TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY REVCO TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS TECHNICKÉ DETAILY PŘÍLOHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY REVCO TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS TECHNICKÉ DETAILY PŘÍLOHY"

Transkript

1 TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY REVCO REVCOVER P a REVCOVER M TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS TECHNICKÉ DETAILY PŘÍLOHY

2 Obsah 1. Kompozitní tepelně izolační systémy (ETICS) REVCOVER 1.1. Použití systémů 1.2. Popis systémů 1.3. Projektová příprava 1.4. Technická specifikace nároků na podklad 1.5. Podmínky pro realizaci 1.6. Přípravné práce 1.7. Nevhodné odstíny pro ETICS 2. Kontaktní tepelně izolační systém REVCOVER P 2.1. Technická specifikace systému 2.2. Technická specifikace skladby systému 2.3. Výrobní kontrola a řídění kvality 2.4. Technická specifikace komponentů 2.5. Montáž systému 2.6. Technické detaily 3. Kontaktní tepelněizolační systém REVCOVER M 3.1. Technická specifikace systému 3.2. Technická specifikace skladby systému 3.3. Výrobní kontrola a řídění kvality 3.4. Technická specifikace komponentů 3.5. Montáž systému 3.6. Technické detaily 4. Kontrola kvality 4.1. Technické a užitkové vlastnosti konečných povrchových úprav 4.2. Kontrola kvality v průběhu realizace prací 4.3. Doporučené složení pracovní čety 4.4. Základní vybavení pracovní čety 5. Pokyny pro údržbu a užívání ETICS 5.1. Čištění fasád 5.2. Údržba a obnova funkce fasád 5.3. Opravy mechanických poškození ETICS 6. Všeobecné ustanovení 6.1. Prohlášení shody 6.2. Garanční podmínky 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 8. Závěrečné doporučení

3 1. Kompozitní tepelněizolační systémy (ETICS) REVCOVER 1.1. Použití systemů Kontaktní tepelněizolační systémy REVCOVER slouží ke zvýšení tepelného odporu obvodových stěn budov. Obvodový plášť může být z betonu, porobetonu, cihlového zdiva nebo jiných materiálů s dostatečně rovinným a pevným povrchem fasádní plochy Použití systémů REVCOVER P Tepelněizolační systém s tepelným izolantem z polystyrenu, je to systém lepený s pojistným mechanickým kotvením. REVCOVER M Tepelněizolační systém s tepelným izolantem z minerální vlny, je to systém mechanicky kotvený s doplňkovým lepením. Všechny materiály použité v tepelněizolačních systémech REVCOVER jsou ve vzájemném souladu z hlediska fyzikálně mechanických a chemických včetně propustnosti vodních par. Pro kontaktní tepelněizolační systémy REVCOVER byla vydáná evvropská technická schválení (ETA) a systémy kontroly kvylity výrobce jsou certifikované autorizovanou institucí. Dokladem toho jsou ES vyhlášení shody, které byly vystavené na systémy REVCOVER P a REVCOVER M Projektová příprava Realizace tepelněizolačních systémů REVCOVER na konkrétní objekt si žádá zpracování projektové dokumentace. Je nutné respektovat fakt, že pokud je dílo realizované bez projektu, zodpovědnost za správný návrh skladby ve vztahu k platným předpisům a normám v místě a čase realizace přebírá montážní organizace zhotovitel ETICS. Projekt musí obsahovat: - Technickou zprávu s nejdůležitějšími údaji o konkrétní skladbě ETICS, barevném řešení, technologických podmínkách a postupech pro realizaci kontaktních tepelněizolačních systémů REVCOVER. - Tepelně technické posouzení stavu objektu před zateplením pro potřebu stanovení tloušťky tepelné izolace, posouzení vlivu zvýšení odporu difuze vodních par na konstrukci obvodového pláště, hlavně u plášťů z porobetonových či jiných lehčených nasákavých materiálů. - Staticko konstrukční řešení, které musí obsahovat způsob kotvení tepelné izolace na stávající podklad. - Jednoznačné určení, či je možné původní omítku nebo jinou povrchovou úpravu podkladu ponechat, nebo je nutné ji odstranit. - Stanovení počtu, typu a rozmístění hmoždinek v závislosti na podkladu a výšce objektu, na který se system bude kotvit (na základě zkouškou zjištěných hodnot únosnosti hmoždinek). - Požárně technické posouzení skladby ETICS ve vztahu k požadavkům národních a evropských norem, platných v místě a čase realizace. - Technické řešení detailů zateplení, které musí obsahovat specifické detaily, hlavně v nároží, u atiky, v místě přechodu do spodní stavby, styku s okny, dveřmi, dilatační detaily a detail upevnění bleskosvodů,pož. žebříků a pod. Projektová dokumentace pro zaplení budov musí být vyhotovená ve smyslu právních předpisů, platných v místě realizace. Dodatečné zateplování existujících staveb, musí být obyčejně řešeno formou stavebního povolení Technická specifikace nároků na podklad Tepelněizolační systém REVCOVER je možné použít na suchý podklad, zbavený biotického napadení, nečistot, výkvětů, mastnot a nesoudržných částí. Průměrná soudržnost podkladu by měla být 200kPa, nejmenší přípustná hodnota soudržnosti je 80kPa. Nejvyšší dovolená odchylka podkladu pro lepení bez vyrovnávání podkladu je 20mm/1m. Odchylky místní rovinnosti se kontrolují 1m latí.

