Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y"

Transkript

1

2 Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y V plánu kurzů a odborných stáží Vojenské zdravotnické služby jsou uvedeny školicí akce realizované Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (dále jen FVZ) v Hradci Králové, které jsou určeny pro vojáky z povolání a občanské zaměstnance zdravotnické služby AČR, případně další příslušníky ozbrojených sil ČR a vybrané příslušníky MV, výjimečně po dohodě, pro pracovníky zdravotnictví mimo uvedené resorty s cílem zabezpečit jejich další vzdělávání v jednotlivých oborech. Na školicí akce, které uvádí tento plán, zasílejte přihlášky podle uvedeného vzoru (str. 4) s vyjádřením velitele útvaru, přímo na FVZ, oddělení zabezpečení výuky (dále jen OdZV), nejpozději 3 týdny před jejich zahájením. Žadatelé, jejichž přihlášky budou obdrženy po uvedeném termínu, nebudou do školicí akce zařazeni (výjimky povoluje vedoucí OdZV ve zvlášť odůvodněných případech). O zařazení (příp. nezařazení) do školicí akce jsou žadatelé informováni pozvánkou, nejpozději 10 dnů před jejím zahájením. V případě zařazení do školicí akce jsou vysláni vnitřním rozkazem velitele útvaru. Součástí pozvánky jsou i organizační pokyny spojené s příjezdem, zahájením školicí akce a ubytováním, které je nezbytné dodržet. V opačném případě může být žadatel ze školicí akce vyřazen. V případě, že je žadatel zařazen do školicí akce, ale z vážných důvodů, se akce nemůže zúčastnit, oznámí tuto skutečnost písemně na OdZV (případně telefonicky na tel. č nebo fax ). Na školící akce, které se konají mimo Hradec Králové, OdZV ubytování nezajišťuje. Pokyny ke kurzům BATLS, BARTS, R- BATLS, R- BARTS: Kurzy začínají od 08:00 hod. Včasný příjezd je nezbytný. Nové učební texty jsou k dispozici pouze na Neodkladná péče v poli BATLS/BARTS skripta. Ústroj: polní stejnokroj (oděv vz. 95), obuv vz. 90 (nebo novější typy). 3

3 V Z O R PŘIHLÁŠKA NA ŠKOLICÍ AKCI VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY Číslo školicí akce Název školicí akce Termín Místo konání Vojenská hodnost Titul Jméno a příjmení Rodné číslo Datum narození Místo narození Rodinný stav Adresa trvalého bydliště (ulice, č.p., město, PSČ) Nejvyšší dosažené vzdělání Kvalifikace Specializace v oboru Krycí číslo útvaru (VÚ, VZ) Místo PSČ Číslo telefonu Číslo faxu (na toto číslo bude zaslána pozvánka) Nadřízené velitelství (složka) Ubytování (nehodící se škrtněte) žádám nežádám Datum: razítko hodnost, jméno, příjmení nadřízeného podpis nadřízeného podpis žadatele 4

4 H-06/2-05 RADIOBIOLOGIE ODBORNÝ KURZ RADIAČNÍ NEHODY ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ A OCHRANA 112. : pořadové číslo Přehledu vzdělávacích a výcvikových aktivit v r Cíl : seznámit účastníky se základními pravidly chování při radiační nehodě a principy dekontaminace a časné léčby. : nelékařský zdravotnický personál. předpoklady : středoškolské vzdělání s maturitou, resp. titul bakalář. Místo konání : FVZ UO Hradec Králové Doba trvání : 2 dny Termín : účastníků : 10 Školitel: Zakončení Náplň FVZ K 303 (KRAD) : certifikát o absolvování : účinek ionizujícího záření na živý organismus, základy radiační ochrany, charakteristika radiačních nehod, diagnostika obdržené dávky, částečná a úplná dekontaminace, vnitřní kontaminace a profylaxe, terapie celotělově ozářených. : prof. RNDr. Jiřina Vávrová, CSc. 5

5 H-07/5-01 VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ A URGENTNÍ MEDICÍNA ODBORNÁ STÁŽ LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA LÍNĚ (LZS Líně) Cíl : prohloubit dovednosti při poskytování neodkladné pomoci v terénních podmínkách s leteckým odsunem : zdravotnický pracovník zaměstnanec vojenské správy, který vykonává zdravotnické povolání lékaře a je podle Zákona č. 95/2004 Sb. zařazen do specializačního vzdělávání oboru praktické lékařství pro dospělé předpoklady : MUDr. Místo konání : letiště Líně Doba trvání : 5 dní Termín : účastníků : 1 (v každém z uvedených termínů) Školitel : Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Letecká záchranná služba Líně Zakončení : závěrečný pohovor Náplň : teoretická příprava- vybavení vrtulníku, praktická výuka v terénu : plk. MUDr. Radovan Matoušek, Ph.D., plk. MUDr. Michal Mareček Pozn. Přihlášky zasílat přímo na LZS Líně plk. MUDr. Michal Mareček. 6

