ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KŘIVOKLÁTSKO - SLEDOVÁNÍ VÝVOJE KRAJINY NA STARÝCH MAPÁCH DEVELOPMENT OF LANDSCAPE ON OLD MAPS (REGION OF KŘIVOKLÁT) Vedoucí práce: Ing. Růžena ZIMOVÁ, Ph.D. Katedra mapování a kartografie květen 2011 Miroslav KOPECKÝ

2 ZDE VLOŽIT LIST ZADÁNÍ Z důvodu správného číslování stránek

3 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Křivoklátsko - Sledování vývoje krajiny na starých mapách jsem vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací. V Praze dne (podpis autora)

4 PODĚKOVÁNÍ Chtěl bych poděkovat vedoucí práce Ing. Růženě Zimové, Ph.D. za připomínky, pomoc při zpracování této práce a poskytnutí některých užitečných materiálů včetně mapových listů vojenských mapování. Dále bych chtěl poděkovat doc. PhDr. Václavu Matouškovi, CSc. především za rady ohledně historie Křivoklátska. Velký dík patří Státnímu oblastnímu archivu v Praze, kde mi bylo umožněno bezplatně pořídit snímky nalezených map, a Zeměměřickému úřadu za poskytnutí povinných císařských otisků stabilního katastru pro Nový Jáchymov.

5 ABSTRAKT Úkolem práce je ukázat staré mapy jako užitečný zdroj informací při studiu regionální minulosti. Pro lokalitu Křivoklátska jsou prezentovány mapy a datové zdroje vhodné pro sledování vývoje dané oblasti v 19. století zejména v souvislosti s postupující industrializací. Mapy historických vojenských mapování byly v prostředí ArcGIS využity jako podklad pro vizualizaci vybraných tematických vrstev a tvorbu mapových příloh. KLÍČOVÁ SLOVA staré mapy, vývoj krajiny, Křivoklátsko, Fürstenberské panství ABSTRACT The goal of this thesis is to show old maps as a useful source of information while studying the regional history. For the Křivoklat region there are presented maps and data sources appropriate for observing of development in the 19th century, particularly in relation to advancing industrialization. Maps of historical military surveys were used in ArcGIS enviroment as a source of thematic layers visualization and map supplement creation. KEYWORDS old maps, landscape development, Křivoklátsko, Fürstenberg estate

6 Obsah Úvod 8 1 Křivoklátsko v 19. století Vymezení území O rodu Fürstenberků Křivoklátské hospodářství Mapové zdroje vhodné ke studiu krajiny Online mapové zdroje Archiválie ČÚZK Mapový portál VÚGTK Oldmaps - Staré mapy Národní geoportál INSPIRE Server Deskové hry Mapové servery na FSv Mapy.cz Srovnání mapových serverů Klasický přístup Archiv Historický atlas Fürstenberské panství na starých mapách Celoplošná mapování I. vojenské mapování ( ) Stabilní katastr (Čechy ) II. vojenské mapování ( ) III. vojenské mapování ( ) Lesnické mapy Lesní správa - porostní mapy (1891) Ostatní mapy

7 3.3.1 Přehledový plán panství (1813) Kreibichova mapa Rakovnického kraje (1821) Velkostatek Křivoklát - situační plán (1826) Velkostatek Křivoklát - situační plán (1830) Generální mapa Fürstenberského majetku (po 1850) Mapa okresu Křivoklátského (kolem 1861) Silniční mapa okresu Křivoklátského (nedatováno) Tvorba tematických vrstev Postup Problém datace Nový Jáchymov - vývoj obce na mapách 37 Závěr 42 Literatura 43 Citace k mapovým zdrojům 45 Seznam zkratek 46 Seznam příloh 50 A Elektronická příloha (CD) 51 B Tištěné externí přílohy 52

8 ÚVOD Úvod Ještě poměrně nedávno byly staré mapy dostupné jen prostřednictvím archivů, historických atlasů či výstav. S rozvojem počítačové techniky a reprografických postupů se však tato mnohdy umělecká díla dostala především díky internetu mezi širší veřejnost. Jedním z cílů této práce je nabídnout některé možnosti, jak získat zdarma přístup ke starým mapám prostřednictvím webového prohlížeče. Nevylučuje ovšem ani klasický přístup k archiváliím prostřednictvím archivu. Křivoklátsko 1, tedy území, ke kterému jsou zde uvedené mapy vztaženy, bylo zvoleno z podnětu pana doc. Matouška z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, který se zdejší historií dlouhodobě zabývá. Časově je pak tato práce zasazena do 19. století, neboť v této době nedochází jen k rapidnímu rozvoji geodetických (potažmo mapovacích) technik, ale i k celkovému rozvoji lidské společnosti, kde jedním z hlavních hybatelů byla průmyslová revoluce. Všechny tyto aspekty se projevily mimo jiné právě i v soudobých mapách a my tak máme dnes možnost se dozvědět jakým vývojem si prošla krajina, kterou známe dnes. Předposlední kapitola nabízí možnost využití vojenských mapování ke tvorbě tematických vrstev a problematiku s tím spojenou. Nakonec se práce v krátkosti věnuje vývoji obce Nový Jáchymov, jak byla v průběhu 19. století zachycena na mapách. V úvodu je také nutné si ujasnit rozdíl mezi pojmy stará a historická mapa. Pod pojmem stará mapa se rozumí mapové dílo vzniklé v minulosti a zachycující tehdejší, dnes již neaktuální, stav krajiny. Dalším, nepsaným pravidlem, pro označení mapy jako staré je její stáří alespoň sta let. Naopak historická mapa se v době svého vydání zabývá stavem krajiny již (dávno) minulým a nezávisí tedy na datu jejího vzniku ([8], s ). Tato práce se zabývá především mapami starými 2. 1 Nebo také Fürsenberské panství či Velkostatek Křivoklát. Ačkoliv je jistě mezi těmito pojmenováními jistý rozdíl v rozsahu území a doby, jsou pro zjednodušení v této práci považovány za synonyma. 2 Zde si autor práce dovoluje upozornit na faktickou chybu, která se vyskytuje na serveru kde pod označením vrstvy Historická návštěvník nalezne mapy II. vojenského mapování, tedy mapy staré, nikoliv historické. 8

9 1. KŘIVOKLÁTSKO V 19. STOLETÍ 1 Křivoklátsko v 19. století Technologický pokrok se již po několik století stal nedílnou součástí společenského vývoje. Průmyslová revoluce, která se na přelomu 18. a 19. století dostala i do českých zemí, s sebou nesla i rozvoj a navýšení výroby nejrůznějších produktů. Nejinak tomu bylo na Křivoklátsku, kde kombinace nalezišť železné rudy, dostatek vody a hlubokých lesů Fürstenberského panství vedla k rozvoji především železářského průmyslu. 1.1 Vymezení území Křivoklátsko je kraj, který se nachází zhruba v trojúhelníku měst Rakovník, Beroun a Kladno. Přesnější vymezení území, které bylo spravováno Fürstenberky, bylo pro potřeby této práce stanoveno na základě vyobrazení Generální mapy Fürstenberského majetku (3.3.5). Umístění v rámci České republiky je vyobrazeno na obrázku 1.1. Obr. 1.1: Poloha bývalého panství Fürstenberků v rámci ČR 9

