Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 DIPLOMOVÁ PRÁCE Ing. Petr Špaček Brno, 2014

2 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Poděkování Děkuji panu Mgr. Emilovi Vařekovi, MBA řediteli firmy Icontio za podporu a poskytnutí potřebných zdrojů. Dále bych chtěl poděkovat své rodině za podporu a trpělivost. Děkuji také paní Ing. RNDr. Barboře Bühnové, Ph.D. za vedení této práce.

3 Shrnutí Diplomová práce pojednává o problematice projektového řízení. Zaměřuje se na projektovou metodiku PRINCE2. V práci jsou popsány existující nástroje, které slouží pro řízení projektů. Práce analyzuje, navrhuje a následně realizuje informační systém pro podporu projektového řízení podle metodiky PRINCE2 pomocí technologie Microsoft SharePoint, která je v práci popsána z funkčního i vývojářského pohledu. Klíčová slova Projektové řízení, metodiky projektového řízení, PRINCE2, IPMA, PMI, Microsoft SharePoint

4 Obsah 1 Úvod Cíle práce Struktura práce Projektové řízení Terminologie Projekt, program, portfolio Šest parametrů, které je potřeba řídit Metodiky projektového řízení IPMA, ICB PMI, PMBoK OGC, PRINCE Řízení vývoje Plánování projektu Existující řešení Atlassian, JIRA Icontio, PMPortal Oracle, Primavera Ostatní společnosti a produkty Řízení svépomocí Srovnání PRINCE Struktura PRINCE Úrovně řízení Principy Témata Procesy Zahájení projektu Směřování projektu Nastavení projektu Kontrola etapy Řízení dodávky produktu Řízení přechodu mezi etapami Ukončení projektu Zjednodušený popis PRINCE2 projektu a jeho etap Microsoft SharePoint SharePoint SharePoint Online Struktura Oprávnění Způsoby úpravy a vývoje

5 4.5.1 Nastavování Programování PowerShell Analýza systému Specifikace požadavků Funkční požadavky z pohledu PRINCE Funkční požadavky z pohledu portálu Nefunkční požadavky Diagram případů použití Návrh systému Konceptuální diagram Návrh architektury portálu pro SharePoint Objektová vrstva Proces PRINCE Realizace systému Microsoft SharePoint Způsob vývoje Datová vrstva Aplikační vrstva Prezentační vrstva Oprávnění Konfigurace a nasazení Závěr Možnosti dalšího vývoje Přínos a poznatky Literatura Seznam použitých zkratek Seznam příloh

6 1 Úvod Již od počátku rozvoje lidské inteligence bylo zapotřebí, k jejímu úspěšnému fungování, řízení a plánování budoucích kroků. Na počátku spíše vládl neřízený chaos, následovalo přirozené užití selského rozumu, poté si lidé psali poznámky na papír, které později detailně propracovali do komplexních plánů, které byly podkladem pro řízení. Stejné principy jsou využívány i v dnešní době ve firemních prostředích, ve kterých se chceme vyhnout nepřehledné a nekontrolované změti čísel, dokumentů a projektů. Proto je zapotřebí organizaci projektů nastavit určitý rámec a pravidla. Detailní řízení vyžaduje odborníka a existuje celá řada systémů pro jeho podporu. Některé z nich jsou zmíněny v kapitole 2.3 Existující řešení. Vedle výše uvedených přístupů k řízení může existovat i další pohled, který se nesnaží pouze o detailní řízení jednotlivých projektů, a který nenechává rozhodování pouze na zdravém úsudku jednotlivců. Jde o systém, který nabízí pohled na veškeré firemní projekty s určitou abstrakcí. Systém, ve kterém může firma spravovat své portfolio, a kde může mít na jednom místě a v přehledné struktuře přehled o financích a jejich čerpání. Zároveň poskytuje dostatečně detailní pohled na konkrétní projekt tak, aby bylo možné úspěšně rozvrhnout jeho termíny, rizika či zdroje. Nedílnou součástí takového systému je i místo, kde se přehledným způsobem uchovávají důležité dokumenty, ke kterým mají přístup kompetentní uživatelé. Nástupem informačních technologií, počítačů a internetu se naskytla celá řada možností, jak se k plánování, řízení či správě informací a dokumentů postavit. Důležitou skutečností pro to, aby řízení nevypadalo chaoticky neřízeně, je se v těchto možnostech vyznat, správně je využít a vhodně zkombinovat. Aby byl takový systém pro uživatele co nejpohodlnější a přitom co nejužitečnější, je potřeba pravidla navrhnout tak, aby každý uživatel v jakékoliv roli byl schopen tento systém používat, aby byl při práci veden a přitom nemusel být certifikovaným odborníkem, a aby bylo jasné, co od sebe systém i uživatel navzájem požadují. Zároveň není nutné vymýšlet nová pravidla a raději nabídnout osvědčené postupy z praxe, které nabízí různé standardy projektového řízení. Tím se systém odliší od již existujících nástrojů, které zpravidla nabízejí spíše strukturu pro evidenci projektových údajů s více, či méně pokročilou funkcionalitou, ale co už nenabízí, jsou ucelené projektové postupy, které směřují projekty k jejich zdárnému ukončení. 1.1 Cíle práce Cílem této práce je vytvoření právě takového systému, který poskytne jednoduchou kostru, šablonu a srozumitelný postup, jak k problematice řízení firmy přistupovat. Systém má řešit problematiku správy firemního portfolia, přehled projektů, jejich řízení a jejich plánování a v neposlední řadě má plnit funkci místa, kde se budou koncentrovat dokumenty z celé firmy. Systém se nezaměřuje pouze na detail jednoho projektu či programu, ale snaží se zachytit celé firemní portfolio. Také má poskytovat reporty nad projekty. Přehledným způsobem poskytne správu projektu a umožní jednoduché plánování. U jednotlivých projektů umožní určovat členy týmu, zadávat rizika, milníky, úkoly a změnová řízení. Systém má podporovat schvalování nad některými důležitými entitami, mezi které mohou patřit členové projektového týmu, dokumenty či změnová řízení. 7

7 Jednou z nejdůležitějších součástí a výhod navrhovaného systému je práce s dokumenty. Ty musí být vhodně organizovány a musí být dohledatelné. Jelikož se často bude jednat o citlivá data, je třeba zajistit oprávnění podle rolí jednotlivých zaměstnanců. Aby byl systém používaný, je třeba ho přizpůsobit pro každou roli, která jej bude využívat. Zároveň je potřeba klást důraz na co největší přínos pro každou z nich. Vedení firmy využije přehledné reporty, ve kterých na první pohled uvidí stav projektů. Projektový manažer dostane nástroj, přes který může aplikovat projektové řízení. Všichni zaměstnanci pak ocení pořádek v dokumentech a agendu na jednom místě. Administrátor firmy, či IT oddělení využijí možnosti platformy Microsoft SharePoint, která umožňuje řadu pokročilých funkcionalit, jako je zálohování, audit, správa oprávnění, logování chyb a jiné. Navrhované řešení je postaveno na technologii Microsoft SharePoint ve verzi Tato technologie je vybrána z důvodu, že již v základu podporuje řadu funkcí, které by bylo velmi obtížné implementovat. Výsledný produkt bude tedy nástavbou nad touto technologií a bude nad ní vytvářet strukturu projektového portálu s řadou přidaných hodnot. Blíže je tato technologie popsána v kapitole 4. Pro samotnou realizaci je částečně využit projektový portál firmy Icontio s názvem PMPortal. Projektový portál je navržen a implementován pro podporu projektové metodiky PRINCE2 tak, aby aktérům projektového řízení ulehčil práci a pomohl jim aplikovat metodiku PRINCE2 v praxi. 1.2 Struktura práce Následující druhá kapitola se zabývá teorií projektového řízení. Stručně popisuje existující metodiky ICB (IPMA Competence Baseline) od asociace IPMA (International Project Management Association), PMBoK (Project Management Body of Knowledge) od institutu PMI (Project Management Institute) a PRINCE2 (Projects In Controlled Environments 2nd Version) od OGC (Office of Government Commerce). PRINCE2 je detailněji popsán v kapitole třetí. Dále jsou zde popsány existující produkty dostupné na trhu. Třetí kapitola detailněji popisuje projektovou metodiku PRINCE2. Zabývá se jejími principy, tématy a procesy. Kapitola slouží jako teoretický základ pro analýzu a návrh vznikajícího systému. Čtvrtá kapitola pojednává o technologii Microsoft SharePoint. Jsou zde zběžně porovnány její jednotlivé verze, je zde popsána struktura systému a komponenty, které jej tvoří a způsoby, kterými je možné SharePoint přizpůsobit. Následující pátá kapitola je věnována analýze systému, ve které jsou specifikovány funkční i nefunkční požadavky. Ty jsou zde zobrazeny v diagramu případu užití. Šestá kapitola se zabývá návrhem portálu, který vychází z teoretických poznatků o metodice PRINCE2, platformy Microsoft SharePoint a z analýzy požadavků. V sedmé kapitole je popsána realizační fáze, kde se čtenář dozví o využitých technologiích, způsobu vývoje a o problémech, které v průběhu realizace bylo potřeba řešit. V poslední kapitole jsou zhodnoceny dosažené výsledky, možnosti využití a náměty, kterými by se portál mohl dále vyvíjet. Je zde diskutován přínos a poznatky, kterých jsem díky této práci nabyl. 8

