholeé zkušenosi Dárkové cerifikáy O VAŠI DOVOLENOU SE POSTARÁME KOMPLETNĚ LÉTO 2013 již V PRODEJI Přijďe si pro SLEVU Parkování u leišě Praha od 9 Kč za ýden Osobní přísup Komplení cesovaelský servis Najdee nás NA NÁMĚSTÍ, na začáku PĚŠÍ ZÓNY; Revoluční 79 r e s au r ac e U Slunce Dvůr Králové nad Labem Vás zve na gasronomickou cesu kolem svěa, kerá začíná každý den v 17:00 hod. Veškeré účenky nad 200 Kč z cesy kolem svěa jsou slosovaelné. 1. cena EUROVÍKEND pro 2 osoby 2. cena lísky do pražského divadla pro 2 osoby 3. cena poukázka do naší resaurace v hodnoě Kč Paronem celé éo akce je známý gasronomický odborník Ivan Vodochodský. Daumy odleů za poznáním svěové kuchyně: Maďarsko Rusko Turecko Dálný východ Čína, Thajsko, Japonsko Německo, Švýcarsko, Rakousko Francie Velká Briánie, Irsko Skandinávie Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko U.S.A. + Kanada Jižní Amerika+Mexico Afrika Ausrálie+Nový Zeland Rezervuje si své palubenky na el.: , , Naši cesu kolem svěa můžee sledova na srana 7

