Komunikační kampaně o bezpečnosti provozu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikační kampaně o bezpečnosti provozu"

Transkript

1 Komunikační kampaně o bezpečnosti provozu Návod na vytváření, realizaci a hodnocení (zkrácená verze) Campaigns and Awareness-Raising Strategies in Traffic Safety ON THE MOVE Za bezpečnější provoz na evropských silnicích

2 Tato zpráva byla vytvořena konsorciem CAST pro projekt spolufinancovaný Evropskou komisí. Zpráva představuje stanoviska konsorcia ke komunikačním kampaním o bezpečnosti provozu. Tato stanoviska nebyla přijata ani žádným způsobem schválena Komisí a nemělo by se na ně spoléhat jako na prohlášení o stanoviscích Komise. Evropská komise nezaručuje přesnost dat uvedených v této zprávě, ani nepřijímá odpovědnost za jejich použití. Autoři: Patricia Delhomme, Werner De Dobbeleer, Sonja Forward, Anabela Simões, Giannis Adamos, Alain Areal, Julien Chappé, Chloe Eyssartier, Peter Loukopoulos, Teti Nathanail, Suzanne Nordbakke, Heiko Peters, Ross Phillips, Maria Pinto, Marie-Frédérique Ranucci, Gian Marco Sardi, Jose Trigoso, Truls Vaa, Knut Veisten, Esther Walter. Koordinátor projektu: Ankatrien Boulanger Belgian Road Safety Institute tel.: web: Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2010 ISBN doi: /59913 Evropská unie, 2010 Kopírování je povoleno pouze se souhlasem autora. (úplná verze) Belgický ústav bezpečnosti silničního provozu (IBSR-BIVV), 2009 Printed in Belgium

3 Příručky pro navrhování, provádění a vyhodnocování komunikačních kampaní pro bezpečnost silničního provozu Předmluva Tato příručka je zkrácenou verzí Příručky CAST pro navrhování, provádění a vyhodnocování komunikačních kampaní pro bezpečnost silničního provozu (1). O projektu CAST Projekt Kampaně a strategie pro zvyšování povědomí o bezpečnosti v dopravě (Campaigns and Awareness-Raising Strategies in Traffic Safety (CAST)) je cíleným výzkumným projektem, který je podporován Evropskou komisí. Byl vytvořen s cílem uspokojit požadavek Komise na zvýšení bezpečnosti v dopravě pomocí účinnějších kampaní pro bezpečnost silničního provozu. Projekt CAST, který probíhal od roku 2006 do roku 2009, se zaměřil na rozvoj tří nástrojů, jež mají poskytnout praktickou pomoc osobám, které provádějí kampaně. Spolu tyto nástroje poskytují jednoznačné pokyny pro navrhování a vyhodnocování kampaní pro bezpečnost silničního provozu. Těmito nástroji jsou: > > příručka pro navrhování, provádění a vyhodnocování komunikačních kampaní pro bezpečnost silničního provozu (1) ; > > hodnotící nástroj (2), který má uživatelům pomoci při hodnocení účinností kampaně; a > > nástroj pro podávání zpráv (3), který poskytuje jednoznačné pokyny k vyhotovení úplné a standardizované zprávy o kampani (*). 3 Projekt CAST provádělo konsorcium 19 partnerů a koordinoval jej Belgický institut pro bezpečnost silničního provozu (IBSR- BIVV). Projekt zahrnoval všechny hlavní evropské organizace, které mají dovednosti a zkušenosti v oblasti kampaní pro bezpečnost silničního provozu, a jako takový spojuje odborné znalosti z celé EU. Více informací o projektu CAST je k dispozici na internetových stránkách CAST na adrese (*) Další informace o nástrojích CAST jsou uvedeny na konci brožury.

4 Úvod 4 Proč jsme vypracovali příručku o kampaních pro bezpečnost silničního provozu? Vlády a orgány na různých úrovních investují hodně peněz a úsilí do změny chování účastníků silničního provozu. Kampaně pro bezpečnost silničního provozu jsou mnohými uznávány jako jeden z nejdůležitějších způsobů, jak účastníky silničního provozu přesvědčit, aby si osvojili bezpečné chování. Spolu s vymáháním dodržování předpisů a silničním stavitelstvím jsou důležitým nástrojem, jehož využití zvažují subjekty, které se starají o bezpečnost na silnicích. Kolik toho však skutečně víme o kampaních pro bezpečnost silničního provozu kromě zvláštních vnitrostátních charakteristik? Můžeme skutečně říci, že byly úspěšné, není-li poměrně běžné náležité vyhodnocení kampaní? Bez přesného vyhodnocení a podání zpráv je velmi obtížné vyvodit ponaučení, které nám pomůže navrhnout lepší kampaně v budoucnu. Náležité vyhodnocení nám může rovněž říci, zda má smysl investovat do kampaní, což může ovlivnit budoucí možnosti financování. Cílem příručky (1) vypracované v rámci projektu CAST je poskytnout subjektům, které provádějí kampaně, podrobný a praktický nástroj pro navrhování, provádění a vyhodnocování kampaní pro bezpečnost silničního provozu. Praktická doporučení vycházejí nejen z pohovorů s lidmi z praxe, reklamními agenturami a výzkumnými pracovníky v Evropě i jinde, nýbrž rovněž z přezkumu literatury a našich vlastních zkušeností. Pokud je nám známo, existuje jen velmi málo příruček o kampaních pro bezpečnost silničního provozu, a vůbec žádné zkrácené verze. Stručné informace o osvědčených postupech týkajících se navrhování, provádění a vyhodnocování kampaní pro bezpečnost silničního provozu jsou proto ojedinělé. Je tudíž skutečně zapotřebí příručka, která subjektům podílejícím se na kampaních pro bezpečnost silničního provozu pomůže zvýšit účinnost budoucích kampaní, jež budou provádět. Domníváme se, že budoucí kampaně pro bezpečnost silničního provozu mohou mít prospěch z uplatňování poznatků odvozených z výzkumu. Z popisných studií a metaanalýz například vyplývá, že kampaně jsou s větší pravděpodobností úspěšné, zabývají-li se pouze jedním patřičně vymezeným tématem a zvolí-li konkrétní cílovou skupinu. Mimoto je důležité, aby byla kampaň založena na rozsáhlém výzkumu a příslušných teoretických modelech, které nejenže pomohou určit hlavní známky problémového chování, nýbrž rovněž navrhnout sdělení kampaně. K začlenění těchto prvků do širší strategie k ovlivnění chování účastníků silničního provozu je nutno použít rámec sociálního marketingu. Důležitým požadavkem je, aby lidé z praxe, výzkumní pracovníci a osoby s rozhodovací pravomocí úzce spolupracovali, aby byla kampaň úspěšná. A je velmi prospěšné, pokud každý z těchto účastníků může posoudit hlediska ostatních účastníků. Bez ohledu na to, zda jsou účinky kampaně pozitivní nebo negativní, měly by být sdíleny s velkým počtem osob prostřednictvím závěrečné zprávy. Systematické informování o minulých kampaních může poskytnout cenné informace pro budoucí iniciativy. Využití popisných přezkumů a metaanalýz poskytujících informace o několika souvisejících studiích může mimoto pomoci při určování hlavních prvků, které budou pravděpodobně tvořit základ budoucího úspěchu.

