Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 DIPLOMOVÁ PRÁCE Ing. Petr Špaček Brno, 2014

2 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Poděkování Děkuji panu Mgr. Emilovi Vařekovi, MBA řediteli firmy Icontio za podporu a poskytnutí potřebných zdrojů. Dále bych chtěl poděkovat své rodině za podporu a trpělivost. Děkuji také paní Ing. RNDr. Barboře Bühnové, Ph.D. za vedení této práce.

3 Shrnutí Diplomová práce pojednává o problematice projektového řízení. Zaměřuje se na projektovou metodiku PRINCE2. V práci jsou popsány existující nástroje, které slouží pro řízení projektů. Práce analyzuje, navrhuje a následně realizuje informační systém pro podporu projektového řízení podle metodiky PRINCE2 pomocí technologie Microsoft SharePoint, která je v práci popsána z funkčního i vývojářského pohledu. Klíčová slova Projektové řízení, metodiky projektového řízení, PRINCE2, IPMA, PMI, Microsoft SharePoint

4 Obsah 1 Úvod Cíle práce Struktura práce Projektové řízení Terminologie Projekt, program, portfolio Šest parametrů, které je potřeba řídit Metodiky projektového řízení IPMA, ICB PMI, PMBoK OGC, PRINCE Řízení vývoje Plánování projektu Existující řešení Atlassian, JIRA Icontio, PMPortal Oracle, Primavera Ostatní společnosti a produkty Řízení svépomocí Srovnání PRINCE Struktura PRINCE Úrovně řízení Principy Témata Procesy Zahájení projektu Směřování projektu Nastavení projektu Kontrola etapy Řízení dodávky produktu Řízení přechodu mezi etapami Ukončení projektu Zjednodušený popis PRINCE2 projektu a jeho etap Microsoft SharePoint SharePoint SharePoint Online Struktura Oprávnění Způsoby úpravy a vývoje

5 4.5.1 Nastavování Programování PowerShell Analýza systému Specifikace požadavků Funkční požadavky z pohledu PRINCE Funkční požadavky z pohledu portálu Nefunkční požadavky Diagram případů použití Návrh systému Konceptuální diagram Návrh architektury portálu pro SharePoint Objektová vrstva Proces PRINCE Realizace systému Microsoft SharePoint Způsob vývoje Datová vrstva Aplikační vrstva Prezentační vrstva Oprávnění Konfigurace a nasazení Závěr Možnosti dalšího vývoje Přínos a poznatky Literatura Seznam použitých zkratek Seznam příloh

6 1 Úvod Již od počátku rozvoje lidské inteligence bylo zapotřebí, k jejímu úspěšnému fungování, řízení a plánování budoucích kroků. Na počátku spíše vládl neřízený chaos, následovalo přirozené užití selského rozumu, poté si lidé psali poznámky na papír, které později detailně propracovali do komplexních plánů, které byly podkladem pro řízení. Stejné principy jsou využívány i v dnešní době ve firemních prostředích, ve kterých se chceme vyhnout nepřehledné a nekontrolované změti čísel, dokumentů a projektů. Proto je zapotřebí organizaci projektů nastavit určitý rámec a pravidla. Detailní řízení vyžaduje odborníka a existuje celá řada systémů pro jeho podporu. Některé z nich jsou zmíněny v kapitole 2.3 Existující řešení. Vedle výše uvedených přístupů k řízení může existovat i další pohled, který se nesnaží pouze o detailní řízení jednotlivých projektů, a který nenechává rozhodování pouze na zdravém úsudku jednotlivců. Jde o systém, který nabízí pohled na veškeré firemní projekty s určitou abstrakcí. Systém, ve kterém může firma spravovat své portfolio, a kde může mít na jednom místě a v přehledné struktuře přehled o financích a jejich čerpání. Zároveň poskytuje dostatečně detailní pohled na konkrétní projekt tak, aby bylo možné úspěšně rozvrhnout jeho termíny, rizika či zdroje. Nedílnou součástí takového systému je i místo, kde se přehledným způsobem uchovávají důležité dokumenty, ke kterým mají přístup kompetentní uživatelé. Nástupem informačních technologií, počítačů a internetu se naskytla celá řada možností, jak se k plánování, řízení či správě informací a dokumentů postavit. Důležitou skutečností pro to, aby řízení nevypadalo chaoticky neřízeně, je se v těchto možnostech vyznat, správně je využít a vhodně zkombinovat. Aby byl takový systém pro uživatele co nejpohodlnější a přitom co nejužitečnější, je potřeba pravidla navrhnout tak, aby každý uživatel v jakékoliv roli byl schopen tento systém používat, aby byl při práci veden a přitom nemusel být certifikovaným odborníkem, a aby bylo jasné, co od sebe systém i uživatel navzájem požadují. Zároveň není nutné vymýšlet nová pravidla a raději nabídnout osvědčené postupy z praxe, které nabízí různé standardy projektového řízení. Tím se systém odliší od již existujících nástrojů, které zpravidla nabízejí spíše strukturu pro evidenci projektových údajů s více, či méně pokročilou funkcionalitou, ale co už nenabízí, jsou ucelené projektové postupy, které směřují projekty k jejich zdárnému ukončení. 1.1 Cíle práce Cílem této práce je vytvoření právě takového systému, který poskytne jednoduchou kostru, šablonu a srozumitelný postup, jak k problematice řízení firmy přistupovat. Systém má řešit problematiku správy firemního portfolia, přehled projektů, jejich řízení a jejich plánování a v neposlední řadě má plnit funkci místa, kde se budou koncentrovat dokumenty z celé firmy. Systém se nezaměřuje pouze na detail jednoho projektu či programu, ale snaží se zachytit celé firemní portfolio. Také má poskytovat reporty nad projekty. Přehledným způsobem poskytne správu projektu a umožní jednoduché plánování. U jednotlivých projektů umožní určovat členy týmu, zadávat rizika, milníky, úkoly a změnová řízení. Systém má podporovat schvalování nad některými důležitými entitami, mezi které mohou patřit členové projektového týmu, dokumenty či změnová řízení. 7

7 Jednou z nejdůležitějších součástí a výhod navrhovaného systému je práce s dokumenty. Ty musí být vhodně organizovány a musí být dohledatelné. Jelikož se často bude jednat o citlivá data, je třeba zajistit oprávnění podle rolí jednotlivých zaměstnanců. Aby byl systém používaný, je třeba ho přizpůsobit pro každou roli, která jej bude využívat. Zároveň je potřeba klást důraz na co největší přínos pro každou z nich. Vedení firmy využije přehledné reporty, ve kterých na první pohled uvidí stav projektů. Projektový manažer dostane nástroj, přes který může aplikovat projektové řízení. Všichni zaměstnanci pak ocení pořádek v dokumentech a agendu na jednom místě. Administrátor firmy, či IT oddělení využijí možnosti platformy Microsoft SharePoint, která umožňuje řadu pokročilých funkcionalit, jako je zálohování, audit, správa oprávnění, logování chyb a jiné. Navrhované řešení je postaveno na technologii Microsoft SharePoint ve verzi Tato technologie je vybrána z důvodu, že již v základu podporuje řadu funkcí, které by bylo velmi obtížné implementovat. Výsledný produkt bude tedy nástavbou nad touto technologií a bude nad ní vytvářet strukturu projektového portálu s řadou přidaných hodnot. Blíže je tato technologie popsána v kapitole 4. Pro samotnou realizaci je částečně využit projektový portál firmy Icontio s názvem PMPortal. Projektový portál je navržen a implementován pro podporu projektové metodiky PRINCE2 tak, aby aktérům projektového řízení ulehčil práci a pomohl jim aplikovat metodiku PRINCE2 v praxi. 1.2 Struktura práce Následující druhá kapitola se zabývá teorií projektového řízení. Stručně popisuje existující metodiky ICB (IPMA Competence Baseline) od asociace IPMA (International Project Management Association), PMBoK (Project Management Body of Knowledge) od institutu PMI (Project Management Institute) a PRINCE2 (Projects In Controlled Environments 2nd Version) od OGC (Office of Government Commerce). PRINCE2 je detailněji popsán v kapitole třetí. Dále jsou zde popsány existující produkty dostupné na trhu. Třetí kapitola detailněji popisuje projektovou metodiku PRINCE2. Zabývá se jejími principy, tématy a procesy. Kapitola slouží jako teoretický základ pro analýzu a návrh vznikajícího systému. Čtvrtá kapitola pojednává o technologii Microsoft SharePoint. Jsou zde zběžně porovnány její jednotlivé verze, je zde popsána struktura systému a komponenty, které jej tvoří a způsoby, kterými je možné SharePoint přizpůsobit. Následující pátá kapitola je věnována analýze systému, ve které jsou specifikovány funkční i nefunkční požadavky. Ty jsou zde zobrazeny v diagramu případu užití. Šestá kapitola se zabývá návrhem portálu, který vychází z teoretických poznatků o metodice PRINCE2, platformy Microsoft SharePoint a z analýzy požadavků. V sedmé kapitole je popsána realizační fáze, kde se čtenář dozví o využitých technologiích, způsobu vývoje a o problémech, které v průběhu realizace bylo potřeba řešit. V poslední kapitole jsou zhodnoceny dosažené výsledky, možnosti využití a náměty, kterými by se portál mohl dále vyvíjet. Je zde diskutován přínos a poznatky, kterých jsem díky této práci nabyl. 8

