ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KŘIVOKLÁTSKO - SLEDOVÁNÍ VÝVOJE KRAJINY NA STARÝCH MAPÁCH DEVELOPMENT OF LANDSCAPE ON OLD MAPS (REGION OF KŘIVOKLÁT) Vedoucí práce: Ing. Růžena ZIMOVÁ, Ph.D. Katedra mapování a kartografie květen 2011 Miroslav KOPECKÝ

2 ZDE VLOŽIT LIST ZADÁNÍ Z důvodu správného číslování stránek

3 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Křivoklátsko - Sledování vývoje krajiny na starých mapách jsem vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací. V Praze dne (podpis autora)

4 PODĚKOVÁNÍ Chtěl bych poděkovat vedoucí práce Ing. Růženě Zimové, Ph.D. za připomínky, pomoc při zpracování této práce a poskytnutí některých užitečných materiálů včetně mapových listů vojenských mapování. Dále bych chtěl poděkovat doc. PhDr. Václavu Matouškovi, CSc. především za rady ohledně historie Křivoklátska. Velký dík patří Státnímu oblastnímu archivu v Praze, kde mi bylo umožněno bezplatně pořídit snímky nalezených map, a Zeměměřickému úřadu za poskytnutí povinných císařských otisků stabilního katastru pro Nový Jáchymov.

5 ABSTRAKT Úkolem práce je ukázat staré mapy jako užitečný zdroj informací při studiu regionální minulosti. Pro lokalitu Křivoklátska jsou prezentovány mapy a datové zdroje vhodné pro sledování vývoje dané oblasti v 19. století zejména v souvislosti s postupující industrializací. Mapy historických vojenských mapování byly v prostředí ArcGIS využity jako podklad pro vizualizaci vybraných tematických vrstev a tvorbu mapových příloh. KLÍČOVÁ SLOVA staré mapy, vývoj krajiny, Křivoklátsko, Fürstenberské panství ABSTRACT The goal of this thesis is to show old maps as a useful source of information while studying the regional history. For the Křivoklat region there are presented maps and data sources appropriate for observing of development in the 19th century, particularly in relation to advancing industrialization. Maps of historical military surveys were used in ArcGIS enviroment as a source of thematic layers visualization and map supplement creation. KEYWORDS old maps, landscape development, Křivoklátsko, Fürstenberg estate

6 Obsah Úvod 8 1 Křivoklátsko v 19. století Vymezení území O rodu Fürstenberků Křivoklátské hospodářství Mapové zdroje vhodné ke studiu krajiny Online mapové zdroje Archiválie ČÚZK Mapový portál VÚGTK Oldmaps - Staré mapy Národní geoportál INSPIRE Server Deskové hry Mapové servery na FSv Mapy.cz Srovnání mapových serverů Klasický přístup Archiv Historický atlas Fürstenberské panství na starých mapách Celoplošná mapování I. vojenské mapování ( ) Stabilní katastr (Čechy ) II. vojenské mapování ( ) III. vojenské mapování ( ) Lesnické mapy Lesní správa - porostní mapy (1891) Ostatní mapy

7 3.3.1 Přehledový plán panství (1813) Kreibichova mapa Rakovnického kraje (1821) Velkostatek Křivoklát - situační plán (1826) Velkostatek Křivoklát - situační plán (1830) Generální mapa Fürstenberského majetku (po 1850) Mapa okresu Křivoklátského (kolem 1861) Silniční mapa okresu Křivoklátského (nedatováno) Tvorba tematických vrstev Postup Problém datace Nový Jáchymov - vývoj obce na mapách 37 Závěr 42 Literatura 43 Citace k mapovým zdrojům 45 Seznam zkratek 46 Seznam příloh 50 A Elektronická příloha (CD) 51 B Tištěné externí přílohy 52

8 ÚVOD Úvod Ještě poměrně nedávno byly staré mapy dostupné jen prostřednictvím archivů, historických atlasů či výstav. S rozvojem počítačové techniky a reprografických postupů se však tato mnohdy umělecká díla dostala především díky internetu mezi širší veřejnost. Jedním z cílů této práce je nabídnout některé možnosti, jak získat zdarma přístup ke starým mapám prostřednictvím webového prohlížeče. Nevylučuje ovšem ani klasický přístup k archiváliím prostřednictvím archivu. Křivoklátsko 1, tedy území, ke kterému jsou zde uvedené mapy vztaženy, bylo zvoleno z podnětu pana doc. Matouška z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, který se zdejší historií dlouhodobě zabývá. Časově je pak tato práce zasazena do 19. století, neboť v této době nedochází jen k rapidnímu rozvoji geodetických (potažmo mapovacích) technik, ale i k celkovému rozvoji lidské společnosti, kde jedním z hlavních hybatelů byla průmyslová revoluce. Všechny tyto aspekty se projevily mimo jiné právě i v soudobých mapách a my tak máme dnes možnost se dozvědět jakým vývojem si prošla krajina, kterou známe dnes. Předposlední kapitola nabízí možnost využití vojenských mapování ke tvorbě tematických vrstev a problematiku s tím spojenou. Nakonec se práce v krátkosti věnuje vývoji obce Nový Jáchymov, jak byla v průběhu 19. století zachycena na mapách. V úvodu je také nutné si ujasnit rozdíl mezi pojmy stará a historická mapa. Pod pojmem stará mapa se rozumí mapové dílo vzniklé v minulosti a zachycující tehdejší, dnes již neaktuální, stav krajiny. Dalším, nepsaným pravidlem, pro označení mapy jako staré je její stáří alespoň sta let. Naopak historická mapa se v době svého vydání zabývá stavem krajiny již (dávno) minulým a nezávisí tedy na datu jejího vzniku ([8], s ). Tato práce se zabývá především mapami starými 2. 1 Nebo také Fürsenberské panství či Velkostatek Křivoklát. Ačkoliv je jistě mezi těmito pojmenováními jistý rozdíl v rozsahu území a doby, jsou pro zjednodušení v této práci považovány za synonyma. 2 Zde si autor práce dovoluje upozornit na faktickou chybu, která se vyskytuje na serveru kde pod označením vrstvy Historická návštěvník nalezne mapy II. vojenského mapování, tedy mapy staré, nikoliv historické. 8

9 1. KŘIVOKLÁTSKO V 19. STOLETÍ 1 Křivoklátsko v 19. století Technologický pokrok se již po několik století stal nedílnou součástí společenského vývoje. Průmyslová revoluce, která se na přelomu 18. a 19. století dostala i do českých zemí, s sebou nesla i rozvoj a navýšení výroby nejrůznějších produktů. Nejinak tomu bylo na Křivoklátsku, kde kombinace nalezišť železné rudy, dostatek vody a hlubokých lesů Fürstenberského panství vedla k rozvoji především železářského průmyslu. 1.1 Vymezení území Křivoklátsko je kraj, který se nachází zhruba v trojúhelníku měst Rakovník, Beroun a Kladno. Přesnější vymezení území, které bylo spravováno Fürstenberky, bylo pro potřeby této práce stanoveno na základě vyobrazení Generální mapy Fürstenberského majetku (3.3.5). Umístění v rámci České republiky je vyobrazeno na obrázku 1.1. Obr. 1.1: Poloha bývalého panství Fürstenberků v rámci ČR 9

