INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žlutice. Velké náměstí 157, Žlutice. Identifikátor:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žlutice. Velké náměstí 157, 364 52 Žlutice. Identifikátor: 600 002 624"

Transkript

1 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Žlutice Velké náměstí 157, Žlutice Identifikátor: Termín konání inspekce: května 2007 Čj. Signatura ČŠI-302/07-05 be2ka568

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Základní umělecká škola Žlutice je zřízena Karlovarským krajem jako příspěvková organizace. Žáci jsou vzděláváni ve dvou uměleckých oborech hudebním a výtvarném. V současné době se ve škole vzdělávají 142 žáci, kapacita školy (160 žáků) je naplněna na 89 %. Kromě sídla školy je vzdělávání poskytováno v obci Bochov a Chyše. PŘEDMĚT INSPEKCE Inspekční činnost podle 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v základní umělecké škole. Cíle inspekční činnosti: 1. Formální podmínky vzdělávání. 2. Hodnocení řízení a práce vedení školy. 3. Hodnocení podmínek vzdělávání. 4. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání v hudebním oboru. INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ Formální podmínky vzdělávání Škola předložila doklady ověřující její vznik i současnou činnost. Zapsané údaje v rejstříku škol a školských zařízení jsou v souladu se skutečností s výjimkou míst, kde je poskytováno vzdělávání. Místo poskytovaného vzdělávání v obci Chyše není zapsáno v rejstříku škol a školských zařízení. Údaje ve statistických výkazech jsou v souladu se skutečností. Vedení školy Vzhledem k velikosti a poloze obce na okraji regionu, kde se škola nachází, je hlavní ambicí školy pozitivně ovlivňovat zdejší kulturní dění a zapojit co nejvíce místních dětí do uměleckých aktivit. Tato pro obec významná kulturní instituce vychází ze svých historických tradic zvláště v oblasti dechové hudby, která je jedním z pilířů budoucí profilace školy. Ředitel poskytuje prostor pro uplatnění individuality a kreativity jednotlivých vyučujících a přímým osobním jednáním ovlivňuje a koriguje jejich pedagogickou činnost. Škola sleduje reformní trendy v oblasti základního uměleckého vzdělávání a podílí se na připomínkování vznikajícího rámcového vzdělávacího programu pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání. Škola zatím nemá vypracovaný systém vlastního hodnocení. Zpětná vazba je tedy získávána jen na základě více či méně formálních rozhovorů ředitele s vyučujícími, rodiči žáků a formou vyhodnocování veřejných vystoupení či přehrávek žáků. Páteří plánu činnosti ZUŠ jsou žákovské besídky a koncerty, které se konají zhruba dvakrát v měsíci a ve kterých se zviditelňují výsledky práce všech učitelů a jejich žáků. Další vzdělávání pedagogických pracovníků není organizováno. Kvalifikaci si doplňuje vyučující hry na klavír na konzervatoři v Plzni

