Pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Orlová, konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Orlová, konané dne 12.8.2009"

Transkript

1 Město Orlová V Orlové dne Pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Orlová, konané dne Úpravy rozpočtu roku 2009 Zpráva se předkládá: na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Obsah: A. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Orlová schvaluje rozpočtová opatření č. 117, 120, 121, 122, 123, 124 a 126 dle důvodové zprávy B. Důvodová zpráva C. Příloha k rozpočtovému opatření č. 126 Příloha č. 1 seznam změn Příloha č. 2 soupis víceprací v rámci sanačních prací Příloha č. 3 soupis víceprací v rámci opravy střešního pláště Příloha č. 4 rekapitulace nákladů Předkládá: Zpracoval: Rada města Orlová odbor rozvoje a investic Projednáno na 65. zasedání Rady města Orlová dne

2 Důvodová zpráva Rada města Orlové projednala na svém zasedání dne žádosti na provedení rozpočtových úprav s tímto usnesením: doporučuje ZM schválit následující rozpočtová opatření: RO č. 117 zvýšení příjmů ORJ 10 odbor rozvoje a investic, 3412, pol přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku na realizaci dětského hřiště vč. PD v areálu ZŠ Školní O/Lutyně (ÚZ 104) o a současné zvýšení kapitálových výdajů ORJ 10 - odbor rozvoje a investic, 3412, pol budovy, haly a stavby na realizaci dětského hřiště vč. PD v areálu ZŠ Školní O/Lutyně (ÚZ 104) o a současné snížení zapojení investičního fondu ve výši tis. Kč 800 tis. Kč 800 tis. Kč Na základě vyhlášení grantového řízení Nadace OKD na podporu projektu v rámci programu Pro budoucnost podal odbor rozvoje a investic dne žádost o nadační příspěvek na projekt Hrajeme si na hřišti. Jedná se o vybudování dětského hřiště u ZŠ Školní 862 v Orlové-Lutyni. Správní rada Nadace OKD rozhodla dne podpořit projekt částkou 800 tis. Kč. Do rozpočtu r byla akce realizace dětského hřiště vč. PD v areálu ZŠ Školní O/Lutyně schválena ve výši tis. Kč z celkovým fin. krytím z vlastních zdrojů (IF). Po zapojení příspěvku Nadace OKD ve výši 800 tis. Kč dochází zároveň ke snížení zapojení vlastních zdrojů (IF) ve stejné výši s připsání této částky na IF dle pravidel a tvorby a používání investičního fondu města čl. I. písm. d). RO č. 120 zvýšení kapitálových výdajů ORJ 10 odbor rozvoje a investic, 3412, pol budovy, haly a stavby na zpevněnou plochu na uložení sněhu v areálu sportovního hřiště o a současné snížení běžných výdajů ORJ 06 odbor sociální a zdravotní, 4351, pol nákup ostatních služeb autoprovoz o tis. Kč 300 tis. Kč Na základě požadavku vedení města a po projednání finančních možností zdrojů města s finančním odborem navrhujeme zařazení investiční akce na zpevněnou plochu na uložení sněhu v areálu sportovního hřiště do rozpočtu roku V průběhu probíhající realizace rekonstrukce škvárového hřiště byl v rámci efektivního řešení vznesen požadavek na zajištění plochy na uložení sněhu za účelem jak úsporného nakládání s posypovým materiálem na umělou trávu (po odtání sněhu zůstává gumový granulát ke zpětnému posypu), tak k úspoře nákladů za odvoz sněhu. V jiném případě by vyšší dodávky gumového granulátu a zajištění odvozu sněhu znamenaly každoroční značné navýšení výdajů města. Jako zdroj krytí se navrhuje použít úsporu běžných výdajů odboru sociálního a zdravotního (OSaZ) 2

3 RO č. 121 zvýšení kapitálových výdajů ORJ 17 odbor správy majetku města, 3412, pol stroje, přístroje a zařízení na výsledková fotbalová časomíra vč. instalace o a současné snížení běžných výdajů ORJ 06 odbor sociální a zdravotní, odbor sociální a zdravotní, 4351, pol nákup ostatních služeb autoprovoz o tis. Kč 300 tis. Kč Na základě požadavku vedení města a po projednání finančních možností zdrojů města s finančním odborem navrhujeme zařazení investiční akce na dodávku výsledkové fotbalové časomíry vč. instalace do rozpočtu roku Jedná se o dodávku a instalaci samostatného zařízení nad rámec již probíhající realizace akce rekonstrukce škvárového hřiště v Orlové. Jako zdroj krytí se navrhuje použít úsporu běžných výdajů odboru sociálního a zdravotního (OSaZ) RO č. 122 zvýšení kapitálových výdajů ORJ 10 - odbor rozvoje a investic, 3392, pol budovy, haly a stavby na investiční opravu střechy DKMO (nad divadelním sálem) o a současné zapojení rezervy na opravy objektů v majetku města ve stejné výši tis. Kč Na základě poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady byla do rozpočtu r schválena realizace akce multifunkční sál DKMO s dodržením termínu dokončení do Jedná se rekonstrukci resp. montáž nových technologií divadelního sálu konkrétně instalace nové scénické videotechnologie, scénického osvětlení, nouzového osvětlení, strojní technologie pro manipulaci s divadelními dekoracemi, nového scénického ozvučení sálu a výměna akustických obkladů. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele, po uzavření smlouvy bude zahájena realizace. Vlivem mimořádně nepříznivých klimatických podmínek současného období dochází k značnému zatékání do předmětných prostor sálu, jevící se jako havarijní stav. Z tohoto důvodu je nutné provést odstranění havarijního stavu střechy, aby nedošlo k znehodnocení díla na nově budovaném multifunčkním sále DKMO. Projektová dokumentace střechy nad sálem bude použita z připravované investiční akce na r s možností dotační podpory Rekonstrukce objektu DKMO zateplení obvodového pláště vč. střechy, výměna výplní otvorů vč. vstupních dveří (záměr schválen usnesením zastupitelstva města č. 177/7 ze dne ). RO č. 123 snížení kapitálových výdajů ORJ 10 odbor rozvoje a investic, 2219, pol budovy, haly a stavby na PD včetně stavebního povolení na vybudování chodníku na ul. Těšínské v O/Porubě o a současné navýšení investičního fondu ve stejné výši 130 tis. Kč 3

