ZPRAVODAJ 12/2011 STRATEGICKÉ PLÁNY ROZVOJE OBCÍ HŘIMĚŽDIC, NEČÍNĚ A OBOR. NEČÍN - výsledky veřejného průzkumu (do 15. místa)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ 12/2011 STRATEGICKÉ PLÁNY ROZVOJE OBCÍ HŘIMĚŽDIC, NEČÍNĚ A OBOR. NEČÍN - výsledky veřejného průzkumu (do 15. místa)"

Transkript

1 mezi lomy ZPRAVODAJ 12/2011 STRATEGICKÉ PLÁNY ROZVOJE OBCÍ HŘIMĚŽDIC, NEČÍNĚ A OBOR Vážení občané, v dubnu tohoto roku jste se mohli spolupodílet na vytvoření Strategických plánů rozvoje našich tří obcí, vybrat ty úkoly, které jsou z vašeho pohledu důležité a je třeba je realizovat přednostně. Nebyly to jen úkoly vyžadující finance nebo ty, které leží na bedrech vašich zastupitelstev. Téměř polovina navržených záměrů se dá udělat spoluprací a dobrou vůlí nás všech. V tomto zpravodaji vás seznámíme s výsledky průzkumu a s Akčními plány ě a Obor (vybranými úkoly k realizaci na období ). Zastupitelstvo Hřiměždic bude schvalovat Akční plán na podzim tohoto roku. NEČÍN - výsledky veřejného průzkumu (do 15. místa) počet hlasů (1 hlas = 1 domácnost) Zvýšit bezpečnost na příjezdových komunikacích. Při jednání s krajským úřadem Správa silnic postupovat jednotně, problémy řešit v rámci celého regionu: značení nebezpečných úseků, stav povrchů vozovek, zimní údržba, vysekávání okrajů podél komunikací Upravit vyhláškou povinnost vlastnit popelnice Hledat cesty, jak zamezit vzniku černých skládek, odstraňovat černé skládky Vyřešit problém využívání bývalé mateřské školky, na toto téma buď vyvolat veřejnou diskusi, nebo zadat projektovou studii, nebo nabídnout k prodeji * Zajistit sanaci kaštanové aleje * Hledat řešení prevence a likvidace odpadků podél silnic Udržet úroveň a rozsah práce SDH v i a ve Skalici Zajistit čistotu a udržování veřejných ploch Upravit centrum obce - návsi tak, aby byla funkční, bezpečná a estetická s dostatkem původní zeleně. Na úpravy využít tradiční materiál - kámen a dřevo. * Zahájit jednání vedoucí k řešení centra obce jako bezpečného a estetického prostoru. Spolupracovat s Krajskou správou silnic a s vítězi architektonické soutěže krajina a místo. Jednotlivé části návsi (nástupiště, chodníky, čekárna, studna, ) realizovat podle navrženého konceptu. * Zajistit bezpečnost pohybu chodců (zejména dětí!) v centru obce včetně prostor kolem prodejny Coop, trafostanice, okolí školy * Průběžně zajišťovat dobrý stav místních komunikací a údržbu podél nich Hledat řešení pro vybudování chodníků podél průjezdových komunikací Předejít nebezpečnému průjezdu kaštanovou alejí - průběžná obnova aleje Zlepšit prezentaci regionu pro širší veřejnost, umístit v obcích ukazatele na zajímavá místa v krajině, umístit mapu s vyznačením zajímavých míst ve vývěskách obcí Omezit volný pohyb psů v obcích * Nechat vypracovat studii na úpravu vodního režimu vody v krajině, budovat retenční nádrže: rybníky, tůně a mokřady. Docílit pozvolné zlepšování kvality spodní vody. Navázat spolupráci se zemědělským družstvem na programu zpomalení odtoku vody na obhospodařovaných plochách * Dokončit hřiště pro nejmenší děti (a rodiče) * Řešit problém setkávání mládeže na veřejných prostranstvích - společně zástupci mládeže, zástupci obcí, lidé pracující s dětmi a mládeží. Při řešení problému se opřít o zkušenosti odjinud. Do hledání řešení problému zapojit i školní děti (6.-9.třída) Zachovat a podporovat stávající činnost tělovýchovných jednot v obcích * Umístit 2-3 měřiče rychlosti na průjezdové komunikace při vjezdu do obce Uplatňovat přirozené hospodaření s půdou, zavádět protierozní opatření (obnovit meze, hospodaření na menších plochách), chránit volnou krajinu před výstavbou * Vysazovat solitérní stromy a aleje, zajistit dlouhodobou následnou ochranu nově vysa-