4 Z požárně technického hlediska je nutné zabezpečit podklad s požární klasifikací A1 nebo A2, s2, d0 podle ČSN EN Nevhodným podkladem pro lepení ETICS jsou kovy, dřevo a materiály na bázi dřeva, skla, plastů, laminatů a živice. Za nevhodný podklad pod ETICS je také nutno považovat podklad vykazující vyšší jak ustálenou vlhkost obvyklou pro danný materiál. Podklad je v tomto stavu nutné před montáží ETICS sanovat a vysušit dle pokynů projektové dokumentace Podmínky pro realizaci ETICS REVCOVER Všeobecně platné podmínky pro realizaci ETICS Při aplikaci ETICS REVCOVER na konkrétním objektě je potřeba: - používat výhradně komponenty materiály a výrobky dodávané firmou Revco Slovakia s.r.o. (nebo jejími smluvními partnery) výrobcem systemů REVCOVER, které splňují vlastnosti uvedené v dokumentaci systému REVCOVER - používat materiály a výrobky, které mají na obale označeného výrobce materialu, číslo výrobní šarže, návod na použití a další případné údaje nutné k bezchybnému zpracování. - dodržovat projekt resp. návrh zateplení objektu - dodržovat technické podmínky a technologický postup vydaný firmou REVCO, včetně technických pokynů stanovených příslušnými technickými listmy. - Odevzdávat dokončené dílo vlastníkovi objektu včetně pokynů pro údržbu a garančními podmínkami. Vzory těchto dokumentů poskytuje firma Revco Slovakia s.r.o. výrobce systémů REVCOVER. Při splnění uvedených podmínek REVCO Slovakia s.r.o. jako výrobce systému REVCOVER poskytuje na funkčnost systému ETICS záruku 5 let od dokončení díla Omezení při realizaci systémů REVCOVER Při realizaci povrchových úprav akryl a silicon musí být teplota prostředí, použitých materiálů a podkladu min +5 C. Při realizaci povrchových úprav silikát musí být teplota prostředí, použitých materiálů a podkladu min +8 C a vzdušná vlhkost meší než 70%. Jednotlivé komponenty není možno nijak upravovat ani přidávat jakékoliv přísady včetně přísat proti zamrznutí. Maximální doporučená teplota při realizaci je 30 C. Během realizace je nutné fasádu chránit před působením přímého slunečního záření, silného větru a deště. Doporučujeme ochranu lešení z venkovní strany sítěmi Omezení použítí systémů REVCOVER z hlediska požární bezpečnosti Návrh a použití sytémů REVCOVER z hlediska požární bezpečnosti musí respektovat v současnosti platné právní předpisy, které blíže upravují možnost použití jednotlivých druhů tepelněizolačních systémů s ohledem na požární bezpečnost staveb. Použití pěnových plastů (EPS) je obvykle omezené výškovou polohou požárních úseků objektu (22,5m STN ) Omezení používání systémů z hlediska mechanického namáhání Systémy zaručují při dodržení předepsaných tloušťek vrstev dostatečnou odolnost vůči běžnému mechanickému poškození. Mechanickou odolnost ETICS v přízemní části je možné zvýšit vůči násilnému mechanickému poškození zdvojením armovací vrstvy Ostatní omezení Tmavé barevné odstíny tenkovrstvých omítek se stupněm světelné odrazivosti (HBW) menším jak 25 nejsou vhodné jako povrchová úprava ETICS. Upozornit uživatele systemů na zákaz svévolného zasahování do systemů (montáž antén apod.). Montáž je nutné zabezpečit odborným způsobem tak, aby se zabránilo vnikání vody do konstrukce systemů či jinému poškození. Všechny detaily prostupů a konstrukčních návazností musí být vodotěsné Přípravné práce Před zahájením prací je potřebné věnovat mimořádnou pozornost kvalitě podkladu a úpravě klempířských výrobků a detailů. Práce je možné vykonávat z lešení, závěsné lávky nebo šplhací plošiny. Vhodné řešení závisí na typu objektu a dodavatelské firmě.

5 Lešení je nutné odsadit od budovy více jak při běžných pracech kvůli možnosti manipulace s izolačními deskami v úrovni podlah. V úvahu je nutné brát I tloušťku izolačních desek. Vždy je však nutno doržet podmínky BOZP. Plochu podkladu je třeba překontrolovat a upravit dle požadavků uvedených v bodě 4. Při úpravě, resp. výrobě nových klempířských výrobků je nutné uvažovat s konečnou sílou systemu. Proto je potřeba rozšířit parapetní plechy, oplechování atiky a římsy, odsadit od budovy střešní svody, bleskosvody, větráky apod. Před začatím montáže systému je take třeba ukončit všechny mokré procesy v interiéru objektu (vnitřní omítky, podladhy apod.) 1.7. Nevhodné odstíny pro ETICS Pro kontaktní tepelně izolační systémy není možné používat odstíny vzorkovníku REVCO VARIO (a jiných) s hodnotou světelné odrazivosti (HBW) nižší jak 25. U těchto odstínů hrozí přehřívání povrchu ETICS a následné mechanické poškození.

6 Kontaktní tepelněizolační systém REVCOVER P ETA č.08/0043

7 2. Kontaktní tepelně izolační system REVCOVER P 2.1. Technická specifikace systému Kontaktní tepelněizolační systém REVCOVER P je systém s tepelným izolantem ze stabilizovaného expandovaného pěnového polystyrenu, který je kotvený s pojistným mechanickým kotvením hmoždinkami. Povrchovou úpravu systému tvoří armovací vrstva a probarvená tenkovrstvá ušlechtilá omítka. Použití systému je omezené výškou 22,5m Technická specifikace skladby REVCOVER P vychází z ETA č.08/ Revcofix lepicí stěrka Lepení fasádních desek z polystyrenu na podklad Spotřeba cca 4kg/m 2 Technologická přestávka min.24hodin Fasádní izolační desky EPS-F70, EPS-F100 Tepelná izolace systému Tloušťky 5-17cm Revco hmoždinky Mechanické kotvení izolačních desek k podkladu Min 2ks na jednu desku Návrh na základě statického posouzení Revco sklotextilní mřížka Vyztužení vrchního souvrství systému Spotřeba 1,1bm/m Revcofix lepicí stěrka Stěrkování povrchu fasádních izolačních desek a kladení výztužné sklotextilní mřížky Spotřeba cca 3kg/m Revco Primer Omítkový základ, příprava podkladu pro aplikaci finální omítky Technologická přestávka min 24 hodin Revco Putz omítka (akryl, silicon, silikát) Probarvená tenkovrstvá omítka různých zrnitostí, 2 struktury 2.3. Výrobní kontrola a řízení kvality Výrobcové jednotlivých komponentů vykonávají v průběhu výroby ve vlastních laboratořích výrobně kontrolní zkoušky, kterými ověřují kvalitu vstupních surovin a hotových výrobků podle příslušných evropských norem resp. právních předpisů. Výsledky zkoušek jsou podkladem pro vystavení dokladu o kvalitě každé dodávky. Systémy řízení kvality jednotlivých komponentů byly prověřeny pracovníky TZUS v souvislosti s certifikací resp. osvědčováním.