4 Do rozpočtu r byla akce PD včetně stavebního povolení na vybudování chodníku na ul. Těšínské v O/Porubě rozpočtována ve výši 186 tis. Kč (FRR). Za rozpracovanost projektové dokumentace bylo čerpáno 56 tis. Kč. Zůstatek činí 130 tis. Kč. Odbor rozvoje a investic po dohodě s odborem správy majetku města navrhuje realizaci akce zrušit z důvodu zásahu do trasy jinou stavbou realizovanou jiným subjektem (sanace odvalu Dolu Václav s termínem ukončení prací v r. 2014) a dále také splaškové kanalizace, která je projektovaná v místě chodníku. Z těchto důvodů bylo rovněž ukončeno projektování a vyúčtována část rozpracované PD dle smluvních podmínek. SR 2009 činí 186 tis. Kč (FRR), čerpáno 56 tis. Kč, nevyčerpané prostředky činí 130 tis. Kč. Dle pravidel tvorby a používání investičního fondu města čl. I. písm. d) bude zůstatek nevyčerpaných prostředků ze zrušené akce převeden do investičního fondu. RO č. 124 snížení kapitálových výdajů ORJ 10 odbor rozvoje a investic, 2219, pol budovy, haly a stavby na PD parkovacího objektu na ul. F.S. Tůmy o a současné navýšení investičního fondu ve stejné výši 550 tis. Kč Do rozpočtu r byla akce PD parkovacího objektu na ul. F.S. Tůmy rozpočtována ve výši 550 tis. Kč (FRR). V r byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení a vydáno územní rozhodnutí. Pro nejednotnost v postojích občanů a rozporuplnost názorů na výstavbu parkovacího objektu bylo rozhodnuto vedením města akci v současné době zatím nerealizovat a projektové práce pozastavit. Z těchto důvodů navrhuje odbor rozvoje a investic akci zrušit. SR 2009 činí 550 tis. Kč (FRR), nevyčerpané prostředky činí 550 tis. Kč. Dle pravidel tvorby a používání investičního fondu města čl. I. písm. d) bude zůstatek nevyčerpaných prostředků ze zrušené akce převeden do investičního fondu. RO č. 126 zvýšení kapitálových výdajů ORJ 10 odbor rozvoje a investic, 3412, pol budovy, haly a stavby na zateplení a výměnu výplní otvorů v ZŠ 862 o a současné zapojení investičního fondu ve stejné výši tis. Kč Dodavatel stavby VOKD, a.s. realizuje od měsíce června 2009 pro Město Orlová na podkladě uzavřené smlouvy o dílo č. 2009/249/0010/dílo/240 stavbu Zateplení a výměna výplní otvorů v ZŠ Školní 862. Od doby zahájení prací dodavatel průběžně informuje investora o méněpracech a vícepracech vznikajících na stavbě. Tato situace je průběžně konzultována a řešena na kontrolních dnech zápisy do stavebního deníku. Dodavatel předložil investorovi v průběhu měsíce července 2009 materiál týkající se méněprací a víceprací na stavbě. Investor podrobil materiál předložený dodavatelem důkladné analýze. Investor zadal zpracovateli projektové dokumentace ocenění položek uvedených v seznamu víceprací. Vícepráce byly naceněny ve výši cca tis. Kč. K dané problematice proběhlo další jednání mezi zástupci investora a dodavatele. Výsledkem těchto jednání je seznam změn akceptovaný investorem. Tento seznam tvoří nedílnou součást 4

5 důvodové zprávy. V současné době je předpoklad realizace víceprací do výše max tis. Kč. Finanční částka na pokrytí nákladů spojených s provedením dodatečných stavebních prací bude stanovena po provedení výběrového řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění. Do rozpočtu roku 2009 byly schváleny na zateplení a výměnu výplní otvorů v ZŠ 862 finanční prostředky ve výši tis. Kč tis. Kč (dotace tis. Kč, úvěr tis. Kč, IF 200 tis. Kč). Potřeba navýšení činí tis. Kč. Odbor rozvoje a investic v této době nedisponuje potřebnými finančními prostředky k navýšení předmětné akce v rámci úspor vlastní ORJ. Po projednání s finančním odborem je navrženo rozpočtové krytí z investičního fondu dle pravidel tvorby a používání investičního fondu města čl. II. písm. b). Stav volných zdrojů města: Zdroje Stav k Požadovaná úprava (po RM) RO č. částka v tis. Kč Stav po úpravách a zohlednění DR FRR 0 0 rezerva na opravy objektů v majetku města IF úspora běž. výdajů na OSZ (rozpočtová rezerva) daňová rezerva (DR) (ze zrušeného portfolia 16 mil. Kč + FRR tis. Kč + rezerva na opravy objektů v majetku města tis. Kč) rezerva na splátky úvěrového rámce (100 mil.kč) 5 624* * Usnesením ZM k R 2009 finanční prostředky vázány na splátky úvěrového rámce 5

6 Příloha č.1 - Důvodová zpráva TEXTOVÁ ČÁST Důvodová zpráva souhrn nákladů na stavbě: Zateplení a výměna výplní otvorů v ZŠ Školní 862, č.sod 2009/249/0010/dílo/240, pro uplatnění Dodatku č. 1 k SoD Jako základní podklad pro vyjasnění požadavků na VCP předkládáme souhrnou tabulku změn, které je nutno provést, aby dílo mohlo být řádně dokončeno, byly dodrženy technologické postupy, normy prováděcí i technologické, hygienické normy a předpisy, a splněny estetické nároky na vzhled objektů. Upozorňujeme na skutečnost, že níže uvedené práce je nutno provést. Jejich neprovedení může vést k postupnému znehodnocování provedeného díla vlivem přenosu zjištěných poruch v konstrukcích ( statické zajištění a sanace panelů, zatékání střechou atp. ) Provedením těchto prací se dosáhne jak harmonizace s normami platnými v době realizace tak i k nezanedbatelnému zkvalitnění stavby jakož i k zvýšení její užitné a estetické hodnoty. Seznam změn - vícepráce : Č. Popis položky Cena celkem DPH 1 2 Sanace panelů a styků panelů s reprofilací ,- 19% Statické zajištění trhlin D+M nerez šroubovic vč.maltoviny Bruttbond ,- 19% 3 Odsekání vnějších obkladů 1NP ,- 19% 4 Demontáž garnyží v učebnách, kabinetech, jídelně a družině ,- 19% 5 Přeložení spalinové cesty od plyn.kotle v jídelně ,- 19% 6 Změna vnitřního ostění z PPS tl.50mm na PPS tl.70mm ,- 19% 7 Komínová krycí deska do tl.100mm 1 268,- 19% 8 Dodatečné přiteplení vzniklých mezer mezi oknem a průvlakem v 1.NP A ,- 19% 9 Dodávka a montáž podpěrné kce pod parapety nad rámec SoD ,- 19% 10 Demontáž stáv. dřevěného obložení stěn učebny IT 4 488,- 19% 11 Přeložení stávajících sloupků oplocení 5 265,- 19% 6

7 Odbourání části stáv.základu u budovy tělocvičny 6 664,- 19% Zateplovací systémy z PPS desek tl.50mm ( tělocvična, vyrovnání TI tl.130mm ) 8 316,- 19% Vnější omítka silikon tenkovrstvá zatřená(škrábaná)tl.3mm 4 158,- 19% Montáž obkladu flexib.lepidlem do 35ks/m ,- 19% 16 Dodávka obkladu keramického 5 112,- 19% 17 Zdivo z plynosilikát.tvarovek tl.250mm ,- 19% 18 Vyrovnání pilířů YTONG PPS tl.30mm ,- 19% 19 Ošetření zeleně v rámci stavby dle požadavku OŽP ,- 19% 20 Přeložení stávajícího rozvodu VZT vč. Rozvodu chlazení ,- 19% 21 Přesun hmot budovy do 12 m ,- 19% 22 Oprava střešního pláště ,- 19% Celkem vícepráce č bez DPH : ,92,- Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 19% Seznam změn - méněpráce : Č. Popis položky Cena celkem DPH 1 Odpočet ceny - Okna - kování pozice pozice OK/ ,- 19% 2 Odpočet množství - Mozaiková omítka ,- 19% 3 Odpočet množství - Úprava vnitřní distanční okenní lištou (napojení ,- 19% na omítku) 4 Odpočet množství Odstranění izolační přizdívky a svislé izolace 1 749,- 19% Celkem méněpráce č.1 bez DPH: ,- Cena celkem po zápočtech MPC bez DPH ,92,- DPH 19% ,64,- Cena celkem po zápočtech MPC s DPH 19% ,56,- 7

