TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY REVCO TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS TECHNICKÉ DETAILY PŘÍLOHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY REVCO TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS TECHNICKÉ DETAILY PŘÍLOHY"

Transkript

1 TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY REVCO REVCOVER P a REVCOVER M TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS TECHNICKÉ DETAILY PŘÍLOHY

2 Obsah 1. Kompozitní tepelně izolační systémy (ETICS) REVCOVER 1.1. Použití systémů 1.2. Popis systémů 1.3. Projektová příprava 1.4. Technická specifikace nároků na podklad 1.5. Podmínky pro realizaci 1.6. Přípravné práce 1.7. Nevhodné odstíny pro ETICS 2. Kontaktní tepelně izolační systém REVCOVER P 2.1. Technická specifikace systému 2.2. Technická specifikace skladby systému 2.3. Výrobní kontrola a řídění kvality 2.4. Technická specifikace komponentů 2.5. Montáž systému 2.6. Technické detaily 3. Kontaktní tepelněizolační systém REVCOVER M 3.1. Technická specifikace systému 3.2. Technická specifikace skladby systému 3.3. Výrobní kontrola a řídění kvality 3.4. Technická specifikace komponentů 3.5. Montáž systému 3.6. Technické detaily 4. Kontrola kvality 4.1. Technické a užitkové vlastnosti konečných povrchových úprav 4.2. Kontrola kvality v průběhu realizace prací 4.3. Doporučené složení pracovní čety 4.4. Základní vybavení pracovní čety 5. Pokyny pro údržbu a užívání ETICS 5.1. Čištění fasád 5.2. Údržba a obnova funkce fasád 5.3. Opravy mechanických poškození ETICS 6. Všeobecné ustanovení 6.1. Prohlášení shody 6.2. Garanční podmínky 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 8. Závěrečné doporučení

3 1. Kompozitní tepelněizolační systémy (ETICS) REVCOVER 1.1. Použití systemů Kontaktní tepelněizolační systémy REVCOVER slouží ke zvýšení tepelného odporu obvodových stěn budov. Obvodový plášť může být z betonu, porobetonu, cihlového zdiva nebo jiných materiálů s dostatečně rovinným a pevným povrchem fasádní plochy Použití systémů REVCOVER P Tepelněizolační systém s tepelným izolantem z polystyrenu, je to systém lepený s pojistným mechanickým kotvením. REVCOVER M Tepelněizolační systém s tepelným izolantem z minerální vlny, je to systém mechanicky kotvený s doplňkovým lepením. Všechny materiály použité v tepelněizolačních systémech REVCOVER jsou ve vzájemném souladu z hlediska fyzikálně mechanických a chemických včetně propustnosti vodních par. Pro kontaktní tepelněizolační systémy REVCOVER byla vydáná evvropská technická schválení (ETA) a systémy kontroly kvylity výrobce jsou certifikované autorizovanou institucí. Dokladem toho jsou ES vyhlášení shody, které byly vystavené na systémy REVCOVER P a REVCOVER M Projektová příprava Realizace tepelněizolačních systémů REVCOVER na konkrétní objekt si žádá zpracování projektové dokumentace. Je nutné respektovat fakt, že pokud je dílo realizované bez projektu, zodpovědnost za správný návrh skladby ve vztahu k platným předpisům a normám v místě a čase realizace přebírá montážní organizace zhotovitel ETICS. Projekt musí obsahovat: - Technickou zprávu s nejdůležitějšími údaji o konkrétní skladbě ETICS, barevném řešení, technologických podmínkách a postupech pro realizaci kontaktních tepelněizolačních systémů REVCOVER. - Tepelně technické posouzení stavu objektu před zateplením pro potřebu stanovení tloušťky tepelné izolace, posouzení vlivu zvýšení odporu difuze vodních par na konstrukci obvodového pláště, hlavně u plášťů z porobetonových či jiných lehčených nasákavých materiálů. - Staticko konstrukční řešení, které musí obsahovat způsob kotvení tepelné izolace na stávající podklad. - Jednoznačné určení, či je možné původní omítku nebo jinou povrchovou úpravu podkladu ponechat, nebo je nutné ji odstranit. - Stanovení počtu, typu a rozmístění hmoždinek v závislosti na podkladu a výšce objektu, na který se system bude kotvit (na základě zkouškou zjištěných hodnot únosnosti hmoždinek). - Požárně technické posouzení skladby ETICS ve vztahu k požadavkům národních a evropských norem, platných v místě a čase realizace. - Technické řešení detailů zateplení, které musí obsahovat specifické detaily, hlavně v nároží, u atiky, v místě přechodu do spodní stavby, styku s okny, dveřmi, dilatační detaily a detail upevnění bleskosvodů,pož. žebříků a pod. Projektová dokumentace pro zaplení budov musí být vyhotovená ve smyslu právních předpisů, platných v místě realizace. Dodatečné zateplování existujících staveb, musí být obyčejně řešeno formou stavebního povolení Technická specifikace nároků na podklad Tepelněizolační systém REVCOVER je možné použít na suchý podklad, zbavený biotického napadení, nečistot, výkvětů, mastnot a nesoudržných částí. Průměrná soudržnost podkladu by měla být 200kPa, nejmenší přípustná hodnota soudržnosti je 80kPa. Nejvyšší dovolená odchylka podkladu pro lepení bez vyrovnávání podkladu je 20mm/1m. Odchylky místní rovinnosti se kontrolují 1m latí.

