OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ"

Transkript

1 OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21 Č. j. 2051/7.10/12/13.3 úkol č Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce za rok 2011 únor 2012 Mgr. Aleš KALVODA vedoucí inspektor

2 O B S A H Strana Obsah 2 1. Úvod Organizační struktura inspektorátu Personální obsazení 4 2. Základní statistické údaje Počty kontrolovaných subjektů Počty a výše udělených pokut období od do Inspekční činnost Dodržování pracovněprávních předpisů včetně BOZP u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením Dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání zaměstnanců v malých a středních podnicích potravinářského průmyslu Kontrola dodržování ochrany soukromí zaměstnanců na pracovišti Dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání fyzických osob agenturami práce Kontroly v základních a středních školách se zaměřením na opakované sjednávání pracovních poměrů s pedagogickými zaměstnanci Bezpečnost práce ve stavebnictví Kontrola zaměstnavatelů v dopravě Kontrola systému BOZP a pracovních podmínek v malých a středních podnicích Zajišťování bezpečnosti práce a technických zařízení pro užívání elektrických zařízení při jejich půjčování a pronajímání Dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu vyhrazených technických zařízení - parních a kapalinových kotlů Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění BOZP zdvihacích zařízení při manipulaci s materiálem a břemeny Kontrola dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce při provozu plynových zařízení v objektech s přístupem veřejnosti Kontrola plnění úkolů zadavatele stavby a koordinátora BOZP na staveništi Bezpečnost práce ve strojírenství Kontrola systému BOZP u škol a školských zařízení se zaměřením na praktickou výuku Kontrola systému BOZP v zemědělství Integrovaná inspekce podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií Bezpečný podnik Bezpečnost práce při těžbě dřeva Provádění kontrol na základě podnětů na porušování pracovněprávních předpisů Provádění plánovaných koordinovaných kontrol v součinnosti orgánů ÚP, SÚIP a ČSSZ v oblasti předpisů o zaměstnanosti, pracovních podmínek a vztahů, včetně BOZP a sociálního pojištění Společné kontroly-potírání nelegální práce v restauračních a ubytovacích zařízeních N Společné kontroly-potírání nelegální práce v restauračních a ubytovacích zařízeních následná kontrola Koordinované kontroly v prodejnách maloobchodu Koordinované kontroly u subjektů vykonávajících v rámci své činnosti balící a kompletovací činnosti Koordinované kontroly v oblasti agenturního zaměstnávání Koordinované kontroly na stavbách Ostatní dozorčí činnost Projektová dokumentace Kolaudace staveb Vyšetřování pracovních úrazů 55 2

3 4.4 Vyšetřování havárií Vnitřní kontrolní činnost Poradenská, výchovná a vzdělávací činnost Poradenská činnost Školení Spolupráce s orgány a organizacemi Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb Závěr 63 3

4 1. Úvod Sídlo Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj Adresa: ul. SNP 2720/21, Ústí nad Labem Telefon: Fax: www: dat. schránka: xy7efgi Regionální kancelář v Liberci Adresa: nám. Dr. E. Beneše 26, Liberec Telefon: Fax: Organizační struktura inspektorátu Kancelář vedoucího inspektora Odbor správy a informatiky Oddělení ekonomicko-správní Oddělení informatiky Odbor inspekce I Odbor inspekce II Odbor inspekce III Útvar projektu kontroly nelegálního zaměstnávání Útvar Regionální kancelář pro Liberecký kraj Útvar projektu kontroly nelegálního zaměstnávání 1.2 Personální obsazení Celkový počet pracovníků OIP k je 55, z toho výkonných pracovníků v oblasti BOZP je 20, v oblasti pracovních vztahů a podmínek vztahů je 17. Vedoucí inspektor 1 Vedoucí odboru 4 Vedoucí oddělení 1 (1 žena) Právník OIP 3 (1 žena) Inspektor 37 (11 žen) Administrativní pracovník 9 (8 žen) Pomocně-obslužný pracovník 0 4

5 Členění zaměstnanců podle věku (bez útvarů PKNZ) Věk Počet inspektorů /z toho žen Počet ostatních zaměstnanců (bez POP) / /2 1/ /1 3/ /4 1/ /2 8/5 Nad 60 9/2 4/1 2. Základní statistické údaje o kontrolní činnosti dle úkolů 2.1 Počty kontrolovaných subjektů Ukazatel 2011 Počet kontrol 2441 Počet šetřených smrtelných pracovních úrazů 11 Počet šetřených úrazů (s hospitalizací delší než 5 dnů) 39 Počet šetřených ostatních úrazů 0 Počet kontrol na základě podnětů 199 Počet závad zjištěných při kontrolách a šetřeních Počet rozhodnutí zákazu užívání objektů, prostorů 5 Počet rozhodnutí zákaz vykonávání prací nebo činností 2 Počet rozhodnutí vyřazení strojů a zařízení z provozu 9 Počet vydaných opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole 879 Počet uložených pokut 215 Výše uložených pokut ,-- Stanoviska k projektovým dokumentacím 480 Účast na povolování a kolaudacích staveb 294 5

6 2.2 Počty a výše udělených pokut období od do Pokuty, které byly uloženy v zadaném období: Pokuty Všechny Související s pracovním úrazem Počet Výše (Kč) Počet Výše (Kč) Udělené zaměstnanci Udělené právnímu subjektu fyzické osobě právnické osobě Blokové Pořádkové Celkem Pokuty, které byly uloženy v zadaném období a nabyly právní moci v zadaném období: Pokuty Všechny Počet Výše (Kč) Počet Související s pracovním úrazem Výše (Kč) Udělené zaměstnanci Udělené právnímu subjektu fyzické osobě právnické osobě Blokové Pořádkové Celkem Pokuty, které byly uloženy před zadaným obdobím a nabyly právní moci v zadaném období: Pokuty Všechny Počet Výše (Kč) Počet Související s pracovním úrazem Výše (Kč) Udělené zaměstnanci Udělené právnímu subjektu fyzické osobě právnické osobě Blokové Pořádkové Celkem

