ANALÝZA A SYSTÉM HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V KONKRÉTNÍM PODNIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA A SYSTÉM HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V KONKRÉTNÍM PODNIKU"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Ekonomika a management ANALÝZA A SYSTÉM HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V KONKRÉTNÍM PODNIKU The analysis of the evaluation and the remuneration systém in the particular company Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivana Gregorová Autor: Lucie Marešová Brno, červen

2 V Brně dne: Jméno a příjmení autora: Lucie Marešová

3

4 Název bakalářské práce: Analýza systému hodnocení a systému odměňování zaměstnanců v konkrétním podniku Název v angličtině: The analysis of the evaluation and the remuneration systém in the particular company Katedra: Podnikové hospodářství Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivana Gregorová Rok obhajoby: 2007 Anotace Bakalářská práce se zabývá analýzou systému hodnocení a odměňování v konkrétním podniku, které jsou velmi důležité pro budoucí činnost podniku. Hodnocení práce a pracovníků patří mezi nejdůležitější činnosti vedoucích pracovníků. Výsledky hodnocení slouží k odhalování pracovních rezerv, cest jak zvyšovat výkonnost, ke zlepšení systému práce s lidmi. Na základě provedené analýzy vyhodnotím stávající systém hodnocení a odměňování zaměstnanců v podniku, posoudím jejich funkčnost a provázanost, popř. navrhnu případná doporučení a možné změny v rámci těchto systémech. Annotation The bachelor dissertation deals with the setting up of an evaluation and remuneration system in a particular firm, which is of key importance for the firm s future activities. The work and workers assessment is considered one of the most important activities of the management. The results arising from the assessment are instrumental for the finding out of working reserves, increasing workers performance and improving the system of working with people. Klíčová slova Řízení lidských zdrojů, hodnocení pracovníků, odměňování pracovníků, metody hodnocení, motivační systém Key words Human resources management, workers assessment, workers remuneration, evaluation methods, motivation system

5 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Ivany Gregorové a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Prachaticích, 25. března 2007 vlastnoruční podpis autora

6 Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Ivaně Gregorové, za cenné rady a pomoc při zpracovávání mé bakalářské práce. Dále děkuji řediteli montážního a výrobního úseku společnosti Otherm s.r.o. za ochotu a vstřícnosti při poskytování informací potřebných ke zpracování této bakalářské práce.

7 OBSAH ÚVOD...8 I. Teoretická část Hodnocení zaměstnanců Pojetí úkoly a obecné otázky hodnocení pracovníků Formy hodnocení Volby kritérií a diferenciace Metody hodnocení Předpoklady efektivního systému hodnocení Pravidla pro hodnocení zaměstnanců Vztah systému hodnocení k systému odměňování Odměňování zaměstnanců Hlavní prvky odměňování Zaměstnanecké výhody jako součást systému odměňování II. Praktická část Historie a vývoj podniku Struktura zaměstnanců v podniku Základní organizační struktura podniku Charakeristika úseku výroba a úseku montáže Motivační pobídky v oblasti hodnocení a odměňování Analýza systému hodnocení a systému odměňování zaměstnanců v úseku výroba a v úseku montáže Metody výzkumu a zkoumaný soubor Výzkumné výsledky Hodnocení a odměňování top managementu Posouzení funkčnosti a provázanosti uvedených systémů Návrh doporučení a změn pro zefektivnění systému hodnocení a systému odměňování zaměstnanců 40 III. Závěr Odpovědi na stanovené hypotézy IV. Seznam použité literatury...46 V. Seznam grafů a tabulek...47 Seznam příloh... 48

8 ÚVOD Jedním ze základních předpokladů efektivnosti procesů ŘLZ je provádění hodnocení a odměňování zaměstnanců. Správně nastavený proces hodnocení a odměňování, pojatý jako určitý stimul pro zlepšení pracovního výkonu a nástroj motivace pracovníků, je důležitou činností, která podmiňuje efektivní pracovní výkon a řízení celého podniku. Je důležité ujasnit si, co se od procesu hodnocení a odměňování očekává a jaké kroky učinit pro naplnění očekávání. Hodnocení pracovníků patří mezi nejdůležitější činnosti vedoucích pracovníků, bývá považováno za nástroj dosahování plánovaných cílů organizace, k získávání a udržení autority vedoucího, k dodržování kázně a podněcování iniciativy zaměstnanců. Plní řadu funkcí zejména poznávací a stimulační. Hodnocení pracovníků by mělo být orientováno na čtyři základní bloky problémů předpoklady pracovníka pro práci, jeho postoj k práci, jeho pracovní výkony a jeho vztah ke spolupracovníkům. Jestliže je hodnocení správně prováděno, může se stát cenným pomocníkem pro rozvoj kvalifikace pracovníků, plánování jejich kariéry, motivaci i pro jejich odměňování. Výsledky hodnocení mohou v neposlední řadě posloužit i k odhalování pracovních rezerv, cest jak a kde zvyšovat výkonnost, ke zlepšení systému řízení práce s lidmi, zejména jejich stimulace a motivace. S hodnocením zaměstnanců úzce souvisí systém odměňování. Odměňování zaměstnanců je komplikovaná a ne vždy zcela jasná záležitost. Přijatelný a efektivní systém odměňování, který usnadňuje dosažení žádoucí produktivity a zároveň je spravedlivý k pracovníkům, je jedním z nejdůležitějších faktorů vytváření harmonických vztahů v podniku. Hlavním problémem odměňování je vytvoření přiměřeného, spravedlivého a motivujícího systému odměňování. Poznání motivace pomáhá k realizaci efektivního a účelného systému odměňování. Důležitým požadavkem je, aby systém byl přijímán pracovníky. Cílem bakalářské práce s názvem Analýza systému hodnocení a systému odměňování zaměstnanců v konkrétním podniku je shrnutí teoretických poznatků, týkajících se hodnocení a odměňování zaměstnanců, analyzovat současný systém hodnocení a odměňování podniku, zhodnotit jejich funkčnost a provázanost a navrhnout změny v již zavedeném systému, tak, aby vedly ke zvyšování pracovního výkonu zaměstnanců, zvyšování kvality výrobků a služeb v celé organizaci. Kvalitu výrobků a služeb budeme měřit pomocí míry zmetkovitosti. Pro svou bakalářskou práci předpokládám, že pokud budeme zaměstnance vhodně motivovat, bude se míra zmetkovitost snižovat. Bakalářská práce obsahuje dvě hlavní části teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá hodnocením a odměňování pracovníků, poskytuje souhrnný přehled teoretických poznatků potřebných pro pochopení uvedené problematiky. Praktická část obsahuje analýzu současného systému hodnocení a odměňování pracovníků ve společnosti Otherm s.r.o. Analýza systémů hodnocení a odměňování bude vzhledem k velkému počtu úseků v podniku provedena pouze v úseku výroba a montáže. K získání potřebních informací o způsobu hodnocení a odměňování pracovníků byla při zpracovávání bakalářské práce použita metoda řízeného rozhovoru s vedoucími pracovníky a dotazováním zaměstnanců organizace byla zjišťována preference podnikových výhod, které společnost svým zaměstnancům poskytuje. Výsledkem práce je formulace návrhů a doporučení, jejichž zavedením by se dosáhlo zlepšení dosavadního systému hodnocení a odměňování. 8