8 2 Projektové řízení Tato kapitola seznamuje s teorií projektového řízení. Definuje běžně používané základní pojmy a popisuje metodiky zabývající se touto problematikou. Nakonec porovnává existující systémy pro podporu projektového řízení v organizacích. 2.1 Terminologie Podle PRINCE2 je projektové řízení: plánování, delegování, monitorování a kontrola všech aspektů projektu, a motivací angažovaných osob k dosažení cílů projektu v rámci očekávaných výkonnostních parametrů, kterými jsou čas, náklady, kvalita, rozsah, přínos a rizika. [1 str. 4] Obrázek 2-1: Projektové řízení podle PRINCE2. [1 str. 5] Projektové řízení podle PMBOK (Project Management Body of Knowladge): Je aplikace znalostí, schopností, nástrojů a technik na aktivity projektu, za účelem splnění projektových požadavků. [2 str. 8] Projektové řízení je využíváno pro zvýšení efektivity projektu v organizacích a jiných institucích. Jedná se o způsob, kterým je efektivněji dosahováno cílů projektu. Projektové řízení je využíváno, pokud chceme minimalizovat neúspěch projektu a maximalizovat jeho přínos. Projektové řízení přináší zpravidla doporučené postupy, které vzešly z praxe, a ze kterých vznikly ucelené metodiky, které slouží pro úspěšné vedení projektu od jeho začátku až po jeho konec Projekt, program, portfolio Metodika PRINCE2 definuje tyto pojmy následovně: Projekt je dočasná organizace, která je vytvořena za účelem poskytování jednoho nebo více produktů na základě dohodnutého obchodního případu. [1 str. 3] Program je dočasná flexibilní organizační struktura vytvořená pro koordinaci, řízení a kontrolu implementace souboru souvisejících projektů a opatření, s cílem dodat výstupy a přínosy, které se vztahují ke strategickým cílům organizace. Životní cyklus programu trvá obvykle několik let. [1 str. 309] Portfoliem jsou všechny programy a samostatné projekty vedené organizací, skupinou organizací nebo organizační jednotkou. [1 str. 308] 9

9 Portfolio Portfolio A Program * Program A.x * * Projekt Projekt A.x.1 Projekt A.x.2 Projekt A.1 Obrázek 2-2: Závislost PPP (Projekt, Program, Portfolio) Šest parametrů, které je potřeba řídit Kromě standardního trojimperativu (čas, náklady, kvalita) je v rámci projektového řízení potřeba řídit i další tři parametry: riziko, rozsah a přínos. Čas, který je vymezen pro realizaci projektu od jeho zahájení po ukončení. Náklady, které určují, jaký má projekt rozpočet. Kvalita stanovující požadovaný výstup projektu s ohledem na míru jakosti. Rozsah definuje, co se má v rámci projektu udělat, co má a nemá být zahrnuto ve výsledném produktu. Rizika vnáší do projektu míru nejistoty. Tuto nejistotu se snažíme minimalizovat a připravit se na ni pomocí řízení. V případě pozitivního rizika se míru snažíme maximalizovat. Přínos je parametrem, který nám říká, proč projekt děláme, jaký z něj máme profit. Je důležité mít jasnou představu o smyslu projektu. 2.2 Metodiky projektového řízení Řízením projektů se zabývají různé světové organizace, které pro projektové řízení vydávají své standardy. Mezi ty nejznámější a nejvýznamnější organizace patří IPMA (International Project Management Association), PMI (Project Management Institute) a OGC (Office of Government Commerce) IPMA, ICB ICB (IPMA Competence Baseline) je standardem, který se zaměřuje na schopnosti a dovednosti (kompetence) manažerů a členů jejich týmu. ICB představuje soubor znalostí, které by měl projektový manažer znát. Standard není zaměřen na přesnou podobu procesů a jejich užití, ale spíše doporučuje určité procesní kroky, které je potřeba vhodně aplikovat na konkrétní situace. Vhodnost aplikace procesů závisí na schopnosti jednotlivých manažerů. 10

10 IPMA je mezinárodní organizace, která má za cíl šířit projektové řízení zejména v Evropě, Africe a Asii. Standard vznikl v šedesátých letech dvacátého století na základě norem evropských států. [3 str ] PMI, PMBoK PMBoK (Project Management Body of Knowledge) je procesní metodikou, ve které je definováno pět hlavních rodin procesů, devět oblastí znalostí a dílčí procesy se vzájemnými vazbami. Procesy mají definované vstupy, výstupy a techniky pro jejich transformaci. Jedná se o standard, který je spravován sdružením firem a individuálních projektový manažerů PMI. PMBoK vznikl na základě amerických vládních standardů a je využíván zejména v amerických společnostech. Aktuálně je standard ve verzi 3 a stále se aktualizuje a zlepšuje. [3 str. 25] OGC, PRINCE2 PRINCE2 (Project IN Controlled Environment) je procesní metodikou, která přináší osvědčené postupy z praxe. Metodika vznikla na zadání britského ministerstva průmyslu a obchodu. To si pro řízení projektů státních zakázek vymínilo použití vyvinuté metodiky od OGC. OGC přináší celou řadu dalších rozšiřujících i doplňujících standardů. [3 str. 25] O metodice PRINCE2 pojednává celá kapitola Řízení vývoje Existují i další specializované metodiky, zejména specializované na vývoj softwaru. Jako příklady lze zmínit: vodopádový, prototypový, iterativní inkrementální, spirálový přístup, UP (Unified Proces), RUP (Rational Unified Process) nebo také moderní agilní přístupy: Scrum, extrémní programování, vývoj řízený testy. Více informací o řízení vývoje softwarových projektů lze nalézt na portálu Objektová analýza, návrh a programování. [4] Plánování projektu Součástí řízení projektů jsou i detailní techniky plánování postupu práce. Tyto techniky nabízí spíše způsob, jak plánovat, než způsob jak projekt řídit. K modelování závislostí, délky trvání, nebo struktury projektu jsou využívány diagramy, které rozdělujeme na síťové nebo sloupové. Nejznámějšími představiteli je Ganttův diagram a síťový diagram. Metodika PRINCE2 přímo nespecifikuje techniku, jakou by se měl projekt detailněji plánovat. Navrhuje však postup, jak k plánu dospět. Využívá postupného stromového rozpadu (WBS, Work brakedown structure) produktu na pod-produkty. Listy jsou pak na nejnižší úrovni tvořeny jednotlivými aktivitami, které mají za cíl vytvořit požadovaný produkt. 2.3 Existující řešení Na projektové řízení lze využít řadu systémů a produktů. Systémem může být myšleno i sdílené dokumentové uložiště, přes které si projektové týmy vyměňují informace či komunikační nástroj, přes který je tým řízen. Obecně platí, že sebelepší nástroj nestačí a je třeba určitá znalost 11

11 projektového řízení, pečlivost a disciplinovanost. Systémem pro podporu projektového řízení získáme nástroj, který by měl přispět k lepší organizaci, přehlednosti práce a obecně poskytnout projektovému řízení místo, kde projektové řízení dělat. Snahou této práce bude vytvořit nástroj, který použije osvědčené znalosti z praxe a přinese nejen prostor pro projektové řízení, ale určitý návod, jak projekty řídit, a to právě podle metodiky PRINCE2. Následující nástroje jsou dostupné na našem trhu a slouží k podpoře projektového řízení. Některé navíc přináší kompletní podporu pro běh firmy, jiné zase podporu pro detailnější řízení a komunikaci v rámci týmu nebo nabízí funkcionalitu pro řízení vývoje softwarových produktů. Ať už samotné společnosti nebo jejich partneři nabízejí tyto nástroje spolu s dodatečnými úpravami, kterými přizpůsobují nástroj na míru zákazníkovým potřebám Atlassian, JIRA Atlassian je australská společnost, která poskytuje svoje produkty v oblasti řízení projektů, sdílení znalostí a nástrojů pro vývojáře. Jejím hlavním produktem je systém pro procesní řízení JIRA pomocí webového rozhraní i mobilního zařízení. JIRA se uplatní v oblasti vývoje, kdy je potřeba detailněji řídit práci týmu od přiřazení úkolu až po jeho vyhodnocení a reportování. Nabízí tedy prostředky pro práci s úkoly, reportovanými chybami, požadavky. Nástroj podporuje vnitřní komunikaci pomocí diskuse týmu nad dokumenty, požadavky nebo třeba úkoly. Nabízí organizaci a sledování procesů. Produkt JIRA je možné rozšířit o řadu placených modulů, například o systém pro sdílení obsahu a znalostí (Atlassian Confluence). Další nástavbou pak může být nástroj JIRA Agile, která nabízí nástroj pro agilní management. Další rozšíření umožňuje podporu zákaznického servisu (JIRA Service Desk). Jako jeden z modulů je nabízen také konektor pro SharePoint, který umožňuje propojené vyhledávání dat obou systémů. Ze SharePoint dále využije správu dokumentů a workflow. JIRA je licencována na uživatele. Podrobnější přehled i jiných modulů a produktů společnosti Atlassian lze nalézt na domovských stránkách [5]. Modularita takových komplexních nástrojů je jistě výhodou. Tato výhoda se však může proměnit v nevýhodu, například když zákazník potřebuje z každého modulu pouze jeho menší část. Cenová politika pak celé komplexní řešení zbytečně prodražuje. JIRA například v základu neposkytuje dokumentové úložiště, které nabízí až verze Atlassian Confluence. Další nevýhodou je absence českého jazyka Icontio, PMPortal PMPortal je mladým produktem brněnské společnosti Icontio, který slouží pro zpřehlednění, řízení, reporting a evidenci projektů v rámci firemního portfolia. Nabízí prostředky pro správu myšlenek, které mohou sloužit jako zdroj pro nové projekty. Součástí produktu je místo pro správu dokumentace, evidenci a schvalování změn, plánování úkolů a k nim navázané vykazování práce. Slouží pro správu informací o projektech, které jsou dostupné na jednom místě přes webové rozhraní. Produkt je založen na technologii Microsoft SharePoint a díky tomu již v základu nabízí funkčnost dokumentového úložiště, možností procesního zpracování, správ uživatelských rolí, verzování, schvalování dokumentů a další funkčnosti, které jsou popsány v kapitole věnované 12