10 1. KŘIVOKLÁTSKO V 19. STOLETÍ 1.2 O rodu Fürstenberků Pod správu rodu Fürstenberků přešlo tehdejší panství v první polovině 19. století, kdy jej od rodu Valdštejnů odkoupili. Nejvýznamějšími představiteli byl Karel Egon I. ( ), osvícenec, který například neuznával robotu, považoval ji jako přežitý institut, a především jeho vnuk, Karel Egon II. ( ). Pod jeho správou dosáhlo fürstenberské hospodářství největšího rozkvětu [5]. V roce 1929 bylo panství i s hradem Křivoklát prodáno československému státu, zbylý majetek byl v rámci Benešových dekretů znárodněn. 1.3 Křivoklátské hospodářství Jak už bylo výše zmíněno, hlavní hybnou silou Fürstenberského hospodářství bylo železářství a hutnictví. Historie obcí Stará Huť, Nová Huť, Roztoky u Křivoklátu či Nový Jáchymov (více kap. 5) jsou spjaty s dobýváním a zpracováváním železné rudy. Věhlasu získala především umělecká litina. Dalším tradičním řemeslem bylo uhlířství. Pálení dřevěného uhlí pro železářské podniky samozřejmě tomuto odvětví lidské činnosti jen prospívalo. Samostatnou kapitolu v hospodářství Křivoklátska zaujímá lesnictví a s tím spjatá myslivost ([12], s ). Za zmínku také stojí pražsko-lánská koněspřežná železnice. Druhá nejstarší železnice v kontinentální Evropě končila právě v křivoklátských lesích. Po ní se do Prahy vozilo převážně dřevo, později i uhlí. Celkově však dráha nebyla rentabilní, a tak sloužila v původní podobě pouze do 60. let 19. století ([4], s. 249), kdy byla část od Rynholce dále ponechána svému osudu. 10

11 2. MAPOVÉ ZDROJE VHODNÉ KE STUDIU KRAJINY 2 Mapové zdroje vhodné ke studiu krajiny Tato kapitola se zabývá možnostmi, jak získat přístup ke starým mapám. Nabízí tak náhled na některé dostupné mapové zdroje, které jsou použitelné ke studiu vývoje české krajiny. 2.1 Online mapové zdroje Odkazy a popis serverů se vztahuje k období tvorby této práce (duben 2011). Prohlížení map bylo testováno na aktuálních verzích internetových prohlížečů Mozilla Firefox 4.0, Internet Explorer 9.0 a Google Chrome. Z vlastní zkušenosti totiž použití starší verze některého z výše zmíněných prohlížečů nebo neaktuálního ovladače flashe nemusí zaručit plnou funkčnost některých aplikací. Souhrnný přehled dostupnosti vybraných map online je k dispozici v tab Archiválie ČÚZK První možností je mapový server (obr. 2.1), který je provozován ČÚZK - Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Zde jsou formou online prohlížení k dispozici naskenované císařské otisky mapových listů stabilního katastru a toposekce speciálních map III. vojenského mapování. V praxi to vypadá tak, že v případě zvolení map stabilního katastru se otevře nové okno intenetového prohlížeče s přehledovou mapou České republiky, kde se po postupném přibližování objeví hranice jednotlivých katastrálních území. Po vybrání území se v dolní části okna nabídnou jednotlivé rastry mapových listů k prohlížení. Velmi podobně tomu tak je i v případě listů vojenského mapování, ale zde se nabídne přehled celého rakousko-uherského mocnářství s přístupnými, zeleně podbarvenými, sekcemi. Samozřejmě zde nechybí ani stručný komentář k těmto mapovým dílům. Určitě i nejednoho potěší přítomnost legendy k mapám v českém jazyce. Dále je zde online k dispozici sbírka naskenovaných map a plánu do roku 1850 formou fotogalerie. Všechny tyto mapy, včetně aktuálních mapových děl, se dají formou rastrů zakoupit v internetovém obchodě ČÚZK, přičemž pro potřeby studentů jsou poskyto- 11

12 2. MAPOVÉ ZDROJE VHODNÉ KE STUDIU KRAJINY Obr. 2.1: Archiválie ČÚZK, ukázka webových stránek vány do určitého množství zdarma. Toho také bylo využito pro získání povinných císařských otisků Nového Jáchymova, zmíněných v kapitole Mapový portál VÚGTK Také Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK) má na svých stránkách (obr. 2.2) zveřejněny staré mapy. Zde jsou prostřednictvím webové aplikace Zoomify (běží přímo v prohlížeči) zpřístupněny mapové listy Müllerových map Čech a Moravy, speciální mapy III. vojenského mapování či mapy krajů (Müller, Kreibich, Schenkl). Opět se zde také, jako v přechozím případě, nachází sbírka nejrůznějších map a plánů. Ovládání aplikace Zoomify je intuitivní, protože nabízí pouze funkce oddálení/přiblížení či směrový posun výřezu mapy. Ke všem výše zmíneným mapám je připojen i stručný a zajímavý popis. Dále je zde k dispozici sofistikovanější webová aplikace Mapserver, která nabízí práci s georeferencovanými mapami Müllerova mapování či speciálními mapami ve formě vrstev. Mimo jiné zde ještě funguje i vrstva II. vojenského mapování nebo aktuálního leteckého ortofota. Tyto vrstvy se dají různě zapínat či vypínat a lze u nich nastavovat různé stupně průhlednosti. Je to tedy podobné jako používání desktopové aplikace typu GIS. 12

13 2. MAPOVÉ ZDROJE VHODNÉ KE STUDIU KRAJINY Obr. 2.2: Mapový portál VÚGTK, ukázka webových stránek Oldmaps - Staré mapy Z pohledu této práce patrně nejzajímavěší server, který provozuje Laboratoř geoinformatiky Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) na webových stránkách (obr. 2.3). Zde je opět nabízeno formou aplikace Zoomify prohlížení všech dochovaných 3 mapových listů historických topografických mapování, tedy Müllerova a všech tří vojenských. Opět zde nechybí ani stručný popis k jednotlivým mapováním. Kromě téměř ucelené sbírky topografických mapování nabízí server i prohlížení císařských otisků stabilního katastru. Bohužel se však jedná spíše o nedokončené torzo, neboť jsou zde naskenovány mapy jen z necelých 2% území ČR Národní geoportál INSPIRE Tento poměrně mladý internetový portál na adrese (obr. 2.4) byl spuštěn na jaře 2011 v duchu směrnice INSPIRE - INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe. Projekt, který iniciovala Evropská komise, si klade za úkol vytvořit vytvořit evropský legislativní rámec potřebný k vybudování 3 Nemalá část listů III. vojenského mapování především ze severních partií České republiky zatím nebyla nalezena. 13

14 2. MAPOVÉ ZDROJE VHODNÉ KE STUDIU KRAJINY Obr. 2.3: Oldmaps - Staré mapy, ukázka webových stránek evropské infrastruktury prostorových informací. Jinými slovy cílem je standardizace a zkvalitnění přístupu prostorových dat v rámci Evropské unie (EU). V ČR je zatím geoportál naplněn daty, která byla zpřístupněna díky příspěvkové organizaci Ministerstva životního prostředí, CENIA (Česká informační agentura životního prostředí). Plný provoz je očekáván v průběhu roku 2012 [15]. Obr. 2.4: Národní geoportál INSPIRE, ukázka webových stránek 14

