Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí"

Transkript

1 Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se období požitků a hodokvasů, vepřové pečeně a zlatavých koblih. Tradice takových svátk, jako jsou Vánoce nebo Velikonoce, máme uloženy hluboko v sob, aniž to tušíme. V tšina lidových zvyk nese ješt p edk es anské jádro, nap íklad masopust. D íve se t šil oblib Tento t ídenní svátek byl mezi lidmi vždy velice oblíben. První písemné zmínky o masopustních rejích v echách a na Morav pocházejí ze 13. století. Masopust se slavil ve dny p edcházející Popele ní st ed, jíž za ínal smutný a vážný ty icetidenní p st, kon ící až o Velikonocích. Vyvrcholením masopustu pak byla maškarní zábava, která probíhala zpravidla na masopustní úterý. A koliv se p vodn n kolikadenní masopustní veselice zkrátila, masopustní reje spolu s tradi ními zvyky a maskami z staly zachovány. V tuhé, ale i mén tuhé zim cht jí hlavn pobavit. Dnes op t V sou asné dob je znovuobnovování oslav svátku blázn, jak se masopustu také íká, p íležitostí, jak O MASOPUSTNÍCH AKCÍCH V POLABÍ ČTĚTE UVNITŘ ČÍSLA v obci oživit spole enský život a p isp t k sousedské pospolitosti. A mít radost ze spole ného bujarého veselí. Proto se tradice masopustu v ad obcí obnovují a nejinak je tomu i v našem regionu. Hudba, tanec, klobása T šit se tak m žete nap íklad na maškarní pr vod, na hudbu, hry a scénky, na spole ný tanec masek kolem ohn i na zabíja kové hody. P ij te se radovat a hodovat. P ij te prožít tradi ní venkovský masopust! MiD, foto Tomáš Gregárek

2 leden/únor 2014 PROSTOR 2 Tento p íb h je smyšlený a jakákoliv podobnost s reálnou postavou i událostí je ryze náhodná.

3 Milé tená ky, milí tená i, zdravím vás v novém roce a pevn v ím, že jste do n j vykro ili tou správnou nohou. Vlastn se spíš stává, že to ukáže až as, a tak vám p eji, aby asem ukázal, že ano. Byla to ješt p ed pár dny, než se nám dostalo sn hové nadílky, taková zvláštní zima. Pom rn trefn to vystihuje jedna vtipná hláška: A cenu za nejlepší herecký výkon si odnáší letošní zima. Za opravdu v rohodné ztvárn ní jara. Cožpak o to, v našich kon inách jsme na takovouhle realitu již celkem zvyklí, ale ta zelenající se tráva p i pohledu na televizní p enosy ze zimních sportovních klání byla vcelku úsm vná. Doufejme, že p íroda si s t mito úskalími poradí. My se mezitím m žeme opájet tím, co pot ší naše srdce. U m to naposledy vyhrála tato báse : Sv t bez lásky je p st, to nemám rád / A sedmikrásky srpem s até m nepot ší / Jen máky v poli rozesmáté mi p ipomenou, až to bolí, tv j jasný vzhled / N kolik v t z tvých úst zaslechnu r st / Sv t je zas v po ádku, a to mám rád. Je ze sbírky Nad Prahou ho ký p lm síc a pochází z pera Charifa Bahbouha, s nímž v tomto ísle p inášíme rozhovor. A mn už nezbývá než vám pop át p íjemné tení! OBSAH DĚJE SE 4 BRANDYSKO.CZ V NOVÉM Úprava webových stránek za ne již letos. REVITALIZACE OSTR VKU JEDE NAPLNO Cyklostezka p es Ostr vek hotová, na plovárn se již pracuje. OSOBNOST 6 DR. CHARIF BAHBOUH, CSC. Jeho zásluhou je eský tená o kus blíže arabskému sv tu. MĚSTO A LIDÉ 10 DIGITALIZACE KINA Zainvestuje m sto BNL-SB do nové digitální techniky? SPORTOVCI ROKU 2013 Kdo z místních sportovc je na vrcholu? ROZŠÍ ENÍ RADNICE Kam a pro se rozr stá radnice m sta BNL-SB? PROFIL JANY PUTEROVÉ Zpívá v KrisKrosKvintetu a má vlastní kavárnu. POLABÍ 16 PTALI JSME SE STAROST Co se v uplynulém roce povedlo i nepovedlo. POLABSKÉ KARNEVALY Únor plný p evlek ovládne Touše a Káraný. MILOVICKÁ JUVENTA erstv postavená škola je jedna z nejmodern jších v R. RODINA A SENIOŘI 22 MICHALOVI MAZLÍ CI Sout žte o vstupenky na b eznové p edstavení Michala Nesvadby. DIVADELNÍ KRIS KROS Pestrá nabídka p edstavení pro d ti i dosp lé. PTÁTE SE 25 DOTAZY PRO ODBORNÍKY Chlamydie a životní pojišt ní. KULTURA 26 ERNÝ PETR SLAVÍ Divadelní soubor erný Petr slaví 10. narozeniny. KULTURNÍ TIPY Výb r kulturních akcí v Polabí. POETICKÝ VALENTÝN Již jedenáctý Valentinský ve er. SPORT 30 FALCON STOUPÁ Mladí florbalisté zahájili nový rok s vervou. TENISOVÝ ROK Co se d lo, d je a plánuje v LTC Houštka? ARCHITEKTURA 32 DETAILY V ARCHITEKTU E Z pohledu Ing. arch. Jana Límana v etn sout že o ceny. LABUŽNÍK 33 VELKÉ NADŠENÍ U BOHUSLAV Nadstandardní zážitek v podob eské kuchyn. KŘÍŽOVKA PROSTOR PRO PROCVI ENÍ MOZKOVÝCH ZÁVIT 34 PROSTOR A VY Pot ší nás, když budete sledovat náš internetový deník a posílat své nám ty na reportáže a pozvánky na akce. Web: Facebook: Prostor: Novinky z Brandýsa a Boleslavi Prostor dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí vydává Prostor Media, s. r. o. Šéfredaktorka: Milena Doksanská Grafická úprava: Stanislava Rohan Adresa redakce: Prostor Media, s. r. o., Wolkerova 603, Brandýs nad Labem, tel: Inzerce: Distribuce: zdarma do schránek v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, Lázních Touše a prost ednictvím partnerských míst: Brandýs Infocentrum, Stará Boleslav Lékárna U Sv. Ludmily, elákovice MÚ, Lékárna Erika, Káraný OÚ, Kostelec nad Labem Knihovna, Tabák HAS, Lysá nad Labem Knihovna, Milovice MÚ, P erov nad Labem OÚ, zdravotní st edisko, Touše Ú ad m styse Náklad: výtisk. Nevyžádané rukopisy, fotografie ap. se nevracejí Redakce nezodpovídá za obsah zve ejn né inzerce a reklamy Toto íslo vychází: Uzáv rka p íštího ísla: P íští íslo vychází: PROSTOR 2014 leden/únor 3

4 DĚJE SE MĚSTO CHYSTÁ OBNOVU STRÁNEK BRANDYSKO.CZ Odbor IT města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav předložil radě města návrh na vypsání veřejné zakázky na tvorbu nových webových stránek města. Vnit ní i vn jší audit potvrdil neuspokojivý stav sou asných webových stránek a doporu il vytvo it stránky nové, k emuž by m lo dojít ješt letos. D vody zm ny a další vývoj? Stránky jsou ve stavu, kdy je prosp šn jší jejich nová výstavba. Jejich užívání je dnes již nekomfortní, což je dáno dobou jejich vzniku. Výb rové ízení na tv rce práv probíhá, jeho ukon ení se p edpokládá v pr b hu února, ekl Prostoru starosta m sta Ing. Ond ej P enosil a doplnil: První Ing. Libor Šrám Nové webové ešení bude rozd leno do n kolika sekcí, a to ve ejné, pro registrované ob any a pro pracovníky ú adu. Každá sekce bude poskytovat specifické funkce. Ve ejná sekce portálu ve vazb na interní systémy ú adu bude zobrazovat nap. organiza ní strukturu a p ítomnost pracovník ú adu, s provázáním na rezerva ní systém, ú ední desku, povinn KONEČNÁ PODOBA WEBU BUDE HOTOVÁ JEŠTĚ LETOS návrh stránek se o ekává do 3 m síc po uzav ení smlouvy na jejich zpracování. Další práce vedoucí k definitivní podob by m ly probíhat b hem tohoto roku, a to v etn ov ování funkcionality, testování provozu apod. Výhled do budoucna Dle vyjád ení m sta budou nové webové stránky obsahovat všechny povinn zve ej ované informace, musí podporovat p izp sobení chytrým mobilním za ízením a bezbariérovost, v etn NÁZOR IT SPECIALISTY V roce 2012 byl realizován projekt Vnit ní integrace ú adu, dotovaný z fond EU, p i jehož p íprav a realizaci m sto Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zastupoval jako technický dozor investora specialista IT Ing. Libor Šrám. Požádali jsme ho, aby nám nastínil, kam v rámci zadání budou nové webové stránky m sta sm ovat. poskytované informace dle zákona, r zné statistické údaje, výb rová ízení, p ehled kulturních akcí ve m st s provázáním na detailní webové stránky t chto akcí a s možností zasílání notifikací registrovaným uživatel m. V neposlední ad budou k dispozici elektronické formulá e pro ešení r zných životních situací ob ana, které p edáním na elektronickou podatelnu, propojenou na spisovou ELEKTRONICKÉ FORMULÁŘE ZJEDNODUŠÍ A ZRYCHLÍ KOMUNIKACI OBČANA S ÚŘEDNÍKY. zlepšení vyhledávání. Struktura stránek má být p ehledná i s ohledem na nar stající množství zve ej ovaných Ing. Ond ej P enosil informací. Jednou z cílových skupin uživatel stránek jsou i turisté a návšt vníci m sta, nové stránky musí tedy zajistit propojení, resp. za len ní dalších informa ních web, jako jsou weby m stského Infocentra, zámku i Svatováclavské pouti. službu ú adu, zjednoduší a zrychlí komunikaci ob ana s ú edníky. V sekci portál ob ana bude pro registrované ob any k dispozici ada formulá pro ešení r zných životních situací nebo jejichž prost ednictvím m že ob an komunikovat s ú edníkem odpov dným pro konkrétní agendu nebo nap. získávat informace o svém kontu plátce, p ípadn m že být informován o blížících se termínech plateb, atd. V sekci portál ú edníka budou k dispozici funkce usnad ující práci zam stnanc m ú adu, nap. individuální formulá e, p ístup na help desk, r zné evidence, žádosti apod. Zmín né funkce p ipravovaného portálu nejsou kone ným vý tem. Jejich po et se bude rozši ovat se vznikajícími budoucími pot ebami tak, jak je p inese b žný život a budoucí technické možnosti. red, foto archiv 4 leden/únor 2014 PROSTOR

