P R O G R A M na rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P R O G R A M na rok 2013"

Transkript

1 Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové P R O G R A M činnosti Oblastního inspektorátu práce na rok 2013 HRADEC KRÁLOVÉ, prosinec 2012

2 PROGRAM ČINNOSTI OIP NA ROK 2013 Obsah: 1. Struktura programu 2. Seznam úkolů 3. Úkoly programu činnosti

3 1. Struktura programu činnosti Program činnosti tvoří souhrn úkolů, které OIP provádí, nebo na kterých se podílí v těchto oblastech činnosti: 1. ROČNÍ PROGRAM KONTROLNÍCH AKCÍ Kontroly na úseku pracovněprávních předpisů, ochrany pracovních vztahů, pracovních podmínek, zaměstnanosti, bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu technických zařízení (VTZ) vycházející jednak z analýzy pracovní úrazovosti, analýzy obdržených podnětů ke kontrole a z poznatků z kontrolní činnosti za uplynulé období. 2. PRÁVNÍ ČINNOST Rozhodování ve správním řízení o přestupcích a správních deliktech. Rozhodování o správnosti uložených pokut a zákazů činnosti. 3. INFORMAČNÍ ČINNOST Provoz a rozvoj informačního systému OIP. 4. KONCEPČNÍ, METODICKÁ A VÝZKUMNÁ ČINNOST Koncepce činnosti. Metodiky. Výzkumné úkoly. 5. ROZBOROVÁ A PLÁNOVACÍ ČINNOST Rozbory a zprávy o činnosti OIP. Rozbory úrazovosti. Program činnosti. 6. VÝCHOVNÁ A OSVĚTOVÁ ČINNOST Výchova a vzdělávání pracovníků OIP. Osvěta a výchova pro odbornou a širokou veřejnost. Příspěvky do novin a časopisů. Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 7. VNITŘNÍ ŘÍDÍCÍ A SPRÁVNÍ ČINNOST Personální, ekonomicko-správní a kontrolní činnost. Mezinárodní spolupráce. Požární ochrana. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

4 2. Seznam úkolů Systém značení úkolů: 13.X.YX(Ž) 13 rok 2013 X oblast činnosti YZ(Ž) pořadové číslo O b l a s t 1 Roční program kontrolních akcí Integrovaná inspekce podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií Program Bezpečný podnik Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů na základě podnětů směřujících do oblasti pracovněprávní, BOZP a zaměstnanosti Kontrola dodržování povinností zaměstnavatelů podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Kontrola nelegálního zaměstnávání občanů ČR a cizinců Kontroly dodržování pracovněprávních předpisů na úseku agenturního zaměstnávání a vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb v členských zemích EU Bezpečnost práce ve stavebnictví Kontrola zaměstnavatelů s vozovým parkem Kontrola systému BOZP a pracovních podmínek v malých a středních podnicích a v dalších vybraných podnicích s počtem zaměstnanců 250 a více Kontrola systému opatření souvisejících s ochranou osob a zaměstnanců před úrazem elektrickým proudem Bezpečnost práce při používání zdvihacích zařízení a prostředků pro zavěšení a uchopení břemene Bezpečnost práce při provozu plynových a tlakových zařízení se zaměřením na provoz nízkotlakých plynových kotelen, spotřebičů, plynových pecí a výměníkových stanic včetně tlakových nádob Kontrola plnění úkolů zadavatele stavby a koordinátora BOZP na staveništi Prevence BOZP při přípravě a provádění staveb Kontrola dodržování BOZP ve zdravotnických zařízeních se zaměřením na všeobecnou bezpečnost a elektrická zařízení Kontrola systému BOZP v zemědělství Dodržování bezpečnosti práce při manipulaci a skladování dříví Mimořádné kontrolní akce zaměřené na oblast nelegálního zaměstnávání Mimořádné kontrolní akce zaměřené na oblast pracovních vztahů a podmínek

5 O b l a s t 2 Právní činnost Konkrétní úkoly pro rok 2013 nejsou zařazeny O b l a s t 3 Rozvoj informačních systémů MS SharePoint Přístupová práva a role informačního systému Elektronické předávání údajů o uložených sankcích z IS inspekce práce do ekonomického IS Státního úřadu inspekce práce O b l a s t 4 Koncepční, metodická a výzkumná činnost Konkrétní úkoly pro rok 2013 nejsou zařazeny O b l a s t 5 Rozborová a plánovací činnost Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí práce za rok 2012 (viz zákon o IP) Zpráva o činnosti SÚIP za rok Roční program kontrolních akcí na rok 2014 Program činnosti OIP na rok 2014 O b l a s t 6 Výchovná a osvětová činnost Výchova a vzdělávání zaměstnanců systému SÚIP Osvěta a propagace inspekce práce Účast na výstavách Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

