ANALÝZA A SYSTÉM HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V KONKRÉTNÍM PODNIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA A SYSTÉM HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V KONKRÉTNÍM PODNIKU"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Ekonomika a management ANALÝZA A SYSTÉM HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V KONKRÉTNÍM PODNIKU The analysis of the evaluation and the remuneration systém in the particular company Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivana Gregorová Autor: Lucie Marešová Brno, červen

2 V Brně dne: Jméno a příjmení autora: Lucie Marešová

3

4 Název bakalářské práce: Analýza systému hodnocení a systému odměňování zaměstnanců v konkrétním podniku Název v angličtině: The analysis of the evaluation and the remuneration systém in the particular company Katedra: Podnikové hospodářství Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivana Gregorová Rok obhajoby: 2007 Anotace Bakalářská práce se zabývá analýzou systému hodnocení a odměňování v konkrétním podniku, které jsou velmi důležité pro budoucí činnost podniku. Hodnocení práce a pracovníků patří mezi nejdůležitější činnosti vedoucích pracovníků. Výsledky hodnocení slouží k odhalování pracovních rezerv, cest jak zvyšovat výkonnost, ke zlepšení systému práce s lidmi. Na základě provedené analýzy vyhodnotím stávající systém hodnocení a odměňování zaměstnanců v podniku, posoudím jejich funkčnost a provázanost, popř. navrhnu případná doporučení a možné změny v rámci těchto systémech. Annotation The bachelor dissertation deals with the setting up of an evaluation and remuneration system in a particular firm, which is of key importance for the firm s future activities. The work and workers assessment is considered one of the most important activities of the management. The results arising from the assessment are instrumental for the finding out of working reserves, increasing workers performance and improving the system of working with people. Klíčová slova Řízení lidských zdrojů, hodnocení pracovníků, odměňování pracovníků, metody hodnocení, motivační systém Key words Human resources management, workers assessment, workers remuneration, evaluation methods, motivation system

5 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Ivany Gregorové a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Prachaticích, 25. března 2007 vlastnoruční podpis autora

6 Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Ivaně Gregorové, za cenné rady a pomoc při zpracovávání mé bakalářské práce. Dále děkuji řediteli montážního a výrobního úseku společnosti Otherm s.r.o. za ochotu a vstřícnosti při poskytování informací potřebných ke zpracování této bakalářské práce.

7 OBSAH ÚVOD...8 I. Teoretická část Hodnocení zaměstnanců Pojetí úkoly a obecné otázky hodnocení pracovníků Formy hodnocení Volby kritérií a diferenciace Metody hodnocení Předpoklady efektivního systému hodnocení Pravidla pro hodnocení zaměstnanců Vztah systému hodnocení k systému odměňování Odměňování zaměstnanců Hlavní prvky odměňování Zaměstnanecké výhody jako součást systému odměňování II. Praktická část Historie a vývoj podniku Struktura zaměstnanců v podniku Základní organizační struktura podniku Charakeristika úseku výroba a úseku montáže Motivační pobídky v oblasti hodnocení a odměňování Analýza systému hodnocení a systému odměňování zaměstnanců v úseku výroba a v úseku montáže Metody výzkumu a zkoumaný soubor Výzkumné výsledky Hodnocení a odměňování top managementu Posouzení funkčnosti a provázanosti uvedených systémů Návrh doporučení a změn pro zefektivnění systému hodnocení a systému odměňování zaměstnanců 40 III. Závěr Odpovědi na stanovené hypotézy IV. Seznam použité literatury...46 V. Seznam grafů a tabulek...47 Seznam příloh... 48