9 Hypotéza: 1. Vhodně navržený systém hodnocení a odměňování bude motivovat zaměstnance. 2. Vhodně navržený systém hodnocení a odměňování povede ke zvýšení kvality výrobků a služeb. 9

10 I. Teoretická část 1.1. Hodnocení zaměstnanců Hodnocení zaměstnanců je považováno za velice významnou součást personálního managementu v každém podniku. Hodnocení zaměstnance je nedílnou součástí řídící práce každého nadřízeného. Každý zaměstnavatel potřebuje vědět s jakými zaměstnanci disponuje, jak pracují a především jak přispívají k hospodářským výsledkům podniku. Proces hodnocení lze podle Bernardové (1994) chápat jako hledání cest a tvorbu opatření ke zlepšování výkonů pracovníků. Při hodnocení zaměstnanců je nutné respektovat, že se hodnocení nevztahuje pouze na hodnocení pracovního výkonu. Hodnocení se kromě pracovního výkonu vztahuje i k hodnocení pracovní a sociální chování na pracovišti, schopnost a zkušenosti dané osobnosti, které vkládá do výkonu své práce. Při hodnocení je nutné vyhýbat se hodnocení osobnosti jako takové. Hodnocení se provádí podle různé formy, např. jako každodenní (průběžné), příležitostné a systematické. Průběžné hodnocení je zaměřeno na bezprostřední pracovní výkon a slouží k diferencovanému přístupu při vedení lidí, zejména k ukládání pracovních úkolů a kontrole práce. Příležitostné hodnocení je vyvoláno okamžitou potřebou např. zpracování pracovního posudku při rozvázání pracovního procesu. Systematické hodnocení se provádí pravidelně a využívá různých standardizovaných postupů, zpravidla má podobu analytického hodnocení, tzn. pracovník je hodnocen podle stanovených kritérií. 1 Smyslem hodnocení pracovníka je určení míry, ve které plní stanovené úkoly nebo jiné pracovní požadavky. Ve většině případů je možné používat hodnocení jako jeden z předpokladů pro odměňování. Kvalitně nastavený proces hodnocení má v podniku svůj význam jak pro jednotlivé hodnocené zaměstnance, pro hodnotícího, pracovní týmy tak pro celý podnik. Dále má za úkol znázornit důležitost zpětné vazby, která je poskytovaná zaměstnanci pro hodnocení jeho pracovního výkonu. Potřeba hodnocení vyplývá z následujících situací: po zapracování nového pracovníka z důvodu zjištění snížení výkonnosti pracovníka z důvodu organizačních změn na požádání samotného pracovníka z důvodů motivace pracovníka Hodnocení zaměstnanců má však být prováděno i bez podobných impulsů. Má být zavedeno do fungování managementu jako něco, co přináší užitek jak organizaci, tak i jejím pracovníkům. Výsledky hodnocení mají náležet personálnímu informačnímu systému. Cílem hodnocení z hlediska zaměstnavatele je zjistit, do jaké míry pracovník zvládá nároky svého pracovního místa, jaká je možnost jeho dalšího využití v podniku, posoudit, resp. ovlivnit jeho zájem v tomto směru a diferencovat odměňování. 1 Špalková, D.: Personální management, 1.vyd.Masarykova Universita v Brně ESF, s. ISBN Str.91 10

11 Konkrétní úkoly hodnocení můžeme vymezit takto: 2 1. získat informace o pracovním výkonu a chování potřebné pro vedení pracovníka, 2. rozhodovat o rozmístění pracovníků (povýšení, převedení, přeložení na nižší funkci), 3. rozhodovat o přípravě vzdělávání pracovníků, 4. plánovat osobní rozvoj pracovníka a nástupnictví v pracovních funkcích, 5. poskytnou pracovníkovi informace nutné ke zlepšení jeho práce, 6. diferencovat odměňování, 7. zjistit účinnost personálního řízení 8. rozpoznat silné a slabé stránky pracovníka 9. motivovat pracovníky V praxi sleduje hodnocení zpravidla pouze některé z těchto úkolů. V případě, že má být podkladem pro odměňování, je zaměřeno především na pracovní výkon. Jestliže je jeho cílem rozvoj managementu a motivace pracovníků, je zaměřeno na osobnost pracovníka, jeho pracovní i sociální chování. Armstrong, M. (2002) 3 popisuje hodnocení výsledků jako efektivnost zaměstnaneckých vztahů danou vlivem zaměstnanců i zaměstnavatelů a především dodržování etických norem Pojetí, úkoly a obecné otázky hodnocení pracovníků Podle Koubka (1998) 4 je hodnocení pracovníků velmi důležitá personální činnost zabývající se: zjišťováním toho, jak pracovník vykovává svou práci, jak plní úkoly a požadavky svého pracovního místa, jaké je jeho pracovní chování a vztahy ke spolupracovníkům, zákazníkům či dalším osobám sdělováním výsledků zjišťování jednotlivým pracovníků a projednáváním těchto výsledků s nimi hledáním cest ke zlepšení pracovního výkonu a realizací opatření, která tomu mají napomoci. Hodnocení pracovníků umožňuje poznat, zda mají manažeři správné lidi na správných místech, motivovat spolupracovníky, plánovat kariéru, zjistit, na co mají zaměřit vzdělávací programy. Hodnocení musí postihnout výkonnost v minulém období a kvalifikaci pro výkon funkce, a to jak po stránce odborné specializace, tak po stránce řídících schopností u manažerských funkcí. Moderní hodnocení pracovníků tedy představuje jednotu zjišťování, posuzování, úsilí o nápravu a stanovování cílů týkajících se pracovního výkonu. Je považováno za velice účinný nástroj kontroly a usměrňování pracovníků. Základním předpokladem úspěšnosti podniku je efektivní způsob řízení a práce založená na vysoce technicko-technologické vyspělosti firmy, její strategii, firemní kultuře a finanční 2 Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů. 2.vyd. Praha: Management Press, s. ISBN Str Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. 1.vyd. Praha: Grada Publishing s. ISBN Str Koubek J.: Řízení lidských zdrojů. 2.vyd. Praha: Management Press, s. ISBN Str

