SO_02_Administrativní budova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SO_02_Administrativní budova"

Transkript

1 SO_02_Administrativní budova, Výrobní areál firmy HUWA, par.č.596/17 k.ú.písek, stránka 1 z 11 Úvodní údaje SO_02_Administrativní budova Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku. Název stavby: Místo stavby: Druh stavby: Charakter stavby: Stavebník, investor: Výrobní areál firmy HÜWA k.ú. Písek, par.č.596/17 průmyslová novostavba Grosshauser Invest s.r.o. Roháčova ulice, Písek, Česká Republika IČ: Generální projektant : Ing. arch. Josef Hermoch Višňová 229, Višňová u Příbramě IČ: , DIČ: CZ tel: ČKA Stupeň PD: ke stavebnímu povolení Datum: duben 2012

2 SO_02_Administrativní budova, Výrobní areál firmy HUWA, par.č.596/17 k.ú.písek, stránka 2 z 11 Obsah: Technická zpráva Výkresy Číslo výkresu Název Měříko výkresu Počet formátů F.2.1.a. SO_02 Základy 1:50 A2 F.2.1.b.1 SO_02 Půdorys 1.NP 1:50 A2 F.2.1.b.2 SO_02 Půdorys 2.NP 1:50 A2 F.2.1.b.3 SO_02 Půdorys střechy 1:50 A2 F.2.1.c.1 SO_02 Řez S.1 1:50 A2 F.2.1.c.2 SO_02 Řez S.2 1:50 A2 F.2.1.c.3 SO_02 Pohled jižní 1:75 A3 F.2.1.c.4 SO_02 Pohled západní 1:75 A3 F.2.1.c.5 SO_02 Pohled severní 1:75 A3 F.2.1.c.6 SO_02 Pohled východní 1:75 A3 F.2.1.c.7 SO_02 Pohled 3D-1 1:50 A3 F.2.1.d.1 SO_02 Tabulka místností 1:50 A3 F.2.1.d.2 SO_02 Tabulka plastových oken a dveří 1:100 A3 F.2.2.a. SO_02 Výkres skladby stropu nad 1.NP 1:50 A2 F.2.2.b. SO_02 Konstrukce krovu, překlady 2.NP 1:50 A2 F.2.2.c. SO_02 Detaily konstrukcí_1 1:10 A3 F.2.2.d. SO_02 Detaily konstrukcí_2 1:20 A3 F.2.2.e. SO_02 Detail schodiště 1:20 A3

3 SO_02_Administrativní budova, Výrobní areál firmy HUWA, par.č.596/17 k.ú.písek, stránka 3 z 11 Technická zpráva Architektonické a stavebně technické řešení a) Výškové navázání stavby: Výškově je stavba navázána na geodetický systém Balt p.v. a hodnota +-0,000 odpovídá nadmořské výšce +380,00 n.m. Jako geodetický podklad bylo použito výškové a polohopisné zaměření pozemku, zpracované GK Plavec Písek, pod číslem 227/2011 ze dne b) Stávající stav parcely Předpokladem pro započetí výkopových prací je předcházející realizace hrubých terénních úprav, kdy plocha určená pro výstavbu administrativní budovy je upravena na kótu +379,50 n.m. c) Zemní práce - výkopy Těžitelnost zeminy: Podzemní voda: předpoklad v hornině II.- III. třídy těžitelnosti. není v této části parcely předpoklad výskytu podzemní vody Hloubení rýh bude provedeno na výškové kóty dle projektu, strojně např. traktor-bagrem.. Výkop je předpokládán bez použití pažení. Základová spára bude ručně dočištěna. Uložení výkopku bude na mezi-deponii na vlastním pozemku v části SZ. Kvalitnější a hodnotnější zemina z odkopávek bude použita pro násypy. Zemina nevyužitá bude odvezena mimo staveniště do vzdálenosti 10,0 km jednosměrně. Uložení výkopku mimo staveniště sjedná a zajistí dodavatel stavby. Výkopová zemina bude uložena dle obecných pravidel a v souladu s předpisy orgánů státní správy úseku životního prostředí. Před zahájením betonáže bude základová spára zkontrolována TDI (technickým dozorem stavby), geologem a statikem za účasti pověřeného zástupce stavebníka. O kontrole základové spáry bude sepsán zápis do stavebního deníku. d) Základové konstrukce Založení stavby je navrženo plošné, na základových pasech, z betonu prostého C15/20, dovoz na stavbu z betonárky pomocí automixů. Do úrovně terénu je uvažováno s prostým zalitím betonem. Nad úroveň terénu je předpokládané oboustranné bednění do úrovně izolace proti vodě.prostupy v základech je nutno koordinovat dle projektové dokumentace s profesemi oboru zdravotechnika a elektro. Pro zdravotní instalaci ponechat prostupy o min. rozměrech 300/300, které budou po realizaci vedení dodatečně zabedněny a zality. Potrubí před betonáží nutno ochránit chráničkou o 2 rozměrové řady vyšší, prostor mezi potrubím a chráničkou utěsnit PUR pěnou. Pro elektrokabely nutno vložit chráničky z PVC např. WELLFLEX PVC 111 nebo KOPOFLEX. Do základů bude před betonáží vložena zemnící páskovina FeZn pro hromosvod, pospojovaná, s vývody nad terén pro napojení jímacího vedení a vyvedená svorkou k hlavnímu elektro rozvaděči. e) Podkladní betony Úprava terénu pod podkladní beton bude vytěženou třízenou zeminou prostou jílových a hlinitých složek zeminy, v případě násypů bude hutnění po vrstvách na 2,0 kg/cm2. Pod podkladní beton bude rozprostřen a zaválcován vibračním válcem násyp ze štěrkopísku 150 mm. Podkladní beton

