TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY REVCO TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS TECHNICKÉ DETAILY PŘÍLOHY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY REVCO TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS TECHNICKÉ DETAILY PŘÍLOHY"

Transkript

1 TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY REVCO REVCOVER P a REVCOVER M TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS TECHNICKÉ DETAILY PŘÍLOHY

2 Obsah 1. Kompozitní tepelně izolační systémy (ETICS) REVCOVER 1.1. Použití systémů 1.2. Popis systémů 1.3. Projektová příprava 1.4. Technická specifikace nároků na podklad 1.5. Podmínky pro realizaci 1.6. Přípravné práce 1.7. Nevhodné odstíny pro ETICS 2. Kontaktní tepelně izolační systém REVCOVER P 2.1. Technická specifikace systému 2.2. Technická specifikace skladby systému 2.3. Výrobní kontrola a řídění kvality 2.4. Technická specifikace komponentů 2.5. Montáž systému 2.6. Technické detaily 3. Kontaktní tepelněizolační systém REVCOVER M 3.1. Technická specifikace systému 3.2. Technická specifikace skladby systému 3.3. Výrobní kontrola a řídění kvality 3.4. Technická specifikace komponentů 3.5. Montáž systému 3.6. Technické detaily 4. Kontrola kvality 4.1. Technické a užitkové vlastnosti konečných povrchových úprav 4.2. Kontrola kvality v průběhu realizace prací 4.3. Doporučené složení pracovní čety 4.4. Základní vybavení pracovní čety 5. Pokyny pro údržbu a užívání ETICS 5.1. Čištění fasád 5.2. Údržba a obnova funkce fasád 5.3. Opravy mechanických poškození ETICS 6. Všeobecné ustanovení 6.1. Prohlášení shody 6.2. Garanční podmínky 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 8. Závěrečné doporučení

3 1. Kompozitní tepelněizolační systémy (ETICS) REVCOVER 1.1. Použití systemů Kontaktní tepelněizolační systémy REVCOVER slouží ke zvýšení tepelného odporu obvodových stěn budov. Obvodový plášť může být z betonu, porobetonu, cihlového zdiva nebo jiných materiálů s dostatečně rovinným a pevným povrchem fasádní plochy Použití systémů REVCOVER P Tepelněizolační systém s tepelným izolantem z polystyrenu, je to systém lepený s pojistným mechanickým kotvením. REVCOVER M Tepelněizolační systém s tepelným izolantem z minerální vlny, je to systém mechanicky kotvený s doplňkovým lepením. Všechny materiály použité v tepelněizolačních systémech REVCOVER jsou ve vzájemném souladu z hlediska fyzikálně mechanických a chemických včetně propustnosti vodních par. Pro kontaktní tepelněizolační systémy REVCOVER byla vydáná evvropská technická schválení (ETA) a systémy kontroly kvylity výrobce jsou certifikované autorizovanou institucí. Dokladem toho jsou ES vyhlášení shody, které byly vystavené na systémy REVCOVER P a REVCOVER M Projektová příprava Realizace tepelněizolačních systémů REVCOVER na konkrétní objekt si žádá zpracování projektové dokumentace. Je nutné respektovat fakt, že pokud je dílo realizované bez projektu, zodpovědnost za správný návrh skladby ve vztahu k platným předpisům a normám v místě a čase realizace přebírá montážní organizace zhotovitel ETICS. Projekt musí obsahovat: - Technickou zprávu s nejdůležitějšími údaji o konkrétní skladbě ETICS, barevném řešení, technologických podmínkách a postupech pro realizaci kontaktních tepelněizolačních systémů REVCOVER. - Tepelně technické posouzení stavu objektu před zateplením pro potřebu stanovení tloušťky tepelné izolace, posouzení vlivu zvýšení odporu difuze vodních par na konstrukci obvodového pláště, hlavně u plášťů z porobetonových či jiných lehčených nasákavých materiálů. - Staticko konstrukční řešení, které musí obsahovat způsob kotvení tepelné izolace na stávající podklad. - Jednoznačné určení, či je možné původní omítku nebo jinou povrchovou úpravu podkladu ponechat, nebo je nutné ji odstranit. - Stanovení počtu, typu a rozmístění hmoždinek v závislosti na podkladu a výšce objektu, na který se system bude kotvit (na základě zkouškou zjištěných hodnot únosnosti hmoždinek). - Požárně technické posouzení skladby ETICS ve vztahu k požadavkům národních a evropských norem, platných v místě a čase realizace. - Technické řešení detailů zateplení, které musí obsahovat specifické detaily, hlavně v nároží, u atiky, v místě přechodu do spodní stavby, styku s okny, dveřmi, dilatační detaily a detail upevnění bleskosvodů,pož. žebříků a pod. Projektová dokumentace pro zaplení budov musí být vyhotovená ve smyslu právních předpisů, platných v místě realizace. Dodatečné zateplování existujících staveb, musí být obyčejně řešeno formou stavebního povolení Technická specifikace nároků na podklad Tepelněizolační systém REVCOVER je možné použít na suchý podklad, zbavený biotického napadení, nečistot, výkvětů, mastnot a nesoudržných částí. Průměrná soudržnost podkladu by měla být 200kPa, nejmenší přípustná hodnota soudržnosti je 80kPa. Nejvyšší dovolená odchylka podkladu pro lepení bez vyrovnávání podkladu je 20mm/1m. Odchylky místní rovinnosti se kontrolují 1m latí.

