Pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Orlová, konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Orlová, konané dne 12.8.2009"

Transkript

1 Město Orlová V Orlové dne Pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Orlová, konané dne Úpravy rozpočtu roku 2009 Zpráva se předkládá: na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Obsah: A. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Orlová schvaluje rozpočtová opatření č. 117, 120, 121, 122, 123, 124 a 126 dle důvodové zprávy B. Důvodová zpráva C. Příloha k rozpočtovému opatření č. 126 Příloha č. 1 seznam změn Příloha č. 2 soupis víceprací v rámci sanačních prací Příloha č. 3 soupis víceprací v rámci opravy střešního pláště Příloha č. 4 rekapitulace nákladů Předkládá: Zpracoval: Rada města Orlová odbor rozvoje a investic Projednáno na 65. zasedání Rady města Orlová dne

2 Důvodová zpráva Rada města Orlové projednala na svém zasedání dne žádosti na provedení rozpočtových úprav s tímto usnesením: doporučuje ZM schválit následující rozpočtová opatření: RO č. 117 zvýšení příjmů ORJ 10 odbor rozvoje a investic, 3412, pol přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku na realizaci dětského hřiště vč. PD v areálu ZŠ Školní O/Lutyně (ÚZ 104) o a současné zvýšení kapitálových výdajů ORJ 10 - odbor rozvoje a investic, 3412, pol budovy, haly a stavby na realizaci dětského hřiště vč. PD v areálu ZŠ Školní O/Lutyně (ÚZ 104) o a současné snížení zapojení investičního fondu ve výši tis. Kč 800 tis. Kč 800 tis. Kč Na základě vyhlášení grantového řízení Nadace OKD na podporu projektu v rámci programu Pro budoucnost podal odbor rozvoje a investic dne žádost o nadační příspěvek na projekt Hrajeme si na hřišti. Jedná se o vybudování dětského hřiště u ZŠ Školní 862 v Orlové-Lutyni. Správní rada Nadace OKD rozhodla dne podpořit projekt částkou 800 tis. Kč. Do rozpočtu r byla akce realizace dětského hřiště vč. PD v areálu ZŠ Školní O/Lutyně schválena ve výši tis. Kč z celkovým fin. krytím z vlastních zdrojů (IF). Po zapojení příspěvku Nadace OKD ve výši 800 tis. Kč dochází zároveň ke snížení zapojení vlastních zdrojů (IF) ve stejné výši s připsání této částky na IF dle pravidel a tvorby a používání investičního fondu města čl. I. písm. d). RO č. 120 zvýšení kapitálových výdajů ORJ 10 odbor rozvoje a investic, 3412, pol budovy, haly a stavby na zpevněnou plochu na uložení sněhu v areálu sportovního hřiště o a současné snížení běžných výdajů ORJ 06 odbor sociální a zdravotní, 4351, pol nákup ostatních služeb autoprovoz o tis. Kč 300 tis. Kč Na základě požadavku vedení města a po projednání finančních možností zdrojů města s finančním odborem navrhujeme zařazení investiční akce na zpevněnou plochu na uložení sněhu v areálu sportovního hřiště do rozpočtu roku V průběhu probíhající realizace rekonstrukce škvárového hřiště byl v rámci efektivního řešení vznesen požadavek na zajištění plochy na uložení sněhu za účelem jak úsporného nakládání s posypovým materiálem na umělou trávu (po odtání sněhu zůstává gumový granulát ke zpětnému posypu), tak k úspoře nákladů za odvoz sněhu. V jiném případě by vyšší dodávky gumového granulátu a zajištění odvozu sněhu znamenaly každoroční značné navýšení výdajů města. Jako zdroj krytí se navrhuje použít úsporu běžných výdajů odboru sociálního a zdravotního (OSaZ) 2

3 RO č. 121 zvýšení kapitálových výdajů ORJ 17 odbor správy majetku města, 3412, pol stroje, přístroje a zařízení na výsledková fotbalová časomíra vč. instalace o a současné snížení běžných výdajů ORJ 06 odbor sociální a zdravotní, odbor sociální a zdravotní, 4351, pol nákup ostatních služeb autoprovoz o tis. Kč 300 tis. Kč Na základě požadavku vedení města a po projednání finančních možností zdrojů města s finančním odborem navrhujeme zařazení investiční akce na dodávku výsledkové fotbalové časomíry vč. instalace do rozpočtu roku Jedná se o dodávku a instalaci samostatného zařízení nad rámec již probíhající realizace akce rekonstrukce škvárového hřiště v Orlové. Jako zdroj krytí se navrhuje použít úsporu běžných výdajů odboru sociálního a zdravotního (OSaZ) RO č. 122 zvýšení kapitálových výdajů ORJ 10 - odbor rozvoje a investic, 3392, pol budovy, haly a stavby na investiční opravu střechy DKMO (nad divadelním sálem) o a současné zapojení rezervy na opravy objektů v majetku města ve stejné výši tis. Kč Na základě poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady byla do rozpočtu r schválena realizace akce multifunkční sál DKMO s dodržením termínu dokončení do Jedná se rekonstrukci resp. montáž nových technologií divadelního sálu konkrétně instalace nové scénické videotechnologie, scénického osvětlení, nouzového osvětlení, strojní technologie pro manipulaci s divadelními dekoracemi, nového scénického ozvučení sálu a výměna akustických obkladů. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele, po uzavření smlouvy bude zahájena realizace. Vlivem mimořádně nepříznivých klimatických podmínek současného období dochází k značnému zatékání do předmětných prostor sálu, jevící se jako havarijní stav. Z tohoto důvodu je nutné provést odstranění havarijního stavu střechy, aby nedošlo k znehodnocení díla na nově budovaném multifunčkním sále DKMO. Projektová dokumentace střechy nad sálem bude použita z připravované investiční akce na r s možností dotační podpory Rekonstrukce objektu DKMO zateplení obvodového pláště vč. střechy, výměna výplní otvorů vč. vstupních dveří (záměr schválen usnesením zastupitelstva města č. 177/7 ze dne ). RO č. 123 snížení kapitálových výdajů ORJ 10 odbor rozvoje a investic, 2219, pol budovy, haly a stavby na PD včetně stavebního povolení na vybudování chodníku na ul. Těšínské v O/Porubě o a současné navýšení investičního fondu ve stejné výši 130 tis. Kč 3

