VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

2

3 OBSAH CONTENTS Základní údaje o společnosti General information about the Company 2 Historie společnosti History of the Company 5 Slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Ing. Michala Štefla Statement of the Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer Ing. Michal Štefl 6 Údaje o statutárních orgánech, dozorčích orgánech a vedoucích pracovnících společnosti Information on Statutory and Supervisory Bodies and Management of the Company 9 Organizační struktura společnosti Organizational Structure 16 Organizační složky Branches 18 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu majetku Report of the Company s Board of Directors on Operations and Assets 28 Údaje o tržbách společnosti v posledních třech účetních obdobích Information on the Company s Sales in the Past Three Accounting Periods 36 Informace o emitovaných dluhopisech Information on Issued Bonds 40 Výše zisku a dividendy na akcii Profit and Dividend per Share 41 Návrh na rozdělení zisku Proposal for the Distribution of Profit 42 Investiční činnost Investment Activities 42 Informace o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních Information on Legal, Administrative or Arbitrary Proceedings 45 Informace o aktivitách v oblasti životního prostředí Information on Environmental Activities 46 Principy odměňování členů představenstva, členů dozorčí rady a vedoucích osob společnosti Remuneration Principles of Company s Managers and Members of the Board of Directors and the Supervisory Board 48 Příjmy přijaté v roce 2006 členy představenstva, členy dozorčí rady a ostatními vedoucími osobami společnosti Income Received by the Members of the Board of Directors, the Supervisory Board and Managers in Akcie OHL ŽS, a.s. ve vlastnictví členů představenstva, členů dozorčí rady a ostatních vedoucích osob Shares of OHL ŽS, a.s. Held by the Members of the Board of Directors, the Members of the Supervisory Board and Managers 51 Odměny uhrazené auditorům za účetní období roku 2006 Fees Paid to Auditors for the Year Ended 31 December Předpokládaný vývoj společnosti Projected Development of the Company 53 Obchodní činnost společnosti The Company s Business 54 Obchodní cíle společnosti The Company s Business Targets 57 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti OHL ŽS, a.s. Auditor s Report for the Shareholders of OHL ŽS, a.s. 58 Vyjádření dozorčí rady Statement of the Supervisory Board 62 Odpovědnost za sestavení výroční zprávy Responsibility for the Preparation of the Annual Report 62 Roční samostatná účetní závěrka OHL ŽS, a.s. zpracovaná k V souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví Annual Unconsolidated Financial Statements of OHL ŽS, a.s. for the Year Ended 31 December 2006 Under IFRS 64 Roční konsolidovaná účetní závěrka zpracovaná k 31. prosinci 2006 v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví Annual Consolidated Financial Statements for the Year Ended 31 December 2006 in Accordance with International Financial Reporting Standards 98 Zpráva o vztazích Report on Relations 137

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI GENERAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY Obchodní firma společnosti OHL ŽS, a.s. Sídlo společnosti Burešova 938/17 Brno-střed PSČ: Společnost zapsána Obchodní rejstřík Krajského soudu v Brně Oddíl B, vložka 695 Datum založení společnosti Společnost byla založena rozhodnutím zakladatele Federálního fondu národního majetku se sídlem v Praze 7, Nábřeží kpt. Jaroše 1000, dne Původní název společnosti při jejím založení byl Železniční stavitelství Brno, a.s. Z rozhodnutí společnosti došlo ke změně názvu na ŽS Brno, a.s. a změna byla povolena usnesením Okresního soudu Brno-venkov zn.: Firm 7190/93/RG B 695/4/5/140 ze dne Toto usnesení nabylo právní moci dne Dne přijala mimořádná valná hromada společnosti usnesení o změně obchodní firmy společnosti na OHL ŽS, a.s. Tato změna je platná dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku, ke kterému došlo dne Právní předchůdce Železniční stavitelství Brno, státní podnik založen v roce 1952 IČ: DIČ: CZ Základní kapitál Základní kapitál společnosti je ve výši ,- Kč. Základní kapitál je plně splacen. Základní kapitál je rozdělen do kusů akcií znějících na majitele. Akcie jsou vydány v zaknihované podobě. Jmenovitá hodnota každé akcie je 1 000,- Kč. ISIN: CS Ve smyslu ustanovení 66 a) obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění je společnost součástí koncernu, a to z titulu své pozice jako osoby ovládané, tak i z pozice osoby ovládající. V souladu s ustanovením odstavce 9 citovaného paragrafu byla zpracována Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, která je přílohou této výroční zprávy. Company s Business Name OHL ŽS, a.s. Registered Office Burešova 938/17 Brno-střed Registration of the Company Register of Companies of the Regional Court in Brno Section B, Entry 695 Date of Incorporation of the Company The Company was incorporated upon the decision of the founder National Property Fund of the Czech Republic, with its registered address at nábřeží kpt. Jaroše 1000, Prague 7, on 31 March Upon its incorporation, the original business name of the Company was Železniční stavitelství Brno, a.s. The name was changed upon the Company s resolution and the change was approved by a resolution of the District Court in Brno - venkov No.: Firm 7190/93/RG B 695/4/5/140 dated 22 April This resolution became final and unappealable on 23 April On 20 March 2006, the extraordinary general meeting of the Company approved the change of the Company s name to OHL ŽS, a.s. This change has been effective since it was entered into the Register of Companies on 27 March Legal Predecessor Železniční stavitelství Brno, státní podnik (state enterprise) Established in 1952 Corporate ID: Tax ID: CZ Registered Capital The registered capital of the Company is CZK 486,463,000. The registered capital has been paid in full. The registered capital is divided into 486,463 bearer shares. The shares have been issued in the book entry form. The nominal value of each share is CZK 1,000. ISIN: CS Pursuant to Section 66 a) of the Commercial Code No. 513/1991 Coll., as amended, ( Commercial Code ) the Company is a part of a corporate group in the position of both a controlled and controlling entity. In accordance with Section 66 a) (9) of the Commercial Code, a Report on Relations between the Controlling and Controlled Entity and Relations between the Controlled Entity and Other Entities Controlled by the Same Controlling Entity was prepared and is attached as a appendix hereto. 2