8 Textová část Důvodové zprávy - vícepráce: 1 Sanace panelů a styků panelů s reprofilací ,- 19% Po montáži lešení k jednotlivým objektům bylo přistoupeno k průzkumu stávajícího podkladu a k vytipování míst, která jsou nevyhovující k provádění montáže certifikovaného kontaktního zateplovacího systému z důvodu nesoudržnosti a poškození stávajících podkladů. Snesením nesoudržných vrstev břizolitových omítek se projevilo mnoho poruch obvodových panelů jak ve spojích, tak v rozích budov, kde došlo k separaci krycí vrstvy a následně k obnažení výztuže jednotlivých prvků. Tato místa je bezpodmínečně nutné ošetřit sanačním systémem, aby byla obnažená výztuž panelových prvků chráněna před korozí. Výztuž musí být řádně očištěna, zbavena rzi, prachových částic a následně ošetřena vysokopevnostním můstkem, sloužícím současně jako ochrana výztuže i jako podklad pro reprofilační malty, kterými se provede konečná oprava panelů. Tímto odborným ošetřením postižených prvků dojde k zastavení koroze betonů a degradačních procesů výztuže a následně prodloužení životnosti nosných prvků a podkladu pro kontaktní zateplovací systém. Toto opatření důrazně doporučujeme provést. Tuto položku lze akceptovat jen částečně. Dodavatel VOKD věděl na jakém stavebním systému bude pracovat. Měl možnost před podáním své nabídky provést takové kroky, které by mu poskytly potřebné informace o stavu panelů. Projektantem byla tato plocha, v rozpočtu sanace panelů a styku panelů s reprofilací odhadnuta na 141,850 m 2. Dodavatel ve vícepracech naceňuje dalších 828 m 2., což dělá dohromady 969 m 2. Plocha fasády bez výplní oken a dveří je cca m 2, takže navrhované sanační práce se týkají téměř jedné šestiny této plochy. To by znamenalo, že jedna šestina je nutná k sanaci a tak velký rozsah by byl zjištěn při obhlídce objektu, kterou dodavatel absolvoval před podáním své nabídky, kdy měl možnost na tuto skutečnost reagovat. Investor připouští plochu 180 m 2, kterou je nutné sanovat. 2 Statické zajištění trhlin D+M nerez šroubovic vč.maltoviny Bruttbond ,- 19% Všechny tři objekty školy vykazují značné množství trhlin v obvodovém plášti i v panelových prvcích. Jedná se o trhliny, u nichž se nedá vyloučit, že se již nebudou dále vyvíjet a nezpůsobí tak nestabilitu stávajícího podkadu. Toto by mohlo vést ke vzniku poruch na provedeném zateplovacím systému a časem k jeho znehodnocení jak z estetického, tak funkčního - tepelně izolačního hlediska. Vzhledem k tomu, že není k dispozici potřebné množství času ke sledování trhlin a vyloučení či potvrzení jejich vývoje, je nutné přistoupit k statickému zajištění, pomocí prutů z nerezové oceli do speciální maltoviny. Při takto provedeném zajištění se zamezí dalším pohybům či vývoji trhlin a nedojde k přenosu poruchy na nový kontaktní zateplovací systém.toto opatření důrazně doporučujeme provést. 8

9 Podobný pohled jako v položce jedna. I zde projektant provedl odhad. Investor akceptuje délku 250 mb. 3 Odsekání vnějších obkladů 1NP ,- 19% Z podmínek tepelného auditu i samotné projektové dokumentace vyplývá, že ostění oken mají být zateplena fasádním polystyrenem tloušťky 30mm. Vzhledem k tomu, že ostění oken v 1.NP jsou obložena silnostěným vnějším obkladem a rámy nových plastových oken ( ač ctí rozměry PD) jsou již nyní zapuštěny pod úrovní tohoto obkladu. Po zateplení ostění PPS tl. 30 mm by došlo k tomu, že rám nového okna by byl zcela skryt pod zateplovacím systémem a leckde by i tento zasahoval do křídel oken, závěsů dveří atp. Vzhledem k tomu, že je nutné zachovat tloušťku zateplení dle požadavků PD a tepelného auditu budovy, bude nutno odstranit stávající vnější obklady ostění oken. Tyto obklady bude nutno odstranit plošně i v místech, kde pevně nedrží k podkladu a dochází k odpadávání a to z důvodu stability podkladu pro nový kontaktní zateplovací systém. Tuto položku lze akceptovat. Projektant může pouze odhadnout, zda obklad drží pevně, nebo zda může v některých místech dojít k odpadávání tohoto obkladu. 4 Demontáž garnyží v učebnách, kabinetech, jídelně a družině ,- 19% V učebnách, kabinetech, jídelně a školní družině se na stropech nachází stávající dřevěné garnýže, které ( dle provozovatele ) již nejsou užívány ke svému účelu. Tyto garnýže bude nutno demontovat z důvodu provedení nadokenního ostění z PPS ( falešný trámek ). Konstrukce garnýže brání provedení tohoto estetického detailu, protože pozičně zasahuje do místa, kde má být proveden. Falešný trámek je nutno provést z důvodu zakrytí rozšiřovacích profilů nad okny. Dodavatel měl možnost prohlídky objektu a mohl na tuto skutečnost reagovat. Položku nelze akceptovat. 5 Přeložení spalinové cesty od plyn.kotle v jídelně ,- 19% Na jižní straně fasády se na objektu školní jídelny nachází stávající funkční komín od plynového kotle, umístěného v prostoru 1.PP v budově jídelny. Tato spalinová cesta musí být přeložena, neboť její vzdálenost od současného pláště budovy činí pouze cca 8-10 cm. Vzhledem k tomu, že budova má být zateplena kontaktním zateplovacím systémem tl. 130 mm, bude nutno stávající komín odstavit z provozu, odkotvit od budovy, provést prodloužení vodorovné části komínu a zpět přikotvit na prodloužených konzolách a to tak, aby pod tělesem komínu mohl volně proběhnout zateplovací systém. Tento se do současné mezery mezi pláštěm budovy a spodním lícem komínu nevleze a brání tak provedení zateplení této fasády. 9