12 systému Microsoft SharePoint. PMPortal lze provozovat na firemní infrastruktuře nebo jako cloudovou službu přes rozhraní internetového prohlížeče. Částečnou nevýhodou tohoto produktu může být slabší podpora řízení vývoje software, protože produktu chybí vazba na zdrojové kódy a místo pro správu chyb a požadavků (issue tracking). Více informací o portále lze nalézt na jeho domovských stránkách [6]. Části systému PMPortal jsou využity pro implementaci nově vznikajícího nástroje pro projektové řízení podle metodiky PRINCE2. Více informací o mé roli na vývoji produktu společnosti Icontio lze nalézt v kapitole věnující se realizaci Oracle, Primavera Primavera je systém pro projektové řízení pokrývající všechny okruhy dle metodologie PMI. Jako jeden z mála softwarových řešení vychází z některé z projektových metodik, a to konkrétně z PMI (Project Management Institute), z ověřené praxe a z doporučení svých uživatelů. Oracle Primavera představuje integrované řešení pro řízení portfolia projektů (PPM, Project Portfolio Management) a obsahuje funkce pro jednotlivé role řízení, které zajistí potřeby, odpovědnost a dovednosti pro každého člena týmu. Poskytuje jednotné řešení pro správu projektů všech velikostí, přizpůsobí se různým úrovním složitosti v rámci projektu a nabízí možnosti přizpůsobení. Systém je zaměřen na řešení kritických požadavků v odvětvích, jako je strojírenství a stavebnictví, diskrétní a provozní výroba, veřejná správa, finanční služby a další. Konkrétní oblasti, ve kterých lze systém Primavera využít jsou například: plánování, týmová spolupráce, management rizik, správa zdrojů, správa portfolia. Systém je nabízen pomocí cloudové služby a je ho možné doplnit řadou pokročilých rozšíření. Jednotlivá rozšíření a podrobné informace o systému lze nalézt na stránkách produktu. [7] Ostatní společnosti a produkty Dalších nástrojů, které lze využít pro řízení projektů je více. Lze zmínit ty menší a úzce specializované, jako je Task Manager [8] od brněnské společnosti, přes další český produkt Easy Project [9], až po univerzálnější technologické platformy, jako je Unicorn Universe [10], IBM Notes [11] i samotný MS SharePoint Řízení svépomocí Kromě výše zmíněných produktů lze k projektům využít i běžně dostupné firemní prostředky, které jsou ve firmách běžně používány. Ze své zkušenosti vím, že jsou to často kombinace běžně dostupných nástrojů a prostředků. Zaprvé je potřeba mít uložiště, kam ukládat dokumenty. Tím může být síťové úložiště, firemní SharePoint, online uložiště v některé z cloudových služeb, poštovní schránka mailového serveru. Pro práci s uloženými dokumenty jsou k dispozici běžné nástroje typu Microsoft Office, v případě cloudových úložišť to může být samotný prohlížeč. Dále se využívají běžné prostředky pro komunikaci, nejčastěji pomoci ů. Vhodným doplňkem bývá kalendář pro evidenci událostí a úkolů s možností automatického připomínání. 13

13 Zajímavou kombinaci těchto dílčích služeb nabízí cloudová řešení, například od společnosti Google a Microsoft, která spojují dokumenty, poštovního klienta, kalendář, úkoly i kontaktní seznam. Jednotlivé dílčí služby lze sdílet s jinými uživateli. Popsané řešení nemusí být horší oproti sofistikovaným nástrojům, neposkytuje však takovou specializaci v podobě přednastavené struktury, automatizace a funkčnosti, kterou nástroje na projektové řízení nabízí Srovnání Následující tabulka 2-1 zobrazuje jednotlivé systémy z pohledu konkrétních funkčností. Jako zdroj dat je využit český portál Projectman.cz zabývající se projektovým řízením. [12] Česká lokalizace Spolupráce Připomínkovací systém (Issue tracking) Plánování Projekt, Portfolio management Řízení zdrojů Správa dokumentů Prostředí Serena PPM Ne Ne Ano Ne Ano Ano Ne Desktop Atlassian JIRA Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ne Web ARCHIBUS Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne Desktop Microsoft Office Project Ano Ne Ne Ano Ne Ano Ne Desktop Oracle Primavera Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Desktop Easy Project Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Desktop TaskManager Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ne Web Atollon Workshop Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne Web INSTANTIS Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Desktop Unicorn Universe Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Web PMPortal Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ano Web JIRA+Confluence Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Web Tabulka 2-1: Funkcionalita existujících produktů. [12] Kromě popsaných a porovnaných funkčních vlastností jsou velmi důležité i způsoby, jak nástroje dokáží projektovému týmu pomoct v jeho práci. Tyto způsoby jsou popisovány v manuálech produktů. Ke komplexnějším a složitějším produktům jsou zákazníkům nabízeny konzultace k zavedení projektového řízení. Nevýhodou tohoto přístupu může být, že každý výrobce systému má svou vlastní představu o tom, jak projekty řídit, nebo spíše jak správně zadávat do jejich systému data. K tomu často bývají uživatelé systému školeni. Projektoví manažeři a projektový tým se pak musí přizpůsobit implementovanému systému a principům jeho používání. Výhodu pak může mít systém, který sice taky nařizuje, jak systém používat, ale nařizuje to podle známých, osvědčených a uznávaných principů, které popisují projektové metodiky. Z výše popsaných systémů se podporou některé ze známých projektových metodik chlubí pouze Oracle Primavera. Taková vlastnost, která o systému říká, že ho lze využít podle zaběhnutých 14

14 standardů, může systému pomoci i po marketingové stránce. Lze ho pak nabídnout spolu s proškolením uživatelů a jejich případnou certifikací. Takový systém lze pak nabídnou do organizace, kde se již projekty řídí podle některého ze standardů. Jako příklad lze zmínit vynucení metodiky od OGC při řízení státních zakázek v Anglii. 15

15 3 PRINCE2 PRINCE2 (Projects in a Controlled Environment) je metodika pro projektové řízení, která vznikla ve Velké Británii pod záštitou Office of Government Commerce (OGC), jež je součástí britské vlády a stará se o pravidelnou aktualizaci této metodiky. Ta poslední největší proběhla v roce Tato kapitola bude zejména vycházet z oficiálního dokumentu Managing Successful Projects with PRINCE2 [1], který představuje plnou verzi této metodiky pro projektového manažera. Existuje i zjednodušená verze Directing Successful Projects with PRINCE2, která je uzpůsobená pro sponzora projektu a členy projektové rady. Metodika je rozšířena nejvíce v Anglii, ale i ve zbytku Evropy či v Austrálii, u vlád i organizací. Na oficiálních stránkách lze nalézt podrobnější informace o výzkumu využívání metodiky PRINCE2, ze kterých je dostupný i závěrečný dokument výzkumu. [13] PRINCE2 je standardem projektového řízení, který přináší doporučené a osvědčené postupy z praxe. Metodika je obecná, aby mohla být aplikována na jakýkoliv projekt bez ohledu na jeho velikost, typ, organizaci, zeměpisnou polohu nebo kulturu. Toho PRINCE2 dosahuje za pomoci oddělení projektového řízení od specifických činností, jako je design, výroba, konstrukce. Tyto specifické aspekty lze integrovat do metodiky a využívat je současně vedle sebe. Není tedy závislá na technologii, jedná se o metodiku. Z důvodu poměrně velké administrativní režie se hodí spíše pro střední a větší projekty, i když může být využita i pro ty menší. Metodika je procesně orientovaná s definovanými postupy pro řešení konkrétních problémů, zodpovědnostmi a projektovými dokumenty, které v rámci řízení projektu vznikají. Je členěna na sedm témat (Theme) a sedm procesů, které jsou tvořeny aktivitami jednotlivých rolí projektového řízení. Jednotlivé procesy a jejich činnosti jsou řízeny hlavně výjimkami, u kterých se stanovují pravidla, limity, rozhodovací pravomoc z pohledu rozpočtu, kvality, času, rizik, atp. Pravidla se stanovují pro jednotlivé úrovně řízení při zahájení projektu. V průběhu projektu tyto tolerance dávají nastavenou určitou svobodu řídícím pracovníkům bez nutnosti podávat hlášení, či zahájit změnové řízení. V textu této práce bude většina originálních anglických pojmů překládána do českého jazyku. Spolu s českými názvy budou uvedeny i anglické originály, které budou využívány u původních obrázků z citované příručky metodiky. Pro překlady pojmů z PRINCE2 existuje oficiální slovník dostupný na internetu [14]. 3.1 Struktura PRINCE2 Metodika PRINCE2 je složena ze čtyř základních elementů znázorněných na obrázku 3-1: Principy Jedná se o závazné principy a osvědčené postupy, které musí být naplněny, aby se jednalo o projekt, který může být řízen dle metodiky PRINCE2. Principů je sedm a jsou popsány v kapitole

