1. Identifikační údaje stavby. 2. Základní charakteristika stavby a území. 3. Přehled výchozích podkladů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Identifikační údaje stavby. 2. Základní charakteristika stavby a území. 3. Přehled výchozích podkladů"

Transkript

1

2 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Revitalizace bytového domu Dolákova , Praha 8 - Bohnice Místo stavby: Dolákova , Praha 8 - Bohnice Stavebník: Společenství vlastníků jednotek Dolákova , Dolákova 794/5, Praha 8 Bohnice IČ: Charakter stavby: Stavební úpravy Zpracovatel: ing.arch.vít Janečka Říjnová 25/591, Praha 8, Stupeň: Studie Datum: 1/ Základní charakteristika stavby a území Bytový dům postavený v panelové technologii na konci osmdesátých let se nachází na severním okraji sídliště Bohnice. Objekt má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží, skládá se ze čtyř schodišťových sekcí, mezi středními sekcemi vede dilatační spára. Podélná osa objektu vede přibližně v ose Z-V, hlavní vstupy s předloženými schodišti v úrovni 1.NP jsou umístěny z jižní strany. Vstup je řešen přes zádveří s navazující chodbou, ze které se vchází do schodišťového prostoru a do kočárkárny. Ze schodišťového prostoru se vchází do jedné bytové jednotky a do menší chodby, ze které jsou přístupné místnost s komorami a druhá bytová jednotka. V dalších nadzemních podlažích se nacházejí vždy tři bytové jednotky. V 1.PP jsou umístěny jednotlivé garáže, sušárny, původní prádelny, sklepní kóje a další skladovací místnosti. Garáže jsou přístupné ze zpevněné plochy na severní straně objektu, kde jsou umístěny i zadní vstupy. S ostatními prostory nejsou garáže vnitřně propojeny. V objektu se nachází celkem 44 bytových jednotek. Záměrem stavebníka je provést celkovou rekonstrukci obvodového pláště - zateplení obvodových stěn, rekonstrukci lodžií včetně výměny zábradlí, rekonstrukci vstupů (oprava či výměna předložených schodišť, stříška nad vstupem) a případně výměnu garážových vrat a stříšek nad vraty 3. Přehled výchozích podkladů a/ Objednávka stavebníka b/ Torzo původní projektové dokumentace c/ Prohlídka objektu a částečné zaměření d/ PD Rekonstrukce oken v BD Dolákova (DES Praha s.r.o., 02/2007) e/ Energetický audit a PENB (Hamann service s.r.o., 05/2011) 4. Stávající stav objektu Popis stávajícího stavu Objekt je postavený v panelové typizované konstrukční soustavě VVÚ-ETA. Konstrukční výška podlaží je 2,80m, příčné nosné železobetonové panely tl.200mm mají modulovou vzdálenost 6m. Vodorovné konstrukce jsou z dutinových předpjatých stropních panelů tl.200mm. Obvodový plášť tvoří sendvičové železobetonové panely tl.250mm a 300mm. Severní fasáda je sestavena z celostěnových dílců, jižní fasáda je členěna lodžiemi v krajních modulech jednotlivých sekcí, západní a východní štítové stěny jsou plné bez okenních otvorů. Celostěnové fasádní dílce jsou provedeny s povrchem z vymývaného kameniva, štítové panely mají hladký betonový povrch upravený barevným nástřikem (stejně jako plochy okolo garážových vrat). Vnitřní plochy dílců ohraničujících lodžie jsou upraveny tenkovrstvou omítkou. Vnější spáry mezi obvodovými panely jsou překryty kovovými, případně plastovými lištami. Podlahu lodžií tvoří tzv. kompletizované panely s hlazenou podlahou vyspádovanou do středu panelu s vyústěním přes zabudovaný chrlič. V několika případech je podlaha opatřena individuálně provedenou keramickou dlažbou. Lodžie jsou uzavřeny ocelovým zábradlím z uzavřených tenkostěnných profilů s výplní z vodorovně orientovaných na sraz kladených prken. Horní ocelový profil je kotvený přes kotevní desky do lodžiových stěnových panelů, svislé sloupky jsou vetknuté do stropního lodžiového panelu. Povrchová úprava profilů je nátěr. Několik lodžií je zaskleno bezrámovým zasklívacím systémem. Výplně okenních otvorů jsou nové plastové z roku Při výměně oken byly realizovány i nové parapety a meziokenní vložky z prefabrikovaných dílců. Garážová vrata jsou původní ocelová otvíravá. Nad dvojicí vrat je vždy stříška s nosným rámem z ocelových válcovaných profilů a plechovou vlnitou krytinou. Střecha je dvouplášťová s vystupujícími atikami, před cca 5 lety byla provedena její oprava včetně dodatečného zateplení a provedení nové hydroizolační vrstvy z modifikovaného asfaltového pásu včetně klempířských prvků a jímacího vedení bleskosvodu. Její stávající stav se jeví jako dobrý, bez známek poruch. Objekt je založen na železobetonových pasech na pilotách. Vnější předložená schodiště mají konstrukci z PZD desek ukládaných do ocelových válcovaných profilů, stupně jsou z prefabrikovaných teracových dílců a podesta z teracové dlažby. Zábradlí je ocelové s rámem z tenkostěnných ocelových profilů s tyčovou výplní a povrchovou úpravou nátěrem. Okapní chodníček tvoří betonová velkoformátová dlažba, zpevněná plocha před vjezdy do garáží je vybetonována, samotná komunikace je z betonových zatravňovacích dílců. Zhodnocení stávajícího stavu Objekt vykazuje některé typické tepelně technické vady dané dobou svého vzniku a použitou panelovou technologií nižší tepelnou ochranu budovy a tepelné mosty, přesto že v rámci panelové technologie je jeho tepelná ochrana nadprůměrná (80mm polystyrenu v obvodových panelech). Nosný systém bytového domu nevykazuje významné poruchy ohrožující bezpečnost a spolehlivost užívání objektu. Stejně jakou u ostatních panelových budov se zde vyskytuje řada menších poruch vzniklých následkem stáří objektu, použitou technologií výstavby i nedostatečným rozsahem údržby. Na lodžiích dochází k pronikání srážkové vody do panelů jednak v místech průchodu chrliče a dále v místě kotvení sloupků zábradlí do panelu. Voda se může šířit dutinami stropního panelu a prosakuje na jeho spodní líc, kde dochází k poškozování povrchové úpravy i spodních vrstev panelu a hrozí koroze výztuže. Dalším možným místem průniku vlhkosti je tmeleným stykem po obvodu lodžiového panelu, který je namáhaný dilatačními pohyby. Omezená možnost dilatace má za následek trhliny, které se projevují nejvíce ve stycích stěnových a vodorovných lodžiových panelů. Tyto trhliny opět umožňují pronikání vlhkosti do panelů a možné poškození výztuže. Všechna tato místa, kde hrozí poškození krycí vrstvy výztuže, případně samotné výztuže musí být v rámci rekonstrukce obvodového pláště opravena a sanována. Ocelové konstrukce v rámci fasád jsou lokálně zasaženy korozí týká se zábradlí lodžií, předložených schodišť, garážových vrat a jejich stříšek. Předložená schodiště jsou kvůli sedání základu nakloněná, teracové schodišťové prefabrikáty popraskané. Okapní chodníček z betonových dlaždic je místy rozpadlý, případně chybí. 5. Návrh a stavebně technické řešení revitalizace objektu Revitalizace objektu bude zahrnovat sanaci a zateplení obvodového pláště, rekonstrukci lodžií včetně výměny zábradlí, rekonstrukci předních vstupů (předložené schodiště, nová stříška), případně výměnu garážových vrat a stříšek nad vraty). Zateplení obvodového pláště Použitý kontaktní zateplovací systém musí mít osvědčení ETICS v kvalitativní třídě A dle Cechu pro zateplení budov. Všechny práce musí probíhat v souladu s dokumentací ETICS zvoleného výrobce, tedy zejména s technologickým předpisem, technickými detaily a technickými listy jednotlivých komponentů. Po postavení lešení se provede detailní průzkum předmětných konstrukcí a případné poruchy budou sanovány, zateplení a povrchové úpravy pláště jsou přípustné teprve po potřebných sanacích. Zatepleny budou všechny obvodové konstrukce objektu. ETICS je navržen z tepelné izolace polystyrén EPS 70F, respektive extrudovaný polystyrén XPS. Tloušťka izolantu na rozhodujících konstrukcích vychází z Energetického auditu zpracovaného firmou Hamann service s.r.o., revidovaného dle aktuálního znění ČSN z října Zateplení bude zahrnovat tyto konstrukce: Zateplení ploch fasády (včetně celé plochy štítů, čelních stěn lodžií, bočních stěn lodžií sousedících s interiérem) kontaktním systémem dodatečného zateplení ETICS tepelným č.zak.1201 Revitalizace bytového domu Dolákova , Praha 8 Bohnice stupeň: studie datum: 01/2012