6 H-07/1-10 VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ A URGENTNÍ MEDICÍNA SPECIÁLNÍ KURZ PRVNÍ POMOC V POLI (PPP) 142. až 146. : pořadové číslo Přehledu vzdělávacích a výcvikových aktivit v r Cíl : získání základních návyků a dovedností v první pomoci : vojáci z povolání (není určen pro lékaře a zdravotní sestry) předpoklady : nejsou stanoveny Doba trvání : 5 dnů Termín : , , pozn. určeno pro PČR, , účastníků : 15 (min. 6) Školitel : FVZ K308 (KVŠLUM) Zakončení : závěrečné přezkoušení Náplň : první pomoc při úrazech a jiných náhlých příhodách : plk. MUDr. Radovan Matoušek, Ph.D. 7

7 H-07/2-15 VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ A URGENTNÍ MEDICÍNA ODBORNÝ KURZ NEODKLADNÁ PÉČE V POLNÍCH PODMÍNKÁCH (Battlefield Advanced Trauma Life Support) (BATLS) 123. až 125. : pořadové číslo Přehledu vzdělávacích a výcvikových aktivit v r Cíl : prohloubit a zdokonalit vědomosti a dovednosti při poskytování první pomoci u akutních stavů v polních podmínkách : zdravotnický pracovník zaměstnanec vojenské správy, který vykonává zdravotnické povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta podle Zákona č. 95/2004 Sb. předpoklady : odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta podle Zákona č. 95/2004 Sb. Doba trvání : 3 dny Termín : , , účastníků : (min. 12) Školitel : FVZ K308 (KVŠLUM), K305 (KVCH), K306 (KVVL), vivárium, externí instruktoři Zakončení : závěrečný test + praktická zkouška Náplň : praktický nácvik úkonů 1. lékařské pomoci u akutních stavů v polních podmínkách : plk. MUDr. Radovan Matoušek, Ph.D. 8

8 H-07/7-21 VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ A URGENTNÍ MEDICÍNA ODBORNÝ KURZ NEODKLADNÁ PÉČE V POLNÍCH PODMÍNKÁCH (Retention Battlefield Advanced Trauma Life Support) (R-BATLS) 126. až 128. : pořadové číslo Přehledu vzdělávacích a výcvikových aktivit v r Cíl : Zopakovat a prohloubit vědomosti, procvičit dovednosti při poskytování první pomoci u akutních stavů v polních podmínkách : zdravotnický pracovník zaměstnanec vojenské správy, který vykonává zdravotnické povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta podle Zákona č. 95/2004 Sb. Kurz je určen pro absolventy BATLS před vypršením platnosti certifikátu (tj. 5 let) předpoklady : odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta podle Zákona č. 95/2004 Sb.; úspěšné absolvování kurzu BATLS Doba trvání : 3 dny Termín : , , účastníků : (min. 12) Školitel : FVZ K308 (KVŠLUM), K305 (KVCH), K306 (KVVL), vivárium, externí instruktoři Zakončení : závěrečný test + praktická zkouška Náplň : praktický nácvik úkonů 1. lékařské pomoci u akutních stavů v polních podmínkách : plk. MUDr. Radovan Matoušek, Ph.D. 9

9 H-07/2-20 VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ A URGENTNÍ MEDICÍNA ODBORNÝ KURZ NEODKLADNÁ PÉČE V POLNÍCH PODMÍNKÁCH (Battlefield Advanced Resuscitation Techniques and Skills) (BARTS) 129. až 131. : pořadové číslo Přehledu vzdělávacích a výcvikových aktivit v r Cíl : prohloubit a zdokonalit vědomosti a dovednosti při poskytování první pomoci u akutních stavů v polních podmínkách : zdravotnický pracovník zaměstnanec vojenské správy, který vykonává zdravotnické povolání podle Zákona č. 105/2011 Sb. předpoklady : odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle Zákona č. 96/2004 Sb. Doba trvání : 3 dny Termín : , , účastníků : (min. 12) Školitel : FVZ K308 (KVŠLUM), K305 (KVCH), K306 (KVVL), vivárium, externí instruktoři Zakončení : závěrečný test + praktická zkouška Náplň : praktický nácvik úkonů 1. lékařské pomoci u akutních stavů v polních podmínkách : plk. MUDr. Radovan Matoušek, Ph.D. 10

10 H-07/7-22 VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ A URGENTNÍ MEDICÍNA ODBORNÝ KURZ NEODKLADNÁ PÉČE V POLNÍCH PODMÍNKÁCH (Retention Battlefield Advanced Resuscitation Techniques and Skills) (R-BARTS) 132. až 134. : pořadové číslo Přehledu vzdělávacích a výcvikových aktivit v r Cíl : Zopakovat a prohloubit vědomosti, procvičit dovednosti při poskytování první pomoci u akutních stavů v polních podmínkách : zdravotnický pracovník zaměstnanec vojenské správy, který vykonává zdravotnické povolání podle Zákona č. 105/2011 Sb. Kurz je určen pro absolventy BARTS před vypršením platnosti certifikátu (tj. 5 let) předpoklady : odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle Zákona č. 96/2004 Sb.; úspěšné absolvování kurzu BARTS Doba trvání : 3 dny Termín : , , účastníků : (min. 12) Školitel : FVZ K308 (KVŠLUM), K305 (KVCH), K306 (KVVL), vivárium, externí instruktoři Zakončení : závěrečný test + praktická zkouška Náplň : praktický nácvik úkonů 1. lékařské pomoci u akutních stavů v polních podmínkách : plk. MUDr. Radovan Matoušek, Ph.D. 11