5 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI DLE ZÁPISU V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU: Kovářství Zámečnictví Stavba strojů s mechanickým pohonem Opravy karoserií Zednictví Tesařství Pokrývačství Klempířství Štukatérství Podlahářství Čištění fasád a pomníků Projektování elektrických zařízení Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů Automatizované zpracování dat Poskytování software Provádění trhacích prací Montáž technologických zařízení a souborů Povrchové úpravy technologických zařízení Návrhová činnost v oblasti interiérové tvorby Tryskání Ubytování v rekreačním zařízení turistická ubytovna Práce se stavebními mechanizmy Potrubářství Malířství a natěračství Zprostředkovatelská činnost Obstaravatelská činnost Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Opravy mechanických částí strojů a zařízení Montáž a servis oken a dveří Zemní práce pomocí mechanismů Čalounictví Překladatelství a tlumočnictví Dlaždičské práce Úklidové práce Výroba a montáž automobilových doplňků a příslušenství Kompletace různých druhů výrobků Montáž a výroba ocelových konstrukcí, technologií, potrubních rozvodů včetně opláštění Zhotovování dokumentace ocelových konstrukcí Svářečské práce Impregnační a ochranné nástřiky stavebních a ocelových konstrukcí Výroba a montáž plastových oken Provoz mycí linky Montáž nábytku Montáže a demontáže jeřábových drah Skladové služby Bourací práce Kácení stromů Výroba a pokládka asfaltu Provozování odst. ploch pro motorová vozidla včetně poskytování jiných základních služeb Výroba a montáž přístrojů a rozvaděčů vysokého napětí a velmi vysokého napětí Lešenářství Výkon zeměměřičských činností Provozování drážní dopravy Provozování dráhy vlečky Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob Zřizování, montáž, údržba a servis zařízení jednotné telekomunikační sítě v rozsahu: drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně navazujících kabelových souborů; kabelová vedení s optickými vlákny Výroba ostatních motorových dopravních prostředků Izolatérství Obstarávání služeb spojených se správou, údržbou a pronájmem nemovitostí Pořádání sportovních akcí Kovoobráběčství Opravy silničních vozidel Vodoinstalatérství, topenářství Projektová činnost ve výstavbě Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Výroba rozvaděčů nízkého napětí Montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení Opravy ostatních dopravních vozidel Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní Reklamní činnost a marketing Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí Distribuce elektřiny Hornická činnost v rozsahu podle 2 zák.č. 61/1988 Sb. ve znění z.č. 542/1991 Sb.: a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů; c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů; d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním; g) zajišťování a likvidace starých důlních děl Činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu podle 3 zák. ČNR č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v úplném znění: c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY AS REGISTERED IN THE REGISTER OF COMPANIES Metal working Locksmithing Construction of machines with a mechanical drive Vehicle bodywork repairs Masonry Carpentry Roofing Tinsmithing Stucco work Flooring Facade and monument cleaning Electrical equipment design Production, installation and repairs of electrical machinery and equipment Automated data processing Provision of software Blasting Assembly of technological equipment and systems Surface treatment of technological equipment Interior design Sand blasting Tourist accommodation Operating of construction machinery Piping Painting and varnishing Brokerage Agency activities Trading purchase of goods for the purpose of their resale and sale Repairs of mechanical parts of machinery and equipment Assembly and service of windows and doors Mechanical earth moving Upholstery Translating and interpreting Tiling Cleaning services Manufacturing and assembly of car accessories Assembly of various products Assembly and production of steel structures, technologies and industrial piping including pipe casing Preparation of steel structure documentation Welding Impregnation and protective coating of building and steel structures Manufacturing and assembly of plastic windows Operation of a vehicle wash Assembly of furniture Assembly and dismantling of overhead crane tracks Storage and warehouse services Demolition work Tree felling Production and laying of asphalt Operation of motor vehicle parking areas including provision of other basic services Production and assembly of high voltage and very high voltage equipment and distributors Installation of scaffolding Land survey work Railroad transportation Operation of railroad sidings Provision of technical services for the protection of persons and property Installation, maintenance and service of unified telecommunication network equipment, in the following fields: Local networks telecommunication cabling including connecting cable sets; Fibre cabling Manufacturing of other motor vehicles Insulation Provision of services related to real estate administration, maintenance and leasing Organisation of sports events Metal grinding Road vehicle repairs Installation and service of plumbing and heating systems Construction engineering design Construction, alteration and removal of buildings Production of low-voltage distributors Installation, repairs and inspection of certain electrical equipment Installation, maintenance and repairs of telecommunication equipment Repairs of other transportation vehicles Domestic and international road freight transportation Advertising and marketing Organisation of exhibitions, fairs, shows and similar events Electricity distribution Mining in the extent stipulated by Section 2 of Act No. 61/1988 Coll., as amended by Act No. 542/1991 Coll.: a) prospecting and exploration of reserved mineral deposits; c) establishing, maintaining and closing of mines and quarries; d) processing and refining of minerals in connection with the mining thereof; g) maintaining and closing of old mines Mining-type activities in the extent stipulated by Section 3 of Act No. 61/1988 Coll., On Mining Activities, Explosives and State Mining 3

6 práce); e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb; f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v 2 a 3; h) práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu; i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny Realitní činnost Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení Montáž měřidel Inženýrská činnost v investiční výstavbě Činnost pro ČD, a.s. v rozsahu: 1. Opravy a provádění schválených změn na drážních vozidlech, jejichž podstatou je zásah do konstrukce vozidla, znamenající odchylku od schváleného stavu podle 62 Vyhlášky č.173/1995 Sb. v současně platném znění u speciálních železničních kolejových vozidel dále uvedených řad, zařazených u ČD, a.s. nebo v majetku ČD, a.s. vyjma činností, uvedených v seznamu kooperací v Příloze č. 1 Certifikátu, a to: a) speciálních hnacích vozidel typu MUV 69 včetně modifikací, b) přívěsných vozíků řad PV a PVK; 2. Povrchové úpravy speciálních hnacích vozidel typu MUV 69 včetně modifikací v rozsahu LAK I, LAK II a LAK III dle schválených nátěrových postupů; 3. Povrchové úpravy přívěsných vozíků řad P a PVK v rozsahu LAK I dle schválených nátěrových postupů Provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení elektrických v rozsahu: elektrické sítě drah a elektrické rozvody drah; elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice drah; trakční, napájecí a spínací stanice; elektrická zařízení napájená z trakčního vedení; silová zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, signalizační a výpočetní techniky; náhradní zdroje elektrické energie pro provozování dráhy; zkušebny elektrických zařízení drah; zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny Silniční motorová doprava osobní příležitostná vnitrostátní a mezinárodní provozovaná autobusem Obchod s elektřinou Podnikání v oblasti nakládaní s nebezpečnými odpady Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení Vedení účetnictví, vedení daňové evidence Architektonické studie Pronájem a půjčování věcí movitých Překladiště nákladů Lakýrnictví, sklenářství Činnost podnikatelských finančních, organizačních a ekonomických poradců Hlavní činností společnosti jsou komplexní dodávky stavebních prací v oboru železničních staveb, silničních a inženýrských staveb, pozemních staveb a sanací. Ve sledovaném období bylo 51,1 % firemní produkce realizováno formou železničních zakázek. Inspection, as amended: c) work to ensure the stability of underground spaces; e) earth moving work carried out using machinery and explosives, if more than 100,000m 3 of debris is moved at one site, with the exception of building foundation work; f) drilling of wells of more than 30m depth for purposes other than activities set out in Sections 2 and 3; h) work to make old or abandoned mines accessible and to maintain them in a safe condition; i) underground work involving mine and well digging, shaft and tunnel digging as well as the creation of underground spaces exceeding 300m 3 of debris Real estate brokerage Production, installation and repairs of electronic equipment Installation of meters Civil engineering Activities for ČD, a.s. (Czech Railways), in the following extent: 1. Repairs and approved modification of railroad vehicles, consisting of the modification of the structure of the vehicle, representing a deviation from the approved state pursuant to Section 62 of Regulation No. 173/1995 Coll., as amended, with regard to specialised railroad vehicles set out below, operated by ČD, a.s. or owned by ČD, a.s., except for activities set out in the co-operation list in Appendix 1 of the Certificate, namely: a) special traction vehicles of MUV 69 types including modifications, b) trailers of type PV and PVK; 2. Surface treatment of specialised traction vehicles of MUV 69 type including modifications within the scope of LAK I, LAK II and LAK III in accordance with approved painting processes; 3. Surface treatment of trailers of type P and PVK within the scope of LAK I in accordance with approved painting processes Technical inspections and testing of certain technological electric equipment in the following scope: railway electrical networks and electrical distribution systems; railway electrical distribution facilities and electrical stations; traction, supply and switching stations; electrical equipment supplied from the traction system; railroad power equipment for safety, communication, fire, signalling and computer technology; spare sources of electric energy for the railway operation; testing room for electrical railroad equipment; equipment for protection against the effects of atmospheric and static electricity Non-scheduled domestic and international passenger bus transportation Trade with electricity Hazardous waste management activities Waste management (except for hazardous waste) Assembly and repairs of specified gas equipment Purchase, sale, storage and import of fuels and lubricants, with the exception of the operation of gas stations and exclusive purchase, sale and storage of fuels and lubricants in consumer packaging up to 50 kg per package Book-keeping, keeping of tax records Architectural studies Leasing of movables Transhipment centre and warehouse services Painting and glass making Business, financial, organisational and economic advisory activities The main activities of the Company consist of the comprehensive supply of construction work in the field of railroad, road and civil engineering, ground structures and reclamation. In the relevant period approximately 51.1% of the Company s capacity was used for railroad construction engagements. 4