4 SO_02_Administrativní budova, Výrobní areál firmy HUWA, par.č.596/17 k.ú.písek, stránka 4 z 11 bude proveden z betonu prostého C15/20, dovozem na stavbu z betonárky, vrchní plocha bude hlazená, zatažená ocelovým hladítkem. f) Izolace proti vodě Na vyzrálý podkladní beton bude aplikován penetrační nátěr 1 x ALP (asfaltový lak penetrační). Na penetrační nátěr bude provedeno položení podkladního pásu z izolace proti radonu VEDALBIT AL + V 60 S4 - vrstva 1 x a následně izolace proti vodě VEDASPRINT mineral, vrstva 1 x. g) Izolace proti radonu protiradonová opatření VEDALBIT AL + V 60 S4 s plynotěsnou vložkou je dostatečnou stavební úpravou dle čl.3.5 ČSN Poznámka: radonový index střední stupeň dle RP h) Svislé nosné,obvodové a nenosné konstrukce Obvodové zdivo je navrženo z cihelných bloků POROTHERM 30 PROFI, P15 + dodatečné zateplení fasádním polystyren v celkové tloušťce 120mm. Zeď západního průčelí bude provedena z cihelných bloků POROTHERM 30 AKU SYM, pevnosti P20 + dodatečné zateplení fasádním polystyrenem tl.120mm. Vnitřní nosné stěny jsou navrženy z cihelných tvárnic POROTHERM 30 P+D, pevnosti P10. Příčky jsou navrženy z cihelných příčkovek POROTHERM 8 P+D, pevnosti P10. V místech vedení zdravotně-technických instalací jsou příčky do výškové úrovně 1,2m přizděny tvárnicemi YTONG Xella tl.100mm. i) Zdící malty Pro obvodové zdivo : malta vápenno-cementová nastavovaná MVC 5,0 MPa Pro vnitřní nosné stěny: malta vápenno-cementová nastavovaná MVC 5,0 MPa Pro nosné pilíře: malta cementová MC 10 MPa. Pro příčky: malta vápenno -cementová nastavovaná MVC 5,0 MPa. j) Překlady Do rozpětí 2500mm jsou navrženy typové překlady Porotherm 7, výšky 238mm a to 4 ks/ na šířku zdi 300mm. Osazení překladů se bude řídit technickými listy výrobce Pro větší rozpětí jsou navrženy překlady ocelobetonové z ocelových I nosníků. Nosníky budou vzájemně svařené k sobě pomocí páskoviny, zálivka prostoru mezi nosníky a vně mezi bedněním a nosníky betonem C25/30, vibrovaným na stavbě. k) Ztužující železobetonové věnce Budou zhotoveny pro vnitřní a obvodové nosné stěny v úrovni pod stropní konstrukcí a v koruně stěn, příčného rozměru 300x200mm. Věnce budou provedeny z betonu C20/25 do předem připraveného bednění na staveništi, výztuž věnců bude z betonářské oceli žebírkové, ČSN , v tyčích, 4 x Ø 12 jako tahové hlavní, a hladké Ø 6 pro třmínky ukládané po 200mm (5ks/m). U překladů bude tahová výztuž věnce protažena překladem. Zateplení u vnějšího líce věnce proti promrzání bude zajištěno fasádním polystyrenem. l) Stropní konstrukce V úrovni nad 1.NP bude proveden strop ze stropních panelů HELUZ 6250 x 1200 x 238 a 2750 x 1200 x 238 na světlé rozpětí 6000mm a 2400mm. Stropní panely budou uloženy na cementovou kaši rozprostřenou na věnec. Dále viz konstrukční část. m) Konstrukce střechy

5 SO_02_Administrativní budova, Výrobní areál firmy HUWA, par.č.596/17 k.ú.písek, stránka 5 z 11 Střecha je navržena ve shodném materiálovém provedení jako oba objekty hal a to ze sendvičového PUR panelu ISOCOP 5G s 5-ti vlnami, šířka 1000mm, jádro Polyuretan (PUR), součinitel tepelné vodivosti K (UNI EN 12667) 0,22 W/m2.K. Hustota 40kg/m3+-10% (UNI EN 1602), uzavřené buněčné jádro : 90-95% (ASTM 2856), Pevnost v zatížení > 100kPA (UNI EN 1607), rozměrová stálost: -25/+80 C < 1% (UNI EN 826), Panely budou uloženy na I nosníky uložené příčně ke spádu střechy a budou kotveny provrtáním v horní úvrati vln L-šrouby kotvenými k horní přírubě I nosníků po vzdálenosti předepsané výrobcem. Barva střešních panelů je navržena v odstínu shodném s fasádou RAL 7040 Okenní šedá. n) Izolace tepelné a zvukové V podlaze přízemí 1.NP je navržena tepelná izolace z PPS Polystyrenu, desek 500x1000mm o celkové tl.90 mm složené ze dvou vrstev mm. V podlaze 2.NP je navržena zvukoizolace stropu pro kročejový útlum z desek ISOVER TDPT 1200 x 600 x 25mm. Rovný strop nad proskleným vstupem je řešen zateplením z desek ISOVER TF PROFI 16, desky rozměru 1000x600x160mm. Zateplení fasády je popsáno níže. Vedení technických rozvodů bude zvukoizolačně tlumeno použitím návlekových a obalových izolací specifikovanými výrobci jednotlivých tvarovek a komponentů. o) Okna Okna jsou navržena plastová, okenního profilu THYSSEN, 6-komorový profil rámu a 5-komorový profil křídla. Pro zasklení je navrženo izolační dvojsklo, se součinitelem prostupu tepla Ug = 1,0 W/m2 K, včetně teplého plastového rámečku. Všechna skla v úrovni podlaží 1.NP budou řešena jako bezpečnostní proti vloupání, použitím vrstveného skla CONEX a to i ve všech dveřích. Skla budou mít úpravu pro snížení UV záření a zvýšenou tepelnou odrazivost, budou zabarvená Planibel Coloured Grey. Kliky HOPE, celoobvodové kování ROTO. Barva oken vnitřní bude bílá standard, vnější bude šedá folie RAL p) Parapety Vnitřní parapety budou plastové bílé, dodávka bude provedena společně s okny.vnější parapety budou v klempířském provedení z PZN plechu, r.š.300mm, nátěr parapetů bude proveden po 2 letech až dojde k přirozené oxidaci materiálu. q) Vnitřní dveře Vnitřní dveře jsou navrženy jako dodávka výrobce Sapeli. Provedení je navrženo typové řady Standard Elegant, v provedení BUK, zárubeň celoobložková, křídlo model 60 a model 10, sklo výplně kůra čirá. Pro prostory WC a sociálního zařízení bude použit model 10, pro kanceláře model 60. Doplňky dveří a kování: kovové větrací mřížka 80x400mm - F1 saten okopný plech 0,6 x 816 x 200mm - nerez mat samozavírač DORMA TS68RF EN 2-4 s aretací - stříbrná DESIGN 05 klika/klika, čtvercová rozeta, samet nikl, pro záchody sada WC r) Podhledy Všechny stropy budou provedeny ze sádrokartonu Rigips RB 12,5 2000, desky tl.12,5 (15mm) na roznášecí ocel.konstrukci dvojnásobné a to pro prostory bez rizika zvýšené vlhkosti. V prostorách kde dochází ke zvýšenému odparu vlhkosti jako WC, umývárny, sprchy, kuchyňky apod., budou