8 2.4. Technická specifikace komponentů Revcofix lepicí stěrka : cement, disperse, křemičítý písek, přísady Velikost zrna : max. 0,3mm Objemová hmotnost v suchém stavu : 1300kg/m 3 Přídržnost : 0,6Mpa Součinitel tepelné vodivosti l : 0,6W/m.K Faktor difuzního odporu : 50 Spotřeba na lepení : 4-5kg/m 2 Spotřeba na stěrkování : 3-4kg/m 2 Celková spotřeba : 7-9kg/m 2 : 25kg papírový pytel s izolační vložkou : v suchu na dřevěných paletách 12 měsíců Zpracovatelnost : 2 hodiny po rozmíchání vodou Pracovní teplota : nesmí klesnout pod 5 C : EXCELMIX s.r.o Fasádní izolační desky (EPS) : expandovaný polystyrenový ganulát Objemová hmotnost : 15-18kg/m 3 Formát : 1000mm x 500mm Síla : mm Pevnost v tahu : 0,15MPa Součinitel tepelné vodivosti : 0,039 W/m.K Faktor difuzního odporu : Třída reakce na oheň podle EN ISO : E : foliované balíky cca 0,27-0,3 m 3 /balík : chránit před sluncem a mechnickým pošk. : musí splňovat uvedené vlastnosti (např. Styrotrade, Penopol, Riggips...) Izolační desky z XPS : extrudovaný polystyrenový ganulát Objemová hmotnost : kg/m 3 Formát : 1250mm x 600mm Síla : 20mm-100mm Součinitel tepelné vodivosti : 0,0316 W/m.K Třída reakce na oheň podle EN ISO : E : foliované balíky cca 0,27-0,3 m 3 /balík : chránit před sluncem a mechnickým pošk. : musí splňovat uvedené vlastnosti (např. Styrotrade, Penopol, URSA,...) Sklotextilní mřížka : skelná vlákna se speciální povrchovou úpr. Plošná hmotnost : min 145 g/m 2 Velikost oka : 3,5 mm x 4,5mm Pevnost v tahu : 1500 N/50mm Spotřeba : 1,1m 2 /m 2 : role á 55m 2 : nastojato v suchu : Vertex, a.s.

9 Revco Primer : akrylátová disperse, min. plniva, pigment Obsah pevných částic : 58% Spotřeba material : 0,2kg/m 2 Objemová hmotnost : 1,6kg/lt Hodnota Ph : 9 : 3,75kg/ 15kg plastové vědra : v chladě, suchu, min 5 C, max 24 měsíců Pracovní teplota : min 5 C : Revco Magyarország Kft Revco akrylátová omítka : akrylátová disperse, min. plniva, pigment Obsah pevných částic : 58% Objemová hmotnost : 1,85kg/lt Součinitel tepelné vodivosti : 0,7W/m.K Faktor difuzního odporu : 119 Hodnota Ph : 9 : 3,75kg/ 15kg plastové vědra : v chladě, suchu, min 5 C, max 24 měsíců Pracovní teplota : min 5 C Spotřeby : dle zrnitosti a struktury vis technický list : Revco Magyarország Kft Revco silikonová omítka : silikonová disperse, min. plniva, pigment Obsah pevných částic : 58% Objemová hmotnost : 1,85kg/lt Součinitel tepelné vodivosti : 0,7W/m.K Faktor difuzního odporu : 119 Hodnota Ph : 9 : 15kg plastové vědra : v chladě, suchu, min 5 C, max 24 měsíců Pracovní teplota : min 5 C Spotřeby : dle zrnitosti a struktury vis technický list : Revco Magyarország Kft Revco Granit/Minigranit : akrylová disperse, min. plniva, pigment Obsah pevných částic : 80% Objemová hmotnost : 1,60kg/lt Hodnota Ph : 9 : 15kg plastové vědra : v chladě, suchu, min 5 C, max 24 měsíců Pracovní teplota : min 5 C Spotřeby : 3 5kg/m 2 : Revco Magyarország Kft Revco hmoždinky Průměr terče Průměr dříku Mechanické vlastnosti Označení: Ejotherm NT U : ETA 05/2009 Ejotherm NTK U : ETA 07/0026 Ejotherm STR U : ETA 04/0023 : 60mm : 8mm : v kartoně po 100ks nebo 200ks : vis tech. listy výrobce Koelner KI8M : ETA 06/0191 : EJOT, Koelner, Kofta

10 Kompletační materiál Soklový profil hliníková lišta na zakončení tepelněizolačního systému Revco nad terénem, resp. okeními otvory Rohová lišta Hliníková nebo pvc lišta s nalepeným pruhem sklotextilní mřížky na ochranu vnějších rohů systému Dilatační okenní profil slouží k dilataci a připojení systému u rámů oken a dveří Okenní lišta s okapničkou slouží k ukončení systému nad okny a dveřmi