11 H-07/1-19 VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ A URGENTNÍ MEDICÍNA SPECIÁLNÍ KURZ ROZŠÍŘENÁ PRVNÍ POMOC V POLI (CLS COURSE) 147. až 150. : pořadové číslo Přehledu vzdělávacích a výcvikových aktivit v r Cíl : získání vědomostí a návyků v poskytování rozšířené první pomoci v mimořádných situacích a v polních podmínkách : příslušníci jednotek zařazeni na zdravotnické funkce jako druhá odbornost předpoklady : absolvování základního (týdenního) kurzu první pomoci (platnost osvědčení ZK PPP - 5 let od vydání) Doba trvání : 2 týdny Termín : , (pro příslušníky PČR), , účastníků : 15 Školitel : FVZ K308 (KVŠLUM) Zakončení : závěrečná zkouška Náplň : teoretická a praktická příprava dle učebního programu kurzu : npor. Bc. Jan Krutiš 12

12 H-07/7-23 VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ A URGENTNÍ MEDICÍNA SPECIÁLNÍ KURZ REPETITORIUM PRVNÍ POMOCI (RPP) 151. : pořadové číslo Přehledu vzdělávacích a výcvikových aktivit v r Cíl : zdokonalit a rozšířit teoretické znalosti a praktické dovednosti sester při poskytování první pomoci u akutních stavů. : pro nelékařský zdravotnický personál. předpoklady : odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle Zákona č. 96/2004 Sb. Doba trvání : 3 dny Termín : účastníků : (min. 12) Školitel : FVZ K308 (KVŠLUM), K305 (KVCH) Zakončení : závěrečný test + praktická zkouška Náplň : Vstupní test; Zásady poskytování PP (prvotní vyšetření včetně praktického cvičení, řetězec přežití apod.); Právní aspekty poskytování PP; Poruchy vědomí; Šok; KPCR, včetně praktického cvičení s běžně dostupným materiálem na CZdrSl, Krvácení, Infúzní terapie v první pomoci (pouze teorie); Poškození organismu chladem; Celková poškození organismu teplem; Poranění hlavy a páteře; Poranění hrudníku, pneumothorax; Poranění břicha; Poranění končetin; Střelná poranění; Popáleniny; Crush syndrom; Blast syndrom; Závěrečné přezkoušení. : por. Mgr. Tomáš Gröger, prap. Miroslava Šedivá 13

13 H-07/2-24 VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ A URGENTNÍ MEDICÍNA ODBORNÝ KURZ METODIKA VÝUKY ZDRAVOTNICKÉ PŘÍPRAVY (MVZP) 135. : pořadové číslo Přehledu vzdělávacích a výcvikových aktivit v r Cíl : zdokonalit a rozšířit teoretické znalosti a praktické dovednosti zdravotníků jednotek při výuce zdravotní přípravy. : pro zdravotnický personál instruktoři zdravotní přípravy. předpoklady : odborný nelékařský zdravotnický personál Doba trvání : 1 týden Termín : účastníků : Školitel : FVZ K308 (KVŠLUM) Zakončení : praktická ukázka výuky zdravotní přípravy Náplň : podle učebního programu : plk. MUDr. Radovan Matoušek, Ph.D. 14

14 H-07/2-25 VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ A URGENTNÍ MEDICÍNA SPECIÁLNÍ KURZ REPETITORIUM ROZŠÍŘENÉ PRVNÍ POMOCI V POLI (R-CLS COURSE) 152. : pořadové číslo Přehledu vzdělávacích a výcvikových aktivit v r Cíl : zdokonalit a rozšířit teoretické znalosti a praktické dovednosti v poskytování první pomoci v poli. : vojáci z povolání příslušníci speciálních jednotek zařazeni na zdravotnické funkce jako druhá odbornost. předpoklady : výhradně pro úspěšné absolventy CLS kurzu, min. 3 roky po jeho absolvování. Doba trvání : 5 dnů Termín : účastníků : 15 Školitel : FVZ K308 (KVŠLUM) Zakončení : závěrečná zkouška Náplň : podle učebního programu : npor. Bc. Jan Krutiš 15