7 HISTORIE SPOLEČNOSTI HISTORY OF THE COMPANY Akciová společnost OHL ŽS, a.s. (do ŽS Brno, a.s.) je přímým nástupcem státního podniku Železniční stavitelství Brno. Tento podnik vznikl v roce 1952 a jeho posláním bylo zajišťovat stavební práce pro tehdejší Československé státní dráhy, tedy výstavbu, rekonstrukce a opravy železničních tratí a budov. V roce 1971 byl podnik začleněn do výrobně-hospodářské jednotky Železníčne stavebníctvo se sídlem v Bratislavě. Uprostřed roku 1991 byla tato jednotka zrušena a po devíti měsících fungování samostatného podniku byl státní podnik Železniční stavitelství Brno ke dni 1. dubnu 1992 transformován na akciovou společnost. Ta po ukončení první vlny kupónové privatizace získala své první vlastníky. V roce 1992 měla společnost okolo vlastníků, v současné době jich má 583. Majoritním vlastníkem je velká španělská stavební společnost Obrascón Huarte Lain, S.A., která částečně přímo, a hlavně prostřednictvím české stavební společnosti ŽPSV a.s. vlastní 97,7 % akcií OHL ŽS, a.s. Vnitřní organizace společnosti zaznamenala od doby privatizace bouřlivý rozvoj. Od 35 podnikatelských středisek ( ) přes 17 divizí ( ) a čtyři závody ( ) dospěla k současné struktuře obsluhy dvou velkých segmentů trhu. Své obchodní, výrobní a ekonomické funkce plnil v roce 2006 v segmentu dopravních staveb závod 20 (železniční stavitelství) a závod 30 (inženýrské stavby a silnice), v segmentu pozemních staveb závod 40 (pozemní stavitelství). Celofiremní funkce, především strategické, finanční, metodické a kontrolní, plní ředitelství společnosti. Stejně bouřlivý byl i obchodní vývoj společnosti. V roce 1992 zde byla vcelku nevýznamná brněnská stavební společnost s ročním obratem okolo 500 mil. Kč, v současné době je OHL ŽS, a.s. pátou největší stavební společností v České republice, jejíž tržby dosáhly v roce 2006 téměř 9 miliard Kč. Společnost OHL ŽS, a.s. v současnosti provádí stavby nejen v Česku a na Slovensku, ale i v Bulharsku, Maďarsku, Chorvatsku, Černé Hoře, Řecku a Ázerbajdžánu. OHL ŽS, a.s. (ŽS Brno, a.s. until 27 March 2006), a joint stock company, is the direct successor of the state enterprise Železniční stavitelství Brno. This enterprise was established in 1952 and the business objectives thereof were construction, repair and modernisation of both railroad tracks and buildings for the then Czechoslovak State Railways. The state enterprise Železniční stavitelství Brno was a part of the production and economic unit of Železničné stavebníctvo Bratislava from In mid 1991, the production and economic unit was dissolved and Železniční stavitelství Brno operated as an independent state enterprise for the period of nine months. As at 1 April 1992, the state enterprise was transformed into a joint stock company, which was included in the first wave of the voucher privatisation. After the completion of the privatisation in 1992, the Company had approximately 4,200 individual owners. Currently, there are 583 of them. The major Spanish construction company OHL is the majority owner of the Company, holding, partly directly and partly through the Czech construction company ŽPSV a.s., 97.7% of the stock of OHL ŽS, a.s. The Company has undergone a large-scale internal reorganisation since its privatisation: from 35 business centres ( ) through 17 divisions ( ) and four plants ( ) to the current structure that provides services to two large market segments. The sales, production and economic function in the respective segments are performed as follows: by Plant 20 (Railroad Structures) and Plant 30 (Road and Civil Engineering) in the transport structure segment and Plant 40 (Ground Structures) in the ground structure segment. The company-wide functions, namely the strategic, financial, methodological and controlling functions, are provided for by the Company s board of management. The Company s development from the sales perspective was also dramatic. In 1992, it was a relatively unimportant construction firm from Brno with an annual turnover of CZK 500 million. Currently, OHL ŽS is the fifth largest Czech construction company reporting a turnover of nearly CZK 9 billion. The Company operates not only in the Czech and Slovak Republics, but also in Bulgaria, Hungary, Croatia, Montenegro, Greece and Azerbaijan. 5

