1. Identifikační údaje stavby. 2. Základní charakteristika stavby a území. 3. Přehled výchozích podkladů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Identifikační údaje stavby. 2. Základní charakteristika stavby a území. 3. Přehled výchozích podkladů"

Transkript

1

2 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Revitalizace bytového domu Dolákova , Praha 8 - Bohnice Místo stavby: Dolákova , Praha 8 - Bohnice Stavebník: Společenství vlastníků jednotek Dolákova , Dolákova 794/5, Praha 8 Bohnice IČ: Charakter stavby: Stavební úpravy Zpracovatel: ing.arch.vít Janečka Říjnová 25/591, Praha 8, Stupeň: Studie Datum: 1/ Základní charakteristika stavby a území Bytový dům postavený v panelové technologii na konci osmdesátých let se nachází na severním okraji sídliště Bohnice. Objekt má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží, skládá se ze čtyř schodišťových sekcí, mezi středními sekcemi vede dilatační spára. Podélná osa objektu vede přibližně v ose Z-V, hlavní vstupy s předloženými schodišti v úrovni 1.NP jsou umístěny z jižní strany. Vstup je řešen přes zádveří s navazující chodbou, ze které se vchází do schodišťového prostoru a do kočárkárny. Ze schodišťového prostoru se vchází do jedné bytové jednotky a do menší chodby, ze které jsou přístupné místnost s komorami a druhá bytová jednotka. V dalších nadzemních podlažích se nacházejí vždy tři bytové jednotky. V 1.PP jsou umístěny jednotlivé garáže, sušárny, původní prádelny, sklepní kóje a další skladovací místnosti. Garáže jsou přístupné ze zpevněné plochy na severní straně objektu, kde jsou umístěny i zadní vstupy. S ostatními prostory nejsou garáže vnitřně propojeny. V objektu se nachází celkem 44 bytových jednotek. Záměrem stavebníka je provést celkovou rekonstrukci obvodového pláště - zateplení obvodových stěn, rekonstrukci lodžií včetně výměny zábradlí, rekonstrukci vstupů (oprava či výměna předložených schodišť, stříška nad vstupem) a případně výměnu garážových vrat a stříšek nad vraty 3. Přehled výchozích podkladů a/ Objednávka stavebníka b/ Torzo původní projektové dokumentace c/ Prohlídka objektu a částečné zaměření d/ PD Rekonstrukce oken v BD Dolákova (DES Praha s.r.o., 02/2007) e/ Energetický audit a PENB (Hamann service s.r.o., 05/2011) 4. Stávající stav objektu Popis stávajícího stavu Objekt je postavený v panelové typizované konstrukční soustavě VVÚ-ETA. Konstrukční výška podlaží je 2,80m, příčné nosné železobetonové panely tl.200mm mají modulovou vzdálenost 6m. Vodorovné konstrukce jsou z dutinových předpjatých stropních panelů tl.200mm. Obvodový plášť tvoří sendvičové železobetonové panely tl.250mm a 300mm. Severní fasáda je sestavena z celostěnových dílců, jižní fasáda je členěna lodžiemi v krajních modulech jednotlivých sekcí, západní a východní štítové stěny jsou plné bez okenních otvorů. Celostěnové fasádní dílce jsou provedeny s povrchem z vymývaného kameniva, štítové panely mají hladký betonový povrch upravený barevným nástřikem (stejně jako plochy okolo garážových vrat). Vnitřní plochy dílců ohraničujících lodžie jsou upraveny tenkovrstvou omítkou. Vnější spáry mezi obvodovými panely jsou překryty kovovými, případně plastovými lištami. Podlahu lodžií tvoří tzv. kompletizované panely s hlazenou podlahou vyspádovanou do středu panelu s vyústěním přes zabudovaný chrlič. V několika případech je podlaha opatřena individuálně provedenou keramickou dlažbou. Lodžie jsou uzavřeny ocelovým zábradlím z uzavřených tenkostěnných profilů s výplní z vodorovně orientovaných na sraz kladených prken. Horní ocelový profil je kotvený přes kotevní desky do lodžiových stěnových panelů, svislé sloupky jsou vetknuté do stropního lodžiového panelu. Povrchová úprava profilů je nátěr. Několik lodžií je zaskleno bezrámovým zasklívacím systémem. Výplně okenních otvorů jsou nové plastové z roku Při výměně oken byly realizovány i nové parapety a meziokenní vložky z prefabrikovaných dílců. Garážová vrata jsou původní ocelová otvíravá. Nad dvojicí vrat je vždy stříška s nosným rámem z ocelových