SO_02_Administrativní budova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SO_02_Administrativní budova"

Transkript

1 SO_02_Administrativní budova, Výrobní areál firmy HUWA, par.č.596/17 k.ú.písek, stránka 1 z 11 Úvodní údaje SO_02_Administrativní budova Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku. Název stavby: Místo stavby: Druh stavby: Charakter stavby: Stavebník, investor: Výrobní areál firmy HÜWA k.ú. Písek, par.č.596/17 průmyslová novostavba Grosshauser Invest s.r.o. Roháčova ulice, Písek, Česká Republika IČ: Generální projektant : Ing. arch. Josef Hermoch Višňová 229, Višňová u Příbramě IČ: , DIČ: CZ tel: ČKA Stupeň PD: ke stavebnímu povolení Datum: duben 2012

2 SO_02_Administrativní budova, Výrobní areál firmy HUWA, par.č.596/17 k.ú.písek, stránka 2 z 11 Obsah: Technická zpráva Výkresy Číslo výkresu Název Měříko výkresu Počet formátů F.2.1.a. SO_02 Základy 1:50 A2 F.2.1.b.1 SO_02 Půdorys 1.NP 1:50 A2 F.2.1.b.2 SO_02 Půdorys 2.NP 1:50 A2 F.2.1.b.3 SO_02 Půdorys střechy 1:50 A2 F.2.1.c.1 SO_02 Řez S.1 1:50 A2 F.2.1.c.2 SO_02 Řez S.2 1:50 A2 F.2.1.c.3 SO_02 Pohled jižní 1:75 A3 F.2.1.c.4 SO_02 Pohled západní 1:75 A3 F.2.1.c.5 SO_02 Pohled severní 1:75 A3 F.2.1.c.6 SO_02 Pohled východní 1:75 A3 F.2.1.c.7 SO_02 Pohled 3D-1 1:50 A3 F.2.1.d.1 SO_02 Tabulka místností 1:50 A3 F.2.1.d.2 SO_02 Tabulka plastových oken a dveří 1:100 A3 F.2.2.a. SO_02 Výkres skladby stropu nad 1.NP 1:50 A2 F.2.2.b. SO_02 Konstrukce krovu, překlady 2.NP 1:50 A2 F.2.2.c. SO_02 Detaily konstrukcí_1 1:10 A3 F.2.2.d. SO_02 Detaily konstrukcí_2 1:20 A3 F.2.2.e. SO_02 Detail schodiště 1:20 A3

3 SO_02_Administrativní budova, Výrobní areál firmy HUWA, par.č.596/17 k.ú.písek, stránka 3 z 11 Technická zpráva Architektonické a stavebně technické řešení a) Výškové navázání stavby: Výškově je stavba navázána na geodetický systém Balt p.v. a hodnota +-0,000 odpovídá nadmořské výšce +380,00 n.m. Jako geodetický podklad bylo použito výškové a polohopisné zaměření pozemku, zpracované GK Plavec Písek, pod číslem 227/2011 ze dne b) Stávající stav parcely Předpokladem pro započetí výkopových prací je předcházející realizace hrubých terénních úprav, kdy plocha určená pro výstavbu administrativní budovy je upravena na kótu +379,50 n.m. c) Zemní práce - výkopy Těžitelnost zeminy: Podzemní voda: předpoklad v hornině II.- III. třídy těžitelnosti. není v této části parcely předpoklad výskytu podzemní vody Hloubení rýh bude provedeno na výškové kóty dle projektu, strojně např. traktor-bagrem.. Výkop je předpokládán bez použití pažení. Základová spára bude ručně dočištěna. Uložení výkopku bude na mezi-deponii na vlastním pozemku v části SZ. Kvalitnější a hodnotnější zemina z odkopávek bude použita pro násypy. Zemina nevyužitá bude odvezena mimo staveniště do vzdálenosti 10,0 km jednosměrně. Uložení výkopku mimo staveniště sjedná a zajistí dodavatel stavby. Výkopová zemina bude uložena dle obecných pravidel a v souladu s předpisy orgánů státní správy úseku životního prostředí. Před zahájením betonáže bude základová spára zkontrolována TDI (technickým dozorem stavby), geologem a statikem za účasti pověřeného zástupce stavebníka. O kontrole základové spáry bude sepsán zápis do stavebního deníku. d) Základové konstrukce Založení stavby je navrženo plošné, na základových pasech, z betonu prostého C15/20, dovoz na stavbu z betonárky pomocí automixů. Do úrovně terénu je uvažováno s prostým zalitím betonem. Nad úroveň terénu je předpokládané oboustranné bednění do úrovně izolace proti vodě.prostupy v základech je nutno koordinovat dle projektové dokumentace s profesemi oboru zdravotechnika a elektro. Pro zdravotní instalaci ponechat prostupy o min. rozměrech 300/300, které budou po realizaci vedení dodatečně zabedněny a zality. Potrubí před betonáží nutno ochránit chráničkou o 2 rozměrové řady vyšší, prostor mezi potrubím a chráničkou utěsnit PUR pěnou. Pro elektrokabely nutno vložit chráničky z PVC např. WELLFLEX PVC 111 nebo KOPOFLEX. Do základů bude před betonáží vložena zemnící páskovina FeZn pro hromosvod, pospojovaná, s vývody nad terén pro napojení jímacího vedení a vyvedená svorkou k hlavnímu elektro rozvaděči. e) Podkladní betony Úprava terénu pod podkladní beton bude vytěženou třízenou zeminou prostou jílových a hlinitých složek zeminy, v případě násypů bude hutnění po vrstvách na 2,0 kg/cm2. Pod podkladní beton bude rozprostřen a zaválcován vibračním válcem násyp ze štěrkopísku 150 mm. Podkladní beton