15 2. MAPOVÉ ZDROJE VHODNÉ KE STUDIU KRAJINY Server nabízí v záložce MAPY širokou škálu nejrůznějších mapových podkladů, včetně bezešvé vrstvy II. voj. mapování. Tato data se dají prostřednictvím tohoto serveru prohlížet dvěma základními přístupy. První možností je zobrazení vybrané vrstvy mapy přímo prostřednictvím aplikace ve webovém prohlížeči. Pro zkušenější uživatele je tu i možnost přístupu za pomoci desktopové aplikace typu GIS prostřednictvím WMS služby. Tento způsob byl využit k tvorbě tematických vrstev výstupů, které jsou popsány v kapitole 4. Není bez zajímavosti, že jsou zde také zpřístupněné v současné době velmi populární letecké snímky převážně z 50. let 20. století Server Deskové hry Na adrese (Deskové hry - obr. 2.5) je nabídnuto alternativní rozhraní k prohlížení povinných císařských otisků map stabilního katastru ze serveru Archiválie ČÚZK z oddílu Jednotlivá stará katastrální území jsou zde rozdělena na česká a moravská, přičemž jsou abecedně seřazena. Toto je rozdíl oproti Archiváliím, kde se území vyhledává graficky za pomoci přehledové mapy. Obr. 2.5: Server Deskové hry, ukázka webových stránek 15

16 2. MAPOVÉ ZDROJE VHODNÉ KE STUDIU KRAJINY Mapové servery na FSv Na adrese se nachází rozcestník k několika mapovým webovým aplikacím převážně z tvorby studentů. Některé v současné době již nejsou funkční, ale některé z těch, které přetrvaly, nabízejí prohlížení starých map, konkrétně například mapy II. vojenského mapování nebo Müllerovy mapy Čech a Moravy Mapy.cz Tento výčet uzavírá patrně nejznámější mapový server u nás, (obr. 2.6). Díky němu se dostaly do obecného povědomí mapy II. vojenského mapování. Málokdo však zná původ těchto populárních map, hovoří se pouze o historických 4 mapách. Obr. 2.6: Mapy.cz, ukázka webových stránek Srovnání mapových serverů Na závěr kapitoly následuje přehled výše uvedených zdrojů s ohledem na dostupnost map vojenských mapování (VM) nebo císařských otisků map stabilního 4 Chybné označení, viz Úvod. 16

17 2. MAPOVÉ ZDROJE VHODNÉ KE STUDIU KRAJINY katastru (SK), neboť ta jsou studium krajiny 18. a 19. století nejkomplexnější. Pokud se na serveru vyskytuje jiné zajímavé mapové dílo, je popsáno v posledním sloupci. Z tabulky 2.1 je tedy patrné, že nejvíce přístupným starým mapovým dílem jsou mapy II. vojenského mapování. Nejucelenější sbírka starých mapování je k nalezení na serveru UJEP - Oldmaps - Staré mapy. Přímo pro potřeby této práce a tvorbu výstupů byla využita vrstva II. vojenského mapování prostřednictvím WMS služby z geoportálu INSPIRE. Mapové listy povinných císařských otisků stabilního katastru poskytnul Zeměměřícký úřad. Tab. 2.1: Přehled mapových serverů Oddíl Server 1.VM 2.VM 3.VM SK Jiné staré mapy Archiválie ČÚZK sbírka map do roku Mapový portál Müllerovy mapy, VÚGTK Kreibichovy mapy, Oldmaps Müllerovo mapování INSPIRE staré letecké snímky Deskové hry mapy na FSv Müllerovy mapy mapy.cz 2.2 Klasický přístup Před nástupem doby internetu nebylo vlastně jiného přístupu ke starým mapám, než si je na vlatní oči prohlédnout Archiv Mnohé originály mapových listů či jejich reprodukce se nacházejí v nejrůznějších archivech. Pro potřeby zpracovávání této práce byl navštíven Státní oblastní archiv 17

18 2. MAPOVÉ ZDROJE VHODNÉ KE STUDIU KRAJINY (SOA) v Praze se sídlem na Chodově. Zde se nachází patrně největší mapová sbírka z území Křivoklátska v rámci fondu Velkostatek Křivoklát. Fond se dělí ještě na další části, přičemž nalezené mapy se nacházejí v části Starý archiv - SA a převážně v části Lesní úřad - LÚ. Není ovšem vyloučeno, že se některé jiné mapové exempláře z této lokality nenacházejí v jiných sbírkách a fondech po celé republice. Samotné procházení inventářem archivu je poměrně složité. Po splnění náležitostí (vyplnění badatelského listu) je badateli předložen katalog z vybraného fondu. Bohužel jsou zde jednotlivé položky popsány pouze slovně, bez grafické ukázky, což především u vyhledávání vhodných map značně ztěžuje práci. Vybrané mapy tak jsou pouze výsledkem tipu, neboť map z Křivoklátska se ve výše zmíněném fondu dochovalo větší než velké množství (přes tisíc položek). Tabulka 2.2 uvádí přehled map nalezených SOA, které jsou zmíněny v této práci. Mapy byly za laskavého svolení archivu vyfotografovány běžným digitálním fotoaparátem. V případě větších mapových listů musela být mapa složena z více snímků, což značně snížilo celkovou kvalitu výsledného obrázku. Uvedené snímky jsou tedy zde pro pouhou ilustraci. Fotografie všech níže uvedených map jsou součástí elektronické přílohy A. Fotografie map nelze mimo potřeby této práce dále šířit Historický atlas Jinou alternativou prohlížení map v papírové podobě jsou nejrůznější historické atlasy. Zde se sice nacházejí pouhé reprodukce map a plánů, mnohdy v nepůvodních rozměrech, ale naopak většinou k dané mapě nechybí odborný a zasvěcený popis. Asi nejznámější je edice Historický atlas měst ČR vydávána Historickým ústavem Akademie věd České republiky, která je zaměřena na významná historická města. V rámci souboru Svědectví map - lesní mapy - [6] vyšly například reprodukce Situačního plánu (3.3.4) a Generální mapy (3.3.5), které byly také nalezeny ve výše zmíněném archivu. 18

19 2. MAPOVÉ ZDROJE VHODNÉ KE STUDIU KRAJINY Tab. 2.2: Přehled map nalezených v SOA Část Inventární Zkrácený název Oddíl Rok fondu číslo mapy textu BP LÚ 3155 Velkostatek Křivoklát - speciální mapa LÚ 3156 Velkostatek Křivoklát - speciální mapa LÚ více Lesní správa - porostní mapa (více tab. 3.1) LÚ 3141 Velkostatek Křiv. - přehledový plán panství LÚ 3144 Velkostatek Křivoklát - situační plán LÚ 3149 Velkostatek Křivoklát - situační plán LÚ 3150 Generální mapa Fürstenberského majetku SA 4144 Křivoklát, okres SA 4144 Křivoklát, silniční mapa nedat LÚ 3867 N. Jáchymov, Otročíněves - směna pozemků LÚ 3881 Nový Jáchymov, katastrální mapa LÚ 3882 Nový Jáchymov, katastrální mapa