12 stabilitě. Tento úspěch se nedostaví bez lidského kapitálu, který je potenciální hodnotou a silou firmy, je důležitý pro dosažení cílů, kterými, jsou růst a prosperita podniku. Základním předpokladem efektivnosti procesů řízení lidských zdrojů je provádění hodnocení zaměstnanců. Jedním z prvních důležitých kroků systému hodnocení je vymezení základních cílů a ujasnění, co se od procesu hodnocení očekává a jaké kroky je potřeba učinit pro naplnění očekávání. Vhodně nastavený proces hodnocení je pojatý jako stimul pro zlepšení pracovního výkonu a nástroj motivace pracovníků. Vytvořený systém hodnocení musí být jasný, srozumitelný a vzájemně propojený na další procesy v oblasti personalistiky, kterými jsou plánování personálu, kvalifikační rozvoj, personální marketing, hmotná a nehmotná stimulace a především oceňování. Dobře a efektivně realizovaný systém hodnocení pracovníků přináší pro vedení organizace velmi důležitou zpětnou vazbu. Získává informace o systému řízení organizace, o tom, jak ho zaměstnanci vnímají a jak na něj reagují. Pro každé vedení organizace usilující o zvyšování firemní kultury a zlepšování klimatu v organizaci jsou mimořádně důležité informace o názorech pracovníků na systém řízení a jeho efektivnost, faktory spokojenosti a nespokojenosti pracovníků s organizací řízení, na potřeby kvalifikačních aktivit, na charakter mezilidských vztahů v organizaci a náměty k zlepšení. Posouzení výsledků systému hodnocení pracovníků je mimořádně cenným interním zdrojem informací (Berka a kolektiv, 2000). Pro úspěšné zavedení systému hodnocení je nutné dodržovat základní kroky: 5 Kvalitní pravidla hodnocení Prodiskutování metod se zaměstnanci Výběr vhodných metod Určení výkonnostních požadavků, oblastní hodnocení Hodnocení podle daných kritérií Kvalitně připravit hodnotitele /teoretické znalosti, trénink hodnotícího pohovoru, zvládání složitých a nestandardních situací, pohovorů se zaměstnanci/ Provádět analýzu ročního hodnocení, zápisy z hodnocení Poskytovat zaměstnancům zpětnou vazbu Pro další procesy je nutné vypracovat závěry hodnocení Vhodně nastavený proces hodnocení má velký význam pro jednotlivé hodnocené zaměstnance, také pro nadřízené, pracovní týmy a pro celý podnik. Velmi důležitá je objektivní zpětná vazba, která by měla být poskytována ze strany hodnotitele. Pro jednotlivé hodnotitele je posouzení kvality pracovního výkonu, chování zaměstnance důležité východisko pro plánování jeho dalšího rozvoje. Manažer, který provádí hodnocení posuzuje silné a slabé stránky zaměstnance, plánuje konkrétní úkoly v oblasti pracovního výkonu, kvalifikačních aktivit, rozvoje vzdělávání a osobnostní způsobilosti. Při budoucím plánování úkolů pro zaměstnance je nutné brát v úvahu jeho zájmy a postupovat v souladu s potřebami pracovního týmu a zaměstnavatele. Za velmi přínosné při ročním hodnocení ve formě rozhovoru se považuje zkvalitnění vnitrofiremní komunikace, která je základním předpokladem pro zlepšování vztahů v pracovním týmu a formování personálu společnosti v duchu zásad firemní kultury. Závěry ročního hodnocení se vyskytnou v oblasti 5 Hroník, F.: Hodnocení pracovníků. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN Str