6 SO_02_Administrativní budova, Výrobní areál firmy HUWA, par.č.596/17 k.ú.písek, stránka 6 z 11 použity desky Rigips RBI 12, V prostorách se zvýšeným požárním rizikem budou použity v souladu s požární zprávou a dokumentací desky Rigips RF 12, a RF 15, Ve 2.NP pod střechou budou do sádrokartonu umístěny neuzavíratelné mřížky 400 x 400m do místností č.2.03 (2x), 2.02 (2x), 2.04 (2x) a 2.05 z důvodu provětrání podstřešního prostoru. Lze předpokládat, že po dokončení stavby, než dojde k celkovému vyschnutí stavby, zde může docházet ke zvýšené koncentraci vodních par. s) Konstrukce klempířské Veškeré provedení klempířských výrobků musí být provedeno v souladu s ČSN Klempířské prvky střechy a prvků odvodu dešťové vody budou použity prvky z PZN. Specifikace klempířských výrobků: - materiál klepmířských výrobků: pozink - střešní žlaby podokapní, čtvercové 160/200mm, spád min.0,5% - kotlíky - PZN- oválné roury PZN kruhové DN kolena PZN DN 160/45 Lemování střechy, štítové lemovky, komín budou provedeny z plechu technicky a barevně shodném v barevném odstínu RAL t) Omítky vnitřní Omítky budou jádrové, vápenocementové, hladké, štukové. u) Nátěry a malby Vnitřní malby budou provedeny ve složení vrstev 1 x penetrace Sylitol koncentrát výrobce CAPAROL a vrchní vrstva 2 x nátěr CAPAROL EXTRA bílý odstín, 3D vzorník č. HELL WEISS L96. Nátěry veškerých vyskytujících se ocelových konstrukcí budou z dvouvrstvého systému a to základový nátěr ALLGRUND (Capalac Profi Grund) + 2 x krycí vrstva alkydové báze Capalac Profi HG, odstín GRAU 10. v) Povrchy podlah Dlažby: Podlahy jsou navrženy z keramické dlažby RAKO, TAURUS Double Light Grey 600x600x10mm, TAN 64004, Spárovací hmota Mapei šedá 011. Sokl podlah bude proveden ze stejného materiálu v.100mm. Koberce: Budou specifikovány výběrem investora na stavbě. w) Obklady stěn Budou provedeny ve všech sociálních prostorech jednotně do v. stropu, z keramických obkladaček RAKO serie VANITY WA TMB040 formátu 19,8 x 39,8mm, bílá. Spárovací hmota Mapei bílá 00. x) Komín Je navržen jako zděný, celkem tříprůduchový. Jeden průduch o rozměru 450 x 1180mm bude využit pro VZT rozvod. Zbylé dva průduchy o rozměrech 450x300mm budou vyvložkovány keramickou vložkou DN 200 s použitím izolační vaty kolem vložky a zásypem z expandovaného perlitu. Celková výška komína je +8,00m, účinná výška 7,00m. Soupouch každého průduchu pro připojení kotle je umístěn ve výšce 1,80m nad úrovní čisté podlahy kotelny. Vybírací komínová dvířka budou umístěna v kotelně ve výšce cca 250mm nad patou komína. Komínové keramické vložky budou založeny na typizované komínové desce s prohlubní na odvod a nádobou na jímání kondenzátu

7 SO_02_Administrativní budova, Výrobní areál firmy HUWA, par.č.596/17 k.ú.písek, stránka 7 z 11 s přepadem zaústěným do kanalizační vpusti. Komínová hlava je řešena betonovou zákrytovou deskou s odkapovým přesahem tvořeným zářezem ve spodní hraně desky. Komínová deska je navržena o tl.80mm s vloženou výztuží KARI 8x8/100x100mm, beton C25/30, povrchově zatřený cementem, kletovaný a vyspárovaný 1% vně. Nadstřešní část komína bude omítnuta jádrovou dvouvrstvou omítkou (jádro+štuk), barva fasádní bude aplikována na penetraci v odstínu RAL V kotelně SO_03 bude na komín na viditelném místě umístěn typový štítek komína, s údaji o výšce, materiálu, skladbě, profilu průduchu, době realizace a prováděcí firmě. y) Schodiště Mezi 1.NP a 2.NP je navrženo jako dvouramenné, s mezipodestou o nestejné délce schodišťového ramene, monolitické, deskové s nabetonovanými stupni o šířce 1100mm, celkovém počtu 20 stupňů o rozměrech 20 x 169/297mm. Výstupní rameno je podepřené nosnou zdí, podesta je podepřena I nosníkem, delší nástupní rameno je ve 2/3 své délky podepřeno taktéž zdí. Deska schodiště bude šalovaná na místě, zhotovená z betonu C20/25 s vloženou výztužnou sítí KARI 12x12/100x100 u vnějšího líce, s krytím výztuže 20mm. Schodišťové stupně budou obloženy keramickou dlažbou RAKO TAURUS Double Light Grey schodovka 300x600x10mm, podstupnice z dlažby 300x600x10mm. Sokl schodiště bude proveden do v. 100mm po celém obvodu. z) Zábradlí Zábradlí schodiště je navrženo ocelové o celkové základní výšce 1000m, s dřevěným madlem kruhového profilu D 80. Sloupky zábradlí jsou navrženy z páskoviny 8/50mm, kotvené z boku schodiště pomocí plochých desek tl.5 x 100 x 150mm a šroubů na chemickou kotvu. Mezi sloupky bude provedena zábradelní výplň z vodorovně členěných prvků kruhového profilu D12 (hlazenky) po vzdálenostech 120mm.Nátěr zábradlí bude z z dvouvrstvého systému a to základový nátěr ALLGRUND (Capalac Profi Grund) + 2 x krycí vrstva alkydové báze Capalac Profi HG, odstín GRAU 10. aa) Fasáda Je navržena z desek CEMBRIT CEMBONIT FDA 12500x2500x8mm, s finální úpravou tmavě šedého odstínu, kotvených na podkladovou pěnovou pásku vruty. Desky budou kotveny na dvojnásobný dřevěný rošt křížem provedený a to ze smrkových latí 70/50mm předem impregnovaných. Latě budou kotveny na cihelné obvodové zdivo pomocí roztažných vrutů horizontálně po světlé vzdálenosti 500mm na výšku 70mm. Mezi latě budou osazeny desky fasádního polystyrenu ISOVER EPS GreyWALL λd=0,032 Wm-1K-1 o tl.70mm (první vrstva) na lepidlo. Druhá vrstva bude provedena z křížem kladených latí a to stejného výrobku o tl.50mm. Kotvení desek mezi latě bude po stranách doplněno izolační PUR pěnou, která vymezí přesně veškeré mezery a zároveň opře desky mezi dřevěnou konstrukci. Mezi CEMBRIT deskami a polystyrenem vznikne provětrávaná vzduchová mezera vlivem mezer mezi deskami. Ostění oken bude obloženo fasádním polystyrenem tl.30mm a zakryto pomocí vrutů fasádními deskami. Před prováděním celé fasády je nutno provést předem kladečský plán Cembrit desek, který upřesní jednotlivé dořezy desek u rohů, oken a říms. Kotvení fasádního polysterenu EPS bude do zdiva pomocí talířových plastových hmoždinek ve vzdálenosti rozponu 400x400mm. Soklové zakládací lišty budou zhotoveny v úrovni -0,15m pod čistou podlahou Izolační desky Isover EPS GreyWall jsou grafitovým izolantem nové generace se zvýšeným izolačním účinkem. Desky obsahují nanočástice grafitu, který odráží teplo zpět k jeho zdroji a tak zvyšují izolační účinek. Jsou určeny zejména pro vnější tepelně izolační systémy ETICS, nejčastěji pro energeticky úsporné domy (nízkoenergetické a pasivní stavby). Desky se používají jak pro rekonstrukce tak pro novostavby, kde při minimální tloušťce dosahují vysoký izolační účinek. Jsou určeny pro trvalé zatížení v tlaku max kg/m2 při deformaci 2%. bb) Závěrečná ustanovení