20 3. FÜRSTENBERSKÉ PANSTVÍ NA STARÝCH MAPÁCH 3 Fürstenberské panství na starých mapách V průběhu času byla krajina Fürstenberského panství zobrazována na mnoha mapových dílech. Byly to mapy speciálně zaměřené na území spravované Fürstenberky, nejčastěji z hospodářských účelů. Nebo se jednalo o díla státní (armádní), kde byl především kladen důraz na topologii území, tak nezbytně nutnou pro vojenské manévry. Nakonec nelze vyloučit ani katastrální mapování, především stabilního katastru. 3.1 Celoplošná mapování Prohraná sedmiletá válka (v letech 1756 až 1763) jasně poukázala na kvalitativní nedostatky stávajících map (především pro vojsko nevhodné zobrazování terénu tzv. kopečkovým způsobem). Mapy tvořené do té doby především jednotlivci měly být nahrazeny uceleným a podrobným mapovým dílem. Takové nákladné, dlouhé a pracné doby zhotovení se nemohly obejít bez početných kolektivů zpracovatelů a nemalých státních prostředků ([1], s. 7) I. vojenské mapování ( ) Hned v roce 1763 nařídíla císařovna Marie Terezie vojenské mapování celé Habsburské monarchie, které probíhalo v následujících 23 letech, tedy zhruba do roku Když v roce 1780 nastoupil do úřadu Josef II., byla již podstatná část monarchie zmapována. Přesto se I. vojenskému mapování přezdívá mapování Josefské. Českých zemí se mapování dotklo v letech , přičemž převážná část mapových sekcí byla v období nově zmapována či alespoň rektifikována. Původní sekce se údajně nedochovaly ([8], s. 98). Bylo zvoleno odvážně velké (na tehdejší dobu a rozsah území) měřítko 1 : , tedy tak, aby 1 vídeňský palec v mapě odpovídal 400 vídeňským sáhům (= 758,6 m, což odpovídá 1000 vojenským krokům) 5. Mapování probíhalo metodou à la vue ( od oka ). V praxi to znamenalo, že pověřený vojenský důstojník projížděl krajinou na koni a zakresloval vojensky významné prvky polohopisu (cestní a vodní síť, lesy 5 1 vídeňský palec = 26,34 mm; 1 vídeňský sáh = 1 896,48 mm = 72 palců 20

21 3. FÜRSTENBERSKÉ PANSTVÍ NA STARÝCH MAPÁCH dělené dle hustoty porostu, mlýny, kostely a jiné významné stavby, vesnice podle skutečné polohy domů). Výškopis byl zaznamenáván šrafy. Jako předloha pro zakreslování posloužila 4x zvětšená Müllerova mapa. Mimo vlastní mapovou kresbu obsahoval mapový list i mimorámové údaje o jednotlivých obcích vyskytujících se v daném území. K obcím vypsaným v abecedním pořadí byly připsány například počty domů či koní, pokud byly k dispozici. Současně byly vyhotovány slovní popisy, kde byly uvedeny údaje v mapě nezachycené (např. prostupnost porostů, hloubka vodních toků aj.). Kombinace mapování bez geodetických základů a zakreslování do poměrně nepřesné předlohy Müllerovy mapy ([1], s. 12) způsobily, že mapy jsou polohově deformované. Je tak prakticky nemožné vytvořit ucelenou mapu většího území, neboť jednotlivé mapové listy na sebe prostě nenavazují. Nicméně kreslířská pečlivost a samotný geografický obsah daly dnešní širší odborné veřejnosti do rukou jedinečný a obdivuhodný materiál ke studiu vývoje krajiny ([10], s. 95). V Čechách bylo zmapováno 273 sekcí pod souhrnným názvem Válečná mapa Království Českého 1 : , přičemž jedna mapová sekce zabírala území zhruba 209 km 2. Číslování je postupné po řádách. Území, které pokrývá Fürstenberské panství zachycuje převážně těchto 7 listů: c87, c88, c89 c105, c106 c122, c123 Mapové listy I. vojenského mapování pro celé území České republiky jsou v současné době (duben 2011) přístupné prostřednictvím aplikace Zoomify na serveru Laboratoře geoinformatiky University J. E. Purkyně (více 2.1.3). Originály mapových listů jsou uloženy ve Vojenském archivu ve Vídni 6. 6 Österreichisches Staatsarchiv, Krigsarchiv 21

22 3. FÜRSTENBERSKÉ PANSTVÍ NA STARÝCH MAPÁCH Obr. 3.1: Detail mapy I. vojenského mapování, list c Stabilní katastr (Čechy ) Na počátku 19. století byl stav tehdejšího katastru neutěšený. Důležitým krokem ke zlepšení stavu byl patent císaře Františka I. 7 vydaný na konci roku Jeho součástí byla povinnost geometrického zaměření všech pozemků a jejich vyobrazení. Pozemky byly rozlišeny podle druhu a užívání. Vše mělo za úkol stanovit čisté výnosy z pozemků pro výpočet výše daně. Samotné katastrální mapy byly tvořeny na geodetických základech trigonometrické sítě budované v první polovině 19. století. Měření probíhalo metodou měřického stolu (grafickým protínáním ze dvou stanovisek). Zjednodušeně řečeno mapa vznikala rovnou v terénu. Bylo zvoleno sáhové měřítko 1 : 2 880, v hustěji osídlených oblastech pak 1 : či dokonce 1 : 720. V Čechách se mapovalo v letech a ([3], s ). Originály map pro jednotlivá katastrální území byly pro správní účely reprodukovány, přičemž vždy jeden otisk, tzv. císařský povinný otisk, byl určen k archivaci. Ten byl adjustován a kolorován. Drtivá většina těchto císařských otisků z našeho území se dochovala dodnes. Mapové listy v maximálním rozsahu jsou ke zhlédnutí na serveru Archiválie ČÚZK (2.1.1), kde je k dispozici i legenda (v němčině nebo přeložená do češtiny), či alternativně na Deskových hrách (2.1.5). Prostřednictvím internetového obchodu ČÚZK je lze zakoupit ve formě rastru. 7 Neboli František II., vystupující pod tímto jménem do roku 1806, kdy zrušil instituci císaře Svaté říše římské 22

23 3. FÜRSTENBERSKÉ PANSTVÍ NA STARÝCH MAPÁCH II. vojenské mapování ( ) Z map I. vojenského se zcela logicky nepodařilo vytvořit souvislou mapu monarchie. Tento nedostatek byl pociťován paradoxně nejvíce právě ve vojenských kruzích. V té době již měly četné evropské státy, jako Francie, Prusko či Itálie, vyhovující mapy pro své územní celky. Po skončení války s napoleonskou Francií přijal roku 1806 císař František II. 8 návrh na vyhotovení astronomicko-trigonometrické sítě a tím tak položit základy novému mapovaní, které s mnoha obtížemi probíhalo až do roku 1869, tedy neuvěřitelných 63 let. Opět bylo zvoleno měřítko 1 : V Čechách probíhalo mapování v letech Jako podklad k měření posloužily již hotové katastrální mapy vyhotovené se sedmiletou přestávkou v letech Tyto listy v původním měřítku 1 : byly zmenšeny a částečně obsahově zjednodušeny. Polohopisné měření, které probíhalo především metodou měřického stolu, se tak omezilo na pouze na nové podrobnosti či na prvky v katastrální mapě nevyjádřené([1], s. 16). Jeden topograf, potažmo měřická skupina, tak byl schopen za jedno letní období zmapovat až 690 km 2 ([10], s. 95). Mapy vyhotovené tímto způsobem byly polohové velmi přesné. Výškopis byl vyjádřen tzv. Lehmannovou šrafurou, která v sobě nese matematické základy vyjádření sklonu terénu 9. Zcela chyběly vrstevnice, ač v jiných státech již běžné. Výšky od jadranského nulového horizontu ve vídeňských sázích byly uvedeny pouze u trigonometrických bodů. Toto bylo však velmi nedostatečné, neboť na jednom mapovém listu se většinou takové body nacházely pouze dva. Nakonec nebylo ani dosaženo požadavku na vyhotovení mapy celé říše v jednotném souřadnicovém systému, neboť podklady z katastrálního vyměřování byly zhotoveny v celkem 10 soustavách po celé říši ([3], s. 34). Čechy se tak například nacházely v systému gusterberském (počátek na trigonometrickém bodě Gusterberg) a Morava v systému svatoštěpánském (počátek na věži kostela sv. Štěpána ve Vídni). Odtud bylo převzato i poměrně složité číslování jednotlivých sekcí mapových listů. citu. 8 Odtud také alternativní pojmenování Františkovo mapování 9 Narozdíl od I. vojenského mapování, kde bylo vyjádření terénu šrafováním spíše záležitostí 23

