MiG-29A :48 SCALE PLASTIC KIT. intro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MiG-29A :48 SCALE PLASTIC KIT. intro"

Transkript

1 MiG-9A 57 SOVIET FIGHTER 1:8 SCALE PLASTIC KIT intro The roots of e MiG-9 can be traced back to e end of e sixties and beginning of e seventies. At at time, information had leaked out at e United States was working on e F-X program, from which emerged e F-15 Eagle. The Soviet Union, obviously, could not be left behind in e arms race, and e General Staff formulated requirements for e Perspektivniy frontovoy istrebitel (PFI - Advanced Frontal Fighter Aircraft). It was to have e ability to take off from small, unprepared fields, have a useful combat radius, excellent turn around time and be able to carry a varied payload. The speed of e machine was to be in excess of Mach. Aerodynamic study was passed to TSAGI in co-operation wi OKB Sukhoi. It became clear at e best route to take would include two roads. As a result, e PFI program was expanded to also include e PLFI (Advanced Light Frontal Fighter Aircraft), which was to result in e Soviet answer to e F- Fighting Falcon lightweight fighter. The plans assumed at e Soviet air force would be composed of one-ird PFI aircraft, and two-irds PLFI, and as such would find its adversary to be mainly e F- and e YF-17 (which evolved into e F/A-18). The PFI program wi Sukhoi led to e Su-7. The PLFI was entrusted to e Mikoyan bureau. Work on e latter type, under e factory designation Izdelye 9 began in 197, and ree years later, on October, 1977, e aircraft first took to e air. The program suffered setbacks anks to e loss of two prototypes, due to problems traced back to e engines. In 198, air force tests were concluded, and anks to positive results, e first production machines began to reach Soviet frontal fighter units. These new aircraft began to replace e MiG-. In keeping wi e requirements, e aircraft could lift off from unprepared strips. Auxiliary air intakes on top of e blended fuselage/wing structure provided air on e ground, allowing e regular intakes to close and prevent FOD. The existence of e new fighter was discovered by NATO very early after e program began, and e ASCC allocated e name Fulcrum A. Besides e base version of e MiG-9 (Izdelyie 9-1), ere was also e MiG-9B, an export version intended for countries outside of e Warsaw Pact. Training was carried out on a two-seat version, e MiG-9UB (Izdelyie 9-51), which carried e NATO codename Fulcrum B. Furer development and production was impacted by e fall of e communist block, and e inevitable economic collapse of e Soviet Union and its consequent splitting up of state assets wi varying degrees of dependence on Russia. Production also came for e MiG-9K and MiG-9SMT (bo coded Fulcrum D ). The MiG-9K is a navalized variant and besides wi e country of origin, it also flies wi e Indian Navy. The intended role is at of carrier fighter for e Vikramaditya (formerly e Soviet carrier Admiral Gorshkov ). The SMT is a modernized variant of e MiG-9. úvodem Koøeny vzniku MiGu-9 sahají až do pøelomu 0. a 70. let minulého století. Tehdy vešlo ve známost, že americké ozbrojené síly pracují na programu F-X, jehož výsledkem se stal typ F-15 Eagle. Sovìtský svaz pochopitelnì ve zbrojních závodech nemohl zùstat pozadu. Generální štáb zformuloval požadavky na Perspektivnyj frontovoj istrebitìl (PFI - pokroèilý frontový stíhací letoun). Mìl mít schopnost operovat z malých, nezpevnìných ploch, disponovat znaèným doletem, vynikající obratností a nést rozsáhlou výzbroj. Požadována také byla rychlost stroje vyšší než machy. Prací na aerodynamické studii se zhostil CAGI ve spolupráci s konstrukèní kanceláøí Suchoj. Záhy se však ukázalo, že bude potøeba jít dvìma cestami. K programu PFI tak pøibyl ještì program PLFI (pokroèilý lehký frontový stíhací letoun), který mìl sovìtskému letectvu dát ekvivalent lehkého stíhacího stroje F- Fighting Falcon. Plány pøedpokládaly, že sovìtské letectvo by se mìlo skládat z jedné tøetiny z letounù PFI a ze dvou tøetiny ze strojù PLFI a mít tak protivníky letounù F- a YF-17 (pozdìji F/A-18). Programu PFI se s definitivní platností ujal Suchoj a výsledkem se stal typ Su-7. Program PLFI dostala na starost konstrukèní kanceláø Mikojan. Práce na letounu pod továrním oznaèením Izdìlje 9 zaèaly v roce 197 a o tøi roky pozdìji,. øíjna 1977, se letoun dostal poprvé do vzduchu. Program se dostal do skluzu díky haváriím dvou prototypù, pøíèinou byly problémy s motory. V roce 198 byly dokonèeny testy provádìné letectvem a na základì jejich kladného závìru zaèaly v témže roce dodávky sériových letounù k prvním jednotkám sovìtského frontového letectva. Zde nové stroje zaèaly nahrazovat MiGy-. V souladu se zadáním mohly operovat také z nezpevnìných ploch. Nasátí neèistot do motorù zabraòovaly alternativní vstupy vzduchu na horní ploše køídla, tzv. žábry. Existenci nového stíhacího letounu rozvìdka NATO zjistila velmi brzy po jeho vzniku. Kódové oznaèení znìlo Fulcrum A. Kromì základní verze MiG-9 (Izdìlje 9-1) vznikla také hùøe vybavená verze MiG-9B, která byla exportována do zemí, které nebyly èleny Varšavské smlouvy. Pro výcvik slouží dvoumístná varianta MiG-9UB (Izdìlje 9-51), kterou NATO nazývala Fulcrum B. Další vývoj a výrobu letounu poznamenal rozpad komunistického bloku a s ním spojený ekonomický kolaps Sovìtského svazu a jeho následné štìpení na státní útvary s rùznou úrovní nezávislosti na Rusku. Výroby se doèkaly ještì verze MiG-9K a MiG-9SMT (obì znaèené Fulcrum D ). Verze SMT pøedstavuje modernizovanou podobu devìtadvacítek. MiG-9K je novalizovaná varianta devìtadvacítky a kromì zemì svého pùvodu létá také v indických službách. Zamýšlena je služba na letadlové lodi Vikramaditja (pùvodnì sovìtské plavidlo Admirál Gorškov). E MiG-9B, Iranian Air Force, Squadron, Teheran-Mehrabad, Iran, 1990s. This aircraft was part of e first delivery batch of MiG-9s to Iran in The actual factory type was e Izdelye 9-1B, which was an electronically downgraded export version below e standard of at which was delivered to e Warsaw Pact. The Islamic Republic of Iran Air Force took delivery of MiG-9s between 1990 and 1991, including four UB two-seaters. Anoer four arrived from Iraq during e first Gulf War. Currently, Iran has two bases operating MiG-9s. The Squadron is based at Mehrabad, and Tabriz is home rd to e Squadron. FOR COMPLETE PROFILE PLEASE REFER KOMPLETNÍ KAMUFLÁŽNÍ SCHÉMA NALEZNETE NA ÈESKOU VERZI TEXTU NALEZNETE NA