13 kvalifikačního, pracovního a kariérového rozvoje jednotlivých zaměstnanců a pracovního týmu, tyto závěry slouží jako východiska pro plánování personálu společnosti. Účelem hodnocení pracovníků je zejména zlepšování kvality výkonu pracovníka a tím zvyšování efektivity činnosti organizace. Hodnocením pracovního výkonu a pracovního chování jsou sledovány například tyto cíle: ( Koubek, 2005) 1. Určení úrovně pracovního výkonu, kvality práce pracovníka a rozpoznání potenciálu jeho výkonu - výsledkem je zjištění, do jaké míry pracovník splňuje nároky pracovního místa, vyhodnocení plnění jednotlivých kritérií pracovní činnosti, zhodnocení zda pracuje na hranici svých možností, nebo má velké rezervy ve výkonu, formulace doporučení pro jeho další činnost, navržení jeho ponechání ve funkci, převedení na náročnější práci, převedení na méně náročnou práci či případně odchod z organizace pro závažné nedostatky v jeho výkonu. 2. Určení silných a slabých stránek každého pracovníka -účelem je charakterizovat jak pozitivní, tak i problémové stránky pracovního výkonu a pracovního chování. Opatření je třeba zaměřit především na eliminaci problémových jevů a na rozvoj potřebných znalostí a dovedností pracovníka. 3. Specifikace požadavků na zlepšení jednotlivých stránek pracovního výkonu jako závěr z hodnocení - v součinnosti s pracovníkem se určí úkoly pro příští období. Současně se určí i úkoly pro organizaci týkající se kvalifikačních aktivit, organizace práce, zlepšení pracovních podmínek, vybavení pracoviště atd. Vyhodnocení názorů pracovníků může být použitelným zdrojem pro vylepšení pracovních postupů a vzájemné spolupráce jednotlivců i útvarů. 4. Získání podkladů k odměňování pracovníků podle individuálního výkonu - závěry z hodnocení úrovně a kvality výkonu jsou jedním z podkladů pro odměňování pracovníků, zejména pro poskytování pohyblivých složek mzdy. 5. Identifikace potřeb zvyšování kvalifikace a možností dalšího postupu - důležitým výstupem z hodnocení pracovníků je rozpoznání potenciálu pracovníka pro jeho další rozvoj v procesu řízení kariéry, identifikace potřeb dalšího vzdělávání, trénink ve speciálních dovednostech, účast na stážích, studijních pobytech. 6. Motivace k výkonu, ke zvyšování kvalifikace, k identifikaci s cíly organizace a ke zvýšení loajality k organizaci. Hodnocení musí zaměřit aktivity pracovníka ke stanoveným cílům, pracovník musí mít pocit, že jeho výkon je průběžně, objektivně hodnocen a pozitivní hodnocení pro něj přináší výhody, negativní opak. 7. Informace o názorech pracovníků na svoji práci, na systém řízení organizace, zjišťovány jsou faktory spokojenosti nebo nespokojenosti. Vědomí, že se o názory pracovníků zajímají nadřízení, pozitivně motivuje vztah k organizaci, která může využít námětů ke zlepšení a racionalizaci pracovních činností. 13

14 Formy hodnocení Podle Špalkové (2004) 6 můžeme hodnocení pracovníků nabývat tří forem a to: průběžné, příležitostní a systematické. Průběžné hodnocení je každodenním hodnocením pracovníka prováděným jeho nadřízeným během vykonávané práce. Je zaměřeno na bezprostřední pracovní výkon a slouží k diferencovanému přístupu při vedení lidí, zejména ukládání pracovních úkolů a kontrole práce. Jde vlastně o součást každodenního vztahu mezi nadřízeným a podřízeným, které zpravidla nebývá zaznamenáváno. Příležitostné hodnocení je vyvoláno okamžitou potřebou, např. zpracování pracovního posudku při rozvázání pracovního poměru nebo v určitých momentech pracovní kariéry pracovníka. Systematické hodnocení se provádí pravidelně a využívá různých standardizovaných postupů. Jeho charakteristickými rysy jsou plánovitost a systematičnost. Zpravidla má podobu analytického hodnocení, tj. pracovník je hodnocen podle stanovených kritérií. Z tohoto hodnocení bývají pořizovány záznamy, jež jsou zařazovány do osobních spisů pracovníků a následně využívány pro další personální činnosti. Někteří autoři rozeznávají pouze dvě formy - tzv. neformální, tj. průběžné hodnocení, a formální, tj. příležitostné a systematické hodnocení (Armstrong, 2002, Koubek 2004,2005): Neformální hodnocení Jedná se o hodnocení pracovníka jeho nadřízeným, které probíhá v rámci každodenní spolupráce a komunikace jako součást průběžné kontroly plnění pracovních úkolů a pracovního chování pracovníka. Má příležitostnou povahu a je spíše záležitostí daného okamžiku, pocitem hodnotícího, jeho dojmem i momentální náladou, než nějakou faktickou jistotou výsledku práce či chování pracovníka. Je však důležitým nástrojem k operativnímu rozpoznávání a řešení problémů a k poskytování pomoci pracovníkům při výkonu práce. Neformální hodnocení nebývá zpravidla zaznamenáváno a jen výjimečně bývá příčinou nějakého personálního rozhodnutí (výjimku tvoří zjištěná hrubá porušení pracovní kázně atd.). Formální hodnocení Formální hodnocení slouží k důkladnějšímu a komplexnějšímu prozkoumání a posouzení pracovního výkonu pracovníka. Je většinou racionálnější a standardizované, periodické, má pravidelný interval a jeho charakteristickými rysy jsou plánovitost a systematičnost. Jsou z něj pořizovány dokumenty, které se zařazují do osobních spisů pracovníků. Formální hodnocení by mělo být zaměřeno na přezkoumání pracovního výkonu za uplynulé období, především by se však mělo soustředit na budoucnost. 6 Špalková, D.: Personální management, 1.vyd.Masarykova Universita v Brně ESF, s. ISBN Str.91 14

15 Volby kritérií a diferenciace Správně nastavená hodnotící kritéria v kombinaci s ochotou a kvalifikační přípravou hodnotitelů k náročnému hodnocení, jsou jedním z klíčových momentů celkové efektivnosti procesu hodnocení. Obecně rozdělujeme kritéria do určitých skupin: odborné předpoklady (dosažené vzdělání, specifické znalosti, potřebné pro výkon dané funkce, jazykové znalosti, odborná praxe atd.) osobnostní způsobilost (soubor vlastností osobnosti, pracovních postojů a specifických schopností, relevantních pro výkon dané činnosti) předpoklady pro výkon řídící činnosti (rozhodovací schopnosti, manažerské dovednosti) Tyto hodnotící kritéria můžeme srovnat s hodnotícími kritérii, která uvádí v odborné literatuře Koubek (1998) 7 : Podrobná hodnotící kritéria: a) týkající se výkonnosti kvalita kvantita odborné znalosti, dovednosti a zručnost pracovní kázeň a spolehlivost ochota přijímat úkoly dodržování stanovených pravidel pracovní iniciativa a samostatnost kooperace, smysl pro spolupráci tělesná zdatnost, zvládnutí fyzického zatížení zvládnutí neuropsychického a duševního zatížení práce bez nehod adaptabilita, zvládání organizační schopnost společenská a vyjadřovací obratnost, vystupování přiměřená loajálnost vůči vedoucímu i organizaci b) týkající se osobního profilu rozumová vyspělost, úroveň intelektu podnikavost životní zralost a vyrovnanost vzdělání vytrvalost tvořivost čestnost schopnost vést lidi 7 Koubek J.: Řízení lidských zdrojů. 2.vyd. Praha: Management Press, s. 15