4 Z požárně technického hlediska je nutné zabezpečit podklad s požární klasifikací A1 nebo A2, s2, d0 podle ČSN EN Nevhodným podkladem pro lepení ETICS jsou kovy, dřevo a materiály na bázi dřeva, skla, plastů, laminatů a živice. Za nevhodný podklad pod ETICS je také nutno považovat podklad vykazující vyšší jak ustálenou vlhkost obvyklou pro danný materiál. Podklad je v tomto stavu nutné před montáží ETICS sanovat a vysušit dle pokynů projektové dokumentace Podmínky pro realizaci ETICS REVCOVER Všeobecně platné podmínky pro realizaci ETICS Při aplikaci ETICS REVCOVER na konkrétním objektě je potřeba: - používat výhradně komponenty materiály a výrobky dodávané firmou Revco Slovakia s.r.o. (nebo jejími smluvními partnery) výrobcem systemů REVCOVER, které splňují vlastnosti uvedené v dokumentaci systému REVCOVER - používat materiály a výrobky, které mají na obale označeného výrobce materialu, číslo výrobní šarže, návod na použití a další případné údaje nutné k bezchybnému zpracování. - dodržovat projekt resp. návrh zateplení objektu - dodržovat technické podmínky a technologický postup vydaný firmou REVCO, včetně technických pokynů stanovených příslušnými technickými listmy. - Odevzdávat dokončené dílo vlastníkovi objektu včetně pokynů pro údržbu a garančními podmínkami. Vzory těchto dokumentů poskytuje firma Revco Slovakia s.r.o. výrobce systémů REVCOVER. Při splnění uvedených podmínek REVCO Slovakia s.r.o. jako výrobce systému REVCOVER poskytuje na funkčnost systému ETICS záruku 5 let od dokončení díla Omezení při realizaci systémů REVCOVER Při realizaci povrchových úprav akryl a silicon musí být teplota prostředí, použitých materiálů a podkladu min +5 C. Při realizaci povrchových úprav silikát musí být teplota prostředí, použitých materiálů a podkladu min +8 C a vzdušná vlhkost meší než 70%. Jednotlivé komponenty není možno nijak upravovat ani přidávat jakékoliv přísady včetně přísat proti zamrznutí. Maximální doporučená teplota při realizaci je 30 C. Během realizace je nutné fasádu chránit před působením přímého slunečního záření, silného větru a deště. Doporučujeme ochranu lešení z venkovní strany sítěmi Omezení použítí systémů REVCOVER z hlediska požární bezpečnosti Návrh a použití sytémů REVCOVER z hlediska požární bezpečnosti musí respektovat v současnosti platné právní předpisy, které blíže upravují možnost použití jednotlivých druhů tepelněizolačních systémů s ohledem na požární bezpečnost staveb. Použití pěnových plastů (EPS) je obvykle omezené výškovou polohou požárních úseků objektu (22,5m STN ) Omezení používání systémů z hlediska mechanického namáhání Systémy zaručují při dodržení předepsaných tloušťek vrstev dostatečnou odolnost vůči běžnému mechanickému poškození. Mechanickou odolnost ETICS v přízemní části je možné zvýšit vůči násilnému mechanickému poškození zdvojením armovací vrstvy Ostatní omezení Tmavé barevné odstíny tenkovrstvých omítek se stupněm světelné odrazivosti (HBW) menším jak 25 nejsou vhodné jako povrchová úprava ETICS. Upozornit uživatele systemů na zákaz svévolného zasahování do systemů (montáž antén apod.). Montáž je nutné zabezpečit odborným způsobem tak, aby se zabránilo vnikání vody do konstrukce systemů či jinému poškození. Všechny detaily prostupů a konstrukčních návazností musí být vodotěsné Přípravné práce Před zahájením prací je potřebné věnovat mimořádnou pozornost kvalitě podkladu a úpravě klempířských výrobků a detailů. Práce je možné vykonávat z lešení, závěsné lávky nebo šplhací plošiny. Vhodné řešení závisí na typu objektu a dodavatelské firmě.

5 Lešení je nutné odsadit od budovy více jak při běžných pracech kvůli možnosti manipulace s izolačními deskami v úrovni podlah. V úvahu je nutné brát I tloušťku izolačních desek. Vždy je však nutno doržet podmínky BOZP. Plochu podkladu je třeba překontrolovat a upravit dle požadavků uvedených v bodě 4. Při úpravě, resp. výrobě nových klempířských výrobků je nutné uvažovat s konečnou sílou systemu. Proto je potřeba rozšířit parapetní plechy, oplechování atiky a římsy, odsadit od budovy střešní svody, bleskosvody, větráky apod. Před začatím montáže systému je take třeba ukončit všechny mokré procesy v interiéru objektu (vnitřní omítky, podladhy apod.) 1.7. Nevhodné odstíny pro ETICS Pro kontaktní tepelně izolační systémy není možné používat odstíny vzorkovníku REVCO VARIO (a jiných) s hodnotou světelné odrazivosti (HBW) nižší jak 25. U těchto odstínů hrozí přehřívání povrchu ETICS a následné mechanické poškození.

6 Kontaktní tepelněizolační systém REVCOVER P ETA č.08/0043

7 2. Kontaktní tepelně izolační system REVCOVER P 2.1. Technická specifikace systému Kontaktní tepelněizolační systém REVCOVER P je systém s tepelným izolantem ze stabilizovaného expandovaného pěnového polystyrenu, který je kotvený s pojistným mechanickým kotvením hmoždinkami. Povrchovou úpravu systému tvoří armovací vrstva a probarvená tenkovrstvá ušlechtilá omítka. Použití systému je omezené výškou 22,5m Technická specifikace skladby REVCOVER P vychází z ETA č.08/ Revcofix lepicí stěrka Lepení fasádních desek z polystyrenu na podklad Spotřeba cca 4kg/m 2 Technologická přestávka min.24hodin Fasádní izolační desky EPS-F70, EPS-F100 Tepelná izolace systému Tloušťky 5-17cm Revco hmoždinky Mechanické kotvení izolačních desek k podkladu Min 2ks na jednu desku Návrh na základě statického posouzení Revco sklotextilní mřížka Vyztužení vrchního souvrství systému Spotřeba 1,1bm/m Revcofix lepicí stěrka Stěrkování povrchu fasádních izolačních desek a kladení výztužné sklotextilní mřížky Spotřeba cca 3kg/m Revco Primer Omítkový základ, příprava podkladu pro aplikaci finální omítky Technologická přestávka min 24 hodin Revco Putz omítka (akryl, silicon, silikát) Probarvená tenkovrstvá omítka různých zrnitostí, 2 struktury 2.3. Výrobní kontrola a řízení kvality Výrobcové jednotlivých komponentů vykonávají v průběhu výroby ve vlastních laboratořích výrobně kontrolní zkoušky, kterými ověřují kvalitu vstupních surovin a hotových výrobků podle příslušných evropských norem resp. právních předpisů. Výsledky zkoušek jsou podkladem pro vystavení dokladu o kvalitě každé dodávky. Systémy řízení kvality jednotlivých komponentů byly prověřeny pracovníky TZUS v souvislosti s certifikací resp. osvědčováním.

8 2.4. Technická specifikace komponentů Revcofix lepicí stěrka : cement, disperse, křemičítý písek, přísady Velikost zrna : max. 0,3mm Objemová hmotnost v suchém stavu : 1300kg/m 3 Přídržnost : 0,6Mpa Součinitel tepelné vodivosti l : 0,6W/m.K Faktor difuzního odporu : 50 Spotřeba na lepení : 4-5kg/m 2 Spotřeba na stěrkování : 3-4kg/m 2 Celková spotřeba : 7-9kg/m 2 : 25kg papírový pytel s izolační vložkou : v suchu na dřevěných paletách 12 měsíců Zpracovatelnost : 2 hodiny po rozmíchání vodou Pracovní teplota : nesmí klesnout pod 5 C : EXCELMIX s.r.o Fasádní izolační desky (EPS) : expandovaný polystyrenový ganulát Objemová hmotnost : 15-18kg/m 3 Formát : 1000mm x 500mm Síla : mm Pevnost v tahu : 0,15MPa Součinitel tepelné vodivosti : 0,039 W/m.K Faktor difuzního odporu : Třída reakce na oheň podle EN ISO : E : foliované balíky cca 0,27-0,3 m 3 /balík : chránit před sluncem a mechnickým pošk. : musí splňovat uvedené vlastnosti (např. Styrotrade, Penopol, Riggips...) Izolační desky z XPS : extrudovaný polystyrenový ganulát Objemová hmotnost : kg/m 3 Formát : 1250mm x 600mm Síla : 20mm-100mm Součinitel tepelné vodivosti : 0,0316 W/m.K Třída reakce na oheň podle EN ISO : E : foliované balíky cca 0,27-0,3 m 3 /balík : chránit před sluncem a mechnickým pošk. : musí splňovat uvedené vlastnosti (např. Styrotrade, Penopol, URSA,...) Sklotextilní mřížka : skelná vlákna se speciální povrchovou úpr. Plošná hmotnost : min 145 g/m 2 Velikost oka : 3,5 mm x 4,5mm Pevnost v tahu : 1500 N/50mm Spotřeba : 1,1m 2 /m 2 : role á 55m 2 : nastojato v suchu : Vertex, a.s.

