Centrum pro rodinu Hradec Králové. Zpráva o činnosti A STRUČNÝ PŘEHLED AKCÍ ZA UPLYNULÝ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum pro rodinu Hradec Králové. Zpráva o činnosti A STRUČNÝ PŘEHLED AKCÍ ZA UPLYNULÝ ROK"

Transkript

1 Centrum pro rodinu Hradec Králové Zpráva o činnosti A STRUČNÝ PŘEHLED AKCÍ ZA UPLYNULÝ ROK 2009

2 Obsah 1. Pohled do historie Proč jsme Proč rodina Poslání Co děláme Co nabízíme Týdenní programy Víkendové programy Víkend pro matky a dcery Setkání rodin Kurz manţelská setkání Duchovní obnovy Odborné semináře a školení Příprava snoubenců na ţivot v manţelství Setkání pro ţeny, setkání pro muţe Programová dopoledne pro maminky s dětmi na rodičovské dovolené Tematické třígenerační pobyty pro seniory s vnoučaty Na čem jsme se v uplynulém roce podíleli Propagace Hlavní programy Personální a organizační zajištění S kým spolupracujeme Hodnocení vzájemné spolupráce s ostatními organizacemi Hodnocení z pohledu organizátorů i účastníků Finanční zpráva Kontaktní údaje Poděkování Kalendář hlavních akcí

3 1. Pohled do historie 1.1. Proč jsme Centrum pro rodinu Hradec Králové bylo zaloţeno jako součást Královéhradeckého biskupství. Bylo zřízeno biskupem Karlem Otčenáškem na jaře v roce Svým zaměřením vyšlo ze zkušenosti Hnutí československá rodina. V současné době má Centrum pro rodinu Hradec Králové dvě stálá pracoviště: jedno v Hradci Králové v budově Nového Adalbertina a druhé v Pardubicích. Občanské sdruţení Centrum pro rodinu Hradec Králové (CPR) bylo zaloţeno o 10 let později. Toto občanské sdruţení je zároveň členem Asociace center pro rodinu v ČR (ACER) Proč rodina Několik podstatných věcí kaţdý z nás musí na tomto světě mít, aby vůbec byl. Jednou z prvních je rodina. Máme ji, nebo jsme ji měli, nebo ji mít budeme. Proto naším cílem je, aby rodina byla místem spokojeného ţivota pro kaţdého, kdo v ní ţije. 2. Poslání Dobrá rodina a kvalitní výchova dětí jsou témata, která leţí na srdci snad kaţdému člověku jak v naší společnosti, tak na celém světě. Vytvářet prorodinné klima pro uskutečňování těchto cílů je hlavním důvodem existence Centra pro rodinu Hradec Králové o. s Co děláme Rodina je hodnotou, která má nezpochybnitelný a klíčový význam v ţivotě kaţdého člověka. Úroveň ţivota v rodinách se přímo odráţí i na úrovni ţivota společnosti, ve které rodiny ţijí. Proto je pozitivní působení na rodiny ve svém důsledku i pozitivním působením na stav společnosti. Všechny aktivity centra pro rodinu směřují k podpoře rodiny ve společnosti a prevenci negativních vlivů na osoby, které v nich ţijí

4 2.2. Co nabízíme Týdenní programy Jsou to pobyty pro rodiny s více dětmi a sociálně slabé rodiny včetně sportovně rekreačního i duchovního programu. Obsahem pobytů je prohlubování vzájemných vztahů mezi rodinami, rozvíjení vzájemné komunikace, podílení se na společných programech, hrách, soutěţích a dalších aktivitách. Večer jsou na programu společné besedy o výchově, mezilidských vztazích, manţelském souţití, o manţelských krizích, odpuštění, rozdílech mezi muţem a ţenou atd. Některé programy jsou zvlášť pro děti, mládeţ a zvlášť pro dospělé Víkendové programy Víkend pro chlapy duchovní a vzdělávací program zaměřený zejména na muţskou spiritualitu a otcovství. Během dne je několik na sebe navazujících přednášek, ve večerních hodinách zpravidla besedování o přednáškách a probíraných tématech. Program je střídmě proloţen umírněnou rekreací. Program vedou zkušení lektoři Víkend pro matky a dcery Smyslem těchto víkendů je, aby si matka a dcera na sebe našly čas. Program je společný, spíše tvořivého charakteru. Večer je zpravidla část programu společná, někdy je rozdělena na samostatné besedy zvlášť pro matky, zvlášť program pro dcery. Nechybí společná, umírněná rekreace, hry, oddychový sport apod. Víkend opět vedou zkušení lektoři Setkání rodin Jedná se převáţně o jednodenní nebo polodenní akce pořádané několikrát během roku pro veřejnost. Účast se pohybuje kolem 10 aţ 20 rodin (tj. cca od 30 do 70 lidí). Část programu bývá společná pro děti i rodiče, část programu bývá zvlášť. Děti mají program většinou tvořivý a sportovní, dospělí mají část programu charakteru rekreačně sportovního a část duchovně vzdělávacího. Společný program je pak většinou sportovní nebo soutěţní. Vyvrcholením těchto setkání bývá silvestrovské zakončení roku plné her a zábavy. V rámci setkání rodin také proběhl zájezd rodičů s dětmi. Akce se účastní děti a rodiče podle kapacity autobusu. Všechny výše uvedené akce mají jedno společné. Mají vzdělávací charakter, vedou ke vzájemné komunikaci mezi lidmi, vedou dospělé i děti k vytváření zdravých společenství, vytvářejí se nová přátelství i nové kamarádské vztahy