5 DĚJE SE KAUFLAND OPĚT AKTUÁLNÍ Za Kaufland může město získat dvojnásobně velký pozemek pro vybudovaní klidové zóny. Je to dostatečný př ínos? V prosinci zastupitelstvo m sta pov ilo radu, aby u inila další kroky pot ebné ke sm n pozemk. O m stský pozemek v pr myslové lokalit Zápská má zájem spole nost Dreamliner SE. Ta zde chce vybudovat obchodní centrum Kaufland, a vým nou nabízí pozemky pod nemocnicí, poblíž ulice Zahradnická. Jednání mohou být tvrdá M sto nyní p ipravuje plánovací smlouvu, která eší vše okolo sm ny a p ípadné výstavby OC v ci typu napojení areálu na hlavní silnici, vybudování odbo ovacích pruh, zastávek, další obslužné komunikace v rámci areálu atd. Ošet uje i vztah k sousednímu bytovému domu, což konkrétn znamená výstavbu garáží pro jeho obyvatele. Sm na pozemk by se mohla výhledov zrealizovat b hem n kolika m síc. Starosta m sta Ond ej P enosil dopl uje: Zatím nevidím zásadní p ekážku, která by mohla sm n bránit. Ale samoz ejm to budou t žká jednání v rámci zastupitelstva, kde je dnes sice podpora v tšinová, ovšem ne n jak výrazn. Zelená zeleni Poslední upravená nabídka investora p ináší m stu nespornou výhodu: Za náš pozemek nabízí celý CYKLOSTEZKA HOTOVA, NA ŘADĚ JE PLOVÁRNA Cyklostezka přes Ostrůvek je dokončena v termínu. Nová cyklostezka, která byla spolufinancována ze Státního fondu dopravní infrastruktury, p išla na osm milion korun, z toho 5,4 mil. K pokryla dotace. Nyní je cca kilometrový úsek p es Ostr vek hotov a za ala výstavba plovárny. budoucí pláž, d lají se terénní úpravy. Projektuje se zázemí pro plovárnu i cyklostezku. Zde se budeme snažit získat dotaci na výstavbu, dodal. pozemek v centru m sta, který má tém dvojnásobnou vým ru. A to bez jakéhokoliv doplatku z naší strany. Po ád si myslím, že je to pro m sto hodn p ínosné. V centru z stane zelená, parková ást, kterou bude mít pod kontrolou m sto, aby se to tam nezastav lo. Budou-li tedy i další zastupitelství rozumná, uzavírá pan P enosil. PŘI SMĚNĚ NABÍZÍ INVESTOR POZEMEK O DVOJNÁSOBNÉ VÝMĚŘE. Boleslav: A kdyby byla Billa? Nezávisle na kauze Kaufland je v jednání výstavba obchodního centra ve Staré Boleslavi. Z p ti oslovených et zc projevila zájem Billa. Míst, kde by p ípadn mohla vyr st, je ve stávajícím územním plánu vytipováno n kolik, v tom novém ješt prostor p ibude. Milena Doksanská Bude to bomba P ipome me si, že nová plovárna vyroste na špi ce Ostr vku, kde bude vytvo ena pobytová lou ka s p íjemným zázemím, jakým jsou sprchy, toalety a ob erstvení. To vše bude sloužit nejen koupajícím se, nýbrž nap. i cyklist m projížd jícím p es Ostr vek. red, foto Václav Kvá a Na plovárn už se d lá B hem letošní mírné zimy pokra ují práce na p ípojkách inženýrských sítí k budoucí plovárn a následn bude vybudováno propojení mezi novou cyklostezkou a stávající Polabskou cyklostezkou, aby od zahájení turistické sezony byla cyklostezka pr jezdná, prozradil starosta Ond ej P enosil. Práce na obnovení plovárny byly zahájeny, upravují se b ehy, Kilometrový úsek p es Ostr vek uvítají zejména cyklisté a brusla i PROSTOR 2014 leden/únor 5

6 OSOBNOST KAŽDÉ RÁNO POHÁDKU Vzdělaný, kultivovaný, skromný, pracovitý. Milý a lidský. Při setkání s Charifem Bahbouhem začnete po chvíli trpět pocitem své vlastní nedostatečnosti. Necht l, aby se povídalo o n m, ale hlavn o práci orientálního nakladatelství Dar Ibn Rushd, které od roku 1991 provozuje spolu s manželkou, výtvarnicí a grafi kou Jaroslavou Bi ovskou ve svém byt. Tam naše výprava ve složení fotograf a já po Novém roce napochodovala a byla v ele p ijata. A nakonec se dostalo i na povídání o tom, co k nám Charifa Bahbouha p ed p tapadesáti lety zaválo ze Sýrie. Vlastn to zní jako pohádka, nebo, chcete-li, p íb h s dobrým koncem. Pane Charife, krom vedení nakladatelství se v nujete vlastní tvorb, p ekládáte Poj te, já vám to všechno ukážu. Rozd lil jsem to pro vás na t i ásti. V LOŽNICI (A tak naše putování po produkci nakladatelství začínáme v ložnici. Dvoulůžko je poseto pečlivě vyrovnanými knihami a pan Bahbouh je se zaujetím představuje.) Tady vidíte tituly, které jsme vydali jiným autor m. Není to všechno, jenom ást. Tahle knížka, Hindsko- eský slovník, dostala 3. cenu Jednoty tlumo ník a p ekladatel. A v oblasti poezie to dokonce vyhrála tady Rosa na ost í. Pohádka o ztracené krajin se v eštin b hem dvou let do kala již tvrtého vydání, tento týden vyšla i anglicky. Ve spolupráci s místním muzeem jsme vydali kalendá, a tady je mapa centra Brandýsa, kterou nakreslila manželka. Specializujeme se na Orient, takže autory jsou lidé z Orientálního ústavu Akademie v d nebo další p ední odborníci na dané téma. Krom toho vydáváme každý rok jednoho eského literáta. T ch z Brandýsa jsme vydali už sedm, to ví málokdo. V OBÝVÁKU (Na velkém stole spočívá další řádka titulů, které pan Bahbouh napsal sám, a na velké pohovce pak další nálož knih, na nichž se podílel jako spoluautor. Celkem 55 kousků. Představit všechny je nemožné, tak alespoň na přeskáčku některé z nich.) Podívejte, tady k Moderním libanonským povídkám napsal úvod Ji í Fleissig, p ekladatel Džibránovy povídky (Džibrán Chalíl Džibrán, p ední libanonský spisovatel, autor proslulé knihy Prorok pozn. red.). esko- -arabský slovník vyhrál loni druhou a Encyklopedie islámu první cenu od Jednoty tlumo ník a p ekladatel. Osobn si nejvíc cením téhle knížky: Memoriae Mundi Series Bohemica Digitální zp ístupn ní vzácných dokument. Na cédé ku je k ní p iloženo 200 arabských rukopis. Digitalizaci jsem zdarma v noval dva roky práce. Kniha byla vydána ve spolupráci s Národní knihovnou a UNESCO. eská republika za ni získala nejvyšší ocen ní od UNESCO. Mohu nahlédnout? Ano, a tuhle v tu z Katalogu arabských rukopis si p e t te. Pouhý zlomek produkce nakladatelství Dar Ibn Rushd Orientální rukopisy jsou zde od 20. let našeho století a n které z nich ješt i déle. Nikdy jsme nem li lidské ani finan ní zdroje na jejich katalogizaci, až te, díky SOB a Charifu Bahbouhovi To je úctyhodný po in, který vyvolává další otázku: Jak se v bec ke všem t m rukopis m dostáváte? Všechno je to náhoda. Nap íklad když jsem pracoval na knížce P vab arab- leden/únor 2014 PROSTOR 6