9 Revco Primer : akrylátová disperse, min. plniva, pigment Obsah pevných částic : 58% Spotřeba material : 0,2kg/m 2 Objemová hmotnost : 1,6kg/lt Hodnota Ph : 9 : 3,75kg/ 15kg plastové vědra : v chladě, suchu, min 5 C, max 24 měsíců Pracovní teplota : min 5 C : Revco Magyarország Kft Revco akrylátová omítka : akrylátová disperse, min. plniva, pigment Obsah pevných částic : 58% Objemová hmotnost : 1,85kg/lt Součinitel tepelné vodivosti : 0,7W/m.K Faktor difuzního odporu : 119 Hodnota Ph : 9 : 3,75kg/ 15kg plastové vědra : v chladě, suchu, min 5 C, max 24 měsíců Pracovní teplota : min 5 C Spotřeby : dle zrnitosti a struktury vis technický list : Revco Magyarország Kft Revco silikonová omítka : silikonová disperse, min. plniva, pigment Obsah pevných částic : 58% Objemová hmotnost : 1,85kg/lt Součinitel tepelné vodivosti : 0,7W/m.K Faktor difuzního odporu : 119 Hodnota Ph : 9 : 15kg plastové vědra : v chladě, suchu, min 5 C, max 24 měsíců Pracovní teplota : min 5 C Spotřeby : dle zrnitosti a struktury vis technický list : Revco Magyarország Kft Revco Granit/Minigranit : akrylová disperse, min. plniva, pigment Obsah pevných částic : 80% Objemová hmotnost : 1,60kg/lt Hodnota Ph : 9 : 15kg plastové vědra : v chladě, suchu, min 5 C, max 24 měsíců Pracovní teplota : min 5 C Spotřeby : 3 5kg/m 2 : Revco Magyarország Kft Revco hmoždinky Průměr terče Průměr dříku Mechanické vlastnosti Označení: Ejotherm NT U : ETA 05/2009 Ejotherm NTK U : ETA 07/0026 Ejotherm STR U : ETA 04/0023 : 60mm : 8mm : v kartoně po 100ks nebo 200ks : vis tech. listy výrobce Koelner KI8M : ETA 06/0191 : EJOT, Koelner, Kofta

10 Kompletační materiál Soklový profil hliníková lišta na zakončení tepelněizolačního systému Revco nad terénem, resp. okeními otvory Rohová lišta Hliníková nebo pvc lišta s nalepeným pruhem sklotextilní mřížky na ochranu vnějších rohů systému Dilatační okenní profil slouží k dilataci a připojení systému u rámů oken a dveří Okenní lišta s okapničkou slouží k ukončení systému nad okny a dveřmi

11 2.5. Montáž kontaktního tepelněizolačního systému REVCOVER P Míchání Refcofix lepicí stěrky Do 6lt čisté studenné vody nasypte 1 pytel (25kg) suché směsi a dobře promíchejte vřetenovým míchadlem. Otáčky nesmí překočit 200 ot/min., nechte 10min stát a znovu promíchejte. V případě potřeby se upraví konzistence stěrky přidáním vody či suché směsi a znovu se promíchá. Zpracovatelnost takto připravené směsi je cca 2 hodiny Založení systému u soklu Na podklad připevníme v požadované výšce soklový hliníkový profil nebo hoblovanou lať. Doržujte rovinnost montáže. Případné nerovnosti pod lištou vyrovnejte podložkami soklové lišty. Při zakládání soklu pomocí hoblované latě, naneseme na stěnu tesně nad připevněnou lať vrstvu Revcofix stěrky, do které vložíme sklotextilní mřížku. Sklotextilní mřížku ukládáme tak, že na stěnu v závislosti na síle systému lepíme ca 20 cm, zbytek, který se později přehne přez izolační desky, necháme viset přes lať. Po nalepení první řady desek se síťka přehne přes desku a přichytí se do lepicí stěrky. Pomocká lať se po kotvení systému odstraní. Při použití soklového profilu ukládáme izolační desky s nanesenou lepicí vrsvou revcofix přímo do profilu Lepení izolačních desek EPS Po uložení spodní řady pokračujeme v kladení desek v jednotlivých řadách na vazbu směrem nahoru, přičemž dbáme, aby mezi jednotlivými deskami nevznikaly mezery. Při kladení desek na nároží budovy, u okenních parapetů, atik apod., je třeba dodržovat konstrukční detaily. Rovinnost desek se kontroluje během realizace vodováhou a dvoumetrovou latí. Po přilepení desek a zatvrdnutí lepicí stěrky (min 48hodin) se provádí dodatečné kotvení hmoždinkami (min 2ks na desku vis projekt). Počet a druh hmoždinek se odvíjí od kvality podkladu a musí být stanovený statickým výpočtem na základě zkouškou zjištěné únosnosti hmoždinek. Hmoždinky musí být kotvéne min 40mm v nosné konstrukci obvodového pláště. Na roh objektu se použijí min 2 hmoždinky na 1 desku ve vzdálenosti 10cm od původního rohu (viz detail č.3 kotevní plan EPS) Poznámka: Do porezních materiálů se otvor pro hmoždinky vrtá bez příklepu. Průměr vrtáku je 8mm (dle průměru hmoždinky). Pokud systém přiléhá až k terénu, je třeba do výšky min 30 cm nad terénem použít desky z extrudovaného polystyrenu s oboustranně zdrsněným povrchem Broušení polystyrenových desek Po dokonalém zatuhnutí lepicí stěrky (1-2dny) se přistoupí k přebroušení polystyrenových desek, aby se odstranily drobné nerovnosti a výstupky. Účelem broušení je dosáhnou dokonale rovnou plochu fasády, protože ostatními úkony se dosažená rovinnost už pouze kopíruje. Broušení se provádí brusnou deskou, rovinnost se kontroluje dvoumetrovou latí. Rovinnost by měla být 3mm na 2m lati Vytvoření výztužné vrstvy se sklotextilní mřížkou Stěrkování s armováním se provádí vždy zhora dolů. Na polystyrenové desky se nanese nerezovým zubovým hladítkem s velikostí zubů 10 x 10mm Revcofix stěrka, do které se vtlačí sklotextilní mřížka, pro snadnější manipulaci nastřihaná na pásy dle potřebné délky. Jednotlivé kusy tkaniny se překládají o 10cm. Pomocí nerezového hladítka se tkanina vtlačí ro stěrky a dokonale se vyhladí. Po zahlazení a stažení přebytečné stěrky je tloušťka vrstvy stěrky s mřížkou 3-4mm. Na rozích se ukládá rohová lišta s tkanou, případně se může uložit sklotextilní mřížka dvojmo s přesahem 20mm od rohu. Do výšky 1.NP se doporučuje vyztužit fasádu vzhledem k zvýšenému mechanickému namáhání, dvojitým uložením sklotextilní mřížky. V tomto případě se druhá vrstva stěrky s mřížkou provádí na zaschlou první vrstvu. V rozích otvorů se před celoplošným armováním, nalepí diagonálně přídavný pruh armovací mřížky v pásu ca 50 x 25cm, který zajišťuje přenos smykových napětí (detail č.4). Výztužnou vrstvu je nutné realizovat nejpozději do 14 dní od nalepení izolačních desek. Pokud se tato doba nedodrží, musí být desky před armováním znovu přebroušené.