10 1. KŘIVOKLÁTSKO V 19. STOLETÍ 1.2 O rodu Fürstenberků Pod správu rodu Fürstenberků přešlo tehdejší panství v první polovině 19. století, kdy jej od rodu Valdštejnů odkoupili. Nejvýznamějšími představiteli byl Karel Egon I. ( ), osvícenec, který například neuznával robotu, považoval ji jako přežitý institut, a především jeho vnuk, Karel Egon II. ( ). Pod jeho správou dosáhlo fürstenberské hospodářství největšího rozkvětu [5]. V roce 1929 bylo panství i s hradem Křivoklát prodáno československému státu, zbylý majetek byl v rámci Benešových dekretů znárodněn. 1.3 Křivoklátské hospodářství Jak už bylo výše zmíněno, hlavní hybnou silou Fürstenberského hospodářství bylo železářství a hutnictví. Historie obcí Stará Huť, Nová Huť, Roztoky u Křivoklátu či Nový Jáchymov (více kap. 5) jsou spjaty s dobýváním a zpracováváním železné rudy. Věhlasu získala především umělecká litina. Dalším tradičním řemeslem bylo uhlířství. Pálení dřevěného uhlí pro železářské podniky samozřejmě tomuto odvětví lidské činnosti jen prospívalo. Samostatnou kapitolu v hospodářství Křivoklátska zaujímá lesnictví a s tím spjatá myslivost ([12], s ). Za zmínku také stojí pražsko-lánská koněspřežná železnice. Druhá nejstarší železnice v kontinentální Evropě končila právě v křivoklátských lesích. Po ní se do Prahy vozilo převážně dřevo, později i uhlí. Celkově však dráha nebyla rentabilní, a tak sloužila v původní podobě pouze do 60. let 19. století ([4], s. 249), kdy byla část od Rynholce dále ponechána svému osudu. 10

11 2. MAPOVÉ ZDROJE VHODNÉ KE STUDIU KRAJINY 2 Mapové zdroje vhodné ke studiu krajiny Tato kapitola se zabývá možnostmi, jak získat přístup ke starým mapám. Nabízí tak náhled na některé dostupné mapové zdroje, které jsou použitelné ke studiu vývoje české krajiny. 2.1 Online mapové zdroje Odkazy a popis serverů se vztahuje k období tvorby této práce (duben 2011). Prohlížení map bylo testováno na aktuálních verzích internetových prohlížečů Mozilla Firefox 4.0, Internet Explorer 9.0 a Google Chrome. Z vlastní zkušenosti totiž použití starší verze některého z výše zmíněných prohlížečů nebo neaktuálního ovladače flashe nemusí zaručit plnou funkčnost některých aplikací. Souhrnný přehled dostupnosti vybraných map online je k dispozici v tab Archiválie ČÚZK První možností je mapový server (obr. 2.1), který je provozován ČÚZK - Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Zde jsou formou online prohlížení k dispozici naskenované císařské otisky mapových listů stabilního katastru a toposekce speciálních map III. vojenského mapování. V praxi to vypadá tak, že v případě zvolení map stabilního katastru se otevře nové okno intenetového prohlížeče s přehledovou mapou České republiky, kde se po postupném přibližování objeví hranice jednotlivých katastrálních území. Po vybrání území se v dolní části okna nabídnou jednotlivé rastry mapových listů k prohlížení. Velmi podobně tomu tak je i v případě listů vojenského mapování, ale zde se nabídne přehled celého rakousko-uherského mocnářství s přístupnými, zeleně podbarvenými, sekcemi. Samozřejmě zde nechybí ani stručný komentář k těmto mapovým dílům. Určitě i nejednoho potěší přítomnost legendy k mapám v českém jazyce. Dále je zde online k dispozici sbírka naskenovaných map a plánu do roku 1850 formou fotogalerie. Všechny tyto mapy, včetně aktuálních mapových děl, se dají formou rastrů zakoupit v internetovém obchodě ČÚZK, přičemž pro potřeby studentů jsou poskyto- 11

12 2. MAPOVÉ ZDROJE VHODNÉ KE STUDIU KRAJINY Obr. 2.1: Archiválie ČÚZK, ukázka webových stránek vány do určitého množství zdarma. Toho také bylo využito pro získání povinných císařských otisků Nového Jáchymova, zmíněných v kapitole Mapový portál VÚGTK Také Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK) má na svých stránkách (obr. 2.2) zveřejněny staré mapy. Zde jsou prostřednictvím webové aplikace Zoomify (běží přímo v prohlížeči) zpřístupněny mapové listy Müllerových map Čech a Moravy, speciální mapy III. vojenského mapování či mapy krajů (Müller, Kreibich, Schenkl). Opět se zde také, jako v přechozím případě, nachází sbírka nejrůznějších map a plánů. Ovládání aplikace Zoomify je intuitivní, protože nabízí pouze funkce oddálení/přiblížení či směrový posun výřezu mapy. Ke všem výše zmíneným mapám je připojen i stručný a zajímavý popis. Dále je zde k dispozici sofistikovanější webová aplikace Mapserver, která nabízí práci s georeferencovanými mapami Müllerova mapování či speciálními mapami ve formě vrstev. Mimo jiné zde ještě funguje i vrstva II. vojenského mapování nebo aktuálního leteckého ortofota. Tyto vrstvy se dají různě zapínat či vypínat a lze u nich nastavovat různé stupně průhlednosti. Je to tedy podobné jako používání desktopové aplikace typu GIS. 12

13 2. MAPOVÉ ZDROJE VHODNÉ KE STUDIU KRAJINY Obr. 2.2: Mapový portál VÚGTK, ukázka webových stránek Oldmaps - Staré mapy Z pohledu této práce patrně nejzajímavěší server, který provozuje Laboratoř geoinformatiky Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) na webových stránkách (obr. 2.3). Zde je opět nabízeno formou aplikace Zoomify prohlížení všech dochovaných 3 mapových listů historických topografických mapování, tedy Müllerova a všech tří vojenských. Opět zde nechybí ani stručný popis k jednotlivým mapováním. Kromě téměř ucelené sbírky topografických mapování nabízí server i prohlížení císařských otisků stabilního katastru. Bohužel se však jedná spíše o nedokončené torzo, neboť jsou zde naskenovány mapy jen z necelých 2% území ČR Národní geoportál INSPIRE Tento poměrně mladý internetový portál na adrese (obr. 2.4) byl spuštěn na jaře 2011 v duchu směrnice INSPIRE - INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe. Projekt, který iniciovala Evropská komise, si klade za úkol vytvořit vytvořit evropský legislativní rámec potřebný k vybudování 3 Nemalá část listů III. vojenského mapování především ze severních partií České republiky zatím nebyla nalezena. 13

14 2. MAPOVÉ ZDROJE VHODNÉ KE STUDIU KRAJINY Obr. 2.3: Oldmaps - Staré mapy, ukázka webových stránek evropské infrastruktury prostorových informací. Jinými slovy cílem je standardizace a zkvalitnění přístupu prostorových dat v rámci Evropské unie (EU). V ČR je zatím geoportál naplněn daty, která byla zpřístupněna díky příspěvkové organizaci Ministerstva životního prostředí, CENIA (Česká informační agentura životního prostředí). Plný provoz je očekáván v průběhu roku 2012 [15]. Obr. 2.4: Národní geoportál INSPIRE, ukázka webových stránek 14

15 2. MAPOVÉ ZDROJE VHODNÉ KE STUDIU KRAJINY Server nabízí v záložce MAPY širokou škálu nejrůznějších mapových podkladů, včetně bezešvé vrstvy II. voj. mapování. Tato data se dají prostřednictvím tohoto serveru prohlížet dvěma základními přístupy. První možností je zobrazení vybrané vrstvy mapy přímo prostřednictvím aplikace ve webovém prohlížeči. Pro zkušenější uživatele je tu i možnost přístupu za pomoci desktopové aplikace typu GIS prostřednictvím WMS služby. Tento způsob byl využit k tvorbě tematických vrstev výstupů, které jsou popsány v kapitole 4. Není bez zajímavosti, že jsou zde také zpřístupněné v současné době velmi populární letecké snímky převážně z 50. let 20. století Server Deskové hry Na adrese (Deskové hry - obr. 2.5) je nabídnuto alternativní rozhraní k prohlížení povinných císařských otisků map stabilního katastru ze serveru Archiválie ČÚZK z oddílu Jednotlivá stará katastrální území jsou zde rozdělena na česká a moravská, přičemž jsou abecedně seřazena. Toto je rozdíl oproti Archiváliím, kde se území vyhledává graficky za pomoci přehledové mapy. Obr. 2.5: Server Deskové hry, ukázka webových stránek 15

