ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40"

Transkript

1 ČÁST I ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN /18

2 OBSAH A HISTORIE VÝPLNÍ OTVORŮ B SOUČASNÁ LEGISLATIVA K VÝPLNÍM OTVORŮ C POŽADAVKY NA VÝPLNĚ OTVORŮ dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. D TEPELNÁ OCHRANA BUDOV ÚVOD do ČSN ,2,3,4 E PŘEDMĚT NORMY ČSN , VŠEOBECNÉ POŽADAVKY F PROBLEMATIKA ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ NÁVRHU VÝPLNÍ OTVORŮ dle ČSN G KOMENTÁŘ A ODBORNÉ PROJEDNÁNÍ K JEDNOTLIVÝM POŽADAVKŮM VZTAHUJÍCÍ SE K VÝPLNÍM OTVORŮ dle USTANOVENÍ ČSN USTANOVENÍ NORMY 5. ŠÍŘENÍ TEPLA KONSTRUKCÍ 5.1 NEJNIŽŠÍ VNITŘNÍ POVRCHOVÁ TEPLOTA KONSTRUKCE 5.2 SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 6. ŠÍŘENÍ VLHKOSTI V KONSTRUKCI 6.1 ZKONDENZOVANÁ VODNÍ PÁRA UVNITŘ KONSTRUKCE 6.2. ROČNÍ BILANCE KONDENZACE A VYPAŘOVÁNÍ VODNÍ PÁRY UVNITŘ KONSTRUKCE 7. ŠÍŘENÍ VZDUCHU KONSTRUKCÍ A BUDOVOU 7.1 PRŮVZDUŠNOST 8. TEPELNÁ STABILITA MÍSTNOSTÍ 9. ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY H POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ a ODBORNÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY a PŘEDPISY A HISTORIE VÝPLNÍ OTVORŮ Výplně otvorů, tak jako jiné konstrukční systémy budov prodělaly v historickém vývoji velké změny, jak ve vztahu na jejich funkční, tak i užitné vlastnosti. Od dávných dob, kdy lidská obydlí měla pouze vstupní otvory, následovala etapa minimálních okenních otvorů jenž se zakrývala. Vynálezem skla se okna zdokonalovala a rozvojem výrobních technologií se okna a výplně zvětšovala co do velikosti až do moderních francouzských oken, či průběžných okenních pásů. 2/18

3 Energetická krize a další vývoj v polovině 90. let minulého století vytvořily tlak na výrazné zlepšení izolačních vlastností nejenom obvodových plášťů budov, ale i jejich otvorových výplní, které se výrazně podílely na celkových tepelných ztrátách objektů. Od oken s jednoduchým zasklením se přechází na dvojitá okna, dále na zdvojená okna, okna s izolačními skly, okna s trojím zasklením, atd. Mění se i kvalita a materiálové provedení rámů od dřevěných kovových po plastové až hliníkové. S vývojem a kvalitou rámů se snižuje i tzv. infiltrace, proto jsou dnešní kvalitní okna (např. Eurookna) z hlediska hygienických požadavků vybavována větracími štěrbinami z důvodu částečné přirozené výměně vzduchu v místnosti. Tím zabraňujeme větší relativní vhkosti vnitřního prostředí, což může mít za následek orosování vnitřních povrchů s následnými doprovodnými jevy jako je růst a tvorba plísní, apod. B SOUČASNÁ LEGISLATIVA K VÝPLNÍM OTVORŮ Dnešní okna a dveře lze považovat z hlediska stavebnictví za přesný a technologicky náročný stavební prvek. Pro navrhování budov a jejich zabudovaných stavebních konstrukcí platí od ledna 2007 nový zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon SZ), ve znění pozdějších předpisů, a s ním vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Tato vyhláška (č. 137/1998 Sb.) odkazuje na normové hodnoty, což jsou podle terminologie této vyhlášky konkrétní technické požadavky, obsažené v příslušné technické normě ČSN, jejich dodržením se plní ustanovení vyhlášky. Rovněž dle současné platné legislativy (odst. 2 v 47 SZ) jsou prvky, mezi nimiž otvorové výplně patří, zařazeny mezi výrobky v tzv. regulované sféře, tzn., že z hlediska zákona č. 22/1997 o Technických požadavcích na výrobky podléhá posouzení shody dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a 312/2005 Sb., a nově dle nařízení vlády č. 190/2002 Sb., které hodnotí výrobky pro možnost označení CE, tzn. výrobky mající evropskou harmonizovanou normu. Veškeré otvorové výplně jsou hodnoceny v rámci systému posuzování shody dle jednotné metodiky a jsou stanoveny parametry, které jsou nezbytné pro jejich bezpečnou funkci. C POŽADAVKY NA VÝPLNĚ OTVORŮ dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Tyto požadavky dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. jsou zařazeny do šesti základních požadavků jmenovitě: 1. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 2. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 3. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 4. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 5. OCHRANA PROTI HLUKU 6. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA D TEPELNÁ OCHRANA BUDOV ÚVOD do ČSN ,2,3,4 Pro plnění základních požadavků na úsporu energie a tepelnou ochranu budov (šestý základní požadavek) platí pro stavební řešení týkající se výplní otvorů požadavky podle ČSN TEPELNÁ OCHRANA BUDOV část 2: Požadavky s účinností od 05/2007 3/18