8 ÚVOD Jedním ze základních předpokladů efektivnosti procesů ŘLZ je provádění hodnocení a odměňování zaměstnanců. Správně nastavený proces hodnocení a odměňování, pojatý jako určitý stimul pro zlepšení pracovního výkonu a nástroj motivace pracovníků, je důležitou činností, která podmiňuje efektivní pracovní výkon a řízení celého podniku. Je důležité ujasnit si, co se od procesu hodnocení a odměňování očekává a jaké kroky učinit pro naplnění očekávání. Hodnocení pracovníků patří mezi nejdůležitější činnosti vedoucích pracovníků, bývá považováno za nástroj dosahování plánovaných cílů organizace, k získávání a udržení autority vedoucího, k dodržování kázně a podněcování iniciativy zaměstnanců. Plní řadu funkcí zejména poznávací a stimulační. Hodnocení pracovníků by mělo být orientováno na čtyři základní bloky problémů předpoklady pracovníka pro práci, jeho postoj k práci, jeho pracovní výkony a jeho vztah ke spolupracovníkům. Jestliže je hodnocení správně prováděno, může se stát cenným pomocníkem pro rozvoj kvalifikace pracovníků, plánování jejich kariéry, motivaci i pro jejich odměňování. Výsledky hodnocení mohou v neposlední řadě posloužit i k odhalování pracovních rezerv, cest jak a kde zvyšovat výkonnost, ke zlepšení systému řízení práce s lidmi, zejména jejich stimulace a motivace. S hodnocením zaměstnanců úzce souvisí systém odměňování. Odměňování zaměstnanců je komplikovaná a ne vždy zcela jasná záležitost. Přijatelný a efektivní systém odměňování, který usnadňuje dosažení žádoucí produktivity a zároveň je spravedlivý k pracovníkům, je jedním z nejdůležitějších faktorů vytváření harmonických vztahů v podniku. Hlavním problémem odměňování je vytvoření přiměřeného, spravedlivého a motivujícího systému odměňování. Poznání motivace pomáhá k realizaci efektivního a účelného systému odměňování. Důležitým požadavkem je, aby systém byl přijímán pracovníky. Cílem bakalářské práce s názvem Analýza systému hodnocení a systému odměňování zaměstnanců v konkrétním podniku je shrnutí teoretických poznatků, týkajících se hodnocení a odměňování zaměstnanců, analyzovat současný systém hodnocení a odměňování podniku, zhodnotit jejich funkčnost a provázanost a navrhnout změny v již zavedeném systému, tak, aby vedly ke zvyšování pracovního výkonu zaměstnanců, zvyšování kvality výrobků a služeb v celé organizaci. Kvalitu výrobků a služeb budeme měřit pomocí míry zmetkovitosti. Pro svou bakalářskou práci předpokládám, že pokud budeme zaměstnance vhodně motivovat, bude se míra zmetkovitost snižovat. Bakalářská práce obsahuje dvě hlavní části teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá hodnocením a odměňování pracovníků, poskytuje souhrnný přehled teoretických poznatků potřebných pro pochopení uvedené problematiky. Praktická část obsahuje analýzu současného systému hodnocení a odměňování pracovníků ve společnosti Otherm s.r.o. Analýza systémů hodnocení a odměňování bude vzhledem k velkému počtu úseků v podniku provedena pouze v úseku výroba a montáže. K získání potřebních informací o způsobu hodnocení a odměňování pracovníků byla při zpracovávání bakalářské práce použita metoda řízeného rozhovoru s vedoucími pracovníky a dotazováním zaměstnanců organizace byla zjišťována preference podnikových výhod, které společnost svým zaměstnancům poskytuje. Výsledkem práce je formulace návrhů a doporučení, jejichž zavedením by se dosáhlo zlepšení dosavadního systému hodnocení a odměňování. 8

9 Hypotéza: 1. Vhodně navržený systém hodnocení a odměňování bude motivovat zaměstnance. 2. Vhodně navržený systém hodnocení a odměňování povede ke zvýšení kvality výrobků a služeb. 9

10 I. Teoretická část 1.1. Hodnocení zaměstnanců Hodnocení zaměstnanců je považováno za velice významnou součást personálního managementu v každém podniku. Hodnocení zaměstnance je nedílnou součástí řídící práce každého nadřízeného. Každý zaměstnavatel potřebuje vědět s jakými zaměstnanci disponuje, jak pracují a především jak přispívají k hospodářským výsledkům podniku. Proces hodnocení lze podle Bernardové (1994) chápat jako hledání cest a tvorbu opatření ke zlepšování výkonů pracovníků. Při hodnocení zaměstnanců je nutné respektovat, že se hodnocení nevztahuje pouze na hodnocení pracovního výkonu. Hodnocení se kromě pracovního výkonu vztahuje i k hodnocení pracovní a sociální chování na pracovišti, schopnost a zkušenosti dané osobnosti, které vkládá do výkonu své práce. Při hodnocení je nutné vyhýbat se hodnocení osobnosti jako takové. Hodnocení se provádí podle různé formy, např. jako každodenní (průběžné), příležitostné a systematické. Průběžné hodnocení je zaměřeno na bezprostřední pracovní výkon a slouží k diferencovanému přístupu při vedení lidí, zejména k ukládání pracovních úkolů a kontrole práce. Příležitostné hodnocení je vyvoláno okamžitou potřebou např. zpracování pracovního posudku při rozvázání pracovního procesu. Systematické hodnocení se provádí pravidelně a využívá různých standardizovaných postupů, zpravidla má podobu analytického hodnocení, tzn. pracovník je hodnocen podle stanovených kritérií. 1 Smyslem hodnocení pracovníka je určení míry, ve které plní stanovené úkoly nebo jiné pracovní požadavky. Ve většině případů je možné používat hodnocení jako jeden z předpokladů pro odměňování. Kvalitně nastavený proces hodnocení má v podniku svůj význam jak pro jednotlivé hodnocené zaměstnance, pro hodnotícího, pracovní týmy tak pro celý podnik. Dále má za úkol znázornit důležitost zpětné vazby, která je poskytovaná zaměstnanci pro hodnocení jeho pracovního výkonu. Potřeba hodnocení vyplývá z následujících situací: po zapracování nového pracovníka z důvodu zjištění snížení výkonnosti pracovníka z důvodu organizačních změn na požádání samotného pracovníka z důvodů motivace pracovníka Hodnocení zaměstnanců má však být prováděno i bez podobných impulsů. Má být zavedeno do fungování managementu jako něco, co přináší užitek jak organizaci, tak i jejím pracovníkům. Výsledky hodnocení mají náležet personálnímu informačnímu systému. Cílem hodnocení z hlediska zaměstnavatele je zjistit, do jaké míry pracovník zvládá nároky svého pracovního místa, jaká je možnost jeho dalšího využití v podniku, posoudit, resp. ovlivnit jeho zájem v tomto směru a diferencovat odměňování. 1 Špalková, D.: Personální management, 1.vyd.Masarykova Universita v Brně ESF, s. ISBN Str.91 10