válcovaných profilů a plechovou vlnitou krytinou. Střecha je dvouplášťová s vystupujícími atikami, před cca 5 lety byla provedena její oprava včetně dodatečného zateplení a provedení nové hydroizolační vrstvy z modifikovaného asfaltového pásu včetně klempířských prvků a jímacího vedení bleskosvodu. Její stávající stav se jeví jako dobrý, bez známek poruch. Objekt je založen na železobetonových pasech na pilotách. Vnější předložená schodiště mají konstrukci z PZD desek ukládaných do ocelových válcovaných profilů, stupně jsou z prefabrikovaných teracových dílců a podesta z teracové dlažby. Zábradlí je ocelové s rámem z tenkostěnných ocelových profilů s tyčovou výplní a povrchovou úpravou nátěrem. Okapní chodníček tvoří betonová velkoformátová dlažba, zpevněná plocha před vjezdy do garáží je vybetonována, samotná komunikace je z betonových zatravňovacích dílců. Zhodnocení stávajícího stavu Objekt vykazuje některé typické tepelně technické vady dané dobou svého vzniku a použitou panelovou technologií nižší tepelnou ochranu budovy a tepelné mosty, přesto že v rámci panelové technologie je jeho tepelná ochrana nadprůměrná (80mm polystyrenu v obvodových panelech). Nosný systém bytového domu nevykazuje významné poruchy ohrožující bezpečnost a spolehlivost užívání objektu. Stejně jakou u ostatních panelových budov se zde vyskytuje řada menších poruch vzniklých následkem stáří objektu, použitou technologií výstavby i nedostatečným rozsahem údržby. Na lodžiích dochází k pronikání srážkové vody do panelů jednak v místech průchodu chrliče a dále v místě kotvení sloupků zábradlí do panelu. Voda se může šířit dutinami stropního panelu a prosakuje na jeho spodní líc, kde dochází k poškozování povrchové úpravy i spodních vrstev panelu a hrozí koroze výztuže. Dalším možným místem průniku vlhkosti je tmeleným stykem po obvodu lodžiového panelu, který je namáhaný dilatačními pohyby. Omezená možnost dilatace má za následek trhliny, které se projevují nejvíce ve stycích stěnových a vodorovných lodžiových panelů. Tyto trhliny opět umožňují pronikání vlhkosti do panelů a možné poškození výztuže. Všechna tato místa, kde hrozí poškození krycí vrstvy výztuže, případně samotné výztuže musí být v rámci rekonstrukce obvodového pláště opravena a sanována. Ocelové konstrukce v rámci fasád jsou lokálně zasaženy korozí týká se zábradlí lodžií, předložených schodišť, garážových vrat a jejich stříšek. Předložená schodiště jsou kvůli sedání základu nakloněná, teracové schodišťové prefabrikáty popraskané. Okapní chodníček z betonových dlaždic je místy rozpadlý, případně chybí. 5. Návrh a stavebně technické řešení revitalizace objektu Revitalizace objektu bude zahrnovat sanaci a zateplení obvodového pláště, rekonstrukci lodžií včetně výměny zábradlí, rekonstrukci předních vstupů (předložené schodiště, nová stříška), případně výměnu garážových vrat a stříšek nad vraty). Zateplení obvodového pláště Použitý kontaktní zateplovací systém musí mít osvědčení ETICS v kvalitativní třídě A dle Cechu pro zateplení budov. Všechny práce musí probíhat v souladu s dokumentací ETICS zvoleného výrobce, tedy zejména s technologickým předpisem, technickými detaily a technickými listy jednotlivých komponentů. Po postavení lešení se provede detailní průzkum předmětných konstrukcí a případné poruchy budou sanovány, zateplení a povrchové úpravy pláště jsou přípustné teprve po potřebných sanacích. Zatepleny budou všechny obvodové konstrukce objektu. ETICS je navržen z tepelné izolace polystyrén EPS 70F, respektive extrudovaný polystyrén XPS. Tloušťka izolantu na rozhodujících konstrukcích vychází z Energetického auditu zpracovaného firmou Hamann service s.r.o., revidovaného dle aktuálního znění ČSN z října Zateplení bude zahrnovat tyto konstrukce: Zateplení ploch fasády (včetně celé plochy štítů, čelních stěn lodžií, bočních stěn lodžií sousedících s interiérem) kontaktním systémem dodatečného zateplení ETICS tepelným č.zak.1201 Revitalizace bytového domu Dolákova , Praha 8 Bohnice stupeň: studie datum: 01/2012

