ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40"

Transkript

1 ČÁST I ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN /18

2 OBSAH A HISTORIE VÝPLNÍ OTVORŮ B SOUČASNÁ LEGISLATIVA K VÝPLNÍM OTVORŮ C POŽADAVKY NA VÝPLNĚ OTVORŮ dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. D TEPELNÁ OCHRANA BUDOV ÚVOD do ČSN ,2,3,4 E PŘEDMĚT NORMY ČSN , VŠEOBECNÉ POŽADAVKY F PROBLEMATIKA ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ NÁVRHU VÝPLNÍ OTVORŮ dle ČSN G KOMENTÁŘ A ODBORNÉ PROJEDNÁNÍ K JEDNOTLIVÝM POŽADAVKŮM VZTAHUJÍCÍ SE K VÝPLNÍM OTVORŮ dle USTANOVENÍ ČSN USTANOVENÍ NORMY 5. ŠÍŘENÍ TEPLA KONSTRUKCÍ 5.1 NEJNIŽŠÍ VNITŘNÍ POVRCHOVÁ TEPLOTA KONSTRUKCE 5.2 SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 6. ŠÍŘENÍ VLHKOSTI V KONSTRUKCI 6.1 ZKONDENZOVANÁ VODNÍ PÁRA UVNITŘ KONSTRUKCE 6.2. ROČNÍ BILANCE KONDENZACE A VYPAŘOVÁNÍ VODNÍ PÁRY UVNITŘ KONSTRUKCE 7. ŠÍŘENÍ VZDUCHU KONSTRUKCÍ A BUDOVOU 7.1 PRŮVZDUŠNOST 8. TEPELNÁ STABILITA MÍSTNOSTÍ 9. ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY H POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ a ODBORNÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY a PŘEDPISY A HISTORIE VÝPLNÍ OTVORŮ Výplně otvorů, tak jako jiné konstrukční systémy budov prodělaly v historickém vývoji velké změny, jak ve vztahu na jejich funkční, tak i užitné vlastnosti. Od dávných dob, kdy lidská obydlí měla pouze vstupní otvory, následovala etapa minimálních okenních otvorů jenž se zakrývala. Vynálezem skla se okna zdokonalovala a rozvojem výrobních technologií se okna a výplně zvětšovala co do velikosti až do moderních francouzských oken, či průběžných okenních pásů. 2/18

3 Energetická krize a další vývoj v polovině 90. let minulého století vytvořily tlak na výrazné zlepšení izolačních vlastností nejenom obvodových plášťů budov, ale i jejich otvorových výplní, které se výrazně podílely na celkových tepelných ztrátách objektů. Od oken s jednoduchým zasklením se přechází na dvojitá okna, dále na zdvojená okna, okna s izolačními skly, okna s trojím zasklením, atd. Mění se i kvalita a materiálové provedení rámů od dřevěných kovových po plastové až hliníkové. S vývojem a kvalitou rámů se snižuje i tzv. infiltrace, proto jsou dnešní kvalitní okna (např. Eurookna) z hlediska hygienických požadavků vybavována větracími štěrbinami z důvodu částečné přirozené výměně vzduchu v místnosti. Tím zabraňujeme větší relativní vhkosti vnitřního prostředí, což může mít za následek orosování vnitřních povrchů s následnými doprovodnými jevy jako je růst a tvorba plísní, apod. B SOUČASNÁ LEGISLATIVA K VÝPLNÍM OTVORŮ Dnešní okna a dveře lze považovat z hlediska stavebnictví za přesný a technologicky náročný stavební prvek. Pro navrhování budov a jejich zabudovaných stavebních konstrukcí platí od ledna 2007 nový zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon SZ), ve znění pozdějších předpisů, a s ním vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Tato vyhláška (č. 137/1998 Sb.) odkazuje na normové hodnoty, což jsou podle terminologie této vyhlášky konkrétní technické požadavky, obsažené v příslušné technické normě ČSN, jejich dodržením se plní ustanovení vyhlášky. Rovněž dle současné platné legislativy (odst. 2 v 47 SZ) jsou prvky, mezi nimiž otvorové výplně patří, zařazeny mezi výrobky v tzv. regulované sféře, tzn., že z hlediska zákona č. 22/1997 o Technických požadavcích na výrobky podléhá posouzení shody dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a 312/2005 Sb., a nově dle nařízení vlády č. 190/2002 Sb., které hodnotí výrobky pro možnost označení CE, tzn. výrobky mající evropskou harmonizovanou normu. Veškeré otvorové výplně jsou hodnoceny v rámci systému posuzování shody dle jednotné metodiky a jsou stanoveny parametry, které jsou nezbytné pro jejich bezpečnou funkci. C POŽADAVKY NA VÝPLNĚ OTVORŮ dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Tyto požadavky dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. jsou zařazeny do šesti základních požadavků jmenovitě: 1. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 2. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 3. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 4. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 5. OCHRANA PROTI HLUKU 6. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA D TEPELNÁ OCHRANA BUDOV ÚVOD do ČSN ,2,3,4 Pro plnění základních požadavků na úsporu energie a tepelnou ochranu budov (šestý základní požadavek) platí pro stavební řešení týkající se výplní otvorů požadavky podle ČSN TEPELNÁ OCHRANA BUDOV část 2: Požadavky s účinností od 05/2007 3/18