4 Tato norma však pro uvedené výplně otvorů platí i pro některé základní požadavky na ochranu zdraví, zdraví životních podmínek a životního prostředí (třetí základní požadavek => zejména se to týká stavebně-vlhkostní problematiky a stavebních předpokladů požadovaného vnitřního mikroklimatu). Doplňující - související normy jsou: ČSN TEPELNÁ OCHRANA BUDOV část 1 : Terminologie účinnost 07/2005 ČSN TEPELNÁ OCHRANA BUDOV část 3 : Návrhové hodnoty veličin účinnost 12/2005 ČSN TEPELNÁ OCHRANA BUDOV část 4 : Výpočtové metody účinnost 07/2005 E PŘEDMĚT NORMY ČSN , Všeobecné požadavky Požadavky kladené na výplně otvorů dle ČSN , které tato norma stanovuje, jsou tepelně technické požadavky pro navrhování a ověřování budov s požadovaným stavem vniřního prostředí při jejich užívání. Tyto požadavky podle stavebního zákona zajišťují hospodárné splnění základního požadavku na úsporu energie a tepelnou ochranu. Platí pro nové budovy a pro stavební úpravy, udržovací práce, změny v užívání budov a jiné změny dokončených budov. Tato norma neplatí pro budovy převážně velkoplošně otevřené, nafukovací haly, stany, mobilní buňky, skleníky, stájové objekty, chladírny a mrazírny a pro stavby, kde není požadován stav vnitřního prostředí. Pro budovy památkově chráněné nebo stávající budovy uvnitř památkových rezervací, či pro budovy postižené živelnými katastrofami platí norma přiměřeně možnostem tak, aby nedocházelo k poruchám a vadám při jejich užívání. Podle normy ČSN (odst. 4.6) se jako VÝPLNĚ OTVORŮ označují okna, světlíky, dveře, vrata a střešní poklopy. Jde o souhrnné označení všech osvětlovacích částí zasklených nebo lehkých obvodových konstrukcí, u kterých se jejich rámy a zárubně souhrně označují jako jejich rámy. Na jiné části zasklených nebo lehkých obvodových konstrukcí (odst. 4.7 jako jsou stěny, střechy, stropy a podlahy) se technické požadavky uvedené pro výplně otvorů dle této ČSN nevztahují. F PROBLEMATIKA ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ NÁVRHU VÝPLNÍ OTVORŮ dle ČSN Problematika návrhu výplní otvorů dle příslušných ustanovení ČSN , spočívá v zajištění základních požadavků na úsporu energie a tepelnou ochranu budov. Mezi tyto základní požadavky dle ČSN (ustanovení 5,6,7,8 a 9) patří: 5. Šíření tepla konstrukcí 5.1 Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce 5.2 Součinitel prostupu tepla 6. Šíření vlhkosti konstrukcí 6.1 Zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce 4/18

5 6.2. Roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry uvnitř konstrukce 7. Šíření vzduchu konstrukcí a budovou 7.1 Průvzdušnost 8. Tepelná stabilita místností 9. Energetická náročnost budovy Výše uvedené ve vztahu k výplním otvorů se přímo týká požadavkům na : - nejnižší vnitřní povrchovou teplotu θ si ( theta ) - součinitel prostupu tepla U - lineární činitel prostupu tepla Ψ k ( psi ) - průvzdušnost funkčních spár výplní otvorů i LV Výplně otvorů se významně spolupodílejí na plnění požadavků na celkovou průvzdušnost obálky budovy, na tepelnou stabilitu v zimním a letním období a na průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U em G KOMENTÁŘ a ODBORNÉ PROJEDNÁNÍ k jednotlivým požadavkům vztahující se k výplním otvorů dle ustanovení ČSN K jednotlivým pojmům, kapitolám a součinitelům: 5. ŠÍŘENÍ TEPLA KONSTRUKCÍ 5.1 NEJNIŽŠÍ VNITŘNÍ POVRCHOVÁ TEPLOTA KONSTRUKCE značí se řeckým písmenem θ si théta Pomocí nejnižší vnitřní povrchové teploty se hodnotí možnost nepříznivého působení kritické povrchové vlhkosti (θ si, cr ), jako je pravděpodobný růst plísní, riziko povrchové kondenzace a problémů s tím spojených. V zimním období musí konstrukce v prostorách s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu ( řecké fi ) ϕ i 60 % vykazovat v každém místě vnitřní povrchovou teplotu θ si, ve C podle vzahu θ si θ si,n kde θ si,n je požadovaná hodnota nejnižší vnitřní povrchové teploty, ve C stanovené ze vztahu: θ si,n = θ si, cr + θ si kde θ si, cr je kritická vnitřní povrchová teplota, ve C θ si bezpečnostní teplotní přirážka, ve C Kritická vnitřní povrchová teplota θ si, cr je teplota, při které by vnitřní vzduch s návrhovou teplotou θ ai a relativní vlhkostí vnitřního vzduchu ϕ i dosáhl kritické vnitřní povrchové vlhkosti ϕ si,cr. Hodnoty kritických vniřních povrchových teplot θ si, cr pro požadované kritické vnitřní povrchové vlhkosti ϕ si,cr ve výši 80 % a 100 % jsou uvedeny v příslušných tabulkách uvedené normy. Kritická vnitřní povrchová vlhkost ϕ si,cr je relativní vlhkost vzduchu bezprostředně při vnitřním povrchu konstrukce, která nesmí být pro danou konstrukci překročena. Por stavební konstrukce je kritická vnitřní povrchová vlhkost ϕ si,cr = 80 %, pro výplně otvorů je kritická vnitřní povrchová vlhkost ϕ si,cr = 100 %. Pro kritickou vnitřní povrchovou vlhkost ϕ si,cr = 100 % je kritickou vnitřní povrchovou teplotu θ si, cr teplota rosného bodu θ w. Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu ϕ i se stanoví pro budovu nebo její ucelenou část pro požadované užívání bez bezpečnostní vlhkostní přirážky 5/18

6 ( ϕ i = 0) a je uvedena v příslušné tabulce uvedené normy. Kromě prostorů s vlhkými a mokrými provozy se uvažuje ϕ i = 50 %. Pro hodnocení nejnižší vnitřní povrchové teploty se relativní vlhkost vzduchu uvažuje s normouvou hodnotou bez zvýšení o bezpečnostní rezervu. Relativní vlhkost vzduchu s bezpečnostní rezervou 5 % podle ČSN EN ISO se uvažuje jen pro výpočty kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce. Bezpečnost hodnocení nejnižší povrchové teploty konstrukce se v ČSN zajišťuje zvýšením normové hodnoty kritické povrchové teploty o bezpečnostní teplotní přirážku θ ia, která v mezních hodnotách odpovídá vlhkostní bezpečnostní rezervě 5 %. Návrhová teplota vnitřního vuduchu θ ai se stanoví pro budovu nebo její ucelenou část pro požadované užívání podle ČSN Bezpečnostní teplotní přirážka θ si zohledňuje způsob vytápění vnitřního prostředí a tepelnou setrvačnost konstrukce, stanovená pro výplně otvorů z příslušné tabulky uvedené ČSN SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Stanovením součinitele prostupu tepla U, případně tepelným odporem konstrukce R, se hodnotí ustálený teplotní tok prostupující celými konstrukcemi, prvky nebo díly, včetně případného vlivu tepelných mostů v nich zabudovaných. Konstrukce vytápěných nebo klimatizovaných budov musí mít v prostorách s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu ϕ i 60 % součinitel prostupu tepla U ve W/(m 2.K) takový, aby splňoval podmínku: U U N, kde U N je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla, ve W/(m 2.K). Požadovaná a doporučená hodnota U N se stanoví : a) Pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou θ im = 20 C a pro všechny venkovní teploty podle tabulky A. Převažující návrhová vnitřní teplota θ im, ve C, odpovídá návrhové vnitřní teplotě θ i většiny prostorů v budově. Za budovy s převažující návrhovou teplotou θ im = 20 C, pro které platí tabulka A se považují všechny budovy obytné (nevýrobní bytové), občanské (nevýrobní nebytové) s převážně dlouhodobým pobytem lidí (např. školské, administrativní, ubytovací, veřejně správní, stravovací, většina zdravotnických) a jiné budovy, pokud leží převažující návrhová vnitřní teplota θ im v intervalu od 18 C do 24 C včetně. b) Pro ostatní budovy ze vztahu : 35 U N = U N, 20. e , θ ie [1.1] kde U N, 20 je součinitel prostupu tepla z tabulky A ve W/(m 2.K), e 1 součinitel typu budovy; stanoví se vztahu: 20 e 1 = --- θ im θ ie základní rozdíl teplot vniřního a venkovního prostředí, ve C, který se stanoví ze vztahu : 6/18