11 2.5. Montáž kontaktního tepelněizolačního systému REVCOVER P Míchání Refcofix lepicí stěrky Do 6lt čisté studenné vody nasypte 1 pytel (25kg) suché směsi a dobře promíchejte vřetenovým míchadlem. Otáčky nesmí překočit 200 ot/min., nechte 10min stát a znovu promíchejte. V případě potřeby se upraví konzistence stěrky přidáním vody či suché směsi a znovu se promíchá. Zpracovatelnost takto připravené směsi je cca 2 hodiny Založení systému u soklu Na podklad připevníme v požadované výšce soklový hliníkový profil nebo hoblovanou lať. Doržujte rovinnost montáže. Případné nerovnosti pod lištou vyrovnejte podložkami soklové lišty. Při zakládání soklu pomocí hoblované latě, naneseme na stěnu tesně nad připevněnou lať vrstvu Revcofix stěrky, do které vložíme sklotextilní mřížku. Sklotextilní mřížku ukládáme tak, že na stěnu v závislosti na síle systému lepíme ca 20 cm, zbytek, který se později přehne přez izolační desky, necháme viset přes lať. Po nalepení první řady desek se síťka přehne přes desku a přichytí se do lepicí stěrky. Pomocká lať se po kotvení systému odstraní. Při použití soklového profilu ukládáme izolační desky s nanesenou lepicí vrsvou revcofix přímo do profilu Lepení izolačních desek EPS Po uložení spodní řady pokračujeme v kladení desek v jednotlivých řadách na vazbu směrem nahoru, přičemž dbáme, aby mezi jednotlivými deskami nevznikaly mezery. Při kladení desek na nároží budovy, u okenních parapetů, atik apod., je třeba dodržovat konstrukční detaily. Rovinnost desek se kontroluje během realizace vodováhou a dvoumetrovou latí. Po přilepení desek a zatvrdnutí lepicí stěrky (min 48hodin) se provádí dodatečné kotvení hmoždinkami (min 2ks na desku vis projekt). Počet a druh hmoždinek se odvíjí od kvality podkladu a musí být stanovený statickým výpočtem na základě zkouškou zjištěné únosnosti hmoždinek. Hmoždinky musí být kotvéne min 40mm v nosné konstrukci obvodového pláště. Na roh objektu se použijí min 2 hmoždinky na 1 desku ve vzdálenosti 10cm od původního rohu (viz detail č.3 kotevní plan EPS) Poznámka: Do porezních materiálů se otvor pro hmoždinky vrtá bez příklepu. Průměr vrtáku je 8mm (dle průměru hmoždinky). Pokud systém přiléhá až k terénu, je třeba do výšky min 30 cm nad terénem použít desky z extrudovaného polystyrenu s oboustranně zdrsněným povrchem Broušení polystyrenových desek Po dokonalém zatuhnutí lepicí stěrky (1-2dny) se přistoupí k přebroušení polystyrenových desek, aby se odstranily drobné nerovnosti a výstupky. Účelem broušení je dosáhnou dokonale rovnou plochu fasády, protože ostatními úkony se dosažená rovinnost už pouze kopíruje. Broušení se provádí brusnou deskou, rovinnost se kontroluje dvoumetrovou latí. Rovinnost by měla být 3mm na 2m lati Vytvoření výztužné vrstvy se sklotextilní mřížkou Stěrkování s armováním se provádí vždy zhora dolů. Na polystyrenové desky se nanese nerezovým zubovým hladítkem s velikostí zubů 10 x 10mm Revcofix stěrka, do které se vtlačí sklotextilní mřížka, pro snadnější manipulaci nastřihaná na pásy dle potřebné délky. Jednotlivé kusy tkaniny se překládají o 10cm. Pomocí nerezového hladítka se tkanina vtlačí ro stěrky a dokonale se vyhladí. Po zahlazení a stažení přebytečné stěrky je tloušťka vrstvy stěrky s mřížkou 3-4mm. Na rozích se ukládá rohová lišta s tkanou, případně se může uložit sklotextilní mřížka dvojmo s přesahem 20mm od rohu. Do výšky 1.NP se doporučuje vyztužit fasádu vzhledem k zvýšenému mechanickému namáhání, dvojitým uložením sklotextilní mřížky. V tomto případě se druhá vrstva stěrky s mřížkou provádí na zaschlou první vrstvu. V rozích otvorů se před celoplošným armováním, nalepí diagonálně přídavný pruh armovací mřížky v pásu ca 50 x 25cm, který zajišťuje přenos smykových napětí (detail č.4). Výztužnou vrstvu je nutné realizovat nejpozději do 14 dní od nalepení izolačních desek. Pokud se tato doba nedodrží, musí být desky před armováním znovu přebroušené.

12 Penetrace omítkovým základem Primer Po dokonalém vyzrátí armovací vrstvy, obvykle po 7 dnech, se přistoupí k penetraci základním nátěrem. Předtím se mohou případné nerovnosti přebrousit brusným papírem. Omítkový základ se dokonale promíchá a poté se nanáší štětkou nebo válcem. Dle typu podkladu a počasí se nechá vyschnout min 24 hodin. Upozornění: Při vlhkém počasí (vysoká vlhkost vzduchu, mlha) je třeba počítat s delším časem pro vyzrátí podkladní vrstvy, jinak hrozí nebezpečí tvorby skvrn na finální omítce. Teplota vzduchu a podkladu nesmí během realizace klesnout pod 5 C. Všechny okolní plochy, které se neaplikují, je třeba chránit před znečištěním Nanášení tenkovrstvé omítky Revco Před aplikací omítek je třeba zkontrolovat čísla odstínů, zrnitost a šarže. Nanášení omítky se realizuje po dokonalém zaschnutí podkladního nátěru (min 24hodin). Obsah nádoby před aplikací dokonale promíchat pomaluběžným míchadlem. Strukturputz rýhovaná struktura: omítka se nanáší hladídkem z nerezu v síle zrna, následně se vodorovnými nebo svislými pohyby plastového hladítka vytvoří požadovaná struktura. Spachtelputz zatřená struktura: omítka se nanáší hladídkem z nerezu v síle zrna, následně se krouživými pohyby plastového hladítka vytvoří požadovaná struktura. Styk dvou barevných odstínů nebo ukončení se provádí pomocí lepicí papírové pásky. Upozornění: Pracovat výhradně v teplotách vzduchu a podkladu od 5 C 30 C, omítku chránit po dobu aplikace a zrání před přímým slunečním zářením, silným větrem a deštěm. Znečištěná místa okamžitě umýt vodou. Pro ucelené plochy fasády nutno používat stejnou výrobní šarži omítky. Delší přestávky jsou během aplikace na ucelené ploše nepřípustné. Opticky ucelené plochy se doporučuje realizovat v jednom pracovním cyklu bez přerušení pro dosažení esteticky dokonalého provedení.