8 Noviny královédvorské radnice NKR č.12/2012 S o u h l a s í m s e z v e ř e j n ě n í m J m é no: Pří j m ení: v p ř í p a d ě v ý h r y : Ulice, č. domu: Tel.: ANO / NE Jaké budově paří ao okna a čemu slouží Odpovědi na oázku s vyplněnou kolonkou jméno, příjmení, ulice mísnos za nimi? vysřihněe a vhoďe do osudí v měsském informačním cenru (MIC) na náměsí T. G. Masaryka Noví občánci měsa V lisopadu 2012 se narodilo v našem měsě 10 občánků - 4 chlapci a 6 děvča. Jana Náhlovská, evidence obyvael Úmrí V měsíci lisopadu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 16 lidí, z oho bylo 7 dvorských občanů, 1 muž a 6 žen. Simona Vykouřilová, marika Jubilea a víání občánků Členové komise pro občanské záležiosi navšívili při živoních jubileích v lisopadu 16 občanů s graulací a kyičkou. Ve sejném období oslavily 4 manželské páry sříbrnou svabu, 4 páry zlaou svabu a 1 pár diamanovou svabu. Na Saré radnici bylo slavnosně přivíáno 21 novorozených občánků našeho měsa. Lenka Šípková, DiS., předsedkyně KPOZ VZPOMÍNKA Už celý dlouhý rok, Tomáši, nejsi mezi námi, ale chybíš nám čím dál víc. vzpomínají Věvičkovi a Ivuška Losování výherce proběhne v MIC dne 21. ledna poděkování Chěla bych poděkova p. primářce Vidasovové a celému kolekivu Oddělení následné péče Měsské nemocnice ve Dvoře Králové n.l. za rehabiliaci, za vzornou a příkladnou péči, kerou mi věnovali po prodělaném úraze. Alena Novoná Touo cesou děkujeme paní primářce MUDr. Vidasové a kolekivu následné péče nemocnice ve Dvoře Králové za jejich lidský přísup k našemu brarovi a srýci panu L. Šiinovi ve chvílích pro něho i pro nás nejěžších. Zdeňka Sillerová s rodinou Děkujeme královédvorské firmě MEPAP za darování osmi kusů krásných umělých vánočních sromků a vánočních ozdob, keré vnesly sváeční náladu do říd Základní školy a Prakické školy ve Dvoře Králové nad Labem. Mgr. Jana Vojěchová Posíláme poděkování děem ZŠ Podharť a p. učieli Novonému za velmi pěknou Mikulášskou nadílku. MŠ Slunečná I. a II. Vážení spoluobčané, dovole mi poděkova vám všem, keří jse pomohli vyvoři krásné Vánoce 2012 našim děem. Vaše pomoc pro děi velmi znamená. Vědí, že o nich víe a že jim věnujee svůj čas a slyšíe je. Vladimíra Zilvarová Ozdravovna Les Královsví Vzdělávací konference s názvem Rozroušená mozkomíšní skleróza Vzdělávací agenura Komplení vzdělávací servis ve spolupráci s Domovem sv. Josefa uspořádala dne 8. lisopadu 2012 konferenci na éma rozroušená skleróza - nemoci, keré se věnuje první a sále jediné zařízení v Žirči u Dvora Králové. Hosielem se sal již podruhé Domov sv. Josefa a konference byla určena pro zdravoníky, pracovníky v přímé obslužné péči a ambulanních provozech. Pro velký zájem účasníků konzulova oo éma máme v Domově zájem uspořáda akci v příším roce opě a více se doknou émaa pořebného pro uo nemoc - rehabiliace. Organizáoři uo konferenci pojali jako chariaivní akci a výěžek ve výši Kč byl předán našemu zařízení. Ten bude věnován na provoz a rozvoj Domova. Jika Holcová Jaké budově paří ao okna a co se za nimi nachází? Oázka je velmi jednoduchá, je o ode mě akový opožděný dárek k vánocům, zejména pro y souěžící, co si s námi loni prošli i a nejěžší souěžní kola. A i kdybyse náhodou s odpovědí váhali, velkou nápovědou vám určiě bude právě o jedno oevřené okno... Těším se na vaše odpovědi doplněné řeba i osobními vzpomínkami či veselými příhodami z ohoo mísa. Minulá souěž Děkuji všem souěžícím za došlé odpovědi. Jak jse všihcni správně uhodli, na foografii byl klečící dívka z bronzového pomníku na nábřeží J. Wolkera, kerá klade sání vlajku na hroby padlých. Pomník edy slouží k ucění oběí ve druhé svěové válce, zvlášě pak ěch, keří 5. kvěna 1945 zahynuli v našem měsě. Po sranách pomníku leží kameny se jmény zahynulých. Pomník byl slavnosně odhalen v kvěnu 1959 a jeho auorem je Josef Wagner. Vylosovanou výherkyní je paní Lucie Haasová. Drobné ceny na ni čekají v měsském informačním cenru na nám. TGM. Ing. Kaeřina Sekyrková šéfredakorka NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ Roční poplaky: Děi do 15 le 50 Kč Dospělý čenář 130 Kč Rodinný průkaz 160 Kč Maky na MD, sudeni, důchodci, ZTP 80Kč Důchodci nad 70 le zdarma DAUVILLIER, Loïc a LIZANO, Marc: Díě s hvězdičkou. Albaros, 2012 Jímavý a ve své jednoduchosi a přímočarosi nesmírně působivý komiksový příběh o ponížení, pramenícím ze samoné lidské ideniy, ocejchované žluou hvězdou. Píše se rok 1942 a Duňa má dojem, že válka skončila. Taínek se vráil domů, a i když Francie vlasně prohrála, všechno vypadá docela dobře. Ale jen do é doby, než oec přijde domů s ím, že budou všichni muse nosi na kabáě šerifskou hvězdu. Rázem je Duňa - a s ní všichni židovší kamarádi - ve škole erčem posměchu a opovržení. Židovská holčička Duňa Kohenová edy nosí žluou hvězdu, kerou vláda ve Vichy přikázala nosi všem Židům sarším šesi le, aby je označila. Navzdory ponižování vede Duňa dál živo milovaného, ochraňovaného a hýčkaného díěe až do chvíle, kdy jsou její rodiče začeni. Duňa se schovává a sane se z ní Simona. Odsěhuje se z měsa a změní oožnos díky řeězu solidariy, kerý se uvoří pro její záchranu. Duňa po leech svůj příběh vypráví své malé vnučce. Sejně jako Duňa bylo ve Francii zachráněno 84 % židovských děí, přeso jich více než 11 isíc zahynulo. Ty, keré přežily, vděčí svým blízkým, židovským organizacím, příslušníkům hnuí odporu a všem ěm, keří odmíali rasismus a zavrhování jiného člověka. srana 8