12 Penetrace omítkovým základem Primer Po dokonalém vyzrátí armovací vrstvy, obvykle po 7 dnech, se přistoupí k penetraci základním nátěrem. Předtím se mohou případné nerovnosti přebrousit brusným papírem. Omítkový základ se dokonale promíchá a poté se nanáší štětkou nebo válcem. Dle typu podkladu a počasí se nechá vyschnout min 24 hodin. Upozornění: Při vlhkém počasí (vysoká vlhkost vzduchu, mlha) je třeba počítat s delším časem pro vyzrátí podkladní vrstvy, jinak hrozí nebezpečí tvorby skvrn na finální omítce. Teplota vzduchu a podkladu nesmí během realizace klesnout pod 5 C. Všechny okolní plochy, které se neaplikují, je třeba chránit před znečištěním Nanášení tenkovrstvé omítky Revco Před aplikací omítek je třeba zkontrolovat čísla odstínů, zrnitost a šarže. Nanášení omítky se realizuje po dokonalém zaschnutí podkladního nátěru (min 24hodin). Obsah nádoby před aplikací dokonale promíchat pomaluběžným míchadlem. Strukturputz rýhovaná struktura: omítka se nanáší hladídkem z nerezu v síle zrna, následně se vodorovnými nebo svislými pohyby plastového hladítka vytvoří požadovaná struktura. Spachtelputz zatřená struktura: omítka se nanáší hladídkem z nerezu v síle zrna, následně se krouživými pohyby plastového hladítka vytvoří požadovaná struktura. Styk dvou barevných odstínů nebo ukončení se provádí pomocí lepicí papírové pásky. Upozornění: Pracovat výhradně v teplotách vzduchu a podkladu od 5 C 30 C, omítku chránit po dobu aplikace a zrání před přímým slunečním zářením, silným větrem a deštěm. Znečištěná místa okamžitě umýt vodou. Pro ucelené plochy fasády nutno používat stejnou výrobní šarži omítky. Delší přestávky jsou během aplikace na ucelené ploše nepřípustné. Opticky ucelené plochy se doporučuje realizovat v jednom pracovním cyklu bez přerušení pro dosažení esteticky dokonalého provedení.

13 Kontaktní tepelněizolační systém REVCOVER M ETA č.08/0037

14 3. Kontaktní tepelně izolační systém REVCOVER M 3.1. Technická specifikace systému Kontaktní tepelněizolační system REVCOVER M je systém s tepelným izolantem z minerální vlny, který je mechanicky kotvený s doplňkovým lepením. Povrchovou úpravu systému tvoří armovací vrstva a probarvená tenkovrstvá ušlechtilá omítka. Použití systému není omezené výškou Technická specifikace skladby REVCOVER M vychází z ETA č.08/ Revcofix lepicí stěrka Lepení fasádních desek z polystyrenu na podklad Spotřeba cca 4kg/m 2 Technologická přestávka min.24hodin Revco minerální fasádní desky Tepelná izolace s kolmým nebo podélným vláknem Tloušťky 5-17cm Revco hmoždinky Mechanické kotvení izolačních desek k podkladu Min 2ks na jednu desku Návrh na základě statického posouzení Revco sklotextilní mřížka Vyztužení vrchního souvrství systému Spotřeba 1,1bm/m Revcofix lepicí stěrka Stěrkování povrchu fasádních izolačních desek a kladení výztužné sklotextilní mřížky Spotřeba cca 3kg/m Revco Silicat Primer Omítkový základ na bázi vodního skla pod silikátové omítky Technologická přestávka min 24 hodin Revco Primer Omítkový základ, příprava podkladu pro aplikaci finální omítky Technologická přestávka min 24 hodin Revco Putz omítka (akryl, silicon, silikát) Probarvená tenkovrstvá omítka různých zrnitostí, 2 struktury 3.3. Výrobní kontrola a řízení kvality Výrobcové jednotlivých komponentů vykonávají v průběhu výroby ve vlastních laboratořích výrobně kontrolní zkoušky, kterými ověřují kvalitu vstupních surovin a hotových výrobků podle příslušných evropských norem resp. právních předpisů. Výsledky zkoušek jsou podkladem pro vystavení dokladu o kvalitě každé dodávky. Systémy řízení kvality jednotlivých komponentů byly prověřeny pracovníky TZUS v souvislosti s certifikací resp. osvědčováním.

15 3.4. Technická specifikace komponentů Revcofix lepicí stěrka : cement, disperse, křemičítý písek, přísady Velikost zrna : max. 0,3mm Objemová hmotnost v suchém stavu : 1300kg/m 3 Přídržnost : 0,6Mpa Součinitel tepelné vodivosti l : 0,6W/m.K Faktor difuzního odporu : 50 Spotřeba na lepení : 4-5kg/m 2 Spotřeba na stěrkování : 3-4kg/m 2 Celková spotřeba : 7-9kg/m 2 : 25kg papírový pytel s izolační vložkou : v suchu na dřevěných paletách 12 měsíců Zpracovatelnost : 2 hodiny po rozmíchání vodou Pracovní teplota : nesmí klesnout pod 5 C : EXCELMIX s.r.o Fasádní minerální izolační desky : minerální vlna, umělé živice Objemová hmotnost : 145 kg/m 3 Formát : 1000mm x 500mm Síla : mm Pevnost v tahu : 0,015MPa Součinitel tepelné vodivosti : 0,040 W/m.K Faktor difuzního odporu : 3,3 Třída reakce na oheň podle EN ISO : A1 : foliované balíky cca 0,1-0,3 m 3 /balík : chránit před sluncem a mechnickým pošk. : musí splňovat uvedené vlastnosti (např. Rockwool, Knauf, Nobasil...) Izolační desky z XPS : extrudovaný polystyrenový ganulát Objemová hmotnost : kg/m 3 Formát : 1250mm x 600mm Síla : 20mm-100mm Součinitel tepelné vodivosti : 0,0316 W/m.K Třída reakce na oheň podle EN ISO : E : foliované balíky cca 0,27-0,3 m 3 /balík : chránit před sluncem a mechnickým pošk. : musí splňovat uvedené vlastnosti (např. Styrotrade, Penopol, URSA,...) Sklotextilní mřížka : skelná vlákna se speciální povrchovou úpr. Plošná hmotnost : min 145 g/m 2 Velikost oka : 3,5 mm x 4,5mm Pevnost v tahu : 1500 N/50mm Spotřeba : 1,1m 2 /m 2 : role á 55m 2 : nastojato v suchu : Vertex, a.s.