15 H-07/2-26 VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ A URGENTNÍ MEDICÍNA ODBORNÝ KURZ DEFIBRILÁTORY A JEJICH OBSLUHA (DO) 136. až 139. : pořadové číslo Přehledu vzdělávacích a výcvikových aktivit v r Cíl : naučit či rozšířit teoretické znalosti a zdokonalit praktické dovednosti v ovládání defibrilátorů včetně AED. : zdravotnický pracovník zaměstnanec vojenské správy, který vykonává zdravotnické povolání lékaře podle Zákona č. 95/2004 Sb. a zdravotnický pracovník zaměstnanec vojenské správy, který vykonává zdravotnické povolání podle Zákona č. 96/2004 Sb. předpoklady : odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře podle Zákona č. 95/2004 Sb., odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle Zákona č. 96/2004 Sb. Doba trvání : 1 den Termín : , , , účastníků : 8-12 (max. 12) Školitel Zakončení Náplň : FVZ K308 (KVŠLUM) : závěrečný pohovor : podle učebního programu : plk. MUDr. Radovan Matoušek, Ph.D. Kurz začíná na KVŠLUM FVZ UO v Hradci Králové na učebně č. 422 v 10:00. Ukončení kurzu v 15:00. 16

16 H-07/2-27 VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ A URGENTNÍ MEDICÍNA ODBORNÝ KURZ TRANSPORT RANĚNÝCH V TERÉNU (TRT) 140. a 141. : pořadové číslo Přehledu vzdělávacích a výcvikových aktivit v r Cíl předpoklady : prohloubit a zdokonalit vědomosti a dovednosti při zajištění a transportu raněných v obtížném terénu. : zdravotnický pracovník lékař, zubní lékař nebo farmaceut, který vykonává zdravotnické povolání podle zákona č. 95 a 96/2004 Sb., a dále nelékařský personál podle zákona č. 105/2011 Sb. : zdravotní klasifikace A Doba trvání : 5 dní Termín : , Účastníků : 12 (min. 8) Školitel Zakončení Náplň : FVZ K308 (KVŠLUM), K306 (KVVL) : závěrečné praktické přezkoušení : teoretické a praktické procvičení výkonů při zajištění a transportu raněných, včetně nácviku praktických dovedností v terénu. : plk. MUDr. Radovan Matoušek, Ph.D., mjr. MUDr. Martin Jakl Poznámka: Literatura k přípravě před nástupem do kurzu: Předpis P-51, Schubert, P.: Bezpečnost a riziko na skále, sněhu a ledu. Praha, Freytag & Berndt 1997, Schubert, P.: Bezpečnost a riziko na skále a ledu II. díl. Praha, Freytag & Berndt 2002, Koldovský, J. a kol.: Metodická příručka pro školení cvičitelů Horské služby. Praha, Sportpropag 1990, Drábková, J.: Akutní stavy v první linii. Grada 1997, Praha, Jiří Pokorný, hlavní autor a pořadatel, Lékařská první pomoc,:galén, 2003, ISBN: , 351 s., 17

17 H-08/2-05 ORGANIZACE VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ ÚČELOVÝ KURZ PRO PŘÍSLUŠNÍKY ZAHRANIČNÍCH MISÍ PŘÍPRAVA PŘED MISÍ 103. : pořadové číslo Přehledu vzdělávacích a výcvikových aktivit v r Cíl : prohloubit odborné znalosti, praktické dovednosti a návyky nezbytné pro působení v zahraničních misích. : příslušníci vojenské zdravotnické služby. předpoklady : - Doba trvání Termín : 1 týden : podle potřeby, zpravidla 4x ročně účastníků : 15 Školitel Zakončení Náplň : FVZ : závěrečný seminář : odborné přednášky a semináře, odborná praxe : plk. MUDr. Vojtěch Humlíček, Ph.D. 18

18 H-08/2-06 ORGANIZACE VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ ODBORNÝ KURZ VZDUŠNÉ ZDRAVOTNICKÉ ODSUNY 109. : pořadové číslo Přehledu vzdělávacích a výcvikových aktivit v r Cíl : účelový kurz s cílem připravit zdravotnický personál na realizaci zdravotnické pomoci a pobyt v neznámém prostředí a prohloubit znalosti a dovednosti spojené s činností při vzdušných odsunech. : pro lékařský a nelékařský zdravotnický personál. předpoklady : - Doba trvání : 3 dny Termín : účastníků : 15 Školitel : FVZ K302 (KOVZ) Zakončení : závěrečný pohovor Náplň : přednášky, semináře, praktická zaměstnání, cvičení v terénu : plk. MUDr. Vojtěch Humlíček, Ph.D. 19

19 H-08/2-07 ORGANIZACE VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ ODBORNÝ KURZ MEDEVAC POUŽITÍ VRTULNÍKU 110. : pořadové číslo Přehledu vzdělávacích a výcvikových aktivit v r Cíl : účelový kurz s cílem připravit zdravotnické záchranáře a lékaře k činnosti při odsunech vrtulníkem, výcviku ve slaňování a evakuaci postižených osob, poskytování kompletní zdravotnické péče během vzdušných zdravotnických odsunů. : zdravotničtí záchranáři a lékaři, kteří absolvovali kurz vzdušných zdravotnických odsunů nebo zdokonalovací kurz vzdušných zdravotnických odsunů. předpoklady : ČVO zdravotnické služby, zdravotní klasifikace A Doba trvání : 5 dnů Termín : účastníků : 6-8 Školitel Zakončení Náplň : FVZ Velitelství výcviku vojenská akademie Vyškov Centrum LZS Líně : závěrečný pohovor, test předání osvědčení : přednášky, praktická zaměstnání s W-3A Sokol, cvičení v terénu podle učebního programu (vrtulníková příprava, slaňování, minové nebezpečí, evakuace osob) : plk. MUDr. Vojtěch Humlíček, Ph.D. 20