9 NKR č.12/2012 Leoš Pryšinger oceněný bojovník za Braunův Belém Bojovník má mnoho podob s mečem, lukem či pisolí bojuje o živo, slovy a organizovanými akcemi bojuje za přežií či svobodu. Za přežií Braunova Beléma, jeho rekonsrukci a zápis do seznamu UNESCO bojuje vlasními silami i finančními prosředky od roku 2000 mísní rodák Leoš Pryšinger. Dobrovolná činnos O jeho činech už jse jisě slyšeli, jen vás nenapadlo, kdo za nimi sojí. Nenechá si ují jedinou příležios k oslavě živoa a díla Mayáše Brauna v našem kraji. Dokáže pro yo akce srhnou své okolí, příkladem je například slavnos zvaná Obsazení Kuksu. Poom jsou zde role, keré veřejnos nevidí. Poradenská činnos Královédvorských belémářů při vzniku rozporuplné novodobé křížové cesy dnes vypadá jako holá bezmoc, kdy belémáři neměli šanci usměrni časově ani územně ok peněz mocných. I ak však Leoš Pryšinger sále nezrácí naději. Našel smysl svého živoa, kerý jemu byl zřejmý odmala sá se řezbářem. Sen a realia Osud si s ním pohrál. Už jako malý vynikal v modelování, jeden z prvních řezbářských výrobků ho oslovil v domě paní domácí, kam se jako malý s rodiči přesěhoval. Dodnes si přesně pamauje, jak dřevěná mísa paní domácí eď. A řezbařina je můj koníček, zhodnocuje skromně čás svého živoa Pryšinger. Vzpomíná, jak již po vojně vyřezával do gumy barokní válečky. Řezbařinu jako řemeslo začal sám poznáva jako samouk až ve svých 41 leech. První dva roky se zaučoval a poom již každý rok vyřezal jednu věc v roce 1998 Vidění svaého Hubera, další rok Narození páně a nakonec,,příjezd ří králů. Vyřezává vždy v zimních měsících. Přelomový byl rok 1997, kdy vsoupil do Českého sdružení přáel belémů. Řezbařina pro něj přesala bý jen hrou se dřevem, zkušenosi z řezbařiny hojně využívá při záchraně Braunova Beléma. Nedochovaný model Braunova Beléma Jeho nejvýznamnějším dílem je zaím zmenšená podoba hlavního reliéfu Braunova Beléma vyrobena z lipového dřeva v poměru 1:7. Ta předsavuje podobu rojdílného hlavního reliéfu v jeho ideální podobě na počáku 18. soleí, kerá se nedochovala. Celý projek rval panu Pryšingerovi 7 le. Výjimečná byla výroba a insalace nebeské klenby společně se sochou Anděla Gloria, kerá v reálné podobě neexisuje. Její původní podobu i umísění pan Pryšinger dohledal například i pomocí účů, keré Mayáš Bernard Braun hraběi Šporkovi během svých prací vysavoval. Tao dřevořezba ak nebyla jen prací uměleckou, ale ve svém Miniaura Braunova Beléma v jeho původní podobě je ke shlédnuí díky sudenům hořické sochařské školy ve 3D rozlišení i na inerneu. Foo: archiv Leoše Pryšingera Noviny královédvorské radnice Národní seznam doplnil fenomén východočeské loukářsví Minisryně kulury Alena Hanáková souhlasila dne 7. prosince 2012 s ím, že do Seznamu nemaeriálních saků radiční lidové kulury ČR přibude nově i východočeské loukářsví. Málokdo z nás si uvědomuje, že v době nových echnologií se sávají vzácnými nejen louky samoné, ale aké echnologie a výroba louek včeně scénografie. Tradici si udržují buď profesionální louková divadla, nebo amaérské soubory a ZUŠ právě v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, keré mají dlouholeou radici. Hisoricky první prokázaný český loukář Jan Jiří Brá se oiž narodil ve Sudnici u Náchoda a jedno z prvních doložených předsavení se hrálo už v roce 1697 na Kuksu, kde lázeňské hosy hraběe Šporka bavil kočovný loukář J. Ch. Neumann. Rozšíření prosor Maeřského cenra Žirafa S poěšením informujeme, že se naše maeřské cenrum od 1. prosince 2012 rozšířilo o