OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ"

Transkript

1 OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21 Č. j. 2051/7.10/12/13.3 úkol č Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce za rok 2011 únor 2012 Mgr. Aleš KALVODA vedoucí inspektor

2 O B S A H Strana Obsah 2 1. Úvod Organizační struktura inspektorátu Personální obsazení 4 2. Základní statistické údaje Počty kontrolovaných subjektů Počty a výše udělených pokut období od do Inspekční činnost Dodržování pracovněprávních předpisů včetně BOZP u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením Dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání zaměstnanců v malých a středních podnicích potravinářského průmyslu Kontrola dodržování ochrany soukromí zaměstnanců na pracovišti Dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání fyzických osob agenturami práce Kontroly v základních a středních školách se zaměřením na opakované sjednávání pracovních poměrů s pedagogickými zaměstnanci Bezpečnost práce ve stavebnictví Kontrola zaměstnavatelů v dopravě Kontrola systému BOZP a pracovních podmínek v malých a středních podnicích Zajišťování bezpečnosti práce a technických zařízení pro užívání elektrických zařízení při jejich půjčování a pronajímání Dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu vyhrazených technických zařízení - parních a kapalinových kotlů Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění BOZP zdvihacích zařízení při manipulaci s materiálem a břemeny Kontrola dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce při provozu plynových zařízení v objektech s přístupem veřejnosti Kontrola plnění úkolů zadavatele stavby a koordinátora BOZP na staveništi Bezpečnost práce ve strojírenství Kontrola systému BOZP u škol a školských zařízení se zaměřením na praktickou výuku Kontrola systému BOZP v zemědělství Integrovaná inspekce podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií Bezpečný podnik Bezpečnost práce při těžbě dřeva Provádění kontrol na základě podnětů na porušování pracovněprávních předpisů Provádění plánovaných koordinovaných kontrol v součinnosti orgánů ÚP, SÚIP a ČSSZ v oblasti předpisů o zaměstnanosti, pracovních podmínek a vztahů, včetně BOZP a sociálního pojištění Společné kontroly-potírání nelegální práce v restauračních a ubytovacích zařízeních N Společné kontroly-potírání nelegální práce v restauračních a ubytovacích zařízeních následná kontrola Koordinované kontroly v prodejnách maloobchodu Koordinované kontroly u subjektů vykonávajících v rámci své činnosti balící a kompletovací činnosti Koordinované kontroly v oblasti agenturního zaměstnávání Koordinované kontroly na stavbách Ostatní dozorčí činnost Projektová dokumentace Kolaudace staveb Vyšetřování pracovních úrazů 55 2

3 4.4 Vyšetřování havárií Vnitřní kontrolní činnost Poradenská, výchovná a vzdělávací činnost Poradenská činnost Školení Spolupráce s orgány a organizacemi Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb Závěr 63 3

4 1. Úvod Sídlo Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj Adresa: ul. SNP 2720/21, Ústí nad Labem Telefon: Fax: www: dat. schránka: xy7efgi Regionální kancelář v Liberci Adresa: nám. Dr. E. Beneše 26, Liberec Telefon: Fax: Organizační struktura inspektorátu Kancelář vedoucího inspektora Odbor správy a informatiky Oddělení ekonomicko-správní Oddělení informatiky Odbor inspekce I Odbor inspekce II Odbor inspekce III Útvar projektu kontroly nelegálního zaměstnávání Útvar Regionální kancelář pro Liberecký kraj Útvar projektu kontroly nelegálního zaměstnávání 1.2 Personální obsazení Celkový počet pracovníků OIP k je 55, z toho výkonných pracovníků v oblasti BOZP je 20, v oblasti pracovních vztahů a podmínek vztahů je 17. Vedoucí inspektor 1 Vedoucí odboru 4 Vedoucí oddělení 1 (1 žena) Právník OIP 3 (1 žena) Inspektor 37 (11 žen) Administrativní pracovník 9 (8 žen) Pomocně-obslužný pracovník 0 4

5 Členění zaměstnanců podle věku (bez útvarů PKNZ) Věk Počet inspektorů /z toho žen Počet ostatních zaměstnanců (bez POP) / /2 1/ /1 3/ /4 1/ /2 8/5 Nad 60 9/2 4/1 2. Základní statistické údaje o kontrolní činnosti dle úkolů 2.1 Počty kontrolovaných subjektů Ukazatel 2011 Počet kontrol 2441 Počet šetřených smrtelných pracovních úrazů 11 Počet šetřených úrazů (s hospitalizací delší než 5 dnů) 39 Počet šetřených ostatních úrazů 0 Počet kontrol na základě podnětů 199 Počet závad zjištěných při kontrolách a šetřeních Počet rozhodnutí zákazu užívání objektů, prostorů 5 Počet rozhodnutí zákaz vykonávání prací nebo činností 2 Počet rozhodnutí vyřazení strojů a zařízení z provozu 9 Počet vydaných opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole 879 Počet uložených pokut 215 Výše uložených pokut ,-- Stanoviska k projektovým dokumentacím 480 Účast na povolování a kolaudacích staveb 294 5

6 2.2 Počty a výše udělených pokut období od do Pokuty, které byly uloženy v zadaném období: Pokuty Všechny Související s pracovním úrazem Počet Výše (Kč) Počet Výše (Kč) Udělené zaměstnanci Udělené právnímu subjektu fyzické osobě právnické osobě Blokové Pořádkové Celkem Pokuty, které byly uloženy v zadaném období a nabyly právní moci v zadaném období: Pokuty Všechny Počet Výše (Kč) Počet Související s pracovním úrazem Výše (Kč) Udělené zaměstnanci Udělené právnímu subjektu fyzické osobě právnické osobě Blokové Pořádkové Celkem Pokuty, které byly uloženy před zadaným obdobím a nabyly právní moci v zadaném období: Pokuty Všechny Počet Výše (Kč) Počet Související s pracovním úrazem Výše (Kč) Udělené zaměstnanci Udělené právnímu subjektu fyzické osobě právnické osobě Blokové Pořádkové Celkem

7 3. Inspekční činnost Dodržování pracovněprávních předpisů včetně BOZP u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením Předmět kontroly Kontrola byla prováděna v organizacích, zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením, které byly vybrány jednak v rámci přímého doporučení příslušného úřadu práce, jednak na základě vlastního výběru OIP ze seznamu organizací, pobírajících příspěvek na zaměstnávání handicapovaných osob, předloženého úřady práce. Ve všech případech se jednalo o výkon práci na provozovně, nikoli v domácím prostředí. Seznam dozorovaných subjektů V rámci dozoru bylo provedeno 6 kontrol. V kontrolním vzorku zaměstnanců se vyskytovala obě pohlaví a různorodé profese dle zaměření činnosti organizace (např. vrátný, drobné montáže a rukodílné práce, kuchařka, údržba zeleně apod.). Nejčastěji se vyskytující závady Zjišťované závady se týkaly např. neposkytnutí písemné informace o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, nevydání potvrzení o zaměstnání při skončení pracovního poměru, nevedení evidence odpracované pracovní doby, neposkytnutí příplatku za dobu práce v sobotu a v neděli a za dobu noční práce, nezajištění rovného zacházení v odměňování, neposkytnutí doplatku do nejnižší úrovně zaručené mzdy a chyběl i zápis o zacvičení a prověření znalostí obsluhy tlakové nádoby. Zhodnocení poznatků v kontrolované oblasti Hlavním záměrem tohoto úkolu je především prevence dodržování pracovně právních předpisů zaměstnavateli osob se zdravotním postižením. Kromě zjištěných porušení se dá kladně hodnotit celkový přístup organizací k této problematice, jejich snaha o okamžité odstranění nedostatků a vědomí důležitosti dodržování těchto předpisů, což svědčí o zlepšování přístupu zaměstnavatelů. Pro pracovníky OIP bylo přínosné i seznámení s oblastmi porušování předpisů, nespadajících přímo do kompetence orgánů inspekce práce. Provedená opatření a rozhodnutí Vzhledem ke snaze odstranit zjištěné nedostatky byla udělena pouze jedna pokuta, a to na základě stanovených kritérií (závažnost porušení zákonných povinností (jednalo se o oblast odměňování), zamezení zneužívání zdravotně postižených, přístup zaměstnavatele k odstranění závad apod.) 7