8 2 Projektové řízení Tato kapitola seznamuje s teorií projektového řízení. Definuje běžně používané základní pojmy a popisuje metodiky zabývající se touto problematikou. Nakonec porovnává existující systémy pro podporu projektového řízení v organizacích. 2.1 Terminologie Podle PRINCE2 je projektové řízení: plánování, delegování, monitorování a kontrola všech aspektů projektu, a motivací angažovaných osob k dosažení cílů projektu v rámci očekávaných výkonnostních parametrů, kterými jsou čas, náklady, kvalita, rozsah, přínos a rizika. [1 str. 4] Obrázek 2-1: Projektové řízení podle PRINCE2. [1 str. 5] Projektové řízení podle PMBOK (Project Management Body of Knowladge): Je aplikace znalostí, schopností, nástrojů a technik na aktivity projektu, za účelem splnění projektových požadavků. [2 str. 8] Projektové řízení je využíváno pro zvýšení efektivity projektu v organizacích a jiných institucích. Jedná se o způsob, kterým je efektivněji dosahováno cílů projektu. Projektové řízení je využíváno, pokud chceme minimalizovat neúspěch projektu a maximalizovat jeho přínos. Projektové řízení přináší zpravidla doporučené postupy, které vzešly z praxe, a ze kterých vznikly ucelené metodiky, které slouží pro úspěšné vedení projektu od jeho začátku až po jeho konec Projekt, program, portfolio Metodika PRINCE2 definuje tyto pojmy následovně: Projekt je dočasná organizace, která je vytvořena za účelem poskytování jednoho nebo více produktů na základě dohodnutého obchodního případu. [1 str. 3] Program je dočasná flexibilní organizační struktura vytvořená pro koordinaci, řízení a kontrolu implementace souboru souvisejících projektů a opatření, s cílem dodat výstupy a přínosy, které se vztahují ke strategickým cílům organizace. Životní cyklus programu trvá obvykle několik let. [1 str. 309] Portfoliem jsou všechny programy a samostatné projekty vedené organizací, skupinou organizací nebo organizační jednotkou. [1 str. 308] 9

9 Portfolio Portfolio A Program * Program A.x * * Projekt Projekt A.x.1 Projekt A.x.2 Projekt A.1 Obrázek 2-2: Závislost PPP (Projekt, Program, Portfolio) Šest parametrů, které je potřeba řídit Kromě standardního trojimperativu (čas, náklady, kvalita) je v rámci projektového řízení potřeba řídit i další tři parametry: riziko, rozsah a přínos. Čas, který je vymezen pro realizaci projektu od jeho zahájení po ukončení. Náklady, které určují, jaký má projekt rozpočet. Kvalita stanovující požadovaný výstup projektu s ohledem na míru jakosti. Rozsah definuje, co se má v rámci projektu udělat, co má a nemá být zahrnuto ve výsledném produktu. Rizika vnáší do projektu míru nejistoty. Tuto nejistotu se snažíme minimalizovat a připravit se na ni pomocí řízení. V případě pozitivního rizika se míru snažíme maximalizovat. Přínos je parametrem, který nám říká, proč projekt děláme, jaký z něj máme profit. Je důležité mít jasnou představu o smyslu projektu. 2.2 Metodiky projektového řízení Řízením projektů se zabývají různé světové organizace, které pro projektové řízení vydávají své standardy. Mezi ty nejznámější a nejvýznamnější organizace patří IPMA (International Project Management Association), PMI (Project Management Institute) a OGC (Office of Government Commerce) IPMA, ICB ICB (IPMA Competence Baseline) je standardem, který se zaměřuje na schopnosti a dovednosti (kompetence) manažerů a členů jejich týmu. ICB představuje soubor znalostí, které by měl projektový manažer znát. Standard není zaměřen na přesnou podobu procesů a jejich užití, ale spíše doporučuje určité procesní kroky, které je potřeba vhodně aplikovat na konkrétní situace. Vhodnost aplikace procesů závisí na schopnosti jednotlivých manažerů. 10

10 IPMA je mezinárodní organizace, která má za cíl šířit projektové řízení zejména v Evropě, Africe a Asii. Standard vznikl v šedesátých letech dvacátého století na základě norem evropských států. [3 str ] PMI, PMBoK PMBoK (Project Management Body of Knowledge) je procesní metodikou, ve které je definováno pět hlavních rodin procesů, devět oblastí znalostí a dílčí procesy se vzájemnými vazbami. Procesy mají definované vstupy, výstupy a techniky pro jejich transformaci. Jedná se o standard, který je spravován sdružením firem a individuálních projektový manažerů PMI. PMBoK vznikl na základě amerických vládních standardů a je využíván zejména v amerických společnostech. Aktuálně je standard ve verzi 3 a stále se aktualizuje a zlepšuje. [3 str. 25] OGC, PRINCE2 PRINCE2 (Project IN Controlled Environment) je procesní metodikou, která přináší osvědčené postupy z praxe. Metodika vznikla na zadání britského ministerstva průmyslu a obchodu. To si pro řízení projektů státních zakázek vymínilo použití vyvinuté metodiky od OGC. OGC přináší celou řadu dalších rozšiřujících i doplňujících standardů. [3 str. 25] O metodice PRINCE2 pojednává celá kapitola Řízení vývoje Existují i další specializované metodiky, zejména specializované na vývoj softwaru. Jako příklady lze zmínit: vodopádový, prototypový, iterativní inkrementální, spirálový přístup, UP (Unified Proces), RUP (Rational Unified Process) nebo také moderní agilní přístupy: Scrum, extrémní programování, vývoj řízený testy. Více informací o řízení vývoje softwarových projektů lze nalézt na portálu Objektová analýza, návrh a programování. [4] Plánování projektu Součástí řízení projektů jsou i detailní techniky plánování postupu práce. Tyto techniky nabízí spíše způsob, jak plánovat, než způsob jak projekt řídit. K modelování závislostí, délky trvání, nebo struktury projektu jsou využívány diagramy, které rozdělujeme na síťové nebo sloupové. Nejznámějšími představiteli je Ganttův diagram a síťový diagram. Metodika PRINCE2 přímo nespecifikuje techniku, jakou by se měl projekt detailněji plánovat. Navrhuje však postup, jak k plánu dospět. Využívá postupného stromového rozpadu (WBS, Work brakedown structure) produktu na pod-produkty. Listy jsou pak na nejnižší úrovni tvořeny jednotlivými aktivitami, které mají za cíl vytvořit požadovaný produkt. 2.3 Existující řešení Na projektové řízení lze využít řadu systémů a produktů. Systémem může být myšleno i sdílené dokumentové uložiště, přes které si projektové týmy vyměňují informace či komunikační nástroj, přes který je tým řízen. Obecně platí, že sebelepší nástroj nestačí a je třeba určitá znalost 11

