1. Identifikační údaje stavby. 2. Základní charakteristika stavby a území. 3. Přehled výchozích podkladů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Identifikační údaje stavby. 2. Základní charakteristika stavby a území. 3. Přehled výchozích podkladů"

Transkript

1

2 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Revitalizace bytového domu Dolákova , Praha 8 - Bohnice Místo stavby: Dolákova , Praha 8 - Bohnice Stavebník: Společenství vlastníků jednotek Dolákova , Dolákova 794/5, Praha 8 Bohnice IČ: Charakter stavby: Stavební úpravy Zpracovatel: ing.arch.vít Janečka Říjnová 25/591, Praha 8, Stupeň: Studie Datum: 1/ Základní charakteristika stavby a území Bytový dům postavený v panelové technologii na konci osmdesátých let se nachází na severním okraji sídliště Bohnice. Objekt má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží, skládá se ze čtyř schodišťových sekcí, mezi středními sekcemi vede dilatační spára. Podélná osa objektu vede přibližně v ose Z-V, hlavní vstupy s předloženými schodišti v úrovni 1.NP jsou umístěny z jižní strany. Vstup je řešen přes zádveří s navazující chodbou, ze které se vchází do schodišťového prostoru a do kočárkárny. Ze schodišťového prostoru se vchází do jedné bytové jednotky a do menší chodby, ze které jsou přístupné místnost s komorami a druhá bytová jednotka. V dalších nadzemních podlažích se nacházejí vždy tři bytové jednotky. V 1.PP jsou umístěny jednotlivé garáže, sušárny, původní prádelny, sklepní kóje a další skladovací místnosti. Garáže jsou přístupné ze zpevněné plochy na severní straně objektu, kde jsou umístěny i zadní vstupy. S ostatními prostory nejsou garáže vnitřně propojeny. V objektu se nachází celkem 44 bytových jednotek. Záměrem stavebníka je provést celkovou rekonstrukci obvodového pláště - zateplení obvodových stěn, rekonstrukci lodžií včetně výměny zábradlí, rekonstrukci vstupů (oprava či výměna předložených schodišť, stříška nad vstupem) a případně výměnu garážových vrat a stříšek nad vraty 3. Přehled výchozích podkladů a/ Objednávka stavebníka b/ Torzo původní projektové dokumentace c/ Prohlídka objektu a částečné zaměření d/ PD Rekonstrukce oken v BD Dolákova (DES Praha s.r.o., 02/2007) e/ Energetický audit a PENB (Hamann service s.r.o., 05/2011) 4. Stávající stav objektu Popis stávajícího stavu Objekt je postavený v panelové typizované konstrukční soustavě VVÚ-ETA. Konstrukční výška podlaží je 2,80m, příčné nosné železobetonové panely tl.200mm mají modulovou vzdálenost 6m. Vodorovné konstrukce jsou z dutinových předpjatých stropních panelů tl.200mm. Obvodový plášť tvoří sendvičové železobetonové panely tl.250mm a 300mm. Severní fasáda je sestavena z celostěnových dílců, jižní fasáda je členěna lodžiemi v krajních modulech jednotlivých sekcí, západní a východní štítové stěny jsou plné bez okenních otvorů. Celostěnové fasádní dílce jsou provedeny s povrchem z vymývaného kameniva, štítové panely mají hladký betonový povrch upravený barevným nástřikem (stejně jako plochy okolo garážových vrat). Vnitřní plochy dílců ohraničujících lodžie jsou upraveny tenkovrstvou omítkou. Vnější spáry mezi obvodovými panely jsou překryty kovovými, případně plastovými lištami. Podlahu lodžií tvoří tzv. kompletizované panely s hlazenou podlahou vyspádovanou do středu panelu s vyústěním přes zabudovaný chrlič. V několika případech je podlaha opatřena individuálně provedenou keramickou dlažbou. Lodžie jsou uzavřeny ocelovým zábradlím z uzavřených tenkostěnných profilů s výplní z vodorovně orientovaných na sraz kladených prken. Horní ocelový profil je kotvený přes kotevní desky do lodžiových stěnových panelů, svislé sloupky jsou vetknuté do stropního lodžiového panelu. Povrchová úprava profilů je nátěr. Několik lodžií je zaskleno bezrámovým zasklívacím systémem. Výplně okenních otvorů jsou nové plastové z roku Při výměně oken byly realizovány i nové parapety a meziokenní vložky z prefabrikovaných dílců. Garážová vrata jsou původní ocelová otvíravá. Nad dvojicí vrat je vždy stříška s nosným rámem z ocelových