16 2. MAPOVÉ ZDROJE VHODNÉ KE STUDIU KRAJINY Mapové servery na FSv Na adrese se nachází rozcestník k několika mapovým webovým aplikacím převážně z tvorby studentů. Některé v současné době již nejsou funkční, ale některé z těch, které přetrvaly, nabízejí prohlížení starých map, konkrétně například mapy II. vojenského mapování nebo Müllerovy mapy Čech a Moravy Mapy.cz Tento výčet uzavírá patrně nejznámější mapový server u nás, (obr. 2.6). Díky němu se dostaly do obecného povědomí mapy II. vojenského mapování. Málokdo však zná původ těchto populárních map, hovoří se pouze o historických 4 mapách. Obr. 2.6: Mapy.cz, ukázka webových stránek Srovnání mapových serverů Na závěr kapitoly následuje přehled výše uvedených zdrojů s ohledem na dostupnost map vojenských mapování (VM) nebo císařských otisků map stabilního 4 Chybné označení, viz Úvod. 16

17 2. MAPOVÉ ZDROJE VHODNÉ KE STUDIU KRAJINY katastru (SK), neboť ta jsou studium krajiny 18. a 19. století nejkomplexnější. Pokud se na serveru vyskytuje jiné zajímavé mapové dílo, je popsáno v posledním sloupci. Z tabulky 2.1 je tedy patrné, že nejvíce přístupným starým mapovým dílem jsou mapy II. vojenského mapování. Nejucelenější sbírka starých mapování je k nalezení na serveru UJEP - Oldmaps - Staré mapy. Přímo pro potřeby této práce a tvorbu výstupů byla využita vrstva II. vojenského mapování prostřednictvím WMS služby z geoportálu INSPIRE. Mapové listy povinných císařských otisků stabilního katastru poskytnul Zeměměřícký úřad. Tab. 2.1: Přehled mapových serverů Oddíl Server 1.VM 2.VM 3.VM SK Jiné staré mapy Archiválie ČÚZK sbírka map do roku Mapový portál Müllerovy mapy, VÚGTK Kreibichovy mapy, Oldmaps Müllerovo mapování INSPIRE staré letecké snímky Deskové hry mapy na FSv Müllerovy mapy mapy.cz 2.2 Klasický přístup Před nástupem doby internetu nebylo vlastně jiného přístupu ke starým mapám, než si je na vlatní oči prohlédnout Archiv Mnohé originály mapových listů či jejich reprodukce se nacházejí v nejrůznějších archivech. Pro potřeby zpracovávání této práce byl navštíven Státní oblastní archiv 17

18 2. MAPOVÉ ZDROJE VHODNÉ KE STUDIU KRAJINY (SOA) v Praze se sídlem na Chodově. Zde se nachází patrně největší mapová sbírka z území Křivoklátska v rámci fondu Velkostatek Křivoklát. Fond se dělí ještě na další části, přičemž nalezené mapy se nacházejí v části Starý archiv - SA a převážně v části Lesní úřad - LÚ. Není ovšem vyloučeno, že se některé jiné mapové exempláře z této lokality nenacházejí v jiných sbírkách a fondech po celé republice. Samotné procházení inventářem archivu je poměrně složité. Po splnění náležitostí (vyplnění badatelského listu) je badateli předložen katalog z vybraného fondu. Bohužel jsou zde jednotlivé položky popsány pouze slovně, bez grafické ukázky, což především u vyhledávání vhodných map značně ztěžuje práci. Vybrané mapy tak jsou pouze výsledkem tipu, neboť map z Křivoklátska se ve výše zmíněném fondu dochovalo větší než velké množství (přes tisíc položek). Tabulka 2.2 uvádí přehled map nalezených SOA, které jsou zmíněny v této práci. Mapy byly za laskavého svolení archivu vyfotografovány běžným digitálním fotoaparátem. V případě větších mapových listů musela být mapa složena z více snímků, což značně snížilo celkovou kvalitu výsledného obrázku. Uvedené snímky jsou tedy zde pro pouhou ilustraci. Fotografie všech níže uvedených map jsou součástí elektronické přílohy A. Fotografie map nelze mimo potřeby této práce dále šířit Historický atlas Jinou alternativou prohlížení map v papírové podobě jsou nejrůznější historické atlasy. Zde se sice nacházejí pouhé reprodukce map a plánů, mnohdy v nepůvodních rozměrech, ale naopak většinou k dané mapě nechybí odborný a zasvěcený popis. Asi nejznámější je edice Historický atlas měst ČR vydávána Historickým ústavem Akademie věd České republiky, která je zaměřena na významná historická města. V rámci souboru Svědectví map - lesní mapy - [6] vyšly například reprodukce Situačního plánu (3.3.4) a Generální mapy (3.3.5), které byly také nalezeny ve výše zmíněném archivu. 18

19 2. MAPOVÉ ZDROJE VHODNÉ KE STUDIU KRAJINY Tab. 2.2: Přehled map nalezených v SOA Část Inventární Zkrácený název Oddíl Rok fondu číslo mapy textu BP LÚ 3155 Velkostatek Křivoklát - speciální mapa LÚ 3156 Velkostatek Křivoklát - speciální mapa LÚ více Lesní správa - porostní mapa (více tab. 3.1) LÚ 3141 Velkostatek Křiv. - přehledový plán panství LÚ 3144 Velkostatek Křivoklát - situační plán LÚ 3149 Velkostatek Křivoklát - situační plán LÚ 3150 Generální mapa Fürstenberského majetku SA 4144 Křivoklát, okres SA 4144 Křivoklát, silniční mapa nedat LÚ 3867 N. Jáchymov, Otročíněves - směna pozemků LÚ 3881 Nový Jáchymov, katastrální mapa LÚ 3882 Nový Jáchymov, katastrální mapa

20 3. FÜRSTENBERSKÉ PANSTVÍ NA STARÝCH MAPÁCH 3 Fürstenberské panství na starých mapách V průběhu času byla krajina Fürstenberského panství zobrazována na mnoha mapových dílech. Byly to mapy speciálně zaměřené na území spravované Fürstenberky, nejčastěji z hospodářských účelů. Nebo se jednalo o díla státní (armádní), kde byl především kladen důraz na topologii území, tak nezbytně nutnou pro vojenské manévry. Nakonec nelze vyloučit ani katastrální mapování, především stabilního katastru. 3.1 Celoplošná mapování Prohraná sedmiletá válka (v letech 1756 až 1763) jasně poukázala na kvalitativní nedostatky stávajících map (především pro vojsko nevhodné zobrazování terénu tzv. kopečkovým způsobem). Mapy tvořené do té doby především jednotlivci měly být nahrazeny uceleným a podrobným mapovým dílem. Takové nákladné, dlouhé a pracné doby zhotovení se nemohly obejít bez početných kolektivů zpracovatelů a nemalých státních prostředků ([1], s. 7) I. vojenské mapování ( ) Hned v roce 1763 nařídíla císařovna Marie Terezie vojenské mapování celé Habsburské monarchie, které probíhalo v následujících 23 letech, tedy zhruba do roku Když v roce 1780 nastoupil do úřadu Josef II., byla již podstatná část monarchie zmapována. Přesto se I. vojenskému mapování přezdívá mapování Josefské. Českých zemí se mapování dotklo v letech , přičemž převážná část mapových sekcí byla v období nově zmapována či alespoň rektifikována. Původní sekce se údajně nedochovaly ([8], s. 98). Bylo zvoleno odvážně velké (na tehdejší dobu a rozsah území) měřítko 1 : , tedy tak, aby 1 vídeňský palec v mapě odpovídal 400 vídeňským sáhům (= 758,6 m, což odpovídá 1000 vojenským krokům) 5. Mapování probíhalo metodou à la vue ( od oka ). V praxi to znamenalo, že pověřený vojenský důstojník projížděl krajinou na koni a zakresloval vojensky významné prvky polohopisu (cestní a vodní síť, lesy 5 1 vídeňský palec = 26,34 mm; 1 vídeňský sáh = 1 896,48 mm = 72 palců 20

