OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ"

Transkript

1 OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21 Č. j. 2051/7.10/12/13.3 úkol č Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce za rok 2011 únor 2012 Mgr. Aleš KALVODA vedoucí inspektor

2 O B S A H Strana Obsah 2 1. Úvod Organizační struktura inspektorátu Personální obsazení 4 2. Základní statistické údaje Počty kontrolovaných subjektů Počty a výše udělených pokut období od do Inspekční činnost Dodržování pracovněprávních předpisů včetně BOZP u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením Dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání zaměstnanců v malých a středních podnicích potravinářského průmyslu Kontrola dodržování ochrany soukromí zaměstnanců na pracovišti Dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání fyzických osob agenturami práce Kontroly v základních a středních školách se zaměřením na opakované sjednávání pracovních poměrů s pedagogickými zaměstnanci Bezpečnost práce ve stavebnictví Kontrola zaměstnavatelů v dopravě Kontrola systému BOZP a pracovních podmínek v malých a středních podnicích Zajišťování bezpečnosti práce a technických zařízení pro užívání elektrických zařízení při jejich půjčování a pronajímání Dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu vyhrazených technických zařízení - parních a kapalinových kotlů Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění BOZP zdvihacích zařízení při manipulaci s materiálem a břemeny Kontrola dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce při provozu plynových zařízení v objektech s přístupem veřejnosti Kontrola plnění úkolů zadavatele stavby a koordinátora BOZP na staveništi Bezpečnost práce ve strojírenství Kontrola systému BOZP u škol a školských zařízení se zaměřením na praktickou výuku Kontrola systému BOZP v zemědělství Integrovaná inspekce podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií Bezpečný podnik Bezpečnost práce při těžbě dřeva Provádění kontrol na základě podnětů na porušování pracovněprávních předpisů Provádění plánovaných koordinovaných kontrol v součinnosti orgánů ÚP, SÚIP a ČSSZ v oblasti předpisů o zaměstnanosti, pracovních podmínek a vztahů, včetně BOZP a sociálního pojištění Společné kontroly-potírání nelegální práce v restauračních a ubytovacích zařízeních N Společné kontroly-potírání nelegální práce v restauračních a ubytovacích zařízeních následná kontrola Koordinované kontroly v prodejnách maloobchodu Koordinované kontroly u subjektů vykonávajících v rámci své činnosti balící a kompletovací činnosti Koordinované kontroly v oblasti agenturního zaměstnávání Koordinované kontroly na stavbách Ostatní dozorčí činnost Projektová dokumentace Kolaudace staveb Vyšetřování pracovních úrazů 55 2

3 4.4 Vyšetřování havárií Vnitřní kontrolní činnost Poradenská, výchovná a vzdělávací činnost Poradenská činnost Školení Spolupráce s orgány a organizacemi Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb Závěr 63 3

4 1. Úvod Sídlo Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj Adresa: ul. SNP 2720/21, Ústí nad Labem Telefon: Fax: www: dat. schránka: xy7efgi Regionální kancelář v Liberci Adresa: nám. Dr. E. Beneše 26, Liberec Telefon: Fax: Organizační struktura inspektorátu Kancelář vedoucího inspektora Odbor správy a informatiky Oddělení ekonomicko-správní Oddělení informatiky Odbor inspekce I Odbor inspekce II Odbor inspekce III Útvar projektu kontroly nelegálního zaměstnávání Útvar Regionální kancelář pro Liberecký kraj Útvar projektu kontroly nelegálního zaměstnávání 1.2 Personální obsazení Celkový počet pracovníků OIP k je 55, z toho výkonných pracovníků v oblasti BOZP je 20, v oblasti pracovních vztahů a podmínek vztahů je 17. Vedoucí inspektor 1 Vedoucí odboru 4 Vedoucí oddělení 1 (1 žena) Právník OIP 3 (1 žena) Inspektor 37 (11 žen) Administrativní pracovník 9 (8 žen) Pomocně-obslužný pracovník 0 4

5 Členění zaměstnanců podle věku (bez útvarů PKNZ) Věk Počet inspektorů /z toho žen Počet ostatních zaměstnanců (bez POP) / /2 1/ /1 3/ /4 1/ /2 8/5 Nad 60 9/2 4/1 2. Základní statistické údaje o kontrolní činnosti dle úkolů 2.1 Počty kontrolovaných subjektů Ukazatel 2011 Počet kontrol 2441 Počet šetřených smrtelných pracovních úrazů 11 Počet šetřených úrazů (s hospitalizací delší než 5 dnů) 39 Počet šetřených ostatních úrazů 0 Počet kontrol na základě podnětů 199 Počet závad zjištěných při kontrolách a šetřeních Počet rozhodnutí zákazu užívání objektů, prostorů 5 Počet rozhodnutí zákaz vykonávání prací nebo činností 2 Počet rozhodnutí vyřazení strojů a zařízení z provozu 9 Počet vydaných opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole 879 Počet uložených pokut 215 Výše uložených pokut ,-- Stanoviska k projektovým dokumentacím 480 Účast na povolování a kolaudacích staveb 294 5

6 2.2 Počty a výše udělených pokut období od do Pokuty, které byly uloženy v zadaném období: Pokuty Všechny Související s pracovním úrazem Počet Výše (Kč) Počet Výše (Kč) Udělené zaměstnanci Udělené právnímu subjektu fyzické osobě právnické osobě Blokové Pořádkové Celkem Pokuty, které byly uloženy v zadaném období a nabyly právní moci v zadaném období: Pokuty Všechny Počet Výše (Kč) Počet Související s pracovním úrazem Výše (Kč) Udělené zaměstnanci Udělené právnímu subjektu fyzické osobě právnické osobě Blokové Pořádkové Celkem Pokuty, které byly uloženy před zadaným obdobím a nabyly právní moci v zadaném období: Pokuty Všechny Počet Výše (Kč) Počet Související s pracovním úrazem Výše (Kč) Udělené zaměstnanci Udělené právnímu subjektu fyzické osobě právnické osobě Blokové Pořádkové Celkem