24 3. FÜRSTENBERSKÉ PANSTVÍ NA STARÝCH MAPÁCH Vrstvy čtverců o rozměru 2 rakouských mílí (= 8000 víd. sáhů), tedy 15,17 km, byly číslovány arabskými číslicemi. Sloupce se značily římskými směrem od poledníku počátku. Bylo tedy nutné určit, zda se jedná o východní či západní sloupce. Fürstenberské panství pokrývá těchto 7 listů gusterberského systému: W_7_III, W_7_II W_8_III, W_8_II, W_8_I W_9_II, W_9_I Mapové listy II. vojenského mapování vešly do všeobecného povědomí především díky tematické historické vrstvě serveru Ostatně se jedná patrně o nejdostupnější staré vojenské mapování na českém internetu (viz tabulka 2.1). Obr. 3.2: Detail mapy II. vojenského mapování, list W_8_II III. vojenské mapování ( ) Na počátku rozhodnutí o provedení nového mapování opět stála prohraná válka, tentokrát s Pruskem roku Vyšší nároky na technickou, nikoliv jen obsahovou spolehlivost, měli především dělostřelecké jednotky. Poprve 10 zde však sehrály roli i civilní důvody. Díky prudkému rozvoji industrializace, především v Předlitavsku, byly přesné topografické mapy nutné například k plánování a budování železniční a silniční sítě, popřípadě splavňování řek ([1], s ). 10 Mapy I. i II. vojenského mapování byly tajné. 24

25 3. FÜRSTENBERSKÉ PANSTVÍ NA STARÝCH MAPÁCH Topografické mapy 1 : S předpokladem brzkého zavedení metrické míry bylo zvoleno dekadické měřítko 1 : Jedna topografická sekce zachycovala území o rozměrech 15 zeměpisné délky a 7,5 šířky. Jako polohopisný podklad opět posloužily katastrální mapy. Samotné mapování probíhalo v letech , tedy oproti předchozímu nepoměrně rychleji. Terén byl opět vyjádřen Lehmannovými šrafy, které však již byly doplněny vrstevnicemi. Dále byly okótovány charakteristické body reliéfu (vrcholy, spočinky, sedla,... ) a významné objekty (kostely, soutoky, křižovatky). Mapa byla kolorovaná a již postrádala mimorámové statistické údaje o zobrazených obcích. Značení mapových listů doznalo v průběhu doby mnoha úprav. Čísla topografických map jsou dnes odvozena od čtyřciferných čísel map speciálních, kde první dvě číslice znamenají označení vrstvy a druhé dvě sloupce. Podlomením tohoto čísla čísly 1-4 se získá označení jednoho listu topografické mapy. Bohužel mnoho mapových listů především ze severních partií republiky zatím nebylo nalezeno (a zveřejněno). Dochované topografické listy jsou ke zhlédnutí například na Oldmaps (2.1.3). Následuje výčet mapových listů, které pokrývají území bývalého panství a se kterými bylo dále pracováno. Všechny tyto listy byly ve formě rastru poskytnuty katedrou mapování a kartografie z fakulty stavební na ČVUT: 3951/1,2,4 3952/1,3,4 4051/2 4052/1,2 Speciální mapy 1 : Po skončení mapování v měřítku 1 : se započalo pracovat na hlavním výstupu celého mapování, tzv. speciálních mapách v měřítku 1 : Jeden list speciální mapy se skládal ze čtyř topografických sekcí a zaujímal tak území 11 Tedy aby jeden centimetr v mapě odpovídal 1000 vojenským krokům. 25

METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL

METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL Ing. Milan Talich, Ph.D. Milan.Talich@vugtk.cz. Ing. Filip Antoš Filip.Antos@vugtk.cz INFORUM 2011, 24. 26. května 2011,

Více

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu: Zdroje dat GIS Primární Sekundární Geodetická měření GPS DPZ (RS), fotogrammetrie Digitální formy tištěných map Kartografické podklady (vlastní nákresy a měření) Vstup dat do GISu: Data přímo ve potřebném

Více

Staré mapy v prostředí Internetu

Staré mapy v prostředí Internetu Staré mapy v prostředí Internetu Vladimír Brůna, Kateřina Křováková Laboratoř geoinformatiky UJEP, Dělnická 21, 434 01 Most tel./fax: 476 137 448, e-mail: bruna@geolab.cz, cariad@geolab.cz http://www.geolab.cz

Více

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Obsah Státní mapová díla - topografické mapy středních měřítek, Státní

Více

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal Geoportál ČÚZK -data a služby resortu na internetu Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Úvod důvody pro geoportálové řešení, historie Základní funkce a vstupní rozhraní Geoportálu Popis aplikací

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚZEMNÍ VÝVOJ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 PO SOUČASNOST

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚZEMNÍ VÝVOJ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 PO SOUČASNOST UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Aplikace geoinformatiky v sociální geografii ÚZEMNÍ VÝVOJ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 PO SOUČASNOST

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví.

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Ing. Filip Antoš, Ing. Milan Talich, Ph.D., Ing. Ondřej Böhm, Ing. Jan Havrlant, Ph.D.,

Více

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 19. letní geografická škola 25.8.2011, Brno, Obsah prezentace Rezort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Technologie digitalizace a zpřístupnění starých map - pohled kartografa a uživatele

Technologie digitalizace a zpřístupnění starých map - pohled kartografa a uživatele Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Technologie digitalizace a zpřístupnění starých map - pohled kartografa a uživatele Milan Talich 12. konference Archivy, knihovny, muzea

Více

Portál veřejné správy ČR - CENIA

Portál veřejné správy ČR - CENIA Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Geografická data nekomerční nebo volně dostupná komerční státní správa privátní sféra všeobecná specializovaná pokrývají celé území

Více

Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli

Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli Filip Antoš, Milan Talich Seminář Kartografické zdroje jako kulturní dědictví 11. června 2015, Praha Jak digitalizovat staré mapy a

Více

154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu.

154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu. 154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu. 6.1 Mapa, plán. 6.2 Rozdělení map. 6.3 Metody kartografického vyjadřování na mapách. 6.3.1 Polohopis. 6.3.2 Výškopis. 6.3.3 Popis.