4 Do rozpočtu r byla akce PD včetně stavebního povolení na vybudování chodníku na ul. Těšínské v O/Porubě rozpočtována ve výši 186 tis. Kč (FRR). Za rozpracovanost projektové dokumentace bylo čerpáno 56 tis. Kč. Zůstatek činí 130 tis. Kč. Odbor rozvoje a investic po dohodě s odborem správy majetku města navrhuje realizaci akce zrušit z důvodu zásahu do trasy jinou stavbou realizovanou jiným subjektem (sanace odvalu Dolu Václav s termínem ukončení prací v r. 2014) a dále také splaškové kanalizace, která je projektovaná v místě chodníku. Z těchto důvodů bylo rovněž ukončeno projektování a vyúčtována část rozpracované PD dle smluvních podmínek. SR 2009 činí 186 tis. Kč (FRR), čerpáno 56 tis. Kč, nevyčerpané prostředky činí 130 tis. Kč. Dle pravidel tvorby a používání investičního fondu města čl. I. písm. d) bude zůstatek nevyčerpaných prostředků ze zrušené akce převeden do investičního fondu. RO č. 124 snížení kapitálových výdajů ORJ 10 odbor rozvoje a investic, 2219, pol budovy, haly a stavby na PD parkovacího objektu na ul. F.S. Tůmy o a současné navýšení investičního fondu ve stejné výši 550 tis. Kč Do rozpočtu r byla akce PD parkovacího objektu na ul. F.S. Tůmy rozpočtována ve výši 550 tis. Kč (FRR). V r byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení a vydáno územní rozhodnutí. Pro nejednotnost v postojích občanů a rozporuplnost názorů na výstavbu parkovacího objektu bylo rozhodnuto vedením města akci v současné době zatím nerealizovat a projektové práce pozastavit. Z těchto důvodů navrhuje odbor rozvoje a investic akci zrušit. SR 2009 činí 550 tis. Kč (FRR), nevyčerpané prostředky činí 550 tis. Kč. Dle pravidel tvorby a používání investičního fondu města čl. I. písm. d) bude zůstatek nevyčerpaných prostředků ze zrušené akce převeden do investičního fondu. RO č. 126 zvýšení kapitálových výdajů ORJ 10 odbor rozvoje a investic, 3412, pol budovy, haly a stavby na zateplení a výměnu výplní otvorů v ZŠ 862 o a současné zapojení investičního fondu ve stejné výši tis. Kč Dodavatel stavby VOKD, a.s. realizuje od měsíce června 2009 pro Město Orlová na podkladě uzavřené smlouvy o dílo č. 2009/249/0010/dílo/240 stavbu Zateplení a výměna výplní otvorů v ZŠ Školní 862. Od doby zahájení prací dodavatel průběžně informuje investora o méněpracech a vícepracech vznikajících na stavbě. Tato situace je průběžně konzultována a řešena na kontrolních dnech zápisy do stavebního deníku. Dodavatel předložil investorovi v průběhu měsíce července 2009 materiál týkající se méněprací a víceprací na stavbě. Investor podrobil materiál předložený dodavatelem důkladné analýze. Investor zadal zpracovateli projektové dokumentace ocenění položek uvedených v seznamu víceprací. Vícepráce byly naceněny ve výši cca tis. Kč. K dané problematice proběhlo další jednání mezi zástupci investora a dodavatele. Výsledkem těchto jednání je seznam změn akceptovaný investorem. Tento seznam tvoří nedílnou součást 4

5 důvodové zprávy. V současné době je předpoklad realizace víceprací do výše max tis. Kč. Finanční částka na pokrytí nákladů spojených s provedením dodatečných stavebních prací bude stanovena po provedení výběrového řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění. Do rozpočtu roku 2009 byly schváleny na zateplení a výměnu výplní otvorů v ZŠ 862 finanční prostředky ve výši tis. Kč tis. Kč (dotace tis. Kč, úvěr tis. Kč, IF 200 tis. Kč). Potřeba navýšení činí tis. Kč. Odbor rozvoje a investic v této době nedisponuje potřebnými finančními prostředky k navýšení předmětné akce v rámci úspor vlastní ORJ. Po projednání s finančním odborem je navrženo rozpočtové krytí z investičního fondu dle pravidel tvorby a používání investičního fondu města čl. II. písm. b). Stav volných zdrojů města: Zdroje Stav k Požadovaná úprava (po RM) RO č. částka v tis. Kč Stav po úpravách a zohlednění DR FRR 0 0 rezerva na opravy objektů v majetku města IF úspora běž. výdajů na OSZ (rozpočtová rezerva) daňová rezerva (DR) (ze zrušeného portfolia 16 mil. Kč + FRR tis. Kč + rezerva na opravy objektů v majetku města tis. Kč) rezerva na splátky úvěrového rámce (100 mil.kč) 5 624* * Usnesením ZM k R 2009 finanční prostředky vázány na splátky úvěrového rámce 5