7 3. Inspekční činnost Dodržování pracovněprávních předpisů včetně BOZP u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením Předmět kontroly Kontrola byla prováděna v organizacích, zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením, které byly vybrány jednak v rámci přímého doporučení příslušného úřadu práce, jednak na základě vlastního výběru OIP ze seznamu organizací, pobírajících příspěvek na zaměstnávání handicapovaných osob, předloženého úřady práce. Ve všech případech se jednalo o výkon práci na provozovně, nikoli v domácím prostředí. Seznam dozorovaných subjektů V rámci dozoru bylo provedeno 6 kontrol. V kontrolním vzorku zaměstnanců se vyskytovala obě pohlaví a různorodé profese dle zaměření činnosti organizace (např. vrátný, drobné montáže a rukodílné práce, kuchařka, údržba zeleně apod.). Nejčastěji se vyskytující závady Zjišťované závady se týkaly např. neposkytnutí písemné informace o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, nevydání potvrzení o zaměstnání při skončení pracovního poměru, nevedení evidence odpracované pracovní doby, neposkytnutí příplatku za dobu práce v sobotu a v neděli a za dobu noční práce, nezajištění rovného zacházení v odměňování, neposkytnutí doplatku do nejnižší úrovně zaručené mzdy a chyběl i zápis o zacvičení a prověření znalostí obsluhy tlakové nádoby. Zhodnocení poznatků v kontrolované oblasti Hlavním záměrem tohoto úkolu je především prevence dodržování pracovně právních předpisů zaměstnavateli osob se zdravotním postižením. Kromě zjištěných porušení se dá kladně hodnotit celkový přístup organizací k této problematice, jejich snaha o okamžité odstranění nedostatků a vědomí důležitosti dodržování těchto předpisů, což svědčí o zlepšování přístupu zaměstnavatelů. Pro pracovníky OIP bylo přínosné i seznámení s oblastmi porušování předpisů, nespadajících přímo do kompetence orgánů inspekce práce. Provedená opatření a rozhodnutí Vzhledem ke snaze odstranit zjištěné nedostatky byla udělena pouze jedna pokuta, a to na základě stanovených kritérií (závažnost porušení zákonných povinností (jednalo se o oblast odměňování), zamezení zneužívání zdravotně postižených, přístup zaměstnavatele k odstranění závad apod.) 7

8 Dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání zaměstnanců v malých a středních podnicích potravinářského průmyslu Předmět kontroly Tento úkol byl zařazen v roce 2011 poprvé a vzhledem k mimořádně zadaným novým úkolům, které byly řešeny přednostně, nebyl považován za prioritní. Seznam dozorovaných subjektů Celkem bylo provedeno 10 kontrol. Jednotlivé kontrolované subjekty byly vytipovány inspektory na základě předchozích poznatků z poradenské a kontrolní činnosti OIP, zjištění úřadů práce, informací z médií nebo podaných podnětů. Nejčastěji se vyskytující závady Při kontrolách byl využíván kontrolní seznam SÚIP, ale byla kontrolována i další ustanovení zákoníku práce, která součástí tohoto kontrolního seznamu nebyla (např. opakované sjednávání zkušební doby při navazujícím pracovním poměru). Byla zjišťována tradiční porušování povinností při vzniku, změnách a skončení pracovního poměru, na úseku pracovní doby a odměňování apod. Zhodnocení poznatků v kontrolované oblasti Zjištěné nedostatky se charakterem závad ani četností nelišily od obvyklých zjištění, lze však s jistotou říct, že kontrolované osoby zjištěné nedostatky odstraňuji, ať již na základě samotného protokolu z kontroly nebo po vydaném opatření k odstranění závad. Inspektoři často fungují i jako poradci a současně s předáním protokolu (případně i v průběhu kontroly) provádějí konzultaci problémů v oblasti dodržování pracovněprávních předpisů. Provedená opatření a rozhodnutí Byla uložena jedna sankce ve výši ,- Kč za pochybení na úseku pracovní doby Kontrola dodržování ochrany soukromí zaměstnanců na pracovišti Předmět kontroly Předmětem kontrol byla, kromě tradiční oblasti vzniku, změn a skončení pracovních poměrů, oblast ochrany osobních práv zaměstnanců ve smyslu 316 zákoníku práce, zejména: ochrana osobních práv zaměstnanců sledování zaměstnanců, 8

9 ochrana osobních práv zaměstnanců záznam telefonických hovorů, odposlech telefonických hovorů, ochrana osobních práv zaměstnanců kontrola elektronické a listovní pošty, ochrana osobních práv zaměstnanců vnitřní předpisy zaměstnavatele ve vztahu k problematice. Seznam dozorovaných subjektů Kontrola byla provedena u celkem 10 subjektů. Nejčastěji se vyskytující závady Byla zjištěna dvě porušení v oblasti ochrany osobních práv zaměstnanců sledování zaměstnanců. V dalších oblastech porušení zjištěna nebyla. Zhodnocení poznatků v kontrolované oblasti Problémem bylo již samotné zadání úkolu, resp. oblast kontrolovaných povinností zaměstnavatele a nemožnost kontroly v oblastech záznamu a odposlechu telefonních hovorů a kontroly elektronické a listovní pošty, kde byl inspektor prakticky odkázán pouze na to, co mu kontrolovaná osoba sama sdělí (k čemu se sama přizná). Toto lze ovšem stěží nazvat kontrolou. Obdobně v oblasti kamerového sledování lze stěží hovořit o kontrole, pokud není s čím zjištěný stav porovnávat a definovat odchylky. Inspektor pouze subjektivně hodnotil, zda jsou či nejsou dány tzv. závažné důvody spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele. Jedinou oblastí plně kontrolovatelnou v režimu zákona o inspekci práce byla oblast vnitřních předpisů zaměstnavatelů, vztahujících se k dané problematice (zde žádná porušení zjištěna nebyla). Provedená opatření a rozhodnutí Vzhledem k charakteru kontrolní činnosti nebyly uplatněny žádné sankce Dodržování pracovněprávních předpisů agenturami práce Předmět kontroly Při výběru kontrolovaných subjektů byly využity podněty občanů z předchozích období, poznatky zporadenské a kontrolní činnosti OIP, informace z médií i poznatky zčinnosti úřadů práce. Byl také částečně použit i registr agentur práce, zveřejněný na internetovém portálu MPSV, a údaje z komerčních internetových portálů, zaměřených na zprostředkování práce. 9