8 Dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání zaměstnanců v malých a středních podnicích potravinářského průmyslu Předmět kontroly Tento úkol byl zařazen v roce 2011 poprvé a vzhledem k mimořádně zadaným novým úkolům, které byly řešeny přednostně, nebyl považován za prioritní. Seznam dozorovaných subjektů Celkem bylo provedeno 10 kontrol. Jednotlivé kontrolované subjekty byly vytipovány inspektory na základě předchozích poznatků z poradenské a kontrolní činnosti OIP, zjištění úřadů práce, informací z médií nebo podaných podnětů. Nejčastěji se vyskytující závady Při kontrolách byl využíván kontrolní seznam SÚIP, ale byla kontrolována i další ustanovení zákoníku práce, která součástí tohoto kontrolního seznamu nebyla (např. opakované sjednávání zkušební doby při navazujícím pracovním poměru). Byla zjišťována tradiční porušování povinností při vzniku, změnách a skončení pracovního poměru, na úseku pracovní doby a odměňování apod. Zhodnocení poznatků v kontrolované oblasti Zjištěné nedostatky se charakterem závad ani četností nelišily od obvyklých zjištění, lze však s jistotou říct, že kontrolované osoby zjištěné nedostatky odstraňuji, ať již na základě samotného protokolu z kontroly nebo po vydaném opatření k odstranění závad. Inspektoři často fungují i jako poradci a současně s předáním protokolu (případně i v průběhu kontroly) provádějí konzultaci problémů v oblasti dodržování pracovněprávních předpisů. Provedená opatření a rozhodnutí Byla uložena jedna sankce ve výši ,- Kč za pochybení na úseku pracovní doby Kontrola dodržování ochrany soukromí zaměstnanců na pracovišti Předmět kontroly Předmětem kontrol byla, kromě tradiční oblasti vzniku, změn a skončení pracovních poměrů, oblast ochrany osobních práv zaměstnanců ve smyslu 316 zákoníku práce, zejména: ochrana osobních práv zaměstnanců sledování zaměstnanců, 8

9 ochrana osobních práv zaměstnanců záznam telefonických hovorů, odposlech telefonických hovorů, ochrana osobních práv zaměstnanců kontrola elektronické a listovní pošty, ochrana osobních práv zaměstnanců vnitřní předpisy zaměstnavatele ve vztahu k problematice. Seznam dozorovaných subjektů Kontrola byla provedena u celkem 10 subjektů. Nejčastěji se vyskytující závady Byla zjištěna dvě porušení v oblasti ochrany osobních práv zaměstnanců sledování zaměstnanců. V dalších oblastech porušení zjištěna nebyla. Zhodnocení poznatků v kontrolované oblasti Problémem bylo již samotné zadání úkolu, resp. oblast kontrolovaných povinností zaměstnavatele a nemožnost kontroly v oblastech záznamu a odposlechu telefonních hovorů a kontroly elektronické a listovní pošty, kde byl inspektor prakticky odkázán pouze na to, co mu kontrolovaná osoba sama sdělí (k čemu se sama přizná). Toto lze ovšem stěží nazvat kontrolou. Obdobně v oblasti kamerového sledování lze stěží hovořit o kontrole, pokud není s čím zjištěný stav porovnávat a definovat odchylky. Inspektor pouze subjektivně hodnotil, zda jsou či nejsou dány tzv. závažné důvody spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele. Jedinou oblastí plně kontrolovatelnou v režimu zákona o inspekci práce byla oblast vnitřních předpisů zaměstnavatelů, vztahujících se k dané problematice (zde žádná porušení zjištěna nebyla). Provedená opatření a rozhodnutí Vzhledem k charakteru kontrolní činnosti nebyly uplatněny žádné sankce Dodržování pracovněprávních předpisů agenturami práce Předmět kontroly Při výběru kontrolovaných subjektů byly využity podněty občanů z předchozích období, poznatky zporadenské a kontrolní činnosti OIP, informace z médií i poznatky zčinnosti úřadů práce. Byl také částečně použit i registr agentur práce, zveřejněný na internetovém portálu MPSV, a údaje z komerčních internetových portálů, zaměřených na zprostředkování práce. 9

10 Seznam dozorovaných subjektů Původně zpracovaný plán kontrol dle zadání úkolu byl doplněn o další dvě agentury na základě podnětů a dvě z plánovaných agentur byly vyměněny z důvodu zjištěné nečinnosti. V průběhu provádění kontroly byly 4 kontroly přesunuty do kontrol, prováděných v rámci jiného úkolu. V důsledku tohoto přesunu nebyl plánovaný počet kontrolovaných subjektů pro tento úkol dodržen. Celkem bylo kontrolováno 5 agentur práce. V tomto výběru nebyla zahrnuta žádná agentura práce družstvo. Čtyři z kontrolovaných agentur přidělovaly cizí státní příslušníky. Nejčastěji se vyskytující závady a) Agentury práce Z pohledu počtu porušení právních předpisů v porovnání s předchozím obdobím se jedná o setrvalý stav. Přetrvávají nedostatky související s náležitostmi dohody o dočasném přidělení a písemného pokynu k dočasnému přidělení. Ve většině případu šlo o formální pochybení, které ve skutečnosti nemělo vliv na mzdové a pracovní podmínky přidělovaného zaměstnance. Nadále přetrvávají porušení související se vznikem a zánikem pracovněprávních vztahů (náležitosti, informování o obsahu pracovního poměru, potvrzení o zaměstnání) a odměňováním (NÚZM, min. mzda). Nevyskytla se žádná porušení v oblasti pracovní doby, doby odpočinku a práce přesčas. b) Uživatelé Vzhledem k charakteru a zaměření kontroly u uživatelů byla zde zjištěna jenom porušení v oblasti vzniku, změn a skončení pracovněprávních vztahů (přibližně ve stejné skladbě jako u agentur) a v jednom případě v oblasti dodržování podmínek při dočasném přidělení zaměstnance (náležitosti dohody o dočasném přidělení). Z hlediska počtu a obsahu porušení jde také o setrvalý stav. Zhodnocení poznatků v kontrolované oblasti Při vlastním provádění kontrol v rámci tohoto úkolů se nevyskytly žádné problémy, jak při zahájení kontroly, dostupnosti statutárních zástupců či potřebných dokladů, tak s ochotou předkládat potřebné doklady. Ze strany kontrolovaných subjektů byla poskytnuta součinnost na požadované úrovni. Místní příslušnost včetně vazeb na uživatele nebránila řádnému provedení kontroly. Potřebné doklady byly vždy dostupné v místě kontroly agentury práce a uživatele. Při kontrolách agentur práce (včetně těch se zahraničními statutárními orgány) nedocházelo k problémům s jazykovou bariérou. Kontrolní vzorek byl vybírán s přihlédnutím k celkovému počtu dočasně přidělovaných zaměstnanců, tak, aby bylo možné objektivně posoudit případné porušení podle předmětu kontroly (zejména horší mzdové a pracovní podmínky). Jako nevětší problém při agenturním zaměstnávání se jeví fakt, že agentury vrámci konkurenčního boje, hlavně pro přidělování k velkým uživatelům, nízkou cenu za poskytování služeb kompenzují nezákonnými praktikami vůči přidělovaným zaměstnancům. Ti (hlavně cizí státní příslušníci nebo zaměstnanci z oblastí s velkou mírou nezaměstnanosti) jsou nuceni, pod tlakem ztráty zaměstnání, toto jednání trpět. 10