11 Konkrétní úkoly hodnocení můžeme vymezit takto: 2 1. získat informace o pracovním výkonu a chování potřebné pro vedení pracovníka, 2. rozhodovat o rozmístění pracovníků (povýšení, převedení, přeložení na nižší funkci), 3. rozhodovat o přípravě vzdělávání pracovníků, 4. plánovat osobní rozvoj pracovníka a nástupnictví v pracovních funkcích, 5. poskytnou pracovníkovi informace nutné ke zlepšení jeho práce, 6. diferencovat odměňování, 7. zjistit účinnost personálního řízení 8. rozpoznat silné a slabé stránky pracovníka 9. motivovat pracovníky V praxi sleduje hodnocení zpravidla pouze některé z těchto úkolů. V případě, že má být podkladem pro odměňování, je zaměřeno především na pracovní výkon. Jestliže je jeho cílem rozvoj managementu a motivace pracovníků, je zaměřeno na osobnost pracovníka, jeho pracovní i sociální chování. Armstrong, M. (2002) 3 popisuje hodnocení výsledků jako efektivnost zaměstnaneckých vztahů danou vlivem zaměstnanců i zaměstnavatelů a především dodržování etických norem Pojetí, úkoly a obecné otázky hodnocení pracovníků Podle Koubka (1998) 4 je hodnocení pracovníků velmi důležitá personální činnost zabývající se: zjišťováním toho, jak pracovník vykovává svou práci, jak plní úkoly a požadavky svého pracovního místa, jaké je jeho pracovní chování a vztahy ke spolupracovníkům, zákazníkům či dalším osobám sdělováním výsledků zjišťování jednotlivým pracovníků a projednáváním těchto výsledků s nimi hledáním cest ke zlepšení pracovního výkonu a realizací opatření, která tomu mají napomoci. Hodnocení pracovníků umožňuje poznat, zda mají manažeři správné lidi na správných místech, motivovat spolupracovníky, plánovat kariéru, zjistit, na co mají zaměřit vzdělávací programy. Hodnocení musí postihnout výkonnost v minulém období a kvalifikaci pro výkon funkce, a to jak po stránce odborné specializace, tak po stránce řídících schopností u manažerských funkcí. Moderní hodnocení pracovníků tedy představuje jednotu zjišťování, posuzování, úsilí o nápravu a stanovování cílů týkajících se pracovního výkonu. Je považováno za velice účinný nástroj kontroly a usměrňování pracovníků. Základním předpokladem úspěšnosti podniku je efektivní způsob řízení a práce založená na vysoce technicko-technologické vyspělosti firmy, její strategii, firemní kultuře a finanční 2 Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů. 2.vyd. Praha: Management Press, s. ISBN Str Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. 1.vyd. Praha: Grada Publishing s. ISBN Str Koubek J.: Řízení lidských zdrojů. 2.vyd. Praha: Management Press, s. ISBN Str