16 smysl pro osobní odpovědnost odolnost vůči zatížení a stresu morální profil, společenská aktivita smysl pro osobní odpovědnost profilující charakterové vlastnosti schopnost koordinace činnosti pracovní ochota a postoje rodinné a osobní zázemí zájmové zaměření zdravotní stav Metody hodnocení Volba metod hodnocení, odpovídajících charakteru činnosti je jedním ze základních předpokladů pro úspěšný průběh a využití výsledků hodnocení. Odborná literatura uvádí celou řadu metod hodnocení, např. některá z nich jsou: kvalitativní (pracovní posudek, který obsahuje verbální charakteristiku hodnoceného s důrazem na profilující znaky a plnění pracovních úkolů a závěrem vyjádření k perspektivě hodnoceného) kvantitativní (slovní, číselná a grafická stupnice ) porovnávací (párové srovnání každého s každým určuje lepšího) Tím se získává přesná diferenciace skupiny hodnocených. Slouží to jako základ celkové hodnotící charakteristiky, zpřesňuje hodnocení, ale je to celkem formální přístup a může vést k oboustranné frustraci specifická (Assessment centre tzv. diagnosticko-výcviková metoda na základě syntézy získaných poznatků. Zde se také může projevit osobní vztah k hodnocenému, a přesto může poskytnout velice cenné informace ) Metody hodnocení se podle Koubka (1998) 8 provádí na základě: hodnocení na základně stanovených cílů ( podle výsledků) plnění norem ( nejčastěji u hodnocení výrobních pracovníků) volný popis tato metoda vyžaduje, aby hodnotitel písemně popsal pracovní výkon hodnoceného, zpravidla podle předem daného seznamu položek hodnocení hodnocení na základě kritických případů vedení písemných záznamů o případech, které se udály při vykonávání práce určitého pracovníka pomocí posuzovací stupnice hodnotí se jednotlivé aspekty práce zvlášť, stupnice: číselná, grafická a slovní) checklist pomocí dotazníku metoda BARS hodnotí se klasifikační stupnicí každý vykonávaný úkol srovnáváním s jinými pracovníky assessment centre hodnocení především manažerů a specialistů srovnávání se stanovenými cíli hodnotícím pohovorem musí mít pevnou obsahovou strukturu a pevný časový plán (popsáno níže) 8 Koubek J.: Řízení lidských zdrojů. 2.vyd. Praha: Management Press, s. ISBN Str

17 Hodnotící pohovor patří mezi nejdůležitější metody hodnocení zaměstnanců, proto mu budu věnovat v této kapitole větší pozornost. Příprava hodnotícího rozhovoru je velmi důležitá, protože při nedostatečné přípravě může být rozhovor nepříjemným zážitkem jak pro hodnoceného, tak pro hodnotitele. Proto v této části popíši doporučený postup vedení hodnotícího pohovoru (Kleibl 2000) takto: 1. Zajištění prostoru, kde může rozhovor probíhat v klidu a zajistit, aby nebyl nikým rušen. Účast třetích osob je nepřípustná, s výjimkou nadřízeného pracovníka, pokud by se na tom hodnotitel a hodnocený dohodli. Je třeba rezervovat potřebný čas na průběh rozhovoru, atmosféra spěchu, nedostatku času, telefonní hovory a vyřizování pracovních záležitostí vedoucího je pro dobrý průběh pohovoru zcela nežádoucí. 2. Je třeba vysvětlit pracovníkovi cíl pohovoru, zapojit ho do procesu hodnocení a pokusit se realizovat prvky sebehodnocení. Nejúčinnější je takové hodnocení s jehož závěry se pracovník ztotožní. Je třeba snažit se ho přimět k tomu, aby vyjádřil sám, jak vidí svůj pracovní výkon a chování, v čem se považuje za dobrého a v čem dosáhl úspěchu, kde pociťuje problémy a co je podle jeho názoru jejich příčinou. 3. Průběžné hodnocení výkonu pracovníka během sledovaného období je důležitým předpokladem provedení úspěšného hodnotícího pohovoru. Bez podkladů a konkrétních informací o celém hodnoceném období není reálné prosadit do hodnocení objektivitu. Je účelné připravit si stručnou osnovu pohovoru v bodech o tom, které problémy chce hodnotitel s pracovníkem v průběhu hodnocení projednat a postupovat podle nich. 4. Nezačínat rozhovor negativními skutečnostmi. Nechceme-li, aby pracovník od začátku zaujímal jen obranný postoj a odmítal spolupráci, nezačínáme nikdy hodnocení negativními skutečnostmi. U naprosté většiny pracovníků existují okolnosti, za které je možné pracovníka pochválit a vyjádřit spokojenost. Teprve pak je vhodné přejít k problémovým věcem. Největším úspěchem a také předpokladem spoluúčasti hodnoceného je přesvědčit ho o tom, že hodnocení není především hledání jeho chyb, ale objektivní zhodnocení jak pozitivních, tak problémových stránek pracovního chování.. Je vždy nutné dát možnost pracovníkovi vyjádřit svůj názor na hodnocení. 5. V hodnocení se nemají objevit překvapení pro hodnoceného. Je špatné a není dobrou vizitkou vedoucího pracovníka, pokud se výtky týkající se pracovního výkonu dozví pracovník až v průběhu hodnotícího pohovoru. Na závažnější nedostatky musí být pracovník upozorněn při průběžném hodnocení a běžném operativním řízení pracovníků. Jen pokud nedojde ani po upozornění ke změně v pracovním chování, potom je třeba využít hodnotícího rozhovoru k formulování příslušných závěrů Předpoklady efektivního systému hodnocení Při posuzování hodnotícího systému by vedení podniku mělo zjistit, zda systém naplňuje tyto předpoklady 9 : 9 Hroník, F.: Hodnocení pracovníků. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN Str. 8 17