11 Provedená opatření a rozhodnutí Při všech kontrolních zjištěních jak u agentur práce, tak u uživatelů bylo vydáváno opatření k odstranění nedostatků a byly vyžadované písemné zprávy o jejich odstranění a v odůvodněných případech také předložení dokumentů dokládajících nápravu (hlavně v oblasti odměňování, tato skutečnost měla vliv na rozhodování o případné sankci). Při rozhodování, zda uložit pokutu, bylo postupováno s přihlédnutím k závažnosti a rozsahu a okolnostem porušení a při rozhodování o výši pokuty byly zváženy majetkové poměry, závažnost správního deliktu, způsob, následky a okolnosti jeho spáchání. V případě agentur práce je v zásadě vždy sankcionováno zjištění související s významně horšími mzdovými a pracovními podmínkami přidělovaných zaměstnanců. Pokuta nebyla uložena v případech zjevně neúmyslného porušení z neznalosti bez významnějšího poškození zaměstnance, v případech formálních nedostatků, nerozsáhlého porušení (např. pozdní vydání potvrzení o zaměstnání o několik dnů) a v případech, kdy došlo k nápravě (např. doplacení rozdílových částek NÚZM, min. mzdy apod.) v průběhu kontroly. V případech porušení 308 a 309 ZP nebyla pokuta uložena při dílčích nedostatcích ve formálních náležitostech dohody o dočasném přidělení a písemného příkazu, které byly odstraněny a jejich odstranění doloženo. V jednom případě bylo od postihu upuštěno z důvodu ukončení podnikatelské činnosti kontrolované osoby i spřihlédnutím k její majetkovým poměrům, kdy by pokuta měla jenom represivní charakter a neplnila by žádnou reparační funkci Kontroly v základních a středních školách se zaměřením na opakované sjednávání pracovních poměrů s pedagogickými zaměstnanci Předmět kontroly Tento úkol byl zařazen do plánu kontrolní činnosti SÚIP z důvodu vzniku důvodného podezření (na základě řady informací v sdělovacích prostředcích, z MŠMT, ÚPČR), že zaměstnavatelé ve školství opětovně začali ve větší míře sjednávat s pedagogickými pracovníky pracovní poměr opakovaně na dobu určitou jednoho školního roku (i po dobu delší než dva roky), čímž se poměrně vysoký počet pedagogických pracovníků během letních prázdnin ocitá v evidenci úřadu práce, i když mnozí s příslibem, že je škola od září opět zaměstná, a dostává se do postavení jakýchsi sezónních zaměstnanců s neustálou existenční nejistotou, která má své dopady nejen pracovní, ale promítá se i do jejich osobního života, protože je na ně pohlíženo jako na osoby s nestálým zaměstnáním. OIP bylo uloženo provést ve školách 5 kontrol, zaměřených výhradně na tuto problematiku, a při plnění tohoto úkolu spolupracovat s Českou školní inspekcí (ČŠI) a Úřadem práce České republiky (ÚPČR). Seznam dozorovaných subjektů Kontroly byly provedeny ve dvou školách v rámci Libereckého kraje (ze seznamu ÚP) a ve třech v rámci Ústeckého kraje (na základě sdělení České školní inspekce). 11

12 Nejčastěji se vyskytující závady Závady byly zjištěny u dvou subjektů, kdy toto opakované uzavírání termínovaných pracovních poměrů po dobu delší než 2 roky bylo zjištěno celkem u 8 zaměstnanců. Zhodnocení poznatků v kontrolované oblasti V této souvislosti lze konstatovat, že se jedná o smutnou a zarážející skutečnost, když ve zjištěných případech bylo se zaměstnanci, jejichž profese má zásadní společenský význam a měla by být takto i vnímána a oceňována, zacházeno jako se sezonními nádeníky, a také, že se závažného protiprávního jednání dopouštěly jako zaměstnavatelé instituce, jejichž posláním je vzdělávat a vychovávat mimo jiné i k úctě a respektu k zákonům státu, který je financuje. Novela zákoníku práce, účinná od , upravuje uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou poněkud jinak, než platilo v kontrolovaném období, a bude tedy umožňovat školám (jejich ředitelům) vyhánět učitele na letní prázdniny do evidencí Úřadu práce po dobu tří let zcela regulérně, takže jednání, které je pouze v rozporu s dobrými mravy, sankcionovat nemůžeme a nemáme ani prostředek ke zjednání nápravy. Provedená opatření a rozhodnutí Za zjištěná porušení byly uloženy pokuty vcelkové výši ,-- Kč a byly rovněž vyžadovány zprávy o zjednání nápravy včetně doložení dokladů na základě uložených opatření k odstranění závad Bezpečnost práce ve stavebnictví Předmět kontroly Předmětem úkolu byly kontroly, zaměřené na stavebnictví, a to zejména na: vzájemnou informovanost o rizicích vyplývajících z této činnosti a o přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, dostatečné a přiměřené informace a pokyny o BOZP a vedení dokumentace o nich, poskytování OOPP na základě vyhodnocených rizik podle vlastního seznamu, přidělení vhodných OOPP pro danou činnost, jejich ukotvení a kontrolu, technické konstrukce odpovídající bezpečnostním požadavkům, zajištění výkopových prací a stěn výkopů, bezpečnost při provozu a používání strojů a nářadí, manipulace s materiálem a způsob skladování a označení vázacích prostředků, provoz staveništních rozvaděčů a pohyblivých přívodů. Kontroly se prováděly jak na základě seznamu subjektů pro r. 2011, tak i na základě porušení předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tam, kde došlo na staveništi k pracovnímu úrazu, v rozsahu kontrolního seznamu. 12

13 Seznam dozorovaných subjektů Kontroly byly provedeny u 38 subjektů (ve 32 případech u právnických a v 6 případech u fyzických osob). Původně plánovaný počet kontrol nebyl dodržen vzhledem k nově stanovenému úkolu koordinované kontroly s územními pracovišti úřadů práce v září až listopadu 2011, kdy se tato kontrola prováděla u 54 staveb, což spolu s vyšetřováním příčin závažných a smrtelných pracovních úrazů a kontrolou systému řízení bezpečnosti práce při plnění programu Bezpečný podnik zcela vyčerpalo kapacitu inspektorů se specializací na stavebnictví. Nejčastěji se vyskytující závady Zhodnocení poznatků v kontrolované oblasti Celkem bylo zjištěno 91 závad. V oblasti vzájemné informovanosti o rizicích se jednalo pouze jedno porušení; je zřejmé, že se situace zlepšuje, ovšem stále se jedná o problém, kdy zaměstnavatelé mají pouze obecný seznam rizik, nikoliv rizika zpracovaná pro konkrétní práce a pracoviště. Ve čtyřech případech bylo zjištěno porušení při zajišťování školení zaměstnanců z předpisů k zajištění BOZP, v devíti případech zaměstnavatel neměl stanovený obsah a termín školení. Situace na tomto úseku se u jednotlivých zaměstnavatelů velmi liší a je obdobná jako v předchozích letech V případě informací a pokynů o BOZP a vedení jejich dokumentace bylo zjištěno, že zaměstnavatelé sice plní svou povinnost a seznamují zaměstnance s riziky, ale obdobně jako u prováděného školení nejsou seznamováni s konkrétními riziky, ale zpracovaný seznam je pouze v obecné formě a není zpracován pro podmínky organizace. Porušení bylo zjištěno ve 3 případech z 91 porušených předpisů u subjektů, což je 3,2 %. Porušení povinnosti zaměstnavatele zpracovat dokumentaci nebylo při kontrole zjištěno. V případě poskytování OOPP bylo zjištěno porušení v 10 případech. Zaměstnavatelé neprovádějí aktualizaci seznamů poskytovaných OOPP a bylo také zjištěno, že není prováděna kontrola používání těchto poskytnutých osobních ochranných prostředků zaměstnanci. V jednom případě bylo zjištěno i neproškolení pro práci ve výškách. V oblasti technických konstrukcí bylo kontrolou na staveništích zjištěno porušení ve třech případech (zajištění požadavku stability, chybějící zarážky u podlah), v 9 případech kontrolované subjekty nepřijaly technická ani organizační opatření k zabránění pádu výšky, 10 porušení se týkalo organizace práce a pracovních postupů na pracovištích v souvislosti s prováděním prací ve výškách, ve 3 případech nebyl dostatečným způsobem zajištěn prostor, nad kterým se pracuje. Při zajištění výkopů a stěn výkopů a provedení bezpečnostních sestupů a výstupů bylo zjištěno porušení ve třech případech, kdy je způsob zajištění stěn podceňován, ačkoli je stanoven i v projektové dokumentaci, a zaměstnavatelé za předpokladu finanční úspory nepočítají se situací, kdy může dojít k sesutí zeminy a zranění zaměstnanců. 13