válcovaných profilů a plechovou vlnitou krytinou. Střecha je dvouplášťová s vystupujícími atikami, před cca 5 lety byla provedena její oprava včetně dodatečného zateplení a provedení nové hydroizolační vrstvy z modifikovaného asfaltového pásu včetně klempířských prvků a jímacího vedení bleskosvodu. Její stávající stav se jeví jako dobrý, bez známek poruch. Objekt je založen na železobetonových pasech na pilotách. Vnější předložená schodiště mají konstrukci z PZD desek ukládaných do ocelových válcovaných profilů, stupně jsou z prefabrikovaných teracových dílců a podesta z teracové dlažby. Zábradlí je ocelové s rámem z tenkostěnných ocelových profilů s tyčovou výplní a povrchovou úpravou nátěrem. Okapní chodníček tvoří betonová velkoformátová dlažba, zpevněná plocha před vjezdy do garáží je vybetonována, samotná komunikace je z betonových zatravňovacích dílců. Zhodnocení stávajícího stavu Objekt vykazuje některé typické tepelně technické vady dané dobou svého vzniku a použitou panelovou technologií nižší tepelnou ochranu budovy a tepelné mosty, přesto že v rámci panelové technologie je jeho tepelná ochrana nadprůměrná (80mm polystyrenu v obvodových panelech). Nosný systém bytového domu nevykazuje významné poruchy ohrožující bezpečnost a spolehlivost užívání objektu. Stejně jakou u ostatních panelových budov se zde vyskytuje řada menších poruch vzniklých následkem stáří objektu, použitou technologií výstavby i nedostatečným rozsahem údržby. Na lodžiích dochází k pronikání srážkové vody do panelů jednak v místech průchodu chrliče a dále v místě kotvení sloupků zábradlí do panelu. Voda se může šířit dutinami stropního panelu a prosakuje na jeho spodní líc, kde dochází k poškozování povrchové úpravy i spodních vrstev panelu a hrozí koroze výztuže. Dalším možným místem průniku vlhkosti je tmeleným stykem po obvodu lodžiového panelu, který je namáhaný dilatačními pohyby. Omezená možnost dilatace má za následek trhliny, které se projevují nejvíce ve stycích stěnových a vodorovných lodžiových panelů. Tyto trhliny opět umožňují pronikání vlhkosti do panelů a možné poškození výztuže. Všechna tato místa, kde hrozí poškození krycí vrstvy výztuže, případně samotné výztuže musí být v rámci rekonstrukce obvodového pláště opravena a sanována. Ocelové konstrukce v rámci fasád jsou lokálně zasaženy korozí týká se zábradlí lodžií, předložených schodišť, garážových vrat a jejich stříšek. Předložená schodiště jsou kvůli sedání základu nakloněná, teracové schodišťové prefabrikáty popraskané. Okapní chodníček z betonových dlaždic je místy rozpadlý, případně chybí. 5. Návrh a stavebně technické řešení revitalizace objektu Revitalizace objektu bude zahrnovat sanaci a zateplení obvodového pláště, rekonstrukci lodžií včetně výměny zábradlí, rekonstrukci předních vstupů (předložené schodiště, nová stříška), případně výměnu garážových vrat a stříšek nad vraty). Zateplení obvodového pláště Použitý kontaktní zateplovací systém musí mít osvědčení ETICS v kvalitativní třídě A dle Cechu pro zateplení budov. Všechny práce musí probíhat v souladu s dokumentací ETICS zvoleného výrobce, tedy zejména s technologickým předpisem, technickými detaily a technickými listy jednotlivých komponentů. Po postavení lešení se provede detailní průzkum předmětných konstrukcí a případné poruchy budou sanovány, zateplení a povrchové úpravy pláště jsou přípustné teprve po potřebných sanacích. Zatepleny budou všechny obvodové konstrukce objektu. ETICS je navržen z tepelné izolace polystyrén EPS 70F, respektive extrudovaný polystyrén XPS. Tloušťka izolantu na rozhodujících konstrukcích vychází z Energetického auditu zpracovaného firmou Hamann service s.r.o., revidovaného dle aktuálního znění ČSN z října Zateplení bude zahrnovat tyto konstrukce: Zateplení ploch fasády (včetně celé plochy štítů, čelních stěn lodžií, bočních stěn lodžií sousedících s interiérem) kontaktním systémem dodatečného zateplení ETICS tepelným č.zak.1201 Revitalizace bytového domu Dolákova , Praha 8 Bohnice stupeň: studie datum: 01/2012