5 Příručky pro navrhování, provádění a vyhodnocování komunikačních kampaní pro bezpečnost silničního provozu Na jaký typ kampaně se zaměřujeme? Nezaměřujeme se výhradně na kampaně v hromadných sdělovacích prostředcích. Na základě předchozích definic jsou kampaně pro bezpečnost silničního provozu konsorciem CAST vymezeny jako úspěšné pokusy informovat, přesvědčit nebo motivovat lidi s cílem změnit jejich přesvědčení a/nebo chování v zájmu zvýšení bezpečnosti silničního provozu, a to celkově nebo u konkrétní, náležitě vymezené velké cílové skupiny, obvykle v určité stanovené době pomocí organizovaných komunikačních činností, které zahrnují zvláštní mediální kanály, často ve spojení s interpersonální podporou a/nebo jinými podpůrnými činnostmi, jako je vymáhání dodržování předpisů, vzdělávání, právní předpisy, zvýšení osobní angažovanosti, odměny atd.. Ve skutečnosti mají komunikační kampaně o bezpečnosti silničního provozu pět hlavních cílů: 1) informovat o nových nebo pozměněných právních předpisech; 2) zlepšit znalosti a/nebo zvýšit povědomí o nových systémech ve vozidlech, rizicích atd. a odpovídajícím preventivním chování; 3) změnit základní činitele, o nichž je známo, že ovlivňují chování účastníků silničního provozu; 4) změnit problematické chování nebo udržet chování, které je uvědomělé z hlediska bezpečnosti; 5) snížit četnost a závažnost dopravních nehod. Z pragmatického hlediska by bylo možno připojit šestý cíl, ačkoliv tento se často považuje za samozřejmý, a to: 6) informovat účastníky silničního provozu, že orgány určily rizikové chování v silničním provozu a jako prioritu stanovily snížení těchto rizik. Takto může kampaň pro bezpečnost silničního provozu podporovat politiku orgánů v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Šest základních kroků, které vás provedou procesem Výchozím bodem každého zásahu, jehož cílem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu, je obvykle určení problému. Často to lze učinit přezkoumáním dostupných statistických údajů (např. dopravní nehody, dopravní přestupky). Poté je nutno problém dále analyzovat s cílem rozhodnout, zda může komunikační kampaň pro bezpečnost silničního provozu pomoci řešit konkrétní zjištěný problém. Pokud rozhodnete, že ano, pak zvažte, zda bude k dosažení požadované změny postačovat samotná komunikační kampaň, nebo zda ji bude nutno podpořit a spojit s jinými činnostmi. I v případě, že dospějete k závěru, že by komunikační kampaň pro bezpečnost silničního provozu pomohla vyřešit problém, nebo přinejmenším zajistit jeho částečné řešení, nemusíte mít dosud jistotu, jak postupovat. Možná se obáváte, že úkol bude příliš obtížný buďte však ujištěni, že pravděpodobně máte více znalostí a know-how, než si myslíte. Rovněž zjistíte, že máte po ruce pomoc, ať už ze strany kolegů nebo ostatních partnerů v týmu kampaně. 5

6 Kampaně a strategie pro zvyšování povědomí o bezpečnosti v dopravě Schéma č. 1: Kroky při navrhování, provádění a vyhodnocení komunikační kampaně pro bezpečnost silničního provozu 6 Můžete sledovat šest základních kroků, které vás provedou procesem navržení, provádění a vyhodnocení vaší kampaně pro bezpečnost silničního provozu (viz schéma č. 1). Zajistí, aby byly vaše poznatky aktuální, ušetří váš čas a peníze a zajistí organizaci. Pro srozumitelnost jsou kroky uvedeny ve stanoveném pořadí. Měli byste si však být vědomi toho, že jsou vzájemně závislé a nemusí být nutně nejlepší provést je v přesném pořadí, v němž jsou uvedeny. Komunikační kampaň pro bezpečnost silničního provozu by se měla ve skutečnosti řídit hlavními rozhodnutími o všem, od celkového cíle ke specifickým cílům a od strategie po zahájení závěrečného vyhodnocení. Účelná rozhodnutí a optimální práce v jedné fázi obvykle vyžadují vstup z činností v předchozí fázi. V některých případech však může platit i opak. To znamená, že určitý krok je možno revidovat a v případě potřeby dále rozvinout. Jakmile je provedeno těchto šest kroků, cyklus je dokončen. Závěry, které jste vyvodili z kampaně, a její vyhodnocení vám poskytnou potřebné informace pro příští cyklus kampaně. Níže uvedené oddíly rozvádějí každý krok do stručných dílčích kroků, které doporučujeme při plánování a provádění kampaně. 1 Začínáme 2 Analýza situace 3 Navržení kampaně a vyhodnocení 4 Vyhodnocení předchozí situace a provedení kampaně 5 Dokončení vyhodnocení a vyvození závěrů 6 Vyhotovení závěrečné zprávy