8 SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE ING. MICHALA ŠTEFLA STATEMENT OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER MICHAL ŠTEFL Vážení Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, vážení spolupracovníci, rok 2006 považuje naše akciová společnost podle dosažených tržeb za dosud obchodně a realizačně nejúspěšnější rok v její historii. Z hlediska makroekonomických souvislostí naše činnost jak v České republice, tak i v zahraničí probíhala v relativně příznivých podmínkách, kdy se země střední a východní Evropy snaží v oblasti dopravní infrastruktury věcně realizovat svůj vstup do Evropy a výrazně zkvalitnit svoji dopravní i ekologickou infrastrukturu. Rovněž objemy investovaných prostředků do administrativních a komerčních projektů a dalších veřejných i privátních investic dosahují ročně enormní výše vysoce přesahující úroveň 300 mld. Kč v České republice. Je potřeba říci, že nastoupila etapa postupného zvyšování úrokových sazeb. Tento jev přichází ve chvíli, kdy je naše společnost finančně poměrně dobře saturována. Přístup k finančním zdrojům je pro fungující podnikatelské subjekty v zásadě bezproblémový. Přestože bylo možné, jak v České republice, tak na Slovensku, zaregistrovat po dobu několika měsíců politickou nestabilitu, nebylo na přístupu veřejných a soukromých investorů (zahraničních i domácích) zaznamenáno žádné zásadní rozhodnutí, které by směřovalo k utlumení investičního procesu v zemích střední Evropy. V těchto poměrně příznivých podmínkách dosáhla akciová společnost OHL ŽS více než 20% nárůstu tržeb, což výrazně překračuje odvětvový průměr. Z objemu tržeb dosahujících úrovně téměř 9 mld. Kč vykázaných v systému mezinárodních účetních standardů, patří podíl 51% na celkové firemní produkci železničnímu segmentu, téměř 26% tvoří pozemní stavby a zbývajících 23% pak segment inženýrských a silničních staveb. Nejvýraznější dynamiku růstu tržeb (více než 50%) zaznamenaly inženýrské a silniční stavby, což je pro naši společnost potěšující, neboť se jedná o obor, který bychom rádi zásadním způsobem rozvinuli. Došlo také k více než dvojnásobnému nárůstu objemu zahraničních zakázek, které v loňském roce tvořily již více než čtvrtinový podíl na celkových tržbách společnosti. Nejvýznamnější podíl na celkových ročních tržbách OHL ŽS, a.s. ze zahraničních zakázek byl realizován na Slovensku (více než polovina celkového ročního objemu tržeb realizovaných v zahraničí), zajímavé jsou i podíly zemí bývalé Jugoslávie, Ázerbajdžánu, Maďarska. Velmi potěšující je nárůst zásoby práce, který dává naší společnosti významnou míru stability. Objem přesahující 13 mld. Kč, který tvořil zásobu práce ke konci roku 2006, dává značné předpoklady, že bude zachycen další velmi dynamický růst objemu ročních tržeb firmy pro rok 2007 ten by měl přesáhnout 11 mld. Kč. Dear shareholders, business partners and colleagues, Based on revenue, 2006 is considered the most successful year in the Company s history. Our operations took place under relatively favourable conditions in the Czech Republic and abroad, since Central and Eastern European countries are trying to realise their adhesion to Europe in the area of transport infrastructure and to boost the quality of their transport and environmental infrastructure. The volume of investment in administrative and commercial projects and other public and private investment is very high every year and significantly exceeds CZK 300 billion in the Czech Republic. Let me point out that the time for a gradual increase in interest rate has come. It has come in a moment when the financial position of the Company is relatively good. Ongoing businesses have relatively easy access to funding. Despite the political instability that both the Czech Republic and Slovakia went through for several months, there were no signs of a decrease in the investment process in Central Europe, neither by public nor private (foreign and local) investors. Under these, relatively favourable conditions, OHL ŽS s revenue increased by 20%, which is significantly higher than the industry average. The Company posted revenue totalling nearly CZK 9 billion under IFRS, of which 51% was made by the railroad segment, almost 26% by the ground structure segment and the remaining 23% by the ground and road construction project segment. The engineering and road construction project segment was the fastest growing segment (over 50%), which is good news, because we would like to launch a significant develop of this segment. There was also a more than two-fold increase in foreign engagements which accounted for more than one quarter of the Company s revenue in the previous year. The most important share in the Company s total annual revenue was made in Slovakia (more than a half of the total annual revenue abroad), but the share in the former Yugoslav republics, Azerbaijan and Hungary is also promising. The increase in volume of work, which provides the Company with stability, is also very satisfying. The volume of work exceeded CZK 13 billion at the end of 2006 which provided a significant opportunity for dynamic growth in annual revenues of the Company which should exceed CZK 11 billion in

9 V ekonomických ukazatelích došlo ve srovnání s rokem 2005 k výraznému nárůstu zisku z provozní činnosti o více než 40%, zisk za běžné období se zvýšil o více než 60%. Negativním jevem by se mohlo zdát zvýšení hodnoty aktiv a pasiv, tato skutečnost však byla způsobena nárůstem finančních prostředků, což svým způsobem koresponduje s nárůstem tržeb. Oproti roku 2005 došlo ke snížení hodnoty stálých aktiv jako důsledek dlouhodobě realizovaného investičního programu prodeje majetku nepotřebného pro podnikání v oblasti stavebnictví. V roce 2006 společnost pochopitelně také investovala finanční prostředky do modernizace a pořízení majetku v podstatné míře byly využity vlastní zdroje, menší část byla realizována formou leasingu. V personální oblasti a oblasti systémů řízení došlo ke zjednodušení modelu řízení firmy, a to soustředěním výrobních činností firmy do dvou závodů závodu Dopravní stavby ( vznikl počátkem roku 2007 sloučením závodu Železniční stavitelství a závodu MOSAN) a závodu Pozemní stavitelství. Do organizace řízení staveb byly vneseny kvalitativně nové prvky, a to dokončením procesu implementace systému APO, který zavádí model vstřícného plánování na úrovni řízení projektů. Nárůstem kvantitativních i kvalitativních ukazatelů dochází k posílení pozice naší firmy jako páté nejvýznamnější stavební společnosti na stavebním trhu v České republice. Změna názvu společnosti z ŽS Brno, a.s. na OHL ŽS, a.s. v prvním čtvrtletí roku 2006 by měla charakterizovat spojení vlastních zkušeností a tradic, které společnost získala během svého vývoje, s mezinárodním potenciálem španělské skupiny OHL, využití jejích referencí, výrobně-technického potenciálu i finančních možností především v oblasti realizace projektů v systému PPP ( Public Private Partnership), tj. koncesní formou, které OHL úspěšně realizuje ve Španělsku a v zemích Latinské Ameriky. In 2006, there was a major year-on-year increase in operating activity (more than 40%), the income increased by more than 60% in the current period. The increase in the value of assets and liabilities might seem negative, however, this is due to the increase in funds, which is in line with the increase in revenue. Compared to 2005, there was a decrease in the value of non-current assets as a result of a long-term investment programme the sale of assets not used in the construction business. In 2006, the Company also made investments in modernisation and acquisition of new assets, primarily using its own funds and to a lesser extent, leasing. The system of administration of the Company was simplified production was concentrated in two plants: Transport Structures (Dopravní stavby; was formed by the merger of the Railroad Structures Plant (Železniční stavitelství) and the MOSAN Plant in early 2007) and Ground Structures (Pozemní stavitelství). New elements have been introduced in the administration of construction projects the completion of the implementation of the APO system which introduces a model of co-operative planning of project administration. The increase of quantitative and qualitative figures enhances our position as the fifth most significant construction company on the Czech market. The change of name from ŽS Brno, a.s. to OHL ŽS, a.s. in the first quarter of 2006 should be a symbol of the merger of experience and tradition gained by the Company during its evolution with the international potential of the OHL Group, e.g. the use of its recommendations, production-technical potential and financial strengths, primarily in PPP projects, i.e. procurement contracts carried out by the Group in Spain and Latin America. Ing. Michal Štefl předseda představenstva a generální ředitel Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Director 7