7 3. Inspekční činnost Dodržování pracovněprávních předpisů včetně BOZP u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením Předmět kontroly Kontrola byla prováděna v organizacích, zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením, které byly vybrány jednak v rámci přímého doporučení příslušného úřadu práce, jednak na základě vlastního výběru OIP ze seznamu organizací, pobírajících příspěvek na zaměstnávání handicapovaných osob, předloženého úřady práce. Ve všech případech se jednalo o výkon práci na provozovně, nikoli v domácím prostředí. Seznam dozorovaných subjektů V rámci dozoru bylo provedeno 6 kontrol. V kontrolním vzorku zaměstnanců se vyskytovala obě pohlaví a různorodé profese dle zaměření činnosti organizace (např. vrátný, drobné montáže a rukodílné práce, kuchařka, údržba zeleně apod.). Nejčastěji se vyskytující závady Zjišťované závady se týkaly např. neposkytnutí písemné informace o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, nevydání potvrzení o zaměstnání při skončení pracovního poměru, nevedení evidence odpracované pracovní doby, neposkytnutí příplatku za dobu práce v sobotu a v neděli a za dobu noční práce, nezajištění rovného zacházení v odměňování, neposkytnutí doplatku do nejnižší úrovně zaručené mzdy a chyběl i zápis o zacvičení a prověření znalostí obsluhy tlakové nádoby. Zhodnocení poznatků v kontrolované oblasti Hlavním záměrem tohoto úkolu je především prevence dodržování pracovně právních předpisů zaměstnavateli osob se zdravotním postižením. Kromě zjištěných porušení se dá kladně hodnotit celkový přístup organizací k této problematice, jejich snaha o okamžité odstranění nedostatků a vědomí důležitosti dodržování těchto předpisů, což svědčí o zlepšování přístupu zaměstnavatelů. Pro pracovníky OIP bylo přínosné i seznámení s oblastmi porušování předpisů, nespadajících přímo do kompetence orgánů inspekce práce. Provedená opatření a rozhodnutí Vzhledem ke snaze odstranit zjištěné nedostatky byla udělena pouze jedna pokuta, a to na základě stanovených kritérií (závažnost porušení zákonných povinností (jednalo se o oblast odměňování), zamezení zneužívání zdravotně postižených, přístup zaměstnavatele k odstranění závad apod.) 7

8 Dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání zaměstnanců v malých a středních podnicích potravinářského průmyslu Předmět kontroly Tento úkol byl zařazen v roce 2011 poprvé a vzhledem k mimořádně zadaným novým úkolům, které byly řešeny přednostně, nebyl považován za prioritní. Seznam dozorovaných subjektů Celkem bylo provedeno 10 kontrol. Jednotlivé kontrolované subjekty byly vytipovány inspektory na základě předchozích poznatků z poradenské a kontrolní činnosti OIP, zjištění úřadů práce, informací z médií nebo podaných podnětů. Nejčastěji se vyskytující závady Při kontrolách byl využíván kontrolní seznam SÚIP, ale byla kontrolována i další ustanovení zákoníku práce, která součástí tohoto kontrolního seznamu nebyla (např. opakované sjednávání zkušební doby při navazujícím pracovním poměru). Byla zjišťována tradiční porušování povinností při vzniku, změnách a skončení pracovního poměru, na úseku pracovní doby a odměňování apod. Zhodnocení poznatků v kontrolované oblasti Zjištěné nedostatky se charakterem závad ani četností nelišily od obvyklých zjištění, lze však s jistotou říct, že kontrolované osoby zjištěné nedostatky odstraňuji, ať již na základě samotného protokolu z kontroly nebo po vydaném opatření k odstranění závad. Inspektoři často fungují i jako poradci a současně s předáním protokolu (případně i v průběhu kontroly) provádějí konzultaci problémů v oblasti dodržování pracovněprávních předpisů. Provedená opatření a rozhodnutí Byla uložena jedna sankce ve výši ,- Kč za pochybení na úseku pracovní doby Kontrola dodržování ochrany soukromí zaměstnanců na pracovišti Předmět kontroly Předmětem kontrol byla, kromě tradiční oblasti vzniku, změn a skončení pracovních poměrů, oblast ochrany osobních práv zaměstnanců ve smyslu 316 zákoníku práce, zejména: ochrana osobních práv zaměstnanců sledování zaměstnanců, 8

9 ochrana osobních práv zaměstnanců záznam telefonických hovorů, odposlech telefonických hovorů, ochrana osobních práv zaměstnanců kontrola elektronické a listovní pošty, ochrana osobních práv zaměstnanců vnitřní předpisy zaměstnavatele ve vztahu k problematice. Seznam dozorovaných subjektů Kontrola byla provedena u celkem 10 subjektů. Nejčastěji se vyskytující závady Byla zjištěna dvě porušení v oblasti ochrany osobních práv zaměstnanců sledování zaměstnanců. V dalších oblastech porušení zjištěna nebyla. Zhodnocení poznatků v kontrolované oblasti Problémem bylo již samotné zadání úkolu, resp. oblast kontrolovaných povinností zaměstnavatele a nemožnost kontroly v oblastech záznamu a odposlechu telefonních hovorů a kontroly elektronické a listovní pošty, kde byl inspektor prakticky odkázán pouze na to, co mu kontrolovaná osoba sama sdělí (k čemu se sama přizná). Toto lze ovšem stěží nazvat kontrolou. Obdobně v oblasti kamerového sledování lze stěží hovořit o kontrole, pokud není s čím zjištěný stav porovnávat a definovat odchylky. Inspektor pouze subjektivně hodnotil, zda jsou či nejsou dány tzv. závažné důvody spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele. Jedinou oblastí plně kontrolovatelnou v režimu zákona o inspekci práce byla oblast vnitřních předpisů zaměstnavatelů, vztahujících se k dané problematice (zde žádná porušení zjištěna nebyla). Provedená opatření a rozhodnutí Vzhledem k charakteru kontrolní činnosti nebyly uplatněny žádné sankce Dodržování pracovněprávních předpisů agenturami práce Předmět kontroly Při výběru kontrolovaných subjektů byly využity podněty občanů z předchozích období, poznatky zporadenské a kontrolní činnosti OIP, informace z médií i poznatky zčinnosti úřadů práce. Byl také částečně použit i registr agentur práce, zveřejněný na internetovém portálu MPSV, a údaje z komerčních internetových portálů, zaměřených na zprostředkování práce. 9