13 Kontaktní tepelněizolační systém REVCOVER M ETA č.08/0037

14 3. Kontaktní tepelně izolační systém REVCOVER M 3.1. Technická specifikace systému Kontaktní tepelněizolační system REVCOVER M je systém s tepelným izolantem z minerální vlny, který je mechanicky kotvený s doplňkovým lepením. Povrchovou úpravu systému tvoří armovací vrstva a probarvená tenkovrstvá ušlechtilá omítka. Použití systému není omezené výškou Technická specifikace skladby REVCOVER M vychází z ETA č.08/ Revcofix lepicí stěrka Lepení fasádních desek z polystyrenu na podklad Spotřeba cca 4kg/m 2 Technologická přestávka min.24hodin Revco minerální fasádní desky Tepelná izolace s kolmým nebo podélným vláknem Tloušťky 5-17cm Revco hmoždinky Mechanické kotvení izolačních desek k podkladu Min 2ks na jednu desku Návrh na základě statického posouzení Revco sklotextilní mřížka Vyztužení vrchního souvrství systému Spotřeba 1,1bm/m Revcofix lepicí stěrka Stěrkování povrchu fasádních izolačních desek a kladení výztužné sklotextilní mřížky Spotřeba cca 3kg/m Revco Silicat Primer Omítkový základ na bázi vodního skla pod silikátové omítky Technologická přestávka min 24 hodin Revco Primer Omítkový základ, příprava podkladu pro aplikaci finální omítky Technologická přestávka min 24 hodin Revco Putz omítka (akryl, silicon, silikát) Probarvená tenkovrstvá omítka různých zrnitostí, 2 struktury 3.3. Výrobní kontrola a řízení kvality Výrobcové jednotlivých komponentů vykonávají v průběhu výroby ve vlastních laboratořích výrobně kontrolní zkoušky, kterými ověřují kvalitu vstupních surovin a hotových výrobků podle příslušných evropských norem resp. právních předpisů. Výsledky zkoušek jsou podkladem pro vystavení dokladu o kvalitě každé dodávky. Systémy řízení kvality jednotlivých komponentů byly prověřeny pracovníky TZUS v souvislosti s certifikací resp. osvědčováním.

15 3.4. Technická specifikace komponentů Revcofix lepicí stěrka : cement, disperse, křemičítý písek, přísady Velikost zrna : max. 0,3mm Objemová hmotnost v suchém stavu : 1300kg/m 3 Přídržnost : 0,6Mpa Součinitel tepelné vodivosti l : 0,6W/m.K Faktor difuzního odporu : 50 Spotřeba na lepení : 4-5kg/m 2 Spotřeba na stěrkování : 3-4kg/m 2 Celková spotřeba : 7-9kg/m 2 : 25kg papírový pytel s izolační vložkou : v suchu na dřevěných paletách 12 měsíců Zpracovatelnost : 2 hodiny po rozmíchání vodou Pracovní teplota : nesmí klesnout pod 5 C : EXCELMIX s.r.o Fasádní minerální izolační desky : minerální vlna, umělé živice Objemová hmotnost : 145 kg/m 3 Formát : 1000mm x 500mm Síla : mm Pevnost v tahu : 0,015MPa Součinitel tepelné vodivosti : 0,040 W/m.K Faktor difuzního odporu : 3,3 Třída reakce na oheň podle EN ISO : A1 : foliované balíky cca 0,1-0,3 m 3 /balík : chránit před sluncem a mechnickým pošk. : musí splňovat uvedené vlastnosti (např. Rockwool, Knauf, Nobasil...) Izolační desky z XPS : extrudovaný polystyrenový ganulát Objemová hmotnost : kg/m 3 Formát : 1250mm x 600mm Síla : 20mm-100mm Součinitel tepelné vodivosti : 0,0316 W/m.K Třída reakce na oheň podle EN ISO : E : foliované balíky cca 0,27-0,3 m 3 /balík : chránit před sluncem a mechnickým pošk. : musí splňovat uvedené vlastnosti (např. Styrotrade, Penopol, URSA,...) Sklotextilní mřížka : skelná vlákna se speciální povrchovou úpr. Plošná hmotnost : min 145 g/m 2 Velikost oka : 3,5 mm x 4,5mm Pevnost v tahu : 1500 N/50mm Spotřeba : 1,1m 2 /m 2 : role á 55m 2 : nastojato v suchu : Vertex, a.s.

16 Revco silicat Primer : draselné vodní sklo, min. plniva, pigment Obsah pevných částic : 58% Spotřeba material : 0,15-0,20kg/m 2 Objemová hmotnost : 1,75kg/lt Hodnota Ph : 12 :15kg plastové vědra : v chladě, suchu, min 5 C, max 24 měsíců Pracovní teplota : min 5 C : Revco Magyarország Kft Revco Primer : akrylátová disperse, min. plniva, pigment Obsah pevných částic : 58% Spotřeba material : 0,2kg/m 2 Objemová hmotnost : 1,6kg/lt Hodnota Ph : 9 : 3,75kg/ 15kg plastové vědra : v chladě, suchu, min 5 C, max 24 měsíců Pracovní teplota : min 5 C : Revco Magyarország Kft Revco akrylátová omítka : akrylátová disperse, min. plniva, pigment Obsah pevných částic : 58% Objemová hmotnost : 1,85kg/lt Součinitel tepelné vodivosti : 0,7W/m.K Faktor difuzního odporu : 119 Hodnota Ph : 9 : 3,75kg/ 15kg plastové vědra : v chladě, suchu, min 5 C, max 24 měsíců Pracovní teplota : min 5 C Spotřeby : dle zrnitosti a struktury vis technický list : Revco Magyarország Kft Revco silikonová omítka : silikonová disperse, min. plniva, pigment Obsah pevných částic : 58% Objemová hmotnost : 1,85kg/lt Součinitel tepelné vodivosti : 0,7W/m.K Faktor difuzního odporu : 119 Hodnota Ph : 9 : 15kg plastové vědra : v chladě, suchu, min 5 C, max 24 měsíců Pracovní teplota : min 5 C Spotřeby : dle zrnitosti a struktury vis technický list : Revco Magyarország Kft Revco silikátová omítka : draselné vodní sklo, min. plniva, pigment Obsah pevných částic : 58% Objemová hmotnost : 1,85kg/lt Součinitel tepelné vodivosti : 0,7W/m.K Faktor difuzního odporu : 119 Hodnota Ph : 12 : 15kg plastové vědra : v chladě, suchu, min 5 C, max 24 měsíců Pracovní teplota : min 5 C Spotřeby : dle zrnitosti a struktury vis technický list : Revco Magyarország Kft.