2 20 19 zených dřevin * Vytvořit podmínky a nastartovat spolupráci na obnově a úpravě cest v rámci regionu: obecní úřady, zemědělské družstvo, ekofarma, Ekoles Bělohrad, základní škola, zájmová sdružení a organizace, veřejnost. Upravit stávající cesty (povrchy, vegetace podél cest, lavičky a odpočívadla), hledat nové možnosti využití cest pro veřejnost, budovat odpočívadla a lavičky podél cest. * Vybudovat tělocvičnu Zkvalitnit informovanost občanů o dění v obci rekonstrukcí místních rozhlasů, popř. zprostředkováním informací elektronicky přes internet a prostřednictvím časopisu Mezi lomy * Umístit v obcích úsporná a estetická osvětlení * Vybudovat místní rozhlas Umístit funkční a estetické čekárny autobusů NEČÍN - akční plán (úkoly) na období URBANISMUS Zajistit dodržování vyhlášky pro majitele psů o volném pohybu psů na veřejných prostranstvích Umožnit občanům snadnější přístup k nahlédnutí územních plánů obcí Zlepšit informovanost občanů o aktivitách a aktuálních zprávách obcí Zvýšit povědomí o kulturních, historických a přírodních zajímavostech regionu Vytvořit elektronický archiv starých fotografií regionu Zajistit vytvoření návrhu na řešení centra obce jako bezpečného a estetického prostoru V souladu s přijatým koncepčním řešením návsi udělat první realizace Zajistit pořádek a čistotu v obci Upravit prostory kolem kontejnerů Udělat první kroky k zajištění úsporného řešení veřejného osvětlení Zlepšit informovanost občanů o aktivitách a aktuálních zprávách obcí Skalice - vybudovat ČOV Skalice - opravit studnu OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Chránit volnou krajinu před výstavbou Vysazovat solitérní stromy a aleje - vytipovat lokality a vhodné druhy stromů pro výsadbu solitérních stromů a alejí, zajistit péči o nově vysazené dřeviny Zkvalitnit nakládání s odpady v regionu Zlepšit podmínky pro biodiverzitu a udržení vody v krajině Chránit krajinu před vznikem černých skládek Zkvalitnit nakládání s odpady Zkvalitňovat povědomí o nakládání s odpady u dětí DĚTI, MLÁDEŽ, SENIOŘI, ZÁJMOVÁ ČINNOST Pokračovat ve vydávání časopisu ML Obnovit pochod Krajem žuly a jalovců Zlepšit informovanost občanů o kulturních akcích v regionu (zájezdy, koncerty) Vytvořit podmínky pro rozšíření mateřské školky Vytvořit podmínky pro vybudování tělocvičny Zajistit činnost SOZ Zajistit činnost SDH ve stávajícím rozsahu DOPRAVA Zajistit zpomalení průjezdu aut obcí Udělat první kroky k zajištění bezpečného prostředí v centru obce (náves, prostory před prodejnou a trafostanicí)