16 Témata Témata jsou aspekty projektového řízení, které musí mít projektový manažer neustále na zřeteli, je třeba je neustále naplňovat a kontrolovat v průběhu celého procesu. Sedm témat vysvětluje detaily o projektu řízeném pomocí PRINCE2. Procesy Sedm procesů v metodice PRINCE2 definuje seznam doporučených činností, produktů a jiných zodpovědností, které je třeba v průběhu celého projektu provádět. Přizpůsobení se projektovému prostředí Protože je PRINCE2 obecná metodika, kterou je možné aplikovat v jakémkoliv projektovém prostředí, je ji nutné přizpůsobit k tomuto prostředí na míru. Diplomová práce se dále o přizpůsobení nebude zabývat. Pro bližší informace lze nahlédnout do PRINCE2 metodiky [1 str ]. Obrázek 3-1: Struktura PRINCE2. [1 str. 6] Co PRINCE2 nepokrývá Ne všechno z projektového řízení PRINCE2 pokrývá. Jsou zde oblasti, které jsou mimo rozsah metodiky: Odborné aspekty, které v metodice nejsou z důvodu její obecnosti a nezávislosti na odvětví, ve kterém je použita. Detailní techniky, které mohou být využity spolu s PRINCE2, ale PRINCE2 přímo nespecifikuje techniky, jakým způsobem detailně řídit, či plánovat. PRINCE2 pouze specifikuje produktově založené plánování a posouzení kvality. Leadership, jako schopnost vést a motivovat podřízené, tým, či organizaci je důležitým aspektem projektového manažera. Součástí metodiky PRINCE2 není. 17

17 3.1.1 Úrovně řízení PRINCE2 management rozděluje organizace do čtyř úrovní, kde je každé úrovni metodikou určena zodpovědnost při rozhodování. Jednotlivým úrovním odpovídají i role ze struktury organizace. V kapitole zabývající se procesy (viz 3.4), jsou těmto rolím přiřazeny jednotlivé procesy. Korporátní nebo programový management (Corporate or programme management) Tato úroveň je stranou od řídícího týmu projektu. Z pravidla se jedná o zákazníka, jehož zodpovědností je převzetí projektu, zhodnocení přínosů a uvedení do provozu. Zároveň je autorem mandátu, inicializuje vznik projektu a stanovuje tolerance, se kterými Projektový výbor pracuje. Vedení Projektový výbor (Directing Project Board) Projektový výbor je zodpovědný za směřování projektu (viz kapitola 3.4.2) a ze jeho úspěšnost. Schvaluje hlavní plány a zdroje. Potvrzuje odchylky, které překračují tolerance definované pro projektové manažery. Schvaluje přechody mezi fázemi i změnová řízení. Řízení Projektový manažer (Managing Project Manager) Projektový manažer je zodpovědný za běžné činnosti spojené s projektovým řízením v rámci definovaných tolerancí od nadřazené úrovně. Jeho hlavní zodpovědností je naplnění cíle projektu podle stanoveného času, kvality, zdrojů, rozsahu, rizika a přínosu. Projektový manažer je hlavním tvůrcem veškeré dokumentace, která je nezbytná pro přechod mezi fázemi. Poskytování Týmový manažer (Delivering Team Manager) Týmový manažer (vedoucí týmu) je zodpovědný za realizaci, za doručení produktu projektu v odpovídající kvalitě, čas a cenu. 3.2 Principy Obrázek 3-2: Čtyři úrovně řízení. [1 str. 33] Účelem PRINCE2 je poskytnout manažerské metody, které nejsou závislé na velikosti projektu, typu, organizaci, ani kultuře. Metodika je založena na sedmi zásadách: [1 str ] Kontinuální obchodní zdůvodnění, které má u PRINCE2 projektu důležitou roli. Projekt musí mít opodstatněný důvod pro své zahájení. Toto opodstatnění musí být platné v průběhu celého projektu. Opodstatnění je pravidelně dokumentováno a dokazováno. 18

18 Učení se ze zkušeností, kdy se tým učí z předchozích zkušeností, které jsou vyhledávány, zaznamenávány a využívány po celou dobu projektu i po jeho skončení. Definování role a odpovědnosti, které má projekt stanoven spolu s organizační strukturou. Řízení pomocí etap, které jsou plánovány, monitorovány a kontrolovány v každém přechodu etapy. Řízení na základě výjimek, které mají nastaveny tolerance se stanovenými limity s definovanými pravomocemi. Zaměření se na produkty, které jsou definovány v rámci projektu. Přizpůsobení projektovému prostředí, velikosti, komplexnosti, důležitosti, schopnosti a rizikům projektu. 3.3 Témata V průběhu celého projektu je potřeba se věnovat sedmi tématům PRINCE2, která jsou hlavními aspekty projektu a přinášejí otázky, na které je potřeba se ptát a odpovídat na ně. Procesy, popsané v další kapitole, jsou chronologicky propojeny a využívají níže zmíněná témata. [1 str. 17, 18] Obchodní případ (Otázka Proč?) je téma, které přichází s otázkou, zda má a bude mít projekt potenciální obchodní přínos. Organizace (Otázka Kdo?) definuje strukturu rolí a odpovědnosti v daném projektu, která je nutná pro efektivní řízení. Organizace je rozdělena do čtyř úrovní řízení, blíže popsaných v kapitole Kvalita (Otázka Co?) je téma, které specifikuje vlastnosti výsledného projektu, metody, kterými je projekt vytvářen, měřen a vyhodnocován. Plány (Otázky Jak? Kolik? Kdy?) je téma, jehož cílem je usnadnit komunikaci a organizaci v průběhu projektu. Rozvrhnout vytváření produktů, náklady a potřebné zdroje. Mezi tyto plány patří projektový plán, plán etapy a plán týmu. Plán je sestavován a rozšiřován ve čtyřech krocích: o V prvním kroku v Zahájení projektu (3.4.1), případně v Nastavení projektu (3.4.3) vznikne popis produktu projektu. o V dalším kroku vzniká vývojový diagram produktů, který představuje hierarchickou strukturu produktů a pod-produktů. Představuje rozsah projektu. o Ve třetí fázi je každý dílčí produkt popsán a jsou mu určena detailní kritéria kvality. o V poslední čtvrté etapě vzniká vývojový diagram produktu. Ve kterém jsou zaznamenány jednotlivé aktivity a závislosti mezi nimi. Ukazuje, v jaké posloupnosti budou produkty vznikat. Rizika (Otázka Co když?) napomáhají identifikovat, hodnotit a řídit nejistoty v plánech a v průběhu projektu. Tím zvyšují pravděpodobnost úspěchu projektu. Změny (Otázka Jaký je dopad?) jsou nedílnou součástí projektu a je třeba k nim přistupovat systematicky. Je třeba je identifikovat, hodnotit a řídit specifikovanými autoritami. Změny vznikají z tzv. otevřených bodů (Issue), které mohou být vzneseny 19

19 projektovým týmem i jinými zainteresovanými stranami. V projektu může dojít ke třem typům událostí: požadavek na změnu, mimo specifikaci, problém/znepokojení. Postup (Otázky Kde jsme? Kam směřujeme?) je téma, které stanovuje mechanismy, kterými jsme schopni porovnávat plánovaný a skutečný stav projektu. Stanovuje, jak se vzniklou odchylkou naložit. Text této pod-kapitoly pouze stručně zobrazuje témata PRINCE2. Podrobnější popis jednotlivých témat lze nalézt v metodice PIRNCE2 [1 str ]. Pro každé téma je zde specifikován účel, zodpovědnost za téma, vysvětlení pojmů, které se vážou k tématu a postupy, jak s tématem pracovat. 3.4 Procesy Metodika PRINCE2 definuje sedm procesů, které slouží pro řízení, správu a směřují projekt k úspěšnému ukončení. [1 str ] Zahájení projektu (Starting up a Project, SU) Směřování projektu (Directing a Project, DP) Nastavení projektu (Initiating a Project, IP) Kontrola Etapy (Controlling a Stage, CS) Řízení dodávky produktu (Managing Product Delivery, MP) Řízení přechodu mezi etapami (Managing a Stage Boundary, SB) Ukončení projektu (Closing a Project, CP) Každý proces obsahuje dílčí akce, kterými jsou například vytvoření nebo aktualizace dokumentace, rozhodnutí, schválení. Návaznost a souběžnost procesů v jednotlivých fázích projektu je přehledně zobrazena na následujícím obrázku 3-3. Poznámky: Zahájení projektu (SU) je realizováno v úrovni vedení (Directing) i v úrovni řízení (Managing). Měly by zde být alespoň dvě řídicí etapy. Tou první je Inicializační etapa (Initiation stage). 20

20 Fáze Řízení přechodu mezi etapami (SB) je poprvé realizováno na konci inicializační etapy a je opakováno na konci každé následující etapy s výjimkou poslední etapy. Je využíván také pro přípravu Plánu realizace výjimky. Obrázek 3-3: PRINCE2 procesy. [1 str. 113] Následující schéma PRINCE2 procesů 3-4 rozšiřuje předchozí diagram a zobrazuje podrobnější návaznost procesů a aktivit s nimi spojených. Poznámky: Na konci zahajovací etapy je proces Zahájení projektu (Initiating a Project) využit pro požadavek na schválení této fáze Projektovým výborem (Project board). Podkladem je Projektová inicializační dokumentace (PID - Project Initiation Documentation). Stejně tak je Řízení přechodu mezi etapami (SB - Managing a Stage Boundary) využito pro žádost o schválení Plánu etapy (Stage Plan) pro následující řídicí etapu. Uzavírací aktivity jsou plánovány a schvalovány jako součást schvalování poslední etapy. Proto je proces Ukončení projektu (Closing a Project) realizován v poslední etapě. Obrázek 3-4: Model PRINCE2 procesů. [1 str. 115] 21

