Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba :"

Transkript

1 Strana: 1/18 Rekapitulace Stavba : Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6 Poř. Název položky cena č.pol. 0 Všeobecné konstrukce a práce Zemní práce Zpevněné plochy a komunikace Úpravy povrchů Izolace proti vodě Povlakové krytiny Izolace tepelné Kanalizace Výplně otvorů Konstrukce tesařské Konstrukce klempířské Konstrukce zámečnické Dlažby z kamene Ostatní konstrukce a práce Celkem: Kompletační činnost 1%: Zařízení staveniště 3%: Vedlejší rozpočtové náklady 1,5%: Cena celkem bez DPH: DPH 20%: Cena celkem včetně DPH: Poznámka: 1) Dodavatel je povinen do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla. 2) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných konstrukcí a prací. 3) Dodavatel je povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a toto zohlednit do ceny díla.

2 Strana: 2/18 Rekapitulace Stavba : Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6 Poř. Název položky cena č.pol. 0 Všeobecné konstrukce a práce Zemní práce Zpevněné plochy a komunikace Úpravy povrchů Izolace proti vodě Povlakové krytiny Izolace tepelné Kanalizace Výplně otvorů Konstrukce tesařské Konstrukce klempířské Konstrukce zámečnické Dlažby z kamene Ostatní konstrukce a práce Celkem: Kompletační činnost 1%: Zařízení staveniště 3%: Vedlejší rozpočtové náklady 1,5%: Cena celkem bez DPH: DPH 20%: Cena celkem včetně DPH: Poznámka: 1) Dodavatel je povinen do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla. 2) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných konstrukcí a prací. 3) Dodavatel je povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a toto zohlednit do ceny díla.

3 Zateplení obvodového pláště a střechy, ČZU - fakulta dřevařská a lesnická, Kamýcká č.p Položka Text Množství m.j. Jedn. Cena Celkem 0 Všeobecné konstrukce a práce Zpracování dodavatelské dokumentace 1,00 KPL 5 000, ,00 Dodavatel v rámci dodávky stavby zpracuje dodavatelskou dokumentaci (výrobní, dílenská, provozní, dokumentace prefabrikátů a dokumentace skutečného provedení), jež podléhá v dostatečném časovém předstihu kontrole investora a GP. Podkladem pro zpracování dodavatelské dokumentace bude tvarové řešení s technickým popisem výrobku stanovené projektem pro provedení Vytýčení stávajících inženýrských sítí 1,00 KPL 3 000, ,00 Osoba pověřená dodavatelem stavby zajistí identifikaci inženýrských sítí v celé trase stavebních prací. Identifikace bude digitálně zpracována a předána investorovi a GP. Identifikace bude provedena před zahájením prací. Při provádění prací v blízkosti inženýrských sítí je nutno dodržet podmínky správce a vlastníka těchto sítí, případně přizvat jejich technika Vyklizení staveniště 1,00 KPL 5 000, , Zřízení zařízení staveniště, skládky a sklady materiálu a nářadí 1,00 KPL , , Napojení staveniště na zdroje daných inženýrských sítí (elektro, voda, kanalizace) 1,00 KPL 1 500, , Odpojení inženýrských sítí (zejména elektro) před zahájením bouracích prací 1,00 KPL 800,00 800, Oplocení staveniště 1,00 KPL 7 000, , Provedení ochranných a bezpečnostních opatření 1,00 KPL 5 000, ,00 Opatření zamezujících poškození sousedních objektů a omezujících hlučnost a prašnost během provádění stavebních, zejména bouracích prací. Bezpečnostní a ochranná opatření budou provedena zejména s ohledem na zajištění bezpečnosti provozu v bezprostředním i vzdálenějším okolí stavby, bude zajištěno důkladné oplocení staveniště, budou provedena ochranná hrazení a lešení, zajišťující bezpečný provoz, pohyb osob a komunikace v okolí stavby, budou provedena opatření zamezující přístup nepovolaným osobám do prostoru staveniště Kontrola statikem případných trhlin a následně statického zajištění 1,00 KPL , ,00 V ploše celé fasády bude proveden podrobný průzkum - prověření případných trhlin a částečně degradovaných míst a prvků Demontáž fasádních a střešních rozvodů TZB 1,00 KPL 3 000, ,00 (VZT, telefonní a anténní kabely, antény, hromosvody apod.) Po kontrole funkčnosti bude rozhodnuto o jejich zpětném použití Technologický postup na celkový rozsah prací 1,00 KPL 1 200, ,00 Dodavatel zpracuje vlastní technologický postup na celkový rozsah prací. Technologický popis prací bude obsahovat návrh použité technologie pro jednotlivé druhy bouraných konstrukcí a pro jednotlivé druhy prací, bude obsahovat návrh použitých zařízení a nářadí, rozdělení prací na etapy, způsob likvidace vybourané suti, popis nakládky, staveništní dopravy, způsobu odvozu, použití ochranných prostředků omezujících prašnost a hlučnost. Zpracovaný postup prací bude předložen GP k odsouhlasení Ochrana instalovaného bezpečnostního kamerového systému 1,00 KPL 5 000, , , Zemní práce Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 ručně kolem objektů 191,25 M3 450, , Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř ,25 M3 50, , Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 165,75 M3 250, , ,50