10 8

11 ÚDAJE O STATUTÁRNÍCH ORGÁNECH, DOZORČÍCH ORGÁNECH A VEDOUCÍCH PRACOVNÍCÍCH SPOLEČNOSTI INFORMATION ON STATUTORY AND SUPERVISORY BODIES AND MANAGEMENT PŘEDSTAVENSTVO Představenstvo se skládá ze 7 členů, kteří volí ze svých členů předsedu, prvního a druhého místopředsedu. Funkční období členů představenstva je 5 let. Opětovná volba je možná. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti, jedná jejím jménem a zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti. Člen představenstva nesmí být zároveň členem dozorčí rady společnosti. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou společnosti. BOARD OF DIRECTORS The Board of Directors is composed of seven members who elect the Chairman, the First Vice-Chairman and the Second Vice- Chairman. Members of the Board of Directors are elected for a five-year term. Re-election is possible. The Board of Directors is the statutory body of the Company; it directs the Company s activities, acts on behalf of the Company and ensures business management of the Company, including proper book-keeping. A member of the Board of Directors may not also be a member of the Supervisory Board of the Company. Members of the Board of Directors are elected and removed by the Supervisory Board of the Company. Ing. Michal Štefl předseda představenstva Pracovní adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné: Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s., IČ předseda dozorčí rady SLOVENSKÉ TUNELY a.s. IČ předseda dozorčí rady PARKING CZ, a.s., IČ předseda dozorčí rady BRNO PARKING, a.s., IČ člen dozorčí rady Traťová strojní společnost, a.s., IČ člen dozorčí rady Michal Štefl Chairman of the Board of Directors Work Address: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that are important for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s., corporate ID: Chairman of the Supervisory Board SLOVENSKÉ TUNELY a.s., corporate ID: Chairman of the Supervisory Board PARKING CZ, a.s., corporate ID: Chairman of the Supervisory Board BRNO PARKING, a.s., corporate ID: Member of the Supervisory Board Traťová strojní společnost, a.s., corporate ID: Member of the Supervisory Board Ing. František Ledabyl 1. místopředseda představenstva Pracovní adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné: ŽS Brno, a.s., IČ předseda dozorčí rady Investmanagement s.r.o., IČ jednatel František Ledabyl First Vice-chairman of the Board of Directors Work Address: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that are important for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: OHL ŽS, a.s., ID Chairman of the Supervisory Board Investmanagement s.r.o., corporate ID: Statutory Executive Ing. Ladislav Patlich 2. místopředseda představenstva Pracovní adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné: PARKING CZ, a.s., IČ člen představenstva Ladislav Patlich Second Vice-chairman of the Board of Directors Work Address: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that are important for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: PARKING CZ, a.s., corporate ID: Member of the Board of Directors 9

12 Ing. Josef Martinovský člen představenstva a výkonný ředitel pro pozemní stavby Pracovní adresa: OHL ŽS, a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3 Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné: nejsou vykonávány Josef Martinovský Member of the Board of Directors and Executive Director for Ground Structures Work Address: OHL ŽS, a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3 Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that are important for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: N/A Manuel Viciana Pedrosa člen představenstva Pracovní adresa: OHL Central Europe, a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3 Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné: Obrascón Huarte Lain, S.A., Španělské království ředitel mezinárodní oblasti 4 ( střední a východní Evropa) Rentia Invest, a.s., IČ předseda představenstva ŽPSV a.s., IČ: předseda představenstva OHL Central Europe, a.s., IČ člen představenstva a generální ředitel Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s., IČ místopředseda dozorčí rady Manuel Viciana Pedrosa Member of the Board of Directors Work Address: OHL ŽS, a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3 Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that are important for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: Obrascón Huarte Lain, S.A., Spain Manager of international area 4 (Central and Eastern Europe) Rentia Invest, a.s., corporate ID: Chairman of the Board of Directors ŽPSV a.s., corporate ID: Vice-Chairman of the Board of Directors OHL Central Europe, a.s., corporate ID: CEO Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s., corporate ID: Vice- Chairman of the Supervisory Board Václav Bartoněk člen představenstva Pracovní adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné: TOMI-REMONT a.s., IČ místopředseda představenstva Železničné stavebníctvo Bratislava, IČ místopředseda představenstva Traťová strojní společnost, a.s., IČ člen dozorčí rady Václav Bartoněk Member of the Board of Directors Work Address: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that are important for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: TOMI-REMONT a.s., corporate ID: Vice-Chairman of the Board of Directors Železničné stavebníctvo Bratislava, corporate ID: Vice-Chairman of the Board of Directors Traťová strojní společnost, a.s., corporate ID: Member of the Supervisory Board Paolo Bee člen představenstva Pracovní adresa: OHL Central Europe, a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3 Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné: OHL Central Europe, a.s., IČ finanční ředitel ŽPSV a.s., IČ člen představenstva Paolo Bee Member of the Board of Directors Work Address: OHL ŽS, a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3 Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that are important for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: OHL Central Europe, a.s., corporate ID: CFO ŽPSV a.s., corporate ID: Member of the Board of Directors 10