3 izolantem z polystyrenu EPS-70F tl.100mm. V místě meziokenní vložky bude navíc použitý tepelný izolant z polystyrenu EPS-70F tl.40mm pro vyrovnání úrovně MIV s okolní plochou. Zateplení ostění a nadpraží oken a dveří kontaktním systémem dodatečného zateplení ETICS tepelným izolantem z polystyrenu EPS-70F tl.40mm. Tloušťka izolantu bude případně upravena, v případě nedostatečné šířky okenního rámu použít tepelný izolant na bázi tuhé fenolické pěny. Zateplení bočních stěn lodžií nesousedících s interiérem, podhledů lodžií a čel lodžiových stropních dílců kontaktním systémem dodatečného zateplení ETICS tepelným izolantem z polystyrenu EPS-70F tl.40mm. Zateplení ploch fasády v úrovni suterénů (kromě ploch štítů) kontaktním systémem dodatečného zateplení ETICS tepelným izolantem z polystyrenu EPS-70F tl.80mm. Zateplení soklové části stěn suterénů kontaktním systémem dodatečného zateplení ETICS tepelným izolantem z extrudovaného polystyrenu XPS tl.80mm. Izolant bude založen do hloubky min.300mm pod úroveň terénu. Pro zateplení ostění a nadpraží sklepních oken použít tepelný izolant XPS tl.40mm. Aplikace kontaktního systému dodatečného zateplení ETICS bez tepelného izolantu včetně vyspravení a reprofilace podkladu na vybraných místech (sloupky s přípojkovými skříňkami). Aplikace kontaktního zateplovacího systému na podhledu stropu v 1.PP, tepelný izolant minerální vlákna tl.80mm včetně povrchové úpravy (stěrka vyztužená sklotextilní síťovinou, tenkovrstvá omítka). Podrobný návrh rozsahu a způsobu provádění kontaktního systému dodatečného zateplení ETICS bude předmětem dalších fází projektové dokumentace. Bude použitý kompletní certifikovaný systém. Finální úpravou zateplovacího systému bude tenkovrstvá probarvená omítka a tzv.mozaiková omítka v soklové části objektu. Realizací zateplení budou vyvolány další související opatření: Úpravy stávajícího bleskosvodu. Stávající svody budou demontovány, budou vyměněny podpěry vedení za nové potřebné délky, provedeny nové svody včetně ochranných úhelníků a držáků ochranných úhelníků. Celé zařízení musí být v souladu s ČSN EN Výměna okenních parapetů za nové potřebných rozměrů. Provedení bude hliníkový lakovaný plech včetně bočních plastových krytek. Ostatní klempířské konstrukce oplechování v místě ukončení zateplení u atiky. Rekonstrukce lodžií Bude demontováno stávající zábradlí, u několika lodžií individuálně provedené keramické dlažby a bezrámové zasklení. Odstraněny budou stávající chrliče. V případech poškození povrchu lodžiového panelu budou tato místa odborně sanována. Na stávající podlahu lodžií (kompletizované lodžiové dílce) bude provedeno nové souvrství podlahy. Bude provedena vrstva cementového potěru tak, aby od vnější hrany panelu byla vytvořena jednolitá plocha ve spádu 2%. Tato plocha bude opatřena hydroizolační dvousložkovou stěrkou včetně systémových detailů napojení na související svislé plochy. Na tento povrch bude do flexibilního lepidla položena slinutá protiskluzná mrazuvzdorná keramická dlažba. Na okolních svislých plochách bude na dlažbu navazovat keramický soklík výšky 100mm. Dlažba bude zaspárována vodoodpudivou, mrazuvzdornou spárovací hmotou, dilatační spára pod soklem bude provedena silikonovým tmelem. Na čelní straně lodžie bude dlažba položena na okapnici z hliníkového plechu. Budou použity pouze materiály v rámci kompletního systému pro sanaci podlah lodžií. Nové zábradlí je navrženo z ocelových tenkostěnných profilů s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Zábradlí je předsazeno před čela lodžiových dílců, z čela lodžiového stropního panelu jsou kotveny jednotlivé sloupky spojené po výšce dvěma vodorovnými profily pro kotvení výplně zábradlí a ukončené madlem ve výšce min. 1100mm od nové úrovně podlahy lodžie. Madlo je kotveno do bočních lodžiových stěn přes zateplení ocelovým profilem umožňujícím dilatační pohyby. Jako výplň zábradlí budou použity balkonové desky z cementotřískových desek Cetris, alternativně z cementovláknitého materiálu (např. Eternit Textura) nebo z kompaktních desek na bázi syntetických pryskyřic (MAX exterior, Trespa). Vybrané plochy balkonových desek mohou být opatřeny otvory. Musí být dodržen požadovaný způsob