3 OBORY - výsledky veřejného průzkumu (do 15. místa) počet hlasů (1 hlas = 1 domácnost) Vybudovat chodníky podél komunikace 1/18 * Vybudovat kanalizaci a ČOV Vybudovat hřiště pro nejmenší děti a rodiče Zachovat stávající stav dopravní obslužnosti Zajistit čistotu a udržování veřejných ploch * Vytvořit sportovní, klidovou a odpočinkovou zónu podle ideového návrhu Ing. arch. Doležela, popř. využít jiný návrh * Upravit vyhláškou povinnost vlastnit popelnice * Zvýšit bezpečnost na příjezdových komunikacích: značení nebezpečných úseků, stav povrchů vozovek, zimní údržba, vysekávání okrajů podél komunikací Při jednání s krajským úřadem Správa silnic postupovat jednotně, problémy řešit v rámci celého regionu * Umístit měřič rychlosti nebo světelný blikač na křižovatce u hospody Vybudovat víceúčelové hřiště Zlepšit prezentaci regionu pro širší veřejnost, umístit v obcích ukazatele na zajímavá místa v krajině, umístit mapu s vyznačením zajímavých míst ve vývěskách obcí * Hledat cesty jak zamezit vzniku černých skládek, odstraňovat černé skládky * Vyřešit odstavné plochy pro kamiony Upravit další veřejné plochy (i satelitních obcí), odpočinková místa s lavičkami * Vytvořit podmínky a nastartovat spolupráci na obnově a úpravě cest v rámci regionu: obecní úřady, zemědělské družstvo, ekofarma, Ekoles Bělohrad, základní škola, zájmová sdružení a organizace, veřejnost. Upravit stávající cesty (povrchy, vegetace podél cest, lavičky a odpočívadla), hledat nové možnosti využití cest pro veřejnost, budovat odpočívadla a lavičky podél cest * Organizovat zájezdy v rámci regionu * Omezit volný pohyb psů v obcích Zlepšit prostředí kolem kontejnerů * Zkvalitnit informovanost občanů o dění v obci rekonstrukcí místních rozhlasů, popř. zprostředkováním informací elektronicky přes internet a prostřednictvím časopisu Mezi lomy * Podpořit pobyt předškolních dětí v krajině - upravit cesty a místa podél cest (atraktivní zastávka, herní prvek, přírodní herní prostory a přírodní sportoviště ) Uplatňovat přirozené hospodaření s půdou, zavádět protierozní opatření (obnovit meze, hospodaření na menších plochách), chránit volnou krajinu před výstavbou * Vysazovat solitérní stromy a aleje, zajistit dlouhodobou následnou ochranu nově vysazených dřevin * Podporovat drobné zemědělství (výsadbu ovocných sadů, ovocných alejí, včelařství) * Zlepšit informovanost lidí o nakládání s odpady, zajistit průběžnou nepřetržitou informovanost * Vytvořit lepší podmínky pro aktivní zájmovou činnost: cyklotrasy v okolí obcí (např. cesta podél kaštanové aleje na Dobříš,...) * Udržet úroveň a rozsah práce SDH Hledat řešení prevence a likvidace odpadků podél silnic Upravit centrum obce - návsi tak, aby byla funkční, bezpečná a estetická s dostatkem původní zeleně. Na úpravy využít tradiční materiál - kámen a dřevo * Posílit povědomí o místní architektuře, významných stavbách regionu prostřednictvím webových stránek obcí a časopisu Mezi lomy, vytvořit archiv starých fotografií a udělat výstavu * Poznat, respektovat, obnovovat historické a kulturní prvky v krajině, naučné cesty. Vytvořit průvodce po cestách - Cesty regionem, interaktivní internetovou mapu zajímavých míst v regionu * Řešit problém setkávání mládeže na veřejných prostranstvích - společně zástupci mládeže, zástupci obcí, lidé pracující s dětmi a mládeží. Při řešení problému se opřít o zkušenosti odjinud. Do hledání řešení problému zapojit i školní děti (6.- 9.třída) * Zachovat a podporovat stávající činnost tělovýchovných jednot v obcích Umístit funkční a estetické čekárny autobusů * Vybudovat místní rozhlas * Nechat vypracovat studii na úpravu vodního režimu vody v krajině, budovat retenční nádrže: rybníky, tůně a mokřady. Docílit pozvolné zlepšování kvality spodní vody. Navázat spolupráci se zemědělským družstvem na programu zpomalení odtoku vody na obhospodařovaných plochách * Uplatňovat citlivou osvětu, která povede ke snižování konzumu a tím i ke snižování množství odpadů Začlenit téma místní historie a architektura do vzdělávacího programu školy, vytvořit pro to didaktický materiál * Vypracovat ekoprogram nakládání s odpady v rámci výuky dětí na základní škole * Obnovit Pochod krajem žuly a jalovců * Vybudovat - upravit čekárny na příjezdových komunikacích a v satelitních obcích Seznámit veřejnost s možnostmi nahlédnout územní plány a zapojit veřejnost do tvorby podkladů pro aktualizaci ÚP * Podporovat rozmanitost živočišných druhů v krajině. Při řešení otázek souvisejících s biodiverzitou zajistit spolupráci: odborná veřejnost, obecní úřady, základní škola, občanská sdružení. Zlepšit podmínky pro rozmnožování a vývoj obojživelníků a vodních ptáků, zlepšit podmínky pro život drobných živočichů a ptáků: meze, solitérní stromy, remízky, křoviny (úhory a neposečené louky), regulovat stavy vysoké zvěře * Pokračovat v činnosti mateřského centra Na řešení urbanistických problémů spolupracovat s architekty * Regulovat novou výstavbu obecně závaznými vyhláškami * Otevřít Lesní školku (v případě vytvoření právního prostředí v ČR)