7 OSOBNOST ské kaligrafie, pot eboval jsem ukázky. V Národní knihovn mi ekli, že prý nic nemají, že je všechno majznuté. Ale naho e v odd lení DR. CHARIF BAHBOUH, CSC., rukopis že prý mají bedny, které 73 LET, AUTOR jsou n kolik století netknuté. A SPOLUAUTOR ekl jsem, že je tedy otev u. Což 55 PUBLIKACÍ není jednoduchý proces, musíte mít náležitá povolení, ten den nesmí být v místnosti nikdo jiný než vy, musíte být od hlavy k pat steriln oble ená, jako doktor. Jak jsem íkal, probíral jsem se tím dva roky, studoval a ov oval autory, dobu a reálie. To je ale mraven í práce! Já vím (smích). Te pracuji na velkém Arabsko- eském slovníku, který obsahuje sto tisíc hesel a vyjít by m l doufám letos, stejn tak jako kapesní Arabsko- eský slovník. Dotaci žádnou nedostanu, takže musíme po kat, až se prodají jiné knížky, abychom ten slovník mohli vydat. Arabština zkrátka není v oblib, p itom je pro eskou literaturu a kulturu d ležitá. Jinak si nest žuji, naše tituly se prodávají. Tady je z mého hlediska nejd ležit jší p ipravovaná kniha, která m že zp sobit rozruch: Co je dobré v d t o arabském a islámském sv t. Dozvíte se v ní nap íklad, že Masaryk studoval arabštinu, že s. legioná ská armáda byla založena v Sýrii, že svatí Kosma a Damián, jimž je zasv cen nejstarší kostel ve St. Boleslavi, pocházeli z Damašku. Že první zmínka o Velehrad byla v arabštin, o Praze také. Že otec Karla IV. m l celý život arabského léka e, že Karel IV. povolal odborníky ze Sýrie, aby na Zbraslavi postavili první manufakturu na papír. Je neuv itelné, kolik toho eští spisovatelé t žili z arabské literatury. Nap íklad Božena N mcová zmi uje ve svých denících, že erpala z perských a arabských pohádek. etl jsem a p ekládal Vrchlického a za jeho nejkrásn jší sbírku považuju tu o Mohamedovi, kterou vydali naši krajané v Londýn. Do arabštiny jste p eložil i adu jiných v hlasných autor, apka, Wericha, Haška, Sovu etla jsem, že nejv tší lásku ale chováte k apkovi, m žete íci pro? Karel apek je humánní a p edb hl svoji dobu. eský národ se má opravdu ím chlubit. Nádherné povídky a dramata, úchvatný jazyk. U m prost vyhrál. Když jsme u toho jazyka, jak vlastn uchopujete a vnímáte eštinu? N kdy napíšu celý lánek bez chyb, jindy jedinou v tu se sedmi VNUČKA O MNĚ PROHLÁSILA, ŽE JSEM ŠAŠEK POČMÁRANÝ. VŠECHNY RODINNÉ VTIPY JSOU O MNĚ. A tady druhý zlomek chybami. eština je zrádná, podle m nemá logiku. V arabštin panuje matematická logika, p edpona ma zna í místo d je (nap íklad madrasa místo, kde se vyu uje), mi ozna uje prost edek (miftáh klí ). V eštin máte slovesa být a bít, a rázem asujete jinak. Jak jste se tedy eštinu u il? P t let jsem ji studoval na Karlov univerzit a u ím se ji dodnes. D íve když jsem p ekládal, nebyly žádné slovníky, až te ten m j, který jsem ned lal ani tak pro sebe, spíš bude doufám sloužit dalším generacím. Tehdy jsem bu hledal p es angli tinu, nebo se na významy slov prost vyptával. Ale eština je nádherný jazyk. Nechci se chlubit, ale mám tady knížku, kterou jsem napsal, ást básní je esky, ást arabsky. Jmenuje se Nad Prahou ho ký p lm síc a pojmenovali podle ní pražský festival PROSTOR 2014 leden/únor 7

8 OSOBNOST kultur Blízkého východu (festival nese název Nad Prahou p lm síc a koná se každoro n v listopadu pozn. red.). etli z ní s hudebním doprovodem v p ti divadlech. Netušil jsem, že bude tak úsp šná, ale mám z toho radost. Jinak eštinu pro cizince jsem léta vyu oval, vedle ruštiny a arabštiny. MÝM CÍLEM JE ŠÍŘIT ČESKOU A ARABSKOU KULTURU A PŘISPÍVAT K VZÁJEMNÉ INFORMOVANOSTI. Po kejte, vy umíte i rusky? Ano, mám vystudovanou Lomonosovu univerzitu v Moskv. Vezm me to prosím popo ádku. Který vítr vás k nám zavál? Op t náhoda. V roce 1959 jsem z politických d vod musel do ty iadvaceti hodin opustit Libanon. První možné letadlo let lo do Bulharska, ale pro špatné po así p istálo v ím. Druhý den namísto v Bulharsku p istálo v Praze. A tak jsem tady z stal, po p íletu jsem skon il v Houštce. Seznámil jsem se s rodinou manželky a pak i s manželkou. Mn bylo sedmnáct, jí trnáct. Dva roky jsem strávil po nemocnicích a p tkrát m operovali, následkem v zn ní v Sýrii jsem byl t žce nemocný. O sedm let pozd ji jsem kv li jedné p ednášce musel opustit eskoslovensko. Bylo to složité, m l jsem odjet do Londýna, ale manželka by bývala nedostala vízum, a nakonec jsem skon il v Moskv. Zp t jsem se vrátil v roce 1970 a dva roky pracoval v továrn. Pak jsem vyhrál konkurz do Orientálního ústavu SAV, odkud jsem byl kv li jednomu lánku po pár letech také vyhozen. Pak už jsem po akademické karié e netoužil, u il jsem a soust edil se na psaní a p eklady. Te už neu ím, ale ješt vedu n kolik diplomových prací, ve tvrtek mám konzulta ní den a studenti se ke mn chodí radit. Zbývá vám v bec as na n jaké jiné záliby? (S odpov dí p ichází paní Jaroslava) Ne, on má plnou hlavu oboru. A už poj te na ten aj. V KUCHYNI (Pan Charif cestou do kuchyně vypočítává další aktivity, jako festivaly, které mají vztah k arabské kultuře a Orientu a které spoluzakládal; ten nejvýznamnější se koná v Plzni a má bohatou návštěvnost.) Ale když p ijdou vnou ata, v nuju se jim, máme jich šest. A taky rád va ím. Ú astníme se dokonce festivalu arabské kuchyn, kde jsme naposledy va ili p es t icet druh jídel. To je vždycky týdenní p íprava. Vydali jsme i arabskou kucha ku, je vyprodaná, ale vydáváme ji nyní znova, s novými recepty. Jaroslava: Dnes jsem výjime n kv li švagrovi va ila vep ové, jinak doma jíme taky jenom arabsky. Fan o, chovej se prosím t jako dáma a nelez nám na st l! (To pat ilo švagrov hravé fene ce pozn. red.) Už do telefonu jste mi íkal, že vaše p íjmení znamená veselý a blahobytný. Cítíte se tak? Vnu ka o mn prohlásila, že jsem šašek po máraný (smích). V rodin jsou všechny vtipy na m j ú et. Legrace musí být, já nejsem zamra ený, lov k by se nem l mra it. A blahobytný? Nikdo nás nefinancuje, nežijeme v p ebytku, ale jsme spokojení. Dokonale se vám prolíná osobní a pracovní život Jaroslava: Ano, jdeme na procházku a manžel mi íká, co všechno musíme ud lat a vydat, jestli už mám hotovou tiráž, kdy dokon ím návrh obálky atd. Nebo va ím, zrovna dávám knedlíky do vody, a on se ptá, jestli už jsem odeslala materiál do tiskárny. Když je toho moc, zmizím na pár dní v ateliéru Jedna z prvních knížek, vydaných v 90. letech min. století Pro velký zájem se do kala t etího vydání O kultu e, historii a geogra i Sýrie leden/únor 2014 PROSTOR 8

9 OSOBNOST o dv poschodí výš a pak je mi zas dob e (smích). Ale kdyby m to nebavilo, tak to ned lám. Malování je n co jiného a grafickým zpracováním našich knížek se vlastn udržuju v rovnováze. V po íta ových záležitostech jsem samouk a je to pro m velká výzva, ale i radost. P ijdu z ateliéru a pustím se do práce, nevnímám as a skon ím ve dv v noci s ervenýma o ima, ale nepustí m to. P ed rokem jsem si koupila InDesign, te se hodlám vrhnout do Photoshopu a Illustratoru, ale na ten už se asi p ihlásím do kurzu. Mozek je pot eba procvi ovat, i když n kdy mám pocit, že je to k ni emu, že lov k stejn zapomíná. Na dnešek jsem m la domluvené setkání s kamarádkou, ekala na m hodinu, než zjistila, že jsem na to úpln zapomn la. Pane Charife, o em jste snil jako chlapec? Nejprve jsem sice v bec nev d l, kde leží eskoslovensko. Ale vid l jsem hodn vašich film, nap íklad Vyšší princip, znal jména eských spisovatel a poslouchal Vltavu. Cht l jsem studovat matematiku, byl jsem v ní dobrý. M j bratr je považován za nejlepšího matematika na St edním východ. Oba naši synové jsou výborní matematici. Z arabského pohledu je matematika základem všech v d. Když jsem byl ty dva roky v nemocnici, necht l jsem ztrácet as a pustil se do p ípravného kurzu eštiny. A pak jsem šel studovat bohemistiku. Ale nete jsem na maturitu z matematiky p ipravoval já! Dnes jako slavný máte jaké sny? T ší m, když píší o mé práci, ale o slávu jsem nikdy nestál. Mým cílem je ší it eskou a arabskou kulturu a p ispívat k vzájemné informovanosti. Pracuji deset dvanáct hodin denn, jen když p ijdou vnou ata, všeho nechám. Ráno vstanu a první, co ud lám, je, že si pustím eskou pohádku. Denn. Pak hodinu a p l cvi ím, pro dobrou náladu a kv li operované slinivce. Pak se m žu pustit do ehokoliv, do úklidu, va ení. Odpoledne zasednu k práci, ve dv ve t i hodiny, n kdy tedy až v šest, ale pracuji do dvou do noci. Nemohl bych se jen tak dívat na televizi a nic ned lat. Tuhle jsem si ud lal statistiku denn b ží 60 seriál! A t m jsem vlastn AKADEMICKÁ DRÁHA MĚ PŘESTALA ZAJÍMAT, UČIL JSEM A SOUSTŘEDIL SE NA PSANÍ A PŘEKLADY. Na rodinném výlet v Londýn p ed dv ma lety vd ný za to, že m svou kvalitou odhán jí od televize (smích). (Následuje povídání o devíti rozpracovaných publikacích, které by měly spatřit světlo světa ještě letos, ovšem to by vydalo na další stránky rozhovoru. A co chvíli pan Charif odskočí, aby nám přinesl ukázat další tituly, kterých si velmi váží. Po dvou hodinách s fotografem odcházíme, obdarováni mimo jiné úchvatnou knihou pro děti Pohádka o barvách, již napsal syn Radvan a ilustracemi opatřila paní Jaroslava.) Milena Doksanská, foto Václav Kvá a a archiv Ch. B. Další ze série knih o jednotlivých arabských zemích Kniha o Praze pro arabsky hovo ící s vloženým kresleným plánem centra od J. Bi ovské Jedna z ilustrací do arabského pr vodce Prahou od J. Bi ovské PROSTOR 2014 leden/únor 9