20 H-08/2-32 ORGANIZACE VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ SPECIÁLNÍ KURZ CHARAKTERISTIKA A FUNKCE VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY AČR 111. : pořadové číslo Přehledu vzdělávacích a výcvikových aktivit v r Cíl : orientovat se v problematice organizace a funkce VZdrSl AČR v mírových podmínkách na území ČR a získat ucelený přehled o možnostech a schopnostech systému zdravotnického zabezpečení v podmínkách zahraničních operací. : pro příslušníky GŠ/MO, VePozS, velitele mechanizovaných brigád a praporů, velitele druhů vojsk a služeb, příslušníky štábů brigád a praporů nezdravotnické vojenské odbornosti. předpoklady : - Místo konání : FVZ UO Hradec Králové Doba trvání : 3 dny Termín : účastníků : 8 Školitel : FVZ K302 (KOVZ) Zakončení : závěrečný pohovor Náplň : 1. Charakteristika vojenského zdravotnictví, 2. Struktura vojenského zdravotnictví, 3. Veterinární zabezpečení, 4. Řízení vojenské zdravotnické služby, 5. Zdravotnická legislativa, 6. Léčebně odsunový systém, 7. Rozhodovací proces, 8. Přesun a rozvinování zdravotnického zařízení, 9. Mezinárodní humanitární právo. : plk. MUDr. Vojtěch Humlíček, Ph.D. 21

21 H-09/2-04 FARMACIE ODBORNÝ KURZ ZACHÁZENÍ S OMAMNÝMI A PSYCHOTROPNÍMI LÁTKAMI 157. a 158. : pořadové číslo Přehledu vzdělávacích a výcvikových aktivit v r Cíl : připravit účastníky kurzu ke složení zkoušky z odborné způsobilosti pro práci s jedy, omamnými a psychotropními látkami ve smyslu platných zákonných norem. : pro osoby, do jejichž pracovní náplně spadá zacházení s výše uvedenými látkami. předpoklady : - Doba trvání : 4 dny Termín : , účastníků : 5-16 Školitel : FVZ K309 (KVZ) Zakončení : závěrečná zkouška Náplň : 1. Psychologické závislosti. 2. Charakteristika omamných a psychotropních látek 3. Způsoby evidence a účtování výše uvedených látek 4. Zásady první pomoci při otravách 5. Legislativní dokumenty : mjr. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D. 22

22 H-09/2-07 FARMACIE SPECIÁLNÍ KURZ ZÁKLADY FARMAKOLOGIE A SEBELÉČBY 168. : pořadové číslo Přehledu vzdělávacích a výcvikových aktivit v r Cíl : seznámit účastníky se základy farmakologie, upřesnit informace zdravotnickým pracovníků, kteří pracují s léčivy v rámci zdravotnické služby. U nezdravotnických pracovníků prohloubit znalosti v této problematice a seznámit je s pravidly správné sebeléčby, tak aby neohrozili své zdraví. : pro zdravotnický i nezdravotnický personál AČR. předpoklady : pro osoby, do jejichž pracovní náplně spadá zacházení s léčivy a pro osoby které mají o danou problematiku zájem. Místo konání : FVZ UO Hradec Králové Doba trvání : 4 dny Termín : účastníků : max. 20 Školitel : FVZ K309 (KVZ) Zakončení : Písemný test Náplň : 1. Základy obecné farmakologie, pochopení účinků léčiv. 2. Specifika farmakoterapie pro děti, těhotné ženy a starší lidi. 3. Terapie bolesti. 4. Léčebné přístupy v léčbě nespavosti. 5. Léčba obtíží gastrointestinálního systému (žaludeční vředy, průjem, zácpa a nevolnost) 6. Správné přístupy v léčbě kašle a rýmy. 7. Homeopatie. 8. Antibiotika základy správné léčby. 9. Volně prodejné přípravky (vitamíny, hubnutí, problémy s erekcí, ). : mjr. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D. 23