6 Příloha č.1 - Důvodová zpráva TEXTOVÁ ČÁST Důvodová zpráva souhrn nákladů na stavbě: Zateplení a výměna výplní otvorů v ZŠ Školní 862, č.sod 2009/249/0010/dílo/240, pro uplatnění Dodatku č. 1 k SoD Jako základní podklad pro vyjasnění požadavků na VCP předkládáme souhrnou tabulku změn, které je nutno provést, aby dílo mohlo být řádně dokončeno, byly dodrženy technologické postupy, normy prováděcí i technologické, hygienické normy a předpisy, a splněny estetické nároky na vzhled objektů. Upozorňujeme na skutečnost, že níže uvedené práce je nutno provést. Jejich neprovedení může vést k postupnému znehodnocování provedeného díla vlivem přenosu zjištěných poruch v konstrukcích ( statické zajištění a sanace panelů, zatékání střechou atp. ) Provedením těchto prací se dosáhne jak harmonizace s normami platnými v době realizace tak i k nezanedbatelnému zkvalitnění stavby jakož i k zvýšení její užitné a estetické hodnoty. Seznam změn - vícepráce : Č. Popis položky Cena celkem DPH 1 2 Sanace panelů a styků panelů s reprofilací ,- 19% Statické zajištění trhlin D+M nerez šroubovic vč.maltoviny Bruttbond ,- 19% 3 Odsekání vnějších obkladů 1NP ,- 19% 4 Demontáž garnyží v učebnách, kabinetech, jídelně a družině ,- 19% 5 Přeložení spalinové cesty od plyn.kotle v jídelně ,- 19% 6 Změna vnitřního ostění z PPS tl.50mm na PPS tl.70mm ,- 19% 7 Komínová krycí deska do tl.100mm 1 268,- 19% 8 Dodatečné přiteplení vzniklých mezer mezi oknem a průvlakem v 1.NP A ,- 19% 9 Dodávka a montáž podpěrné kce pod parapety nad rámec SoD ,- 19% 10 Demontáž stáv. dřevěného obložení stěn učebny IT 4 488,- 19% 11 Přeložení stávajících sloupků oplocení 5 265,- 19% 6

7 Odbourání části stáv.základu u budovy tělocvičny 6 664,- 19% Zateplovací systémy z PPS desek tl.50mm ( tělocvična, vyrovnání TI tl.130mm ) 8 316,- 19% Vnější omítka silikon tenkovrstvá zatřená(škrábaná)tl.3mm 4 158,- 19% Montáž obkladu flexib.lepidlem do 35ks/m ,- 19% 16 Dodávka obkladu keramického 5 112,- 19% 17 Zdivo z plynosilikát.tvarovek tl.250mm ,- 19% 18 Vyrovnání pilířů YTONG PPS tl.30mm ,- 19% 19 Ošetření zeleně v rámci stavby dle požadavku OŽP ,- 19% 20 Přeložení stávajícího rozvodu VZT vč. Rozvodu chlazení ,- 19% 21 Přesun hmot budovy do 12 m ,- 19% 22 Oprava střešního pláště ,- 19% Celkem vícepráce č bez DPH : ,92,- Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 19% Seznam změn - méněpráce : Č. Popis položky Cena celkem DPH 1 Odpočet ceny - Okna - kování pozice pozice OK/ ,- 19% 2 Odpočet množství - Mozaiková omítka ,- 19% 3 Odpočet množství - Úprava vnitřní distanční okenní lištou (napojení ,- 19% na omítku) 4 Odpočet množství Odstranění izolační přizdívky a svislé izolace 1 749,- 19% Celkem méněpráce č.1 bez DPH: ,- Cena celkem po zápočtech MPC bez DPH ,92,- DPH 19% ,64,- Cena celkem po zápočtech MPC s DPH 19% ,56,- 7

8 Textová část Důvodové zprávy - vícepráce: 1 Sanace panelů a styků panelů s reprofilací ,- 19% Po montáži lešení k jednotlivým objektům bylo přistoupeno k průzkumu stávajícího podkladu a k vytipování míst, která jsou nevyhovující k provádění montáže certifikovaného kontaktního zateplovacího systému z důvodu nesoudržnosti a poškození stávajících podkladů. Snesením nesoudržných vrstev břizolitových omítek se projevilo mnoho poruch obvodových panelů jak ve spojích, tak v rozích budov, kde došlo k separaci krycí vrstvy a následně k obnažení výztuže jednotlivých prvků. Tato místa je bezpodmínečně nutné ošetřit sanačním systémem, aby byla obnažená výztuž panelových prvků chráněna před korozí. Výztuž musí být řádně očištěna, zbavena rzi, prachových částic a následně ošetřena vysokopevnostním můstkem, sloužícím současně jako ochrana výztuže i jako podklad pro reprofilační malty, kterými se provede konečná oprava panelů. Tímto odborným ošetřením postižených prvků dojde k zastavení koroze betonů a degradačních procesů výztuže a následně prodloužení životnosti nosných prvků a podkladu pro kontaktní zateplovací systém. Toto opatření důrazně doporučujeme provést. Tuto položku lze akceptovat jen částečně. Dodavatel VOKD věděl na jakém stavebním systému bude pracovat. Měl možnost před podáním své nabídky provést takové kroky, které by mu poskytly potřebné informace o stavu panelů. Projektantem byla tato plocha, v rozpočtu sanace panelů a styku panelů s reprofilací odhadnuta na 141,850 m 2. Dodavatel ve vícepracech naceňuje dalších 828 m 2., což dělá dohromady 969 m 2. Plocha fasády bez výplní oken a dveří je cca m 2, takže navrhované sanační práce se týkají téměř jedné šestiny této plochy. To by znamenalo, že jedna šestina je nutná k sanaci a tak velký rozsah by byl zjištěn při obhlídce objektu, kterou dodavatel absolvoval před podáním své nabídky, kdy měl možnost na tuto skutečnost reagovat. Investor připouští plochu 180 m 2, kterou je nutné sanovat. 2 Statické zajištění trhlin D+M nerez šroubovic vč.maltoviny Bruttbond ,- 19% Všechny tři objekty školy vykazují značné množství trhlin v obvodovém plášti i v panelových prvcích. Jedná se o trhliny, u nichž se nedá vyloučit, že se již nebudou dále vyvíjet a nezpůsobí tak nestabilitu stávajícího podkadu. Toto by mohlo vést ke vzniku poruch na provedeném zateplovacím systému a časem k jeho znehodnocení jak z estetického, tak funkčního - tepelně izolačního hlediska. Vzhledem k tomu, že není k dispozici potřebné množství času ke sledování trhlin a vyloučení či potvrzení jejich vývoje, je nutné přistoupit k statickému zajištění, pomocí prutů z nerezové oceli do speciální maltoviny. Při takto provedeném zajištění se zamezí dalším pohybům či vývoji trhlin a nedojde k přenosu poruchy na nový kontaktní zateplovací systém.toto opatření důrazně doporučujeme provést. 8