4 SO_02_Administrativní budova, Výrobní areál firmy HUWA, par.č.596/17 k.ú.písek, stránka 4 z 11 bude proveden z betonu prostého C15/20, dovozem na stavbu z betonárky, vrchní plocha bude hlazená, zatažená ocelovým hladítkem. f) Izolace proti vodě Na vyzrálý podkladní beton bude aplikován penetrační nátěr 1 x ALP (asfaltový lak penetrační). Na penetrační nátěr bude provedeno položení podkladního pásu z izolace proti radonu VEDALBIT AL + V 60 S4 - vrstva 1 x a následně izolace proti vodě VEDASPRINT mineral, vrstva 1 x. g) Izolace proti radonu protiradonová opatření VEDALBIT AL + V 60 S4 s plynotěsnou vložkou je dostatečnou stavební úpravou dle čl.3.5 ČSN Poznámka: radonový index střední stupeň dle RP h) Svislé nosné,obvodové a nenosné konstrukce Obvodové zdivo je navrženo z cihelných bloků POROTHERM 30 PROFI, P15 + dodatečné zateplení fasádním polystyren v celkové tloušťce 120mm. Zeď západního průčelí bude provedena z cihelných bloků POROTHERM 30 AKU SYM, pevnosti P20 + dodatečné zateplení fasádním polystyrenem tl.120mm. Vnitřní nosné stěny jsou navrženy z cihelných tvárnic POROTHERM 30 P+D, pevnosti P10. Příčky jsou navrženy z cihelných příčkovek POROTHERM 8 P+D, pevnosti P10. V místech vedení zdravotně-technických instalací jsou příčky do výškové úrovně 1,2m přizděny tvárnicemi YTONG Xella tl.100mm. i) Zdící malty Pro obvodové zdivo : malta vápenno-cementová nastavovaná MVC 5,0 MPa Pro vnitřní nosné stěny: malta vápenno-cementová nastavovaná MVC 5,0 MPa Pro nosné pilíře: malta cementová MC 10 MPa. Pro příčky: malta vápenno -cementová nastavovaná MVC 5,0 MPa. j) Překlady Do rozpětí 2500mm jsou navrženy typové překlady Porotherm 7, výšky 238mm a to 4 ks/ na šířku zdi 300mm. Osazení překladů se bude řídit technickými listy výrobce Pro větší rozpětí jsou navrženy překlady ocelobetonové z ocelových I nosníků. Nosníky budou vzájemně svařené k sobě pomocí páskoviny, zálivka prostoru mezi nosníky a vně mezi bedněním a nosníky betonem C25/30, vibrovaným na stavbě. k) Ztužující železobetonové věnce Budou zhotoveny pro vnitřní a obvodové nosné stěny v úrovni pod stropní konstrukcí a v koruně stěn, příčného rozměru 300x200mm. Věnce budou provedeny z betonu C20/25 do předem připraveného bednění na staveništi, výztuž věnců bude z betonářské oceli žebírkové, ČSN , v tyčích, 4 x Ø 12 jako tahové hlavní, a hladké Ø 6 pro třmínky ukládané po 200mm (5ks/m). U překladů bude tahová výztuž věnce protažena překladem. Zateplení u vnějšího líce věnce proti promrzání bude zajištěno fasádním polystyrenem. l) Stropní konstrukce V úrovni nad 1.NP bude proveden strop ze stropních panelů HELUZ 6250 x 1200 x 238 a 2750 x 1200 x 238 na světlé rozpětí 6000mm a 2400mm. Stropní panely budou uloženy na cementovou kaši rozprostřenou na věnec. Dále viz konstrukční část. m) Konstrukce střechy