16 Revco silicat Primer : draselné vodní sklo, min. plniva, pigment Obsah pevných částic : 58% Spotřeba material : 0,15-0,20kg/m 2 Objemová hmotnost : 1,75kg/lt Hodnota Ph : 12 :15kg plastové vědra : v chladě, suchu, min 5 C, max 24 měsíců Pracovní teplota : min 5 C : Revco Magyarország Kft Revco Primer : akrylátová disperse, min. plniva, pigment Obsah pevných částic : 58% Spotřeba material : 0,2kg/m 2 Objemová hmotnost : 1,6kg/lt Hodnota Ph : 9 : 3,75kg/ 15kg plastové vědra : v chladě, suchu, min 5 C, max 24 měsíců Pracovní teplota : min 5 C : Revco Magyarország Kft Revco akrylátová omítka : akrylátová disperse, min. plniva, pigment Obsah pevných částic : 58% Objemová hmotnost : 1,85kg/lt Součinitel tepelné vodivosti : 0,7W/m.K Faktor difuzního odporu : 119 Hodnota Ph : 9 : 3,75kg/ 15kg plastové vědra : v chladě, suchu, min 5 C, max 24 měsíců Pracovní teplota : min 5 C Spotřeby : dle zrnitosti a struktury vis technický list : Revco Magyarország Kft Revco silikonová omítka : silikonová disperse, min. plniva, pigment Obsah pevných částic : 58% Objemová hmotnost : 1,85kg/lt Součinitel tepelné vodivosti : 0,7W/m.K Faktor difuzního odporu : 119 Hodnota Ph : 9 : 15kg plastové vědra : v chladě, suchu, min 5 C, max 24 měsíců Pracovní teplota : min 5 C Spotřeby : dle zrnitosti a struktury vis technický list : Revco Magyarország Kft Revco silikátová omítka : draselné vodní sklo, min. plniva, pigment Obsah pevných částic : 58% Objemová hmotnost : 1,85kg/lt Součinitel tepelné vodivosti : 0,7W/m.K Faktor difuzního odporu : 119 Hodnota Ph : 12 : 15kg plastové vědra : v chladě, suchu, min 5 C, max 24 měsíců Pracovní teplota : min 5 C Spotřeby : dle zrnitosti a struktury vis technický list : Revco Magyarország Kft.

17 Revco Granit/Minigranit : akrylová disperse, min. plniva, pigment Obsah pevných částic : 80% Objemová hmotnost : 1,60kg/lt Hodnota Ph : 9 : 15kg plastové vědra : v chladě, suchu, min 5 C, max 24 měsíců Pracovní teplota : min 5 C Spotřeby : 3 5kg/m 2 : Revco Magyarország Kft Revco hmoždinky Průměr terče Průměr dříku Mechanické vlastnosti Označení: Ejotherm NT U : ETA 05/2009 Ejotherm NTK U : ETA 07/0026 Ejotherm STR U : ETA 04/0023 : 60mm : 8mm : v kartoně po 100ks nebo 200ks : vis tech. listy výrobce Koelner KI8M : ETA 06/0191 : EJOT, Koelner, Kofta Kompletační materiál Soklový profil hliníková lišta na zakončení tepelněizolačního systému Revco nad terénem, resp. okeními otvory Rohová lišta Hliníková nebo pvc lišta s nalepeným pruhem sklotextilní mřížky na ochranu vnějších rohů systému Dilatační okenní profil slouží k dilataci a připojení systému u rámů oken a dveří Okenní lišta s okapničkou slouží k ukončení systému nad okny a dveřmi

18 3.5. Montáž kontaktního tepelněizolačního systému REVCOVER M Míchání Refcofix lepicí stěrky Do 6lt čisté studenné vody nasypte 1 pytel (25kg) suché směsi a dobře promíchejte vřetenovým míchadlem. Otáčky nesmí překočit 200 ot/min., nechte 10min stat a znovu promíchejte. V případě potřeby se upraví konzistence stěrky přidáním vody či suché směsi a znovu se promíchá. Zpracovatelnost takto připravené směsi je cca 2 hodiny Založení systému u soklu Na podklad připevníme v požadované výšce soklový hliníkový profil nebo hoblovanou lať. Doržujte rovinnost montáže. Případné nerovnosti pod lištou vyrovnejte podložkami soklové lišty. Při zakládání soklu pomocí hoblované late, naneseme na stěnu tesně nad připevněnou lať vrstvu Revcofix stěrky, do které vložíme sklotextilní mřížku. Sklotextilní mřížku ukládáme tak, že na stěnu v závislosti na síle systému lepíme ca 20 cm, zbytek, který se později přehne přez izolační desky, necháme viset přes lať. Po nalepení první řady desek se síťka přehne přes desku a přichytí se do lepicí stěrky. Pomocká lať se po kotvení systému odstraní. Při použití soklového profilu ukládáme izolační desky s nanesenou lepicí vrsvou revcofix přimo do profilu Lepení minerálních izolačních desek Postup lepení minerálních desek s podélným vláknem je stejný jako u systému REVCOVER P. U lamelových desek s kolmým vláknem se doporučuje celoplošné lepení. Pokud systém přiléhá až k terénu, je třeba do výšky min 30 cm nad terénem použít desky z extrudovaného polystyrenu s oboustranně zdrsněným povrchem Mechanické kotvení, stěrkování, armování U minerálních desek s podélným vláknem se vykonává jejich mechanické kotvení hmoždinkami v počtu 6ks/m 2, v rozích se osadí 12ks/m 2 v pruzích, jejichž šířka závisí na délce objektu: Délka objektu šířka pruhu, kde jsou použity hmoždinky v množství 12ks/m 2 Do 9m2 1m 9-12m 1,5m nad 12m 2m U lamelových minerálních desek s kolmou orientací vláken je kotvy nutné doplnit přídavnými talířkami o průměru 140mm. Po osazení hmoždinek se na minerální desky realizuje vyrovnávací z Revco lepicí stěrky (spotřeba ca 4kg/m 2 ) a nechá se vyzrát minimálně tři dny. Následuje realizace výztužné vrstvy. Do čerstvé lepicí stěrky se zatlačí sklotextilní mřížka ve svislých pruzích s minimálním překrytím 10cm (spotřeba 3kg/m 2 ). Mřížka se vtlačuje postupně vždy zhora dolů. Výztužná vrstva se nechá vyzrát min 7 dní. V rozích otvorů se před celoplošným armováním, nalepí diagonálně přídavný pruh armovací mřížky v pási ca 50 x 30cm, který zajišťuje přenos smykových napětí (detail č.4). Nalepené minerální desky je nutné chránit před navlhnutím (sníh, déšť apod.). Upozornění: Při kladení desek z minerální vlny je nutné dodržovat pokyny výrobce minerálních desek. V případě systému REVCOVER M je kotvění minerálních desek vždy nutné. Na kotvení je nutno použít hmoždinky s ocelovým trnem Penetrace omítkovým základem Primer Po dokonalém vyzrátí armovací vrstvy, obvykle po 7 dnech, se přistoupí k penetraci základním nátěrem. Předtím se mohou případné nerovnosti přebrousit brusným papírem. Omítkový základ se dokonale promíchá a poté se nanáší štětkou nebo válcem. Dle typu podkladu a počasí se nechá vyschnout min 24 hodin. Upozornění: Při vlhkém počasí (vysoká vlhkost vzduchu, mlha) je třeba počítat s delším časem pro vyzrátí podkladní vrstvy, jinak hrozí nebezpečí tvorby skvrn na finální omítce. Teplota vzduchu a podkladu nesmí během realizace klesnout pod 5 C (8 C u silikátové penetrace). Všechny okolní plochy, které se neaplikují, je třeba chránit před znečištěním.