9 Podobný pohled jako v položce jedna. I zde projektant provedl odhad. Investor akceptuje délku 250 mb. 3 Odsekání vnějších obkladů 1NP ,- 19% Z podmínek tepelného auditu i samotné projektové dokumentace vyplývá, že ostění oken mají být zateplena fasádním polystyrenem tloušťky 30mm. Vzhledem k tomu, že ostění oken v 1.NP jsou obložena silnostěným vnějším obkladem a rámy nových plastových oken ( ač ctí rozměry PD) jsou již nyní zapuštěny pod úrovní tohoto obkladu. Po zateplení ostění PPS tl. 30 mm by došlo k tomu, že rám nového okna by byl zcela skryt pod zateplovacím systémem a leckde by i tento zasahoval do křídel oken, závěsů dveří atp. Vzhledem k tomu, že je nutné zachovat tloušťku zateplení dle požadavků PD a tepelného auditu budovy, bude nutno odstranit stávající vnější obklady ostění oken. Tyto obklady bude nutno odstranit plošně i v místech, kde pevně nedrží k podkladu a dochází k odpadávání a to z důvodu stability podkladu pro nový kontaktní zateplovací systém. Tuto položku lze akceptovat. Projektant může pouze odhadnout, zda obklad drží pevně, nebo zda může v některých místech dojít k odpadávání tohoto obkladu. 4 Demontáž garnyží v učebnách, kabinetech, jídelně a družině ,- 19% V učebnách, kabinetech, jídelně a školní družině se na stropech nachází stávající dřevěné garnýže, které ( dle provozovatele ) již nejsou užívány ke svému účelu. Tyto garnýže bude nutno demontovat z důvodu provedení nadokenního ostění z PPS ( falešný trámek ). Konstrukce garnýže brání provedení tohoto estetického detailu, protože pozičně zasahuje do místa, kde má být proveden. Falešný trámek je nutno provést z důvodu zakrytí rozšiřovacích profilů nad okny. Dodavatel měl možnost prohlídky objektu a mohl na tuto skutečnost reagovat. Položku nelze akceptovat. 5 Přeložení spalinové cesty od plyn.kotle v jídelně ,- 19% Na jižní straně fasády se na objektu školní jídelny nachází stávající funkční komín od plynového kotle, umístěného v prostoru 1.PP v budově jídelny. Tato spalinová cesta musí být přeložena, neboť její vzdálenost od současného pláště budovy činí pouze cca 8-10 cm. Vzhledem k tomu, že budova má být zateplena kontaktním zateplovacím systémem tl. 130 mm, bude nutno stávající komín odstavit z provozu, odkotvit od budovy, provést prodloužení vodorovné části komínu a zpět přikotvit na prodloužených konzolách a to tak, aby pod tělesem komínu mohl volně proběhnout zateplovací systém. Tento se do současné mezery mezi pláštěm budovy a spodním lícem komínu nevleze a brání tak provedení zateplení této fasády. 9

10 Tuto položku nelze akceptovat, investor požadoval stejné řešení jako u rozvodu VZT, tedy ponechat stávající a zateplení přiložit ke komínu. Zhotovitel se nabídl, že přeložku provede na své náklady, a takto to bylo odsouhlašeno. Projektant zdůvodnil proč komín na odvod spalin a rozvody vzduchotechniky nenavrhnul zateplit tím, že je to finančně náročné, tato část zateplení by byla asi 10 x dražší, a vzhledem k celkové ploše objektu je efektivní, zateplení pouze dorazit k těmto prvkům. 6 Změna vnitřního ostění z PPS tl.50mm na PPS tl.70mm ,- 19% Po montáži nových plastových oken bylo zjištěno, že projektem uvažovaný falešný trámek v nadpraží tl. 50 mm nebude místy výškově vyhovovat a to z důvodu, že by nedošlo ani k částečnému zakrytí rozšiřovacího profilu okna. Pro provedení stejného detailu nadpraží bude nutno použít PPS větších tlouštěk a to konkrétně tl. 70mm. Tato skutečnost nastala z důvodů rozdílných výšek původních stavebních otvorů. Tato skutečnost nemohla být předvídána, jelikož původní stavební otvory ani okna nejsou v idedální rovině. Nově montovaná plastová okna jsou osazena do roviny, aby nedošlo k nechtěnému estetickému efektu odskákání oken při pohledu na budovu zvenčí. Tímto došlo k tomu, že místy je v interiéru v nadpraží okna prostoru více, než je schopný původně 50mm silný PPS skrýt. Tyto práce musí být provedeny, jinak vznikne silně neestetický detail v nadpraží. Tuto položku lze akceptovat. Projektant nemohl zjistit drobné rozdílné výšky stavebních otvorů, které byly skryté pod omítkou. 7 Komínová krycí deska do tl.100mm 1 268,- 19% Při průzkumu stavu střechy objektu jídelny bylo zjištěno, že stávající komínové hlavy ( z prostého betonu ) jsou vlivem povětrnostních a klimatických vlivů poškozené natolik, že dochází k praskání komínové desky a k odpadávání celých kusů betonu. Doporučujeme provést nové komínové hlavy, vyztužené armovací sítí. Tuto položku lze akceptovat. Poškození komínové hlavy projektant při zpracování projektové dokumentace nezjistil. Proto to není zapracováno do projektu. 8 Dodatečné přiteplení vzniklých mezer mezi oknem a průvlakem v 1.NP A ,- 19% Po demontáži stávajících a osazení nových oken v 1NP budovy A bylo zjištěno, že mezi průvlakem a horní hranou rozšiřovacího profilu okna vzniká mezera 20-25cm 10