21 Každý proces zahrnuje aktivity, které se v rámci procesu musí vykonat. Aktivity obsahují doporučené akce. Popsaný vztah je na následujícím obrázku 3-5. Obrázek 3-5: Vztah mezi procesy, aktivitami a akcemi. [2 str. 116] Zahájení projektu Zahájení projektu je proces, jehož vstupem je myšlenka (Mandát projektu) a výstupem je sada dokumentů a nastavení, které slouží jako podklad pro oficiální zahájení projektu. Jedná se o aktivity přípravy, po které jsme schopni říct, jestli máme životaschopný projekt. [1 str ] Směřování projektu Obrázek 3-6: Zahájení projektu. [1 str. 121] Směrování projektu je proces, na který dohlíží Projektový výbor (Project Board). Ten je zodpovědný za důležitá rozhodnutí v průběhu projektu. Jeho úlohou je schvalovat přechody do jednotlivých etap: Zahájení projektu, Nastavení projektu, Řízení přechodu, Změnové řízení (Ad-hoc), Ukončení projektu. [1 str ] 22

22 3.4.3 Nastavení projektu Obrázek 3-7: Směřování projektu. [1 str. 135] Účelem tohoto procesu je stanovit pevný základ pro začínající projekt. Jednoznačně určit hranice projektu a seznámit organizaci s prací, kterou je třeba na projektu udělat. [1 str ] Obrázek 3-8: Nastavení projektu. [1 str. 149] 23

23 3.4.4 Kontrola etapy Proces Kontrola etapy je zaměřen na zadávání práce a její následnou kontrolu. Dohlíží na plánované i opravné akce, na to, aby byly etapy v odpovídajícím progresu. O tom informuje projektový výbor. Zachytává a řeší otevřené body (Issue). [1 str ] Obrázek 3-9:Kontrola etapy. [1 str. 167] Řízení dodávky produktu Cílem procesu Řízení dodávky produktu je řízení vztahu mezi Projektovým manažerem a Týmovým manažerem, a to za pomoci formálních požadavků k akceptaci, vykonávání a doručování dílčích částí projektu. Rolí týmového manažera je koordinace určité práce na produktu projektu. Vykonavatel práce může být interní i externí vzhledem k organizaci zadavatele. [1 str ] Obrázek 3-10: Řízení dodávky produktu. [1 str. 185] 24

24 3.4.6 Řízení přechodu mezi etapami Účelem tohoto procesu je poskytnout projektovému výboru (Project Board) potřebné informace od projektového manažera, pro posouzení úspěšnosti současné fáze, na základě kterých projektový výbor schvaluje přechod do další fáze. Mezi tyto informace patří zpráva o ukončení etapy, aktualizovaný projektový plán, obchodní případ a plán revize přínosů. Kromě těchto informací (dokumentů), které připravuje projektový manažer, je schvalován i plán další etapy. Součástí může být i plán realizace výjimky, pokud si o něj projektový výbor zažádá z důvodu odklonění se od původních plánů. [1 str ] Obrázek 3-11: Řízení přechodu mezi etapami. [1 str. 193] Ukončení projektu Účelem Ukončení projektu je uzavřít projekt potvrzenou akceptací. Zároveň je kontrolováno, jestli bylo dosaženo původních cílů specifikovaných v projektovém záměru. Ukončení projektu je prováděno na konci každého projektu, a to i v případě jeho neúspěchu. [1 str ] 25

25 Obrázek 3-12: Ukončení projektu. [1 str. 205] 3.5 Zjednodušený popis PRINCE2 projektu a jeho etap Výše popsané procesy na sebe navazují a v této podkapitole jsou shrnuty do jednoho procesu, který se je snaží jednoduchým a čitelným způsobem ve zkratce popsat. PRINCE2 procesy jsou zde chápány jako jednotlivé etapy projektu. Projekt je zahájen projektovým mandátem, který může být pouhou myšlenkou. Z mandátu vzniká projektový záměr. V projektovém záměru se určují role sponzora a projektového manažera. Projektový manažer pak vytváří potřebné dokumenty pro přechod do další etapy. Přechod je schvalován Projektovým výborem, po kterém je zahájena inicializace projektu. V inicializaci projektu projektový manažer naplňuje jednotlivá témata a vzniká tak nastavení projektu a jeho dokumentace. Projektový manažer například rozpracovává prvotní plán pomocí WBS (Work Brakedown Structure), ta bude posléze rozšiřována o produkty, které budou rozřazeny na jednotlivé balíky práce a ty bude moci přidělit jednotlivým dodavatelům. Jednotlivé produkty plánu budou rozšířeny o dílčí úkoly a vznikne tak komplexní projektový plán zobrazitelný pomocí Ganttova diagramu. V této úvodní nastavovací etapě se také určuje, kolik realizačních etap bude projekt mít. Po schválení nastavovací etapy přechází projekt do procesu realizace. V každém přechodu mezi etapami PRINCE2 specifikuje dokumenty, které projektový manažer musí vypracovat a aktualizovat. Přechody na základě této dokumentace schvaluje Projektový výbor. V průběhu realizačních etap (může jich být více) jsou řešeny některé další PRINCE2 procesy. Provádí se zde běžné aktivity projektového řízení při realizaci. V průběhu realizace může docházet k neplánovaným změnám (mimo rozsah tolerance pravomoci projektového manažera). V tomto případě nastává změnové řízení, při kterém znovu 26

26 projektový manažer vypracovává dokumentaci, na základě které projektový výbor schvaluje, či jinak rozhoduje, co se vzniklou neočekávanou událostí. V případě schválení je aktuálně běžící etapa znovu zahájena. Projektový výbor může projekt na základě této změny i ukončit. Na závěr přichází ukončení, kde probíhá vyhodnocení projektu a předání produktu. Ukončení je povinné i v případě neúspěšnosti projektu. 27

27 4 Microsoft SharePoint Na úvod této kapitoly je platforma SharePoint představena po funkční stránce. V kapitole jsou zmíněny rozdíly mezi jednotlivými jejími verzemi. V druhé části je nastíněna struktura systému SharePoint, zmíněna jeho některá technická specifika, která jsou dále využita a popsána v kapitole Realizace 7. Microsoft SharePoint je technologická platforma, která se zaměřuje na firemní spolupráci. SharePoint nabízí uživatelům sadu nástrojů, které mohou využít k řízení firmy, sdílení informací, dokumentů, automatizovaným firemním procesům, spolupráci nebo ke komunikaci s jinými obchodními systémy. [15 str. 1] Nabízí vlastnosti systému pro správu dokumentů (DMS, Document Management System) a nabízí funkcionalitu systému pro správu procesů (WMS, Workflow Management System). Nabízí řadu mechanismů, kterými ho lze přizpůsobit firemní infrastruktuře. Lze pomocí něj vyvíjet podnikové aplikace, které mají výše zmíněné vlastnosti. Je to sám o sobě informační systém, který si mohou přizpůsobit sami uživatelé. S využitím programování a vývojářského nástroje Visual Studio lze pak SharePoint upravit k nepoznání. O způsobu přizpůsobení SharePoint pojednává kapitola 4.3. Microsoft SharePoint je centrální platforma pro sdílenou spolupráci pro Microsoft Office systémy. SharePoint je nabízen v hlavních dvou produktech. Prvním z nich je SharePoint Foundation a druhým je SharePoint Server. SharePoint Foundation je základní verze poskytovaná jako nástavba nad Microsoft Serverem zdarma a zahrnuje základní služby pro spolupráci, kterými jsou: Webový informační systém určený pro správu a prezentaci. Kolekce webů, listů a knihoven pro uchování a správu strukturovaných informací a dokumentů, jako jsou kontakty, úkoly, připomínky a faktury. Správa zabezpečení využívající Active Directory pro autentizaci přístupu a zabezpečení obsahu s možností rozšíření pomocí jiných přístupů ověření (Security access providers). Prostředí, které lze uživatelsky konfigurovat a přizpůsobovat přes úpravu struktury, designu až po řízení oprávnění. Integrované Windows Workflow Foundation umožňující vytvářet procesně orientované systémy. Služby nabízející rozhraní, jak se systémem komunikovat pomocí externích aplikací. Oproti základní verzi nabízí SharePoint Server další služby, které umožňují využití pokročilejších funkcí: Pokročilá práce s dokumenty a správou obsahu. Integrace dalších datových zdrojů, přidání reportovacích služeb a rozšířenou správu obsahu. Správa a automatizace formulářů. Integrace dalších aplikací. Pokročilý indexační a vyhledávací nástroj. Zakomponování sociálních služeb. Uživatelské přizpůsobení obsahu a upozornění. 28