10 Tuto položku nelze akceptovat, investor požadoval stejné řešení jako u rozvodu VZT, tedy ponechat stávající a zateplení přiložit ke komínu. Zhotovitel se nabídl, že přeložku provede na své náklady, a takto to bylo odsouhlašeno. Projektant zdůvodnil proč komín na odvod spalin a rozvody vzduchotechniky nenavrhnul zateplit tím, že je to finančně náročné, tato část zateplení by byla asi 10 x dražší, a vzhledem k celkové ploše objektu je efektivní, zateplení pouze dorazit k těmto prvkům. 6 Změna vnitřního ostění z PPS tl.50mm na PPS tl.70mm ,- 19% Po montáži nových plastových oken bylo zjištěno, že projektem uvažovaný falešný trámek v nadpraží tl. 50 mm nebude místy výškově vyhovovat a to z důvodu, že by nedošlo ani k částečnému zakrytí rozšiřovacího profilu okna. Pro provedení stejného detailu nadpraží bude nutno použít PPS větších tlouštěk a to konkrétně tl. 70mm. Tato skutečnost nastala z důvodů rozdílných výšek původních stavebních otvorů. Tato skutečnost nemohla být předvídána, jelikož původní stavební otvory ani okna nejsou v idedální rovině. Nově montovaná plastová okna jsou osazena do roviny, aby nedošlo k nechtěnému estetickému efektu odskákání oken při pohledu na budovu zvenčí. Tímto došlo k tomu, že místy je v interiéru v nadpraží okna prostoru více, než je schopný původně 50mm silný PPS skrýt. Tyto práce musí být provedeny, jinak vznikne silně neestetický detail v nadpraží. Tuto položku lze akceptovat. Projektant nemohl zjistit drobné rozdílné výšky stavebních otvorů, které byly skryté pod omítkou. 7 Komínová krycí deska do tl.100mm 1 268,- 19% Při průzkumu stavu střechy objektu jídelny bylo zjištěno, že stávající komínové hlavy ( z prostého betonu ) jsou vlivem povětrnostních a klimatických vlivů poškozené natolik, že dochází k praskání komínové desky a k odpadávání celých kusů betonu. Doporučujeme provést nové komínové hlavy, vyztužené armovací sítí. Tuto položku lze akceptovat. Poškození komínové hlavy projektant při zpracování projektové dokumentace nezjistil. Proto to není zapracováno do projektu. 8 Dodatečné přiteplení vzniklých mezer mezi oknem a průvlakem v 1.NP A ,- 19% Po demontáži stávajících a osazení nových oken v 1NP budovy A bylo zjištěno, že mezi průvlakem a horní hranou rozšiřovacího profilu okna vzniká mezera 20-25cm 10

11 velká. Okna v 1NP jsou (dle PD) oproti původním oknům menších rozměrů a to z důvodu, že v těchto místech se na fasádě budovy nachází vodorovný odskok dovnitř budovy. Vzniklou mezeru je nutno ošetřit tak, aby v tomto citlivém detailu nedošlo ke vzniku tepelného mostu. Bude nutno tyto mezery dodatečně přiteplit fasádním polystyrenem s důkladným propěnováním případných mezer a provést úpravu vnitřního detailu nadpraží taktéž z PPS, původně plánovaného tl.50mm, nyní více jak 150mm, tak aby bylo přinejmenším dosaženo horního okraje rozšiřovacího profilu okna. Tento detail zamezí vzniku tepelného mostu a jeví se jako nejjednodušší varianta co se provedení i nákladů týče. Doporučujeme toto opatření přijmout. Tuto položku lze akceptovat, jedná se o nepředpokládanou a těžko zjistitelnou skutečnost. Jak bylo zjištěno na místě po odbourání stávajících oken v 1.NP budovy A, je zde atypické řešení průvlaku. Toto projektant nemohl zjistit. 9 Dodávka a montáž podpěrné kce pod parapety nad rámec SoD ,- 19% Při osazování nových plastových oken a přeměření podpůrné konstrukce pro parapety, vyšla najevo skutečnost, že podpůrná konstrukce je místy buď utopená, nebo výškově přesahuje vodorovnou rovinu pro její osazení. Je nezbytně nutné provést vyrovnání podpůrné konstrukce a to demontáží konstrukce a opětovným svařením ve vodorovné poloze vůči ukládací hraně pro parapet. Dodavatel měl možnost prohlídky objektu. Položku nelze akceptovat. 10 Demontáž stáv. dřevěného obložení stěn učebny IT 4 488,- 19% V učebně informačních technologií v budově A je proveden na stěnách a podhledech v nadpraží oken dřevěný obklad který je nutno z důvodu vybourávání stávajících oken a meziokeních vložek zdemontovat a po osazení nových plastových oken a vyzdění meziokeních pilířů Ytong tl. 250 mm namontovat zpět. Stávající okna ani vložky nelze vybourat bez zásahu do dřevěného obložení vč. nosného roštu. Dodavatel měl možnost prohlídky objektu. Položku nelze akceptovat. 11 Přeložení stávajících sloupků oplocení 5 265,- 19% Kolem objektu tělocvičny a jídelny se školní družinou je provedeno oplocení pozemku školy. Toto oplocení je ukončeno nosnými ocelovými sloupky, které jsou v současnosti umístěny v těsné blízkosti obvodového pláště budov. Vzhledem k tomu, že objekty budou zatepleny tepelným izolantem tl. 130mm, bude nutné tyto 11

12 sloupky zdemontovat a zpětně umístit tak, aby mohl být zateplovací systém proveden bez přerušení. Sloupky je nutno odřezat od stávajícího betonového soklu, provést nový kotvící otvor v příslušné vzdálenosti od nového pláště budovy a sloupek znovu umístit. Bez provedení této úpravy není možné zateplovací systém provést vcelku. Opět dodavatel měl možnost prohlídky a mohl na tuto skutečnost reagovat. Položku nelze akceptovat. 12 Odbourání části stáv.základu u budovy tělocvičny 6 664,- 19% Při rozměření rovinatosti podkladu a zakládání zateplovacího systému na budově tělocvičny bylo zjištěno, že stávající základový pás, viditelný nad úrovní upraveného terénu je schodovitě odskočen od líce fasády o cca 13-18cm. Tato nerovnost na fasádě brání založení a provedení zateplení soklu budovy ( tepelný izolant tl. 130mm extrudovaný polystyren ). Je nutno nerovnost základové konstrukce osekat a provést ošetření případně obnažené výztuže vč. reprofilace základu. Dopady na statiku budovy tento zásah nebude mít, neboť se jedná pouze o betonový přelitek, vzniklý při provádění základů budovy ( rozjeté bednění ) Tuto položku lze akceptovat. 13 Zateplovací systémy z PPS desek tl.50mm ( tělocvična, vyrovnání TI tl.130mm ) 8 316,- 19% Vzhledem k tomu, že objekt tělocvičny byl již dříve v rámci rekonstrukce zčásti zateplen, bude nutné provést vyrovnání okenních špalet a pilířů fasádním PPS tl. 50mm. Nově navržený tepelný izolant tl. 130mm by nyní bez dodatečné, výše zmíněné úpravy vytvořil na hraně stávajících sloupů ozub a zateplovací systém by nebylo možno v těchto místech systémově ukončit, nehledě na to, že takto vzniklý detail by byl silně neestetický. Jedná se severní část fasády, která je nejvíce exponovaná v pěší zóně u školy. Tuto položku lze akceptovat, pokud se jedná o místo, které je nejvíce exponované v pěší zóně u školy. Investor souhlasí, aby byl estetický dopad co nejlepší. 14 Vnější omítka silikon tenkovrstvá zatřená(škrábaná)tl.3mm 4 158,- 19% Tato zjištěná vícepráce je vázána na položku č. 13. Jedná se o provedení povrchové úpravy na dodatečně zateplených pilířích severní strany objektu tělocvičny. 12

