Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí"

Transkript

1 Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se období požitků a hodokvasů, vepřové pečeně a zlatavých koblih. Tradice takových svátk, jako jsou Vánoce nebo Velikonoce, máme uloženy hluboko v sob, aniž to tušíme. V tšina lidových zvyk nese ješt p edk es anské jádro, nap íklad masopust. D íve se t šil oblib Tento t ídenní svátek byl mezi lidmi vždy velice oblíben. První písemné zmínky o masopustních rejích v echách a na Morav pocházejí ze 13. století. Masopust se slavil ve dny p edcházející Popele ní st ed, jíž za ínal smutný a vážný ty icetidenní p st, kon ící až o Velikonocích. Vyvrcholením masopustu pak byla maškarní zábava, která probíhala zpravidla na masopustní úterý. A koliv se p vodn n kolikadenní masopustní veselice zkrátila, masopustní reje spolu s tradi ními zvyky a maskami z staly zachovány. V tuhé, ale i mén tuhé zim cht jí hlavn pobavit. Dnes op t V sou asné dob je znovuobnovování oslav svátku blázn, jak se masopustu také íká, p íležitostí, jak O MASOPUSTNÍCH AKCÍCH V POLABÍ ČTĚTE UVNITŘ ČÍSLA v obci oživit spole enský život a p isp t k sousedské pospolitosti. A mít radost ze spole ného bujarého veselí. Proto se tradice masopustu v ad obcí obnovují a nejinak je tomu i v našem regionu. Hudba, tanec, klobása T šit se tak m žete nap íklad na maškarní pr vod, na hudbu, hry a scénky, na spole ný tanec masek kolem ohn i na zabíja kové hody. P ij te se radovat a hodovat. P ij te prožít tradi ní venkovský masopust! MiD, foto Tomáš Gregárek

2 leden/únor 2014 PROSTOR 2 Tento p íb h je smyšlený a jakákoliv podobnost s reálnou postavou i událostí je ryze náhodná.

3 Milé tená ky, milí tená i, zdravím vás v novém roce a pevn v ím, že jste do n j vykro ili tou správnou nohou. Vlastn se spíš stává, že to ukáže až as, a tak vám p eji, aby asem ukázal, že ano. Byla to ješt p ed pár dny, než se nám dostalo sn hové nadílky, taková zvláštní zima. Pom rn trefn to vystihuje jedna vtipná hláška: A cenu za nejlepší herecký výkon si odnáší letošní zima. Za opravdu v rohodné ztvárn ní jara. Cožpak o to, v našich kon inách jsme na takovouhle realitu již celkem zvyklí, ale ta zelenající se tráva p i pohledu na televizní p enosy ze zimních sportovních klání byla vcelku úsm vná. Doufejme, že p íroda si s t mito úskalími poradí. My se mezitím m žeme opájet tím, co pot ší naše srdce. U m to naposledy vyhrála tato báse : Sv t bez lásky je p st, to nemám rád / A sedmikrásky srpem s até m nepot ší / Jen máky v poli rozesmáté mi p ipomenou, až to bolí, tv j jasný vzhled / N kolik v t z tvých úst zaslechnu r st / Sv t je zas v po ádku, a to mám rád. Je ze sbírky Nad Prahou ho ký p lm síc a pochází z pera Charifa Bahbouha, s nímž v tomto ísle p inášíme rozhovor. A mn už nezbývá než vám pop át p íjemné tení! OBSAH DĚJE SE 4 BRANDYSKO.CZ V NOVÉM Úprava webových stránek za ne již letos. REVITALIZACE OSTR VKU JEDE NAPLNO Cyklostezka p es Ostr vek hotová, na plovárn se již pracuje. OSOBNOST 6 DR. CHARIF BAHBOUH, CSC. Jeho zásluhou je eský tená o kus blíže arabskému sv tu. MĚSTO A LIDÉ 10 DIGITALIZACE KINA Zainvestuje m sto BNL-SB do nové digitální techniky? SPORTOVCI ROKU 2013 Kdo z místních sportovc je na vrcholu? ROZŠÍ ENÍ RADNICE Kam a pro se rozr stá radnice m sta BNL-SB? PROFIL JANY PUTEROVÉ Zpívá v KrisKrosKvintetu a má vlastní kavárnu. POLABÍ 16 PTALI JSME SE STAROST Co se v uplynulém roce povedlo i nepovedlo. POLABSKÉ KARNEVALY Únor plný p evlek ovládne Touše a Káraný. MILOVICKÁ JUVENTA erstv postavená škola je jedna z nejmodern jších v R. RODINA A SENIOŘI 22 MICHALOVI MAZLÍ CI Sout žte o vstupenky na b eznové p edstavení Michala Nesvadby. DIVADELNÍ KRIS KROS Pestrá nabídka p edstavení pro d ti i dosp lé. PTÁTE SE 25 DOTAZY PRO ODBORNÍKY Chlamydie a životní pojišt ní. KULTURA 26 ERNÝ PETR SLAVÍ Divadelní soubor erný Petr slaví 10. narozeniny. KULTURNÍ TIPY Výb r kulturních akcí v Polabí. POETICKÝ VALENTÝN Již jedenáctý Valentinský ve er. SPORT 30 FALCON STOUPÁ Mladí florbalisté zahájili nový rok s vervou. TENISOVÝ ROK Co se d lo, d je a plánuje v LTC Houštka? ARCHITEKTURA 32 DETAILY V ARCHITEKTU E Z pohledu Ing. arch. Jana Límana v etn sout že o ceny. LABUŽNÍK 33 VELKÉ NADŠENÍ U BOHUSLAV Nadstandardní zážitek v podob eské kuchyn. KŘÍŽOVKA PROSTOR PRO PROCVI ENÍ MOZKOVÝCH ZÁVIT 34 PROSTOR A VY Pot ší nás, když budete sledovat náš internetový deník a posílat své nám ty na reportáže a pozvánky na akce. Web: Facebook: Prostor: Novinky z Brandýsa a Boleslavi Prostor dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí vydává Prostor Media, s. r. o. Šéfredaktorka: Milena Doksanská Grafická úprava: Stanislava Rohan Adresa redakce: Prostor Media, s. r. o., Wolkerova 603, Brandýs nad Labem, tel: Inzerce: Distribuce: zdarma do schránek v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, Lázních Touše a prost ednictvím partnerských míst: Brandýs Infocentrum, Stará Boleslav Lékárna U Sv. Ludmily, elákovice MÚ, Lékárna Erika, Káraný OÚ, Kostelec nad Labem Knihovna, Tabák HAS, Lysá nad Labem Knihovna, Milovice MÚ, P erov nad Labem OÚ, zdravotní st edisko, Touše Ú ad m styse Náklad: výtisk. Nevyžádané rukopisy, fotografie ap. se nevracejí Redakce nezodpovídá za obsah zve ejn né inzerce a reklamy Toto íslo vychází: Uzáv rka p íštího ísla: P íští íslo vychází: PROSTOR 2014 leden/únor 3

4 DĚJE SE MĚSTO CHYSTÁ OBNOVU STRÁNEK BRANDYSKO.CZ Odbor IT města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav předložil radě města návrh na vypsání veřejné zakázky na tvorbu nových webových stránek města. Vnit ní i vn jší audit potvrdil neuspokojivý stav sou asných webových stránek a doporu il vytvo it stránky nové, k emuž by m lo dojít ješt letos. D vody zm ny a další vývoj? Stránky jsou ve stavu, kdy je prosp šn jší jejich nová výstavba. Jejich užívání je dnes již nekomfortní, což je dáno dobou jejich vzniku. Výb rové ízení na tv rce práv probíhá, jeho ukon ení se p edpokládá v pr b hu února, ekl Prostoru starosta m sta Ing. Ond ej P enosil a doplnil: První Ing. Libor Šrám Nové webové ešení bude rozd leno do n kolika sekcí, a to ve ejné, pro registrované ob any a pro pracovníky ú adu. Každá sekce bude poskytovat specifické funkce. Ve ejná sekce portálu ve vazb na interní systémy ú adu bude zobrazovat nap. organiza ní strukturu a p ítomnost pracovník ú adu, s provázáním na rezerva ní systém, ú ední desku, povinn KONEČNÁ PODOBA WEBU BUDE HOTOVÁ JEŠTĚ LETOS návrh stránek se o ekává do 3 m síc po uzav ení smlouvy na jejich zpracování. Další práce vedoucí k definitivní podob by m ly probíhat b hem tohoto roku, a to v etn ov ování funkcionality, testování provozu apod. Výhled do budoucna Dle vyjád ení m sta budou nové webové stránky obsahovat všechny povinn zve ej ované informace, musí podporovat p izp sobení chytrým mobilním za ízením a bezbariérovost, v etn NÁZOR IT SPECIALISTY V roce 2012 byl realizován projekt Vnit ní integrace ú adu, dotovaný z fond EU, p i jehož p íprav a realizaci m sto Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zastupoval jako technický dozor investora specialista IT Ing. Libor Šrám. Požádali jsme ho, aby nám nastínil, kam v rámci zadání budou nové webové stránky m sta sm ovat. poskytované informace dle zákona, r zné statistické údaje, výb rová ízení, p ehled kulturních akcí ve m st s provázáním na detailní webové stránky t chto akcí a s možností zasílání notifikací registrovaným uživatel m. V neposlední ad budou k dispozici elektronické formulá e pro ešení r zných životních situací ob ana, které p edáním na elektronickou podatelnu, propojenou na spisovou ELEKTRONICKÉ FORMULÁŘE ZJEDNODUŠÍ A ZRYCHLÍ KOMUNIKACI OBČANA S ÚŘEDNÍKY. zlepšení vyhledávání. Struktura stránek má být p ehledná i s ohledem na nar stající množství zve ej ovaných Ing. Ond ej P enosil informací. Jednou z cílových skupin uživatel stránek jsou i turisté a návšt vníci m sta, nové stránky musí tedy zajistit propojení, resp. za len ní dalších informa ních web, jako jsou weby m stského Infocentra, zámku i Svatováclavské pouti. službu ú adu, zjednoduší a zrychlí komunikaci ob ana s ú edníky. V sekci portál ob ana bude pro registrované ob any k dispozici ada formulá pro ešení r zných životních situací nebo jejichž prost ednictvím m že ob an komunikovat s ú edníkem odpov dným pro konkrétní agendu nebo nap. získávat informace o svém kontu plátce, p ípadn m že být informován o blížících se termínech plateb, atd. V sekci portál ú edníka budou k dispozici funkce usnad ující práci zam stnanc m ú adu, nap. individuální formulá e, p ístup na help desk, r zné evidence, žádosti apod. Zmín né funkce p ipravovaného portálu nejsou kone ným vý tem. Jejich po et se bude rozši ovat se vznikajícími budoucími pot ebami tak, jak je p inese b žný život a budoucí technické možnosti. red, foto archiv 4 leden/únor 2014 PROSTOR