4 Z požárně technického hlediska je nutné zabezpečit podklad s požární klasifikací A1 nebo A2, s2, d0 podle ČSN EN Nevhodným podkladem pro lepení ETICS jsou kovy, dřevo a materiály na bázi dřeva, skla, plastů, laminatů a živice. Za nevhodný podklad pod ETICS je také nutno považovat podklad vykazující vyšší jak ustálenou vlhkost obvyklou pro danný materiál. Podklad je v tomto stavu nutné před montáží ETICS sanovat a vysušit dle pokynů projektové dokumentace Podmínky pro realizaci ETICS REVCOVER Všeobecně platné podmínky pro realizaci ETICS Při aplikaci ETICS REVCOVER na konkrétním objektě je potřeba: - používat výhradně komponenty materiály a výrobky dodávané firmou Revco Slovakia s.r.o. (nebo jejími smluvními partnery) výrobcem systemů REVCOVER, které splňují vlastnosti uvedené v dokumentaci systému REVCOVER - používat materiály a výrobky, které mají na obale označeného výrobce materialu, číslo výrobní šarže, návod na použití a další případné údaje nutné k bezchybnému zpracování. - dodržovat projekt resp. návrh zateplení objektu - dodržovat technické podmínky a technologický postup vydaný firmou REVCO, včetně technických pokynů stanovených příslušnými technickými listmy. - Odevzdávat dokončené dílo vlastníkovi objektu včetně pokynů pro údržbu a garančními podmínkami. Vzory těchto dokumentů poskytuje firma Revco Slovakia s.r.o. výrobce systémů REVCOVER. Při splnění uvedených podmínek REVCO Slovakia s.r.o. jako výrobce systému REVCOVER poskytuje na funkčnost systému ETICS záruku 5 let od dokončení díla Omezení při realizaci systémů REVCOVER Při realizaci povrchových úprav akryl a silicon musí být teplota prostředí, použitých materiálů a podkladu min +5 C. Při realizaci povrchových úprav silikát musí být teplota prostředí, použitých materiálů a podkladu min +8 C a vzdušná vlhkost meší než 70%. Jednotlivé komponenty není možno nijak upravovat ani přidávat jakékoliv přísady včetně přísat proti zamrznutí. Maximální doporučená teplota při realizaci je 30 C. Během realizace je nutné fasádu chránit před působením přímého slunečního záření, silného větru a deště. Doporučujeme ochranu lešení z venkovní strany sítěmi Omezení použítí systémů REVCOVER z hlediska požární bezpečnosti Návrh a použití sytémů REVCOVER z hlediska požární bezpečnosti musí respektovat v současnosti platné právní předpisy, které blíže upravují možnost použití jednotlivých druhů tepelněizolačních systémů s ohledem na požární bezpečnost staveb. Použití pěnových plastů (EPS) je obvykle omezené výškovou polohou požárních úseků objektu (22,5m STN ) Omezení používání systémů z hlediska mechanického namáhání Systémy zaručují při dodržení předepsaných tloušťek vrstev dostatečnou odolnost vůči běžnému mechanickému poškození. Mechanickou odolnost ETICS v přízemní části je možné zvýšit vůči násilnému mechanickému poškození zdvojením armovací vrstvy Ostatní omezení Tmavé barevné odstíny tenkovrstvých omítek se stupněm světelné odrazivosti (HBW) menším jak 25 nejsou vhodné jako povrchová úprava ETICS. Upozornit uživatele systemů na zákaz svévolného zasahování do systemů (montáž antén apod.). Montáž je nutné zabezpečit odborným způsobem tak, aby se zabránilo vnikání vody do konstrukce systemů či jinému poškození. Všechny detaily prostupů a konstrukčních návazností musí být vodotěsné Přípravné práce Před zahájením prací je potřebné věnovat mimořádnou pozornost kvalitě podkladu a úpravě klempířských výrobků a detailů. Práce je možné vykonávat z lešení, závěsné lávky nebo šplhací plošiny. Vhodné řešení závisí na typu objektu a dodavatelské firmě.

5 Lešení je nutné odsadit od budovy více jak při běžných pracech kvůli možnosti manipulace s izolačními deskami v úrovni podlah. V úvahu je nutné brát I tloušťku izolačních desek. Vždy je však nutno doržet podmínky BOZP. Plochu podkladu je třeba překontrolovat a upravit dle požadavků uvedených v bodě 4. Při úpravě, resp. výrobě nových klempířských výrobků je nutné uvažovat s konečnou sílou systemu. Proto je potřeba rozšířit parapetní plechy, oplechování atiky a římsy, odsadit od budovy střešní svody, bleskosvody, větráky apod. Před začatím montáže systému je take třeba ukončit všechny mokré procesy v interiéru objektu (vnitřní omítky, podladhy apod.) 1.7. Nevhodné odstíny pro ETICS Pro kontaktní tepelně izolační systémy není možné používat odstíny vzorkovníku REVCO VARIO (a jiných) s hodnotou světelné odrazivosti (HBW) nižší jak 25. U těchto odstínů hrozí přehřívání povrchu ETICS a následné mechanické poškození.