2 ATTENTION UPOZORNÌNÍ ACHTUNG ATTENTION INSTRUCTION SIGNS INSTR. SYMBOLY INSTRUKTION SINNBILDEN SYMBOLES OPTIONAL VOLBA FACULTATIF NACH BELIEBEN BEND OHNOUT PLIER SIL VOUS PLAIT BITTE BIEGEN OPEN HOLE VYVRTAT OTVOR FAIRE UN TROU OFFNEN SYMETRICAL ASSEMBLY SYMETRICKÁ MONTÁŽ MONTAGE SYMÉTRIQUE SYMMETRISCHE AUFBAU NOTCH ZÁØEZ L INCISION DER EINSCHNITT REMOVE ODØÍZNOUT RETIRER ENTFERNEN APPLY EDUARD MASK AND PAINT POUŽÍT EDUARD MASK NABARVIT PARTS DÍLY TEILE PIECES A> B> PLASTIC PARTS C> D> F> G> E> PE - PHOTO ETCHED DETAIL PARTS FILM 1 R - RESIN PARTS R1 R R R R5 R1 R17 R R R15 R0 R1 R R R R7 R8 R9 R R R R18 R19 R COLOURS BARVY FARBEN PEINTURE GSi Creos (GUNZE) GSi Creos (GUNZE) GSi Creos (GUNZE) AQUEOUS Mr.COLOR H7 C7 BROWN H77 C7 TIRE BLACK H5 C5 C FLAT WHITE H90 C7 CLEAR RED H C BARLEY C C1 LIGHT GREEN H7 C7 ISH BLUE H17 COCOA BROWN H C RUSSIAN GREEN Mr. COLOR SUPER METALLIC H C SM0 H7 C19 TAN H08 Mr.METAL COLOR H FLESH H09 C09 GREEN STEEL H7 C1 RED BROWN H19 C19 LIGHT GREEN MC DARK IRON H51 C LIGHT H0 C0 DARK GREEN ALUMINIUM C NEUTRAL C LIGHT