11 projektového řízení, pečlivost a disciplinovanost. Systémem pro podporu projektového řízení získáme nástroj, který by měl přispět k lepší organizaci, přehlednosti práce a obecně poskytnout projektovému řízení místo, kde projektové řízení dělat. Snahou této práce bude vytvořit nástroj, který použije osvědčené znalosti z praxe a přinese nejen prostor pro projektové řízení, ale určitý návod, jak projekty řídit, a to právě podle metodiky PRINCE2. Následující nástroje jsou dostupné na našem trhu a slouží k podpoře projektového řízení. Některé navíc přináší kompletní podporu pro běh firmy, jiné zase podporu pro detailnější řízení a komunikaci v rámci týmu nebo nabízí funkcionalitu pro řízení vývoje softwarových produktů. Ať už samotné společnosti nebo jejich partneři nabízejí tyto nástroje spolu s dodatečnými úpravami, kterými přizpůsobují nástroj na míru zákazníkovým potřebám Atlassian, JIRA Atlassian je australská společnost, která poskytuje svoje produkty v oblasti řízení projektů, sdílení znalostí a nástrojů pro vývojáře. Jejím hlavním produktem je systém pro procesní řízení JIRA pomocí webového rozhraní i mobilního zařízení. JIRA se uplatní v oblasti vývoje, kdy je potřeba detailněji řídit práci týmu od přiřazení úkolu až po jeho vyhodnocení a reportování. Nabízí tedy prostředky pro práci s úkoly, reportovanými chybami, požadavky. Nástroj podporuje vnitřní komunikaci pomocí diskuse týmu nad dokumenty, požadavky nebo třeba úkoly. Nabízí organizaci a sledování procesů. Produkt JIRA je možné rozšířit o řadu placených modulů, například o systém pro sdílení obsahu a znalostí (Atlassian Confluence). Další nástavbou pak může být nástroj JIRA Agile, která nabízí nástroj pro agilní management. Další rozšíření umožňuje podporu zákaznického servisu (JIRA Service Desk). Jako jeden z modulů je nabízen také konektor pro SharePoint, který umožňuje propojené vyhledávání dat obou systémů. Ze SharePoint dále využije správu dokumentů a workflow. JIRA je licencována na uživatele. Podrobnější přehled i jiných modulů a produktů společnosti Atlassian lze nalézt na domovských stránkách [5]. Modularita takových komplexních nástrojů je jistě výhodou. Tato výhoda se však může proměnit v nevýhodu, například když zákazník potřebuje z každého modulu pouze jeho menší část. Cenová politika pak celé komplexní řešení zbytečně prodražuje. JIRA například v základu neposkytuje dokumentové úložiště, které nabízí až verze Atlassian Confluence. Další nevýhodou je absence českého jazyka Icontio, PMPortal PMPortal je mladým produktem brněnské společnosti Icontio, který slouží pro zpřehlednění, řízení, reporting a evidenci projektů v rámci firemního portfolia. Nabízí prostředky pro správu myšlenek, které mohou sloužit jako zdroj pro nové projekty. Součástí produktu je místo pro správu dokumentace, evidenci a schvalování změn, plánování úkolů a k nim navázané vykazování práce. Slouží pro správu informací o projektech, které jsou dostupné na jednom místě přes webové rozhraní. Produkt je založen na technologii Microsoft SharePoint a díky tomu již v základu nabízí funkčnost dokumentového úložiště, možností procesního zpracování, správ uživatelských rolí, verzování, schvalování dokumentů a další funkčnosti, které jsou popsány v kapitole věnované 12

12 systému Microsoft SharePoint. PMPortal lze provozovat na firemní infrastruktuře nebo jako cloudovou službu přes rozhraní internetového prohlížeče. Částečnou nevýhodou tohoto produktu může být slabší podpora řízení vývoje software, protože produktu chybí vazba na zdrojové kódy a místo pro správu chyb a požadavků (issue tracking). Více informací o portále lze nalézt na jeho domovských stránkách [6]. Části systému PMPortal jsou využity pro implementaci nově vznikajícího nástroje pro projektové řízení podle metodiky PRINCE2. Více informací o mé roli na vývoji produktu společnosti Icontio lze nalézt v kapitole věnující se realizaci Oracle, Primavera Primavera je systém pro projektové řízení pokrývající všechny okruhy dle metodologie PMI. Jako jeden z mála softwarových řešení vychází z některé z projektových metodik, a to konkrétně z PMI (Project Management Institute), z ověřené praxe a z doporučení svých uživatelů. Oracle Primavera představuje integrované řešení pro řízení portfolia projektů (PPM, Project Portfolio Management) a obsahuje funkce pro jednotlivé role řízení, které zajistí potřeby, odpovědnost a dovednosti pro každého člena týmu. Poskytuje jednotné řešení pro správu projektů všech velikostí, přizpůsobí se různým úrovním složitosti v rámci projektu a nabízí možnosti přizpůsobení. Systém je zaměřen na řešení kritických požadavků v odvětvích, jako je strojírenství a stavebnictví, diskrétní a provozní výroba, veřejná správa, finanční služby a další. Konkrétní oblasti, ve kterých lze systém Primavera využít jsou například: plánování, týmová spolupráce, management rizik, správa zdrojů, správa portfolia. Systém je nabízen pomocí cloudové služby a je ho možné doplnit řadou pokročilých rozšíření. Jednotlivá rozšíření a podrobné informace o systému lze nalézt na stránkách produktu. [7] Ostatní společnosti a produkty Dalších nástrojů, které lze využít pro řízení projektů je více. Lze zmínit ty menší a úzce specializované, jako je Task Manager [8] od brněnské společnosti, přes další český produkt Easy Project [9], až po univerzálnější technologické platformy, jako je Unicorn Universe [10], IBM Notes [11] i samotný MS SharePoint Řízení svépomocí Kromě výše zmíněných produktů lze k projektům využít i běžně dostupné firemní prostředky, které jsou ve firmách běžně používány. Ze své zkušenosti vím, že jsou to často kombinace běžně dostupných nástrojů a prostředků. Zaprvé je potřeba mít uložiště, kam ukládat dokumenty. Tím může být síťové úložiště, firemní SharePoint, online uložiště v některé z cloudových služeb, poštovní schránka mailového serveru. Pro práci s uloženými dokumenty jsou k dispozici běžné nástroje typu Microsoft Office, v případě cloudových úložišť to může být samotný prohlížeč. Dále se využívají běžné prostředky pro komunikaci, nejčastěji pomoci ů. Vhodným doplňkem bývá kalendář pro evidenci událostí a úkolů s možností automatického připomínání. 13

13 Zajímavou kombinaci těchto dílčích služeb nabízí cloudová řešení, například od společnosti Google a Microsoft, která spojují dokumenty, poštovního klienta, kalendář, úkoly i kontaktní seznam. Jednotlivé dílčí služby lze sdílet s jinými uživateli. Popsané řešení nemusí být horší oproti sofistikovaným nástrojům, neposkytuje však takovou specializaci v podobě přednastavené struktury, automatizace a funkčnosti, kterou nástroje na projektové řízení nabízí Srovnání Následující tabulka 2-1 zobrazuje jednotlivé systémy z pohledu konkrétních funkčností. Jako zdroj dat je využit český portál Projectman.cz zabývající se projektovým řízením. [12] Česká lokalizace Spolupráce Připomínkovací systém (Issue tracking) Plánování Projekt, Portfolio management Řízení zdrojů Správa dokumentů Prostředí Serena PPM Ne Ne Ano Ne Ano Ano Ne Desktop Atlassian JIRA Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ne Web ARCHIBUS Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne Desktop Microsoft Office Project Ano Ne Ne Ano Ne Ano Ne Desktop Oracle Primavera Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Desktop Easy Project Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Desktop TaskManager Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ne Web Atollon Workshop Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne Web INSTANTIS Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Desktop Unicorn Universe Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Web PMPortal Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ano Web JIRA+Confluence Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Web Tabulka 2-1: Funkcionalita existujících produktů. [12] Kromě popsaných a porovnaných funkčních vlastností jsou velmi důležité i způsoby, jak nástroje dokáží projektovému týmu pomoct v jeho práci. Tyto způsoby jsou popisovány v manuálech produktů. Ke komplexnějším a složitějším produktům jsou zákazníkům nabízeny konzultace k zavedení projektového řízení. Nevýhodou tohoto přístupu může být, že každý výrobce systému má svou vlastní představu o tom, jak projekty řídit, nebo spíše jak správně zadávat do jejich systému data. K tomu často bývají uživatelé systému školeni. Projektoví manažeři a projektový tým se pak musí přizpůsobit implementovanému systému a principům jeho používání. Výhodu pak může mít systém, který sice taky nařizuje, jak systém používat, ale nařizuje to podle známých, osvědčených a uznávaných principů, které popisují projektové metodiky. Z výše popsaných systémů se podporou některé ze známých projektových metodik chlubí pouze Oracle Primavera. Taková vlastnost, která o systému říká, že ho lze využít podle zaběhnutých 14