14 Provedená opatření a rozhodnutí V rámci úkolu bylo uděleno 5 pokut v celkové výši ,-- Kč Kontrola zaměstnavatelů v dopravě Předmět kontroly Cílem úkolu inspekce práce bylo připojit se provedenými kontrolami k naplňování cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu s předpokladem, že zaměřením obsahu kontrol se přispěje ke snížení nehodovosti, kde jedním z hlavních faktorů může být únava řidičů nebo špatný technický stav vozidel. Předmětem inspekce byla kontrola dodržování požadavků organizace pracovního režimu řidičů, organizace dopravy jako takové a stav techniky a technického zařízení. Seznam dozorovaných subjektů Celkem bylo provedeno 56 kontrol a dvě kontroly následné. Nejčastěji se vyskytující závady V oblasti seznamování s předpisy BOZP byly sice zjištěny nedostatky, ovšem pouze u školení zaměstnanců, kteří v termínu původního školení byli v pracovní neschopnosti. Tato závada byla na základě kontroly odstraněna a dokladována. Při kontrole interních předpisů ( Dopravní řád či Místní provozní předpis pro dopravu ) bylo zjištěno, že někteří zpracovatelé v těchto dokumentech nebo směrnicích, které vypracovali již před několika lety, neprovedli žádné úpravy a opravy textu dle platné legislativy ani nebyly aktualizovány na stávající podmínky, resp. byl použit text jiné organizace bez úprav podle skutečného stavu (místo provozovny). Bylo také zjišťováno, že zaměstnavatel nerozvrhl pracovní dobu svým zaměstnancům tak, aby měli týdenní odpočinek, kdy se organizace hájí aktuální potřebou (rozvoz pečiva dle poptávky) nebo personálním zajištěním (pracovní neschopnost dalších řidičů). Při kontrole dokladů o vedení doby řízení, doby bezpečnostních přestávek a (nebo) přestávek v práci na jídlo a oddech a doby odpočinku v mnoha případech zaměstnavatelé předkládali písemnosti Knihy jízd firemních vozidel, kde byly uváděny pouze ujeté kilometry a kdy byly tankovány PHM, popř. uváděli, že knihy jízd nejsou vedeny a to z důvodu, že vozidla jsou sledována prostřednictvím GPS s tím, že si mohou vytisknout celou sestavu za celý měsíc. Nebylo tedy zcela prokazatelné, o jakého konkrétního řidiče se v daném okamžiku jízdy jednalo, a proto nebylo ani možné zkontrolovat pracovní režim jednotlivého řidiče. V mnoha případech ani nejsou vedeny evidence odpracované pracovní doby jednotlivých zaměstnanců. V několika případech bylo zjištěno, že zaměstnavatel nezajistil pro své zaměstnance (dle pracovní smlouvy řidič) pravidelné školení v autoškole ve vztahu k řízení vozidel. Mnoho zaměstnavatelů předkládalo při kontrolách jako doklady o prováděných lékařských prohlídkách písemnosti ve formě Zdravotní list, nebo Potvrzení o lékařské prohlídce 14

15 popř. Poukaz na lékařskou prohlídku V jednom případě byla předložena písemnost, ve které praktický lékař uvedl, že zaměstnanci jsou zdrávi, avšak nebyl k tomu ani soupis zaměstnanců, kteří se podrobili lékařské prohlídce. Ani jeden z dokladů nesplňoval požadavek dle vyhlášky č. 277/2004 Sb., resp. přílohy vyhlášky č. 72/2011 Sb. V některých případech bylo zjištěno, že zaměstnavatel nezajistil provedení technické prohlídky vozidla ve stanovené lhůtě a nezajistil, aby řidiči vedli v listinné formě denní evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek. Zhodnocení poznatků v kontrolované oblasti Z výsledků kontrol je zřejmé, že je třeba nadále se této problematice věnovat, především v oblastech, kde byla za porušení uložena sankce. Provedená opatření a rozhodnutí Některým zaměstnavatelům bylo po ukončení kontroly vydáno písemné opatření, ve kterém bylo uloženo odstranit zjištěné nedostatky ve stanovených termínech. V pěti případech byly zjištěny závažné nedostatky, a bylo přistoupeno k uložení sankce za správní delikty v oblasti pracovní doby a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Celkem byly vrámci úkolu uloženy 4 sankce v celkové výši ,- Kč a 1 sankce z následné kontroly ve výši ,- Kč Kontrola systému BOZP a pracovních podmínek v malých a středních podnicích Předmět kontroly Kontrola byla zaměřena na preventivní působení u problémových subjektů a u nově vzniklých subjektů, u nichž doposud nebyla kontrola provedena, s cílem vyvodit potřebný tlak na dodržování bezpečnostních předpisů v daných oblastech a tím vytvořit předpoklady k postupnému snižování pracovní úrazovosti. Kontrola byla zaměřena na následující oblasti: - zemědělství a související činnosti, - lesnictví, - dřevoprůmysl, - potravinářský průmysl, - výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, - výroba strojů a zařízení, - tváření profilů za studena, - kování, lisování, ražení, válcování, protlačování kovů, - výroba ostatního kovového zboží, - výroba pryžových a plastových výrobků, - výroba ostatních nekovových minerálních výrobků, - výroba a rozvod elektrické energie, vody, plynu a tepla. 15

16 Přednostně byly vybírány podnikající subjekty, u kterých nebyla ještě provedena plánovaná kontrola nebo uplynulo více jak 5 let od poslední kontroly, je nepříznivý vývoj pracovní úrazovosti, kde jsou opakované podněty na neplnění povinností v oblasti BOZP, u kterých byly při předešlé kontrole zjištěny závažné nedostatky. Seznam dozorovaných subjektů Zadání úkolu stanovilo, že každý OIP provede kontrolu alespoň u 300 subjektů dle vlastního výběru. Kontrola byla provedena pouze u 231 subjektů vzhledem k vzniku nových neplánovaných úkolů, kdy nebylo možné z kapacitních důvodů tento plánovaný počet kontrol dodržet. Mimo to mnoho úkolů, které bývaly součástí tohoto každoročního úkolu, bylo v roce 2011 prováděno samostatně. Nejčastěji se vyskytující závady Z výsledků provedených kontrol je zřejmé, že se subjekty stále potýkají s chybějící dokumentací zařízení, ať již staršího či nového. v dokumentaci jsou uvedeny již neplatné právní předpisy nebo není doložena kontrola bezpečnosti provozu (plán údržby strojů a zařízení). V největší míře se vyskytují porušení požadavků na výrobní a pracovní prostředky. Zaměstnavatelé nedodržují povinnost, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky včetně nářadí byly zhlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány ve stanovených termínech. Neprovádění revizí a kontrol je v oblasti malého a středního podnikání jednou z nejčastějších stavů doprovázející pracovní úrazy ať jako příčina (mnohdy těžko prokazatelná), nebo spíše důsledek dlouhodobějšího nepříznivého stavu. V této souvislosti stojí za zmínku, že i přes udělení sankcí dochází k opakovanému porušení, např. seznámení zaměstnanců s návodem technologickým postupem a revizemi. Při kontrole pracoviště bylo zjištěno, že jsou používána zářivková osvětlovací tělesa bez ochranných krytů kryty dodávané výrobcem osvětlovacích těles byly demontovány, protože byly provozem poškozeny. Regály používané ve skladu nebyly v době kontroly označeny v souladu s ČSN , a nebyla uvedena největší nosnost buňky a počet buněk ve sloupci. V oblasti přidělování OOPP nebylo doloženo vyhodnocení rizika pro přidělování OOPP, nebyl zpracován vlastní seznam pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků. Zhodnocení poznatků v kontrolované oblasti Nejméně porušení bylo zaznamenáno v části OOPP. Je naprosto zřejmé, že poskytování ochranných pomůcek se stalo samozřejmou součástí bezpečnostní politiky zaměstnavatelů. Vyskytující se závady, zjištěné v rámci tohoto úkolu, jsou většinou totožné s příčinami většiny pracovních úrazů. 16