11 velká. Okna v 1NP jsou (dle PD) oproti původním oknům menších rozměrů a to z důvodu, že v těchto místech se na fasádě budovy nachází vodorovný odskok dovnitř budovy. Vzniklou mezeru je nutno ošetřit tak, aby v tomto citlivém detailu nedošlo ke vzniku tepelného mostu. Bude nutno tyto mezery dodatečně přiteplit fasádním polystyrenem s důkladným propěnováním případných mezer a provést úpravu vnitřního detailu nadpraží taktéž z PPS, původně plánovaného tl.50mm, nyní více jak 150mm, tak aby bylo přinejmenším dosaženo horního okraje rozšiřovacího profilu okna. Tento detail zamezí vzniku tepelného mostu a jeví se jako nejjednodušší varianta co se provedení i nákladů týče. Doporučujeme toto opatření přijmout. Tuto položku lze akceptovat, jedná se o nepředpokládanou a těžko zjistitelnou skutečnost. Jak bylo zjištěno na místě po odbourání stávajících oken v 1.NP budovy A, je zde atypické řešení průvlaku. Toto projektant nemohl zjistit. 9 Dodávka a montáž podpěrné kce pod parapety nad rámec SoD ,- 19% Při osazování nových plastových oken a přeměření podpůrné konstrukce pro parapety, vyšla najevo skutečnost, že podpůrná konstrukce je místy buď utopená, nebo výškově přesahuje vodorovnou rovinu pro její osazení. Je nezbytně nutné provést vyrovnání podpůrné konstrukce a to demontáží konstrukce a opětovným svařením ve vodorovné poloze vůči ukládací hraně pro parapet. Dodavatel měl možnost prohlídky objektu. Položku nelze akceptovat. 10 Demontáž stáv. dřevěného obložení stěn učebny IT 4 488,- 19% V učebně informačních technologií v budově A je proveden na stěnách a podhledech v nadpraží oken dřevěný obklad který je nutno z důvodu vybourávání stávajících oken a meziokeních vložek zdemontovat a po osazení nových plastových oken a vyzdění meziokeních pilířů Ytong tl. 250 mm namontovat zpět. Stávající okna ani vložky nelze vybourat bez zásahu do dřevěného obložení vč. nosného roštu. Dodavatel měl možnost prohlídky objektu. Položku nelze akceptovat. 11 Přeložení stávajících sloupků oplocení 5 265,- 19% Kolem objektu tělocvičny a jídelny se školní družinou je provedeno oplocení pozemku školy. Toto oplocení je ukončeno nosnými ocelovými sloupky, které jsou v současnosti umístěny v těsné blízkosti obvodového pláště budov. Vzhledem k tomu, že objekty budou zatepleny tepelným izolantem tl. 130mm, bude nutné tyto 11

12 sloupky zdemontovat a zpětně umístit tak, aby mohl být zateplovací systém proveden bez přerušení. Sloupky je nutno odřezat od stávajícího betonového soklu, provést nový kotvící otvor v příslušné vzdálenosti od nového pláště budovy a sloupek znovu umístit. Bez provedení této úpravy není možné zateplovací systém provést vcelku. Opět dodavatel měl možnost prohlídky a mohl na tuto skutečnost reagovat. Položku nelze akceptovat. 12 Odbourání části stáv.základu u budovy tělocvičny 6 664,- 19% Při rozměření rovinatosti podkladu a zakládání zateplovacího systému na budově tělocvičny bylo zjištěno, že stávající základový pás, viditelný nad úrovní upraveného terénu je schodovitě odskočen od líce fasády o cca 13-18cm. Tato nerovnost na fasádě brání založení a provedení zateplení soklu budovy ( tepelný izolant tl. 130mm extrudovaný polystyren ). Je nutno nerovnost základové konstrukce osekat a provést ošetření případně obnažené výztuže vč. reprofilace základu. Dopady na statiku budovy tento zásah nebude mít, neboť se jedná pouze o betonový přelitek, vzniklý při provádění základů budovy ( rozjeté bednění ) Tuto položku lze akceptovat. 13 Zateplovací systémy z PPS desek tl.50mm ( tělocvična, vyrovnání TI tl.130mm ) 8 316,- 19% Vzhledem k tomu, že objekt tělocvičny byl již dříve v rámci rekonstrukce zčásti zateplen, bude nutné provést vyrovnání okenních špalet a pilířů fasádním PPS tl. 50mm. Nově navržený tepelný izolant tl. 130mm by nyní bez dodatečné, výše zmíněné úpravy vytvořil na hraně stávajících sloupů ozub a zateplovací systém by nebylo možno v těchto místech systémově ukončit, nehledě na to, že takto vzniklý detail by byl silně neestetický. Jedná se severní část fasády, která je nejvíce exponovaná v pěší zóně u školy. Tuto položku lze akceptovat, pokud se jedná o místo, které je nejvíce exponované v pěší zóně u školy. Investor souhlasí, aby byl estetický dopad co nejlepší. 14 Vnější omítka silikon tenkovrstvá zatřená(škrábaná)tl.3mm 4 158,- 19% Tato zjištěná vícepráce je vázána na položku č. 13. Jedná se o provedení povrchové úpravy na dodatečně zateplených pilířích severní strany objektu tělocvičny. 12