14 standardů, může systému pomoci i po marketingové stránce. Lze ho pak nabídnout spolu s proškolením uživatelů a jejich případnou certifikací. Takový systém lze pak nabídnou do organizace, kde se již projekty řídí podle některého ze standardů. Jako příklad lze zmínit vynucení metodiky od OGC při řízení státních zakázek v Anglii. 15

15 3 PRINCE2 PRINCE2 (Projects in a Controlled Environment) je metodika pro projektové řízení, která vznikla ve Velké Británii pod záštitou Office of Government Commerce (OGC), jež je součástí britské vlády a stará se o pravidelnou aktualizaci této metodiky. Ta poslední největší proběhla v roce Tato kapitola bude zejména vycházet z oficiálního dokumentu Managing Successful Projects with PRINCE2 [1], který představuje plnou verzi této metodiky pro projektového manažera. Existuje i zjednodušená verze Directing Successful Projects with PRINCE2, která je uzpůsobená pro sponzora projektu a členy projektové rady. Metodika je rozšířena nejvíce v Anglii, ale i ve zbytku Evropy či v Austrálii, u vlád i organizací. Na oficiálních stránkách lze nalézt podrobnější informace o výzkumu využívání metodiky PRINCE2, ze kterých je dostupný i závěrečný dokument výzkumu. [13] PRINCE2 je standardem projektového řízení, který přináší doporučené a osvědčené postupy z praxe. Metodika je obecná, aby mohla být aplikována na jakýkoliv projekt bez ohledu na jeho velikost, typ, organizaci, zeměpisnou polohu nebo kulturu. Toho PRINCE2 dosahuje za pomoci oddělení projektového řízení od specifických činností, jako je design, výroba, konstrukce. Tyto specifické aspekty lze integrovat do metodiky a využívat je současně vedle sebe. Není tedy závislá na technologii, jedná se o metodiku. Z důvodu poměrně velké administrativní režie se hodí spíše pro střední a větší projekty, i když může být využita i pro ty menší. Metodika je procesně orientovaná s definovanými postupy pro řešení konkrétních problémů, zodpovědnostmi a projektovými dokumenty, které v rámci řízení projektu vznikají. Je členěna na sedm témat (Theme) a sedm procesů, které jsou tvořeny aktivitami jednotlivých rolí projektového řízení. Jednotlivé procesy a jejich činnosti jsou řízeny hlavně výjimkami, u kterých se stanovují pravidla, limity, rozhodovací pravomoc z pohledu rozpočtu, kvality, času, rizik, atp. Pravidla se stanovují pro jednotlivé úrovně řízení při zahájení projektu. V průběhu projektu tyto tolerance dávají nastavenou určitou svobodu řídícím pracovníkům bez nutnosti podávat hlášení, či zahájit změnové řízení. V textu této práce bude většina originálních anglických pojmů překládána do českého jazyku. Spolu s českými názvy budou uvedeny i anglické originály, které budou využívány u původních obrázků z citované příručky metodiky. Pro překlady pojmů z PRINCE2 existuje oficiální slovník dostupný na internetu [14]. 3.1 Struktura PRINCE2 Metodika PRINCE2 je složena ze čtyř základních elementů znázorněných na obrázku 3-1: Principy Jedná se o závazné principy a osvědčené postupy, které musí být naplněny, aby se jednalo o projekt, který může být řízen dle metodiky PRINCE2. Principů je sedm a jsou popsány v kapitole

16 Témata Témata jsou aspekty projektového řízení, které musí mít projektový manažer neustále na zřeteli, je třeba je neustále naplňovat a kontrolovat v průběhu celého procesu. Sedm témat vysvětluje detaily o projektu řízeném pomocí PRINCE2. Procesy Sedm procesů v metodice PRINCE2 definuje seznam doporučených činností, produktů a jiných zodpovědností, které je třeba v průběhu celého projektu provádět. Přizpůsobení se projektovému prostředí Protože je PRINCE2 obecná metodika, kterou je možné aplikovat v jakémkoliv projektovém prostředí, je ji nutné přizpůsobit k tomuto prostředí na míru. Diplomová práce se dále o přizpůsobení nebude zabývat. Pro bližší informace lze nahlédnout do PRINCE2 metodiky [1 str ]. Obrázek 3-1: Struktura PRINCE2. [1 str. 6] Co PRINCE2 nepokrývá Ne všechno z projektového řízení PRINCE2 pokrývá. Jsou zde oblasti, které jsou mimo rozsah metodiky: Odborné aspekty, které v metodice nejsou z důvodu její obecnosti a nezávislosti na odvětví, ve kterém je použita. Detailní techniky, které mohou být využity spolu s PRINCE2, ale PRINCE2 přímo nespecifikuje techniky, jakým způsobem detailně řídit, či plánovat. PRINCE2 pouze specifikuje produktově založené plánování a posouzení kvality. Leadership, jako schopnost vést a motivovat podřízené, tým, či organizaci je důležitým aspektem projektového manažera. Součástí metodiky PRINCE2 není. 17

17 3.1.1 Úrovně řízení PRINCE2 management rozděluje organizace do čtyř úrovní, kde je každé úrovni metodikou určena zodpovědnost při rozhodování. Jednotlivým úrovním odpovídají i role ze struktury organizace. V kapitole zabývající se procesy (viz 3.4), jsou těmto rolím přiřazeny jednotlivé procesy. Korporátní nebo programový management (Corporate or programme management) Tato úroveň je stranou od řídícího týmu projektu. Z pravidla se jedná o zákazníka, jehož zodpovědností je převzetí projektu, zhodnocení přínosů a uvedení do provozu. Zároveň je autorem mandátu, inicializuje vznik projektu a stanovuje tolerance, se kterými Projektový výbor pracuje. Vedení Projektový výbor (Directing Project Board) Projektový výbor je zodpovědný za směřování projektu (viz kapitola 3.4.2) a ze jeho úspěšnost. Schvaluje hlavní plány a zdroje. Potvrzuje odchylky, které překračují tolerance definované pro projektové manažery. Schvaluje přechody mezi fázemi i změnová řízení. Řízení Projektový manažer (Managing Project Manager) Projektový manažer je zodpovědný za běžné činnosti spojené s projektovým řízením v rámci definovaných tolerancí od nadřazené úrovně. Jeho hlavní zodpovědností je naplnění cíle projektu podle stanoveného času, kvality, zdrojů, rozsahu, rizika a přínosu. Projektový manažer je hlavním tvůrcem veškeré dokumentace, která je nezbytná pro přechod mezi fázemi. Poskytování Týmový manažer (Delivering Team Manager) Týmový manažer (vedoucí týmu) je zodpovědný za realizaci, za doručení produktu projektu v odpovídající kvalitě, čas a cenu. 3.2 Principy Obrázek 3-2: Čtyři úrovně řízení. [1 str. 33] Účelem PRINCE2 je poskytnout manažerské metody, které nejsou závislé na velikosti projektu, typu, organizaci, ani kultuře. Metodika je založena na sedmi zásadách: [1 str ] Kontinuální obchodní zdůvodnění, které má u PRINCE2 projektu důležitou roli. Projekt musí mít opodstatněný důvod pro své zahájení. Toto opodstatnění musí být platné v průběhu celého projektu. Opodstatnění je pravidelně dokumentováno a dokazováno. 18