Více

Přehled mapových podkladů dostupných online

Přehled mapových podkladů dostupných online Krajinářský workshop Lednice na Moravě 23.4. 11.5. 2012 Přehled mapových podkladů dostupných online Ing. Jozef Sedláček, Ústav plánování krajiny, ZF, lednice Tento workshop je pořádán v rámci projektu

Více

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Geografická data nekomerční nebo volně dostupná komerční státní správa privátní sféra všeobecná specializovaná pokrývají celé území

Více

Historická prostorová data ve vzdělání a praxi

Historická prostorová data ve vzdělání a praxi Historická prostorová data ve vzdělání a praxi Marie Novotná novotnam@kge.zcu.cz Historická prostorová data ve vzdělání a praxi 1. Zdroj informací pro poznání: jednoduché zpracování prohlížení, čtení 2.

Více

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Zeměměřický úřad DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a užití geoinformací 8. 11. 2013 Geografické informace poskytované ZÚ Geografické podklady, produkty

Více

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví a formy jejich zpřístupňování

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví a formy jejich zpřístupňování Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Historický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. Kartografické zdroje jako kulturní dědictví a formy jejich zpřístupňování Eva Semotanová

Více

Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky

Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky Svědectví map Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky Autoři: Prof. Ing. Ivan Roček, CSc. Ing. Petr Fencl od třetího dílu PhDr. Vladimír Waage Spolupracující instituce: NZM Praha, FLD

Více

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MICHAL SÝKORA TOPGIS, S.R.O. 4.6.2015 1 PROGRAM PREZENTACE Seznam.cz TopGis, s.r.o. O společných mapách O přístupu k mapám Nástroje pro práci s Mapy.cz GisOnline - GisManager

Více

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Přednáška byla zpracována s využitím dat a informací uveřejněných na http://geoportal.cuzk.cz/ k 16.3. 2015. Státní mapová díla jsou stanovena nařízením vlády

Více

Téma: Geografické a kartografické základy map

Téma: Geografické a kartografické základy map Topografická příprava Téma: Geografické a kartografické základy map Osnova : 1. Topografické mapy, měřítko mapy 2. Mapové značky 3. Souřadnicové systémy 2 3 1. Topografické mapy, měřítko mapy Topografická

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Milan Talich, Filip Antoš, Ondřej Böhm, Jan Havrlant, Klára Ambrožová, Lubomír Soukup

Více

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geoinformace ve veřejné správě 27. 28. 5. 2013, Praha http://geoportal.cuzk.cz Přehled prezentace

Více

Data a služby Zeměměřického úřadu

Data a služby Zeměměřického úřadu ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Data a služby Zeměměřického úřadu Jana Kuchařová GIVS 2015, Praha 4. 5. 2015 Poskytování dat ZÚ Digitální data (souborová data, služby), tištěné mapy, publikace Smlouva x Dohoda (OCL)

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz - první výsledek spolupráce VÚGTK a paměťových institucí

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz - první výsledek spolupráce VÚGTK a paměťových institucí Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz - první výsledek spolupráce VÚGTK a

Více

Zdroje mapových podkladů

Zdroje mapových podkladů 1 Zdroje mapových podkladů Jan Langr Teoretická průprava Zdroje podkladových dat Získání mapových podkladů Ceny podkladových dat Georeference OCD souboru a podkladů Podpora WMS v OCAD 11 Professional a

Více

Mapa zdroj informací

Mapa zdroj informací Nejpřesnějším modelem Země je glóbus. Všechny tvary na glóbu odpovídají tvarům na Zemi a jsou zmenšeny v poměru, který udává měřítko glóbu. Mapa je zmenšený a zjednodušený rovinný obraz zemského povrchu.

Více

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS)

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) Petr Dvořáček Zeměměřický úřad ecognition Day 2013 26. 9. 2013, Praha Poskytované produkty z LLS Digitální model reliéfu České republiky 4.

Více

VÝVOJ SOFTWARE PRO LOKALIZACI MAP II. A III. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ

VÝVOJ SOFTWARE PRO LOKALIZACI MAP II. A III. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ HISTORICKÉ MAPY. Zborník referátov z vedeckej konferencie, Bratislava 2005 (Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky) Bohuslav Veverka VÝVOJ SOFTWARE PRO LOKALIZACI MAP II. A III. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ

Více

VYUŽITÍ STARÝCH MAP PRO VÝZKUM KRAJINY. Jiří Cajthaml 1, Jiří Krejčí 2

VYUŽITÍ STARÝCH MAP PRO VÝZKUM KRAJINY. Jiří Cajthaml 1, Jiří Krejčí 2 VYUŽITÍ STARÝCH MAP PRO VÝZKUM KRAJINY Jiří Cajthaml 1, Jiří Krejčí 2 1 Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29, Praha 6, ČR jiri.cajthaml@fsv.cvut.cz 2 Katedra

Více

Mapy - rozdělení podle obsahu, měřítka a způsobu vyhotovení Plán Účelové mapy

Mapy - rozdělení podle obsahu, měřítka a způsobu vyhotovení Plán Účelové mapy Mapy - rozdělení podle obsahu, měřítka a způsobu vyhotovení Plán Účelové mapy Kartografie přednáška 2 Mapy a jejich měřítka, plán výsledkem většiny mapovacích prací je mapa nebo plán Mapa zmenšený generalizovaný

Více

Státní mapová díla (1)

Státní mapová díla (1) Státní mapová díla (1) Státní mapová díla Přednáška pro úředníky státní správy a samosprávy Dne 25.11.2014, 9:00-9:45 Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí

Více

http://gis.plzen-city.cz

http://gis.plzen-city.cz MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Mapový portál města Plzně Předdefinované mapy (nejen) pro veřejnost http://gis.plzen-city.cz Stanislav Štangl Správa GIS, stangl@sitmp.cz SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

MAPUJEME V KRAJINĚ - Materiál pro učitele -

MAPUJEME V KRAJINĚ - Materiál pro učitele - MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MAPUJEME V KRAJINĚ - Materiál pro učitele - Brno 2014 Materiál byl zpracován v rámci projektu CZ.1.07/1.3.41/02.0044 Učitel přírodovědy, nejmodernější technologie

Více

Informace o geografických podkladech pro veřejnou správu

Informace o geografických podkladech pro veřejnou správu Informace o geografických podkladech pro veřejnou správu RNDr. Eva Kubátová, MV, odbor rozvoje projektů a služeb egovernment Ing. Petr Dvořáček, ZÚ, vedoucí odboru správy a užití geoinformací Porada MV

Více

Ing. arch. Zuzana Syrová. Památkový geografický informační systém (PaGIS) Projekt CARARE a informační systémy památkové péče

Ing. arch. Zuzana Syrová. Památkový geografický informační systém (PaGIS) Projekt CARARE a informační systémy památkové péče Ing. arch. Zuzana Syrová Památkový geografický informační systém (PaGIS) Projekt CARARE a informační systémy památkové péče Památkový geografický informační systém (PaGIS) Projekt CARARE a informační systémy

Více

Zkušenosti s podklady pro mapování ob map v Praze

Zkušenosti s podklady pro mapování ob map v Praze Zkušenosti s podklady pro mapování ob map v Praze Zdroje Lasersken - v Praze zatím pouze DMR 4G, bezprostředně za hranicemi Prahy je již mnohde dostupné i DMR 5G Archiv ortofotomap na mapovém portálu Prahy