3 izolantem z polystyrenu EPS-70F tl.100mm. V místě meziokenní vložky bude navíc použitý tepelný izolant z polystyrenu EPS-70F tl.40mm pro vyrovnání úrovně MIV s okolní plochou. Zateplení ostění a nadpraží oken a dveří kontaktním systémem dodatečného zateplení ETICS tepelným izolantem z polystyrenu EPS-70F tl.40mm. Tloušťka izolantu bude případně upravena, v případě nedostatečné šířky okenního rámu použít tepelný izolant na bázi tuhé fenolické pěny. Zateplení bočních stěn lodžií nesousedících s interiérem, podhledů lodžií a čel lodžiových stropních dílců kontaktním systémem dodatečného zateplení ETICS tepelným izolantem z polystyrenu EPS-70F tl.40mm. Zateplení ploch fasády v úrovni suterénů (kromě ploch štítů) kontaktním systémem dodatečného zateplení ETICS tepelným izolantem z polystyrenu EPS-70F tl.80mm. Zateplení soklové části stěn suterénů kontaktním systémem dodatečného zateplení ETICS tepelným izolantem z extrudovaného polystyrenu XPS tl.80mm. Izolant bude založen do hloubky min.300mm pod úroveň terénu. Pro zateplení ostění a nadpraží sklepních oken použít tepelný izolant XPS tl.40mm. Aplikace kontaktního systému dodatečného zateplení ETICS bez tepelného izolantu včetně vyspravení a reprofilace podkladu na vybraných místech (sloupky s přípojkovými skříňkami). Aplikace kontaktního zateplovacího systému na podhledu stropu v 1.PP, tepelný izolant minerální vlákna tl.80mm včetně povrchové úpravy (stěrka vyztužená sklotextilní síťovinou, tenkovrstvá omítka). Podrobný návrh rozsahu a způsobu provádění kontaktního systému dodatečného zateplení ETICS bude předmětem dalších fází projektové dokumentace. Bude použitý kompletní certifikovaný systém. Finální úpravou zateplovacího systému bude tenkovrstvá probarvená omítka a tzv.mozaiková omítka v soklové části objektu. Realizací zateplení budou vyvolány další související opatření: Úpravy stávajícího bleskosvodu. Stávající svody budou demontovány, budou vyměněny podpěry vedení za nové potřebné délky, provedeny nové svody včetně ochranných úhelníků a držáků ochranných úhelníků. Celé zařízení musí být v souladu s ČSN EN Výměna okenních parapetů za nové potřebných rozměrů. Provedení bude hliníkový lakovaný plech včetně bočních plastových krytek. Ostatní klempířské konstrukce oplechování v místě ukončení zateplení u atiky. Rekonstrukce lodžií Bude demontováno stávající zábradlí, u několika lodžií individuálně provedené keramické dlažby a bezrámové zasklení. Odstraněny budou stávající chrliče. V případech poškození povrchu lodžiového panelu budou tato místa odborně sanována. Na stávající podlahu lodžií (kompletizované lodžiové dílce) bude provedeno nové souvrství podlahy. Bude provedena vrstva cementového potěru tak, aby od vnější hrany panelu byla vytvořena jednolitá plocha ve spádu 2%. Tato plocha bude opatřena hydroizolační dvousložkovou stěrkou včetně systémových detailů napojení na související svislé plochy. Na tento povrch bude do flexibilního lepidla položena slinutá protiskluzná mrazuvzdorná keramická dlažba. Na okolních svislých plochách bude na dlažbu navazovat keramický soklík výšky 100mm. Dlažba bude zaspárována vodoodpudivou, mrazuvzdornou spárovací hmotou, dilatační spára pod soklem bude provedena silikonovým tmelem. Na čelní straně lodžie bude dlažba položena na okapnici z hliníkového plechu. Budou použity pouze materiály v rámci kompletního systému pro sanaci podlah lodžií. Nové zábradlí je navrženo z ocelových tenkostěnných profilů s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Zábradlí je předsazeno před čela lodžiových dílců, z čela lodžiového stropního panelu jsou kotveny jednotlivé sloupky spojené po výšce dvěma vodorovnými profily pro kotvení výplně zábradlí a ukončené madlem ve výšce min. 1100mm od nové úrovně podlahy lodžie. Madlo je kotveno do bočních lodžiových stěn přes zateplení ocelovým profilem umožňujícím dilatační pohyby. Jako výplň zábradlí budou použity balkonové desky z cementotřískových desek Cetris, alternativně z cementovláknitého materiálu (např. Eternit Textura) nebo z kompaktních desek na bázi syntetických pryskyřic (MAX exterior, Trespa). Vybrané plochy balkonových desek mohou být opatřeny otvory. Musí být dodržen požadovaný způsob