kotvení desek dle specifikace výrobce. Celou konstrukci zábradlí je nutné v rámci výrobní dokumentace posoudit předepsaným způsobem na zatížení rázem dle ČSN Podrobný návrh bude předmětem dalších fází projektové dokumentace. V případě dodatečné instalace zasklení lodžie bezrámovým systémem, musí být tento systém dodán včetně parapetní části do úrovně madla zábradlí a bude muset být řešeno jeho kotvení. Rekonstrukce předních vstupů Rekonstrukce zahrnuje předloženého schodiště a nově navrženou stříšku nad vchodové dveře. Samotné vchodové dveře a navazující obvodová stěna s oknem do kočárkárny byly již provedeny v rámci výměny oken. Stávající předložená schodiště jsou v nevyhovujícím stavu, jejich konstrukce je v důsledku poklesu základu nakloněna, první stupně jsou utopeny v asfaltovém chodníku. Teracové prefabrikované stupně jsou popraskány do konstrukce proniká vlhkost, která poškozuje ocelovou konstrukci. Navrženo je odstranění celých schodišť a jejich nahrazení novou konstrukcí. Nová schodiště budou mít nosnou konstrukcí z ocelových válcovaných profilů upravených žárovým zinkováním. Na straně objektu bude konstrukce připevněna na původní ocelový osazovací profil.v místě styku panelových dílců. Stupně budou provedeny z nosných schodišťových teracových desek, v podestě z teracové dlažby bude umístěn kovový čistící rošt. Zábradlí z ocelových tenkostěnných profilů bude ošetřeno žárovým zinkováním. Nad vstupními dveřmi je navržena jednoduchá stříška z čirého bezpečnostního skla na ocelových konzolách ukončená okapem s protaženým chrličem. Ocelové prvky budou povrchově upraveny žárovým zinkováním. Pod stříšku je možné doplnit venkovní osvětlení. Výměna garážových vrat Stávající garážová vrat jsou klasická ocelová otvíravá. Nad dvojicí vrat je vždy stříška s rámem z válcovaných profilů a krytinou z vlnitého plechu. V souvislosti se zateplením pláště je uvažováno s výměnou garážových vrat za nová včetně nové stříšky. Jako vhodná náhrada se nabízí sekční garážová vrata vzhledem k dobré ovladatelnosti, tepelně technickým parametrům a možnosti vybavit vrata motorickým pohonem. Sekční vrata jsou montována z vnitřního líce obvodové stěny, je nutné počítat s určitým zmenšením prostoru. V závislosti na řešení ostění i se zmenšením vstupního otvoru. Stávající otvor je ohraničen ocelovým rámem, který může být zateplen kontaktním systémem dodatečného zateplení ETICS jako standardní ostění, případně pouze obložen deskami Aquapanel a přetažen kontaktním systémem bez tepelného izolantu pro sjednocení povrchové úpravy ostění s plochou fasády. Nová stříška by byla kotvená do ocelového rámu okolo vrat, z důvodu bezúdržbovosti by byla ze žárově zinkovaných ocelových profilů. Jako krytina by byla použita velkoformátová desková krytina z vláknocementových desek (Eternit). Zpevněné plochy Bude opraven okapní chodníček z betonové dlažby. Plocha pod předloženými schodišti bude upravena říčním kamenivem kačírkem. 6. Návrh barevného řešení V rámci této studie jsou zpracovány tři variantní návrhy barevného řešení. Je zvolena teplá barevná škála s dominantními barvami okrovou či terakotovou. Varianta 1 Základní barvou je okrová ve dvou odstínech střídavě na jednotlivých sekcích. Doplňkovými barvami jsou šedobílá (čela a vnitřní plochy lodžií, poslední podlaží a svislé pásy na S fasádě) a šedá (MIV a meziokenní pásy u schodišťových oken na S fasádě). Výplně zábradlí a garážová vrata jsou v červenohnědé barvě. Mozaiková omítka na soklové části a okolo garážových vrat je v neutrálním šedém provedení. Varianta 2 Základní barvou je terakotová doplněná šedobílou a bílou kávou. Výplně zábradlí jsou v kombinaci antracitová a hliníkově šedá. Garážová vrata jsou v bílé barvě. Mozaiková omítka na soklové části a okolo garážových vrat je v neutrálním šedém provedení. Varianta 3 Základní barvou je terakotová ve dvou odstínech doplněná šedobílou (boky a podhledy lodžií) a béžovou (čelní plocha lodžií). Výplně zábradlí jsou v tmavé červenohnědé barvě. Garážová vrata jsou v bílé barvě. Mozaiková omítka na soklové části a okolo garážových vrat je v hnědočerveném provedení. č.zak.1201 Revitalizace bytového domu Dolákova , Praha 8 Bohnice stupeň: studie datum: 01/2012