7 Krok č. 1 Začínáme Před navržením kampaně budete muset shromáždit podkladové informace týkající se problému. Bude nutné získat údaje o možných činitelích, které přispívají k tomuto problému, kategoriích účastníků silničního provozu, jichž se to týká, a souvislostech, při nichž se problém objevuje. Poté musíte vyhledat partnery kampaně a zúčastněné strany, jež budou moci podpořit vaši kampaň a/nebo být součástí týmu kampaně. 1 Určení a vymezení problému V zájmu určení problému byste měli využít údaje o dopravních nehodách, dopravních přestupcích, zaznamenaném chování a aktuálních záležitostech. 2 Analýza souvislostí Analýza obecných a konkrétních souvislostí, při nichž se problém objevuje, ukáže, zda kampaň může či by měla být spojena s jinými akcemi nebo programy. 3 Nalezení partnerů a zúčastněných stran a jejich zapojení Těmi mohou být orgány veřejné správy a/nebo soukromé organizace. Jejich účast v kampani může být finanční, logistická či jiná. 4 Sestavení návrhu rozpočtu Měli byste stanovit potenciální či skutečný rozpočet kampaně, včetně nákladů na výzkum a vyhodnocení. 5 Spojit partnery kampaně na počáteční schůzce Na první schůzce byste měli stanovit obecný cíl kampaně a rovněž projednat strategii kampaně, abyste věděli, jaké jsou vaše potřeby. Na základě těchto potřeb byste měli spojit partnery kampaně s cílem určit zdroje, které již máte, a zdroje, které budete muset nalézt jinde. Měli byste vypracovat první verzi kreativního briefu, včetně všech informací, které byly až dosud shromážděny. Kreativní brief bude sloužit jako hlavní referenční dokument kampaně a bude aktualizován v průběhu celého procesu kampaně. 6 Výzva k předložení nabídek a vytvoření týmu kampaně Tým kampaně by měl zahrnovat osoby z organizace iniciátora kampaně, partnery kampaně a případně externí agentury a prodejce najaté na základě výzvy k předložení nabídek. K uchazečům mohou patřit reklamní a produkční agentury, agentury pro nákup médií, agentury pro styk s veřejností a výzkumné pracovníky. Účast externích výzkumných pracovníků může nebo nemusí být zapotřebí podle toho, zda má organizace iniciátora kampaně k dispozici vnitropodnikové oddělení výzkumu. Doporučuje se však, aby vyhodnocení provedla externí strana, jelikož zásadní význam má zachování objektivity. 7

8 Kampaně a strategie pro zvyšování povědomí o bezpečnosti v dopravě Krok č. 2 Analýza situace 8 Jakmile jste dokončili krok č. 1, můžete začít analyzovat situaci podrobněji (**). V této fázi byste měli provést hloubkovou analýzu problému, jeho možných řešení a cílové skupiny. To vám umožní stanovit specifické cíle kampaně, pomůže navrhnout její sdělení a připravit vyhodnocení kampaně. 1 důkladná analýza problému a možných řešení Měli byste provést analýzu problému a vyhledat dostupné informace ze čtyř zdrojů: > > kvalitativní a kvantitativní studie, které podrobně analyzují problémové chování; > > výzkum na teoretických modelech k objasnění motivů, na nichž je chování založeno; > > minulé kampaně a jiné akce; > > marketingové studie o cílové skupině. Poté spojte dostupné informace o problémovém chování a jeho řešení. Stávající údaje nebudou často dostatečné, přinejmenším co se týká konkrétní cílové skupiny. V tomto případě je nutný další výzkum. 2 rozhodnutí o případné segmentaci cílové skupiny Určete, zda je nutno cílovou skupinu segmentovat, či nikoli. Často je segmentace cílové skupiny nejlepším řešením, aby bylo možno zabývat se odlišnými potřebami a charakteristikami zvláštních podskupin (životní styl, kultura atd.). Jakmile jste vymezili podskupiny, vyhodnoťte je a vyberte jednu či více podskupin, na něž se kampaň může zaměřit. Pro nejzřejmější cílovou skupinu skupinu, jejíž chování je nutno změnit nejvíce (hlavní cílová skupina) může být rovněž užitečné pokusit se oslovit sekundární cílovou skupinu, která by mohla ovlivnit hlavní cílovou skupinu. Poté musíte určit, jak na základě získaných informací oslovit cílovou skupinu (skupiny) a její zvláštní podskupiny. 3 Určení, jak jednat s ohledem na hlavní motivaci a jak oslovit cílovou skupinu Zjistěte, jaké činitele přispívají k zjištěnému problémovému chování. Nejprve se zeptejte, zda je chování úmyslné, či nikoli. Dále je důležité pochopit příčiny nebezpečného chování. V některých případech nebudou tyto informace dostupné, takže budou nezbytné dodatečné studie. Další práce bude zejména zapotřebí, platí-li jedno z níže uvedeného: > > máte obsáhlé informace o hlavních známkách problémového a/nebo bezpečného chování, chcete však zjistit, co má v cílové skupině největší váhu; > > získali jste pouze určité informace a víte, že některé prvky dosud chybí; nebo > > nemáte žádné informace o hlavních známkách. Na základě výsledků těchto studií můžete zvolit vhodný teoretický model, na němž založíte svou strategii kampaně. Může se jednat o zavedený teoretický model, nebo o model, který sestavíte sami. Model by měl každopádně obsahovat hlavní určující činitele chování u konkrétní cílové skupiny. 4 Stanovení specifických cílů kampaně Tento dílčí krok spočívá v rozložení obecného cíle kampaně na specifické cíle, a to: > > hlavní cíle: stanovte, jaké chování si má cílová skupina osvojit, aby bylo dosaženo obecného cíle kampaně; > > vedlejší cíle: určete ostatní činitele, které mohou přispět k dosažení hlavních cílů, například znalosti, postoje a normy. 5 Získání informací z vyhodnocení minulých kampaní a jiných akcí Musíte zvolit metodiku hodnocení odpovídající jednotlivým specifickým cílům, které jste stanovili. V tomto případě může být velmi užitečné použít informace pocházející z odpovídajícího výzkumu, který se uskutečnil v minulosti. (**) Při získávání informací vám může pomoci řada mezinárodních databází o kampaních pro zvyšování povědomí o bezpečnosti v dopravě (např. Evropské středisko pro sledování bezpečnosti silničního provozu RoadSafetyWeb