kotvení desek dle specifikace výrobce. Celou konstrukci zábradlí je nutné v rámci výrobní dokumentace posoudit předepsaným způsobem na zatížení rázem dle ČSN Podrobný návrh bude předmětem dalších fází projektové dokumentace. V případě dodatečné instalace zasklení lodžie bezrámovým systémem, musí být tento systém dodán včetně parapetní části do úrovně madla zábradlí a bude muset být řešeno jeho kotvení. Rekonstrukce předních vstupů Rekonstrukce zahrnuje předloženého schodiště a nově navrženou stříšku nad vchodové dveře. Samotné vchodové dveře a navazující obvodová stěna s oknem do kočárkárny byly již provedeny v rámci výměny oken. Stávající předložená schodiště jsou v nevyhovujícím stavu, jejich konstrukce je v důsledku poklesu základu nakloněna, první stupně jsou utopeny v asfaltovém chodníku. Teracové prefabrikované stupně jsou popraskány do konstrukce proniká vlhkost, která poškozuje ocelovou konstrukci. Navrženo je odstranění celých schodišť a jejich nahrazení novou konstrukcí. Nová schodiště budou mít nosnou konstrukcí z ocelových válcovaných profilů upravených žárovým zinkováním. Na straně objektu bude konstrukce připevněna na původní ocelový osazovací profil.v místě styku panelových dílců. Stupně budou provedeny z nosných schodišťových teracových desek, v podestě z teracové dlažby bude umístěn kovový čistící rošt. Zábradlí z ocelových tenkostěnných profilů bude ošetřeno žárovým zinkováním. Nad vstupními dveřmi je navržena jednoduchá stříška z čirého bezpečnostního skla na ocelových konzolách ukončená okapem s protaženým chrličem. Ocelové prvky budou povrchově upraveny žárovým zinkováním. Pod stříšku je možné doplnit venkovní osvětlení. Výměna garážových vrat Stávající garážová vrat jsou klasická ocelová otvíravá. Nad dvojicí vrat je vždy stříška s rámem z válcovaných profilů a krytinou z vlnitého plechu. V souvislosti se zateplením pláště je uvažováno s výměnou garážových vrat za nová včetně nové stříšky. Jako vhodná náhrada se nabízí sekční garážová vrata vzhledem k dobré ovladatelnosti, tepelně technickým parametrům a možnosti vybavit vrata motorickým pohonem. Sekční vrata jsou montována z vnitřního líce obvodové stěny, je nutné počítat s určitým zmenšením prostoru. V závislosti na řešení ostění i se zmenšením vstupního otvoru. Stávající otvor je ohraničen ocelovým rámem, který může být zateplen kontaktním systémem dodatečného zateplení ETICS jako standardní ostění, případně pouze obložen deskami Aquapanel a přetažen kontaktním systémem bez tepelného izolantu pro sjednocení povrchové úpravy ostění s plochou fasády. Nová stříška by byla kotvená do ocelového rámu okolo vrat, z důvodu bezúdržbovosti by byla ze žárově zinkovaných ocelových profilů. Jako krytina by byla použita velkoformátová desková krytina z vláknocementových desek (Eternit). Zpevněné plochy Bude opraven okapní chodníček z betonové dlažby. Plocha pod předloženými schodišti bude upravena říčním kamenivem kačírkem. 6. Návrh barevného řešení V rámci této studie jsou zpracovány tři variantní návrhy barevného řešení. Je zvolena teplá barevná škála s dominantními barvami okrovou či terakotovou. Varianta 1 Základní barvou je okrová ve dvou odstínech střídavě na jednotlivých sekcích. Doplňkovými barvami jsou šedobílá (čela a vnitřní plochy lodžií, poslední podlaží a svislé pásy na S fasádě) a šedá (MIV a meziokenní pásy u schodišťových oken na S fasádě). Výplně zábradlí a garážová vrata jsou v červenohnědé barvě. Mozaiková omítka na soklové části a okolo garážových vrat je v neutrálním šedém provedení. Varianta 2 Základní barvou je terakotová doplněná šedobílou a bílou kávou. Výplně zábradlí jsou v kombinaci antracitová a hliníkově šedá. Garážová vrata jsou v bílé barvě. Mozaiková omítka na soklové části a okolo garážových vrat je v neutrálním šedém provedení. Varianta 3 Základní barvou je terakotová ve dvou odstínech doplněná šedobílou (boky a podhledy lodžií) a béžovou (čelní plocha lodžií). Výplně zábradlí jsou v tmavé červenohnědé barvě. Garážová vrata jsou v bílé barvě. Mozaiková omítka na soklové části a okolo garážových vrat je v hnědočerveném provedení. č.zak.1201 Revitalizace bytového domu Dolákova , Praha 8 Bohnice stupeň: studie datum: 01/2012