5 DĚJE SE KAUFLAND OPĚT AKTUÁLNÍ Za Kaufland může město získat dvojnásobně velký pozemek pro vybudovaní klidové zóny. Je to dostatečný př ínos? V prosinci zastupitelstvo m sta pov ilo radu, aby u inila další kroky pot ebné ke sm n pozemk. O m stský pozemek v pr myslové lokalit Zápská má zájem spole nost Dreamliner SE. Ta zde chce vybudovat obchodní centrum Kaufland, a vým nou nabízí pozemky pod nemocnicí, poblíž ulice Zahradnická. Jednání mohou být tvrdá M sto nyní p ipravuje plánovací smlouvu, která eší vše okolo sm ny a p ípadné výstavby OC v ci typu napojení areálu na hlavní silnici, vybudování odbo ovacích pruh, zastávek, další obslužné komunikace v rámci areálu atd. Ošet uje i vztah k sousednímu bytovému domu, což konkrétn znamená výstavbu garáží pro jeho obyvatele. Sm na pozemk by se mohla výhledov zrealizovat b hem n kolika m síc. Starosta m sta Ond ej P enosil dopl uje: Zatím nevidím zásadní p ekážku, která by mohla sm n bránit. Ale samoz ejm to budou t žká jednání v rámci zastupitelstva, kde je dnes sice podpora v tšinová, ovšem ne n jak výrazn. Zelená zeleni Poslední upravená nabídka investora p ináší m stu nespornou výhodu: Za náš pozemek nabízí celý CYKLOSTEZKA HOTOVA, NA ŘADĚ JE PLOVÁRNA Cyklostezka přes Ostrůvek je dokončena v termínu. Nová cyklostezka, která byla spolufinancována ze Státního fondu dopravní infrastruktury, p išla na osm milion korun, z toho 5,4 mil. K pokryla dotace. Nyní je cca kilometrový úsek p es Ostr vek hotov a za ala výstavba plovárny. budoucí pláž, d lají se terénní úpravy. Projektuje se zázemí pro plovárnu i cyklostezku. Zde se budeme snažit získat dotaci na výstavbu, dodal. pozemek v centru m sta, který má tém dvojnásobnou vým ru. A to bez jakéhokoliv doplatku z naší strany. Po ád si myslím, že je to pro m sto hodn p ínosné. V centru z stane zelená, parková ást, kterou bude mít pod kontrolou m sto, aby se to tam nezastav lo. Budou-li tedy i další zastupitelství rozumná, uzavírá pan P enosil. PŘI SMĚNĚ NABÍZÍ INVESTOR POZEMEK O DVOJNÁSOBNÉ VÝMĚŘE. Boleslav: A kdyby byla Billa? Nezávisle na kauze Kaufland je v jednání výstavba obchodního centra ve Staré Boleslavi. Z p ti oslovených et zc projevila zájem Billa. Míst, kde by p ípadn mohla vyr st, je ve stávajícím územním plánu vytipováno n kolik, v tom novém ješt prostor p ibude. Milena Doksanská Bude to bomba P ipome me si, že nová plovárna vyroste na špi ce Ostr vku, kde bude vytvo ena pobytová lou ka s p íjemným zázemím, jakým jsou sprchy, toalety a ob erstvení. To vše bude sloužit nejen koupajícím se, nýbrž nap. i cyklist m projížd jícím p es Ostr vek. red, foto Václav Kvá a Na plovárn už se d lá B hem letošní mírné zimy pokra ují práce na p ípojkách inženýrských sítí k budoucí plovárn a následn bude vybudováno propojení mezi novou cyklostezkou a stávající Polabskou cyklostezkou, aby od zahájení turistické sezony byla cyklostezka pr jezdná, prozradil starosta Ond ej P enosil. Práce na obnovení plovárny byly zahájeny, upravují se b ehy, Kilometrový úsek p es Ostr vek uvítají zejména cyklisté a brusla i PROSTOR 2014 leden/únor 5

6 OSOBNOST KAŽDÉ RÁNO POHÁDKU Vzdělaný, kultivovaný, skromný, pracovitý. Milý a lidský. Při setkání s Charifem Bahbouhem začnete po chvíli trpět pocitem své vlastní nedostatečnosti. Necht l, aby se povídalo o n m, ale hlavn o práci orientálního nakladatelství Dar Ibn Rushd, které od roku 1991 provozuje spolu s manželkou, výtvarnicí a grafi kou Jaroslavou Bi ovskou ve svém byt. Tam naše výprava ve složení fotograf a já po Novém roce napochodovala a byla v ele p ijata. A nakonec se dostalo i na povídání o tom, co k nám Charifa Bahbouha p ed p tapadesáti lety zaválo ze Sýrie. Vlastn to zní jako pohádka, nebo, chcete-li, p íb h s dobrým koncem. Pane Charife, krom vedení nakladatelství se v nujete vlastní tvorb, p ekládáte Poj te, já vám to všechno ukážu. Rozd lil jsem to pro vás na t i ásti. V LOŽNICI (A tak naše putování po produkci nakladatelství začínáme v ložnici. Dvoulůžko je poseto pečlivě vyrovnanými knihami a pan Bahbouh je se zaujetím představuje.) Tady vidíte tituly, které jsme vydali jiným autor m. Není to všechno, jenom ást. Tahle knížka, Hindsko- eský slovník, dostala 3. cenu Jednoty tlumo ník a p ekladatel. A v oblasti poezie to dokonce vyhrála tady Rosa na ost í. Pohádka o ztracené krajin se v eštin b hem dvou let do kala již tvrtého vydání, tento týden vyšla i anglicky. Ve spolupráci s místním muzeem jsme vydali kalendá, a tady je mapa centra Brandýsa, kterou nakreslila manželka. Specializujeme se na Orient, takže autory jsou lidé z Orientálního ústavu Akademie v d nebo další p ední odborníci na dané téma. Krom toho vydáváme každý rok jednoho eského literáta. T ch z Brandýsa jsme vydali už sedm, to ví málokdo. V OBÝVÁKU (Na velkém stole spočívá další řádka titulů, které pan Bahbouh napsal sám, a na velké pohovce pak další nálož knih, na nichž se podílel jako spoluautor. Celkem 55 kousků. Představit všechny je nemožné, tak alespoň na přeskáčku některé z nich.) Podívejte, tady k Moderním libanonským povídkám napsal úvod Ji í Fleissig, p ekladatel Džibránovy povídky (Džibrán Chalíl Džibrán, p ední libanonský spisovatel, autor proslulé knihy Prorok pozn. red.). esko- -arabský slovník vyhrál loni druhou a Encyklopedie islámu první cenu od Jednoty tlumo ník a p ekladatel. Osobn si nejvíc cením téhle knížky: Memoriae Mundi Series Bohemica Digitální zp ístupn ní vzácných dokument. Na cédé ku je k ní p iloženo 200 arabských rukopis. Digitalizaci jsem zdarma v noval dva roky práce. Kniha byla vydána ve spolupráci s Národní knihovnou a UNESCO. eská republika za ni získala nejvyšší ocen ní od UNESCO. Mohu nahlédnout? Ano, a tuhle v tu z Katalogu arabských rukopis si p e t te. Pouhý zlomek produkce nakladatelství Dar Ibn Rushd Orientální rukopisy jsou zde od 20. let našeho století a n které z nich ješt i déle. Nikdy jsme nem li lidské ani finan ní zdroje na jejich katalogizaci, až te, díky SOB a Charifu Bahbouhovi To je úctyhodný po in, který vyvolává další otázku: Jak se v bec ke všem t m rukopis m dostáváte? Všechno je to náhoda. Nap íklad když jsem pracoval na knížce P vab arab- leden/únor 2014 PROSTOR 6