13 DOZORČÍ RADA Dozorčí rada má 6 členů. Z tohoto počtu čtyři členy volí valná hromada a dva členy volí zaměstnanci společnosti. Členové dozorčí rady jsou voleni na dobu pěti let. Opětovná volba je možná. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. Svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na takto svolané valné hromadě navrhuje potřebná opatření. Projednává podnikatelské záměry společnosti včetně finančních plánů, rozpočtů, organizační struktury a jejich změn. Vyjadřuje se ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za uplynulý rok, kterou předkládá představenstvo valné hromadě. Je povinna seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti ve formě zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady. Kontroluje, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností. Kontroluje, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Dohlíží na výkon působnosti představenstva. Odvolává a volí členy představenstva. Účastní se valné hromady. Přezkoumává zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou zpracovanou představenstvem společnosti a o přezkoumání informuje valnou hromadu. SUPERVISORY BOARD The Supervisory Board consists of six members out which four members are elected by the General Meeting and two members are elected by the employees of the Company. Members of the Supervisory Board are elected for a five-year term. Re-election is possible. The Supervisory Board appoints its Chairman out of its members. The Supervisory Board reviews ordinary, extraordinary and consolidated financial statements, as well as interim financial statements, if applicable, and the proposed distribution of profit and settlement of a loss and shall submit its statement to the General Meeting. It shall convene the General Meeting whenever interests of the Company so require and proposes necessary measures at the General Meeting so convened. It shall discuss business plans of the Company, including financial projections, budgets, organisational structure, and amendments thereto. It shall issue a statement on the Report on business activities of the Company and Report on Operations and Assets for the previous year submitted by the Board of Directors to the General Meeting. It is obliged to inform the General Meeting on the findings of its supervisory activities by way of a Report on Supervisory Activities of the Supervisory Board. It shall inspect whether the accounting books of the Company are duly maintained and reflect the actual state of affairs. It shall inspect whether business activities of the Company are carried out in compliance with legal regulations, the Articles of Association and instructions of the General Meeting. It shall remove and elect members of the Board of Directors. It shall review the activities undertaken by the Board of Directors. It shall attend the General Meeting. It shall review the Report on Relations between the Controlling Entity and the Controlled Entity and on Relations between the Controlled Entity and Other Entities Controlled by the same Controlling Entity prepared by the Board of Directors of the Company and shall inform the General Meeting on the results of the review. Francisco Marín Andrés předseda dozorčí rady Pracovní adresa: Obrascón Huarte Lain, S.A., Gobelas 35-37, El Plantío, Madrid, Španělské království Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné: Obrascón Huarte Lain, S.A., Španělské království generální ředitel mezinárodního stavitelství Rentia Invest, a.s., IČ předseda dozorčí rady ŽPSV a.s., IČ předseda dozorčí rady OHL Central Europe, a.s., IČ předseda dozorčí rady Francisco Marín Andrés Chairman of the Supervisory Board Work Address: Obrascón Huarte Lain, S.A., Gobelas 35-37, El Plantío, Madrid, Spain Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that are important for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: Obrascón Huarte Lain, S.A., Spain President of International Construction Rentia Invest, a.s., corporate ID: Chairman of the Supervisory Board ŽPSV a.s., corporate ID: Chairman of the Supervisory Board OHL Central Europe, a.s., corporate ID: Chairman of the Supervisory Board 11

14 Ing. Jaroslav Šandr člen dozorčí rady Pracovní adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné: nejsou vykonávány Ing. Vojtěch Knop-Kostka člen dozorčí rady Pracovní adresa: Politických vězňů 736/1a, Olomouc Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné: nejsou vykonávány Arturo Agulló Jaramillo člen dozorčí rady Pracovní adresa: Obrascón Huarte Lain, S.A., Gobelas 35-37, El Plantío, Madrid, Španělské království Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné : Obrascón Huarte Lain, S.A., Španělské království vedoucí právního oddělení v rámci mezinárodního stavitelství Rentia Invest, a.s., IČ člen dozorčí rady ŽPSV a.s., IČ člen dozorčí rady OHL Central Europe, a.s., IČ člen dozorčí rady Ignacio Martinez Esteban člen dozorčí rady Pracovní adresa: Obrascón Huarte Lain, S.A., Gobelas 35-37, El Plantío, Madrid, Španělské království Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné: Obrascón Huarte Lain, S.A., Španělské království ekonomický a finanční ředitel mezinárodního stavitelství Rentia Invest, a.s., IČ člen dozorčí rady ŽPSV a.s., IČ člen dozorčí rady OHL Central Europe, a.s., IČ člen dozorčí rady Jaroslav Šandr Member of the Supervisory Board Work Address: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that are important for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: N/A Vojtěch Knop-Kostka Member of the Supervisory Board Work Address: Politických vězňů 736/1a, Olomouc Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that are important for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: N/A Arturo Agulló Jaramillo Member of the Supervisory Board Work Address: Obrascón Huarte Lain, S.A., Gobelas 35-37, El Plantío, Madrid, Spain Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that are important for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: Obrascón Huarte Lain, S.A., Spain Manager of the Legal Department of International Construction Rentia Invest, a.s., ID member of the Supervisory Board ŽPSV a.s., ID member of the Supervisory Board OHL Central Europe, a.s., ID member of the Supervisory Board Ignacio Martínez Esteban Member of the Supervisory Board Work Address: Obrascón Huarte Lain, S.A., Gobelas 35-37, El Plantío, Madrid, Spain Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that are important for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: Obrascón Huarte Lain, S.A., Spain President of International Construction Rentia Invest, a.s., ID member of the Supervisory Board ŽPSV a.s., ID member of the Supervisory Board OHL Central Europe, a.s., ID member of the Supervisory Board Jiří Cenek člen dozorčí rady Pracovní adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné: nejsou vykonávány Jiří Cenek Member of the Supervisory Board Work Address: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that are important for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: N/A 12

15 VEDENÍ SPOLEČNOSTI V čele společnosti stojí generální ředitel, který přímo řídí odborné ředitele, kterými jsou: finanční ředitel řídí úsek Finanční a ekonomický marketingový a obchodní ředitel řídí úsek Marketing a obchod Se změnou organizační struktury společnosti platnou od byla zrušena funkce personálního a správního ředitele. výkonné ředitele, kterými jsou: výkonný ředitel pro pozemní stavby odpovědný za segment pozemních staveb, od pověřený řízením závodu Pozemní stavitelství výkonný ředitel pro dopravní stavby odpovědný za segment dopravních staveb, od pověřený řízením závodu Dopravní stavby Generální ředitel, odborní ředitelé řídící úseky ředitelství společnosti a výkonní ředitelé tvoří vrcholové vedení společnosti: Ing. Michal Štefl generální ředitel Ing. František Ledabyl marketingový a obchodní ředitel (do zastával funkci personálního a správního ředitele) Ing. Ladislav Patlich finanční ředitel Ing. Josef Martinovský výkonný ředitel pro pozemní stavby Václav Bartoněk výkonný ředitel pro dopravní stavby MANAGEMENT OF THE COMPANY Chief Executive Officer is the head of the Company who manages directly: Directors of Headquarter Divisions: Chief Financial Officer heading the Finance and Economic Division Marketing and Sales Director heading Marketing and Sales The position of HR and Administrative Director was cancelled in connection with the change in the organisational structure as of 1 February Executive Directors: for Ground Structures who is responsible for the ground structure segment and in charge of the Ground Structures Plant since 1 February 2007 for Transport Structures who is responsible for the transport structure segment and in charge of the Transport Structures Plant since 1 February 2007 Top management of the Company consists of the Chief Executive Officer, Directors managing headquarter divisions and Executive Directors. Michal Štefl Chief Executive Officer František Ledabyl Marketing and Business Director (HR and Administrative Director until 31 January 2007) Ladislav Patlich Chief Financial Officer Josef Martinovský Executive Director for Ground Structures Václav Bartoněk Executive Director for Transport Structures 13