nebyový prosor o výměře 51,50 m² ve sávajícím sídle MC Žirafa na náměsí T. G. Masaryka (vchod vedle informačního cenra). Nové prosory, keré byly v minulosi využívány pouze při pořádání bazarů děského oblečení, nesou nyní nový název Žirafčina dílna. Věší prosory nám umožní pořáda vzdělávací i zábavné kurzy a semináře pro děi i rodiče, pokračova zde budou i zavedené bazary děského oblečení. První akcí, kerá se zde uskuečnila, byla Mikulášská nadílka. Za Mikulášem se přišlo podíva více než 30 děí v doprovodu rodičů, sourozenců i prarodičů. Milou návšěvou byly při éo předvánoční příležiosi i děi z Děské ozdravovny Les Královsví. Mikuláš přišel za děmi bez doprovodu čerů, a ak jeho nadílka probíhala v příjemné, klidné amosféře, k níž přispěl i pan Filip Pýcha svým hudebně divadelním programem. Všem zúčasněným mnohokrá děkujeme! Akuální informace o akcích v MC Žirafa naleznee v příloze KdeCo. Jse srdečně zváni! Hana Marklová, MC Žirafa vypadala. Sanu se řezbářem, opakoval si pro sebe a později i učielům. Po kom zdědil alen? No, nevím, ale můj oec byl samovyučený řezbář v ruském zajeí. Bydlel v Sudeech, násupu na válečnou fronu se edy nevyhnul. Byl raněn do nohy a v zajeí musel pracova sejně jako každý. Vyráběl edy věci ze dřeva denní pořeby, aby měli z čeho a na čem jís, nebo v čem chodi, vzpomíná Leoš Pryšinger na svého oce, jehož puování válečnou Evropou sojí za samosaný článek. Věděl o svém alenu i svém snu, a přeso skončil v učiliši v oboru malíř, naěrač. Komunisická doba si s ním jako dyslekikem neuměla poradi, a ak neměl nácileý Pryšinger šanci sudova na vyoužené hořické sochařské průmyslovce. Řezbářské řemeslo se bohužel nikde nevyučovalo. Z řezbáře belémářem Celý živo se živí jako malíř a naěrač. Na osud nenadává. Kdybych byl dnes akademik, nikdy bych se nedosal k akovým věcem, jaké dělám prvopočáku hlavně invesigaivní. Dovršením ohoo díla bylo jeho naskenování sudeny hořické sřední školy sochařské a kamenické pomocí 3D echnologií. V budoucnu ak bude případně možné zhoovi na základě ohoo vzoru původní Braunův Belém v jakékoliv velikosi. Oslavován cizinou Nejen za řezbářské dílo, ale aké několikaleou akiviu v oboru belémářsví, byla panu Leoši Pryšingerovi leos udělena hned dvě ocenění: dne 17. lisopadu 2012 mu byla Svěovou organizací belemářů na Mezinárodní konferenci belémářů v Innsbrucku předána cena za nesmírnou angažovanos a akiviu v oblasi belémů. Kromě éo ceny ho při éo příležiosi přijal sarosa rakouské obce Sauens a ukázal mu rodný dům M. B. Brauna. Mimo jiné mu byly předsaveny prosory bývalé kaple, kde plánují oevří muzeum svého slavného rodáka. Pan Pryšinger byl velmi překvapen dokumeny a knihami, keré se podařilo amějšímu kronikáři o Mayášovi Braunovi za léa nashromáždi, edy i dovéz z České republiky. Další cenu Zlaý kolovra (cena Rady Královéhradeckého kraje) obdržel v Hradci Králové z rukou královéhradeckého hejmana o měsíc později. Cena Zlaý kolovra je určena vůrcům v oblasi radičních lidových řemesel, případně ěm, keří se o jejich udržování a rozvoj zasloužili. Tao ocenění jsou nadějí v lepší budoucnos Braunova Beléma. Doufejme, že nezůsane jen u ocenění a zásupci kraje a sáu budou více nasloucha zásupce belemářů při nezbyné rekonsrukci Braunova Beléma a obnově naučné sezky vedoucí Braunovým Belémem, kerá vlivem novodobé křížové cesy posupně zarůsá. Velkou naději spařuje Leoš Pryšinger i ve spolupráci s rakouskou obcí Sauens, kerou královédvorší belemáři rádi přijali. Ing. Kaeřina Sekyrková šéfredakorka srana 9