4 OBORY - akční plán (úkoly) na období URBANISMUS Zajistit dodržování vyhlášky pro majitele psů o volném pohybu psů na veřejných prostranstvích Umožnit občanům snadnější přístup k nahlédnutí územních plánů obcí Zlepšit informovanost občanů o aktivitách a aktuálních zprávách obcí Zvýšit povědomí o kulturních, historických a přírodních zajímavostech regionu Vytvořit elektronický archiv starých fotografií regionu Zlepšit prostory kolem kontejnerů Zlepšit podmínky pro čekání na autobusy v Horních Oborách ČOV OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Chránit volnou krajinu před výstavbou Vysazovat solitérní stromy a aleje - vytipovat lokality a vhodné druhy stromů pro výsadbu solitérních stromů a alejí, zajistit péči o nově vysazené dřeviny Zkvalitnit nakládání s odpady v regionu Zlepšit podmínky pro biodiverzitu a udržení vody v krajině Opravit cestu na Buda Likvidovat černé skládky DĚTI, MLÁDEŽ, SENIOŘI, ZÁJMOVÁ ČINNOST Pokračovat ve vydávání časopisu ML Obnovit pochod Krajem žuly a jalovců Zlepšit informovanost občanů o kulturních akcích v regionu (zájezdy, koncerty) Vybudovat dětské hřiště pro nejmenší Vybudovat víceúčelové hřiště DOPRAVA Umístit měřiče rychlosti Umístit světelný blikač Řešit vodorovné dopravní značení HŘIMĚŽDICE - výsledky veřejného průzkumu (do 15. místa) počet hlasů (1 hlas = 1 domácnost) Zachovat stávající stav dopravní obslužnosti Zvýšit bezpečnost na příjezdových komunikacích. Při jednání s krajským úřadem Správa silnic postupovat jednotně, problémy řešit v rámci celého regionu: značení nebezpečných úseků, stav povrchů vozovek, zimní údržba, vysekávání okrajů podél komunikací * Průběžně zajišťovat dobrý stav místních komunikací a údržbu podél nich Upravit vyhláškou povinnost vlastnit popelnice * Hledat cesty, jak zamezit vzniku černých skládek, odstraňovat černé skládky Zajistit čistotu a udržování veřejných ploch * Zlepšit prezentaci regionu pro širší veřejnost, umístit v obcích ukazatele na zajímavá místa v krajině, umístit mapu s vyznačením zajímavých míst ve vývěskách obcí * Dokončit hřiště pro nejmenší děti a rodiče * Dobudovat víceúčelové hřiště Upravit centrum obce - návsi tak, aby byla funkční, bezpečná a estetická s dostatkem původní zeleně. Na úpravy využít tradiční materiál - kámen a dřevo * Uplatňovat přirozené hospodaření s půdou, zavádět protierozní opatření (obnovit meze, hospodaření na menších plochách), chránit volnou krajinu před výstavbou Zlepšit prostředí kolem kontejnerů * Zkvalitnit informovanost občanů o dění v obci rekonstrukcí místních rozhlasů, popř.