6 Kontaktní tepelněizolační systém REVCOVER P ETA č.08/0043

7 2. Kontaktní tepelně izolační system REVCOVER P 2.1. Technická specifikace systému Kontaktní tepelněizolační systém REVCOVER P je systém s tepelným izolantem ze stabilizovaného expandovaného pěnového polystyrenu, který je kotvený s pojistným mechanickým kotvením hmoždinkami. Povrchovou úpravu systému tvoří armovací vrstva a probarvená tenkovrstvá ušlechtilá omítka. Použití systému je omezené výškou 22,5m Technická specifikace skladby REVCOVER P vychází z ETA č.08/ Revcofix lepicí stěrka Lepení fasádních desek z polystyrenu na podklad Spotřeba cca 4kg/m 2 Technologická přestávka min.24hodin Fasádní izolační desky EPS-F70, EPS-F100 Tepelná izolace systému Tloušťky 5-17cm Revco hmoždinky Mechanické kotvení izolačních desek k podkladu Min 2ks na jednu desku Návrh na základě statického posouzení Revco sklotextilní mřížka Vyztužení vrchního souvrství systému Spotřeba 1,1bm/m Revcofix lepicí stěrka Stěrkování povrchu fasádních izolačních desek a kladení výztužné sklotextilní mřížky Spotřeba cca 3kg/m Revco Primer Omítkový základ, příprava podkladu pro aplikaci finální omítky Technologická přestávka min 24 hodin Revco Putz omítka (akryl, silicon, silikát) Probarvená tenkovrstvá omítka různých zrnitostí, 2 struktury 2.3. Výrobní kontrola a řízení kvality Výrobcové jednotlivých komponentů vykonávají v průběhu výroby ve vlastních laboratořích výrobně kontrolní zkoušky, kterými ověřují kvalitu vstupních surovin a hotových výrobků podle příslušných evropských norem resp. právních předpisů. Výsledky zkoušek jsou podkladem pro vystavení dokladu o kvalitě každé dodávky. Systémy řízení kvality jednotlivých komponentů byly prověřeny pracovníky TZUS v souvislosti s certifikací resp. osvědčováním.

8 2.4. Technická specifikace komponentů Revcofix lepicí stěrka : cement, disperse, křemičítý písek, přísady Velikost zrna : max. 0,3mm Objemová hmotnost v suchém stavu : 1300kg/m 3 Přídržnost : 0,6Mpa Součinitel tepelné vodivosti l : 0,6W/m.K Faktor difuzního odporu : 50 Spotřeba na lepení : 4-5kg/m 2 Spotřeba na stěrkování : 3-4kg/m 2 Celková spotřeba : 7-9kg/m 2 : 25kg papírový pytel s izolační vložkou : v suchu na dřevěných paletách 12 měsíců Zpracovatelnost : 2 hodiny po rozmíchání vodou Pracovní teplota : nesmí klesnout pod 5 C : EXCELMIX s.r.o Fasádní izolační desky (EPS) : expandovaný polystyrenový ganulát Objemová hmotnost : 15-18kg/m 3 Formát : 1000mm x 500mm Síla : mm Pevnost v tahu : 0,15MPa Součinitel tepelné vodivosti : 0,039 W/m.K Faktor difuzního odporu : Třída reakce na oheň podle EN ISO : E : foliované balíky cca 0,27-0,3 m 3 /balík : chránit před sluncem a mechnickým pošk. : musí splňovat uvedené vlastnosti (např. Styrotrade, Penopol, Riggips...) Izolační desky z XPS : extrudovaný polystyrenový ganulát Objemová hmotnost : kg/m 3 Formát : 1250mm x 600mm Síla : 20mm-100mm Součinitel tepelné vodivosti : 0,0316 W/m.K Třída reakce na oheň podle EN ISO : E : foliované balíky cca 0,27-0,3 m 3 /balík : chránit před sluncem a mechnickým pošk. : musí splňovat uvedené vlastnosti (např. Styrotrade, Penopol, URSA,...) Sklotextilní mřížka : skelná vlákna se speciální povrchovou úpr. Plošná hmotnost : min 145 g/m 2 Velikost oka : 3,5 mm x 4,5mm Pevnost v tahu : 1500 N/50mm Spotřeba : 1,1m 2 /m 2 : role á 55m 2 : nastojato v suchu : Vertex, a.s.

9 Revco Primer : akrylátová disperse, min. plniva, pigment Obsah pevných částic : 58% Spotřeba material : 0,2kg/m 2 Objemová hmotnost : 1,6kg/lt Hodnota Ph : 9 : 3,75kg/ 15kg plastové vědra : v chladě, suchu, min 5 C, max 24 měsíců Pracovní teplota : min 5 C : Revco Magyarország Kft Revco akrylátová omítka : akrylátová disperse, min. plniva, pigment Obsah pevných částic : 58% Objemová hmotnost : 1,85kg/lt Součinitel tepelné vodivosti : 0,7W/m.K Faktor difuzního odporu : 119 Hodnota Ph : 9 : 3,75kg/ 15kg plastové vědra : v chladě, suchu, min 5 C, max 24 měsíců Pracovní teplota : min 5 C Spotřeby : dle zrnitosti a struktury vis technický list : Revco Magyarország Kft Revco silikonová omítka : silikonová disperse, min. plniva, pigment Obsah pevných částic : 58% Objemová hmotnost : 1,85kg/lt Součinitel tepelné vodivosti : 0,7W/m.K Faktor difuzního odporu : 119 Hodnota Ph : 9 : 15kg plastové vědra : v chladě, suchu, min 5 C, max 24 měsíců Pracovní teplota : min 5 C Spotřeby : dle zrnitosti a struktury vis technický list : Revco Magyarország Kft Revco Granit/Minigranit : akrylová disperse, min. plniva, pigment Obsah pevných částic : 80% Objemová hmotnost : 1,60kg/lt Hodnota Ph : 9 : 15kg plastové vědra : v chladě, suchu, min 5 C, max 24 měsíců Pracovní teplota : min 5 C Spotřeby : 3 5kg/m 2 : Revco Magyarország Kft Revco hmoždinky Průměr terče Průměr dříku Mechanické vlastnosti Označení: Ejotherm NT U : ETA 05/2009 Ejotherm NTK U : ETA 07/0026 Ejotherm STR U : ETA 04/0023 : 60mm : 8mm : v kartoně po 100ks nebo 200ks : vis tech. listy výrobce Koelner KI8M : ETA 06/0191 : EJOT, Koelner, Kofta