5 SO_02_Administrativní budova, Výrobní areál firmy HUWA, par.č.596/17 k.ú.písek, stránka 5 z 11 Střecha je navržena ve shodném materiálovém provedení jako oba objekty hal a to ze sendvičového PUR panelu ISOCOP 5G s 5-ti vlnami, šířka 1000mm, jádro Polyuretan (PUR), součinitel tepelné vodivosti K (UNI EN 12667) 0,22 W/m2.K. Hustota 40kg/m3+-10% (UNI EN 1602), uzavřené buněčné jádro : 90-95% (ASTM 2856), Pevnost v zatížení > 100kPA (UNI EN 1607), rozměrová stálost: -25/+80 C < 1% (UNI EN 826), Panely budou uloženy na I nosníky uložené příčně ke spádu střechy a budou kotveny provrtáním v horní úvrati vln L-šrouby kotvenými k horní přírubě I nosníků po vzdálenosti předepsané výrobcem. Barva střešních panelů je navržena v odstínu shodném s fasádou RAL 7040 Okenní šedá. n) Izolace tepelné a zvukové V podlaze přízemí 1.NP je navržena tepelná izolace z PPS Polystyrenu, desek 500x1000mm o celkové tl.90 mm složené ze dvou vrstev mm. V podlaze 2.NP je navržena zvukoizolace stropu pro kročejový útlum z desek ISOVER TDPT 1200 x 600 x 25mm. Rovný strop nad proskleným vstupem je řešen zateplením z desek ISOVER TF PROFI 16, desky rozměru 1000x600x160mm. Zateplení fasády je popsáno níže. Vedení technických rozvodů bude zvukoizolačně tlumeno použitím návlekových a obalových izolací specifikovanými výrobci jednotlivých tvarovek a komponentů. o) Okna Okna jsou navržena plastová, okenního profilu THYSSEN, 6-komorový profil rámu a 5-komorový profil křídla. Pro zasklení je navrženo izolační dvojsklo, se součinitelem prostupu tepla Ug = 1,0 W/m2 K, včetně teplého plastového rámečku. Všechna skla v úrovni podlaží 1.NP budou řešena jako bezpečnostní proti vloupání, použitím vrstveného skla CONEX a to i ve všech dveřích. Skla budou mít úpravu pro snížení UV záření a zvýšenou tepelnou odrazivost, budou zabarvená Planibel Coloured Grey. Kliky HOPE, celoobvodové kování ROTO. Barva oken vnitřní bude bílá standard, vnější bude šedá folie RAL p) Parapety Vnitřní parapety budou plastové bílé, dodávka bude provedena společně s okny.vnější parapety budou v klempířském provedení z PZN plechu, r.š.300mm, nátěr parapetů bude proveden po 2 letech až dojde k přirozené oxidaci materiálu. q) Vnitřní dveře Vnitřní dveře jsou navrženy jako dodávka výrobce Sapeli. Provedení je navrženo typové řady Standard Elegant, v provedení BUK, zárubeň celoobložková, křídlo model 60 a model 10, sklo výplně kůra čirá. Pro prostory WC a sociálního zařízení bude použit model 10, pro kanceláře model 60. Doplňky dveří a kování: kovové větrací mřížka 80x400mm - F1 saten okopný plech 0,6 x 816 x 200mm - nerez mat samozavírač DORMA TS68RF EN 2-4 s aretací - stříbrná DESIGN 05 klika/klika, čtvercová rozeta, samet nikl, pro záchody sada WC r) Podhledy Všechny stropy budou provedeny ze sádrokartonu Rigips RB 12,5 2000, desky tl.12,5 (15mm) na roznášecí ocel.konstrukci dvojnásobné a to pro prostory bez rizika zvýšené vlhkosti. V prostorách kde dochází ke zvýšenému odparu vlhkosti jako WC, umývárny, sprchy, kuchyňky apod., budou