10 Seznam dozorovaných subjektů Původně zpracovaný plán kontrol dle zadání úkolu byl doplněn o další dvě agentury na základě podnětů a dvě z plánovaných agentur byly vyměněny z důvodu zjištěné nečinnosti. V průběhu provádění kontroly byly 4 kontroly přesunuty do kontrol, prováděných v rámci jiného úkolu. V důsledku tohoto přesunu nebyl plánovaný počet kontrolovaných subjektů pro tento úkol dodržen. Celkem bylo kontrolováno 5 agentur práce. V tomto výběru nebyla zahrnuta žádná agentura práce družstvo. Čtyři z kontrolovaných agentur přidělovaly cizí státní příslušníky. Nejčastěji se vyskytující závady a) Agentury práce Z pohledu počtu porušení právních předpisů v porovnání s předchozím obdobím se jedná o setrvalý stav. Přetrvávají nedostatky související s náležitostmi dohody o dočasném přidělení a písemného pokynu k dočasnému přidělení. Ve většině případu šlo o formální pochybení, které ve skutečnosti nemělo vliv na mzdové a pracovní podmínky přidělovaného zaměstnance. Nadále přetrvávají porušení související se vznikem a zánikem pracovněprávních vztahů (náležitosti, informování o obsahu pracovního poměru, potvrzení o zaměstnání) a odměňováním (NÚZM, min. mzda). Nevyskytla se žádná porušení v oblasti pracovní doby, doby odpočinku a práce přesčas. b) Uživatelé Vzhledem k charakteru a zaměření kontroly u uživatelů byla zde zjištěna jenom porušení v oblasti vzniku, změn a skončení pracovněprávních vztahů (přibližně ve stejné skladbě jako u agentur) a v jednom případě v oblasti dodržování podmínek při dočasném přidělení zaměstnance (náležitosti dohody o dočasném přidělení). Z hlediska počtu a obsahu porušení jde také o setrvalý stav. Zhodnocení poznatků v kontrolované oblasti Při vlastním provádění kontrol v rámci tohoto úkolů se nevyskytly žádné problémy, jak při zahájení kontroly, dostupnosti statutárních zástupců či potřebných dokladů, tak s ochotou předkládat potřebné doklady. Ze strany kontrolovaných subjektů byla poskytnuta součinnost na požadované úrovni. Místní příslušnost včetně vazeb na uživatele nebránila řádnému provedení kontroly. Potřebné doklady byly vždy dostupné v místě kontroly agentury práce a uživatele. Při kontrolách agentur práce (včetně těch se zahraničními statutárními orgány) nedocházelo k problémům s jazykovou bariérou. Kontrolní vzorek byl vybírán s přihlédnutím k celkovému počtu dočasně přidělovaných zaměstnanců, tak, aby bylo možné objektivně posoudit případné porušení podle předmětu kontroly (zejména horší mzdové a pracovní podmínky). Jako nevětší problém při agenturním zaměstnávání se jeví fakt, že agentury vrámci konkurenčního boje, hlavně pro přidělování k velkým uživatelům, nízkou cenu za poskytování služeb kompenzují nezákonnými praktikami vůči přidělovaným zaměstnancům. Ti (hlavně cizí státní příslušníci nebo zaměstnanci z oblastí s velkou mírou nezaměstnanosti) jsou nuceni, pod tlakem ztráty zaměstnání, toto jednání trpět. 10

11 Provedená opatření a rozhodnutí Při všech kontrolních zjištěních jak u agentur práce, tak u uživatelů bylo vydáváno opatření k odstranění nedostatků a byly vyžadované písemné zprávy o jejich odstranění a v odůvodněných případech také předložení dokumentů dokládajících nápravu (hlavně v oblasti odměňování, tato skutečnost měla vliv na rozhodování o případné sankci). Při rozhodování, zda uložit pokutu, bylo postupováno s přihlédnutím k závažnosti a rozsahu a okolnostem porušení a při rozhodování o výši pokuty byly zváženy majetkové poměry, závažnost správního deliktu, způsob, následky a okolnosti jeho spáchání. V případě agentur práce je v zásadě vždy sankcionováno zjištění související s významně horšími mzdovými a pracovními podmínkami přidělovaných zaměstnanců. Pokuta nebyla uložena v případech zjevně neúmyslného porušení z neznalosti bez významnějšího poškození zaměstnance, v případech formálních nedostatků, nerozsáhlého porušení (např. pozdní vydání potvrzení o zaměstnání o několik dnů) a v případech, kdy došlo k nápravě (např. doplacení rozdílových částek NÚZM, min. mzdy apod.) v průběhu kontroly. V případech porušení 308 a 309 ZP nebyla pokuta uložena při dílčích nedostatcích ve formálních náležitostech dohody o dočasném přidělení a písemného příkazu, které byly odstraněny a jejich odstranění doloženo. V jednom případě bylo od postihu upuštěno z důvodu ukončení podnikatelské činnosti kontrolované osoby i spřihlédnutím k její majetkovým poměrům, kdy by pokuta měla jenom represivní charakter a neplnila by žádnou reparační funkci Kontroly v základních a středních školách se zaměřením na opakované sjednávání pracovních poměrů s pedagogickými zaměstnanci Předmět kontroly Tento úkol byl zařazen do plánu kontrolní činnosti SÚIP z důvodu vzniku důvodného podezření (na základě řady informací v sdělovacích prostředcích, z MŠMT, ÚPČR), že zaměstnavatelé ve školství opětovně začali ve větší míře sjednávat s pedagogickými pracovníky pracovní poměr opakovaně na dobu určitou jednoho školního roku (i po dobu delší než dva roky), čímž se poměrně vysoký počet pedagogických pracovníků během letních prázdnin ocitá v evidenci úřadu práce, i když mnozí s příslibem, že je škola od září opět zaměstná, a dostává se do postavení jakýchsi sezónních zaměstnanců s neustálou existenční nejistotou, která má své dopady nejen pracovní, ale promítá se i do jejich osobního života, protože je na ně pohlíženo jako na osoby s nestálým zaměstnáním. OIP bylo uloženo provést ve školách 5 kontrol, zaměřených výhradně na tuto problematiku, a při plnění tohoto úkolu spolupracovat s Českou školní inspekcí (ČŠI) a Úřadem práce České republiky (ÚPČR). Seznam dozorovaných subjektů Kontroly byly provedeny ve dvou školách v rámci Libereckého kraje (ze seznamu ÚP) a ve třech v rámci Ústeckého kraje (na základě sdělení České školní inspekce). 11