13 Tuto položku lze akceptovat. 15 Montáž obkladu flexib.lepidlem do 35ks/m ,- 19% V provozu školní jídelny a na WC je zabudován stávající keramický obklad stěn a parapetů. Po vybourání starých oken a meziokenních vložek došlo k snesení části keramického obkladu, který bude nutno doplnit. Obklad musí být doplněn také tam, kde jsou nově vyzděné meziokení pilíře a parapety pod okna ( v provozu kuchyně ). Tyto práce je bezpodmínečně nutné provést, neboť je nutno dodržet předpisy, vyplívající z hygienických norem pro dané provozy. V případě neprovedení by mohlo dojít k potížím při případné kontrole příslušnými kontrolními orgány. Tuto položku lze akceptovat. Projektant nemohl vědět, že dojde k snesení části keramického obkladu, který byl nekvalitně proveden. 16 Dodávka obkladu keramického 5 112,- 19% Tato zjištěná vícepráce je vázána na položku č.15. Jedná se o dodávku materiálu - keramického obkladu stejného typu, jaký je použit v jednotlivých WC a v provozu kuchyně, včetně flexibilního lepidla a spárovací hmoty. Tuto položku lze akceptovat. Váže se na položku č Zdivo z plynosilikát.tvarovek tl.250mm ,- 19% Tato vícepráce byla zjištěna porovnáním položkového rozpočtu (výkazu výměr ) a skutečně provedeného množství zdiva YTONG tl.250mm. Jedná se o několik případů meziokenních pilířů a poprsníkového zdiva, které projektová dokumentace neřeší, ale je nutné je provést, aby nebyly přerušeny práce ( osazování nových plastových oken, provedení zateplovacího systému ). Položka obsahuje dodávku materiálu a montáž. Tuto položku lze akceptovat. Projektant zpracoval projektovou dokumentaci dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Zjištěná skutečnost odpovídá skutečně provedeným pracem a investor ji akceptuje. 13

14 18 Vyrovnání pilířů YTONG PPS tl.30mm ,- 19% Vzhledem k tomu, že tloušťka nově vyzdívaných meziokeních pilířů nesouhlasí s tloušťkou stávajících zdí, na kterých jsou pilíře vyzděny, vzniká na líci zdiva odskok v průměru 30mm a to dle rovinatosti původního poprsníkového zdiva. Tuto nerovnost je třeba eliminovat buď na vnějším líci zdiva nebo na vnitřním líci zdiva. Z technického hlediska je jednodušší a méně nákladné provést toto vyrovnání z vnitřního líce zdiva, neboť nebude zapotřebí provést kotvení fasádního systému delší kotvou, kterou by bylo nutno použít z důvodu navýšení tloušťky tepelného izolantu na vnějším líci. Proto je nutné zdivo Ytong dodatečně dorovnat k stávajícímu zdivu zevnitř a to PPS tloušťky průměrně 30mm ( dle rovinatosti stávajícího zdiva ), provést vyztužení armovací tkaninou vloženou do tmele a teprve potom provést finální úpravu pilířů štukovou omítkou. V případě neprovedení těchto prací vznikne v interiérech budov neestetický detail, který nebude na mnoha místech možno skrýt a bude přiznaný. Tuto položku lze akceptovat. Projektant 3cm rozdíl mezi stávající zdí a nově vyzdívanými meziokenními pilíři nezjistil. Jedná se těžko zjistitelnou skutečnost. 19 Ošetření zeleně v rámci stavby dle požadavku OŽP ,- 19% Vlivem stavební činnosti dojde k dotčení zeleně ( trávníky, stromy, keře ) v areálu školy a jeho blízkém okolí. Dle zástupce OŽP Orlová je třeba zásahy provést citlivě a s odbornou způsobilostí ( kácení keřů, vidlic stromu zasahujících do fasády, ošetření trávníků atp. ). Tato opatření vyvolají vznik nepředpokládaných nákladů. Dodavatel před podáním nabídky provedl obhlídku a viděl, kde a jakém stavu se nachází zeleň a tudíž mohl před podáním nabídky reagovat. Položku nelze akceptovat. Dodavatel měl k dispozici vyjádření odboru životního prostředí, které stanovuje podmínky ochrany zeleně. Viz koordinované stanovisko zn.:ožp/69175/ned ze dne Přeložení stávajícího rozvodu VZT vč. Rozvodu chlazení ,- 19% Na jižní straně fasády objektu jídelny a školní družiny se nalézá stávající rozvod VZT ( z provozu kuchyně ) vč. silnoproudých rozvodů k VZT náležících a rozvodů chlazení. Rozvod silnoproudu a chlazení se nalézá takéž na atikovém plechu jižní strany jídelny a je sveden k VZT jednotkám umístěných na střeše. Vzhledem k tomu, že pod svislým rozvodem VZT na stěně není dostatek místa pro provedení 14

15 zateplovacího systému tl. 130mm, navrhujeme demontáž stavájících rozvodů, prodloužení vodorovné části trub VZT, nastavení rozvodu chlazení, dodávku delších nosných konzolí a opětovnou montáž VZT na stěnu. Zároveň s tím je vhodné demontovat i vodorovný rozvod silnoproudu a chlazení na atikovém plechu a to z důvodu demontáže plechu a montáže nových klempířských prvků na střeše. Současný stav umožňuje provést zateplovací systém pouze ke krajům výše uvedených rozvodů VZT. Tuto položku není možné akceptovat. Na kontrolním dnu bylo dohodnuto, že stávající rozvody VZT budou zachovány a zateplení bude k nim doraženo. Viz bod Přesun hmot budovy do 12 m ,- 19% Přesuny hmot se vztahují ke všem výše uvedeným pracem a jsou naceněny v souladu s uzavřenou SoD Tuto položku lze akceptovat. Pokud jsou vícepráce, je zvýšen objem přesunu hmot. 22 Oprava střešního pláště ,- 19% Při zahajení stavebních prací na střeše při odkrývání stávajícího souvrství střechy a z následně provedených sond vyplynuly následující skutečnosti. Na střeše je větší množtví kačírku, než bylo původně předpokládáno. Navíc je kačířek znečištěn náletovými travinami, mechy a lokálně i keři. Po provedení nové skladby střechy bude kačírek vhodné vyčistit vyprat a ošetřit proti zarůstání mechem. V mezerách mezi deskami a v zámcích původní tepelné izolace je zapadané velké množství různych frakcí kačírku a štěrku. Je nezbytně nutné kačírek z mezer mezi deskami odstranit, protože střecha z tohoto důvodu neplní svoji tepelně izolační funkci a v případě překrytí novou tepelně izolační vrstvou XPS 120mm by docházelo ke vzniku tepelných mostů. Při demontáži stávající tepelné izolace se přepokládá poškození cca. 40% plochy původní tepelné izolace, která bude muset být nahrazena. Na základě provedených sond do střešního pláště bylo konstatováno, že stávající hydroizolace je degradovaná a není soudržná ve spojích. Vzhledem ke stavu hydroizolace je zřejmé, že již dostatečně neplní svoji hydroizolační funkci. Zároveň také hydroizolace, která je vytažená svisle na atiky je poměrně degradovaná, ve spojích netěsná a tvoří se na ní bubliny. Tyto hydroizolace bude třeba vyspravit (přetavení netěsných a popraskaných spojů ) a po opravě provést zpětnou montáž původní tepelné izolace. Následně bude provedena nová, tepelně izolační vrstva z XPS tl. 120mm a na tuto bude provedena nová hydroizolační vrstva z folie Firestone, včetně provedení napojení všech detailů (komínky, komíny, světlíky, atiky, střešní vtoky) V případě neprovedení těchto prací hrozí nebezpečí, že při zatékání střechou, bude nutné demontovat nově provedené tepelněizolační vrstvy, vč. geotextilií a přemístění 15