21 3. FÜRSTENBERSKÉ PANSTVÍ NA STARÝCH MAPÁCH dělené dle hustoty porostu, mlýny, kostely a jiné významné stavby, vesnice podle skutečné polohy domů). Výškopis byl zaznamenáván šrafy. Jako předloha pro zakreslování posloužila 4x zvětšená Müllerova mapa. Mimo vlastní mapovou kresbu obsahoval mapový list i mimorámové údaje o jednotlivých obcích vyskytujících se v daném území. K obcím vypsaným v abecedním pořadí byly připsány například počty domů či koní, pokud byly k dispozici. Současně byly vyhotovány slovní popisy, kde byly uvedeny údaje v mapě nezachycené (např. prostupnost porostů, hloubka vodních toků aj.). Kombinace mapování bez geodetických základů a zakreslování do poměrně nepřesné předlohy Müllerovy mapy ([1], s. 12) způsobily, že mapy jsou polohově deformované. Je tak prakticky nemožné vytvořit ucelenou mapu většího území, neboť jednotlivé mapové listy na sebe prostě nenavazují. Nicméně kreslířská pečlivost a samotný geografický obsah daly dnešní širší odborné veřejnosti do rukou jedinečný a obdivuhodný materiál ke studiu vývoje krajiny ([10], s. 95). V Čechách bylo zmapováno 273 sekcí pod souhrnným názvem Válečná mapa Království Českého 1 : , přičemž jedna mapová sekce zabírala území zhruba 209 km 2. Číslování je postupné po řádách. Území, které pokrývá Fürstenberské panství zachycuje převážně těchto 7 listů: c87, c88, c89 c105, c106 c122, c123 Mapové listy I. vojenského mapování pro celé území České republiky jsou v současné době (duben 2011) přístupné prostřednictvím aplikace Zoomify na serveru Laboratoře geoinformatiky University J. E. Purkyně (více 2.1.3). Originály mapových listů jsou uloženy ve Vojenském archivu ve Vídni 6. 6 Österreichisches Staatsarchiv, Krigsarchiv 21

22 3. FÜRSTENBERSKÉ PANSTVÍ NA STARÝCH MAPÁCH Obr. 3.1: Detail mapy I. vojenského mapování, list c Stabilní katastr (Čechy ) Na počátku 19. století byl stav tehdejšího katastru neutěšený. Důležitým krokem ke zlepšení stavu byl patent císaře Františka I. 7 vydaný na konci roku Jeho součástí byla povinnost geometrického zaměření všech pozemků a jejich vyobrazení. Pozemky byly rozlišeny podle druhu a užívání. Vše mělo za úkol stanovit čisté výnosy z pozemků pro výpočet výše daně. Samotné katastrální mapy byly tvořeny na geodetických základech trigonometrické sítě budované v první polovině 19. století. Měření probíhalo metodou měřického stolu (grafickým protínáním ze dvou stanovisek). Zjednodušeně řečeno mapa vznikala rovnou v terénu. Bylo zvoleno sáhové měřítko 1 : 2 880, v hustěji osídlených oblastech pak 1 : či dokonce 1 : 720. V Čechách se mapovalo v letech a ([3], s ). Originály map pro jednotlivá katastrální území byly pro správní účely reprodukovány, přičemž vždy jeden otisk, tzv. císařský povinný otisk, byl určen k archivaci. Ten byl adjustován a kolorován. Drtivá většina těchto císařských otisků z našeho území se dochovala dodnes. Mapové listy v maximálním rozsahu jsou ke zhlédnutí na serveru Archiválie ČÚZK (2.1.1), kde je k dispozici i legenda (v němčině nebo přeložená do češtiny), či alternativně na Deskových hrách (2.1.5). Prostřednictvím internetového obchodu ČÚZK je lze zakoupit ve formě rastru. 7 Neboli František II., vystupující pod tímto jménem do roku 1806, kdy zrušil instituci císaře Svaté říše římské 22

23 3. FÜRSTENBERSKÉ PANSTVÍ NA STARÝCH MAPÁCH II. vojenské mapování ( ) Z map I. vojenského se zcela logicky nepodařilo vytvořit souvislou mapu monarchie. Tento nedostatek byl pociťován paradoxně nejvíce právě ve vojenských kruzích. V té době již měly četné evropské státy, jako Francie, Prusko či Itálie, vyhovující mapy pro své územní celky. Po skončení války s napoleonskou Francií přijal roku 1806 císař František II. 8 návrh na vyhotovení astronomicko-trigonometrické sítě a tím tak položit základy novému mapovaní, které s mnoha obtížemi probíhalo až do roku 1869, tedy neuvěřitelných 63 let. Opět bylo zvoleno měřítko 1 : V Čechách probíhalo mapování v letech Jako podklad k měření posloužily již hotové katastrální mapy vyhotovené se sedmiletou přestávkou v letech Tyto listy v původním měřítku 1 : byly zmenšeny a částečně obsahově zjednodušeny. Polohopisné měření, které probíhalo především metodou měřického stolu, se tak omezilo na pouze na nové podrobnosti či na prvky v katastrální mapě nevyjádřené([1], s. 16). Jeden topograf, potažmo měřická skupina, tak byl schopen za jedno letní období zmapovat až 690 km 2 ([10], s. 95). Mapy vyhotovené tímto způsobem byly polohové velmi přesné. Výškopis byl vyjádřen tzv. Lehmannovou šrafurou, která v sobě nese matematické základy vyjádření sklonu terénu 9. Zcela chyběly vrstevnice, ač v jiných státech již běžné. Výšky od jadranského nulového horizontu ve vídeňských sázích byly uvedeny pouze u trigonometrických bodů. Toto bylo však velmi nedostatečné, neboť na jednom mapovém listu se většinou takové body nacházely pouze dva. Nakonec nebylo ani dosaženo požadavku na vyhotovení mapy celé říše v jednotném souřadnicovém systému, neboť podklady z katastrálního vyměřování byly zhotoveny v celkem 10 soustavách po celé říši ([3], s. 34). Čechy se tak například nacházely v systému gusterberském (počátek na trigonometrickém bodě Gusterberg) a Morava v systému svatoštěpánském (počátek na věži kostela sv. Štěpána ve Vídni). Odtud bylo převzato i poměrně složité číslování jednotlivých sekcí mapových listů. citu. 8 Odtud také alternativní pojmenování Františkovo mapování 9 Narozdíl od I. vojenského mapování, kde bylo vyjádření terénu šrafováním spíše záležitostí 23