10 Seznam dozorovaných subjektů Původně zpracovaný plán kontrol dle zadání úkolu byl doplněn o další dvě agentury na základě podnětů a dvě z plánovaných agentur byly vyměněny z důvodu zjištěné nečinnosti. V průběhu provádění kontroly byly 4 kontroly přesunuty do kontrol, prováděných v rámci jiného úkolu. V důsledku tohoto přesunu nebyl plánovaný počet kontrolovaných subjektů pro tento úkol dodržen. Celkem bylo kontrolováno 5 agentur práce. V tomto výběru nebyla zahrnuta žádná agentura práce družstvo. Čtyři z kontrolovaných agentur přidělovaly cizí státní příslušníky. Nejčastěji se vyskytující závady a) Agentury práce Z pohledu počtu porušení právních předpisů v porovnání s předchozím obdobím se jedná o setrvalý stav. Přetrvávají nedostatky související s náležitostmi dohody o dočasném přidělení a písemného pokynu k dočasnému přidělení. Ve většině případu šlo o formální pochybení, které ve skutečnosti nemělo vliv na mzdové a pracovní podmínky přidělovaného zaměstnance. Nadále přetrvávají porušení související se vznikem a zánikem pracovněprávních vztahů (náležitosti, informování o obsahu pracovního poměru, potvrzení o zaměstnání) a odměňováním (NÚZM, min. mzda). Nevyskytla se žádná porušení v oblasti pracovní doby, doby odpočinku a práce přesčas. b) Uživatelé Vzhledem k charakteru a zaměření kontroly u uživatelů byla zde zjištěna jenom porušení v oblasti vzniku, změn a skončení pracovněprávních vztahů (přibližně ve stejné skladbě jako u agentur) a v jednom případě v oblasti dodržování podmínek při dočasném přidělení zaměstnance (náležitosti dohody o dočasném přidělení). Z hlediska počtu a obsahu porušení jde také o setrvalý stav. Zhodnocení poznatků v kontrolované oblasti Při vlastním provádění kontrol v rámci tohoto úkolů se nevyskytly žádné problémy, jak při zahájení kontroly, dostupnosti statutárních zástupců či potřebných dokladů, tak s ochotou předkládat potřebné doklady. Ze strany kontrolovaných subjektů byla poskytnuta součinnost na požadované úrovni. Místní příslušnost včetně vazeb na uživatele nebránila řádnému provedení kontroly. Potřebné doklady byly vždy dostupné v místě kontroly agentury práce a uživatele. Při kontrolách agentur práce (včetně těch se zahraničními statutárními orgány) nedocházelo k problémům s jazykovou bariérou. Kontrolní vzorek byl vybírán s přihlédnutím k celkovému počtu dočasně přidělovaných zaměstnanců, tak, aby bylo možné objektivně posoudit případné porušení podle předmětu kontroly (zejména horší mzdové a pracovní podmínky). Jako nevětší problém při agenturním zaměstnávání se jeví fakt, že agentury vrámci konkurenčního boje, hlavně pro přidělování k velkým uživatelům, nízkou cenu za poskytování služeb kompenzují nezákonnými praktikami vůči přidělovaným zaměstnancům. Ti (hlavně cizí státní příslušníci nebo zaměstnanci z oblastí s velkou mírou nezaměstnanosti) jsou nuceni, pod tlakem ztráty zaměstnání, toto jednání trpět. 10

11 Provedená opatření a rozhodnutí Při všech kontrolních zjištěních jak u agentur práce, tak u uživatelů bylo vydáváno opatření k odstranění nedostatků a byly vyžadované písemné zprávy o jejich odstranění a v odůvodněných případech také předložení dokumentů dokládajících nápravu (hlavně v oblasti odměňování, tato skutečnost měla vliv na rozhodování o případné sankci). Při rozhodování, zda uložit pokutu, bylo postupováno s přihlédnutím k závažnosti a rozsahu a okolnostem porušení a při rozhodování o výši pokuty byly zváženy majetkové poměry, závažnost správního deliktu, způsob, následky a okolnosti jeho spáchání. V případě agentur práce je v zásadě vždy sankcionováno zjištění související s významně horšími mzdovými a pracovními podmínkami přidělovaných zaměstnanců. Pokuta nebyla uložena v případech zjevně neúmyslného porušení z neznalosti bez významnějšího poškození zaměstnance, v případech formálních nedostatků, nerozsáhlého porušení (např. pozdní vydání potvrzení o zaměstnání o několik dnů) a v případech, kdy došlo k nápravě (např. doplacení rozdílových částek NÚZM, min. mzdy apod.) v průběhu kontroly. V případech porušení 308 a 309 ZP nebyla pokuta uložena při dílčích nedostatcích ve formálních náležitostech dohody o dočasném přidělení a písemného příkazu, které byly odstraněny a jejich odstranění doloženo. V jednom případě bylo od postihu upuštěno z důvodu ukončení podnikatelské činnosti kontrolované osoby i spřihlédnutím k její majetkovým poměrům, kdy by pokuta měla jenom represivní charakter a neplnila by žádnou reparační funkci Kontroly v základních a středních školách se zaměřením na opakované sjednávání pracovních poměrů s pedagogickými zaměstnanci Předmět kontroly Tento úkol byl zařazen do plánu kontrolní činnosti SÚIP z důvodu vzniku důvodného podezření (na základě řady informací v sdělovacích prostředcích, z MŠMT, ÚPČR), že zaměstnavatelé ve školství opětovně začali ve větší míře sjednávat s pedagogickými pracovníky pracovní poměr opakovaně na dobu určitou jednoho školního roku (i po dobu delší než dva roky), čímž se poměrně vysoký počet pedagogických pracovníků během letních prázdnin ocitá v evidenci úřadu práce, i když mnozí s příslibem, že je škola od září opět zaměstná, a dostává se do postavení jakýchsi sezónních zaměstnanců s neustálou existenční nejistotou, která má své dopady nejen pracovní, ale promítá se i do jejich osobního života, protože je na ně pohlíženo jako na osoby s nestálým zaměstnáním. OIP bylo uloženo provést ve školách 5 kontrol, zaměřených výhradně na tuto problematiku, a při plnění tohoto úkolu spolupracovat s Českou školní inspekcí (ČŠI) a Úřadem práce České republiky (ÚPČR). Seznam dozorovaných subjektů Kontroly byly provedeny ve dvou školách v rámci Libereckého kraje (ze seznamu ÚP) a ve třech v rámci Ústeckého kraje (na základě sdělení České školní inspekce). 11

12 Nejčastěji se vyskytující závady Závady byly zjištěny u dvou subjektů, kdy toto opakované uzavírání termínovaných pracovních poměrů po dobu delší než 2 roky bylo zjištěno celkem u 8 zaměstnanců. Zhodnocení poznatků v kontrolované oblasti V této souvislosti lze konstatovat, že se jedná o smutnou a zarážející skutečnost, když ve zjištěných případech bylo se zaměstnanci, jejichž profese má zásadní společenský význam a měla by být takto i vnímána a oceňována, zacházeno jako se sezonními nádeníky, a také, že se závažného protiprávního jednání dopouštěly jako zaměstnavatelé instituce, jejichž posláním je vzdělávat a vychovávat mimo jiné i k úctě a respektu k zákonům státu, který je financuje. Novela zákoníku práce, účinná od , upravuje uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou poněkud jinak, než platilo v kontrolovaném období, a bude tedy umožňovat školám (jejich ředitelům) vyhánět učitele na letní prázdniny do evidencí Úřadu práce po dobu tří let zcela regulérně, takže jednání, které je pouze v rozporu s dobrými mravy, sankcionovat nemůžeme a nemáme ani prostředek ke zjednání nápravy. Provedená opatření a rozhodnutí Za zjištěná porušení byly uloženy pokuty vcelkové výši ,-- Kč a byly rovněž vyžadovány zprávy o zjednání nápravy včetně doložení dokladů na základě uložených opatření k odstranění závad Bezpečnost práce ve stavebnictví Předmět kontroly Předmětem úkolu byly kontroly, zaměřené na stavebnictví, a to zejména na: vzájemnou informovanost o rizicích vyplývajících z této činnosti a o přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, dostatečné a přiměřené informace a pokyny o BOZP a vedení dokumentace o nich, poskytování OOPP na základě vyhodnocených rizik podle vlastního seznamu, přidělení vhodných OOPP pro danou činnost, jejich ukotvení a kontrolu, technické konstrukce odpovídající bezpečnostním požadavkům, zajištění výkopových prací a stěn výkopů, bezpečnost při provozu a používání strojů a nářadí, manipulace s materiálem a způsob skladování a označení vázacích prostředků, provoz staveništních rozvaděčů a pohyblivých přívodů. Kontroly se prováděly jak na základě seznamu subjektů pro r. 2011, tak i na základě porušení předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tam, kde došlo na staveništi k pracovnímu úrazu, v rozsahu kontrolního seznamu. 12