18 má důslednou a přesvědčenou podporu top managementu nejprve by se systém hodnocení měl zavést u top managementu společně s prodejci, poté posupovat dále v hiearchii je v souladu s firemní kulturou podporuje cíle organizace a odpovídá jejím potřebám hodnocení vždy musí formovat cíle a úkoly, jinak je ztrátou času je akceptovaný pracovníky informovat zaměstnance několik týdnů předem, mohou se tak odstranit i případné nedostatky, projednat nový systém s odbory je administrativně nenáročný je zároveň hodnotící a rozvíjející (návaznost na systém odměňování a systém rozvoje zajištěna nepřetržitost hodnocení formálního (použití naplánovaných metod) a neformálního (pochvala, kritika, zpětná vazba) je vyhodnocován (hodnocení hodnotícího systému) ) systém by měl být pružný a reagovat na objevující se potřeby, zásadní změny se doporučují provádět až po třech letech Pravidla pro hodnocení zaměstnanců Existují vžitá a osvědčená pravidla, pro hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců, které uvádí Stýblo J. v časopise Moderní řízení (2006) 10. Základem jsou měřítka pracovního výkonu: dosahování žádoucích úkolů zvolení jasné normy pracovního výkonu písemné a průběžně vedené záznamy o výkonu hodnotit rovnovážně pozitivně i kriticky Při hodnocení pracovníků podle Koubka (1996) 11 je důležité nezapomenout na dodržování těchto zásad: otevřeně informovat pracovníky o účelu, kritériích i postupu hodnocení hodnotit jen na základě dostatečných a relevantních informací nezveřejňovat hodnocení jednotlivých pracovníků a neorganizovat kolektivní hodnocení či skupinové pohovory nehodnotit příliš shovívavě ani příliš přísně vyvarovat se tendence hodnotit všechny pracovníky průměrnými hodnotami nepřihlížet k sociálnímu postavení nepřihlížet k ničemu, co nemá bezprostřední vztah s vykonávanou prací umožňovat pracovníkovi, aby se na hodnocení podílel vždy přiznávat pracovníkovi právo vyjadřovat se k hodnocení, domáhat se jeho změny a argumentovat ve svůj prospěch 10 STÝBLO, J. Hodnocení výkonnosti: doporučení pro praxi. Moderní řízení. 2006, roč.xli., číslo 7. ISSN Str Koubek, J.: Personální práce v malých podnicích. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN Str

19 1.2. Vztah systému hodnocení k systému odměňování Smyslem hodnocení je určení míry, ve které zaměstnanec plní stanovené úkoly nebo jiné požadavky. Pokud je hodnocení zaměstnanců správně prováděno, může se stát cenným pomocníkem pro odměňování zaměstnanců. Při hodnocení zaměstnanců musíme brát zřetel na jejich předpoklady pro danou práci, postoj k práci, pracovní výkon a vztah ke spolupracovníkům. Výsledky hodnocení mohou posloužit k odhalování pracovních rezerv. Hodnocení zaměstnanců má být zavedeno do fungování managementu jako systém, který přináší užitek jak organizaci, tak i jejím zaměstnancům. Výsledky hodnocení se většinou promítají do variabilní části mzdy, může též určovat výši základní mzdy, tarifního zařazení zaměstnance, výši odměn a zaměstnaneckých výhod. V tomto spočívá provázanost systému hodnocení a odměňování. Celkové hodnocení tedy napomáhá k tomu, že odměna za vykonanou práci je pak spravedlivější a více motivační. Toto je možné, ale pouze za předpokladu, že zaměstnanec zná dopředu systém hodnocení, metody hodnocení, kritéria posuzování a vazbu hodnocení na odměňování Odměňování zaměstnanců Systém odměňování pracovníků je součástí personálního řízení, který se úzce váže na systém hodnocení zaměstnance, svoji funkci může účinně realizovat jen v součinnosti a vzájemných vztazích s ostatními nástroji personální práce, které spolu s ním vytvářejí kvalitu lidských zdrojů organizace. Hlavním účelem odměňování je nalezení rovnováhy mezi zaměstnanci, jimi odvedené práci, jejich spokojeností a vynaloženými náklady zaměstnavatele na výplatu mezd. Znamená to tedy, že systém odměňování je významným komunikačním prostředkem a také silným nástrojem politiky podniku. Jedním z předpokladů je jasná strukturovanost systému odměňování, protože platí, že síla se skrývá v jednoduchosti a přehlednosti. Armstrong (2002) 12 uvádí, že systém odměňování by měl být pravidelně prověřován, aby se posoudila jeho efektivnost, míra, v jaké vytváří přidanou hodnotu, a natolik odpovídá současným a budoucím potřebám organizace. Tento audit by měl zahrnovat posouzení názorů, jaký na systém odměňování mají jeho hlavní uživatelé a ti, kteří jsou vystaveni jeho účinkům. Tento postup vede k rozpoznání silných a slabých stránek systému a k posouzení toho, co je třeba udělat a proč. Fungování systému odměňování by mělo být nepřetržitě sledováno personálním útvarem a to pomocí srovnávací analýzy. Tuto definici odměňování můžeme srovnat s definicí Koubka (1998) popsanou níže. Podle Koubka (1998) 13 je odměňování zaměstnanců jednou z nejstarších a nejzávažnějších personálních činností, která na sebe přitahuje mimořádnou pozornost jak zaměstnavatelů, tak zaměstnanců. Moderní pojetí odměňování neznamená pouze mzdu nebo plat, popř. jiné peněžní odměny, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci jako kompenzaci za vykonávanou práci. Zahrnuje také povýšení, formální uznání, pochvalu, zaměstnanecké výhody /např. druh kanceláře, zvláštní vybavení, automobil, fond na vzdělání, masáže, sport / 12 Armstrong. M., Řízení lidských zdrojů, 1.vyd., Praha: Grada Publishing, s. ISBN Str Koubek J.: Řízení lidských zdrojů. 2.vyd. Praha: Management Press, s. ISBN Str

