VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

2

3 OBSAH CONTENTS Základní údaje o společnosti General information about the Company 2 Historie společnosti History of the Company 5 Slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Ing. Michala Štefla Statement of the Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer Ing. Michal Štefl 6 Údaje o statutárních orgánech, dozorčích orgánech a vedoucích pracovnících společnosti Information on Statutory and Supervisory Bodies and Management of the Company 9 Organizační struktura společnosti Organizational Structure 16 Organizační složky Branches 18 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu majetku Report of the Company s Board of Directors on Operations and Assets 28 Údaje o tržbách společnosti v posledních třech účetních obdobích Information on the Company s Sales in the Past Three Accounting Periods 36 Informace o emitovaných dluhopisech Information on Issued Bonds 40 Výše zisku a dividendy na akcii Profit and Dividend per Share 41 Návrh na rozdělení zisku Proposal for the Distribution of Profit 42 Investiční činnost Investment Activities 42 Informace o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních Information on Legal, Administrative or Arbitrary Proceedings 45 Informace o aktivitách v oblasti životního prostředí Information on Environmental Activities 46 Principy odměňování členů představenstva, členů dozorčí rady a vedoucích osob společnosti Remuneration Principles of Company s Managers and Members of the Board of Directors and the Supervisory Board 48 Příjmy přijaté v roce 2006 členy představenstva, členy dozorčí rady a ostatními vedoucími osobami společnosti Income Received by the Members of the Board of Directors, the Supervisory Board and Managers in Akcie OHL ŽS, a.s. ve vlastnictví členů představenstva, členů dozorčí rady a ostatních vedoucích osob Shares of OHL ŽS, a.s. Held by the Members of the Board of Directors, the Members of the Supervisory Board and Managers 51 Odměny uhrazené auditorům za účetní období roku 2006 Fees Paid to Auditors for the Year Ended 31 December Předpokládaný vývoj společnosti Projected Development of the Company 53 Obchodní činnost společnosti The Company s Business 54 Obchodní cíle společnosti The Company s Business Targets 57 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti OHL ŽS, a.s. Auditor s Report for the Shareholders of OHL ŽS, a.s. 58 Vyjádření dozorčí rady Statement of the Supervisory Board 62 Odpovědnost za sestavení výroční zprávy Responsibility for the Preparation of the Annual Report 62 Roční samostatná účetní závěrka OHL ŽS, a.s. zpracovaná k V souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví Annual Unconsolidated Financial Statements of OHL ŽS, a.s. for the Year Ended 31 December 2006 Under IFRS 64 Roční konsolidovaná účetní závěrka zpracovaná k 31. prosinci 2006 v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví Annual Consolidated Financial Statements for the Year Ended 31 December 2006 in Accordance with International Financial Reporting Standards 98 Zpráva o vztazích Report on Relations 137

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI GENERAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY Obchodní firma společnosti OHL ŽS, a.s. Sídlo společnosti Burešova 938/17 Brno-střed PSČ: Společnost zapsána Obchodní rejstřík Krajského soudu v Brně Oddíl B, vložka 695 Datum založení společnosti Společnost byla založena rozhodnutím zakladatele Federálního fondu národního majetku se sídlem v Praze 7, Nábřeží kpt. Jaroše 1000, dne Původní název společnosti při jejím založení byl Železniční stavitelství Brno, a.s. Z rozhodnutí společnosti došlo ke změně názvu na ŽS Brno, a.s. a změna byla povolena usnesením Okresního soudu Brno-venkov zn.: Firm 7190/93/RG B 695/4/5/140 ze dne Toto usnesení nabylo právní moci dne Dne přijala mimořádná valná hromada společnosti usnesení o změně obchodní firmy společnosti na OHL ŽS, a.s. Tato změna je platná dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku, ke kterému došlo dne Právní předchůdce Železniční stavitelství Brno, státní podnik založen v roce 1952 IČ: DIČ: CZ Základní kapitál Základní kapitál společnosti je ve výši ,- Kč. Základní kapitál je plně splacen. Základní kapitál je rozdělen do kusů akcií znějících na majitele. Akcie jsou vydány v zaknihované podobě. Jmenovitá hodnota každé akcie je 1 000,- Kč. ISIN: CS Ve smyslu ustanovení 66 a) obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění je společnost součástí koncernu, a to z titulu své pozice jako osoby ovládané, tak i z pozice osoby ovládající. V souladu s ustanovením odstavce 9 citovaného paragrafu byla zpracována Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, která je přílohou této výroční zprávy. Company s Business Name OHL ŽS, a.s. Registered Office Burešova 938/17 Brno-střed Registration of the Company Register of Companies of the Regional Court in Brno Section B, Entry 695 Date of Incorporation of the Company The Company was incorporated upon the decision of the founder National Property Fund of the Czech Republic, with its registered address at nábřeží kpt. Jaroše 1000, Prague 7, on 31 March Upon its incorporation, the original business name of the Company was Železniční stavitelství Brno, a.s. The name was changed upon the Company s resolution and the change was approved by a resolution of the District Court in Brno - venkov No.: Firm 7190/93/RG B 695/4/5/140 dated 22 April This resolution became final and unappealable on 23 April On 20 March 2006, the extraordinary general meeting of the Company approved the change of the Company s name to OHL ŽS, a.s. This change has been effective since it was entered into the Register of Companies on 27 March Legal Predecessor Železniční stavitelství Brno, státní podnik (state enterprise) Established in 1952 Corporate ID: Tax ID: CZ Registered Capital The registered capital of the Company is CZK 486,463,000. The registered capital has been paid in full. The registered capital is divided into 486,463 bearer shares. The shares have been issued in the book entry form. The nominal value of each share is CZK 1,000. ISIN: CS Pursuant to Section 66 a) of the Commercial Code No. 513/1991 Coll., as amended, ( Commercial Code ) the Company is a part of a corporate group in the position of both a controlled and controlling entity. In accordance with Section 66 a) (9) of the Commercial Code, a Report on Relations between the Controlling and Controlled Entity and Relations between the Controlled Entity and Other Entities Controlled by the Same Controlling Entity was prepared and is attached as a appendix hereto. 2