23 H-10/5-01 CHIRURGIE ODBORNÁ STÁŽ PŘED ATESTACÍ Z CHIRURGIE Cíl : dokončit teoretickou a praktickou přípravu vojenských chirurgů k úspěšnému složení atestace z chirurgie : stáž je určena pro vojenské chirurgy (atestanty z chirurgie) ve fázi závěrečné přípravy ke složení atestace z chirurgie předpoklady : splnění podmínek stanovených příslušnou vyhláškou pro složení atestace z chirurgie a zařazení do specializačního vzdělávání Doba trvání : 6 měsíců Termín : dle dohody s vedoucím katedry účastníků : 2 Školitel : FVZ K305 (KVCH) Zakončení : atestační zkouška z chirurgie Náplň : Klinická práce u lůžka nemocného a na operačních sálech. Aktivní účast na klinických seminářích a na vnitřních seminářích katedry válečné chirurgie. Součástí praxe na všeobecném oddělení je i stáž na traumatologickém oddělení s teoretickým a praktickým zvládnutím základů traumatologie, ošetřování polytraumatizovaných pacientů a základy třídění v případě hromadného příjmu raněných. : plk. doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D. 24

24 H-10/5-03 CHIRURGIE ODBORNÁ STÁŽ V TRAUMATOLOGII Cíl : prohloubit teoretické znalosti a praktické zkušenosti vojenských chirurgů v traumatologii. : pro vojenské chirurgy se zaměřením na problematiku traumatologie. předpoklady : atestace z chirurgie, specializace v traumatologii. Doba trvání : 2-3 měsíce Termín : dle dohody s vedoucím katedry válečné chirurgie účastníků : 2 Školitel : FVZ K305 (KVCH) Zakončení : závěrečný pohovor Náplň : Formou klinické práce u lůžka nemocného a na operačních sálech. Seznámení s dostupnými druhy osteosyntéz včetně nejnovějších trendů LCP dlahování, minimálně invazívní dlahové osteosyntézy, artroskopie, náhrady vazů, ošetřování polytraumat. Prohloubení teoretických znalostí prostřednictvím vnitřních seminářů. : plk. doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D. 25

25 H-10/5-06 CHIRURGIE ODBORNÁ STÁŽ ZÁKLADY CÉVNÍ A HRUDNÍ CHIRURGIE PŘED ATESTACÍ Z CHIRURGIE Cíl : prohloubit teoretické znalosti a praktické zkušenosti lékařů připravujících se na atestaci z chirurgie v oblasti cévní a hrudní chirurgie se zaměřením na vojenskou problematiku a zásady primárního ošetření poranění. : určeno pro vojenské chirurgy ve fázi závěrečné přípravy ke složení atestace z chirurgie. předpoklady : splnění podmínek stanovených příslušnou vyhláškou pro složení atestace z chirurgie a zařazení do specializačního vzdělávání. Doba trvání : 2-3 měsíce Termín : dle dohody s vedoucím katedry válečné chirurgie účastníků : 1-2 Školitel : FVZ K305 (KVCH) Zakončení : atestační zkouška z chirurgie Náplň : Hlavní náplní stáže je klinická práce u lůžka nemocného a na operačních sálech. Aktivní účast na klinických seminářích a vnitřních seminářích školícího pracoviště. Osvojení základů ošetřování pacientů s poraněním hrudníku a cévním poraněním se zaměřením na vojenskou problematiku. : plk. doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D. 26

26 H-10/2-07 CHIRURGIE SPECIALIZAČNÍ KURZ PO ATESTACI Z CHIRURGIE 113. : pořadové číslo Přehledu vzdělávacích a výcvikových aktivit v r Cíl : obnovení a udržení si praktických dovedností v hrudní, cévní chirurgii a péči o těžce raněné. : lékař-chirurg vojenských nemocnic po atestaci z chirurgie. předpoklady : atestace z chirurgie, nástavbové atestace v chirurgickém oboru. Doba trvání : 1 měsíc Termín : dle dohody s vedoucím katedry válečné chirurgie účastníků : dle dohody s vedoucím katedry válečné chirurgie Školitel : FVZ K305 (KVCH) Zakončení : závěrečný test, pohovor Náplň : Zdokonalování v léčebně-diagnostických postupech v intenzívní péči, činnosti na urgentním příjmu s důrazem na osvojení si protokolárních postupů a vedení resuscitačního týmu. V hrudní a cévní chirurgii bude kladen důraz na praktické provádění základních operačních výkonů. : plk. doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D. 27

27 H-10/2-08 CHIRURGIE SPECIALIZAČNÍ KURZ ZÁKLADY LAPAROSKOPICKÉ CHIRURGIE 114. : pořadové číslo Přehledu vzdělávacích a výcvikových aktivit v r Cíl : obnovení a udržení si praktických dovedností v laparoskopické chirurgii. : lékař-chirurg vojenských nemocnic. předpoklady : atestace z chirurgie, zařazení do oboru chirurgie. Doba trvání : 2 týdny Termín : dle dohody s vedoucím katedry válečné chirurgie účastníků : dle dohody s vedoucím katedry válečné chirurgie Školitel : FVZ K305 (KVCH) Zakončení : závěrečný test, pohovor Náplň : Zdokonalování v léčebně-diagnostických postupech v laparoskopické chirurgii, kurz má praktickou i teoretickou část. Operace budou prováděny na počítačem řízeném trenažéru a na viváriu na zvířatech. Vhodný i pro začátečníky. : plk. doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D. 28