3 R1 PE9 PE PE PE8 R1 A PE7 PE15 PE8 PE PE19 PE PE PE18 PE18 - MARKING H 1 C D PE0 ONLY PE5 PE17 B1 PE5 R PE PE1 R15 B1 R E1 H 1 C R15 FILL F F1 A R1 R - MARKING D ONLY R PE E F F9 PE A1 D F15 D17 A B D8 B9 B8 B7

4 C7 C8 STAINLESS D D5 E8 F PE5 C C5 E8 C C1 D OPEN / OTEVØENÝ F19 F19 F18 F18 C9 C MC DARK IRON PE8 STAINLESS F7 F8 D19 MC DARK IRON MC DARK IRON D CLOSED / ZAVØENÝ F17 F17 F0 F0 F7 F8 PE7 PE55 R - MARKING D ONLY PE77 R PE PE5 R PE8 F SM0 F R - MARKING D ONLY F F PE8 F SM0

5 D A SM0 H 77 C7 TIRE BLACK A5 E D1 D D H 19 C19 LIGHT GREEN G SM0 SM0 D18 A7 A8 E0 A1 E1 D0 D D1 D D1 E D7 H 77 C7 TIRE BLACK PE70 H 19 C19 LIGHT GREEN D9 D D8 D SM0 H 77 C7 TIRE BLACK D7 H 19 C19 LIGHT GREEN PE7 PE75 PE59 PE7 PE7 E18 PE1 B9, B B7, B8 PE1 5

6 R18 R19 A A A A PE78 PE78 PE78 R17 R18 R19 R A9 A A PE9 C C PE pcs. PE9 pcs. C1 C STAINLESS H 1 C STAINLESS PE9 pcs. PE58 C1 PE7 PE9 pcs. PE9 pcs. C B pcs. PE C PE PE5 PE5 PE5 G G PE9 pcs. G

7 D SEE YOUR REFERENCES POUŽIJTE SVÉ REFERENCE H 1 C H 7 C1 RED BROWN R H 1 C PE8 PE R7 H 7 C1 RED BROWN PE PE PE9 H 7 C5 LIGHT BLUE R R1 H 7 C1 RED BROWN R H 1 C R H 7 C5 LIGHT BLUE PE1 PE0 H 1 C PE WIRE WIRE WIRE R R1 R1 PE PE PE7 PE5 PE5 PE PE1 PE PE PE PE PE9 PE R5 H 1 C PE PE0 FILM PE50 H 1 C H 1 C PE PE51 B1 PE5 PE57 - MARKING D ONLY PE57 E7 SM0 R R PE71 PE7 PE1 R0 R0 - MARKING D ONLY R1 R1 7