7 θ ie = θ im - θ e, θ e návrhová venkovní teplota podle ČSN , ve C, která se stanoví jako návrhová teplota venkovního vzduchu Požadované a doporučené hodnoty U N za vztahu [1.1] se do hodnoty 0,4 zaokrohlují na setiny, od hodnoty 0,4 včetně do hodnoty 2,0 na pět setin a nad hodnotu 2,0 včetně na desetiny. Tab. A Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla U N pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou θ im = 20 C popis konstrukce typ konstrukce požadované hodnoty U N doporučené hodnoty U N [W/(m 2.K)] [W/(m 2.K)] střecha plochá a šikmá se sklonem do 45º včetně; podlaha nad venkovním prostorem 0,24 0,16 strop pod nevytápěnou půdou se střechou bez tepelné izolace; podlaha a stěna s vytápěním (vrstvy vnější od vytápění) 0,30 0,20 stěna vnější; lehká 0,30 0,20 střecha strmá se sklonem nad 45º těžká 0,38 0,25 podlaha a stěna přilehlá k zemině (s výjimkou podle poznámky 2 viz. norma); strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru 0,60 0,40 strop a stěna vnitřní z vytápěného k částečně vytápěnému prostoru nebo z částečně vytápěného k nevytápěnému prostoru vytápěné budovy 0,75 0,50 stěna mezi sousedními budovami; strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10ºC včetně 1,05 0,70 stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10ºC včetně 1,30 0,90 strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5º včetně 2,2 1,45 stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5º včetně 2,7 1,80 okno, dveře a jiná výplň otvoru ve vnější stěně nová 1,7 1,2 a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního upravená prostředí; pro rámy nových výplní otvorů přitom 2,0 1,4 platí U f 2,0 W/(m 2.K) okno, dveře a jiná výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše; z vytápěného prostoru do částečně vytápěného nebo z částečně vytápěného či nevytápěného prostoru vytápěné budovy do venkovního 3,5 2,3 prostředí šikmé střešní okno, světlík a jiná šikmá výplň otvoru se sklonem do 45º; z vytápěného prostoru do venkovního prostředí; pro rámy šikmých výplní otvorů včetně jejich tepelně izolačního obkladu přitom platí 1,5 1,1 U f 2,0W/(m 2. K) šikmé střešní okno, světlík a jiná šikmá výplň otvoru se sklonem do 45º, z částečně vytápěného nebo nevytápěného prostoru vytápěné budovy do 2,6 1,7 venkovního prostředí lehký obvodový plášť, hodnocený jako smontovaná sestava f w 0,50 0,3 +1,4f w včetně nosných prvků, s průsvitnou částí o poměrné ploše f w = A w / A, v m 2 /m 2 0,2 +1,0f, kde A je celková plocha lehkého w obvodového pláště; pro rámy lehkých obvodových plášťů přitom platí U f 2,0 W/(m 2.K) f w > 0,50 0,7 + 0,6f w 7/18

8 6. ŠÍŘENÍ VHKOSTI V KONSTRUKCI 6.1 ZKONDENZOVANÁ VODNÍ PÁRA UVNITŘ KONSTRUKCE Vodní páry obsažené ve vzduchu mají podobnou schopnost procházet stavebními konstrukcemi jako tepelný tok. Jestliže k objasnění toku tepla je potřebný gradient teploty, k toku vodních par je nevyhnutelný gradient částečných tlaků vodních par. Jev, při kterém mezi dvěma prostředími s různými parciálními tlaky vodních par oddělenými pórovitou látkou dojde k transportu vlhkosti, nazýváme difuzí. Difundující vodní páry se pohybují z míst s vyšším tlakem do míst, kde je tlak vodních par nižší. Za jistých tlakových a teplotních podmínek může v materiálu dojít ke kondenzaci vodních par. V jednovrstvém materiálu, což výplně otvorů (dřevo-kov-plast-sklo) jsou, bývá účinek kondenzace vodních par obvykle zanedbatelný. V konstrukcích vícevrstvých je výskyt kondenzace nebezpečnější a jeho důsledkem může být i znehodnocení materiálů a hygienické nedostatky projevující se např. tvorbou plísní. Množství zkondenzované vodní páry se označuje dle příslušné ČSN hodnotou M siw [ kg/m 2.s] Platí, že pro stavební konstrukci, tj. okno i dveře, u které by kondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce mohla ohrozit její požadovanou funkci, nesmí dojít ke kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukce, tedy: M siw = ROČNÍ BILANCE KONDENZACE A VYPAŘOVÁNÍ VODNÍ PÁRY UVNITŘ KONSTRUKCE Není u výplní otvorů přípustný. Platí, že M siw = 0 7. ŠÍŘENÍ VZDUCHU KONSTRUKCÍ A BUDOVOU 7.1 PRŮVZDUŠNOST Průvzdušnost udává množství vzduchu, které projde přes otvorovou výplň za jednotku času při daném statickém rozdílu tlaků. Průvzdušnost vyjadřuje netěsnost při pronikání vuzduchu. Udává se obvykle v m 3 za hodinu při daném tlaku. Spárová průvzdušnost je vztažena na délku funkční spáry výplně otvoru. U pevně zasklených oken (neotevíravých) a u lehkých obvodových plášťů (LOP) se nevztahuje na délku funkční spáry, ale na délku všech těsných spár. Funkční spára je oblast po obvodu křídla a rámu, která zajišťujě při uzavření hlavní funkci okna => nízkou průvzdušnost a vodotěsnost. Průvzdušnost funkčních spár výplní otvorů Součinitel spárové průvzdušnosti funkčních spár výplní otvorů i LV, v m 3 /(s.m.pa 0,67 ), musí splňovat podmínku: i LV i LV, N, kde i LV, N je požadováná hodnota součinitele spárové průvzdušnosti, v m 3 /(s.m.pa 0,67 ), která se stanoví podle tabulky B 8/18