17 Vzhledem k tomu, že zaměstnavatelé jsou povinni soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich opatření, je jasné, že tuto činnost je zaměstnavatel povinen provádět neustále a výsledky vyhodnocení rizik aktualizovat na místní podmínky, jako např. systém bezpečné práce v souladu s čl. 4.1 ČSN ISO , nebo ČSN ISO Ukazuje se proto jako potřebné, aby zaměstnavateli toto všechno učinil ještě v předstihu před započetím uvedení zařízení do provozu. Ze zjištěných závad vyplývá stálá potřeba tlaku na provozovatele, aby docházelo ke zlepšování prevence a návaznému důslednému řešení stále vznikajících závad, a to i v oblasti provozu technických a vyhrazených technických zařízení, napomáhat rozvoji a provádění národních strategií; podporovat změny chování pracovníků, jakož i prosazovat kladný přístup ke zdraví u jejich zaměstnavatelů. Provedená opatření a rozhodnutí Celkový počet zjištěných nedostatků byl 798. Za porušení 7 z nich byly uloženy celkem 4 pokuty ve výši ,-- Kč Zajišťování bezpečnosti práce a technických zařízení pro používání elektrických zařízení při jejich půjčování a pronajímání Předmět kontroly Cílem úkolu bylo zjistit situaci v oblasti BOZP při používání pronajatých nebo půjčených elektrických zařízení el. ručního nářadí. Cílem kontroly bylo zejména ověřit, jak je zajišťována bezpečnost půjčovaných a pronajímaných elektrických zařízení a zda jsou k těmto zařízením návody a pokyny. Dalším z cílů úkolu bylo zjistit, zda zaměstnavatel vyhledává a hodnotí rizika u těchto zařízení, přijímá opatření k jejich odstranění a současně o rizicích informuje své zaměstnance. Seznam dozorovaných subjektů Kontrola měla být provedena min. u 5 subjektů, byla provedena celkem u 7 subjektů, z toho u 3 právnických osob a 4 podnikajících fyzických osob (OSVČ). Nejčastěji se vyskytující závady U jednoho půjčovatele chyběla část průvodní dokumentace, u revizí svářeček chyběly některé údaje, požadované ČSN EN Jeden půjčovatel používal nevhodný měřicí přístroj. Jeden půjčovatel nerevidoval el. ruční nářadí vůbec a další nestanovil lhůty pro revize. 17

18 Zhodnocení poznatků v kontrolované oblasti Kontroly ukázaly, že kontrolované osoby při půjčování el. ručního nářadí provádějí zkoušku chodu a vydávají jej nepoškozené. Provádějí evidenci půjčovaného nářadí, každý svým zavedeným způsobem, při větším počtu výpůjček ne vždy zcela pečlivě. Revize el. ručního nářadí většina z kontrolovaných osob provádí 1-2x ročně, prostřednictvím externího revizního technika. Revize před výdejem prováděny nejsou. Pro většinu kontrolovaných osob je půjčování el. ručního nářadí pouze jednou z jejích podnikatelských aktivit (např. v rámci půjčování stavebních strojů nebo jako součást obchodu apod.). Počet zaměstnanců je zpravidla minimální a jsou bez elektrotechnické kvalifikace, protože kvalifikovaný elektrikář tuto práci za nízkou mzdu nepřijme. (V rámci kontroly pouze jeden vypůjčující byl kvalifikovaný elektrikář, který nářadí půjčuje v rámci své elektroopravárenské činnosti.) Půjčující mají řadu problémů, a to zejména, aby vrácené nářadí nebylo poškozeno či ukradeno, a také, aby vypůjčení bylo zaplaceno. Jako sporný se proto jeví požadavek normy provádět revizi nářadí /třída 2/ před každým výdejem, a to jak z titulu kvalifikace personálu, ceny výpůjčky, tak i času, potřebného k provedení revize. Vzhledem k tomu, že převážná část el. ručního nářadí je třídy 2, mělo by být dostačující, aby je vydával poučený zaměstnanec nebo OSVČ ( 4 vyhl. č. 50/78 Sb.). Součástí poučení, které by prováděl revizní technik, by mělo být i upozornění na vhodný kontrolní měřicí přístroj. Po zakoupení měřicího přístroje by revizní technik zaučil vydávajícího zaměstnance nebo OSVČ a vypracoval by stručný návod k obsluze. Celkově ze konstatovat, že kontroly splnily svůj účel a kontrolovaným osobám objasnily problematiku vypůjčování el. ručního nářadí z pohledu EZ. Provedená opatření a rozhodnutí Zjištěné nedostatky bylo kontrolovaným osobám uloženo odstranit formou vydání Opatření Dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu vyhrazených technických zařízení - parních a kapalinových kotlů Předmět kontroly Zadáním úkolu bylo provedení nejméně 20 kontrol v oblasti části "A" úkolu, u provozovatelů praních nebo kapalinových kotlů a v části "B" zadání úkolu, týkající se předmětu činnosti revizních techniků, měla být provedena u 5 revizních techniků. V souladu s cílem úkolu byly kontroly provedeny v celém předmětu kontroly s využitím kontrolního seznamu v části A i B". Kontrola byla provedena u 20 subjektů v části A, kdy převážná část kontrolovaných subjektů provozovala středotlaké parní nebo horkovodní kotle a související tlakové nádoby. Z hlediska topného média se převážně jednalo o plynové kotelny. 18