28 H-10/5-09 CHIRURGIE ODBORNÁ STÁŽ CHIRURGICKÉ AMBULANCE (pro praktické lékaře) Cíl : obnovení a udržení si praktických i teoretických dovedností v ambulantní péči o chirurgické pacienty. : praktický lékař. předpoklady : atestace ze všeobecného lékařství. Doba trvání Termín účastníků Školitel Zakončení Náplň : 1-2 týdny : dle dohody s vedoucím katedry válečné chirurgie : dle dohody s vedoucím katedry válečné chirurgie : FVZ K305 (KVCH) : závěrečný pohovor : Zdokonalování v léčebně-diagnostických postupech v péči o ambulantního chirurgického pacienta, zaměření na péči o ránu, na pacienty po úrazech a operacích. : plk. doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D. 29

29 H-10/5-10 CHIRURGIE ODBORNÁ STÁŽ AMBULANCE PLASTICKÉ CHIRURGIE (pro praktické lékaře) Cíl : obnovení a udržení si praktických dovedností ambulantní péči o pacienty plastické chirurgie, po operacích ruky, kožních nádorech a po popáleninách. : praktický lékař. předpoklady : atestace ze všeobecného lékařství. Doba trvání Termín účastníků Školitel Zakončení Náplň : 1-2 týdny : dle dohody s vedoucím katedry válečné chirurgie : dle dohody s vedoucím katedry válečné chirurgie : FVZ K305 (KVCH) : závěrečný pohovor : Zdokonalování v léčebně-diagnostických postupech v péči o chirurgického pacienta na ambulanci plastické chirurgie se zaměřením na pacienty s kožními tumory, s poraněním ruky a po popáleninách. : plk. doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D. 30

30 H-10/5-11 CHIRURGIE ODBORNÁ STÁŽ NA ODDĚLENÍ URGENTNÍ MEDICÍNY Cíl : seznámit se s nejnovějšími trendy a standardními postupy při poskytování neodkladné (urgentní) péče, třídění raněných v případě výskytu hromadných ztrát. předpoklady : Místo konání : Doba trvání : zařazení do oboru chirurgie Hradec Králové 4 týdny Termín : dle dohody s vedoucím katedry válečné chirurgie účastníků : 1-2 Školitel Zakončení : FVZ K305 (KVCH) : závěrečný pohovor Náplň : Formou klinické práce na oddělení urgentní medicíny se seznámit s nejnovějšími trendy a standardními postupy při poskytování neodkladné péče, třídění raněných v případě výskytu hromadných ztrát. : plk. doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D. 31

31 H-11/5-04 INTERNÍ LÉKAŘSTVÍ ODBORNÁ STÁŽ NA JEDNOTKÁCH INTENZIVNÍ PÉČE INTERNÍCH KLINIK Cíl : prohloubení znalostí a praktických návyků v oboru u akutních nechirurgických stavů. : především pro ordináře z voj. nemocnic a lékaře určené a připravované pro práci v misích, dále pro internisty, kteří pracují na jednotce intenzivní péče v oblastech: kardiologie, metabolismus, pneumologie. předpoklady : specializace z oboru vnitřního lékařství Doba trvání : 1 měsíc Termín : zahájení podle dohovoru s vedoucím katedry válečného vnitřního lékařství účastníků : 1 Školitel : prof. MUDr. L. Jebavý, CSc. a vedoucí JIP interních klinik FN Hradec Králové, FVZ K306 (KVVL), Interní kliniky FN Hradec Králové. Zakončení : závěrečné zhodnocení Náplň : individuální plán : prof. MUDr. Ladislav Jebavý, CSc. 32

32 H-11/5-05 INTERNÍ LÉKAŘSTVÍ ODBORNÁ STÁŽ GASTROENTEROLOGIE Cíl : prohloubení znalostí a praktických návyků v oboru. : především pro ordináře z VN, lékaři internisté z VN, lékaři v misi. předpoklady : specializace v oboru Doba trvání : 1 měsíc Termín : zahájení podle dohovoru s vedoucím katedry válečného vnitřního lékařství účastníků : 1 Školitel : prof. MUDr. L. Jebavý, CSc., prof. MUDr. J. Bureš, CSc., FVZ K306 (KVVL), II. interní gastroenterologická klinika FN Hradec Králové. Zakončení : závěrečné zhodnocení Náplň : individuální plán : prof. MUDr. Ladislav Jebavý, CSc. 33

33 H-11/5-07 INTERNÍ LÉKAŘSTVÍ ODBORNÁ STÁŽ HEMATOLOGICKÁ INTENZIVNÍ PÉČE Cíl : prohloubení znalostí a praktických návyků v oboru hematologické intenzivní péče. : pro lékaře zabývající se ve svém oboru též otázkami hematologie, onkologie a transfúzní služby a problematikou transfúzní služby v misích. předpoklady : atestace z klinického oboru nebo příprava k jejímu složení. Doba trvání : 1 měsíc Termín : zahájení podle dohovoru s vedoucím katedry válečného vnitřního lékařství účastníků : 1 Školitel : prof. MUDr. L. Jebavý, CSc., FVZ K306 (KVVL), IV. interní hematologická klinika FN Hradec Králové. Zakončení : závěrečné zhodnocení Náplň : doplnění vědomostí a praktických návyků současných vyšetřovacích metod, diferenciální diagnostiky a terapie v oboru hematologie : prof. MUDr. Ladislav Jebavý, CSc. 34