4 Tato norma však pro uvedené výplně otvorů platí i pro některé základní požadavky na ochranu zdraví, zdraví životních podmínek a životního prostředí (třetí základní požadavek => zejména se to týká stavebně-vlhkostní problematiky a stavebních předpokladů požadovaného vnitřního mikroklimatu). Doplňující - související normy jsou: ČSN TEPELNÁ OCHRANA BUDOV část 1 : Terminologie účinnost 07/2005 ČSN TEPELNÁ OCHRANA BUDOV část 3 : Návrhové hodnoty veličin účinnost 12/2005 ČSN TEPELNÁ OCHRANA BUDOV část 4 : Výpočtové metody účinnost 07/2005 E PŘEDMĚT NORMY ČSN , Všeobecné požadavky Požadavky kladené na výplně otvorů dle ČSN , které tato norma stanovuje, jsou tepelně technické požadavky pro navrhování a ověřování budov s požadovaným stavem vniřního prostředí při jejich užívání. Tyto požadavky podle stavebního zákona zajišťují hospodárné splnění základního požadavku na úsporu energie a tepelnou ochranu. Platí pro nové budovy a pro stavební úpravy, udržovací práce, změny v užívání budov a jiné změny dokončených budov. Tato norma neplatí pro budovy převážně velkoplošně otevřené, nafukovací haly, stany, mobilní buňky, skleníky, stájové objekty, chladírny a mrazírny a pro stavby, kde není požadován stav vnitřního prostředí. Pro budovy památkově chráněné nebo stávající budovy uvnitř památkových rezervací, či pro budovy postižené živelnými katastrofami platí norma přiměřeně možnostem tak, aby nedocházelo k poruchám a vadám při jejich užívání. Podle normy ČSN (odst. 4.6) se jako VÝPLNĚ OTVORŮ označují okna, světlíky, dveře, vrata a střešní poklopy. Jde o souhrnné označení všech osvětlovacích částí zasklených nebo lehkých obvodových konstrukcí, u kterých se jejich rámy a zárubně souhrně označují jako jejich rámy. Na jiné části zasklených nebo lehkých obvodových konstrukcí (odst. 4.7 jako jsou stěny, střechy, stropy a podlahy) se technické požadavky uvedené pro výplně otvorů dle této ČSN nevztahují. F PROBLEMATIKA ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ NÁVRHU VÝPLNÍ OTVORŮ dle ČSN Problematika návrhu výplní otvorů dle příslušných ustanovení ČSN , spočívá v zajištění základních požadavků na úsporu energie a tepelnou ochranu budov. Mezi tyto základní požadavky dle ČSN (ustanovení 5,6,7,8 a 9) patří: 5. Šíření tepla konstrukcí 5.1 Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce 5.2 Součinitel prostupu tepla 6. Šíření vlhkosti konstrukcí 6.1 Zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce 4/18

5 6.2. Roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry uvnitř konstrukce 7. Šíření vzduchu konstrukcí a budovou 7.1 Průvzdušnost 8. Tepelná stabilita místností 9. Energetická náročnost budovy Výše uvedené ve vztahu k výplním otvorů se přímo týká požadavkům na : - nejnižší vnitřní povrchovou teplotu θ si ( theta ) - součinitel prostupu tepla U - lineární činitel prostupu tepla Ψ k ( psi ) - průvzdušnost funkčních spár výplní otvorů i LV Výplně otvorů se významně spolupodílejí na plnění požadavků na celkovou průvzdušnost obálky budovy, na tepelnou stabilitu v zimním a letním období a na průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U em G KOMENTÁŘ a ODBORNÉ PROJEDNÁNÍ k jednotlivým požadavkům vztahující se k výplním otvorů dle ustanovení ČSN K jednotlivým pojmům, kapitolám a součinitelům: 5. ŠÍŘENÍ TEPLA KONSTRUKCÍ 5.1 NEJNIŽŠÍ VNITŘNÍ POVRCHOVÁ TEPLOTA KONSTRUKCE značí se řeckým písmenem θ si théta Pomocí nejnižší vnitřní povrchové teploty se hodnotí možnost nepříznivého působení kritické povrchové vlhkosti (θ si, cr ), jako je pravděpodobný růst plísní, riziko povrchové kondenzace a problémů s tím spojených. V zimním období musí konstrukce v prostorách s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu ( řecké fi ) ϕ i 60 % vykazovat v každém místě vnitřní povrchovou teplotu θ si, ve C podle vzahu θ si θ si,n kde θ si,n je požadovaná hodnota nejnižší vnitřní povrchové teploty, ve C stanovené ze vztahu: θ si,n = θ si, cr + θ si kde θ si, cr je kritická vnitřní povrchová teplota, ve C θ si bezpečnostní teplotní přirážka, ve C Kritická vnitřní povrchová teplota θ si, cr je teplota, při které by vnitřní vzduch s návrhovou teplotou θ ai a relativní vlhkostí vnitřního vzduchu ϕ i dosáhl kritické vnitřní povrchové vlhkosti ϕ si,cr. Hodnoty kritických vniřních povrchových teplot θ si, cr pro požadované kritické vnitřní povrchové vlhkosti ϕ si,cr ve výši 80 % a 100 % jsou uvedeny v příslušných tabulkách uvedené normy. Kritická vnitřní povrchová vlhkost ϕ si,cr je relativní vlhkost vzduchu bezprostředně při vnitřním povrchu konstrukce, která nesmí být pro danou konstrukci překročena. Por stavební konstrukce je kritická vnitřní povrchová vlhkost ϕ si,cr = 80 %, pro výplně otvorů je kritická vnitřní povrchová vlhkost ϕ si,cr = 100 %. Pro kritickou vnitřní povrchovou vlhkost ϕ si,cr = 100 % je kritickou vnitřní povrchovou teplotu θ si, cr teplota rosného bodu θ w. Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu ϕ i se stanoví pro budovu nebo její ucelenou část pro požadované užívání bez bezpečnostní vlhkostní přirážky 5/18