5 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI DLE ZÁPISU V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU: Kovářství Zámečnictví Stavba strojů s mechanickým pohonem Opravy karoserií Zednictví Tesařství Pokrývačství Klempířství Štukatérství Podlahářství Čištění fasád a pomníků Projektování elektrických zařízení Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů Automatizované zpracování dat Poskytování software Provádění trhacích prací Montáž technologických zařízení a souborů Povrchové úpravy technologických zařízení Návrhová činnost v oblasti interiérové tvorby Tryskání Ubytování v rekreačním zařízení turistická ubytovna Práce se stavebními mechanizmy Potrubářství Malířství a natěračství Zprostředkovatelská činnost Obstaravatelská činnost Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Opravy mechanických částí strojů a zařízení Montáž a servis oken a dveří Zemní práce pomocí mechanismů Čalounictví Překladatelství a tlumočnictví Dlaždičské práce Úklidové práce Výroba a montáž automobilových doplňků a příslušenství Kompletace různých druhů výrobků Montáž a výroba ocelových konstrukcí, technologií, potrubních rozvodů včetně opláštění Zhotovování dokumentace ocelových konstrukcí Svářečské práce Impregnační a ochranné nástřiky stavebních a ocelových konstrukcí Výroba a montáž plastových oken Provoz mycí linky Montáž nábytku Montáže a demontáže jeřábových drah Skladové služby Bourací práce Kácení stromů Výroba a pokládka asfaltu Provozování odst. ploch pro motorová vozidla včetně poskytování jiných základních služeb Výroba a montáž přístrojů a rozvaděčů vysokého napětí a velmi vysokého napětí Lešenářství Výkon zeměměřičských činností Provozování drážní dopravy Provozování dráhy vlečky Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob Zřizování, montáž, údržba a servis zařízení jednotné telekomunikační sítě v rozsahu: drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně navazujících kabelových souborů; kabelová vedení s optickými vlákny Výroba ostatních motorových dopravních prostředků Izolatérství Obstarávání služeb spojených se správou, údržbou a pronájmem nemovitostí Pořádání sportovních akcí Kovoobráběčství Opravy silničních vozidel Vodoinstalatérství, topenářství Projektová činnost ve výstavbě Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Výroba rozvaděčů nízkého napětí Montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení Opravy ostatních dopravních vozidel Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní Reklamní činnost a marketing Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí Distribuce elektřiny Hornická činnost v rozsahu podle 2 zák.č. 61/1988 Sb. ve znění z.č. 542/1991 Sb.: a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů; c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů; d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním; g) zajišťování a likvidace starých důlních děl Činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu podle 3 zák. ČNR č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v úplném znění: c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY AS REGISTERED IN THE REGISTER OF COMPANIES Metal working Locksmithing Construction of machines with a mechanical drive Vehicle bodywork repairs Masonry Carpentry Roofing Tinsmithing Stucco work Flooring Facade and monument cleaning Electrical equipment design Production, installation and repairs of electrical machinery and equipment Automated data processing Provision of software Blasting Assembly of technological equipment and systems Surface treatment of technological equipment Interior design Sand blasting Tourist accommodation Operating of construction machinery Piping Painting and varnishing Brokerage Agency activities Trading purchase of goods for the purpose of their resale and sale Repairs of mechanical parts of machinery and equipment Assembly and service of windows and doors Mechanical earth moving Upholstery Translating and interpreting Tiling Cleaning services Manufacturing and assembly of car accessories Assembly of various products Assembly and production of steel structures, technologies and industrial piping including pipe casing Preparation of steel structure documentation Welding Impregnation and protective coating of building and steel structures Manufacturing and assembly of plastic windows Operation of a vehicle wash Assembly of furniture Assembly and dismantling of overhead crane tracks Storage and warehouse services Demolition work Tree felling Production and laying of asphalt Operation of motor vehicle parking areas including provision of other basic services Production and assembly of high voltage and very high voltage equipment and distributors Installation of scaffolding Land survey work Railroad transportation Operation of railroad sidings Provision of technical services for the protection of persons and property Installation, maintenance and service of unified telecommunication network equipment, in the following fields: Local networks telecommunication cabling including connecting cable sets; Fibre cabling Manufacturing of other motor vehicles Insulation Provision of services related to real estate administration, maintenance and leasing Organisation of sports events Metal grinding Road vehicle repairs Installation and service of plumbing and heating systems Construction engineering design Construction, alteration and removal of buildings Production of low-voltage distributors Installation, repairs and inspection of certain electrical equipment Installation, maintenance and repairs of telecommunication equipment Repairs of other transportation vehicles Domestic and international road freight transportation Advertising and marketing Organisation of exhibitions, fairs, shows and similar events Electricity distribution Mining in the extent stipulated by Section 2 of Act No. 61/1988 Coll., as amended by Act No. 542/1991 Coll.: a) prospecting and exploration of reserved mineral deposits; c) establishing, maintaining and closing of mines and quarries; d) processing and refining of minerals in connection with the mining thereof; g) maintaining and closing of old mines Mining-type activities in the extent stipulated by Section 3 of Act No. 61/1988 Coll., On Mining Activities, Explosives and State Mining 3

6 práce); e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb; f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v 2 a 3; h) práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu; i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny Realitní činnost Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení Montáž měřidel Inženýrská činnost v investiční výstavbě Činnost pro ČD, a.s. v rozsahu: 1. Opravy a provádění schválených změn na drážních vozidlech, jejichž podstatou je zásah do konstrukce vozidla, znamenající odchylku od schváleného stavu podle 62 Vyhlášky č.173/1995 Sb. v současně platném znění u speciálních železničních kolejových vozidel dále uvedených řad, zařazených u ČD, a.s. nebo v majetku ČD, a.s. vyjma činností, uvedených v seznamu kooperací v Příloze č. 1 Certifikátu, a to: a) speciálních hnacích vozidel typu MUV 69 včetně modifikací, b) přívěsných vozíků řad PV a PVK; 2. Povrchové úpravy speciálních hnacích vozidel typu MUV 69 včetně modifikací v rozsahu LAK I, LAK II a LAK III dle schválených nátěrových postupů; 3. Povrchové úpravy přívěsných vozíků řad P a PVK v rozsahu LAK I dle schválených nátěrových postupů Provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení elektrických v rozsahu: elektrické sítě drah a elektrické rozvody drah; elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice drah; trakční, napájecí a spínací stanice; elektrická zařízení napájená z trakčního vedení; silová zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, signalizační a výpočetní techniky; náhradní zdroje elektrické energie pro provozování dráhy; zkušebny elektrických zařízení drah; zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny Silniční motorová doprava osobní příležitostná vnitrostátní a mezinárodní provozovaná autobusem Obchod s elektřinou Podnikání v oblasti nakládaní s nebezpečnými odpady Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení Vedení účetnictví, vedení daňové evidence Architektonické studie Pronájem a půjčování věcí movitých Překladiště nákladů Lakýrnictví, sklenářství Činnost podnikatelských finančních, organizačních a ekonomických poradců Hlavní činností společnosti jsou komplexní dodávky stavebních prací v oboru železničních staveb, silničních a inženýrských staveb, pozemních staveb a sanací. Ve sledovaném období bylo 51,1 % firemní produkce realizováno formou železničních zakázek. Inspection, as amended: c) work to ensure the stability of underground spaces; e) earth moving work carried out using machinery and explosives, if more than 100,000m 3 of debris is moved at one site, with the exception of building foundation work; f) drilling of wells of more than 30m depth for purposes other than activities set out in Sections 2 and 3; h) work to make old or abandoned mines accessible and to maintain them in a safe condition; i) underground work involving mine and well digging, shaft and tunnel digging as well as the creation of underground spaces exceeding 300m 3 of debris Real estate brokerage Production, installation and repairs of electronic equipment Installation of meters Civil engineering Activities for ČD, a.s. (Czech Railways), in the following extent: 1. Repairs and approved modification of railroad vehicles, consisting of the modification of the structure of the vehicle, representing a deviation from the approved state pursuant to Section 62 of Regulation No. 173/1995 Coll., as amended, with regard to specialised railroad vehicles set out below, operated by ČD, a.s. or owned by ČD, a.s., except for activities set out in the co-operation list in Appendix 1 of the Certificate, namely: a) special traction vehicles of MUV 69 types including modifications, b) trailers of type PV and PVK; 2. Surface treatment of specialised traction vehicles of MUV 69 type including modifications within the scope of LAK I, LAK II and LAK III in accordance with approved painting processes; 3. Surface treatment of trailers of type P and PVK within the scope of LAK I in accordance with approved painting processes Technical inspections and testing of certain technological electric equipment in the following scope: railway electrical networks and electrical distribution systems; railway electrical distribution facilities and electrical stations; traction, supply and switching stations; electrical equipment supplied from the traction system; railroad power equipment for safety, communication, fire, signalling and computer technology; spare sources of electric energy for the railway operation; testing room for electrical railroad equipment; equipment for protection against the effects of atmospheric and static electricity Non-scheduled domestic and international passenger bus transportation Trade with electricity Hazardous waste management activities Waste management (except for hazardous waste) Assembly and repairs of specified gas equipment Purchase, sale, storage and import of fuels and lubricants, with the exception of the operation of gas stations and exclusive purchase, sale and storage of fuels and lubricants in consumer packaging up to 50 kg per package Book-keeping, keeping of tax records Architectural studies Leasing of movables Transhipment centre and warehouse services Painting and glass making Business, financial, organisational and economic advisory activities The main activities of the Company consist of the comprehensive supply of construction work in the field of railroad, road and civil engineering, ground structures and reclamation. In the relevant period approximately 51.1% of the Company s capacity was used for railroad construction engagements. 4