8 SO_02_Administrativní budova, Výrobní areál firmy HUWA, par.č.596/17 k.ú.písek, stránka 8 z 11 Veškeré stavební materiály použité na stavbě, které jsou určeny v následujícím výčtu jako závazné je nutno dodržet, aby nebyla snížena kvalita stavby. V případě vzniklé potřeby zaměnit závaznou či projektem určenou dodávku či stavební materiál je nutno toto odsouhlasit předem s projektantem. Projektant nenese žádnou odpovědnost v případě takové záměny dílčí dodávky stavby, či stavebního materiálu. Závazné dodávky, subdodávky či stavební materiály: - předepsané betony - pevnost zdiva a nosných konstrukcí - předepsané dimenze prvků ve výkresech - okna - profil Thyssen - dlažby a obklady Doporučené dodávky, subdodávky či stavební materiály: všechny ostatní uvedené ve výkresové a textové části Stavba bude prováděna částečně dodavatelsky na základě výběru investora. Na stavbě bude prováděn výkon technického dozora stavby. Během stavby bude veden stavební deník. Na projekt se vztahují veškerá autorská práva dle Autorského zákona v platném znění. Jakékoliv úpravy před jejich provedením musí být písemně odsouhlaseny projektantem, jinak lze tyto považovat za porušení autorských práv. Projektovou dokumentaci nelze prodat ani darovat třetím osobám bez souhlasu autora. Investor je upozorněn a seznámen se skutečností, že při realizaci stavby se mohou vyskytnout odlišnosti od projektu, nepředvídané okolnosti, které je třeba posoudit a řešit na místě během provádění prací. Projektová dokumentace je vypracována ve stupni ke stavebnímu povolení, neobsahuje tudíž výrobní detaily, podrobné detaily a podrobné upřesňující specifikace. Před zahájením stavby bude vypracována realizační projektová dokumentace, která technicky zpřesní grafickou i textovou část pro provedení stavby. cc) Přílohy č.1 tabulka místností 1.NP a 2.NP č.2 tabulka překladů č.3 detail fasády č.4 tabulka dveří interiéru

9 SO_02_Administrativní budova, Výrobní areál firmy HUWA, par.č.596/17 k.ú.písek, stránka 9 z 11 Příloha č.1 SO_02_Tabulka místností 1NP Číslo Název Podlaží Plocha (m2) Povrchová úprava podlahy Povrchová úprava stěny Povrchová úprava stropu 1.00 Zádveří 01 1NP 9.67 keram.dlažba omítka štuk. Sádrokarton 1.01 Hala 01 1NP keram.dlažba omítka štuk. Sádrokarton 1.02 Kancelář 01 1NP keram.dlažba omítka štuk. Sádrokarton 1.03 WC předsíň 01 1NP 1.27 keram.dlažba omítka štuk. Sádrokarton 1.04 WC ženy 01 1NP 1.69 keram.dlažba omítka štuk. Sádrokarton 1.05 WC muži 01 1NP 2.14 keram.dlažba omítka štuk. Sádrokarton 1.06 Kuchyňka 01 1NP 2.70 keram.dlažba omítka štuk. Sádrokarton 1.07 Sklad 01 1NP 2.60 keram.dlažba omítka štuk. Sádrokarton 1.08 Chodba 01 1NP keram.dlažba omítka štuk. Sádrokarton 1.09 Denní místnost 01 1NP keram.dlažba omítka štuk. Sádrokarton 1.10 Šatna muži 01 1NP keram.dlažba omítka štuk. Sádrokarton 1.11 WC předsíň 01 1NP 3.29 keram.dlažba omítka štuk. Sádrokarton 1.12 WC muži 01 1NP 1.25 keram.dlažba omítka štuk. Sádrokarton 1.13 WC muži 01 1NP 1.25 keram.dlažba omítka štuk. Sádrokarton 1.14 WC předsíň 01 1NP 2.02 keram.dlažba omítka štuk. Sádrokarton 1.15 WC ženy 01 1NP 1.25 keram.dlažba omítka štuk. Sádrokarton 1.16 Šatna ženy 01 1NP 9.24 keram.dlažba omítka štuk. Sádrokarton 1.17 Úklidová komora 01 1NP 5.54 keram.dlažba omítka štuk. omítka štuk. Celkový součet:: SO_02_Tabulka místností 2NP Číslo Název Podlaží Plocha Povrchová úprava Povrchová úprava Povrchová úprava stropu podlahy stěny 2.01 Hala 02 2NP keram.dlažba omítka štuk. Sádrokarton 2.02 Jednací prostor 02 2NP 5.88 keram.dlažba omítka štuk. Sádrokarton 2.03 Kancelář ředitele 02 2NP koberec omítka štuk. Sádrokarton 2.04 Kancelář 02 2NP koberec omítka štuk. Sádrokarton 2.05 Archiv 02 2NP keram.dlažba omítka štuk. Sádrokarton 2.06 WC předsíň 02 2NP 1.80 keram.dlažba omítka štuk. střešní panel 2.07 WC ženy 02 2NP 1.62 keram.dlažba omítka štuk. střešní panel 2.08 Kuchyňka 02 2NP 4.34 keram.dlažba omítka štuk. střešní panel 2.09 Sklad 02 2NP keram.dlažba omítka štuk. Sádrokarton Celkový součet::