16 kačírků, což je krajně neekonomický způsob řešení opravy. Provedením těchto prací bude docíleno 100% funkčnosti tepelněizolační a hydroizolační. Doporučujeme tyto práce provést. Investor si je vědom stavu střešního pláště, ale z finančních důvodů navrhuje opravu střešního pláště pouze objektu hlavní budovy A1+A2. Projektant provedl při zpracování projektové dokumentace průzkum střešního pláště, a v té době nebyla tato skutečnost zjištěna. Celkem součet za VCP bez DPH ,92,- Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH Textová část Důvodové zprávy Méněpráce, odpočty : 1 Odpočet ceny - Okna - kování pozice pozice OK/ ,-,- 19% Odpočet ceny z důvodu změny technického řešení okenní sestavy, pozice OK7. 2 Odpočet množství - Mozaiková omítka ,- 19% Odpočet množství mozaikové omítky soklu. ( 63m2 ) Narovnání rozpočtu do skutečnosti. 3 Odpočet množství - Úprava vnitřní distanční okenní lištou (napojení na omítku) ,- 19% Odpočet množství vnitřních začišťovacích okenních lišt ( 112mb ) Narovnání rozpočtu do skutečnosti. 16

17 4 Odpočet množství Odstranění izolační přizdívky a svislé izolace 1 749,- 19% Odpočet množství izolačních přizdívek (11m2) Narovnání rozpočtu do skutečnosti. Celkem součet za MPC bez DPH ,- Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH Investor akceptuje soupis méněprací v celkové výši ,- bez DPH, (s 19% DPH ,-Kč). Za zhotovitele: VOKD a.s., Nákladní 1/3179, OSTRAVA, Moravská Ostrava Zpracovali : p. Kramoliš Martin, stavbyvedoucí HS12 Ing. Hrbáč Ivo, vedoucí střediska HS12 Předkládá : Za investora: ORI V Ostravě

18 Příloha č.2 Č. Kód položky Název MJ Vícepráce množství Jednotková cena Cena celkem Úprava investora 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 Sanace panelů a styků panelů s reprofilací m2 828,00 931, , ,00 2 sanace Statické zajištění trhlin -D+M nerez šroubovic vč.maltoviny Bruttbond mb 753,00 240, , , Odsekání vnějších obkladů 1NP m2 120,00 91, , , Demontáž garnyží v učebnách, kabinetech, jídelně a družině m2 573,00 101, ,00-5 Přeložení spalinové cesty od plyn.kotle v jídelně Kpl 1, , , Změna vnitřního ostění z PPS tl.50mm na PPS tl.70mm mb 52R01 235,65 55, , , Komínová krycí deska do tl.100mm m2 2,10 603, , , Dodatečné přiteplení vzniklých mezer mezi oknem a průvlakem v 1.NP A m3 27, , , , Dodávka a montáž podpěrné kce pod parapety nad rámec SoD mb 152,00 518, , Demontáž stáv. dřevěného obložení stěn učebny IT m2 44,00 102, , Přeložení stávajících sloupků oplocení ks 3, , ,00-12 Odbourání části stáv.základu u budovy tělocvičny m3 2, , , ,00 Zateplovací systémy z PPS desek tl.50mm ( tělocvična, vyrovnání TI tl.130mm m2 ) 22,00 378, , , Vnější omítka silikon tenkovrstvá zatřená(škrábaná)tl.3mm m2 22,00 189, , , Montáž obkladu flexib.lepidlem do 35ks/m2 m2 27,00 370, , ,00 16 Dodávka obkladu keramického m2 28,40 180, , , Zdivo z plynosilikát.tvarovek tl.250mm m3 3, , , , Vyrovnání pilířů YTONG PPS tl.30mm m2 172,00 357, , ,00

19 19 Ošetření zeleně v rámci stavby dle požadavku OŽP Kpl 1, , ,00-20 VZT Přeložení stávajícího rozvodu VZT vč. Rozvodu chlazení Kpl 1, , ,00-99 Přesun hmot Přesun hmot budovy do 12 m t 27,00 445, , ,00 NUS Náklady na umístění stavby CELKEM bez DPH : , ,80 DPH 19% , ,37 CELKEM včetně DPH : , ,17 19

20 Živičná krytina - demontáž Příloha č.3 Úprava investora Název MJ množství jedn.cena celkem úprava 51.59% Odstranění povlakové krytiny - všech vrstev m2 690,00 185,00 Kč , ,64 Odvoz a likvidace asfaltové lepenky t 7, ,00 Kč , ,24 Živičná krytina - montáž Oprava poškozené lepenky, odstranění bublin a srovnání povrchu m2 790,00 98,00 Kč , ,98 Asfaltová lepenka těžká s vložkou m2 790,00 105,00 Kč , ,91 Fólie Firestone dodávka a montáž v ploše střechy m ,00 847,00 Kč , ,00 Fólie Firestone dodávka a montáž detailů kolem světlíků, komínků, střešních vtoků a atik kpl 1, ,00 Kč , ,58 Izolace tepelné Demontáž a zpětná montáž původní tep. Izolace m ,00 138,00 Kč , ,00 Doplnění zničené původní tepelné izolace m3 98, ,00 Kč , ,54 Vyčištění plochy střechy pod původní tep. Izolací m ,00 11,00 Kč , ,00 Běžné stavební práce Příplatek za manipulaci se zatěžovací vrstvou tl. nad 50mm m ,48 88,00 Kč , ,82 Vyčištění zátěžové vrstvy m ,48 39,00 Kč , ,26 Perforace původní střešní krytiny Kpl 1, ,00 Kč , ,00 Přesun hmot Přesun hmot v budovy do 12 m kpl 1, , , ,35 Náklady na umístění stavby Zařízení staveniště kpl 1, , ,00 - Poznámka: Zateplení střechy objektu hlavní budovy (A1+A2) STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Celkem bez DPH , ,30 DPH základní , ,92 Celkem s DPH , ,22

CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení. U... XXX/4, Praha 9

CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení. U... XXX/4, Praha 9 Rekapitulace CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení Objekt: Objednatel: Zhotovitel: U... XXX/4, Praha 9 Společenství vlastníků jednotek Zateplovací systémy s.r.o. 1. str. z 6. ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY s.r.o.