5 Kurz manţelská setkání Na tomto kurzu spolupracujeme s Centrem pro rodinu Litoměřice. Kurz je týdenní a je určen výhradně pro manţelské páry. Kurz je zaměřený na upevnění manţelského vztahu. Jedná se o nejrůznější témata, která přednášejí zkušené manţelské páry a o následná praktická cvičení, která probíhají v malých, pracovních skupinách. Přednášky jsou zaměřeny především na komunikaci manţelů v rodině, na manţelskou krizi, odpuštění, sexualitu, rozdíly mezi muţem a ţenou, priority, zdravé sebevědomí, pozornosti a naplňování potřeb. Účast je daná kapacitou tj párů. Kurz zajišťuje tým několika desítek lidí, převáţně odborných lektorů, pečovatelů (na hlídání dětí), vedoucích párů pracovních skupin (VPS), dále je přítomen minimálně jeden psycholog, terapeut a další odborný a pomocný personál. Na tento kurz navazují další dva víkendy pro absolventy těchto kurzů (podzimní a jarní kurz). Je to tzv. obnova manţelského kurzu, kde jsou přednášky zaměřené na jedno konkrétní téma. Rovněţ následuje práce ve skupinách pod odborným vedením instruktorů, lektorů a VPS. Cílem těchto kurzů je mimo jiné napomáhat manţelským párům při jejich společné cestě ţivotem, naučit je předcházet manţelským krizím a váţit si jeden druhého Duchovní obnovy Jedná se zpravidla o víkendové akce (nejen pro manţelské páry) zaměřené především na upevnění vzájemných vztahů, ale slouţí i k vnitřnímu klidu a osobnímu rozvoji člověka. Tohoto projektu se mohou zúčastnit i osamocení a ovdovělí lidé. Program začíná většinou ve čtvrtek večer a končí v neděli odpoledne. Tato setkání jsou charakteru duchovně vzdělávacího a program vede zkušený, odborný lektor. Tyto víkendové akce pořádáme cca 4 5x v roce na různých místech. Cílem duchovní obnovy je především zamýšlení se sám nad sebou, umět se zastavit, najit si na sebe čas i klid Odborné semináře a školení Během roku připravujeme také různé semináře např. pro instruktory přirozeného plánování rodičovství (PPR) v Hradci Králové, školení i kurzy pro maminky na rodičovské dovolené a další. Tyto kurzy mají za úkol doplnit znalosti odborných instruktorů PPR, aby je mohli dále předávat manţelským párům formou poradenské činnosti nebo na jiných kurzech PPR a také při přípravě snoubenců na ţivot v manţelství apod. Diskuse a besedy vedou zkušení moderátoři, lektoři a instruktoři

6 Příprava snoubenců na ţivot v manţelství Tyto kurzy vedou ke zformulování a promyšlení ţivotních hodnot. Jsou to kurzy zaměřené na přípravu snoubenců na ţivot v manţelství. Nosnou osou je důleţitost mezilidského vztahu, zaměřený zvláště na vztah lásky, který vrcholí v manţelství a rodičovství. Tyto kurzy či semináře poskytují rovněţ informace o zasazení sexuálního jednání do odpovědného vztahu a informace o rozumném nakládání s plodností i úctě k lidskému ţivotu. Hromadné kurzy nabízíme několikrát ročně (zpravidla v Hradci Králové, v Rychnově nad Kněţnou a v Pardubicích) a to 1x týdně (nebo dle moţností např. 1x za 14 dní apod.). Kurz má devět lekcí (setkání). Jednotlivé lekce vedou zkušení lektoři, manţelské páry, lékaři apod. a jsou zaměřeny na partnerství, komunikaci, finanční a právní oblast, sexualitu, manţelské souţití, na výchovu dětí a v neposlední řadě i na manţelský slib. Snoubencům také nabízíme individuální kurzy v různých místech královéhradeckého a pardubického kraje. Cílem kurzů je přispět k tomu, aby si mladí lidé uvědomili svou zodpovědnost vůči partnerovi, dětem, ale i vůči rodině a zároveň chceme odstranit obavy ze vstupu do manţelství Setkání pro ţeny, setkání pro muţe Setkávání ţen a muţů probíhá většinou v pravidelných intervalech zpravidla 1x měsíčně podle časových moţností a místních zvyklostí. Program je z části duchovně vzdělávací, někdy rekreačně sportovní, občas i tvořivý. Cílem těchto setkávání jsou různé besedy na různá témata týkající se rodiny a rodinného ţivota. Dále jsou to různé oddychové a relaxační programy, je tu také prostor pro vytváření a plánování různých dalších programů, různých společenských akcí, společných setkání rodin, víkendů, plánování a realizace tvořivých, sportovních i vzdělávacích programů. CPR HK se podílí na těchto akcím hlavně metodicky Programová dopoledne pro maminky s dětmi na rodičovské dovolené Programové dopoledne pro maminky na rodičovské dovolené probíhá pravidelně většinou 1x týdně. Program připravuje, organizuje a vede zkušená lektorka s odborným pedagogickým vzděláním. Programové dopoledne je plné tvořivosti, her i společné zábavy. Programu se účastní pouze děti předškolního věku a jejich maminky, babičky a někdy i tatínkové. Maminky či tatínkové nejsou v rámci programu pasivní, ale zapojují se dle moţností a některé programy si i sami organizují a vedou. CPR HK se podílí na těchto akcím opět převáţně metodicky