17 Revco Granit/Minigranit : akrylová disperse, min. plniva, pigment Obsah pevných částic : 80% Objemová hmotnost : 1,60kg/lt Hodnota Ph : 9 : 15kg plastové vědra : v chladě, suchu, min 5 C, max 24 měsíců Pracovní teplota : min 5 C Spotřeby : 3 5kg/m 2 : Revco Magyarország Kft Revco hmoždinky Průměr terče Průměr dříku Mechanické vlastnosti Označení: Ejotherm NT U : ETA 05/2009 Ejotherm NTK U : ETA 07/0026 Ejotherm STR U : ETA 04/0023 : 60mm : 8mm : v kartoně po 100ks nebo 200ks : vis tech. listy výrobce Koelner KI8M : ETA 06/0191 : EJOT, Koelner, Kofta Kompletační materiál Soklový profil hliníková lišta na zakončení tepelněizolačního systému Revco nad terénem, resp. okeními otvory Rohová lišta Hliníková nebo pvc lišta s nalepeným pruhem sklotextilní mřížky na ochranu vnějších rohů systému Dilatační okenní profil slouží k dilataci a připojení systému u rámů oken a dveří Okenní lišta s okapničkou slouží k ukončení systému nad okny a dveřmi

18 3.5. Montáž kontaktního tepelněizolačního systému REVCOVER M Míchání Refcofix lepicí stěrky Do 6lt čisté studenné vody nasypte 1 pytel (25kg) suché směsi a dobře promíchejte vřetenovým míchadlem. Otáčky nesmí překočit 200 ot/min., nechte 10min stat a znovu promíchejte. V případě potřeby se upraví konzistence stěrky přidáním vody či suché směsi a znovu se promíchá. Zpracovatelnost takto připravené směsi je cca 2 hodiny Založení systému u soklu Na podklad připevníme v požadované výšce soklový hliníkový profil nebo hoblovanou lať. Doržujte rovinnost montáže. Případné nerovnosti pod lištou vyrovnejte podložkami soklové lišty. Při zakládání soklu pomocí hoblované late, naneseme na stěnu tesně nad připevněnou lať vrstvu Revcofix stěrky, do které vložíme sklotextilní mřížku. Sklotextilní mřížku ukládáme tak, že na stěnu v závislosti na síle systému lepíme ca 20 cm, zbytek, který se později přehne přez izolační desky, necháme viset přes lať. Po nalepení první řady desek se síťka přehne přes desku a přichytí se do lepicí stěrky. Pomocká lať se po kotvení systému odstraní. Při použití soklového profilu ukládáme izolační desky s nanesenou lepicí vrsvou revcofix přimo do profilu Lepení minerálních izolačních desek Postup lepení minerálních desek s podélným vláknem je stejný jako u systému REVCOVER P. U lamelových desek s kolmým vláknem se doporučuje celoplošné lepení. Pokud systém přiléhá až k terénu, je třeba do výšky min 30 cm nad terénem použít desky z extrudovaného polystyrenu s oboustranně zdrsněným povrchem Mechanické kotvení, stěrkování, armování U minerálních desek s podélným vláknem se vykonává jejich mechanické kotvení hmoždinkami v počtu 6ks/m 2, v rozích se osadí 12ks/m 2 v pruzích, jejichž šířka závisí na délce objektu: Délka objektu šířka pruhu, kde jsou použity hmoždinky v množství 12ks/m 2 Do 9m2 1m 9-12m 1,5m nad 12m 2m U lamelových minerálních desek s kolmou orientací vláken je kotvy nutné doplnit přídavnými talířkami o průměru 140mm. Po osazení hmoždinek se na minerální desky realizuje vyrovnávací z Revco lepicí stěrky (spotřeba ca 4kg/m 2 ) a nechá se vyzrát minimálně tři dny. Následuje realizace výztužné vrstvy. Do čerstvé lepicí stěrky se zatlačí sklotextilní mřížka ve svislých pruzích s minimálním překrytím 10cm (spotřeba 3kg/m 2 ). Mřížka se vtlačuje postupně vždy zhora dolů. Výztužná vrstva se nechá vyzrát min 7 dní. V rozích otvorů se před celoplošným armováním, nalepí diagonálně přídavný pruh armovací mřížky v pási ca 50 x 30cm, který zajišťuje přenos smykových napětí (detail č.4). Nalepené minerální desky je nutné chránit před navlhnutím (sníh, déšť apod.). Upozornění: Při kladení desek z minerální vlny je nutné dodržovat pokyny výrobce minerálních desek. V případě systému REVCOVER M je kotvění minerálních desek vždy nutné. Na kotvení je nutno použít hmoždinky s ocelovým trnem Penetrace omítkovým základem Primer Po dokonalém vyzrátí armovací vrstvy, obvykle po 7 dnech, se přistoupí k penetraci základním nátěrem. Předtím se mohou případné nerovnosti přebrousit brusným papírem. Omítkový základ se dokonale promíchá a poté se nanáší štětkou nebo válcem. Dle typu podkladu a počasí se nechá vyschnout min 24 hodin. Upozornění: Při vlhkém počasí (vysoká vlhkost vzduchu, mlha) je třeba počítat s delším časem pro vyzrátí podkladní vrstvy, jinak hrozí nebezpečí tvorby skvrn na finální omítce. Teplota vzduchu a podkladu nesmí během realizace klesnout pod 5 C (8 C u silikátové penetrace). Všechny okolní plochy, které se neaplikují, je třeba chránit před znečištěním.

19 Nanášení tenkovrstvé omítky Revco Před aplikací omítek je třeba zkontrolovat čísla odstínů, zrnitost a šarže. Nanášení omítky se realizuje po dokonalém zaschnutí podkladního nátěru (min 24hodin). Obsah nádoby před aplikací dokonale promíchat pomaluběžným míchadlem. Strukturputz rýhovaná struktura: omítka se nanáší hladídkem z nerezu v síle zrna, následně se vodorovnými nebo svislými pohyby plastového hladítka vytvoří požadovaná struktura. Spachtelputz zatřená struktura: omítka se nanáší hladídkem z nerezu v síle zrna, následně se krouživými pohyby plastového hladítka vytvoří požadovaná struktura. Styk dvou barevných odstínů nebo ukončení se provádí pomocí lepicí papírové pásky. Upozornění: Pracovat výhradně v teplotách vzduchu a podkladu od 5 C 30 C (8 C -30 C u silikátové omítky), omítku chránit po dobu aplikace a zrání před přímým slunečním zářením, silným větrem a deštěm. Znečištěná místa okamžitě umýt vodou. Pro ucelené plochy fasády nutno používat stejnou výrobní šarži omítky. Delší přestávky jsou během aplikace na ucelené ploše nepřípustné. Opticky ucelené plochy se doporučuje realizovat v jednom pracovním cyklu bez přerušení pro dosažení esteticky dokonalého provedení.