4 5 Komunikace Rozebrání stávajícího povrchu okolo objektu v šířce cca 1m 255,00 M2 45, , Uvedení plochy okolo objektu do původního stavu po zahrnutí výkopu 250,00 M2 120, , , Úpravy povrchů DESKA EPS 100 F 1000X500X40 MM 617,73 M2 44, , DESKA EPS 100 F 1000X500X50 MM 4,94 M2 56,00 276,36 Skladba E1.7-4,7 m2 19a DESKA Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU XPS 1000X500X50 MM 3,15 M2 130,00 409,50 Skladba E1.8 - sokl - 3m DESKA EPS 100 F 1000X500X80 MM 16,80 M2 88, ,40 Skladba E m DESKA EPS 100 F 1000X500X100 MM 242,30 M2 110, ,78 Skladba CE1.2 + E1.4 36, DESKA EPS 100 F 1000X500X120 MM 569,70 M2 132, ,14 Skladba E1.2 + E2.1 + E ,52+356,18 22a DESKA Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU XPS 1000X500X120 MM 374,85 M2 311, ,35 Skladba E1.3 - sokl -? DESKA EPS 100 F 1000X500X140 MM 2 507,77 M2 155, ,89 Skladba CE1.1 + E , ,34 23a DESKA Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU XPS 1000X500X140 MM 23,63 M2 365, ,13 Skladba E1.6 - sokl 22,5m LISTA ROH 30/30 L1000MM 250,80 M 12, , LISTA ZACISTOVACI OKENNI 1 370,36 M 24, , LISTA ZATEPLENÍ ZAKLADACI 143 1,0MM 280,50 M 55, , Přetmelení spár mezi stávajícími prefabrikovanými panely 75,00 M 250, ,00 Tloušťka dle potřeby, ukončení tmelu s vnějším lícem panelů Mechanické očištění stávající nosné konstrukce, zdiva 2 911,61 M2 10, ,10 Skladba E1.1 + E1.2 + E2.1 +E2.2 + E4.1 + E4.2 + S Vyspravení trhlin v původní omítce 3 052,25 M2 10, ,50 Skladba E1.1 + E1.2 + E1.4 + E1,5 + E1.7 + E1.8 + ostění Mechanické očištění stávající nosné konstrukce po odkopání zeminy 255,00 M2 15, , Armovací sklotextilní síťovina v cementovém lepidle tl. 6mm 14,10 M2 225, ,50 Skladba E4.1 + E4.2 + PE Jemná silikonová probarvená omítka ostění a nadpraží tl. 1,5mm 588,31 M2 240, , Epoxidová kamínková probarvená omítka, zvláště odolná proti znečištění 157,10 M2 387, ,70 Skladba E1,3 + E1.6 + E1.8 + E4.2 Aplikace probarvené omítky bude cca 100mm pod upravený terén tl. 1,5 mm, zrnitost 1,5 mm Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně 249,77 M2 10, ,70 Skladba CE1.1 + CE Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl 100 mm 36,76 M2 180, ,80

5 Skladba CE1,2 Armovací sklotextilní síťovina v cementovém lepidle 6 mm Tepelná izolace z EPS 100F polystyrenu lepená a mechanicky kotvená 100 mm (Mechanické kotvy s kovovým trnem min. 8ks/m2, lepidlo dle nerovnosti podkladu) cementové lepidlo - lepící stěrka, pokrytí 100% plochy izolantu před pokládkoucca 5-10 mm (pozn. jedná se o systémové kontaktní zateplení ETICS- z pěnového polystyrénu vč. veškerých kompletačních prvků a celkového provedení dle technologického předpisu výrobce systému. Při návrhu dodavatelské dokumentace a technologickém postupu je nutno zahrnout podmínky a místa aplikace, tj. namáhání větrem a pod.) Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl 140 mm 213,01 M2 212, ,12 Skladba CE1.1 Armovací sklotextilní síťovina v cementovém lepidle 6 mm Tepelná izolace z EPS 100F polystyrenu lepená a mechanicky kotvená140 mm (Mechanické kotvy s kovovým trnem min. 8ks/m2, lepidlo dle nerovnosti podkladu) Cementové lepidlo - lepící stěrka, pokrytí 100% plochy izolantu před pokládkoucca 5-10 mm (pozn. jedná se o systémové kontaktní zateplení ETICS- z pěnového polystyrénu vč. veškerých kompletačních prvků a celkového provedení dle technologického předpisu výrobce systému. Při návrhu dodavatelské dokumentace a technologickém postupu je nutno zahrnout podmínky a místa aplikace, tj. namáhání větrem a pod.) Jemná silikonová probarvená omítka tl. 1,5 mm vnějších podhledů 249,77 M2 240, ,80 Zvláště odolná proti zněčištění Skladba CE1.1 + CE Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně 3 369,71 M2 10, ,10 Skladba E1.1 + E1.2 + E1.3 + E1.4 + E1.5 + E1.6 + E1.7 + E1.8 + E4.1 + E4.2 + PE1.1 + ostění Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl 80 mm 16,00 M2 171, ,00 Skladba E1.5 Armovací sklotextilní síťovina v cementovém lepidle 6 mm Tepelná izolace z EPS 100F polystyrenu lepená a mechanicky kotvená80 mm (Mechanické kotvy s kovovým trnem min. 8ks/m2, lepidlo dle nerovnosti podkladu) (izolant založen na soklový profil) Cementové lepidlo - lepící stěrka, pokrytí 50% plochy izolantu před pokládkoucca 5-10 mm Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl 50 mm 4,70 M2 171,00 803,70