7 HISTORIE SPOLEČNOSTI HISTORY OF THE COMPANY Akciová společnost OHL ŽS, a.s. (do ŽS Brno, a.s.) je přímým nástupcem státního podniku Železniční stavitelství Brno. Tento podnik vznikl v roce 1952 a jeho posláním bylo zajišťovat stavební práce pro tehdejší Československé státní dráhy, tedy výstavbu, rekonstrukce a opravy železničních tratí a budov. V roce 1971 byl podnik začleněn do výrobně-hospodářské jednotky Železníčne stavebníctvo se sídlem v Bratislavě. Uprostřed roku 1991 byla tato jednotka zrušena a po devíti měsících fungování samostatného podniku byl státní podnik Železniční stavitelství Brno ke dni 1. dubnu 1992 transformován na akciovou společnost. Ta po ukončení první vlny kupónové privatizace získala své první vlastníky. V roce 1992 měla společnost okolo vlastníků, v současné době jich má 583. Majoritním vlastníkem je velká španělská stavební společnost Obrascón Huarte Lain, S.A., která částečně přímo, a hlavně prostřednictvím české stavební společnosti ŽPSV a.s. vlastní 97,7 % akcií OHL ŽS, a.s. Vnitřní organizace společnosti zaznamenala od doby privatizace bouřlivý rozvoj. Od 35 podnikatelských středisek ( ) přes 17 divizí ( ) a čtyři závody ( ) dospěla k současné struktuře obsluhy dvou velkých segmentů trhu. Své obchodní, výrobní a ekonomické funkce plnil v roce 2006 v segmentu dopravních staveb závod 20 (železniční stavitelství) a závod 30 (inženýrské stavby a silnice), v segmentu pozemních staveb závod 40 (pozemní stavitelství). Celofiremní funkce, především strategické, finanční, metodické a kontrolní, plní ředitelství společnosti. Stejně bouřlivý byl i obchodní vývoj společnosti. V roce 1992 zde byla vcelku nevýznamná brněnská stavební společnost s ročním obratem okolo 500 mil. Kč, v současné době je OHL ŽS, a.s. pátou největší stavební společností v České republice, jejíž tržby dosáhly v roce 2006 téměř 9 miliard Kč. Společnost OHL ŽS, a.s. v současnosti provádí stavby nejen v Česku a na Slovensku, ale i v Bulharsku, Maďarsku, Chorvatsku, Černé Hoře, Řecku a Ázerbajdžánu. OHL ŽS, a.s. (ŽS Brno, a.s. until 27 March 2006), a joint stock company, is the direct successor of the state enterprise Železniční stavitelství Brno. This enterprise was established in 1952 and the business objectives thereof were construction, repair and modernisation of both railroad tracks and buildings for the then Czechoslovak State Railways. The state enterprise Železniční stavitelství Brno was a part of the production and economic unit of Železničné stavebníctvo Bratislava from In mid 1991, the production and economic unit was dissolved and Železniční stavitelství Brno operated as an independent state enterprise for the period of nine months. As at 1 April 1992, the state enterprise was transformed into a joint stock company, which was included in the first wave of the voucher privatisation. After the completion of the privatisation in 1992, the Company had approximately 4,200 individual owners. Currently, there are 583 of them. The major Spanish construction company OHL is the majority owner of the Company, holding, partly directly and partly through the Czech construction company ŽPSV a.s., 97.7% of the stock of OHL ŽS, a.s. The Company has undergone a large-scale internal reorganisation since its privatisation: from 35 business centres ( ) through 17 divisions ( ) and four plants ( ) to the current structure that provides services to two large market segments. The sales, production and economic function in the respective segments are performed as follows: by Plant 20 (Railroad Structures) and Plant 30 (Road and Civil Engineering) in the transport structure segment and Plant 40 (Ground Structures) in the ground structure segment. The company-wide functions, namely the strategic, financial, methodological and controlling functions, are provided for by the Company s board of management. The Company s development from the sales perspective was also dramatic. In 1992, it was a relatively unimportant construction firm from Brno with an annual turnover of CZK 500 million. Currently, OHL ŽS is the fifth largest Czech construction company reporting a turnover of nearly CZK 9 billion. The Company operates not only in the Czech and Slovak Republics, but also in Bulgaria, Hungary, Croatia, Montenegro, Greece and Azerbaijan. 5