Více

Kartometrická analýza starých map část 2

Kartometrická analýza starých map část 2 Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace Kartometrická analýza starých map část 2 Seminář NeoCartoLink, Olomouc, 29. 11. 2012 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem

Více

STARÉ MAPY V PROSTŘEDÍ GIS A INTERNETU 1

STARÉ MAPY V PROSTŘEDÍ GIS A INTERNETU 1 STARÉ MAPY V PROSTŘEDÍ GIS A INTERNETU 1 Ing. Vladimír Brůna, Ing. Kateřina Křováková Laboratoř geoinformatiky FŽP UJEP Dělnická 21, 434 01 Most, Česká republika e-mail: bruna@geolab.cz, e-mail: cariad@geolab.cz

Více

ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ PUBLIKACE DAT ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ PUBLIKACE DAT ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ PUBLIKACE DAT ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a rozvoje IS zeměměřictví 4. 5. 2015 Zeměměřický úřad - formy publikace produktů Tištěné mapy Data

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE název předmětu TOPOGRAFICKÁ A TEMATICKÁ KARTOGRAFIE číslo úlohy název úlohy 2 Tvorba tematických

Více

Tematické mapy na podkladě státního mapového díla. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Tematické mapy na podkladě státního mapového díla. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Tematické mapy na podkladě státního mapového díla Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Vytvoření dokumentu: 20. 9. 2004 Poslední aktualizace: 14. 11.

Více

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014 Dotazy na aplikaci Základních pravidel Musíme zpětně předělávat starší platné archivní pomůcky podle nových Základních

Více

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA Bakalářská práce SIRNÝ Lukáš Institut geoinformatiky VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. Listopadu 15 708 33 Ostrava Poruba E mail:

Více

Sbírka map a plánů Národního archivu. Mgr. Filip Paulus

Sbírka map a plánů Národního archivu. Mgr. Filip Paulus Sbírka map a plánů Národního archivu Mgr. Filip Paulus Stručný přehled sbírky 1. vznik a historie sbírky 2. současný stav 3. zpracování SMP 4. digitalizace 5. zpřístupnění a využití Vznik a historie sbírky

Více

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Brno www.vumop.cz Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Brno 2014 Ing. Michal Pochop Vyhláška č. 13/2014

Více

HISTORICKÁ PROSTOROVÁ A STATISTICKÁ DATA: VYUŽITÍ KARTOGRAFICKÝCH ZDROJŮ DO ROKU 1918

HISTORICKÁ PROSTOROVÁ A STATISTICKÁ DATA: VYUŽITÍ KARTOGRAFICKÝCH ZDROJŮ DO ROKU 1918 SOCIÁLNĚ PROSTOROVÁ DIFERENCIACE ČESKÝCH ZEMÍ V HISTORICKÉ PERSPEKTIVĚ HISTORICKÁ PROSTOROVÁ A STATISTICKÁ DATA: VYUŽITÍ KARTOGRAFICKÝCH ZDROJŮ DO ROKU 1918 Eva Semotanová Historický ústav AV ČR Osnova

Více

Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH ÚZEMÍ STÁTU

Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH ÚZEMÍ STÁTU Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH ÚZEMÍ STÁTU Ing. Karel Brázdil, CSc. karel.brazdil@cuzk.cz 1 O B S A H P R E Z E N T A C E 1. Projekt nového mapování výškopisu

Více

Metodický list s komponentou ICT

Metodický list s komponentou ICT Metodický list s komponentou ICT Téma: Základy práce s webovou aplikací ArcGIS online Časový rámec: 2 hodiny Cíl: seznámení s webovým nástrojem ArcGIS online, tvorba jednoduchých map v režimu freeware

Více

STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni cz. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK.

STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni cz. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK. STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK. MAPOVÉ DÍLO, STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO Mapové dílo: Představováno mapami jednotného

Více

Přehled vhodných metod georeferencování starých map

Přehled vhodných metod georeferencování starých map Přehled vhodných metod georeferencování starých map ČVUT v Praze, katedra geomatiky 12. 3. 2015 Praha Georeferencování historická mapa vs. stará mapa georeferencování umístění obrazu mapy do referenčního

Více

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ

KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ 2020 KAREL BRÁZDIL CACIO fórum 2015, PRAHA 3. ČERVNA 2015 ÚVOD Zeměměřický úřad (ZÚ) je správní úřad s celostátní působností podřízený Českému

Více

Geografické informační systémy Říčany

Geografické informační systémy Říčany Téma aktivity: GIS v oblastním městě republiky Předmět: Vazba na ŠVP: GIS 4., 5. ročník, seminář ze zeměpisu Tematický celek: GIS, ČR Doporučený věk žáků: 16-19 let Doba trvání: 28 minut Specifické cíle:

Více

Mapa zdroj informací. Druhy map podle obsahu. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045

Mapa zdroj informací. Druhy map podle obsahu. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Mapa zdroj informací Druhy map podle obsahu Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Druhy map podle obsahu Mapy katastrální topografické obecně geografické tématické Metody

Více

Organizace státní zeměměřické služby

Organizace státní zeměměřické služby Organizace státní zeměměřické služby Český úřad zeměměřický a katastrální ( ČÚZK )... je ústředním orgánem státní správy zeměměřictví a katastru adresa: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 V

Více

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY...1 II. MAPA EDPP...4 III. REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ...5 IV. MAPOVÁ APLIKACE DPP...6 I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY Ve spodní části úvodní stránky se nachází

Více

SyMAP. systém majetkoprávní přípravy staveb

SyMAP. systém majetkoprávní přípravy staveb SyMAP systém majetkoprávní přípravy staveb SyMAP 2 SyMAP efektivně řídí přípravu dopravních staveb Výrazně snižuje byrokratickou zátěž Identifikuje potenciální rizika Systém majetkoprávní přípravy staveb

Více

Vývoj péče o lesní majetky v českých zemích. Modul 8 - HÚL 4

Vývoj péče o lesní majetky v českých zemích. Modul 8 - HÚL 4 v českých zemích Modul 8 - HÚL 4 Současná podoba středoevropských lesů je silně ovlivněna dlouhodobou činností člověka, který se v české kotlině usadil jako zemědělec natrvalo již ve 4. tisíciletí př.

Více

BRNĚNSKÉ HŘBITOVY ONLINE. Dana Glosová, Magistrát města Brna Kamila Klemešová, Magistrát města Brna

BRNĚNSKÉ HŘBITOVY ONLINE. Dana Glosová, Magistrát města Brna Kamila Klemešová, Magistrát města Brna BRNĚNSKÉ HŘBITOVY ONLINE Dana Glosová, Magistrát města Brna Kamila Klemešová, Magistrát města Brna O čem to bude Proč tvoříme tuto aplikaci? Informace o brněnských hřbitovech Data jsou základ Jak nejefektivněji

Více

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP (Tato aplikace byla vyhotovena za finanční podpory ze státních prostředků poskytnutých

Více

Brno 5. 2. 2015 Pavel Šváb

Brno 5. 2. 2015 Pavel Šváb Brno 5. 2. 2015 Pavel Šváb Digitalizace SPI 1994-1998 Digitalizace SGI 2008-2017 Způsoby obnovy KO 40 zákona 256/2013 Sb. novým mapováním, přepracováním SGI, na podkladě výsledků PÚ Úkol na digitalizaci