34 H-11/5-11 INTERNÍ LÉKAŘSTVÍ ODBORNÁ STÁŽ PRO INTERNISTY S ATESTACÍ Z OBORU Cíl : rozšíření poznatků ve všeobecném vnitřním lékařství a v nástavbových oborech. : internisté s atestací z vnitřního lékařství, studenti doktorského studijního programu Vojenské vnitřní lékařství a pro lékaře připravující se pro práci v misích. předpoklady : specializace v oboru vnitřního lékařství Doba trvání : 2 týdny Termín : zahájení podle dohovoru s vedoucím katedry válečného vnitřního lékařství účastníků : 2 Školitel : prof. MUDr. L. Jebavý, CSc. a další učitelé dle specializace, FVZ K306 (KVVL), Interní kliniky FN Hradec Králové. Zakončení : závěrečné zhodnocení Náplň : doplnění a prohloubení teoretických vědomostí etiopatogenezy akutních stavů ve vnitřním lékařství, seznámení se současnými vyšetřovacími metodami především kardiologie a hematologie, dále prohloubení vědomostí stran diferenciální diagnostiky a terapie vnitřních nemocí s přihlédnutím k zájmu školených. : prof. MUDr. Ladislav Jebavý, CSc. 35

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 8 Vydáno: PROSINEC 2007 Cena:??? Kč OBSAH:

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 8 Vydáno: PROSINEC 2007 Cena:??? Kč OBSAH: Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: PROSINEC 2007 Cena:??? Kč OBSAH: 1. Vzor informovaného souhlasu sterilizace vejcovodů..................................................

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R o č n í k 2005 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: DUBEN 2005 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Vzdělávací programy pro specializace lékařů............................

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 V Praze dne 20. června 2013 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 3 Studijní programy,

Více

Tematický plán pro rok 2012

Tematický plán pro rok 2012 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 II. pololetí 3. 7. 2012 0 Motto: Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji. Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti odboru vzdělávání... 5 3 Vzdělávací

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA ZPRÁVA VFN 2013 2013 2013 STRUKTURA KAPITOL 1 Úvod slovo ředitelky VFN... 4 2 Představení VFN (o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze)... 6 3 Úsek léčebné péče LP VFN... 18

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní

Více

Kompletní ŠVP. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Kompletní ŠVP. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnický asistent Zdravotnický asistent Kompletní ŠVP Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary 1 Identifikační údaje Název ŠVP Zdravotnický

Více

Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Ošetřovatelství...

Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Ošetřovatelství... OBSAH Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Defibrilace...8 Intoxikace...8 Trauma...9 Urgentní stavy...9 Nozokomiální

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

R o č n í k 2004. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH

R o č n í k 2004. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH R o č n í k 2004 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ 7. Výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno duben 2 0 1 5 č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Výuka AJ s podporou ICT...

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * KLINICKÁ VÝŽIVA A INTENZIVNÍ METABOLICKÁ PÉČE

Vzdělávací program nástavbového oboru * KLINICKÁ VÝŽIVA A INTENZIVNÍ METABOLICKÁ PÉČE Vzdělávací program nástavbového oboru * KLINICKÁ VÝŽIVA A INTENZIVNÍ METABOLICKÁ PÉČE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 2. Specializovaný

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Obor vzdělání: Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR

Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR Doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Miloslav Kodl, Státní zdravotní ústav Praha Postgraduální vzdělávání odborných

Více

Projekt zlepšení systému jazykového vzdělávání zdravotnických pracovníků v KNTB, a.s. Bc. Hana Šumberová, DiS.

Projekt zlepšení systému jazykového vzdělávání zdravotnických pracovníků v KNTB, a.s. Bc. Hana Šumberová, DiS. Projekt zlepšení systému jazykového vzdělávání zdravotnických pracovníků v KNTB, a.s. Bc. Hana Šumberová, DiS. Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část

Více

PRVNÍ POMOC. pro učitele středních škol (s využitím pro ZŠ II. stupeň) METODICKÁ PŘÍRUČKA DO VÝUKY. Kolektiv autorů INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PRVNÍ POMOC. pro učitele středních škol (s využitím pro ZŠ II. stupeň) METODICKÁ PŘÍRUČKA DO VÝUKY. Kolektiv autorů INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PARDUBICKÝ KRAJ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Metodika byla zpracována v rámci projektu (reg. číslo CZ.1.07/1.3.46/01.0016), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci 4. Bulletin projektu pro akademické pracovníky, partnery a studenty 2 Vznik a rozvoj partnerské

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více