20 Systém odměňování by měl být konstruován, tak aby 14 : podporoval růst obratu, zisku a zajišťoval tak budoucnost firmy vytvořil přiměřenou mzdovou diferenciaci umožnil přilákat a udržet dobré a schopné zaměstnance zohledňoval i kvalitativní stránku náplně práce systém odměňování by měl být dostatečně jednoduchý, jasný, aby umožňoval jednoduchou kontrolu motivoval pracovníky k pracovnímu výkonu a rozvoji motivovat je k dosažení jejich cílů, zlepšit jejich výkon, a prohloubit jejich schopnosti nebo dovednosti orientace na budoucnost podněcovat pracovníky k pracovnímu výkonu a rozvoji Efektivní systém odměňování by tedy měl uspokojovat zájmy a potřeby všech zúčastněných subjektů 15 : je v souladu s podnikovou kulturou má důslednou a přesvědčivou podporu top managementu podporuje cíle organizace a odpovídá jejím potřebám je akceptovaný pracovníky je administrativně nenáročný je zároveň hodnotící a rozvíjející návaznost na systém odměňování a systém rozvoje je nepřetržitý je vyhodnocován hodnocení hodnotícího systému Výše uvedené předpoklady efektivity hodnocení pracovníků jsou v souladu i se základními požadavky na hodnocení pracovníka, 16 např: pravidelnost hodnocení znalost kritérií systém hodnocení je předem znám písemná forma výsledků hodnocení zvýraznění pozitiv hodnotící pohovory na podporu a rozvoj pracovníka projednání závěrů s pracovníkem a stanovení úkolů Souhrnně tak lze konstatovat 17, že kvalitní systém hodnocení je nástrojem zkvalitňování personálu organizace, dosahování vyšších výkonů, vyšší kvality všech činností a rozvoje schopností pracovníků, a to vše v zájmu rozvoje a prosperity organizace, protože nelze zapomínat na primární cíl podnikání a s tím spojené řízení pracovního výkonu v rámci řízení lidských zdrojů, jako sekvenční manažerské funkce při naplňování cílů organizace. 14 Zadražilová, D.;Khelerová, V.: Management obchodní firmy. Praha: Grada Publishing, s. ISBN Str Hroník, F.: Hodnocení pracovníků. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN Str Veber,J.a kol., Management základy, prosperita, globalizace, Praha: Management Press, ISBN Str Veber,J.a kol., Management základy, prosperita, globalizace, Praha: Management Press, ISBN Str

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 10. 2015 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Způsobilost pracovníků k naplňování

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 08. 2011 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Zaměstnanci Jedličkova ústavu

Více

Řízení pracovního výkonu

Řízení pracovního výkonu Řízení pracovního výkonu Účel řízení pracovního výkonu Zhodnotit výkon Motivovat Formulovat pracovní cíle Aktivně řešit problémy Řízení pracovního výkonu o Systematický proces zlepšování pracovního výkonu

Více

6. přednáška. Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování. Mgr. Petra Halířová 2010

6. přednáška. Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování. Mgr. Petra Halířová 2010 Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 6. přednáška Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Armstrong: Řízení lidských zdrojů, s.

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech

Více

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst,

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení,

Více

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû EFEKTIVNÍ V ROBA část 2, díl 4, kapitola 1, str. 1 2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû Co se týká personální oblasti, tak právě v této oblasti můžeme konkrétně měřit jen poskromnu. Není to tak

Více

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM Motivovat lidi znamená, že je musíte přimět chtít to, co chcete, aby chtěli M. Amstrong MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení

Více

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů :

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů : PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Metodický list č. 1 Název tématického celku PŘEDMĚT PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU Rozložení do dílčích tématických celků : Změny ve společnosti a změny práce ( nový svět práce ) Sociální

Více

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků.

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků. Úloha personální práce v podniku Organizování procesu změn ve struktuře a kvalitě lidských zdrojů organizace v souladu s potřebami, které jsou dány požadavky ekonomického a sociálního okolí podniku i požadavky

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 4: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Nutnost Formulování

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů :

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů : PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Metodický list č. 1 PŘEDMĚT PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU Rozložení do dílčích tématických celků : Změny ve společnosti a změny práce ( nový svět práce ) Sociální a etická úloha managementu

Více

DATUM JMÉNO A PŘÍJMENÍ PODPIS PRACOVNÍKA

DATUM JMÉNO A PŘÍJMENÍ PODPIS PRACOVNÍKA STANDARD Č. 10: ZÁVAZNÉ PRO: Profesní rozvoj zaměstnanců všechny zaměstnance sociální služby studenty odborné praxe, dobrovolníky, praktikanty ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: kolektiv zaměstnanců Bc. Miroslav Nosek

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

Rada statutárního města Chomutova

Rada statutárního města Chomutova SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.5.2013 Číslo: 038/03-13 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Rada statutárního města Chomutova Odbor interní audit - právní úsek Název dokumentu: Pravidla pro periodické práce

Více

Základní personální činnosti organizace. Management I

Základní personální činnosti organizace. Management I Základní personální činnosti organizace Management I Řízení lidských zdrojů zabývá se dosahováním organizačních cílů prostřednictvím lidských zdrojů. lidský faktor je chápán jako faktor rozhodující o úspěšnosti

Více

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář)

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Organizační chování Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

PERSONALISTIKA PRO PRAXI. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT)

PERSONALISTIKA PRO PRAXI. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT) PERSONALISTIKA PRO PRAXI Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT) OBSAH MODUL PERSONÁLNÍ ČINNOSTI... 3 ÚVOD DO PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU... 3 ADMINISTRATIVA V PERSONÁLNÍ ČINNOSTI... 8 VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostně právní,

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní program: Řízení lidských zdrojů a ekonomika práce Studijní obor: Ekonomika a řízení lidských zdrojů Typ studia: bakalářské OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Akademický školní rok 2013/2014

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

ODMĚŇOVÁNÍ A BENEFITY

ODMĚŇOVÁNÍ A BENEFITY ODMĚŇOVÁNÍ A BENEFITY HLAVNÍ CÍLE POLITIKY ODMĚŇOVÁNÍ Poskytnout spravedlivý, transparentní a jednoduchý systém odměňování zaměřený na výkon Zajistit, aby osobní náklady společnosti byly vynakládány s

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Metodický list č. 1 Název tematického celku: Úvod do personální práce Tento tématický celek je úvod do problematiky řízení lidských zdrojů v organizaci, definuje