9 Příručky pro navrhování, provádění a vyhodnocování komunikačních kampaní pro bezpečnost silničního provozu Krok č. 3 Navržení kampaně a vyhodnocení V předchozích dvou krocích byly shromážděny a analyzovány údaje s cílem lépe vymezit problémové chování a cílovou skupinu; byly stanoveny specifické cíle kampaně a byla navržena metoda vyhodnocení kampaně. Nyní je čas začít navrhovat samotnou kampaň případně společně s jinými akcemi nebo programy a začít plánovat její vyhodnocení. V tomto kroku musíte odpovědět na tyto otázky: Co bychom měli udělat? Jak bychom to měli udělat? a Jak zjistíme, zda kampaň funguje, či nikoli? 1 Vypracování strategie kampaně Strategie kampaně by měla být založena na specifických cílech, které stanoví, jak dosáhnout obecného cíle kampaně operativnějším způsobem. Strategie kampaně určí, jak ovlivníte cílovou skupinu s cílem změnit nebo vštípit poznatky, přesvědčení a/nebo chování, a bude založena na teoretických modelech. > > Vymezte strategii. To zahrnuje druh kampaně (komunikační kampaň, kombinovaná kampaň, integrovaná kampaň) a její rozsah (místní, regionální a/nebo celostátní) v závislosti na oblastech, v nichž se objevuje problém, a rovněž na cílové skupině a na možnostech jejího oslovení. Měli byste rovněž prostudovat minulé kampaně a akce, abyste získali vodítko pro vypracování strategie. Jakmile je stanovena strategie kampaně, je nutno aktualizovat kreativní brief připojením nových prvků. > > Vypracujte obsah sdělení. To zahrnuje kontext, strukturu a styl sdělení, jak je nastíněno v kreativním briefu. Znamená to stanovení jednoznačného postupu a diskuse s reklamní agenturou a iniciátorem kampaně. Sdělení by mělo být co nejkonkrétnější a nejsrozumitelnější. Měli byste využít strategii sociálního marketingu a uvážit specifické cíle kampaně; charakteristiky problémového chování a odpovídajícího bezpečného chování; hlavní známky problémového chování u cílové skupiny (četnost a místo); vnímané přínosy a náklady osvojení bezpečného chování; místo a čas, kdy by mělo dojít k osvojení bezpečného chování; charakteristiky cílové skupiny, environmentální činitele a charakteristiky zasílatele sdělení. Při vypracování obsahu sdělení a prováděcí strategie lze použít kvalitativní studie, například individuální pohovory, pracovní skupiny nebo kreativní burzy nápadů. > > Vyberte identifikátory kampaně. Jedná se o vizuální nebo zvukové prvky, které zajišťují soudržnost kampaně nebo souboru kampaní; zajišťují rovněž identitu kampaně a uvádějí organizace, které se na kampani podílejí. Jako identifikátory kampaně lze využít propagátory, loga, maskoty a značky. > > Vyberte sdělovací prostředky a stanovte mediální plán. Mediální plán je nutno vypracovat podle rozpočtu kampaně, načasování a délky kampaně, reklamních sazeb u jednotlivých sdělovacích prostředků (tisk, rozhlasový pořad atd.), demografických statistik pokrytí a příležitostí (časů a míst, kde lze cílovou skupinu nejsnáze oslovit). > > Vypracujte a předběžně otestujte sdělení a slogany v celém kontextu. Testování sdělení vám řekne více o silných stránkách a nedostatcích sdělení a o tom, zda je schopno oslovit vybranou cílovou skupinu. Mohou být k dispozici nástroje (např. diagnostika rizikového chování), které vám pomohou zlepšit a optimalizovat sdělení před vlastním zahájením kampaně. 9

10 Kampaně a strategie pro zvyšování povědomí o bezpečnosti v dopravě 2 Navržení vyhodnocení kampaně 10 Vyhodnocení je nutno navrhnout stejně pečlivě jako samotnou kampaň. Za tímto účelem byste měli: > > Stanovit cíle hodnocení. Vyhodnocení kampaně by vám mělo umožnit přinejmenším určit, zda kampaň funguje, či nikoli, a zda je či není efektivní z hlediska nákladů. Konkrétněji by mělo rovněž určit, které aspekty kampaně fungují a které nikoli, a objevit možné příčiny. Každý z těchto cílů odpovídá jinému druhu hodnocení vyhodnocení procesu, výsledku nebo ekonomické vyhodnocení. > > Zvolit formu hodnocení a vzorek. Měli byste vybrat formu hodnocení přinejmenším s měřením předchozí a následné situace, a pokud možno použít kontrolní nebo srovnávací skupinu. Vyberte vzorek, který odpovídá harmonogramu, rozpočtu, velikosti cílové skupiny, druhu a tématu kampaně a případným podpůrným činnostem. > > Vypracovat měřítka hodnocení (údaje o dopravních nehodách, zaznamenané chování, údaje uváděné respondenty a údaje o nákladech). > > Stanovit metody a nástroje pro shromáždění údajů. Zvolte metody (kvalitativní nebo kvantitativní) a nástroje, jež jsou zapotřebí k vyhodnocení, posuďte jejich proveditelnost, čas a zdroje, které vyžadují. Důrazně se doporučuje předběžné otestování hodnotících nástrojů. Sběr údajů je nutno provést v každé fázi stejným způsobem. > > Naplánovat vyhodnocení. Stanovit hodnocení podle druhu údajů, jež mají být shromážděny.

