3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚHÚL Personální situace VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ÚHÚL ZA ROK Ekonomické výsledky...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚHÚL... 4. 3.3 Personální situace...11 4 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ÚHÚL ZA ROK 2011...13. 4.1 Ekonomické výsledky..."

Transkript

1

2 OBSAH 1 ÚVOD HISTORIE HOSPODÁŘSKÉ ÚPRAVY LESŮ A ÚHÚL ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚHÚL Vedení ÚHÚL Pobočky ÚHÚL Personální situace VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ÚHÚL ZA ROK Ekonomické výsledky Kontrolní činnost Právní činnost Zřizovací listina ČINNOSTI ÚHÚL VYMEZENÉ ZŘIZOVACÍ LISTINOU Útvar hospodářské úpravy a ekologie lesů (HÚEL) Útvar informačních systémů a technologií (ISaT) Vnější vztahy a poradenství (VVaP) PUBLIKAČNÍ AKTIVITY ZAMĚSTNANCŮ ÚHÚL VYSVĚTLIVKY K POUŽITÝM ZKRATKÁM Výroční zpráva ÚHÚL 2011 / 1

3 1 ÚVODEM Předložená výroční zpráva Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) za rok 2011 navazuje na předchozí výroční zprávy, které obsahují informace o činnosti ÚHÚL v příslušném roce. Výroční zpráva má ustálenou koncepci, která je požadována zřizovatelem, kterým je Ministerstvo zemědělství. Při ohlédnutí se za rokem 2011 je jistě dobrou zprávou, že ÚHÚL nebyl postižen žádnou těžkou nepříznivou událostí, a že ani žádný ze zaměstnanců neutrpěl vážný pracovní úraz. Kontrolními orgány byla opakovaně prověřována správnost používání finančních prostředků státu a nakládání se svěřeným majetkem státu, a to včetně prověření správnosti postupu v zadávání veřejných zakázek. Kontroly neshledaly v ÚHÚL žádná zásadní pochybení, nebyly uloženy žádné pokuty ani jiné sankce. Při ohlédnutí za rokem 2011 je třeba ovšem zmínit tu skutečnost, že došlo ke snížení finančních prostředků na financování činnosti ÚHÚL, což není zpráva nijak překvapivá vzhledem k úsporným krokům vlády. Byly uskutečněny organizační opatření k docílení požadovaných úspor, především omezením oprav provozních budov a snížení celkového objemu mzdových prostředků o 11,83 % ve srovnání s rokem ÚHÚL zahájil v roce 2011 sběr dat na venkovních plochách v rámci projektu Národní inventarizace lesů II (NIL II). Jde o úkol, který uložila vláda ÚHÚL(u) s tím, že sběr dat má probíhat v letech Sedmnáct tříčlenných pracovních skupin naměřilo 25 % z celkového počtu ploch. Dále dvě pracovní skupiny uskutečňovaly kontrolní měření. Celkem bylo zkontrolováno 5,7 % ploch. Výsledky těchto kontrolních měření byly využity pro zpřesnění venkovního zjišťování. NIL II obsahuje rovněž fotogrammetrické vyhodnocení ploch, které spolu s daty zjištěnými z pozemního měření, bude poskytovat objektivní pohled na stav a vývoj lesních ekosystémů. Měření se opakuje po 10 letech. Terénní práce vyžadují vysokou odbornost a přesto, že převážná většina zaměstnanců ÚHÚL je nových, a proto nemá praktickou zkušenost s venkovním měřením v prvním cyklu , podařilo se splnit plánovaný rozvrh prací na rok ÚHÚL v roce 2011 aktivně spolupracoval při vytváření podrobných analýz tří projektů v rámci Operačního programu Ministerstva vnitra Lidské zdroje a zaměstnanost, podporovaného z Evropského sociálního fondu. V ÚHÚL jsou v rámci tohoto operačního programu řešeny tyto tři projekty: Projekt 59 registrační číslo: CZ 1.04/4.1.00/ Zefektivnění systému řízení v ÚHÚL a snižování administrativní byrokracie Projekt 58 registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/ Vytvoření a implementace komplexního systému řízení lidských zdrojů v organizaci. Projekt 62 registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/ Optimalizace chodu úřadů a územních správních celků. V roce 2011 pokračovala změna v architektuře ICT, která směřuje k její vyšší centralizaci. Byl zprovozněn záložní zdroj elektrické energie tak, aby centralizovaný systém mohl pracovat i v případě výpadku elektrického proudu v Brandýse nad Labem. Centralizace činnosti ICT uspoří část našich výdajů. Jde o proces, který je rozložen do delšího období, s cílem vytvořit časový prostor na plynulé přizpůsobení zaměstnanců na nový styl práce. Všem, kteří se na našich výsledcích, na spoluvytváření dobrých mezilidských vztahů v ÚHÚL v roce 2011 podíleli, patří mé poděkování. V Brandýse nad Labem Ing. Jaromír Vašíček, CSc. ředitel ÚHÚL 2 / Výroční zpráva ÚHÚL 2011