7 OSOBNOST ské kaligrafie, pot eboval jsem ukázky. V Národní knihovn mi ekli, že prý nic nemají, že je všechno majznuté. Ale naho e v odd lení DR. CHARIF BAHBOUH, CSC., rukopis že prý mají bedny, které 73 LET, AUTOR jsou n kolik století netknuté. A SPOLUAUTOR ekl jsem, že je tedy otev u. Což 55 PUBLIKACÍ není jednoduchý proces, musíte mít náležitá povolení, ten den nesmí být v místnosti nikdo jiný než vy, musíte být od hlavy k pat steriln oble ená, jako doktor. Jak jsem íkal, probíral jsem se tím dva roky, studoval a ov oval autory, dobu a reálie. To je ale mraven í práce! Já vím (smích). Te pracuji na velkém Arabsko- eském slovníku, který obsahuje sto tisíc hesel a vyjít by m l doufám letos, stejn tak jako kapesní Arabsko- eský slovník. Dotaci žádnou nedostanu, takže musíme po kat, až se prodají jiné knížky, abychom ten slovník mohli vydat. Arabština zkrátka není v oblib, p itom je pro eskou literaturu a kulturu d ležitá. Jinak si nest žuji, naše tituly se prodávají. Tady je z mého hlediska nejd ležit jší p ipravovaná kniha, která m že zp sobit rozruch: Co je dobré v d t o arabském a islámském sv t. Dozvíte se v ní nap íklad, že Masaryk studoval arabštinu, že s. legioná ská armáda byla založena v Sýrii, že svatí Kosma a Damián, jimž je zasv cen nejstarší kostel ve St. Boleslavi, pocházeli z Damašku. Že první zmínka o Velehrad byla v arabštin, o Praze také. Že otec Karla IV. m l celý život arabského léka e, že Karel IV. povolal odborníky ze Sýrie, aby na Zbraslavi postavili první manufakturu na papír. Je neuv itelné, kolik toho eští spisovatelé t žili z arabské literatury. Nap íklad Božena N mcová zmi uje ve svých denících, že erpala z perských a arabských pohádek. etl jsem a p ekládal Vrchlického a za jeho nejkrásn jší sbírku považuju tu o Mohamedovi, kterou vydali naši krajané v Londýn. Do arabštiny jste p eložil i adu jiných v hlasných autor, apka, Wericha, Haška, Sovu etla jsem, že nejv tší lásku ale chováte k apkovi, m žete íci pro? Karel apek je humánní a p edb hl svoji dobu. eský národ se má opravdu ím chlubit. Nádherné povídky a dramata, úchvatný jazyk. U m prost vyhrál. Když jsme u toho jazyka, jak vlastn uchopujete a vnímáte eštinu? N kdy napíšu celý lánek bez chyb, jindy jedinou v tu se sedmi VNUČKA O MNĚ PROHLÁSILA, ŽE JSEM ŠAŠEK POČMÁRANÝ. VŠECHNY RODINNÉ VTIPY JSOU O MNĚ. A tady druhý zlomek chybami. eština je zrádná, podle m nemá logiku. V arabštin panuje matematická logika, p edpona ma zna í místo d je (nap íklad madrasa místo, kde se vyu uje), mi ozna uje prost edek (miftáh klí ). V eštin máte slovesa být a bít, a rázem asujete jinak. Jak jste se tedy eštinu u il? P t let jsem ji studoval na Karlov univerzit a u ím se ji dodnes. D íve když jsem p ekládal, nebyly žádné slovníky, až te ten m j, který jsem ned lal ani tak pro sebe, spíš bude doufám sloužit dalším generacím. Tehdy jsem bu hledal p es angli tinu, nebo se na významy slov prost vyptával. Ale eština je nádherný jazyk. Nechci se chlubit, ale mám tady knížku, kterou jsem napsal, ást básní je esky, ást arabsky. Jmenuje se Nad Prahou ho ký p lm síc a pojmenovali podle ní pražský festival PROSTOR 2014 leden/únor 7

8 OSOBNOST kultur Blízkého východu (festival nese název Nad Prahou p lm síc a koná se každoro n v listopadu pozn. red.). etli z ní s hudebním doprovodem v p ti divadlech. Netušil jsem, že bude tak úsp šná, ale mám z toho radost. Jinak eštinu pro cizince jsem léta vyu oval, vedle ruštiny a arabštiny. MÝM CÍLEM JE ŠÍŘIT ČESKOU A ARABSKOU KULTURU A PŘISPÍVAT K VZÁJEMNÉ INFORMOVANOSTI. Po kejte, vy umíte i rusky? Ano, mám vystudovanou Lomonosovu univerzitu v Moskv. Vezm me to prosím popo ádku. Který vítr vás k nám zavál? Op t náhoda. V roce 1959 jsem z politických d vod musel do ty iadvaceti hodin opustit Libanon. První možné letadlo let lo do Bulharska, ale pro špatné po así p istálo v ím. Druhý den namísto v Bulharsku p istálo v Praze. A tak jsem tady z stal, po p íletu jsem skon il v Houštce. Seznámil jsem se s rodinou manželky a pak i s manželkou. Mn bylo sedmnáct, jí trnáct. Dva roky jsem strávil po nemocnicích a p tkrát m operovali, následkem v zn ní v Sýrii jsem byl t žce nemocný. O sedm let pozd ji jsem kv li jedné p ednášce musel opustit eskoslovensko. Bylo to složité, m l jsem odjet do Londýna, ale manželka by bývala nedostala vízum, a nakonec jsem skon il v Moskv. Zp t jsem se vrátil v roce 1970 a dva roky pracoval v továrn. Pak jsem vyhrál konkurz do Orientálního ústavu SAV, odkud jsem byl kv li jednomu lánku po pár letech také vyhozen. Pak už jsem po akademické karié e netoužil, u il jsem a soust edil se na psaní a p eklady. Te už neu ím, ale ješt vedu n kolik diplomových prací, ve tvrtek mám konzulta ní den a studenti se ke mn chodí radit. Zbývá vám v bec as na n jaké jiné záliby? (S odpov dí p ichází paní Jaroslava) Ne, on má plnou hlavu oboru. A už poj te na ten aj. V KUCHYNI (Pan Charif cestou do kuchyně vypočítává další aktivity, jako festivaly, které mají vztah k arabské kultuře a Orientu a které spoluzakládal; ten nejvýznamnější se koná v Plzni a má bohatou návštěvnost.) Ale když p ijdou vnou ata, v nuju se jim, máme jich šest. A taky rád va ím. Ú astníme se dokonce festivalu arabské kuchyn, kde jsme naposledy va ili p es t icet druh jídel. To je vždycky týdenní p íprava. Vydali jsme i arabskou kucha ku, je vyprodaná, ale vydáváme ji nyní znova, s novými recepty. Jaroslava: Dnes jsem výjime n kv li švagrovi va ila vep ové, jinak doma jíme taky jenom arabsky. Fan o, chovej se prosím t jako dáma a nelez nám na st l! (To pat ilo švagrov hravé fene ce pozn. red.) Už do telefonu jste mi íkal, že vaše p íjmení znamená veselý a blahobytný. Cítíte se tak? Vnu ka o mn prohlásila, že jsem šašek po máraný (smích). V rodin jsou všechny vtipy na m j ú et. Legrace musí být, já nejsem zamra ený, lov k by se nem l mra it. A blahobytný? Nikdo nás nefinancuje, nežijeme v p ebytku, ale jsme spokojení. Dokonale se vám prolíná osobní a pracovní život Jaroslava: Ano, jdeme na procházku a manžel mi íká, co všechno musíme ud lat a vydat, jestli už mám hotovou tiráž, kdy dokon ím návrh obálky atd. Nebo va ím, zrovna dávám knedlíky do vody, a on se ptá, jestli už jsem odeslala materiál do tiskárny. Když je toho moc, zmizím na pár dní v ateliéru Jedna z prvních knížek, vydaných v 90. letech min. století Pro velký zájem se do kala t etího vydání O kultu e, historii a geogra i Sýrie leden/únor 2014 PROSTOR 8

9 OSOBNOST o dv poschodí výš a pak je mi zas dob e (smích). Ale kdyby m to nebavilo, tak to ned lám. Malování je n co jiného a grafickým zpracováním našich knížek se vlastn udržuju v rovnováze. V po íta ových záležitostech jsem samouk a je to pro m velká výzva, ale i radost. P ijdu z ateliéru a pustím se do práce, nevnímám as a skon ím ve dv v noci s ervenýma o ima, ale nepustí m to. P ed rokem jsem si koupila InDesign, te se hodlám vrhnout do Photoshopu a Illustratoru, ale na ten už se asi p ihlásím do kurzu. Mozek je pot eba procvi ovat, i když n kdy mám pocit, že je to k ni emu, že lov k stejn zapomíná. Na dnešek jsem m la domluvené setkání s kamarádkou, ekala na m hodinu, než zjistila, že jsem na to úpln zapomn la. Pane Charife, o em jste snil jako chlapec? Nejprve jsem sice v bec nev d l, kde leží eskoslovensko. Ale vid l jsem hodn vašich film, nap íklad Vyšší princip, znal jména eských spisovatel a poslouchal Vltavu. Cht l jsem studovat matematiku, byl jsem v ní dobrý. M j bratr je považován za nejlepšího matematika na St edním východ. Oba naši synové jsou výborní matematici. Z arabského pohledu je matematika základem všech v d. Když jsem byl ty dva roky v nemocnici, necht l jsem ztrácet as a pustil se do p ípravného kurzu eštiny. A pak jsem šel studovat bohemistiku. Ale nete jsem na maturitu z matematiky p ipravoval já! Dnes jako slavný máte jaké sny? T ší m, když píší o mé práci, ale o slávu jsem nikdy nestál. Mým cílem je ší it eskou a arabskou kulturu a p ispívat k vzájemné informovanosti. Pracuji deset dvanáct hodin denn, jen když p ijdou vnou ata, všeho nechám. Ráno vstanu a první, co ud lám, je, že si pustím eskou pohádku. Denn. Pak hodinu a p l cvi ím, pro dobrou náladu a kv li operované slinivce. Pak se m žu pustit do ehokoliv, do úklidu, va ení. Odpoledne zasednu k práci, ve dv ve t i hodiny, n kdy tedy až v šest, ale pracuji do dvou do noci. Nemohl bych se jen tak dívat na televizi a nic ned lat. Tuhle jsem si ud lal statistiku denn b ží 60 seriál! A t m jsem vlastn AKADEMICKÁ DRÁHA MĚ PŘESTALA ZAJÍMAT, UČIL JSEM A SOUSTŘEDIL SE NA PSANÍ A PŘEKLADY. Na rodinném výlet v Londýn p ed dv ma lety vd ný za to, že m svou kvalitou odhán jí od televize (smích). (Následuje povídání o devíti rozpracovaných publikacích, které by měly spatřit světlo světa ještě letos, ovšem to by vydalo na další stránky rozhovoru. A co chvíli pan Charif odskočí, aby nám přinesl ukázat další tituly, kterých si velmi váží. Po dvou hodinách s fotografem odcházíme, obdarováni mimo jiné úchvatnou knihou pro děti Pohádka o barvách, již napsal syn Radvan a ilustracemi opatřila paní Jaroslava.) Milena Doksanská, foto Václav Kvá a a archiv Ch. B. Další ze série knih o jednotlivých arabských zemích Kniha o Praze pro arabsky hovo ící s vloženým kresleným plánem centra od J. Bi ovské Jedna z ilustrací do arabského pr vodce Prahou od J. Bi ovské PROSTOR 2014 leden/únor 9