10 MĚSTO A LIDÉ MĚSTO PŘIPRAVUJE DIGITALIZACI KINA Od roku 2013 dodávají filmoví distributoři kinům premiérové filmy pouze v digitálním formátu. budovou kina. Každý tak mohl vid t, že vedle zajišt ní provozu kina investuje Prodance také do jeho stavebních úprav. Ve er pak prob hlo digitální promítání film Šmoulové 2 ve 3D a K ídla Vánoc. Nic není zadarmo Ze spole ného setkání a rozhovor mám moc dobrý pocit. Všem je nám jasné, že nová digitální technika nám vedle rozjezdu obou kin a perfektních estetických zážitk pom že také k celkovému oživení jedine ného prostoru Houštky ve Staré Boleslavi, zhodnotil Marek Huber. M sto si nákupem digitální techniky také Ochutnávku promítání ve 3D si užili hlavn ti nejmladší NOVOU DIGITÁLNÍ TECHNIKU ZAPLATÍ MĚSTO. Do problém se tak dostal provozovatel brandýského kina, firma Prodance. Nevlastní totiž digitální projek ní techniku standardu DCI, a tak nem že promítat. Nep íjemnou situaci eší m sto, s firmou Prodance jedná o kvalitním zdigitalizování našeho kina v. technologie 3D. M sto novou digitální techniku zaplatí. Digitální za ízení by zajistilo provoz obou kin, kamenného i letního. Digitální ochutnávka 23. ledna uspo ádala firma Prodance a spole nost AV Media akci Digitalizace na jeden den. Prezentace nejnov jší digitální techniky se zú astnili p edstavitelé m sta, místostarosta Ji í Nekvasil, vedoucí OKCR Milan Novák, zastupitel Milan Vávra a p edseda kulturní komise Marek Huber. Po prezentaci digitální techniky provedl Hubert Mašín z firmy Prodance všechny zájemce ochrání své investice do obou kin. Do brandýského kina m sto v posledních letech investovalo 4 miliony korun (2,8 mil. interiér, 1,2 mil. st echa). Vedle nulového nájmu m sto provozovatel m každoro n p ispívá ástkou 100 tis. K na topení. Do letního kina m sto investovalo ástku korun. ást byla z dotace Ministerstva financí. red, foto Václav Kvá a KLÍČEK NA NÁVŠTĚVĚ Děti z klubu Klíček navštívily MŠ Riegrova. Byly se podívat, jak to chodí a vypadá ve státní školce, která má jiný režim než lesní klub Klí ek. D ti Herna plná hra ek, to bylo pro d ti z Klí ku n co navštívily t ídu paní u itelky Marty erné a Jitky Jadrní kové. Lesní hrátky Klí kové d ti jsou oproti d tem ze státní MŠ zvyklé v tšinu asu trávit venku za každého po así a pro hru asto využívají nejr zn jší p írodniny, které venku naleznou. Velkým p ekvapením proto pro n byla prostorná herna se spoustou hra ek, kde si d ti z MŠ Riegrova hrají. Pedagožky z Klí ku pro d ti z obou školek p ipravily environmentální program Kouzelný les. D ti se hravou formou dozv d ly, jaká zví ata žijí v lese a jak se mají v lese správn chovat. P i pohybové h e si všichni spole n zahráli na lesní stromy. D ti byly moc šikovné, spoustu v cí už znaly. Spolupráce školek Ob školky by cht ly vzájemn spolupracovat i nadále. D ti z MŠ Riegrova p islíbily, že se na ja e p ijdou podívat do Klí ku. P ichystán tam pro n bude op t n jaký zajímavý environmentální program. Klub Klí- ek nabízí tyto programy nejen pro MŠ, nýbrž i pro školy základní. red, foto archiv RK Klí ek leden/únor 2014 PROSTOR 10

11 MĚSTO A LIDÉ NEJLEPŠÍ SPORTOVCI ROKU 2013 Dne 9. ledna se na brandýském zámku předávaly ceny nejlepším sportovcům uplynulého roku. Tato akce je velmi chvályhodná a pro mladé sportovní talenty povzbuzující a motivující, ovšem k letošnímu, již pátému vyhlášení nutno podotknout, že moc originality nepobralo. Stále stejný scéná Jednotlivé ro níky jsou si podobné jako vejce vejci, a pokud to takto bude pokra ovat, z hezké a milé události se postupn stane podobné klišé, jakým je nap íklad celostátní Zlatý slavík Scéná je totiž pokaždé stejný. Po krátké videoprezentaci p ijdou proslovy jednoho z len sportovní komise m sta a starosty pana Ond eje P enosila. Ani jeden z nich nezapomene pochválit svou práci za uplynulý rok, nap. rozd lování financí sportovním klub m m sta. Malí hudebníci Je s podivem, jak málo prostoru letos dostaly p ítomné sportovní celebrity. Vesla Ond ej Synek a kajaká Jaroslav Volf toho paradoxn nejvíce publiku sd lili z p edem p ipravených videomedailonk. Což je škoda. Nejkouzeln jšími okamžiky P ekvapí p íští, již 6. ro ník jiným scéná em? VÍTĚZSTVÍ PRO ATLETKU N. STRACHOVOU A BASKETBALISTU F. ČEŇKA ve era se tak stala vystoupení d tí p edvád jících své um ní hry na r zné hudební nástroje. Ti nejlepší Nejúsp šn jším chlapcem za rok 2013 se stal basketbalista Filip en k, dívkou atletka Nikola Strachová. V kategorii mladých kolektiv si t etí místo odnesli malí brandýští basketbalisti U11, druzí byli dorostenci florbalového Falconu a na nejvyšší stupe vystoupali junio i šermí ského klubu Houštka. Nejlepším trenérem byl po právu vyhlášen Ji í Tulach, kou z místního st eleckého klubu. Ve smíšené kategorii dosp lých své lo ské prvenství obhájil atlet Jan Tesa a dosp lé kolektivy ovládla mužská párovka KV Kondor. Nezbývá než nechat se p ekvapit, jakým sm rem se bude Sportovec roku ubírat v následujících letech. Pavel Folprecht ml., foto Václav Kvá a PRESTIŽNÍ CENA PRO BRANDÝS Naše souměstí bylo oceněno v soutěži projektů elektronizace veřejné správy. Egovernment The Best je spole ná snaha magazínu Egovernment a poradenské spole nosti KPMG shromáždit a prezentovat nejzajímav jší projekty elektronizace ve ejné správy. Každoro n probíhá sout ž o titul Egovernment The Best KPMG, a to ve t ech kategoriích: Projekty m st, Projekty kraj a Centrální projekty. T etí v Projektech m st Na konci listopadu 2013 byly vyhlášeny výsledky osmého kola sout že. V kategorii Projekty m st obsadil bronzovou p í ku Brandýs nad Labem-Stará Boleslav s projektem Umíme lépe hospoda it. Tento projekt je cílen na vedoucí pracovníky ú adu a umož uje on-line práci s rozpo tem všem pracovník m odpov dným za erpání rozpo tu. Díky p ehlednosti a využití automatických funkcí je nakládání s finan ními prost edky m sta efektivn jší. Provozovatelem projektu je m sto, realizátorem VERA, spol. s r. o. Slavnostní vyhlášení výsledk prob hlo v rámci spole enského ve era Beaujolais Nouveau pro ICT, který magazín Egovernment, spolu s partnery, po ádá v Obecním dom v Praze. red, foto archiv brandysko.cz PROSTOR 2014 leden/únor 11