4 2 HISTORIE HOSPODÁŘSKÉ ÚPRAVY LESŮ A ÚHÚL OBDOBÍ DO PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ První díla hospodáøské úpravy lesù na území nynìjšího státu vznikala od první poloviny 18. století, zaèaly se vyvíjet rùzné metody jednotlivých zaøizovacích kanceláøí velkých vlastníkù lesù. Teprve vznik Èeskoslovenské republiky v roce 1918 a následný vývoj vlastnických vztahù pøinesl zájem republiky na formulování a usmìròování jednotné lesnické politiky a metodiky zaøizovacích prací. V roce 1935 byla Ministerstvem zemìdìlství zøízena Lesní taxaèní kanceláø v Brandýse nad Labem jako náhrada za zrušená zaøizovací oddìlení Oblastních øeditelství státních lesù a statkù. Tímto soustøedìním zaøizovací služby do samostatné instituce byl položen základ dnešního Ústavu pro hospodáøskou úpravu lesù Brandýs nad Labem (ÚHÚL). Tato organizace bìhem své existence pod vlivem politické a hospodáøské situace státu vícekrát zmìnila název a pøedmìt èinnosti a postavení v rámci odvìtví lesního hospodáøství. Vnitøní struktura zùstala bez podstatných zmìn zachována. OBDOBÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY V období do druhé svìtové války vypracovával tehdejší ústav lesní hospodáøské plány (LHP), provádìl oceòování nemovitostí i zemìmìøické a kartografické práce pro potøeby Státních lesù a statkù. Jejich plošná pùsobnost se prùbìžnì mìnila v závislosti na realizaci první èeskoslovenské pozemkové reformy, následkem záboru pohranièních oblastí Nìmeckem po Mnichovu 1938 a po vzniku Protektorátu Èechy a Morava v roce V roce 1941 bylo zahájeno stanovištní mapování lesù. Mapované stanovištní formy byly charakterizovány m. j. lesním spoleèenstvem a byla pro nì stanovena cílová druhová skladba. Tím byl položen základ typologie lesù v ústavu. V roce 1942 byla zøízena geodetická služba ústavu. Vládní naøízení z roku 1944 (vèetnì návazné provádìcí vyhlášky), vypracované výhradnì èeskými lesníky bez zásahu okupantù, pøineslo nové biologické pojetí hospodáøské úpravy lesù s ekologickými prvky. v pìtiletých cyklech. Koncem 80. let pøechází ústav na provozní využívání geografických informaèních systémù (GIS). Pracovníci ústavu také zahájili vývoj ryze èeského GISu TopoL a taxaèního programu TAX, které jsou dnes s dalšími doplòkovými programy celorepublikovì uznávanými a používanými nástroji pro tvorbu dat hospodáøské úpravy lesù. V souvislosti se zmìnou majetkových pomìrù po roce 1989 se ústav zapojil do procesu restituce lesních majetkù. Povìøení vyhotovovat LHP bylo pøevedeno v roce 1997 na soukromé subjekty, v nichž pracují mnozí z bývalých specialistù ústavu. ÚHÚL PO ROCE 2000 V souèasné dobì je ústav povìøen zejména provádìním Národní inventarizace lesù v Èeské republice, vyhotovováním a správou oblastních plánù rozvoje lesù vèetnì zajišśování jednotného typologického systému Èeské republiky a zajišśováním funkce informaèního datového centra odvìtví lesního hospodáøství a myslivosti. ÚHÚL od 60. let 20. století spolupracoval na významných zahranièních projektech. Jednalo se zejména o projekty zamìøené na inventarizaci lesù a racionální hospodaøení v lesích, v zemích jako napø. Tanzanie, Kongo, Laos, Kambodža, Angola, Mozambik. V posledních letech bývá ÚHÚL pravidelnì zapojen do nìkolika mezinárodních projektù. OBDOBÍ PO ROCE 1945 V pováleèných letech plnili zaøizovatelé pøedevším úkoly spojené se zestátòováním lesù. Vyhotovování lesních hospodáøských plánù (LHP) bylo v rámci ústavu obnoveno až po roce V roce 1956 byl zahájen druhý cyklus obnov LHP. V souvislosti se zahájením tøetího cyklu obnov LHP v roce 1971 se zapoèalo se systematickým využíváním výpoèetní techniky a tím byl položen základ k budování datové banky. Vyhláškou MLVH ÈSR è.13/1978 Sb. byl ústav povìøen vypracovávat souhrnné lesní hospodáøské plány (SLHP) Budova ústředí ÚHÚL v Brandýse nad Labem, foto: Zdeňka Zítová Výroční zpráva ÚHÚL 2011 / 3