19 Nanášení tenkovrstvé omítky Revco Před aplikací omítek je třeba zkontrolovat čísla odstínů, zrnitost a šarže. Nanášení omítky se realizuje po dokonalém zaschnutí podkladního nátěru (min 24hodin). Obsah nádoby před aplikací dokonale promíchat pomaluběžným míchadlem. Strukturputz rýhovaná struktura: omítka se nanáší hladídkem z nerezu v síle zrna, následně se vodorovnými nebo svislými pohyby plastového hladítka vytvoří požadovaná struktura. Spachtelputz zatřená struktura: omítka se nanáší hladídkem z nerezu v síle zrna, následně se krouživými pohyby plastového hladítka vytvoří požadovaná struktura. Styk dvou barevných odstínů nebo ukončení se provádí pomocí lepicí papírové pásky. Upozornění: Pracovat výhradně v teplotách vzduchu a podkladu od 5 C 30 C (8 C -30 C u silikátové omítky), omítku chránit po dobu aplikace a zrání před přímým slunečním zářením, silným větrem a deštěm. Znečištěná místa okamžitě umýt vodou. Pro ucelené plochy fasády nutno používat stejnou výrobní šarži omítky. Delší přestávky jsou během aplikace na ucelené ploše nepřípustné. Opticky ucelené plochy se doporučuje realizovat v jednom pracovním cyklu bez přerušení pro dosažení esteticky dokonalého provedení.

20 4. Kontrola kvality 4.1. Technické a užitkové vlastnosti konečných povrchových úprav Dokončené plochy systému by měly být vždy vzhledově a barevně jednotné, rovnoměrné struktury. Úprava povrchu má působit jako celek estetickým dojmem Kontrola kvality v průběhu realizace prací Kontrola kvality v průběhu realizace prací je zaměřena zejména na tyto činnosti: - Dodržování kvality podkladu (dostatečná nosnost, rovinnost, umytí) - Teplota ovzduší, podkladu a material během realizace, tuhnutí a vytvrzování systému nesmí klesnout pod 5 C (8 C u silikátové omítky) - Bezespárové lepení desek jejichž rovinnost se kontroluje 2m latí - Dodržování kladení desek na vazbu v ploše i na nárožích - Vystěrkování desek armovací stěrkou s výztužnou mřížkou na všech stranách, které jsou v kontaktu s okolním prostředím. - Dodržování vzájemných přesahů síťoviny - Dodržování správné konzistence lepicí stěrky - Kvalitní nanesení omítkového základu - Kvalitní nanesení finální omítky a vytvoření souměrné struktury - Dokonalé zakrytí oken a ploch, které by mohly být znečištěny - Důsledné dodržování kostrukčních detailů - Dodržování technologických přestávek 4.3. Doporučené složení pracovní čety pracovní čety je vždy závislé na způsobu realizace a velikosti pracovních záběrů. Základní četa by se měla skládat ze 3 odborně zaškolených pracovníků a jednoho pomocného pracovníka Základní vybavení pracovní čety - elektrické ruční míchadlo - nůž na izolační desky (pilka) - brusná deska s náhradními brusnými papíry - hladítko z umělé hmoty - zubové hladítko - rohová špachtle (vnitřní, vnější) - špachtle 10cm - velké a malé nerez hladítko - zednická lžíce - vyrovnávací lať 2m - příklepová vrtačka s vrtáky - kladivo

Technický list. pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV )

Technický list. pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV ) pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV ) 1/ Základní údaje Venkovní tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) slouží na zvýšení tepelného

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

Kontrolní a zkušební plán ETICS TOLTHERM prosinec 2013

Kontrolní a zkušební plán ETICS TOLTHERM prosinec 2013 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN Název stavby : Realizátor : Použitý systém : Skladba systému : lepidlo/stěrka Izolant Kotvení (ks) Síťovina Omítkovina Osoba pověřená vyplněním KZP : 1. Stav stávajícího ETICS

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

Technický list ETICS weber therm standard

Technický list ETICS weber therm standard Technický list ETICS weber therm standard 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm standard je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového polystyrenu

Více

Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E. www.rockwool.cz PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E. www.rockwool.cz PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E www.rockwool.cz Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

. BEK tepelně izolační fasádní systémy

. BEK tepelně izolační fasádní systémy . BEK tepelně izolační fasádní systémy BEK certifikované tepelně izolační fasádní systémy patří do skupiny kontaktních tepelně izolačních systémů (ETICS), které se aplikují přímo na fasádu v souvrství

Více

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER TECHNICKÝ LIST na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou weber therm TWINNER s izolantem z desek Isover TWINNER Divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize WEBER

Více

Z A T E P L O V A C Í S Y S T É M

Z A T E P L O V A C Í S Y S T É M Z A T E P L O V A C Í S Y S T É M V N Ě J Š Í K O N T A K T N Í Z A T E P L OBECNĚ Vnější kontaktní zateplovací systém Primalex zajistí pro Váš dům snížení spotřeby energie na vytápění, případně klimatizaci

Více

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. a izolantem z polystyrénu

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. a izolantem z polystyrénu Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou a izolantem z polystyrénu BC Oblasti použití Mapetherm P cz je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou a izolantem z pěnového polystyrenu.

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

Technické listy k výrobkům v systému ETICS EXTHERM (Vydáno 03.01.2008)

Technické listy k výrobkům v systému ETICS EXTHERM (Vydáno 03.01.2008) Technické listy k výrobkům v systému ETICS EXTHERM (Vydáno 03.01.2008) Wolseley Czech Republic spol. s r.o., Pražákova 36a/661Brno, 619 00, IČO 41196589, DIČ CZ41196589 1/31 SEZNAM VÝROBKŮ strana EXTHERM

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny V Bytovkách 803, Uhříněves, okres Praha D.1.2.b TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS V Praze 09.2014 Ing. Miroslav Zimmer Obsah A PODKLADY...

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Není relevantní Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_03 PUREN 13165T2DS(70,90)4CS(10/Y)150TR150WL(T)3WL(P)0,5WS(P)0,5

Více

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber

Více

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Baumit Tepelně izolační systémy Technické detaily pro provádění Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Březen 009 www.baumit.cz Obsah:. Všeobecné zásady.. Montáž hmoždinek

Více

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS řady Mistral TECTOTHERM 2012

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS řady Mistral TECTOTHERM 2012 Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS řady Mistral TECTOTHERM 2012 Objekt / akce:. Datum realizace od do.. Použitý izolant / omítka: Údaje o osobě, která vyplnila KZP v části 1. 7: Jméno a příjmení:..