4 7. Technicko-ekonomické zhodnocení Nosný systém bytového domu nevykazuje významné poruchy ohrožující bezpečnost a spolehlivost užívání objektu. Jako problematická se jeví oblast okolo lodžií, kde jsou styky panelových dílců ve větší míře namáhané dilatačními pohyby a stropní lodžiový panel poškozován pronikáním vlhkosti v důsledku nevhodných detailů kotvení zábradlí, případně provedení spáry mezi stropním a svislými panely. Pronikání vlhkosti má za následek poškozování povrchu betonu, krycí vrstvy výztuže a následně korozi samotné výztuže. Tato problematická místa by měly být co nejdříve sanována. Kromě sanace samotných betonových konstrukcí je vhodnou formou celkové sanace dodatečné kontaktní zateplení. Dodatečné zateplení obvodového pláště spojuje tyto výhody: Ochrana panelů před pronikáním vlhkosti trhlinami a spárami mezi panely Zvýšení ochrany před korozí kotevních prvků a spojovací výztuže Řešení většiny výrazných tepelných mostů na fasádě a zlepšení tepelně technických vlastností obvodového pláště budovy Snížení teplotního namáhání obvodového pláště Zlepšení pohledových vlastností a prodloužení životnosti obvodového pláště Podstatným přínosem je samozřejmě především snížení nákladů na vytápění objektu. Odhad nákladů na revitalizaci objektu pol. popis jedn.cena výměra celkem Kč Kč 1 Zateplení obvodového pláště m Sanace lodžií včetně nového zábradlí ks sanace podlah lodžií, nová skladba nové zábradlí Zateplení stropu suterénu m Úprava vstupů ks stříšky nad vstupy nové vyrovnávací schodiště Sanace žb konstrukcí celek Výměna garážových vrat ks Stříšky nad garážovými vraty ks Zpevněné plochy bm CELKEM BEZ DPH Kč Tento odhad je nutno brát jako předběžný, odpovídající stupni podrobnosti návrhu. Položka Zateplení obvodového pláště obsahuje i všechny související a vyvolané práce tak, aby dala reálný přehled o investici. Pro následující ekonomické posouzení je použita metodika v souladu s Energetickým auditem (Hamann service s.r.o.). Posuzovány jsou dvě varianty: Varianta A zateplení obvodového pláště a stropu nad suterénem Varianta B zateplení pouze obvodového pláště Varianta A náklady v tisících Kč 3 581,5 úspora v tisících Kč 129,2 čistá současná hodnota NPV v tisících Kč 2 302,5 vnitřní výnosové procento IRR % 6 prostá doba návratnosti T s roky 17 diskontovaná doba návratnosti T sd roky 22 Varianta B náklady v tisících Kč 3 071,5 úspora v tisících Kč 90,9 čistá současná hodnota NPV v tisících Kč 1 068,2 vnitřní výnosové procento IRR % 5 prostá doba návratnosti T s roky 20 diskontovaná doba návratnosti T sd roky 25 Rozdíl v hodnocení obou variant vůči Energetickému auditu je dán započtením reálných celkových nákladů na zateplení obvodového pláště včetně souvisejících a vyvolaných investic. Zhodnocení Vzhledem k tomu, že objekt má v rámci panelové technologie nadprůměrné tepelně technické vlastnosti obvodového pláště a byla již provedena výměna oken a oprava střešního pláště není potenciál úspor energie na vytápění objektu příliš vysoký a návratnost investice je tudíž relativně dlouhá. Vzhledem k délce návratnosti může změna některého parametru výpočtu (odhadovaný nárůst cen energií) výsledek podstatně ovlivnit v obou směrech a z tohoto pohledu je nutné pohlížet a hodnotit vypovídající hodnotu výpočtu. Především je nutné pohlížet na revitalizaci objektu ne pouze jako na investici, ale i nezbytnou údržbu a sanaci a tedy především zhodnocení objektu. 8. Závěr Tato studie je zpracována jako výchozí stupeň projektové přípravy akce revitalizace bytového domu Dolákova , Praha 8 Bohnice a jako podklad pro upřesnění zadání a rozsahu akce. V Praze dne ing.arch.vít Janečka Je uvažováno s meziročním nárustem ceny energií 6%, diskontem 3% a dobou hodnocení 30 let. Hodnoceno je s vlivem zanedbané údržby při 100% financování z vlastních zdrojů. č.zak.1201 Revitalizace bytového domu Dolákova , Praha 8 Bohnice stupeň: studie datum: 01/2012