6 O b l a s t 7 Vnitřní řídící a správní činnost Rozpočet OIP Rozbor hospodaření s finančními prostředky OIP Personální činnost Mezinárodní spolupráce Kontrolní činnost v systému OIP Vyřizování stížností Požární ochrana v systému OIP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v systému OIP

7 3. Úkoly programu činnosti Jednotlivé úkoly na plánovacích listech jsou řazeny podle oblastí činnosti a účelově podle pořadových čísel úkolů. O B L A S T 1 ROČNÍ PROGRAM KONTROLNÍCH AKCÍ O b l a s t 1 Roční program kontrolních akcí Integrovaná inspekce podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií Program Bezpečný podnik Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů na základě podnětů směřujících do oblasti pracovněprávní, BOZP a zaměstnanosti Kontrola dodržování povinností zaměstnavatelů podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Kontrola nelegálního zaměstnávání občanů ČR a cizinců Kontroly dodržování pracovněprávních předpisů na úseku agenturního zaměstnávání a vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb v členských zemích EU Bezpečnost práce ve stavebnictví Kontrola zaměstnavatelů s vozovým parkem Kontrola systému BOZP a pracovních podmínek v malých a středních podnicích a v dalších vybraných podnicích s počtem zaměstnanců 250 a více Kontrola systému opatření souvisejících s ochranou osob a zaměstnanců před úrazem elektrickým proudem Bezpečnost práce při používání zdvihacích zařízení a prostředků pro zavěšení a uchopení břemene Bezpečnost práce při provozu plynových a tlakových zařízení se zaměřením na provoz nízkotlakých plynových kotelen, spotřebičů, plynových pecí a výměníkových stanic včetně tlakových nádob Kontrola plnění úkolů zadavatele stavby a koordinátora BOZP na staveništi Prevence BOZP při přípravě a provádění staveb Kontrola dodržování BOZP ve zdravotnických zařízeních se zaměřením na všeobecnou bezpečnost a elektrická zařízení Kontrola systému BOZP v zemědělství Dodržování bezpečnosti práce při manipulaci a skladování dříví Mimořádné kontrolní akce zaměřené na oblast nelegálního zaměstnávání Mimořádné kontrolní akce zaměřené na oblast pracovních vztahů a podmínek Mimořádné kontrolní akce zaměřené na oblast Bozp

8 Integrovaná inspekce podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií Gestor: OIP - odbor Garant: Řeháček Milan, Ing Zdůvodnění: Společná pravidelná inspekce je zařazena do úkolů systému OIP na základě požadavků zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, způsobených vybranými nebezpečnými látkami. Kontroly vybraných provozovatelů zařízení jsou prováděny v určených termínech podle schváleného plánu kontrol. Cíl úkolu: Integrovaná inspekce má za cíl provést společnou kontrolu, podle plánu integrované inspekce zpracovaného ČIŽP. Kontrolu provést podle zpracovaného kontrolního seznamu a v souladu s metodickým pokynem generálního inspektora, v souladu s požadavky zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Zadání úkolu: Kontrolu provést v souladu s metodickým pokynem generálního inspektora, v souladu s požadavky zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Předmět kontroly: - péče o zaměstnance, především odbornou a zdravotní způsobilost, školení zaměstnanců o předpisech k zajištění bezpečnosti práce, rizicích práce s nebezpečnými látkami a opatřeními k jejich eliminaci, - ověření znalostí a dodržování předpisů a pokynů, - poskytování OOPP na základě hodnocení rizik, jejich stav a používání zaměstnanci, - stav na pracovišti, včetně značení, - průvodní a provozní dokumentace, - pracovních a technologických postupů, - posouzení stavu technického zařízení uvedeného v dokumentaci vzhledem k reálnému stavu, včetně revizí zařízení, stavu elektroinstalace, tlakových, plynových a zdvihacích zařízení, - skladování a manipulace s nebezpečnými chemickými látkami, včetně značení zásobníků a skladů s nebezpečnými chemickými látkami, stav únikových cest, - opatření na ochranu proti výbuchu (prevence rizik, klasifikace prostorů, písemná dokumentace), - pracovní podmínky, a to zejména pracovní režim zaměstnanců a zaměstnávání žen a mladistvých, - a dalších porušení zjištěných při kontrole. Termín: Instruktáž: Ukončení kontrol: Informace OIP na SÚIP: Zpracování návrhu závěrečné zprávy SÚIP:

9 Program Bezpečný podnik Gestor: OIP - odbor Garant: Řeháček Milan, Ing. 8.41, 8.42 Zdůvodnění: Zařazení programu Bezpečný podnik do kontrolních akcí systému SÚIP vychází z Národní politiky BOZP, která v rámci osvětové činnosti stanoví mimo jiné požadavek na zavedení systému řízení BOZP u podnikajících subjektů, k jehož realizaci by měly napomoci programy a příručky s návodem k zavedení systému řízení BOZP. Cíl úkolu: Program Bezpečný podnik má za cíl především zvýšit úroveň řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí u podnikajících subjektů a vytvořit podmínky pro zavedení komplexního a efektivního systému řízení BOZP. V souladu s tím trvale zvyšovat úroveň kultury práce a pracovní pohody. Z hlediska prevence je cílem programu Bezpečný podnik vytvoření podmínek pro předcházení vzniku mimořádných událostí (úrazů, havárií) a dosažení změny v přístupu managementu k řízení podnikajícího subjektu v tom smyslu, aby mimořádným událostem předcházel především preventivními opatřeními. Zadání úkolu: Prověřování plnění požadavků programu Bezpečný podnik je jako průběžný úkol prováděno všemi oblastními inspektoráty práce na základě žádosti o ověření shody systému řízení BOZP, zavedeného v podnikajícím subjektu v souladu s programem Bezpečný podnik. Předmět kontroly: - inspektor při kontrole u podnikajícího subjektu ověřuje splnění všech požadavků programu, které se na daný podnikající subjekt vztahují. Při kontrole inspektor postupuje v souladu s příkazem generálního inspektora SÚIP, příručkou obsahující program Bezpečný podnik a metodikou inspekce práce, - před zahájením kontroly se pověřený inspektor seznámí s údaji týkajícími se daného podnikajícího subjektu a informuje o nich členy kontrolního týmu (s procesy a činnostmi, s údaji o pracovní úrazovosti, o haváriích, o porušování předpisů zjištěném při předchozích kontrolách a o vydaných rozhodnutích týkajících se vyřazení strojů a zařízení z provozu, zákazu činnosti), - v případě, že se u kontrolovaného podnikajícího subjektu (nebo na jeho pracovišti) vyskytují další podnikající subjekty (dodavatelé, spolupracující firmy), ověří kontrolní tým inspektorů zejména, jak je zajištěna součinnost na úseku prevence rizik a vzájemná informovanost o rizicích mezi jednotlivými podnikajícími subjekty, - OIP při prováděné následné kontrole podnikajícího subjektu, který získala osvědčení Bezpečný podnik ověří, zda údaje uvedené v přehledu indikátorů zlepšování zaslaných podnikajícím subjektem odpovídají skutečnosti, tj. zda plní požadavek neustálého zlepšování.

10 Aktivity související s předáním osvědčení Bezpečný podnik SÚIP VÚBP OIP - zajistí vyhotovení osvědčení a plaket pro oceněné podnikající subjekty, - vyhotoví přehled oceněných podnikajících subjektů. - zajistí organizaci akce, pozvánky pro vedoucí představitele oceněných podnikajících subjektů. - v souladu se stanoveným 1. a 2. termínem pro předání osvědčení podnikajícím subjektům v daném roce předá garantovi programu na SÚIP dokumenty stanovené příkazem generálního inspektora, a to nejpozději 6 týdnů před stanoveným termínem pro předání osvědčení. Předání osvědčení se zúčastní: Za SÚIP generální inspektor úřadu (v době jeho nepřítomnosti pověřený vedoucí zaměstnanec) a garant programu Bezpečný podnik. Za OIP vedoucí inspektor OIP, v jehož regionu je sídlo podnikajícího subjektu, kterému bude v daném termínu předáváno osvědčení. Za VÚBP zaměstnanec VÚBP zajišťující organizaci akce. Termín do: Instruktáž: Ukončení kontrol: Informace OIP na SÚIP: Zpracování návrhu závěrečné zprávy SÚIP:

11 Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů na základě podnětů směřujících do oblasti pracovněprávní, BOZP a zaměstnanosti Gestor: OIP odbor 8.50 Garant: Dočkalová Lucie,Dis., Zeman Libor, Ing. Stránský Václav, Přívratská Pavla, DiS všechny odbory Zdůvodnění: Počet podnětů, ve kterých občané upozorňují na porušování pracovněprávních předpisů ze strany zaměstnavatelů, má i nadále vzrůstající tendenci. Oblastní inspektorát práce věnuje trvale mimořádnou pozornost šetření podnětů s cílem zabývat se všemi podněty, které orgány inspekce práce obdrží. Vzhledem k tomu, že se při provádění kontrol na základě podnětů opakují závažná porušení právních předpisů, zařazujeme tento hlavní úkol opakovaně do kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce a považujeme jej za jednu z priorit kontrolní činnosti. Předpokládáme, že počet podnětů ke kontrole i v roce 2013 dále naroste i s ohledem na skutečnost, že orgány inspekce práce převzaly kontrolu podnětů občanů, dosud podávaných na Úřad práce ČR. Tento předpoklad souvisí s převzetím kompetencí v kontrolní činnosti z Úřadu práce ČR na orgány inspekce práce, na základě novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Snahou inspekce práce bude dosahovat svou kontrolní činností co možná nejrychlejší nápravy zjištěného stavu, který byl v rozporu s pracovněprávními předpisy, předpisy v oblasti BOZP a předpisy v oblasti zaměstnanosti. Cíl úkolu: Cílem hlavního úkolu je oblastním inspektorátem práce prošetřit všechny přijaté podněty ke kontrole, a tím pozitivně působit na dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů. Na základě provedených kontrol průběžně působit na zlepšení právního vědomí zaměstnavatelů a také jejich zodpovědnosti vůči svým zaměstnancům. Týká se to oblasti pracovních vztahů a podmínek, oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a oblasti zaměstnanosti. Očekáváme i nadále prohlubování a zefektivní kontrolní činnosti v rámci celého rezortu MPSV a také spolupráce s dalšími kontrolními orgány. K naplnění cíle hlavního úkolu, tj. šetření všech přijatých podnětů by měly být využívány i mobilní kanceláře, které umožní operativní provádění kontrolní činnosti včetně poskytování poradenství v terénu. Zadání úkolu: Oblastní inspektorát práce se bude zabývat všemi podněty, které obdrží. Každý podnět posoudí podle svého obsahu a závažnosti a rozhodne, zda bude na základě podnětu provedena kontrola nebo bude podnět vyřízen jiným způsobem (například formou poradenství, případně postoupením jiným orgánům).

12 Předmět kontroly: Při šetření podnětů se Oblastní inspektorát práce zaměří: v oblasti pracovních vztahů a podmínek: - na skutečnosti, které jsou obsahem podnětu, týkající se např. vzniku změny a skončení pracovního poměru, pracovní doby a odměňování, případně rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: - týkající se porušování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích, dále na kontrolu zajištění bezpečného provozu technických zařízení, vybavení zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky a kontrolu příčin a okolností pracovních úrazů, v oblasti zaměstnanosti: - týkající se skutečností obsažené v podnětu, např. oblasti nelegální práce občanů ČR, nelegální práce cizinců, zákazu diskriminace a práva na rovné zacházení při uplatňování práva na zaměstnání, příp. jiné spadající pod působnost zákona o zaměstnanosti. Termín do: Ukončení kontrol: Informace OIP na SÚIP: Zpracování návrhu závěrečné zprávy SÚIP:

13 Kontrola dodržování povinností zaměstnavatelů podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Gestor: OIP odbor 8.50 Garant: Pešková Jaroslava, Bc., Tomková Lydie, Mgr., Jůzová Kateřina , 8.71, 8.72 Zdůvodnění: Oblastní inspektorát práce je od kompetentní vykonávat kontroly na úseku zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. V roce 2012 inspekce práce kontrolovala zejména problematiku spojenou se zákazem diskriminace, povinností vztahující se k plnění stanovených lhůt zaměstnavateli z oblasti zaměstnanosti, přidělování práce zaměstnancům se zdravotním postižením, pracujícím mimo pracoviště zaměstnavatele, na které ÚP ČR poskytoval příspěvek a zejména nelegální práci. K naplnění cílů tohoto hlavního úkolu oblastními inspektoráty práce využívali především personálních kapacit inspektorů zapojených do projektu OP LZZ Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR. Inspekce práce v roce 2012 v menším rozsahu kontrolovala plnění zaměstnávání povinného podílu OZP u těch zaměstnavatelů, kteří zaměstnávali 25 a více zaměstnanců. Kontrolní činnost byla zaměřena v souladu se zákonem o zaměstnanosti na plnění vztahující se k roku 2011, kdy podmínky pro dodržení povinnosti cestou náhradního plnění byly volnější. Změna zákona o zaměstnanosti od podmínky zpřísnila a omezila výši poskytovaného plnění za jednoho poskytovatele. Kontrola dodržování některých ustanovení ZoZ za rok 2012 může inspekce práce kontrolovat až v roce Cíl úkolu: Cílem úkolu je ověřit, zda zaměstnavatelé, kteří plní povinnost zaměstnávat OZP formou náhradního, tuto povinnost dodržují v souladu se zákonem o zaměstnanosti. Současně zdali poskytovatelé náhradního plnění nepřekračují maximální finanční částku, kterou mohou žadatelům v jednom roce poskytnout. I v roce 2013 se kontrolní činnost inspekce práce zaměří na odhalování zneužívání poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a používání nemorálních praktik při zaměstnávání těchto osob. Kontroly Oblastního inspektorátu práce v dalších oblastech by měly přispět k dodržování povinností stanovených zákonem o zaměstnanosti a zákonem o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. S ohledem na počet zveřejňovaných inzerátů s diskriminačním obsahem se orgány inspekce práce také zaměří na kontrolní činnost i v této oblasti. Zadání úkolu: Při plánování a organizaci kontrol v oblasti zaměstnanosti bude Oblastní inspektorát práce úzce spolupracovat především s Krajskými pobočkami ÚP ČR a čerpat informace z vlastní poradenské činnosti. Při kontrolách souvisejících se zaměstnáváním OZP se rovněž zaměří na poskytovatele případného náhradního plnění a při těchto bude spolupracovat s inspektory koordinátory (OZP Třinec) projektu OP LZZ Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR. V oblasti kontrol na možnou diskriminaci před vstupem do zaměstnání se Oblastní inspektorát

14 práce zaměří nejen na elektronické pracovní servery, ale i na regionální tisk, kde budou průběžně sledovat pracovní inzeráty. Předmět kontroly: Kontroly inspektorátů práce se zaměří zejména na to, zda zaměstnavatel: - jako účastník právních vztahů neporušuje zákaz diskriminace a právo na rovné zacházení vůči fyzickým osobám při uplatňování práva na zaměstnání ( 4, 12), - neporušuje při zprostředkování zaměstnání zákon o zaměstnanosti jiným způsobem nebo dobré mravy ( 58, 58a), - přiděluje práci svým zaměstnancům, kteří nemají sjednané místo výkonu práce pracoviště zaměstnavatele a na které je mu poskytován příspěvek na podporu zaměstnávání OZP a v jakém rozsahu, - vede evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením nebo evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením ( 80), - plní povinnost zaměstnat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu ( 81), - neodebírali náhradní plnění od poskytovatelů, kteří překročili maximální možný objem plnění ( 81), - plní stanovenou oznamovací povinnost, - vede stanovenou evidenci, - ve stanovené lhůtě písemně vykázal dlužné mzdové nároky zaměstnanců pro účely zákona 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně dalších zákonů. Instruktáž: Ukončení kontrol: Informace OIP na SÚIP: Zpracování návrhu závěrečné zprávy SÚIP: Termín do:

15 Kontrola nelegálního zaměstnávání občanů ČR a cizinců Gestor: OIP odbor 8.71, Garant: Staněk Václav, Mgr., Kajsrlíková Iva, Ing. 8.71, 8.72 Zdůvodnění: ČR díky nelegální práci ročně přichází na daních, povinných odvodech a výplatě různých typů sociálních dávek až o několik miliard Kč. Šedá ekonomika rovněž prohlubuje sociální vyloučení skupiny dlouhodobě nezaměstnaných, neboť významnou část nelegálních zaměstnanců tvoří dlouhodobě nezaměstnaní (z průzkumů rovněž vyplývá, že ochota nezaměstnaných přijmout nelegální práci je pořád vcelku vysoká). Dalším negativem, mimo finanční ztráty, je nelegální zaměstnávání cizinců, které s sebou přináší pro ČR také bezpečnostní rizika. Legislativní změnou zákona o zaměstnanosti byly převedeny na Státní úřad inspekce práce od roku 2012 mimo jiné i kontrolní kompetence spojené s kontrolou nelegálního zaměstnávání. Změna znamenala především zpřesnění právní úpravy a zpřísnění postihů za výkon nelegální práce. Na tyto legislativní změny navazuje projekt OP LZZ Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR, v rámci kterého se kontroly nelegální práce realizují. V boji s nelegálním zaměstnáváním dále pomáhá Projekt Docházka nezaměstnaných (DONEZ) realizovaný ÚP ČR. Týmy inspektorů specializované na kontrolu nelegálního zaměstnávání, které byly zřízeny pro každý ze 14 krajů ČR, provedly v roce 2012 několik desítek tisíc kontrol u zaměstnavatelů, u nichž bylo podezření na výkon nelegální práce. Zjištění z těchto kontrol potvrdila očekávání v souvislosti s odhalováním nelegální práce (zjištěno bylo několik tisíc nelegálně pracujících), rovněž bylo naplněno očekávání, že realizací projektu dojde k systémovému sjednocení kontrolní činnosti a ke zvýšení efektivnosti prováděných kontrol. Cíl úkolu: Realizací projektu zavést nové postupy do provádění komplexních kontrol směřující k potírání nelegálního zaměstnávání. Realizovat kontroly zaměstnavatele v krátkém časovém úseku i z pohledu několika kontrolních subjektů a tím preventivně působit na trhu práce. Ve svém důsledku tak napomoci ke snížení daňových úniků a ke vzrůstu počtu pracovních míst na otevřeném trhu respektive omezit vykořisťování zahraničních občanů, zejména ze zemí mimo EU. Cílem je rovněž rozšířit povědomí kontrolovaných osob a osob vykonávajících pro ně práci o nelegální práci a jejich důsledcích. Zadání úkolu: Oblastní inspektorát práce provede kontroly zaměstnavatelů, u nichž je podezření na možnost nelegální práce, přičemž bude spolupracovat i s dalšími orgány státní správy (ČSSZ, ÚP ČR, Policie ČR, Celní správa, zdravotní pojišťovny, živnostenské úřady). Při výběru konkrétních subjektů pro kontrolu bude OIP vycházet ze všech dostupných informací (z poradenství, z kontrolní činnosti IP, z podnětů a informací od jiných institucí). Při provádění kontrol naváže inspektorát práce na zkušenosti z provedených kontrol v roce V případě zjištění nelegální práce bude o této skutečnosti informovat další kontrolní orgány (pokud nebudou účastni kontroly), např. ÚP ČR, živnostenské úřady, finanční úřady, ČSSZ, cizineckou policii apod.

16 Předmět kontroly: - existence pracovněprávního vztahu při výkonu závislé práce, - výkon práce cizince na základě povolení k zaměstnání, je-li požadováno, - výkon práce cizince na základě povolení k pobytu, je-li požadováno, - obsah pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud existují, - základní ustanovení zákoníku práce na úseku pracovního poměru, pracovní doby, odměňování a BOZP. Instruktáž: Ukončení kontrol: Informace OIP na SÚIP: Zpracování návrhu závěrečné zprávy SÚIP: Termín do:

17 Kontroly dodržování pracovněprávních předpisů na úseku agenturního zaměstnávání a vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb v členských zemích EU Gestor: OIP odbor Garant: Klaudová Eva, Ing Zdůvodnění: Počet podnikatelských subjektů, které mají vydáno ÚP ČR povolení ke zprostředkování zaměstnání a přidělování k výkonu práce u uživatele, v posledním období klesá. Kromě zpřísnění podmínek pro udělení povolení je i skutečnost, že zaměstnavatelé poskytující své zaměstnance uživateli obchází standardní způsoby agenturního zaměstnávání a využívají k tomu obchodních vztahů. Přidělování zaměstnanců k výkonu práce probíhá podle současných zkušeností inspektorů stále častěji prostřednictvím obchodních smluv mezi poskytovateli zakázky (skrytými agenturami práce) a příjemci zakázky (skrytými uživateli). Tyto praktiky jsou používány jak agenturami práce s povolením ke zprostředkování zaměstnání, tak ostatními zaměstnavateli bez tohoto povolení. Pro zaměstnavatele je to evidentně výhodnější vztah, protože nemusí dodržovat ustanovení 307 a, 308 a 309 zákoníku práce včetně příslušných ustanovení zákona o zaměstnanosti. Orgány inspekce práce považují tento trend za znepokojující a jsou názoru, že skryté agenturní zaměstnávání se svými typickými znaky není v souladu se současnou právní úpravou. Proto se chce v roce 2013 tento každoročně se opakující hlavní úkol zaměřit směrem k dodržování předpisů na úseku agenturního zaměstnávání podle pracovněprávních předpisů, omezit využívání obchodních smluv v této oblasti a přispět k zajištění práv zaměstnanců těchto zaměstnavatelů. Zároveň budou nadále s kontrolami agentur prováděny kontroly u uživatelů. V souvislosti s probíhající revizí směrnice 96/71/ES k vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a jejím prosazováním budou v rámci tohoto hlavního úkolu oblastní inspektoráty práce provádět kontroly vysílaných pracovníků z České republiky i do České republiky. Cíl úkolu: Opakovanými kontrolami na úseku agenturního zaměstnávání zamezit obcházení pracovněprávních předpisů, v jehož důsledku může docházet ke krácení práv zaměstnanců při nerovném přístupu a nerovných pracovních a mzdových podmínkách u zaměstnavatelů, ke kterým jsou agenturní zaměstnanci přidělováni. Zadání úkolu: Oblastní inspektorát práce provede kontroly agentur práce a zároveň kontroly uživatelů u těch agentur práce, které mají povolení k zaměstnání. Kontroly rovněž zaměří na zaměstnavatele, u kterých je podezření na tzv. skryté agenturní zaměstnávání bez plnění povinností podle pracovněprávních předpisů. Při výběru kontrolovaných osob bude inspektorát vycházet především z podnětů ke kontrole, z informací poskytnutých ÚP ČR a na základě podnětů jiných kontrolních orgánů. Kontroly se primárně zaměří na ty agentury, u kterých doposud kontrola nebyla provedena. Současně se kontroly zaměří na provádění následné kontroly u těch zaměstnavatelů, kde již bylo zjištěno porušování zákona na úseku agenturního zaměstnávání. Výběr kontrolovaných osob na úseku vysílání pracovníků bude oblastní inspektorát práce

18 konzultovat s místně příslušnými úřady práce a se SÚIP. Předmět kontroly: - vznik, změny a skončení pracovního poměru, dohody mimo pracovní poměr, - pracovní doba, doba odpočinku, práce přesčas, práce v sobotu a v neděli, - odměňování, náhrady mzdy nebo platu, cestovní náhrady, - podmínky zaměstnanců přidělených k výkonu práce u uživatelů, rovné zacházení, - dodržování ustanovení o BOZP, - kontrola povinného pojištění proti úpadku, - kontrola dodržování podmínek činnosti agentury práce podle povolení o zprostředkování, - ochrana osobních práv zaměstnanců, - kontrola sdíleného zprostředkování a odměn agenturám za umístěné uchazeče. Termín do: Instruktáž: Ukončení kontrol: Informace OIP na SÚIP: Zpracování návrhu závěrečné zprávy SÚIP:

19 Bezpečnost práce ve stavebnictví Gestor: OIP - odbor Garant: Dobřický Horymír, Ing Zdůvodnění: Staveniště zůstává jedním z nejrizikovějších pracovišť, na kterém se potkáváme s pracovními činnostmi, které obsahují rizika z mnoha odvětví. K tomu přispívá i různá zkušenost a kvalita zhotovitelů staveb. V posledních letech dochází k nejvyššímu počtu smrtelných pracovních úrazů a úrazů vyžadujících hospitalizaci delší než 5 dnů, při pracích ve výškách, při kterých je zdrojem úrazu pád z výšky, nebo do hloubky, propadnutí střešní krytinou nebo sesutí z volného okraje. Smrtelné pracovní úrazy při pádu z výšky představovaly v roce % všech smrtelných pracovních úrazů ve stavebnictví. Na druhém místě ve stavebnictví vykazují nejvyšší úrazovost zemní práce (práce v nezajištěných výkopech) a vysokou úrazovost vykazuje manipulace s materiálem na staveništi i montážní práce (práce neprováděné v souladu s bezpečnostními požadavky). Úkol bude zaměřen průřezově na všechny činnosti na staveništi. Cíl úkolu: Kontrolou dodržování povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích se zaměřením na bezpečný způsob prováděné práce působit na celkové snižování počtu pracovních úrazů na staveništích. Zadání úkolu: Kontroly budou zaměřeny zvláště na zajišťování bezpečnosti práce při pracích ve výškách, při zemních pracích, při manipulaci s materiálem na staveništi a při montážních pracích, včetně všech ostatních souvisejících činností. Kontroly budou provedeny u: 1. malých a středních subjektů, zejména pak u subjektů, kde byly při minulých kontrolách zjištěny nedostatky, včetně kontrol OSVČ, 2. subjektů se zvýšenou úrazovostí, 3. hlavních dodavatelů a dalších významných dodavatelských subjektů velkých investičních celků a u subjektů vybraných na základě zaslaných oznámení o zahájení prací s přihlédnutím k pracím a činnostem se zvýšeným ohrožením života a zdraví, které na staveništi budou prováděny, 4. subjektů, u kterých nebyla kontrola dlouhodobě provedena. Každý inspektor OIP se zaměřením na stavebnictví provede kontroly u nejméně 20 subjektů. Předmět kontroly: - zda se při práci více zhotovitelů na jednom staveništi tyto subjekty vzájemně informují o rizicích vyplývajících z jejich činnosti a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, v případech, kdy není ustanoven koordinátor BOZP na staveništi, - zda zaměstnavatel vede dokumentaci o úrazech a vyhotovuje o nich záznamy, - zda zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům bezplatně podle vlastního seznamu osobní ochranné pracovní prostředky na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce,

20 - zda zaměstnavatel chrání zaměstnance proti pádu z výšky kolektivním zajištěním (ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, záchytné lešení, záchytné sítě), - v případě, že zaměstnanci nejsou chráněni proti pádu kolektivním zajištěním, mají zaměstnavatelem přiděleny proti pádu OOPP, které jsou pro danou činnost vhodné, - zda je určeno místo ukotvení a OOPP jsou pravidelně kontrolovány, - zda stavba, pracoviště nebo zařízení staveniště je zabezpečeno proti vstupu nepovolaných fyzických osob, - zda technické konstrukce, kterými jsou zaměstnanci chráněni proti pádu, propadnutí střešní krytinou nebo sklouznutí ze střechy, odpovídají svým provedením bezpečnostním požadavkům, - zda je předepsaným (vhodným) způsobem zajištěn prostor pod a okolo přepravovaného břemene a pod prací ve výškách, - zda výkopové práce a stěny výkopů jsou bezpečně zajištěny a zda jsou provedeny bezpečné výstupy a sestupy, - zda zaměstnavatel seznámil obsluhu stavebních strojů s místními provozními a pracovními podmínkami, které mají vliv na bezpečnost práce a zda obsluha stroj ovládá v souladu s návodem výrobce, - zda provoz staveništních rozvaděčů a pohyblivých přípojů je prováděn v souladu s bezpečnostními předpisy. Instruktáž: Ukončení kontrol: Informace OIP na SÚIP: Zpracování návrhu závěrečné zprávy SÚIP: Termín do:

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Vzhledem k tomu, že zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I 2009 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Česká pošta, s.p. Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 jejímž jménem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ostrava Listopad 2010 Zpracovala: Ing. Lucie Kalvarová, Ph.D. ZÁKON číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990,

Více

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČOI Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Praha 2012 2 Úvodní slovo ústředního ředitele České obchodní inspekce Při hodnocení uplynulého roku musím konstatovat, že byl velmi náročný. Úkoly, které

Více

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Ergonomie pracovních míst

Ergonomie pracovních míst Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením Petr Skřehot a kolektiv Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením 1. ÚVOD V České

Více

Bezpečnost a hygiena práce z pohledu práva

Bezpečnost a hygiena práce z pohledu práva Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Bezpečnost a hygiena práce z pohledu práva Bakalářská práce Autor: Alois Pindjak Bankovnictví, Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce:

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011 ČD Cargo, a.s. Odborové sdruţení ţelezničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie ţelezničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace ţelezničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů sluţeb

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více