Více

Vnější zateplovací systém, mezinárodně označovaný zkratkou ETICS (external thermal insulation composite system)

Vnější zateplovací systém, mezinárodně označovaný zkratkou ETICS (external thermal insulation composite system) Vnější zateplovací systém, mezinárodně označovaný zkratkou ETICS (external thermal insulation composite system) V České republice nejrozšířenější technologií zlepšování tepelně technických parametrů obvodových

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm elastik W Připravenost objektu

Více

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD 1020 Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060025372 Paulín THERMOKAPPA 2000 Vnější kontaktní systém s izolantem z EPS a s omítkou (ETICS), pro

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň 070153 Prohlášení o vlastnostech č. 2014091807/0153 název výrobku: MAMUTTHERM P jedinečný identifikační kód: 070153 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIII název výrobku: weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU THERMOKAPPA 3000 vnější tepelně izolační systém (ETICS) výrobce Paulín CZ s izolantem z minerální vlny

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU THERMOKAPPA 3000 vnější tepelně izolační systém (ETICS) výrobce Paulín CZ s izolantem z minerální vlny TECHNICKÝ LIST VÝROBKU THERMOKAPPA 3000 vnější tepelně izolační systém (ETICS) výrobce Paulín CZ s izolantem z minerální vlny THERMOKAPPA 3000 označený evropskou značkou shody CE v srpnu 2011, vydal Paulín

Více

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System . Technologický předpis Pro kontaktní zateplovací systém Murexin ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál Murexin Energy Saving System 1 Obsah 1. Všeobecné údaje 1.1. Definice a názvosloví 3 1.2. Druhy zateplovacích

Více

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 1020 EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika IČ: 36270237 05 1020 CPD 020-024047 EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 TECHNICKÁ SPECIFIKACE SPECIFICKÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ

Více

KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067

KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067 1020 DOVA a.s., Kirilovova 115, 739 21 PASKOV, Česká Republika IČ: 41034554 KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067 Číslo výrobku: 0112 Prohlášeni o vlastnostech č: 0112 (v příloze) Vnější tepelná izolace

Více

Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit

Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit Vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit EPS-F Vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit Mineral Vnější tepelně izolační

Více

BAUMIT FASÁDNÍ OMÍTKY, BARVY A TMELY

BAUMIT FASÁDNÍ OMÍTKY, BARVY A TMELY OMÍTKY NANOPOR OMÍTKY Pastovitá tenkovrstvá omítka škrábané struktury pro exteriér i intriér. Minerální, vysoce paropropustná, zvláště odolná vůči znečištění. K 1,5 škrábaná struktura 1,5 mm 2,5 kg 30

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VII název výrobku: weber therm klasik E jedinečný identifikační

Více

Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072

Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 1020 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 10 1020-CPD-020-025265 Den Braven THERM MINERAL, ETA-10/0329 podle ETAG 004:2000 Číslo Prohlášení o vlastnostech

Více

Baumit KlebeAnker 88. Baumit KlebeAnker 88. Technický list 1560

Baumit KlebeAnker 88. Baumit KlebeAnker 88. Technický list 1560 Výrobek Použití Technické údaje Plastová lepicí kotva pro lepení tepelně izolačních desek systémů Baumit open a Baumit Wärmedämmverbundsystem EPS bez dodatečného kotvení hmoždinkami. Vhodná pro zdivo z

Více

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 1020 EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika IČ: 36270237 05 1020 CPD 020-024047 EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 Číslo výrobku: 0101 Prohlášeni o vlastnostech č: 0101

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR Kalcium silikátová minerální deska Tvarová stálost Vynikající paropropustnost Nehořlavost Jednoduchá aplikace Venkovní i vnitřní izolace Specifikace Minerální, bezvláknitá

Více

Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013

Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013 Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013 strana Obsah: 1. Obecné 1 2. Skladba systému 1 2.1. Penetrace podkladu 1 2.2. Lepicí a stěrkovací hmota 1 2.3.

Více

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW)

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW) Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW) Tento systém ETICS je určen k použití jako vnější izolace stěn budov. Stěny

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard.

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard. Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard. pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm standard Připravenost objektu

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby)

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm Ceramic M Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č.

Více

Speciální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS)

Speciální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS) Obchodní název výrobku: Druh výrobku: Použití: Kotva Spiral Anksys Speciální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS) Kotva Spiral Anksys, typ Spiral Anksys SA15+, je

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy Technické detaily Kapitola H Technické detaily pro provádění zateplovacích systémů Baumit Listopad 2014 www.baumit.cz H.Technické detaily Obsah H. Technické detaily... 3 H.1

Více

Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí snižující únik tepla. Kromě okamžitých finančních úspor za energii systém nabízí další výhody.

Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí snižující únik tepla. Kromě okamžitých finančních úspor za energii systém nabízí další výhody. POT EBUJETE ZATEPLIT VÁ DÒM CO JE VNùJ Í KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS)? Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí snižující únik tepla. Kromě okamžitých finančních úspor za energii systém nabízí

Více

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm Příloha číslo 1 Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm Zateplovaný objekt :. Identifikace ETICS :. Konkrétní skladba ETICS : izolant tloušťka :. mm omítka zrnitost :. mm :. ks / 1 m 2 :.

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1

Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu a zdiva Výrobce STACHEMA CZ s.r.o.,

Více

Baumit. Technologický předpis kontaktního tepelně izolačního systému

Baumit. Technologický předpis kontaktního tepelně izolačního systému Technologický předpis kontaktního tepelně izolačního systému Kontaktní tepelně izolační systém Baumit s obkladovými prvky z umělého kamene WILD STONE Fasády Omítky Potěry www.baumit.cz Platí od: 01.05.2005

Více

Pracovní postupy Cemix Provádění hliněných malt a omítek

Pracovní postupy Cemix Provádění hliněných malt a omítek Pracovní postupy Cemix Provádění hliněných malt a omítek Pracovní postupy Cemix - Provádění hliněných malt a omítek Obsah 1 Použití... 3 2 Skladba systému... 3 3 Postup provádění... 3 3.1 Zdění... 3 3.2

Více

ZATEPLUJTE RYCHLE + LEVNĚ = MODERNĚ!

ZATEPLUJTE RYCHLE + LEVNĚ = MODERNĚ! ZATEPLUJTE RYCHLE + LEVNĚ = MODERNĚ! Přednosti! Z jedné dózy lze přilepit až 14 ks polystyrenových desek Broušení a kotvení desek již po 2 hodinách od nalepení Vysoká úspora času viz. Časový harmonogram

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení. U... XXX/4, Praha 9

CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení. U... XXX/4, Praha 9 Rekapitulace CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení Objekt: Objednatel: Zhotovitel: U... XXX/4, Praha 9 Společenství vlastníků jednotek Zateplovací systémy s.r.o. 1. str. z 6. ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY s.r.o.

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY 1 Obsah: Číslo strany NEZATEPLENÝ SOKL LOS lišta... 3 NEZATEPLENÝ SOKL Zakládací sada... 4 ZALOŽENÍ... 6 ZATEPLENÝ SOKL - LÍCOVANÝ... 7 ZATEPLENÝ SOKL S ODSKOKEM...

Více

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém Jak na ECOROCK Zateplovací fasádní systém Obsah Zateplovací systémy................... 4 Nástroje a materiály................... 5 Podrobné složení fasády ECOROCK...... 6 Postup provádění..................