18 Učení se ze zkušeností, kdy se tým učí z předchozích zkušeností, které jsou vyhledávány, zaznamenávány a využívány po celou dobu projektu i po jeho skončení. Definování role a odpovědnosti, které má projekt stanoven spolu s organizační strukturou. Řízení pomocí etap, které jsou plánovány, monitorovány a kontrolovány v každém přechodu etapy. Řízení na základě výjimek, které mají nastaveny tolerance se stanovenými limity s definovanými pravomocemi. Zaměření se na produkty, které jsou definovány v rámci projektu. Přizpůsobení projektovému prostředí, velikosti, komplexnosti, důležitosti, schopnosti a rizikům projektu. 3.3 Témata V průběhu celého projektu je potřeba se věnovat sedmi tématům PRINCE2, která jsou hlavními aspekty projektu a přinášejí otázky, na které je potřeba se ptát a odpovídat na ně. Procesy, popsané v další kapitole, jsou chronologicky propojeny a využívají níže zmíněná témata. [1 str. 17, 18] Obchodní případ (Otázka Proč?) je téma, které přichází s otázkou, zda má a bude mít projekt potenciální obchodní přínos. Organizace (Otázka Kdo?) definuje strukturu rolí a odpovědnosti v daném projektu, která je nutná pro efektivní řízení. Organizace je rozdělena do čtyř úrovní řízení, blíže popsaných v kapitole Kvalita (Otázka Co?) je téma, které specifikuje vlastnosti výsledného projektu, metody, kterými je projekt vytvářen, měřen a vyhodnocován. Plány (Otázky Jak? Kolik? Kdy?) je téma, jehož cílem je usnadnit komunikaci a organizaci v průběhu projektu. Rozvrhnout vytváření produktů, náklady a potřebné zdroje. Mezi tyto plány patří projektový plán, plán etapy a plán týmu. Plán je sestavován a rozšiřován ve čtyřech krocích: o V prvním kroku v Zahájení projektu (3.4.1), případně v Nastavení projektu (3.4.3) vznikne popis produktu projektu. o V dalším kroku vzniká vývojový diagram produktů, který představuje hierarchickou strukturu produktů a pod-produktů. Představuje rozsah projektu. o Ve třetí fázi je každý dílčí produkt popsán a jsou mu určena detailní kritéria kvality. o V poslední čtvrté etapě vzniká vývojový diagram produktu. Ve kterém jsou zaznamenány jednotlivé aktivity a závislosti mezi nimi. Ukazuje, v jaké posloupnosti budou produkty vznikat. Rizika (Otázka Co když?) napomáhají identifikovat, hodnotit a řídit nejistoty v plánech a v průběhu projektu. Tím zvyšují pravděpodobnost úspěchu projektu. Změny (Otázka Jaký je dopad?) jsou nedílnou součástí projektu a je třeba k nim přistupovat systematicky. Je třeba je identifikovat, hodnotit a řídit specifikovanými autoritami. Změny vznikají z tzv. otevřených bodů (Issue), které mohou být vzneseny 19

19 projektovým týmem i jinými zainteresovanými stranami. V projektu může dojít ke třem typům událostí: požadavek na změnu, mimo specifikaci, problém/znepokojení. Postup (Otázky Kde jsme? Kam směřujeme?) je téma, které stanovuje mechanismy, kterými jsme schopni porovnávat plánovaný a skutečný stav projektu. Stanovuje, jak se vzniklou odchylkou naložit. Text této pod-kapitoly pouze stručně zobrazuje témata PRINCE2. Podrobnější popis jednotlivých témat lze nalézt v metodice PIRNCE2 [1 str ]. Pro každé téma je zde specifikován účel, zodpovědnost za téma, vysvětlení pojmů, které se vážou k tématu a postupy, jak s tématem pracovat. 3.4 Procesy Metodika PRINCE2 definuje sedm procesů, které slouží pro řízení, správu a směřují projekt k úspěšnému ukončení. [1 str ] Zahájení projektu (Starting up a Project, SU) Směřování projektu (Directing a Project, DP) Nastavení projektu (Initiating a Project, IP) Kontrola Etapy (Controlling a Stage, CS) Řízení dodávky produktu (Managing Product Delivery, MP) Řízení přechodu mezi etapami (Managing a Stage Boundary, SB) Ukončení projektu (Closing a Project, CP) Každý proces obsahuje dílčí akce, kterými jsou například vytvoření nebo aktualizace dokumentace, rozhodnutí, schválení. Návaznost a souběžnost procesů v jednotlivých fázích projektu je přehledně zobrazena na následujícím obrázku 3-3. Poznámky: Zahájení projektu (SU) je realizováno v úrovni vedení (Directing) i v úrovni řízení (Managing). Měly by zde být alespoň dvě řídicí etapy. Tou první je Inicializační etapa (Initiation stage). 20

20 Fáze Řízení přechodu mezi etapami (SB) je poprvé realizováno na konci inicializační etapy a je opakováno na konci každé následující etapy s výjimkou poslední etapy. Je využíván také pro přípravu Plánu realizace výjimky. Obrázek 3-3: PRINCE2 procesy. [1 str. 113] Následující schéma PRINCE2 procesů 3-4 rozšiřuje předchozí diagram a zobrazuje podrobnější návaznost procesů a aktivit s nimi spojených. Poznámky: Na konci zahajovací etapy je proces Zahájení projektu (Initiating a Project) využit pro požadavek na schválení této fáze Projektovým výborem (Project board). Podkladem je Projektová inicializační dokumentace (PID - Project Initiation Documentation). Stejně tak je Řízení přechodu mezi etapami (SB - Managing a Stage Boundary) využito pro žádost o schválení Plánu etapy (Stage Plan) pro následující řídicí etapu. Uzavírací aktivity jsou plánovány a schvalovány jako součást schvalování poslední etapy. Proto je proces Ukončení projektu (Closing a Project) realizován v poslední etapě. Obrázek 3-4: Model PRINCE2 procesů. [1 str. 115] 21

21 Každý proces zahrnuje aktivity, které se v rámci procesu musí vykonat. Aktivity obsahují doporučené akce. Popsaný vztah je na následujícím obrázku 3-5. Obrázek 3-5: Vztah mezi procesy, aktivitami a akcemi. [2 str. 116] Zahájení projektu Zahájení projektu je proces, jehož vstupem je myšlenka (Mandát projektu) a výstupem je sada dokumentů a nastavení, které slouží jako podklad pro oficiální zahájení projektu. Jedná se o aktivity přípravy, po které jsme schopni říct, jestli máme životaschopný projekt. [1 str ] Směřování projektu Obrázek 3-6: Zahájení projektu. [1 str. 121] Směrování projektu je proces, na který dohlíží Projektový výbor (Project Board). Ten je zodpovědný za důležitá rozhodnutí v průběhu projektu. Jeho úlohou je schvalovat přechody do jednotlivých etap: Zahájení projektu, Nastavení projektu, Řízení přechodu, Změnové řízení (Ad-hoc), Ukončení projektu. [1 str ] 22

22 3.4.3 Nastavení projektu Obrázek 3-7: Směřování projektu. [1 str. 135] Účelem tohoto procesu je stanovit pevný základ pro začínající projekt. Jednoznačně určit hranice projektu a seznámit organizaci s prací, kterou je třeba na projektu udělat. [1 str ] Obrázek 3-8: Nastavení projektu. [1 str. 149] 23

23 3.4.4 Kontrola etapy Proces Kontrola etapy je zaměřen na zadávání práce a její následnou kontrolu. Dohlíží na plánované i opravné akce, na to, aby byly etapy v odpovídajícím progresu. O tom informuje projektový výbor. Zachytává a řeší otevřené body (Issue). [1 str ] Obrázek 3-9:Kontrola etapy. [1 str. 167] Řízení dodávky produktu Cílem procesu Řízení dodávky produktu je řízení vztahu mezi Projektovým manažerem a Týmovým manažerem, a to za pomoci formálních požadavků k akceptaci, vykonávání a doručování dílčích částí projektu. Rolí týmového manažera je koordinace určité práce na produktu projektu. Vykonavatel práce může být interní i externí vzhledem k organizaci zadavatele. [1 str ] Obrázek 3-10: Řízení dodávky produktu. [1 str. 185] 24

24 3.4.6 Řízení přechodu mezi etapami Účelem tohoto procesu je poskytnout projektovému výboru (Project Board) potřebné informace od projektového manažera, pro posouzení úspěšnosti současné fáze, na základě kterých projektový výbor schvaluje přechod do další fáze. Mezi tyto informace patří zpráva o ukončení etapy, aktualizovaný projektový plán, obchodní případ a plán revize přínosů. Kromě těchto informací (dokumentů), které připravuje projektový manažer, je schvalován i plán další etapy. Součástí může být i plán realizace výjimky, pokud si o něj projektový výbor zažádá z důvodu odklonění se od původních plánů. [1 str ] Obrázek 3-11: Řízení přechodu mezi etapami. [1 str. 193] Ukončení projektu Účelem Ukončení projektu je uzavřít projekt potvrzenou akceptací. Zároveň je kontrolováno, jestli bylo dosaženo původních cílů specifikovaných v projektovém záměru. Ukončení projektu je prováděno na konci každého projektu, a to i v případě jeho neúspěchu. [1 str ] 25