3 Podmínky vzdělávání V základní umělecké škole pracuje celkem 11 pedagogických pracovníků včetně ředitele. Šest pracovníků dosud nezískalo odbornou kvalifikaci. Učitelé mezi sebou komunikují v klidné, pracovní atmosféře, spolupracují při tvorbě koncertů a větších akcí reprezentujících školu. Základní umělecká škola využívá ke své činnosti budovu v majetku města Žlutice, která je umístěná přímo v centru obce. Interiér budovy je z velké části již zmodernizován. Vrchní patro, kde sídlí výtvarný obor, však vykazuje známky opotřebení. Plán investic zahrnuje další fázi rekonstrukce budovy. Ředitel školy se snaží v rámci svých možností o údržbu vnitřních prostor a některé stavební zásahy řeší svépomocí. Interní koncerty, besídky a třídní přehrávky se konají v jedné z větších učeben. Své veřejné koncerty pořádá v sále městského kulturního domu. Nástrojový archiv je dostačující k pokrytí poptávky ze strany zájemců o vzdělávání v ZUŠ. Ředitel školy využívá finančních prostředků pro nutné opravy a údržbu hudebních nástrojů potřebných pro výuku. Prostor, ve kterém je vyučována hudební nauka a přípravná hudební výchova, neumožňuje zařazovat hudebně pohybové činnosti, které jsou důležité z hlediska rytmického i intonačního rozvoje žáků. Vybavení učeben má standardní úroveň. Nábory ke studiu v ZUŠ probíhají formou koncertů v mateřských i základních školách, na které navazují informace pro rodiče. Děti, které nenavštěvují mateřskou školu, mají možnost využít zápisu před začátkem školního roku nebo v průběhu měsíce září. Partnerství Komunikace s rodiči se kromě písemných záznamů v žákovských knížkách uskutečňuje také prostřednictvím jejich účasti na aktuálně organizovaných třídních schůzkách, besídkách a veřejných koncertech. Konkrétní problémy ze strany žáků nebo jejich rodičů řeší osobně ředitel. Škola se neprezentuje prostřednictvím webových stránek. Rodiče a žáci jsou o pořádaných akcích informováni též formou vývěsek a nástěnek umístěných na chodbě školy. Škola je v dobrém kontaktu se zřizovatelem, spolupracuje úspěšně i s městským úřadem a dalšími školami v obci. Vzájemná spolupráce probíhá také se Střední lesnickou školou, kde například ZUŠ zajišťovala hudební program vrámci předávání maturitních vysvědčení, a Diagnostickým ústavem, pro jehož žáky je výchova v základní umělecké škole určitým druhem terapie. Při organizaci koncertů pomáhá škole též umělecká agentura, provozující činnost v městském kulturním domě. Průběh vzdělávání Jednotlivé složky sledovaných hodin na sebe logicky navazovaly. Učitelé srozumitelně předkládali probírané učivo takovou obtížností a tempem, které odpovídalo věku, dispozicím a znalostem žáků. Základní technické dovednosti (držení těla, držení nástroje, postavení rukou, dýchání, tvoření tónu) byly prezentovány odborně správně a v průběhu hodiny v případě potřeby i účinně korigovány. Žáci byli vedeni k rytmické a intonační autoregulaci včetně motivace vlastním příkladem. Často jim učitel poskytoval účinnou rytmickou či harmonickou oporu. Někteří učitelé také vhodně zařazovali do výuky relaxační pauzy. Prvky vlastního příkladu hry učitele chyběly při výuce kytary a akordeonu. Ve všech případech byli žáci vedeni k užívání správné terminologie a hudební symboliky. Žáci měli prostor k vyjádření svého názoru nebo pohledu, ne vždy však byli dostatečně aktivní či kreativní. Podpora improvizačních dovedností nebo jejich dílčích projevů byla uplatňována pouze výjimečně. Většina učitelů cíleně pracovala s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke zlepšení. Atmosféra výuky byla ve znamení důvěry, pohody - 3 -