6 Skladba E1.7 Armovací sklotextilní síťovina v cementovém lepidle 6 mm Tepelná izolace z EPS 100F polystyrenu lepená a mechanicky kotvená50 mm (Mechanické kotvy s kovovým trnem min. 8ks/m2, lepidlo dle nerovnosti podkladu) (izolant založen na soklový profil) Cementové lepidlo - lepící stěrka, pokrytí 50% plochy izolantu před pokládkou cca 5-10 mm a Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl 50 mm 1,10 M2 171,00 188,10 Skladba PE1.1 tepelná izolace z EPS 100F polystyrenu s 5mm krytím dřevotřískovou deskou lepená a mechanicky kotvená (Mechanické kotvy s kovovým trnem min. 8ks/m2 lepidlo dle nerovnosti podkladu) cementové lepidlo lepící stěrka, pokrytí 50% plochy izolantu před pokládkou cca 5-10 mm Montáž zateplení vnějších stěn a základů z polystyrénových desek tl do 50 mm 3,00 M2 171,00 513,00 Skladba E1.8 Armovací sklotextilní síťovina v cementovém lepidle6 mm Tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu pod terénem cca 1000mm, vytažena cca 500mm nad upravený terén (do úrovně parapetu 1PP)50mm (pod terénem kotvená přítlakem, 500mm nad terénem mechanické kotvy s kovovým trnem min. 8ks/m2) Cementové lepidlo - lepící stěrka, pokrytí 50% plochy izolantu před pokládkoucca 5-10 mm Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl 120 mm 213,52 M2 195, ,40 Skladba E1.2 Armovací sklotextilní síťovina v cementovém lepidle 6 mm Tepelná izolace z EPS 100F polystyrenu lepená a mechanicky kotvená 120 mm (Mechanické kotvy s kovovým trnem min. 8ks/m2, lepidlo dle nerovnosti podkladu)(izolant založen na soklový profil) Cementové lepidlo - lepící stěrka, pokrytí 50% plochy izolantu před pokládkou cca 5-10 mm (pozn. jedná se o systémové kontaktní zateplení ETICS- z pěnového polystyrénu vč. veškerých kompletačních prvků a celkového provedení dle technologického předpisu výrobce systému. Při návrhu dodavatelské dokumentace a technologickém postupu je nutno zahrnout podmínky a místa aplikace, tj. namáhání větrem a pod.) Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl 100 mm 194,00 M2 180, ,00 Skladba E1.4 Armovací sklotextilní síťovina v cementovém lepidle 6 mm Tepelná izolace z EPS 100F polystyrenu lepená a mechanicky kotvená100 mm (Mechanické kotvy s kovovým trnem min. 8ks/m2, lepidlo dle nerovnosti podkladu) (izolant založen na soklový profil) Cementové lepidlo - lepící stěrka, pokrytí 50% plochy izolantu před pokládkou a Montáž zateplení vnějších stěn a základů z polystyrénových desek tl 120 mm 357,00 M2 195, ,00 Skladba E1.3 Tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu pod terénem cca 1000mm, vytažena cca 500mm nad upravený terén (do úrovně parapetu 1PP)120mm (pod terénem kotvená přítlakem, 500mm nad terénem mechanické kotvy s kovovým trnem min. 8ks/m2) b Montáž zateplení vnitřní části atiky z polystyrénových desek tl 120 mm 322,15 M2 195, ,25

7 Skladba E2.1 + E2.2 tepelná izolace z EPS 100F polystyrenu lepená a mechanicky kotvená120 mm (Mechanické kotvy s kovovým trnem min. 8ks/m2, lepidlo dle nerovnosti podkladu) Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl 140 mm 2 175,34 M2 212, ,08 Skladba E1.1 Armovací sklotextilní síťovina v cementovém lepidle 6 mm Tepelná izolace z EPS 100F polystyrenu lepená a mechanicky kotvená 140mm (Mechanické kotvy s kovovým trnem min. 8ks/m2, lepidlo dle nerovnosti podkladu) (izolant založen na soklový profil) Cementové lepidlo - lepící stěrka, pokrytí 50% plochy izolantu před pokládkou cca 5-10 mm (pozn. jedná se o systémové kontaktní zateplení ETICS- z pěnového polystyrénu vč. veškerých kompletačních prvků a celkového provedení dle technologického předpisu výrobce systému. Při návrhu dodavatelské dokumentace a technologickém postupu je nutno zahrnout podmínky a místa aplikace, tj. namáhání větrem a pod.) a Montáž zateplení vnějších stěn a základů z polystyrénových desek tl 140 mm 22,50 M2 212, ,00 Skladba E1.6 Armovací sklotextilní síťovina v cementovém lepidle6 mm Tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu pod terénem cca 1000mm, vytažena cca 500mm nad upravený terén (do úrovně parapetu 1PP)140mm (pod terénem kotvená přítlakem, 500mm nad terénem mechanické kotvy s kovovým trnem min. 8ks/m2) Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm 1 782,76 M 90, , Montáž zateplení stěn z minerální vlny tl 100 mm mechanicky kotvené 186,50 M2 250, ,00 Skladba S Montáž zakládacích soklových lišt zateplení 255,00 M 5, , Montáž ostatních lišt zateplení - začišťovací lišta oken a dveří, lišta rohová 1 473,78 M 5, , Doplnění stávající opadané omítky vápenocementovou hlazenou omítkou 15mm 13,00 M2 257, ,00 SKladba E4.1 + E Jemná silikonová probarvená omítka tl. 1,5 mm vnějších stěn 2 609,46 M2 205, ,30 Zvlášť odolná proti znečištění Skladba E1.1 + E1.2 + E1.4 + E1.5 + E1.7 + E Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou 718,20 M2 45, , DESKA MINER TL100MM 195,83 M2 207, ,78 Skladba S , Izolace proti vodě PAS MODIF ASF SBS S JEMNÝM POSYPEM 900,00 M2 100, , Provedení hydroizolace z asfaltových pásů SBS modifikovaných s jemným posypem 750,00 M2 75, ,00 Materiál ve specifikaci Hydroizolační stěrka tl. 2mm plocha vodorovná 1,10 M2 685,00 753,50 Skladba PE Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m 4,34 T 1 500, ,75