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Předmět, způsob a rozsah provedení díla

Předmět, způsob a rozsah provedení díla Zateplení jižní strany domu č.p. 2685, 2686 a 2687 v ulici Pod Holým vrchem v České Lípě Předmět, způsob a rozsah provedení díla Předmět provedení díla: Provedení zateplení jižní strany obvodového pláště

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1. PDF Název stavby: Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8 PRAHA VII/2014 D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.1 Technická zpráva Stupeň: Dokumentace pro stavební

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 12/2009 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU... 2 2.1 Popis objektu... 2 2.2 Popis konstrukcí... 2 2.2.1 Stěny průčelí a štítů... 2 3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU... 2 3.1 Oprava balónů ve 2. NP a 4. NP...

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTANT: Ing. Jakub Klezla Na Lani 218, Nový Jičín mob: 777 200 581, e-mail: jakkle@seznam.cz F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stavba: Revitalizace bytového objektu Růženínská 909-910, Praha 4 Místo:

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších Cenová nabídka Objednatel: SVJ Fantova 9,9,9 Zhotovitel: Jan Šugár WISNIOWSKI ČECHY,Útulná 0/,Praha 0 Akce: BD ul. Fantova 9 9, Praha Stodůlky Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY:

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY: OBSAH ZPRÁVY: 1. ÚČEL ZMĚNY STAVBY... 3 2. ARCHITEKTONICKÉ A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ... 3 3. ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM, DENNÍ OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ... 3 4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY... 3 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Přehled výchozích podkladů. 2. Předmět projektu. 3. Základní údaje o objektu. 1. Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Přehled výchozích podkladů. 2. Předmět projektu. 3. Základní údaje o objektu. 1. Identifikační údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje NÁZEV STAVBY : Zateplení objektu MŠ Míkovice, Uherské Hradiště MÍSTO STAVBY : U Mlýna 251, Uh.Hradiště-Míkovice INVESTOR : Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19,

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ČR LIBEREC, U OPATROVNY 361 ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ DOKUMENTACE PŘEDPROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ČR LIBEREC, U OPATROVNY 361 ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ DOKUMENTACE PŘEDPROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ČR LIBEREC, U OPATROVNY 361 ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ DOKUMENTACE PŘEDPROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY V LI BERCI 4/2015 VYPRACOVAL: ING. KAREL VITOUŠ Obsah: 1. Úvod 2. Podklady 3. Stavebnětechnický

Více

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing.