Dotazníkové šetření 1 - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření 1 - souhrnný výsledek za ORP Doazníkové šeření 1 - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Polička Poče odpovědí 21 Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 1. V jakých oblasech výborně či velmi dobře spolupracujee

Více

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Meodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržielnos projeků PŘÍLOHA

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočových pravidlech územních rozpočů, ve znění planých předpisů) Zasupielsvo měsyse Nový Hrozenkov svým usnesením č.

Více

Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2014. O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2014. O místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2014 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem vydává dne 11.09.2014 svým usnesením č. Z/602/2014

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Tiul předpisu: Nařízení vlády o sanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odby vybraných zemědělských komodi, do

Více

PŘÍLOHA Č. 1. Rozhodnutí Zastupitelstva obce Petrov ze dne 5. 11. 2015. Návrh. Současné využití plochy dle ÚP. Výmě ra v m 2. Pozeme k p. č. k. ú.

PŘÍLOHA Č. 1. Rozhodnutí Zastupitelstva obce Petrov ze dne 5. 11. 2015. Návrh. Současné využití plochy dle ÚP. Výmě ra v m 2. Pozeme k p. č. k. ú. N Á V R H Y N A P O Ř Í Z E N Í Z M Ě N Y Č. 1 P P E T R O V A jak byly uplaněny do 24. kvěna u pořizovaele, Obecního úřadu rov, keré pořizovael posoudil a předložil je se svým sanoviskem Zasupielsvu obce

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007 Třídící znak 1 0 7 0 7 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY VYHLAŠUJE ÚPLNÉ ZNĚNÍ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH

Více

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Jana Soukopová Anoace Příspěvek obsahuje dílčí výsledky provedené analýzy výdajů na ochranu živoního prosředí z

Více

Schéma modelu důchodového systému

Schéma modelu důchodového systému Schéma modelu důchodového sysému Cílem následujícího exu je názorně popsa srukuru modelu, kerý slouží pro kvanifikaci příjmové i výdajové srany důchodového sysému v ČR, a o jak ve varianách paramerických,

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakerisika školního vzdělávacího programu 3.1. Filozofie školy 3.1.1. Úvod V souladu s novými principy kurikulární poliiky, zformulovanými v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR (zv. Bílé knize),

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

Energetický audit. Energetický audit

Energetický audit. Energetický audit ČVUT v Praze Fakula savební Kaedra echnických zařízení budov Energeický audi VYHLÁŠ ÁŠKA č.. 213/2001 Sb. Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávaj vají podrobnosi náležiosí

Více

CZ Štěpán Vimr, student učitelství Zpráva z pracovní návštěvy Sucy-en-Brie, Francie 15.12.-19.12.2008

CZ Štěpán Vimr, student učitelství Zpráva z pracovní návštěvy Sucy-en-Brie, Francie 15.12.-19.12.2008 CZ Šěpán Vimr suden učielsví Zpráva z pracovní návšěvy Sucy-en-Brie Francie 15.12.-19.12.2008 Konaku s učielem-hosielem První (emailové) konaky jsem navazoval se sejnými lidmi což můj poby velmi zjednodušilo

Více

Práce s fulltextem v databázi

Práce s fulltextem v databázi Práce s fullexem v daabázi PosgreSQL 8.0 LUKÁŠ ZAPLETAL PosgreSQL 8.0 je kvaliní, svobodná, relační daabázová plaforma fungující pod unixovými operačními sysémy a nově aké pod OS Windows. Mezi hlavní přednosi

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 428/2010 117. RM a) souhlasí s výpůjčkou výpočetní techniky na zajištění dopravně správních činností

Více

První byty v kasárnách budou v prodeji za tři roky

První byty v kasárnách budou v prodeji za tři roky srana 02 svěový kongres srana 04 misr jan hus srana 07 nás baví vás bavi srana 12 misrovsví čr srana 13 nejlepší žáci 07 08 červenec srpen 2010 www.abor.cz informační zpravodaj pro občany měsa Tábora zdarma

Více

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004 Třídící znak 1 0 6 0 4 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ VYHLAŠUJE Ú P L N É Z N Ě N Í OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

121. VÝPIS Z USNESENÍ

121. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 121. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 14.01.2014 R/1/2014-121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. úpravu pojistné smlouvy č. 5830851989

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti Měření výkonnosi údržby prosřednicvím ukazaelů efekivnosi Zdeněk Aleš, Václav Legá, Vladimír Jurča 1. Sledování efekiviy ve výrobní organizaci S rozvojem vědy a echniky je spojena řada požadavků kladených

Více

Ceník PROFIMIX. www.kmbeta.cz. Systém suchých maltových a omítkových směsí. infolinka: 800 150 200. platný od 1. 12. 2011