11 Příručky pro navrhování, provádění a vyhodnocování komunikačních kampaní pro bezpečnost silničního provozu Krok č. 4 Vyhodnocení předchozí situace a provedení kampaně Před zahájením kampaně je čas na vyhodnocení předchozí situace. Předchozí situace by měla být použita jako základní měřítko pro ostatní fáze hodnocení. Musíte rovněž vyhotovit vlastní materiály pro kampaň a zahájit kampaň. Samozřejmě je nutné pečlivě sledovat pokrok kampaně v zájmu odstranění možných problémů, jež se mohou objevit v průběhu kampaně (***). 1 Vyhodnocení předchozí situace Vyhodnocení předchozí situace je nutno provést podle jeho cílů a zvolené metody hodnocení. To zahrnuje ověření nástrojů a materiálů pro hodnocení a přijetí a vyškolení tazatelů. Postup hodnocení musí být ve všech podmínkách stejný, tj. měli byste zavést stejný postup pro každou skupinu účastníků (pokusnou, kontrolní nebo srovnávací skupinu). 2 Vyhotovení materiálů pro kampaň Externí agentury, které jste najali, by měly vyhotovit materiály pro kampaň a zamluvit prostor ve sdělovacích prostředcích, aby byly připraveny na zahájení kampaně. 3 Provádění kampaně Načasování zahájení kampaně je velmi důležité, jelikož vytváří jedinečnou možnost zajistit zdarma propagaci kampaně. V případech, je-li kampaň spojena s jinými akcemi, je důležitá pečlivá koordinace všech činností, aby bylo zajištěno, že každý prvek je proveden podle plánu. To vyžaduje velmi přesnou organizaci a dobrou komunikaci mezi iniciátorem kampaně a jejími partnery a zprostředkovateli. 4 Kontrola distribuce materiálů pro kampaň a případně zpětná vazba pro předchozí kroky Prvotní zpětnou vazbu z hodnocení procesu byste měli využít k určení, zda je kampaň prováděna podle plánu a nakolik je oslovena cílová skupina. To vyžaduje důslednou koordinaci a sledování. Pokud předběžná zpětná vazba naznačuje problémy při provádění kampaně, je možné problém napravit v době, kdy kampaň dosud probíhá. Mimoto můžete projednat nápravná opatření s reklamní agenturou a/nebo agenturou pro nákup médií. V případech, kdy je kampaň doplněna jinými akcemi, bude kontrola provádění vyžadovat větší účast ze strany iniciátora a/nebo účastníků kampaně. 11 (***) Pokud jde o bližší podrobnosti o procesu hodnocení, je možno čtenáře kromě informací obsažených v příručce CAST odkázat na Hodnotící nástroj CAST (2).

12 Kampaně a strategie pro zvyšování povědomí o bezpečnosti v dopravě Krok č. 5 Dokončení hodnocení a vyvození závěrů K určení, zda byla kampaň, kterou jste zahájili, účinná, musíte dokončit hodnocení kampaně, a to srovnáním měření, která se uskutečnila před kampaní a posléze. Doporučujeme provádět měření rovněž v průběhu kampaně. Vaše analýza údajů získaných v těchto obdobích vám ukáže, zda měla kampaň nějaký účinek nebo účinky a v jakém rozsahu. Bez ohledu na to, zda existují nějaké účinky, je nutno podat zprávu o výsledcích. Vyhodnocení je nutno provést nezávisle a nemělo by podléhat jakékoli předpojatosti nebo vlivu. Hodnotící komise by měla zajistit objektivitu hodnocení, ačkoli nestrannost nelze nikdy zaručit s naprostou jistotou. 2 Zpracování a analýza údajů z hodnocení Měli byste porovnat údaje získané v období před kampaní s údaji získanými během kampaně a/nebo v následném období. Toto srovnání vám umožní určit, zda kampaň dosáhla předem stanovených hlavních a vedlejších cílů. 3 Shromáždění údajů o nákladech a nákladové efektivnosti Po dokončení všech hodnocení je nutno shromáždit a analyzovat informace o nákladech kampaně a její nákladové efektivnosti Provedení zvolené metody hodnocení pro období během kampaně a/nebo po jejím skončení Podle délky kampaně a druhu údajů, jež mají být získány, jste již stanovili: > > aobdobí během kampaně, včetně časového intervalu mezi zahájením kampaně a začátkem hodnocení; > > bobdobí po skončení kampaně, včetně časového intervalu mezi skončením kampaně a začátkem prvního následného období a popřípadě mezi dvěma následnými obdobími. Je-li druh údajů, které mají být získány, stejný v průběhu všech tří období hodnocení, musí být podmínky sběru dat a nástroje ve všech fázích rovněž totožné. 4 Vyvození jednoznačných závěrů ohledně kampaně V každém případě je důležité zjistit, které prvky kampaně prokázaly svůj účinek z hlediska výsledných proměnných, u jaké cílové skupiny a za jakých podmínek (tj. silné stránky kampaně). Stejně tak je důležité uvést, které prvky nefungovaly (tj. omezení kampaně), jelikož tyto informace mohou zabránit ostatním v opakování chyb, zlepší tudíž budoucí kampaně.