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÁ K ŽÁDOSTI dokumentace : O DOTACI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A stupeň místo stavby : Benešov zadavatel : Město Benešov Masarykovo náměstí 100 256 00 Benešov název

Více

VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY na provedení zateplení obvodového pláště včetně celkové opravy lodžií

VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY na provedení zateplení obvodového pláště včetně celkové opravy lodžií VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY na provedení zateplení obvodového pláště včetně celkové opravy lodžií ZADAVATEL: Společenství Píškova 1959-1962 Píškova 1961/42 155 00 Praha 5 - Stodůlky IČ: 24289086

Více

Společenství vlastníků poptává pro revitalizaci panelového domu nabídky na:

Společenství vlastníků poptává pro revitalizaci panelového domu nabídky na: Společenství vlastníků poptává pro revitalizaci panelového domu nabídky na: 1. Výměnu oken; 2. Zateplení nebo opravu fasády (výběr bude proveden na základě nabídky); 3. Modernizace lodžií, jejich rozšíření;

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Řešení vzorových detailů

Řešení vzorových detailů Řešení vzorových detailů Detaily soklu. Detail soklu s přechodem na suterénní stěnu -průběžná soklová izolace 2.2 Detail soklu s přechodem ř na suterénní stěnu - ustupující soklová izolace. Detail soklu

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY P1 PODLAHA V 1.NP STĚRKA POLYURETANOVÁ PODLAHOVÁ STĚRKA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA 5mm VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BETONOVÁ MAZANINA CEMFLOW CT-30-F6, VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 4/150/150

Více

Energetická studie varianty zateplení bytového domu

Energetická studie varianty zateplení bytového domu Zakázka číslo: 2015-1102-ES Energetická studie varianty zateplení bytového domu Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově Kozlovská

Více

a) seznam použitých podkladů a ČSN

a) seznam použitých podkladů a ČSN Signature Not Verified Ing.Bohuš Móri 9.4.2013 9:46:27 Ř E Š E N Í P O Ž Á R N Í B E Z P E Č N O S T I a) seznam použitých podkladů a ČSN ČSN 730802 ČSN 730810 ČSN 730818 ČSN 730821 ČSN 730824 ČSN 730834

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Odpověď GP na doplňující informace č.1

Odpověď GP na doplňující informace č.1 Odpověď GP na doplňující informace č.1 Akce: Zateplení budovy ZŠ Tyršova 1.stupeň, Rumburk Dne 31.5.2016 a dne 1.6.2016 byla GP doručena žádost o poskytnutí doplňujících informací ze strany uchazeče ve

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO SVJ ZA CHLUMEM

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Identifikace stavby 2. Stavební pozemek 3. Provedené průzkumy 4. Požadavky dotčených orgánů 5. Splnění obecných požadavků na výstavbu 6. Splnění podmínek územního plánování

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 01 Budovy mateřské školky

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 01 Budovy mateřské školky IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 01 Budovy mateřské školky : 28.

Více

BUDOVA C A D SKLADBA KONSTRUKCÍ. Prosinec 2011 souprava čís. : vypracoval: Ing. Radek Maleček příloha čís. :

BUDOVA C A D SKLADBA KONSTRUKCÍ. Prosinec 2011 souprava čís. : vypracoval: Ing. Radek Maleček příloha čís. : STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI BÝVALÉHO AREÁLU AGADOS PRO POTŘEBY TECHNICKÝCH SLUŽEB VELKÉ MEZIŘÍČÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje NÁZEV STAVBY : Zateplení objektu MŠ Komenského MÍSTO STAVBY : Komenského 539, Uh.Hradiště INVESTOR : Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19, Uh.Hradiště 686 70

Více

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek DOKUMENTACE NÁZEV AKCE : ZASKLÍVACÍ SYSTÉM : OBJEKT : INVESTOR : ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ Mandysova 1301 1308 Hradec Králové Vlastníci bytových jednotek ZHOTOVITEL

Více

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22 A B C D OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C.4 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES M 0 DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ. 1 PŮDORYS 1NP M 2 PŮDORYS 1NP

Více

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony.