8 SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE ING. MICHALA ŠTEFLA STATEMENT OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER MICHAL ŠTEFL Vážení Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, vážení spolupracovníci, rok 2006 považuje naše akciová společnost podle dosažených tržeb za dosud obchodně a realizačně nejúspěšnější rok v její historii. Z hlediska makroekonomických souvislostí naše činnost jak v České republice, tak i v zahraničí probíhala v relativně příznivých podmínkách, kdy se země střední a východní Evropy snaží v oblasti dopravní infrastruktury věcně realizovat svůj vstup do Evropy a výrazně zkvalitnit svoji dopravní i ekologickou infrastrukturu. Rovněž objemy investovaných prostředků do administrativních a komerčních projektů a dalších veřejných i privátních investic dosahují ročně enormní výše vysoce přesahující úroveň 300 mld. Kč v České republice. Je potřeba říci, že nastoupila etapa postupného zvyšování úrokových sazeb. Tento jev přichází ve chvíli, kdy je naše společnost finančně poměrně dobře saturována. Přístup k finančním zdrojům je pro fungující podnikatelské subjekty v zásadě bezproblémový. Přestože bylo možné, jak v České republice, tak na Slovensku, zaregistrovat po dobu několika měsíců politickou nestabilitu, nebylo na přístupu veřejných a soukromých investorů (zahraničních i domácích) zaznamenáno žádné zásadní rozhodnutí, které by směřovalo k utlumení investičního procesu v zemích střední Evropy. V těchto poměrně příznivých podmínkách dosáhla akciová společnost OHL ŽS více než 20% nárůstu tržeb, což výrazně překračuje odvětvový průměr. Z objemu tržeb dosahujících úrovně téměř 9 mld. Kč vykázaných v systému mezinárodních účetních standardů, patří podíl 51% na celkové firemní produkci železničnímu segmentu, téměř 26% tvoří pozemní stavby a zbývajících 23% pak segment inženýrských a silničních staveb. Nejvýraznější dynamiku růstu tržeb (více než 50%) zaznamenaly inženýrské a silniční stavby, což je pro naši společnost potěšující, neboť se jedná o obor, který bychom rádi zásadním způsobem rozvinuli. Došlo také k více než dvojnásobnému nárůstu objemu zahraničních zakázek, které v loňském roce tvořily již více než čtvrtinový podíl na celkových tržbách společnosti. Nejvýznamnější podíl na celkových ročních tržbách OHL ŽS, a.s. ze zahraničních zakázek byl realizován na Slovensku (více než polovina celkového ročního objemu tržeb realizovaných v zahraničí), zajímavé jsou i podíly zemí bývalé Jugoslávie, Ázerbajdžánu, Maďarska. Velmi potěšující je nárůst zásoby práce, který dává naší společnosti významnou míru stability. Objem přesahující 13 mld. Kč, který tvořil zásobu práce ke konci roku 2006, dává značné předpoklady, že bude zachycen další velmi dynamický růst objemu ročních tržeb firmy pro rok 2007 ten by měl přesáhnout 11 mld. Kč. Dear shareholders, business partners and colleagues, Based on revenue, 2006 is considered the most successful year in the Company s history. Our operations took place under relatively favourable conditions in the Czech Republic and abroad, since Central and Eastern European countries are trying to realise their adhesion to Europe in the area of transport infrastructure and to boost the quality of their transport and environmental infrastructure. The volume of investment in administrative and commercial projects and other public and private investment is very high every year and significantly exceeds CZK 300 billion in the Czech Republic. Let me point out that the time for a gradual increase in interest rate has come. It has come in a moment when the financial position of the Company is relatively good. Ongoing businesses have relatively easy access to funding. Despite the political instability that both the Czech Republic and Slovakia went through for several months, there were no signs of a decrease in the investment process in Central Europe, neither by public nor private (foreign and local) investors. Under these, relatively favourable conditions, OHL ŽS s revenue increased by 20%, which is significantly higher than the industry average. The Company posted revenue totalling nearly CZK 9 billion under IFRS, of which 51% was made by the railroad segment, almost 26% by the ground structure segment and the remaining 23% by the ground and road construction project segment. The engineering and road construction project segment was the fastest growing segment (over 50%), which is good news, because we would like to launch a significant develop of this segment. There was also a more than two-fold increase in foreign engagements which accounted for more than one quarter of the Company s revenue in the previous year. The most important share in the Company s total annual revenue was made in Slovakia (more than a half of the total annual revenue abroad), but the share in the former Yugoslav republics, Azerbaijan and Hungary is also promising. The increase in volume of work, which provides the Company with stability, is also very satisfying. The volume of work exceeded CZK 13 billion at the end of 2006 which provided a significant opportunity for dynamic growth in annual revenues of the Company which should exceed CZK 11 billion in

9 V ekonomických ukazatelích došlo ve srovnání s rokem 2005 k výraznému nárůstu zisku z provozní činnosti o více než 40%, zisk za běžné období se zvýšil o více než 60%. Negativním jevem by se mohlo zdát zvýšení hodnoty aktiv a pasiv, tato skutečnost však byla způsobena nárůstem finančních prostředků, což svým způsobem koresponduje s nárůstem tržeb. Oproti roku 2005 došlo ke snížení hodnoty stálých aktiv jako důsledek dlouhodobě realizovaného investičního programu prodeje majetku nepotřebného pro podnikání v oblasti stavebnictví. V roce 2006 společnost pochopitelně také investovala finanční prostředky do modernizace a pořízení majetku v podstatné míře byly využity vlastní zdroje, menší část byla realizována formou leasingu. V personální oblasti a oblasti systémů řízení došlo ke zjednodušení modelu řízení firmy, a to soustředěním výrobních činností firmy do dvou závodů závodu Dopravní stavby ( vznikl počátkem roku 2007 sloučením závodu Železniční stavitelství a závodu MOSAN) a závodu Pozemní stavitelství. Do organizace řízení staveb byly vneseny kvalitativně nové prvky, a to dokončením procesu implementace systému APO, který zavádí model vstřícného plánování na úrovni řízení projektů. Nárůstem kvantitativních i kvalitativních ukazatelů dochází k posílení pozice naší firmy jako páté nejvýznamnější stavební společnosti na stavebním trhu v České republice. Změna názvu společnosti z ŽS Brno, a.s. na OHL ŽS, a.s. v prvním čtvrtletí roku 2006 by měla charakterizovat spojení vlastních zkušeností a tradic, které společnost získala během svého vývoje, s mezinárodním potenciálem španělské skupiny OHL, využití jejích referencí, výrobně-technického potenciálu i finančních možností především v oblasti realizace projektů v systému PPP ( Public Private Partnership), tj. koncesní formou, které OHL úspěšně realizuje ve Španělsku a v zemích Latinské Ameriky. In 2006, there was a major year-on-year increase in operating activity (more than 40%), the income increased by more than 60% in the current period. The increase in the value of assets and liabilities might seem negative, however, this is due to the increase in funds, which is in line with the increase in revenue. Compared to 2005, there was a decrease in the value of non-current assets as a result of a long-term investment programme the sale of assets not used in the construction business. In 2006, the Company also made investments in modernisation and acquisition of new assets, primarily using its own funds and to a lesser extent, leasing. The system of administration of the Company was simplified production was concentrated in two plants: Transport Structures (Dopravní stavby; was formed by the merger of the Railroad Structures Plant (Železniční stavitelství) and the MOSAN Plant in early 2007) and Ground Structures (Pozemní stavitelství). New elements have been introduced in the administration of construction projects the completion of the implementation of the APO system which introduces a model of co-operative planning of project administration. The increase of quantitative and qualitative figures enhances our position as the fifth most significant construction company on the Czech market. The change of name from ŽS Brno, a.s. to OHL ŽS, a.s. in the first quarter of 2006 should be a symbol of the merger of experience and tradition gained by the Company during its evolution with the international potential of the OHL Group, e.g. the use of its recommendations, production-technical potential and financial strengths, primarily in PPP projects, i.e. procurement contracts carried out by the Group in Spain and Latin America. Ing. Michal Štefl předseda představenstva a generální ředitel Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Director 7