12 stabilitě. Tento úspěch se nedostaví bez lidského kapitálu, který je potenciální hodnotou a silou firmy, je důležitý pro dosažení cílů, kterými, jsou růst a prosperita podniku. Základním předpokladem efektivnosti procesů řízení lidských zdrojů je provádění hodnocení zaměstnanců. Jedním z prvních důležitých kroků systému hodnocení je vymezení základních cílů a ujasnění, co se od procesu hodnocení očekává a jaké kroky je potřeba učinit pro naplnění očekávání. Vhodně nastavený proces hodnocení je pojatý jako stimul pro zlepšení pracovního výkonu a nástroj motivace pracovníků. Vytvořený systém hodnocení musí být jasný, srozumitelný a vzájemně propojený na další procesy v oblasti personalistiky, kterými jsou plánování personálu, kvalifikační rozvoj, personální marketing, hmotná a nehmotná stimulace a především oceňování. Dobře a efektivně realizovaný systém hodnocení pracovníků přináší pro vedení organizace velmi důležitou zpětnou vazbu. Získává informace o systému řízení organizace, o tom, jak ho zaměstnanci vnímají a jak na něj reagují. Pro každé vedení organizace usilující o zvyšování firemní kultury a zlepšování klimatu v organizaci jsou mimořádně důležité informace o názorech pracovníků na systém řízení a jeho efektivnost, faktory spokojenosti a nespokojenosti pracovníků s organizací řízení, na potřeby kvalifikačních aktivit, na charakter mezilidských vztahů v organizaci a náměty k zlepšení. Posouzení výsledků systému hodnocení pracovníků je mimořádně cenným interním zdrojem informací (Berka a kolektiv, 2000). Pro úspěšné zavedení systému hodnocení je nutné dodržovat základní kroky: 5 Kvalitní pravidla hodnocení Prodiskutování metod se zaměstnanci Výběr vhodných metod Určení výkonnostních požadavků, oblastní hodnocení Hodnocení podle daných kritérií Kvalitně připravit hodnotitele /teoretické znalosti, trénink hodnotícího pohovoru, zvládání složitých a nestandardních situací, pohovorů se zaměstnanci/ Provádět analýzu ročního hodnocení, zápisy z hodnocení Poskytovat zaměstnancům zpětnou vazbu Pro další procesy je nutné vypracovat závěry hodnocení Vhodně nastavený proces hodnocení má velký význam pro jednotlivé hodnocené zaměstnance, také pro nadřízené, pracovní týmy a pro celý podnik. Velmi důležitá je objektivní zpětná vazba, která by měla být poskytována ze strany hodnotitele. Pro jednotlivé hodnotitele je posouzení kvality pracovního výkonu, chování zaměstnance důležité východisko pro plánování jeho dalšího rozvoje. Manažer, který provádí hodnocení posuzuje silné a slabé stránky zaměstnance, plánuje konkrétní úkoly v oblasti pracovního výkonu, kvalifikačních aktivit, rozvoje vzdělávání a osobnostní způsobilosti. Při budoucím plánování úkolů pro zaměstnance je nutné brát v úvahu jeho zájmy a postupovat v souladu s potřebami pracovního týmu a zaměstnavatele. Za velmi přínosné při ročním hodnocení ve formě rozhovoru se považuje zkvalitnění vnitrofiremní komunikace, která je základním předpokladem pro zlepšování vztahů v pracovním týmu a formování personálu společnosti v duchu zásad firemní kultury. Závěry ročního hodnocení se vyskytnou v oblasti 5 Hroník, F.: Hodnocení pracovníků. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN Str

13 kvalifikačního, pracovního a kariérového rozvoje jednotlivých zaměstnanců a pracovního týmu, tyto závěry slouží jako východiska pro plánování personálu společnosti. Účelem hodnocení pracovníků je zejména zlepšování kvality výkonu pracovníka a tím zvyšování efektivity činnosti organizace. Hodnocením pracovního výkonu a pracovního chování jsou sledovány například tyto cíle: ( Koubek, 2005) 1. Určení úrovně pracovního výkonu, kvality práce pracovníka a rozpoznání potenciálu jeho výkonu - výsledkem je zjištění, do jaké míry pracovník splňuje nároky pracovního místa, vyhodnocení plnění jednotlivých kritérií pracovní činnosti, zhodnocení zda pracuje na hranici svých možností, nebo má velké rezervy ve výkonu, formulace doporučení pro jeho další činnost, navržení jeho ponechání ve funkci, převedení na náročnější práci, převedení na méně náročnou práci či případně odchod z organizace pro závažné nedostatky v jeho výkonu. 2. Určení silných a slabých stránek každého pracovníka -účelem je charakterizovat jak pozitivní, tak i problémové stránky pracovního výkonu a pracovního chování. Opatření je třeba zaměřit především na eliminaci problémových jevů a na rozvoj potřebných znalostí a dovedností pracovníka. 3. Specifikace požadavků na zlepšení jednotlivých stránek pracovního výkonu jako závěr z hodnocení - v součinnosti s pracovníkem se určí úkoly pro příští období. Současně se určí i úkoly pro organizaci týkající se kvalifikačních aktivit, organizace práce, zlepšení pracovních podmínek, vybavení pracoviště atd. Vyhodnocení názorů pracovníků může být použitelným zdrojem pro vylepšení pracovních postupů a vzájemné spolupráce jednotlivců i útvarů. 4. Získání podkladů k odměňování pracovníků podle individuálního výkonu - závěry z hodnocení úrovně a kvality výkonu jsou jedním z podkladů pro odměňování pracovníků, zejména pro poskytování pohyblivých složek mzdy. 5. Identifikace potřeb zvyšování kvalifikace a možností dalšího postupu - důležitým výstupem z hodnocení pracovníků je rozpoznání potenciálu pracovníka pro jeho další rozvoj v procesu řízení kariéry, identifikace potřeb dalšího vzdělávání, trénink ve speciálních dovednostech, účast na stážích, studijních pobytech. 6. Motivace k výkonu, ke zvyšování kvalifikace, k identifikaci s cíly organizace a ke zvýšení loajality k organizaci. Hodnocení musí zaměřit aktivity pracovníka ke stanoveným cílům, pracovník musí mít pocit, že jeho výkon je průběžně, objektivně hodnocen a pozitivní hodnocení pro něj přináší výhody, negativní opak. 7. Informace o názorech pracovníků na svoji práci, na systém řízení organizace, zjišťovány jsou faktory spokojenosti nebo nespokojenosti. Vědomí, že se o názory pracovníků zajímají nadřízení, pozitivně motivuje vztah k organizaci, která může využít námětů ke zlepšení a racionalizaci pracovních činností. 13