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony. +,00 3 9 0 4 0 4 00 0 sousední objekt falcovaný plech s asfaltovou suspenzí hliníkové šablony +,00 +,0 +,00 +,00 +,0 +,0 +3,00 +, +,0 +,00 +3,00 zaslepený komín +3,0 +3,0 výlez na střechu výlez na střechu

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Zakázka číslo: 2010-10888-ZU Výkaz výměr PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: srpen 2011 Zpracoval: Pavel Soukup ATELIER DEK TISKAŘSKÁ

Více

ZATEPLENÍ A RENOVACE OBJEKTU BOBŘÍK. Bedřichov 9, Špindlerův Mlýn 05.2012

ZATEPLENÍ A RENOVACE OBJEKTU BOBŘÍK. Bedřichov 9, Špindlerův Mlýn 05.2012 ZATEPLENÍ A RENOVACE OBJEKTU BOBŘÍK Bedřichov 9, Špindlerův Mlýn 05.2012 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE projekt: Zateplení a renovace objektu Bobřík ve Špindlerově Mlýně investor: společenstvo vlastníků objektu Bobřík

Více

a) Účel objektu Záměrem investora je provést u panelového domu v Hrdlovské ulici v Oseku dodatečné zateplení fasády a střechy a výměnu všech oken, vně

a) Účel objektu Záměrem investora je provést u panelového domu v Hrdlovské ulici v Oseku dodatečné zateplení fasády a střechy a výměnu všech oken, vně Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

Říjnová 25/591, Praha 8-Ďáblice

Říjnová 25/591, Praha 8-Ďáblice Rekonstrukce společných prostor bytového domu Dolákova 798-803, Praha 8 ing.arch.vít Janečka 04/2016 celkový elaborát 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Rekonstrukce společných prostor bytového

Více

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Strana: 1 KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Stavba: Stavební úpravy regenerace bytového domu Nová 504, Kunštát Část: Konstrukčně statický průzkum Zpracovatel části: Ing. Petr Fousek Dusíkova 19, 638 00 Brno

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Místo stavby p.č.0 a p.č.07 v k.ú. Úvaly u Valtic 9 Valtice-Úvaly Lázeňská 77, 9 Valtice V trnkách 0, 9 Hlohovec tel 7 99 IČ DIČ CZ ŘEZ - 0 00 90 00 7 00 00 90 00 7 00 0 -,000 0

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Revitalizace bytového objektu. Růženínská 909-910, Praha 4

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Revitalizace bytového objektu. Růženínská 909-910, Praha 4 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Revitalizace bytového objektu Růženínská 909-910, Praha 4 Vypracoval: David Reichel Datum: 10/2011 Zodp. projektant: Ing. Aleš Zahradnický Strana 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. IDENTIFIKAČNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Bytový dům čp. 357359 Ulice: V Lázních 358 PSČ: 252 42 Město: Jesenice Stručný

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

TECHNICKO EKONOMICKÁ ROZVAHA

TECHNICKO EKONOMICKÁ ROZVAHA X TECHNICKO EKONOMICKÁ ROZVAHA Název stavby: Oprava panelového bytového domu - II. fáze Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov I Vlastník objektu: TERMO + holding, a.s. www.termoholding.cz Bytové družstvo

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních -2-793 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA A. KONSTRUKCE A PRÁCE HSV 1. Zemní práce Budou provedeny výkopy pro okapové chodníky a pro základy. Provedou se ručně a to v hornině 3. Odvoz zeminy se provede

Více

Studie energeticky úsporných a ostatních stavebních opatření bytového domu

Studie energeticky úsporných a ostatních stavebních opatření bytového domu Studie energeticky úsporných a ostatních stavebních opatření bytového domu OBSAH 1 ÚVOD.... 2 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 3 POPIS OBJEKTU A KONSTRUKCÍ... 2 3.1 Objemové řešení objektu... 3 3.2 Obvodové

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace Hradec Králové - výměna oken a balkónových dveří, oprava lodžií - ubytovna zaměstnanců Třebeš Demontáž a montáž zábradlí balkónu Práce zahrnuje demontáž a snesení zábradlí do vyhrazených

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm

SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm P1 1.NP (přízemí chodba) PODLAHA 1.NP - ker.dl. tl. mm Keramická dlažba protiskluzová R 10 s vnitřním oblým soklíkem,

Více

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROFIPLAST, spol. s r.o. Vranovská 38, 614 00 Brno Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Identifikační údaje společnosti:

Více

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Baumit Tepelně izolační systémy Technické detaily pro provádění Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Březen 009 www.baumit.cz Obsah:. Všeobecné zásady.. Montáž hmoždinek

Více

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 15 Stavba : RODINNÝ DŮM_novostavba,Habrůvka č.par.287/1 Objekty stavební : SO 01 _RODINNÝ DŮM -novostavba zast.plocha 134,00 m2 SO 02 _HOSPODÁŘSKÝ PŘÍSTŘEŠEK zast.plocha 24,00 m2 SO 03 _SJEZD připojení

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO OBJEKTU KLADNO, HOLANDSKÁ Místo stavby: Kladno, Holandská , parc. č. 3438

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO OBJEKTU KLADNO, HOLANDSKÁ Místo stavby: Kladno, Holandská , parc. č. 3438 Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO OBJEKTU KLADNO, HOLANDSKÁ 2477-2481 Místo stavby: Kladno, Holandská 2477-2481, parc. č. 3438 B. Souhrnná zpráva dodatek č. 1 Stupeň: Dokumentace k žádosti o stavební