13 Tuto položku lze akceptovat. 15 Montáž obkladu flexib.lepidlem do 35ks/m ,- 19% V provozu školní jídelny a na WC je zabudován stávající keramický obklad stěn a parapetů. Po vybourání starých oken a meziokenních vložek došlo k snesení části keramického obkladu, který bude nutno doplnit. Obklad musí být doplněn také tam, kde jsou nově vyzděné meziokení pilíře a parapety pod okna ( v provozu kuchyně ). Tyto práce je bezpodmínečně nutné provést, neboť je nutno dodržet předpisy, vyplívající z hygienických norem pro dané provozy. V případě neprovedení by mohlo dojít k potížím při případné kontrole příslušnými kontrolními orgány. Tuto položku lze akceptovat. Projektant nemohl vědět, že dojde k snesení části keramického obkladu, který byl nekvalitně proveden. 16 Dodávka obkladu keramického 5 112,- 19% Tato zjištěná vícepráce je vázána na položku č.15. Jedná se o dodávku materiálu - keramického obkladu stejného typu, jaký je použit v jednotlivých WC a v provozu kuchyně, včetně flexibilního lepidla a spárovací hmoty. Tuto položku lze akceptovat. Váže se na položku č Zdivo z plynosilikát.tvarovek tl.250mm ,- 19% Tato vícepráce byla zjištěna porovnáním položkového rozpočtu (výkazu výměr ) a skutečně provedeného množství zdiva YTONG tl.250mm. Jedná se o několik případů meziokenních pilířů a poprsníkového zdiva, které projektová dokumentace neřeší, ale je nutné je provést, aby nebyly přerušeny práce ( osazování nových plastových oken, provedení zateplovacího systému ). Položka obsahuje dodávku materiálu a montáž. Tuto položku lze akceptovat. Projektant zpracoval projektovou dokumentaci dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Zjištěná skutečnost odpovídá skutečně provedeným pracem a investor ji akceptuje. 13

14 18 Vyrovnání pilířů YTONG PPS tl.30mm ,- 19% Vzhledem k tomu, že tloušťka nově vyzdívaných meziokeních pilířů nesouhlasí s tloušťkou stávajících zdí, na kterých jsou pilíře vyzděny, vzniká na líci zdiva odskok v průměru 30mm a to dle rovinatosti původního poprsníkového zdiva. Tuto nerovnost je třeba eliminovat buď na vnějším líci zdiva nebo na vnitřním líci zdiva. Z technického hlediska je jednodušší a méně nákladné provést toto vyrovnání z vnitřního líce zdiva, neboť nebude zapotřebí provést kotvení fasádního systému delší kotvou, kterou by bylo nutno použít z důvodu navýšení tloušťky tepelného izolantu na vnějším líci. Proto je nutné zdivo Ytong dodatečně dorovnat k stávajícímu zdivu zevnitř a to PPS tloušťky průměrně 30mm ( dle rovinatosti stávajícího zdiva ), provést vyztužení armovací tkaninou vloženou do tmele a teprve potom provést finální úpravu pilířů štukovou omítkou. V případě neprovedení těchto prací vznikne v interiérech budov neestetický detail, který nebude na mnoha místech možno skrýt a bude přiznaný. Tuto položku lze akceptovat. Projektant 3cm rozdíl mezi stávající zdí a nově vyzdívanými meziokenními pilíři nezjistil. Jedná se těžko zjistitelnou skutečnost. 19 Ošetření zeleně v rámci stavby dle požadavku OŽP ,- 19% Vlivem stavební činnosti dojde k dotčení zeleně ( trávníky, stromy, keře ) v areálu školy a jeho blízkém okolí. Dle zástupce OŽP Orlová je třeba zásahy provést citlivě a s odbornou způsobilostí ( kácení keřů, vidlic stromu zasahujících do fasády, ošetření trávníků atp. ). Tato opatření vyvolají vznik nepředpokládaných nákladů. Dodavatel před podáním nabídky provedl obhlídku a viděl, kde a jakém stavu se nachází zeleň a tudíž mohl před podáním nabídky reagovat. Položku nelze akceptovat. Dodavatel měl k dispozici vyjádření odboru životního prostředí, které stanovuje podmínky ochrany zeleně. Viz koordinované stanovisko zn.:ožp/69175/ned ze dne Přeložení stávajícího rozvodu VZT vč. Rozvodu chlazení ,- 19% Na jižní straně fasády objektu jídelny a školní družiny se nalézá stávající rozvod VZT ( z provozu kuchyně ) vč. silnoproudých rozvodů k VZT náležících a rozvodů chlazení. Rozvod silnoproudu a chlazení se nalézá takéž na atikovém plechu jižní strany jídelny a je sveden k VZT jednotkám umístěných na střeše. Vzhledem k tomu, že pod svislým rozvodem VZT na stěně není dostatek místa pro provedení 14