10 MĚSTO A LIDÉ MĚSTO PŘIPRAVUJE DIGITALIZACI KINA Od roku 2013 dodávají filmoví distributoři kinům premiérové filmy pouze v digitálním formátu. budovou kina. Každý tak mohl vid t, že vedle zajišt ní provozu kina investuje Prodance také do jeho stavebních úprav. Ve er pak prob hlo digitální promítání film Šmoulové 2 ve 3D a K ídla Vánoc. Nic není zadarmo Ze spole ného setkání a rozhovor mám moc dobrý pocit. Všem je nám jasné, že nová digitální technika nám vedle rozjezdu obou kin a perfektních estetických zážitk pom že také k celkovému oživení jedine ného prostoru Houštky ve Staré Boleslavi, zhodnotil Marek Huber. M sto si nákupem digitální techniky také Ochutnávku promítání ve 3D si užili hlavn ti nejmladší NOVOU DIGITÁLNÍ TECHNIKU ZAPLATÍ MĚSTO. Do problém se tak dostal provozovatel brandýského kina, firma Prodance. Nevlastní totiž digitální projek ní techniku standardu DCI, a tak nem že promítat. Nep íjemnou situaci eší m sto, s firmou Prodance jedná o kvalitním zdigitalizování našeho kina v. technologie 3D. M sto novou digitální techniku zaplatí. Digitální za ízení by zajistilo provoz obou kin, kamenného i letního. Digitální ochutnávka 23. ledna uspo ádala firma Prodance a spole nost AV Media akci Digitalizace na jeden den. Prezentace nejnov jší digitální techniky se zú astnili p edstavitelé m sta, místostarosta Ji í Nekvasil, vedoucí OKCR Milan Novák, zastupitel Milan Vávra a p edseda kulturní komise Marek Huber. Po prezentaci digitální techniky provedl Hubert Mašín z firmy Prodance všechny zájemce ochrání své investice do obou kin. Do brandýského kina m sto v posledních letech investovalo 4 miliony korun (2,8 mil. interiér, 1,2 mil. st echa). Vedle nulového nájmu m sto provozovatel m každoro n p ispívá ástkou 100 tis. K na topení. Do letního kina m sto investovalo ástku korun. ást byla z dotace Ministerstva financí. red, foto Václav Kvá a KLÍČEK NA NÁVŠTĚVĚ Děti z klubu Klíček navštívily MŠ Riegrova. Byly se podívat, jak to chodí a vypadá ve státní školce, která má jiný režim než lesní klub Klí ek. D ti Herna plná hra ek, to bylo pro d ti z Klí ku n co navštívily t ídu paní u itelky Marty erné a Jitky Jadrní kové. Lesní hrátky Klí kové d ti jsou oproti d tem ze státní MŠ zvyklé v tšinu asu trávit venku za každého po así a pro hru asto využívají nejr zn jší p írodniny, které venku naleznou. Velkým p ekvapením proto pro n byla prostorná herna se spoustou hra ek, kde si d ti z MŠ Riegrova hrají. Pedagožky z Klí ku pro d ti z obou školek p ipravily environmentální program Kouzelný les. D ti se hravou formou dozv d ly, jaká zví ata žijí v lese a jak se mají v lese správn chovat. P i pohybové h e si všichni spole n zahráli na lesní stromy. D ti byly moc šikovné, spoustu v cí už znaly. Spolupráce školek Ob školky by cht ly vzájemn spolupracovat i nadále. D ti z MŠ Riegrova p islíbily, že se na ja e p ijdou podívat do Klí ku. P ichystán tam pro n bude op t n jaký zajímavý environmentální program. Klub Klí- ek nabízí tyto programy nejen pro MŠ, nýbrž i pro školy základní. red, foto archiv RK Klí ek leden/únor 2014 PROSTOR 10

11 MĚSTO A LIDÉ NEJLEPŠÍ SPORTOVCI ROKU 2013 Dne 9. ledna se na brandýském zámku předávaly ceny nejlepším sportovcům uplynulého roku. Tato akce je velmi chvályhodná a pro mladé sportovní talenty povzbuzující a motivující, ovšem k letošnímu, již pátému vyhlášení nutno podotknout, že moc originality nepobralo. Stále stejný scéná Jednotlivé ro níky jsou si podobné jako vejce vejci, a pokud to takto bude pokra ovat, z hezké a milé události se postupn stane podobné klišé, jakým je nap íklad celostátní Zlatý slavík Scéná je totiž pokaždé stejný. Po krátké videoprezentaci p ijdou proslovy jednoho z len sportovní komise m sta a starosty pana Ond eje P enosila. Ani jeden z nich nezapomene pochválit svou práci za uplynulý rok, nap. rozd lování financí sportovním klub m m sta. Malí hudebníci Je s podivem, jak málo prostoru letos dostaly p ítomné sportovní celebrity. Vesla Ond ej Synek a kajaká Jaroslav Volf toho paradoxn nejvíce publiku sd lili z p edem p ipravených videomedailonk. Což je škoda. Nejkouzeln jšími okamžiky P ekvapí p íští, již 6. ro ník jiným scéná em? VÍTĚZSTVÍ PRO ATLETKU N. STRACHOVOU A BASKETBALISTU F. ČEŇKA ve era se tak stala vystoupení d tí p edvád jících své um ní hry na r zné hudební nástroje. Ti nejlepší Nejúsp šn jším chlapcem za rok 2013 se stal basketbalista Filip en k, dívkou atletka Nikola Strachová. V kategorii mladých kolektiv si t etí místo odnesli malí brandýští basketbalisti U11, druzí byli dorostenci florbalového Falconu a na nejvyšší stupe vystoupali junio i šermí ského klubu Houštka. Nejlepším trenérem byl po právu vyhlášen Ji í Tulach, kou z místního st eleckého klubu. Ve smíšené kategorii dosp lých své lo ské prvenství obhájil atlet Jan Tesa a dosp lé kolektivy ovládla mužská párovka KV Kondor. Nezbývá než nechat se p ekvapit, jakým sm rem se bude Sportovec roku ubírat v následujících letech. Pavel Folprecht ml., foto Václav Kvá a PRESTIŽNÍ CENA PRO BRANDÝS Naše souměstí bylo oceněno v soutěži projektů elektronizace veřejné správy. Egovernment The Best je spole ná snaha magazínu Egovernment a poradenské spole nosti KPMG shromáždit a prezentovat nejzajímav jší projekty elektronizace ve ejné správy. Každoro n probíhá sout ž o titul Egovernment The Best KPMG, a to ve t ech kategoriích: Projekty m st, Projekty kraj a Centrální projekty. T etí v Projektech m st Na konci listopadu 2013 byly vyhlášeny výsledky osmého kola sout že. V kategorii Projekty m st obsadil bronzovou p í ku Brandýs nad Labem-Stará Boleslav s projektem Umíme lépe hospoda it. Tento projekt je cílen na vedoucí pracovníky ú adu a umož uje on-line práci s rozpo tem všem pracovník m odpov dným za erpání rozpo tu. Díky p ehlednosti a využití automatických funkcí je nakládání s finan ními prost edky m sta efektivn jší. Provozovatelem projektu je m sto, realizátorem VERA, spol. s r. o. Slavnostní vyhlášení výsledk prob hlo v rámci spole enského ve era Beaujolais Nouveau pro ICT, který magazín Egovernment, spolu s partnery, po ádá v Obecním dom v Praze. red, foto archiv brandysko.cz PROSTOR 2014 leden/únor 11