13 Seznam dozorovaných subjektů Kontroly byly provedeny u 38 subjektů (ve 32 případech u právnických a v 6 případech u fyzických osob). Původně plánovaný počet kontrol nebyl dodržen vzhledem k nově stanovenému úkolu koordinované kontroly s územními pracovišti úřadů práce v září až listopadu 2011, kdy se tato kontrola prováděla u 54 staveb, což spolu s vyšetřováním příčin závažných a smrtelných pracovních úrazů a kontrolou systému řízení bezpečnosti práce při plnění programu Bezpečný podnik zcela vyčerpalo kapacitu inspektorů se specializací na stavebnictví. Nejčastěji se vyskytující závady Zhodnocení poznatků v kontrolované oblasti Celkem bylo zjištěno 91 závad. V oblasti vzájemné informovanosti o rizicích se jednalo pouze jedno porušení; je zřejmé, že se situace zlepšuje, ovšem stále se jedná o problém, kdy zaměstnavatelé mají pouze obecný seznam rizik, nikoliv rizika zpracovaná pro konkrétní práce a pracoviště. Ve čtyřech případech bylo zjištěno porušení při zajišťování školení zaměstnanců z předpisů k zajištění BOZP, v devíti případech zaměstnavatel neměl stanovený obsah a termín školení. Situace na tomto úseku se u jednotlivých zaměstnavatelů velmi liší a je obdobná jako v předchozích letech V případě informací a pokynů o BOZP a vedení jejich dokumentace bylo zjištěno, že zaměstnavatelé sice plní svou povinnost a seznamují zaměstnance s riziky, ale obdobně jako u prováděného školení nejsou seznamováni s konkrétními riziky, ale zpracovaný seznam je pouze v obecné formě a není zpracován pro podmínky organizace. Porušení bylo zjištěno ve 3 případech z 91 porušených předpisů u subjektů, což je 3,2 %. Porušení povinnosti zaměstnavatele zpracovat dokumentaci nebylo při kontrole zjištěno. V případě poskytování OOPP bylo zjištěno porušení v 10 případech. Zaměstnavatelé neprovádějí aktualizaci seznamů poskytovaných OOPP a bylo také zjištěno, že není prováděna kontrola používání těchto poskytnutých osobních ochranných prostředků zaměstnanci. V jednom případě bylo zjištěno i neproškolení pro práci ve výškách. V oblasti technických konstrukcí bylo kontrolou na staveništích zjištěno porušení ve třech případech (zajištění požadavku stability, chybějící zarážky u podlah), v 9 případech kontrolované subjekty nepřijaly technická ani organizační opatření k zabránění pádu výšky, 10 porušení se týkalo organizace práce a pracovních postupů na pracovištích v souvislosti s prováděním prací ve výškách, ve 3 případech nebyl dostatečným způsobem zajištěn prostor, nad kterým se pracuje. Při zajištění výkopů a stěn výkopů a provedení bezpečnostních sestupů a výstupů bylo zjištěno porušení ve třech případech, kdy je způsob zajištění stěn podceňován, ačkoli je stanoven i v projektové dokumentaci, a zaměstnavatelé za předpokladu finanční úspory nepočítají se situací, kdy může dojít k sesutí zeminy a zranění zaměstnanců. 13

14 Provedená opatření a rozhodnutí V rámci úkolu bylo uděleno 5 pokut v celkové výši ,-- Kč Kontrola zaměstnavatelů v dopravě Předmět kontroly Cílem úkolu inspekce práce bylo připojit se provedenými kontrolami k naplňování cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu s předpokladem, že zaměřením obsahu kontrol se přispěje ke snížení nehodovosti, kde jedním z hlavních faktorů může být únava řidičů nebo špatný technický stav vozidel. Předmětem inspekce byla kontrola dodržování požadavků organizace pracovního režimu řidičů, organizace dopravy jako takové a stav techniky a technického zařízení. Seznam dozorovaných subjektů Celkem bylo provedeno 56 kontrol a dvě kontroly následné. Nejčastěji se vyskytující závady V oblasti seznamování s předpisy BOZP byly sice zjištěny nedostatky, ovšem pouze u školení zaměstnanců, kteří v termínu původního školení byli v pracovní neschopnosti. Tato závada byla na základě kontroly odstraněna a dokladována. Při kontrole interních předpisů ( Dopravní řád či Místní provozní předpis pro dopravu ) bylo zjištěno, že někteří zpracovatelé v těchto dokumentech nebo směrnicích, které vypracovali již před několika lety, neprovedli žádné úpravy a opravy textu dle platné legislativy ani nebyly aktualizovány na stávající podmínky, resp. byl použit text jiné organizace bez úprav podle skutečného stavu (místo provozovny). Bylo také zjišťováno, že zaměstnavatel nerozvrhl pracovní dobu svým zaměstnancům tak, aby měli týdenní odpočinek, kdy se organizace hájí aktuální potřebou (rozvoz pečiva dle poptávky) nebo personálním zajištěním (pracovní neschopnost dalších řidičů). Při kontrole dokladů o vedení doby řízení, doby bezpečnostních přestávek a (nebo) přestávek v práci na jídlo a oddech a doby odpočinku v mnoha případech zaměstnavatelé předkládali písemnosti Knihy jízd firemních vozidel, kde byly uváděny pouze ujeté kilometry a kdy byly tankovány PHM, popř. uváděli, že knihy jízd nejsou vedeny a to z důvodu, že vozidla jsou sledována prostřednictvím GPS s tím, že si mohou vytisknout celou sestavu za celý měsíc. Nebylo tedy zcela prokazatelné, o jakého konkrétního řidiče se v daném okamžiku jízdy jednalo, a proto nebylo ani možné zkontrolovat pracovní režim jednotlivého řidiče. V mnoha případech ani nejsou vedeny evidence odpracované pracovní doby jednotlivých zaměstnanců. V několika případech bylo zjištěno, že zaměstnavatel nezajistil pro své zaměstnance (dle pracovní smlouvy řidič) pravidelné školení v autoškole ve vztahu k řízení vozidel. Mnoho zaměstnavatelů předkládalo při kontrolách jako doklady o prováděných lékařských prohlídkách písemnosti ve formě Zdravotní list, nebo Potvrzení o lékařské prohlídce 14