7 Tematické třígenerační pobyty pro seniory s vnoučaty Ve spolupráci s Diecézním centrem pro seniory nabízíme několik pobytů v Janských Lázních. Jsou to pobyty pro seniory s jedním i více vnoučaty nebo třígenerační pobyty (pro celé rodiny rodiče, prarodiče i děti). Program je charakteru sportovně rekreačního. Obsahem pobytů je prohlubování vzájemných vztahů mezi prarodiči, dětmi a vnoučaty, rozvíjení vzájemné komunikace, podílení se na společných programech, hrách, soutěţích a dalších aktivitách, včetně duchovních. 3. Na čem jsme se v uplynulém roce podíleli 3.1. Propagace Většina akcí se plánuje během roku postupně, v mnoha případech je to i na základě poptávky. Programy nabízíme formou letáků, plakátů, dále je rozesíláme ve formě ů na různá mateřská centra, do všech farností v diecézi a v neposlední řadě vyuţíváme obsáhlé databáze, kterou jsme si sestavili z různých účastníků našich předchozích akcí. Nabídky jsou také pravidelně aktualizovány na našich stránkách určených rodinám a cca letáků, nabídek a akcí je několikrát během roku rozesíláno i klasickou poštou. Kaţdý rok také otiskujeme nabídku všech plánovaných a pravidelných akcí v informačním časopise IKD. Účastníci se mohou hlásit osobně, poštou i telefonicky. Všichni jsou průběţně seznámeni s podmínkami i průběhem plánované akce. Zájemci, kteří se našich akcí účastní i opakovaně, se mnohdy sami hlásí, ţe pomohou s přípravou programu i s jeho realizací a v průběhu akce pak aktivně vypomáhají. Tím zpravidla strhávají ke společné aktivitě i ostatní účastníky programu a často se začne vytvářet takřka rodinná atmosféra, coţ vede i k větší otevřenosti. Vzhledem k tomu, ţe většina rodin se účastní s více dětmi nebo jsou to rodiny sociálně slabší, snaţíme se vţdy dohodnout podmínky pobytu co moţná nejpřijatelnější, aby se mohl přihlásit opravdu kaţdý, kdo projeví skutečný zájem. Nebývá to časté, ale máme i několik případů, kdy se např. týdenní akce zúčastnila i rodina romského původu a bylo to velmi pěkné i obohacující pro ostatní účastníky. Prostřednictvím různých kurzů učíme mladé lidi, ale i manţelské páry, řešit vzniklé problémy a krizové situace vzájemnou spoluprací a nikoliv únikem. Mladým manţelům pak nabízíme radu i pomoc, orientovat se v nové situaci a dalším naším cílem je přispět k tomu, aby si mladí lidé uvědomili svou zodpovědnost vůči partnerovi, dětem, ale i vůči rodině. Tím chceme, mimo jiné, i odstranit obavy ze vstupu do manţelství. Na konci kaţdé uskutečněné akce pak vyzýváme účastníky k tzv. zpětné vazbě, aby se otevřeně vyjádřili k průběhu akce či programu, aby nám sdělili, co je zaujalo, co poučilo, co si z programu odnášejí a co jim naopak v programu chybělo nebo přímo vadilo. Všechny poznatky, poznámky, nápady i kritiku pečlivě rozebíráme a podle výsledku se snaţíme upravit další program s podobnou náplní tak, aby vyhovoval pokud moţno všem

8 3.2. Hlavní programy Naše programy nabízíme všem zájemcům bez rozdílu rasy, pohlaví či náboţenského vyznání. V rámci nabídek CPR HK jsme se podíleli na těchto programech: - 8x setkání rodin průměrná účast na jednom setkání je přibliţně rodin (z toho cca dětí) - 6x skupinový kurz pro snoubence, tj. celkem 54 společných setkání účast v HK (jarní i podzimní kurz) 14 párů, Pardubice 16 párů, Rychnov nad Kněţnou 10 párů - Týdenní pobyty pro rodiny s dětmi (mimo pobyty pro prarodiče s vnoučaty) celkem se účastnilo 68 osob (z toho 40 dětí). Jeden z pobytů byl také na Kvildě ve spolupráci s Domem rodin Smečno, celkem 38 osob (z toho 20 dětí), kde CPR HK zajišťovalo program pobytu. - 1x společný zájezd pro děti a mládeţ do Pece pod Sněţkou celkem 36 osob (ve spolupráci s řk. farností Vamberk a Rychnov nad Kněţnou) - 2x víkendy pro chlapy víkendu se přihlásilo celkem 69 chlapů (32+37) - 1x tvořivý víkend pro matky a dcery víkendu se zúčastnilo 29 zájemců (z toho 16 dcer) - 1x Manţelská setkání v Litomyšli (ve spolupráci s CPR Litoměřice) účast 57 párů, cca dětí, 22 pečovatelů, 24 přednášejících, 32 vedoucích skupin a dalších cca 10 organizátorů a spolupracovníků - 2x účast na doplňujícím kurzu pro účastníky Manţelských setkání v Jiřetíně pod Jedlovou a Hejnicích (ve spolupráci s CPR Litoměřice) jednoho kurzu se účastí v průměru účastníků (bez dětí) z toho vedoucích skupin a odborní lektoři - cca 30x setkání pro ţeny pravidelná průměrná účast do 10 ţen - cca 8x společné setkání manţelských párů, muţů a ţen (z toho 2x společně bowling) průměrná účast lidí - cca 40x programové dopoledne a programové odpoledne pro maminky s dětmi pravidelná účast do 8 10 maminek na rodičovské dovolené + děti a 2x společný tematický pobyt (jarní a podzimní) na Vesmíru v Orlických horách. - 2x pobyt pro prarodiče s vnoučaty a 2x třígenerační pobyt - účast na pobytech - celkem 121 účastníků. K odmítnutí (nevhodné chování na akci, kurzu nebo programu, účastník pod vlivem alkoholu či návykových látek) nebylo nutné v průběhu ţádného programu přistupovat. Kvalitu programu se snaţíme určit na základě zpětné vazby. Akce i programy se obešly bez úrazů. Účastníci akcí byli spokojeni jak s ubytováním, tak se stravováním, s průběhem programu i dalšími sluţbami s tím souvisejícími. 4. Personální a organizační zajištění Za jednotlivé programy nesou odpovědnost většinou vedoucí jednotlivých projektů. V programech jsou často zapojeni i dobrovolní spolupracovníci, kteří se na organizaci či - 8 -