28 [15 str. 2] Tyto možnosti pomáhají vytvořit řešení, které dokáže spojit úsilí zaměstnanců, informace, systémy a firemní procesy na jednom místě. Microsoft shrnuje tyto možnosti do šesti kategorií: Stránky jako jednotná platforma pro intranet, extranet a jiná internetová řešení. Ke stránkám lze přistoupit pomocí internetového prohlížeče, programů z rodiny Microsoft Office nebo pomocí mobilních zařízení. Komunity, které pomocí nástrojů umožní lidem efektivně spolupracovat. Nástroje pro spolupráci pomáhají týmům dosáhnout cíle společným úsilím. Obsah, který tvoří nosnou část všech informací a dokumentů. Do této kategorie spadají nástroje pro práci s obsahem i pro jeho správu. Vyhledávání jako nástroj pro snazší nalezení relevantní informace. Nabízí pokročilé technologie indexování svého i externího obsahu (soubory na discích, v databázích, webových stránkách nebo třeba v obsahu souborů). Analýzy a jejich nástroje zprostředkují relevantní informace pro klíčová rozhodnutí. Jsou využity v oblasti Business intelligence jako nástroje pro podporu rozhodování. Kompozice SharePoint jako integrační platforma, která zahrnuje řadu nástrojů, rozhraní, které umožňují uživateli vybudovat rozsáhlá řešení, která je posléze možné přizpůsobovat stále se měnícím potřebám. [15 str. 2-3] 4.1 SharePoint 2013 Nejnovější verze tohoto produktu má označení Microsoft SharePoint 2013, která oproti svému předchůdci 2010 přináší několik vylepšení. Za zmínku stojí napojení směrem k sociálním sítím, bližší propojení s produkty Office, modernější vzhled a zajímavou možností je také přidání aplikace třetích stran způsobem nákupu přes Office Store (online obchod s aplikacemi pro SharePoint). Dalším vylepšením je práce s verzováním dokumentů na úrovni databáze, kdy se každou novou verzí nevytváří nový dokument, ale jsou verzovány pouze bloky souboru, které se změnily. Více informací o novinkách lze získat z oficiálních stránek. Z vývojářského pohledu jádro zůstalo zachováno a s menším úsilím lze přizpůsobené aplikace převést do nové verze. Podrobné informace lze nalézt na stránkách produktu [16]. Co ovšem nezůstalo stejné, jsou hardwarové nároky, které výrazně stouply. Doporučené hardwarové nároky pro různé druhy využití lze dohledat na stránkách výrobce. Pokud v textu práce není řečeno jinak, je popisována vlastnost platná pro obě vydání 2010 a 2013 s jejich placenou (Standard, Enterprise) i neplacenou (Foundation) verzí. 4.2 SharePoint Online SharePoint Online je součástí cloudové služby Microsoft Office 365. Poskytuje velmi podobnou funkcionalitu jako SharePoint 2013 s tím rozdílem, že je jako služba nabízen společností Microsoft za poplatek. Výše poplatku se odvíjí od funkcionalit, které jsou rozděleny do kategorií. Cena je účtována měsíčně za uživatele. Aktuální porovnání cen jednotlivých verzí s ohledem na funkčnost lze dohledat na webových stránkách poskytovatele. 29

29 Hlavní rozdíly tedy nejsou ve funkčnosti, jedná se o stejnou technologii, ale rozdíl je zejména ve způsobu pořízení, použití, správou IT a částečně i možnostmi přizpůsobení se potřebám uživatele. Oproti systému SharePoint, který je instalován ve firemní infrastruktuře (anglicky nazýváno pojmem on-premis), nabízí Online verze provozovaná na serverech společnosti Microsoft tyto výhody: Není nutné investovat do poměrně drahé hardwarové infrastruktury ani do licencí. Pořizovací náklady jsou v podstatě nulové. Není nutné investovat poměrně značné náklady spojené s administrací serverů ani náklady potřebné pro systémy SharePoint, který je z pohledu správy velmi náročný. Microsoft garantuje poměrně vysokou dostupnost ve formě tří devítek (99,9 %). Pokud garantovanou dostupnost v daném platebním měsíci nedodrží, vrací procentuální část platby zpět uživateli. [17] Procentuální dostupnost 99,9% vyjadřuje pravděpodobnost, s jakou systém poskytuje nabízené služby. Uvádí se pomocí ní spolehlivost i doba, za kterou je systém po poruše zpět v provozu. Garantovaná dostupnost 99,9 % v přepočtu na čas říká, že systém bude nedostupný přibližně po dobu 43 minut a 50 sekund za jeden měsíc. [18] Výpočet dostupnosti lze vyjádřit vzorcem: Dostupnost = MTBF MTBF+MTTR, kde MTBF (Mean Time Between Failures) je doba, kdy byl systém dostupný, a kde MTTR (Mean Time to Repair) je doba nedostupnosti. [18] Na druhé straně má tento přístup i svá negativa v podobě uložených dat na cizím prostředí, což u lidí stále vyvolává nedůvěru. Další nevýhodou je omezené množství úprav, které lze na Online řešení provést. Otázka porovnání bezpečnosti a dostupnosti obou řešení je podle mě poměrně problematická. Ze zkušenosti vím, že firmy provozující Microsoft SharePoint ve vlastní infrastruktuře spoléhají na dodavatelské společnosti, protože sami nemají odborníky na správu těchto technologií. Je tedy otázkou, jestli jsou taková data v rukou firem třetích stran, i když na serverech společnosti, ve větším bezpečí než na serverech v Microsoftu. Na druhou stranu z pohledu vývojáře a možnosti programového přizpůsobení není možné Online produkt upravit neomezeně dle požadavků zákazníka. 4.3 Struktura Samotný SharePoint není nic jiného než webová aplikace, která běží na Internetovém informačním serveru (IIS, Internet Information Services) za použití technologie ASP.NET využívající Microsoft SQL databázi. Struktura portálu je znázorněna na následujícím zjednodušeném diagramu 4-1, který jednotlivé komponenty zobrazuje v určité hierarchii. Jednotlivé originální pojmy z oblasti systému SharePoint jsou uváděny spolu s jejich českými překlady. Často jsou některé překlady matoucí a při dohledávání dodatečných informací v literatuře nebo na internetu, je anglické názvosloví nezbytné. 30

30 Farma / Farm 0..* Webová aplikace / Web application 0..* Kolekce webů / Site collection Hlavní web / Site (Root Web) 1 0..* Web / Web Sloupec / Field 1..* 1..* 0..* 0..* Typ obsahu / Content type Seznam / List Dokumentová knihovna / Library 0..* Záznam / Item Obrázek 4-1: Konceptuální diagram jednotlivých stavebních prvků systému SharePoint. Pro snazší představu je na následujícím obrázku 4-2 znázorněn diagram, který zachycuje konkrétní ukázku SharePoint struktury. Ta je ve skutečnosti situace lehce složitější mezi vazbami seznamů, typy obsahu a sloupci. Ve skutečnosti jsou typy obsahu (Content type) i sloupce (Field) vytvořeny na hlavním webu (Root web). Sloupce jsou pomocí referencí přiřazovány k typům obsahu. Mezi typy obsahu existuje dědičnost podobně jako u dědičnosti v programovacích jazycích. Typ obsahu představuje třídu a sloupce představují vlastnosti třídy. Tyto vlastnosti dědí od svých předků. 31

31 Farma: Farm Administrace: Web application Nápověda: Site collection Centrální administrace: Site collection Portál: Web application Portál: Site collection Hlavní web: Root web Projekt1: Web Projekt2: Web Členové týmu: List Uživatel1: Item + Pavel Novák: Jméno + Uklízeč: Pozice Uživatel2: Item + Pavla Nováková: Jméno + Ředitelka: Pozice Obecný projekt: Content type + Název projektu: Field Šablony: Library Stavy projektu: List Interní projekt: Content type Seznam projektů: List Externí projekt: Content type + Dodavatel: Field Projekt2: Item + Firma123: Dodavatel + Výměna oken: Název projektu Projekt 1: Item Obrázek 4-2. Objektový diagram konkrétní ukázkové konfigurace. Následující příklad ukazuje dědičnost mezi některými předdefinovanými a uživatelsky přidanými typy seznamu. V závorce je uvedeno vnitřní id typu obsahu. Pomocí něj lze vyčíst hierarchickou strukturu. Systém (0x) o Položka (0x01) Dokument (0x0101) Formulář (0x010101) Obrázek (0x010102) Událost (0x0102) Úkol (0x0108) Úkol pracovního postupu (0x010801) Úkol správy (0x010802) Historie pracovního postupu (0x0109) Obecný projekt (0x0100A9E86D142D8B495DABD26E92C5F449AF) 32

32 Interní projekt (0x0100A9E86D142D8B495DABD26E92C5F449AF01) Externí projekt (0x0100A9E86D142D8B495DABD26E92C5F449AF02) K seznamu (List) lze přiřazovat typy obsahu a tím seznam získává jejich sloupce. Ve skutečnosti nedojde k přiřazení typu obsahu, který je uložen na hlavním webu, ale je vytvořen nový, který dědí od toho přiřazovaného. Jednotlivé sloupce jsou pro daný list vytvořeny zkopírováním těch globálních. Tento způsob umožňuje, aby různé seznamy mohly mít přizpůsobené globální sloupce nebo typy obsahu svým potřebám. Jednotlivé záznamy seznamů (Item) jsou pak instancemi konkrétních typů obsahu. Výše popsaná struktura by se dala nazvat datovou vrstvou. Je tvořena seznamy. Při vytváření seznamů a knihoven na SharePoint webu se zároveň automaticky vytváří aplikační a prezentační vrstva pomocí předdefinovaných stránek a šablon. SharePoint databáze je vytvořena již od instalace samotného systému SharePoint a přidáváním seznamů se její struktura nijak nemění, pouze se přidávají nové záznamy do již existujících tabulek. Databázi Microsoft nedoporučuje jakkoliv upravovat ani do ní zasahovat. Nicméně znalost její struktury může být poučná. Jak lze přizpůsobit datovou strukturu, aplikační logiku a prezentační vrstvu je popsáno dále v kapitole Oprávnění Oprávnění je klíčovou součástí jakéhokoliv firemního systému a u systému SharePoint to platí obzvlášť. Nastavené oprávnění (Role assignment) je trojice objektu (Securable object), člena (Principal) tvořeného buď uživatelem (User) nebo skupinou (Group), a rolí (Role definition). Závislosti jsou zobrazeny na následujícím diagramu 4-3. Oprávnění / Role definition 1 «asociation» Přiřazené oprávnění / Role assignment 2 Člen / Principal Zabezpečitelný objekt / Securable object + Dědí oprávnění: bool +Předek Skupina / Group Uživatel / User Položka / Item Seznam / List Web Obrázek 4-3: Konceptuální model oprávnění. 33