14 Formy hodnocení Podle Špalkové (2004) 6 můžeme hodnocení pracovníků nabývat tří forem a to: průběžné, příležitostní a systematické. Průběžné hodnocení je každodenním hodnocením pracovníka prováděným jeho nadřízeným během vykonávané práce. Je zaměřeno na bezprostřední pracovní výkon a slouží k diferencovanému přístupu při vedení lidí, zejména ukládání pracovních úkolů a kontrole práce. Jde vlastně o součást každodenního vztahu mezi nadřízeným a podřízeným, které zpravidla nebývá zaznamenáváno. Příležitostné hodnocení je vyvoláno okamžitou potřebou, např. zpracování pracovního posudku při rozvázání pracovního poměru nebo v určitých momentech pracovní kariéry pracovníka. Systematické hodnocení se provádí pravidelně a využívá různých standardizovaných postupů. Jeho charakteristickými rysy jsou plánovitost a systematičnost. Zpravidla má podobu analytického hodnocení, tj. pracovník je hodnocen podle stanovených kritérií. Z tohoto hodnocení bývají pořizovány záznamy, jež jsou zařazovány do osobních spisů pracovníků a následně využívány pro další personální činnosti. Někteří autoři rozeznávají pouze dvě formy - tzv. neformální, tj. průběžné hodnocení, a formální, tj. příležitostné a systematické hodnocení (Armstrong, 2002, Koubek 2004,2005): Neformální hodnocení Jedná se o hodnocení pracovníka jeho nadřízeným, které probíhá v rámci každodenní spolupráce a komunikace jako součást průběžné kontroly plnění pracovních úkolů a pracovního chování pracovníka. Má příležitostnou povahu a je spíše záležitostí daného okamžiku, pocitem hodnotícího, jeho dojmem i momentální náladou, než nějakou faktickou jistotou výsledku práce či chování pracovníka. Je však důležitým nástrojem k operativnímu rozpoznávání a řešení problémů a k poskytování pomoci pracovníkům při výkonu práce. Neformální hodnocení nebývá zpravidla zaznamenáváno a jen výjimečně bývá příčinou nějakého personálního rozhodnutí (výjimku tvoří zjištěná hrubá porušení pracovní kázně atd.). Formální hodnocení Formální hodnocení slouží k důkladnějšímu a komplexnějšímu prozkoumání a posouzení pracovního výkonu pracovníka. Je většinou racionálnější a standardizované, periodické, má pravidelný interval a jeho charakteristickými rysy jsou plánovitost a systematičnost. Jsou z něj pořizovány dokumenty, které se zařazují do osobních spisů pracovníků. Formální hodnocení by mělo být zaměřeno na přezkoumání pracovního výkonu za uplynulé období, především by se však mělo soustředit na budoucnost. 6 Špalková, D.: Personální management, 1.vyd.Masarykova Universita v Brně ESF, s. ISBN Str.91 14

15 Volby kritérií a diferenciace Správně nastavená hodnotící kritéria v kombinaci s ochotou a kvalifikační přípravou hodnotitelů k náročnému hodnocení, jsou jedním z klíčových momentů celkové efektivnosti procesu hodnocení. Obecně rozdělujeme kritéria do určitých skupin: odborné předpoklady (dosažené vzdělání, specifické znalosti, potřebné pro výkon dané funkce, jazykové znalosti, odborná praxe atd.) osobnostní způsobilost (soubor vlastností osobnosti, pracovních postojů a specifických schopností, relevantních pro výkon dané činnosti) předpoklady pro výkon řídící činnosti (rozhodovací schopnosti, manažerské dovednosti) Tyto hodnotící kritéria můžeme srovnat s hodnotícími kritérii, která uvádí v odborné literatuře Koubek (1998) 7 : Podrobná hodnotící kritéria: a) týkající se výkonnosti kvalita kvantita odborné znalosti, dovednosti a zručnost pracovní kázeň a spolehlivost ochota přijímat úkoly dodržování stanovených pravidel pracovní iniciativa a samostatnost kooperace, smysl pro spolupráci tělesná zdatnost, zvládnutí fyzického zatížení zvládnutí neuropsychického a duševního zatížení práce bez nehod adaptabilita, zvládání organizační schopnost společenská a vyjadřovací obratnost, vystupování přiměřená loajálnost vůči vedoucímu i organizaci b) týkající se osobního profilu rozumová vyspělost, úroveň intelektu podnikavost životní zralost a vyrovnanost vzdělání vytrvalost tvořivost čestnost schopnost vést lidi 7 Koubek J.: Řízení lidských zdrojů. 2.vyd. Praha: Management Press, s. 15