12 Nejčastěji se vyskytující závady Závady byly zjištěny u dvou subjektů, kdy toto opakované uzavírání termínovaných pracovních poměrů po dobu delší než 2 roky bylo zjištěno celkem u 8 zaměstnanců. Zhodnocení poznatků v kontrolované oblasti V této souvislosti lze konstatovat, že se jedná o smutnou a zarážející skutečnost, když ve zjištěných případech bylo se zaměstnanci, jejichž profese má zásadní společenský význam a měla by být takto i vnímána a oceňována, zacházeno jako se sezonními nádeníky, a také, že se závažného protiprávního jednání dopouštěly jako zaměstnavatelé instituce, jejichž posláním je vzdělávat a vychovávat mimo jiné i k úctě a respektu k zákonům státu, který je financuje. Novela zákoníku práce, účinná od , upravuje uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou poněkud jinak, než platilo v kontrolovaném období, a bude tedy umožňovat školám (jejich ředitelům) vyhánět učitele na letní prázdniny do evidencí Úřadu práce po dobu tří let zcela regulérně, takže jednání, které je pouze v rozporu s dobrými mravy, sankcionovat nemůžeme a nemáme ani prostředek ke zjednání nápravy. Provedená opatření a rozhodnutí Za zjištěná porušení byly uloženy pokuty vcelkové výši ,-- Kč a byly rovněž vyžadovány zprávy o zjednání nápravy včetně doložení dokladů na základě uložených opatření k odstranění závad Bezpečnost práce ve stavebnictví Předmět kontroly Předmětem úkolu byly kontroly, zaměřené na stavebnictví, a to zejména na: vzájemnou informovanost o rizicích vyplývajících z této činnosti a o přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, dostatečné a přiměřené informace a pokyny o BOZP a vedení dokumentace o nich, poskytování OOPP na základě vyhodnocených rizik podle vlastního seznamu, přidělení vhodných OOPP pro danou činnost, jejich ukotvení a kontrolu, technické konstrukce odpovídající bezpečnostním požadavkům, zajištění výkopových prací a stěn výkopů, bezpečnost při provozu a používání strojů a nářadí, manipulace s materiálem a způsob skladování a označení vázacích prostředků, provoz staveništních rozvaděčů a pohyblivých přívodů. Kontroly se prováděly jak na základě seznamu subjektů pro r. 2011, tak i na základě porušení předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tam, kde došlo na staveništi k pracovnímu úrazu, v rozsahu kontrolního seznamu. 12

13 Seznam dozorovaných subjektů Kontroly byly provedeny u 38 subjektů (ve 32 případech u právnických a v 6 případech u fyzických osob). Původně plánovaný počet kontrol nebyl dodržen vzhledem k nově stanovenému úkolu koordinované kontroly s územními pracovišti úřadů práce v září až listopadu 2011, kdy se tato kontrola prováděla u 54 staveb, což spolu s vyšetřováním příčin závažných a smrtelných pracovních úrazů a kontrolou systému řízení bezpečnosti práce při plnění programu Bezpečný podnik zcela vyčerpalo kapacitu inspektorů se specializací na stavebnictví. Nejčastěji se vyskytující závady Zhodnocení poznatků v kontrolované oblasti Celkem bylo zjištěno 91 závad. V oblasti vzájemné informovanosti o rizicích se jednalo pouze jedno porušení; je zřejmé, že se situace zlepšuje, ovšem stále se jedná o problém, kdy zaměstnavatelé mají pouze obecný seznam rizik, nikoliv rizika zpracovaná pro konkrétní práce a pracoviště. Ve čtyřech případech bylo zjištěno porušení při zajišťování školení zaměstnanců z předpisů k zajištění BOZP, v devíti případech zaměstnavatel neměl stanovený obsah a termín školení. Situace na tomto úseku se u jednotlivých zaměstnavatelů velmi liší a je obdobná jako v předchozích letech V případě informací a pokynů o BOZP a vedení jejich dokumentace bylo zjištěno, že zaměstnavatelé sice plní svou povinnost a seznamují zaměstnance s riziky, ale obdobně jako u prováděného školení nejsou seznamováni s konkrétními riziky, ale zpracovaný seznam je pouze v obecné formě a není zpracován pro podmínky organizace. Porušení bylo zjištěno ve 3 případech z 91 porušených předpisů u subjektů, což je 3,2 %. Porušení povinnosti zaměstnavatele zpracovat dokumentaci nebylo při kontrole zjištěno. V případě poskytování OOPP bylo zjištěno porušení v 10 případech. Zaměstnavatelé neprovádějí aktualizaci seznamů poskytovaných OOPP a bylo také zjištěno, že není prováděna kontrola používání těchto poskytnutých osobních ochranných prostředků zaměstnanci. V jednom případě bylo zjištěno i neproškolení pro práci ve výškách. V oblasti technických konstrukcí bylo kontrolou na staveništích zjištěno porušení ve třech případech (zajištění požadavku stability, chybějící zarážky u podlah), v 9 případech kontrolované subjekty nepřijaly technická ani organizační opatření k zabránění pádu výšky, 10 porušení se týkalo organizace práce a pracovních postupů na pracovištích v souvislosti s prováděním prací ve výškách, ve 3 případech nebyl dostatečným způsobem zajištěn prostor, nad kterým se pracuje. Při zajištění výkopů a stěn výkopů a provedení bezpečnostních sestupů a výstupů bylo zjištěno porušení ve třech případech, kdy je způsob zajištění stěn podceňován, ačkoli je stanoven i v projektové dokumentaci, a zaměstnavatelé za předpokladu finanční úspory nepočítají se situací, kdy může dojít k sesutí zeminy a zranění zaměstnanců. 13