24 3. FÜRSTENBERSKÉ PANSTVÍ NA STARÝCH MAPÁCH Vrstvy čtverců o rozměru 2 rakouských mílí (= 8000 víd. sáhů), tedy 15,17 km, byly číslovány arabskými číslicemi. Sloupce se značily římskými směrem od poledníku počátku. Bylo tedy nutné určit, zda se jedná o východní či západní sloupce. Fürstenberské panství pokrývá těchto 7 listů gusterberského systému: W_7_III, W_7_II W_8_III, W_8_II, W_8_I W_9_II, W_9_I Mapové listy II. vojenského mapování vešly do všeobecného povědomí především díky tematické historické vrstvě serveru Ostatně se jedná patrně o nejdostupnější staré vojenské mapování na českém internetu (viz tabulka 2.1). Obr. 3.2: Detail mapy II. vojenského mapování, list W_8_II III. vojenské mapování ( ) Na počátku rozhodnutí o provedení nového mapování opět stála prohraná válka, tentokrát s Pruskem roku Vyšší nároky na technickou, nikoliv jen obsahovou spolehlivost, měli především dělostřelecké jednotky. Poprve 10 zde však sehrály roli i civilní důvody. Díky prudkému rozvoji industrializace, především v Předlitavsku, byly přesné topografické mapy nutné například k plánování a budování železniční a silniční sítě, popřípadě splavňování řek ([1], s ). 10 Mapy I. i II. vojenského mapování byly tajné. 24

25 3. FÜRSTENBERSKÉ PANSTVÍ NA STARÝCH MAPÁCH Topografické mapy 1 : S předpokladem brzkého zavedení metrické míry bylo zvoleno dekadické měřítko 1 : Jedna topografická sekce zachycovala území o rozměrech 15 zeměpisné délky a 7,5 šířky. Jako polohopisný podklad opět posloužily katastrální mapy. Samotné mapování probíhalo v letech , tedy oproti předchozímu nepoměrně rychleji. Terén byl opět vyjádřen Lehmannovými šrafy, které však již byly doplněny vrstevnicemi. Dále byly okótovány charakteristické body reliéfu (vrcholy, spočinky, sedla,... ) a významné objekty (kostely, soutoky, křižovatky). Mapa byla kolorovaná a již postrádala mimorámové statistické údaje o zobrazených obcích. Značení mapových listů doznalo v průběhu doby mnoha úprav. Čísla topografických map jsou dnes odvozena od čtyřciferných čísel map speciálních, kde první dvě číslice znamenají označení vrstvy a druhé dvě sloupce. Podlomením tohoto čísla čísly 1-4 se získá označení jednoho listu topografické mapy. Bohužel mnoho mapových listů především ze severních partií republiky zatím nebylo nalezeno (a zveřejněno). Dochované topografické listy jsou ke zhlédnutí například na Oldmaps (2.1.3). Následuje výčet mapových listů, které pokrývají území bývalého panství a se kterými bylo dále pracováno. Všechny tyto listy byly ve formě rastru poskytnuty katedrou mapování a kartografie z fakulty stavební na ČVUT: 3951/1,2,4 3952/1,3,4 4051/2 4052/1,2 Speciální mapy 1 : Po skončení mapování v měřítku 1 : se započalo pracovat na hlavním výstupu celého mapování, tzv. speciálních mapách v měřítku 1 : Jeden list speciální mapy se skládal ze čtyř topografických sekcí a zaujímal tak území 11 Tedy aby jeden centimetr v mapě odpovídal 1000 vojenským krokům. 25

METODIKA LOKALIZACE STARÝCH MAP NA VYBRANÝCH MAPOVÝCH SADÁCH

METODIKA LOKALIZACE STARÝCH MAP NA VYBRANÝCH MAPOVÝCH SADÁCH METODIKA LOKALIZACE STARÝCH MAP NA VYBRANÝCH MAPOVÝCH SADÁCH Václav Čada, cada@kma.zcu.cz Západo padočesk eská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky, oddělen lení Geomatiky Digitalizace

Více

Tisk starých katastrálních map

Tisk starých katastrálních map Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Tisk starých katastrálních map Autor: Tereza Benetková, Michaela Viktorová Jitka Tomanová, Tomáš Zamrzla Editor: Iva Bambulová Praha,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE název předmětu TOPOGRAFICKÁ A TEMATICKÁ KARTOGRAFIE číslo úlohy název úlohy 1 Mapové podklady

Více

METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL

METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL Ing. Milan Talich, Ph.D. Milan.Talich@vugtk.cz. Ing. Filip Antoš Filip.Antos@vugtk.cz INFORUM 2011, 24. 26. května 2011,

Více

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu: Zdroje dat GIS Primární Sekundární Geodetická měření GPS DPZ (RS), fotogrammetrie Digitální formy tištěných map Kartografické podklady (vlastní nákresy a měření) Vstup dat do GISu: Data přímo ve potřebném

Více

Referát digitální ortofoto Fotogrammetrie 30 KOMERČNĚ DOSTUPNÁ DIGITÁLNÍ ORTOFOTA. Marcela Čapková Petra Havlíčková

Referát digitální ortofoto Fotogrammetrie 30 KOMERČNĚ DOSTUPNÁ DIGITÁLNÍ ORTOFOTA. Marcela Čapková Petra Havlíčková KOMERČNĚ DOSTUPNÁ DIGITÁLNÍ ORTOFOTA Marcela Čapková Petra Havlíčková ČVUT v Praze, Fakulta stavební, obor geodézie a kartografie capkova.marcela@seznam.cz pettah@centrum.cz Klíčová slova: producenti,

Více

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal Geoportál ČÚZK -data a služby resortu na internetu Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Úvod důvody pro geoportálové řešení, historie Základní funkce a vstupní rozhraní Geoportálu Popis aplikací

Více

Technologie digitalizace a zpřístupnění starých map - pohled kartografa a uživatele

Technologie digitalizace a zpřístupnění starých map - pohled kartografa a uživatele Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Technologie digitalizace a zpřístupnění starých map - pohled kartografa a uživatele Milan Talich 12. konference Archivy, knihovny, muzea

Více

Uživatelská příručka mapový prohlížeč irso 4.0.

Uživatelská příručka mapový prohlížeč irso 4.0. Uživatelská příručka mapový prohlížeč irso 4.0. Obsah Koncepce mapového prohlížeče Uživatelské rozhraní Práce s mapou Vykreslování mapových podkladů a vrstev Koncepce mapového prohlížeče Prohlížeč slouží

Více

Staré mapy jako cenný zdroj informací o stavu a vývoji krajiny

Staré mapy jako cenný zdroj informací o stavu a vývoji krajiny Staré mapy jako cenný zdroj informací o stavu a vývoji krajiny Mostecko na starých mapách Vladimír Brůna, Kateřina Křováková Místo úvodu Našimi vedoucími myšlenkami při tomto všeobecně užitečném opatření

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví.

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Ing. Filip Antoš, Ing. Milan Talich, Ph.D., Ing. Ondřej Böhm, Ing. Jan Havrlant, Ph.D.,

Více

Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli

Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli Filip Antoš, Milan Talich Seminář Kartografické zdroje jako kulturní dědictví 11. června 2015, Praha Jak digitalizovat staré mapy a

Více

Kartografická analýza map historických vojenských mapování

Kartografická analýza map historických vojenských mapování Kartografická analýza map historických vojenských mapování Růžena ZIMOVÁ Cartographic analysis of maps from historical military mappings Topographic maps from historical military mapping of 18th and 19th

Více

Přehled mapových podkladů dostupných online

Přehled mapových podkladů dostupných online Krajinářský workshop Lednice na Moravě 23.4. 11.5. 2012 Přehled mapových podkladů dostupných online Ing. Jozef Sedláček, Ústav plánování krajiny, ZF, lednice Tento workshop je pořádán v rámci projektu

Více

Staré mapy v prostředí Internetu

Staré mapy v prostředí Internetu Staré mapy v prostředí Internetu Vladimír Brůna, Kateřina Křováková Laboratoř geoinformatiky UJEP, Dělnická 21, 434 01 Most tel./fax: 476 137 448, e-mail: bruna@geolab.cz, cariad@geolab.cz http://www.geolab.cz

Více

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Obsah Státní mapová díla - topografické mapy středních měřítek, Státní