8 , Povlakové krytiny ASFALTOVÁ EMULZE 0,03 T , ,20 Skladba SP HYDROIZOLAČNÍ FOLIE Z MĚKČENÉHO PVC 1,5MM VYZT. POLYEST. TKAN 632,64 M2 276, ,64 Skladba SP1.1 + SP1.5 + SP2.2 + E2.2 UV odolná střešní fólie s třídou reakce na oheň Broof (t1) PÁS ASFALTOVÝ S HLINÍKOVOU VLOŽKOU 76,80 M2 120, ,00 Skladba SP Provedení povlakové krytiny střech asfaltovou emulzí 64,00 M2 10,00 640,00 Skladba SP Provedení parotěsné vrstvy - asfaltový pás s hliníkovou vložkou 64,00 M2 70, ,00 Skladba SP1.5 Materiál ve specifikaci Strukturovaná dělící vrstva s nakašírovanou polypropylénovou strukturovanou 304,31 M2 210, ,10 rohoží ve tvaru nopů, tl. 8mm (D+M) Skladba SP1.4 + SP1.6 + SP2.1 + E Provedení povlakové krytiny střech fólií z měkčeného PVC 527,20 M2 210, ,00 Skladba SP1.1 + SP1.5 + SP2.2 + E2.2 Materiál ve specifikaci Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m 2,13 T 2 500, , , Izolace tepelné DESKA EPS 150 S SPÁDOVÉ KLÍNY MIN TL 80 MM 221,14 M2 171, ,03 Skladba SP1.6 + SP2.1 + SP DESKA EPS 150 S SPÁDOVÉ KLÍNY MIN TL 120MM 93,19 M2 360, ,50 Skladba SP1.4 + SP DESKA EPS 150 S 1000X1000X140 MM 220,50 M2 226, ,00 Skladba SP GEOTEXT NETKANA 300G/M2 531,48 M2 21, ,08 Skladba SP1.1 + SP1.5 + E Odstranění tepelné izolace stěn z polystyrenu tl do 100 mm 7,44 M2 80,00 595, Nová tepelná izolace - minerální vata (doplnění stávající izolace) tl. 120 mm 111,00 M2 350, ,00 Skladba SP1.3 V místě chybějící nebo nedostatečné vrstvy stávajícícizolace tuto doplnit. Předpoklad 10%. (Celková plocha je 1110m2) Montáž izolace tepelné střech plochých tl 140 mm mechanicky kotvená 210,00 M2 25, ,00 Skladba SP1.1 materiál ve specifikaci Před realizací stávající skladbu prověřit sondou, chybějící vrstvy doplnit (např. parotěsnou vrstvu, tep. izolaci), poškozené nebo degradované vrstvy (dřevěný záklop) opravit nebo vyměnit, v případě nedostatečné vrstvy tep. izolace proti předpokladu doplnit novou izolaci do celkové souhrnné tl. 220mm.) a Montáž izolace tepelné střech spádové klíny mechanicky kotvená tl. min 120 mm 88,75 M2 115, ,25

9 Skladba SP1.4 + SP1.5 Materiál ve specifikaci b Montáž izolace tepelné střech spádové klíny mechanicky kotvená tl. min 80 mm 210,61 M2 75, ,75 Skladba SP1.6 + SP2.1 + SP2.2 Materiál ve specifikaci, spádové klíny, spád min. 3 od objektu Provedení separační vrstvy z netkané geotextilie 442,90 M2 27, ,30 Skladba SP1.1 + SP1.5 + E2.2 Materiál ve specifikaci Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m 2,10 T 1 500, , , Kanalizace Demontáž vpustí střešních 2,00 KUS 320,00 640,00 Vpusť střešní Hl 80.3, včetně izolační soupravy z PVC manžetou, včetně cca 1m potrubí DN 75 mm (D+M) 2,00 KUS 3 200, , Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m 0,03 T 2 500,00 77, , Výplně otvorů OK/01 - Dvoukřídlé okno 2350/520 mm (D+M) 38,00 KS 4 900, ,00 Dvoukřídlé okno s dvojitým zasklením otevíravé a sklápěcí Rozměr stavebního otvoru: 2400/600 mm Rozměr okna: 2350/520 mm OK/02 - Jednokřídlé okno 1420/520 mm (D+M) 7,00 KS 2 700, ,00 Jednokřídlé okno s dvojitým zasklením sklápěcí Rozměr stavebního otvoru: 1500/600 mm Rozměr okna: 1420/520 mm OK/03 - Jednokřídlé okno 640/520 mm (D+M) 4,00 KS 1 900, ,00 Jednokřídlé okno s dvojitým zasklením sklápěcí Rozměr stavebního otvoru: 720/600 mm Rozměr okna: 640/520 mm OK/04 - atypický okenní rám s osazenými okenními mřížkami 2320/520 mm (D+M) 1,00 KS 3 700, ,00

10 Větrací mřížky rozměr cca 1/0,52m (1ks) a 0,52/0,52m (ks) repasovat Atypický okenní rám s osazenými větracími mřížkami Rozměr stavebního otvoru: 2400/600 mm Rozměr okna: 2320/520 mm OK/05 - atypický okenní rám s osazenou okenní mřížkou 2320/520 mm (D+M) 1,00 KS 4 400, ,00 Větrací mřížka rozměr cca 1/0,52m repasovat Atypický okenní rám s osazenou větrací mřížkou a prostupem VZT Rozměr stavebního otvoru: 2400/600 mm Rozměr okna: 2320/520 mm OK/06 - atypický okenní rám s osazenou okenní mřížkou 640/520 mm (D+M) 1,00 KS 1 000, ,00 Větrací mřížka rozměr cca 0,64/0,52m repasovat Atypický okenní rám s osazenou větrací mřížkou Rozměr stavebního otvoru: 720/600 mm Rozměr okna: 640/520 mm OK/07 - atypický okenní rám s osazenou okenní mřížkou 2320/520 mm (D+M) 1,00 KS 4 200, ,00 Větrací mřížka rozměr cca 0,25/0,25m repasovat Atypický okenní rám s osazenou větrací mřížkou Rozměr stavebního otvoru: 2400/600 mm Rozměr okna: 2320/520 mm OK/08 - atypický okenní rám s osazenou okenní mřížkou 2320/520 mm (D+M) 1,00 KS 4 400, ,00 Větrací mřížka rozměr cca 0,74/0,52m repasovat Atypický okenní rám s osazenou větrací mřížkou Rozměr stavebního otvoru: 2400/600 mm Rozměr okna: 2320/520 mm