9 Tab. B Požadované hodnoty součinitele spárové průvzdušnosti i LV, N funkční spára ve výplni otvoru Vstupní dveře do zádveří budovy při celkové výšce nadzemní části budovy do 8 m včetně Ostatní vstupní dveře do budovy dveře oddělující ucelenou část budovy Ostatní vnější výplně otvorů při celkové výšce nadzemní části budovy do 8 m včetně mezi 8 m a 20 m nad 20 m včetně požadovaná hodnota součinitele spárové průvzdušnosti i LV, N [m 3 /(s.m.pa 0.67 ] budova s větráním budova s větráním pouze přirozeným nebo nuceným nebo s klimatizací kombinovaným 1, , , , , , , , Průvzdušnost ostatních spár a netěsností obvodového pláště budovy Součinitel spárové průvzdušnosti i LV, v m 3 /(s.m.pa 0,67 ), spár a netěsností v konstrukcích a mezi konstrukcemi navzájem, kromě funkčních spár výplní otvorů, musí být v celém průběhu užívání budovy téměř nulový, tj. musí být nižší než nejistota zkušební metody pro jeho stanovení. Celková průvzdušnost obvodového pláště budovy Celková průvzdušnost obvodového pláště budovy nebo její ucelené části se dá ověřit pomocí celkové intenzity výměny vzduchu n 50 při tlakovém rozdílu 50 Pa, v 1/ h, stanovené experimentálně podle ČSN EN ISO n 50 n 50, N, kde n 50, N je doporučená hodnota celkové intenzity výměny vzduchu při rozdílu 50 Pa, v 1/h, která se stanoví podle tabulky C Tab. C Doporučené hodnoty celkové intenzity výměny vzduchu n 50, N větrání v budově n 50,n [h -1 ] přirozené 4,5 nucené 1,5 nucené se zpětným získáváním tepla 1,0 nucené se zpětným získáváním tepla v budovách se zvláště 0,6 nízkou potřebou tepla na vytápění 9/18

10 8. TEPELNÁ STABILITA MÍSTNOSTÍ 9. ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY Na plnění těchto požadavků dle ustanovení ČSN , se výplně otvorů významně spolupodílejí. Tepelná stabilita místností se hodnotí zvlášť pro zimní a zvlášť pro letní období. V zimním období je kriteriálním hlediskem pokles výsledné teploty v místnosti θ v (t), v letním období je kritérium nejvyšší denní vzestup teploty vzduchu θ ai, max nebo nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti θ ai, max. Energetická náročnost budov vyjadřuje základní požadavek na úsporu energie budovy na vytápění, jejím stavebním řešením mezi která okna, dveře jako výplně otvorů bezesporu patří. Hodnotí se měrnou potřebou tepla na vytápění budov k objemu budovy e v, v kwh/m 3 nebo k podlahové ploše e A, v kwh/m 2. 10/18

11 H POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ a ODBORNÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY a PŘEDPISY Stávající legislativa a novelizovaná předmětná ČSN TEPELNÁ OCHRANA BUDOV část 2, vedle uvedených, již popsaných požadavků, předepisuje v příloze i tzv. POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ. Mezi tyto pokyny pro správný návrh výplní otvorů patří: 1. SPRÁVNÉ A NORMATIVNÍ PROJEKTOVÉ ŘEŠENÍ V projektové dokumentaci je nutné pro jednotlivé výplně otvorů uvádět rozhodující technické vlastnosti, jako jsou součinitel postupu tepla U (vždy pro celou výplň otvoru, popř. doplňkově i pro zasklení a rám), celkovou prostupnost solárního záření, součinitel spárové průvzdušnosti funkčních spár. Dále je třeba uvést informace o způsobu otevírání, použití větracích štěrbin, žaluzií, rolet, apod Již v projekční fázi koncepčně správné řešení oken, dveří a prosklených ploch a jejich tepelné vazby na obvodové konstrukce patří k rozhodujícím prvkům tepelně technické kvality budov. Při návrhu jejich velikosti, druhu, otevírání, umístění, těsnění atd. je třeba brát v úvahu řadu někdy protichůdných požadavků velikost tepelné ztráty určené hodnotou součinitele postupu tepla, velikost solárních zisků určených mj. celkovou energetickou propustností, požadavky na denní osvětlení místností a oslunění, požadavky estetické, požadavky výměny vzduchu, požární bezpečnosti atd 1.2 Doporučuje se volit velikost a kvalitu prosklených ploch v závislosti na orientaci ke světovým stranám a dalším skutečnostem souvisejícím s účinným pasivním využíváním solárních zisků, při současném uvážení možného nepříznivého ovlivnění pohody vnitřního prostředí nadměrným přehříváním místností v přechodném a letním období. 1.3 Okna na neosluněných fasádách se doporučuje volit tak, aby v přilehlých místnostech byly bez větších rezerv splněny požadavky na denní osvětlení (orientačně bývá doporučováno cca 15% podlahové plochy). Na osluněných fasádách se mohou volit okna větší, pokud to odpovídá provozním podmínkám přilehlých místností a architektonickému výrazu budovy. Riziko přehřívání těchto místností je potřebné zvláště pečlivě prověřit a podle potřeby navrhovat odpovídající opatření zejména tehdy, je-li součet prosklených ploch jednotlivé místnosti při osluněné fasádě větší než jedna čtvrtina její podlahové plochy. 1.4 Největší účinnost mají protisluneční clony umístěné na vnější straně oken, méně účinné jsou clony umístěné mezi skly a nejméně účinné jsou clony v místnosti. Doporučuje se navrhovat nastavitelné vnější clonící prvky, které lze vhodně kombinovat s pevnými stavebními prvky, jako je přesah střechy, římsy, balkony a markýzy. Pouhé stísnění přesahem pevného vodorovného prvku nemusí být při použití velkých prosklených ploch dostatečné a navíc může být nepříznivé z hlediska denního osvětlení. 1.5 Reflexní vrstvy na sklech snižují tepelný tok do místnosti, což je výhodné v letním období, ale nevýhodné v ostatních obdobích roku. Uplatnění reflexních vrstev je třeba komplexně posoudit, včetně snížení intenzity a kvality denního osvětlení (změny barevného spektra). 11/18