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

Předmět, způsob a rozsah provedení díla

Předmět, způsob a rozsah provedení díla Zateplení jižní strany domu č.p. 2685, 2686 a 2687 v ulici Pod Holým vrchem v České Lípě Předmět, způsob a rozsah provedení díla Předmět provedení díla: Provedení zateplení jižní strany obvodového pláště

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Zakázka číslo: 2010-10888-ZU Výkaz výměr PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: srpen 2011 Zpracoval: Pavel Soukup ATELIER DEK TISKAŘSKÁ

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku Místo: Datum: 23.07.2014 Objednavatel: Statutární město

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 04 IUSy-Správa počítačové sítě Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2012-069a Realizace opatření úspor ener.kntb

Více

ZŠ Na Šumavě - Jablonec n.n. zateplení učebnového pavilonu-c

ZŠ Na Šumavě - Jablonec n.n. zateplení učebnového pavilonu-c ZŠ Na Šumavě - Jablonec n.n. zateplení učebnového pavilonu-c Rekapitulace: 1) Navýšení odstranění azbestu 2) Lešení 3) Odstranění L profilů - nadpraží oken, vybourání bet parapetů 4) Vyzdívky meziokenních

Více

Odpověď GP na doplňující informace č.1

Odpověď GP na doplňující informace č.1 Odpověď GP na doplňující informace č.1 Akce: Zateplení budovy ZŠ Tyršova 1.stupeň, Rumburk Dne 31.5.2016 a dne 1.6.2016 byla GP doručena žádost o poskytnutí doplňujících informací ze strany uchazeče ve

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet: 10001200 REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE Název objektu : JKSO : S02 REVITAL PROSTOR ÚSTAV 423, INVESTICE Název stavby : SKP : 10001200 REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Dodatečné práce na zateplení MŠ Velká Okružní čp. 1343/8 Duchcov KSO: CC-CZ: Místo: Duchcov Datum: 11.10.2013 Zadavatel: Město Duchcov Uchazeč: Vyplň údaj Projektant: BIOPLAN

Více

Zápis z kontrolního dne č.2 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 29.7.2014 v MŠ Ratibořická

Zápis z kontrolního dne č.2 na akci Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken konaného dne 29.7.2014 v MŠ Ratibořická Zápis z kontrolního dne č.2 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 29.7.2014 v MŠ Ratibořická 1) Účastníci jednání: technický dozor stavebníka Ing. Kejmar Radek - tel.

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy F a G 2 u budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma

Více

Č.j. KRPB-12131-50/ČJ-2015-0600VZ Brno 19. února 2015 Počet listů: 4

Č.j. KRPB-12131-50/ČJ-2015-0600VZ Brno 19. února 2015 Počet listů: 4 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE varu Č.j. KRPB-12131-50/ČJ-2015-0600VZ Brno 19. února 2015 Počet listů: 4 Dodatečné informace XVI. k zadávacím podmínkám veřejné zakázky - odpověď na dotazy

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 1513 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Ing. Jan Červinka Základ pro sníženou DPH: Snížená DPH Základ pro základní DPH: Základní DPH 15 % 15 % 21

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Stavba: N170501 Objednatel: Státní pozemkový úřad IČO: 01312774 Husinecká 1024/11a 13000 Praha-Žižkov DIČ: Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. IČO: 25585142 69156 Vypracoval: U Zbrojnice

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 28.7.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.9.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Vodovodní řad Šrámkův

Více

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA s.r.o. PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY ul. 28. října 66/201 709 00 Ostrava - Mariánské Hory F.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA SANACE BALKONŮ HLAVNÍ TŘÍDA 583/105

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších Cenová nabídka Objednatel: SVJ Fantova 9,9,9 Zhotovitel: Jan Šugár WISNIOWSKI ČECHY,Útulná 0/,Praha 0 Akce: BD ul. Fantova 9 9, Praha Stodůlky Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba: 1250 Rekonstrukce balkonů Líšeň Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: 60167 Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 Brno IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Vypracoval: Základ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZATUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZATUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013 V Písku dne 06.02.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZATUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Plavecký stadion Písek opravy NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo 1. bere na vědomí materiál o navrhovaných

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace Hradec Králové - výměna oken a balkónových dveří, oprava lodžií - ubytovna zaměstnanců Třebeš Demontáž a montáž zábradlí balkónu Práce zahrnuje demontáž a snesení zábradlí do vyhrazených

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22 A B C D OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C.4 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES M 0 DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ. 1 PŮDORYS 1NP M 2 PŮDORYS 1NP

Více

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu podle 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu podle 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. Správa majetku města Příbor s.r.o., Freudova 118, 742 58 Příbor V Příboře dne 29.6.2011 Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu podle 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. Název veřejné zakázky:

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 12/2009 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Identifikace stavby 2. Stavební pozemek 3. Provedené průzkumy 4. Požadavky dotčených orgánů 5. Splnění obecných požadavků na výstavbu 6. Splnění podmínek územního plánování

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

Věc: Dodatečná informace (v pořadí druhá) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Instalace OZE a snížení energetické náročnosti MŠ, ZŠ Mělnické Vtelno

Věc: Dodatečná informace (v pořadí druhá) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Instalace OZE a snížení energetické náročnosti MŠ, ZŠ Mělnické Vtelno Věc: Dodatečná informace (v pořadí druhá) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Instalace OZE a snížení energetické náročnosti MŠ, ZŠ Mělnické Vtelno Veřejný zadavatel: Obec Mělnické Vtelno Vážení uchazeči,

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

Podkladem pro zhotovení návrhu je prohlídka a průzkum objektu z 2014.

Podkladem pro zhotovení návrhu je prohlídka a průzkum objektu z 2014. TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ - SKLADBY Cílem navrhovaného řešení je odstranění příčiny zavlhání objektu a vytvoření dodatečných bezesparých izolací s ohledem na charakter objektu a způsob jeho budoucího využití.

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

REKAPITULACE. Rekapitulace Strana: 1. Rekapitulace cen stavebních objektů. List v tomto sešitě. celkem. P.č. Typ Kód objektu Název objektu

REKAPITULACE. Rekapitulace Strana: 1. Rekapitulace cen stavebních objektů. List v tomto sešitě. celkem. P.č. Typ Kód objektu Název objektu Rekapitulace Strana: 1 REKAPITULACE Rekapitulace cen stavebních objektů P.č. Typ Kód objektu Název objektu 1. S 323 Praha Zateplení objektu Bochovská 560-564 List v tomto sešitě celkem 2. Č 1.3 1.3 - Zateplení

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Baumit Tepelně izolační systémy Technické detaily pro provádění Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Březen 009 www.baumit.cz Obsah:. Všeobecné zásady.. Montáž hmoždinek

Více

Městská část Praha - Ď áblice Rada městské části USNESENÍ č. 200/15/RMČ Rada po projednání I. schvaluje II. pověřuje

Městská část Praha - Ď áblice Rada městské části USNESENÍ č. 200/15/RMČ Rada po projednání I. schvaluje II. pověřuje Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 5. zasedání dne 19. 10. 015 USNESENÍ č. 00/15/RMČ K dodatku č. 3 SoD se společností Krostav na Stavební úpravy ZŠ Praha - Ďáblice Rada po projednání I. schvaluje

Více

Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40

Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40 Příloha č. 3 - výkaz výměr Poř. Alter. kód Popis MJ výměra Jcen Cena J/hmot. Hmotn. Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40 0062: Omítky vnější 77,40 1. 622325203/R Oprava vnějších ploch

Více

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22. 6. 2011 na akci

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22. 6. 2011 na akci KUJIP00ZGJAG DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22. 6. 2011 na akci Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Jihlava - gynekologicko-porodnický pavilon" Smluvní strany

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny V Bytovkách 803, Uhříněves, okres Praha D.1.2.b TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS V Praze 09.2014 Ing. Miroslav Zimmer Obsah A PODKLADY...