11 OK/09 - atypický okenní rám s osazenou okenní mřížkou 2320/520 mm (D+M) 1,00 KS 2 300, ,00 Větrací mřížka rozměr cca 1,53/0,4m repasovat Atypický okenní rám s osazenou větrací mřížkou Rozměr stavebního otvoru: 2400/600 mm Rozměr okna: 2320/520 mm OK/10 - atypický okenní rám s osazenou okenní mřížkou 2320/520 mm (D+M) 1,00 KS 3 100, ,00 Větrací mřížka rozměr cca 1,74/0,52m repasovat Atypický okenní rám s osazenou větrací mřížkou Rozměr stavebního otvoru: 2400/600 mm Rozměr okna: 2320/520 mm D1.1 - Nové vchodové dveře dvoukřídlé plastové s prosklením a s nadsvětlíkem (D+M) 3,00 KS , ,00 Popis: Plastové dvoukřídlé vchodové dveře s proskením a s nadsvětlíkem, robusní plastový šestikomorový rám, světlý průchozí rozměr 1640/ mm Materiál: Plastový šestikomorový systémový profil Povrchová úprava: Barva bílá nebo dle výběru investora Prosklení: Čiré izolační dvojsklo, třída bezpečnosti min. P2A, U skla = 1,1W(m2.K) Otevírání: Dle schematu Kotvení: Dle technologického předpisu výrobce, do zdiva Kování a závěsy: Systémové standardní dveřní kování, bezpečnostní třída 3 Koule(ext.) - klika (int.), bezpečnostní (tř. bezp. 3) Těsnění: Celoobvodové dvojité těsnění Ovládání: Ovládání ruční, na kliku Součinitel prostupu tepla: U=1,3W(m2.K) - celý výrobek Doplňky: Elektronická čtečka karet D1.2 - Nové vchodové dveře dvoukřídlé plastové s prosklením a s nadsvětlíkem (D+M) 1,00 KS , ,00 Popis: Plastové dvoukřídlé vchodové dveře s proskením a s nadsvětlíkem s rozšířeným rámem nadpraží, robusní plastový šestikomorový rám, světlý průchozí rozměr 1640/ mm Materiál: Plastový šestikomorový systémový profil Povrchová úprava: Barva bílá nebo dle výběru investora Prosklení: Čiré izolační dvojsklo, třída bezpečnosti min. P2A, U skla = 1,1W(m2.K) Otevírání: Dle schematu Kotvení: Dle technologického předpisu výrobce, do zdiva Kování a závěsy: Systémové standardní dveřní kování, bezpečnostní třída 3 Koule(ext.) - klika (int.), bezpečnostní (tř. bezp. 3) Těsnění: Celoobvodové dvojité těsnění Ovládání: Ovládání ruční, na kliku Součinitel prostupu tepla: U=1,3W(m2.K) - celý výrobek Doplňky: Elektronická čtečka karet

12 Přesun hmot tonážní pro výplě otvorů v objektech v do 24 m 2,25 T 2 500, , , Konstrukce tesařské ŘEZIVO JEHLIČNATÉ 40X80-95MM - rošt na atiku 1,95 M , ,78 Skladba SP2.1 + SP Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm 235,36 M2 200, ,00 Skladba SP1.4 + SP1.6 Mechanicky kotvená do zdiva a fošen 60/cca 220, horní hrana ve spádu 3 SP2.1 + SP2.2 na rošt - horní část atiky Obložení vnitřní části atiky z desek OSB tl 15 mm mechanicky kotvených 153,25 M2 200, ,00 Skladba E Dřevotřísková deska lepená a mechanicky kotvená, tl. 5mm (D+M) 1,10 M2 300,00 330,00 Skladba PE Montáž podkladního roštu - dřevěná konstrukce z fošen kotvená do atiky 208,30 M2 150, ,00 fošny 40/cca mm po 0,5m, horní hrana ve spádu 3stupně Skladba SP2.1 + SP Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m 4,91 T 1 500, , , Konstrukce klempířské Písemná a výkresová výrobní dodavatelská dokumentace klempířských prvků 1,00 KPL 5 000, ,00 Po zadání zakázky musí dodavatel neprodleně vyhotovit konstrukční výkresy podle ČSN dodavatelská písemná a výkresová dokumentace bude předložena ke schválení projektantovi tak, aby případné požadavky projektanta na změny neohrozily termín výstavby. Z dokumentace musí být zřejmé konstrukce, rozměry, montáž a upevnění prvků. Dodavatel předloží projektantovi před uzavřením smlouvy s generálním dodavatelem soupis realizací souměřitelných s poptávkou po odsouhlasení dokumentace budou projektantovi předloženy k odsouhlasení všechny typické klempířské prvky Měděný falcovaný plech tl. 0,8 mm, mechanicky kotvený 168,58 M , ,00 Skladba E Pozinkovaný falcovaný plech, mechanicky kotvený tl. 1mm vč. povrch. úpr. (D+M) 29,77 M2 925, ,55 Skladba SP1.4 + SP1.6 povrchová úprava - 1x základní reaktivní nátěr + 2x vrchní UV odolný nátěr na ocel KV/04 - Okapní plech hrany střechy 27,50 M 663, ,50 Popis: oplechování hrany střechy kotelny na západní a východní fasádě Délka: cca 25 bm Rozvinutá šířka: cca 400 mm, délku a šířku nutno zaměřit na stavbě Kotvení: okapnice s přesahem min. 30 mm přes líc konstrukce včetně povrchové úpravy, zataženo do rámu okna Materiál:měděný plech KV/06 - Oplechování hrany stropní desky prosklených konstrukcí 27,50 M 829, ,50

13 Popis: oplechování hrany stropní desky u předsazených konstrukcí prosklených fasád Délka: cca 25 bm Rozvinutá šířka: cca 800 mm, délku a šířku nutno zaměřit na stavbě Kotvení: do OSB desky pod separační vrstvu a do stávajícího okenního rámu Materiál:pozinkovaný plech, (povrchová úprava - 1x základní reaktivní nátěr + 2x vrchní UV odolný nátěr na ocel) KV/12 - Oplechování střechy prostupu 4,24 M , ,00 Popis: oplechování střechy prostupu (včetně podbednění, separační folie a uchycení ke konstrukci Počet: cca 1ks Rozměr:cca 0,6x3 m, délku a šířku nutno zaměřit na stavbě Kotvení:okapnice s přesahem min. 50 mm přes líc konstrukce včetně povrchové úpravy svislý ohyb 50mm Spád:3 ke střeše Materiál:měď, tl. 0,8mm KV/02 - Střešní žlab 14,30 M 500, ,00 Popis: Střešní žlab stávajícího zastřešení kotelny na západní straně Počet:1ks Rozměr:Polokruhový profil 100mm, spád 0,5% ke žlabovému hrdlu, délka celkem Délka celkem: 13bm Rozvinutá šířka: cca 250 mm Kotvení: Uchycení na konstrukci zastřešení pomocí ocelových žárově pozinkovaných žlabových háků. Napojen do svodného potrubí (KV/03) pomocí žlabového hrdla (součást KV/03) závěsného pro daný profil svodného potrubí. Spád: 0,5% ke žlabovému hrdlu Materiál: měď tl. 0,8mm, nebo dle výběru investora Demontáž měděné krytiny 205,90 M2 50, , Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30 12,80 M 35,00 448, KV/01 - Parapet oken 555,50 M 430, ,00 Rozměr:celková délka: 1.PP bm 1.NP bm 2.NP bm 3.NP bm Délka celkem: 505 bm Rozvinutá šířka: 1PP cca 300mm, 1.-3.NP cca 400 mm Kotvení: pomocí krycí lišty k rámu stávajícího dřevěného okna nebo do drážky plastového okna, vytažení pod ostění ETICS do systémové lišty. Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády (zateplení + finální omítka) Spád: 3 od objektu Materiál: hliník, prášková barva bílá nebo dle výběru investora Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm 505,00 M 35, , Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm 315,50 M 35, , KV/14 - Ukončovací profil fasády u prosklených konstrukcí 116,60 M 350, ,00