4 s přirozenou autoritou učitele. K podpoře sebereflexe žáků napomáhala rekapitulace učiva v závěru hodiny. Výsledky vzdělávání Žáci školy mají příležitost prezentovat výsledky svého vzdělávání na koncertech pro veřejnost i na akcích pořádaných městem. Vyspělejší žáci spolu s bývalými absolventy ZUŠ uplatňují své dovednosti ve školním dechovém orchestru Veselka. V letošním školním roce tento orchestr uspořádal zhruba 10 koncertů. Zahraniční cesty dechového orchestru vedly na festival do Belgie nebo na májové slavnosti do německého Annabergu. V závěru školního roku tento soubor ještě plánuje koncertní cestu na Moravu a Slovensko. Spolu s městem Žlutice a uměleckou agenturou zorganizovala škola Festival dechových hudeb základních uměleckých škol Žlutice Za posledních pět let dokončili studium na Vojenské konzervatoři v Roudnici nad Labem čtyři absolventi ZUŠ Žlutice. Čtyři žáci výtvarného oboru byli vminulém období přijati na střední pedagogické školy se zaměřením na výtvarnou výchovu. Do celostátního kola soutěže ZUŠ postoupil v loňském roce žák klarinetové třídy. Řízení a práce vedení je na standardní úrovni. V personálních a materiálních podmínkách ke vzdělávání byl zjištěn běžný stav, vybavení budovy je průměrné. Získané dovednosti žáků a jejich orientace v oboru uměleckého vzdělávání mají standardní úroveň. Hodnotící stupnice příklad dobré praxe standardní stav rizikový stav vynikající, příkladné funkční, běžný stav podprůměrný stav, vyžaduje změnu DOKLADY, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ 1. Zřizovací listina školy vystavená Karlovarským krajem zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem dne 30. června 2001; 2. Změna zřizovací listiny dodatek č. 5 obsahuje nové úplné znění zřizovací listiny k 1. lednu 2006 ze dne 22. září 2005; 3. Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o změně v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení týkajících se místa poskytovaného vzdělání ze dne 8. listopadu 2005, čj /05-21; 4. Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o změně v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení týkajících se názvu právnické osoby vykonávající činnost školy ze dne 30. prosince 2005, čj /05-21; 5. Statistický výkaz o základní umělecké škole S podle stavu k 30. září 2006; 6. Jmenovací dekret ředitele Základní umělecké školy vydaný Školským úřadem v Karlových Varech dne 27. června 1997, čj. 2500/97; - 4 -

5 7. Oznámení o pokračování ve výkonu funkce ředitele školy vydané Krajským úřadem Karlovarského kraje dne 15. února 2006, čj. 715/SK/06; 8. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006; 9. Výkazy žáků a vyučovaných hodin ve školním roce 2006/2007; 10. Seznamy žáků podle vyučujících na Základní umělecké škole k 30. září 2006; 11. Katalogy o průběhu studia žáků; 12. Třídní knihy ve školním roce 2006/2007 (hudební obor); 13. Rozvrhy hodin ve školním roce 2006/2007; 14. Doklady o vzdělání pedagogických pracovníků. ZÁVĚR Základní umělecká škola Žlutice významným způsobem ovlivňuje dění v oblasti hudebního a výtvarného umění a rozvoj talentů v obci. Hlavní záměr školy, poskytovat umělecké vzdělávání co nejširším vrstvám dětí a mládeže, se daří částečně naplňovat, ale vedení školy si je vědomo neustálé nutnosti prezentace školy a zkvalitňování náborových aktivit. Vedení školy přijímá pozitivně plánované změny v systému uměleckého školství. Materiální podmínky výuky se postupně daří řediteli vylepšovat. Žáci školy mají možnost uplatňovat své dovednosti i po jejím absolvování v dechovém souboru a jiných regionálních hudebních seskupeních. Posouzením formálních náležitostí zřizovací listiny a údajů vedených v rejstříku škol byly zjištěny rozdíly s aktuálním stavem. Údaje vykazované ve statistických výkazech byly ke dni inspekce v souladu se skutečností. Karlovy Vary 11. června 2007 razítko Složení inspekčního týmu Inspekční tým Titul, jméno a příjmení Podpis Vedoucí týmu Mgr. Petr Pitra... Člen týmu Ing. Jaroslav Pašek... Dle 174 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může ředitelka školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí na adresu pracoviště, tj. Kollárova 15, Karlovy Vary. Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem ČŠI k jejich obsahu zasílá ČŠI zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná

6 Stvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s obsahem inspekční zprávy a že jsem převzal její originál. Žlutice 22. června 2007 razítko Titul, jméno a příjmení Podpis Milan Veselý... ředitel školy - 6 -