14 Provedená opatření a rozhodnutí V rámci úkolu bylo uděleno 5 pokut v celkové výši ,-- Kč Kontrola zaměstnavatelů v dopravě Předmět kontroly Cílem úkolu inspekce práce bylo připojit se provedenými kontrolami k naplňování cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu s předpokladem, že zaměřením obsahu kontrol se přispěje ke snížení nehodovosti, kde jedním z hlavních faktorů může být únava řidičů nebo špatný technický stav vozidel. Předmětem inspekce byla kontrola dodržování požadavků organizace pracovního režimu řidičů, organizace dopravy jako takové a stav techniky a technického zařízení. Seznam dozorovaných subjektů Celkem bylo provedeno 56 kontrol a dvě kontroly následné. Nejčastěji se vyskytující závady V oblasti seznamování s předpisy BOZP byly sice zjištěny nedostatky, ovšem pouze u školení zaměstnanců, kteří v termínu původního školení byli v pracovní neschopnosti. Tato závada byla na základě kontroly odstraněna a dokladována. Při kontrole interních předpisů ( Dopravní řád či Místní provozní předpis pro dopravu ) bylo zjištěno, že někteří zpracovatelé v těchto dokumentech nebo směrnicích, které vypracovali již před několika lety, neprovedli žádné úpravy a opravy textu dle platné legislativy ani nebyly aktualizovány na stávající podmínky, resp. byl použit text jiné organizace bez úprav podle skutečného stavu (místo provozovny). Bylo také zjišťováno, že zaměstnavatel nerozvrhl pracovní dobu svým zaměstnancům tak, aby měli týdenní odpočinek, kdy se organizace hájí aktuální potřebou (rozvoz pečiva dle poptávky) nebo personálním zajištěním (pracovní neschopnost dalších řidičů). Při kontrole dokladů o vedení doby řízení, doby bezpečnostních přestávek a (nebo) přestávek v práci na jídlo a oddech a doby odpočinku v mnoha případech zaměstnavatelé předkládali písemnosti Knihy jízd firemních vozidel, kde byly uváděny pouze ujeté kilometry a kdy byly tankovány PHM, popř. uváděli, že knihy jízd nejsou vedeny a to z důvodu, že vozidla jsou sledována prostřednictvím GPS s tím, že si mohou vytisknout celou sestavu za celý měsíc. Nebylo tedy zcela prokazatelné, o jakého konkrétního řidiče se v daném okamžiku jízdy jednalo, a proto nebylo ani možné zkontrolovat pracovní režim jednotlivého řidiče. V mnoha případech ani nejsou vedeny evidence odpracované pracovní doby jednotlivých zaměstnanců. V několika případech bylo zjištěno, že zaměstnavatel nezajistil pro své zaměstnance (dle pracovní smlouvy řidič) pravidelné školení v autoškole ve vztahu k řízení vozidel. Mnoho zaměstnavatelů předkládalo při kontrolách jako doklady o prováděných lékařských prohlídkách písemnosti ve formě Zdravotní list, nebo Potvrzení o lékařské prohlídce 14

15 popř. Poukaz na lékařskou prohlídku V jednom případě byla předložena písemnost, ve které praktický lékař uvedl, že zaměstnanci jsou zdrávi, avšak nebyl k tomu ani soupis zaměstnanců, kteří se podrobili lékařské prohlídce. Ani jeden z dokladů nesplňoval požadavek dle vyhlášky č. 277/2004 Sb., resp. přílohy vyhlášky č. 72/2011 Sb. V některých případech bylo zjištěno, že zaměstnavatel nezajistil provedení technické prohlídky vozidla ve stanovené lhůtě a nezajistil, aby řidiči vedli v listinné formě denní evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek. Zhodnocení poznatků v kontrolované oblasti Z výsledků kontrol je zřejmé, že je třeba nadále se této problematice věnovat, především v oblastech, kde byla za porušení uložena sankce. Provedená opatření a rozhodnutí Některým zaměstnavatelům bylo po ukončení kontroly vydáno písemné opatření, ve kterém bylo uloženo odstranit zjištěné nedostatky ve stanovených termínech. V pěti případech byly zjištěny závažné nedostatky, a bylo přistoupeno k uložení sankce za správní delikty v oblasti pracovní doby a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Celkem byly vrámci úkolu uloženy 4 sankce v celkové výši ,- Kč a 1 sankce z následné kontroly ve výši ,- Kč Kontrola systému BOZP a pracovních podmínek v malých a středních podnicích Předmět kontroly Kontrola byla zaměřena na preventivní působení u problémových subjektů a u nově vzniklých subjektů, u nichž doposud nebyla kontrola provedena, s cílem vyvodit potřebný tlak na dodržování bezpečnostních předpisů v daných oblastech a tím vytvořit předpoklady k postupnému snižování pracovní úrazovosti. Kontrola byla zaměřena na následující oblasti: - zemědělství a související činnosti, - lesnictví, - dřevoprůmysl, - potravinářský průmysl, - výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, - výroba strojů a zařízení, - tváření profilů za studena, - kování, lisování, ražení, válcování, protlačování kovů, - výroba ostatního kovového zboží, - výroba pryžových a plastových výrobků, - výroba ostatních nekovových minerálních výrobků, - výroba a rozvod elektrické energie, vody, plynu a tepla. 15