12 MĚSTO A LIDÉ RADNICE SE ROZROSTE Brandýskou radnici čeká rozšíření o novou radniční budovu. V lo ském roce byla vyhlášena ve ejná zakázka Rozší ení radnice na pozemku stp. 204/1 v k. ú. Brandýs nad Labem, jejímž p edm tem pln ní jsou stavební práce dle 9 odst. 2 zákona, spo ívající v demolici nadzemní ásti stávajícího objektu (sklep z stane zachován) a ve výstavb nového objektu o t ech nadzemních podlažích (p ízemí, 1. patro a podkroví), ve stejné hmot, jako byl p vodní objekt. Novostavba bude trvale sloužit rozší ení provozu radnice m sta Brandýs nad Labem. Vyroste objekt o 3 podlažích K emu rozší ení? V této nové budov by m ly sídlit nap. odbory školství a informa ních technologií. Ty jsou dnes rozmíst ny v r zných budovách po m st, objasnil starosta m sta Ond ej P enosil. Rozší ení radnice je vyprojektováno, máme stavební povolení i vysout ženého dodavatele stavby. Bohužel, s pádem vlády v lo ském roce padlo i financování. Nadále však budeme usilovat o získání pen z. Autorkou projektu je paní architektka Šrámková, jedna z nejrespektovan jších v echách, dodal. red, foto archiv ISKN OPRAVA BASTIONU SE PROTÁHNE Dotaci na opravu zámeckého bastionu město bohužel nezískalo. Renovace potrvá až t i roky Lo ské dešt podmá ely zámecké zdi a zp sobily sesuv ásti bastionu a následn uzav ení ulice Na Celné. M sto Brandýs nad Labem-Stará Boleslav proto podalo žádost o dotaci na opravu bastionu. Bez dotace by se muselo pracovat na etapy. První rok za nou nejnutn jší opravy, další práce se rozloží do dalšího roku i dvou, nastínil tehdy starosta Ond ej Aby se tak mohlo stát, jsou nejprve pot eba peníze, za které bude MŠ postavena. A práv tady se situace mírn zkomplikovala. Dejme slovo starostovi m sta Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Ond eji P enosilovi: Dotaci na výstavbu školky m sto nezískalo, ale do konce února se podává nová žádost, protože se opakuje další kolo podávání projekt na finan ní podporu budování mate ských škol ze st edo eského regionálního opera ního programu. P enosil možný vývoj. S dotací by opravy trvaly pouhý rok. Nyní však již víme, že došlo na tu horší variantu, m sto dotaci nezískalo. Co bude dál? Opravy se tedy potáhnou až t i roky. Dotaci na opravu bastionu se nepoda ilo získat. Proto práce zahájíme sami v ásti k ulici Na Celné, tak, aby mohl být co nejd íve obnoven bezpe ný provoz p ších a cyklist podél bývalého pivovaru, prohlásil pan P enosil. P ipome me si, že ulice Na Celné je natolik úzká, že nespl uje normy pro naprojektování pro plný provoz. Z stane však p ístupná alespo chodc m a cyklist m poté, co bude ukon ena první etapa oprav. Nezbývá než se obrnit trp livostí a vy kat dokon ení prací. red, foto archiv NOVÁ ŠKOLKA ZATÍM VE HVĚZDÁCH Na Vrábí poblíž nového sídliště by měla vyrůst školka pro cca sto dětí. RYCHLOST VÝSTAVBY ZÁLEŽÍ I NA FINANCÍCH. Bude ješt letos? Samotné vybudování mate ské školy, která bude sloužit nejen d tem ze školky, nýbrž, v odpoledních hodinách a o víkendech, také pro zájmovou innost všech d tí z širokého okolí, by m lo jít pom rn rychle, nebo se bude jednat o d evostavbu. Ve h e jsou však další aspekty, které mohou uvedení školky do provozu oddálit. Jedním z nich je nap. práv nutnost opakování fáze podání žádosti o dotaci a ekání na její schválení ( i zamítnutí). Kdy tedy naše ratolesti prožijí slavnostní první den v nov otev ené školce, to je prozatím ve hv zdách. red leden/únor 2014 PROSTOR 12

13 ROSTOU NOVÍ DIVADELNÍCI Kandrdásek je národní přehlídka dětských monologů a dialogů. Tuto sout ž v divadelním projevu pro d ti a mládež ve v ku 8 až 18 let založili p ed 25 lety Bed ich apek a František Tomášek jako možnost d tského projevu odlišného od obvyklých recita ních sout ží. Zám rem bylo p ivád t d ti a mládež k základ m amatérského divadelního projevu. Pro práv Kandrdásek? Název jsme odvodili od slova kandrdas neboli divadelní za áte ník, elév, a protože se jedná o d ti a mládež, použili jsme zdrobn linu. Vznikem této p ehlídky jsme PŘIJĎTE V SOBOTU DO BRANDÝSKÉHO KINA MĚSTO A LIDÉ dosáhli kontinuity s dosp lými od 18 let výše, kte í mají Národní p ehlídku monolog a dialog Pohárek, vysv tluje pan František Tomášek, editel NP Kandrdásek. P ehlídky Kandrdásek za ínaly v Praze, nyní se konají pod záštitou m sta Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, s významným finan ním p ísp vkem a poskytováním upomínkových p edm t. Dále se finan n podílí Svaz eských divadelních ochotník jako vyhlašovatel a Knihkupectví Sylvie, které poskytuje knižní ceny pro vít ze v jednotlivých kategoriích. Pozvánka do Brandýsa Národní p ehlídka Kandrdásek, vyhlášená jako memoriál Bed icha apka a Zde ka Fürsta, prob hne v sobotu 29. b ezna od hodin v brandýském kin a oslaví letos tvrtstoletí své existence. Na záv r slova p edsedy kulturní komise Marka Hubera: Není nic hez ího než motivovat d ti a mládež s podobným zájmem ke spole nému setkávání. P esn to dokáže Kandrdásek, a jsem moc rád, že tuto p ehlídku budoucích ochotník a možná i profesionálních herc m žeme p ivítat práv v našem soum stí. red Přijeďte vždy včas, levně a pohodlně jezděte na skútru Prodej, servis motocyklů a skútrů Prodej náhradních dílů a doplňků Prodej elektrických skútrů tel.: Erbenova 969 Brandýs n. L.-St. Boleslav PŮJČOVNA SKISERVIS SKIBAZAR kompletní vybavení pro děti od 2 let lyže sjezdové i běžecké (Rossignol, Blizard, K2 aj.) snowboardy Nitro a Rossignol boty, přilby, páteřáky a brýle montáže a seřízení vázání opravy skluznice a broušení hran PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP ZA NÍZKÉ CENY! Sychrova 1318 Stará Boleslav tel.: skiservisnedved.cz PROSTOR 2014 leden/únor 13 Inzerce

14 MĚSTO A LIDÉ VÝLETY DO HISTORIE STŘEDNÍ POLABÍ NA PŘELOMU 18. A 19. STOLETÍ PŘÍŠTĚ: ŽIVOT VE STŘEDNÍM POLABÍ V 1. POL. 19. STOL. V reakci na evropský vývoj v období napoleonských válek se politický systém po r utužil a konzervoval. V historiografii se toto období pojmenovává jako doba p edb eznová. Spole nost z stala, v porovnání s pr myslovým vývojem v západní Evrop, ješt ve své v tšin zem d lská. Vzniklo sice n kolik manufaktur, p edevším textilního charakteru, ale jejich dopad na celkovou produkci nebyl v podstat žádný. Zámecký park v Lysé p em n n koncem 18. stol. na anglický Stará Boleslav Po prusko-rakouské válce z stávalo m sto pusté a jen pomalu se v n m obnovoval život. Na p elomu století se do kala drobných úprav bazilika svatého Václava, která byla postupn vybavena barokním mobiliá em zakoupeným ze zrušených kostel a klášter v Praze. Brandýs nad Labem Do historie se zapsal rok 1813, kdy se na brandýském zámku sešli t i panovníci (císa František I., pruský král Vilém III. a ruský car Alexandr I.) spolu s vrchním velitelem koali ních protinapoleonských armád knížetem Karlem Schwarzenbergem, aby tu p ipravovali úder proti Napoleonovi I. O tom však více v p íštím díle. Lysá nad Labem Koncem 18. století byl lyský zámecký park rozší en adoptivním synem Františka Antonína Šporka Rudolfem Sweerts-Šporkem. Ten založil v Lysé jeden z prvních anglických park v echách, navíc ohrani ený ha-ha p íkopem. Stabilizované vlastnické vztahy p etrvávaly v Lysé ješt v další generaci, kdy Františk v syn Kristián vlastnil panství až do roku Jako nejv tší památku po sob zanechal rozsáhlou knihovnu. Po n m p ichází jeho syn Filip, který spravuje panství pouhých 7 let. AŽ NA PÁR MANUFAKTUR PŘEVLÁDAL ZEMĚDĚLSKÝ RÁZ OBŽIVY. Lázn Touše Dnešní Lázn Touše pat ily na p elomu 17. a 18. století k majetku Špork. Roku 1790 zanikl touše ský špitál, který byl v tomto okrsku vybudován pro 24 chovanc (12 muž, 12 žen). Budova byla ty k ídlá s ambitem kolem dvora se studnou, st ed tvo il kostel Povýšení sv. K íže, který byl vysv cen roku Naproti špitálu bylo sousoší Pravdy odhalované asem, snad z Braunovy dílny, dnes nezv stné. P erov nad Labem Kapli ka sv. Vojt cha nad studánkou je drobnou náboženskou stavbou, která byla postavena na p elomu 18. a 19. století v polích na jih od st edo eské obce P erov nad Labem. Pod kapli kou je umíst na klenutá studánka. Podle p erovské pov sti u tohoto pramene údajn odpo íval druhý pražský biskup sv. Vojt ch p i svých cestách z Libice nad Cidlinou do Prahy. Kostelec nad Labem V roce 1807 navšt vovalo školní výuku ve dvou odd leních 130 žák. Správu školy vedl F. Paba, který m l ro ní p íjem 180 zlatých, jeho pomocník J. Janda 70 zlatých. Od roku 1794 jsou zápisy na radnici vedené v jazyce n meckém. V roce 1794 napsal Prokop Šedý romantickou povídku Mnislav a Sv tivina, ve které se zmi uje o Kostelci nad Labem. Káraný Spolu s Káraným byly znovuvysazeny i sousední obce Nový Vestec a Otradovice, koncem 16. stol. zrušené císa em Rudolfem II. p i stavb záme ku u Jizery. Ve stejné dob byl zrušen touše ský most, u n hož Káraný vznikl, což velmi negativn poznamenalo osud této osady v rámci dalšího rozvoje. D ti tak byly nuceny jezdit do touše ské školy p ívozem a dosp lí p es brod (pozd ji i lodí) do elákovického kostela. Milovice Na konci 18. století byl vysušen zdejší významný velký rybník nazývaný Vrutický, jenž se rozkládal od hráze (která je spojovací cestou mezi Vruticí a Lysou) údolím až k samotným Milovicím. red, zdroj: brandysko.cz, laznetousen.cz, prerovnadlabem.cz, mestolysa.cz, wikipedia.org, foto archiv leden/únor 2014 PROSTOR 14