9 průběhu jednotlivých programů přímo bezplatně podílejí. Většina z nich absolvovala některý program, na jehoţ realizaci se pak podílí. Někteří byli pro podobnou akci školeni a rozhodli se ve svém volnu touto formou pomáhat. Druhou skupinu spolupracovníků tvoří ti, kteří mají na vzniku programu osobní zájem. Program se nejen připravuje podle jejich poţadavků, ale někteří z nich se většinou podílejí také na jeho přípravě. Další skupinou jsou odborníci. Jsou to například odborní lékaři či tzv. supervizoři daných aktivit. Zapojují se přímo do programu či do průběhu akce, případně se angaţují v oblasti vzdělávání dobrovolných spolupracovníků, animátorů nebo lektorů. Důleţitou skupinou jsou také vyškolené manţelské páry, které doplňují programy svými osobními zkušenostmi (např. příprava snoubenců, PPR apod.). Informační kampaň provádíme převáţně elektronicky dle vlastní, pravidelně aktualizované databáze, dále pomocí webových stránek, tisku (např. IKD, ACTA CURIAE), tištěných letáků rozesílaných poštou a umístěných na vývěskách a formou farních časopisů ve spolupráci s konkrétní pověřenou osobou. Většiny akcí se pravidelně účastní vedoucí projektu i někteří členové sdruţení. Vedoucí projektu se pravidelně schází s vedoucími jednotlivých akcí, lektory a organizátory programů a účastní se přípravy všech akcí. Všichni společně (někdy i s přizvanými odborníky) probírají jednotlivé přípravné fáze programů, průběh akce a společně konzultují i jejich závěrečné hodnocení. Dále sdruţení předkládá kaţdý rok zprávu o činnosti, kde jsou popsány všechny uskutečněné akce (nejen dotované z MPSV), včetně reflexí apod., obrazový i filmový materiál. Všechny výše uvedené materiály se současně archivují (pokud byly pořizovány), dále se archivují i všechny důleţité dokumenty, seznamy, letáky, pozvánky, účetní a jiné důleţité doklady. Kontrola projektu jiným subjektem v roce 2006 provedena nebyla. Díky dotacím se nám podařilo získat pro naše projekty dostatek odborných lektorů, lékařů a dalších spolupracovníků. Výrazně tím stoupla i kvalita programů a naopak jsme mohli sníţit finanční podíl na účastníka podobně, jako v minulých letech. To je pro nás velká pomoc, protoţe naše programy, projekty a akce jsou hodně orientovány na rodiny s více dětmi (zpravidla s jedním rodinným příjmem) nebo na rodiny sociálně slabé. Rádi bychom do dalších let tuto kvalitu i rozsah projektu nejen udrţeli, ale rozšířili i o další zajímavé programy a akce. Chceme se do budoucna zaměřit na otce s dětmi a otce s dospívajícími syny a rozšířit nabídky tvořivých víkendů o jeden jarní pobyt. Zatím vyuţíváme nabídek CPR Litoměřice, Krupka, Ostrava a další. Připravujeme také rozšíření pravidelné přípravy snoubenců a kurzu pro manţelské páry v oblasti Rychnova nad Kněţnou a okolí (záleţí na poptávce). Plánujeme také rozšířit práci s maminkami na mateřské dovolené o motivační kurz a kurz na PC a poskytnout krátkodobou sluţbu na hlídání dětí, aby si maminky mohly vyřídit úřední záleţitosti, návštěvu kadeřnice, lékaře, nákupy apod. (pozn.: většina výše uvedených aktivit se uţ z části buď realizuje, nebo je jiţ v plánu na rok ). Určité rezervy vidíme i v poradenské činnosti, zejména u přirozeného plánování rodičovství, a zvaţujeme zřídit určité nové formy manţelského poradenství. V současné době pracujeme stále programu výchovy předškolních dětí v rodině a zabýváme se přípravou projektu sexuální výchovy dětí v rodině. Ve spolupráci s domem Eljon ve Špindlerově Mlýně jsme také vyuţili nabídky víkendových pobytů pro rodiny s dětmi za relativně výhodnou cenu

10 V roce 2009 chceme mimo jiné rozšířit naši nabídku o další dva týdenní tzv. třígenerační pobyty (děti, rodiče a prarodiče) ve spolupráci s dalšími partnery rozšířit i nabídku víkendových akcí pro rodiny s dětmi a zahájit tzv. Motivační kurz a kurz na PC pro maminky na mateřské dovolené v rámci programu Uplatnění ţen s dětmi na trhu práce. Naším dlouhodobým cílem je i otevřít program jako např. Škola partnerství pro mládeţ od 16 let věku nebo nějaký podobný, coţ vyţaduje dostatečné mnoţství zkušených i odborných lektorů a v neposlední řadě i odpovídající finanční zajištění. Na tomto programu chceme spolupracovat především s Diecézním centrem pro mládeţ S kým spolupracujeme Naše sdruţení spolupracuje zejména s Asociací center pro rodinu (ACER), s Národním centrem pro rodinu v Brně. Tyto organizace velmi účinně zasahují i do problematiky rodin z pohledu politických stran, státu a legislativy. Podílejí se na vzniku a úpravě vyhlášek i zákonů, které se týkají rodin, úzce spolupracují s MPSV ČR, parlamentem ČR, poslaneckou sněmovnou apod.. Národní centrum i ACER nás zároveň zastupuje i na mezinárodním poli. Spolupracuje s několika zahraničními prorodinnými organizacemi: FAFCE apod. Pravidelně nás informuje o všech zajímavých i podnětných iniciativách, programech, grantech, aktivitách i názorech. Vzájemně si vyměňujeme své zkušenosti, poznatky, názory, nabídky i programy s ostatními centry pro rodinu v České republice, s Institutem pro přirozené plánování rodičovství v Brně, s organizací Ţivá rodina a dále např. s Rekreačním střediskem Marianum v Janských Lázních, s Domem setkání v Albeřicích (Krkonoše), YMCA setkání, Domem Elion ve Špindlerově Mlýně a Poutním domem v Králíkách, Exercičním domem na Mendryce či se Střediskem environmentální vzdělanosti RUCE v Křinicích u Broumova. Spolupráce se děje rovněţ na základě vzájemné informovanosti pomoci i vzájemné spolupráce na některých společných programech či akcích. Tím se vzájemně v rámci spolupráce obohacujeme, doplňujeme si nabídky i vlastní akce, rozšiřujeme nabídku zajímavých programů a zbytečně nekopírujeme projekty, jejichţ realizaci uţ léta vykrývá svou kapacitou někdo zkušenější. Soustředíme se rovněţ na práci s animátory, instruktory, duchovní správou i aktivními lidmi ve farnostech. V rámci potřeby dále spolupracujeme například i s příslušnými odbory při Krajském úřadě v Hradci Králové a Pardubicích, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Biskupstvím královéhradeckým, Magistrátem v Hradci Králové, Renovabis, Diecézním centrem pro seniory, Diecézním centrem pro mládeţ a dalšími