10 8

11 ÚDAJE O STATUTÁRNÍCH ORGÁNECH, DOZORČÍCH ORGÁNECH A VEDOUCÍCH PRACOVNÍCÍCH SPOLEČNOSTI INFORMATION ON STATUTORY AND SUPERVISORY BODIES AND MANAGEMENT PŘEDSTAVENSTVO Představenstvo se skládá ze 7 členů, kteří volí ze svých členů předsedu, prvního a druhého místopředsedu. Funkční období členů představenstva je 5 let. Opětovná volba je možná. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti, jedná jejím jménem a zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti. Člen představenstva nesmí být zároveň členem dozorčí rady společnosti. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou společnosti. BOARD OF DIRECTORS The Board of Directors is composed of seven members who elect the Chairman, the First Vice-Chairman and the Second Vice- Chairman. Members of the Board of Directors are elected for a five-year term. Re-election is possible. The Board of Directors is the statutory body of the Company; it directs the Company s activities, acts on behalf of the Company and ensures business management of the Company, including proper book-keeping. A member of the Board of Directors may not also be a member of the Supervisory Board of the Company. Members of the Board of Directors are elected and removed by the Supervisory Board of the Company. Ing. Michal Štefl předseda představenstva Pracovní adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné: Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s., IČ předseda dozorčí rady SLOVENSKÉ TUNELY a.s. IČ předseda dozorčí rady PARKING CZ, a.s., IČ předseda dozorčí rady BRNO PARKING, a.s., IČ člen dozorčí rady Traťová strojní společnost, a.s., IČ člen dozorčí rady Michal Štefl Chairman of the Board of Directors Work Address: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that are important for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s., corporate ID: Chairman of the Supervisory Board SLOVENSKÉ TUNELY a.s., corporate ID: Chairman of the Supervisory Board PARKING CZ, a.s., corporate ID: Chairman of the Supervisory Board BRNO PARKING, a.s., corporate ID: Member of the Supervisory Board Traťová strojní společnost, a.s., corporate ID: Member of the Supervisory Board Ing. František Ledabyl 1. místopředseda představenstva Pracovní adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné: ŽS Brno, a.s., IČ předseda dozorčí rady Investmanagement s.r.o., IČ jednatel František Ledabyl First Vice-chairman of the Board of Directors Work Address: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that are important for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: OHL ŽS, a.s., ID Chairman of the Supervisory Board Investmanagement s.r.o., corporate ID: Statutory Executive Ing. Ladislav Patlich 2. místopředseda představenstva Pracovní adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné: PARKING CZ, a.s., IČ člen představenstva Ladislav Patlich Second Vice-chairman of the Board of Directors Work Address: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that are important for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: PARKING CZ, a.s., corporate ID: Member of the Board of Directors 9

12 Ing. Josef Martinovský člen představenstva a výkonný ředitel pro pozemní stavby Pracovní adresa: OHL ŽS, a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3 Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné: nejsou vykonávány Josef Martinovský Member of the Board of Directors and Executive Director for Ground Structures Work Address: OHL ŽS, a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3 Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that are important for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: N/A Manuel Viciana Pedrosa člen představenstva Pracovní adresa: OHL Central Europe, a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3 Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné: Obrascón Huarte Lain, S.A., Španělské království ředitel mezinárodní oblasti 4 ( střední a východní Evropa) Rentia Invest, a.s., IČ předseda představenstva ŽPSV a.s., IČ: předseda představenstva OHL Central Europe, a.s., IČ člen představenstva a generální ředitel Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s., IČ místopředseda dozorčí rady Manuel Viciana Pedrosa Member of the Board of Directors Work Address: OHL ŽS, a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3 Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that are important for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: Obrascón Huarte Lain, S.A., Spain Manager of international area 4 (Central and Eastern Europe) Rentia Invest, a.s., corporate ID: Chairman of the Board of Directors ŽPSV a.s., corporate ID: Vice-Chairman of the Board of Directors OHL Central Europe, a.s., corporate ID: CEO Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s., corporate ID: Vice- Chairman of the Supervisory Board Václav Bartoněk člen představenstva Pracovní adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné: TOMI-REMONT a.s., IČ místopředseda představenstva Železničné stavebníctvo Bratislava, IČ místopředseda představenstva Traťová strojní společnost, a.s., IČ člen dozorčí rady Václav Bartoněk Member of the Board of Directors Work Address: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that are important for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: TOMI-REMONT a.s., corporate ID: Vice-Chairman of the Board of Directors Železničné stavebníctvo Bratislava, corporate ID: Vice-Chairman of the Board of Directors Traťová strojní společnost, a.s., corporate ID: Member of the Supervisory Board Paolo Bee člen představenstva Pracovní adresa: OHL Central Europe, a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3 Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné: OHL Central Europe, a.s., IČ finanční ředitel ŽPSV a.s., IČ člen představenstva Paolo Bee Member of the Board of Directors Work Address: OHL ŽS, a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3 Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that are important for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: OHL Central Europe, a.s., corporate ID: CFO ŽPSV a.s., corporate ID: Member of the Board of Directors 10

13 DOZORČÍ RADA Dozorčí rada má 6 členů. Z tohoto počtu čtyři členy volí valná hromada a dva členy volí zaměstnanci společnosti. Členové dozorčí rady jsou voleni na dobu pěti let. Opětovná volba je možná. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. Svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na takto svolané valné hromadě navrhuje potřebná opatření. Projednává podnikatelské záměry společnosti včetně finančních plánů, rozpočtů, organizační struktury a jejich změn. Vyjadřuje se ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za uplynulý rok, kterou předkládá představenstvo valné hromadě. Je povinna seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti ve formě zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady. Kontroluje, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností. Kontroluje, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Dohlíží na výkon působnosti představenstva. Odvolává a volí členy představenstva. Účastní se valné hromady. Přezkoumává zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou zpracovanou představenstvem společnosti a o přezkoumání informuje valnou hromadu. SUPERVISORY BOARD The Supervisory Board consists of six members out which four members are elected by the General Meeting and two members are elected by the employees of the Company. Members of the Supervisory Board are elected for a five-year term. Re-election is possible. The Supervisory Board appoints its Chairman out of its members. The Supervisory Board reviews ordinary, extraordinary and consolidated financial statements, as well as interim financial statements, if applicable, and the proposed distribution of profit and settlement of a loss and shall submit its statement to the General Meeting. It shall convene the General Meeting whenever interests of the Company so require and proposes necessary measures at the General Meeting so convened. It shall discuss business plans of the Company, including financial projections, budgets, organisational structure, and amendments thereto. It shall issue a statement on the Report on business activities of the Company and Report on Operations and Assets for the previous year submitted by the Board of Directors to the General Meeting. It is obliged to inform the General Meeting on the findings of its supervisory activities by way of a Report on Supervisory Activities of the Supervisory Board. It shall inspect whether the accounting books of the Company are duly maintained and reflect the actual state of affairs. It shall inspect whether business activities of the Company are carried out in compliance with legal regulations, the Articles of Association and instructions of the General Meeting. It shall remove and elect members of the Board of Directors. It shall review the activities undertaken by the Board of Directors. It shall attend the General Meeting. It shall review the Report on Relations between the Controlling Entity and the Controlled Entity and on Relations between the Controlled Entity and Other Entities Controlled by the same Controlling Entity prepared by the Board of Directors of the Company and shall inform the General Meeting on the results of the review. Francisco Marín Andrés předseda dozorčí rady Pracovní adresa: Obrascón Huarte Lain, S.A., Gobelas 35-37, El Plantío, Madrid, Španělské království Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné: Obrascón Huarte Lain, S.A., Španělské království generální ředitel mezinárodního stavitelství Rentia Invest, a.s., IČ předseda dozorčí rady ŽPSV a.s., IČ předseda dozorčí rady OHL Central Europe, a.s., IČ předseda dozorčí rady Francisco Marín Andrés Chairman of the Supervisory Board Work Address: Obrascón Huarte Lain, S.A., Gobelas 35-37, El Plantío, Madrid, Spain Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that are important for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: Obrascón Huarte Lain, S.A., Spain President of International Construction Rentia Invest, a.s., corporate ID: Chairman of the Supervisory Board ŽPSV a.s., corporate ID: Chairman of the Supervisory Board OHL Central Europe, a.s., corporate ID: Chairman of the Supervisory Board 11