15 PROFIL OSOBNOSTI MĚSTO A LIDÉ KrisKrosKvintet proplouvají k ížem krážem hudebními styly KÁVU SI OSLADÍM, SVŮJ ALT SI VYLADÍM O Janě Puterové říká její maminka, že dřív zpívala, než mluvila. Zpívala totiž už od mali ka v rodném Brandýse, v Praze, po eských m stech, v Japonsku, ín, Taiwanu, Africe, Izraeli, Velké Británii; abychom to zkrátili, tak zatím nezpívala už jenom hymnu na extralize. Hv zdný start Jana Puterová za ínala ve sboru Bambini di Praga. Mnoho koncert, zájezd, natá ení s významnými um lci a úsp ch ji motivovalo k výb ru budoucí profese. Dnes vidím, jaká byla od rodi ob, vozit m t ikrát týdn do Prahy, na koncerty, natá ení, do eské televize. D kuji i pedagog m brandýského gymnázia, nebo jsem díky absencím nebyla premiantem, dodává s úsm vem. Další p vecké vzd lání získávala v Plzni u profesorky Ludmily Kotnauerové a v Praze u profesora Miloslava Pospíšila. V roce 2009 úsp šn absolvovala u itelství pro SŠ na Západo eské univerzit v Plzni, obor hudební výchova a sólový zp v. Za ínala v Bambini di Praga ZPÍVÁ V KRISKROSKVIN- TETU, PROVOZUJE KAVÁRNU KRISKROS CAFÉ Život plný hudby V sou asnosti je manažerkou a lenkou vokální skupiny KrisKrosKvintet, extern spolupracuje s Hudebním divadlem Karlín a Hudebním divadlem J. K. Tyla v Plzni. asto hraje d tská p edstavení s divadelními spolky ervený kohout a Krapet. Od lo ského roku se také podílí na hudební režii v eském rozhlase Plze. KrisKrosKvintet Svou osobitost nejvíce vtiskla do KrisKros- Kvintetu. Vznikl v roce 2007 z p vodního sextetu p i studiích v Plzni. V ro níku nás bylo p t, tak jsme upravili složení, a byl tu hlasov vyrovnan jší KrisKrosKvintet. Název je zám rný, k ížem krážem proplouváme hudebními žánry, up es uje Jana Puterová. Soubor brzy slavil úsp chy, v roce 2009 vyhrál sout ž Canti veris Praga, v roce 2010 získal první místo a cenu Grand Prix na sout ži Prague Voices a v roce 2012 soubor vyhrál na mezinárodní sout ži A Cappella Contest Leipzig cenu Amarcord za nejlépe provedenou skladbu. Soubor pravideln koncertuje v Obecním dom, vystupoval na Adventním koncertu v eské televizi, natá í pro eský rozhlas, nato il dv CD. Letos se soubor chystá na A Cappella Festival do Itálie, ale p edevším plánuje vydat nové CD s eským saxofonovým kvartetem a Davidem Ebenem. Relax u kávy Provozuje také úsp šnou kavárnu KrisKros Café. Neumím si p edstavit den bez kvalitní kávy, a když se v r naskytla možnost pronajmout si kavárnu v pasáži blízko brandýského nám stí, neváhala jsem ani minutu. Návšt vníci oce- ují kvalitu kávy a poskytovaných služeb, které asto obm uji, takže jsem velmi spokojená. Nedávno jsem po et míst rozší ila o vyh ívanou zahradu. Moc bych si p ála, aby každý poslucha KrisKrosKvintetu byl i zákazníkem v mé kavárn, a naopak, sní Jana Puterová. Marek Huber, foto archiv J. Puterová RODIČE SE OBĚTOVALI A VOZILI MĚ TŘIKRÁT TÝDNĚ DO PRAHY. PROSTOR 2014 leden/únor 15

16 POLABÍ V KOSTCE Sportovci z Milovic M sto Milovice vyhlásilo anketu Sportovec roku Mezi nominovanými se objeví kolektivy, jednotlivci, trené i dosp lých, trené i mládeže a objev roku do 18 let. Nejpopulárn jšího sportovce m sta bude volit široká ve ejnost. Hlasovací lístek bude zve ejn n na webových stránkách m sta od 3. do 24. b ezna. Maškarní Přerov Maminky d tem P erov nad Labem po ádají 8. února od hodin v Tane ním sále U Kotápiš D tský maškarní bál. Pro d ti je p ipraven bohatý zábavný program. Sezení v Kostelci Vlastenecko-dobro inná obec bará ník Kostelec nad Labem zve na volební sezení v restauraci Na K ižovatce, které se koná od hodin. K poslechu a tanci zahraje pan Zahradní ek. Výb rem do dome ku mu p isp jeme na jeho hraní. Kurzy na PC v Lysé M stská knihovna Lysá n. L. p ipravila na každé úterý v období až od do hodin kurz základ práce na PC: práce s textovým editorem, ová korespondence, vyhledávání na internetu. Nutná rezervace osobn v knihovn nebo na tel Kurz je zdarma. Dvojčata a vícerčata V RC Milovice probíhá každou t etí st edu v m síci od 9.00 do hodin neformální setkávání maminek, které mají dvoj ata i vícer ata. Termíny na rok 2014 jsou: , , , a Vstupné 40 K /dosp lá osoba. ROK 2013 OČIMA STAROSTŮ Co se v polabských městech a obcích v uplynulém roce povedlo, příp. nepovedlo? Mezi nejv tší investice r pat í rekonstrukce autobusového nádraží, výstavba inženýrských sítí a komunikací na sídlišti v Boleslavi, výstavba cyklostezky na Ostr vku, zahájení oprav ko árovny i budovy bývalého zdravotního st ediska v Boleslavi. Nepoda ilo se zahájit rekonstrukci ul. Pražské ani získat dotaci na opravu bastionu u zámku, zhodnotil lo ský rok starosta Brandýsa n. L.-St. Boleslavi Ing. Ond ej P enosil (ODS). elákovice a Kostelec n. L. Starostka elákovic PhDr. Zde ka Tichá (PRO ) vyzdvihla kulturní akce konané ve m st, p i nichž se setkávají ob ané elákovic. A co se povedlo? R byl rokem výstavby nové lávky na Labi, která bude slavnostn otev ena na ja e V kv tnu 2013 byla do trvalého provozu po kolaudaci uvedena intenzifikovaná istírna odpadních vod. Místostarosta Kostelce n. L. Vladimír T šínský (SNK Kostelec náš domov) pochválil rekonstrukci radnice, kolaudaci kanalizace a istírny odpadních vod, zateplení místní ZŠ a domu na Brandýské ul. i nové lanové centrum. Nestihli jsme nasvícení a výstavbu t ech nových p echod pro chodce. A stále nás trápí rekonstrukce domu na nám stí, která se vlivem špatných okolností zastavila, doplnil. Lysá n. L. a Milovice Mezi nejv tší investice lo ského roku pat ila nap. rekonstrukce školního h išt, výstavba nové komunikace v ulici Lom, vým na oken v ZŠ B. Hrozného, digitalizace kina a p ístavba ekárny chirurgické LOŇSKÝ ROK BYL VE ZNAMENÍ VÝSTAVBY A REKONSTRUKCÍ ambulance. M sto navíc dokázalo zaplatit celý p eklenovací úv r, tzn., že na konci r nebude mít m sto žádný dluh, zhodnotil starosta Lysé Mgr. Ji í Havelka (ODS). Stále se nám však neda í p i jednáních s krajem ve v ci obchvatu m sta. Také výstavba v areálu bývalé Fruty nepostupuje tak rychle, jak bychom si p áli, dodal. Starosta Milovic Lukáš Pilc (ODS) má jasno: M ítkem úsp chu r jsou hlavn ob ané Milovic. Spokojený jsem s objemem financí získaných z ve ejných zdroj, na novou školu Juventa, na výsadbu zelen, další sanaci následk pobytu okupa ních vojsk P iblížili jsme se k vy ešení obchvatu Benátecké Vrutice, u n hož máme šanci na dotaci ve výši 35 mil. K. Da í se zlepšovat podmínky pro investory zam stnavatele obyvatel Milovic. P erov nad Labem Z úsp šných akcí v P erov nad Labem jmenujme aspo n které. Hodnotí starostka P erova Darina Kocsisová (BEZPP): V prvé ad se poda ilo zajistit provoz obecního ú adu, který nebyl ádn p edán. Díky osv t OÚ došlo ke zvýšení t íd ní odpadu, revizi p id lování nádob na sm sný odpad, rozší- ení stanoviš i po tu nádob pro t íd ný odpad a zvýšení etnosti jeho vývozu. A byla dojednána a schválena úprava hranic mezi obcí a m stem Lysá n. L. Nepoda- ilo se provést zefektivn ní obecní splaškové kanalizace i opravit havarijní stav rybníka. Podrobn ji ke zhodnocení roku 2013 na našem webu. red leden/únor 2014 PROSTOR 16