14 Popis: oplechování hran fasády u prosklených konstrukcí Délka: cca 106 bm Rozvinutá šířka: cca 250 mm, délku a šířku nutno zaměřit na stavbě Kotvení: k rámu okna prosklené konstrukce Materiál:pozinkovaný plech, (povrchová úprava - 1x základní reaktivní nátěr + 2x vrchní UV odolný nátěr na ocel) KV/07 - Ukončovací profil 25,30 M 350, ,00 Popis: ukončovací profil s okapničkou zateplení podlahy předsazené prosklené fasády Délka: cca 23 bm Rozvinutá šířka: cca 300 mm, délku a šířku nutno zaměřit na stavbě Kotvení: do stropní kce, spára vytmelena trvale pružným tmelem Materiál:pozinkovaný plech, (povrchová úprava - 1x základní reaktivní nátěr + 2x vrchní UV odolný nátěr na ocel) a KV/08 - Okapní plech západní fasády 93,50 M 350, ,00 Popis: okapní plech na západní fasádě u změny tl. izolantu Délka: cca 85 bm Rozvinutá šířka: cca 300 mm, délku a šířku nutno zaměřit na stavbě Kotvení: okapnice s přesahem min. 30 mm přes líc konstrukce včetně povrchové úpravy (zateplení + finální omítka) svislý ohyb 50mm Kotveno do zdiva pod ETICS. Spád:3 od objektu Materiál:pozinkovaný plech, (povrchová úprava - 1x základní reaktivní nátěr + 2x vrchní UV odolný nátěr na ocel) KV/10 - Oplechování atik navazujících na svislou stěnu 33,00 M 975, ,00 Popis: oplechování atik s kotvením do stávající konstrukce Délka: cca 30 bm Rozvinutá šířka: cca 600 mm, délku a šířku nutno zaměřit na stavbě Kotvení:okapnice s přesahem min. 50mm přes líc konstrukce včetně povrchové úpravy (zateplení + finální omítka, příp. oplechování), svislý ohyb 50 mm Kotveno do zdiva, pod ETICS Spád:3 od objektu Materiál:měď tl. 0,8mm KV/13 - Oplechování atiky proskl. fasády 22,55 M 920, ,00 Popis: oplechování horní části atiky prosklené fasády Délka: cca 20,5 bm Rozvinutá šířka: cca 560 mm, délku a šířku nutno zaměřit na stavbě Kotvení: okapnice s přesahem min. 50 mm přes líc konstrukce včetně povrchové úpravy, svislý ohyb 50mm Podkladní vrstva tvořena OSB deskami tl. min. 20mm Spád:3 ke střeše Materiál:měděný plech tl. 0,8mm KV/05 - Oplechování atiky 346,50 M 852, ,00

15 Popis: oplechování horní části atiky Délka: cca 315 bm Rozvinutá šířka: cca 800 mm, délku a šířku nutno zaměřit na stavbě Kotvení: okapnice s přesahem min. 50 mm přes líc konstrukce včetně povrchové úpravy (zateplení + finální omítka) svislý ohyb 50mm Podkladní vrstva tvořena OSB deskami tl. min. 20mm Spád:3 ke střeše Materiál:měděný plech tl. 0,8mm KV/11 - Oplechování atiky s dilatační spárou 16,72 M 1 790, ,80 Popis: oplechování atiky s krytím dilatační spáry Délka: cca 15,2 bm Rozvinutá šířka: celkem cca 1360 mm, délku a šířku nutno zaměřit na stavbě Kotvení:okapnice s přesahem min. 50 mm přes líc konstrukce včetně povrchové úpravy (zateplení + finální omítka) svislý ohyb 50mm Podkladní vrstva tvořena OSB deskami Spád:3 ke střeše Materiál:měď, tl. 0,8mm KV/09 - Krytí dilatačních spár na fasádě 48,40 M 350, ,00 Popis: krytí dilatačních spár na fasádě Délka: cca 44 bm Rozvinutá šířka: cca 400 mm, délku a šířku nutno zaměřit na stavbě Kotvení:Kotveno do zdiva Materiál:pozinkovaný plech, (povrchová úprava - 1x základní reaktivní nátěr + 2x vrchní UV odolný nátěr na ocel) Poznámka:případné styky s prvky z mědi budou důsledně odděleny separační vrstvou, např. PVC folií KV/03 - Svodné potrubí střešního žlabu, kruhové 0,55 M 1 450,00 797,50 Popis: svodné potrubí zastřešení kotelny svedeno skrz atiku do stávajícího zaatikového žlabu Počet: 1ks Rozměr: Kruhový profil 100 mm, délka celkem cca 0,5bm Rozvinutá šířka: cca 330 mm, délku a šířku nutno zaměřit na stavbě Materiál:měď tl. 0,8mm, nebo dle výběru investora KV/15 - Svodné potrubí 2,64 M 1 080, ,20 Popis: svodné potrubí střešního žlabu, svod dešťových vod ze střechy nad hl. schodištěm ke střešnímu žlabu severního traktu Délka: Kruhový profil 100 mm, délka celkem cca 2,4 bm Rozvinutá šířka: cca 330 mm, délku a šířku nutno zaměřit na stavbě Materiál:měděný plech tl. 0,8mm KV/16 - Klempířské dodělávky 1,00 KPL 9 000, ,00 Popis:klempířské práce související s opravami a zateplením atik, např. demontáž a zpětná montáž a napojení stávající měděné krytiny u zateplovaných atik Rozměr: cca 140 x 1 bm, délku a šířku nutno zaměřit na stavbě Materiál:měděný plech Demontáž ostatních klempířských prvků 1,00 KPL 3 000, , Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m 4,84 T 2 500, , , Konstrukce zámečnické Písemná a výkresová výrobní dodavatelská dokumentace zámečnických prvků 1,00 KPL 5 000, ,00