11 4.2. Hodnocení vzájemné spolupráce s ostatními organizacemi Velmi dobrá spolupráce je s Centrem pro rodinu v Litoměřicích na projektu Manţelská setkání. Na tomto projektu se určitou měrou společně podílíme od roku Spolupráce s ostatními subjekty spočívá převáţně ve vyuţívání jejich sluţeb, objektů či ubytování. Vlastní programy včetně dobrovolných spolupracovníků nám nabízí také např. Dům setkání Albeřice a Eljon ve Špindlerově Mlýně. Tyto sluţby a nabídky vyuţíváme individuálně dle potřeby, náplně a programu. Dobrou spolupráci jsme také rozjeli s Domem rodin Směčno, se sdruţením Salesiánských spolupracovníků Praha a se sdruţením Myrha v Bartošovicích v OH, kteří mají ve svém programu rovněţ práci s rodinami a mládeţí a dále se salesiánským hnutím mládeţe v Kostelci nad Orlicí Hodnocení z pohledu organizátorů i účastníků Z pohledu účastníků i organizátorů jsou projekty, programy i akce povaţovány za úspěšné, některé za velmi úspěšné. Úspěšnost akce nespočívá mnohdy v přípravě a organizaci, ale hodně často je odrazem nálady účastníků, pozitivního zapojení se do programu, efektivní komunikace a někdy i vzájemné tolerance. Problémy bývají většinou organizačního charakteru, kdy se někdo na akci přihlásí, pak se zase na poslední chvíli odhlásí apod. Zřídka to pak bývají problémy komunikační a vztahové

12 5. Finanční zpráva Přehled o stavu a pohybu majetku na Centru pro rodinu HK v roce 2009 AKTIVA Stav k Obrat MD Obrat D Stav k A Dlouhodobý majetek celkem: 0,00 0,00 0,00 I. Dlouh. nehmotný majetek celkem 0,00 0,00 0,00 II. Dlouh. hmotný majetek celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 IV. Oprávky k dlouh. majetku celkem: 0,00 0,00 0,00 B. Krátkodobý majetek celkem: 2 287, , , ,00 I. Zásoby 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Pohledávky celkem: -350, , ,00 300,00 Odběratelé 0,00 0,00 0,00 Nároky na dotace 0, , ,00 0,00 Přímé daně 0, , ,00 300,00 Pohledávky za zaměstnanci 0,00 0,00 0,00 Jiné a ostatní pohledávky -350,00 350,00 0,00 0,00 Daň z příjmu 0,00 0,00 0,00 III. Krátkodobý fin. majetek celkem 2 637, , , ,00 Pokladna 32, , , ,00 Peníze na cestě 0, , ,00 0,00 Účty v bankách 2 605, , , ,00 IV. Jiná aktiva celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 AKTIVA CELKEM : 2 287, , , ,00 PASIVA A. Vlastní zdroje celkem 2 060,00 5, , ,00 I. Jmění celkem 2 060,00 5, , ,00 Vlastní jmění -76,00 0,00-76,00 Fondy 2 136,00 5, , ,00 II. Výsledek hospodaření celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Cizí zdroje celkem 227, , ,00 221,00 II. Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 0,00 III. Krátkodobé závazky 227, , ,00 221,00 Dodavatelé 227, , ,00 221,00 Přijaté zálohy 0,00 0,00 0,00 Ostatní závazky 0,00 0,00 0,00 Zaměstnanci 0, , ,00 0,00 Závazky k ins.soc.zab.a veř.zdr.poj. 0,00 0,00 0,00 Ostatní a jiné závazky 0,00 0,00 0,00 IV. Jiná pasiva celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 PASIVA CELKEM : 2 287, , , ,

13 Výsledovka za rok 2009 (v Kč) Položky Centrum pro rodinu Spotřeba materiálu a energie: ,00 Náklady na služby: ,00 Mzdové náklady: ,00 Sociální a zdravotní pojištění: 0,00 Ostatní náklady: 757,00 Odpisy: 0,00 Náklady celkem: ,00 z toho náklady na správu org. 0,00 Dotace ministerstvo: ,00 Úroky 116,00 Ostatní výnosy: ,00 Dary tuzemské: 5,00 Výnosy celkem: ,00 Zisk: 0,00 6. Kontaktní údaje - Vedoucím Centra pro rodinu v Hradci Králové je Roman Barabáš - asistentkou Centra pro rodinu v Hradci Králové je Irena Zbrojová - asistentkou detašovaného pracoviště v Pardubicích a vedoucí poradny PPR je Věra Traxlerová Adresa Centra pro rodinu v Hradci Králové: Velké náměstí 32, Hradec Králové, tel: Adresa detašovaného pracoviště a poradny PPR v Pardubicích: ul. MUDr. Ducháčkové 359, Pardubice, tel:

14 7. Poděkování Děkujeme za laskavou podporu - Biskupství Královéhradeckému - Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR - Národnímu centru pro rodinu - Asociaci center pro rodinu - Všem sponzorům, spolupracovníkům i ostatním příznivcům, dobrovolníkům a dárcům Přílohy CD: fotodokumentace z některých vybraných akcí Kalendář hlavních akcí za rok Kalendář hlavních akcí - přehledná tabulka všech hlavních akcí, na kterých se Centrum pro rodinu podílelo, spolupracovalo nebo které pořádalo

15 1 čtvrtek 1 neděle Setkání rodin v Rychnově nad Kněžnou - Masopustní odpoledne plné her a soutěží 1 neděle Setkání rodin v Rychnově nad Kněžnou 1 středa 2 pátek 2 pondělí 2 pondělí 2 čtvrtek 3 sobota 3 úterý 3 úterý 3 pátek 4 neděle Setkání rodin v Rychnově nad Kněžnou 4 středa 4 středa Příprava snoubenců RK 4 sobota 5 pondělí 5 čtvrtek 5 čtvrtek DC pro manželské páry - Mendrika 5 neděle 6 úterý 6 pátek 6 pátek 7 středa 7 sobota 8 čtvrtek 8 neděle 9 pátek 10 sobota 10 úterý 11 neděle 11 středa 12 pondělí 12 čtvrtek 13 úterý 13 pátek 14 středa 14 sobota Pobyt pro rodiny s dětmi - Branná DC pro manželské páry - Mendrika 6 pondělí (plně obsazeno) 7 sobota DC pro manželské páry - Mendrika 7 úterý Pobyt pro rodiny s dětmi - Branná (plně obsazeno) 8 neděle DC pro manželské páry - Mendrika 8 středa Národní týden manželství 9 pondělí Pobyt pro rodiny s dětmi - Branná 9 pondělí 9 čtvrtek Pobyt pro rodiny s dětmi - Branná (plně obsazeno) 10 úterý 10 pátek Pobyt pro rodiny s dětmi - Branná (plně obsazeno) 11 středa 11 sobota Pobyt pro rodiny s dětmi - Branná (plně obsazeno) 12 čtvrtek Praha - mezinárodní seminář o rodině 12 neděle Pobyt pro rodiny s dětmi - Branná (plně obsazeno) Praha - mezinárodní seminář o rodině-kulatý stůl, 13 pátek 13 pondělí Pobyt pro rodiny s dětmi - Branná (plně obsazeno) 14 sobota 14 úterý 15 čtvrtek 15 neděle Národní týden manželství neděle 15 středa 16 pátek 16 pondělí 16 pondělí 16 čtvrtek 17 sobota 17 úterý 17 úterý 17 pátek 18 neděle 18 středa Komunitní plánování (Magistrát města HK), Komunitní plánování (Magistrát města HK), Příprava snoubenců RK (schůzka INFO) 18 středa 18 sobota 19 pondělí 19 čtvrtek 19 čtvrtek 19 neděle Pracovní setkání CPR - Pardubice 20 úterý 20 pátek 20 pátek 20 pondělí 21 středa Pracovní setkání CPR - Pardubice, Komunitní plánování (Magistrát města HK) 21 sobota 21 sobota 21 úterý 22 čtvrtek 22 neděle 22 neděle 22 středa 23 pátek 23 pondělí 23 pondělí 23 čtvrtek 24 sobota 24 úterý 24 úterý 24 pátek 25 neděle 25 středa 25 středa, Příprava snoubenců RK 25 sobota 26 pondělí 26 čtvrtek Příprava snoubenců RK 26 čtvrtek 26 neděle 27 úterý 27 pátek 27 pátek 28 středa 28 sobota 28 sobota 29 čtvrtek neděle 30 pátek Leden Únor Programová dopoledne pro maminky na MD jsou pravidelně v Rychnově nad Kněžnou každé úterý mimo prázdniny a svátky od 9:00 do cca 12:00 hodin. Setkání rodin je v RK většinou každou první neděli 31 sobota v měsíci mimo prázdin cca od 15:00 do 18:00 hodin. 31 úterý Školení a obnova pro účastníky MS Jiřetín pod Jedlovou, Školení a obnova pro účastníky MS Jiřetín pod Jedlovou 27 pondělí 28 úterý Školení a obnova pro účastníky MS Jiřetín pod Jedlovou 29 středa 30 pondělí 30 čtvrtek Březen Duben Setkání rodin v Rychnově nad Kněžnou Příprava snoubenců RK (A) VELIKONOCE Příprava snoubenců RK (B) Komunitní plánování (Magistrát města HK), Školení animátorů pro snoubence - Praha (Imlaufovi) Příprava snoubenců RK (A+B) Příprava snoubenců RK (A+B)