15 popř. Poukaz na lékařskou prohlídku V jednom případě byla předložena písemnost, ve které praktický lékař uvedl, že zaměstnanci jsou zdrávi, avšak nebyl k tomu ani soupis zaměstnanců, kteří se podrobili lékařské prohlídce. Ani jeden z dokladů nesplňoval požadavek dle vyhlášky č. 277/2004 Sb., resp. přílohy vyhlášky č. 72/2011 Sb. V některých případech bylo zjištěno, že zaměstnavatel nezajistil provedení technické prohlídky vozidla ve stanovené lhůtě a nezajistil, aby řidiči vedli v listinné formě denní evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek. Zhodnocení poznatků v kontrolované oblasti Z výsledků kontrol je zřejmé, že je třeba nadále se této problematice věnovat, především v oblastech, kde byla za porušení uložena sankce. Provedená opatření a rozhodnutí Některým zaměstnavatelům bylo po ukončení kontroly vydáno písemné opatření, ve kterém bylo uloženo odstranit zjištěné nedostatky ve stanovených termínech. V pěti případech byly zjištěny závažné nedostatky, a bylo přistoupeno k uložení sankce za správní delikty v oblasti pracovní doby a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Celkem byly vrámci úkolu uloženy 4 sankce v celkové výši ,- Kč a 1 sankce z následné kontroly ve výši ,- Kč Kontrola systému BOZP a pracovních podmínek v malých a středních podnicích Předmět kontroly Kontrola byla zaměřena na preventivní působení u problémových subjektů a u nově vzniklých subjektů, u nichž doposud nebyla kontrola provedena, s cílem vyvodit potřebný tlak na dodržování bezpečnostních předpisů v daných oblastech a tím vytvořit předpoklady k postupnému snižování pracovní úrazovosti. Kontrola byla zaměřena na následující oblasti: - zemědělství a související činnosti, - lesnictví, - dřevoprůmysl, - potravinářský průmysl, - výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, - výroba strojů a zařízení, - tváření profilů za studena, - kování, lisování, ražení, válcování, protlačování kovů, - výroba ostatního kovového zboží, - výroba pryžových a plastových výrobků, - výroba ostatních nekovových minerálních výrobků, - výroba a rozvod elektrické energie, vody, plynu a tepla. 15

16 Přednostně byly vybírány podnikající subjekty, u kterých nebyla ještě provedena plánovaná kontrola nebo uplynulo více jak 5 let od poslední kontroly, je nepříznivý vývoj pracovní úrazovosti, kde jsou opakované podněty na neplnění povinností v oblasti BOZP, u kterých byly při předešlé kontrole zjištěny závažné nedostatky. Seznam dozorovaných subjektů Zadání úkolu stanovilo, že každý OIP provede kontrolu alespoň u 300 subjektů dle vlastního výběru. Kontrola byla provedena pouze u 231 subjektů vzhledem k vzniku nových neplánovaných úkolů, kdy nebylo možné z kapacitních důvodů tento plánovaný počet kontrol dodržet. Mimo to mnoho úkolů, které bývaly součástí tohoto každoročního úkolu, bylo v roce 2011 prováděno samostatně. Nejčastěji se vyskytující závady Z výsledků provedených kontrol je zřejmé, že se subjekty stále potýkají s chybějící dokumentací zařízení, ať již staršího či nového. v dokumentaci jsou uvedeny již neplatné právní předpisy nebo není doložena kontrola bezpečnosti provozu (plán údržby strojů a zařízení). V největší míře se vyskytují porušení požadavků na výrobní a pracovní prostředky. Zaměstnavatelé nedodržují povinnost, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky včetně nářadí byly zhlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány ve stanovených termínech. Neprovádění revizí a kontrol je v oblasti malého a středního podnikání jednou z nejčastějších stavů doprovázející pracovní úrazy ať jako příčina (mnohdy těžko prokazatelná), nebo spíše důsledek dlouhodobějšího nepříznivého stavu. V této souvislosti stojí za zmínku, že i přes udělení sankcí dochází k opakovanému porušení, např. seznámení zaměstnanců s návodem technologickým postupem a revizemi. Při kontrole pracoviště bylo zjištěno, že jsou používána zářivková osvětlovací tělesa bez ochranných krytů kryty dodávané výrobcem osvětlovacích těles byly demontovány, protože byly provozem poškozeny. Regály používané ve skladu nebyly v době kontroly označeny v souladu s ČSN , a nebyla uvedena největší nosnost buňky a počet buněk ve sloupci. V oblasti přidělování OOPP nebylo doloženo vyhodnocení rizika pro přidělování OOPP, nebyl zpracován vlastní seznam pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků. Zhodnocení poznatků v kontrolované oblasti Nejméně porušení bylo zaznamenáno v části OOPP. Je naprosto zřejmé, že poskytování ochranných pomůcek se stalo samozřejmou součástí bezpečnostní politiky zaměstnavatelů. Vyskytující se závady, zjištěné v rámci tohoto úkolu, jsou většinou totožné s příčinami většiny pracovních úrazů. 16

17 Vzhledem k tomu, že zaměstnavatelé jsou povinni soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich opatření, je jasné, že tuto činnost je zaměstnavatel povinen provádět neustále a výsledky vyhodnocení rizik aktualizovat na místní podmínky, jako např. systém bezpečné práce v souladu s čl. 4.1 ČSN ISO , nebo ČSN ISO Ukazuje se proto jako potřebné, aby zaměstnavateli toto všechno učinil ještě v předstihu před započetím uvedení zařízení do provozu. Ze zjištěných závad vyplývá stálá potřeba tlaku na provozovatele, aby docházelo ke zlepšování prevence a návaznému důslednému řešení stále vznikajících závad, a to i v oblasti provozu technických a vyhrazených technických zařízení, napomáhat rozvoji a provádění národních strategií; podporovat změny chování pracovníků, jakož i prosazovat kladný přístup ke zdraví u jejich zaměstnavatelů. Provedená opatření a rozhodnutí Celkový počet zjištěných nedostatků byl 798. Za porušení 7 z nich byly uloženy celkem 4 pokuty ve výši ,-- Kč Zajišťování bezpečnosti práce a technických zařízení pro používání elektrických zařízení při jejich půjčování a pronajímání Předmět kontroly Cílem úkolu bylo zjistit situaci v oblasti BOZP při používání pronajatých nebo půjčených elektrických zařízení el. ručního nářadí. Cílem kontroly bylo zejména ověřit, jak je zajišťována bezpečnost půjčovaných a pronajímaných elektrických zařízení a zda jsou k těmto zařízením návody a pokyny. Dalším z cílů úkolu bylo zjistit, zda zaměstnavatel vyhledává a hodnotí rizika u těchto zařízení, přijímá opatření k jejich odstranění a současně o rizicích informuje své zaměstnance. Seznam dozorovaných subjektů Kontrola měla být provedena min. u 5 subjektů, byla provedena celkem u 7 subjektů, z toho u 3 právnických osob a 4 podnikajících fyzických osob (OSVČ). Nejčastěji se vyskytující závady U jednoho půjčovatele chyběla část průvodní dokumentace, u revizí svářeček chyběly některé údaje, požadované ČSN EN Jeden půjčovatel používal nevhodný měřicí přístroj. Jeden půjčovatel nerevidoval el. ruční nářadí vůbec a další nestanovil lhůty pro revize. 17