4 7. Technicko-ekonomické zhodnocení Nosný systém bytového domu nevykazuje významné poruchy ohrožující bezpečnost a spolehlivost užívání objektu. Jako problematická se jeví oblast okolo lodžií, kde jsou styky panelových dílců ve větší míře namáhané dilatačními pohyby a stropní lodžiový panel poškozován pronikáním vlhkosti v důsledku nevhodných detailů kotvení zábradlí, případně provedení spáry mezi stropním a svislými panely. Pronikání vlhkosti má za následek poškozování povrchu betonu, krycí vrstvy výztuže a následně korozi samotné výztuže. Tato problematická místa by měly být co nejdříve sanována. Kromě sanace samotných betonových konstrukcí je vhodnou formou celkové sanace dodatečné kontaktní zateplení. Dodatečné zateplení obvodového pláště spojuje tyto výhody: Ochrana panelů před pronikáním vlhkosti trhlinami a spárami mezi panely Zvýšení ochrany před korozí kotevních prvků a spojovací výztuže Řešení většiny výrazných tepelných mostů na fasádě a zlepšení tepelně technických vlastností obvodového pláště budovy Snížení teplotního namáhání obvodového pláště Zlepšení pohledových vlastností a prodloužení životnosti obvodového pláště Podstatným přínosem je samozřejmě především snížení nákladů na vytápění objektu. Odhad nákladů na revitalizaci objektu pol. popis jedn.cena výměra celkem Kč Kč 1 Zateplení obvodového pláště m Sanace lodžií včetně nového zábradlí ks sanace podlah lodžií, nová skladba nové zábradlí Zateplení stropu suterénu m Úprava vstupů ks stříšky nad vstupy nové vyrovnávací schodiště Sanace žb konstrukcí celek Výměna garážových vrat ks Stříšky nad garážovými vraty ks Zpevněné plochy bm CELKEM BEZ DPH Kč Tento odhad je nutno brát jako předběžný, odpovídající stupni podrobnosti návrhu. Položka Zateplení obvodového pláště obsahuje i všechny související a vyvolané práce tak, aby dala reálný přehled o investici. Pro následující ekonomické posouzení je použita metodika v souladu s Energetickým auditem (Hamann service s.r.o.). Posuzovány jsou dvě varianty: Varianta A zateplení obvodového pláště a stropu nad suterénem Varianta B zateplení pouze obvodového pláště Varianta A náklady v tisících Kč 3 581,5 úspora v tisících Kč 129,2 čistá současná hodnota NPV v tisících Kč 2 302,5 vnitřní výnosové procento IRR % 6 prostá doba návratnosti T s roky 17 diskontovaná doba návratnosti T sd roky 22 Varianta B náklady v tisících Kč 3 071,5 úspora v tisících Kč 90,9 čistá současná hodnota NPV v tisících Kč 1 068,2 vnitřní výnosové procento IRR % 5 prostá doba návratnosti T s roky 20 diskontovaná doba návratnosti T sd roky 25 Rozdíl v hodnocení obou variant vůči Energetickému auditu je dán započtením reálných celkových nákladů na zateplení obvodového pláště včetně souvisejících a vyvolaných investic. Zhodnocení Vzhledem k tomu, že objekt má v rámci panelové technologie nadprůměrné tepelně technické vlastnosti obvodového pláště a byla již provedena výměna oken a oprava střešního pláště není potenciál úspor energie na vytápění objektu příliš vysoký a návratnost investice je tudíž relativně dlouhá. Vzhledem k délce návratnosti může změna některého parametru výpočtu (odhadovaný nárůst cen energií) výsledek podstatně ovlivnit v obou směrech a z tohoto pohledu je nutné pohlížet a hodnotit vypovídající hodnotu výpočtu. Především je nutné pohlížet na revitalizaci objektu ne pouze jako na investici, ale i nezbytnou údržbu a sanaci a tedy především zhodnocení objektu. 8. Závěr Tato studie je zpracována jako výchozí stupeň projektové přípravy akce revitalizace bytového domu Dolákova , Praha 8 Bohnice a jako podklad pro upřesnění zadání a rozsahu akce. V Praze dne ing.arch.vít Janečka Je uvažováno s meziročním nárustem ceny energií 6%, diskontem 3% a dobou hodnocení 30 let. Hodnoceno je s vlivem zanedbané údržby při 100% financování z vlastních zdrojů. č.zak.1201 Revitalizace bytového domu Dolákova , Praha 8 Bohnice stupeň: studie datum: 01/2012