16 1 pátek 1 pondělí 1 středa 1 sobota 2 sobota 2 úterý Příprava snoubenců RK (A+B) 3 neděle Setkání rodin v Rychnově nad Kněžnou 3 středa Příprava snoubenců RK (B) 3 pátek čtvrtek 2 neděle Příprava snoubenců RK (A+B) - závěrečná 3 pondělí 4 pondělí 4 čtvrtek 4 sobota 4 úterý 5 úterý Příprava snoubenců RK (A+B) 5 pátek 5 neděle 5 středa 6 středa 6 sobota 6 pondělí 6 čtvrtek 7 čtvrtek 7 neděle Setkání rodin v Rychnově nad Kněžnou 7 úterý 7 pátek 8 pátek 8 pondělí 8 středa 8 sobota 9 sobota 9 úterý 10 neděle 10 středa 10 pátek 9 čtvrtek 9 neděle 10 pondělí 11 pondělí 11 čtvrtek 11 sobota 11 úterý 12 úterý Hlinsko - CPR HK - beseda o komunikaci v partnerství 17:00 Hlinsko - CPR HK - beseda o vztahu rodičů k 12 pátek 12 neděle 12 středa 13 středa dětem 17:00, 13 sobota 13 pondělí 13 čtvrtek Hlinsko - CPR HK - beseda o 14 čtvrtek mezigeneračních vztazích 15:00 14 neděle 14 úterý 14 pátek 15 pátek MEZINÁRODNÍ DEN RODIN - Hlinsko - CPR HK - beseda o naplň. potřeb manželů 17:00 15 pondělí 15 středa 15 sobota 16 sobota 16 úterý 16 čtvrtek 16 neděle 17 neděle 17 středa Komunitní plánování (Magistrát města HK) 17 pátek 17 pondělí 18 pondělí 18 čtvrtek 19 úterý 20 středa Pracovní setkání CPR - Nové Hrady (České Budějovice) Pracovní setkání CPR, Komunitní plánování, 19 pátek DC - Vranov (P. Karel Moravec), Lidé lidem - prezentace neziskovek v HK 18 sobota Kuzr Manželská setkání - Litomyšl 18 úterý DC - Vranov (P. Karel Moravec) 19 neděle Kuzr Manželská setkání - Litomyšl 19 středa Příprava snoubenců RK (PPR) 20 sobota DC - Vranov (P. Karel Moravec) 20 pondělí Kuzr Manželská setkání - Litomyšl 20 čtvrtek 21 čtvrtek 21 neděle DC - Vranov (P. Karel Moravec) 21 úterý 22 pátek 23 sobota Víkend pro chlapy - Běleč nad Orlicí Víkend pro chlapy - Běleč nad Orlicí, II. westernový Kuzr Manželská setkání - Litomyšl 21 pátek 22 pondělí 22 středa Kuzr Manželská setkání - Litomyšl 22 sobota den pro prarodiče s vnoučaty - Potštejn (Vochtánka) 23 úterý 23 čtvrtek Kuzr Manželská setkání - Litomyšl 23 neděle 24 neděle Víkend pro chlapy - Běleč nad Orlicí 24 středa 24 pátek Kuzr Manželská setkání - Litomyšl 24 pondělí 25 pondělí 25 čtvrtek 25 sobota Kuzr Manželská setkání - Litomyšl 25 úterý 26 úterý Příprava snoubenců RK (A+B) 26 pátek 26 neděle 26 středa 27 středa Příprava snoubenců RK 27 sobota 27 pondělí 27 čtvrtek 28 čtvrtek 28 neděle 28 úterý 28 pátek 29 pátek 30 sobota 31 neděle Květen Červen Červenec Srpen Víkend pro rodiny s dětmi - Špindlerův Mlýn (Eljon), 29 pondělí 29 středa 29 sobota Víkend pro rodiny s dětmi - Špindlerův Mlýn (Eljon) 30 úterý 30 čtvrtek 30 neděle Víkend pro rodiny s dětmi - Špindlerův Mlýn (Eljon) 31 pátek 31 pondělí Pouť Králíky, Pobyt - Marianum (odjezd) + Třígenerační pobyt - Marianum Třígenerační pobyt - Marianum Třígenerační pobyt - Marianum Třígenerační pobyt - Marianum Třígenerační pobyt - Marianum Třígenerační pobyt - Marianum Třígenerační pobyt - Marianum Třígenerační pobyt - Marianum Pobyty pro rodiny s dětmi - Češkovice (Plná kapacita) Pobyty pro rodiny s dětmi - Češkovice (Plná kapacita) Pobyty pro rodiny s dětmi - Češkovice (Plná kapacita) Pobyty pro rodiny s dětmi - Češkovice (Plná kapacita) Pobyty pro rodiny s dětmi - Češkovice (Plná kapacita) Pobyty pro rodiny s dětmi - Češkovice (Plná kapacita) Pobyty pro rodiny s dětmi - Češkovice (Plná kapacita) Pobyty pro rodiny s dětmi - Češkovice (Plná kapacita)