8 R15 PE0 C PE7 PE79 PE0 R9 R8 R - MARKING D ONLY PE R D R PE1 PE7 B R F5 F1 F F1 F E F G pcs. pcs. pcs. E E E D E D E E E1 E 8 G F E E F G

9 A nd MiG-9, Flight, 151st AB, Soviet Union, Mary Air Base-1, Soviet Union, st nd This aircraft, bearing e serial number was manufactured in 198. It served wi e 91 IAP at Lipeck-. From November, 1990, e bird flew wi e Flight, 5 GvIAP (Guards Fighter Unit) based at Kakaydy (in today s Uzbekistan). This unit stationed at is base flew in e days of e Soviet Union on a list of fighter types, including e MiG-17, -19, -1 and -9. During Soviet involvement in Afghanistan, Kakaydy was a key airfield in central Asia, and MiG-9s appeared here for e first time in In July, 1991, is machine was transferred to e base Mary-1, which is located in today s Turkmenistan, and was pressed into service wi e nd Flight 151st AB (Aviabaza - Air Base ). This MiG-9A of e initial production phase was tasked wi playing e aggressor role, and at explains e white cockpit framing. Influenced by combat ops wi adversary elements and VF-178 Skyraiders flying off of e USS Intrepid, e aircraft was adorned wi a sharkmou, a hornet on e vertical tail, and e letters AM on e fin top. The letters AM denoted e home field of e unit (in Russian, Aviabaza Mary ) H 7 9 H MC ÈESKOU VERZI TEXTU NALEZNETE NA H5 H0 S S H 1 1 ALUMINIUM STEEL DARK IRON MC WHITE FS 7 FS 77 GREY H 5 FS 8 H09 17 GREEN H09 17 BLACK 9

10 B MiG-9A, 85 GvIAP, Merseburg AB, Germany, 1991 This aircraft, serialed 9850, left e assembly line in February, 198. At e beginning of e nineties, it served wi e 85 GvIAP (Guards) Sevastopolskyi. This unit was based at Merseburg in East Germany. After e reunification of Germany, is aircraft, along wi e oers of e unit, relocated to e Soviet Union at Starokonstantinov air base. The aircraft carries one of a number of variations on e standard scheme. The left side of e nose carries e Guards emblem, and e Excellence badge, and also e MiG OKB badge on e intake. The right side is adorned wi a drawing of a leopard, at was also carried by anoer 85 GvIAP aircraft. It s auor was apparently Capt. Yevgeniy Sadovoy MC ÈESKOU VERZI TEXTU NALEZNETE NA H5 H0 S S 0 18 ALUMINIUM STEEL DARK IRON MC FS 7 FS 77 FS 8 BLACK

11 C MiG-9A, Czech Republic Army Air Force, No.1 Sq., Sqdn., Zatec Air Base, Czech Republic, 199 The aircraft wi e serial number was delivered from e Soviet Union to e slp. (Fighter Air Regiment) in Zatec AB in late 80 s. This was one of ten MiG-9As delivered at were capable of carrying e RN-0 nuclear weapon. This capability was removed from e aircraft to satisfy conditions imposed by international nuclear disarmament agreements. In all, Czechoslovakia took delivery of eighteen single seat and two two-seat MiG-9s from e Soviet Union. In October, 199, e slp MiG-9s were st transferred to Ceske Budejovice to e 1 slp. Over e course of dividing up assets between e Czech Republic and Slovakia in 199, is aircraft remained in e Czech Republic, and became a part of a controversial agreement at saw e Czech MiGs go to Poland for eleven W-A Sokol utility helicopters. Today, is aircraft flies wi e Polish air force wi e bort number 77'. H H H 5 5 ÈESKOU VERZI TEXTU NALEZNETE NA H H H7 7 MC H H7 7 H7 7 H S9 S S S 55 H17 9 H H 5 H7 7 H7 7 5 H H H ALUMINIUM STEEL DARK IRON MC FS 9 H7 7 FS 07 H FS 1 FS 079 H 0 FS 005 H H7 7 FS 8 BLACK