16 Po zadání zakázky musí dodavatel vyhotovit konstrukční výrobní dílenské výkresy podle ČSN Dodavatel předloží GP ke schválení písemnou a výkresovou výrobní dodavatelskou dokumentaci všech zámečnických prvků, která bude obsahovat všechny tvarové a funkční parametry, návaznosti na okolní stavební konstrukce a prvky, popis způsobu osazení a kotvení do stavby a provedení povrchové úpravy. Dokumentace bude předložena ke schválení projektantovi tak, aby případné požadavky projektanta na změny neohrozily termín výstavby. Referenční vzorky Po odsouhlasení dodavatelské výrobní dokumentace budou projektantovi a investorovi předloženy k odsouhlasení všechny typické zámečnické prvky. Referenční vzorky budou osazeny, zakotveny, bude provedena návaznost na okolní konstrukce a budou v konečné povrchové úpravě ZV/01 - větrací mřížky na fasádě 150/150mm (D+M) 54,00 KS 475, ,00 Popis: krycí protidešťová mřížka větracích otvorů pro odvětrání dvouplášťové střechy, tvořena rámečkem z L profilu a žaluzií, pro osazení na fasádu, kotvená do zdiva Umístění: fasáda Rozměr: 150/150 (rozměr ověřit na stavbě) Počet: 54 ks Materiál: ocel, žárově pozinkovaná Povrchová úprava: opatřit 1x základním nátěrem na ocel + 2xvrchním nátěrem na ocel UV odolným, barva dle fasády, nebo dle výběru investora ZV/01 - větrací mřížky na fasádě 500/250mm (D+M) 2,00 KS 1 250, ,00 Popis: krycí protidešťová mřížka větracích otvorů pro odvětrání dvouplášťové střechy, tvořena rámečkem z L profilu a žaluzií, pro osazení na fasádu, kotvená do zdiva Umístění: fasáda Rozměr: 500/250 (rozměr ověřit na stavbě) 2 ks Materiál: ocel, žárově pozinkovaná Povrchová úprava: opatřit 1x základním nátěrem na ocel + 2xvrchním nátěrem na ocel UV odolným, barva dle fasády, nebo dle výběru investora ZV/01 - větrací mřížky na fasádě průměr 150mm (D+M) 2,00 KS 475,00 950,00 Popis: krycí protidešťová mřížka větracích otvorů pro odvětrání dvouplášťové střechy, tvořena rámečkem z L profilu a žaluzií, pro osazení na fasádu, kotvená do zdiva Umístění: fasáda Rozměr: průměr 150 mm (rozměr ověřit na stavbě) Počet: 2 ks Materiál: ocel, žárově pozinkovaná Povrchová úprava: opatřit 1x základním nátěrem na ocel + 2xvrchním nátěrem na ocel UV odolným, barva dle fasády, nebo dle výběru investora ZV/02 - mříže oken (D+M) 3,00 KS 2 950, ,00

17 Popis: Venkovní mříže oken, kotvené do ostění Umístění: okna 1.PP, severní křídlo Rozměr:2300x500 - rozměr ověřit na stavbě Počet:3 ks Materiál:ocel, žárově pozinkovaná Kotvení:do vnějšího ostění Povrchová úprava: opatřit 1x základním nátěrem na ocel + 2xvrchním nátěrem na ocel UV odolným, barva bílá, nebo dle výběru investora ZV/03 - repase dveří na střechu 2,00 KS 1 800, ,00 Popis: Venkovní mříže oken, kotvené do ostění Rozměr:1x 800/1970, 1x 800x700 Počet:2 ks Povrchová úprava: zbavit rzi a mechanicky očistit, opatřit 1x základním nátěrem na ocel + 2xvrchním nátěrem na ocel UV odolným ZV/04 - repase žebříku 2,00 KS 9 000, ,00 Popis: Venkovní žebřík na střechu Umístění:střecha Počet:2 ks Povrchová úprava: zbavit rzi a mechanicky očistit, opatřit 1x základním nátěrem na ocel + 2xvrchním nátěrem na ocel UV odolným ZV/05 - úprava oplocení 1,00 KPL 1 600, ,00 Popis: Zkrácení oplocení u fasády, případná úprava kotvících prvků Umístění:severní fasáda Počet:1 ks Povrchová úprava: konstrukci zbavit rzi a mechanicky očistit, opatřit 1x základním nátěrem na ocel + 2xvrchním nátěrem na ocel UV odolným ZV/06 - repase zábradlí 1,00 KPL 2 700, ,00 Popis: Úprava (prodloužení) kotvících prvků madla u schodiště severní fasády Umístění:schodiště Počet:1 ks Povrchová úprava: konstrukci zbavit rzi a mechanicky očistit, opatřit 1x základním nátěrem na ocel + 2xvrchním nátěrem na ocel UV odolným Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m 0,87 T 1 500, , , Dlažby z kamene Kamenná dlažba mrazuvzdorná tl. 20 mm, spárováno flexibilní (mrazuvzdornou) maltovou 1,10 M , ,00 směsí pro spárování, lepící tmel pro kamenné obklady a dlažby na cementové bázi. Skladba PE1.1 (D+M) Přesun hmot tonážní pro dlažby z kamene v objektech v do 24 m 0,09 T 1 500,00 130, ,50 9 Ostatní konstrukce a práce Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m 3 483,30 M2 35, , Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití ,60 M2 0, , Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m 3 483,30 M2 25, , Demontáž a následná montáž kamery 3,00 KS 1 500, , Demontáž a následná montáž klimatizační jednotky 2,00 KS 3 500, , Demontáž čidel z fasády a následná montáž 13,00 KS 500, , Demontáž antén na fasádě a následná montáž 2,00 KS 1 000, , Demontáž a následná montáž VZT jednotky 1,00 KS 3 500, ,00