19 V části B byla provedena kontrola u 7 revizních techniků na základě zjištěných nedostatků při kontrole provozovatele vyhrazených technických zařízení; u dvou revizních techniků byla tato kontrola provedena namátkově, bez zjištění těchto nedostatků. Z tohoto počtu 2 revizní technici byli pouze revizními techniky vyhrazených tlakových zařízení (kotlů i tlakových nádob stabilních), 3 revizní technici vyhrazených tlakových zařízení a zároveň vyhrazených plynových zařízení a 2 revizní technici pouze vyhrazených plynových zařízení. Ve všech případech byla prováděna kontrola dokladů revizního technika, zejména záznamů o revizích a zkouškách, v konfrontaci se zjištěným skutečným stavem na zařízení u provozovatelů, kde revizní technici prováděli svoji revizní činnost. Seznam dozorovaných subjektů Kontrola byla provedena u 29 kontrolovaných subjektů (20 právnických osob a 9 fyzických). Nejčastěji se vyskytující závady V části "A" zadání úkolů bylo zjištěno 130 závad. Nejvíce porušení, a to téměř 24 %, se týkalo technických nedostatků bezpečnostní výstroje, armatur a dalšího ochranného zařízení. Dále pak téměř 22 % se vyskytlo v oblasti vyhodnocování rizik, provádění záznamů do provozního deníku a neprovádění plánu revizí. Téměř 19 % porušení bylo v oblasti provozních předpisů a další průvodní dokumentace uvedených zařízení v tom že buď byly vypracovány s nedostatky, nebo nebyly k dispozici, popřípadě neměly předepsané náležitosti. Téměř 13 % se vyskytlo v oblasti dodržování termínů provádění revizí a zkoušek a kontrol, odstraňování zjištěných nedostatků a závad, že rizika vznikající z těchto nedostatků nejsou co nejdříve minimalizována nebo nejsou zcela odstraněna, téměř 12 % nedostatků se týkalo nedostatečného pracovního a manipulačního prostoru, bezpečného přístupu k zařízení a udržování pořádku a necelých 3 % závad se týkalo odborného školení v oblasti vyhrazených zařízení, zejména obsluhy. Zbytek (7%) jsou závady ostatní. V části "B" bylo zjištěno 15 závad, přitom u 60% (9 závad) se týkaly vlastního provedení revizí a náležitostí revizních zpráv, kdy vněkterých případech nebyly provedeny v celém rozsahu, a ze kterých vyplývá, že revizní technik nesplnil své povinností při provádění revizí a zkoušek. U 27 % závad bylo zjištěno, že revizní zprávy jsou neplatné, jsou mimo rozsah osvědčení nebo RT nemá platné osvědčení nebo oprávnění pro svoji revizní činnost. V necelých 7 % závad neměl RT vyhodnocena rizika a nebyla stanovena na základě vyhodnocení rizik opatření k minimalizaci těchto rizik. Z hlediska neplatnosti osvědčení revizního technika byly při kontrolách zjištěny dva případy, kdy pominula platnost osvědčení a revizní technik přesto prováděl revize nebo jinou revizní činnost bez platných dokumentů. V těchto případech platilo stanovisko TIČR, že pokud se stihne poslat žádost o přezkoušení do doby uplynutí platnosti osvědčení, tak se do doby skutečného přezkoušení považuje steré osvědčení za platné. Zhodnocení poznatků v kontrolované oblasti Lze konstatovat, že zadání úkolu bylo splněno a při kontrolách byly naplněny předměty kontroly v obou částech "A" i "B", kdy cílem kontroly bylo posoudit bezpečnost provozu kotelních zařízení a zjistit, zda jsou provozovatelem vytvářeny podmínky pro minimalizaci rizik a kdy kontrola proběhla jak v kotelnách, kde se provozují starší kotle, tak i v nových kotelnách. 19

20 Byla zjištěna např. tato zjištěná porušení: V části A : - v kotelnách obsluha nezapisuje do provozního deníku údaje stanovené v provozních předpisech a v ČSN, např. kontroly pojistných ventilů nadlehčením kuželky nebo kontroly manometrů nulováním, - v mnoha případech nemá provozovatel vypracovány harmonogramy revizí a kontrol a nemá stanovenou osobu odpovědnou za bezpečný a hospodárný provoz nádob, - provozovatelé buď vůbec neprovádí kontrolu manometrů porovnáním s kontrolním manometrem, nebo nedodržují termíny stanovené v ČSN, - v mnoha případech chybí u točivých strojů kryty spojek čerpadel s elektromotory, - ve více případech byly provozovány tlakové nádoby bez průvodní dokumentace, zejména akumulátory lisů a expanzní nádoby, - u provozovaných parních vyvíječů byl na napájecím potrubí (provozní tlak v době kontroly byl 35 bar) osazeny potrubní části a armatury (fitinky ztemperované litiny) a kulové kohouty s menším jmenovitým tlakem, - na potrubí odkalení kotle není uzavírací armatura zdvojena, - u provozovaného středotlakého parního kotle bylo zjištěno, že na tlakovém celku kotle, jsou osazeny uzavírací armatury (např. na odkalovacím potrubí uzavírací ventil před odkalovacím ventilem) vyrobené z nevhodného materiálu (ze šedé litiny), - ve dvou případech nebyl u provozovaného středotlakého parního kotle dodržen termín provedení tlakové zkoušky, - v několika případech byly zjištěny, že při provozu středotlakého parního a horkovodního kotle, nedostatky při kontrole kvality vody a nedostatečný způsob úpravy vody. V části B : - některé revizní záznamy mají formální chyby, chybně uveden provozovatel, umístění nádoby, anebo není uveden druh revize, - některé úkony jako jsou např. zkoušky těsnosti, nebyly prováděny v celém rozsahu, - u některých záznamů není patrné, co bylo předmětem revize chybí popis, - u zjištěných závad chybí citace porušených předpisů, - nejsou navržena opatření k odstranění závad a chybí kontrola odstranění dřívějších závad, - při měření ultrazvukem, chybí náčrtky s umístěním měřících míst, údaje o vybavení, celkové zhodnocení, - nejsou dodržovány termíny, lhůty revizí, kontrol a prohlídek, - nebyla vedena dokumentaci o vyhledávání a vyhodnocení rizik a o přijatých opatřeních při provádění revizní činnosti, - některé vyhodnocení rizik jsou málo konkrétní, v některých případech až formální. Pokud se podíváme na výsledky, je zřejmé, že celá čtvrtina porušení se týkala technických nedostatků v oblasti bezpečnostní výstroje, armatur a dalších ochranných zařízení. Toto číslo svědčí o tom, že ke kontrole byli vybráni provozovatelé, kteří v některých případech podceňují kontrolu a údržbu základních bezpečnostních prvků zařízení a nevěnují jim náležitou pozornost. Na druhou stranu lze ocenit, že po upozornění inspektora byly závady odstraněny v poměrně krátkém termínu, často již před stanoveným termínem nebo dokonce již během probíhající kontroly, vždyť závady v této oblasti, patří k velmi závažným a mohou mít vliv na správnou funkci zařízení. Téměř další čtvrtina všech závad se týkala oblasti dokumentace vyhodnocování rizik, neprovádění záznamů do provozního deníku a neprovádění plánu revizí. Jedná o oblast, která je plně v rukou provozovatelů zařízení. V některých případech jsou rizika zpracována velmi 20

Nejen kontrolní činnost orgánů inspekce práce. JUDr. Jaroslav Stádník

Nejen kontrolní činnost orgánů inspekce práce. JUDr. Jaroslav Stádník Nejen kontrolní činnost orgánů inspekce práce JUDr. Jaroslav Stádník STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE ÚSEK INSPEKCE BOZP ODBOR INSPEKČNÍCH ČINNOSTÍ ÚSEK INSPEKCE PVP ÚSEK INSPEKCE NLZ KANCELÁŘ GENERÁLNÍHO INSPEKTORA

Více

BOZP. Státní odborný dozor

BOZP. Státní odborný dozor Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_12 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Základní informace o činnosti systému Českého úřadu bezpečnosti práce za rok 2001

Základní informace o činnosti systému Českého úřadu bezpečnosti práce za rok 2001 Základní informace o činnosti systému Českého úřadu bezpečnosti práce za rok 2001 Český úřad bezpečnosti práce (ČÚBP) je orgán státní správy a je podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí. Řídí činnost

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I I B P

Z P R Á V A O Č I N N O S T I I B P Z P R Á V A O Č I N N O S T I I B P ZA ROK 23 Úvod Zpráva o činnosti IBP pro hl.m. Prahu za rok 23 podává přehled o práci za uplynulý rok. Předkládané informace zahrnují výsledky z dozorčí činnosti IBP

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Stanovení obsahu a způsob vedení provozní dokumentace a stanovení termínů, lhůt, rozsahu kontrol,

Více

P r o g r a m č i n n o s t i. Státního úřadu inspekce práce. na rok 2011

P r o g r a m č i n n o s t i. Státního úřadu inspekce práce. na rok 2011 P r o g r a m č i n n o s t i Státního úřadu inspekce práce na rok 2011 listopad 2010 O b s a h : 1. Úvodní informace 2. Struktura programu činnosti 3. Seznam úkolů 4. Úkoly programu činnosti 2 1. Úvodní

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze Z p r á v a o č i n n o s t i o b l a s t n í h o i n s p e k t o r á t u p r á c e za rok 2011 Zpracovatel: útvar ekonomiky a správy Schválil:

Více

Roční program kontrolních akcích Státního úřadu inspekce práce na rok Mgr. Ing. Rudolf Hahn generální inspektor

Roční program kontrolních akcích Státního úřadu inspekce práce na rok Mgr. Ing. Rudolf Hahn generální inspektor Roční program kontrolních akcích Státního úřadu inspekce práce na rok 2012 Mgr. Ing. Rudolf Hahn generální inspektor I. Kontroly dodržování pracovněprávních předpisů agenturami práce Opakovaný úkol, rozšířený

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21 OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21 Č. j. 1010/7.00/09/13.3 úkol č. 09.5.02 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce za rok 2008 únor

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem. na rok 2005

P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem. na rok 2005 INSPEKTORÁT BEZPEČNOSTI PRÁCE pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem Č.j. : 5551/7.10/2004/11.2 P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem na rok

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

R o č n í p r o g r a m. kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce. na rok 2011

R o č n í p r o g r a m. kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce. na rok 2011 R o č n í p r o g r a m kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce na rok 2011 listopad 2010 Úvod V souladu s ustanovením 4 odst. 1 písm c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, předkládá Státní

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové Z P R Á V A O Č I N N O S T I.