Více

HISTORICKÉ MAPY STŘEDNÍCH MĚŘÍTEK DIGITALIZACE A VYUŽITÍ DAT

HISTORICKÉ MAPY STŘEDNÍCH MĚŘÍTEK DIGITALIZACE A VYUŽITÍ DAT HISTORICKÉ MAPY STŘEDNÍCH MĚŘÍTEK DIGITALIZACE A VYUŽITÍ DAT Abstract HISTORICAL MIDDLE-SCALE MAPS DIGITIZING AND DATA USAGE Jiří Cajthaml 1 This article shows methods of digitizing historical maps. Vectorization

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer

SCHÉMA aplikace ObčanServer SCHÉMA aplikace ObčanServer záložka prohlížeče pro Občanserver erb a název obce odkaz na stránky fy DIGIS PŘEHLEDKA zobrazení místa na mapě v rámci celého území, tlačítka pro práci s mapou informace, měření,

Více

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček Sdílení a poskytování dat KN Jiří Poláček Přehled služeb Datové služby Výměnný formát (SPI, SGI) Skenované katastrální mapy Aplikace a webové služby Dálkový přístup do KN (včetně webových služeb) Nahlížení

Více

CORINE LAND COVER. Jana Bašistová CENIA, česká informační agentura životního prostředí. 3. české uživatelské fórum Copernicus.

CORINE LAND COVER. Jana Bašistová CENIA, česká informační agentura životního prostředí. 3. české uživatelské fórum Copernicus. CORINE LAND COVER Jana Bašistová CENIA, česká informační agentura životního prostředí Jana Bašistová 3. české uživatelské fórum Copernicus Praha, 10. 6. 2014 CENIA Oddělení mapových služeb 1 Osnova prezentace

Více

KARTOGRAFIE. Druhá kapitola: TOPOGRAFICKÁ MAPOVÁNÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH. Ing. Hana Lebedová

KARTOGRAFIE. Druhá kapitola: TOPOGRAFICKÁ MAPOVÁNÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH. Ing. Hana Lebedová KARTOGRAFIE Druhá kapitola: TOPOGRAFICKÁ MAPOVÁNÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH Ing. Hana Lebedová POČÁTKY TOPOGRAFICKÉHO MAPOVÁNÍ počátek 18. století další vývojová etapa kartografie vzájemné propojování geodézie

Více

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1 GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU Veronika Berková 1 1 Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT, Thákurova 7, 166 29, Praha, ČR veronika.berkova@fsv.cvut.cz Abstrakt. Metody

Více

Potřeba poskytování přeshraničních referenčních dat v regionu národních parků České a Saské Švýcarsko

Potřeba poskytování přeshraničních referenčních dat v regionu národních parků České a Saské Švýcarsko Potřeba poskytování přeshraničních referenčních dat v regionu národních parků České a Saské Švýcarsko Oldřich Holešinský, Správa Národního parku České Švýcarsko Autor: V. Sojka, NP ČŠ 2. VOJENSKÉ MAPOVÁNÍ

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 3 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

MINIS verze 2.2 digitální zpracování

MINIS verze 2.2 digitální zpracování MINIS verze 2.2 digitální zpracování Ing. Jindřich Poláček polacek@hv.cz Obsah Požadavky na digitální zpracování dle MINIS Podpora uživatelům MINIS MINIS a INSPIRE Hlavní cíle MINIS Ucelený návod pro urbanistu

Více

Nové geovědní informační služby:

Nové geovědní informační služby: Nové geovědní informační služby: - Portál státní geologické služby (SGS) - Portál rizikových geofaktorů Mgr. Robert Tomas, Ph.D. náměstek pro informatiku Mgr. Olga Moravcová, Ph.D. vedoucí oddělení GIS

Více

Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy

Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Metodický

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Sr. consultant Intergraph ČR

Sr. consultant Intergraph ČR Mapové služby v praxi samosprávy Vladimír Špaček, Sr. consultant Intergraph ČR Obsah Svět mapových služeb v pojetí Intergraph Geoportál ZÚ Význam, využití, přínosy Tenký klient LČR Integrace dat, editace

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Sadová Hostivice, srpen 2010 Ulice Sadová 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní souhrnné

Více

INSPIRE Open Data a Open Services. Ing. Michal Med

INSPIRE Open Data a Open Services. Ing. Michal Med INSPIRE Open Data a Open Services v resortu ČÚZK Ing. Michal Med ČÚZK May 13, 2014 1 Přehled služeb 2 3 4 Co je to INSPIRE INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe Směrnice Evropské komise a rady

Více

Georeferencované mapové podklady z WMS služeb

Georeferencované mapové podklady z WMS služeb Georeferencované mapové podklady z WMS služeb Workshop Příprava mapových podkladů chata Junior, Kunčice u Starého Města pod Sněžníkem 24.-25. 1. 2015 web, web service, web-map-services web klient (IExploler,

Více

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely 2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor Ing. K.

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Terestrické 3D skenování

Terestrické 3D skenování Jan Říha, SPŠ zeměměřická www.leica-geosystems.us Laserové skenování Technologie, která zprostředkovává nové možnosti v pořizování geodetických dat a výrazně rozšiřuje jejich využitelnost. Metoda bezkontaktního

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Souřadné systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Souřadné systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Souřadné systémy SRS (Spatial reference system) CRS (Coordinate Reference system) Kapitola 1: Základní pojmy Základní prostorové pojmy Geografický prostor Prostorové vztahy (geometrie,

Více

Kde a jak česká republika pomáhá atlas zahraniční rozvojové spolupráce České republiky

Kde a jak česká republika pomáhá atlas zahraniční rozvojové spolupráce České republiky Kde a jak česká republika pomáhá atlas zahraniční rozvojové spolupráce České republiky Jiří Pánek 1 e-mail: jirkapanek@gmail.com Rostislav Nétek 2 e-mail: rostislav.netek@gmail.com 1 Katedra rozvojových

Více

Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín

Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín Soubor map se specializovaným obsahem Mgr. Silvie Semerádová RNDr. Ivana Kašparová, Ph.D. doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI Část 4, Díl 2, Kapitola 1, str. 1 4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pro poskytování výpisů, opisů, kopií a informací z katastru nemovitostí platí tyto

Více

Poskytovaní dat a služeb z katastru nemovitostí

Poskytovaní dat a služeb z katastru nemovitostí Poskytovaní dat a služeb z katastru nemovitostí Nahlížení do KN http://nahlizenidokn.cuzk.cz Nahlížení do KN http://nahlizenidokn.cuzk.cz Spuštěna v roce 2004 Volně přístupná, bez registrace Umožňuje bezúplatné

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D. XVIII. Mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny Karlova Studánka 17.-19.5.2012 Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60 ZNALECKÝ POSUDEK č. 286-2716 / 09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na nemovitostech, a to pozemcích parc.č. 2717/1 a 2720 v k.ú. Horní Těrlicko, obec Těrlicko, okres Karviná. Objednatel

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Publikování map na webu - WMS semestrální práce Ondřej Dohnal Martina Černohorská editor:

Více

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 Úvod Základní odvětví železniční infrastruktury Odvětví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2099/2012 O ceně pozemků ve zjednodušené evidenci PK 1190/2, PK 1191, PK 1192, PK 1226, PK 1227, PK 1231, PK 1232 k.ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše. Objednatel znaleckého posudku:

Více