6 ( ϕ i = 0) a je uvedena v příslušné tabulce uvedené normy. Kromě prostorů s vlhkými a mokrými provozy se uvažuje ϕ i = 50 %. Pro hodnocení nejnižší vnitřní povrchové teploty se relativní vlhkost vzduchu uvažuje s normouvou hodnotou bez zvýšení o bezpečnostní rezervu. Relativní vlhkost vzduchu s bezpečnostní rezervou 5 % podle ČSN EN ISO se uvažuje jen pro výpočty kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce. Bezpečnost hodnocení nejnižší povrchové teploty konstrukce se v ČSN zajišťuje zvýšením normové hodnoty kritické povrchové teploty o bezpečnostní teplotní přirážku θ ia, která v mezních hodnotách odpovídá vlhkostní bezpečnostní rezervě 5 %. Návrhová teplota vnitřního vuduchu θ ai se stanoví pro budovu nebo její ucelenou část pro požadované užívání podle ČSN Bezpečnostní teplotní přirážka θ si zohledňuje způsob vytápění vnitřního prostředí a tepelnou setrvačnost konstrukce, stanovená pro výplně otvorů z příslušné tabulky uvedené ČSN SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Stanovením součinitele prostupu tepla U, případně tepelným odporem konstrukce R, se hodnotí ustálený teplotní tok prostupující celými konstrukcemi, prvky nebo díly, včetně případného vlivu tepelných mostů v nich zabudovaných. Konstrukce vytápěných nebo klimatizovaných budov musí mít v prostorách s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu ϕ i 60 % součinitel prostupu tepla U ve W/(m 2.K) takový, aby splňoval podmínku: U U N, kde U N je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla, ve W/(m 2.K). Požadovaná a doporučená hodnota U N se stanoví : a) Pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou θ im = 20 C a pro všechny venkovní teploty podle tabulky A. Převažující návrhová vnitřní teplota θ im, ve C, odpovídá návrhové vnitřní teplotě θ i většiny prostorů v budově. Za budovy s převažující návrhovou teplotou θ im = 20 C, pro které platí tabulka A se považují všechny budovy obytné (nevýrobní bytové), občanské (nevýrobní nebytové) s převážně dlouhodobým pobytem lidí (např. školské, administrativní, ubytovací, veřejně správní, stravovací, většina zdravotnických) a jiné budovy, pokud leží převažující návrhová vnitřní teplota θ im v intervalu od 18 C do 24 C včetně. b) Pro ostatní budovy ze vztahu : 35 U N = U N, 20. e , θ ie [1.1] kde U N, 20 je součinitel prostupu tepla z tabulky A ve W/(m 2.K), e 1 součinitel typu budovy; stanoví se vztahu: 20 e 1 = --- θ im θ ie základní rozdíl teplot vniřního a venkovního prostředí, ve C, který se stanoví ze vztahu : 6/18

7 θ ie = θ im - θ e, θ e návrhová venkovní teplota podle ČSN , ve C, která se stanoví jako návrhová teplota venkovního vzduchu Požadované a doporučené hodnoty U N za vztahu [1.1] se do hodnoty 0,4 zaokrohlují na setiny, od hodnoty 0,4 včetně do hodnoty 2,0 na pět setin a nad hodnotu 2,0 včetně na desetiny. Tab. A Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla U N pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou θ im = 20 C popis konstrukce typ konstrukce požadované hodnoty U N doporučené hodnoty U N [W/(m 2.K)] [W/(m 2.K)] střecha plochá a šikmá se sklonem do 45º včetně; podlaha nad venkovním prostorem 0,24 0,16 strop pod nevytápěnou půdou se střechou bez tepelné izolace; podlaha a stěna s vytápěním (vrstvy vnější od vytápění) 0,30 0,20 stěna vnější; lehká 0,30 0,20 střecha strmá se sklonem nad 45º těžká 0,38 0,25 podlaha a stěna přilehlá k zemině (s výjimkou podle poznámky 2 viz. norma); strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru 0,60 0,40 strop a stěna vnitřní z vytápěného k částečně vytápěnému prostoru nebo z částečně vytápěného k nevytápěnému prostoru vytápěné budovy 0,75 0,50 stěna mezi sousedními budovami; strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10ºC včetně 1,05 0,70 stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10ºC včetně 1,30 0,90 strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5º včetně 2,2 1,45 stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5º včetně 2,7 1,80 okno, dveře a jiná výplň otvoru ve vnější stěně nová 1,7 1,2 a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního upravená prostředí; pro rámy nových výplní otvorů přitom 2,0 1,4 platí U f 2,0 W/(m 2.K) okno, dveře a jiná výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše; z vytápěného prostoru do částečně vytápěného nebo z částečně vytápěného či nevytápěného prostoru vytápěné budovy do venkovního 3,5 2,3 prostředí šikmé střešní okno, světlík a jiná šikmá výplň otvoru se sklonem do 45º; z vytápěného prostoru do venkovního prostředí; pro rámy šikmých výplní otvorů včetně jejich tepelně izolačního obkladu přitom platí 1,5 1,1 U f 2,0W/(m 2. K) šikmé střešní okno, světlík a jiná šikmá výplň otvoru se sklonem do 45º, z částečně vytápěného nebo nevytápěného prostoru vytápěné budovy do 2,6 1,7 venkovního prostředí lehký obvodový plášť, hodnocený jako smontovaná sestava f w 0,50 0,3 +1,4f w včetně nosných prvků, s průsvitnou částí o poměrné ploše f w = A w / A, v m 2 /m 2 0,2 +1,0f, kde A je celková plocha lehkého w obvodového pláště; pro rámy lehkých obvodových plášťů přitom platí U f 2,0 W/(m 2.K) f w > 0,50 0,7 + 0,6f w 7/18

8 6. ŠÍŘENÍ VHKOSTI V KONSTRUKCI 6.1 ZKONDENZOVANÁ VODNÍ PÁRA UVNITŘ KONSTRUKCE Vodní páry obsažené ve vzduchu mají podobnou schopnost procházet stavebními konstrukcemi jako tepelný tok. Jestliže k objasnění toku tepla je potřebný gradient teploty, k toku vodních par je nevyhnutelný gradient částečných tlaků vodních par. Jev, při kterém mezi dvěma prostředími s různými parciálními tlaky vodních par oddělenými pórovitou látkou dojde k transportu vlhkosti, nazýváme difuzí. Difundující vodní páry se pohybují z míst s vyšším tlakem do míst, kde je tlak vodních par nižší. Za jistých tlakových a teplotních podmínek může v materiálu dojít ke kondenzaci vodních par. V jednovrstvém materiálu, což výplně otvorů (dřevo-kov-plast-sklo) jsou, bývá účinek kondenzace vodních par obvykle zanedbatelný. V konstrukcích vícevrstvých je výskyt kondenzace nebezpečnější a jeho důsledkem může být i znehodnocení materiálů a hygienické nedostatky projevující se např. tvorbou plísní. Množství zkondenzované vodní páry se označuje dle příslušné ČSN hodnotou M siw [ kg/m 2.s] Platí, že pro stavební konstrukci, tj. okno i dveře, u které by kondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce mohla ohrozit její požadovanou funkci, nesmí dojít ke kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukce, tedy: M siw = ROČNÍ BILANCE KONDENZACE A VYPAŘOVÁNÍ VODNÍ PÁRY UVNITŘ KONSTRUKCE Není u výplní otvorů přípustný. Platí, že M siw = 0 7. ŠÍŘENÍ VZDUCHU KONSTRUKCÍ A BUDOVOU 7.1 PRŮVZDUŠNOST Průvzdušnost udává množství vzduchu, které projde přes otvorovou výplň za jednotku času při daném statickém rozdílu tlaků. Průvzdušnost vyjadřuje netěsnost při pronikání vuzduchu. Udává se obvykle v m 3 za hodinu při daném tlaku. Spárová průvzdušnost je vztažena na délku funkční spáry výplně otvoru. U pevně zasklených oken (neotevíravých) a u lehkých obvodových plášťů (LOP) se nevztahuje na délku funkční spáry, ale na délku všech těsných spár. Funkční spára je oblast po obvodu křídla a rámu, která zajišťujě při uzavření hlavní funkci okna => nízkou průvzdušnost a vodotěsnost. Průvzdušnost funkčních spár výplní otvorů Součinitel spárové průvzdušnosti funkčních spár výplní otvorů i LV, v m 3 /(s.m.pa 0,67 ), musí splňovat podmínku: i LV i LV, N, kde i LV, N je požadováná hodnota součinitele spárové průvzdušnosti, v m 3 /(s.m.pa 0,67 ), která se stanoví podle tabulky B 8/18