12 1.6 Mimořádnou pečlivost je třeba věnovat použití střešních oken (plochých zasklení ve střešní rovině). Velikost prosklených ploch by měla odpovídat požadavku na denní osvětlení jen s malou rezervou. Osazení střešního okna a návaznost tepelně izolační vrstvy, parozábrany a pojistné hydroizolace, pokud jsou použity, musí být pečlivě a detailně navrženy. Z hlediska rizika přehřívání v letním období je zvláště pečlivě třeba navrhovat velikost a způsob protisluneční ochrany střešních oken užitých v místnostech s převahou lehkých konstrukcí. 2. SPRÁVNÁ PŘEDREALIZAČNÍ PŘÍPRAVA A VÝBĚR DODAVATELE V průběhu přípravy a výběrového řízení na dodavatele výplní otvorů, dbát na dodržení projektového řešení a požadavků na otvorové výplně (ad 1), zvláště pak na tu skutečnost, zda dodavatel výrobce oken, dveří, splňuje předepsanou jednotnou metodiku v rámci systému posuzování shody na dodávané tvorové výplně viz ad C. Dodavatel oken a dveří by měl doložit doklad, že jde o homologovaný a cetrifikovaný výrobek a dále: označení druhu okna - dveří - počet komor na rámu na křídle - umístění a druh těsnění - druh zasklení, skladba, tloušťka - druh kování - způsob otevírání křídla - rozměr konstrukce stavební hloubka pohledová šířka - barva, povrchová úprava certifikát na výrobek s dodaným protokolem o provedených zkouškách - odolnost proti zatížení v rovině křídla (okna, dveří) - ohyb a kurt - ohyb a kurt (okna, dveří) - odolnost omezovačů otevírání - odolnost proti rázovému zatížení - odolnost proti zatížení větrem - vzduchová prostupnost Větrání je velmi důležitý prvek při užívání otvorových výplní. Běžně vyráběná okna dosahují těsnosti požadované pro klimatizované prostory (i LV = 0, [m 3 /(m s Pa 0,67 ) ]), tedy vysoké těsnosti. Pokud není provedeno žádné opatření k výměně vzduchu, jsou špatně větrané obývané prostory v zimním období zdrojem závad staveb, vybavení interiéru a samotných oken. Např. při vysoké relativní vlhkosti, (která je často jen důsledkem nedostatečného větrání) vnitřního vzduchu (okolo 50% a více), dochází ke kondenzaci na vnitřních plochách zasklení. Následuje tvorba plísní a tím vznik hygienicky závadných prostor. Základní opatření k zajištění dostatečné výměny vzduchu je intenzivní větrání otevřenými okny (kontrolovaný průvan). Má být krátké, aby nedošlo k prochlazení stěn. Podle intenzity větrání a venkovní teploty bývá doba větrání v zimě od 5-ti do 15-ti min. 12/18

13 Další prvky větrání mohou být standardním nebo nadstandardním vybavením okna. Je to větrání čtvrtou polohou kliky, tzv. mikroventilací, kdy systém kování zajišťuje polohu křídla a rámu, ve které je těsnící systém vyřazen z činnosti (těsnění není přitlačeno). Jsou to různé systémy vynechaných těsnících profilů, případně větracích profilů bez těsnících elementů. Dosud se lze v odborné praxi setkat s požadavky, aby dodaná okna zajišťovala výměnu vzduchu v místnosti sama! Součinitel spárové průvzdušnosti vyjadřuje schopnost okna větrat při daném rozdílu tlaků vzduchu vnějšího a vnitřního prostoru. Rozumný požadavek na výrobce oken může být interval požadované hodnoty i LV. Požadavek na větrání nemůže splnit samotné okno ( bez obsluhy nebo speciálního zařízení), které spoří teplo a zajišťuje pohodu vnitřního prostředí. Doložit, zda výrobek splňuje požadavky na intenzitu výměny vzduchu podle ČSN pro každou místnost: - jakou výměnu vzduchu zajistí nová okna při zavřeném křídle - jakou výměnu vzduchu zajistí nová okna při použití mikroventilace - jak bude řešena těsnost oken v kuchyni s plynospotřebiči - vodotěsnost výplně otvorů, zvláště okna a vnější dveře musí být řešeny tak, aby případně stékající kondenzát nezpůsobil snížení trvanlivosti těchto konstrukcí a konstrukcí navazujících - geometrické vlastnosti PROTOKOL O ZKOUŠCE: součinitele postupu tepla U (W m -2 K -1 ) vzduchové neprůzvučnosti Rw (db) požadavky na vzhledovou - design stránku - způsob profilace křídla, rámu ostré hrany, zaoblené - způsob profilace křídla, rámu odsazené křídlo, poodsazené, lícující (obr. 4,5,6) Obr. 4 Plošně odsazené křídlo a) dorazové těsnění Obr. 5 Plošně napůl odsazené křídlo a) dorazové těsnění Obr. 4 Plošně lícující křídlo a) dorazové těsnění b)středové těsnění b)středové těsnění b)středové těsnění 13/18

14 - členění křídla příčkami a sloupky naznačení členění pomocí mřížky mezi skly, předsazení profilu před zasklení zvenku. každý prvek jinak dotváří vzhled okna Dalším ukazatelem při výběrovém řízení dodavatele výplní otvorů je cena výrobku. Cena by měla obsahovat: - vybourání starých oken s odvozem - osazení nových oken se zapravením - osazení vnitřních a vnějších parapetů se zapravením - osazení doplňkových konstrukcí okna 3. SPRÁVNÉ OSAZENÍ A MONTÁŽ VÝPLNÍ OTVORŮ 3.1 Dle pokynů uvedených v ČSN , se uvádí, že: Vnější výplně otvorů by měly být osazovány do obvodových stěn v rovině navazující na tepelně izolační vrstvu, nebo musí účinná tepelně izolační vrstva překrývat rám okna nejméně o 30 až 40 mm. Osazovací spára mezi ostěním otvoru a rámem výplně otvoru musí být účinně a trvale tepelně izolována a těsněna. Tyto úpravy výrazně omezí tepelný most a tepelnou vazbu v ostění okna. Proto je nutné aby dodavatel, jenž výplň otvorů nejen dodává vyrábí, ale i osazuje a montuje doložil při výběrovém řízení: - způsob osazení okna ve stavbě, příp. s vazbou na provedené zateplení nebo budoucí zateplení (příklad osazení okna tak, že dodatečné provedení zateplení ostění již není možné a tepelný most zůstává neřešen viz. obr. 1, 2, 3 Obr.1 Osazení okna v zalomeném ostění bez provedeného zateplení fasády Obr.2 Osazení okna v zalomeném ostění s provedením zateplení fasády ponechání tepelného mostu v ostění Obr.3 Osazení okna v zalomeném ostění s komplexním zateplením včetně ostění - požadovat svislý a vodorovný řez osazeným oknem se specifikací materiálů a okótováním tloušťky přesahu tepelné izolace, tloušťky spár apod 14/18