10 SO_02_Administrativní budova, Výrobní areál firmy HUWA, par.č.596/17 k.ú.písek, stránka 10 z 11 Příloha č.2 SO 02 Tabulka překladů POROTHERM 7 délka (mm) počet (ks) poznámka podlaží nosné zdi 1.NP příčky 1.NP příčky 1.NP vstupní dveře 1.NP nosné zdi 2.NP nosné zdi 2.NP Příloha č.3 Detail fasády

11 SO_02_Administrativní budova, Výrobní areál firmy HUWA, par.č.596/17 k.ú.písek, stránka 11 z 11 Příloha č.4 tabulka dveří interiéru Podlaží Ozn. Otevírav Rozměry výška Popis Počet Materiál rámu Poznámka PO odolnost min. (mm), šířka 01 1NP 2 L Jednokřídlé Sapeli Elegant, model 10, BUK 1 obložka NP 3 L-P Jednokřídlé Sapeli Elegant, model 60, BUK 1 obložka NP 4 L-P Jednokřídlé Sapeli Elegant, model 10, BUK 1 obložka okopný plech v.200mm NP 5 L-P Jednokřídlé Sapeli Elegant, model 10, BUK 2 obložka Větrací mřížka 100x400, NP 6 L-P Jednokřídlé Sapeli Elegant, model 10, BUK 1 obložka okopný plech v.200mm NP 7 L-P Jednokřídlé Sapeli Elegant, model 10, BUK 1 obložka Větrací mřížka 100x NP 8 L-P Jednokřídlé Sapeli Elegant, model 10, BUK 1 obložka Větrací mřížka 100x NP 9 L-P Jednokřídlé Sapeli Elegant, model 10, BUK 1 obložka Větrací mřížka 100x NP 10 L-P Jednokřídlé Sapeli Elegant, model 10, BUK 1 obložka Větrací mřížka 100x NP 11 L-P Jednokřídlé Sapeli Elegant, model 10, BUK 1 obložka Větrací mřížka 100x NP 12 L-P Jednokřídlé Sapeli Elegant, model 10, BUK 1 obložka Větrací mřížka 100x NP 13 L Lehká dělící příčka s dveřmi ELMAPLAN S 32 1 obložka NP 14 L Lehká dělící příčka s dveřmi ELMAPLAN S 32 1 obložka NP 15 L Lehká dělící příčka s dveřmi ELMAPLAN S 32 1 obložka NP 16 L-P Jednokřídlé Sapeli Elegant, model 10, BUK 1 obložka Větrací mřížka 100x NP 17 L-P Jednokřídlé Sapeli Elegant, model 10, BUK 1 obložka Větrací mřížka 100x NP 18 L-P Jednokřídlé Sapeli Elegant, model 10, BUK 1 obložka Větrací mřížka 100x NP 19 L-P Jednokřídlé Sapeli Elegant, model 10, BUK 1 obložka NP 20 L-P Jednokřídlé Sapeli Elegant, model 60, BUK 1 obložka NP 21 L-P Jednokřídlé Sapeli Elegant, model 60, BUK 1 obložka NP 22 L-P Jednokřídlé Sapeli Elegant, model 60, BUK 1 obložka NP 30 P Jednokřídlé Sapeli Elegant, model 10, BUK 1 obložka NP 31 P Jednokřídlé Sapeli Elegant, model 10, BUK 1 obložka NP P_6 L Plastové dveře, prosklené, bílá/šedá 1 plast.rám NP P_7 L-P Plastové dveře, prosklené bílá/šedá 2 plast.rám PO odolnost 15minut 01 1NP P_8 P Plastové dveře, prosklené, bílá/šedá 1 plast.rám Viz tabulka plastových oken a dveří NP P_9 P Plastové dveře, prosklené, bílá/šedá 3 plast.rám Viz tabulka plastových oken a dveří, SO_03 -

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 15 Stavba : RODINNÝ DŮM_novostavba,Habrůvka č.par.287/1 Objekty stavební : SO 01 _RODINNÝ DŮM -novostavba zast.plocha 134,00 m2 SO 02 _HOSPODÁŘSKÝ PŘÍSTŘEŠEK zast.plocha 24,00 m2 SO 03 _SJEZD připojení

Více

KOUPELNA ,48 m2. LOŽNICE ,67 m2. CHODBA ,32 m OBYTNÝ PROSTOR ,62 m2 ZÁDVEŘÍ ,07 m2

KOUPELNA ,48 m2. LOŽNICE ,67 m2. CHODBA ,32 m OBYTNÝ PROSTOR ,62 m2 ZÁDVEŘÍ ,07 m2 4 345 755 2 3 * 14 x 214 = 3,000 m 3 1 020 2 300 1 2 030 1 360 1 590 * 4 980 2 1 11 880 5 260 1 950 1 360 1 950 5 260 2 1 3 4 301 800 14 x 214 = 3,000 m 2 3 379 * 11 880 1 2 2 190 880 2 190 3 520 3 320

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Stavba na

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

BUDOVA C A D SKLADBA KONSTRUKCÍ. Prosinec 2011 souprava čís. : vypracoval: Ing. Radek Maleček příloha čís. :

BUDOVA C A D SKLADBA KONSTRUKCÍ. Prosinec 2011 souprava čís. : vypracoval: Ing. Radek Maleček příloha čís. : STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI BÝVALÉHO AREÁLU AGADOS PRO POTŘEBY TECHNICKÝCH SLUŽEB VELKÉ MEZIŘÍČÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PÓROBETON OSTRAVA a.s.