5 zprostředkováním informací elektronicky přes internet a prostřednictvím časopisu Mezi lomy * Vytvořit podmínky a nastartovat spolupráci na obnově a úpravě cest v rámci regionu: obecní úřady, zemědělské družstvo, ekofarma, Ekoles Bělohrad, základní škola, zájmová sdružení a organizace, veřejnost. Upravit stávající cesty (povrchy, vegetace podél cest, lavičky a odpočívadla), hledat nové možnosti využití cest pro veřejnost, budovat odpočívadla a lavičky podél cest * Hledat řešení prevence a likvidace odpadků podél silnic * Vybudovat chodník z centra obce ke hřišti Regulovat novou výstavbu obecně závaznými vyhláškami * Organizovat zájezdy v rámci regionu * Vytvořit lepší podmínky pro aktivní zájmovou činnost: cyklotrasy v okolí obcí (např. cesta podél kaštanové aleje na Dobříš) Umístit funkční a estetické čekárny autobusů * Omezit volný pohyb psů v obcích * Nechat vypracovat studii na úpravu vodního režimu vody v krajině, budovat retenční nádrže: rybníky, tůně a mokřady. Docílit pozvolné zlepšování kvality spodní vody. Navázat spolupráci se zemědělským družstvem na programu zpomalení odtoku vody na obhospodařovaných plochách * Podporovat rozmanitost živočišných druhů v krajině. Při řešení otázek souvisejících s biodiverzitou zajistit spolupráci: odborná veřejnost, obecní úřady, základní škola, občanská sdružení. Zlepšit podmínky pro rozmnožování a vývoj obojživelníků a vodních ptáků, zlepšit podmínky pro život drobných živočichů a ptáků: meze, solitérní stromy, remízky, křoviny (úhory a neposečené louky), regulovat stavy vysoké zvěře * Umístit 2 měřiče rychlosti Upravit další veřejné plochy (i satelitních obcí), odpočinková místa s lavičkami * Seznámit veřejnost s možnostmi nahlédnout územní plány a zapojit veřejnost do tvorby podkladů pro aktualizaci ÚP * Posílit povědomí o místní architektuře, významných stavbách regionu prostřednictvím webových stránek obcí a časopisu Mezi lomy, vytvořit archiv starých fotografií a udělat výstavu * Vysazovat solitérní stromy a aleje, zajistit dlouhodobou následnou ochranu nově vysazených dřevin. Obnovit historické aleje * Zlepšit informovanost lidí o nakládání s odpady, zajistit průběžnou nepřetržitou informovanost * Podpořit pobyt předškolních dětí v krajině - upravit cesty a místa podél cest (atraktivní zastávka, herní prvek, přírodní herní prostory a přírodní sportoviště ) * Řešit problém setkávání mládeže na veřejných prostranstvích - společně zástupci mládeže, zástupci obcí, lidé pracující s dětmi a mládeží. Při řešení problému se opřít o zkušenosti odjinud. Do hledání řešení problému zapojit i školní děti (6.-9.třída) * Obnovit pochod Krajem žuly a jalovců * Zlepšit práci SDH Zachovat a podporovat stávající činnost tělovýchovných jednot v obcích Obnovit vodorovné značení na návsi * Zajistit bezpečnější pohyb účastníků dopravy na 4 křižovatkách při výjezdu z obce Poznat, respektovat, obnovovat historické a kulturní prvky v krajině, naučné cesty. Vytvořit průvodce po cestách - Cesty regionem, interaktivní internetovou mapu zajímavých míst v regionu * Vytvořit nabídku zájmových kroužků po skončení vyučování (po 15. hodině), iniciovat dobrovolnictví Na aktualizaci ÚP spolupracovat v rámci tří obcí Hřiměždice,, * Rekonstruovat vodovod ve Vestci * Začlenit téma místní historie a architektura do vzdělávacího programu školy, vytvořit pro to didaktický materiál * Pokračovat v činnosti mateřského centra Vypracovat ekoprogram nakládání s odpady v rámci výuky dětí na základní škole * Otevřít Lesní školku (v případě vytvoření právního prostředí v ČR) Uplatňovat citlivou osvětu, která povede ke snižování konzumu a tím i ke snižování množství odpadů Základní škola ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2011/ září: sběr malého elektroodpadu září: sběr papíru října: sběr bylin října: podzimní prázdniny říjen: sběr kaštanů, žaludů, bukvic 10. listopadu: třídní schůzka 11. listopadu: fotografování MŠ + 1. stupeň 2. prosince: vánoční zpívání prosinec: vánoční jarmark 23. prosince 2. ledna: vánoční prázdniny ledna: lyžařský výcvik 31. ledna: vysvědčení 3. února: pololetní prázdniny března: jarní prázdniny 17. dubna: třídní schůzka 24. května: konzultační odpoledne 29. června: vysvědčení