10 Kompletační materiál Soklový profil hliníková lišta na zakončení tepelněizolačního systému Revco nad terénem, resp. okeními otvory Rohová lišta Hliníková nebo pvc lišta s nalepeným pruhem sklotextilní mřížky na ochranu vnějších rohů systému Dilatační okenní profil slouží k dilataci a připojení systému u rámů oken a dveří Okenní lišta s okapničkou slouží k ukončení systému nad okny a dveřmi

11 2.5. Montáž kontaktního tepelněizolačního systému REVCOVER P Míchání Refcofix lepicí stěrky Do 6lt čisté studenné vody nasypte 1 pytel (25kg) suché směsi a dobře promíchejte vřetenovým míchadlem. Otáčky nesmí překočit 200 ot/min., nechte 10min stát a znovu promíchejte. V případě potřeby se upraví konzistence stěrky přidáním vody či suché směsi a znovu se promíchá. Zpracovatelnost takto připravené směsi je cca 2 hodiny Založení systému u soklu Na podklad připevníme v požadované výšce soklový hliníkový profil nebo hoblovanou lať. Doržujte rovinnost montáže. Případné nerovnosti pod lištou vyrovnejte podložkami soklové lišty. Při zakládání soklu pomocí hoblované latě, naneseme na stěnu tesně nad připevněnou lať vrstvu Revcofix stěrky, do které vložíme sklotextilní mřížku. Sklotextilní mřížku ukládáme tak, že na stěnu v závislosti na síle systému lepíme ca 20 cm, zbytek, který se později přehne přez izolační desky, necháme viset přes lať. Po nalepení první řady desek se síťka přehne přes desku a přichytí se do lepicí stěrky. Pomocká lať se po kotvení systému odstraní. Při použití soklového profilu ukládáme izolační desky s nanesenou lepicí vrsvou revcofix přímo do profilu Lepení izolačních desek EPS Po uložení spodní řady pokračujeme v kladení desek v jednotlivých řadách na vazbu směrem nahoru, přičemž dbáme, aby mezi jednotlivými deskami nevznikaly mezery. Při kladení desek na nároží budovy, u okenních parapetů, atik apod., je třeba dodržovat konstrukční detaily. Rovinnost desek se kontroluje během realizace vodováhou a dvoumetrovou latí. Po přilepení desek a zatvrdnutí lepicí stěrky (min 48hodin) se provádí dodatečné kotvení hmoždinkami (min 2ks na desku vis projekt). Počet a druh hmoždinek se odvíjí od kvality podkladu a musí být stanovený statickým výpočtem na základě zkouškou zjištěné únosnosti hmoždinek. Hmoždinky musí být kotvéne min 40mm v nosné konstrukci obvodového pláště. Na roh objektu se použijí min 2 hmoždinky na 1 desku ve vzdálenosti 10cm od původního rohu (viz detail č.3 kotevní plan EPS) Poznámka: Do porezních materiálů se otvor pro hmoždinky vrtá bez příklepu. Průměr vrtáku je 8mm (dle průměru hmoždinky). Pokud systém přiléhá až k terénu, je třeba do výšky min 30 cm nad terénem použít desky z extrudovaného polystyrenu s oboustranně zdrsněným povrchem Broušení polystyrenových desek Po dokonalém zatuhnutí lepicí stěrky (1-2dny) se přistoupí k přebroušení polystyrenových desek, aby se odstranily drobné nerovnosti a výstupky. Účelem broušení je dosáhnou dokonale rovnou plochu fasády, protože ostatními úkony se dosažená rovinnost už pouze kopíruje. Broušení se provádí brusnou deskou, rovinnost se kontroluje dvoumetrovou latí. Rovinnost by měla být 3mm na 2m lati Vytvoření výztužné vrstvy se sklotextilní mřížkou Stěrkování s armováním se provádí vždy zhora dolů. Na polystyrenové desky se nanese nerezovým zubovým hladítkem s velikostí zubů 10 x 10mm Revcofix stěrka, do které se vtlačí sklotextilní mřížka, pro snadnější manipulaci nastřihaná na pásy dle potřebné délky. Jednotlivé kusy tkaniny se překládají o 10cm. Pomocí nerezového hladítka se tkanina vtlačí ro stěrky a dokonale se vyhladí. Po zahlazení a stažení přebytečné stěrky je tloušťka vrstvy stěrky s mřížkou 3-4mm. Na rozích se ukládá rohová lišta s tkanou, případně se může uložit sklotextilní mřížka dvojmo s přesahem 20mm od rohu. Do výšky 1.NP se doporučuje vyztužit fasádu vzhledem k zvýšenému mechanickému namáhání, dvojitým uložením sklotextilní mřížky. V tomto případě se druhá vrstva stěrky s mřížkou provádí na zaschlou první vrstvu. V rozích otvorů se před celoplošným armováním, nalepí diagonálně přídavný pruh armovací mřížky v pásu ca 50 x 25cm, který zajišťuje přenos smykových napětí (detail č.4). Výztužnou vrstvu je nutné realizovat nejpozději do 14 dní od nalepení izolačních desek. Pokud se tato doba nedodrží, musí být desky před armováním znovu přebroušené.