6 SO_02_Administrativní budova, Výrobní areál firmy HUWA, par.č.596/17 k.ú.písek, stránka 6 z 11 použity desky Rigips RBI 12, V prostorách se zvýšeným požárním rizikem budou použity v souladu s požární zprávou a dokumentací desky Rigips RF 12, a RF 15, Ve 2.NP pod střechou budou do sádrokartonu umístěny neuzavíratelné mřížky 400 x 400m do místností č.2.03 (2x), 2.02 (2x), 2.04 (2x) a 2.05 z důvodu provětrání podstřešního prostoru. Lze předpokládat, že po dokončení stavby, než dojde k celkovému vyschnutí stavby, zde může docházet ke zvýšené koncentraci vodních par. s) Konstrukce klempířské Veškeré provedení klempířských výrobků musí být provedeno v souladu s ČSN Klempířské prvky střechy a prvků odvodu dešťové vody budou použity prvky z PZN. Specifikace klempířských výrobků: - materiál klepmířských výrobků: pozink - střešní žlaby podokapní, čtvercové 160/200mm, spád min.0,5% - kotlíky - PZN- oválné roury PZN kruhové DN kolena PZN DN 160/45 Lemování střechy, štítové lemovky, komín budou provedeny z plechu technicky a barevně shodném v barevném odstínu RAL t) Omítky vnitřní Omítky budou jádrové, vápenocementové, hladké, štukové. u) Nátěry a malby Vnitřní malby budou provedeny ve složení vrstev 1 x penetrace Sylitol koncentrát výrobce CAPAROL a vrchní vrstva 2 x nátěr CAPAROL EXTRA bílý odstín, 3D vzorník č. HELL WEISS L96. Nátěry veškerých vyskytujících se ocelových konstrukcí budou z dvouvrstvého systému a to základový nátěr ALLGRUND (Capalac Profi Grund) + 2 x krycí vrstva alkydové báze Capalac Profi HG, odstín GRAU 10. v) Povrchy podlah Dlažby: Podlahy jsou navrženy z keramické dlažby RAKO, TAURUS Double Light Grey 600x600x10mm, TAN 64004, Spárovací hmota Mapei šedá 011. Sokl podlah bude proveden ze stejného materiálu v.100mm. Koberce: Budou specifikovány výběrem investora na stavbě. w) Obklady stěn Budou provedeny ve všech sociálních prostorech jednotně do v. stropu, z keramických obkladaček RAKO serie VANITY WA TMB040 formátu 19,8 x 39,8mm, bílá. Spárovací hmota Mapei bílá 00. x) Komín Je navržen jako zděný, celkem tříprůduchový. Jeden průduch o rozměru 450 x 1180mm bude využit pro VZT rozvod. Zbylé dva průduchy o rozměrech 450x300mm budou vyvložkovány keramickou vložkou DN 200 s použitím izolační vaty kolem vložky a zásypem z expandovaného perlitu. Celková výška komína je +8,00m, účinná výška 7,00m. Soupouch každého průduchu pro připojení kotle je umístěn ve výšce 1,80m nad úrovní čisté podlahy kotelny. Vybírací komínová dvířka budou umístěna v kotelně ve výšce cca 250mm nad patou komína. Komínové keramické vložky budou založeny na typizované komínové desce s prohlubní na odvod a nádobou na jímání kondenzátu