Více

Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky

Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky Svědectví map Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky Autoři: Prof. Ing. Ivan Roček, CSc. Ing. Petr Fencl od třetího dílu PhDr. Vladimír Waage Spolupracující instituce: NZM Praha, FLD

Více

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MICHAL SÝKORA TOPGIS, S.R.O. 4.6.2015 1 PROGRAM PREZENTACE Seznam.cz TopGis, s.r.o. O společných mapách O přístupu k mapám Nástroje pro práci s Mapy.cz GisOnline - GisManager

Více

Portál veřejné správy ČR - CENIA

Portál veřejné správy ČR - CENIA Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Geografická data nekomerční nebo volně dostupná komerční státní správa privátní sféra všeobecná specializovaná pokrývají celé území

Více

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Přednáška byla zpracována s využitím dat a informací uveřejněných na http://geoportal.cuzk.cz/ k 16.3. 2015. Státní mapová díla jsou stanovena nařízením vlády

Více

Akademický atlas českých dějin: přehled obsahu a zkušeností z tvorby

Akademický atlas českých dějin: přehled obsahu a zkušeností z tvorby Akademický atlas českých dějin: přehled obsahu a zkušeností z tvorby Pavel SEEMANN 22. října 2013 Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a dálkovém průzkumu Země, Praha Úvod AAČD shrnutí poznatků

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Milan Talich, Filip Antoš, Ondřej Böhm, Jan Havrlant, Klára Ambrožová, Lubomír Soukup

Více

Historická prostorová data ve vzdělání a praxi

Historická prostorová data ve vzdělání a praxi Historická prostorová data ve vzdělání a praxi Marie Novotná novotnam@kge.zcu.cz Historická prostorová data ve vzdělání a praxi 1. Zdroj informací pro poznání: jednoduché zpracování prohlížení, čtení 2.

Více

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Geografická data nekomerční nebo volně dostupná komerční státní správa privátní sféra všeobecná specializovaná pokrývají celé území

Více

MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ

MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ Ing. Danuše Svobodová, Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Geportál ČÚZK stručný přehled možností, jež

Více

Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/dokumenty/technicka_zprava_dmr_4g_15012012.pdf

Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/dokumenty/technicka_zprava_dmr_4g_15012012.pdf Zpracování digitálního modelu terénu Zdrojová data Pro účely vytvoření digitálního modelu terénu byla použita data z Digitálního modelu reliéfu 4. Generace DMR 4G, který je jedním z realizačních výstupů

Více

Č. 4/2010 VI. vědecko-odborná konference Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010 (Nízké Tatry, Demänovská dolina, 7.-9.9.

Č. 4/2010 VI. vědecko-odborná konference Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010 (Nízké Tatry, Demänovská dolina, 7.-9.9. Č. 4/2010 VI. vědecko-odborná konference Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010 (Nízké Tatry, Demänovská dolina, 7.-9.9.2010) Pořadatelem v pořadí již šesté konference, jejíž zaměření

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚZEMNÍ VÝVOJ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 PO SOUČASNOST

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚZEMNÍ VÝVOJ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 PO SOUČASNOST UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Aplikace geoinformatiky v sociální geografii ÚZEMNÍ VÝVOJ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 PO SOUČASNOST

Více

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 19. letní geografická škola 25.8.2011, Brno, Obsah prezentace Rezort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví a formy jejich zpřístupňování

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví a formy jejich zpřístupňování Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Historický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. Kartografické zdroje jako kulturní dědictví a formy jejich zpřístupňování Eva Semotanová

Více

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje 5. GRAFICKÉ VÝSTUPY Grafickými výstupy této studie jsou uvedené čtyři mapové přílohy a dále následující popis použitých algoritmů při tvorbě těchto příloh. Vlastní mapové výstupy jsou označeny jako grafické

Více

ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK

ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK Zeměměřický úřad ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 9. dubna 2013, Hradec Králové http://geoportal.cuzk.cz ČÚZK - jaké geografické informace poskytuje Informace z katastru

Více

Data a služby Zeměměřického úřadu

Data a služby Zeměměřického úřadu ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Data a služby Zeměměřického úřadu Jana Kuchařová GIVS 2015, Praha 4. 5. 2015 Poskytování dat ZÚ Digitální data (souborová data, služby), tištěné mapy, publikace Smlouva x Dohoda (OCL)

Více

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Zeměměřický úřad DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a užití geoinformací 8. 11. 2013 Geografické informace poskytované ZÚ Geografické podklady, produkty

Více

154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu.

154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu. 154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu. 6.1 Mapa, plán. 6.2 Rozdělení map. 6.3 Metody kartografického vyjadřování na mapách. 6.3.1 Polohopis. 6.3.2 Výškopis. 6.3.3 Popis.

Více

Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny

Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny Jitka Elznicová Katedra informatiky a geoinformatiky Fakulta životního prostředí Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Letecké

Více

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS)

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) Petr Dvořáček Zeměměřický úřad ecognition Day 2013 26. 9. 2013, Praha Poskytované produkty z LLS Digitální model reliéfu České republiky 4.

Více

Praktické využití mapových služeb v rámci tvorby projektových dokumentací

Praktické využití mapových služeb v rámci tvorby projektových dokumentací Praktické využití mapových služeb v rámci tvorby projektových dokumentací Informační systémy v ochraně životního prostředí N240001 Ing. Radek Škarohlíd budova A, místnost F06 Radek.Skarohlid@vscht.cz Vysoká

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz - první výsledek spolupráce VÚGTK a paměťových institucí

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz - první výsledek spolupráce VÚGTK a paměťových institucí Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz - první výsledek spolupráce VÚGTK a

Více

Zkušenosti s využíváním dat Urban Atlasu pro potřeby územního plánování v Praze

Zkušenosti s využíváním dat Urban Atlasu pro potřeby územního plánování v Praze Zkušenosti s využíváním dat Urban Atlasu pro potřeby územního plánování v Praze Mgr. Eliška Bradová Mgr. Jiří Čtyroký Mgr. Michal Pochmann Útvar rozvoje hl. m. Prahy URM Útvar rozvoje hl. m. Prahy (URM)

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE název předmětu TOPOGRAFICKÁ A TEMATICKÁ KARTOGRAFIE číslo úlohy název úlohy 2 Tvorba tematických

Více

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geoinformace ve veřejné správě 27. 28. 5. 2013, Praha http://geoportal.cuzk.cz Přehled prezentace

Více

Využití mapových podkladů katastru nemovitostí vpřípravě pozemkových úprav

Využití mapových podkladů katastru nemovitostí vpřípravě pozemkových úprav Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Brno www.vumop.cz Využití mapových podkladů katastru nemovitostí vpřípravě pozemkových úprav Brno 2015 Ing. Michal

Více

Mapa zdroj informací

Mapa zdroj informací Nejpřesnějším modelem Země je glóbus. Všechny tvary na glóbu odpovídají tvarům na Zemi a jsou zmenšeny v poměru, který udává měřítko glóbu. Mapa je zmenšený a zjednodušený rovinný obraz zemského povrchu.