3 izolantem z polystyrenu EPS-70F tl.100mm. V místě meziokenní vložky bude navíc použitý tepelný izolant z polystyrenu EPS-70F tl.40mm pro vyrovnání úrovně MIV s okolní plochou. Zateplení ostění a nadpraží oken a dveří kontaktním systémem dodatečného zateplení ETICS tepelným izolantem z polystyrenu EPS-70F tl.40mm. Tloušťka izolantu bude případně upravena, v případě nedostatečné šířky okenního rámu použít tepelný izolant na bázi tuhé fenolické pěny. Zateplení bočních stěn lodžií nesousedících s interiérem, podhledů lodžií a čel lodžiových stropních dílců kontaktním systémem dodatečného zateplení ETICS tepelným izolantem z polystyrenu EPS-70F tl.40mm. Zateplení ploch fasády v úrovni suterénů (kromě ploch štítů) kontaktním systémem dodatečného zateplení ETICS tepelným izolantem z polystyrenu EPS-70F tl.80mm. Zateplení soklové části stěn suterénů kontaktním systémem dodatečného zateplení ETICS tepelným izolantem z extrudovaného polystyrenu XPS tl.80mm. Izolant bude založen do hloubky min.300mm pod úroveň terénu. Pro zateplení ostění a nadpraží sklepních oken použít tepelný izolant XPS tl.40mm. Aplikace kontaktního systému dodatečného zateplení ETICS bez tepelného izolantu včetně vyspravení a reprofilace podkladu na vybraných místech (sloupky s přípojkovými skříňkami). Aplikace kontaktního zateplovacího systému na podhledu stropu v 1.PP, tepelný izolant minerální vlákna tl.80mm včetně povrchové úpravy (stěrka vyztužená sklotextilní síťovinou, tenkovrstvá omítka). Podrobný návrh rozsahu a způsobu provádění kontaktního systému dodatečného zateplení ETICS bude předmětem dalších fází projektové dokumentace. Bude použitý kompletní certifikovaný systém. Finální úpravou zateplovacího systému bude tenkovrstvá probarvená omítka a tzv.mozaiková omítka v soklové části objektu. Realizací zateplení budou vyvolány další související opatření: Úpravy stávajícího bleskosvodu. Stávající svody budou demontovány, budou vyměněny podpěry vedení za nové potřebné délky, provedeny nové svody včetně ochranných úhelníků a držáků ochranných úhelníků. Celé zařízení musí být v souladu s ČSN EN Výměna okenních parapetů za nové potřebných rozměrů. Provedení bude hliníkový lakovaný plech včetně bočních plastových krytek. Ostatní klempířské konstrukce oplechování v místě ukončení zateplení u atiky. Rekonstrukce lodžií Bude demontováno stávající zábradlí, u několika lodžií individuálně provedené keramické dlažby a bezrámové zasklení. Odstraněny budou stávající chrliče. V případech poškození povrchu lodžiového panelu budou tato místa odborně sanována. Na stávající podlahu lodžií (kompletizované lodžiové dílce) bude provedeno nové souvrství podlahy. Bude provedena vrstva cementového potěru tak, aby od vnější hrany panelu byla vytvořena jednolitá plocha ve spádu 2%. Tato plocha bude opatřena hydroizolační dvousložkovou stěrkou včetně systémových detailů napojení na související svislé plochy. Na tento povrch bude do flexibilního lepidla položena slinutá protiskluzná mrazuvzdorná keramická dlažba. Na okolních svislých plochách bude na dlažbu navazovat keramický soklík výšky 100mm. Dlažba bude zaspárována vodoodpudivou, mrazuvzdornou spárovací hmotou, dilatační spára pod soklem bude provedena silikonovým tmelem. Na čelní straně lodžie bude dlažba položena na okapnici z hliníkového plechu. Budou použity pouze materiály v rámci kompletního systému pro sanaci podlah lodžií. Nové zábradlí je navrženo z ocelových tenkostěnných profilů s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Zábradlí je předsazeno před čela lodžiových dílců, z čela lodžiového stropního panelu jsou kotveny jednotlivé sloupky spojené po výšce dvěma vodorovnými profily pro kotvení výplně zábradlí a ukončené madlem ve výšce min. 1100mm od nové úrovně podlahy lodžie. Madlo je kotveno do bočních lodžiových stěn přes zateplení ocelovým profilem umožňujícím dilatační pohyby. Jako výplň zábradlí budou použity balkonové desky z cementotřískových desek Cetris, alternativně z cementovláknitého materiálu (např. Eternit Textura) nebo z kompaktních desek na bázi syntetických pryskyřic (MAX exterior, Trespa). Vybrané plochy balkonových desek mohou být opatřeny otvory. Musí být dodržen požadovaný způsob