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové Z P R Á V A O Č I N N O S T I. Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové Z P R Á V A O Č I N N O S T I za rok 2011 ÚNOR 2012 1 1. Ú v o d Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_06 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

9/6.3 NEDOSTATKY ZJI TùNÉ DOZORâÍMI ORGÁNY

9/6.3 NEDOSTATKY ZJI TùNÉ DOZORâÍMI ORGÁNY část 9, díl 6, kapitola 3, str. 1 9/6.3 NEDOSTATKY ZJI TùNÉ DOZORâÍMI ORGÁNY Vzájemná informovanost o rizicích Organizace práce a pracovní postupy Na rok 2007 byl Státním úřadem inspekce práce vyhlášen

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem č. j. 829/7.00/06/13.1 úkol č. 06.5.02 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce

Více

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP Tomáš Neugebauer 2014 Z čeho vyplývají požadavky na zajištění BOZP PRÁVNÍ PŘEDPISY Vyhledání

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

4/4.1 POVINNOSTI PROVOZOVATELE PŘI PROVOZOVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

4/4.1 POVINNOSTI PROVOZOVATELE PŘI PROVOZOVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PROKAZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ část 4, díl 4, kapitola 1, str. 1 4/4.1 POVINNOSTI PROVOZOVATELE PŘI PROVOZOVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Nařízením vlády č. 101/2005 Sb. ze dne 26. ledna 2005, o podrobnějších požadavcích

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 2/BOZP výtisk číslo: 1 Název: PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Obsah : 1. Základní ustanovení.

Více

Vyhrazená plynová zařízení

Vyhrazená plynová zařízení 5.6.16.7.2. Vyhrazená plynová zařízení http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/vyhrazena-technicka-zarizeni/vyhrazena-plynovazarizeni Podmínky k zajištění

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více

Školení pověřených osob (instruktorů) odpovědných za žáky a studenty u firmy. Autorem materiálu a všech jeho částí je Karel Putna

Školení pověřených osob (instruktorů) odpovědných za žáky a studenty u firmy. Autorem materiálu a všech jeho částí je Karel Putna Školení pověřených osob (instruktorů) odpovědných za žáky a studenty u firmy Autorem materiálu a všech jeho částí je Karel Putna Čerpáno legislativa: Zákon 262/2006 Sb. Zákon 309/2006 Sb. Zákon 258/2000

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21 Č. j. 1845/7.10/14/13.3 úkol č. 14.5.02 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce za rok 2013 únor

Více

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích Ing. Jan Buďa (odbor bezpečnosti práce) Regionální kancelář Jihlava Kontroly zaměstnavatelů v dopravě Na rok 2009

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Revize vyhrazených elektrických technických zařízení. Pavel Kraják (ČENES)

Revize vyhrazených elektrických technických zařízení. Pavel Kraják (ČENES) Revize vyhrazených elektrických technických zařízení Pavel Kraják (ČENES) Sytém (energetické) legislativy zákony vyhlášky ústředních orgánů (MPO, ERÚ) (PPPS + PPDS) technické normy Vyhrazená technická

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce.

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. podle Zákoníku práce 108 odstavce 5) provedena dne:.. Název firmy : Adresa: Předseda komise Karel Grigar podpis: Zástupce odborové organizace podpis: člen podpis:

Více

Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni. P r o g r a m č i n n o s t i OIP v Plzni na rok 2010

Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni. P r o g r a m č i n n o s t i OIP v Plzni na rok 2010 Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni P r o g r a m č i n n o s t i OIP v Plzni na rok 2010 prosinec 2009 Program činnosti OIP v Plzni na rok 2010 O b s a h

Více

Program kontrolních akcí OIP na rok 2006

Program kontrolních akcí OIP na rok 2006 Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni Program kontrolních akcí OIP na rok 2006 O b s a h : 1. Úvodní informace 2. Seznam úkolů 3. Úkoly programu činnosti listopad

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Legislativní požadavky zákona č. 268/2014 Sb. 2 Platná legislativa a požadavky Státního ústavu pro kontrolu léčiv při jeho kontrolní činnosti Bc. VRATISLAV SVOBODA 3 Legislativní rámec Zákon č. 268/2014

Více

Kotle a kotelny

Kotle a kotelny 5.6.16.7.1.1. Kotle a kotelny http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/vyhrazena-technicka-zarizeni/vyhrazena-tlakovazarizeni/kotle-a-kotelny Základní podmínky

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Legislativní požadavky zákona č. 268/2014 Sb. 2 Platná legislativa a požadavky Státního ústavu pro kontrolu léčiv při jeho kontrolní činnosti BC. VRATISLAV SVOBODA 3 Legislativní rámec Zákon č. 268/2014

Více

Helena Ondriášová - vzdělávání Nemocniční 2902/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 59 661 8661, 737 868 056, e-mail: kort.ondriasova@tiscali.

Helena Ondriášová - vzdělávání Nemocniční 2902/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 59 661 8661, 737 868 056, e-mail: kort.ondriasova@tiscali. Příloha č. V.3 OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb. Výběr otázek do jednotlivých obálek bude proveden podle zkušebních

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS PŘÍLOHA Č. 2 k Příkazní smlouvě INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS VÝKONOVÁ FÁZE Č. 5 PŘÍPRAVNÁ FÁZE - ZABEZPEČENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ 1. Technická, odborná, kontrolní a organizační činnost při práci se všemi stupni

Více

85/1978 Sb. VYHLÁŠKA. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

85/1978 Sb. VYHLÁŠKA. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení 85/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 26. června 1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení Změna: 352/2000 Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle 5 odst. 1 písm.

Více

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí práce za rok 2007 březen 2008 2 ÚVOD Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce vykonávaly kontrolní

Více

Vyhrazená elektrická zařízení

Vyhrazená elektrická zařízení 5.17.16.7.3. Vyhrazená elektrická zařízení http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/vyhrazena-technicka-zarizeni/vyhrazena-elektrickazarizeni Podmínky k zajištění

Více

Agenturní zaměstnávání. z pohledu kontrol inspekce práce

Agenturní zaměstnávání. z pohledu kontrol inspekce práce Agenturní zaměstnávání z pohledu kontrol inspekce práce Konference Jak dál s agenturním zaměstnáváním na českém trhu práce Praha 4. 3. 2015 Jiří Macíček náměstek generálního inspektora Předběžné výsledky

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Vyhláška č. 85/1978 Sb.

Vyhláška č. 85/1978 Sb. Vyhláška č. 85/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 26. června 1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. Český úřad bezpečnosti

Více

Pokuty na úseku bezpečnosti práce

Pokuty na úseku bezpečnosti práce 5.6.2.1. Pokuty na úseku bezpečnosti práce http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/zakladni-povinnostizamestnavatele-v-oblasti-bozp/pokuty-na-useku-bezpecnosti-prace Zákon č. 251/2005 Sb. rozděluje přestupky

Více

85/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 26. června 1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení Změna: 352/2000

85/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 26. června 1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení Změna: 352/2000 85/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 26. června 1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení Změna: 352/2000 Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle 5 odst. 1 písm.