Ceník PROFIMIX. www.kmbeta.cz. Systém suchých maltových a omítkových směsí. infolinka: 800 150 200. platný od 1. 12. 2011 Ceník PROFIMIX Sysém suchých malových a omíkových směsí planý od 1. 12. 2011 www.kmbea.cz infolinka: 800 150 200 cemenové poěry Spořeba Spořeby vrsvy Zrnios Cena KM Bea CP 101 Cemenový poěr 20 MPa 2828,0

Více

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001, 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Pardubic se usnesla dne 21.02.2012 podle 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

Metodika transformace ukazatelů Bilancí národního hospodářství do Systému národního účetnictví

Metodika transformace ukazatelů Bilancí národního hospodářství do Systému národního účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakula informaiky a saisiky Kaedra ekonomické saisiky Meodika ransformace ukazaelů Bilancí národního hospodářsví do Sysému národního účenicví Ing. Jaroslav Sixa, Ph.D. Doc.

Více

Zhodnocení historie predikcí MF ČR

Zhodnocení historie predikcí MF ČR E Zhodnocení hisorie predikcí MF ČR První experimenální publikaci, kerá shrnovala minulý i očekávaný budoucí vývoj základních ekonomických indikáorů, vydalo MF ČR v lisopadu 1995. Tímo byl položen základ

Více

2.2.2 Měrná tepelná kapacita

2.2.2 Měrná tepelná kapacita .. Měrná epelná kapacia Předpoklady: 0 Pedagogická poznámka: Pokud necháe sudeny počía příklady samosaně, nesihnee hodinu za 45 minu. Můžee využí oho, že následující hodina je aké objemnější a použí pro

Více

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY 5 GRAFIKON LAKOÉ DOPRAY Jak známo, konsrukce grafikonu vlakové dopravy i kapaciní výpočy jsou nemyslielné bez znalosi hodno provozních inervalů a následných mezidobí. éo kapiole bude věnována pozornos

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

NAŘÍZENÍ Č. 1/2014 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

NAŘÍZENÍ Č. 1/2014 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Statutární město Pardubice Rada města Pardubic NAŘÍZENÍ Č. 1/2014 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Pardubic se usnesla dne 18.02.2014 vydat podle 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm. d) zákona

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA NAŘÍZENÍ Č. 7/2012 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Pardubic se usnesla dne 17.07.2012 vydat podle 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č.

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.03.2012 R/196/2012-52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. neschvaluje 1.1. výjimku pro 1. HK

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV Popis reguláoru pro řízení směšovacích venilů a TUV Reguláor je určen pro ekviermní řízení opení jak v rodinných domcích, ak i pro věší koelny. Umožňuje regulaci jednoho směšovacího okruhu, přípravu TUV

Více

pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konstrukci (s více než dvěma moduly)

pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konstrukci (s více než dvěma moduly) Schöck Isokorb Moduly pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konsrukci (s více než dvěma moduly) 190 Schöck Isokorb yp (= 1 ZST Modul + 1 QST Modul) pro napojení volně vyložených ocelových

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Částka 7 Ročník 2013. Vydáno dne 4. září 2013 ČÁST NORMATIVNÍ ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 7 Ročník 2013. Vydáno dne 4. září 2013 ČÁST NORMATIVNÍ ČÁST OZNAMOVACÍ Čáska 7 Ročník 2013 Vydáno dne 4. září 2013 O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ 1. Opaření České národní banky č. 1 ze dne 29. července 2013, kerým se zrušuje opaření České národní banky č. 3 ze dne 5. prosince

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ZASTUPITELSTVO MĚSTA Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 O ZÁVAZNÉ ČÁSTI ZMĚNY Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ve znění obecně závazných vyhlášek č.3/2002, č.4/2002, č.3/2004, č.4/2004,

Více

Rekonstrukce místní komunikace Pod Horkami a Horní

Rekonstrukce místní komunikace Pod Horkami a Horní Komentář k závěrečnému účtu obce Kamenné Žehrovice za rok 2014, přednesený na veřejném zasedání dne 7.4.2015. Údaje o obci: Adresa: Obec Kamenné Žehrovice,,. IČO: 00234508 Tel: 312 658 003, 312 658 007

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 Vniřní jednoka pro sysém epelných čerpadel vzduch-voda EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1

Více

Schöck Isokorb typ KST

Schöck Isokorb typ KST Schöck Isokorb yp Obsah Srana Základní uspořádání a ypy přípojů 194-195 Pohledy/rozměry 196-199 Dimenzační abulky 200 Ohybová uhos přípoje/pokyny pro návrh 201 Dilaování/únavová odolnos 202-203 Konsrukční