16 smysl pro osobní odpovědnost odolnost vůči zatížení a stresu morální profil, společenská aktivita smysl pro osobní odpovědnost profilující charakterové vlastnosti schopnost koordinace činnosti pracovní ochota a postoje rodinné a osobní zázemí zájmové zaměření zdravotní stav Metody hodnocení Volba metod hodnocení, odpovídajících charakteru činnosti je jedním ze základních předpokladů pro úspěšný průběh a využití výsledků hodnocení. Odborná literatura uvádí celou řadu metod hodnocení, např. některá z nich jsou: kvalitativní (pracovní posudek, který obsahuje verbální charakteristiku hodnoceného s důrazem na profilující znaky a plnění pracovních úkolů a závěrem vyjádření k perspektivě hodnoceného) kvantitativní (slovní, číselná a grafická stupnice ) porovnávací (párové srovnání každého s každým určuje lepšího) Tím se získává přesná diferenciace skupiny hodnocených. Slouží to jako základ celkové hodnotící charakteristiky, zpřesňuje hodnocení, ale je to celkem formální přístup a může vést k oboustranné frustraci specifická (Assessment centre tzv. diagnosticko-výcviková metoda na základě syntézy získaných poznatků. Zde se také může projevit osobní vztah k hodnocenému, a přesto může poskytnout velice cenné informace ) Metody hodnocení se podle Koubka (1998) 8 provádí na základě: hodnocení na základně stanovených cílů ( podle výsledků) plnění norem ( nejčastěji u hodnocení výrobních pracovníků) volný popis tato metoda vyžaduje, aby hodnotitel písemně popsal pracovní výkon hodnoceného, zpravidla podle předem daného seznamu položek hodnocení hodnocení na základě kritických případů vedení písemných záznamů o případech, které se udály při vykonávání práce určitého pracovníka pomocí posuzovací stupnice hodnotí se jednotlivé aspekty práce zvlášť, stupnice: číselná, grafická a slovní) checklist pomocí dotazníku metoda BARS hodnotí se klasifikační stupnicí každý vykonávaný úkol srovnáváním s jinými pracovníky assessment centre hodnocení především manažerů a specialistů srovnávání se stanovenými cíli hodnotícím pohovorem musí mít pevnou obsahovou strukturu a pevný časový plán (popsáno níže) 8 Koubek J.: Řízení lidských zdrojů. 2.vyd. Praha: Management Press, s. ISBN Str

17 Hodnotící pohovor patří mezi nejdůležitější metody hodnocení zaměstnanců, proto mu budu věnovat v této kapitole větší pozornost. Příprava hodnotícího rozhovoru je velmi důležitá, protože při nedostatečné přípravě může být rozhovor nepříjemným zážitkem jak pro hodnoceného, tak pro hodnotitele. Proto v této části popíši doporučený postup vedení hodnotícího pohovoru (Kleibl 2000) takto: 1. Zajištění prostoru, kde může rozhovor probíhat v klidu a zajistit, aby nebyl nikým rušen. Účast třetích osob je nepřípustná, s výjimkou nadřízeného pracovníka, pokud by se na tom hodnotitel a hodnocený dohodli. Je třeba rezervovat potřebný čas na průběh rozhovoru, atmosféra spěchu, nedostatku času, telefonní hovory a vyřizování pracovních záležitostí vedoucího je pro dobrý průběh pohovoru zcela nežádoucí. 2. Je třeba vysvětlit pracovníkovi cíl pohovoru, zapojit ho do procesu hodnocení a pokusit se realizovat prvky sebehodnocení. Nejúčinnější je takové hodnocení s jehož závěry se pracovník ztotožní. Je třeba snažit se ho přimět k tomu, aby vyjádřil sám, jak vidí svůj pracovní výkon a chování, v čem se považuje za dobrého a v čem dosáhl úspěchu, kde pociťuje problémy a co je podle jeho názoru jejich příčinou. 3. Průběžné hodnocení výkonu pracovníka během sledovaného období je důležitým předpokladem provedení úspěšného hodnotícího pohovoru. Bez podkladů a konkrétních informací o celém hodnoceném období není reálné prosadit do hodnocení objektivitu. Je účelné připravit si stručnou osnovu pohovoru v bodech o tom, které problémy chce hodnotitel s pracovníkem v průběhu hodnocení projednat a postupovat podle nich. 4. Nezačínat rozhovor negativními skutečnostmi. Nechceme-li, aby pracovník od začátku zaujímal jen obranný postoj a odmítal spolupráci, nezačínáme nikdy hodnocení negativními skutečnostmi. U naprosté většiny pracovníků existují okolnosti, za které je možné pracovníka pochválit a vyjádřit spokojenost. Teprve pak je vhodné přejít k problémovým věcem. Největším úspěchem a také předpokladem spoluúčasti hodnoceného je přesvědčit ho o tom, že hodnocení není především hledání jeho chyb, ale objektivní zhodnocení jak pozitivních, tak problémových stránek pracovního chování.. Je vždy nutné dát možnost pracovníkovi vyjádřit svůj názor na hodnocení. 5. V hodnocení se nemají objevit překvapení pro hodnoceného. Je špatné a není dobrou vizitkou vedoucího pracovníka, pokud se výtky týkající se pracovního výkonu dozví pracovník až v průběhu hodnotícího pohovoru. Na závažnější nedostatky musí být pracovník upozorněn při průběžném hodnocení a běžném operativním řízení pracovníků. Jen pokud nedojde ani po upozornění ke změně v pracovním chování, potom je třeba využít hodnotícího rozhovoru k formulování příslušných závěrů Předpoklady efektivního systému hodnocení Při posuzování hodnotícího systému by vedení podniku mělo zjistit, zda systém naplňuje tyto předpoklady 9 : 9 Hroník, F.: Hodnocení pracovníků. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN Str. 8 17