20 4. Kontrola kvality 4.1. Technické a užitkové vlastnosti konečných povrchových úprav Dokončené plochy systému by měly být vždy vzhledově a barevně jednotné, rovnoměrné struktury. Úprava povrchu má působit jako celek estetickým dojmem Kontrola kvality v průběhu realizace prací Kontrola kvality v průběhu realizace prací je zaměřena zejména na tyto činnosti: - Dodržování kvality podkladu (dostatečná nosnost, rovinnost, umytí) - Teplota ovzduší, podkladu a material během realizace, tuhnutí a vytvrzování systému nesmí klesnout pod 5 C (8 C u silikátové omítky) - Bezespárové lepení desek jejichž rovinnost se kontroluje 2m latí - Dodržování kladení desek na vazbu v ploše i na nárožích - Vystěrkování desek armovací stěrkou s výztužnou mřížkou na všech stranách, které jsou v kontaktu s okolním prostředím. - Dodržování vzájemných přesahů síťoviny - Dodržování správné konzistence lepicí stěrky - Kvalitní nanesení omítkového základu - Kvalitní nanesení finální omítky a vytvoření souměrné struktury - Dokonalé zakrytí oken a ploch, které by mohly být znečištěny - Důsledné dodržování kostrukčních detailů - Dodržování technologických přestávek 4.3. Doporučené složení pracovní čety pracovní čety je vždy závislé na způsobu realizace a velikosti pracovních záběrů. Základní četa by se měla skládat ze 3 odborně zaškolených pracovníků a jednoho pomocného pracovníka Základní vybavení pracovní čety - elektrické ruční míchadlo - nůž na izolační desky (pilka) - brusná deska s náhradními brusnými papíry - hladítko z umělé hmoty - zubové hladítko - rohová špachtle (vnitřní, vnější) - špachtle 10cm - velké a malé nerez hladítko - zednická lžíce - vyrovnávací lať 2m - příklepová vrtačka s vrtáky - kladivo

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

Baumit KlebeAnker 88. Baumit KlebeAnker 88. Technický list 1560

Baumit KlebeAnker 88. Baumit KlebeAnker 88. Technický list 1560 Výrobek Použití Technické údaje Plastová lepicí kotva pro lepení tepelně izolačních desek systémů Baumit open a Baumit Wärmedämmverbundsystem EPS bez dodatečného kotvení hmoždinkami. Vhodná pro zdivo z

Více

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System . Technologický předpis Pro kontaktní zateplovací systém Murexin ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál Murexin Energy Saving System 1 Obsah 1. Všeobecné údaje 1.1. Definice a názvosloví 3 1.2. Druhy zateplovacích

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

Baumit StarTrack. Lepicí kotvy Baumit. ...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze

Baumit StarTrack. Lepicí kotvy Baumit. ...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze Baumit StarTrack Lepicí kotvy Baumit...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze Baumit StarTrack Nezbytnou součástí převážné většiny zateplovacích systémů

Více

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ NOVÉ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ pracné použití minerální vlny, možnost vzniku trhlin bez pásů z minerální

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Zdvojování zateplovacích systémů Parametry zateplovacích systémů z devadesátých let minulého století jsou již podle současné

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

Předpis je zpracován ve smyslu nově platné legislativy, národních a evropských technických předpisů, TP CZB, doporučení a norem k datu 1. 6.

Předpis je zpracován ve smyslu nově platné legislativy, národních a evropských technických předpisů, TP CZB, doporučení a norem k datu 1. 6. Pracovní postup Cemix: Lepení ETICS CEMIX THERM na dřevostavby Platnost od 1. června 2011 strana Obsah: 1. Obecné 1 2. Skladba systému 1 2.1. Složení systému 1 2.2. Lepicí hmota 1 2.3. Tepelný izolant

Více

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 5 let záruky ROCKWOOL ECOROCK FF Kompletní fasádní zateplovací systém ÚSPORA NÁKLADŮ KOMFORT BYDLENÍ PESTRÁ PALETA BAREV POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Vhodný pro každou stěnu! Zateplovací systém ECOROCK FF na fasádě

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem IV Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem Před aplikací tepelné izolace na plochu fasády věnujte patřičnou pozornost technickému stavu podkladních vrstev, zvláštní pozornost by měla být věnována

Více

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice Autorizovaná osoba 204 rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice vydává ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném

Více

www.paulin.cz Postup pro navrhování ETICS Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 Paulín CZ, s.r.o.

www.paulin.cz Postup pro navrhování ETICS Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 Paulín CZ, s.r.o. Postup pro navrhování ETICS Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 Paulín CZ, s.r.o. 1 POSTUP PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS PAULÍN THERMOKAPPA 2000 A THERMOKAPPA 3000 3 1.1 Související technické předpisy pro navrhování

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01 PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz INVESTOR: NEUMANN - NBC S.R.O, DĚLNICKÁ

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Spolehlivé upevnění oken na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM PROFI

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM PROFI ZATEPLOVACÍ SYSTÉM PROFI Dokonalé zateplení fasád Stavební materiály nejvyšší kvality Odborné poradenství a servis Spolehlivá systémová řešení Pro novostavby i renovace Vnější kontaktní zateplovací systém-etics

Více

Montážní návod pro vnější kontaktní zateplovací systém

Montážní návod pro vnější kontaktní zateplovací systém Montážní návod pro vnější kontaktní zateplovací systém MISTRAL TECTOTHERM EPS 2012 a MISTRAL TECTOTHERM MW 2012 Pokyny výrobce ETICS pro montáž systémů MISTRAL TECTOTHERM EPS 2012 s izolantem z expandovaného

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému 1. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému www.prostavbu.cz 2. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE Základní prvky fasádního systému

Více

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z TECHNICKÝ LIST SAKRET ZM 10 cementová malta Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro zdění G třídy M 10 dle ČSN EN 998-2, ZA příloha. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Tento článek vznikl na základě zvyšující se poptávky po provedení technického dozoru při výměně výplní otvorů. Jedná se o případy,

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy pro ještě lepší a zdravější bydlení Krásné a zdravé bydlení Systémové řešení pro každou stavbu Regenerace bytových domů Zateplovací systémy Energeticky úsporné bydlení a rentabilní

Více

www.paulin.cz Technologický postup montáže ETICS Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 Paulín CZ, s.r.o.