Více

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO AID spol. s r.o. Lučany nad Nisou 331 IČ: 25015699 Pošta Josefův Důl 468 44 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO CENTRA CELNÍ SPRÁVY JÍLOVIŠTĚ I. ETAPA

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : PROJEKTANT : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 Projektová kancelář

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ADRESA BUDOVY: U JEZERA 2032/32; 2033/30 155 00 PRAHA 5 - STODŮLKY VLASTNÍK BUDOVY: BYTOVÉ DRUŽSTVO BLANÍK U Jezera 2032/32 155 00 Praha 5 - Stodůlky tel.: +420 734

Více

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje: A.1.1 Údaje o stavbě: a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 b) Místo stavby: ul. Hlavní

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení. U... XXX/4, Praha 9

CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení. U... XXX/4, Praha 9 Rekapitulace CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení Objekt: Objednatel: Zhotovitel: U... XXX/4, Praha 9 Společenství vlastníků jednotek Zateplovací systémy s.r.o. 1. str. z 6. ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY s.r.o.

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a Mš městské části Praha 4

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a Mš městské části Praha 4 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a Mš městské části Praha 4 zpracované veřejným zadavatelem Městskou částí Praha 4 v souladu s 156 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

OPRAVA BALKÓNŮ A LODŽIÍ OBJEKTU MANŽ. CURIEOVÝCH č.p. 657, TŘEBÍČ

OPRAVA BALKÓNŮ A LODŽIÍ OBJEKTU MANŽ. CURIEOVÝCH č.p. 657, TŘEBÍČ D/ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.a) Architektonicko-stavební řešení D.1.2.a) Stavebně konstrukční řešení OPRAVA BALKÓNŮ A LODŽIÍ OBJEKTU MANŽ. CURIEOVÝCH č.p. 657, TŘEBÍČ Zodpovědný projektant : Ing. Korotvička

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Dodatečné práce na zateplení MŠ Velká Okružní čp. 1343/8 Duchcov KSO: CC-CZ: Místo: Duchcov Datum: 11.10.2013 Zadavatel: Město Duchcov Uchazeč: Vyplň údaj Projektant: BIOPLAN

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

Komenského , Vlašim CELKOVÁ REKAPITULACE

Komenského , Vlašim CELKOVÁ REKAPITULACE VÝKAZ VÝMĚR PRO REKONSTRUKCI OBJEKTU: Komenského 1471-3, Vlašim CELKOVÁ REKAPITULACE kapitola název kapitoly cena v Kč bez DPH DPH v % DPH v Kč cena v Kč vč. DPH A. B. REKONSTRUKCE SVISLÉHO OBVODOVÉHO

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ). Je zadávána

Více

ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO Ú

ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO Ú 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU Obec Rozsíčka Místo stavby: čp. 17 st.p.č.7/3 Rozsíčka 742368 Investor: Obec Rozsíčka č.p. 17 Rozsíčka 582280 Projektant: Vypracoval:

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Petrovická 21,23 Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Petrovická 21,23 Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Petrovická 21,23 Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov Pracoviště:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU č.p.738-9 ul. U Školky, 264 01 Sedlčany katastr. úz. Sedlčany, č.parcely: 1084/9, 1084/10

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU č.p.738-9 ul. U Školky, 264 01 Sedlčany katastr. úz. Sedlčany, č.parcely: 1084/9, 1084/10 TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVBA: ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU č.p.738-9 ul. U Školky, 264 01 Sedlčany katastr. úz. Sedlčany, č.parcely: 1084/9, 1084/10 INVESTOR: MĚSTO SEDLČANY Náměstí T.G.Masaryka 32, 264 01 Sedlčany

Více

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013)

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013) Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE Stavebně technické provedení (ver.16042013) Základy základové pasy z prostého betonu vyztužené sítí KARI betonové tvarovky ztraceného bednění + armatura

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy Technické detaily Kapitola H Technické detaily pro provádění zateplovacích systémů Baumit Listopad 2014 www.baumit.cz H.Technické detaily Obsah H. Technické detaily... 3 H.1

Více

F1. TECHNICKÁ ZPRÁVA (architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční část)

F1. TECHNICKÁ ZPRÁVA (architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční část) Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTORŮ Řešovská 515-519, Praha 8 - Bohnice Investor: Bytové družstvo Řešovská Praha 8 - Bohnice, Řešovská 516/7 IČ: 24720500 Zhotovitel projektové dokumentace: CERTIGO

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma střech

Více

Náklady na revitalizaci bytového domu Bellušova 1818-1820, Praha 5

Náklady na revitalizaci bytového domu Bellušova 1818-1820, Praha 5 Pracujeme kvalitně Pracujeme ekologicky Pracujeme bezpečně Pracujeme důvěrně Se sídlem: Spinozova 1825/7, 143 00 Praha 4, Modřany Investor: Bytové družstvo TRIDOMUS Bellušova 1820/39 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Více