15 3.2 ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY SPRÁVNÉHO OSAZOVÁNÍ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ do stavebních otvorů, bez rozdílu materiálu otvorových výplní Jde především o správné připojovací spáry otvorových výplní. Na většině otvorových výplní můžeme rozlišit a identifikovat tři základní spáry: Na funkční vlastnosti jednotlivých spar otvorových výplní máme následující požadavky: Připojovací spára: - 0 propustnost vody; - 0 propustnost vzduchu; - umožnění dilatace tvorové výplně oproti stavbě a naopak; - umožnění provedení požadovaného způsobu kotvení pro přenesení reakcí od zatížení do stavby; Funkční spára: - 0 propustnost vody; - limitovaná infiltrace vzduchu; - umožnění požadovaného způsobu otevírání; Zasklívací spára: - 0 propustnost vody; - 0 propustnost vzduchu; - umožnění dilatace zasklívací jednotky; Princip provedení kotvení při zachování volné dilatace otvorové výplně a stavební konstrukce lze vyjádřit následujícími schématy vlivy působící na připojovací spáru: 15/18

16 Volná dilatace otvorové výplně a přenesení svislého zatížení pouze pod svislými částmi OV při zachování vodorovné dilatace v rovině okna: Tento princip lze zachovat pouze při kotvení otvorových výplní pomocí páskových kotev nebo pomocí osazovacích rámů či profilů. Pro komplexní řešení připojovací spáry je bezpodmínečné, provést a zajistit vytvoření kvalitních uzávěrů připojovací spáry, které především zajistí zachování vlastností otvorových výplní v zabudovaném stavu. Z tohoto důvodu je nutné 16/18

17 zajistit, aby vnitřní uzávěr připojovací spáry byl parotěsný a vodotěsný. Jedině s takovými uzávěry můžeme zachovat suchost tepelně izolační výplně, která se nachází mezi uzávěry a také můžeme zajistit zachování deklarovaných akustických vlastností zabudovaných oken. Je všeobecně známé, že pokud provedeme připojovací spáru pouze s tepelnou izolací jako je např. polyuretanovou pěnou a ostění oken je rovné či zalomené, výsledná akustická hodnota zabudovaného okna je TZI 0 ( do 24 db). Pokud bude proveden jen jeden uzávěr, pak dosáhneme ve výsledku na TZI 1 u zabudovaného okna (24 29 db) a to bez ohledu jaké parametry má vlastní okno. Pokud provedeme oba uzávěry (vnější i vnitřní) pak můžeme dosáhnout TZI zabudovaného okna 2,3,4 (30 44 db) podle toho jaké akustické kvality je zabudovávané okno. Toto bylo potvrzeno měřením ve všech evropských zkušebních laboratořích. Proto je nutno se vyvarovat nekvalitním zabudováním oken do staveb, jenž jsou v některých případech žalostné a nepřípustné. Správné řešení připojovací spáry zajišťuje zachování následujících deklarovaných vlastností otvorových výplní v zabudovaném stavu: - Vodotěsnost s ohledem na výšku zabudování okna nad terénem; - Akustické vlastnosti; - Limitovanou infiltraci vzduchu; - Tepelně technické vlastnosti U w a f R,si; - Mechanická odolnost proti zatížením, které na otvorovou výplň působí jak z vnějšího tak i vnitřního prostředí, včetně vlivů povětrnosti a přenesení reakcí od těchto zatížení do stavby; Se správnou montáží a osazením otvorové výplně, úzce souvisí i správné principy návrhu tmelových uzávěrů připojovacích spar. Montážní firmy nejčastěji používají základní způsob utěsnění. Okno mechanicky ukotví a vyplní polyuretanovou pěnou, která se následně překryje vrstvou omítky. Přitom se nijak nebere ohled na vlhkost domácnosti, která za běžného chodu může dosáhnout až stoprocentní hodnoty, a na to, že pěna izoluje pouze tehdy, když je sama důkladně izolována. Pokud přijde do styku s vodou, hrozí riziko, že se v blízkosti okna objeví plísně nebo praskliny v omítce, což může vést k poškození celé stavební konstrukce. Aby okna a dveře v konečné fázi splňovala ty nejnáročnější požadavky, je zapotřebí dopřát jim zejména kvalitní montáž, a tudíž kvalitní a několikavrstevný způsob zateplení. Stávající existence firem zabývající se stavebními technologiemi zaměřenými na problematiku montáží okenních výplní (Illbruck, Soudal, Makroflex, Dan Braven) nabízejí speciální okenní fólie EXTERIÉR & INTERIÉR utěsnění ve třech úrovních vrstvách. Vysoce kvalitní materiály plasty, z nichž jsou všechny komponenty vyrobeny,dovolují připojovací spáru okna tzv. uzamknout. Polyuretanová pěna, jíž se vyplňuje středový prostor mezi okenním rámem a otvorovou výplní (ostěním), zůstává pak v suchu a může bez problémů plnit svůj hlavní účel tj. dlouhodobě sloužit jako výborná tepelná a protihluková zábrana. Díky celému systému, fungujícímu jako sendvič, je spára vzduchotěsná a odolná vůči vlhkosti zvenku i zevnitř. Zároveň ale může také dýchat. Všechny používané materiály, které se podle typu zdiva dají různě kombinovat, jsou navrženy tak, aby je bylo možné později běžným způsobem překrýt, což znamená, že z estetické stránky nenaruší ani okno, ani připojovací spáru. 17/18