33 Na následujícím výčtu jsou popsány definice některých entit: Entita Člen: Objektem typu (#Člen) je každá osoba nebo skupina, které může být uděleno oprávnění. Entita Skupina: Objektem typu (#Skupina) je každé seskupení uživatelů, kterému lze udělit oprávnění. Entita Uživatel: Objektem typu (#Uživatel) je každá osoba, která se může přihlásit do systému a je možné jí to oprávnění udělit. Entita Oprávnění: Objektem typu (#Oprávnění) je výčet atomických akcí, které lze nad nějakým objektem provést. Entita Zabezpečitelný objekt: Objektem typu (#Zabezpečitelný objekt) je každý objekt, kterému lze přiřadit nějaké oprávnění pro některého uživatele. Asociační entita Přiřazení oprávnění: Objektem typu (#Přiřazení oprávnění) je každá reprezentace vztahu mezi členem (#Člen) a objektem (#Zabezpečitelný objekt) se smyslem: (#Oprávnění), které nabývá daný uživatel nebo skupina k danému objektu /0,1 : 0,M. Vazby mezi entitami popisuje následující výčet: 1: Oprávnění (#Oprávnění)-s, které byly použity při přiřazení oprávnění (#Přiřazené oprávnění) /1,N : 0,M. 2: Objekty (#Zabepečitelný objekt)-s, jejichž předkem je jiný objekt (#Zabepečitelný objekt), od kterého mohou dědit oprávnění /0,M : 1,1. Předek položky může být jiná položka (složka), nebo seznam, do kterého položka patří. Rodičem listu je vždy web. Rodičem webu je jiný web (neplatí pro hlavní kořenový web, ten rodiče už nemá). Následující obrázek 4-4 pro názornost ukazuje jednotlivé úrovně oprávnění, které SharePoint v základu nabízí. Tato oprávnění je možné uživatelsky rozšířit. Obrázek 4-4: Úrovně oprávnění. 34

34 Úrovně oprávnění v systému SharePoint jsou tvořeny pomocí jednotlivých atomických oprávnění, kterými jsou například: spravování seznamů, přidání, odebrání položky, spravování oprávnění a další. Rozepsané úrovně oprávnění lze nalézt na stránkách podpory produktu [19]. Oprávnění jsou vyjádřena čísly 2 x, kde x 0 x < 64. Jejich bitovým součtem je lze kombinovat a vytvářet tak úrovně oprávnění, které lze pak reprezentovat jedním 64-bitovým číslem. Výhodou oprávnění v systému SharePoint je to, že se vývojář nemusí nijak starat o samotné vyhodnocování oprávnění. Uživatel nebo vývojář pouze řeší, komu a čemu, jaká oprávnění nastavit. I při nastavování je ale třeba dbát na určitá pravidla, a to zejména počet specificky nastavených oprávnění na jednotlivých objektech. Není proto vhodné, aby každá položka velmi rozsáhlého seznamu měla nastavena svá vlastní oprávnění. Pro tyto účely je vhodné využít dědění oprávnění od nadřazeného objektu, kterým může být složka, seznam nebo celý web. SharePoint neumožňuje nastavovat oprávnění na jednotlivé sloupce seznamu, ani jednotlivé pohledy. Tuto skutečnost je možné řešit programově, například vytvořením vlastních sloupců. 4.5 Způsoby úpravy a vývoje SharePoint jakožto univerzální informační systém nabízí několik možností, jak ho přizpůsobit. Databázovou vrstvu upravit nedovolí, to ale neznamená, že nejde upravovat datová vrstva, která nese uživatelská data. Datovou strukturu systému SharePoint lze přizpůsobovat pomocí definic listů, jejich sloupců a vazbami mezi nimi. Lze vkládat indexy, databázové restrikce. Tím, že upravujeme strukturu, SharePoint zároveň automaticky vytváří aplikační i prezentační vrstvu. To znamená, že při vytvoření a nadefinování struktury nového seznamu jsou zároveň vytvořeny formuláře pro vkládání nových záznamů, jejich editaci i formuláře pro zobrazení všech záznamů v seznamu. Seznamy obsahují mechanizmy pro řazení, filtrování, seskupování, verzování, vytváření nových pohledů nad položkami. Uživatel má možnost zapnout si notifikaci při změně položky. Aplikační logiku lze upravovat pomocí uživatelských procesů, které lze definovat nástrojem Microsoft SharePoint Designer nebo pomocí složitějšího programování přes Visual Studio. Pomocí programování lze v C# kódu rozšiřovat události, které se spouští při úpravách SharePoint objektů. Tyto události se nazývají Event receiver (viz kapitola 7.1.3). Prezentační vrstvu lze přizpůsobit úpravou automaticky vytvořených stránek (aspx), do kterých se vkládají takzvané webové části (Web part), které slouží například pro zobrazení obsahu seznamů, pro založení, zobrazení, úpravu, položky. Jsou to komponenty, které se vkládají do stránek a mohou se na ní vzájemně propojovat. Pokud nechceme editovat přímo prezentační aspx stránky, ale přesto chceme například určit, jaká pole (metadata) se mají ve formuláři zobrazit uživateli, lze využít typy obsahu (Content type), ve kterém specifikujeme, jestli se daný sloupec zobrazí a jestli bude povinný ve formuláři pro založení (New form), zobrazení (Display form), editaci (Edit form). Těchto typů obsahu lze k listu vytvořit více a jednotlivé položky mají přiřazeny právě jeden z nich. Struktura je patrná na diagramech: 4-1 a 4-2. Uživatel si pak může vybírat z typů obsahu a tím se mu zobrazují rozdílná pole. Viz následující obrázek

35 Obrázek 4-5: Ukázka použití různých typů obsahu, kdy se automaticky zobrazují různá pole. Upravit SharePoint lze v podstatě dvěma způsoby. Tou první je jeho nastavování, či konfigurace pomocí uživatelského rozhraní skrz internetový prohlížeč, případně pomocí nástroje Microsoft SharePoint Designer. Druhou možností je použití vývojového nástroje Microsoft Visual Studio a balíčků, které se na SharePoint instalují Nastavování Nastavováním je myšlen způsob, kdy pomocí internetového prohlížeče, případně nástroje Microsoft SharePoint Designer je na portálu přizpůsobována struktura webů a listů, jsou nastavována práva, jsou vytvářeny uživatelské stránky a sekvenční procesy. Také je možné do určité míry upravit horní pás karet (ribbon) a další. Designer oproti prohlížeči nabízí rozhraní pro definici workflow, externích datových zdrojů, úpravu stránek a pár dalších drobností. Na úpravu struktury poslouží oba stejně. SharePoint je z větší části nastavován pomocí xml konfigurací. V xml konfiguraci jsou uložené definice listů, knihoven, sloupců, typů obsahu, workflow, uživatelského pásu karet (ribbon). Zmíněné nástroje de facto nabízí uživatelské rozhraní k těmto xml souborům. Uživatel proto s xml soubory v ideálním případě nepřijde do styku. Výhodou tohoto přístupu upravování je, že přizpůsobit SharePoint dokáže vyškolený správce. Přizpůsobit ho do poměrně rozsáhlých řešení, která jistě budou řadě firem pro svůj intranetový portál dostačovat. Problém částečně nastává, pokud chceme složitější funkcionalitu, kterou může být stavové workflow, dynamické nastavování práv, komunikace s externími systémy, přizpůsobování původních šablon. Tyto problémy do jisté míry lze vyřešit pomocí SharePoint Designeru. Zde je poměrně problematické jakékoliv znovupoužití. Protože je potřeba vše naklikat, není možné nastavení přenášet v rámci systému či mezi různými SharePoint řešeními (exporty i importy částečně SharePoint podporuje). Co již nelze tímto způsobem řešit jsou časované úlohy (timer job), uživatelské notifikace, dynamické vytváření nových webů, listů, komunikaci s externími aplikacemi. Nelze používat programovací jazyk c#. 36

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Technologie Sharepoint

Technologie Sharepoint Jan Salajka 25. 3. 2010 ČVUT FEL Technologie Sharepoint Letem světem Sharepoint - Co to je??? Je to technologie Slouží především k řízené tvorbě a správě informací ve webovém prostředí Slouží jako podklad

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

Standardy projektového řízení

Standardy projektového řízení Standardy projektového řízení Project Management Body of Knowledge Aktuálně pátá verze Zaštítěn Project Management Institute (PMI) V ČR Česká komora PMI Partner Studentského klub projektového řízení Rozšířen

Více

Metodika analýzy. Příloha č. 1

Metodika analýzy. Příloha č. 1 Metodika analýzy Příloha č. 1 Příloha č. 1 1 Účel dokumentu Dokument popisuje závaznou metodiku systémové analýzy, je upraven na míru pro prostředí Podniku. Dokument je provázán s Podnikovou analýzou,

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

Novinky v projektovém řízení

Novinky v projektovém řízení Novinky v projektovém řízení Jiří Krátký Struktura prezentace - O Společnosti pro projektové řízení - Trendy v projektovém řízení - Nejčastější chyby v projektech - Certifikace projektových manažerů -

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNIKÉ Fakulta elektrotechnická. Microsoft Sharepoint 2007 Workflows Průmyslové informační systémy

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNIKÉ Fakulta elektrotechnická. Microsoft Sharepoint 2007 Workflows Průmyslové informační systémy ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNIKÉ Fakulta elektrotechnická Microsoft Sharepoint 2007 Workflows Průmyslové informační systémy Bc. Petr Pokorný Letní semestr 2009/2010 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Workflow... 3 3 Workflow

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení 30.3.2010 konference EAM, Brno Boris Soukeník ředitel Synergit s.r.o. Agenda prezentace

Více

Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of

Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of Project Managers (APM) Association for Project Management

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

Workshop SAP GRC AC - 18.6.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o.