Více

Ing. Martin Dědourek, CSc. Geodézie Svitavy, Wolkerova alej 14a, Svitavy NABÍDKOVÝ CENÍK

Ing. Martin Dědourek, CSc. Geodézie Svitavy, Wolkerova alej 14a, Svitavy NABÍDKOVÝ CENÍK Ing. Martin Dědourek, CSc. Geodézie Svitavy, Wolkerova alej 14a, Svitavy NABÍDKOVÝ CENÍK pro oceňování zeměměřických výkonů, platný od 1.1. 1996 a aktualizovaný dne 1.1. 25 Ceník byl sestaven za použití

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola ZŠ Dělnická žáky 6. a 7. ročníků

Více

Téma: Geografické a kartografické základy map

Téma: Geografické a kartografické základy map Topografická příprava Téma: Geografické a kartografické základy map Osnova : 1. Topografické mapy, měřítko mapy 2. Mapové značky 3. Souřadnicové systémy 2 3 1. Topografické mapy, měřítko mapy Topografická

Více

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i Zpráva o řešení úkolu za I. pololetí 2011 Výzkum uplatnění dat laserového skenování v katastru nemovitostí Červen 2011 Výzkumný ústav geodetický,

Více

Miroslav Kravka a kol. dřevin. pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd. Plantáže. Metody vhodné pro malé a střední provozy

Miroslav Kravka a kol. dřevin. pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd. Plantáže. Metody vhodné pro malé a střední provozy Plantáže dřevin pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd Miroslav Kravka a kol. Metody vhodné pro malé a střední provozy Plantáže dřevin pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských

Více

Zdroje mapových podkladů

Zdroje mapových podkladů 1 Zdroje mapových podkladů Jan Langr Teoretická průprava Zdroje podkladových dat Získání mapových podkladů Ceny podkladových dat Georeference OCD souboru a podkladů Podpora WMS v OCAD 11 Professional a

Více

Aplikace pro prohlížení dat ÚAP. Karlovarský kraj

Aplikace pro prohlížení dat ÚAP. Karlovarský kraj Aplikace pro prohlížení dat ÚAP Karlovarský kraj Obsah: Uživatelé APLIKACE Využití aplikace Spuštění APLIKACE Struktura dat Zjednodušený katalog jevů a položek Příklad využití prohlížečky obec, parcela

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

http://gis.plzen-city.cz

http://gis.plzen-city.cz MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Mapový portál města Plzně Předdefinované mapy (nejen) pro veřejnost http://gis.plzen-city.cz Stanislav Štangl Správa GIS, stangl@sitmp.cz SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ

Více

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Ing. Pavel Voříšek S-JTSK SYSTÉM JEDNOTNÉ TRIGONOMETRICKÉ SÍTĚ KATASTRÁLNÍ

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Ing. Pavel Voříšek S-JTSK SYSTÉM JEDNOTNÉ TRIGONOMETRICKÉ SÍTĚ KATASTRÁLNÍ Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství Ing. Pavel Voříšek S-JTSK SYSTÉM JEDNOTNÉ TRIGONOMETRICKÉ SÍTĚ KATASTRÁLNÍ VOŠ a SŠS Vysoké Mýto leden 2008 Jednotná trigonometrická

Více

Nová realizace ETRS89 v ČR Digitalizace katastrálních map

Nová realizace ETRS89 v ČR Digitalizace katastrálních map Nová realizace ETRS89 v ČR Digitalizace katastrálních map Karel Štencel Konference Implementácia JTSK-03 do katastra nehnuteľností a digitalizácia máp KN v praxi 15. 2. 2013 Obsah Nová realizace ETRS 89

Více

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY...1 II. MAPA EDPP...4 III. REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ...5 IV. MAPOVÁ APLIKACE DPP...6 I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY Ve spodní části úvodní stránky se nachází

Více

Digitalizace fondů a sbírek Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Miroslav Kronus

Digitalizace fondů a sbírek Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Miroslav Kronus Digitalizace fondů a sbírek Ústředního archivu zeměměřictví a katastru Miroslav Kronus Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (ÚAZK) Samostatné oddělení Zeměměřického úřadu Veřejný specializovaný archiv

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

Ing. Jan Fafejta: Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů".

Ing. Jan Fafejta: Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů. Ing. Jan Fafejta: Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů". KVALITA, PŘESNOST A ROZSAH DAT STÁTNÍCH MAPOVÝCH DĚL VE VZTAHU K POTŘEBÁM INFORMAČNÍCH

Více

HISTORICKÁ PROSTOROVÁ A STATISTICKÁ DATA: VYUŽITÍ KARTOGRAFICKÝCH ZDROJŮ DO ROKU 1918

HISTORICKÁ PROSTOROVÁ A STATISTICKÁ DATA: VYUŽITÍ KARTOGRAFICKÝCH ZDROJŮ DO ROKU 1918 SOCIÁLNĚ PROSTOROVÁ DIFERENCIACE ČESKÝCH ZEMÍ V HISTORICKÉ PERSPEKTIVĚ HISTORICKÁ PROSTOROVÁ A STATISTICKÁ DATA: VYUŽITÍ KARTOGRAFICKÝCH ZDROJŮ DO ROKU 1918 Eva Semotanová Historický ústav AV ČR Osnova

Více

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH ÚZEMÍ STÁTU

Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH ÚZEMÍ STÁTU Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH ÚZEMÍ STÁTU Ing. Karel Brázdil, CSc. karel.brazdil@cuzk.cz 1 O B S A H P R E Z E N T A C E 1. Projekt nového mapování výškopisu

Více

Metodický pokyn. k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území

Metodický pokyn. k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 28181/2005-16000 Metodický pokyn k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území Určeno: K využití: státním podnikům Povodí Zemědělské

Více

RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO. Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci

RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO. Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci GEOGRAFIE A MAPOVÁNÍ PROSTORU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SEKTOREM VENKOVA RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci Katedra geoinformatiky http://www.geoinformatics.upol.cz

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II.

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Dodávka základního SW pro projekt DMVS PK Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Dodávka základního SW pro

Více

1/41 Workshop Příprava mapových podkladů 24. 25. 1. 2015. Bc. Ivana JANKOVIČOVÁ

1/41 Workshop Příprava mapových podkladů 24. 25. 1. 2015. Bc. Ivana JANKOVIČOVÁ 1/41 Workshop Příprava mapových podkladů 24. 25. 1. 2015 Bc. Ivana JANKOVIČOVÁ 2/41 Workshop Příprava mapových podkladů 24. 25. 1. 2015 1. 2. Diplomová práce 3. Diskuse 3/41 Workshop Příprava mapových

Více

Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM) Jednotná dopravní vektorová mapa JDVM 2007. Geografický informační systém. ISSS 2.

Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM) Jednotná dopravní vektorová mapa JDVM 2007. Geografický informační systém. ISSS 2. Geografický informační systém vektorová mapa vektorová mapa () ISSS 2. dubna 2007 Mgr. Štěpán Žežula ved.odd.koncepce GIS CDV 2007 www.jdvm.cz www.cdv.cz vektorová mapa 2007 je geografický informační systém

Více

VYUŽITÍ STARÝCH MAP PRO VÝZKUM KRAJINY. Jiří Cajthaml 1, Jiří Krejčí 2

VYUŽITÍ STARÝCH MAP PRO VÝZKUM KRAJINY. Jiří Cajthaml 1, Jiří Krejčí 2 VYUŽITÍ STARÝCH MAP PRO VÝZKUM KRAJINY Jiří Cajthaml 1, Jiří Krejčí 2 1 Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29, Praha 6, ČR jiri.cajthaml@fsv.cvut.cz 2 Katedra

Více

Metodický list s komponentou ICT

Metodický list s komponentou ICT Metodický list s komponentou ICT Téma: Základy práce s webovou aplikací ArcGIS online Časový rámec: 2 hodiny Cíl: seznámení s webovým nástrojem ArcGIS online, tvorba jednoduchých map v režimu freeware

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

ZDROJE ARCHIVNÍCH LETECKÝCH SNÍMKŮ

ZDROJE ARCHIVNÍCH LETECKÝCH SNÍMKŮ ZDROJE ARCHIVNÍCH LETECKÝCH SNÍMKŮ Kateřina Marková, Lenka Řechtáčková ČVUT v Praze, Fakulta stavební, obor Geodézie a kartografie lenka.rechtackova@fsv.cvut.cz Klíčová slova: referát, letecký snímek,

Více

Geografické informační systémy #10

Geografické informační systémy #10 Geografické informační systémy #10 Aplikovaná kartografie Tematické mapy (použity materiály V. Voženílka: Aplikovaná kartografie I.) http://www.geogr.muni.cz/ucebnice/kartografie/obsah.php Mapa MAPA je