18 Demontáž a následná montáž reflektoru 1,00 KS 500,00 500, Demontáž a následná montáž antén na střeše 4,00 KS 1 800, , Elektro kabeláž na střeše demontáž a následná montáž 1,00 KPL 3 000, , Demontáž střešního pláště 60,40 M2 180, , Nové světlo před vchodem (D+M) 2,00 KS 1 500, , Vybourání dřevěných rámů oken včetně křídel pl do 1 m2 6,83 M2 150, , Vybourání dřevěných rámů oken včetně křídel pl do 2 m2 52,47 M2 185, , Vybourání stávajících dveří včetně rámu 4,00 KS 500, , Vybourání stávajících dveří včetně rámu 4,00 KS 500, , Zatrubkování bleskosvodů pod omítku, v soklové části bude umístěno 9 ks krabic pro 144,00 M 250, ,00 svorky (D+M) Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží 57,60 T 250, , Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m 19,20 T 250, , Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m 115,20 T 50, , Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m 19,20 T 150, , Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu 268,80 T 50, , Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti 19,20 T 150, , Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění 19,20 T 25,00 480, Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) 19,20 T 180, , Přesun hmot HSV pro budovy zděné v do 24 m 85,43 T 150, , ,42 Sazba DPH DPH celkem STAVBA CELKEM 20, ,71 Odbytová cena bez DPH: ,55 Odbytová cena s DPH: ,26 Nabídku zpracoval: Důbrava Miroslav Předáno dne:

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST AKCE: VESTAVBA ODDĚLENÍ MŠ DO OBJEKTU OÚ RYNOLTICE VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST - VÝKAZY VÝMĚR SPECIALISTŮ PSV JSOU UVEDENY PŘÍMO V PŘÍSLUŠNÝCH POLOŽKOVÝCH SOUPISECH PRACÍ.

Více

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17 EXPERTNÍ KANCELÁŘ V OBORU STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PORUCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, DIAGNOSTIKY A SANACÍ MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax 272 651 899 STUDIE PRO OPRAVU

Více

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4 CASUA spol. s r.o. Strana 1/45 31.08.2005 OBSAH: 1.ÚVOD...3 2.GEOLOGICKÉ POMĚRY...3 3.BOURACÍ PRÁCE...3 4.ZÁKLADY A VÝKOPY...5 5.SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...6 6.STÁVAJÍCÍ KOMÍNY...8 7.VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...9

Více

Ing. Vladimíra Pokorná

Ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

D Í L N A N Á R O D Ů

D Í L N A N Á R O D Ů I N T E R N A C I O N Á L N Í B E Z B A R I É R O V É K U L T U R N Í C E N T R U M S D Í L E N Í P O Z I T I V N Í CH V L N A V I B R A C Í L E I P Z I G D Í L N A N Á R O D Ů ONDŘEJ ŠVÁB A T E L I E

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

Zadávací dokumentace. Práce a dodávky HSV. Stavba: Stavení úpravy a udžovací práce na objektu obecního přadu Objekt: č.p. 1 Rohoznice Datum: JKSO:

Zadávací dokumentace. Práce a dodávky HSV. Stavba: Stavení úpravy a udžovací práce na objektu obecního přadu Objekt: č.p. 1 Rohoznice Datum: JKSO: HSV 1 014 310279841 2 012 317121102 3 593 593211010 4 014 319201253 Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem IV Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem Před aplikací tepelné izolace na plochu fasády věnujte patřičnou pozornost technickému stavu podkladních vrstev, zvláštní pozornost by měla být věnována

Více

Polyfunkční dům Střížkov, Praha 8

Polyfunkční dům Střížkov, Praha 8 Soubor stěn vnitřních stropů vnitřních Garáže, sklípky, technické prostory, šachty aj.: začištěný (pohledový) beton a (otěruvzdorná), u vyzdívek VPC omítka s kovovými rohovými lištami, nátěr bílý Schodiště:

Více

Technická zpráva. Všeobecně

Technická zpráva. Všeobecně Technická zpráva Všeobecně Název stavby : STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVOZNÍ BUDOVY STŘÍLKY Místo stavby : Střílky, parc. č. 312/1, 383 Kraj : Zlínský Stavební úřad : Koryčany Investor : Správa a údržba silnic Kroměřížska,

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

REKAPITULACE STAVBY. Sběrný dvůr na parc.č. 1740/4, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku CZK 0.00. Cena s DPH 0.00. Cena bez DPH. aa2322.

REKAPITULACE STAVBY. Sběrný dvůr na parc.č. 1740/4, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku CZK 0.00. Cena s DPH 0.00. Cena bez DPH. aa2322. REKAITULACE STAVBY Kód: aa2322 KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj rojektant: IČ: DIČ: oznámka: Cena bez DH DH základní snížená 0.00 Sazba daně Základ daně Výše daně

Více

Novinky a změny Cenová úroveň: 2015/I.

Novinky a změny Cenová úroveň: 2015/I. Novinky a změny Cenová úroveň: 2015/I. AKTUALIZACE Úvod: Nové položky jsou přidávány na základě průběžného sledování trhu, zejména aktuálních potřeb realizačních firem při oceňování stavebních zakázek

Více

REKONSTRUKCE A REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU

REKONSTRUKCE A REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU REKONSTRUKCE A REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU zateplení obvodového pláště oprava střechy zateplení ostění výměna atiky sanace balkónů zateplení a výměna parapetů výměna zábradlí výměna hromosvodů sanace

Více

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRE PREVEDENIE ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TEHLOVÝMI PÁSIKMI tepelno-izolačné systémy Obkladové pásky 41 Rotterdam OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. S m l u v n í s t r a n y Objednatel : Název : Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. se

Více

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV KUTNAR HISTORIE VZNIKU NOREM HYDROIZOLACE 2 UNIDEK ZKUŠENOSTI S UNIVERZÁLNÍM UKONČOVACÍM

Více