13 Příručky pro navrhování, provádění a vyhodnocování komunikačních kampaní pro bezpečnost silničního provozu Krok č. 6 Vyhotovení závěrečné zprávy Závěrečná zpráva o kampani uzavírá cyklus kampaně, přinejmenším dočasně. Jedním z hlavních cílů vyhotovení zprávy je poskytnutí důležitých informací a zpětné vazby nejen partnerům, kteří se podíleli na kampani, nýbrž rovněž zúčastněným stranám, výzkumným pracovníkům a široké veřejnosti. Rozhodující je šířit výsledky kampaně a zajistit, aby informace byly obecně distribuovány a snadno dostupně. Jakékoli zlepšení při budoucích kampaních závisí na dostupnosti důkladných a přesných zpráv o vyhodnocení kampaně. Hlavní část zprávy by měla podávat podrobný přehled o souvislostech a rámci kampaně, problémovém chování a možných řešeních, cílové skupině (skupinách), strategii kampaně, včetně teoretického rámce, obsahu sdělení a mediálním plánu, formě a výsledcích hodnocení a vyvozených závěrech. Pro usnadnění četby by tyto informace měly být strukturovány do čtyř jasně označených oddílů: souvislosti, strategie kampaně, vyhodnocení a závěry a doporučení (****). 1 Charakteristiky zprávy Zpráva by měla mít standardní formát, aby nebyly vynechány důležité informace. Za účelem šíření výsledků by zpráva měla být k dispozici na internetu, obvykle na internetových stránkách iniciátora kampaně nebo v mezinárodní či evropské databázi, například RoadSafetyWeb ( Zpráva by měla odpovídat na tyto otázky: > > Proč se uskutečnila kampaň? > > Jak byla provedena? > > Objevily se v důsledku kampaně nějaké účinky? > > Jaký druh hodnocení se uskutečnil (hodnocení procesu, dopadů, výsledků a/nebo ekonomické hodnocení)? > > V jakém rozměru byla kampaň vyhodnocena? > > Které prvky kampaně byly obzvláště účinné, a které nikoli? > > Byly účinky měřeny z krátkodobého, střednědobého a/nebo dlouhodobého hlediska? 2 Obsah a struktura zprávy Doporučujeme, abyste ve své závěrečné zprávě použili tuto osnovu: > > titulní strana (název, autoři atd.); > > poděkování; > > výtah a klíčová slova; > > obsah; > > shrnutí; > > hlavní část zprávy: > > souvislosti; > > strategie kampaně; > > vyhodnocení; > > závěry a doporučení; > > odkazy; > > dodatek; > > poznámka autorů. 13 (****) Kromě informací obsažených v příručce CAST je možno čtenáře odkázat na Hodnotící nástroj CAST ( 3 ), který poskytuje jednoznačné pokyny k vyhotovení úplné zprávy o kampani.

14 Závěr 14 Tento průvodce krok za krokem předkládá praktické informace pro navrhování, provádění a vyhodnocování komunikačních kampaní pro bezpečnost silničního provozu. V jeho zkrácené verzi jsme popsali šest kroků, které je třeba učinit při provádění kampaně: 1) Začínáme. První krok zahrnuje určení problému; analýzu organizačního a sociálně-ekonomického kontextu bezpečnosti silničního provozu; určení rozpočtu včetně nákladů na výzkum a vyhodnocení kampaně; výběr partnerů a účastníků, jež by se mohli podílet na kampani; vypracování kreativního briefu a ověření možného přispění ze strany externích agentur a jejich vzájemné působení s iniciátorem. 2) Analýza situace. To zahrnuje provedení hloubkové analýzy problému a jeho možných řešení na základě výzkumu a minulých iniciativ, určení cílové skupiny, provedení výzkumu s ohledem na způsob oslovení a ovlivnění této cílové skupiny a převedení celkového cíle kampaně na specifické cíle. 3) Navržení kampaně a vyhodnocení. Tento krok zahrnuje stanovení strategie kampaně, navržení obsahu a stylu sdělení, výběr sdělovacích prostředků a mediálního plánu, vypracování a předběžné otestování sdělení a sloganů v celém kontextu a plánování a předběžné otestování vyhodnocení kampaně. 4) Vyhodnocení předchozí situace a provedení kampaně. Tento krok zahrnuje nastínění vyhodnocení předchozí situace, vyhotovení materiálů pro kampaň a vlastní zahájení kampaně. 5) Dokončení hodnocení a vyvození závěrů. Pátý krok zahrnuje provedení zvolené metody hodnocení v průběhu kampaně a/nebo následného období, včetně kontroly kvality jednotlivých hodnocení, zpracování a analýzy nákladů, posouzení nákladů a přínosů a nákladové efektivnosti; to lidem z praxe umožní vyvodit platné závěry a posoudit omezení kampaně. 6) Vyhotovení závěrečné zprávy. Poslední krok zahrnuje použití standardní osnovy zprávy a přezkoumání všech informací, které čtenář potřebuje, aby náležitě pochopil kampaň a její výsledky. Na základě materiálů předložených v Příručce pro navrhování, provádění a vyhodnocování komunikačních kampaní pro bezpečnost silničního provozu ( 1 ) předkládáme tato obecná doporučení.