14 Ing. Jaroslav Šandr člen dozorčí rady Pracovní adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné: nejsou vykonávány Ing. Vojtěch Knop-Kostka člen dozorčí rady Pracovní adresa: Politických vězňů 736/1a, Olomouc Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné: nejsou vykonávány Arturo Agulló Jaramillo člen dozorčí rady Pracovní adresa: Obrascón Huarte Lain, S.A., Gobelas 35-37, El Plantío, Madrid, Španělské království Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné : Obrascón Huarte Lain, S.A., Španělské království vedoucí právního oddělení v rámci mezinárodního stavitelství Rentia Invest, a.s., IČ člen dozorčí rady ŽPSV a.s., IČ člen dozorčí rady OHL Central Europe, a.s., IČ člen dozorčí rady Ignacio Martinez Esteban člen dozorčí rady Pracovní adresa: Obrascón Huarte Lain, S.A., Gobelas 35-37, El Plantío, Madrid, Španělské království Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné: Obrascón Huarte Lain, S.A., Španělské království ekonomický a finanční ředitel mezinárodního stavitelství Rentia Invest, a.s., IČ člen dozorčí rady ŽPSV a.s., IČ člen dozorčí rady OHL Central Europe, a.s., IČ člen dozorčí rady Jaroslav Šandr Member of the Supervisory Board Work Address: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that are important for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: N/A Vojtěch Knop-Kostka Member of the Supervisory Board Work Address: Politických vězňů 736/1a, Olomouc Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that are important for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: N/A Arturo Agulló Jaramillo Member of the Supervisory Board Work Address: Obrascón Huarte Lain, S.A., Gobelas 35-37, El Plantío, Madrid, Spain Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that are important for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: Obrascón Huarte Lain, S.A., Spain Manager of the Legal Department of International Construction Rentia Invest, a.s., ID member of the Supervisory Board ŽPSV a.s., ID member of the Supervisory Board OHL Central Europe, a.s., ID member of the Supervisory Board Ignacio Martínez Esteban Member of the Supervisory Board Work Address: Obrascón Huarte Lain, S.A., Gobelas 35-37, El Plantío, Madrid, Spain Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that are important for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: Obrascón Huarte Lain, S.A., Spain President of International Construction Rentia Invest, a.s., ID member of the Supervisory Board ŽPSV a.s., ID member of the Supervisory Board OHL Central Europe, a.s., ID member of the Supervisory Board Jiří Cenek člen dozorčí rady Pracovní adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné: nejsou vykonávány Jiří Cenek Member of the Supervisory Board Work Address: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that are important for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: N/A 12

15 VEDENÍ SPOLEČNOSTI V čele společnosti stojí generální ředitel, který přímo řídí odborné ředitele, kterými jsou: finanční ředitel řídí úsek Finanční a ekonomický marketingový a obchodní ředitel řídí úsek Marketing a obchod Se změnou organizační struktury společnosti platnou od byla zrušena funkce personálního a správního ředitele. výkonné ředitele, kterými jsou: výkonný ředitel pro pozemní stavby odpovědný za segment pozemních staveb, od pověřený řízením závodu Pozemní stavitelství výkonný ředitel pro dopravní stavby odpovědný za segment dopravních staveb, od pověřený řízením závodu Dopravní stavby Generální ředitel, odborní ředitelé řídící úseky ředitelství společnosti a výkonní ředitelé tvoří vrcholové vedení společnosti: Ing. Michal Štefl generální ředitel Ing. František Ledabyl marketingový a obchodní ředitel (do zastával funkci personálního a správního ředitele) Ing. Ladislav Patlich finanční ředitel Ing. Josef Martinovský výkonný ředitel pro pozemní stavby Václav Bartoněk výkonný ředitel pro dopravní stavby MANAGEMENT OF THE COMPANY Chief Executive Officer is the head of the Company who manages directly: Directors of Headquarter Divisions: Chief Financial Officer heading the Finance and Economic Division Marketing and Sales Director heading Marketing and Sales The position of HR and Administrative Director was cancelled in connection with the change in the organisational structure as of 1 February Executive Directors: for Ground Structures who is responsible for the ground structure segment and in charge of the Ground Structures Plant since 1 February 2007 for Transport Structures who is responsible for the transport structure segment and in charge of the Transport Structures Plant since 1 February 2007 Top management of the Company consists of the Chief Executive Officer, Directors managing headquarter divisions and Executive Directors. Michal Štefl Chief Executive Officer František Ledabyl Marketing and Business Director (HR and Administrative Director until 31 January 2007) Ladislav Patlich Chief Financial Officer Josef Martinovský Executive Director for Ground Structures Václav Bartoněk Executive Director for Transport Structures 13

16 Do změny organizační struktury společnosti platné od tvořili vrcholové vedení společnosti také ředitelé závodů: Ing. Josef Rezek - ředitel závodu Železniční stavitelství (do ) Pracovní adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné: SANRE, spol. s r.o., IČ jednatel Before the change in the organisational structure effective from 1 February 2007, management also included the following plant directors: Josef Rezek Director of the Railroad Structures Plant (until 31 January 2007) Work Address: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that are important for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: SANRE, spol. s r.o., ID Executive Director Ing. Milan Raška ředitel závodu MOSAN (do ) Pracovní adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné: nejsou vykonávány Členové představenstva, dozorčí rady a členové vrcholového vedení společnosti OHL ŽS, a.s. oznámili emitentovi OHL ŽS, a.s., že neexistují střety zájmů mezi povinnostmi k emitentovi a jejich soukromými zájmy nebo jinými povinnostmi. Milan Raška Director of the MOSAN Plant (until 31 January 2007) Work Address: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that are important for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: N/A Members of the Board of Directors, the Supervisory Board and senior management of OHL ŽS, a.s. told the issuer OHL ŽS, a.s. that there were no conflicts of interest between the responsibilities to the issuer and their public interests or other responsibilities. 14

17 15

18 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE COMPANY PLATNÁ K TILL 31 DECEMBER 2006 VALNÁ HROMADA GENERAL MEETING DOZORČÍ RADA SUPERVISORY BOARD PŘEDSTAVENSTVO BOARD OF DIRECTORS ÚSEK GŘ CEO S OFFICE úsek Personální a správní Human Resource and Administration úsek Finanční a ekonomický Financial and Economic Division úsek Marketing a obchod Marketing and Sales Division organizační útvar branch DOPRAVNÍ STAVBY organizační útvar branch POZEMNÍ STAVBY závod 20 plant 20 ŽELEZNIČNÍ STAVITELSTVÍ závod 30 plant 30 MOSAN závod 40 plant 40 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 16

19 PLATNÁ K FROM 1 FEBRUARY 2007 VALNÁ HROMADA GENERAL MEETING DOZORČÍ RADA SUPERVISORY BOARD PŘEDSTAVENSTVO BOARD OF DIRECTORS ÚSEK GŘ CEO S OFFICE úsek Finanční a ekonomický Financial and Economic Division úsek Marketing a obchod Marketing and Sales Division organizační útvar branch DOPRAVNÍ STAVBY organizační útvar branch POZEMNÍ STAVBY závod 20 plant 20 DOPRAVNÍ STAVBY závod 40 plant 40 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 17