18 Zhodnocení poznatků v kontrolované oblasti Kontroly ukázaly, že kontrolované osoby při půjčování el. ručního nářadí provádějí zkoušku chodu a vydávají jej nepoškozené. Provádějí evidenci půjčovaného nářadí, každý svým zavedeným způsobem, při větším počtu výpůjček ne vždy zcela pečlivě. Revize el. ručního nářadí většina z kontrolovaných osob provádí 1-2x ročně, prostřednictvím externího revizního technika. Revize před výdejem prováděny nejsou. Pro většinu kontrolovaných osob je půjčování el. ručního nářadí pouze jednou z jejích podnikatelských aktivit (např. v rámci půjčování stavebních strojů nebo jako součást obchodu apod.). Počet zaměstnanců je zpravidla minimální a jsou bez elektrotechnické kvalifikace, protože kvalifikovaný elektrikář tuto práci za nízkou mzdu nepřijme. (V rámci kontroly pouze jeden vypůjčující byl kvalifikovaný elektrikář, který nářadí půjčuje v rámci své elektroopravárenské činnosti.) Půjčující mají řadu problémů, a to zejména, aby vrácené nářadí nebylo poškozeno či ukradeno, a také, aby vypůjčení bylo zaplaceno. Jako sporný se proto jeví požadavek normy provádět revizi nářadí /třída 2/ před každým výdejem, a to jak z titulu kvalifikace personálu, ceny výpůjčky, tak i času, potřebného k provedení revize. Vzhledem k tomu, že převážná část el. ručního nářadí je třídy 2, mělo by být dostačující, aby je vydával poučený zaměstnanec nebo OSVČ ( 4 vyhl. č. 50/78 Sb.). Součástí poučení, které by prováděl revizní technik, by mělo být i upozornění na vhodný kontrolní měřicí přístroj. Po zakoupení měřicího přístroje by revizní technik zaučil vydávajícího zaměstnance nebo OSVČ a vypracoval by stručný návod k obsluze. Celkově ze konstatovat, že kontroly splnily svůj účel a kontrolovaným osobám objasnily problematiku vypůjčování el. ručního nářadí z pohledu EZ. Provedená opatření a rozhodnutí Zjištěné nedostatky bylo kontrolovaným osobám uloženo odstranit formou vydání Opatření Dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu vyhrazených technických zařízení - parních a kapalinových kotlů Předmět kontroly Zadáním úkolu bylo provedení nejméně 20 kontrol v oblasti části "A" úkolu, u provozovatelů praních nebo kapalinových kotlů a v části "B" zadání úkolu, týkající se předmětu činnosti revizních techniků, měla být provedena u 5 revizních techniků. V souladu s cílem úkolu byly kontroly provedeny v celém předmětu kontroly s využitím kontrolního seznamu v části A i B". Kontrola byla provedena u 20 subjektů v části A, kdy převážná část kontrolovaných subjektů provozovala středotlaké parní nebo horkovodní kotle a související tlakové nádoby. Z hlediska topného média se převážně jednalo o plynové kotelny. 18

19 V části B byla provedena kontrola u 7 revizních techniků na základě zjištěných nedostatků při kontrole provozovatele vyhrazených technických zařízení; u dvou revizních techniků byla tato kontrola provedena namátkově, bez zjištění těchto nedostatků. Z tohoto počtu 2 revizní technici byli pouze revizními techniky vyhrazených tlakových zařízení (kotlů i tlakových nádob stabilních), 3 revizní technici vyhrazených tlakových zařízení a zároveň vyhrazených plynových zařízení a 2 revizní technici pouze vyhrazených plynových zařízení. Ve všech případech byla prováděna kontrola dokladů revizního technika, zejména záznamů o revizích a zkouškách, v konfrontaci se zjištěným skutečným stavem na zařízení u provozovatelů, kde revizní technici prováděli svoji revizní činnost. Seznam dozorovaných subjektů Kontrola byla provedena u 29 kontrolovaných subjektů (20 právnických osob a 9 fyzických). Nejčastěji se vyskytující závady V části "A" zadání úkolů bylo zjištěno 130 závad. Nejvíce porušení, a to téměř 24 %, se týkalo technických nedostatků bezpečnostní výstroje, armatur a dalšího ochranného zařízení. Dále pak téměř 22 % se vyskytlo v oblasti vyhodnocování rizik, provádění záznamů do provozního deníku a neprovádění plánu revizí. Téměř 19 % porušení bylo v oblasti provozních předpisů a další průvodní dokumentace uvedených zařízení v tom že buď byly vypracovány s nedostatky, nebo nebyly k dispozici, popřípadě neměly předepsané náležitosti. Téměř 13 % se vyskytlo v oblasti dodržování termínů provádění revizí a zkoušek a kontrol, odstraňování zjištěných nedostatků a závad, že rizika vznikající z těchto nedostatků nejsou co nejdříve minimalizována nebo nejsou zcela odstraněna, téměř 12 % nedostatků se týkalo nedostatečného pracovního a manipulačního prostoru, bezpečného přístupu k zařízení a udržování pořádku a necelých 3 % závad se týkalo odborného školení v oblasti vyhrazených zařízení, zejména obsluhy. Zbytek (7%) jsou závady ostatní. V části "B" bylo zjištěno 15 závad, přitom u 60% (9 závad) se týkaly vlastního provedení revizí a náležitostí revizních zpráv, kdy vněkterých případech nebyly provedeny v celém rozsahu, a ze kterých vyplývá, že revizní technik nesplnil své povinností při provádění revizí a zkoušek. U 27 % závad bylo zjištěno, že revizní zprávy jsou neplatné, jsou mimo rozsah osvědčení nebo RT nemá platné osvědčení nebo oprávnění pro svoji revizní činnost. V necelých 7 % závad neměl RT vyhodnocena rizika a nebyla stanovena na základě vyhodnocení rizik opatření k minimalizaci těchto rizik. Z hlediska neplatnosti osvědčení revizního technika byly při kontrolách zjištěny dva případy, kdy pominula platnost osvědčení a revizní technik přesto prováděl revize nebo jinou revizní činnost bez platných dokumentů. V těchto případech platilo stanovisko TIČR, že pokud se stihne poslat žádost o přezkoušení do doby uplynutí platnosti osvědčení, tak se do doby skutečného přezkoušení považuje steré osvědčení za platné. Zhodnocení poznatků v kontrolované oblasti Lze konstatovat, že zadání úkolu bylo splněno a při kontrolách byly naplněny předměty kontroly v obou částech "A" i "B", kdy cílem kontroly bylo posoudit bezpečnost provozu kotelních zařízení a zjistit, zda jsou provozovatelem vytvářeny podmínky pro minimalizaci rizik a kdy kontrola proběhla jak v kotelnách, kde se provozují starší kotle, tak i v nových kotelnách. 19