Více

TECHNICKÝ LIST VÝROBKOVÉ ŘADY THERMOKAPPA 2000 vnější tepelně izolační systémy (ETICS) Paulín CZ s izolantem z polystyrenu

TECHNICKÝ LIST VÝROBKOVÉ ŘADY THERMOKAPPA 2000 vnější tepelně izolační systémy (ETICS) Paulín CZ s izolantem z polystyrenu TECHNICKÝ LIST VÝROBKOVÉ ŘADY THERMOKAPPA 2000 vnější tepelně izolační systémy (ETICS) Paulín CZ s izolantem z polystyrenu THERMOKAPPA 2000 označený evropskou značkou shody CE THERMOKAPPA 2000 GRAY označený

Více

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD BONUSOVÝ E-BOOK: Technologický postup montáže a všeobecné pokyny pro zateplení FASÁDNÍM POLYSTYRENEM ROMAN STUDENÝ 1 Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému povrchové úpravy 1/2012 Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému Ing. Tomá Po ta Co se starým, poškozeným zateplovacím systémem a jak jej odstranit nebo na něj nalepit nový?

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Pt Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL)

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL) IZOLACE Běžné izolační materiály doporučené pro odvětrávané fasády s požadovanou tepelnou vodivostí a tloušťkou. (doplnit) Provětravané zateplovací systémy Provětrávané zateplovací systémy patří k jedné

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů CHARAKTERISTIKA: zateplovací systém z polystyrenu určený na stěny

Více

Pracovní postup Cemix: Omítání dřevocementových stavebních systémů

Pracovní postup Cemix: Omítání dřevocementových stavebních systémů Pracovní postup Cemix: Omítání dřevocementových stavebních systémů Pracovní postup Cemix: Omítání dřevocementových stavebních systémů Obsah 1 Obecné definice... 3 Stavební připravenost... 3 3 Omítání vnitřních

Více

ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr

ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr ejotherm talířové hmoždinky ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr Při upevňování ETICS jsou izolační desky na fasádu nalepeny a následně mechanicky upevněny. Vlastní hmotnost je přenášena příčnými silami

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

LB Cemix, s.r.o. Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, Česká republika. Technologický předpis provádění zateplovacích systémů. Cemix THERM DIFU ...

LB Cemix, s.r.o. Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, Česká republika. Technologický předpis provádění zateplovacích systémů. Cemix THERM DIFU ... LB Cemix, s.r.o. Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, Česká republika Technologický předpis provádění zateplovacích systémů Cemix THERM DIFU Schválil: Vypracoval:... Petr Semera výrobně technický ředitel

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Dodatečné práce na zateplení MŠ Velká Okružní čp. 1343/8 Duchcov KSO: CC-CZ: Místo: Duchcov Datum: 11.10.2013 Zadavatel: Město Duchcov Uchazeč: Vyplň údaj Projektant: BIOPLAN

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

CENÍK (platný od 1.1. 2008)

CENÍK (platný od 1.1. 2008) CENÍK (platný od 1.1. 2008) excel mix s cz DPH Přečtěte si užitečné rady k zateplování To asi je známé, že zateplení objektu zamezuje tepelným ztrátám a snižuje tak náklady na vytápění objektu. Správné

Více

Sanace stávajících ETICS. Ladislav Linhart

Sanace stávajících ETICS. Ladislav Linhart Sanace stávajících ETICS Ladislav Linhart CD pro Vás 2 Nejčastější typy poruch a vad Vady způsobené chybnou montáží Poruchy způsobené podkladem Napadení fasádního líce plísní Mykologický rozbor Ukázka

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ Stránka 1 z 24 Tento dokument slouží jako předpis k navrhování vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (dále jen ETICS nebo systémy) s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a k navrhování

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice Místo stavby: čp. 143, st.p.č.891 k.ú. Radvanice v Čechách 738832 Investor: Obec Radvanice Č.p. 160 Radvanice

Více

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

ZATEPLUJTE - EFEKTIVNĚ - CHYTŘE - MODERNĚ!

ZATEPLUJTE - EFEKTIVNĚ - CHYTŘE - MODERNĚ! ZATEPLUJTE - EFEKTIVNĚ - CHYTŘE - MODERNĚ! Přednosti! Z jedné dózy lze přilepit až 14 ks polystyrenových desek Broušení a kotvení desek již po 2 hodinách od nalepení Vysoká úspora času viz. Časový harmonogram

Více

Technický list pro ETICS TOLTHERM 2 prosinec 2013

Technický list pro ETICS TOLTHERM 2 prosinec 2013 Výrobce : Distributor : ARTIS A, a.s. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec 15 IČO : 254199 ARTIS A, a.s. Pražákova 52, 619 00 Brno S ohledem na možné změny ve výrobním programu výrobců komponent systému v dalším

Více

Baumit StarTrack. Lepicí kotvy Baumit. ...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze

Baumit StarTrack. Lepicí kotvy Baumit. ...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze Baumit StarTrack Lepicí kotvy Baumit...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze Baumit StarTrack Nezbytnou součástí převážné většiny zateplovacích systémů

Více

TECHNICKÝ LIST Nepravidelné obklady z přírodního kamene do interiéru a exteriéru

TECHNICKÝ LIST Nepravidelné obklady z přírodního kamene do interiéru a exteriéru CHARAKTERISTIKA NEPRAVIDELNÝ OBKLADOVÝ KÁMEN TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE PŘÍPRAVA PODKLADU Možná aplikace na vyzrálý, suchý a odizolovaný podklad litý beton, betonové lícované tvárnice, vápenocementová

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 2013

Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 2013 Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 201 Výrobce : ARTIS A, a.s. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec 15 IČO : 254199 Distributor : ARTIS A, a.s. Pražákova 52, 619 00 Brno S ohledem na možné změny ve

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Pv Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Md Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Zdvojování zateplovacích systémů Parametry zateplovacích systémů z devadesátých let minulého století jsou již podle současné

Více

7. Stavební pøíprava. x pistole. 7.3. Skladování materiálu. 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace

7. Stavební pøíprava. x pistole. 7.3. Skladování materiálu. 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace 7. Stavební pøíprava 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace Složení pracovní èety je vždy závislé na rozsahu realizované akce, na zpùsobu realizace a na velikosti jednotlivých pracovních

Více

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ NOVÉ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ pracné použití minerální vlny, možnost vzniku trhlin bez pásů z minerální

Více

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW )

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS

Více

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO AID spol. s r.o. Lučany nad Nisou 331 IČ: 25015699 Pošta Josefův Důl 468 44 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO CENTRA CELNÍ SPRÁVY JÍLOVIŠTĚ I. ETAPA

Více

Pracovní postup Cemix: Tepelněizolační omítky Platnost od 4.3.2013

Pracovní postup Cemix: Tepelněizolační omítky Platnost od 4.3.2013 Platnost od 4.3.2013 1. OBECNÉ 1 2. SKLADBY VRSTEV OMÍTKOVÝCH SYSTÉMŮ S OMÍTKAMI SUPERTHERM 1 3. PŘÍPRAVA PŘED APLIKACÍ OMÍTEK 2 4. APLIKACE CEMIX SUPERTHERM TO (057) 2 5. APLIKACE CEMIX SUPERTHERM TO

Více

WEBER therm elastik San SAW mineral zateplovací systém ETICS na bázi MW s využitím technologií Spiral Anksys Wool

WEBER therm elastik San SAW mineral zateplovací systém ETICS na bázi MW s využitím technologií Spiral Anksys Wool Vydáno: 8.3. 2016 Strana 1 Tento kontrolní list slouží jako podklad k navrhování a statickému posouzení nových zateplovacích systémů WEBER therm klasik San SAW mineral na bázi MW, včetně základní a/nebo

Více