20 ORGANIZAČNÍ SLOŽKY BRANCHES ZÁVOD ŽELEZNIČNÍ STAVITELSTVÍ Jako samostatný závod vznikl dne novým organizačním uspořádáním z divizí TAPS Brno, TAPS Ostrava, divize Dílny a doprava a stávajících středisek výstavby. K byla do závodu Železniční stavitelství transformována dřívější organizační jednotka závod Energetické a ekologické stavitelství jako divize Technologie. Od byl spolu se závodem MOSAN součástí organizačního útvaru dopravní stavby. Základní činnost závodu zahrnovala: komplexní stavby a rekonstrukce železničního svršku a spodku stavbu a rekonstrukce tramvajových drah a kolejových vleček engineering pro železniční stavby, zpracování technicko provozní dokumentace zakázky, zavádění moderních, progresivních technologií železničního svršku a spodku výkony a pronájem široké palety silniční mechanizace a traťových strojů, včetně jejich servisu speciální technologické postupy železničního svršku a spodku opravy motorových vozidel, drobných mechanizovaných stavebních a traťových strojů dodávky staveb, včetně vývoje a realizace elektrotechnologií řídící systémy elektro elektromontážní práce výrobu rozvaděčů Podnikatelský záměr závodu Železniční stavitelství byl orientován na: tuzemský trh segment železniční stavby: modernizace železničních koridorů rekonstrukce železničních tratí segment ostatní stavební: tramvajové tratě vlečky segment elektro: napájecí systémy pro železnice a dopravní podniky úsporné energetické programy zahraniční trh segment železniční stavby: rekonstrukce železničních tratí segment elektro: napájecí systémy ŽELEZNIČNÍ STAVITELSTVÍ PLANT (RAILROAD STRUCTURES) The plant was established as a separate branch on 1 January 2000 upon reorganisation from the following divisions: TAPS Brno, TAPS Ostrava, the Workshops and Transport Division and the existing construction centres. As of 1 January 2005, the former branch, Power and Environmental Engineering, was incorporated into the Railroad Structures Plant as the Technology division. Since 1 May 2005, the Railroad Structures and the MOSAN Plants have been part of the Transport Structures Plant. Key activities of the Railroad Structures Plant included: Complex structures and renovation of railroad substructures and superstructures Construction and renovation of tram lines and railroad sidings Railroad engineering, preparation of technical and operating documentation of projects, implementation of modern progressive technologies for railroad substructures and superstructures Operating, maintenance and leasing of a wide variety of road and railroad machinery Specialised technological processes relating to railroad substructures and superstructures Repairs of motor vehicles, small-scale construction machinery and railroad machinery Construction work including the development and implementation of electrical Technologies Electric management systems Electric assembly work Production of distributors The business plan of the Railroad Structure Plant focuses on: the local market railroad structure segment: modernization of railroad corridors railroad renovation other cstructure segment: tram lines railroad sidings electrical work segment: supply systems for railroads and transport enterprises energy-saving schemes the foreign market railroad structure segment: railroad renovation electrical work segment: supply systems 18

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 1 OBSAH CONTENTS 2 Základní údaje o společnosti General Information 004 3 Historie společnosti History of the Company 007 4 Slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS 01 Základní údaje o společnosti General Information 002 02 Významné momenty roku 2007 a 2008 do uzávěrky výroční zprávy Significant Moments of 2007 And 2008

Více

CZECH REPUBLIC CANADA USA SPAIN QUATAR MEXICO ARGENTINA CHILE BRAZIL PERU

CZECH REPUBLIC CANADA USA SPAIN QUATAR MEXICO ARGENTINA CHILE BRAZIL PERU CZECH REPUBLIC CANADA USA MEXICO SPAIN ALGIERS QUATAR TURKEY ARGENTINA CHILE BRAZIL PERU VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Pokud v textu není uvedeno jinak, jsou hodnoty vyjádřeny v IFRS. Data vykazována dle

Více

Výroční zpráva Annual Report 2005

Výroční zpráva Annual Report 2005 Výroční zpráva Annual Report 2005 Výroční zpráva Annual Report Obsah Contents 1 Základní údaje o společnosti 002 General Information 2 Historie společnosti 005 History of the Company 3 Slovo předsedy představenstva

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC akciová společnost Společnost Provádění staveb Olomouc, a.s. vznikla změnou právní formy společnosti Provádění staveb Olomouc s.r.o., která byla zapsána do obchodního rejstříku

Více

Výroční zpráva 2010 Annual report 2010

Výroční zpráva 2010 Annual report 2010 Výroční zpráva 2010 Annual report 2010 Pokud v textu není uvedeno jinak, jsou hodnoty vyjádřeny v IFRS. Data vykazovaná dle CAS nebyla auditována. Unless specified otherwise hereinafter, the values are

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007 Annual Report OKMP corporation 2007 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OBSAH Část I. Skupina OMNIPOL Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti OMNIPOL 6 Dceřiné společnosti 16 Konsolidovaná rozvaha 20 Konsolidovaný výkaz zisku

Více

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2010 až 31.3.2010 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Výroční zpráva Annual Report 2011

Výroční zpráva Annual Report 2011 1 Výroční zpráva Annual Report 2011 2 001 Výroční zpráva Annual Report 002 Obsah Contents Základní údaje o společnosti General Information Historie společnosti The Company s History 004 008 Zpráva představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 CONTENTS Obsah 2012 Základní údaje o společnosti General Information about the Company 004 Aktivity v oblasti

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová PROSPERITY Programme OP Enterprise and Innovation Klára Hanušová Prosperity What the programme supports -- Establishment and further development of infrastructure required for industrial research, technological

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013 Souhrnná zpráva v roce 2013 Annual Report of the in 2013 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. INELSEV

Více

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI Ovládající osoba: OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A., Paseo Castellana 259 Portal D, Torre Espacio, 28046 Madrid,

Více

Obsah Contents. 1 Základní údaje o společnosti

Obsah Contents. 1 Základní údaje o společnosti 2004 1 Základní údaje o společnosti Obsah Contents General Information about the Company 03 2 Historie společnosti History of the Company 06 3 Slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Ing.

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2010

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2010 Souhrnná zpráva v roce 2010 Annual Report of the in 2010 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o. ELSEV s.r.o. Vydána

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2012 až 30.9.2012 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2015

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2015 Souhrnná zpráva v roce 2015 Annual Report of the in 2015 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. INELSEV

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Palmovka Business center Na Žertvách 2247/29, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost 46 V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost částečné náhrady fosilních paliv. Proto je pokračováno v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 002 TRŽBY SPOLEČNOSTI OBSAH TABLE OF CONTENTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI GENERAL INFORMATION

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Indexy cen výrobců - duben 2014. Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací

Indexy cen výrobců - duben 2014. Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací Indexy cen výrobců - duben 214 Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o,1 %, ceny tržních služeb se zvýšily o,4 % a stavebních prací

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2011

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2011 Souhrnná zpráva v roce 2011 Annual Report of the in 2011 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

Kladenská továrna jak se stavěla

Kladenská továrna jak se stavěla 4000018 2015 Kladenská továrna jak se stavěla 2000 Byla vystavěna první část továrny v průmyslové zóně Kladno jih, tzv. Budova A. V dalších deseti letech docházelo k jejímu postupnému rozšiřování. 2006

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07.