Workshop SAP GRC AC - 18.6.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Workshop SAP GRC AC - 18.6.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Představení SAP GRC Access Control Aplikace SAP GRC AC se obsluhuje v prostředí SAP Portál. Technicky se jedná

Více

Katalog služeb a procesů města Sokolov A. Popis současné praxe práce s procesy B. Vytvoření a implementace Katalogu služeb a procesů města Sokolov

Katalog služeb a procesů města Sokolov A. Popis současné praxe práce s procesy B. Vytvoření a implementace Katalogu služeb a procesů města Sokolov Katalog služeb a procesů města Sokolov Cílem je vytvořit a zavést do běžné praxe úřadu komplexní Katalog služeb a procesů města Sokolov. Součástí předmětu plnění je: A. Popis současné praxe práce s procesy

Více

Řízení projektů. Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha,

Řízení projektů. Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha, Řízení projektů Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha, 6. 12. 2012 Představení Zpracovatel: SOFO Group a.s. Ovocný trh 572/11 Praha 1 Projektový tým zpracovatele:

Více

egovernment ready úřad

egovernment ready úřad egovernment ready úřad Ing. Václav Koudele Strategy architect Tel.: +420 602 191 122 Vaclav.koudele@microsoft.com Ing. Zdeněk Dutý Ředitel pro egovernment Tel.: +420 910 972 131 zdenek.duty@autocont.cz

Více

ADMINISTRACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ. OPC Server

ADMINISTRACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ. OPC Server ADMINISTRACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ OPC Server Funkce a využití v průmyslové automatizaci Jiří NOSEK 2011 Co je OPC Server? OPC = Open Process Control (původně OLE for Process Control) sada specifikací průmyslového

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

Metodiky a normy. Matěj Vala. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011

Metodiky a normy. Matěj Vala. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011 Metodiky a normy Matěj Vala Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011 Projektové řízení LS 2010/11, Předn. 2 Evropský sociální

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

4.4.1 Ustavení vztahu, zpracování Projektu

4.4.1 Ustavení vztahu, zpracování Projektu Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Zajištění bezproblémového provozu, dostupnosti, rozvoje a optimalizace portálu ČPZP Vážená paní / Vážený pane, na základě zmocnění

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s.

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s. Novell Identity Management Jaromír Látal Datron, a.s. 19.4.2012 1 Identity management základní vlastnosti Jednoduché a rychlé poskytování uživatelských účtů Samoobslužné funkce pro uživatele Snadný návrh

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS)

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) VERZE: finální DATUM: 6.9. 2013 1 ÚVOD Popis reportů potřebných pro sledování

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.020; 35.040 2008 Systém managementu bezpečnosti informací - Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací ČSN 36 9790 Červen idt BS 7799-3:2006 Information Security Management

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi. Ing. Josef Homolka VUMS Legend

Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi. Ing. Josef Homolka VUMS Legend Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi Ing. Josef Homolka VUMS Legend Lotus Symposium 2010 Co nám přinesl systém ISDS?? Informační Systém Datových Schránek 2 Otázku Kam s ním? 3 Ptáte se s čím?

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz INFORMAČNÍ SYSTÉMY 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz PŘEDNÁŠEJÍCÍ Jiří Mráz Production Coordinator UNICORN jiri.mraz@unicorn.cz AGENDA Informační a komunikační technologie (ICT) podniku Informační systémy Zakázkový

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura Dílčí architektury Informační systémy - dílčí architektury - EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu 1 Globální Funkční Procesní Datová SW Technologická HW Aplikační

Více

ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM

ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM Případová studie ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM Jak jsme společnosti ČSOB zefektivnili práci s firemními klienty ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM Celý projekt začal v srpnu, přičemž

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Integrace datových služeb vědecko- výukové

Integrace datových služeb vědecko- výukové České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Software Engineering & Networking Projekt Fondu rozvoje sdružení CESNET- 513/2014/1 HS: 13144 / 830 / 8301442C Integrace datových služeb vědecko-

Více

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Jaromír Látal 1 Portálové řešení v bezpečí Sentinelu Portál úředníka Portál občana Portál pro radu a zastupitelstvo Portál zřizovaných organizací Portál

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10. PLÁN RIZIK, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A NÁKUPY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

2013 IBM Corporation

2013 IBM Corporation 2013 IBM Corporation Connections v praxi Jak vypadá nasazení Social software v praxi MICHAL HOLOUBEK Social Business konzultant, oxy Online, s.r.o. 2013 IBM Corporation Agenda Úvod Zadání a specifikace

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Zpětná vazba od čtenářů 11 Dotazy 11 Zdrojové kódy ke knize 11 Errata 11 Typografické konvence použité v knize 12

Zpětná vazba od čtenářů 11 Dotazy 11 Zdrojové kódy ke knize 11 Errata 11 Typografické konvence použité v knize 12 Obsah Zpětná vazba od čtenářů 11 Dotazy 11 Zdrojové kódy ke knize 11 Errata 11 Typografické konvence použité v knize 12 Úvod do Microsoft SharePoint Foundation 2010 13 Základní pojmy používané v této knize

Více

Infor Performance management. Jakub Urbášek

Infor Performance management. Jakub Urbášek Infor Performance management Jakub Urbášek Agenda prezentace Stručně o produktu Infor PM 10 Komponenty Infor PM - PM OLAP a PM Office Plus Reporting Analýza Plánování / operativní plánování Infor Performance

Více

Vize. Thang Do. Adam Papoušek.

Vize. Thang Do. Adam Papoušek. Vize Thang Do dothang@fel.cvut.cz Adam Papoušek papouada@fel.cvut.cz 1 Základní informace... 3 2 Zainteresované osoby a instituce... 3 2.1 Zákazník... 3 2.2 Dodavatel... 3 2.3 Uživatelé systému... 3 3

Více

Vývoj informačních systémů. Přehled témat a úkolů

Vývoj informačních systémů. Přehled témat a úkolů Vývoj informačních systémů Přehled témat a úkolů Organizace výuky doc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D. EA 439, +420 597 325 877 homel.vsb.cz/~kud007 milos.kudelka@vsb.cz Přednáška Teorie Praxe Cvičení Diskuze

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ,

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, 2015 1 5/ Řízení rizika na úrovni projektu, podniku a v rámci corporate governance. BIVŠ, 2015 2 Definice projektu říká, že se jedná o činnost, která

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

Modelování procesů s využitím MS Visio.

Modelování procesů s využitím MS Visio. Modelování procesů s využitím MS Visio jan.matula@autocont.cz Co je to modelování procesů? Kreslení unifikovaných či standardizovaných symbolů, tvarů a grafů, které graficky znázorňují hlavní, řídící nebo

Více

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci 1 Obsah Manažerské Shrnutí... 3 Definice projektu rámcová část... 3 Stručný kontext realizace projektu... 3 Cíle

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

SW podpora projektového řízení

SW podpora projektového řízení Browser MS-Project SW podpora projektového řízení Společnost appcore s.r.o. nabízí služby v oblastech systémové integrace, softwarové integrace a řízení organizace. Veškeré služby naší společnosti jsou

Více

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok ISO 9000, 20000, 27000 Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. jan.matula@fpf.slu.cz III. blok ITSM & Security management standard ISO 9000-1 ISO 9000:2015 Quality management systems Fundamentals

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU zadávací dokumentace TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Stránka 1 z 6 Obsah 1. Specifikace požadavků webové stránky... 4 2. Specifikace technických

Více

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Požadavek norem ISO 9001 ISO/TS 16949 : 4.2 na dokumentaci Dokumentace systému managementu jakosti musí zahrnovat: a) dokumentované

Více

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Martin Répal, AutoCont CZ, a.s. Petr Drábek, UniControls, a.s. Klíčový hráč na českém i světovém trhu v oblasti řídicích systémů Ročně realizuje

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Případová studie.

Případová studie. Případová studie Centrum podpory projektů VUT v Brně vsadilo na řešení na platformě Microsoft, to nabídlo řešitelům projektů i univerzitě zcela nové možnosti www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země:

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Koncept řešení EOS EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

Koncept řešení EOS EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Koncept řešení EOS komplexní řešení informačních systémů EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Městský rok informatiky v Olomouci Datum: 12.6. 2009 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16, 326 00 Plzeň Jaroslav PEROUTKA

Více

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků Program Aktivity propojuje prvky softwarového a personálního auditu, které jsou zaměřeny na optimalizaci firemních nákladů. Slouží ke zjištění efektivity využívání softwarového a hardwarového vybavení

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Možnosti reportingu v produktech řady EPM

Možnosti reportingu v produktech řady EPM Možnosti reportingu v produktech řady EPM Martin Répal Senior konzultant/manager EPM MCITP, MCP, MOS, MCTS, vtsp, Prince II martin.repal@autocont.cz 1 Jak je to s reportingem? Má SW produkt reporty? Tak

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Předmluva 11. Poděkování 11 O autorech 12 Úvodem 12 Komu je tato kniha určena 13 Jak byste měli tuto knihu číst 13 Web 14

Předmluva 11. Poděkování 11 O autorech 12 Úvodem 12 Komu je tato kniha určena 13 Jak byste měli tuto knihu číst 13 Web 14 Obsah Předmluva 11 Poděkování 11 O autorech 12 Úvodem 12 Komu je tato kniha určena 13 Jak byste měli tuto knihu číst 13 Web 14 KAPITOLA 1 Úvod do architektury softwaru 15 Použití procesu 16 Stručný popis

Více

Komunikační strategie a plán rozvoje portálu portal.gov.cz

Komunikační strategie a plán rozvoje portálu portal.gov.cz Příloha č. 2 Výzvy - Detailní popis předmětu VZ Komunikační strategie a plán rozvoje portálu portal.gov.cz V rámci dodávky vznikne dokument s analýzou současného stavu Portálu veřejné správy (PVS), určením

Více