www.paulin.cz Technologický postup montáže ETICS Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 Paulín CZ, s.r.o. Technologický postup montáže ETICS Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 Paulín CZ, s.r.o. 1 TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE 3 1.1 Podmínky pro montáž systémů 3 1.2 Posouzení a příprava podkladu 4 1.3 Provádění

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky Příprava před zateplením fasády 3. výběr typu fasádní omítky Výběr vhodné omítky závisí na požadovaných vlastnostech materiálu, podmínkách aplikace, požadavcích vyplývajících z konkrétního typu budovy,

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Česká republika

EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Česká republika FASÁDNÍ SYSTÉM NA DŘEVOSTAVBY Montážní návod V e l i m l e de n 2 0 12 1 . 2.8.1. EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Česká republika Montážní návod pro úpravu fasádního líce staveb na dřevité

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY Kategorie použití hmoždinek v souladu s ETAG 014 Kategorie použití jsou defi novány podle podkladních materiálů takto:

TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY Kategorie použití hmoždinek v souladu s ETAG 014 Kategorie použití jsou defi novány podle podkladních materiálů takto: Kategorie použití hmoždinek v souladu s ETAG 014 Kategorie použití jsou defi novány podle podkladních materiálů takto: Kategorie použití A: Kategorie použití B: Kategorie použití C: Kategorie použití D:

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého F146 01/2014 F146 - suchá podlaha pro každého Co všechno potřebujete? 1. 2. 3. 4. Materiál 1. desky Knauf F146 2. tmel Fugenfüller Leicht 3. tmel Uniflott 4. minerální obvodový pásek 5. (podsyp) potřebné

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy Identifikační údaje stavby Název stavby: Stavební úpravy mateřské školy č.p. 36 ulice Rybářská v Hrádku nad Nisou Místo stavby: Stavebník: Charakter stavby: Účel stavby: Stupeň projektu: Hlavní projektant:

Více

Fasády. Technická příručka pro žáky středních průmyslových škol stavebních oboru 36-47-M/01 Stavebnictví.

Fasády. Technická příručka pro žáky středních průmyslových škol stavebních oboru 36-47-M/01 Stavebnictví. FASÁDY Fasády Technická příručka pro žáky středních průmyslových škol stavebních oboru 36-47-M/01 Stavebnictví. Ing. Ctibor Hůlka Ing. Radim Mařík Ing. Lubomír Odehnal Ing. Pavel Štajnrt Ing. Viktor Zwiener,

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV V AREÁLU VÝCVIKOVÝCH DÍLEN V POLÁNCE

SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV V AREÁLU VÝCVIKOVÝCH DÍLEN V POLÁNCE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127,

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 4 Dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce Snížení energ. náročnosti MŠ Horní Bečva Zakázka malého rozsahu V Horní Bečvě dne 16. 12. 2014 Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Více

Navrhování větrané fasády

Navrhování větrané fasády Leden 2011 Navrhování větrané fasády Cembrit, Puren, EJOT Přednosti zateplené větrané fasády Dodatečným zateplením stěn budovy zvyšujeme tepelný odpor konstrukce - snižujeme tepelné ztráty prostupem tepla

Více

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II 11032014 Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II Krbová vložka: PINUS AL Prüfgutachten Nr. RRF 40 14 3539 Vydal: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle. Im Lipperfeld 34b. 406 47 Oberhausen Použité

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla

Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla Zadavatel nad rámec projektové dokumentace požaduje, aby uchazeč ve své nabídce akceptoval tyto kvalitativní vlastnosti: Zateplovací systém: Fasáda vnější

Více

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY KVK THERM TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZATEPLOVACÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY KVK THERM TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZATEPLOVACÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY KVK THERM TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZATEPLOVACÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY KvK therm obsah 1. pokyny pro montáž zateplovacího systému KvK therm eps a KvK therm mw... 4 1.1 Obecné podmínky

Více

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM PROFI

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM PROFI ZATEPLOVACÍ SYSTÉM PROFI Dokonalé zateplení fasád Stavební materiály nejvyšší kvality Odborné poradenství a servis Spolehlivá systémová řešení Pro novostavby i renovace Vnější kontaktní zateplovací systém-etics

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS P Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA IZOLACE puren PIR Prezentující : Luděk Kovář SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z PIR desek, mechanicky kotvená, [U=0,22

Více

KATALOG CERTiFiKOVANé ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ZELENÁ. ÚSPORáM. Volejte ZDARMA: 800 888 546

KATALOG CERTiFiKOVANé ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ZELENÁ. ÚSPORáM. Volejte ZDARMA: 800 888 546 Volejte ZDARMA: 800 888 546 PROČ ZATEPLOVAT? Zateplovaní objektu a důvody zateplení Vnější kompozitní tepelně-izolační systém Den Braven THERM STYRO THERM MINERAL Z důvodu neustálého se zvyšováni nákladů

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Rekonstrukce balkonů Rekonstrukce balkonů je nedílnou součástí oprav a zateplování budov. Správné a systémové řešení balkonů

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad.

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad. www.renol.cz 1. Základní údaje Instalace plastových palubek není složitá a zvládne ji každý zdatný kutil (nebo se můžete obrátit na autorizované partnery společnosti RENOL CZ). Jednotlivé plastové palubky

Více

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Tichá : Projekt k žádosti o poskytnutí podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru

Více

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek.

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek. DEK TAHÁK SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE Název Charakteristika Používá se pro vytvoření tepelněizolační vrstvy DEKWOOL

Více

Silikátové nátěrové systémy

Silikátové nátěrové systémy Silikátové nátěrové systémy Ideální pro historické i moderní budovy www.meffert.cz 13-0716_Profitec_Silikátové_naterove_systemy_v2.indd 1 10.4.2013 9:19:28 Profitec silikátové nátěry Přirozený pokrok ProfiTec

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Průvodce montáží dřevěných fasád

Průvodce montáží dřevěných fasád Průvodce montáží dřevěných fasád Tipy, rady a návody pro montáž www.seca.at Proč používat značkové palubky SECA? 1. Vzhled Díky přísnému dodržování kvalitativních norem výroby máte se značkovými palubkami

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu

Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu KEIM Reno Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu První kontaktní zateplovací systémy byly vyvinuty už v 60. letech minulého století, u nás se objevují od 90. let. Od

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více