Více

Zkušenosti s podklady pro mapování ob map v Praze

Zkušenosti s podklady pro mapování ob map v Praze Zkušenosti s podklady pro mapování ob map v Praze Zdroje Lasersken - v Praze zatím pouze DMR 4G, bezprostředně za hranicemi Prahy je již mnohde dostupné i DMR 5G Archiv ortofotomap na mapovém portálu Prahy

Více

DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi

DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi Hana Nováková VÚV T.G.M., v.v.i. - Oddělení GIS a kartografie Co je DIBAVOD? DIgitální BÁze VOdohospodářských Dat (DIBAVOD) je pracovní označení návrhu katalogu

Více

Základy geodézie a kartografie. Státní mapová díla

Základy geodézie a kartografie. Státní mapová díla Základy geodézie a kartografie Státní mapová díla Státní mapová díla Mapy velkých měřítek Základní mapy středních měřítek Mapy územních celků Mapy správního rozložení Tématická státní mapová díla Digitální

Více

DIGITÁLNÍ REGISTR ÚSTŘEDNÍHO SEZNAMU OCHRANY PŘÍRODY

DIGITÁLNÍ REGISTR ÚSTŘEDNÍHO SEZNAMU OCHRANY PŘÍRODY DIGITÁLNÍ REGISTR ÚSTŘEDNÍHO SEZNAMU OCHRANY PŘÍRODY Aplikace Digitální registr (dále digitální registr) byla vyvinuta v letech 2003 2005 v rámci projektu VaV/620/14/03 Metody získávání, zpracování, archivace,

Více

Aplikace geoinformatiky v sociální geografii - 2014/2015 ÚZEMNÍ VÝVOJ MĚSTA PLZNĚ V LETECH 1781-2015

Aplikace geoinformatiky v sociální geografii - 2014/2015 ÚZEMNÍ VÝVOJ MĚSTA PLZNĚ V LETECH 1781-2015 Aplikace geoinformatiky v sociální geografii - 2014/2015 ÚZEMNÍ VÝVOJ MĚSTA PLZNĚ V LETECH 1781-2015 Lucie Jebavá, Petra Jílková I. NKARTGD Praha 2015 1 ÚVOD V rámci předmětu Aplikace geoinformatiky v

Více

ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ PUBLIKACE DAT ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ PUBLIKACE DAT ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ PUBLIKACE DAT ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a rozvoje IS zeměměřictví 4. 5. 2015 Zeměměřický úřad - formy publikace produktů Tištěné mapy Data

Více

TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ

TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ ÚVOD Technologie elastické konformní transformace rastrových obrazů je realizována v rámci webové aplikace NKT. Tato webová aplikace provádí

Více

Státní mapová díla (1)

Státní mapová díla (1) Státní mapová díla (1) Státní mapová díla Přednáška pro úředníky státní správy a samosprávy Dne 25.11.2014, 9:00-9:45 Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí

Více

Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy

Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Metodický

Více

Zkušenosti s výukou ATLAS DMT na Stavební fakultě ČVUT

Zkušenosti s výukou ATLAS DMT na Stavební fakultě ČVUT Karel Benda Petr Soukup ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie Zkušenosti s výukou ATLAS DMT na Stavební fakultě ČVUT Hotel Flora, Olomouc, 16. a 17 října 2012 Kdo jsme Kat. mapování

Více

Mapa zdroj informací. Druhy map podle obsahu. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045

Mapa zdroj informací. Druhy map podle obsahu. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Mapa zdroj informací Druhy map podle obsahu Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Druhy map podle obsahu Mapy katastrální topografické obecně geografické tématické Metody

Více

Mapové služby portálu veřejné správy České republiky a IRZ. Průvodce po mapové aplikaci

Mapové služby portálu veřejné správy České republiky a IRZ. Průvodce po mapové aplikaci Mapové služby portálu veřejné správy České republiky a IRZ Ministerstvo životního prostředí má zákonnou povinnost zveřejňovat údaje ohlašované do integrovaného registru znečišťování do 30. září běžného

Více

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček Sdílení a poskytování dat KN Jiří Poláček Přehled služeb Datové služby Výměnný formát (SPI, SGI) Skenované katastrální mapy Aplikace a webové služby Dálkový přístup do KN (včetně webových služeb) Nahlížení

Více

Zhodnocení historického vývoje krajinné struktury a sídel Verneřického středohoří Ing. Johana Zacharová

Zhodnocení historického vývoje krajinné struktury a sídel Verneřického středohoří Ing. Johana Zacharová Zhodnocení historického vývoje krajinné struktury a sídel Verneřického středohoří Ing. Johana Zacharová Vedoucí práce: Ing. Jitka Elznicová, PhD. CÍLE PRÁCE rešerše odborné literatury týkající se řešené

Více

Příloha č. 7. 1. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby

Příloha č. 7. 1. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby Příloha č. 7 1. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby Dokumentace obsahuje části: C Situační výkresy D Výkresová dokumentace E Geodetická část Dokumentace musí vždy obsahovat části A až

Více

Vývoj péče o lesní majetky v českých zemích. Modul 8 - HÚL 4

Vývoj péče o lesní majetky v českých zemích. Modul 8 - HÚL 4 v českých zemích Modul 8 - HÚL 4 Současná podoba středoevropských lesů je silně ovlivněna dlouhodobou činností člověka, který se v české kotlině usadil jako zemědělec natrvalo již ve 4. tisíciletí př.

Více

Přehled vhodných metod georeferencování starých map

Přehled vhodných metod georeferencování starých map Přehled vhodných metod georeferencování starých map ČVUT v Praze, katedra geomatiky 12. 3. 2015 Praha Georeferencování historická mapa vs. stará mapa georeferencování umístění obrazu mapy do referenčního

Více

VÝZKUM APLKACÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V SYSTÉMECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

VÝZKUM APLKACÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V SYSTÉMECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VÝZKUM APLKACÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V SYSTÉMECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Ing. Jiří Fryč, Ph.D. Školitel: doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc. Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské,

Více

VÝVOJ SOFTWARE PRO LOKALIZACI MAP II. A III. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ

VÝVOJ SOFTWARE PRO LOKALIZACI MAP II. A III. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ HISTORICKÉ MAPY. Zborník referátov z vedeckej konferencie, Bratislava 2005 (Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky) Bohuslav Veverka VÝVOJ SOFTWARE PRO LOKALIZACI MAP II. A III. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ

Více

MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2

MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2 MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2 RESPONZIVNÍ DESIGN - tento design zaručuje, že zobrazení stránky

Více

Nápověda k webové aplikaci určené k revizi. ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží

Nápověda k webové aplikaci určené k revizi. ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží Nápověda k webové aplikaci určené k revizi ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží 1. Úvodní informace Mapová aplikace slouží k revizi dat ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží.

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

Proměny kulturní krajiny

Proměny kulturní krajiny Ing. Jitka Prchalová Proměny kulturní krajiny Aplikace archivních snímků v socioekonomickém průzkumu V roce 2004 získala Katedra geografie Ústavu přírodních věd Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Brno 5. 2. 2015 Pavel Šváb

Brno 5. 2. 2015 Pavel Šváb Brno 5. 2. 2015 Pavel Šváb Digitalizace SPI 1994-1998 Digitalizace SGI 2008-2017 Způsoby obnovy KO 40 zákona 256/2013 Sb. novým mapováním, přepracováním SGI, na podkladě výsledků PÚ Úkol na digitalizaci

Více

Tematické mapy na podkladě státního mapového díla. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Tematické mapy na podkladě státního mapového díla. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Tematické mapy na podkladě státního mapového díla Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Vytvoření dokumentu: 20. 9. 2004 Poslední aktualizace: 14. 11.

Více