12 MĚSTO A LIDÉ RADNICE SE ROZROSTE Brandýskou radnici čeká rozšíření o novou radniční budovu. V lo ském roce byla vyhlášena ve ejná zakázka Rozší ení radnice na pozemku stp. 204/1 v k. ú. Brandýs nad Labem, jejímž p edm tem pln ní jsou stavební práce dle 9 odst. 2 zákona, spo ívající v demolici nadzemní ásti stávajícího objektu (sklep z stane zachován) a ve výstavb nového objektu o t ech nadzemních podlažích (p ízemí, 1. patro a podkroví), ve stejné hmot, jako byl p vodní objekt. Novostavba bude trvale sloužit rozší ení provozu radnice m sta Brandýs nad Labem. Vyroste objekt o 3 podlažích K emu rozší ení? V této nové budov by m ly sídlit nap. odbory školství a informa ních technologií. Ty jsou dnes rozmíst ny v r zných budovách po m st, objasnil starosta m sta Ond ej P enosil. Rozší ení radnice je vyprojektováno, máme stavební povolení i vysout ženého dodavatele stavby. Bohužel, s pádem vlády v lo ském roce padlo i financování. Nadále však budeme usilovat o získání pen z. Autorkou projektu je paní architektka Šrámková, jedna z nejrespektovan jších v echách, dodal. red, foto archiv ISKN OPRAVA BASTIONU SE PROTÁHNE Dotaci na opravu zámeckého bastionu město bohužel nezískalo. Renovace potrvá až t i roky Lo ské dešt podmá ely zámecké zdi a zp sobily sesuv ásti bastionu a následn uzav ení ulice Na Celné. M sto Brandýs nad Labem-Stará Boleslav proto podalo žádost o dotaci na opravu bastionu. Bez dotace by se muselo pracovat na etapy. První rok za nou nejnutn jší opravy, další práce se rozloží do dalšího roku i dvou, nastínil tehdy starosta Ond ej Aby se tak mohlo stát, jsou nejprve pot eba peníze, za které bude MŠ postavena. A práv tady se situace mírn zkomplikovala. Dejme slovo starostovi m sta Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Ond eji P enosilovi: Dotaci na výstavbu školky m sto nezískalo, ale do konce února se podává nová žádost, protože se opakuje další kolo podávání projekt na finan ní podporu budování mate ských škol ze st edo eského regionálního opera ního programu. P enosil možný vývoj. S dotací by opravy trvaly pouhý rok. Nyní však již víme, že došlo na tu horší variantu, m sto dotaci nezískalo. Co bude dál? Opravy se tedy potáhnou až t i roky. Dotaci na opravu bastionu se nepoda ilo získat. Proto práce zahájíme sami v ásti k ulici Na Celné, tak, aby mohl být co nejd íve obnoven bezpe ný provoz p ších a cyklist podél bývalého pivovaru, prohlásil pan P enosil. P ipome me si, že ulice Na Celné je natolik úzká, že nespl uje normy pro naprojektování pro plný provoz. Z stane však p ístupná alespo chodc m a cyklist m poté, co bude ukon ena první etapa oprav. Nezbývá než se obrnit trp livostí a vy kat dokon ení prací. red, foto archiv NOVÁ ŠKOLKA ZATÍM VE HVĚZDÁCH Na Vrábí poblíž nového sídliště by měla vyrůst školka pro cca sto dětí. RYCHLOST VÝSTAVBY ZÁLEŽÍ I NA FINANCÍCH. Bude ješt letos? Samotné vybudování mate ské školy, která bude sloužit nejen d tem ze školky, nýbrž, v odpoledních hodinách a o víkendech, také pro zájmovou innost všech d tí z širokého okolí, by m lo jít pom rn rychle, nebo se bude jednat o d evostavbu. Ve h e jsou však další aspekty, které mohou uvedení školky do provozu oddálit. Jedním z nich je nap. práv nutnost opakování fáze podání žádosti o dotaci a ekání na její schválení ( i zamítnutí). Kdy tedy naše ratolesti prožijí slavnostní první den v nov otev ené školce, to je prozatím ve hv zdách. red leden/únor 2014 PROSTOR 12

13 ROSTOU NOVÍ DIVADELNÍCI Kandrdásek je národní přehlídka dětských monologů a dialogů. Tuto sout ž v divadelním projevu pro d ti a mládež ve v ku 8 až 18 let založili p ed 25 lety Bed ich apek a František Tomášek jako možnost d tského projevu odlišného od obvyklých recita ních sout ží. Zám rem bylo p ivád t d ti a mládež k základ m amatérského divadelního projevu. Pro práv Kandrdásek? Název jsme odvodili od slova kandrdas neboli divadelní za áte ník, elév, a protože se jedná o d ti a mládež, použili jsme zdrobn linu. Vznikem této p ehlídky jsme PŘIJĎTE V SOBOTU DO BRANDÝSKÉHO KINA MĚSTO A LIDÉ dosáhli kontinuity s dosp lými od 18 let výše, kte í mají Národní p ehlídku monolog a dialog Pohárek, vysv tluje pan František Tomášek, editel NP Kandrdásek. P ehlídky Kandrdásek za ínaly v Praze, nyní se konají pod záštitou m sta Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, s významným finan ním p ísp vkem a poskytováním upomínkových p edm t. Dále se finan n podílí Svaz eských divadelních ochotník jako vyhlašovatel a Knihkupectví Sylvie, které poskytuje knižní ceny pro vít ze v jednotlivých kategoriích. Pozvánka do Brandýsa Národní p ehlídka Kandrdásek, vyhlášená jako memoriál Bed icha apka a Zde ka Fürsta, prob hne v sobotu 29. b ezna od hodin v brandýském kin a oslaví letos tvrtstoletí své existence. Na záv r slova p edsedy kulturní komise Marka Hubera: Není nic hez ího než motivovat d ti a mládež s podobným zájmem ke spole nému setkávání. P esn to dokáže Kandrdásek, a jsem moc rád, že tuto p ehlídku budoucích ochotník a možná i profesionálních herc m žeme p ivítat práv v našem soum stí. red Přijeďte vždy včas, levně a pohodlně jezděte na skútru Prodej, servis motocyklů a skútrů Prodej náhradních dílů a doplňků Prodej elektrických skútrů tel.: Erbenova 969 Brandýs n. L.-St. Boleslav PŮJČOVNA SKISERVIS SKIBAZAR kompletní vybavení pro děti od 2 let lyže sjezdové i běžecké (Rossignol, Blizard, K2 aj.) snowboardy Nitro a Rossignol boty, přilby, páteřáky a brýle montáže a seřízení vázání opravy skluznice a broušení hran PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP ZA NÍZKÉ CENY! Sychrova 1318 Stará Boleslav tel.: skiservisnedved.cz PROSTOR 2014 leden/únor 13 Inzerce

14 MĚSTO A LIDÉ VÝLETY DO HISTORIE STŘEDNÍ POLABÍ NA PŘELOMU 18. A 19. STOLETÍ PŘÍŠTĚ: ŽIVOT VE STŘEDNÍM POLABÍ V 1. POL. 19. STOL. V reakci na evropský vývoj v období napoleonských válek se politický systém po r utužil a konzervoval. V historiografii se toto období pojmenovává jako doba p edb eznová. Spole nost z stala, v porovnání s pr myslovým vývojem v západní Evrop, ješt ve své v tšin zem d lská. Vzniklo sice n kolik manufaktur, p edevším textilního charakteru, ale jejich dopad na celkovou produkci nebyl v podstat žádný. Zámecký park v Lysé p em n n koncem 18. stol. na anglický Stará Boleslav Po prusko-rakouské válce z stávalo m sto pusté a jen pomalu se v n m obnovoval život. Na p elomu století se do kala drobných úprav bazilika svatého Václava, která byla postupn vybavena barokním mobiliá em zakoupeným ze zrušených kostel a klášter v Praze. Brandýs nad Labem Do historie se zapsal rok 1813, kdy se na brandýském zámku sešli t i panovníci (císa František I., pruský král Vilém III. a ruský car Alexandr I.) spolu s vrchním velitelem koali ních protinapoleonských armád knížetem Karlem Schwarzenbergem, aby tu p ipravovali úder proti Napoleonovi I. O tom však více v p íštím díle. Lysá nad Labem Koncem 18. století byl lyský zámecký park rozší en adoptivním synem Františka Antonína Šporka Rudolfem Sweerts-Šporkem. Ten založil v Lysé jeden z prvních anglických park v echách, navíc ohrani ený ha-ha p íkopem. Stabilizované vlastnické vztahy p etrvávaly v Lysé ješt v další generaci, kdy Františk v syn Kristián vlastnil panství až do roku Jako nejv tší památku po sob zanechal rozsáhlou knihovnu. Po n m p ichází jeho syn Filip, který spravuje panství pouhých 7 let. AŽ NA PÁR MANUFAKTUR PŘEVLÁDAL ZEMĚDĚLSKÝ RÁZ OBŽIVY. Lázn Touše Dnešní Lázn Touše pat ily na p elomu 17. a 18. století k majetku Špork. Roku 1790 zanikl touše ský špitál, který byl v tomto okrsku vybudován pro 24 chovanc (12 muž, 12 žen). Budova byla ty k ídlá s ambitem kolem dvora se studnou, st ed tvo il kostel Povýšení sv. K íže, který byl vysv cen roku Naproti špitálu bylo sousoší Pravdy odhalované asem, snad z Braunovy dílny, dnes nezv stné. P erov nad Labem Kapli ka sv. Vojt cha nad studánkou je drobnou náboženskou stavbou, která byla postavena na p elomu 18. a 19. století v polích na jih od st edo eské obce P erov nad Labem. Pod kapli kou je umíst na klenutá studánka. Podle p erovské pov sti u tohoto pramene údajn odpo íval druhý pražský biskup sv. Vojt ch p i svých cestách z Libice nad Cidlinou do Prahy. Kostelec nad Labem V roce 1807 navšt vovalo školní výuku ve dvou odd leních 130 žák. Správu školy vedl F. Paba, který m l ro ní p íjem 180 zlatých, jeho pomocník J. Janda 70 zlatých. Od roku 1794 jsou zápisy na radnici vedené v jazyce n meckém. V roce 1794 napsal Prokop Šedý romantickou povídku Mnislav a Sv tivina, ve které se zmi uje o Kostelci nad Labem. Káraný Spolu s Káraným byly znovuvysazeny i sousední obce Nový Vestec a Otradovice, koncem 16. stol. zrušené císa em Rudolfem II. p i stavb záme ku u Jizery. Ve stejné dob byl zrušen touše ský most, u n hož Káraný vznikl, což velmi negativn poznamenalo osud této osady v rámci dalšího rozvoje. D ti tak byly nuceny jezdit do touše ské školy p ívozem a dosp lí p es brod (pozd ji i lodí) do elákovického kostela. Milovice Na konci 18. století byl vysušen zdejší významný velký rybník nazývaný Vrutický, jenž se rozkládal od hráze (která je spojovací cestou mezi Vruticí a Lysou) údolím až k samotným Milovicím. red, zdroj: brandysko.cz, laznetousen.cz, prerovnadlabem.cz, mestolysa.cz, wikipedia.org, foto archiv leden/únor 2014 PROSTOR 14