9 Tab. B Požadované hodnoty součinitele spárové průvzdušnosti i LV, N funkční spára ve výplni otvoru Vstupní dveře do zádveří budovy při celkové výšce nadzemní části budovy do 8 m včetně Ostatní vstupní dveře do budovy dveře oddělující ucelenou část budovy Ostatní vnější výplně otvorů při celkové výšce nadzemní části budovy do 8 m včetně mezi 8 m a 20 m nad 20 m včetně požadovaná hodnota součinitele spárové průvzdušnosti i LV, N [m 3 /(s.m.pa 0.67 ] budova s větráním budova s větráním pouze přirozeným nebo nuceným nebo s klimatizací kombinovaným 1, , , , , , , , Průvzdušnost ostatních spár a netěsností obvodového pláště budovy Součinitel spárové průvzdušnosti i LV, v m 3 /(s.m.pa 0,67 ), spár a netěsností v konstrukcích a mezi konstrukcemi navzájem, kromě funkčních spár výplní otvorů, musí být v celém průběhu užívání budovy téměř nulový, tj. musí být nižší než nejistota zkušební metody pro jeho stanovení. Celková průvzdušnost obvodového pláště budovy Celková průvzdušnost obvodového pláště budovy nebo její ucelené části se dá ověřit pomocí celkové intenzity výměny vzduchu n 50 při tlakovém rozdílu 50 Pa, v 1/ h, stanovené experimentálně podle ČSN EN ISO n 50 n 50, N, kde n 50, N je doporučená hodnota celkové intenzity výměny vzduchu při rozdílu 50 Pa, v 1/h, která se stanoví podle tabulky C Tab. C Doporučené hodnoty celkové intenzity výměny vzduchu n 50, N větrání v budově n 50,n [h -1 ] přirozené 4,5 nucené 1,5 nucené se zpětným získáváním tepla 1,0 nucené se zpětným získáváním tepla v budovách se zvláště 0,6 nízkou potřebou tepla na vytápění 9/18

10 8. TEPELNÁ STABILITA MÍSTNOSTÍ 9. ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY Na plnění těchto požadavků dle ustanovení ČSN , se výplně otvorů významně spolupodílejí. Tepelná stabilita místností se hodnotí zvlášť pro zimní a zvlášť pro letní období. V zimním období je kriteriálním hlediskem pokles výsledné teploty v místnosti θ v (t), v letním období je kritérium nejvyšší denní vzestup teploty vzduchu θ ai, max nebo nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti θ ai, max. Energetická náročnost budov vyjadřuje základní požadavek na úsporu energie budovy na vytápění, jejím stavebním řešením mezi která okna, dveře jako výplně otvorů bezesporu patří. Hodnotí se měrnou potřebou tepla na vytápění budov k objemu budovy e v, v kwh/m 3 nebo k podlahové ploše e A, v kwh/m 2. 10/18

11 H POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ a ODBORNÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY a PŘEDPISY Stávající legislativa a novelizovaná předmětná ČSN TEPELNÁ OCHRANA BUDOV část 2, vedle uvedených, již popsaných požadavků, předepisuje v příloze i tzv. POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ. Mezi tyto pokyny pro správný návrh výplní otvorů patří: 1. SPRÁVNÉ A NORMATIVNÍ PROJEKTOVÉ ŘEŠENÍ V projektové dokumentaci je nutné pro jednotlivé výplně otvorů uvádět rozhodující technické vlastnosti, jako jsou součinitel postupu tepla U (vždy pro celou výplň otvoru, popř. doplňkově i pro zasklení a rám), celkovou prostupnost solárního záření, součinitel spárové průvzdušnosti funkčních spár. Dále je třeba uvést informace o způsobu otevírání, použití větracích štěrbin, žaluzií, rolet, apod Již v projekční fázi koncepčně správné řešení oken, dveří a prosklených ploch a jejich tepelné vazby na obvodové konstrukce patří k rozhodujícím prvkům tepelně technické kvality budov. Při návrhu jejich velikosti, druhu, otevírání, umístění, těsnění atd. je třeba brát v úvahu řadu někdy protichůdných požadavků velikost tepelné ztráty určené hodnotou součinitele postupu tepla, velikost solárních zisků určených mj. celkovou energetickou propustností, požadavky na denní osvětlení místností a oslunění, požadavky estetické, požadavky výměny vzduchu, požární bezpečnosti atd 1.2 Doporučuje se volit velikost a kvalitu prosklených ploch v závislosti na orientaci ke světovým stranám a dalším skutečnostem souvisejícím s účinným pasivním využíváním solárních zisků, při současném uvážení možného nepříznivého ovlivnění pohody vnitřního prostředí nadměrným přehříváním místností v přechodném a letním období. 1.3 Okna na neosluněných fasádách se doporučuje volit tak, aby v přilehlých místnostech byly bez větších rezerv splněny požadavky na denní osvětlení (orientačně bývá doporučováno cca 15% podlahové plochy). Na osluněných fasádách se mohou volit okna větší, pokud to odpovídá provozním podmínkám přilehlých místností a architektonickému výrazu budovy. Riziko přehřívání těchto místností je potřebné zvláště pečlivě prověřit a podle potřeby navrhovat odpovídající opatření zejména tehdy, je-li součet prosklených ploch jednotlivé místnosti při osluněné fasádě větší než jedna čtvrtina její podlahové plochy. 1.4 Největší účinnost mají protisluneční clony umístěné na vnější straně oken, méně účinné jsou clony umístěné mezi skly a nejméně účinné jsou clony v místnosti. Doporučuje se navrhovat nastavitelné vnější clonící prvky, které lze vhodně kombinovat s pevnými stavebními prvky, jako je přesah střechy, římsy, balkony a markýzy. Pouhé stísnění přesahem pevného vodorovného prvku nemusí být při použití velkých prosklených ploch dostatečné a navíc může být nepříznivé z hlediska denního osvětlení. 1.5 Reflexní vrstvy na sklech snižují tepelný tok do místnosti, což je výhodné v letním období, ale nevýhodné v ostatních obdobích roku. Uplatnění reflexních vrstev je třeba komplexně posoudit, včetně snížení intenzity a kvality denního osvětlení (změny barevného spektra). 11/18