17 POLABÍ FAŠANK JAK SE PATŘÍ Šibřinky, ostatky, fašank, masopust tak se nářečně označuje masopustní veselí. Jeho nedílnou sou ástí je maškarní pr vod. Poj me se podívat, co krom n j v našem mikroregionu nabízejí. Zú astn te se s maskou i bez V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi startuje masopustní pr vod v sobotu 22. února v 13 hod. z Mariánského nám stí a p es mosty projde k brandýskému zámku. Panskou zahradou a okolím by m l pr vod procházet zhruba o p l t etí. V areálu brandýského zámku prob hne záv re né veselí se zabíja kovými hody. Ducha tradi ního venkovského masopustu slibuje p iblížit 1. b ezna od 14 hod. také boleslavský Rodinný klub Klí ek a Ateliér 6tej smysl za doprovodu divadelního spolku erný Petr. Krom masek vystoupí v ul. M. Švabinského 371 kapela Lahoda a ekají na vás eznické pochoutky, masopustní hra i tv r í dílny. Vše zakon í záv re né pochování basy a spole ný tanec kolem ohn. Kulturní d dictví V P erov n. L. se 15. února uskute ní masopustní pr vod a o týden pozd ji pak masopustní ples. Pozadu nez stanou ani v Lysé n. L. Tam za nou masky rejdit 1. b ezna od 13 hod. na Husov nám., ale již 25. února jste od 9 hod. zváni do knihovny, kde si m žete masku sami vyrobit. Besedu na téma Masopusty v echách po ádají v Milovicích 12. února od 18 hod. v Rodinném centru. Etnografka Jana Hrab tová vám na ní poví o obch zkách Hlavn žádnou paniku, tenhle mé a je (snad) neškodný maškar, které pat í k nehmotnému kulturnímu d dictví UNESCO. Samotné obch zky mají start 4. b ezna v 9 hod. u MŠ Kosti ka a kon í v 11 hod. u radnice. Svátek pospolitosti je zkrátka za dve mi, nenechte si jej ujít. MiD, foto Tomáš Gregárek Komu letos p ipadne, rozhodnete i vy VÝROČNÍ CENA ČELÁKOVIC elákovice zahájily p ed dv ma lety tradici udílení Výro ní ceny m sta. Tuto cenu dostávají 28. íjna ob ané, kte í svou prací, iny nebo celoživotním dílem ší ili a ší í dobré jméno m sta. Do 31. b ezna m žete posílat návrhy kandidát na letošní ocen ní. Návrh musí být podán písemn na adresu M Ú elákovice. Tiskopis najdete na webových stránkách m sta v oddílu M sto a sekci Výro ní cena nebo jej vyzvednete na ú adu. red, foto archiv KOSTELECKÉ ŠIBŘINKY TJ Sokol Kostelec nad Labem zve na tradi ní maškarní ples Šib inky, který se koná 29. b ezna od hodin v místní sokolovn. Na programu je vystoupení Poole Dance, p lno ní p ekvapení, tombola a vyhodnocení nejlepších masek. K tanci a poslechu zahraje tane ní orchestr Gradace z M lníka. Vstupné iní 180 K. Lístky lze objednat na tel i od 10. b ezna v Tabáku HAS na nám stí. red, foto archiv Maškarní ples propukne Patronka sv tel zaslouží oslavu SVATÁ LUCIE V TOUŠENI Ú ad m styse Lázn Touše, redak ní rada Floriána a kulturní komise uspo- ádaly v pátek oslavu svátku sv. Lucie, patronky sv tel. Pr vod se sv týlky a lampiony vyšel za drobného mrholení z Floriánského nám., prošel Káranskou ul. a po náb eží dorazil do Parku prof. Procházky. Zde se d ti podepsaly na létající lampiony št stí a poslaly k nebi svá p ání. V parku osv tleném sví kami a lampiony panovala p íjemná atmosféra a nechyb l ani oh ostroj.více fotografií na našem webu. Hana N me ková, foto autorka PROSTOR 2014 leden/únor 17

18 POLABÍ JE KRÁSNÝ, ČERVENÝ Ten náš prapor už nám velkou parádu nedělá, řekli si v Kostelci nad Labem. A tak se rozhodli, že si po ídí nový. V krátké dob se konšelstvu poda- ilo shromáždit prost edky, p isp l Shromáždili peníze a nový prapor je na sv t i m stský ú ad, a krásný ervený prapor podle návrhu souseda Vl ka byl na sv t. Zkrátka paráda V orámovaném poli je na lícové stran vyšit bará nický symbol dome ek, rub zdobí kostelecký m stský znak. Letopo ty 1896 a 2013 p ipomínají založení spolku a rok zrodu nového praporu. Sou- ástí je pam tní stuha a t íbarevná šerpa pro prapore níka. Posv cení praporu Dne 21. prosince, na záv r mše v kostele sv. Víta, kterou celebroval staroboleslavský viká M. Procházka, byla nová zástava posv cena. Slavnostnímu aktu p ihlíželi etní hosté, farníci a zástupci bará nických obcí. Starosta Josef Chalupa bará ník m pogratuloval a vyjád il p ání, aby prapor dob e reprezentoval spolek a byl jeho chloubou. Milým hostem byla paní poslankyn Nina Nováková, která se do mše zapojila liturgickým zp vem. P eji nám, aby s novým praporem se práce spolku dále zlepšovala a abychom získali další zájemce o udržování eských tradic, ekla rychtá ka Jana Fiedlerová. red, foto Veronika Bochmanová OD CHODNÍKŮ PO OBCHVAT Ani v roce 2014 město Milovice nepřestane investovat do svého rozvoje. Odbor správy majetku m sta Milovice bude v letošním roce p ímo na roztrhání. Prakticky hned po Novém roce za aly p ípravy na množství nových investi ních projekt : v n kterých p ípadech jde o projektovou dokumentaci nebo výb rová ízení, v ad dalších se již za ne chystat samotná realizace. V tšina akcí pot ší všechny ob any. Opravy, úpravy nebo zkrášlení totiž vycházejí nejen z akutních pot eb, nýbrž i z p ání obyvatel m sta. Rozpo et 2014 Zastupitelstvo m sta na svém prosincovém zasedání schválilo rozpo et na rok V n m v kolonce hlavních investic dominují dv zásadní položky: obchvat Benátecké Vrutice a pokra ování rekonstrukce Základní školy Juventa v Mladé. V prvním p ípad rozpo et po ítá s 35 miliony korun, v druhém s ástkou p esahující 27 milion korun, což je investi ní podíl m sta. V rozpo tu na tento rok nezapomínáme ani na rodiny s vícer aty, na podporu neziskových organizací a na ob any, kte í se dostanou do tíživé životní situace, up esnil starosta Lukáš Pilc. red KARNEVALY V TOUŠENI Městys Lázně Toušeň čeká pestrý karnevalový únor. Divadelní soubor p i TJ Sokol Lázn Touše a TJ Sokol Lázn Touše p ipravují na únor karnevaly pro dosp lé i pro d ti. Téma: Western V pátek 14. února a v sobotu 15. února od hodin si dosp lí užijí v touše ské sokolovn karnevaly plné romantiky, by pon kud jiné, než by se vzhledem k svátku sv. Valentýna dalo p edpokládat: vrátí se zde do starých dobrých as Divokého západu, kdy muži osl ovali dámy svého srdce odvážnými iny a jezdeckým um ním a nosili kolty proklat nízko. Hrát bude kapela Divoký západ po touše sku Klasickej postup, chyb t nebude ani tombola, sout že a volba nejlepší masky. Vstupenky v cen 129 K je možno zakoupit u divadelník nebo na Ú adu m styse Lázn Touše. D ti se vy ádí Pro d ti je p ipraven veselý karnevalový rej v touše ské sokolovn na sobotu 15. února, a to od do hodin pro nejmenší do t í let a od do hodin pro d ti od t í let. T šit se mohou nap íklad na sout že o zajímavé ceny, tancování a volbu nejkrásn jších masek. Ob erstvení je zajišt no, vstupné dobrovolné. red, foto archiv leden/únor 2014 PROSTOR 18

19 POLABÍ VÁNOČNÍ BADMINTON Poslední sobota roku 2013 patřila v Milovicích badmintonu. Uskute nil se zde první ro ník Váno ního badminton turnaje ve ty hrách. Badmintonový sport takto oslavil sv j historicky první vstup do m sta Milovice a do místního Sokola. M sto se m že pyšnit novým oddílem TJ Badminton Sokol Milovice. S vervou a s nadšením V milovické sokolovn se utkalo deset dvojic. Hrá i p ijeli až z P íbrami, z Prahy, z Benátek nad Labem, Brodc a okolí Milovic, aby nový oddíl podpo ili a zahráli si. Byl to na jeden kurt docela ná ez, ale hrá i si vedli velmi sportovn. A jak vše dopadlo? První místo získali Helena Náprstková + Marek POZVÁNÍ DO KÁRANÉHO M síc únor bude v Káraném velmi pestrý. Nejprve si zábavu užijí d ti. 8. února od hodin prob hne d tský karneval vítány jsou masky všeho druhu. Na d ti budou ekat sout že a drobné ceny. 22. února od hodin po ádá TJ Jizera Káraný karneval ve stylu Bridget Jones (není podmínkou) a 28. února od hodin se koná ples Vodárny Káraný. Uvedené akce se uskute ní v kulturním sále Obecního domu Nový Vestec. Všichni jsou srde n zváni. red Pýcha Milovic: nový badmintonový oddíl Roušal (P íbram), druhé místo Lucie Tichá + Štefan Tichý (Brodce) a t etí byli Pavla Fišerová + Petr Mat jka (Milovice). Pod kování a pozvánka Pod kování pat í sponzor m turnaje zámku Dob íš, Corinthia Hotels, JJ Coaching, a také všem ú astník m za skv lou sportovní atmosféru a Sokolu za d v ru i poskytnuté prostory. Další turnaj TJ Badminton Milovice se uskute ní 19. dubna od hodin, a to u p íležitosti oslav 100 let Sokola Milovice. red s p isp ním Olivie Rubášové, foto archiv TJ Badminton Milovice VZDÁT ÚCTU JE SAMOZŘEJMOST Zastupitelé odmítli p evzít patronaci nad hrobem Josefa Volmana. P estože stav hrobu továrníka a mecenáše J. Volmana není ideální, elákovi tí zastupitelé odmítli p evzít nad hrobem v Žebráku patronaci. Zastupitel Špa ek vystoupil s prohlášením, že jsme nebyli pov eni k tomu, abychom vzdali úctu estnému ob anovi našeho m sta. P ipomenutí významných výro í považujeme za samoz ejmost, nepot ebujeme k tomu pov ovací listiny. K úsp šným lidem bychom m li vzhlížet s pokorou, prohlásili zastupitelé J. Pátek a P. Studni ka. red VELETRH STUDIJNÍCH OBORŮ Čeká vašeho potomka důležitý krok výběru školy, jež ho připraví pro budoucí povolání? Veletrh může pomoci. Výb r budoucího zam stnání je jedním ze zásadních mezník v život lov ka. První ro ník veletrhu studijních obor nazvaný emesla 2014 m že nasm rovat správným sm rem i ukázat r zné zajímavé možnosti. Smrš informací Akce po ádaná Krajskou hospodá skou komorou St ední echy se koná od 20. do 23. února na výstavišti v Lysé nad Labem. V rámci tohoto veletrhu se p edstaví st ední školy a odborná u ilišt ze St edo eského kraje a nabídnou žák m ZŠ, jejich rodi m a všem návšt vník m p ehled studijních obor, pochlubí se svými výrobky a p edvedou ve ejnosti své služby (nap íklad obory kade nice, kosmeti ka). emesla 2014 bude provázet pestrý program, jako je nap. módní p ehlídka z dílny student školy od vního designu a další zajímavá vystoupení žák ZŠ a student st edních škol. Studenti si sami navrhnou stánek školy a budou prezentovat svoji školu návšt vník m, a to v rámci sout že o nejzajímav jší prezentaci školy. Kontakt Více informací poskytne paní Šizlingová, KHK St ední echy, Pražská 298, Brandýs nad Labem, tel , red PROSTOR 2014 leden/únor 19