5 3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚHÚL 3.1 VEDENÍ ÚHÚL POBOČKY ÚHÚL PERSONÁLNÍ SITUACE Členění zaměstnanců ÚHÚL podle věku a pohlaví k (fyzické osoby) Členění zaměstnanců ÚHÚL podle vzdělání k (fyzické osoby) Celkový údaj o průměrných platech k Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k Dálkové studium zaměstnanců ÚHÚL v roce ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ÚHÚL k ŘEDITEL ÚHÚL Útvar ředitele Náměstek pro HÚEL Náměstek pro EaP Náměstek pro ISaT Pobočky Sekretariát, podatelna, spisovna Oddělení národní inventarizace lesů Oddělení analýz a financování Oddělení ICT Brno Č. Budějovice Právní a kontrolní referát Oddělení OPRL a ekologie lesa Oddělení informační soustavy Oddělení DS IDC Frýdek-Místek Hradec Králové BOZP a PO Oddělení rozvoje HÚL Oddělení personální a mzdové Oddělení GIS IDC Jablonec n. N. Kroměříž Referát samostatného projektanta Oddělení podpory státní správy lesů a myslivosti Oddělení vnitřní správy Oddělení technologických provozů IDC Olomouc Plzeň Oddělení vnějších vztahů a poradenství Stará Boleslav Odborné skupiny na útvaru HÚEL: Odborné skupiny na útvaru ISaT: Odborné skupiny na útvaru EaP: Lesnická typologie, Oblastní plány rozvoje lesù, Národní inventarizace lesù, Hospodáøská úprava lesù, Zákon 149/2003 Sb. Geografické informaèní systémy, Kontrolní skupina, Technická skupina Poradci 4 / Výroční zpráva ÚHÚL 2011

6 ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ Brandýs nad Labem Nábøežní 1326, Brandýs nad Labem Tel.: , Fax: GSM brána: 871; na ústøednu: IÈ: Bankovní spojení: ÈNB Praha 1, è. ú / VEDENÍ ÚHÚL Øeditel ústavu: Ing. Jaromír Vašíèek, CSc. Tel: Námìstek øeditele pro hospodáøskou úpravu a ekologii lesù: Ing. Jaroslav Kubišta Tel: Námìstek øeditele pro informaèní systémy a technologie: Ing. Josef Fryml Tel: Námìstek øeditele pro ekonomiku a personalistiku: Ing. Petr Tykva Tel: Výroční zpráva ÚHÚL 2011 / 5

7 3.2 POBOČKY ÚHÚL ÚSTŘEDÍ POBOČKA PRACOVIŠTĚ Brandýs nad Labem Nábřežní Brandýs n. L. Brno Vrázova Brno-Žabovřesky České Budějovice Lipová Rudolfov Písek Burketova 52a Písek Frýdek - Místek Nádražní Frýdek - Místek Český Rudolec č.p Český Rudolec Hradec Králové Veverkova Hradec Králové Jihlava Havlíčkova Jihlava Jablonec nad Nisou Jungmannova Jablonec n. N. Kroměříž Náměstí Míru Kroměříž Olomouc Holická 31c Olomouc - Hodolany Plzeň Nám. Generála Píky Plzeň Karlovy Vary Kapitána Jaroše 318/ Karlovy Vary Stará Boleslav Okružní Stará Boleslav 6 / Výroční zpráva ÚHÚL 2011