12 1.6 Mimořádnou pečlivost je třeba věnovat použití střešních oken (plochých zasklení ve střešní rovině). Velikost prosklených ploch by měla odpovídat požadavku na denní osvětlení jen s malou rezervou. Osazení střešního okna a návaznost tepelně izolační vrstvy, parozábrany a pojistné hydroizolace, pokud jsou použity, musí být pečlivě a detailně navrženy. Z hlediska rizika přehřívání v letním období je zvláště pečlivě třeba navrhovat velikost a způsob protisluneční ochrany střešních oken užitých v místnostech s převahou lehkých konstrukcí. 2. SPRÁVNÁ PŘEDREALIZAČNÍ PŘÍPRAVA A VÝBĚR DODAVATELE V průběhu přípravy a výběrového řízení na dodavatele výplní otvorů, dbát na dodržení projektového řešení a požadavků na otvorové výplně (ad 1), zvláště pak na tu skutečnost, zda dodavatel výrobce oken, dveří, splňuje předepsanou jednotnou metodiku v rámci systému posuzování shody na dodávané tvorové výplně viz ad C. Dodavatel oken a dveří by měl doložit doklad, že jde o homologovaný a cetrifikovaný výrobek a dále: označení druhu okna - dveří - počet komor na rámu na křídle - umístění a druh těsnění - druh zasklení, skladba, tloušťka - druh kování - způsob otevírání křídla - rozměr konstrukce stavební hloubka pohledová šířka - barva, povrchová úprava certifikát na výrobek s dodaným protokolem o provedených zkouškách - odolnost proti zatížení v rovině křídla (okna, dveří) - ohyb a kurt - ohyb a kurt (okna, dveří) - odolnost omezovačů otevírání - odolnost proti rázovému zatížení - odolnost proti zatížení větrem - vzduchová prostupnost Větrání je velmi důležitý prvek při užívání otvorových výplní. Běžně vyráběná okna dosahují těsnosti požadované pro klimatizované prostory (i LV = 0, [m 3 /(m s Pa 0,67 ) ]), tedy vysoké těsnosti. Pokud není provedeno žádné opatření k výměně vzduchu, jsou špatně větrané obývané prostory v zimním období zdrojem závad staveb, vybavení interiéru a samotných oken. Např. při vysoké relativní vlhkosti, (která je často jen důsledkem nedostatečného větrání) vnitřního vzduchu (okolo 50% a více), dochází ke kondenzaci na vnitřních plochách zasklení. Následuje tvorba plísní a tím vznik hygienicky závadných prostor. Základní opatření k zajištění dostatečné výměny vzduchu je intenzivní větrání otevřenými okny (kontrolovaný průvan). Má být krátké, aby nedošlo k prochlazení stěn. Podle intenzity větrání a venkovní teploty bývá doba větrání v zimě od 5-ti do 15-ti min. 12/18

13 Další prvky větrání mohou být standardním nebo nadstandardním vybavením okna. Je to větrání čtvrtou polohou kliky, tzv. mikroventilací, kdy systém kování zajišťuje polohu křídla a rámu, ve které je těsnící systém vyřazen z činnosti (těsnění není přitlačeno). Jsou to různé systémy vynechaných těsnících profilů, případně větracích profilů bez těsnících elementů. Dosud se lze v odborné praxi setkat s požadavky, aby dodaná okna zajišťovala výměnu vzduchu v místnosti sama! Součinitel spárové průvzdušnosti vyjadřuje schopnost okna větrat při daném rozdílu tlaků vzduchu vnějšího a vnitřního prostoru. Rozumný požadavek na výrobce oken může být interval požadované hodnoty i LV. Požadavek na větrání nemůže splnit samotné okno ( bez obsluhy nebo speciálního zařízení), které spoří teplo a zajišťuje pohodu vnitřního prostředí. Doložit, zda výrobek splňuje požadavky na intenzitu výměny vzduchu podle ČSN pro každou místnost: - jakou výměnu vzduchu zajistí nová okna při zavřeném křídle - jakou výměnu vzduchu zajistí nová okna při použití mikroventilace - jak bude řešena těsnost oken v kuchyni s plynospotřebiči - vodotěsnost výplně otvorů, zvláště okna a vnější dveře musí být řešeny tak, aby případně stékající kondenzát nezpůsobil snížení trvanlivosti těchto konstrukcí a konstrukcí navazujících - geometrické vlastnosti PROTOKOL O ZKOUŠCE: součinitele postupu tepla U (W m -2 K -1 ) vzduchové neprůzvučnosti Rw (db) požadavky na vzhledovou - design stránku - způsob profilace křídla, rámu ostré hrany, zaoblené - způsob profilace křídla, rámu odsazené křídlo, poodsazené, lícující (obr. 4,5,6) Obr. 4 Plošně odsazené křídlo a) dorazové těsnění Obr. 5 Plošně napůl odsazené křídlo a) dorazové těsnění Obr. 4 Plošně lícující křídlo a) dorazové těsnění b)středové těsnění b)středové těsnění b)středové těsnění 13/18