25 Obrázek 3-12: Ukončení projektu. [1 str. 205] 3.5 Zjednodušený popis PRINCE2 projektu a jeho etap Výše popsané procesy na sebe navazují a v této podkapitole jsou shrnuty do jednoho procesu, který se je snaží jednoduchým a čitelným způsobem ve zkratce popsat. PRINCE2 procesy jsou zde chápány jako jednotlivé etapy projektu. Projekt je zahájen projektovým mandátem, který může být pouhou myšlenkou. Z mandátu vzniká projektový záměr. V projektovém záměru se určují role sponzora a projektového manažera. Projektový manažer pak vytváří potřebné dokumenty pro přechod do další etapy. Přechod je schvalován Projektovým výborem, po kterém je zahájena inicializace projektu. V inicializaci projektu projektový manažer naplňuje jednotlivá témata a vzniká tak nastavení projektu a jeho dokumentace. Projektový manažer například rozpracovává prvotní plán pomocí WBS (Work Brakedown Structure), ta bude posléze rozšiřována o produkty, které budou rozřazeny na jednotlivé balíky práce a ty bude moci přidělit jednotlivým dodavatelům. Jednotlivé produkty plánu budou rozšířeny o dílčí úkoly a vznikne tak komplexní projektový plán zobrazitelný pomocí Ganttova diagramu. V této úvodní nastavovací etapě se také určuje, kolik realizačních etap bude projekt mít. Po schválení nastavovací etapy přechází projekt do procesu realizace. V každém přechodu mezi etapami PRINCE2 specifikuje dokumenty, které projektový manažer musí vypracovat a aktualizovat. Přechody na základě této dokumentace schvaluje Projektový výbor. V průběhu realizačních etap (může jich být více) jsou řešeny některé další PRINCE2 procesy. Provádí se zde běžné aktivity projektového řízení při realizaci. V průběhu realizace může docházet k neplánovaným změnám (mimo rozsah tolerance pravomoci projektového manažera). V tomto případě nastává změnové řízení, při kterém znovu 26

26 projektový manažer vypracovává dokumentaci, na základě které projektový výbor schvaluje, či jinak rozhoduje, co se vzniklou neočekávanou událostí. V případě schválení je aktuálně běžící etapa znovu zahájena. Projektový výbor může projekt na základě této změny i ukončit. Na závěr přichází ukončení, kde probíhá vyhodnocení projektu a předání produktu. Ukončení je povinné i v případě neúspěšnosti projektu. 27

27 4 Microsoft SharePoint Na úvod této kapitoly je platforma SharePoint představena po funkční stránce. V kapitole jsou zmíněny rozdíly mezi jednotlivými jejími verzemi. V druhé části je nastíněna struktura systému SharePoint, zmíněna jeho některá technická specifika, která jsou dále využita a popsána v kapitole Realizace 7. Microsoft SharePoint je technologická platforma, která se zaměřuje na firemní spolupráci. SharePoint nabízí uživatelům sadu nástrojů, které mohou využít k řízení firmy, sdílení informací, dokumentů, automatizovaným firemním procesům, spolupráci nebo ke komunikaci s jinými obchodními systémy. [15 str. 1] Nabízí vlastnosti systému pro správu dokumentů (DMS, Document Management System) a nabízí funkcionalitu systému pro správu procesů (WMS, Workflow Management System). Nabízí řadu mechanismů, kterými ho lze přizpůsobit firemní infrastruktuře. Lze pomocí něj vyvíjet podnikové aplikace, které mají výše zmíněné vlastnosti. Je to sám o sobě informační systém, který si mohou přizpůsobit sami uživatelé. S využitím programování a vývojářského nástroje Visual Studio lze pak SharePoint upravit k nepoznání. O způsobu přizpůsobení SharePoint pojednává kapitola 4.3. Microsoft SharePoint je centrální platforma pro sdílenou spolupráci pro Microsoft Office systémy. SharePoint je nabízen v hlavních dvou produktech. Prvním z nich je SharePoint Foundation a druhým je SharePoint Server. SharePoint Foundation je základní verze poskytovaná jako nástavba nad Microsoft Serverem zdarma a zahrnuje základní služby pro spolupráci, kterými jsou: Webový informační systém určený pro správu a prezentaci. Kolekce webů, listů a knihoven pro uchování a správu strukturovaných informací a dokumentů, jako jsou kontakty, úkoly, připomínky a faktury. Správa zabezpečení využívající Active Directory pro autentizaci přístupu a zabezpečení obsahu s možností rozšíření pomocí jiných přístupů ověření (Security access providers). Prostředí, které lze uživatelsky konfigurovat a přizpůsobovat přes úpravu struktury, designu až po řízení oprávnění. Integrované Windows Workflow Foundation umožňující vytvářet procesně orientované systémy. Služby nabízející rozhraní, jak se systémem komunikovat pomocí externích aplikací. Oproti základní verzi nabízí SharePoint Server další služby, které umožňují využití pokročilejších funkcí: Pokročilá práce s dokumenty a správou obsahu. Integrace dalších datových zdrojů, přidání reportovacích služeb a rozšířenou správu obsahu. Správa a automatizace formulářů. Integrace dalších aplikací. Pokročilý indexační a vyhledávací nástroj. Zakomponování sociálních služeb. Uživatelské přizpůsobení obsahu a upozornění. 28

28 [15 str. 2] Tyto možnosti pomáhají vytvořit řešení, které dokáže spojit úsilí zaměstnanců, informace, systémy a firemní procesy na jednom místě. Microsoft shrnuje tyto možnosti do šesti kategorií: Stránky jako jednotná platforma pro intranet, extranet a jiná internetová řešení. Ke stránkám lze přistoupit pomocí internetového prohlížeče, programů z rodiny Microsoft Office nebo pomocí mobilních zařízení. Komunity, které pomocí nástrojů umožní lidem efektivně spolupracovat. Nástroje pro spolupráci pomáhají týmům dosáhnout cíle společným úsilím. Obsah, který tvoří nosnou část všech informací a dokumentů. Do této kategorie spadají nástroje pro práci s obsahem i pro jeho správu. Vyhledávání jako nástroj pro snazší nalezení relevantní informace. Nabízí pokročilé technologie indexování svého i externího obsahu (soubory na discích, v databázích, webových stránkách nebo třeba v obsahu souborů). Analýzy a jejich nástroje zprostředkují relevantní informace pro klíčová rozhodnutí. Jsou využity v oblasti Business intelligence jako nástroje pro podporu rozhodování. Kompozice SharePoint jako integrační platforma, která zahrnuje řadu nástrojů, rozhraní, které umožňují uživateli vybudovat rozsáhlá řešení, která je posléze možné přizpůsobovat stále se měnícím potřebám. [15 str. 2-3] 4.1 SharePoint 2013 Nejnovější verze tohoto produktu má označení Microsoft SharePoint 2013, která oproti svému předchůdci 2010 přináší několik vylepšení. Za zmínku stojí napojení směrem k sociálním sítím, bližší propojení s produkty Office, modernější vzhled a zajímavou možností je také přidání aplikace třetích stran způsobem nákupu přes Office Store (online obchod s aplikacemi pro SharePoint). Dalším vylepšením je práce s verzováním dokumentů na úrovni databáze, kdy se každou novou verzí nevytváří nový dokument, ale jsou verzovány pouze bloky souboru, které se změnily. Více informací o novinkách lze získat z oficiálních stránek. Z vývojářského pohledu jádro zůstalo zachováno a s menším úsilím lze přizpůsobené aplikace převést do nové verze. Podrobné informace lze nalézt na stránkách produktu [16]. Co ovšem nezůstalo stejné, jsou hardwarové nároky, které výrazně stouply. Doporučené hardwarové nároky pro různé druhy využití lze dohledat na stránkách výrobce. Pokud v textu práce není řečeno jinak, je popisována vlastnost platná pro obě vydání 2010 a 2013 s jejich placenou (Standard, Enterprise) i neplacenou (Foundation) verzí. 4.2 SharePoint Online SharePoint Online je součástí cloudové služby Microsoft Office 365. Poskytuje velmi podobnou funkcionalitu jako SharePoint 2013 s tím rozdílem, že je jako služba nabízen společností Microsoft za poplatek. Výše poplatku se odvíjí od funkcionalit, které jsou rozděleny do kategorií. Cena je účtována měsíčně za uživatele. Aktuální porovnání cen jednotlivých verzí s ohledem na funkčnost lze dohledat na webových stránkách poskytovatele. 29