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

, , , , , ,00. m3 1, ,00 910, , , , , , ,56

, , , , , ,00. m3 1, ,00 910, , , , , , ,56 3436 4 3436 7 7679955 7 obezdění klinkrem v m původní komín nový komín v 4,5 m -8,6 Zdivo komínů a ventilací z cihel plných Klinker dl 9 mm pevnosti P 6 na MVC včetně spárování m3,675,45*,75*,675 Prefabrikovaná

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014041 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: 00063754 Městská část Praha 7 CZ00063754 Zhotovitel: 26186896 GLOBSTAV s.r.o. CZ26186896 Projektant: Zpracovatel: Fulín, Ra Náklady z rozpočtů

Více

ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice

ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍHO POVOLENÍ ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice Město Osek Zahradní č. 246Radniční 1 417 05 Osek Požárně bezpečnostní řešení 04/2010 Ing.Zábojník... Počet

Více

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák D.1.1.A TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava hydroizolace spodní stavbyy bytového domu v ulici ŠKOLNÍ 669, Neratovice Odpovědný projektant: Ing. Radek Novák. Hlavní inženýr projektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba. Profirevit

Více

BUDOVA C A D SKLADBA KONSTRUKCÍ. Prosinec 2011 souprava čís. : vypracoval: Ing. Radek Maleček příloha čís. :

BUDOVA C A D SKLADBA KONSTRUKCÍ. Prosinec 2011 souprava čís. : vypracoval: Ing. Radek Maleček příloha čís. : STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI BÝVALÉHO AREÁLU AGADOS PRO POTŘEBY TECHNICKÝCH SLUŽEB VELKÉ MEZIŘÍČÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

Vodojem Humpolec 2 x 1.500 m 3 - Kontrolní rozpočet - PK

Vodojem Humpolec 2 x 1.500 m 3 - Kontrolní rozpočet - PK Vodojem Humpolec 2 x 1.500 m 3 - Kontrolní rozpočet - PK Položka Popis jednotka množství jednotková cena cena celkem Přípravné, související a dokončující 3. práce a dodávky 3.1. Vybudování, provozování

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm

SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm P1 1.NP (přízemí chodba) PODLAHA 1.NP - ker.dl. tl. mm Keramická dlažba protiskluzová R 10 s vnitřním oblým soklíkem,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY:

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY: OBSAH ZPRÁVY: 1. ÚČEL ZMĚNY STAVBY... 3 2. ARCHITEKTONICKÉ A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ... 3 3. ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM, DENNÍ OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ... 3 4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY... 3 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Více

Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK

Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK Stavba : Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem Část projektu : Stavební a statická STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK Teplice 05/2013 Vypracoval : Ing. Jan Slavata 2 1.Výchozí

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

D1.1.1 + D1.2.1-Technická zpráva

D1.1.1 + D1.2.1-Technická zpráva Sanace hydroizolace obvodových zdí č. Zak: 1498-3/14 Požární stanice v Děčíně č. výkr.: D1.1.1 D1.2.1 Provaznická 1394, Děčín III. D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Více

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 1/2010 05.01.2010 bylo odsouhlaseno vypuštění dveří mezi schodištěm a učebnou výtvarné výchovy a za ně bude provedena výměna dveří z 2. NP do 3. NP 05.01.2010 dohodnuty detaily zateplení obvodového střešního

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Datum: Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 10 % DPH 10 % Základ pro DPH 20 % DPH 20 % Cena celkem za stavbu Rozpočtové

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7

Stavební rozpočet. Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Stavební rozpočet Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Druh stavby: oprava Začátek výstavby: Projektant: PA Půbal a Rosenberg Lokalita: Praha

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Objekt MŠ Chodovická, Praha 20 - Horní Počernice Objekt: I.etapa příprava stavby,terén.úpravy,hrubá stavba,část ZTI,okna Datum: 14.6.2010 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis

Více

VNITŘNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY ZŠ PLHOV

VNITŘNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY ZŠ PLHOV TEL.: 0441/433158; FAX: 0441/433158 PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod VNITŘNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY ZŠ PLHOV STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P.1186 NÁCHOD PLHOV, PŘÍKOPY 1186 DOKUMENTACE PROVÁDĚNÍ STAVBY AST

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00 1. Specifikace všech klempířských prvků jedná se o žárově pozinkovaný plech tl. 0,6 mm, opatřený vrstvou měkčeného PVC. Musí být zajištěna dokonalá adheze mezi plechem a PVC vrstvou vhodně ošetřený plech,

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma střech

Více

Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem

Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem Ing. Pavel Štětka - projektování staveb, inženýrská činnost.. ičo: 62755366 TECHNICKÁ ZPRÁVA Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem OPRAVA ČÁSTI STŘEŠNÍ KRYTINY Objednatel:

Více

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o. Stavební rozpočet Název stavby: Park sanatoria v Jablunkově obnova zpevněných ploch Doba výstavby: Objednatel: Sanatorium Jablunkov, a.s. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Více

Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 80259/2013 Mgr. Tvrzová/kl. 218 22. 11. 2013

Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 80259/2013 Mgr. Tvrzová/kl. 218 22. 11. 2013 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor majetkový Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Všem zájemcům o veřejnou zakázku Tazateli zasláno prostřednictvím DS Zveřejněno na profilu zadavatele Váš dopis značky/ze

Více

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD KROKVEMI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD KROKVEMI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ min. 50mm min.100 ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD MI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ KONTRA 1. VRSTVA IZOLACE ROCKWOOL MEZI MI : 160 mm 40mm 160 50 POZEDNICE 180140mm OKAPNIČKA HYDROIZOLACE

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa Projektant: ASPOeu s.r.o., Hrnčířská 859/84, 470 01 Česká Lípa Poznámka: 260428 CZ00260428 28752007 CZ28752007 28720491

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Přehled výchozích podkladů. 2. Předmět projektu. 3. Základní údaje o objektu. 1. Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Přehled výchozích podkladů. 2. Předmět projektu. 3. Základní údaje o objektu. 1. Identifikační údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje NÁZEV STAVBY : Zateplení objektu MŠ Míkovice, Uherské Hradiště MÍSTO STAVBY : U Mlýna 251, Uh.Hradiště-Míkovice INVESTOR : Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních -2-793 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA A. KONSTRUKCE A PRÁCE HSV 1. Zemní práce Budou provedeny výkopy pro okapové chodníky a pro základy. Provedou se ručně a to v hornině 3. Odvoz zeminy se provede

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava fasády objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7.

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava fasády objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7. Stavební rozpočet Název stavby: Oprava fasády objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Druh stavby: oprava Začátek výstavby: Projektant: PA Půbal a Rosenberg Lokalita: Praha

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje: A.1.1 Údaje o stavbě: a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 b) Místo stavby: ul. Hlavní

Více