15 zateplovacího systému tl. 130mm, navrhujeme demontáž stavájících rozvodů, prodloužení vodorovné části trub VZT, nastavení rozvodu chlazení, dodávku delších nosných konzolí a opětovnou montáž VZT na stěnu. Zároveň s tím je vhodné demontovat i vodorovný rozvod silnoproudu a chlazení na atikovém plechu a to z důvodu demontáže plechu a montáže nových klempířských prvků na střeše. Současný stav umožňuje provést zateplovací systém pouze ke krajům výše uvedených rozvodů VZT. Tuto položku není možné akceptovat. Na kontrolním dnu bylo dohodnuto, že stávající rozvody VZT budou zachovány a zateplení bude k nim doraženo. Viz bod Přesun hmot budovy do 12 m ,- 19% Přesuny hmot se vztahují ke všem výše uvedeným pracem a jsou naceněny v souladu s uzavřenou SoD Tuto položku lze akceptovat. Pokud jsou vícepráce, je zvýšen objem přesunu hmot. 22 Oprava střešního pláště ,- 19% Při zahajení stavebních prací na střeše při odkrývání stávajícího souvrství střechy a z následně provedených sond vyplynuly následující skutečnosti. Na střeše je větší množtví kačírku, než bylo původně předpokládáno. Navíc je kačířek znečištěn náletovými travinami, mechy a lokálně i keři. Po provedení nové skladby střechy bude kačírek vhodné vyčistit vyprat a ošetřit proti zarůstání mechem. V mezerách mezi deskami a v zámcích původní tepelné izolace je zapadané velké množství různych frakcí kačírku a štěrku. Je nezbytně nutné kačírek z mezer mezi deskami odstranit, protože střecha z tohoto důvodu neplní svoji tepelně izolační funkci a v případě překrytí novou tepelně izolační vrstvou XPS 120mm by docházelo ke vzniku tepelných mostů. Při demontáži stávající tepelné izolace se přepokládá poškození cca. 40% plochy původní tepelné izolace, která bude muset být nahrazena. Na základě provedených sond do střešního pláště bylo konstatováno, že stávající hydroizolace je degradovaná a není soudržná ve spojích. Vzhledem ke stavu hydroizolace je zřejmé, že již dostatečně neplní svoji hydroizolační funkci. Zároveň také hydroizolace, která je vytažená svisle na atiky je poměrně degradovaná, ve spojích netěsná a tvoří se na ní bubliny. Tyto hydroizolace bude třeba vyspravit (přetavení netěsných a popraskaných spojů ) a po opravě provést zpětnou montáž původní tepelné izolace. Následně bude provedena nová, tepelně izolační vrstva z XPS tl. 120mm a na tuto bude provedena nová hydroizolační vrstva z folie Firestone, včetně provedení napojení všech detailů (komínky, komíny, světlíky, atiky, střešní vtoky) V případě neprovedení těchto prací hrozí nebezpečí, že při zatékání střechou, bude nutné demontovat nově provedené tepelněizolační vrstvy, vč. geotextilií a přemístění 15

16 kačírků, což je krajně neekonomický způsob řešení opravy. Provedením těchto prací bude docíleno 100% funkčnosti tepelněizolační a hydroizolační. Doporučujeme tyto práce provést. Investor si je vědom stavu střešního pláště, ale z finančních důvodů navrhuje opravu střešního pláště pouze objektu hlavní budovy A1+A2. Projektant provedl při zpracování projektové dokumentace průzkum střešního pláště, a v té době nebyla tato skutečnost zjištěna. Celkem součet za VCP bez DPH ,92,- Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH Textová část Důvodové zprávy Méněpráce, odpočty : 1 Odpočet ceny - Okna - kování pozice pozice OK/ ,-,- 19% Odpočet ceny z důvodu změny technického řešení okenní sestavy, pozice OK7. 2 Odpočet množství - Mozaiková omítka ,- 19% Odpočet množství mozaikové omítky soklu. ( 63m2 ) Narovnání rozpočtu do skutečnosti. 3 Odpočet množství - Úprava vnitřní distanční okenní lištou (napojení na omítku) ,- 19% Odpočet množství vnitřních začišťovacích okenních lišt ( 112mb ) Narovnání rozpočtu do skutečnosti. 16

17 4 Odpočet množství Odstranění izolační přizdívky a svislé izolace 1 749,- 19% Odpočet množství izolačních přizdívek (11m2) Narovnání rozpočtu do skutečnosti. Celkem součet za MPC bez DPH ,- Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH Investor akceptuje soupis méněprací v celkové výši ,- bez DPH, (s 19% DPH ,-Kč). Za zhotovitele: VOKD a.s., Nákladní 1/3179, OSTRAVA, Moravská Ostrava Zpracovali : p. Kramoliš Martin, stavbyvedoucí HS12 Ing. Hrbáč Ivo, vedoucí střediska HS12 Předkládá : Za investora: ORI V Ostravě