15 PROFIL OSOBNOSTI MĚSTO A LIDÉ KrisKrosKvintet proplouvají k ížem krážem hudebními styly KÁVU SI OSLADÍM, SVŮJ ALT SI VYLADÍM O Janě Puterové říká její maminka, že dřív zpívala, než mluvila. Zpívala totiž už od mali ka v rodném Brandýse, v Praze, po eských m stech, v Japonsku, ín, Taiwanu, Africe, Izraeli, Velké Británii; abychom to zkrátili, tak zatím nezpívala už jenom hymnu na extralize. Hv zdný start Jana Puterová za ínala ve sboru Bambini di Praga. Mnoho koncert, zájezd, natá ení s významnými um lci a úsp ch ji motivovalo k výb ru budoucí profese. Dnes vidím, jaká byla od rodi ob, vozit m t ikrát týdn do Prahy, na koncerty, natá ení, do eské televize. D kuji i pedagog m brandýského gymnázia, nebo jsem díky absencím nebyla premiantem, dodává s úsm vem. Další p vecké vzd lání získávala v Plzni u profesorky Ludmily Kotnauerové a v Praze u profesora Miloslava Pospíšila. V roce 2009 úsp šn absolvovala u itelství pro SŠ na Západo eské univerzit v Plzni, obor hudební výchova a sólový zp v. Za ínala v Bambini di Praga ZPÍVÁ V KRISKROSKVIN- TETU, PROVOZUJE KAVÁRNU KRISKROS CAFÉ Život plný hudby V sou asnosti je manažerkou a lenkou vokální skupiny KrisKrosKvintet, extern spolupracuje s Hudebním divadlem Karlín a Hudebním divadlem J. K. Tyla v Plzni. asto hraje d tská p edstavení s divadelními spolky ervený kohout a Krapet. Od lo ského roku se také podílí na hudební režii v eském rozhlase Plze. KrisKrosKvintet Svou osobitost nejvíce vtiskla do KrisKros- Kvintetu. Vznikl v roce 2007 z p vodního sextetu p i studiích v Plzni. V ro níku nás bylo p t, tak jsme upravili složení, a byl tu hlasov vyrovnan jší KrisKrosKvintet. Název je zám rný, k ížem krážem proplouváme hudebními žánry, up es uje Jana Puterová. Soubor brzy slavil úsp chy, v roce 2009 vyhrál sout ž Canti veris Praga, v roce 2010 získal první místo a cenu Grand Prix na sout ži Prague Voices a v roce 2012 soubor vyhrál na mezinárodní sout ži A Cappella Contest Leipzig cenu Amarcord za nejlépe provedenou skladbu. Soubor pravideln koncertuje v Obecním dom, vystupoval na Adventním koncertu v eské televizi, natá í pro eský rozhlas, nato il dv CD. Letos se soubor chystá na A Cappella Festival do Itálie, ale p edevším plánuje vydat nové CD s eským saxofonovým kvartetem a Davidem Ebenem. Relax u kávy Provozuje také úsp šnou kavárnu KrisKros Café. Neumím si p edstavit den bez kvalitní kávy, a když se v r naskytla možnost pronajmout si kavárnu v pasáži blízko brandýského nám stí, neváhala jsem ani minutu. Návšt vníci oce- ují kvalitu kávy a poskytovaných služeb, které asto obm uji, takže jsem velmi spokojená. Nedávno jsem po et míst rozší ila o vyh ívanou zahradu. Moc bych si p ála, aby každý poslucha KrisKrosKvintetu byl i zákazníkem v mé kavárn, a naopak, sní Jana Puterová. Marek Huber, foto archiv J. Puterová RODIČE SE OBĚTOVALI A VOZILI MĚ TŘIKRÁT TÝDNĚ DO PRAHY. PROSTOR 2014 leden/únor 15

16 POLABÍ V KOSTCE Sportovci z Milovic M sto Milovice vyhlásilo anketu Sportovec roku Mezi nominovanými se objeví kolektivy, jednotlivci, trené i dosp lých, trené i mládeže a objev roku do 18 let. Nejpopulárn jšího sportovce m sta bude volit široká ve ejnost. Hlasovací lístek bude zve ejn n na webových stránkách m sta od 3. do 24. b ezna. Maškarní Přerov Maminky d tem P erov nad Labem po ádají 8. února od hodin v Tane ním sále U Kotápiš D tský maškarní bál. Pro d ti je p ipraven bohatý zábavný program. Sezení v Kostelci Vlastenecko-dobro inná obec bará ník Kostelec nad Labem zve na volební sezení v restauraci Na K ižovatce, které se koná od hodin. K poslechu a tanci zahraje pan Zahradní ek. Výb rem do dome ku mu p isp jeme na jeho hraní. Kurzy na PC v Lysé M stská knihovna Lysá n. L. p ipravila na každé úterý v období až od do hodin kurz základ práce na PC: práce s textovým editorem, ová korespondence, vyhledávání na internetu. Nutná rezervace osobn v knihovn nebo na tel Kurz je zdarma. Dvojčata a vícerčata V RC Milovice probíhá každou t etí st edu v m síci od 9.00 do hodin neformální setkávání maminek, které mají dvoj ata i vícer ata. Termíny na rok 2014 jsou: , , , a Vstupné 40 K /dosp lá osoba. ROK 2013 OČIMA STAROSTŮ Co se v polabských městech a obcích v uplynulém roce povedlo, příp. nepovedlo? Mezi nejv tší investice r pat í rekonstrukce autobusového nádraží, výstavba inženýrských sítí a komunikací na sídlišti v Boleslavi, výstavba cyklostezky na Ostr vku, zahájení oprav ko árovny i budovy bývalého zdravotního st ediska v Boleslavi. Nepoda ilo se zahájit rekonstrukci ul. Pražské ani získat dotaci na opravu bastionu u zámku, zhodnotil lo ský rok starosta Brandýsa n. L.-St. Boleslavi Ing. Ond ej P enosil (ODS). elákovice a Kostelec n. L. Starostka elákovic PhDr. Zde ka Tichá (PRO ) vyzdvihla kulturní akce konané ve m st, p i nichž se setkávají ob ané elákovic. A co se povedlo? R byl rokem výstavby nové lávky na Labi, která bude slavnostn otev ena na ja e V kv tnu 2013 byla do trvalého provozu po kolaudaci uvedena intenzifikovaná istírna odpadních vod. Místostarosta Kostelce n. L. Vladimír T šínský (SNK Kostelec náš domov) pochválil rekonstrukci radnice, kolaudaci kanalizace a istírny odpadních vod, zateplení místní ZŠ a domu na Brandýské ul. i nové lanové centrum. Nestihli jsme nasvícení a výstavbu t ech nových p echod pro chodce. A stále nás trápí rekonstrukce domu na nám stí, která se vlivem špatných okolností zastavila, doplnil. Lysá n. L. a Milovice Mezi nejv tší investice lo ského roku pat ila nap. rekonstrukce školního h išt, výstavba nové komunikace v ulici Lom, vým na oken v ZŠ B. Hrozného, digitalizace kina a p ístavba ekárny chirurgické LOŇSKÝ ROK BYL VE ZNAMENÍ VÝSTAVBY A REKONSTRUKCÍ ambulance. M sto navíc dokázalo zaplatit celý p eklenovací úv r, tzn., že na konci r nebude mít m sto žádný dluh, zhodnotil starosta Lysé Mgr. Ji í Havelka (ODS). Stále se nám však neda í p i jednáních s krajem ve v ci obchvatu m sta. Také výstavba v areálu bývalé Fruty nepostupuje tak rychle, jak bychom si p áli, dodal. Starosta Milovic Lukáš Pilc (ODS) má jasno: M ítkem úsp chu r jsou hlavn ob ané Milovic. Spokojený jsem s objemem financí získaných z ve ejných zdroj, na novou školu Juventa, na výsadbu zelen, další sanaci následk pobytu okupa ních vojsk P iblížili jsme se k vy ešení obchvatu Benátecké Vrutice, u n hož máme šanci na dotaci ve výši 35 mil. K. Da í se zlepšovat podmínky pro investory zam stnavatele obyvatel Milovic. P erov nad Labem Z úsp šných akcí v P erov nad Labem jmenujme aspo n které. Hodnotí starostka P erova Darina Kocsisová (BEZPP): V prvé ad se poda ilo zajistit provoz obecního ú adu, který nebyl ádn p edán. Díky osv t OÚ došlo ke zvýšení t íd ní odpadu, revizi p id lování nádob na sm sný odpad, rozší- ení stanoviš i po tu nádob pro t íd ný odpad a zvýšení etnosti jeho vývozu. A byla dojednána a schválena úprava hranic mezi obcí a m stem Lysá n. L. Nepoda- ilo se provést zefektivn ní obecní splaškové kanalizace i opravit havarijní stav rybníka. Podrobn ji ke zhodnocení roku 2013 na našem webu. red leden/únor 2014 PROSTOR 16