12 Penetrace omítkovým základem Primer Po dokonalém vyzrátí armovací vrstvy, obvykle po 7 dnech, se přistoupí k penetraci základním nátěrem. Předtím se mohou případné nerovnosti přebrousit brusným papírem. Omítkový základ se dokonale promíchá a poté se nanáší štětkou nebo válcem. Dle typu podkladu a počasí se nechá vyschnout min 24 hodin. Upozornění: Při vlhkém počasí (vysoká vlhkost vzduchu, mlha) je třeba počítat s delším časem pro vyzrátí podkladní vrstvy, jinak hrozí nebezpečí tvorby skvrn na finální omítce. Teplota vzduchu a podkladu nesmí během realizace klesnout pod 5 C. Všechny okolní plochy, které se neaplikují, je třeba chránit před znečištěním Nanášení tenkovrstvé omítky Revco Před aplikací omítek je třeba zkontrolovat čísla odstínů, zrnitost a šarže. Nanášení omítky se realizuje po dokonalém zaschnutí podkladního nátěru (min 24hodin). Obsah nádoby před aplikací dokonale promíchat pomaluběžným míchadlem. Strukturputz rýhovaná struktura: omítka se nanáší hladídkem z nerezu v síle zrna, následně se vodorovnými nebo svislými pohyby plastového hladítka vytvoří požadovaná struktura. Spachtelputz zatřená struktura: omítka se nanáší hladídkem z nerezu v síle zrna, následně se krouživými pohyby plastového hladítka vytvoří požadovaná struktura. Styk dvou barevných odstínů nebo ukončení se provádí pomocí lepicí papírové pásky. Upozornění: Pracovat výhradně v teplotách vzduchu a podkladu od 5 C 30 C, omítku chránit po dobu aplikace a zrání před přímým slunečním zářením, silným větrem a deštěm. Znečištěná místa okamžitě umýt vodou. Pro ucelené plochy fasády nutno používat stejnou výrobní šarži omítky. Delší přestávky jsou během aplikace na ucelené ploše nepřípustné. Opticky ucelené plochy se doporučuje realizovat v jednom pracovním cyklu bez přerušení pro dosažení esteticky dokonalého provedení.

13 Kontaktní tepelněizolační systém REVCOVER M ETA č.08/0037

14 3. Kontaktní tepelně izolační systém REVCOVER M 3.1. Technická specifikace systému Kontaktní tepelněizolační system REVCOVER M je systém s tepelným izolantem z minerální vlny, který je mechanicky kotvený s doplňkovým lepením. Povrchovou úpravu systému tvoří armovací vrstva a probarvená tenkovrstvá ušlechtilá omítka. Použití systému není omezené výškou Technická specifikace skladby REVCOVER M vychází z ETA č.08/ Revcofix lepicí stěrka Lepení fasádních desek z polystyrenu na podklad Spotřeba cca 4kg/m 2 Technologická přestávka min.24hodin Revco minerální fasádní desky Tepelná izolace s kolmým nebo podélným vláknem Tloušťky 5-17cm Revco hmoždinky Mechanické kotvení izolačních desek k podkladu Min 2ks na jednu desku Návrh na základě statického posouzení Revco sklotextilní mřížka Vyztužení vrchního souvrství systému Spotřeba 1,1bm/m Revcofix lepicí stěrka Stěrkování povrchu fasádních izolačních desek a kladení výztužné sklotextilní mřížky Spotřeba cca 3kg/m Revco Silicat Primer Omítkový základ na bázi vodního skla pod silikátové omítky Technologická přestávka min 24 hodin Revco Primer Omítkový základ, příprava podkladu pro aplikaci finální omítky Technologická přestávka min 24 hodin Revco Putz omítka (akryl, silicon, silikát) Probarvená tenkovrstvá omítka různých zrnitostí, 2 struktury 3.3. Výrobní kontrola a řízení kvality Výrobcové jednotlivých komponentů vykonávají v průběhu výroby ve vlastních laboratořích výrobně kontrolní zkoušky, kterými ověřují kvalitu vstupních surovin a hotových výrobků podle příslušných evropských norem resp. právních předpisů. Výsledky zkoušek jsou podkladem pro vystavení dokladu o kvalitě každé dodávky. Systémy řízení kvality jednotlivých komponentů byly prověřeny pracovníky TZUS v souvislosti s certifikací resp. osvědčováním.

15 3.4. Technická specifikace komponentů Revcofix lepicí stěrka : cement, disperse, křemičítý písek, přísady Velikost zrna : max. 0,3mm Objemová hmotnost v suchém stavu : 1300kg/m 3 Přídržnost : 0,6Mpa Součinitel tepelné vodivosti l : 0,6W/m.K Faktor difuzního odporu : 50 Spotřeba na lepení : 4-5kg/m 2 Spotřeba na stěrkování : 3-4kg/m 2 Celková spotřeba : 7-9kg/m 2 : 25kg papírový pytel s izolační vložkou : v suchu na dřevěných paletách 12 měsíců Zpracovatelnost : 2 hodiny po rozmíchání vodou Pracovní teplota : nesmí klesnout pod 5 C : EXCELMIX s.r.o Fasádní minerální izolační desky : minerální vlna, umělé živice Objemová hmotnost : 145 kg/m 3 Formát : 1000mm x 500mm Síla : mm Pevnost v tahu : 0,015MPa Součinitel tepelné vodivosti : 0,040 W/m.K Faktor difuzního odporu : 3,3 Třída reakce na oheň podle EN ISO : A1 : foliované balíky cca 0,1-0,3 m 3 /balík : chránit před sluncem a mechnickým pošk. : musí splňovat uvedené vlastnosti (např. Rockwool, Knauf, Nobasil...) Izolační desky z XPS : extrudovaný polystyrenový ganulát Objemová hmotnost : kg/m 3 Formát : 1250mm x 600mm Síla : 20mm-100mm Součinitel tepelné vodivosti : 0,0316 W/m.K Třída reakce na oheň podle EN ISO : E : foliované balíky cca 0,27-0,3 m 3 /balík : chránit před sluncem a mechnickým pošk. : musí splňovat uvedené vlastnosti (např. Styrotrade, Penopol, URSA,...) Sklotextilní mřížka : skelná vlákna se speciální povrchovou úpr. Plošná hmotnost : min 145 g/m 2 Velikost oka : 3,5 mm x 4,5mm Pevnost v tahu : 1500 N/50mm Spotřeba : 1,1m 2 /m 2 : role á 55m 2 : nastojato v suchu : Vertex, a.s.