16 Do změny organizační struktury společnosti platné od tvořili vrcholové vedení společnosti také ředitelé závodů: Ing. Josef Rezek - ředitel závodu Železniční stavitelství (do ) Pracovní adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné: SANRE, spol. s r.o., IČ jednatel Before the change in the organisational structure effective from 1 February 2007, management also included the following plant directors: Josef Rezek Director of the Railroad Structures Plant (until 31 January 2007) Work Address: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that are important for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: SANRE, spol. s r.o., ID Executive Director Ing. Milan Raška ředitel závodu MOSAN (do ) Pracovní adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné: nejsou vykonávány Členové představenstva, dozorčí rady a členové vrcholového vedení společnosti OHL ŽS, a.s. oznámili emitentovi OHL ŽS, a.s., že neexistují střety zájmů mezi povinnostmi k emitentovi a jejich soukromými zájmy nebo jinými povinnostmi. Milan Raška Director of the MOSAN Plant (until 31 January 2007) Work Address: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that are important for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: N/A Members of the Board of Directors, the Supervisory Board and senior management of OHL ŽS, a.s. told the issuer OHL ŽS, a.s. that there were no conflicts of interest between the responsibilities to the issuer and their public interests or other responsibilities. 14

17 15

18 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE COMPANY PLATNÁ K TILL 31 DECEMBER 2006 VALNÁ HROMADA GENERAL MEETING DOZORČÍ RADA SUPERVISORY BOARD PŘEDSTAVENSTVO BOARD OF DIRECTORS ÚSEK GŘ CEO S OFFICE úsek Personální a správní Human Resource and Administration úsek Finanční a ekonomický Financial and Economic Division úsek Marketing a obchod Marketing and Sales Division organizační útvar branch DOPRAVNÍ STAVBY organizační útvar branch POZEMNÍ STAVBY závod 20 plant 20 ŽELEZNIČNÍ STAVITELSTVÍ závod 30 plant 30 MOSAN závod 40 plant 40 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 16

19 PLATNÁ K FROM 1 FEBRUARY 2007 VALNÁ HROMADA GENERAL MEETING DOZORČÍ RADA SUPERVISORY BOARD PŘEDSTAVENSTVO BOARD OF DIRECTORS ÚSEK GŘ CEO S OFFICE úsek Finanční a ekonomický Financial and Economic Division úsek Marketing a obchod Marketing and Sales Division organizační útvar branch DOPRAVNÍ STAVBY organizační útvar branch POZEMNÍ STAVBY závod 20 plant 20 DOPRAVNÍ STAVBY závod 40 plant 40 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 17

20 ORGANIZAČNÍ SLOŽKY BRANCHES ZÁVOD ŽELEZNIČNÍ STAVITELSTVÍ Jako samostatný závod vznikl dne novým organizačním uspořádáním z divizí TAPS Brno, TAPS Ostrava, divize Dílny a doprava a stávajících středisek výstavby. K byla do závodu Železniční stavitelství transformována dřívější organizační jednotka závod Energetické a ekologické stavitelství jako divize Technologie. Od byl spolu se závodem MOSAN součástí organizačního útvaru dopravní stavby. Základní činnost závodu zahrnovala: komplexní stavby a rekonstrukce železničního svršku a spodku stavbu a rekonstrukce tramvajových drah a kolejových vleček engineering pro železniční stavby, zpracování technicko provozní dokumentace zakázky, zavádění moderních, progresivních technologií železničního svršku a spodku výkony a pronájem široké palety silniční mechanizace a traťových strojů, včetně jejich servisu speciální technologické postupy železničního svršku a spodku opravy motorových vozidel, drobných mechanizovaných stavebních a traťových strojů dodávky staveb, včetně vývoje a realizace elektrotechnologií řídící systémy elektro elektromontážní práce výrobu rozvaděčů Podnikatelský záměr závodu Železniční stavitelství byl orientován na: tuzemský trh segment železniční stavby: modernizace železničních koridorů rekonstrukce železničních tratí segment ostatní stavební: tramvajové tratě vlečky segment elektro: napájecí systémy pro železnice a dopravní podniky úsporné energetické programy zahraniční trh segment železniční stavby: rekonstrukce železničních tratí segment elektro: napájecí systémy ŽELEZNIČNÍ STAVITELSTVÍ PLANT (RAILROAD STRUCTURES) The plant was established as a separate branch on 1 January 2000 upon reorganisation from the following divisions: TAPS Brno, TAPS Ostrava, the Workshops and Transport Division and the existing construction centres. As of 1 January 2005, the former branch, Power and Environmental Engineering, was incorporated into the Railroad Structures Plant as the Technology division. Since 1 May 2005, the Railroad Structures and the MOSAN Plants have been part of the Transport Structures Plant. Key activities of the Railroad Structures Plant included: Complex structures and renovation of railroad substructures and superstructures Construction and renovation of tram lines and railroad sidings Railroad engineering, preparation of technical and operating documentation of projects, implementation of modern progressive technologies for railroad substructures and superstructures Operating, maintenance and leasing of a wide variety of road and railroad machinery Specialised technological processes relating to railroad substructures and superstructures Repairs of motor vehicles, small-scale construction machinery and railroad machinery Construction work including the development and implementation of electrical Technologies Electric management systems Electric assembly work Production of distributors The business plan of the Railroad Structure Plant focuses on: the local market railroad structure segment: modernization of railroad corridors railroad renovation other cstructure segment: tram lines railroad sidings electrical work segment: supply systems for railroads and transport enterprises energy-saving schemes the foreign market railroad structure segment: railroad renovation electrical work segment: supply systems 18

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS 01 Základní údaje o společnosti General Information 002 02 Významné momenty roku 2007 a 2008 do uzávěrky výroční zprávy Significant Moments of 2007 And 2008

Více

Výroční zpráva Annual Report 2005

Výroční zpráva Annual Report 2005 Výroční zpráva Annual Report 2005 Výroční zpráva Annual Report Obsah Contents 1 Základní údaje o společnosti 002 General Information 2 Historie společnosti 005 History of the Company 3 Slovo předsedy představenstva

Více

CZECH REPUBLIC CANADA USA SPAIN QUATAR MEXICO ARGENTINA CHILE BRAZIL PERU

CZECH REPUBLIC CANADA USA SPAIN QUATAR MEXICO ARGENTINA CHILE BRAZIL PERU CZECH REPUBLIC CANADA USA MEXICO SPAIN ALGIERS QUATAR TURKEY ARGENTINA CHILE BRAZIL PERU VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Pokud v textu není uvedeno jinak, jsou hodnoty vyjádřeny v IFRS. Data vykazována dle

Více

Výroční zpráva 2010 Annual report 2010

Výroční zpráva 2010 Annual report 2010 Výroční zpráva 2010 Annual report 2010 Pokud v textu není uvedeno jinak, jsou hodnoty vyjádřeny v IFRS. Data vykazovaná dle CAS nebyla auditována. Unless specified otherwise hereinafter, the values are

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Výroční zpráva Annual Report 2011