17 1 úterý 1 čtvrtek 2 středa 2 pátek DC - Špindlerův Mlýn-Eljon (P.Jiří Veselýsalesián) DC - Eljon (P.Jiří Veselý-salesián) 1 neděle Víkend pro chlapy - Jeníkov Setkání rodin v Rychnově nad Kněžnou 1 úterý 2 pondělí 2 středa 3 čtvrtek 3 sobota DC - Eljon (P.Jiří Veselý-salesián) 3 úterý 3 čtvrtek DC - Eljon (P.Jiří Veselý-salesián), 4 pátek 4 neděle Setkání rodin v Rychnově nad Kněžnou 4 středa Kurz KARO HK 4 pátek 5 sobota 5 pondělí 5 čtvrtek 5 sobota 6 neděle Setkání rodin v Rychnově nad Kněžnou 6 úterý 7 pondělí 7 středa Pracovní setkání pracovníků CPR ČR - (Frýdlant n.o.) Pracovní setkání pracovníků CPR ČR - (Frýdlant n.o.) 6 pátek 7 sobota 8 úterý 8 čtvrtek Seminář ke kurzu KARO - Sedmikráska HK 8 neděle 9 středa 9 pátek 10 čtvrtek DC - Špindlerův Mlýn-Eljon (P.Jiří Šlégr) 10 sobota 11 pátek DC - Eljon (P.Jiří Šlégr) 11 neděle Víkend pro rodiny s dětmi - Špindlerův Mlýn Víkend pro mládež z vikariáru Rychnov nad Kněžnou Praha-kurz pro anim. snoubenců Víkend pro mládež z vikariáru Rychnov nad Kněžnou Víkend pro mládež z vikariáru Rychnov nad Kněžnou, 6 neděle 7 pondělí 8 úterý (Eljon), 9 pondělí 9 středa Víkend pro rodiny s dětmi - Špindlerův Mlýn (Eljon) 10 úterý 10 čtvrtek Víkend pro rodiny s dětmi - Špindlerův Mlýn (Eljon) 11 středa Kurz KARO HK 11 pátek 12 sobota DC - Eljon (P.Jiří Šlégr) 12 pondělí 12 čtvrtek 12 sobota 13 neděle DC - Eljon (P.Jiří Šlégr) 13 úterý 13 pátek 13 neděle 14 pondělí 14 středa 14 sobota 14 pondělí 15 úterý 15 čtvrtek 15 neděle 15 úterý 16 středa Komunitní plánování (Magistrát města HK) 16 pátek 17 čtvrtek DC - Špindlerův Mlýn-Eljon (P.Jiří Šlégr) 17 sobota 17 úterý 18 pátek DC - Eljon (P.Jiří Šlégr) 18 neděle 18 středa 16 pondělí Praha-kurz pro anim. snoubenců 16 středa Praha-kurz pro anim. snoubenců Komunitní plánování (Magistrát města HK),, Kurz KARO HK 17 čtvrtek 18 pátek 19 sobota DC - Eljon (P.Jiří Šlégr) 19 pondělí 19 čtvrtek 19 sobota 20 neděle DC - Eljon (P.Jiří Šlégr) 20 úterý 20 pátek 20 neděle 21 pondělí 21 středa Komunitní plánování (Magistrát města HK), 21 sobota Víkend pro matky a dcery RK 21 pondělí 22 úterý 22 čtvrtek DC pro manželské páry - Mendrika 22 neděle 22 úterý 23 středa 23 pátek 24 čtvrtek 24 sobota 25 pátek 25 neděle Víkend - Špindlerův Mlýn (Eljon), DC - Mendrika, 23 pondělí 23 středa Víkend pro rodiny s dětmi - Špindlerův Mlýn (Eljon), DC pro manželské páry - Mendrika 24 úterý 24 čtvrtek Víkend pro rodiny s dětmi - Špindlerův Mlýn (Eljon), DC pro manželské páry - Mendrika 25 středa Kurz KARO HK 25 pátek 26 sobota 26 pondělí 26 čtvrtek 26 sobota 27 neděle 27 úterý 27 pátek Víkend pro matky a dcery RK 27 neděle 28 pondělí 28 středa 28 sobota Víkend pro matky a dcery RK 28 pondělí 29 úterý 29 čtvrtek 29 neděle Víkend pro matky a dcery RK 29 úterý 30 středa 30 pátek Seznam používaných zkratek: Září Říjen Listopad Prosinec 31 sobota Víkend pro chlapy - Jeníkov, Příprava snoubenců Pce 30 pondělí 30 středa Víkend pro chlapy - Jeníkov 31 čtvrtek Kurz KARO HK Setkání rodin v Rychnově nad Kněžnou Kurz KARO HK Komunitní plánování (Magistrát města HK), Silvestrovské setkání rodin v RK

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Salesiánské hnutí mládeže. Výroční zpráva 2011 (krácená verze)

Salesiánské hnutí mládeže. Výroční zpráva 2011 (krácená verze) Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2011 (krácená verze) ÚVOD Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je křesťanské občanské sdružení. Naším posláním je vychovávat děti a mládež, vytvářet podmínky

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Říčařova 277, Hradec Králové 1 Obsah: 1 Celková charakteristika a hodnocení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2006 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v ruce držíte výroční zprávu organizace Náhradním rodinám, o. p. s. za rok 2014. Tento rok byl čtvrtým v naší historii podpory náhradních rodin a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Podpora rodin v rámci dohod o výkonu pěstounské péče

Podpora rodin v rámci dohod o výkonu pěstounské péče CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Podpora rodin v rámci dohod o výkonu pěstounské péče Aneţka Schindlerová Vedoucí práce: Mgr. Anna Lazecká Olomouc 2014 Prohlašuji, ţe jsem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Oficiální název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: 2 PŘEDKLADATEL, okres Uherské Hradiště,

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Benátky nad Jizerou

Komunitní plán sociálních služeb města Benátky nad Jizerou Komunitní plán sociálních sluţeb města Benátky nad Jizerou 2oo9 2013 Váţení občané, v roce 2008 schválilo Zastupitelstvo města Strategický plán rozvoje Města Benátky nad Jizerou do roku 2013. Strategický

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012 Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči (dále jen KCR) se snaží

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 2013 výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 1 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. (do 22. října 2013) SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. (od 22. října 2013) Právní forma: obecně prospěšná společnost

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 0 2 0 1 1

o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 0 2 0 1 1 S O U K R O M Á Z Á K L A D N Í Š K O L A I N T E G R Á L p r o ţ á k y s e S P U, s. r. o., J a n a M a s a r y k a 2 5, P r a h a 2 Tel.: 222 512 391; Tel., Fax: 224 253 470; E-mail: skola@skolaintegral.cz;

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE 2 0 1 1 slovo na úvod Váţení přátelé, dárci, příznivci, dovolte, abych se spolu s vámi ohlédla do minulého období roku 2011, zhodnotila,

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009.

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009. Výroční zpráva 2009 Středisko náhradní rodinné péče o.s. se zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvlášť obtížných životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více