16 Revco silicat Primer : draselné vodní sklo, min. plniva, pigment Obsah pevných částic : 58% Spotřeba material : 0,15-0,20kg/m 2 Objemová hmotnost : 1,75kg/lt Hodnota Ph : 12 :15kg plastové vědra : v chladě, suchu, min 5 C, max 24 měsíců Pracovní teplota : min 5 C : Revco Magyarország Kft Revco Primer : akrylátová disperse, min. plniva, pigment Obsah pevných částic : 58% Spotřeba material : 0,2kg/m 2 Objemová hmotnost : 1,6kg/lt Hodnota Ph : 9 : 3,75kg/ 15kg plastové vědra : v chladě, suchu, min 5 C, max 24 měsíců Pracovní teplota : min 5 C : Revco Magyarország Kft Revco akrylátová omítka : akrylátová disperse, min. plniva, pigment Obsah pevných částic : 58% Objemová hmotnost : 1,85kg/lt Součinitel tepelné vodivosti : 0,7W/m.K Faktor difuzního odporu : 119 Hodnota Ph : 9 : 3,75kg/ 15kg plastové vědra : v chladě, suchu, min 5 C, max 24 měsíců Pracovní teplota : min 5 C Spotřeby : dle zrnitosti a struktury vis technický list : Revco Magyarország Kft Revco silikonová omítka : silikonová disperse, min. plniva, pigment Obsah pevných částic : 58% Objemová hmotnost : 1,85kg/lt Součinitel tepelné vodivosti : 0,7W/m.K Faktor difuzního odporu : 119 Hodnota Ph : 9 : 15kg plastové vědra : v chladě, suchu, min 5 C, max 24 měsíců Pracovní teplota : min 5 C Spotřeby : dle zrnitosti a struktury vis technický list : Revco Magyarország Kft Revco silikátová omítka : draselné vodní sklo, min. plniva, pigment Obsah pevných částic : 58% Objemová hmotnost : 1,85kg/lt Součinitel tepelné vodivosti : 0,7W/m.K Faktor difuzního odporu : 119 Hodnota Ph : 12 : 15kg plastové vědra : v chladě, suchu, min 5 C, max 24 měsíců Pracovní teplota : min 5 C Spotřeby : dle zrnitosti a struktury vis technický list : Revco Magyarország Kft.

17 Revco Granit/Minigranit : akrylová disperse, min. plniva, pigment Obsah pevných částic : 80% Objemová hmotnost : 1,60kg/lt Hodnota Ph : 9 : 15kg plastové vědra : v chladě, suchu, min 5 C, max 24 měsíců Pracovní teplota : min 5 C Spotřeby : 3 5kg/m 2 : Revco Magyarország Kft Revco hmoždinky Průměr terče Průměr dříku Mechanické vlastnosti Označení: Ejotherm NT U : ETA 05/2009 Ejotherm NTK U : ETA 07/0026 Ejotherm STR U : ETA 04/0023 : 60mm : 8mm : v kartoně po 100ks nebo 200ks : vis tech. listy výrobce Koelner KI8M : ETA 06/0191 : EJOT, Koelner, Kofta Kompletační materiál Soklový profil hliníková lišta na zakončení tepelněizolačního systému Revco nad terénem, resp. okeními otvory Rohová lišta Hliníková nebo pvc lišta s nalepeným pruhem sklotextilní mřížky na ochranu vnějších rohů systému Dilatační okenní profil slouží k dilataci a připojení systému u rámů oken a dveří Okenní lišta s okapničkou slouží k ukončení systému nad okny a dveřmi