PÓROBETON OSTRAVA a.s. PÓROBETON OSTRAVA a.s. KONSTRUKČNÍ PRVKY Z PÓROBETONOVÝCH VÝROBKŮ DETAIL č..a DETAIL č..b DETAIL č..c DETAIL č..d DETAIL č.2.a DETAIL č.2.b DETAIL č.2.c DETAIL č.3 DETAIL č. DETAIL č..a DETAIL č..b ŘEŠENÍ

Více

Standard nízkoenergetické domy

Standard nízkoenergetické domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013)

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013) Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE Stavebně technické provedení (ver.16042013) Základy základové pasy z prostého betonu vyztužené sítí KARI betonové tvarovky ztraceného bednění + armatura

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Objekt MŠ Chodovická, Praha 20 - Horní Počernice Objekt: I.etapa příprava stavby,terén.úpravy,hrubá stavba,část ZTI,okna Datum: 14.6.2010 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Místo stavby p.č.0 a p.č.07 v k.ú. Úvaly u Valtic 9 Valtice-Úvaly Lázeňská 77, 9 Valtice V trnkách 0, 9 Hlohovec tel 7 99 IČ DIČ CZ ŘEZ - 0 00 90 00 7 00 00 90 00 7 00 0 -,000 0

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Kompletní sortiment MPL

Kompletní sortiment MPL Kompletní sortiment MPL DESKY PRO SUCHOU VÝSTAVBU Desky SDK bílé Desky SDK impregnované Desky SDK protipožární Desky SDK protipožární impreg. Desky cementové Desky sádrovláknité Desky speciální PODHLEDY

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních -2-793 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA A. KONSTRUKCE A PRÁCE HSV 1. Zemní práce Budou provedeny výkopy pro okapové chodníky a pro základy. Provedou se ručně a to v hornině 3. Odvoz zeminy se provede

Více

3. PŘÍČKY NAVRŽENÉ Z CIHELNÝCH TVAROVEK TL. 115. TECHNOLOGIE PŘESNÝCH TVAROVEK ZDĚNÝCH NA PĚNU.

3. PŘÍČKY NAVRŽENÉ Z CIHELNÝCH TVAROVEK TL. 115. TECHNOLOGIE PŘESNÝCH TVAROVEK ZDĚNÝCH NA PĚNU. STANDARD NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ GAMA 1. ZÁKLADY OBVODOVÉ STĚNY OBJEKTU BUDOU ZALOŽENY NA ŽELEZOBETONOVÝCH ZÁKLADOVÝCH PASECH SE ZÁKLADOVOU SPÁROU V NEZÁMRZNÉ HLOUBCE, STŘEDNÍ ZDI JSOU ZALOŽENY

Více

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE: VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Objednatel : Stupeň dokumentace : DSP Část : D.1.2 Stavebně konstrukční část Vypracoval : Zodpovědný projektant : Datum : Zakázkové číslo : ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích 1. Posouzení předané PD pro vydání stavebního

Více

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky DOMY S GARANTOVANOU CENOU Dodávka domu na klíč Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení objektu na pozemek projekt napojení objektu na inženýrské sítě

Více

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU... 2 2.1 Popis objektu... 2 2.2 Popis konstrukcí... 2 2.2.1 Stěny průčelí a štítů... 2 3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU... 2 3.1 Oprava balónů ve 2. NP a 4. NP...

Více

LARITMA/ZUŠ - AŠ - terasa PRŮVODNÍ ZPRÁVA. AVZ Architektonická kancelář Ing.arch. Václav Zůna Nemocniční 49, , AŠ

LARITMA/ZUŠ - AŠ - terasa PRŮVODNÍ ZPRÁVA. AVZ Architektonická kancelář Ing.arch. Václav Zůna Nemocniční 49, , AŠ Zodpovědný projektant Ing. arch. Václav Zůna Místo stavby Investor Projektant Petr Hradil p.p.č. 123,. k.ú Aš AVZ Architektonická kancelář Ing.arch. Václav Zůna Nemocniční 49, 352 01, AŠ e-mail: vazu@post.cz

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ Datum: únor 2015 Počet stran: 6 Stránka 1 Identifikační údaje Údaje o stavbě Název stavby: Novostavba rodinného domu Místo stavby Černošice -

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

D.0 Technická zpráva

D.0 Technická zpráva D.0 Technická zpráva Dokumentace stavebního objektu Projektová dokumentace pro stavební povolení Akce: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Zak. č.: 04 02 / 2014 Investor: Obec Peč Vypracovala: Ing. arch. Eva

Více

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 1 STAVEBNÍ PROJEKCE ing. Milan Foršt, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 281 23, tel/fax:+420 321 764 285, mobil +420 603 728 439, e-mail:projekce.forst@quick.cz Stavebně architektonická část (sloučené územní

Více

Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, Kroměříž, IČ:

Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, Kroměříž, IČ: Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 D 1.2 Stavebně konstrukční řešení SEZNAM PŘÍLOH Textová část:

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

Rodinný dům Sobotka, Housko INVESTOR: Eva Sobotka STUPEŇ PD: Vrchlického 1031/35, Ostrava - Radvanice

Rodinný dům Sobotka, Housko INVESTOR: Eva Sobotka STUPEŇ PD: Vrchlického 1031/35, Ostrava - Radvanice STAVBA: Rodinný dům Sobotka, Housko INVESTOR: Eva Sobotka STUPEŇ PD: Vrchlického 1031/35, 716 00 Ostrava - Radvanice DSP MÍSTO STAVBY: obec Vysočany, část obce Housko, parc. č. 9/15 STAV. OBJEKTY: SO.01,

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

Standard - dodávka k dokončení

Standard - dodávka k dokončení Standard - dodávka k dokončení Přehled obsadu standardu stavby k dokončení pro dřevostavby s garantovanou cenou. Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Použitá technologie pro výstavbu RD :

Použitá technologie pro výstavbu RD : Použitá technologie pro výstavbu RD : ZÁKLAKOVÁ KONSTRUKCE : - Z dvoustupňových pasu. Spodní stupen z monolitického betonu, betonovaný přímo do výkopu bez bednění ZDIVO : - Pasy ze ztraceného bednění FACE-BLOCK

Více

Stavebně architektonická část (stavební řízení) Místo: Starý Kolín, ulice U Sokolovny, objekt č.p.152, par.č.st. 208, 195/1