16 Přednostně byly vybírány podnikající subjekty, u kterých nebyla ještě provedena plánovaná kontrola nebo uplynulo více jak 5 let od poslední kontroly, je nepříznivý vývoj pracovní úrazovosti, kde jsou opakované podněty na neplnění povinností v oblasti BOZP, u kterých byly při předešlé kontrole zjištěny závažné nedostatky. Seznam dozorovaných subjektů Zadání úkolu stanovilo, že každý OIP provede kontrolu alespoň u 300 subjektů dle vlastního výběru. Kontrola byla provedena pouze u 231 subjektů vzhledem k vzniku nových neplánovaných úkolů, kdy nebylo možné z kapacitních důvodů tento plánovaný počet kontrol dodržet. Mimo to mnoho úkolů, které bývaly součástí tohoto každoročního úkolu, bylo v roce 2011 prováděno samostatně. Nejčastěji se vyskytující závady Z výsledků provedených kontrol je zřejmé, že se subjekty stále potýkají s chybějící dokumentací zařízení, ať již staršího či nového. v dokumentaci jsou uvedeny již neplatné právní předpisy nebo není doložena kontrola bezpečnosti provozu (plán údržby strojů a zařízení). V největší míře se vyskytují porušení požadavků na výrobní a pracovní prostředky. Zaměstnavatelé nedodržují povinnost, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky včetně nářadí byly zhlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány ve stanovených termínech. Neprovádění revizí a kontrol je v oblasti malého a středního podnikání jednou z nejčastějších stavů doprovázející pracovní úrazy ať jako příčina (mnohdy těžko prokazatelná), nebo spíše důsledek dlouhodobějšího nepříznivého stavu. V této souvislosti stojí za zmínku, že i přes udělení sankcí dochází k opakovanému porušení, např. seznámení zaměstnanců s návodem technologickým postupem a revizemi. Při kontrole pracoviště bylo zjištěno, že jsou používána zářivková osvětlovací tělesa bez ochranných krytů kryty dodávané výrobcem osvětlovacích těles byly demontovány, protože byly provozem poškozeny. Regály používané ve skladu nebyly v době kontroly označeny v souladu s ČSN , a nebyla uvedena největší nosnost buňky a počet buněk ve sloupci. V oblasti přidělování OOPP nebylo doloženo vyhodnocení rizika pro přidělování OOPP, nebyl zpracován vlastní seznam pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků. Zhodnocení poznatků v kontrolované oblasti Nejméně porušení bylo zaznamenáno v části OOPP. Je naprosto zřejmé, že poskytování ochranných pomůcek se stalo samozřejmou součástí bezpečnostní politiky zaměstnavatelů. Vyskytující se závady, zjištěné v rámci tohoto úkolu, jsou většinou totožné s příčinami většiny pracovních úrazů. 16

17 Vzhledem k tomu, že zaměstnavatelé jsou povinni soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich opatření, je jasné, že tuto činnost je zaměstnavatel povinen provádět neustále a výsledky vyhodnocení rizik aktualizovat na místní podmínky, jako např. systém bezpečné práce v souladu s čl. 4.1 ČSN ISO , nebo ČSN ISO Ukazuje se proto jako potřebné, aby zaměstnavateli toto všechno učinil ještě v předstihu před započetím uvedení zařízení do provozu. Ze zjištěných závad vyplývá stálá potřeba tlaku na provozovatele, aby docházelo ke zlepšování prevence a návaznému důslednému řešení stále vznikajících závad, a to i v oblasti provozu technických a vyhrazených technických zařízení, napomáhat rozvoji a provádění národních strategií; podporovat změny chování pracovníků, jakož i prosazovat kladný přístup ke zdraví u jejich zaměstnavatelů. Provedená opatření a rozhodnutí Celkový počet zjištěných nedostatků byl 798. Za porušení 7 z nich byly uloženy celkem 4 pokuty ve výši ,-- Kč Zajišťování bezpečnosti práce a technických zařízení pro používání elektrických zařízení při jejich půjčování a pronajímání Předmět kontroly Cílem úkolu bylo zjistit situaci v oblasti BOZP při používání pronajatých nebo půjčených elektrických zařízení el. ručního nářadí. Cílem kontroly bylo zejména ověřit, jak je zajišťována bezpečnost půjčovaných a pronajímaných elektrických zařízení a zda jsou k těmto zařízením návody a pokyny. Dalším z cílů úkolu bylo zjistit, zda zaměstnavatel vyhledává a hodnotí rizika u těchto zařízení, přijímá opatření k jejich odstranění a současně o rizicích informuje své zaměstnance. Seznam dozorovaných subjektů Kontrola měla být provedena min. u 5 subjektů, byla provedena celkem u 7 subjektů, z toho u 3 právnických osob a 4 podnikajících fyzických osob (OSVČ). Nejčastěji se vyskytující závady U jednoho půjčovatele chyběla část průvodní dokumentace, u revizí svářeček chyběly některé údaje, požadované ČSN EN Jeden půjčovatel používal nevhodný měřicí přístroj. Jeden půjčovatel nerevidoval el. ruční nářadí vůbec a další nestanovil lhůty pro revize. 17