18 3.5. Montáž kontaktního tepelněizolačního systému REVCOVER M Míchání Refcofix lepicí stěrky Do 6lt čisté studenné vody nasypte 1 pytel (25kg) suché směsi a dobře promíchejte vřetenovým míchadlem. Otáčky nesmí překočit 200 ot/min., nechte 10min stat a znovu promíchejte. V případě potřeby se upraví konzistence stěrky přidáním vody či suché směsi a znovu se promíchá. Zpracovatelnost takto připravené směsi je cca 2 hodiny Založení systému u soklu Na podklad připevníme v požadované výšce soklový hliníkový profil nebo hoblovanou lať. Doržujte rovinnost montáže. Případné nerovnosti pod lištou vyrovnejte podložkami soklové lišty. Při zakládání soklu pomocí hoblované late, naneseme na stěnu tesně nad připevněnou lať vrstvu Revcofix stěrky, do které vložíme sklotextilní mřížku. Sklotextilní mřížku ukládáme tak, že na stěnu v závislosti na síle systému lepíme ca 20 cm, zbytek, který se později přehne přez izolační desky, necháme viset přes lať. Po nalepení první řady desek se síťka přehne přes desku a přichytí se do lepicí stěrky. Pomocká lať se po kotvení systému odstraní. Při použití soklového profilu ukládáme izolační desky s nanesenou lepicí vrsvou revcofix přimo do profilu Lepení minerálních izolačních desek Postup lepení minerálních desek s podélným vláknem je stejný jako u systému REVCOVER P. U lamelových desek s kolmým vláknem se doporučuje celoplošné lepení. Pokud systém přiléhá až k terénu, je třeba do výšky min 30 cm nad terénem použít desky z extrudovaného polystyrenu s oboustranně zdrsněným povrchem Mechanické kotvení, stěrkování, armování U minerálních desek s podélným vláknem se vykonává jejich mechanické kotvení hmoždinkami v počtu 6ks/m 2, v rozích se osadí 12ks/m 2 v pruzích, jejichž šířka závisí na délce objektu: Délka objektu šířka pruhu, kde jsou použity hmoždinky v množství 12ks/m 2 Do 9m2 1m 9-12m 1,5m nad 12m 2m U lamelových minerálních desek s kolmou orientací vláken je kotvy nutné doplnit přídavnými talířkami o průměru 140mm. Po osazení hmoždinek se na minerální desky realizuje vyrovnávací z Revco lepicí stěrky (spotřeba ca 4kg/m 2 ) a nechá se vyzrát minimálně tři dny. Následuje realizace výztužné vrstvy. Do čerstvé lepicí stěrky se zatlačí sklotextilní mřížka ve svislých pruzích s minimálním překrytím 10cm (spotřeba 3kg/m 2 ). Mřížka se vtlačuje postupně vždy zhora dolů. Výztužná vrstva se nechá vyzrát min 7 dní. V rozích otvorů se před celoplošným armováním, nalepí diagonálně přídavný pruh armovací mřížky v pási ca 50 x 30cm, který zajišťuje přenos smykových napětí (detail č.4). Nalepené minerální desky je nutné chránit před navlhnutím (sníh, déšť apod.). Upozornění: Při kladení desek z minerální vlny je nutné dodržovat pokyny výrobce minerálních desek. V případě systému REVCOVER M je kotvění minerálních desek vždy nutné. Na kotvení je nutno použít hmoždinky s ocelovým trnem Penetrace omítkovým základem Primer Po dokonalém vyzrátí armovací vrstvy, obvykle po 7 dnech, se přistoupí k penetraci základním nátěrem. Předtím se mohou případné nerovnosti přebrousit brusným papírem. Omítkový základ se dokonale promíchá a poté se nanáší štětkou nebo válcem. Dle typu podkladu a počasí se nechá vyschnout min 24 hodin. Upozornění: Při vlhkém počasí (vysoká vlhkost vzduchu, mlha) je třeba počítat s delším časem pro vyzrátí podkladní vrstvy, jinak hrozí nebezpečí tvorby skvrn na finální omítce. Teplota vzduchu a podkladu nesmí během realizace klesnout pod 5 C (8 C u silikátové penetrace). Všechny okolní plochy, které se neaplikují, je třeba chránit před znečištěním.

19 Nanášení tenkovrstvé omítky Revco Před aplikací omítek je třeba zkontrolovat čísla odstínů, zrnitost a šarže. Nanášení omítky se realizuje po dokonalém zaschnutí podkladního nátěru (min 24hodin). Obsah nádoby před aplikací dokonale promíchat pomaluběžným míchadlem. Strukturputz rýhovaná struktura: omítka se nanáší hladídkem z nerezu v síle zrna, následně se vodorovnými nebo svislými pohyby plastového hladítka vytvoří požadovaná struktura. Spachtelputz zatřená struktura: omítka se nanáší hladídkem z nerezu v síle zrna, následně se krouživými pohyby plastového hladítka vytvoří požadovaná struktura. Styk dvou barevných odstínů nebo ukončení se provádí pomocí lepicí papírové pásky. Upozornění: Pracovat výhradně v teplotách vzduchu a podkladu od 5 C 30 C (8 C -30 C u silikátové omítky), omítku chránit po dobu aplikace a zrání před přímým slunečním zářením, silným větrem a deštěm. Znečištěná místa okamžitě umýt vodou. Pro ucelené plochy fasády nutno používat stejnou výrobní šarži omítky. Delší přestávky jsou během aplikace na ucelené ploše nepřípustné. Opticky ucelené plochy se doporučuje realizovat v jednom pracovním cyklu bez přerušení pro dosažení esteticky dokonalého provedení.

20 4. Kontrola kvality 4.1. Technické a užitkové vlastnosti konečných povrchových úprav Dokončené plochy systému by měly být vždy vzhledově a barevně jednotné, rovnoměrné struktury. Úprava povrchu má působit jako celek estetickým dojmem Kontrola kvality v průběhu realizace prací Kontrola kvality v průběhu realizace prací je zaměřena zejména na tyto činnosti: - Dodržování kvality podkladu (dostatečná nosnost, rovinnost, umytí) - Teplota ovzduší, podkladu a material během realizace, tuhnutí a vytvrzování systému nesmí klesnout pod 5 C (8 C u silikátové omítky) - Bezespárové lepení desek jejichž rovinnost se kontroluje 2m latí - Dodržování kladení desek na vazbu v ploše i na nárožích - Vystěrkování desek armovací stěrkou s výztužnou mřížkou na všech stranách, které jsou v kontaktu s okolním prostředím. - Dodržování vzájemných přesahů síťoviny - Dodržování správné konzistence lepicí stěrky - Kvalitní nanesení omítkového základu - Kvalitní nanesení finální omítky a vytvoření souměrné struktury - Dokonalé zakrytí oken a ploch, které by mohly být znečištěny - Důsledné dodržování kostrukčních detailů - Dodržování technologických přestávek 4.3. Doporučené složení pracovní čety pracovní čety je vždy závislé na způsobu realizace a velikosti pracovních záběrů. Základní četa by se měla skládat ze 3 odborně zaškolených pracovníků a jednoho pomocného pracovníka Základní vybavení pracovní čety - elektrické ruční míchadlo - nůž na izolační desky (pilka) - brusná deska s náhradními brusnými papíry - hladítko z umělé hmoty - zubové hladítko - rohová špachtle (vnitřní, vnější) - špachtle 10cm - velké a malé nerez hladítko - zednická lžíce - vyrovnávací lať 2m - příklepová vrtačka s vrtáky - kladivo