Více

SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM SOMFY IB. Technická specifikace

SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM SOMFY IB. Technická specifikace SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉ SOFY IB Technická specifikace 1. Úvod Řídicí sysém SOFY IB je určen pro ovládání nejrůznějších zařízení sínicí echniky s moorickým pohonem roley, markýzy, žaluzie, screeny,... Rozsah

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Indexy základní, řeězové a empo přírůsku Aleš Drobník srana 1 7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU V kapiole Indexy při časovém srovnání jsme si řekli: Časové srovnání vzniká, srovnáme-li jednu

Více

122. VÝPIS Z USNESENÍ

122. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 122. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 28.01.2014 R/23/2014-122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

CENÍK PROFIMIX. www.kmbeta.cz. Systém suchých maltových a omítkových směsí. infolinka: 800 150 200. platný od 1. 8. 2011

CENÍK PROFIMIX. www.kmbeta.cz. Systém suchých maltových a omítkových směsí. infolinka: 800 150 200. platný od 1. 8. 2011 CENÍK PROFIMIX Sysém suchých malových a omíkových směsí planý od 1. 8. 2011 www.kmbea.cz infolinka: 800 150 200 cemenové poìry Spořeby/vydanos Spořeba (kg/m 2 ) vrsvy Pyel Cena KM Bea Použií CP 101 Cemenový

Více

CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Statutární město Pardubice Rada města Pardubic CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Pardubic se usnesla dne 18.02.2014 podle 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

ecosyn -plast Šroub pro termoplasty

ecosyn -plast Šroub pro termoplasty ecosyn -plas Šroub pro ermoplasy Bossard ecosyn -plas Šroub pro ermoplasy Velká únosnos Velká procesní únosnos Vysoká bezpečnos při spojování I v rámci každodenního živoa: Všude je zapořebí závi vhodný

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 406/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 407/13rm schvaluje

Více

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

68. VÝPIS Z USNESENÍ

68. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 68. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.11.2008 1016/2008-68. RM V doporuč u j e ZM schválit a vydat v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

33. VÝPIS Z USNESENÍ

33. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 33. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 15.09.2015 R/585/2015-33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. změnu přílohy č. 4 smlouvy o provozování

Více

Závazné ukazatele rozpočtu

Závazné ukazatele rozpočtu 1 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 po tabulka č.1: rozpočtu města na rok 2015 v členění dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu ORJ Druh

Více

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů Absrak Zásady hodnocení ekonomické efekivnosi energeických projeků Jaroslav Knápek, Oldřich Sarý, Jiří Vašíček ČVUT FEL, kaedra ekonomiky Každý energeický projek má své ekonomické souvislosi. Invesor,

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, J. Zoubek, M. Holasová, Ing. Josef Vašíček, Ing. Jan Vašíček,

Více

Jakost, spolehlivost a teorie obnovy

Jakost, spolehlivost a teorie obnovy Jakos, spolehlivos a eorie obnovy opimální inerval obnovy, seskupování obnov, zráy z nedodržení normaivu Jakos, spolehlivos a obnova srojů Jakos vyjadřuje supeň splnění požadavků souborem inherenních znaků.

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE VYTVÁŘENÍ TRŽNÍ ROVNOVÁHY VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ Ing. Michal Malý Školiel: Prof. Ing. Jiří

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Nové indikátory hodnocení bank

Nové indikátory hodnocení bank 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Č. j. : ODP/448 3 1-2 0 1 6 / b r u 2 0 7 6 6-2 0 1 6 / b r u S p is.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Seminář výchovných poradců ZŠ Kroměříž 22. 10. 2013 Uherské Hradiště 31. 10. 2013 Valašské Meziříčí 5. 11. 2013 Zlín 6. 11. 2013 Vsetín 11. 11. 2013 Osnova 1.

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Informace o přijatých usneseních z 36. schůze Rady města Šluknov konané dne 14. prosince 2015 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 36. schůze Rady města Šluknov konané dne 14. prosince 2015 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2010 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

102. VÝPIS Z USNESENÍ

102. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 30.11.2009 2355/2009 102. RM V a) s c h v a l u j e nové podmínky zajištění konektivity poskytované

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 R/206/2011-9. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. harmonogram všech úkonů včetně zpracování

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 03.09.2009 575/2009 19. ZM - V bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více