12 D MiG-9A, Lt.Col. Robert Cierniak, CO of No.1 Squadron of Tactical Air Force, Minsk Mazowiecki, Poland, This MiG-9 was flown by Lt.Col. Robert Skuter Cierniak, who served as CO of No. 1 Warszawa Squadron of Tactical Air Force from December, 005 to October 0, 007. The four-leaf clover, painted on bo sides of e front of e aircraft, was a personal emblem. This aircraft also took part in e Polish military contingent Orlik, which operated in 00 from e Liuanian base at Zoknia. The purpose was to patrol e airspace over e Baltic states, Liuania, Latvia and Estonia. This role is represented by e emblem on e vertical tail surfaces. The marking on e left side of e fuselage below e cockpit is at of e 7 Squadron Tadeusz Kosciuszko, which was a unit fighting against Russian bolsheviks during e Soviet-Polish conflict in The core of e unit was made up of American pilots. This aircraft was delivered in The camouflage scheme consisting of two shades of grey was applied during modernization in Poland in e first decade on e twenty first century. H 17 7 H ÈESKOU VERZI TEXTU NALEZNETE NA H H H MC H H H H H H H 8 H90 7 H 5 1 ALUMINIUM LIGHT GREY H STEEL DARK IRON MC WHITE FS 8 BLACK CLEAR RED H EDUARD M.A. 0 Printed in Czech Republic H

13 E MiG-9B, Iranian Air Force, Squadron, Teheran-Mehrabad, Iran, 1990s. This aircraft was part of e first delivery batch of MiG-9s to Iran in The actual factory type was e Izdelye 9-1B, which was an electronically downgraded export version below e standard of at which was delivered to e Warsaw Pact. The Islamic Republic of Iran Air Force took delivery of MiG-9s between 1990 and 1991, including four UB two-seaters. Anoer four arrived from Iraq during e first Gulf War. Currently, Iran has two bases operating MiG-9s. The Squadron is based at Mehrabad, and Tabriz is home rd to e Squadron H ÈESKOU VERZI TEXTU NALEZNETE NA MC H ? S5 S5 5? H H ? H7 19 ALUMINIUM STEEL DARK IRON MC BLUEGREY TAN H7 19 FS 8 9 BLACK

14 CPB CPB D pcs. D pcs. D7 D7 G G MiG-9A STENCIL VARIANTS SN S7 SN S75 SN-SERIAL NUMBER S7 SN S7 SN S7 SN SN SN S78 S79 SN S77 SN SN S8? S8 S80? S81 R-XX S80? S81 S8? S8 S8 S89 R-XX S89 S8 S88 H18 18 H51? S90?91 S88 R-0 S90?91 S88 H51? H18 18 SN S H S8?87 S8?87 SN S S88 SN H H7 7 S88 S9 S88 S9 S88 S88 S9 S71 S70 S8 S70 S71 S7 ALUMINIUM STEEL WHITE RADOME H18 LIGHT GREY H51 H7 BROWN BLACK 18 7 H

15 MiG-9A Pro letoun Czech AF 770 použijte popisky oznaèené pøíponou "b". Use stencils marked by suffix "b" when building Czech AF aircraft No STENCIL VARIANTS S1 S1 S1 S1 S7 S S9 S8 S S S S1 S S S S S5 S0 S57 S5 S58 S58 S0 S9 S9 S1 S1 S5 S1 S S S59 S59 S S1 S5 S1 S1 S1 S S S1 S1 S1 S1 S1 S S S S5 S5 S5 S1 S0 S S5 S50 S8 S8 S S9 S7 S1 S50 S8 S8 S S5 S S5 S S1 S55 S51 S5 S S S S1 S S1 S S S9 S0 S7 S S S7 S8 S S0 S9 S7 S8 S S S S S S1 S S9 S S8 S7 S0 S1 S1 S1 S1 S S17 S18 S19