18 Příloha č.2 Č. Kód položky Název MJ Vícepráce množství Jednotková cena Cena celkem Úprava investora 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 Sanace panelů a styků panelů s reprofilací m2 828,00 931, , ,00 2 sanace Statické zajištění trhlin -D+M nerez šroubovic vč.maltoviny Bruttbond mb 753,00 240, , , Odsekání vnějších obkladů 1NP m2 120,00 91, , , Demontáž garnyží v učebnách, kabinetech, jídelně a družině m2 573,00 101, ,00-5 Přeložení spalinové cesty od plyn.kotle v jídelně Kpl 1, , , Změna vnitřního ostění z PPS tl.50mm na PPS tl.70mm mb 52R01 235,65 55, , , Komínová krycí deska do tl.100mm m2 2,10 603, , , Dodatečné přiteplení vzniklých mezer mezi oknem a průvlakem v 1.NP A m3 27, , , , Dodávka a montáž podpěrné kce pod parapety nad rámec SoD mb 152,00 518, , Demontáž stáv. dřevěného obložení stěn učebny IT m2 44,00 102, , Přeložení stávajících sloupků oplocení ks 3, , ,00-12 Odbourání části stáv.základu u budovy tělocvičny m3 2, , , ,00 Zateplovací systémy z PPS desek tl.50mm ( tělocvična, vyrovnání TI tl.130mm m2 ) 22,00 378, , , Vnější omítka silikon tenkovrstvá zatřená(škrábaná)tl.3mm m2 22,00 189, , , Montáž obkladu flexib.lepidlem do 35ks/m2 m2 27,00 370, , ,00 16 Dodávka obkladu keramického m2 28,40 180, , , Zdivo z plynosilikát.tvarovek tl.250mm m3 3, , , , Vyrovnání pilířů YTONG PPS tl.30mm m2 172,00 357, , ,00

19 19 Ošetření zeleně v rámci stavby dle požadavku OŽP Kpl 1, , ,00-20 VZT Přeložení stávajícího rozvodu VZT vč. Rozvodu chlazení Kpl 1, , ,00-99 Přesun hmot Přesun hmot budovy do 12 m t 27,00 445, , ,00 NUS Náklady na umístění stavby CELKEM bez DPH : , ,80 DPH 19% , ,37 CELKEM včetně DPH : , ,17 19

20 Živičná krytina - demontáž Příloha č.3 Úprava investora Název MJ množství jedn.cena celkem úprava 51.59% Odstranění povlakové krytiny - všech vrstev m2 690,00 185,00 Kč , ,64 Odvoz a likvidace asfaltové lepenky t 7, ,00 Kč , ,24 Živičná krytina - montáž Oprava poškozené lepenky, odstranění bublin a srovnání povrchu m2 790,00 98,00 Kč , ,98 Asfaltová lepenka těžká s vložkou m2 790,00 105,00 Kč , ,91 Fólie Firestone dodávka a montáž v ploše střechy m ,00 847,00 Kč , ,00 Fólie Firestone dodávka a montáž detailů kolem světlíků, komínků, střešních vtoků a atik kpl 1, ,00 Kč , ,58 Izolace tepelné Demontáž a zpětná montáž původní tep. Izolace m ,00 138,00 Kč , ,00 Doplnění zničené původní tepelné izolace m3 98, ,00 Kč , ,54 Vyčištění plochy střechy pod původní tep. Izolací m ,00 11,00 Kč , ,00 Běžné stavební práce Příplatek za manipulaci se zatěžovací vrstvou tl. nad 50mm m ,48 88,00 Kč , ,82 Vyčištění zátěžové vrstvy m ,48 39,00 Kč , ,26 Perforace původní střešní krytiny Kpl 1, ,00 Kč , ,00 Přesun hmot Přesun hmot v budovy do 12 m kpl 1, , , ,35 Náklady na umístění stavby Zařízení staveniště kpl 1, , ,00 - Poznámka: Zateplení střechy objektu hlavní budovy (A1+A2) STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Celkem bez DPH , ,30 DPH základní , ,92 Celkem s DPH , ,22

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4 CASUA spol. s r.o. Strana 1/45 31.08.2005 OBSAH: 1.ÚVOD...3 2.GEOLOGICKÉ POMĚRY...3 3.BOURACÍ PRÁCE...3 4.ZÁKLADY A VÝKOPY...5 5.SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...6 6.STÁVAJÍCÍ KOMÍNY...8 7.VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...9

Více

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18.

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18. PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 95 se sídlem Slévačská 95, Praha 9 konanou ve čtvrtek dne 19.6.214 v 18. hodin v jídelně Základní školy Chvaletická na adrese Chvaletická

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17 EXPERTNÍ KANCELÁŘ V OBORU STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PORUCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, DIAGNOSTIKY A SANACÍ MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax 272 651 899 STUDIE PRO OPRAVU

Více

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281 zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 MHMPXP0TTKL3 Materiál k projednání Z-3281 k návrhu na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy Obsah materiálu:

Více

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY účely zařazení do dlouhodobého programu oprav bytových domů MMR ČR a žádosti o státní podporu v rámci programu ČEA Zpracovatel :

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský

Více

Stavební provoz. Ing. Zdeňka Tesaříková. Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

Stavební provoz. Ing. Zdeňka Tesaříková. Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Stavební provoz Ing. Zdeňka Tesaříková Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. 1 OBSAH Hlavní účastníci výstavby...3 Jednotná klasifikace stavebních

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. S m l u v n í s t r a n y Objednatel : Název : Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. se

Více

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV KUTNAR HISTORIE VZNIKU NOREM HYDROIZOLACE 2 UNIDEK ZKUŠENOSTI S UNIVERZÁLNÍM UKONČOVACÍM

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

Ing. Vladimíra Pokorná

Ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant

Více

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU na stavební práce vymezená v 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRE PREVEDENIE ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TEHLOVÝMI PÁSIKMI tepelno-izolačné systémy Obkladové pásky 41 Rotterdam OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více

PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz

PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz www.psmcz.cz PSMCZ 1 2010 ISSN 1802-6907 stavební infozpravodaj Maloformátová krytina do extrémních podmínek Svitkové plechy pro falcované krytiny Okapové systémy Záruka 40 let www.prefa.com Prefa Aluminiumprodukte

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh 2.1 - Vestavba knihovny 2.1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více