18 má důslednou a přesvědčenou podporu top managementu nejprve by se systém hodnocení měl zavést u top managementu společně s prodejci, poté posupovat dále v hiearchii je v souladu s firemní kulturou podporuje cíle organizace a odpovídá jejím potřebám hodnocení vždy musí formovat cíle a úkoly, jinak je ztrátou času je akceptovaný pracovníky informovat zaměstnance několik týdnů předem, mohou se tak odstranit i případné nedostatky, projednat nový systém s odbory je administrativně nenáročný je zároveň hodnotící a rozvíjející (návaznost na systém odměňování a systém rozvoje zajištěna nepřetržitost hodnocení formálního (použití naplánovaných metod) a neformálního (pochvala, kritika, zpětná vazba) je vyhodnocován (hodnocení hodnotícího systému) ) systém by měl být pružný a reagovat na objevující se potřeby, zásadní změny se doporučují provádět až po třech letech Pravidla pro hodnocení zaměstnanců Existují vžitá a osvědčená pravidla, pro hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců, které uvádí Stýblo J. v časopise Moderní řízení (2006) 10. Základem jsou měřítka pracovního výkonu: dosahování žádoucích úkolů zvolení jasné normy pracovního výkonu písemné a průběžně vedené záznamy o výkonu hodnotit rovnovážně pozitivně i kriticky Při hodnocení pracovníků podle Koubka (1996) 11 je důležité nezapomenout na dodržování těchto zásad: otevřeně informovat pracovníky o účelu, kritériích i postupu hodnocení hodnotit jen na základě dostatečných a relevantních informací nezveřejňovat hodnocení jednotlivých pracovníků a neorganizovat kolektivní hodnocení či skupinové pohovory nehodnotit příliš shovívavě ani příliš přísně vyvarovat se tendence hodnotit všechny pracovníky průměrnými hodnotami nepřihlížet k sociálnímu postavení nepřihlížet k ničemu, co nemá bezprostřední vztah s vykonávanou prací umožňovat pracovníkovi, aby se na hodnocení podílel vždy přiznávat pracovníkovi právo vyjadřovat se k hodnocení, domáhat se jeho změny a argumentovat ve svůj prospěch 10 STÝBLO, J. Hodnocení výkonnosti: doporučení pro praxi. Moderní řízení. 2006, roč.xli., číslo 7. ISSN Str Koubek, J.: Personální práce v malých podnicích. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN Str

19 1.2. Vztah systému hodnocení k systému odměňování Smyslem hodnocení je určení míry, ve které zaměstnanec plní stanovené úkoly nebo jiné požadavky. Pokud je hodnocení zaměstnanců správně prováděno, může se stát cenným pomocníkem pro odměňování zaměstnanců. Při hodnocení zaměstnanců musíme brát zřetel na jejich předpoklady pro danou práci, postoj k práci, pracovní výkon a vztah ke spolupracovníkům. Výsledky hodnocení mohou posloužit k odhalování pracovních rezerv. Hodnocení zaměstnanců má být zavedeno do fungování managementu jako systém, který přináší užitek jak organizaci, tak i jejím zaměstnancům. Výsledky hodnocení se většinou promítají do variabilní části mzdy, může též určovat výši základní mzdy, tarifního zařazení zaměstnance, výši odměn a zaměstnaneckých výhod. V tomto spočívá provázanost systému hodnocení a odměňování. Celkové hodnocení tedy napomáhá k tomu, že odměna za vykonanou práci je pak spravedlivější a více motivační. Toto je možné, ale pouze za předpokladu, že zaměstnanec zná dopředu systém hodnocení, metody hodnocení, kritéria posuzování a vazbu hodnocení na odměňování Odměňování zaměstnanců Systém odměňování pracovníků je součástí personálního řízení, který se úzce váže na systém hodnocení zaměstnance, svoji funkci může účinně realizovat jen v součinnosti a vzájemných vztazích s ostatními nástroji personální práce, které spolu s ním vytvářejí kvalitu lidských zdrojů organizace. Hlavním účelem odměňování je nalezení rovnováhy mezi zaměstnanci, jimi odvedené práci, jejich spokojeností a vynaloženými náklady zaměstnavatele na výplatu mezd. Znamená to tedy, že systém odměňování je významným komunikačním prostředkem a také silným nástrojem politiky podniku. Jedním z předpokladů je jasná strukturovanost systému odměňování, protože platí, že síla se skrývá v jednoduchosti a přehlednosti. Armstrong (2002) 12 uvádí, že systém odměňování by měl být pravidelně prověřován, aby se posoudila jeho efektivnost, míra, v jaké vytváří přidanou hodnotu, a natolik odpovídá současným a budoucím potřebám organizace. Tento audit by měl zahrnovat posouzení názorů, jaký na systém odměňování mají jeho hlavní uživatelé a ti, kteří jsou vystaveni jeho účinkům. Tento postup vede k rozpoznání silných a slabých stránek systému a k posouzení toho, co je třeba udělat a proč. Fungování systému odměňování by mělo být nepřetržitě sledováno personálním útvarem a to pomocí srovnávací analýzy. Tuto definici odměňování můžeme srovnat s definicí Koubka (1998) popsanou níže. Podle Koubka (1998) 13 je odměňování zaměstnanců jednou z nejstarších a nejzávažnějších personálních činností, která na sebe přitahuje mimořádnou pozornost jak zaměstnavatelů, tak zaměstnanců. Moderní pojetí odměňování neznamená pouze mzdu nebo plat, popř. jiné peněžní odměny, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci jako kompenzaci za vykonávanou práci. Zahrnuje také povýšení, formální uznání, pochvalu, zaměstnanecké výhody /např. druh kanceláře, zvláštní vybavení, automobil, fond na vzdělání, masáže, sport / 12 Armstrong. M., Řízení lidských zdrojů, 1.vyd., Praha: Grada Publishing, s. ISBN Str Koubek J.: Řízení lidských zdrojů. 2.vyd. Praha: Management Press, s. ISBN Str