15 Příručky pro navrhování, provádění a vyhodnocování komunikačních kampaní pro bezpečnost silničního provozu Založení kampaně na statistických údajích a výzkumu Doporučujeme, aby byly kampaně založeny na pevných základech: databáze statistických údajů o dopravních nehodách, dopravní přestupky, výzkum (zjištění, průzkumy, studie trhu, teoretické modely pro předvídání a vysvětlení chování, modely změny chování). Kampaně mohou být založeny rovněž na nově se objevujících otázkách. Statistiky jsou obecně první pomůckou pro stanovení tématu kampaně, jelikož poskytují první informace o cílové skupině. Statistické údaje však samy o sobě nepostačují. Je proto užitečné kampaň založit na dostupných studiích a/nebo provést dodatečné studie navržené na základě teoretických modelů, nejsou-li k dispozici potřebné informace. Tyto studie na míru mohou poskytnout podrobné informace o problémovém chování a činitelích, jež ho mohou předvídat, přičemž stávající zveřejněný výzkum pomáhá podrobně určit cílovou skupinu a segmentovat ji do menších skupin. Výběr konkrétní cílové skupiny K oslovení cílové skupiny a zvýšení pravděpodobnosti změny jejího chování by subjekty provádějící kampaň v praxi měly pečlivě určit cílovou skupinu. To vyžaduje velkou pozornost a lze toho dosáhnout pomocí segmentace cílové skupiny. Techniky segmentace mohou být založeny na demografických, zeměpisných, psychografických a/nebo behaviorálních proměnných, teoretických modelech či charakteristikách hlavní a vedlejší cílové skupiny. K zajištění větší přesnosti může být užitečné protínání jednotlivých kritérií pro segmentaci. Každému segmentu je nutno přizpůsobit pět prvků marketingového mixu, a tudíž sdělení. Výběr konkrétní cílové skupiny rovněž lidem z praxe umožní vytvořit srovnávací skupiny za účelem vyhodnocení kampaně. V těchto vyhodnoceních jsou účastníci silničního provozu, kteří byli vystaveni kampani (pokusná skupina), porovnáni s účastníky silničního provozu z obdobné skupiny obyvatel, kteří nebyli vystaveni kampani (srovnávací skupina bez namátkového přiřazení mezi oběma skupinami). Alternativně lze porovnat skupinu obyvatel, na niž nebyla kampaň výslovně zaměřena, která však byla vystavena kampani, se skupinou obyvatel, na niž byla kampaň výslovně zaměřena. Převedení celkového cíle na specifické cíle Celkový cíl kampaně je nutno stanovit na základě předchozího výzkumu, aby poskytoval předběžnou představu o tom, jaké by mělo být téma kampaně, a rovněž o možné cílové skupině (skupinách). Tyto obecné informace však obvykle nezajišťují úroveň specifičnosti, která je potřebná pro vypracování strategie kampaně. Proto je užitečné stanovit specifické cíle kampaně. Specifické cíle kampaně musí přesně určovat problémové chování, jež je nutno přeměnit na bezpečné chování (hlavní specifický cíl), jakož i jiné činitele (vedlejší cíle), které mohou přispět k dosažení hlavního cíle, tj. přimět cílovou skupinu, aby si osvojila bezpečné chování. Tyto prvky jsou nejen základními kameny strategie kampaně, nýbrž budou rovněž základem pro vyhodnocení kampaně a měřítkem pro posouzení, zda byla kampaň úspěšná, či nikoli (tj. zda dosáhla svých cílů). Navržení strategie kampaně a naplánování kampaně Strategie kampaně operativním způsobem upřesňuje obecný cíl a specifické cíle. Je součástí celkové strategie sociálního marketingu zaměřené na změnu chování. Strategie kampaně je založena na teoretických modelech, které jsou použity ke stanovení specifických cílů, je proto zásadní při určování druhu kampaně, která se má uskutečnit. Kampaň může být čistě mediální nebo může být spojena s jinými akcemi. Může být provedena na různých úrovních: celostátní, regionální nebo místní, v závislosti na problémovém chování, cílové skupině a oblastech, v nichž se problém vyskytuje nejčastěji. Strategie kampaně rovněž stanoví, jak je možno oslovit a ovlivnit cílovou skupinu. Kampaň, komunikační strategie a podpůrné činností je nutno pečlivě naplánovat. Sdělení, výběr sdělovacích prostředků, mediální plán a podpůrné činnosti musí zvolenou strategii podporovat předáním sdělení vybrané cílové skupině. 15

16 Kampaně a strategie pro zvyšování povědomí o bezpečnosti v dopravě 16 Formulování strategie Sdělení bude mít s větší pravděpodobností dopad na chování, pokud osoba, která jej obdrží, cítí motivaci k jeho zpracování. To znamená aktivně přemýšlet o sdělení a rozvíjet jeho obsah. Motivace sama však nepostačuje. Jednotlivec musí mít rovněž kognitivní schopnosti zpracovat sdělení, k čemuž může dojít pouze tehdy, je-li sdělení srozumitelné. V souladu s tím musí být účinné sdělení uvěřitelné pro cílovou skupinu (věrohodné), být pravdivé a doporučovat chování, kterého lze dosáhnout (seriózní), musí být slyšet opakovaně (konzistentní), srozumitelné (jednoznačné), schopné přivodit změnu (přesvědčivé), relevantní pro dotyčné osoby (relevantní) a líbivé (přitažlivé). Sdělení by proto mělo vycházet z obecných přesvědčovacích modelů a modelů zvláštních technik, například strukturování. Při testování sdělení je cenným nástrojem naslouchání nápadům k určení, která sdělení povedou k větším změnám znalostí, přesvědčení a/nebo chování. Náležité provedení kampaně Načasování zahájení kampaně je velmi důležité, jelikož vytváří jedinečnou možnost zajistit zdarma propagaci kampaně. V případech, je-li kampaň spojena s jinými akcemi, je důležitá pečlivá koordinace všech činností, aby bylo zajištěno, že každý prvek je proveden podle plánu. To vyžaduje velmi přesnou organizaci a dobrou komunikaci mezi iniciátorem kampaně a jejími partnery a zprostředkovateli. Ke stanovení, zda byla kampaň provedena podle plánu a nakolik byla oslovena cílová skupina, byste měli použít prvotní zpětnou vazbu z hodnocení procesu. To vyžaduje důslednou koordinaci a sledování. Zajištění důkladného vyhodnocení Význam vyhodnocení kampaní pro bezpečnost silničního provozu by se neměl podceňovat. Vyhodnocení může být nákladné, představuje však nejlepší způsob, jak zjistit, zda byla kampaň úspěšná, či nikoli a zda byly peněžní prostředky dobře vynaloženy. K vyvození platných závěrů o účinnosti kampaně, nákladové efektivnosti a účelnosti by měla být kampaň posouzena na základě specifických cílů s přihlédnutím k základní úrovni znalostí nebo výskytu bezpečného chování před kampaní. Mají-li být dodrženy správné zásady metodiky, hodnocení by mělo: > > odkazovat na teoretický model (nebo na hlavní známky problémového chování), na němž je kampaň založena; > > použít kontrolní nebo srovnávací skupinu (skupiny); a > > mít odpovídající formu, která zahrnuje nejméně dvě měření, a to před kampaní a po jejím skončení. K získání více informací o stálosti účinků kampaně je možno tato dvě období měření doplnit, například fáze v průběhu kampaně a/nebo dodatečné fáze po skončení kampaně. Šíření výsledků Výsledky by měly být předloženy v závěrečné zprávě o kampani, jež by měla zahrnovat odůvodnění kampaně a rovněž podrobné výsledky. Zpráva by měla být předložena ve standardním formátu a být ukončena projednáním silných stránek a omezení kampaně a toho, jak by bylo možno výsledky využít k zlepšení budoucích kampaní. Tyto zprávy pomohou lidem z praxe navázat při navrhování, provádění a vyhodnocování budoucích kampaní na minulé zkušenosti. Bez ohledu na účinky kampaně by závěrečná zpráva měla být dostupná v knihovně a být indexována v ověřené databázi. K šíření informací jsou užitečné rovněž mezinárodní on-line databáze, které indexují zprávy o kampaních a kvantitativní výsledky. Kromě zlepšení budoucích kampaní by zpráva měla tvůrcům politik pomoci vypracovat účinné politiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu a napomoci místním, regionálním a celostátním orgánům při rozhodování o finanční podpoře kampaní pro bezpečnost silničního provozu.