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí

Více

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROFIPLAST, spol. s r.o. Vranovská 38, 614 00 Brno Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Identifikační údaje společnosti:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

TECHNISERV spol. s r.o. Moskevská 86 101 00 Praha 10

TECHNISERV spol. s r.o. Moskevská 86 101 00 Praha 10 Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA ZPRACOVATEL ČÁSTI tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 TECHNISERV spol. s r.o. HZS Středočeského kraje VYPRACOVAL Ing. J. Jaroš TECHNISERV

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy Identifikační údaje stavby Název stavby: Stavební úpravy mateřské školy č.p. 36 ulice Rybářská v Hrádku nad Nisou Místo stavby: Stavebník: Charakter stavby: Účel stavby: Stupeň projektu: Hlavní projektant:

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Náklady na revitalizaci bytového domu Bellušova 1818-1820, Praha 5

Náklady na revitalizaci bytového domu Bellušova 1818-1820, Praha 5 Pracujeme kvalitně Pracujeme ekologicky Pracujeme bezpečně Pracujeme důvěrně Se sídlem: Spinozova 1825/7, 143 00 Praha 4, Modřany Investor: Bytové družstvo TRIDOMUS Bellušova 1820/39 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1

Více

REKAPITULACE CENOVÁ KALKULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ

REKAPITULACE CENOVÁ KALKULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ REKAPITULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 1. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA - BEZ DPH 5% 3 376 386,80 Kč 2. DPH 5% 168 819,34 Kč 3. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA - VČETNĚ DPH 5% 3 545 206,14 Kč

Více

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REVIZE 02/2013 DOPLNĚNÍ

Více

ZPRÁVA č. 63/15. Stavebně technický průzkum a posouzení obvodového pláště a konstrukce střechy objektu Policie ČR, U Opatrovny č.p.