kotvení desek dle specifikace výrobce. Celou konstrukci zábradlí je nutné v rámci výrobní dokumentace posoudit předepsaným způsobem na zatížení rázem dle ČSN Podrobný návrh bude předmětem dalších fází projektové dokumentace. V případě dodatečné instalace zasklení lodžie bezrámovým systémem, musí být tento systém dodán včetně parapetní části do úrovně madla zábradlí a bude muset být řešeno jeho kotvení. Rekonstrukce předních vstupů Rekonstrukce zahrnuje předloženého schodiště a nově navrženou stříšku nad vchodové dveře. Samotné vchodové dveře a navazující obvodová stěna s oknem do kočárkárny byly již provedeny v rámci výměny oken. Stávající předložená schodiště jsou v nevyhovujícím stavu, jejich konstrukce je v důsledku poklesu základu nakloněna, první stupně jsou utopeny v asfaltovém chodníku. Teracové prefabrikované stupně jsou popraskány do konstrukce proniká vlhkost, která poškozuje ocelovou konstrukci. Navrženo je odstranění celých schodišť a jejich nahrazení novou konstrukcí. Nová schodiště budou mít nosnou konstrukcí z ocelových válcovaných profilů upravených žárovým zinkováním. Na straně objektu bude konstrukce připevněna na původní ocelový osazovací profil.v místě styku panelových dílců. Stupně budou provedeny z nosných schodišťových teracových desek, v podestě z teracové dlažby bude umístěn kovový čistící rošt. Zábradlí z ocelových tenkostěnných profilů bude ošetřeno žárovým zinkováním. Nad vstupními dveřmi je navržena jednoduchá stříška z čirého bezpečnostního skla na ocelových konzolách ukončená okapem s protaženým chrličem. Ocelové prvky budou povrchově upraveny žárovým zinkováním. Pod stříšku je možné doplnit venkovní osvětlení. Výměna garážových vrat Stávající garážová vrat jsou klasická ocelová otvíravá. Nad dvojicí vrat je vždy stříška s rámem z válcovaných profilů a krytinou z vlnitého plechu. V souvislosti se zateplením pláště je uvažováno s výměnou garážových vrat za nová včetně nové stříšky. Jako vhodná náhrada se nabízí sekční garážová vrata vzhledem k dobré ovladatelnosti, tepelně technickým parametrům a možnosti vybavit vrata motorickým pohonem. Sekční vrata jsou montována z vnitřního líce obvodové stěny, je nutné počítat s určitým zmenšením prostoru. V závislosti na řešení ostění i se zmenšením vstupního otvoru. Stávající otvor je ohraničen ocelovým rámem, který může být zateplen kontaktním systémem dodatečného zateplení ETICS jako standardní ostění, případně pouze obložen deskami Aquapanel a přetažen kontaktním systémem bez tepelného izolantu pro sjednocení povrchové úpravy ostění s plochou fasády. Nová stříška by byla kotvená do ocelového rámu okolo vrat, z důvodu bezúdržbovosti by byla ze žárově zinkovaných ocelových profilů. Jako krytina by byla použita velkoformátová desková krytina z vláknocementových desek (Eternit). Zpevněné plochy Bude opraven okapní chodníček z betonové dlažby. Plocha pod předloženými schodišti bude upravena říčním kamenivem kačírkem. 6. Návrh barevného řešení V rámci této studie jsou zpracovány tři variantní návrhy barevného řešení. Je zvolena teplá barevná škála s dominantními barvami okrovou či terakotovou. Varianta 1 Základní barvou je okrová ve dvou odstínech střídavě na jednotlivých sekcích. Doplňkovými barvami jsou šedobílá (čela a vnitřní plochy lodžií, poslední podlaží a svislé pásy na S fasádě) a šedá (MIV a meziokenní pásy u schodišťových oken na S fasádě). Výplně zábradlí a garážová vrata jsou v červenohnědé barvě. Mozaiková omítka na soklové části a okolo garážových vrat je v neutrálním šedém provedení. Varianta 2 Základní barvou je terakotová doplněná šedobílou a bílou kávou. Výplně zábradlí jsou v kombinaci antracitová a hliníkově šedá. Garážová vrata jsou v bílé barvě. Mozaiková omítka na soklové části a okolo garážových vrat je v neutrálním šedém provedení. Varianta 3 Základní barvou je terakotová ve dvou odstínech doplněná šedobílou (boky a podhledy lodžií) a béžovou (čelní plocha lodžií). Výplně zábradlí jsou v tmavé červenohnědé barvě. Garážová vrata jsou v bílé barvě. Mozaiková omítka na soklové části a okolo garážových vrat je v hnědočerveném provedení. č.zak.1201 Revitalizace bytového domu Dolákova , Praha 8 Bohnice stupeň: studie datum: 01/2012