18 Zhodnocení poznatků v kontrolované oblasti Kontroly ukázaly, že kontrolované osoby při půjčování el. ručního nářadí provádějí zkoušku chodu a vydávají jej nepoškozené. Provádějí evidenci půjčovaného nářadí, každý svým zavedeným způsobem, při větším počtu výpůjček ne vždy zcela pečlivě. Revize el. ručního nářadí většina z kontrolovaných osob provádí 1-2x ročně, prostřednictvím externího revizního technika. Revize před výdejem prováděny nejsou. Pro většinu kontrolovaných osob je půjčování el. ručního nářadí pouze jednou z jejích podnikatelských aktivit (např. v rámci půjčování stavebních strojů nebo jako součást obchodu apod.). Počet zaměstnanců je zpravidla minimální a jsou bez elektrotechnické kvalifikace, protože kvalifikovaný elektrikář tuto práci za nízkou mzdu nepřijme. (V rámci kontroly pouze jeden vypůjčující byl kvalifikovaný elektrikář, který nářadí půjčuje v rámci své elektroopravárenské činnosti.) Půjčující mají řadu problémů, a to zejména, aby vrácené nářadí nebylo poškozeno či ukradeno, a také, aby vypůjčení bylo zaplaceno. Jako sporný se proto jeví požadavek normy provádět revizi nářadí /třída 2/ před každým výdejem, a to jak z titulu kvalifikace personálu, ceny výpůjčky, tak i času, potřebného k provedení revize. Vzhledem k tomu, že převážná část el. ručního nářadí je třídy 2, mělo by být dostačující, aby je vydával poučený zaměstnanec nebo OSVČ ( 4 vyhl. č. 50/78 Sb.). Součástí poučení, které by prováděl revizní technik, by mělo být i upozornění na vhodný kontrolní měřicí přístroj. Po zakoupení měřicího přístroje by revizní technik zaučil vydávajícího zaměstnance nebo OSVČ a vypracoval by stručný návod k obsluze. Celkově ze konstatovat, že kontroly splnily svůj účel a kontrolovaným osobám objasnily problematiku vypůjčování el. ručního nářadí z pohledu EZ. Provedená opatření a rozhodnutí Zjištěné nedostatky bylo kontrolovaným osobám uloženo odstranit formou vydání Opatření Dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu vyhrazených technických zařízení - parních a kapalinových kotlů Předmět kontroly Zadáním úkolu bylo provedení nejméně 20 kontrol v oblasti části "A" úkolu, u provozovatelů praních nebo kapalinových kotlů a v části "B" zadání úkolu, týkající se předmětu činnosti revizních techniků, měla být provedena u 5 revizních techniků. V souladu s cílem úkolu byly kontroly provedeny v celém předmětu kontroly s využitím kontrolního seznamu v části A i B". Kontrola byla provedena u 20 subjektů v části A, kdy převážná část kontrolovaných subjektů provozovala středotlaké parní nebo horkovodní kotle a související tlakové nádoby. Z hlediska topného média se převážně jednalo o plynové kotelny. 18

19 V části B byla provedena kontrola u 7 revizních techniků na základě zjištěných nedostatků při kontrole provozovatele vyhrazených technických zařízení; u dvou revizních techniků byla tato kontrola provedena namátkově, bez zjištění těchto nedostatků. Z tohoto počtu 2 revizní technici byli pouze revizními techniky vyhrazených tlakových zařízení (kotlů i tlakových nádob stabilních), 3 revizní technici vyhrazených tlakových zařízení a zároveň vyhrazených plynových zařízení a 2 revizní technici pouze vyhrazených plynových zařízení. Ve všech případech byla prováděna kontrola dokladů revizního technika, zejména záznamů o revizích a zkouškách, v konfrontaci se zjištěným skutečným stavem na zařízení u provozovatelů, kde revizní technici prováděli svoji revizní činnost. Seznam dozorovaných subjektů Kontrola byla provedena u 29 kontrolovaných subjektů (20 právnických osob a 9 fyzických). Nejčastěji se vyskytující závady V části "A" zadání úkolů bylo zjištěno 130 závad. Nejvíce porušení, a to téměř 24 %, se týkalo technických nedostatků bezpečnostní výstroje, armatur a dalšího ochranného zařízení. Dále pak téměř 22 % se vyskytlo v oblasti vyhodnocování rizik, provádění záznamů do provozního deníku a neprovádění plánu revizí. Téměř 19 % porušení bylo v oblasti provozních předpisů a další průvodní dokumentace uvedených zařízení v tom že buď byly vypracovány s nedostatky, nebo nebyly k dispozici, popřípadě neměly předepsané náležitosti. Téměř 13 % se vyskytlo v oblasti dodržování termínů provádění revizí a zkoušek a kontrol, odstraňování zjištěných nedostatků a závad, že rizika vznikající z těchto nedostatků nejsou co nejdříve minimalizována nebo nejsou zcela odstraněna, téměř 12 % nedostatků se týkalo nedostatečného pracovního a manipulačního prostoru, bezpečného přístupu k zařízení a udržování pořádku a necelých 3 % závad se týkalo odborného školení v oblasti vyhrazených zařízení, zejména obsluhy. Zbytek (7%) jsou závady ostatní. V části "B" bylo zjištěno 15 závad, přitom u 60% (9 závad) se týkaly vlastního provedení revizí a náležitostí revizních zpráv, kdy vněkterých případech nebyly provedeny v celém rozsahu, a ze kterých vyplývá, že revizní technik nesplnil své povinností při provádění revizí a zkoušek. U 27 % závad bylo zjištěno, že revizní zprávy jsou neplatné, jsou mimo rozsah osvědčení nebo RT nemá platné osvědčení nebo oprávnění pro svoji revizní činnost. V necelých 7 % závad neměl RT vyhodnocena rizika a nebyla stanovena na základě vyhodnocení rizik opatření k minimalizaci těchto rizik. Z hlediska neplatnosti osvědčení revizního technika byly při kontrolách zjištěny dva případy, kdy pominula platnost osvědčení a revizní technik přesto prováděl revize nebo jinou revizní činnost bez platných dokumentů. V těchto případech platilo stanovisko TIČR, že pokud se stihne poslat žádost o přezkoušení do doby uplynutí platnosti osvědčení, tak se do doby skutečného přezkoušení považuje steré osvědčení za platné. Zhodnocení poznatků v kontrolované oblasti Lze konstatovat, že zadání úkolu bylo splněno a při kontrolách byly naplněny předměty kontroly v obou částech "A" i "B", kdy cílem kontroly bylo posoudit bezpečnost provozu kotelních zařízení a zjistit, zda jsou provozovatelem vytvářeny podmínky pro minimalizaci rizik a kdy kontrola proběhla jak v kotelnách, kde se provozují starší kotle, tak i v nových kotelnách. 19