14 - členění křídla příčkami a sloupky naznačení členění pomocí mřížky mezi skly, předsazení profilu před zasklení zvenku. každý prvek jinak dotváří vzhled okna Dalším ukazatelem při výběrovém řízení dodavatele výplní otvorů je cena výrobku. Cena by měla obsahovat: - vybourání starých oken s odvozem - osazení nových oken se zapravením - osazení vnitřních a vnějších parapetů se zapravením - osazení doplňkových konstrukcí okna 3. SPRÁVNÉ OSAZENÍ A MONTÁŽ VÝPLNÍ OTVORŮ 3.1 Dle pokynů uvedených v ČSN , se uvádí, že: Vnější výplně otvorů by měly být osazovány do obvodových stěn v rovině navazující na tepelně izolační vrstvu, nebo musí účinná tepelně izolační vrstva překrývat rám okna nejméně o 30 až 40 mm. Osazovací spára mezi ostěním otvoru a rámem výplně otvoru musí být účinně a trvale tepelně izolována a těsněna. Tyto úpravy výrazně omezí tepelný most a tepelnou vazbu v ostění okna. Proto je nutné aby dodavatel, jenž výplň otvorů nejen dodává vyrábí, ale i osazuje a montuje doložil při výběrovém řízení: - způsob osazení okna ve stavbě, příp. s vazbou na provedené zateplení nebo budoucí zateplení (příklad osazení okna tak, že dodatečné provedení zateplení ostění již není možné a tepelný most zůstává neřešen viz. obr. 1, 2, 3 Obr.1 Osazení okna v zalomeném ostění bez provedeného zateplení fasády Obr.2 Osazení okna v zalomeném ostění s provedením zateplení fasády ponechání tepelného mostu v ostění Obr.3 Osazení okna v zalomeném ostění s komplexním zateplením včetně ostění - požadovat svislý a vodorovný řez osazeným oknem se specifikací materiálů a okótováním tloušťky přesahu tepelné izolace, tloušťky spár apod 14/18

15 3.2 ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY SPRÁVNÉHO OSAZOVÁNÍ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ do stavebních otvorů, bez rozdílu materiálu otvorových výplní Jde především o správné připojovací spáry otvorových výplní. Na většině otvorových výplní můžeme rozlišit a identifikovat tři základní spáry: Na funkční vlastnosti jednotlivých spar otvorových výplní máme následující požadavky: Připojovací spára: - 0 propustnost vody; - 0 propustnost vzduchu; - umožnění dilatace tvorové výplně oproti stavbě a naopak; - umožnění provedení požadovaného způsobu kotvení pro přenesení reakcí od zatížení do stavby; Funkční spára: - 0 propustnost vody; - limitovaná infiltrace vzduchu; - umožnění požadovaného způsobu otevírání; Zasklívací spára: - 0 propustnost vody; - 0 propustnost vzduchu; - umožnění dilatace zasklívací jednotky; Princip provedení kotvení při zachování volné dilatace otvorové výplně a stavební konstrukce lze vyjádřit následujícími schématy vlivy působící na připojovací spáru: 15/18

16 Volná dilatace otvorové výplně a přenesení svislého zatížení pouze pod svislými částmi OV při zachování vodorovné dilatace v rovině okna: Tento princip lze zachovat pouze při kotvení otvorových výplní pomocí páskových kotev nebo pomocí osazovacích rámů či profilů. Pro komplexní řešení připojovací spáry je bezpodmínečné, provést a zajistit vytvoření kvalitních uzávěrů připojovací spáry, které především zajistí zachování vlastností otvorových výplní v zabudovaném stavu. Z tohoto důvodu je nutné 16/18

17 zajistit, aby vnitřní uzávěr připojovací spáry byl parotěsný a vodotěsný. Jedině s takovými uzávěry můžeme zachovat suchost tepelně izolační výplně, která se nachází mezi uzávěry a také můžeme zajistit zachování deklarovaných akustických vlastností zabudovaných oken. Je všeobecně známé, že pokud provedeme připojovací spáru pouze s tepelnou izolací jako je např. polyuretanovou pěnou a ostění oken je rovné či zalomené, výsledná akustická hodnota zabudovaného okna je TZI 0 ( do 24 db). Pokud bude proveden jen jeden uzávěr, pak dosáhneme ve výsledku na TZI 1 u zabudovaného okna (24 29 db) a to bez ohledu jaké parametry má vlastní okno. Pokud provedeme oba uzávěry (vnější i vnitřní) pak můžeme dosáhnout TZI zabudovaného okna 2,3,4 (30 44 db) podle toho jaké akustické kvality je zabudovávané okno. Toto bylo potvrzeno měřením ve všech evropských zkušebních laboratořích. Proto je nutno se vyvarovat nekvalitním zabudováním oken do staveb, jenž jsou v některých případech žalostné a nepřípustné. Správné řešení připojovací spáry zajišťuje zachování následujících deklarovaných vlastností otvorových výplní v zabudovaném stavu: - Vodotěsnost s ohledem na výšku zabudování okna nad terénem; - Akustické vlastnosti; - Limitovanou infiltraci vzduchu; - Tepelně technické vlastnosti U w a f R,si; - Mechanická odolnost proti zatížením, které na otvorovou výplň působí jak z vnějšího tak i vnitřního prostředí, včetně vlivů povětrnosti a přenesení reakcí od těchto zatížení do stavby; Se správnou montáží a osazením otvorové výplně, úzce souvisí i správné principy návrhu tmelových uzávěrů připojovacích spar. Montážní firmy nejčastěji používají základní způsob utěsnění. Okno mechanicky ukotví a vyplní polyuretanovou pěnou, která se následně překryje vrstvou omítky. Přitom se nijak nebere ohled na vlhkost domácnosti, která za běžného chodu může dosáhnout až stoprocentní hodnoty, a na to, že pěna izoluje pouze tehdy, když je sama důkladně izolována. Pokud přijde do styku s vodou, hrozí riziko, že se v blízkosti okna objeví plísně nebo praskliny v omítce, což může vést k poškození celé stavební konstrukce. Aby okna a dveře v konečné fázi splňovala ty nejnáročnější požadavky, je zapotřebí dopřát jim zejména kvalitní montáž, a tudíž kvalitní a několikavrstevný způsob zateplení. Stávající existence firem zabývající se stavebními technologiemi zaměřenými na problematiku montáží okenních výplní (Illbruck, Soudal, Makroflex, Dan Braven) nabízejí speciální okenní fólie EXTERIÉR & INTERIÉR utěsnění ve třech úrovních vrstvách. Vysoce kvalitní materiály plasty, z nichž jsou všechny komponenty vyrobeny,dovolují připojovací spáru okna tzv. uzamknout. Polyuretanová pěna, jíž se vyplňuje středový prostor mezi okenním rámem a otvorovou výplní (ostěním), zůstává pak v suchu a může bez problémů plnit svůj hlavní účel tj. dlouhodobě sloužit jako výborná tepelná a protihluková zábrana. Díky celému systému, fungujícímu jako sendvič, je spára vzduchotěsná a odolná vůči vlhkosti zvenku i zevnitř. Zároveň ale může také dýchat. Všechny používané materiály, které se podle typu zdiva dají různě kombinovat, jsou navrženy tak, aby je bylo možné později běžným způsobem překrýt, což znamená, že z estetické stránky nenaruší ani okno, ani připojovací spáru. 17/18