6 47 LET PRÁCE S DĚTMI Jméno Miloslava Pileckého je již mnoho let spjato s činností Základní školy v i. Zde jako mladý začínající učitel v roce 1964 nastoupil na své první místo. Po roce byl nucen vykonat vojenskou službu, ale 1. září 1966 v nečínské škole již opět začínal školní rok. Do roku 1978 působil na této škole jako učitel, následující 4 roky jako její ředitel. Kariéra M. Pileckého začala stoupat následujících 9 let pracoval jako inspektor na OŠ ONV Příbram. Po sametové revoluci pokračoval v učitelské kariéře opět na ZŠ v i v roce 1991 zde zahájil své patnáctileté působení. V roce 2006 odešel do starobního důchodu. Bez dětí to však nešlo. Každý další školní rok, který jako učitel-důchodce začínal, říkával, že je poslední. Dopracoval se tak do letošního 30. června. Jak se sám vyjádřil, učitelské povolání nemůže vykonávat nikdo, kdo nemá rád děti. Bez lásky k dětem se tato činnost nedá provádět. UČITELSTVÍ NENÍ POVOLÁNÍ, ALE POSLÁNÍ. Jsme přesvědčeni, že se ještě dlouho budeme s kolegou učitelem M. Pileckým na naší škole vídat nyní již jako se suplujícím pedagogem. Vždyť bez matematiky a dětí by jeho život neměl smysl. spolupracovníci M. Pileckého ze ZŠ v i VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ EVROPSKÉ SRDCE aneb jak jsme dopadli ve finále Dne se v Praze, v ulici Slezská na ZUŠ, konalo celostátní kolo prvního ročníku vědomostní soutěže Evropské srdce, kterého se účastnily tříčlenné týmy (vítězové krajských kol). Vše se odehrálo ve dvou kolech a každé kolo mělo dvě partie. Finále probíhalo formou stolní hry Evropa, avšak s pozměněnými otázkami, které byly přizpůsobeny okruhům v základním on-line kole. V prvním kole jsme se utkali se třemi dalšími kraji, ostatní soutěžili ve vedlejší místnosti. První partie pro nás skončila vítězstvím, ale po druhé partii jsme přestávali věřit v úspěšný konec. Následovala pauza, žáci si promluvili s učiteli a bylo připraveno i malé občerstvení. Ke konci první partie ve druhém kole jsme na poslední chvíli dorovnali vedoucí Jihočeský kraj. Náhle se nám naděje na výhru začala opět vracet. Zatímco my bojovali o vedoucí pozici, zbývající čtyři kraje hrály ve vedlejší místnosti o místo. Když jsme po skončení druhé partie získali o jeden žeton méně než Jihočeský kraj, byli jsme smířeni s porážkou. Vyhlášení nás však více než překvapilo. Jihočeský kraj nás porazil celkově o pouhé dva body a my se vyšvihli na druhé místo. Smutek žádný, jen plno štěstí. Co říci závěrem Nikdo neodešel s prázdnou. Ať už s medailemi na krku, s cenou v ruce nebo s úsměvem na tváři, všichni odešli se šťastným pocitem u srdce. Středočeský kraj reprezentovali žáci ZŠ Michaela Moudrá, Pavel Gažák a Jaroslav Gažák. Pavel Gažák, ZŠ RECYKLOHRANÍ ZŠ a MŠ je zapojena do projektu Recyklohraní, a to od jeho počátku. Školní Recyklační program vznikl září roku 2008 se záměrem podpořit environmentální výchovu na základních a středních školách v České republice. Cílem projektu je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů a především jim umožnit osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Další výhodou je, že za body získané za odevzdaná elektrozařízení může škola pořídit užitečné vybavení, např. míče, výtvarné potřeby apod. Ve vestibulu školy jsou umístěny 2 kontejnery, které lze kdykoli využít: zelený na použité baterie a červený na vysloužilé elektrospotřebiče do velikosti zhruba varné konvice nebo videa. Dále organizujeme podzimní a jarní sběr elektrozařízení pro veřejnost, kde je možno odevzdat i větší vysloužilé elektrospotřebiče jako např. monitory, PC, TV, vysavače apod. Kromě velké bílé techniky (lednice, sporáky) můžete přivézt prakticky vše. V tomto školním roce proběhne podzimní sběr 20. a a jarní 10. a Spotřebiče přebíráme v tyto dny ve vestibulu ráno před začátkem vyučování, tj. zhruba od 6:50 do 7:30, a v době polední přestávky od 11:30 do 13:00. Recyklujte s námi! Mgr. Petr Tyrmer