20 POLABÍ K MOŘI BEZ BARIÉR Bezbariérovost Labské stezky bude podporovat i nová obecně prospěšná společnost. Na za átku letošního roku byla do rejst íku obecn prosp šných spole ností zapsána, na doporu ení navrhovatel Jana Rittera a stejnojmenného ob anského sdružení, nová spole nost Labská stezka, o. p. s. Jejím cílem je mapovat a odstra ovat bariéry pro p ší, cyklisty, vodní turisty, hipoturisty a handicapované osoby na cestách a v objektech podél Labské cyklotrasy. Zpevn ná cyklostezka má minimální p evýšení, proto je ideálním terénem pro p ší i cykloturistiku. Priorita EU Podpora sociálního cestovního ruchu, do n hož se za azuje i tzv. p ístupný (bezbariérový) cestovní ruch, je jednou z priorit EU v rámci projektu Calypso. V roce 2013 byl tématem celoevropského projektu excelentních destinací cestovního ruchu Eden práv bezbariérový cestovní ruch. STEZKA MÁ IDEÁLNÍ TERÉN PRO PĚŠÍ I CYKLISTY. Specializovaný atlas Labská stezka je i podrobn zmapována. Dne byl v Brn pok t n nový Atlas Labské cyklotrasy v R s informacemi pro cyklisty, in-line brusla e a vozí ká e. První publikace tohoto zam ení byla vydána v roce Petr Studni ka MLÁDÍ VPŘED V pondělí 2. prosince 2013 byla slavnostně otevřena nová budova ZŠ Juventa v Milovicích. Jedna z nejmodern jších škol v R Název školy Juventa pochází z latiny a v p ekladu znamená mládí, tedy slovo symbolizující nejen v kovou skupinu, které je budova ur ena, ale i místo, kde je umíst na, tedy ást m sta Mladá. Novotou vonící I. a II. etapa rekonstrukce školy byla zahájena v ervnu Náklady na V TOUŠENI NEZAPOMÍNAJÍ Konala se pietní vzpomínka na armádního generála v. v. Ing. Tomáše Sedláčka. Zavzpomínat p išel i starosta Luboš Valehrach (v kabát ) Armáda eské republiky a s. obec legioná ská ve spolupráci s m stysem Lázn Touše po ádaly ve st edu 8. ledna k poct armádního generála v. v. Ing. Tomáše Sedlá ka, estného p edsedy s. obce legioná ské, estného starosty TJ Sokol Lázn Touše a estného ob ana m styse Lázn Touše, u p íležitosstavbu ve výši cca 250 milion korun byly z 90 procent uhrazeny ze státního rozpo tu. Vyu ovat se zde za alo v lednu 2014 a 480 žák má nyní k dispozici 16 modern vybavených t íd, školní družinu, jídelnu s vlastní výva ovnou a kuchyní. Moderní a prostorná Kolaudace II. etapy rekonstrukce školní budovy by m la prob hnout v ervnu Už te je však tato škola jednou z nejmodern jších svého druhu v republice. Zelené st echy slouží jako akumula ní prostor a osv tlení je ízené dle intenzity venkovního sv tla. V roce 2016, po dokon ení všech etap, by škola Juventa m la pojmout až 1600 d tí. red, foto archiv ti nedožitých 96. narozenin pietní vzpomínku na h bitov v Toušeni. D stojné uct ní památky Akce se zú astnili zástupce ná elníka GŠ A R generálmajor Miroslav Žižka, ná elník Vojenské kancelá e prezidenta republiky generál Zden k Jak bek, vojáci estné stráže A R, velitel Posádkového velitelství Praha plukovník gšt. Milan Virt. Dále si výro í narození Tomáše Sedlá ka p ipomn li rodinní p íslušníci, ob ané a zástupci m styse Lázn Touše i zástupci touše ských spolk. Všem na záv r pod koval za ú ast Ladislav Adamus, dlouholetý p ítel Tomáše Sedlá ka. Po pietním aktu následovala návšt va Sklen né vily s prohlídkou Parku profesora Procházky a spole enské setkání v zasedací síni. Fotoreport na našem webu. Hana N me ková, foto autorka leden/únor 2014 PROSTOR 20

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

3.11 Ob anská vybavenost

3.11 Ob anská vybavenost 3.11 Ob anská vybavenost Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména za ízení charakteru ve ejných služeb, která z podstatné ásti jsou zabezpe ována ve ejnou správou (stát, kraj, obec). Za ízení republikové

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre Edvard Centre SRDCE OSTRAVY BUDE PULZOVAT 24 HODIN, NOVÝ ROZM R MU DÁ C21 Nejrušn jší ulice, nejprestižn jší místo, brána do m sta nám stí Dr. Edvarda Beneše. Pro místní i cizince zde kon í a za íná

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

II. ÁST AKCE Z DOTA NÍCH TITUL

II. ÁST AKCE Z DOTA NÍCH TITUL íloha 1A innost obecního zastupitelstva ve volebním období 2006-2010 Blíží se období ukon ení mandátu obecním zastupitel m ve Smilkov v období 2006-2010. Nastává as rekapitulace naší innosti. Na svém ustanovujícím

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY!

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! Letos se poprvé soub žn s našimi veletrhy Sb ratel, Investor a Minerály a drahé kameny uskute ní v sousední hale v termínu od pátku 7. do soboty 8. zá í veletrh World of Beauty

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

Zápis z 12. zasedání Osadního výboru pro místní ásti T šov-újezdec ze dne 10.9.2014

Zápis z 12. zasedání Osadního výboru pro místní ásti T šov-újezdec ze dne 10.9.2014 Zápis z 12. zasedání Osadního výboru pro místní ásti T šov-újezdec ze dne 10.9.2014 Místo: Restaurace Panský d m P ítomni: viz prezen ní listina Za átek: 15,30 hod Konec: 18,15 hod Návrh programu: 1. Schválení

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM PR MYSLOVÁ ZÓNA SYLVÁROV Adresa: nám stí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dv r Králové nad Labem I O: 277 819 Telefon/Fax: 499 320 111 / 499 320 134 www: www.mudk.cz, www.dvurkralove.cz

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura KDO JSME? Jsme regionální rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT? DOTA NÍ MANAGEMENT VE EJNÉ ZAKÁZKY ŠKOLENÍ

Více

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení S laskavým svolením Andrey Polokové a slovenského sdružení na podporu kojení o.z.mamila www.mamila mamila.sk Mlá ata jsou rozd lena na cache, carry

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek 2008 Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ Jaroslav Šafránek Sociální pojistné Pojišt né osoby Sociální - Pracovní pom r - DP - Spole ník a jednatel - len

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Program: Mlá átka a Zví átka PS: PS Dravci Ov ovatel: Mgr. Irena Beránková Klí ová slova: ochrana p írody, záchrana Zem, pomoc p írod, zne išt ní, ochrana životního

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení 5457_17.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk P íjmení Rodné p íjmení Jméno Titul Rodné íslo 1 ) Adresa bydlišt (místa trvalého pobytu) PS Prohlášení

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Přítomní členové 1JGKB: viz přiloha č.1 1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta Klubu Prezident přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s programem

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

VIZE 2020 DLOUHOV KOST

VIZE 2020 DLOUHOV KOST Tento programový dokument vzniká v otev ené diskusi odborník a politik jako podklad pro práci Ob anské demokratické strany. Zabývá se celým komplexem spole enských zm n spojených s prodlužováním života,

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu Vážení zákazníci, ipravili jsme si pro Vás na konec roku výhodnou nabídku na dodání E- ešení, internetových aplikací nad systémem Soft-4-Sale. Jedná

Více

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní Jak se devá áci rozhodují Studie Než zazvoní 16. zá í 2015 Studie o výb ru st ední školy Tento dokument je ve ejnou sou ástí širší dlouhodobé studie Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování o výb ru

Více