20 Byla zjištěna např. tato zjištěná porušení: V části A : - v kotelnách obsluha nezapisuje do provozního deníku údaje stanovené v provozních předpisech a v ČSN, např. kontroly pojistných ventilů nadlehčením kuželky nebo kontroly manometrů nulováním, - v mnoha případech nemá provozovatel vypracovány harmonogramy revizí a kontrol a nemá stanovenou osobu odpovědnou za bezpečný a hospodárný provoz nádob, - provozovatelé buď vůbec neprovádí kontrolu manometrů porovnáním s kontrolním manometrem, nebo nedodržují termíny stanovené v ČSN, - v mnoha případech chybí u točivých strojů kryty spojek čerpadel s elektromotory, - ve více případech byly provozovány tlakové nádoby bez průvodní dokumentace, zejména akumulátory lisů a expanzní nádoby, - u provozovaných parních vyvíječů byl na napájecím potrubí (provozní tlak v době kontroly byl 35 bar) osazeny potrubní části a armatury (fitinky ztemperované litiny) a kulové kohouty s menším jmenovitým tlakem, - na potrubí odkalení kotle není uzavírací armatura zdvojena, - u provozovaného středotlakého parního kotle bylo zjištěno, že na tlakovém celku kotle, jsou osazeny uzavírací armatury (např. na odkalovacím potrubí uzavírací ventil před odkalovacím ventilem) vyrobené z nevhodného materiálu (ze šedé litiny), - ve dvou případech nebyl u provozovaného středotlakého parního kotle dodržen termín provedení tlakové zkoušky, - v několika případech byly zjištěny, že při provozu středotlakého parního a horkovodního kotle, nedostatky při kontrole kvality vody a nedostatečný způsob úpravy vody. V části B : - některé revizní záznamy mají formální chyby, chybně uveden provozovatel, umístění nádoby, anebo není uveden druh revize, - některé úkony jako jsou např. zkoušky těsnosti, nebyly prováděny v celém rozsahu, - u některých záznamů není patrné, co bylo předmětem revize chybí popis, - u zjištěných závad chybí citace porušených předpisů, - nejsou navržena opatření k odstranění závad a chybí kontrola odstranění dřívějších závad, - při měření ultrazvukem, chybí náčrtky s umístěním měřících míst, údaje o vybavení, celkové zhodnocení, - nejsou dodržovány termíny, lhůty revizí, kontrol a prohlídek, - nebyla vedena dokumentaci o vyhledávání a vyhodnocení rizik a o přijatých opatřeních při provádění revizní činnosti, - některé vyhodnocení rizik jsou málo konkrétní, v některých případech až formální. Pokud se podíváme na výsledky, je zřejmé, že celá čtvrtina porušení se týkala technických nedostatků v oblasti bezpečnostní výstroje, armatur a dalších ochranných zařízení. Toto číslo svědčí o tom, že ke kontrole byli vybráni provozovatelé, kteří v některých případech podceňují kontrolu a údržbu základních bezpečnostních prvků zařízení a nevěnují jim náležitou pozornost. Na druhou stranu lze ocenit, že po upozornění inspektora byly závady odstraněny v poměrně krátkém termínu, často již před stanoveným termínem nebo dokonce již během probíhající kontroly, vždyť závady v této oblasti, patří k velmi závažným a mohou mít vliv na správnou funkci zařízení. Téměř další čtvrtina všech závad se týkala oblasti dokumentace vyhodnocování rizik, neprovádění záznamů do provozního deníku a neprovádění plánu revizí. Jedná o oblast, která je plně v rukou provozovatelů zařízení. V některých případech jsou rizika zpracována velmi 20

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem. na rok 2005

P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem. na rok 2005 INSPEKTORÁT BEZPEČNOSTI PRÁCE pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem Č.j. : 5551/7.10/2004/11.2 P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem na rok

Více

Zpráva o činnosti odboru pracovněprávních vztahů a podmínek v r. 2009

Zpráva o činnosti odboru pracovněprávních vztahů a podmínek v r. 2009 Zpráva o činnosti odboru pracovněprávních vztahů a podmínek v r. 2009 Odbor pracovněprávních vztahů a podmínek kontroluje dodržování ustanovení pracovněprávních předpisů v oblasti např. vzniku, trvání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PRÁCE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PRÁCE ZA ROK 2011 Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni Schwarzova 27, 301 00 Plzeň ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PRÁCE ZA ROK 2011 Plzeň únor 2011 Strana Obsah 4

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. a) zákona): Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (dále též

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

Agenturní zaměstnávání. z pohledu kontrol inspekce práce

Agenturní zaměstnávání. z pohledu kontrol inspekce práce Agenturní zaměstnávání z pohledu kontrol inspekce práce Konference Jak dál s agenturním zaměstnáváním na českém trhu práce Praha 4. 3. 2015 Jiří Macíček náměstek generálního inspektora Předběžné výsledky

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce.

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. podle Zákoníku práce 108 odstavce 5) provedena dne:.. Název firmy : Adresa: Předseda komise Karel Grigar podpis: Zástupce odborové organizace podpis: člen podpis:

Více

Organizační směrnice č. 2/2007

Organizační směrnice č. 2/2007 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Organizační směrnice č. 2/2007 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

P R O G R A M na rok 2013

P R O G R A M na rok 2013 Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové P R O G R A M činnosti Oblastního inspektorátu práce na rok 2013 HRADEC KRÁLOVÉ, prosinec 2012 PROGRAM ČINNOSTI

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIP-965/12-P o státní kontrole podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21 Č. j. 882/7.10/10/13.3 úkol č. 11.5.02 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce za rok 2010 únor

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

Inspekce práce v roce 2012. Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil 21.6.2012, Brno

Inspekce práce v roce 2012. Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil 21.6.2012, Brno Inspekce práce v roce 2012 Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil 21.6.2012, Brno Vedoucí inspektor: Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil Vedoucí odboru inspekce I: Vedoucí odboru inspekce II: Vedoucí odboru inspekce III:

Více

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Datum školení Čas školení Školil Středisko 25.3.2009 3 hodiny Petr Deraha certifikovaný specialista BOZP vedoucí Školení zaměstnanců 2009

Více

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Pracovní právo Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Změny v pracovním právu 2013 Jednotná minimální

Více

Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí. Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců

Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí. Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců Fakulta stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí 02 Základní legislativa BOZP Povinnosti

Více

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP Tomáš Neugebauer 2014 Interní kontrolní činnost zaměstnavatele Na základě ustanovení 102 odst. 3

Více

Tematická zpráva. Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2012/2013

Tematická zpráva. Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2012/2013 Tematická zpráva Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2012/2013 Praha, duben 2014 Obsah Obsah... 2 1 Státní kontrola dodržování právních předpisů v oblasti

Více

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové. za rok 2013

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové. za rok 2013 Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové Z P R Á V A O Č I N N O S T I za rok 2013 Zpracoval: útvar OKI Schválil: vedoucí inspektor Ing. Jaroslav

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace. Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace. Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice Identifikátor:

Více

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012 18.-20.9.2012 Kategorizace pracovníků Zdravotní způsobilost / preventivní prohlídky CERN Příplatky za práci v riziku Dodatková dovolená ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

Brno, leden 2011. Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj. Důvod předložení : Předkládá : vedoucí inspektor

Brno, leden 2011. Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj. Důvod předložení : Předkládá : vedoucí inspektor č.j. : 1351/9.32/11/11.2 ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PRÁCE PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ A ZLÍNSKÝ KRAJ ZA ROK 2010 Důvod předložení : Předkládá : úkol č. 11.5.02 Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil vedoucí

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh.

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kolda VSB VS 6 Technické podmínky pro vybavení plynových spotřebičů. Obsah: 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Připojování plynových spotřebičů... 3 3 Základní technické

Více

R o č n í p r o g r a m. kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce. na rok 2014

R o č n í p r o g r a m. kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce. na rok 2014 R o č n í p r o g r a m kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce na rok 2014 říjen 2013 Úvod Návrh Ročního programu kontrolních úkolů na rok 2014 byl zpracován v souladu s ustanovením 4 odst. 1 písm

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

VZORY DOKUMENTACE BOZP BIOPLYNOVÝCH STANIC. 1.vydání 2014

VZORY DOKUMENTACE BOZP BIOPLYNOVÝCH STANIC. 1.vydání 2014 VZORY DOKUMENTACE BOZP BIOPLYNOVÝCH STANIC 1.vydání 2014 Obsah Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Dokumentace je obsahově velice rozsáhlá, proto byla rozdělena Doporučení, nejčastěji

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 362/2007 Sb. Změna: 382/2008 Sb. Změna: 294/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 školení Čas školení Školil Středisko Dle prez.listiny 3 hodiny Dle prez.listiny Školení zaměstnanců 2009 Strana 1 (celkem 10) Aktualizace 01/2009

Více

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Vážení zákazníci, dovoluji si vám předložit nabídku naší společnosti na zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (PO a BOZP). Naše

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 c) Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 Pokyn k úrazům žáků, informace o průběžném rozboru

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

REGISTR RIZIK REGISTR RIZIK - STAVBA BOURACÍ PRÁCE. společnost: Zpracoval: Podpis: Datum: Schválil: Podpis: Datum:

REGISTR RIZIK REGISTR RIZIK - STAVBA BOURACÍ PRÁCE. společnost: Zpracoval: Podpis: Datum: Schválil: Podpis: Datum: REGISTR RIZIK - hodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik pro: STAVBA BOURACÍ PRÁCE společnost: Hřbitovní 15, 312 00 Plzeň

Více

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj P r o g r a m č i n n o s t i na rok 2014 Prosinec 2013 1 O b s a h : 1. Struktura programu činnosti 2. Seznam úkolů 3. Úkoly programu činnosti 2 1. Struktura

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ODBORNÁ ZPŮBILOST V ELEKTROTECHNICE 1. Vyhláška č. 50/178 Sb.. Požadované vzdělání a praxe 3. Činnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325. 17. listopadu 1322, 293 01 Mladá Boleslav. Identifikátor školy: 600 049 221

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325. 17. listopadu 1322, 293 01 Mladá Boleslav. Identifikátor školy: 600 049 221 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325 17. listopadu 1322, 293 01 Mladá Boleslav Identifikátor školy: 600 049 221 Termín konání

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA 1. Základní údaje 1.1Právní postavení organizace Obchodní akademie a Jazyková

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Inspekční zpráva Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 PSČ 500 02 Identifikátor školy: 600 024

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace Název předpisu MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracoval za Schválil za datum vydání datum účinnosti 1. ÚČEL

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při práci pro statutární zástupce a vedoucí pracovníky zaměstnavatelů

Více

povinnost mít osvědčení vydané orgánem dozoru pro výkon zkušebního orgánu sankce v rozsahu - 20, 33 ZIP

povinnost mít osvědčení vydané orgánem dozoru pro výkon zkušebního orgánu sankce v rozsahu - 20, 33 ZIP Tabulka - Přehled o úkonech a činnostech na VTZ (Příloha č. 1 k Metodickému pokynu generálního inspektora SUIP č. 1/2007) Vyhláška č. 18/1979 Sb. - tlaková zařízení 1. 1 - působnost 2. 4 / 2 3. 4 / 4 4.

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Informace k problematice zprostředkování zaměstnání agenturami práce

Informace k problematice zprostředkování zaměstnání agenturami práce Informace k problematice zprostředkování zaměstnání agenturami práce Předkládaný materiál se týká problematiky zprostředkování zaměstnání agenturami práce. Jeho vnitřní struktura vychází nejprve z vývoje

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

Čj.: KHSSC 45619/2014. 1. Pravomoc k výkonu kontroly: 82 odst. 2 písm. b), písm. o) zákona 258

Čj.: KHSSC 45619/2014. 1. Pravomoc k výkonu kontroly: 82 odst. 2 písm. b), písm. o) zákona 258 Čj.: KHSSC 45619/2014 PROTOKOL o kontrole pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP. Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE

DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP. Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP H Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE Vypracoval:

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky

E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky 1 Shoda e-learningového školení s požadavky právních předpisů v oblasti BOZP 1.1 Provádění školení zaměstnanců v BOZP

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ ŘIDIČÚ U ČERPACÍCH STANIC

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ ŘIDIČÚ U ČERPACÍCH STANIC BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ ŘIDIČÚ U ČERPACÍCH STANIC Úvod: Zajištění bezpečného provozu na čerpacích stanicích patří mezi základní priority provozovatelů čerpacích stanic sdružených v ČAPPO. V následujícím příspěvku

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů MLADÍ LIDÉ jsou nezkušení a nezralí, nejsou si vědomi rizik, nemají dostatečnou odbornou způsobilost a vzdělání; nejsou si vědomi svých povinností a práv a povinností

Více