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07. Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07 www.zvvz.cz Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém objemu vlastních dodávek: Skupiny výrobků

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

DALŠÍ POKLES CEN ROPNÝCH PRODUKTŮ

DALŠÍ POKLES CEN ROPNÝCH PRODUKTŮ 16. 5. 213 DALŠÍ POKLES CEN ROPNÝCH PRODUKTŮ Indexy cen výrobců duben 213 Meziměsíčně se snížily ceny zemědělských výrobců o 1,6 %, ceny průmyslových výrobců o,5 % a ceny stavebních prací o,1 %. Ceny tržních

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.7.2013 až 14.11.2013 1 Tato zpráva obsahuje komentovaný výsledek hospodaření, stav majetku a účetní

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

2. Volba orgánů mimořádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů, osob pověřených sčítáním hlasů);

2. Volba orgánů mimořádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů, osob pověřených sčítáním hlasů); OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. Sídlo: Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00 IČ: 24215171 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015 Energy Saving Fund City of Litoměřice Riga 25 th September 2015 Overview Introduction - City of Litoměřice Main activities in the energy sector Support of solar system for citizens Reasons for ESF establishment

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web:

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web: INDETIFIKAČNÍ FORMULAŘ PRO POLITICKY EXPOVAU OSOBU FORM FOR IDENTIFICATION OF POLITICAL EXPOSED PERSON Formulář: PEO Form: PEP Podle zákona 253/2008 ze zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování

Více

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 275/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury ze dne 28. července 2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Změna: 96/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Výroční zpráva za účetní období KOVOBEL a.s.

Výroční zpráva za účetní období KOVOBEL a.s. Výroční zpráva za účetní období 2015 KOVOBEL a.s. O B S A H 1. Základní údaje o společnosti 1.1 Založení společnosti 1.2 Předmět podnikání 1.3 Základní kapitál 1.4 Údaje o majetkových účastech 2. Orgány

Více

Vlastnická struktura českých stavebních společností

Vlastnická struktura českých stavebních společností Vlastnická struktura českých stavebních společností 126MPO - Management podniku Bc. Jan Veleba Právní formy vlastnictví podniku a) podniky jednotlivce (živnosti) b) obchodní společnosti (osobní) c) obchodní

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl kladen na flexibilní

Více

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease PALÁC ANDĚL Radlická 3185/1C, Prague 5 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague 1 E-mail: office@cz.knightfrank.com

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1. 7. 2015 až 16. 11. 2015 1 Tato zpráva obsahuje komentovaný výsledek hospodaření, stav majetku a

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Měsíční statistika Leden 2013 Monthly Statistics January 2013

Měsíční statistika Leden 2013 Monthly Statistics January 2013 Měsíční statistika Leden 2013 Monthly Statistics January 2013 Burzovní indexy v hodnoceném měsíci Exchange Indices in the Month under Review Index Hodnota (konec měsíce) Value (End of Month) Měsíční změna

Více

Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu

Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu Přehled právních aspektů, které se týkají energetické účinnosti v České republice a jsou zajímavé pro textilní průmysl Autor: ATOK,

Více

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI Ovládající osoba: OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A., Paseo Castellana 259 Portal D, Torre Espacio, 28046 Madrid,

Více

CEZ Group The Champion of Central and South-Eastern Europe The CEZ Group distributes and sells electricity to nearly 7 million customers and operates

CEZ Group The Champion of Central and South-Eastern Europe The CEZ Group distributes and sells electricity to nearly 7 million customers and operates CEZ Group The Champion of Central and South-Eastern Europe The CEZ Group distributes and sells electricity to nearly 7 million customers and operates power plants with a total output of over 14 300 MW.

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report 2015 Výroční zpráva Annual Report 2015 Výroční zpráva Annual Report Obsah Contents 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI GENERAL INFORMATION ON THE COMPANY 004 2 HISTORIE SPOLEČNOSTI COMPANY HISTORY 010 3 SLOVO

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

ŽS Brno, a.s. Výroční zpráva Annual Report

ŽS Brno, a.s. Výroční zpráva Annual Report ŽS Brno, a.s. Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report 2003 2003 Obsah Contents 01. Základní údaje o společnosti General Information about the Company 02.Historie společnosti History

Více

ROČENKA 2013 / FACT BOOK 2013

ROČENKA 2013 / FACT BOOK 2013 ROČENKA 2013 / FACT BOOK 2013 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, A.S. PXE CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, A.S. CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY PRAGUE

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2007 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2007 Výkaz zisku

Více

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 50 Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. obd. 2008 Minulé úč. obd. 2007 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 106 5-30 315 72 229 695 620 7 931 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKL. KAPITÁL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ANNUAL REPORT //

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ANNUAL REPORT // VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ANNUAL REPORT // VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ANNUAL REPORT obsah // content Úvodní slovo generálního ředitele 3 Základní údaje o Společnosti 5 Statutární orgány 7 Organizační struktura 15 Údaje

Více

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary )

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) 1. NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) Text a dokument souhrnné www prezentace:nabídka NANAŽERSKÉHO A BUSINESS PORADENSTVÍ - BMC

Více

Měsíční statistika Červenec 2013 Monthly Statistics July 2013

Měsíční statistika Červenec 2013 Monthly Statistics July 2013 1.8. 14.8. 27.8. 7.9. 20.9. 4.. 17.. 30...11. 23.11. 6.. 19.. 8.1.13 21.1.13 1.2.13 14.2.13 27.2.13.3.13 25.3.13 9.4.13 22.4.13 6.5.13 20.5.13 31.5.13 13.6.13 26.6.13.7.13 23.7.13 PX, PX-GLOB 1.7.13 2.7.13

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Měsíční statistika Leden 2014 Monthly Statistics January 2014

Měsíční statistika Leden 2014 Monthly Statistics January 2014 1.2.13 14.2.13 27.2.13.3.13 25.3.13 9.4.13 22.4.13 6.5.13 20.5.13 31.5.13 13.6.13 26.6.13.7.13 23.7.13 5.8.13 16.8.13 29.8.13 11.9.13 24.9.13 7..13 18..13 1.11.13 14.11.13 27.11.13..13 23..13.1.14 23.1.14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

AVENIR BUSINESS PARK. Radlická 714/113A, PRAGUE 5 KANCELÁŘSKÉ PROSTORY K PRONÁJMU / OFFICES FOR LEASE

AVENIR BUSINESS PARK. Radlická 714/113A, PRAGUE 5 KANCELÁŘSKÉ PROSTORY K PRONÁJMU / OFFICES FOR LEASE KANCELÁŘSKÉ PROSTORY K PRONÁJMU / OFFICES FOR LEASE AVENIR BUSINESS PARK Radlická 714/113A, 158 00 PRAGUE 5 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r. o., Diamant Building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

Měsíční statistika Prosinec 2015 Monthly Statistics December 2015

Měsíční statistika Prosinec 2015 Monthly Statistics December 2015 2.1.15 15.1.15 28.1.15 10.2.15 23.2.15 6.3.15 19.3.15 1.4.15 16.4.15 29.4.15 14.5.15 27.5.15 9.6.15 22.6.15 3.7.15 17.7.15 30.7.15 12.8.15 25.8.15 7.9.15 18.9.15 2.10.15 15.10.15 29.10.15 11.11.15 25.11.15

Více

Měsíční statistika Říjen 2015 Monthly Statistics October 2015

Měsíční statistika Říjen 2015 Monthly Statistics October 2015 3.11.14 14.11.14 28.11.14 11.12.14 29.12.14 13.1.15 26.1.15 6.2.15 19.2.15 4.3.15 17.3.15 30.3.15 14.4.15 27.4.15 12.5.15 25.5.15 5.6.15 18.6.15 1.7.15 15.7.15 28.7.15 10.8.15 21.8.15 3.9.15 16.9.15 30.9.15

Více