20 Systém odměňování by měl být konstruován, tak aby 14 : podporoval růst obratu, zisku a zajišťoval tak budoucnost firmy vytvořil přiměřenou mzdovou diferenciaci umožnil přilákat a udržet dobré a schopné zaměstnance zohledňoval i kvalitativní stránku náplně práce systém odměňování by měl být dostatečně jednoduchý, jasný, aby umožňoval jednoduchou kontrolu motivoval pracovníky k pracovnímu výkonu a rozvoji motivovat je k dosažení jejich cílů, zlepšit jejich výkon, a prohloubit jejich schopnosti nebo dovednosti orientace na budoucnost podněcovat pracovníky k pracovnímu výkonu a rozvoji Efektivní systém odměňování by tedy měl uspokojovat zájmy a potřeby všech zúčastněných subjektů 15 : je v souladu s podnikovou kulturou má důslednou a přesvědčivou podporu top managementu podporuje cíle organizace a odpovídá jejím potřebám je akceptovaný pracovníky je administrativně nenáročný je zároveň hodnotící a rozvíjející návaznost na systém odměňování a systém rozvoje je nepřetržitý je vyhodnocován hodnocení hodnotícího systému Výše uvedené předpoklady efektivity hodnocení pracovníků jsou v souladu i se základními požadavky na hodnocení pracovníka, 16 např: pravidelnost hodnocení znalost kritérií systém hodnocení je předem znám písemná forma výsledků hodnocení zvýraznění pozitiv hodnotící pohovory na podporu a rozvoj pracovníka projednání závěrů s pracovníkem a stanovení úkolů Souhrnně tak lze konstatovat 17, že kvalitní systém hodnocení je nástrojem zkvalitňování personálu organizace, dosahování vyšších výkonů, vyšší kvality všech činností a rozvoje schopností pracovníků, a to vše v zájmu rozvoje a prosperity organizace, protože nelze zapomínat na primární cíl podnikání a s tím spojené řízení pracovního výkonu v rámci řízení lidských zdrojů, jako sekvenční manažerské funkce při naplňování cílů organizace. 14 Zadražilová, D.;Khelerová, V.: Management obchodní firmy. Praha: Grada Publishing, s. ISBN Str Hroník, F.: Hodnocení pracovníků. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN Str Veber,J.a kol., Management základy, prosperita, globalizace, Praha: Management Press, ISBN Str Veber,J.a kol., Management základy, prosperita, globalizace, Praha: Management Press, ISBN Str

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Personální řízení podniku Modul: KLZ Personalistika PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Ing. Stanislav Hapal (stanislav.hapal@vsem.cz) ak. rok 2011-12 1 Plán výuky předmětu PŘP Blok I- 14.1.2012 1. Úvod 2. Řízení

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Personální řízení podniku. Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika

Personální řízení podniku. Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika Personální řízení podniku Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Ing. Stanislav Hapal (stanislav.hapal@vsem.cz) ak. rok 2011-1212 1 Lektor: Stanislav Hapal

Více

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Petra Šebestová Management a ekonomika malého a

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané leasingové společnosti Autor BP: Michal Opočenský Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová,

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní management Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Jana Žemličková Vedoucí práce: Ing. Evžen Sýkora, CSc.

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY V PODNIKU S MORAVA LEASING, A.S.

ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY V PODNIKU S MORAVA LEASING, A.S. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY V PODNIKU S MORAVA LEASING, A.S. BAKALÁŘSKÁ

Více

Marketingová strategie vybraného podniku

Marketingová strategie vybraného podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Marketingová strategie vybraného podniku bakalářská práce Tomáš Pantůček Vedoucí práce: Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Měření efektivity implementace změny firemní kultury

Měření efektivity implementace změny firemní kultury Bankovní institut vysoká škola Praha Podnikání a oceňování Měření efektivity implementace změny firemní kultury Bakalářská práce Autor: Váchal Jan Management malého a středního podnikání Vedoucí práce:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku 3. Vytváření a analýza pracovních míst 1.Pojetí, úkoly, terminologie Vytváření a analýza pracovních míst je svým

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více