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

Přehled realizovaných pro top management společnosti

Přehled realizovaných pro top management společnosti Přehled realizovaných pro top management 11. 1. 2010 Firemní kultura a strategie 28.1.2010 Firemní kultura a strategie 1.3.2010 Vedení lidí 29.3.2010 Motivace zaměstnanců 20.4.2010 Komunikace 12.5.2010

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 1: PŘEDMĚT ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ STRUKTURA PŘEDMĚTU 1. Předmět řízení

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních

Více

3. ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU A HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ

3. ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU A HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ 3. ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU A HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ Řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců je integrální součástí personální práce ve škole. Umožňuje řediteli školy i ostatním vedoucím zaměstnancům

Více

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce MIKROEKONOMIKA Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce Podnikové činnosti Personální práce Podnikové řízení Výrobní činnost Nákupní činnost Odbyt a marketing Financování podniku Investiční

Více

1) Hodnocení celkového působení

1) Hodnocení celkového působení Příloha č.1: Formulář ročního hodnocení Jméno hodnoceného/zaměstnance: Pozice / Hotel: Jméno vedoucího/zaměstnavatele: Datum hodnocení: 1) Hodnocení celkového působení Celkové hodnocení by mělo být odrazem

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v procesu zadávání veřejných zakázek

Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v procesu zadávání veřejných zakázek Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o Příloha č. A2 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech Vydal: Ministerstvo pro místní

Více

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER A IS IS, a.s. F l o r i á nsk é nám. 1 0 3-27 2 0 1 K l a d no - h2 k.a i si s.c z T e l., f a x: +4 2 0 312 245 8 1 8 - e -m a il: h2 k @ a i si s. c z HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW Nástroj pro hodnocení

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název

Více

Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu

Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu Tomáš Jurčík, Martin Kopecký Srpen 2015 Strategie odměňování LŠ C&B 2 Strategie odměňování: ovlivňující faktory LŠ C&B 3 Celková strategie

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. D i p l o m o v á p r á c e. Blanka Fialová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. D i p l o m o v á p r á c e. Blanka Fialová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci D i p l o m o v á p r á c e Blanka Fialová 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s.

Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Josef Koubek, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena ISBN 978-80-7261-168-3 Obsah Předmluva ke 4. vydání

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

SYSTÉM 360 ZPĚTNÉ VAZBY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT ŠKOL

SYSTÉM 360 ZPĚTNÉ VAZBY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT ŠKOL SYSTÉM 360 ZPĚTNÉ VAZBY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT ŠKOL Renata Kocianová, katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze Systém třistašedesátistupňové (360 ) zpětné vazby (také třistašedesátistupňové

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Metodika vzdělávání v oblasti řízení lidských zdrojů

Metodika vzdělávání v oblasti řízení lidských zdrojů 1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika 2. Řízení znalostí a kvality 3. Vzdělávací potřeby a cíle plánování vzdělávání 4. Aktuální trendy a nové technologie 5. Příležitosti a hrozby (případové

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková Kompetenční modely Ing. Kamila Procházková Ing. Josef Babák Vema, a.s. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Obsah prezentace Co je kompetenční model a jaké jsou jeho charakteristiky Od kompetenčního modelu

Více

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE Odlochovice 1; Jankov 25703, IČO 70875324, DIČ CZ70875324, Tel. 317833201, fax. 317833452, e-mail: ror@ror.cz, http://www.ror.cz Standard č. 10 Profesní

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Management Podklady do školy

Management Podklady do školy Management Podklady do školy 1 Management a jeho úloha v organizaci 1.1 Definice pojmu management Celá řada odborných knih, příspěvků apod. dokladuje, že pojem je velmi často používaný, protože mnoho autorů

Více

Administrativní pracovnice Pomáhá majiteli firmy s administrativními pracemi (např. korespondence, fakturace, skenování).

Administrativní pracovnice Pomáhá majiteli firmy s administrativními pracemi (např. korespondence, fakturace, skenování). OBSAH ÚVOD...- 7-1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA...- 11-1.1 Odměňování pracovníků...- 11-1.1.1 Pojetí a úkoly odměňování...- 11-1.1.2 Mzdové formy...- 15-1.2 Motivace...- 21-1.3 Vztah odměňování a motivace...-

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Management Kontrola- cvičení

Management Kontrola- cvičení Management Kontrola- cvičení Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 Číslo dotazníku: (Nevyplňujte prosím.) Vážená paní, vážený pane, obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při šetření spokojenosti zaměstnanců.

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F13. Orientace na výsledky a hodnocení výkonnosti členů projektového týmu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F13. Orientace na výsledky a hodnocení výkonnosti členů projektového týmu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F13 Orientace na výsledky a hodnocení výkonnosti členů projektového týmu V tomto tématu bude pozornost věnována

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 15. Odměňování za práci Mgr. Zuzana Válková MZDOVÉ

Více

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 4.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 2. 1. 2014 Zuzana Škochová personalista Datum:

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

VY_32_INOVACE_LID_20. Odměňování zaměstnanců

VY_32_INOVACE_LID_20. Odměňování zaměstnanců VY_32_INOVACE_LID_20 Odměňování zaměstnanců Obsah Odměňování pracovníků Mzda Mzdová soustava Formy a složky mzdy Druhy základní mzdy Pobídkové složky mzdy Náhrada mzdy Odměňování pracovníků Odměňování

Více

Jak si vychovat vlastního nástupce. Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu

Jak si vychovat vlastního nástupce. Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu Jak si vychovat vlastního nástupce Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu O čem to dnes bude HR procesy v organizaci Kompetenční modely versus popisy práce Zjišťování potenciálu pracovníků

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA PROVOZ A EKONOMIKA PREZENČNÍ STUDIUM TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI: FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST A PRACOVNÍ ZAUJETÍ ZAMĚSTNANCŮ Autor DP: Vedoucí

Více

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL Vážené kolegyně a kolegové, v rámci zvyšování spokojenosti a kvality pracovních podmínek na EF TUL byl vytvořen tento dotazník, jehož prostřednictvím

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra managementu. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra managementu. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra managementu Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Řízení lidských zdrojů lze chápat jako rozvíjení lidského potenciálu ve prospěch celého týmu,

Více