Stavebně architektonická část (stavební řízení) Místo: Starý Kolín, ulice U Sokolovny, objekt č.p.152, par.č.st. 208, 195/1 1 STAVEBNÍ PROJEKCE ing. Milan Foršt, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 281 23, tel/fax:+420 321 764 285, mobil +420 603 728 439, e-mail:projekce.forst@quick.cz Stavebně architektonická část (stavební řízení)

Více

Standardy. Projekt řadových rodinných domů č. 1-6 a 7-9 v Řevnicích

Standardy. Projekt řadových rodinných domů č. 1-6 a 7-9 v Řevnicích Standardy Projekt řadových rodinných domů č. 1-6 a 7-9 v Řevnicích je řešen jako řadové rodinné domy o třech sekcích vždy po třech domech, celkem devět řadových domů. Řadové domy jsou buď třípodlažní (1-6)

Více

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky 0 ) QPOR pórobetonová pøesná tvárnice ) QPOR strop ) zateplení, tl. mm ) železobetonový ztužující vìnec ) úložná vrstva pod nosníky ) vrstvy

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22 A B C D OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C.4 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES M 0 DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ. 1 PŮDORYS 1NP M 2 PŮDORYS 1NP

Více

d.4.2) Vodorovné nenosné konstrukce

d.4.2) Vodorovné nenosné konstrukce a) Účel objektu. Rodinný dům je nepodsklepený, s přízemím a podkrovním prostorem, 4+kk, vč. příslušenství a garáže, určený k bydlení jedné rodiny. Rodinný dům je osazen jako izolovaný na parcelu. b) Architektonické,funkční

Více

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11 STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.1 KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ STAVEBNÍ ČÁSTI STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.2 Obsah 1. Svislé konstrukce...

Více

základové pasy kombinace, dle úrovně nad terénem - beton prostý a ztracené bednění (š. 400mm, v. 250mm)

základové pasy kombinace, dle úrovně nad terénem - beton prostý a ztracené bednění (š. 400mm, v. 250mm) SKLADBY, RD ŠTĚCHOVICE, 170729 ZÁKLADY základové pasy kombinace, dle úrovně nad terénem - beton prostý a ztracené bednění (š. 400mm, v. 250mm) základová deska 150mm, beton+kari, podsyp štěrkopískem 150mm

Více

Albertov 6 - rekonstrukce 4.NP - západní křídlo. NÁTĚRU ON 746413 2 Rostex Exklusive, západka dle barevného ON 746413 7

Albertov 6 - rekonstrukce 4.NP - západní křídlo. NÁTĚRU ON 746413 2 Rostex Exklusive, západka dle barevného ON 746413 7 DVEŘE OZN. Truhlářské výrobky SCHÉMA ROZMĚRY T-/P 600 x 970 Dveře dřevěné hladké otočné pravé, plné, bez T-/L 600 x 970 Dveře dřevěné hladké otočné levé, plné, bez T-2/P 600 x 970 Dveře dřevěné hladké

Více

Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F 1.2.1 - Technická zpráva

Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F 1.2.1 - Technická zpráva Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem F 1/5 Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace PD a vždy je třeba posoudit jak textovou, tak také výkresovou a rozpočtovou

Více

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m)

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m) SKLADBY PODLAH ------------------------------------------------------------------------------------------------- S01 PODLAHA 1.NP 3 VINYL DO LEPIDLA 7 PODLAHOVÉ DESKY HEAT-PAK -dvouvrstvá skladba lepená

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky NG nová generace stavebního systému Stropy HELUZ miako stropní vložky stropní nosníky věncovky Stropní konstrukce HELUZ miako B C D A 3. Strop HELUZ MIAKO je tvořen z keramobetonových stropních nosníků

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

...tabulky dveří,,novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt I"

...tabulky dveří,,novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt I VEŠKERÉ KONSTRUKCE URČENÉ PRO MONTÁŽ DVEŘÍ SE MUSÍ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ KOVÁNÍ DVEŘÍ OD FIRMY TWIN, MATERIÁL KARTÁČOVANÁ NEREZ VŠECHNY DVEŘE A STĚNY BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM JEJICH

Více

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu. PRŮVODNÍ A SOURNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název akce: rekonstrukce bytového jádra Adresa stavby: Machkova 1644, Praha 4 Opatov, 7.np, byt č.52 Stavebník: KrIstýna Šneidarová 1.1.ÚVOD Obsahem

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY A, B OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) KONSTRUKCE

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN

TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN STAVEBNÍ OPRAVY A ÚPRAVY PROSTORU LABORATOŘÍ PRO KATEDRU CHEMIE Projekt pro výběr zhotovitele PROJEKT STAVBY Objednavatel : Projektant : Technická univerzita

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

Projektová dokumentace pro provádění stavby a vyhledání dodavatele

Projektová dokumentace pro provádění stavby a vyhledání dodavatele KOPÁČKOVÁ PROJEKCE POŽÁRNÍ OCHRANY KRČÍNOVA 884 280 00 KOLÍN II Projektová dokumentace pro provádění stavby a vyhledání dodavatele STAVBA SPOLKOVÝ DŮM STAVEBNÍK OBEC BÝCHORY, BÝCHORY 57, 280 02 KOLÍN OBJEDNATEL

Více

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Strana: 1 KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Stavba: Stavební úpravy regenerace bytového domu Nová 504, Kunštát Část: Konstrukčně statický průzkum Zpracovatel části: Ing. Petr Fousek Dusíkova 19, 638 00 Brno

Více

Skladby konstrukcí SO 01

Skladby konstrukcí SO 01 Skladby konstrukcí SO 01 Přístavba a rekonstrukce školy v Zubří investor: obec Zubří, Zubří 23 Vypracoval: Bc. Ondřej Svoboda K1 SO 01 VEGETAČNÍ STŘECHA DVOUPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA S EXTENZIVNÍM VEGETAČNÍM

Více

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli Název: Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zakázka: SKP: Zúčastněné firmy Dodavatel: Projektant: Investor: Údaje o akci Název: BD Třeb Založeno: 17.12014 Aktualizace: 4.2015

Více

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších Cenová nabídka Objednatel: SVJ Fantova 9,9,9 Zhotovitel: Jan Šugár WISNIOWSKI ČECHY,Útulná 0/,Praha 0 Akce: BD ul. Fantova 9 9, Praha Stodůlky Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Více