18 Použitá literatura: ČSN : 2007 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV ČÁST 2. Požadavky ČSN : 2005 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV ČÁST 1. Terminologie ČSN : 2005 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV ČÁST 3. Návrhové hodnoty veličin ČNS : 2005 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV ČÁST 4. Základní výpočtové metody STAVEBNÍ ZÁKON č. 183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU Prof. ing. Jiří Vaverka, DrSc. a kolekt. STAVEBNÍ A TEPELNÁ TECHNIKA A ENERGETIKA BUDOV Ing. Jiří ŠÁLA, CSc. změny v ČSN , ATELIÉR otvorových výplní, izolací a vybaveni staveb 3/2007 Ing. Josef BAHULA požadavky na výplně otvorů při výběrovém řízení ATELIÉR otvorových výplní, izolací a vybavení staveb 2/2005 Odborný celostátní seminář OTVOROVÉ VÝPLNĚ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ René Růžička - Stavokonzult říjen 2007 Uherské Hradiště - leden 2008 zpracoval: Ing. Pavel ŠTEFANÍK 18/18

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VZHLEDEM K POLOZE ČESKÉ REPUBLIKY PATŘÍ TEPELNĚ-VLHKOSTNÍ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ A STAVBY MEZI ZÁKLADNÍ POŽADAVKY SLEDOVANÉ ZÁVAZNOU LEGISLATIVOU. NAŠÍM CÍLEM JE

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 6 Spárová průvzdušnost a vodotěsnost 6.1 Základní definice Průvzdušnost V [m 3 /s] charakterizuje množství vzduchu v m 3, který projde za jednotku času stavební konstrukcí, stavebním dílcem, konstrukčním

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c.

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c. ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: web: www.e-c.cz tel.: Vykonzolovaný železobetonový balkón o délce m může mít z hlediska energetiky stejné tepelné

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky Těsnící a izolační systém Den Braven 3D Volba osazování výplní stavebních otvorů okenním systémem Den Braven 3D, je nový, dokonalejší způsob, jak

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM Současné problémy mikroklimatu obytných budov Za současného

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Jan Růžička*) **), Radek Začal**) *) Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ Ing. Jindřich Mrlík O netěsnosti a průvzdušnosti stavebních výrobků ze zkušební laboratoře; klasifikační kriteria průvzdušnosti oken a dveří, vrat a lehkých obvodových plášťů;

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Výměna oken v bytovém domě č.p. 2290 ve Varnsdorfu 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

Protokol č. V- 213/09

Protokol č. V- 213/09 Protokol č. V- 213/09 Stanovení součinitele prostupu tepla U, lineárního činitele Ψ a teplotního činitele vnitřního povrchu f R,si podle ČSN EN ISO 10077-1, 2 ; ČSN EN ISO 10211-1, -2, a ČSN 73 0540 Předmět

Více

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Tento článek vznikl na základě zvyšující se poptávky po provedení technického dozoru při výměně výplní otvorů. Jedná se o případy,

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

* CENOVOU KALKULACI NA VÝMĚNU DVEŘNÍHO OTVORU O8 VČETNĚ MONTÁŽE PROVÉST ZVLÁŠŤ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

* CENOVOU KALKULACI NA VÝMĚNU DVEŘNÍHO OTVORU O8 VČETNĚ MONTÁŽE PROVÉST ZVLÁŠŤ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ POZNÁMKA: * SCHEMA OKEN I DVEŘÍ JE KRESLENO PŘI POHLEDU ZEVNITŘ * VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM OKEN A DVEŘÍ DO VÝROBY * OKNA I DVEŘE BUDOU Z PLASTOVÝCH PROFILŮ V BÍLÉM ODSTÍNU RÁMU,

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete 2012 Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. Tepelné ztráty v domech jsou způsobeny prostupem tepla konstrukcemi s nedostatečným tepelným odporem nebo prouděním

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Tabulky oken SO 01. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti na konstrukci ověřit na stavbě a znovu zaměřit!!!

Tabulky oken SO 01. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti na konstrukci ověřit na stavbě a znovu zaměřit!!! V7 SO 0 (7) X Poznámky :. Uváděné rozměry oken jsou čistý stavební otvor při vnější straně okna, tedy na místě vybourání vnější špalety. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Příloha č. 3 k č.j.: VS 88/002/002/2015-20/LOG/500 Technická specifikace Hradec Králové-výměna oken trakt A (administrativní budova). 1. Stávající stav Okna administrativní části traktu A Současná špaletová

Více

Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken

Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Tato norma platná od 1.12.2002 stanovuje z hlediska výroby oken určených pro nepřerušovaně vytápěné prostory 2 zásadní hodnoty: 1.součinitel prostupu

Více

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Odůvodnění účelnosti VZ dle Zák. 137/2006 Sb. 156 a Vyhl. 232/2012 Sb. Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Veřejný zadavatel popíše změny: a) v popisu potřeb, které

Více

B. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ KE ZPRACOVÁVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

B. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ KE ZPRACOVÁVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV B. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ KE ZPRACOVÁVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Ministerstvo průmyslu a obchodu 2015 ENERGETICKÝ AUDIT, ENERGETICKÝ POSUDEK A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16:

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16: TECHNICKÉ PODMÍNKY Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16: plastový, minimálně 5ti komorový systém o stavební hloubce min. 70 mm, součinitel

Více

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl 1 systémová rodina se rozšiřuje systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. Posuvně-zdvihací systém

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11 Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11 Pavel ORAVEC 1, Marek JAŠEK 2 ZMĚNA POLOHY VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘI

Více

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. 02 VÍCE KVALITY PRO VÁŠ DOMOV VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ENERGIE MINIMÁLNÍ NÁROČNOST NA OPRAVY A ÚDRŽBU FINSTRAL vyrábí

Více

VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI

VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. Ing. Petr Slanina Stavební fakulta ČVUT v Praze VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI ABSTRAKT Při jednoduchém výpočtu zkondenzovaného množství vlhkosti uvnitř

Více

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 Stránka č. 1 z 5 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 PVC systém :Okna budou vyrobena z vysoce kvalitního 5-tikomorového a 6-tikomorového plastového profilu ( třídy A dle ČSN

Více

Tepelné mosty v pasivních domech

Tepelné mosty v pasivních domech ing. Roman Šubrt Energy Consulting Tepelné mosty v pasivních domech e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 96 54 Sdružení Energy Consulting - KATALOG TEPELNÝCH MOSTŮ, Běžné detaily - Podklady pro

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ. Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků.

AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ. Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků. AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků. Náš princip: Vidíme úkoly očima našich zákazníků. Erkennen, worum es geht. Mit System. Rozpoznáme,

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 535389 Kód katastrálního území: 793353 Parcelní

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f technický list Produktová skupina Třída Materiál Použití Technický popis Profilový systém Efekitv Bronze PVC Okna, balkonové dveře Efektiv 1 Název Šířka Brugmann AD 73 mm 73 mm Počet komor 5 / 7 Parametry

Více

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí:

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: BDX Zateplovací sada Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: a montážními úhelníky pro snadnou instalaci. Izolační rám BDX Tepelně izolační rám z polyethylenové pěnové izolace snízkým součinitelem

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Ing. Pavel Šuster. březen 2012

Ing. Pavel Šuster. březen 2012 1. VŠEOBECNĚ 1.1. Předmět 1.2. Úkol 1.3. Zadavatel 1.4. Zpracovatel 1.5. Vypracoval 1.6. Zpracováno v období Bytový dům Peškova 6, Olomouc Jiří Velech byt pod střechou v 5.NP Diagnostika parametrů vnitřního

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory Úvod Životní úroveň roste a s ní je i spojena stále větší poptávka po energii. To logicky umožňuje jejím výrobcům

Více

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám KLOMAX O k n a a d v e ř e v š e c h t y p ů E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám Solární systémy, tepelná čerpadla

Více

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY COR 70 INDUSTRIAL s PTM MILLENNIUM 2000 bez PTM MILLENNIUM Plus FASÁDNÍ SYSTÉM TP-52 ZDVIŽNĚ POSUVNÝ SYSTÉM 4500 A 4600 s PTM vyrobeno z profilů HLINÍKOVÁ OKNA,

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č.989/142 Jeseník nad Odrou akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: leden 2015. Strana 1 (celkem

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Miloslav Hrdý Kunčice p.ondř. 686, PSČ 739 13 IČO 45161364 tel: 721 828 353 Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Připraveno pro: Nábřeží kpt.nálepky 471 339 01 Klatovy 732766276

Více

NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ

NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ EXPOL INDUSTRYspol.s.r.o., Telefon: 271 742 422, 602 727 658, fax: 271 742 422 Zákazník: Adresa: Telefon: 271 742 422 Fax: EXPOL INDUSTRY spol. s r.o. - "VÝPRODEJ" NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ Nabídka: N 8560

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

Kvalita, která přesvědčí Einbauen. Wohlfühlen.

Kvalita, která přesvědčí Einbauen. Wohlfühlen. Okenní systémy Energie zůstává uvnitř vše ostatní venku Kvalita, která přesvědčí Vaše výhody s Výrobek Vám nabízí vhodné řešení všech problémů, které vzniknou při stavbě či rekonstrukci. Bohatý výběr systémů,

Více

Energetická efektivita

Energetická efektivita Energetická efektivita / jak ji vnímáme, co nám přináší, jak ji dosáhnout / Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize ISOVER Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Ing. Libor Urbášek Energetická efektivita

Více

Infračervená termografie ve stavebnictví

Infračervená termografie ve stavebnictví Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec Název publikace Energetický audit Referenční číslo ECZ 3060 Číslo svazku Svazek 1 z 4 Verze Datum únor 2004 Odkaz na

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

Avantis 75. Okna a dveře. Sapa Building System

Avantis 75. Okna a dveře. Sapa Building System Avantis 75 Okna a dveře Sapa Building System Avantis 75 je tříkomorový systém oken a dveří s přerušením tepelných mostů, který představuje nejvyšší standard pro tepelnou izolaci a stabilitu. Avantis 75

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

STAVEBNÍ FYZIKA Tepelné mosty

STAVEBNÍ FYZIKA Tepelné mosty Obecně jsou části stavebních konstrukcí, ve kterých dochází z důvodů materiálových nebo konstrukčních k vyšším ztrátám tepla než v okolních stavebních konstrukcích. Tyto zvýšené ztráty tepla mají za následek

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

1 kpl. 9 ks. 9 ks. 1 ks + 1 ks AKCE: OBJEKT: INVESTOR:

1 kpl. 9 ks. 9 ks. 1 ks + 1 ks AKCE: OBJEKT: INVESTOR: č. 0 - UDOVA SPRÁVY VĚZNICE INVESTOR: VS ČR VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ ZLATÁ č.p.5, P.O.OX 0 357 5 KYNŠPERK NAD OHŘÍ VYŘIZUJE: TELEFON: MOIL: FAX: E-MAIL: PETR ŽALMAN / PAVEL ŠTOCHL 35 306 33 (5) / 35 306

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 8 Ochrana proti hluku 8.1 Úvod Požadavky na ochranu proti hluku, který se šíří do budovy z exteriéru, vyplývají z přípustných hlukových limitů v chráněných místnostech uvnitř stavby a venkovní hladiny

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více