4 7. Technicko-ekonomické zhodnocení Nosný systém bytového domu nevykazuje významné poruchy ohrožující bezpečnost a spolehlivost užívání objektu. Jako problematická se jeví oblast okolo lodžií, kde jsou styky panelových dílců ve větší míře namáhané dilatačními pohyby a stropní lodžiový panel poškozován pronikáním vlhkosti v důsledku nevhodných detailů kotvení zábradlí, případně provedení spáry mezi stropním a svislými panely. Pronikání vlhkosti má za následek poškozování povrchu betonu, krycí vrstvy výztuže a následně korozi samotné výztuže. Tato problematická místa by měly být co nejdříve sanována. Kromě sanace samotných betonových konstrukcí je vhodnou formou celkové sanace dodatečné kontaktní zateplení. Dodatečné zateplení obvodového pláště spojuje tyto výhody: Ochrana panelů před pronikáním vlhkosti trhlinami a spárami mezi panely Zvýšení ochrany před korozí kotevních prvků a spojovací výztuže Řešení většiny výrazných tepelných mostů na fasádě a zlepšení tepelně technických vlastností obvodového pláště budovy Snížení teplotního namáhání obvodového pláště Zlepšení pohledových vlastností a prodloužení životnosti obvodového pláště Podstatným přínosem je samozřejmě především snížení nákladů na vytápění objektu. Odhad nákladů na revitalizaci objektu pol. popis jedn.cena výměra celkem Kč Kč 1 Zateplení obvodového pláště m Sanace lodžií včetně nového zábradlí ks sanace podlah lodžií, nová skladba nové zábradlí Zateplení stropu suterénu m Úprava vstupů ks stříšky nad vstupy nové vyrovnávací schodiště Sanace žb konstrukcí celek Výměna garážových vrat ks Stříšky nad garážovými vraty ks Zpevněné plochy bm CELKEM BEZ DPH Kč Tento odhad je nutno brát jako předběžný, odpovídající stupni podrobnosti návrhu. Položka Zateplení obvodového pláště obsahuje i všechny související a vyvolané práce tak, aby dala reálný přehled o investici. Pro následující ekonomické posouzení je použita metodika v souladu s Energetickým auditem (Hamann service s.r.o.). Posuzovány jsou dvě varianty: Varianta A zateplení obvodového pláště a stropu nad suterénem Varianta B zateplení pouze obvodového pláště Varianta A náklady v tisících Kč 3 581,5 úspora v tisících Kč 129,2 čistá současná hodnota NPV v tisících Kč 2 302,5 vnitřní výnosové procento IRR % 6 prostá doba návratnosti T s roky 17 diskontovaná doba návratnosti T sd roky 22 Varianta B náklady v tisících Kč 3 071,5 úspora v tisících Kč 90,9 čistá současná hodnota NPV v tisících Kč 1 068,2 vnitřní výnosové procento IRR % 5 prostá doba návratnosti T s roky 20 diskontovaná doba návratnosti T sd roky 25 Rozdíl v hodnocení obou variant vůči Energetickému auditu je dán započtením reálných celkových nákladů na zateplení obvodového pláště včetně souvisejících a vyvolaných investic. Zhodnocení Vzhledem k tomu, že objekt má v rámci panelové technologie nadprůměrné tepelně technické vlastnosti obvodového pláště a byla již provedena výměna oken a oprava střešního pláště není potenciál úspor energie na vytápění objektu příliš vysoký a návratnost investice je tudíž relativně dlouhá. Vzhledem k délce návratnosti může změna některého parametru výpočtu (odhadovaný nárůst cen energií) výsledek podstatně ovlivnit v obou směrech a z tohoto pohledu je nutné pohlížet a hodnotit vypovídající hodnotu výpočtu. Především je nutné pohlížet na revitalizaci objektu ne pouze jako na investici, ale i nezbytnou údržbu a sanaci a tedy především zhodnocení objektu. 8. Závěr Tato studie je zpracována jako výchozí stupeň projektové přípravy akce revitalizace bytového domu Dolákova , Praha 8 Bohnice a jako podklad pro upřesnění zadání a rozsahu akce. V Praze dne ing.arch.vít Janečka Je uvažováno s meziročním nárustem ceny energií 6%, diskontem 3% a dobou hodnocení 30 let. Hodnoceno je s vlivem zanedbané údržby při 100% financování z vlastních zdrojů. č.zak.1201 Revitalizace bytového domu Dolákova , Praha 8 Bohnice stupeň: studie datum: 01/2012