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRE PREVEDENIE ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TEHLOVÝMI PÁSIKMI tepelno-izolačné systémy Obkladové pásky 41 Rotterdam OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem IV Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem Před aplikací tepelné izolace na plochu fasády věnujte patřičnou pozornost technickému stavu podkladních vrstev, zvláštní pozornost by měla být věnována

Více

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ NEVLÁKNITÉ MINERÁLNÍ DESKY PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Stěny starších budov mají často špatné tepelné vlastnosti.

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY PŘEHLED VÝROBKŮ A ZPRACOVÁNÍ 1 OBSAH 1. Přehled 1.1

Více

Technologický postup tmelení spár obvodových plášťů panelových budov akrylátovým tmelem S-T1 a S-T5 vyráběným firmou Den Braven production s.r.o.

Technologický postup tmelení spár obvodových plášťů panelových budov akrylátovým tmelem S-T1 a S-T5 vyráběným firmou Den Braven production s.r.o. Technologický postup tmelení spár obvodových plášťů panelových budov akrylátovým tmelem S-T1 a S-T5 vyráběným firmou Den Braven production s.r.o. Den Braven Sealants Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

Postupy při omítání zdiva HELUZ

Postupy při omítání zdiva HELUZ Postupy při omítání zdiva HELUZ vysoce kvalitní materiály pro vnější úpravu zdiva výhody omítek použití omítek Úvod Omítky jsou tradiční a dosud nejčastěji používaný způsob úpravy vnějších i vnitřních

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy pro ještě lepší a zdravější bydlení Krásné a zdravé bydlení Systémové řešení pro každou stavbu Regenerace bytových domů Zateplovací systémy Energeticky úsporné bydlení a rentabilní

Více

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice Autorizovaná osoba 204 rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice vydává ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

CAPATECT. Capatect Montážní postup

CAPATECT. Capatect Montážní postup CAPATECT Capatect Montážní postup Úvodní poznámka Český Caparol je členem Cechu pro zateplování budov. V tomto návodu na montáž se popisují pracovní postupy při odborném pokládání tepelně izolačních kombinovaných

Více

Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG

Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG OBSAH Úvod 3 Výrobky stavebního systému Ytong 4 Zakládání rohů 6 Nosné zdivo 7 Napojení nosných stěn 9 Příčka 10 Nosný překlad 12 Plochý překlad 14 U-profil, UPA-profil

Více

technika & detaily Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí OBSAH

technika & detaily Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí OBSAH Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí technika & detaily OBSAH formáty STEICOprotect S. 04 provedení spár S. 09 STEICOprotect na rámové konstrukci

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

Maloformátové cihly HELUZ 114. Cihelný obkladový pásek HELUZ 116. Cihelná dlažba HELUZ 118. Speciální tvarovky HELUZ 119

Maloformátové cihly HELUZ 114. Cihelný obkladový pásek HELUZ 116. Cihelná dlažba HELUZ 118. Speciální tvarovky HELUZ 119 Maloformátové cihly HELUZ 114 Cihelný obkladový pásek HELUZ 116 Cihelná dlažba HELUZ 118 Speciální tvarovky HELUZ 119 2015-03-01 / Strana 113 Použití Maloformátové cihly HELUZ pro vnitřní nosné a výplňové

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty.

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Dodavatel speciálních stavebních materiálů Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Systém Antol CLS Speciální malty Hydroizolace je již více než 140 let předním výrobcem v technologii

Více

Realizujte Váš projekt s mapei

Realizujte Váš projekt s mapei PODLAHÁŘ Realizujte Váš projekt s mapei Mapei odedávna pomáhá svými výrobky a pokročilými technologickými řešeními, které jsou certifi kované dle nejpřísnějších ofi ciálních norem, k realizaci velkých

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Profi-Tip FERMACELL: Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Powerpanel H 2 O je výrobkem z řady cementových powerpanelů FERMACELL Vlastnosti desky tloušťka desky 12,5 mm rozměry desky 1000 x 1250

Více

Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy

Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy Obsah 1 Balkónové systémy Cemix obecně... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Použití... 3 1.2 Obecné požadavky na podklad...

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

SPSKS. Úvod. Montáž výrobků z kamene

SPSKS. Úvod. Montáž výrobků z kamene 1 Úvod Technologie zpracování kamene popisuje výrobní postupy přípravy a zhotovení různých kamenných výrobků. Jsou to předměty z kamenů v širokém barevném spektru, bílé, žluté, šedé až černé barvy. Z pestré

Více

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Ročenka ČKLOP 2014 Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Vydala Česká komora lehkých obvodových plášťů, Golčova 486, Praha 4 cklop@cklop.cz, www.cklop.cz Sazba, grafi cké zpracování a

Více