17 POLABÍ FAŠANK JAK SE PATŘÍ Šibřinky, ostatky, fašank, masopust tak se nářečně označuje masopustní veselí. Jeho nedílnou sou ástí je maškarní pr vod. Poj me se podívat, co krom n j v našem mikroregionu nabízejí. Zú astn te se s maskou i bez V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi startuje masopustní pr vod v sobotu 22. února v 13 hod. z Mariánského nám stí a p es mosty projde k brandýskému zámku. Panskou zahradou a okolím by m l pr vod procházet zhruba o p l t etí. V areálu brandýského zámku prob hne záv re né veselí se zabíja kovými hody. Ducha tradi ního venkovského masopustu slibuje p iblížit 1. b ezna od 14 hod. také boleslavský Rodinný klub Klí ek a Ateliér 6tej smysl za doprovodu divadelního spolku erný Petr. Krom masek vystoupí v ul. M. Švabinského 371 kapela Lahoda a ekají na vás eznické pochoutky, masopustní hra i tv r í dílny. Vše zakon í záv re né pochování basy a spole ný tanec kolem ohn. Kulturní d dictví V P erov n. L. se 15. února uskute ní masopustní pr vod a o týden pozd ji pak masopustní ples. Pozadu nez stanou ani v Lysé n. L. Tam za nou masky rejdit 1. b ezna od 13 hod. na Husov nám., ale již 25. února jste od 9 hod. zváni do knihovny, kde si m žete masku sami vyrobit. Besedu na téma Masopusty v echách po ádají v Milovicích 12. února od 18 hod. v Rodinném centru. Etnografka Jana Hrab tová vám na ní poví o obch zkách Hlavn žádnou paniku, tenhle mé a je (snad) neškodný maškar, které pat í k nehmotnému kulturnímu d dictví UNESCO. Samotné obch zky mají start 4. b ezna v 9 hod. u MŠ Kosti ka a kon í v 11 hod. u radnice. Svátek pospolitosti je zkrátka za dve mi, nenechte si jej ujít. MiD, foto Tomáš Gregárek Komu letos p ipadne, rozhodnete i vy VÝROČNÍ CENA ČELÁKOVIC elákovice zahájily p ed dv ma lety tradici udílení Výro ní ceny m sta. Tuto cenu dostávají 28. íjna ob ané, kte í svou prací, iny nebo celoživotním dílem ší ili a ší í dobré jméno m sta. Do 31. b ezna m žete posílat návrhy kandidát na letošní ocen ní. Návrh musí být podán písemn na adresu M Ú elákovice. Tiskopis najdete na webových stránkách m sta v oddílu M sto a sekci Výro ní cena nebo jej vyzvednete na ú adu. red, foto archiv KOSTELECKÉ ŠIBŘINKY TJ Sokol Kostelec nad Labem zve na tradi ní maškarní ples Šib inky, který se koná 29. b ezna od hodin v místní sokolovn. Na programu je vystoupení Poole Dance, p lno ní p ekvapení, tombola a vyhodnocení nejlepších masek. K tanci a poslechu zahraje tane ní orchestr Gradace z M lníka. Vstupné iní 180 K. Lístky lze objednat na tel i od 10. b ezna v Tabáku HAS na nám stí. red, foto archiv Maškarní ples propukne Patronka sv tel zaslouží oslavu SVATÁ LUCIE V TOUŠENI Ú ad m styse Lázn Touše, redak ní rada Floriána a kulturní komise uspo- ádaly v pátek oslavu svátku sv. Lucie, patronky sv tel. Pr vod se sv týlky a lampiony vyšel za drobného mrholení z Floriánského nám., prošel Káranskou ul. a po náb eží dorazil do Parku prof. Procházky. Zde se d ti podepsaly na létající lampiony št stí a poslaly k nebi svá p ání. V parku osv tleném sví kami a lampiony panovala p íjemná atmosféra a nechyb l ani oh ostroj.více fotografií na našem webu. Hana N me ková, foto autorka PROSTOR 2014 leden/únor 17

18 POLABÍ JE KRÁSNÝ, ČERVENÝ Ten náš prapor už nám velkou parádu nedělá, řekli si v Kostelci nad Labem. A tak se rozhodli, že si po ídí nový. V krátké dob se konšelstvu poda- ilo shromáždit prost edky, p isp l Shromáždili peníze a nový prapor je na sv t i m stský ú ad, a krásný ervený prapor podle návrhu souseda Vl ka byl na sv t. Zkrátka paráda V orámovaném poli je na lícové stran vyšit bará nický symbol dome ek, rub zdobí kostelecký m stský znak. Letopo ty 1896 a 2013 p ipomínají založení spolku a rok zrodu nového praporu. Sou- ástí je pam tní stuha a t íbarevná šerpa pro prapore níka. Posv cení praporu Dne 21. prosince, na záv r mše v kostele sv. Víta, kterou celebroval staroboleslavský viká M. Procházka, byla nová zástava posv cena. Slavnostnímu aktu p ihlíželi etní hosté, farníci a zástupci bará nických obcí. Starosta Josef Chalupa bará ník m pogratuloval a vyjád il p ání, aby prapor dob e reprezentoval spolek a byl jeho chloubou. Milým hostem byla paní poslankyn Nina Nováková, která se do mše zapojila liturgickým zp vem. P eji nám, aby s novým praporem se práce spolku dále zlepšovala a abychom získali další zájemce o udržování eských tradic, ekla rychtá ka Jana Fiedlerová. red, foto Veronika Bochmanová OD CHODNÍKŮ PO OBCHVAT Ani v roce 2014 město Milovice nepřestane investovat do svého rozvoje. Odbor správy majetku m sta Milovice bude v letošním roce p ímo na roztrhání. Prakticky hned po Novém roce za aly p ípravy na množství nových investi ních projekt : v n kterých p ípadech jde o projektovou dokumentaci nebo výb rová ízení, v ad dalších se již za ne chystat samotná realizace. V tšina akcí pot ší všechny ob any. Opravy, úpravy nebo zkrášlení totiž vycházejí nejen z akutních pot eb, nýbrž i z p ání obyvatel m sta. Rozpo et 2014 Zastupitelstvo m sta na svém prosincovém zasedání schválilo rozpo et na rok V n m v kolonce hlavních investic dominují dv zásadní položky: obchvat Benátecké Vrutice a pokra ování rekonstrukce Základní školy Juventa v Mladé. V prvním p ípad rozpo et po ítá s 35 miliony korun, v druhém s ástkou p esahující 27 milion korun, což je investi ní podíl m sta. V rozpo tu na tento rok nezapomínáme ani na rodiny s vícer aty, na podporu neziskových organizací a na ob any, kte í se dostanou do tíživé životní situace, up esnil starosta Lukáš Pilc. red KARNEVALY V TOUŠENI Městys Lázně Toušeň čeká pestrý karnevalový únor. Divadelní soubor p i TJ Sokol Lázn Touše a TJ Sokol Lázn Touše p ipravují na únor karnevaly pro dosp lé i pro d ti. Téma: Western V pátek 14. února a v sobotu 15. února od hodin si dosp lí užijí v touše ské sokolovn karnevaly plné romantiky, by pon kud jiné, než by se vzhledem k svátku sv. Valentýna dalo p edpokládat: vrátí se zde do starých dobrých as Divokého západu, kdy muži osl ovali dámy svého srdce odvážnými iny a jezdeckým um ním a nosili kolty proklat nízko. Hrát bude kapela Divoký západ po touše sku Klasickej postup, chyb t nebude ani tombola, sout že a volba nejlepší masky. Vstupenky v cen 129 K je možno zakoupit u divadelník nebo na Ú adu m styse Lázn Touše. D ti se vy ádí Pro d ti je p ipraven veselý karnevalový rej v touše ské sokolovn na sobotu 15. února, a to od do hodin pro nejmenší do t í let a od do hodin pro d ti od t í let. T šit se mohou nap íklad na sout že o zajímavé ceny, tancování a volbu nejkrásn jších masek. Ob erstvení je zajišt no, vstupné dobrovolné. red, foto archiv leden/únor 2014 PROSTOR 18

19 POLABÍ VÁNOČNÍ BADMINTON Poslední sobota roku 2013 patřila v Milovicích badmintonu. Uskute nil se zde první ro ník Váno ního badminton turnaje ve ty hrách. Badmintonový sport takto oslavil sv j historicky první vstup do m sta Milovice a do místního Sokola. M sto se m že pyšnit novým oddílem TJ Badminton Sokol Milovice. S vervou a s nadšením V milovické sokolovn se utkalo deset dvojic. Hrá i p ijeli až z P íbrami, z Prahy, z Benátek nad Labem, Brodc a okolí Milovic, aby nový oddíl podpo ili a zahráli si. Byl to na jeden kurt docela ná ez, ale hrá i si vedli velmi sportovn. A jak vše dopadlo? První místo získali Helena Náprstková + Marek POZVÁNÍ DO KÁRANÉHO M síc únor bude v Káraném velmi pestrý. Nejprve si zábavu užijí d ti. 8. února od hodin prob hne d tský karneval vítány jsou masky všeho druhu. Na d ti budou ekat sout že a drobné ceny. 22. února od hodin po ádá TJ Jizera Káraný karneval ve stylu Bridget Jones (není podmínkou) a 28. února od hodin se koná ples Vodárny Káraný. Uvedené akce se uskute ní v kulturním sále Obecního domu Nový Vestec. Všichni jsou srde n zváni. red Pýcha Milovic: nový badmintonový oddíl Roušal (P íbram), druhé místo Lucie Tichá + Štefan Tichý (Brodce) a t etí byli Pavla Fišerová + Petr Mat jka (Milovice). Pod kování a pozvánka Pod kování pat í sponzor m turnaje zámku Dob íš, Corinthia Hotels, JJ Coaching, a také všem ú astník m za skv lou sportovní atmosféru a Sokolu za d v ru i poskytnuté prostory. Další turnaj TJ Badminton Milovice se uskute ní 19. dubna od hodin, a to u p íležitosti oslav 100 let Sokola Milovice. red s p isp ním Olivie Rubášové, foto archiv TJ Badminton Milovice VZDÁT ÚCTU JE SAMOZŘEJMOST Zastupitelé odmítli p evzít patronaci nad hrobem Josefa Volmana. P estože stav hrobu továrníka a mecenáše J. Volmana není ideální, elákovi tí zastupitelé odmítli p evzít nad hrobem v Žebráku patronaci. Zastupitel Špa ek vystoupil s prohlášením, že jsme nebyli pov eni k tomu, abychom vzdali úctu estnému ob anovi našeho m sta. P ipomenutí významných výro í považujeme za samoz ejmost, nepot ebujeme k tomu pov ovací listiny. K úsp šným lidem bychom m li vzhlížet s pokorou, prohlásili zastupitelé J. Pátek a P. Studni ka. red VELETRH STUDIJNÍCH OBORŮ Čeká vašeho potomka důležitý krok výběru školy, jež ho připraví pro budoucí povolání? Veletrh může pomoci. Výb r budoucího zam stnání je jedním ze zásadních mezník v život lov ka. První ro ník veletrhu studijních obor nazvaný emesla 2014 m že nasm rovat správným sm rem i ukázat r zné zajímavé možnosti. Smrš informací Akce po ádaná Krajskou hospodá skou komorou St ední echy se koná od 20. do 23. února na výstavišti v Lysé nad Labem. V rámci tohoto veletrhu se p edstaví st ední školy a odborná u ilišt ze St edo eského kraje a nabídnou žák m ZŠ, jejich rodi m a všem návšt vník m p ehled studijních obor, pochlubí se svými výrobky a p edvedou ve ejnosti své služby (nap íklad obory kade nice, kosmeti ka). emesla 2014 bude provázet pestrý program, jako je nap. módní p ehlídka z dílny student školy od vního designu a další zajímavá vystoupení žák ZŠ a student st edních škol. Studenti si sami navrhnou stánek školy a budou prezentovat svoji školu návšt vník m, a to v rámci sout že o nejzajímav jší prezentaci školy. Kontakt Více informací poskytne paní Šizlingová, KHK St ední echy, Pražská 298, Brandýs nad Labem, tel , red PROSTOR 2014 leden/únor 19