17 Příručky pro navrhování, provádění a vyhodnocování komunikačních kampaní pro bezpečnost silničního provozu Další informace o nástrojích CAST Příručka pro navrhování, provádění a vyhodnocování kampaní pro bezpečnost silničního provozu (1) Celá 324stránková příručka CAST obsahuje teoretické souvislosti i podrobné pokyny k navrhování, provádění a vyhodnocování komunikačních kampaní pro bezpečnost silničního provozu na základě stávajícího výzkumu a nových výsledků zajištěných projektem CAST. Je určena výzkumným pracovníkům i lidem z praxe. Příručka CAST je doplněna Hodnotícím nástrojem a Nástrojem pro podávání zpráv (viz níže). Hodnotící nástroj pro kampaně pro bezpečnost silničního provozu (2) 17 Hodnotící nástroj poskytuje praktická doporučení, jak provést hodnotící studii s přihlédnutím ke zvláštním charakteristikám jednotlivých kampaní pro bezpečnost silničního provozu. Tyto pokyny pomohou všem subjektům, které se zabývají hodnocením kampaní pro bezpečnost silničního provozu, přijmout správná rozhodnutí o různých prvcích výsledné hodnotící studie. Nástroj pro podávání zpráv o kampaních pro bezpečnost silničního provozu (3) Cílem nástroje pro podávání zpráv je poskytnout vodítko pro sestavení standardizované a úplné zprávy o kampani. Tato zpráva by měla standardizovaným způsobem podat jasný a stručný přehled o celém procesu kampaně a hodnotící studii. Při používání navrhovaného vzoru budou v Evropě i mimo ni k dispozici vhodnější, dalekosáhlejší a standardizovanější zprávy. Celé znění těchto nástrojů je ve formátu PDF k dispozici na internetových stránkách CAST na adrese

18 Kampaně a strategie pro zvyšování povědomí o bezpečnosti v dopravě Bibliografie nástroje CAST ( 1 ) Delhomme, P., De Dobbeleer, W., Forward, S., Simões, A. (Eds), Adamos, G., Areal, A., Chappé, J., De Dobbeleer, W., Delhomme, P., Eyssartier, C., Forward, S., Loukopoulos, P., Nathanail, T., Nordbake, S., Peters, H., Phillips, R., Pinto, M., Ranucci, M. -F., Sardi, G. M., Simões, A., Trigoso, J., Vaa, T., Veisten, K., & Walter, E. (2009). Manual for Designing, Implementing and Evaluating Road Safety Communication Campaigns. Brusel: IBSR-BIVV. ( 2 ) Boulanger, A. (Ed.) Daniels, S., Divjak, M., Goncalves, I., Meng, A., Moan, I., Nathanail, E., Orozova-Bekkevold, I., Schepers, P., Tamis, K., Van den Bossche, F. & Zabukovec, V. (2009). Evaluation tool for road safety campaigns. Brusel: IBSR-BIVV. ( 3 ) Boulanger, A., Hels, T., Larsen, L., Meng, A., & Orozova-Bekkevold, I. (2009). Reporting tool for effects of a single campaign (A. Boulanger & A. Meng, Eds.). Brusel: IBSR-BIVV. 18

19 Evropská komise Příručky pro navrhování, provádění a vyhodnocování komunikačních kampaní pro bezpečnost silničního provozu Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie s. 21 x 29,7 cm ISBN doi: /59913

20 MI CS-C

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 26.6.2014 L 187/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB Královéhradecký kraj METODIKA PREZENTACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II Registrační číslo projektu:

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ

PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ Gabriela Pokorná Olomouc 2008 1. vydání Publikace byla připravena v rámci projektu

Více

Praktická příručka o e-participaci

Praktická příručka o e-participaci Praktická příručka o e-participaci www.eparticipation.eu Tato příručka je výsledkem projektu ecitizen II směrem k egovernmentu zaměřenému na občany v evropských městech a regionech inancovaného z programu

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR CS 2014 č. 11 Zvláštní zpráva Ustavení Evropské služby pro vnější činnost EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Lucemburk LUCEMBURSKO Tel. +352 4398-1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ Konsorcium a autoři příručky Konsorcium Generational Change in the Teaching Profession (2AgePro) vzniklo jako řešitelský tým projektu Grundtvig financovaného

Více

Zdraví ve všech politikách

Zdraví ve všech politikách Zdraví ve všech politikách Zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu DOPRAVA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ZDRAVÍ 1 Titul: Zdraví ve všech politikách - zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu doprava, územní

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

Ukazatel inkluze. Rozvoj učení a zapojení ve školách. Tony Booth and Mel Ainscow Redakce a produkce výroby pro CSIE Mark Vaughan

Ukazatel inkluze. Rozvoj učení a zapojení ve školách. Tony Booth and Mel Ainscow Redakce a produkce výroby pro CSIE Mark Vaughan Ukazatel inkluze Rozvoj učení a zapojení ve školách Tony Booth and Mel Ainscow Redakce a produkce výroby pro CSIE Mark Vaughan Vydáno Česká verze je v České republice vydána a šířena občanským sdružením

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více