18 Použitá literatura: ČSN : 2007 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV ČÁST 2. Požadavky ČSN : 2005 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV ČÁST 1. Terminologie ČSN : 2005 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV ČÁST 3. Návrhové hodnoty veličin ČNS : 2005 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV ČÁST 4. Základní výpočtové metody STAVEBNÍ ZÁKON č. 183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU Prof. ing. Jiří Vaverka, DrSc. a kolekt. STAVEBNÍ A TEPELNÁ TECHNIKA A ENERGETIKA BUDOV Ing. Jiří ŠÁLA, CSc. změny v ČSN , ATELIÉR otvorových výplní, izolací a vybaveni staveb 3/2007 Ing. Josef BAHULA požadavky na výplně otvorů při výběrovém řízení ATELIÉR otvorových výplní, izolací a vybavení staveb 2/2005 Odborný celostátní seminář OTVOROVÉ VÝPLNĚ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ René Růžička - Stavokonzult říjen 2007 Uherské Hradiště - leden 2008 zpracoval: Ing. Pavel ŠTEFANÍK 18/18

TZB II Architektura a stavitelství

TZB II Architektura a stavitelství Katedra prostředí staveb a TZB TZB II Architektura a stavitelství Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace

Více

TZB Městské stavitelsví

TZB Městské stavitelsví Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelsví Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.120.10 Říjen 2011 ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky Thermal protection of buildings Part 2: Requirements Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO KONKRÉTNÍ ROZBOR TEPELNĚ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ PRO VYBRANĚ POROVNÁVACÍ UKAZATELE Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY příklady z praxe Ing. Milan Vrtílek,

Více

BH059 Tepelná technika budov

BH059 Tepelná technika budov BH059 Tepelná technika budov Ing. Danuše Čuprová, CSc. Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Výpočet součinitele prostupu okna Lineární a bodový činitel prostupu tepla Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce

Více

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE Řešitel: Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. soudní znalec v oboru stavebnictví, M-451/2004 Pod nemocnicí 3, 625 00 Brno Brno ČERVENEC 2009

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VZHLEDEM K POLOZE ČESKÉ REPUBLIKY PATŘÍ TEPELNĚ-VLHKOSTNÍ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ A STAVBY MEZI ZÁKLADNÍ POŽADAVKY SLEDOVANÉ ZÁVAZNOU LEGISLATIVOU. NAŠÍM CÍLEM JE

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi Školení DEKSOFT Tepelná technika Program školení 1. Blok Legislativa Normy a požadavky Představení aplikací pro tepelnou techniku Představení dostupných studijních

Více

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Program školení 1. Blok Požadavky na stavební konstrukce Okrajové podmínky Nové funkce Úvodní obrazovka Zásobník materiálů Uživatelské skupiny Vlastní katalogy Zásady

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1 Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR PŘEDNÁŠKA č. 1 Stavby pro bydlení Druh konstrukce Stěna vnější Požadované Hodnoty U N,20 0,30 Součinitel prostupu tepla[ W(/m 2. K) ] Doporučené Doporučené

Více

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD WWW.TPF.CZ TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY SOFTWARE. ing.

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD WWW.TPF.CZ TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY SOFTWARE. ing. TECHNICKÁ Odborná inženýrská, projekční a poradenská kancelář v oblasti oken/dveří, lehkých obvodových plášťů (LOP) a jiných fasádních konstrukcí. KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY

Více

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Průběh zkoušky, literatura Tepelně

Více

TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP

TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP změny související s vydáním ČSN 73 0540-2 (2011) Ing. Olga Vápeníková ČSN 73 0540-2 (říjen 2011, platnost listopad 2011) PROJEKČNÍ NORMA okna + dveře = výplně otvorů ostatní

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ BD Obsah: 1. Zadání... 2 2. Seznam podkladů... 2 2.1. Normy a předpisy... 2 2.2. Odborný software... 2 3. Charakteristika situace... 2 4. Místní šetření... 2 5. Obecné podmínky

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 Asociace dodavatelů montovaných domů CENTRUM VZOROVÝCH DOMŮ EDEN 3000 BRNO - VÝSTAVIŠTĚ 603 00 BRNO 1 Výzkumný

Více

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové

Více

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov 148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Určeno pro Navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství, obor Pozemní stavby, zaměření Navrhování pozemních staveb

Určeno pro Navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství, obor Pozemní stavby, zaměření Navrhování pozemních staveb Vzorový dokument pro zpracování základního posouzení objektu z hlediska stavební fyziky pro účely Diplomové práce ve formě projektové dokumentace stavby zpracovávané na Ústavu pozemního stavitelství, FAST,

Více

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno

Více

Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe

Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o. OBSAH: 1) Seznámení s platnými normami, vyhláškami

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Oblast podpory C.2 Efektivní využití zdrojů energie, výměna zdrojů tepla

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Oblast podpory C.2 Efektivní využití zdrojů energie, výměna zdrojů tepla Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 2. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 6 Spárová průvzdušnost a vodotěsnost 6.1 Základní definice Průvzdušnost V [m 3 /s] charakterizuje množství vzduchu v m 3, který projde za jednotku času stavební konstrukcí, stavebním dílcem, konstrukčním

Více

Projektová dokumentace adaptace domu

Projektová dokumentace adaptace domu Projektová dokumentace adaptace domu Fotografie: Obec Pitín Starší domy obvykle nemají řešenu žádnou tepelnou izolaci nebo je nedostatečná. Při celkové rekonstrukci domu je jednou z důležitých věcí snížení

Více

Změna STN v modulu ECB programu ENERGETIKA a v modulu STN programu TT1D Autor: Ing. Martin Varga

Změna STN v modulu ECB programu ENERGETIKA a v modulu STN programu TT1D Autor: Ing. Martin Varga Změna STN 73 0540-2 v modulu ECB programu ENERGETIKA a v modulu STN programu TT1D 8. 11. 2016 Autor: Ing. Martin Varga V kostce jsou v normě provedeny tyto změny: Od 1.8.2016 začala platit na Slovensku

Více

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky Těsnící a izolační systém Den Braven 3D Volba osazování výplní stavebních otvorů okenním systémem Den Braven 3D, je nový, dokonalejší způsob, jak

Více

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c.

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c. ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: web: www.e-c.cz tel.: Vykonzolovaný železobetonový balkón o délce m může mít z hlediska energetiky stejné tepelné

Více

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU PROTOKOL TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU dle ČSN 73 0540 Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ

Více

Protokol termografického měření

Protokol termografického měření Prokop Dolanský Chodovecké nám. 353/6, 141 00 Praha 4 www.termorevize.cz dolansky@termorevize.cz Tel.: 736 168 970 IČ: 87522161 Protokol termografického měření Zkrácená termografická zkouška dle ČSN EN

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2014 především s ohledem na změny v normách.