Výroční zpráva Annual Report 2011 1 Výroční zpráva Annual Report 2011 2 001 Výroční zpráva Annual Report 002 Obsah Contents Základní údaje o společnosti General Information Historie společnosti The Company s History 004 008 Zpráva představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 CONTENTS Obsah 2012 Základní údaje o společnosti General Information about the Company 004 Aktivity v oblasti

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 002 TRŽBY SPOLEČNOSTI OBSAH TABLE OF CONTENTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI GENERAL INFORMATION

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2010 až 31.3.2010 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ANNUAL REPORT //

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ANNUAL REPORT // VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ANNUAL REPORT // VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ANNUAL REPORT obsah // content Úvodní slovo generálního ředitele 3 Základní údaje o Společnosti 5 Statutární orgány 7 Organizační struktura 15 Údaje

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená na mimořádné valné hromadě konané dne 31. srpna 2006 v salonku Panorama hotelu Amber Hotel Černigov v Hradci Králové Představenstvo

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490 i;,.--{--- " Signatrii EA MLA Ceskf institut pro akreditaci, o.p.s. Ol5anski 54/3, 130 00 Praha 3 WdAvit v souladu s $ 16 zakona C, 22/1997 Sb., a technickich pozadavcich na vjrobky, ve zlrdui pozddjsich

Více

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI Ovládající osoba: OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A., Paseo Castellana 259 Portal D, Torre Espacio, 28046 Madrid,

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2012 až 30.9.2012 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 1, Praha Další pokles cen zemědělských a průmyslových výrobců Indexy cen výrobců únor 15.3. Meziměsíčně klesly ceny zemědělských i průmyslových výrobců

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Vlastnická struktura českých stavebních společností

Vlastnická struktura českých stavebních společností Vlastnická struktura českých stavebních společností 126MPO - Management podniku Bc. Jan Veleba Právní formy vlastnictví podniku a) podniky jednotlivce (živnosti) b) obchodní společnosti (osobní) c) obchodní

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street 03 OBSAH CONTENT 04 HISTORIE RUSTONKY HISTORY OF RUSTONKA 07 O PROJEKTU ABOUT THE PROJECT 08 LOKALITA LOCALITY 09 SPÁDOVÁ OBLAST Catchment Area 10 SITUACE LAYOUT 11 TABULKA PLOCH TABLE OF AREAS 12 2. PODZEMNÍ

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ Běžném Minulém RESULT IN THE ACCOUNTING PERIOD Current Previous

SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ Běžném Minulém RESULT IN THE ACCOUNTING PERIOD Current Previous PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2010 DO 31. PROSINCE 2010 CASH-FLOW STATEMENT FOR THE PERIOD BETWEEN JANUARY 1, 2010 AND DECEMBER 31, 2010 (v celých tisících Kč) (in thousands CZK) SKUTEČNOST

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00

United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00 United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00 IČ/Company identification number: 27 38 66 43 DIČ/Tax identification number: CZ27386643 Tel./Phone: +420 221 666 222 Fax/Fax: +420 221

Více

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 PLATOVÝ Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 Hays Czech Republic, March 2012 ACCOUNTANCY & FINANCE PLATOVÝ PRŮZKUM Základní měsíční mzdy v českých korunách na plnoúvazkové pozice v oboru ACCOUNTANCY

Více

Lucie Ročková 2013/2014

Lucie Ročková 2013/2014 Lucie Ročková 2013/2014 Fyzická osoba Obchodní společnost v.o.s. - k.s. - s.r.o. - a.s. - družstvo Vlastnická struktura Vlastnická struktura jednotlivých stavebních firem působící v ČR hraje v současné

Více

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Report on Relationships between the Related Parties of the Company ZPRÁVA SPOLEČNOSTI O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI (pro účetní období končící 31. prosincem

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006,

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006, L 396/852 CS Úřední věstník Evropské unie 30.12.2006 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti Petr Švec Generální ředitel 2 EP ENERGY TRADING, a.s. Sídlo Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 Identifikace IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643 ID RÚT: 810, EIC kód: 27XG---UET-----U

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

... Obsah / Contents. I. Úvod / Introduction... 2. Textová část výroční zprávy / Annual Report

... Obsah / Contents. I. Úvod / Introduction... 2. Textová část výroční zprávy / Annual Report ........................................................................ Obsah / Contents I. Úvod / Introduction............................................................................ 2 II. Textová

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Certain Security Holders of KIT digital, Inc. represented by Lubomír Andrejsek

Certain Security Holders of KIT digital, Inc. represented by Lubomír Andrejsek Lubomir Andrejsek (la@btb.cz) Eberlova 1482 / 17 155 00 Praha Czech Republic Telephone: +420 603 449 134 Facsimile: +420 251 612 831 Hearing Date: August 5, 2013, at 9:30 a.m. Objection Deadline: July

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Venture Kapitál. financování inovativních projektů. Vladislav Jež. Czech Private Equity &Venture Capital Association. Nov 30, 2009 Prague 1

Venture Kapitál. financování inovativních projektů. Vladislav Jež. Czech Private Equity &Venture Capital Association. Nov 30, 2009 Prague 1 Venture Kapitál financování inovativních projektů Vladislav Jež Czech Private Equity &Venture Capital Association Nov 30, 2009 Prague 1 Financování růstu společnosti (early stage, inovativní) Vlastní zdroje

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2008 Obecná čast / Common part Úvodní slovo generálního ředitele 4 Introduction by the CEO Základní údaje o Společnosti 8 General Information

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2005 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 Základní údaje o společnosti 3 Statutární orgán: 3 Představenstvo: 3 Dozorčí rada: 3 Činnost společnosti

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1. 1. 2015 až 18. 5. 2015 1 Tato zpráva obsahuje komentovaný výsledek hospodaření, stav majetku a účetní

Více

I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3. II. Údaje o základním kapitálu 3. III. Údaje o cenných papírech 3. IV. Údaje o činnosti 4

I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3. II. Údaje o základním kapitálu 3. III. Údaje o cenných papírech 3. IV. Údaje o činnosti 4 Obsah I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3 II. Údaje o základním kapitálu 3 III. Údaje o cenných papírech 3 IV. Údaje o činnosti 4 V. Údaje o majetku a finanční situaci emitenta 6 VI. Údaje

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 753 51 Teplice nad Bečvou, č.p. 63 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. Popisná část pololetní zprávy 1. Základní údaje o emitentovi 2. Popis podnikatelské činnosti

Více

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000 COMPETENT AUTHORITY responsible for ensuring compliance with Regulation (EC) No 1760/2000 title I is: Ministry of Agriculture of the Czech Republic Těšnov 17 117 05 Prague 1 Czech Republic Contact person:

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 9655

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 9655 Datum zápisu: 26. února 1996 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 9655 Spisová značka: C 9655 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové Obchodní

Více

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ www.pwc.com Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha Seminář pro příjemce z OPPK 24. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program 13.30 13.45 Registrace účastníků

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více