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17 EXPERTNÍ KANCELÁŘ V OBORU STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PORUCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, DIAGNOSTIKY A SANACÍ MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax 272 651 899 STUDIE PRO OPRAVU

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4 CASUA spol. s r.o. Strana 1/45 31.08.2005 OBSAH: 1.ÚVOD...3 2.GEOLOGICKÉ POMĚRY...3 3.BOURACÍ PRÁCE...3 4.ZÁKLADY A VÝKOPY...5 5.SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...6 6.STÁVAJÍCÍ KOMÍNY...8 7.VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...9

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

D Í L N A N Á R O D Ů

D Í L N A N Á R O D Ů I N T E R N A C I O N Á L N Í B E Z B A R I É R O V É K U L T U R N Í C E N T R U M S D Í L E N Í P O Z I T I V N Í CH V L N A V I B R A C Í L E I P Z I G D Í L N A N Á R O D Ů ONDŘEJ ŠVÁB A T E L I E

Více

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY účely zařazení do dlouhodobého programu oprav bytových domů MMR ČR a žádosti o státní podporu v rámci programu ČEA Zpracovatel :

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

Ing. Vladimíra Pokorná

Ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

REKONSTRUKCE A REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU

REKONSTRUKCE A REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU REKONSTRUKCE A REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU zateplení obvodového pláště oprava střechy zateplení ostění výměna atiky sanace balkónů zateplení a výměna parapetů výměna zábradlí výměna hromosvodů sanace

Více

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV KUTNAR HISTORIE VZNIKU NOREM HYDROIZOLACE 2 UNIDEK ZKUŠENOSTI S UNIVERZÁLNÍM UKONČOVACÍM

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

REGENERACE PANELOVÝCH A BYTOVÝCH DOMŮ

REGENERACE PANELOVÝCH A BYTOVÝCH DOMŮ REGENERACE PANELOVÝCH A BYTOVÝCH DOMŮ www.eurotherm-cz.cz O SPOLEČNOSTI EUROTHERM CZ s.r.o. vznikla v roce 2003. Společnost má dlouholeté zkušenosti, potřebné technické vybavení a technickou podporu dodavatelských

Více

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Ročenka ČKLOP 2014 Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Vydala Česká komora lehkých obvodových plášťů, Golčova 486, Praha 4 cklop@cklop.cz, www.cklop.cz Sazba, grafi cké zpracování a

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

Technická zpráva. Všeobecně

Technická zpráva. Všeobecně Technická zpráva Všeobecně Název stavby : STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVOZNÍ BUDOVY STŘÍLKY Místo stavby : Střílky, parc. č. 312/1, 383 Kraj : Zlínský Stavební úřad : Koryčany Investor : Správa a údržba silnic Kroměřížska,

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy pro ještě lepší a zdravější bydlení Krásné a zdravé bydlení Systémové řešení pro každou stavbu Regenerace bytových domů Zateplovací systémy Energeticky úsporné bydlení a rentabilní

Více

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh 2.1 - Vestavba knihovny 2.1.1

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR MINISTERSTVO DOPRAVY odbor pozemních komunikací ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD-OPK čj. 14/2013-120-TN/1 ze dne 27. 2. 2013 s účinností od 1. března 2013. se současným zrušením č.j.

Více

PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz

PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz www.psmcz.cz PSMCZ 1 2010 ISSN 1802-6907 stavební infozpravodaj Maloformátová krytina do extrémních podmínek Svitkové plechy pro falcované krytiny Okapové systémy Záruka 40 let www.prefa.com Prefa Aluminiumprodukte

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více