ZPRÁVA č. 63/15. Stavebně technický průzkum a posouzení obvodového pláště a konstrukce střechy objektu Policie ČR, U Opatrovny č.p. Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. Svobody 814, Liberec 15, 460 15, tel. 482750583, fax. 482750584, mobil 603711985, 724034307 e-mail : diagnostika.lb@volny.cz,http://www.diagnostikaliberec.cz ZPRÁVA

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

Správce domu plánuje zateplení předního a zadního průčelí.

Správce domu plánuje zateplení předního a zadního průčelí. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Pod špičákem 2708-2709, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01 PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz INVESTOR: NEUMANN - NBC S.R.O, DĚLNICKÁ

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Fortino Property Advisory & Services NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Strana 1 (celkem 15) 1) ÚVOD: Jako zajímavou investiční příležitost si Vám dovolujeme

Více

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Tichá : Projekt k žádosti o poskytnutí podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Název a nákres prvku Info r.š.

Název a nákres prvku Info r.š. vnitřní hřebenáč vystřihovaná lišta dle profilu panelu 46 Název a nákres prvku Info r.š. 110 110 34 121 vystřiženo podle tvaru střešního panelu Výrobní délka do 6 000 mm. Výrobní délka 1 000 mm. - počet

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová dokumentace

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Správce domu plánuje zateplení předního a zadního průčelí.

Správce domu plánuje zateplení předního a zadního průčelí. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Kutnohorská 2641 2642, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17 EXPERTNÍ KANCELÁŘ V OBORU STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PORUCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, DIAGNOSTIKY A SANACÍ MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax 272 651 899 STUDIE PRO OPRAVU

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI Protokol č.02-2014/112 1 Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

101 Průvodní a technická zpráva

101 Průvodní a technická zpráva PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ČÁST PROJEKTU 101 Průvodní a technická zpráva AKCE STAVBA Domažlice, Msgre B. Staška 232 Zateplení a výměna oken ZŠ MÍSTO STAVBY Domažlice, Msgre B. Staška 232 KRAJ Plzeňský

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec. Nezvalova 662/18 Liberec

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec. Nezvalova 662/18 Liberec Akce : Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec TECHNICKÁ ZPRÁVA Adresa stavby : Nezvalova 662/18 Liberec Investor: Odpovědný projektant : FOKUS Liberec Nezvalova 662/18

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

T E CH N I C K Á Z P R Á V A

T E CH N I C K Á Z P R Á V A ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha, Staré Město Městská část Praha 8, Zenklova 1/36, Praha - Libeň

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha, Staré Město Městská část Praha 8, Zenklova 1/36, Praha - Libeň Technická zpráva Obsah : 1. Identifikační údaje stavby 2. Zdůvodnění stavby 3. Stručný popis stavby 4. Stávající stav chodby A, stručný popis 5. Nový stav chodby A 6. Závěr - 5 1. Demolice - 5. 2. Svislé

Více

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků.

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků. Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO DŮM KULTURY

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Miloslav Hrdý Kunčice p.ondř. 686, PSČ 739 13 IČO 45161364 tel: 721 828 353 Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Připraveno pro: Nábřeží kpt.nálepky 471 339 01 Klatovy 732766276

Více

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Rekonstrukce balkonů Rekonstrukce balkonů je nedílnou součástí oprav a zateplování budov. Správné a systémové řešení balkonů

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

DVOJNÁSOBNÁ ŽIVOTNOST ISO 9001 : 2001. Ocelové balkony a lodžie. www. kovojih. cz

DVOJNÁSOBNÁ ŽIVOTNOST ISO 9001 : 2001. Ocelové balkony a lodžie. www. kovojih. cz DVOJNÁSOBNÁ ŽIVOTNOST ISO 9001 : 2001 Ocelové balkony a lodžie www. kovojih. cz KOVOJIH Firma vznikla roku 1992, sídlo a výrobní halu má na jihu Čech u Jindřichova Hradce. Zabývá se zámečnickou výrobou

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Komplexní revitalizace panelových domů

Komplexní revitalizace panelových domů Komplexní revitalizace panelových domů Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. se sídlem v Chrudimi je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE, sídlící v německém Ludwigshafenu.

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba :

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba : Strana: 1/18 Rekapitulace Stavba : Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6 Poř. Název položky cena č.pol. 0 Všeobecné konstrukce a práce 71 500

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více