7 SO_02_Administrativní budova, Výrobní areál firmy HUWA, par.č.596/17 k.ú.písek, stránka 7 z 11 s přepadem zaústěným do kanalizační vpusti. Komínová hlava je řešena betonovou zákrytovou deskou s odkapovým přesahem tvořeným zářezem ve spodní hraně desky. Komínová deska je navržena o tl.80mm s vloženou výztuží KARI 8x8/100x100mm, beton C25/30, povrchově zatřený cementem, kletovaný a vyspárovaný 1% vně. Nadstřešní část komína bude omítnuta jádrovou dvouvrstvou omítkou (jádro+štuk), barva fasádní bude aplikována na penetraci v odstínu RAL V kotelně SO_03 bude na komín na viditelném místě umístěn typový štítek komína, s údaji o výšce, materiálu, skladbě, profilu průduchu, době realizace a prováděcí firmě. y) Schodiště Mezi 1.NP a 2.NP je navrženo jako dvouramenné, s mezipodestou o nestejné délce schodišťového ramene, monolitické, deskové s nabetonovanými stupni o šířce 1100mm, celkovém počtu 20 stupňů o rozměrech 20 x 169/297mm. Výstupní rameno je podepřené nosnou zdí, podesta je podepřena I nosníkem, delší nástupní rameno je ve 2/3 své délky podepřeno taktéž zdí. Deska schodiště bude šalovaná na místě, zhotovená z betonu C20/25 s vloženou výztužnou sítí KARI 12x12/100x100 u vnějšího líce, s krytím výztuže 20mm. Schodišťové stupně budou obloženy keramickou dlažbou RAKO TAURUS Double Light Grey schodovka 300x600x10mm, podstupnice z dlažby 300x600x10mm. Sokl schodiště bude proveden do v. 100mm po celém obvodu. z) Zábradlí Zábradlí schodiště je navrženo ocelové o celkové základní výšce 1000m, s dřevěným madlem kruhového profilu D 80. Sloupky zábradlí jsou navrženy z páskoviny 8/50mm, kotvené z boku schodiště pomocí plochých desek tl.5 x 100 x 150mm a šroubů na chemickou kotvu. Mezi sloupky bude provedena zábradelní výplň z vodorovně členěných prvků kruhového profilu D12 (hlazenky) po vzdálenostech 120mm.Nátěr zábradlí bude z z dvouvrstvého systému a to základový nátěr ALLGRUND (Capalac Profi Grund) + 2 x krycí vrstva alkydové báze Capalac Profi HG, odstín GRAU 10. aa) Fasáda Je navržena z desek CEMBRIT CEMBONIT FDA 12500x2500x8mm, s finální úpravou tmavě šedého odstínu, kotvených na podkladovou pěnovou pásku vruty. Desky budou kotveny na dvojnásobný dřevěný rošt křížem provedený a to ze smrkových latí 70/50mm předem impregnovaných. Latě budou kotveny na cihelné obvodové zdivo pomocí roztažných vrutů horizontálně po světlé vzdálenosti 500mm na výšku 70mm. Mezi latě budou osazeny desky fasádního polystyrenu ISOVER EPS GreyWALL λd=0,032 Wm-1K-1 o tl.70mm (první vrstva) na lepidlo. Druhá vrstva bude provedena z křížem kladených latí a to stejného výrobku o tl.50mm. Kotvení desek mezi latě bude po stranách doplněno izolační PUR pěnou, která vymezí přesně veškeré mezery a zároveň opře desky mezi dřevěnou konstrukci. Mezi CEMBRIT deskami a polystyrenem vznikne provětrávaná vzduchová mezera vlivem mezer mezi deskami. Ostění oken bude obloženo fasádním polystyrenem tl.30mm a zakryto pomocí vrutů fasádními deskami. Před prováděním celé fasády je nutno provést předem kladečský plán Cembrit desek, který upřesní jednotlivé dořezy desek u rohů, oken a říms. Kotvení fasádního polysterenu EPS bude do zdiva pomocí talířových plastových hmoždinek ve vzdálenosti rozponu 400x400mm. Soklové zakládací lišty budou zhotoveny v úrovni -0,15m pod čistou podlahou Izolační desky Isover EPS GreyWall jsou grafitovým izolantem nové generace se zvýšeným izolačním účinkem. Desky obsahují nanočástice grafitu, který odráží teplo zpět k jeho zdroji a tak zvyšují izolační účinek. Jsou určeny zejména pro vnější tepelně izolační systémy ETICS, nejčastěji pro energeticky úsporné domy (nízkoenergetické a pasivní stavby). Desky se používají jak pro rekonstrukce tak pro novostavby, kde při minimální tloušťce dosahují vysoký izolační účinek. Jsou určeny pro trvalé zatížení v tlaku max kg/m2 při deformaci 2%. bb) Závěrečná ustanovení