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA na období 2014-2020 Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, e-mail: radnice@rousinov.cz Aktualizace: červen 2014 Program rozvoje územního obvodu

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 -

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 - PROGRAM ROZVOJE BROUMOVSKA Obsah: SWOT analýza Broumovska Návrhová část PRB 2004-0 - SWOT ANALÝZA Silné stránky 1. Kvalitní životní prostředí 2. Přitažlivá jedinečná příroda a krajina s vysokým stupněm

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Zpracovatel: Obec Pacetluky Červen 2013 Zlínský kraj OBSAH ÚVOD... 2 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 A.1 Charakteristika obce... 3 1. Území... 3 2. Obyvatelstvo...

Více

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Zpravodaj Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Informace z obecního úřadu Strana 2 Jubilanti, CCN Strana 3 Voda v krajině nevřeňské a nová tůň Strana 4 Zpráva o vývoji obce v období 2010-2014 Strana 5-8 Z pera

Více

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011)

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010 ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) Obsah 1. Lidé a společnost... 7 1.1 Sociodemografické

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

7/8/9 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ BABÍ LÉTO. V DOLNÍCH POČERNICÍCH Foto: Martin Féneš ZÁKLADNÍ ŠKOLA

7/8/9 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ BABÍ LÉTO. V DOLNÍCH POČERNICÍCH Foto: Martin Féneš ZÁKLADNÍ ŠKOLA 7/8/9 2014 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ BABÍ LÉTO V DOLNÍCH POČERNICÍCH Foto: Martin Féneš ZÁKLADNÍ ŠKOLA úvodník Programové prohlášení Rady MČ Praha Dolní Počernice na volební období 2010-2014 REKAPITULACE

Více

Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice

Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice Dne: 5. března 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 4 1/2 Úvodní

Více

Číslo: 3 ročník: 36 8. března 2012 cena: 10 Kč

Číslo: 3 ročník: 36 8. března 2012 cena: 10 Kč Číslo: 3 ročník: 36 8. března 2012 cena: 10 Kč Město Benátky nad Jizerou se významně podílelo na uspořádání druhého ročníku Masopustu, v sobotu 11. února. V průvodu se sešlo velké množství masek, a to

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD)

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategy Community-Led Local Development of Local Action Group Šipka Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční

Více

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně. Dotazníkové šetření v obci Opatov probíhalo v průběhu měsíce května 2014 a bylo zaměřeno na všechny občany zde žijící. Cílem dotazníkového šetření bylo získat zpětnou vazbu od občanů obce v souvislosti

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

Strategie rozvoje ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ PODKRKONOŠÍ pro období 2007-2013

Strategie rozvoje ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ PODKRKONOŠÍ pro období 2007-2013 Strategie rozvoje ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ PODKRKONOŠÍ pro období 2007-2013 1. pracovní verze 21. 8. 2008 Seznam použitých zkratek KJH SOJH SOP CEP SR SPL MAS Království Jestřebí hory Svazek obcí Jestřebí

Více

Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou. Verze pro veřejnou diskusi

Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou. Verze pro veřejnou diskusi Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou Verze pro veřejnou diskusi Bakov nad Jizerou, 6. 11. 2008 Obsah 1. Slovo starostky...3 2. Úvodní informace...4 2.1. Účel a metoda strategického plánování...4

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí

Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí Podklad k diskusi vytvořený v rámci plnění Rámcové smlouvy, uzavřené mezi Městem Ústí nad Orlicí a OHGS s.r.o. dne 12.8.2008 Zpracovatel: RNDr.

Více

ČSOB a Era pro podporu regionů

ČSOB a Era pro podporu regionů Vítězné projekty Menších komunitních grantů ČSOB : JIHOČESKÝ KRAJ Krajina Mikuláše Rutharda Obnova starých krajinných struktur na Chlumecku a jejich hospodářské využití aneb Přiveď ovečku na pastvu a vysaď

Více