7 Další adresáti inspekční zprávy Datum předání/odeslání Podpis příjemce nebo čj. Adresát inspekční zprávy podacího deníku ČŠI Zřizovatel: Karlovarský kraj 23. července 2007 ČŠI-302/07-05 Připomínky ředitele(ky) školy Datum Čj. podacího deníku ČŠI Text Připomínky nebyly podány

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-127/09-14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-90/09-07

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-90/09-07 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-90/09-07 Základní umělecká škola Karla Komzáka Týn nad Vltavou, okres České Budějovice Adresa: 375 01 Týn nad Vltavou,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní umělecká škola Zábřeh, Farní 9 789 01 Zábřeh Identifikátor: 600 004 449 Zřizovatel: Školský úřad, Lautnerova 1, 787 01 Šumperk

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Olomoucký inspektorát. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Olomoucký inspektorát. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Identifikátor školy: 600 018 091 Termín

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1408/08-04 Název školy: 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace Adresa: Kralovická 12, 323 00 Plzeň Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti: Název školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj.: ČŠI-158/08-05 Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Adresa: Husova 992, 362 51 Jáchymov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-358/13-K. Modenská 15, 360 07 Karlovy Vary

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-358/13-K. Modenská 15, 360 07 Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-358/13-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Waldorfská základní škola Wlaštovka Karlovy Vary o. p. s. Sídlo: Mlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor: 600 016 358

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2298/13-S. Nový Jáchymov 157, 267 03 Hudlice zsnjachymov@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2298/13-S. Nový Jáchymov 157, 267 03 Hudlice zsnjachymov@seznam. + Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2298/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 75 033 887 Identifikátor 600 042 901

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-002/09-14 Název školy: Základní škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-928/13-P. reditel@zsplanicka.ktnet.cz

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-928/13-P. reditel@zsplanicka.ktnet.cz Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-928/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194 Sídlo Plánická 194, 339 01 Klatovy

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-65/10-P Název školy: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Adresa: Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor: 600 009 751 IČ: 49 180

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-31/11-P. Zámecká 1, 335 61 Spálené Poříčí

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-31/11-P. Zámecká 1, 335 61 Spálené Poříčí Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-31/11-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Církevní střední odborná škola Spálené Poříčí

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-337/10-Z. Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-337/10-Z. Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-337/10-Z Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Adresa: Pilařova 7, 767 64 Kroměříž Identifikátor:

Více

Šablona inspekční zprávy Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Inspekční zpráva. Zvláštní škola a Pomocná škola, Praha 9 Hloubětín, Mochovská 570

Šablona inspekční zprávy Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Inspekční zpráva. Zvláštní škola a Pomocná škola, Praha 9 Hloubětín, Mochovská 570 Šablona inspekční zprávy Česká školní inspekce Pražský inspektorát Inspekční zpráva Zvláštní škola a Pomocná škola, Praha 9 Hloubětín, Mochovská 570 Mochovská 570, 194 00 Praha 9 - Hloubětín Identifikátor

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola v Kroměříži

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola v Kroměříži ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Církevní základní škola v Kroměříži Velké náměstí 49, 767 01 Kroměříž Identifikátor školy: 600 118 592 Termín

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-911/09. Základní škola sv. Voršily v Praze. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-911/09. Základní škola sv. Voršily v Praze. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-911/09 Základní škola sv. Voršily v Praze Adresa: Ostrovní 9/2070, 110 00 Praha 1 Identifikátor: 600001083 IČ: 45246751

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Verneřice, okres Děčín. Mírové nám. 141, 407 25 Verneřice. Identifikátor školy: 600 076 393

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Verneřice, okres Děčín. Mírové nám. 141, 407 25 Verneřice. Identifikátor školy: 600 076 393 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Verneřice, okres Děčín Mírové nám. 141, 407 25 Verneřice Identifikátor školy: 600 076 393 Termín konání inspekce: 14. 16. duben

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více