8 SO_02_Administrativní budova, Výrobní areál firmy HUWA, par.č.596/17 k.ú.písek, stránka 8 z 11 Veškeré stavební materiály použité na stavbě, které jsou určeny v následujícím výčtu jako závazné je nutno dodržet, aby nebyla snížena kvalita stavby. V případě vzniklé potřeby zaměnit závaznou či projektem určenou dodávku či stavební materiál je nutno toto odsouhlasit předem s projektantem. Projektant nenese žádnou odpovědnost v případě takové záměny dílčí dodávky stavby, či stavebního materiálu. Závazné dodávky, subdodávky či stavební materiály: - předepsané betony - pevnost zdiva a nosných konstrukcí - předepsané dimenze prvků ve výkresech - okna - profil Thyssen - dlažby a obklady Doporučené dodávky, subdodávky či stavební materiály: všechny ostatní uvedené ve výkresové a textové části Stavba bude prováděna částečně dodavatelsky na základě výběru investora. Na stavbě bude prováděn výkon technického dozora stavby. Během stavby bude veden stavební deník. Na projekt se vztahují veškerá autorská práva dle Autorského zákona v platném znění. Jakékoliv úpravy před jejich provedením musí být písemně odsouhlaseny projektantem, jinak lze tyto považovat za porušení autorských práv. Projektovou dokumentaci nelze prodat ani darovat třetím osobám bez souhlasu autora. Investor je upozorněn a seznámen se skutečností, že při realizaci stavby se mohou vyskytnout odlišnosti od projektu, nepředvídané okolnosti, které je třeba posoudit a řešit na místě během provádění prací. Projektová dokumentace je vypracována ve stupni ke stavebnímu povolení, neobsahuje tudíž výrobní detaily, podrobné detaily a podrobné upřesňující specifikace. Před zahájením stavby bude vypracována realizační projektová dokumentace, která technicky zpřesní grafickou i textovou část pro provedení stavby. cc) Přílohy č.1 tabulka místností 1.NP a 2.NP č.2 tabulka překladů č.3 detail fasády č.4 tabulka dveří interiéru

9 SO_02_Administrativní budova, Výrobní areál firmy HUWA, par.č.596/17 k.ú.písek, stránka 9 z 11 Příloha č.1 SO_02_Tabulka místností 1NP Číslo Název Podlaží Plocha (m2) Povrchová úprava podlahy Povrchová úprava stěny Povrchová úprava stropu 1.00 Zádveří 01 1NP 9.67 keram.dlažba omítka štuk. Sádrokarton 1.01 Hala 01 1NP keram.dlažba omítka štuk. Sádrokarton 1.02 Kancelář 01 1NP keram.dlažba omítka štuk. Sádrokarton 1.03 WC předsíň 01 1NP 1.27 keram.dlažba omítka štuk. Sádrokarton 1.04 WC ženy 01 1NP 1.69 keram.dlažba omítka štuk. Sádrokarton 1.05 WC muži 01 1NP 2.14 keram.dlažba omítka štuk. Sádrokarton 1.06 Kuchyňka 01 1NP 2.70 keram.dlažba omítka štuk. Sádrokarton 1.07 Sklad 01 1NP 2.60 keram.dlažba omítka štuk. Sádrokarton 1.08 Chodba 01 1NP keram.dlažba omítka štuk. Sádrokarton 1.09 Denní místnost 01 1NP keram.dlažba omítka štuk. Sádrokarton 1.10 Šatna muži 01 1NP keram.dlažba omítka štuk. Sádrokarton 1.11 WC předsíň 01 1NP 3.29 keram.dlažba omítka štuk. Sádrokarton 1.12 WC muži 01 1NP 1.25 keram.dlažba omítka štuk. Sádrokarton 1.13 WC muži 01 1NP 1.25 keram.dlažba omítka štuk. Sádrokarton 1.14 WC předsíň 01 1NP 2.02 keram.dlažba omítka štuk. Sádrokarton 1.15 WC ženy 01 1NP 1.25 keram.dlažba omítka štuk. Sádrokarton 1.16 Šatna ženy 01 1NP 9.24 keram.dlažba omítka štuk. Sádrokarton 1.17 Úklidová komora 01 1NP 5.54 keram.dlažba omítka štuk. omítka štuk. Celkový součet:: SO_02_Tabulka místností 2NP Číslo Název Podlaží Plocha Povrchová úprava Povrchová úprava Povrchová úprava stropu podlahy stěny 2.01 Hala 02 2NP keram.dlažba omítka štuk. Sádrokarton 2.02 Jednací prostor 02 2NP 5.88 keram.dlažba omítka štuk. Sádrokarton 2.03 Kancelář ředitele 02 2NP koberec omítka štuk. Sádrokarton 2.04 Kancelář 02 2NP koberec omítka štuk. Sádrokarton 2.05 Archiv 02 2NP keram.dlažba omítka štuk. Sádrokarton 2.06 WC předsíň 02 2NP 1.80 keram.dlažba omítka štuk. střešní panel 2.07 WC ženy 02 2NP 1.62 keram.dlažba omítka štuk. střešní panel 2.08 Kuchyňka 02 2NP 4.34 keram.dlažba omítka štuk. střešní panel 2.09 Sklad 02 2NP keram.dlažba omítka štuk. Sádrokarton Celkový součet::