20 POLABÍ K MOŘI BEZ BARIÉR Bezbariérovost Labské stezky bude podporovat i nová obecně prospěšná společnost. Na za átku letošního roku byla do rejst íku obecn prosp šných spole ností zapsána, na doporu ení navrhovatel Jana Rittera a stejnojmenného ob anského sdružení, nová spole nost Labská stezka, o. p. s. Jejím cílem je mapovat a odstra ovat bariéry pro p ší, cyklisty, vodní turisty, hipoturisty a handicapované osoby na cestách a v objektech podél Labské cyklotrasy. Zpevn ná cyklostezka má minimální p evýšení, proto je ideálním terénem pro p ší i cykloturistiku. Priorita EU Podpora sociálního cestovního ruchu, do n hož se za azuje i tzv. p ístupný (bezbariérový) cestovní ruch, je jednou z priorit EU v rámci projektu Calypso. V roce 2013 byl tématem celoevropského projektu excelentních destinací cestovního ruchu Eden práv bezbariérový cestovní ruch. STEZKA MÁ IDEÁLNÍ TERÉN PRO PĚŠÍ I CYKLISTY. Specializovaný atlas Labská stezka je i podrobn zmapována. Dne byl v Brn pok t n nový Atlas Labské cyklotrasy v R s informacemi pro cyklisty, in-line brusla e a vozí ká e. První publikace tohoto zam ení byla vydána v roce Petr Studni ka MLÁDÍ VPŘED V pondělí 2. prosince 2013 byla slavnostně otevřena nová budova ZŠ Juventa v Milovicích. Jedna z nejmodern jších škol v R Název školy Juventa pochází z latiny a v p ekladu znamená mládí, tedy slovo symbolizující nejen v kovou skupinu, které je budova ur ena, ale i místo, kde je umíst na, tedy ást m sta Mladá. Novotou vonící I. a II. etapa rekonstrukce školy byla zahájena v ervnu Náklady na V TOUŠENI NEZAPOMÍNAJÍ Konala se pietní vzpomínka na armádního generála v. v. Ing. Tomáše Sedláčka. Zavzpomínat p išel i starosta Luboš Valehrach (v kabát ) Armáda eské republiky a s. obec legioná ská ve spolupráci s m stysem Lázn Touše po ádaly ve st edu 8. ledna k poct armádního generála v. v. Ing. Tomáše Sedlá ka, estného p edsedy s. obce legioná ské, estného starosty TJ Sokol Lázn Touše a estného ob ana m styse Lázn Touše, u p íležitosstavbu ve výši cca 250 milion korun byly z 90 procent uhrazeny ze státního rozpo tu. Vyu ovat se zde za alo v lednu 2014 a 480 žák má nyní k dispozici 16 modern vybavených t íd, školní družinu, jídelnu s vlastní výva ovnou a kuchyní. Moderní a prostorná Kolaudace II. etapy rekonstrukce školní budovy by m la prob hnout v ervnu Už te je však tato škola jednou z nejmodern jších svého druhu v republice. Zelené st echy slouží jako akumula ní prostor a osv tlení je ízené dle intenzity venkovního sv tla. V roce 2016, po dokon ení všech etap, by škola Juventa m la pojmout až 1600 d tí. red, foto archiv ti nedožitých 96. narozenin pietní vzpomínku na h bitov v Toušeni. D stojné uct ní památky Akce se zú astnili zástupce ná elníka GŠ A R generálmajor Miroslav Žižka, ná elník Vojenské kancelá e prezidenta republiky generál Zden k Jak bek, vojáci estné stráže A R, velitel Posádkového velitelství Praha plukovník gšt. Milan Virt. Dále si výro í narození Tomáše Sedlá ka p ipomn li rodinní p íslušníci, ob ané a zástupci m styse Lázn Touše i zástupci touše ských spolk. Všem na záv r pod koval za ú ast Ladislav Adamus, dlouholetý p ítel Tomáše Sedlá ka. Po pietním aktu následovala návšt va Sklen né vily s prohlídkou Parku profesora Procházky a spole enské setkání v zasedací síni. Fotoreport na našem webu. Hana N me ková, foto autorka leden/únor 2014 PROSTOR 20

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč Masopust v Rokytnici - potřetí! čtěte uvnitř Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O. h.......str. 2-3 Reprezenta ní ples M sta Rokytnice...str. 5 Náš rozhovor

Více

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost Milí spoluobčané, čas neúprosně běží a zdá se nám, že to bylo nedávno, co jsme oslavili začátek roku 2007. Ale za několik dní budeme oslavovat a vítat rok nový a mladý, plni očekávání, co nám nachystá.

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ).

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). KUNRATICKÝ zpravodaj 4/2009 Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství

Více

K ava p ed úterní sch zí onemocn l

K ava p ed úterní sch zí onemocn l www.tydenikpernstejn.cz PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO....... LETIŠT OSTROUHALO, KRAJ CHCE JEHO STO MILION CELKEM DEVATENÁCT LET PRO BRUTÁLNÍ LUPI E Z PARDUBIC str. 2 str. 4 str. 8 POKRA OVALA HALOVÁ

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Praha 2006 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Škola je zařazena v programu SZ Škola podporující zdraví Školní vzdělávací program pro

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více

Titulní strana. estavlky

Titulní strana. estavlky Titulní strana estavlky Redakce úvodem Z obsahu Zprávy obce Borovnice: Co se d je v obci - záznam z ve ejného zasedání Další informace: Stomatologická léka ská pohotovost Ve ejná vyhláška a informace k

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13.

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13. RO NÍK 4 ZÁ Í 2010 Generální partner AHR R ESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR R Foto: Gregor909/sxc.hu Chceme bydlet také u vás! Vaše hotelové hvězdičky Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

nejvíce se v mé práci v nuji celodenní exkurzi s názvem Den v Novohradském hrad ur ené pro pátou t ídu základní školy a zam ené na historii hradu a

nejvíce se v mé práci v nuji celodenní exkurzi s názvem Den v Novohradském hrad ur ené pro pátou t ídu základní školy a zam ené na historii hradu a OBSAH : ÚVOD... 6 ÁST I Teoretická ást... 8 1. Poloha a znak m sta... 8 2. P írodní podmínky... 10 3. Historie m sta Nové Hrady... 15 3.1 Od po átku do roku 1279... 15 3.2 Od roku 1279 do 1620... 15 3.3

Více

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice:

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, letošní mírná zima nám pomalu kon í a první jarní úpln k ur il termín Velikonoc svátk jara. Hezké po así nás láká ven k procházkám

Více

HRDOST A SLÁVA SVATOVÁCLAVSKÉ TRADICE

HRDOST A SLÁVA SVATOVÁCLAVSKÉ TRADICE Ročník 6 září/říjen 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Poutní mše svatá proběhne za účasti kardinála Duky a arcibiskupa Graubnera HRDOST A SLÁVA

Více

ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY P EDVÁNO NÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT. krizové ceny LCD, PLAZEM, DVD MY EK - PRA EK SPORÁK I SUŠI EK. Pf 2010

ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY P EDVÁNO NÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT. krizové ceny LCD, PLAZEM, DVD MY EK - PRA EK SPORÁK I SUŠI EK. Pf 2010 Příští Echo vychází 15, ledna 2010 Výsledky LAGUNA CUPU v bowlingu dnes na www.novinyecho.cz Ro ník 16/ íslo 35/18. prosince 2009 ww w.e-nac hod s k o. cz ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY p or tá l n ác h o ds k

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

vydává Spokojený domov, o. p. s. Náklady na jeden výtisk asopisu jsou 15 K. D kujeme sponzor m za podporu.

vydává Spokojený domov, o. p. s. Náklady na jeden výtisk asopisu jsou 15 K. D kujeme sponzor m za podporu. snadn jší život nejen ve stá í a nemoci 6/2014 ZDARMA Beseda s Kate inou Maxovou Život s handicapem 10. prosince od 17 hodin v Ekocentru Zahrada v Mladé Boleslavi. Více informací na stran 10. listopad

Více

ra Nosková V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného.

ra Nosková V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného. strana 1 z 50 strana 2 z 50 RA NOSKOVÁ ÍB HY MUŽ ra Nosková íb hy muž V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného.

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing.

Více

DETAŠOVANÉ ÚŘADY V PRAZE ČEKÁ STĚHOVÁNÍ A RUŠENÍ

DETAŠOVANÉ ÚŘADY V PRAZE ČEKÁ STĚHOVÁNÍ A RUŠENÍ Ročník 7 jaro 2015 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Zpravodaj o životě v mikroregionu Střední Polabí Budova detašovaného pracoviště na náměstí Republiky v Praze POHODLNÝ PŘÍSTUP K ÚŘEDNÍM SLUŽBÁM KONČÍ

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více