29 Hlavní rozdíly tedy nejsou ve funkčnosti, jedná se o stejnou technologii, ale rozdíl je zejména ve způsobu pořízení, použití, správou IT a částečně i možnostmi přizpůsobení se potřebám uživatele. Oproti systému SharePoint, který je instalován ve firemní infrastruktuře (anglicky nazýváno pojmem on-premis), nabízí Online verze provozovaná na serverech společnosti Microsoft tyto výhody: Není nutné investovat do poměrně drahé hardwarové infrastruktury ani do licencí. Pořizovací náklady jsou v podstatě nulové. Není nutné investovat poměrně značné náklady spojené s administrací serverů ani náklady potřebné pro systémy SharePoint, který je z pohledu správy velmi náročný. Microsoft garantuje poměrně vysokou dostupnost ve formě tří devítek (99,9 %). Pokud garantovanou dostupnost v daném platebním měsíci nedodrží, vrací procentuální část platby zpět uživateli. [17] Procentuální dostupnost 99,9% vyjadřuje pravděpodobnost, s jakou systém poskytuje nabízené služby. Uvádí se pomocí ní spolehlivost i doba, za kterou je systém po poruše zpět v provozu. Garantovaná dostupnost 99,9 % v přepočtu na čas říká, že systém bude nedostupný přibližně po dobu 43 minut a 50 sekund za jeden měsíc. [18] Výpočet dostupnosti lze vyjádřit vzorcem: Dostupnost = MTBF MTBF+MTTR, kde MTBF (Mean Time Between Failures) je doba, kdy byl systém dostupný, a kde MTTR (Mean Time to Repair) je doba nedostupnosti. [18] Na druhé straně má tento přístup i svá negativa v podobě uložených dat na cizím prostředí, což u lidí stále vyvolává nedůvěru. Další nevýhodou je omezené množství úprav, které lze na Online řešení provést. Otázka porovnání bezpečnosti a dostupnosti obou řešení je podle mě poměrně problematická. Ze zkušenosti vím, že firmy provozující Microsoft SharePoint ve vlastní infrastruktuře spoléhají na dodavatelské společnosti, protože sami nemají odborníky na správu těchto technologií. Je tedy otázkou, jestli jsou taková data v rukou firem třetích stran, i když na serverech společnosti, ve větším bezpečí než na serverech v Microsoftu. Na druhou stranu z pohledu vývojáře a možnosti programového přizpůsobení není možné Online produkt upravit neomezeně dle požadavků zákazníka. 4.3 Struktura Samotný SharePoint není nic jiného než webová aplikace, která běží na Internetovém informačním serveru (IIS, Internet Information Services) za použití technologie ASP.NET využívající Microsoft SQL databázi. Struktura portálu je znázorněna na následujícím zjednodušeném diagramu 4-1, který jednotlivé komponenty zobrazuje v určité hierarchii. Jednotlivé originální pojmy z oblasti systému SharePoint jsou uváděny spolu s jejich českými překlady. Často jsou některé překlady matoucí a při dohledávání dodatečných informací v literatuře nebo na internetu, je anglické názvosloví nezbytné. 30

30 Farma / Farm 0..* Webová aplikace / Web application 0..* Kolekce webů / Site collection Hlavní web / Site (Root Web) 1 0..* Web / Web Sloupec / Field 1..* 1..* 0..* 0..* Typ obsahu / Content type Seznam / List Dokumentová knihovna / Library 0..* Záznam / Item Obrázek 4-1: Konceptuální diagram jednotlivých stavebních prvků systému SharePoint. Pro snazší představu je na následujícím obrázku 4-2 znázorněn diagram, který zachycuje konkrétní ukázku SharePoint struktury. Ta je ve skutečnosti situace lehce složitější mezi vazbami seznamů, typy obsahu a sloupci. Ve skutečnosti jsou typy obsahu (Content type) i sloupce (Field) vytvořeny na hlavním webu (Root web). Sloupce jsou pomocí referencí přiřazovány k typům obsahu. Mezi typy obsahu existuje dědičnost podobně jako u dědičnosti v programovacích jazycích. Typ obsahu představuje třídu a sloupce představují vlastnosti třídy. Tyto vlastnosti dědí od svých předků. 31

31 Farma: Farm Administrace: Web application Nápověda: Site collection Centrální administrace: Site collection Portál: Web application Portál: Site collection Hlavní web: Root web Projekt1: Web Projekt2: Web Členové týmu: List Uživatel1: Item + Pavel Novák: Jméno + Uklízeč: Pozice Uživatel2: Item + Pavla Nováková: Jméno + Ředitelka: Pozice Obecný projekt: Content type + Název projektu: Field Šablony: Library Stavy projektu: List Interní projekt: Content type Seznam projektů: List Externí projekt: Content type + Dodavatel: Field Projekt2: Item + Firma123: Dodavatel + Výměna oken: Název projektu Projekt 1: Item Obrázek 4-2. Objektový diagram konkrétní ukázkové konfigurace. Následující příklad ukazuje dědičnost mezi některými předdefinovanými a uživatelsky přidanými typy seznamu. V závorce je uvedeno vnitřní id typu obsahu. Pomocí něj lze vyčíst hierarchickou strukturu. Systém (0x) o Položka (0x01) Dokument (0x0101) Formulář (0x010101) Obrázek (0x010102) Událost (0x0102) Úkol (0x0108) Úkol pracovního postupu (0x010801) Úkol správy (0x010802) Historie pracovního postupu (0x0109) Obecný projekt (0x0100A9E86D142D8B495DABD26E92C5F449AF) 32

32 Interní projekt (0x0100A9E86D142D8B495DABD26E92C5F449AF01) Externí projekt (0x0100A9E86D142D8B495DABD26E92C5F449AF02) K seznamu (List) lze přiřazovat typy obsahu a tím seznam získává jejich sloupce. Ve skutečnosti nedojde k přiřazení typu obsahu, který je uložen na hlavním webu, ale je vytvořen nový, který dědí od toho přiřazovaného. Jednotlivé sloupce jsou pro daný list vytvořeny zkopírováním těch globálních. Tento způsob umožňuje, aby různé seznamy mohly mít přizpůsobené globální sloupce nebo typy obsahu svým potřebám. Jednotlivé záznamy seznamů (Item) jsou pak instancemi konkrétních typů obsahu. Výše popsaná struktura by se dala nazvat datovou vrstvou. Je tvořena seznamy. Při vytváření seznamů a knihoven na SharePoint webu se zároveň automaticky vytváří aplikační a prezentační vrstva pomocí předdefinovaných stránek a šablon. SharePoint databáze je vytvořena již od instalace samotného systému SharePoint a přidáváním seznamů se její struktura nijak nemění, pouze se přidávají nové záznamy do již existujících tabulek. Databázi Microsoft nedoporučuje jakkoliv upravovat ani do ní zasahovat. Nicméně znalost její struktury může být poučná. Jak lze přizpůsobit datovou strukturu, aplikační logiku a prezentační vrstvu je popsáno dále v kapitole Oprávnění Oprávnění je klíčovou součástí jakéhokoliv firemního systému a u systému SharePoint to platí obzvlášť. Nastavené oprávnění (Role assignment) je trojice objektu (Securable object), člena (Principal) tvořeného buď uživatelem (User) nebo skupinou (Group), a rolí (Role definition). Závislosti jsou zobrazeny na následujícím diagramu 4-3. Oprávnění / Role definition 1 «asociation» Přiřazené oprávnění / Role assignment 2 Člen / Principal Zabezpečitelný objekt / Securable object + Dědí oprávnění: bool +Předek Skupina / Group Uživatel / User Položka / Item Seznam / List Web Obrázek 4-3: Konceptuální model oprávnění. 33

33 Na následujícím výčtu jsou popsány definice některých entit: Entita Člen: Objektem typu (#Člen) je každá osoba nebo skupina, které může být uděleno oprávnění. Entita Skupina: Objektem typu (#Skupina) je každé seskupení uživatelů, kterému lze udělit oprávnění. Entita Uživatel: Objektem typu (#Uživatel) je každá osoba, která se může přihlásit do systému a je možné jí to oprávnění udělit. Entita Oprávnění: Objektem typu (#Oprávnění) je výčet atomických akcí, které lze nad nějakým objektem provést. Entita Zabezpečitelný objekt: Objektem typu (#Zabezpečitelný objekt) je každý objekt, kterému lze přiřadit nějaké oprávnění pro některého uživatele. Asociační entita Přiřazení oprávnění: Objektem typu (#Přiřazení oprávnění) je každá reprezentace vztahu mezi členem (#Člen) a objektem (#Zabezpečitelný objekt) se smyslem: (#Oprávnění), které nabývá daný uživatel nebo skupina k danému objektu /0,1 : 0,M. Vazby mezi entitami popisuje následující výčet: 1: Oprávnění (#Oprávnění)-s, které byly použity při přiřazení oprávnění (#Přiřazené oprávnění) /1,N : 0,M. 2: Objekty (#Zabepečitelný objekt)-s, jejichž předkem je jiný objekt (#Zabepečitelný objekt), od kterého mohou dědit oprávnění /0,M : 1,1. Předek položky může být jiná položka (složka), nebo seznam, do kterého položka patří. Rodičem listu je vždy web. Rodičem webu je jiný web (neplatí pro hlavní kořenový web, ten rodiče už nemá). Následující obrázek 4-4 pro názornost ukazuje jednotlivé úrovně oprávnění, které SharePoint v základu nabízí. Tato oprávnění je možné uživatelsky rozšířit. Obrázek 4-4: Úrovně oprávnění. 34