10 SO_02_Administrativní budova, Výrobní areál firmy HUWA, par.č.596/17 k.ú.písek, stránka 10 z 11 Příloha č.2 SO 02 Tabulka překladů POROTHERM 7 délka (mm) počet (ks) poznámka podlaží nosné zdi 1.NP příčky 1.NP příčky 1.NP vstupní dveře 1.NP nosné zdi 2.NP nosné zdi 2.NP Příloha č.3 Detail fasády

11 SO_02_Administrativní budova, Výrobní areál firmy HUWA, par.č.596/17 k.ú.písek, stránka 11 z 11 Příloha č.4 tabulka dveří interiéru Podlaží Ozn. Otevírav Rozměry výška Popis Počet Materiál rámu Poznámka PO odolnost min. (mm), šířka 01 1NP 2 L Jednokřídlé Sapeli Elegant, model 10, BUK 1 obložka NP 3 L-P Jednokřídlé Sapeli Elegant, model 60, BUK 1 obložka NP 4 L-P Jednokřídlé Sapeli Elegant, model 10, BUK 1 obložka okopný plech v.200mm NP 5 L-P Jednokřídlé Sapeli Elegant, model 10, BUK 2 obložka Větrací mřížka 100x400, NP 6 L-P Jednokřídlé Sapeli Elegant, model 10, BUK 1 obložka okopný plech v.200mm NP 7 L-P Jednokřídlé Sapeli Elegant, model 10, BUK 1 obložka Větrací mřížka 100x NP 8 L-P Jednokřídlé Sapeli Elegant, model 10, BUK 1 obložka Větrací mřížka 100x NP 9 L-P Jednokřídlé Sapeli Elegant, model 10, BUK 1 obložka Větrací mřížka 100x NP 10 L-P Jednokřídlé Sapeli Elegant, model 10, BUK 1 obložka Větrací mřížka 100x NP 11 L-P Jednokřídlé Sapeli Elegant, model 10, BUK 1 obložka Větrací mřížka 100x NP 12 L-P Jednokřídlé Sapeli Elegant, model 10, BUK 1 obložka Větrací mřížka 100x NP 13 L Lehká dělící příčka s dveřmi ELMAPLAN S 32 1 obložka NP 14 L Lehká dělící příčka s dveřmi ELMAPLAN S 32 1 obložka NP 15 L Lehká dělící příčka s dveřmi ELMAPLAN S 32 1 obložka NP 16 L-P Jednokřídlé Sapeli Elegant, model 10, BUK 1 obložka Větrací mřížka 100x NP 17 L-P Jednokřídlé Sapeli Elegant, model 10, BUK 1 obložka Větrací mřížka 100x NP 18 L-P Jednokřídlé Sapeli Elegant, model 10, BUK 1 obložka Větrací mřížka 100x NP 19 L-P Jednokřídlé Sapeli Elegant, model 10, BUK 1 obložka NP 20 L-P Jednokřídlé Sapeli Elegant, model 60, BUK 1 obložka NP 21 L-P Jednokřídlé Sapeli Elegant, model 60, BUK 1 obložka NP 22 L-P Jednokřídlé Sapeli Elegant, model 60, BUK 1 obložka NP 30 P Jednokřídlé Sapeli Elegant, model 10, BUK 1 obložka NP 31 P Jednokřídlé Sapeli Elegant, model 10, BUK 1 obložka NP P_6 L Plastové dveře, prosklené, bílá/šedá 1 plast.rám NP P_7 L-P Plastové dveře, prosklené bílá/šedá 2 plast.rám PO odolnost 15minut 01 1NP P_8 P Plastové dveře, prosklené, bílá/šedá 1 plast.rám Viz tabulka plastových oken a dveří NP P_9 P Plastové dveře, prosklené, bílá/šedá 3 plast.rám Viz tabulka plastových oken a dveří, SO_03 -