RADNICE MĚSTA JABLUNKOV č.p. 144

RADNICE MĚSTA JABLUNKOV č.p. 144 Radnice města Jablunkov č.p. 144, ul. Dukelská, 739 91 Jablunkov strana 1 z 7 Identifikace stavby Název stavby: oprava RADNICE MĚSTA JABLUNKOV č.p. 144 vstupní, vnitřní a zadní schodiště Místo stavby:

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY P1 PODLAHA V 1.NP STĚRKA POLYURETANOVÁ PODLAHOVÁ STĚRKA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA 5mm VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BETONOVÁ MAZANINA CEMFLOW CT-30-F6, VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 4/150/150

Více

TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ PŘÍLOHA V. Stránka 1 OZNAČENÍ NA VÝKRESE - x/z POPIS ROZMĚR (mm) 1.NP 2.NP 3.NP STŘ. CELKEM POVRCH. ÚPRAVA ODSTÍN KATALOGOVÝ LIST POZNÁMKA 1 HLINÍKOVÝ ŠACHTOVÝ POKLOP, VČETNĚ

Více

DATUM TISKU: AUTOŘI: Ing. arch. Tomáš Harom

DATUM TISKU: AUTOŘI: Ing. arch. Tomáš Harom NÁZEV: STUPEŇ: INVESTOR: Sportovní centrum Chodov DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Město Chodov Komenského 1077, 357 35 Chodov DATUM: DATUM TISKU: červen 2013 GENERÁLNÍ PROJEKTANT/ NOSITEL ZAKÁZKY: STA,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce, Miloslav Lev autorizovaný stavitel, soudní znalec a energetický specialista, Čelakovského 861, Rakovník, PSČ 269 01 mobil: 603769743, e-mail: mlev@centrum.cz, www.reality-lev.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÁ K ŽÁDOSTI dokumentace : O DOTACI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A stupeň místo stavby : Benešov zadavatel : Město Benešov Masarykovo náměstí 100 256 00 Benešov název

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

PT = UT= -0,350 TABULKA MÍSTNOSTÍ OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI VYUSTĚNÍ DIGESTORU Ø125 MM NAD STŘECHU, UMÍSTĚNÍ DLE KUCHYŇSKÉ LINKY ZÁVĚTŘÍ LEGENDA MATERIÁLŮ

PT = UT= -0,350 TABULKA MÍSTNOSTÍ OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI VYUSTĚNÍ DIGESTORU Ø125 MM NAD STŘECHU, UMÍSTĚNÍ DLE KUCHYŇSKÉ LINKY ZÁVĚTŘÍ LEGENDA MATERIÁLŮ 00 7 300 Schiedel UNI***Plus UNI MYČKA * 8 00 00 3 00 CHODBA + SCHODIŠTĚ 3 00.0 0,0 m 300 0 0 000 0 00 0 00 (0) 3 9 000 00 000 00 900 30 7 300 7 00 900 () 900 () 00 (0) 00 900 300 7 00 00 00 00 00 0 3

Více

Dřevěné domy a chaty - Standard

Dřevěné domy a chaty - Standard Stavebnice Stavebnice Stavebnice Dřevěné domy a chaty - Standard Dřevěné domy a chaty - Lux Roubenky Základový rám základový rám z tlakově impregnovaných KVH hranolů (smrk) Oplechování základového rámu

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY:

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY: OBSAH ZPRÁVY: 1. ÚČEL ZMĚNY STAVBY... 3 2. ARCHITEKTONICKÉ A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ... 3 3. ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM, DENNÍ OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ... 3 4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY... 3 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Dřevěné stropní konstrukce Kombinované (polomontované) stropní konstrukce Ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Dřevěné stropní konstrukce Dřevěné

Více

a) Účel objektu Záměrem investora je provést u panelového domu v Hrdlovské ulici v Oseku dodatečné zateplení fasády a střechy a výměnu všech oken, vně

a) Účel objektu Záměrem investora je provést u panelového domu v Hrdlovské ulici v Oseku dodatečné zateplení fasády a střechy a výměnu všech oken, vně Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje NÁZEV STAVBY : Zateplení objektu MŠ Komenského MÍSTO STAVBY : Komenského 539, Uh.Hradiště INVESTOR : Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19, Uh.Hradiště 686 70

Více

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství Nenosné stěny PŘÍČKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov

Více

F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTANT: Ing. Jakub Klezla Na Lani 218, Nový Jičín mob: 777 200 581, e-mail: jakkle@seznam.cz F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stavba: Revitalizace bytového objektu Růženínská 909-910, Praha 4 Místo:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Dodatečné práce na zateplení MŠ Velká Okružní čp. 1343/8 Duchcov KSO: CC-CZ: Místo: Duchcov Datum: 11.10.2013 Zadavatel: Město Duchcov Uchazeč: Vyplň údaj Projektant: BIOPLAN

Více

K A T A L O G DŘEVOSTAVBY

K A T A L O G DŘEVOSTAVBY K A T A L O G DŘEVOSTAVBY 2015 1 PROJEKT 101 / 3+kk 01 Zádveří: 2,75 m2 02 Koupelna+WC: 3,21 m2 zastavěná plocha: 58,6 m2 užitná plocha: 48,6 m2 obytná plocha: 42,6 m2 03 Pracovna: 9,17 m2 04 Obývací pokoj:

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více

VÝPIS DVEŘÍ. D.1.1.c.01c. VÝPIS DVEŘÍ. Město Bílovec. Modernizace a přístavba domova pro seniory Bílovec

VÝPIS DVEŘÍ. D.1.1.c.01c. VÝPIS DVEŘÍ. Město Bílovec. Modernizace a přístavba domova pro seniory Bílovec VÝPIS DVEŘÍ ZMĚNY c b a DOPLNĚNÍ DVEŘÍ D/P, ÚPRAVA POČTU DVEŘÍ D/P ÚPRAVA SPECIFIKACE - ROZMĚRŮ, MATERIÁLU DVEŘÍ DOPLNĚNÍ SPECIFIKACE DVEŘÍ - INTERIÉROVÉ ŽALUZIE /4 DATUM 4/6 Ing. Jana K. JAHODOVÁ /5 Ing.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

MODULAR MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY WWW.PURLIVE.CZ

MODULAR MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY WWW.PURLIVE.CZ MODULAR MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY Modulární dřevostavba Modular Varianta S Ceník modulárních staveb Modular je nový stavební systém, který představuje nejnovější trendy v bydlení. Variabilita systému umožňuje

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více