20 Byla zjištěna např. tato zjištěná porušení: V části A : - v kotelnách obsluha nezapisuje do provozního deníku údaje stanovené v provozních předpisech a v ČSN, např. kontroly pojistných ventilů nadlehčením kuželky nebo kontroly manometrů nulováním, - v mnoha případech nemá provozovatel vypracovány harmonogramy revizí a kontrol a nemá stanovenou osobu odpovědnou za bezpečný a hospodárný provoz nádob, - provozovatelé buď vůbec neprovádí kontrolu manometrů porovnáním s kontrolním manometrem, nebo nedodržují termíny stanovené v ČSN, - v mnoha případech chybí u točivých strojů kryty spojek čerpadel s elektromotory, - ve více případech byly provozovány tlakové nádoby bez průvodní dokumentace, zejména akumulátory lisů a expanzní nádoby, - u provozovaných parních vyvíječů byl na napájecím potrubí (provozní tlak v době kontroly byl 35 bar) osazeny potrubní části a armatury (fitinky ztemperované litiny) a kulové kohouty s menším jmenovitým tlakem, - na potrubí odkalení kotle není uzavírací armatura zdvojena, - u provozovaného středotlakého parního kotle bylo zjištěno, že na tlakovém celku kotle, jsou osazeny uzavírací armatury (např. na odkalovacím potrubí uzavírací ventil před odkalovacím ventilem) vyrobené z nevhodného materiálu (ze šedé litiny), - ve dvou případech nebyl u provozovaného středotlakého parního kotle dodržen termín provedení tlakové zkoušky, - v několika případech byly zjištěny, že při provozu středotlakého parního a horkovodního kotle, nedostatky při kontrole kvality vody a nedostatečný způsob úpravy vody. V části B : - některé revizní záznamy mají formální chyby, chybně uveden provozovatel, umístění nádoby, anebo není uveden druh revize, - některé úkony jako jsou např. zkoušky těsnosti, nebyly prováděny v celém rozsahu, - u některých záznamů není patrné, co bylo předmětem revize chybí popis, - u zjištěných závad chybí citace porušených předpisů, - nejsou navržena opatření k odstranění závad a chybí kontrola odstranění dřívějších závad, - při měření ultrazvukem, chybí náčrtky s umístěním měřících míst, údaje o vybavení, celkové zhodnocení, - nejsou dodržovány termíny, lhůty revizí, kontrol a prohlídek, - nebyla vedena dokumentaci o vyhledávání a vyhodnocení rizik a o přijatých opatřeních při provádění revizní činnosti, - některé vyhodnocení rizik jsou málo konkrétní, v některých případech až formální. Pokud se podíváme na výsledky, je zřejmé, že celá čtvrtina porušení se týkala technických nedostatků v oblasti bezpečnostní výstroje, armatur a dalších ochranných zařízení. Toto číslo svědčí o tom, že ke kontrole byli vybráni provozovatelé, kteří v některých případech podceňují kontrolu a údržbu základních bezpečnostních prvků zařízení a nevěnují jim náležitou pozornost. Na druhou stranu lze ocenit, že po upozornění inspektora byly závady odstraněny v poměrně krátkém termínu, často již před stanoveným termínem nebo dokonce již během probíhající kontroly, vždyť závady v této oblasti, patří k velmi závažným a mohou mít vliv na správnou funkci zařízení. Téměř další čtvrtina všech závad se týkala oblasti dokumentace vyhodnocování rizik, neprovádění záznamů do provozního deníku a neprovádění plánu revizí. Jedná o oblast, která je plně v rukou provozovatelů zařízení. V některých případech jsou rizika zpracována velmi 20

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I 2009 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Vzhledem k tomu, že zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Ergonomie pracovních míst

Ergonomie pracovních míst Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením Petr Skřehot a kolektiv Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením 1. ÚVOD V České

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIL-234/12-L o státní a veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík 2008 Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu Recenzenti: JUDr. Leoš Vyhnánek PaedDr. Petr

Více

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU na stavební práce vymezená v 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Česká pošta, s.p. Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 jejímž jménem

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. května 2008 č. 542 k problematice objasňování krádeží motorových vozidel v České republice Vláda I. bere na vědomí zprávu o problematice

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČOI Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Praha 2012 2 Úvodní slovo ústředního ředitele České obchodní inspekce Při hodnocení uplynulého roku musím konstatovat, že byl velmi náročný. Úkoly, které

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ĚSTNÍK VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 2012 Částka 62 29. června 2012 Cena 124,- Kč OBSAH Úvod.......................................................................... 3430 I. Registrace Přehled zrušených

Více

OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST... 4 1.1. Informace o postavení úřadu a oblastech jeho působnosti... 4 1.2. Informace o způsobilosti

OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST... 4 1.1. Informace o postavení úřadu a oblastech jeho působnosti... 4 1.2. Informace o způsobilosti ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI STÁTNÍHO ÚŘADU PRO JADERNOU BEZPEČNOST PŘI VÝKONU STÁTNÍHO DOZORU NAD JADERNOU BEZPEČNOSTÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A RADIAČNÍ OCHRANOU V ROCE 2008 ČÁST I OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více