Ing. Vladimíra Pokorná

Ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4 CASUA spol. s r.o. Strana 1/45 31.08.2005 OBSAH: 1.ÚVOD...3 2.GEOLOGICKÉ POMĚRY...3 3.BOURACÍ PRÁCE...3 4.ZÁKLADY A VÝKOPY...5 5.SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...6 6.STÁVAJÍCÍ KOMÍNY...8 7.VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...9

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

D Í L N A N Á R O D Ů

D Í L N A N Á R O D Ů I N T E R N A C I O N Á L N Í B E Z B A R I É R O V É K U L T U R N Í C E N T R U M S D Í L E N Í P O Z I T I V N Í CH V L N A V I B R A C Í L E I P Z I G D Í L N A N Á R O D Ů ONDŘEJ ŠVÁB A T E L I E

Více

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST AKCE: VESTAVBA ODDĚLENÍ MŠ DO OBJEKTU OÚ RYNOLTICE VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST - VÝKAZY VÝMĚR SPECIALISTŮ PSV JSOU UVEDENY PŘÍMO V PŘÍSLUŠNÝCH POLOŽKOVÝCH SOUPISECH PRACÍ.

Více

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17 EXPERTNÍ KANCELÁŘ V OBORU STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PORUCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, DIAGNOSTIKY A SANACÍ MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax 272 651 899 STUDIE PRO OPRAVU

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

Technická zpráva. Všeobecně

Technická zpráva. Všeobecně Technická zpráva Všeobecně Název stavby : STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVOZNÍ BUDOVY STŘÍLKY Místo stavby : Střílky, parc. č. 312/1, 383 Kraj : Zlínský Stavební úřad : Koryčany Investor : Správa a údržba silnic Kroměřížska,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

IVE... PRO LIDI TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK S VLASTNÍM NÁZOREM PLATNOST OD 1. 10. 2011. www.betonstavby.cz

IVE... PRO LIDI TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK S VLASTNÍM NÁZOREM PLATNOST OD 1. 10. 2011. www.betonstavby.cz TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK PLATNOST OD 1. 10. 011 1 OBSAH Strana : Profil společnosti Betonové stavby Group s.r.o. 34 Základní charakteristika a možnosti použití zdících prvků LTHERM 4 Stavebně technické

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005 V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábř. 38 702 00 Ostrava 1 tel.: 59 7464 460, 59 7464 206, mobil: 603 806001 fax: 59 7464 206 e-mail: vav@arsystem.cz Zak. číslo: MPe-1205 SOUHRNNÁ

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

Díl: 01. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ. Technická zpráva

Díl: 01. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ. Technická zpráva Akce: NÁRODNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ KULTURY - KVĚTNÁ ZAHRADA - KROMĚŘÍŽ Stavba: TECHNICKÝ PROVOZ (C), KRÁLIČÍ KOPEČEK A PTÁČNICE (D) Stupeň PD: Projekt pro provedení stavby / výběr zhotovitele stavby Stavební

Více

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Ročenka ČKLOP 2014 Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Vydala Česká komora lehkých obvodových plášťů, Golčova 486, Praha 4 cklop@cklop.cz, www.cklop.cz Sazba, grafi cké zpracování a

Více

Polyfunkční dům Střížkov, Praha 8

Polyfunkční dům Střížkov, Praha 8 Soubor stěn vnitřních stropů vnitřních Garáže, sklípky, technické prostory, šachty aj.: začištěný (pohledový) beton a (otěruvzdorná), u vyzdívek VPC omítka s kovovými rohovými lištami, nátěr bílý Schodiště:

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více