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Zakládání staveb Legislativní požadavky Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 5. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 5. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích ENS Nízkoenergetické a pasivní stavby Přednáška č. 5 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM Současné problémy mikroklimatu obytných budov Za současného

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B K žádosti o poskytnutí dotace se přikládá z níž je patrný rozsah a způsob provedení podporovaných

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

1. Energetický štítek obálky budovy. 2. Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB. 3. Energetický audit

1. Energetický štítek obálky budovy. 2. Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB. 3. Energetický audit 1. Energetický štítek obálky budovy 2. Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB 3. Energetický audit Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB ENB obsahuje informace o

Více

window certified system Made in Germany illmod Trio+ Pro moderní montáž oken

window certified system Made in Germany illmod Trio+ Pro moderní montáž oken window certified system Made in Germany illmod Trio+ Pro moderní montáž oken Materiál: illmod Trio+ Okna: hliník Stavba: novostavba Místo: Würzburg, DE Realizace: 2015 illmod Trio+ Nejrychlejší řešení

Více

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Řádně odvodněná pojistná hydroizolace

Více

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek DOKUMENTACE NÁZEV AKCE : ZASKLÍVACÍ SYSTÉM : OBJEKT : INVESTOR : ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ Mandysova 1301 1308 Hradec Králové Vlastníci bytových jednotek ZHOTOVITEL

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Legislativní a normativní požadavky, definice, historie a budoucnost Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován

Více

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod.

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod. 1 Akustika 1.1 Úvod VÝBORNÉ AKUSTICKÉ VLASTNOSTI Vnitřní pohoda při bydlení a při práci, bez vnějšího hluku, nebo bez hluku ze sousedních domů nebo místností se dnes již stává standardem. Proto je však

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Oravská č.p. 1895-1896, Praha 10 září 2015 Průkaz energetické náročnosti budovy

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

TERMOVIZE A BLOWER DOOR TEST

TERMOVIZE A BLOWER DOOR TEST 1 Konference Energetická náročnost staveb 29. března 2011 - Střední průmyslová škola stavební, Resslova, České Budějovice GSM: +420 731 544 905 E-mail: viktor.zwiener@dek-cz.com 2 www.atelierdek.cz Diagnostika

Více

Vyžadujte kvalitu, rozhodněte se pro kompletní těsnící systém

Vyžadujte kvalitu, rozhodněte se pro kompletní těsnící systém Vyžadujte kvalitu, rozhodněte se pro kompletní těsnící systém Bytový komplex Švédska, Praha 5 Návrh detailu Návrh řešení, výběr produktů a zvážení proveditelnosti plus koordinace prací subjektů je absolutní

Více

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi OBSAH ŠKOLENÍ 1) základy stavební tepelné techniky pro správné posuzování skladeb 2) samotné školení práce v aplikaci TEPELNÁ TECHNIKA 1D Internet DEK netdekwifi 1 Základy TEPELNÉ OCHRANY BUDOV 2 Legislativa

Více

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u rodinných domů Schöck typ 6-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva na stropu suterénu

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). č. 13/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/201 Sb. (dále jen nařízení vlády ) 5a, Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle

Více

Montáž oken podle ČSN

Montáž oken podle ČSN Montáž oken podle ČSN 74 6077 Od května letošního roku platí nová technická norma ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování, která nahradila dosud platnou technickou normalizační informaci

Více

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů Pro účely programu Nová zelená úsporám 2013 se rozumí:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 8. JEDNOPLÁŠŤOVÉ A DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE FUNKCE, POŽADAVKY, PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 OBSAH 1. ÚVOD 2. SOFTWAROVÁ PODPORA V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ

Více

Postup zateplení šikmé střechy

Postup zateplení šikmé střechy Postup zateplení šikmé střechy Technologické desatero 1. Kontrola pojistné hydroizolace Proveďte kontrolu pojistné hydroizolační fólie Knauf Insulation LDS 0,04. Zaměřte se na její správné ukončení, aby

Více

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. ČVUT v Praze Ústav techniky prostředí Technická 4 166 07 Praha 6

Více

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy. jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy. jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Pojistná hydroizolace + odvětrání střešního pláště Ochrana

Více

ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (9)

ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (9) 10. října 2014, Brno Připravil: Ing. Petr Junga, Ph.D. ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (9) Stavební fyzika Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ Ing. Jindřich Mrlík O netěsnosti a průvzdušnosti stavebních výrobků ze zkušební laboratoře; klasifikační kriteria průvzdušnosti oken a dveří, vrat a lehkých obvodových plášťů;

Více

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních

Více

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost Výňatek z normy ČSN EN ISO 13370 Tepelně technické vlastnosti zeminy Použijí se hodnoty odpovídající skutečné lokalitě, zprůměrované pro hloubku. Pokud je druh zeminy znám, použijí se hodnoty z tabulky.

Více

TN je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

TN je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). nařízení vlády č. 13/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a NV č. 215/201 Sb. (dále jen nařízení vlády ) 09.2, ( 5) TN je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI STĚN

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI STĚN 2.2.2.1 TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI STĚN Základní vlastností stavební konstrukce z hlediska šíření tepla je její tepelný odpor R, na základě něhož se výpočtem stanoví součinitel prostupu tepla U. Čím nižší

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - BYTOVÉ DOMY v rámci 1. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. ŠIKMÉ A STRMÉ STŘECHY PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16:

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16: TECHNICKÉ PODMÍNKY Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16: plastový, minimálně 5ti komorový systém o stavební hloubce min. 70 mm, součinitel

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Principy návrhu střech s opačným pořadím izolačních vrstev

Principy návrhu střech s opačným pořadím izolačních vrstev Seminář portálu TZB-info na veletrhu For Arch 2011 Principy návrhu střech s opačným pořadím izolačních vrstev Ing. Vladimír Vymětalík MONTAKO s.r.o., vedoucí střediska technické podpory Předpisy a normy

Více

PTV. Progresivní technologie budov. Seminář č. 5 a 6. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

PTV. Progresivní technologie budov. Seminář č. 5 a 6. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích PTV Progresivní technologie budov Seminář č. 5 a 6 Seminář: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví Vývoj

Více

NEZBYTNÉPŘÍSTUPY KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

NEZBYTNÉPŘÍSTUPY KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NEZBYTNÉPŘÍSTUPY KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 3. Konference Asociace energetických auditorů 22. 5. 23. 5. 2007. Ing. Jaroslav Šafránek,CSc OBSAH PŘEDNÁŠKY 1. LEGISLATIVA PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ

Více