Více

Bezpečnost na míru - nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Bezpečnost na míru - nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi Ing. Jiří Vala, Ph.D. Bezpečnost na míru - nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi Ing. Jiří Vala, Ph.D. 7. listopadu 2014 - Přerov 1 Obsah přednášky 1. Úvod 2. Systém kontroly BOZP v ČR 3. Chemické látky a směsi

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE: Pro provoz a údržbu strojů a zařízení

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE: Pro provoz a údržbu strojů a zařízení ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE: Pro provoz a údržbu strojů a zařízení Název: PŘÍRUČKA ŘÍZENÉHO SYSTÉMU BOZP Revize č.: 0 Vydána dne: 16. 4. 2014 Platí od: 16. 4. 2014 Obsah BEZPEČNOST PRÁCE SE STROJI A ZAŘÍZENÍM...

Více

5.17.17.14. Kotelny http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/sektory-bozp/kotelny Bezpečnost práce v kotelnách stanovuje ČSN 07 0703, bezpečnost práce v nízkotlakých kotelnách stanovuje Nařízení vlády

Více

DANA LINDOVÁ SLUŽBY V PO A BOZP. odborná a profesní školení. Dana Lindová. Dana Lindová. www.bozplindova.cz. *Povinné pole Jméno a Příjmení *

DANA LINDOVÁ SLUŽBY V PO A BOZP. odborná a profesní školení. Dana Lindová. Dana Lindová. www.bozplindova.cz. *Povinné pole Jméno a Příjmení * *Povinné pole Jméno a Příjmení * Firma * IČ DIČ Dana Lindová Dana Lindová osoba osoba odborně odborně způsobilá způsobilá v PO v a PO v prevenci a v prevenci rizik rizik koordinátor koordinátor bezpečnosti

Více

85/1978 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce

85/1978 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce 85/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 26. června 1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení Změna: 352/2000 Sb. Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle 5 odst.

Více

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 VINOHRADY

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 VINOHRADY *crdux0088gb0* CRDUX0088GB0 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 VINOHRADY Č. j. došlého dokumentu: V Praze dne: 19.03.2015 Sp. Zn.: OU-STD0127/15 Telefon: +420 972 241 841 (linka 403) Č. j.: DUCR-9701/15/Pd

Více

Smlouva. o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany

Smlouva. o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany Smlouva o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany (uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Střední škola, základní škola

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Používání Knihy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen Knihy BOZP) a povinnosti vedoucích

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-72/08-09 o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 1, Karmelitská 7 V Praze

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 1, Karmelitská 7 V Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 118 12 Praha 1, Karmelitská 7 V Praze 10. 12. 2002 S M Ě RNICE pro provádění a organizaci požární ochrany v objektech a na pracovištích Ministerstva školství,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PRÁCE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PRÁCE ZA ROK 2011 Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni Schwarzova 27, 301 00 Plzeň ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PRÁCE ZA ROK 2011 Plzeň únor 2011 Strana Obsah 4

Více

Petra Hyšplerová, technik BOZP + PO Ing. Aleš Pék, vedoucí Technického odboru Ing. Petr Gabriel, MBA, kvestor

Petra Hyšplerová, technik BOZP + PO Ing. Aleš Pék, vedoucí Technického odboru Ing. Petr Gabriel, MBA, kvestor UNIVERZITA PARDUBICE Příkaz rektora č. 2/2014 Věc Provedení prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v roce 2014 Působnost pro všechny útvary a pracoviště Účinnost 1. 10. 2014

Více

STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE

STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE 67. konzultační den Problematika chemické bezpečnosti na pracovišti STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE Ing. Simona ZAJÍCOVÁ metodik inspektor Úsek inspekce BOZP Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13 746 01

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) při práci ve výškách... 1.1 Vymezení základních pojmů použitých v této

Více

Ing. Aleš Pék, vedoucí Technického odboru Ing. Milan Bukač, kvestor

Ing. Aleš Pék, vedoucí Technického odboru Ing. Milan Bukač, kvestor UNIVERZITA PARDUBICE Příkaz rektora č. 2/2011 Věc Provedení prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v roce 2011 Působnost pro všechny útvary a pracoviště Účinnost 10. 11. 2011

Více

Poř. č.. Osamělá 40, Brno

Poř. č.. Osamělá 40, Brno Příručka praktického rádce pro výstavbu a provoz v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví, požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí Poř. č.. Pro ENERGIS 92, s.r.o. zhotovil: a provoz v oblasti

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

P r o g r a m č i n n o s t i. OIP v PLZNI. na rok 2013

P r o g r a m č i n n o s t i. OIP v PLZNI. na rok 2013 OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj P r o g r a m č i n n o s t i OIP v PLZNI na rok 2013 prosinec 2012 O b s a h : 1. Struktura programu činnosti 2. Seznam úkolů 3. Úkoly programu

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Organizační směrnice č. 2/2007

Organizační směrnice č. 2/2007 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Organizační směrnice č. 2/2007 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

Zpráva o činnosti odboru pracovněprávních vztahů a podmínek v r. 2009

Zpráva o činnosti odboru pracovněprávních vztahů a podmínek v r. 2009 Zpráva o činnosti odboru pracovněprávních vztahů a podmínek v r. 2009 Odbor pracovněprávních vztahů a podmínek kontroluje dodržování ustanovení pracovněprávních předpisů v oblasti např. vzniku, trvání

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení:

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: - elektrických - zdvihacích - plynových - tlakových OBSAH: 1. Základní poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012 18.-20.9.2012 Kategorizace pracovníků Zdravotní způsobilost / preventivní prohlídky CERN Příplatky za práci v riziku Dodatková dovolená ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Více

Praktická aplikace nové legislativy zdravotnických prostředků u klinických pracovišť. JUDr. Jakub Král, Ph.D.

Praktická aplikace nové legislativy zdravotnických prostředků u klinických pracovišť. JUDr. Jakub Král, Ph.D. Praktická aplikace nové legislativy zdravotnických prostředků u klinických pracovišť JUDr. Jakub Král, Ph.D. Brno 27. 11. 2015 Přehled právní úpravy zdravotnických prostředků a stručný výčet změn 2 Přehled

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při práci pro statutární zástupce a vedoucí pracovníky zaměstnavatelů

Více

Hodnoticí standard. Servisní technik ve strojírenství (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Servisní technik ve strojírenství (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Servisní technik ve strojírenství (kód: 23-095-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Servisní technik Kvalifikační

Více

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 6 ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Tato směrnice nahrazuje: Datum platnosti od: 01.07.2014 Základní právní předpisy:

Více

Seznam p oužitých p rá vních p ře d p is ů...12

Seznam p oužitých p rá vních p ře d p is ů...12 Obsah Obsah Ú vod... 11 Seznam p oužitých p rá vních p ře d p is ů...12 ČÁST I. - B e zpečn o st a o chra n a z d ra v í p ři p rá c i...25 1. O dborně způsobilá osoba... 26 1.1 Ú vod...26 1.2 Povinnosti

Více

Hodnoticí standard Manažer BOZP (kód: T) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Hodnoticí standard Manažer BOZP (kód: T) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: Manažer BOZP (kód: 39-005-T) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory (kód: 39) Týká se povolání: Manažer BOZP Kvalifikační úroveň NSK

Více

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti - 1 - Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti Od 1. dubna 2012 byl výrazně zpřísněn dohled na zjišťování nelegální práce, tak jak ji nově definuje

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Citace: 592/2006 Sb. Částka: 188/2006 Sb.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIP-965/12-P o státní kontrole podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní škola Žatec Komenského alej 749, okres Louny, 438 01 Žatec Identifikátor školy: 600 083 012 Zřizovatel: Město Žatec, náměstí

Více

Informace o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2015

Informace o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2015 ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD MĚSTA BRNA, MALINOVSKÉHO NÁM. 3, 601 67 BRNO Informace o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2015 Počet kontrol, uložené blokové pokuty V roce 2015 provedl Živnostenský úřad města Brna

Více