34 Úrovně oprávnění v systému SharePoint jsou tvořeny pomocí jednotlivých atomických oprávnění, kterými jsou například: spravování seznamů, přidání, odebrání položky, spravování oprávnění a další. Rozepsané úrovně oprávnění lze nalézt na stránkách podpory produktu [19]. Oprávnění jsou vyjádřena čísly 2 x, kde x 0 x < 64. Jejich bitovým součtem je lze kombinovat a vytvářet tak úrovně oprávnění, které lze pak reprezentovat jedním 64-bitovým číslem. Výhodou oprávnění v systému SharePoint je to, že se vývojář nemusí nijak starat o samotné vyhodnocování oprávnění. Uživatel nebo vývojář pouze řeší, komu a čemu, jaká oprávnění nastavit. I při nastavování je ale třeba dbát na určitá pravidla, a to zejména počet specificky nastavených oprávnění na jednotlivých objektech. Není proto vhodné, aby každá položka velmi rozsáhlého seznamu měla nastavena svá vlastní oprávnění. Pro tyto účely je vhodné využít dědění oprávnění od nadřazeného objektu, kterým může být složka, seznam nebo celý web. SharePoint neumožňuje nastavovat oprávnění na jednotlivé sloupce seznamu, ani jednotlivé pohledy. Tuto skutečnost je možné řešit programově, například vytvořením vlastních sloupců. 4.5 Způsoby úpravy a vývoje SharePoint jakožto univerzální informační systém nabízí několik možností, jak ho přizpůsobit. Databázovou vrstvu upravit nedovolí, to ale neznamená, že nejde upravovat datová vrstva, která nese uživatelská data. Datovou strukturu systému SharePoint lze přizpůsobovat pomocí definic listů, jejich sloupců a vazbami mezi nimi. Lze vkládat indexy, databázové restrikce. Tím, že upravujeme strukturu, SharePoint zároveň automaticky vytváří aplikační i prezentační vrstvu. To znamená, že při vytvoření a nadefinování struktury nového seznamu jsou zároveň vytvořeny formuláře pro vkládání nových záznamů, jejich editaci i formuláře pro zobrazení všech záznamů v seznamu. Seznamy obsahují mechanizmy pro řazení, filtrování, seskupování, verzování, vytváření nových pohledů nad položkami. Uživatel má možnost zapnout si notifikaci při změně položky. Aplikační logiku lze upravovat pomocí uživatelských procesů, které lze definovat nástrojem Microsoft SharePoint Designer nebo pomocí složitějšího programování přes Visual Studio. Pomocí programování lze v C# kódu rozšiřovat události, které se spouští při úpravách SharePoint objektů. Tyto události se nazývají Event receiver (viz kapitola 7.1.3). Prezentační vrstvu lze přizpůsobit úpravou automaticky vytvořených stránek (aspx), do kterých se vkládají takzvané webové části (Web part), které slouží například pro zobrazení obsahu seznamů, pro založení, zobrazení, úpravu, položky. Jsou to komponenty, které se vkládají do stránek a mohou se na ní vzájemně propojovat. Pokud nechceme editovat přímo prezentační aspx stránky, ale přesto chceme například určit, jaká pole (metadata) se mají ve formuláři zobrazit uživateli, lze využít typy obsahu (Content type), ve kterém specifikujeme, jestli se daný sloupec zobrazí a jestli bude povinný ve formuláři pro založení (New form), zobrazení (Display form), editaci (Edit form). Těchto typů obsahu lze k listu vytvořit více a jednotlivé položky mají přiřazeny právě jeden z nich. Struktura je patrná na diagramech: 4-1 a 4-2. Uživatel si pak může vybírat z typů obsahu a tím se mu zobrazují rozdílná pole. Viz následující obrázek

35 Obrázek 4-5: Ukázka použití různých typů obsahu, kdy se automaticky zobrazují různá pole. Upravit SharePoint lze v podstatě dvěma způsoby. Tou první je jeho nastavování, či konfigurace pomocí uživatelského rozhraní skrz internetový prohlížeč, případně pomocí nástroje Microsoft SharePoint Designer. Druhou možností je použití vývojového nástroje Microsoft Visual Studio a balíčků, které se na SharePoint instalují Nastavování Nastavováním je myšlen způsob, kdy pomocí internetového prohlížeče, případně nástroje Microsoft SharePoint Designer je na portálu přizpůsobována struktura webů a listů, jsou nastavována práva, jsou vytvářeny uživatelské stránky a sekvenční procesy. Také je možné do určité míry upravit horní pás karet (ribbon) a další. Designer oproti prohlížeči nabízí rozhraní pro definici workflow, externích datových zdrojů, úpravu stránek a pár dalších drobností. Na úpravu struktury poslouží oba stejně. SharePoint je z větší části nastavován pomocí xml konfigurací. V xml konfiguraci jsou uložené definice listů, knihoven, sloupců, typů obsahu, workflow, uživatelského pásu karet (ribbon). Zmíněné nástroje de facto nabízí uživatelské rozhraní k těmto xml souborům. Uživatel proto s xml soubory v ideálním případě nepřijde do styku. Výhodou tohoto přístupu upravování je, že přizpůsobit SharePoint dokáže vyškolený správce. Přizpůsobit ho do poměrně rozsáhlých řešení, která jistě budou řadě firem pro svůj intranetový portál dostačovat. Problém částečně nastává, pokud chceme složitější funkcionalitu, kterou může být stavové workflow, dynamické nastavování práv, komunikace s externími systémy, přizpůsobování původních šablon. Tyto problémy do jisté míry lze vyřešit pomocí SharePoint Designeru. Zde je poměrně problematické jakékoliv znovupoužití. Protože je potřeba vše naklikat, není možné nastavení přenášet v rámci systému či mezi různými SharePoint řešeními (exporty i importy částečně SharePoint podporuje). Co již nelze tímto způsobem řešit jsou časované úlohy (timer job), uživatelské notifikace, dynamické vytváření nových webů, listů, komunikaci s externími aplikacemi. Nelze používat programovací jazyk c#. 36

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Integrace metodiky PRINCE2 do internetové

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Autor BP: Miroslav Svoboda Vedoucí BP: Ing. Miloš Dvořák 2013 Praha é áš í

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Řízení projektů v národních korporacích

Řízení projektů v národních korporacích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Řízení projektů v národních korporacích Diplomová práce Autor: Bc. Jiří Drbal Informační technologie a management Vedoucí

Více

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Diplomová práce Autor: Aleš Radoměřský Informační

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 - WEB

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 - WEB NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 - WEB Společnost pro projektové řízení, občanské sdružení Brno 2012 Tato publikace

Více

Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o.

Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Simona Dlugošová Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program : Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU

Více

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ NATIONAL COMPETENCE BASELINE OF PROJECT MANAGEMENT

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ NATIONAL COMPETENCE BASELINE OF PROJECT MANAGEMENT NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ NATIONAL COMPETENCE BASELINE OF PROJECT MANAGEMENT WEBOVÁ VERZE Společnost pro projektové řízení, o.s. BRNO 2008 2 Tato publikace je autorským dílem Společnosti

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ

Více

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Bc. Jiří Syrový Brno 2015

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Diplomová práce Systémová podpora procesů advokátní kanceláře Bc. Martin

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Plzeň, 2014 Ondřej Trhoň Prohlášení

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing.

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing. UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Anatoliy Kybkalo Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

STUDIJNÍ OPORA MANAGEMENT

STUDIJNÍ OPORA MANAGEMENT STUDIJNÍ OPORA MANAGEMENT 3. část Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více