8 BRNO Vrázova 1, Brno - Žabovøesky Tel.: GSM brána: Øeditel: Ing. Václav Zouhar Tel.: Zástupce øeditele: Ing. Jan Trecha Tel.: specializace poboèky Lesnická typologie V roce 2011 probíhaly práce na analýzách Databáze lesnické typologie, zejména analýzy stálosti a pokryvnosti rostlinných taxonù ve vegetaèních stupních a souborech lesních typù, rozpracování analýz zastoupení terénních typù dle transportních segmentù v pøírodních lesních oblastech. Pro Národní lesnický program probíhala spolupráce na vytvoøení návrhu kategorizace lesù (funkèní typizace) a zpracování návrhu cílové druhové skladby. Pracoviště technologie pozemního šetření NIL Pracovištì se zabývalo pøípravou projektù pro pozemní šetøení na rok projekty Navigace a Plochy a zjišśováním vlastnictví na plochách NIL v aplikaci Misys. Spolupráce s ostatními pracovišti NIL probíhala jak pøi pøípravì školení, tak i pøi tvorbì metodiky NIL v rámci garantovaných kapitol. Byly øešeny pøipomínky terénních skupin a upøesòování metodik dle aktuálního stavu. Významnou mìrou se pracovištì podílelo na vytvoøení metodik v systému MediaWiki. Nezanedbatelnou èinností je údržba pøístrojového vybavení a tvorba manuálù k jednotlivým pøístrojùm, jejich nastavení, kalibrace atd. ČESKÉ BUDĚJOVICE Lipová 15, Rudolfov Tel.: Øeditel: Ing. Petr Pumpr Tel.: Zástupce øeditele: Ing. Karel Taubr Tel.: Pracovištì Písek, Burketova 52a, Vedoucí pracovištì: Bc. David Zimmermann Tel: Pracovištì Èeský Rudolec, è.p. 41, Zamìstnanec: Ing. Alena Nehybová Tel.: Specializace poboèky Státní správa lesů se zaměřením na katastr nemovitostí (KN) a LHP/O Poboèka se v rámci své specifikace zamìøovala hlavnì na plnìní úkolù uložených v rámci specifikace èinností Ministerstvem zemìdìlství. Jednalo se napøíklad o automatizaci výpoètu náhrad za èinnost odborných lesních hospodáøù. FRÝDEK - MÍSTEK Nádražní 2811, Frýdek - Místek Tel.: Øeditel: Ing. Marek Mlèoušek Tel.: Zástupce øeditele: Ing. Štìpán Køístek Tel.: Specializace poboèky Technologie dálkového průzkumu lesa a fotogrametrie Fotogrammetrie a analýzy DPZ pro NIL2 v roce 2011 Od záøí 2010 probíhá ostré fotogrammetrické hodnocení na digitálních datech od ÈÚZK na 1/3 území (støed). Šetøení na zbylých 2/3 území ÈR se dosud provádí na podkladu archivních dat ÈÚZK z let 2008 a V daném modu bylo zinterpertováno 120 tis. inventarizaèních ploch (stav na konci 2011). Od prosince 2011 probíhá pøebírání další sady IÈ snímkù pro oblast západ, poøízené ÈÚZK v létì V souvislosti s pøípravou podkladù pro terénní výjezd byla navržena a zprovoznìna aplikace na automatizovaný export GIS dat a tiskových podkladù pro všechny inventarizaèní skupiny ÚHÚL. V uplynulém období byl dále navržen a zprovoznìn systém pro kontroly chyb manuální interpretace operátorek. Dokumentace pracovního postupu FTGM šetøení je zpøístupnìna online pøes systém MediaWiki, spolu s kompletní dokumentací technologických postupù (pøedzpracování LMS, analýzy DPZ, atp.), a dokumentací databáze PostgreSQL. Koncem roku 2011 bylo spuštìno ostré šetøení na FTGM transektech. Výroční zpráva ÚHÚL 2011 / 7

9 Tematické výstupy klasifikací družicových snímkù slouží v NIL II jako podklad pro stratifikaci a stanovení lesnatosti území, kontrolám FTGM interpretace, k detekci holin pro odhady výše tìžeb, nebo pro odhady zásob porostù na území celé ÈR. V roce 2011 byla vytvoøena již 2. verze mapy lesa na podkladu snímkù Landsat Dále byl dokonèen vývoj aplikace pro automatizovanou detekci nových holin z rozdílových snímkù Landsat. Díky dokonèené kompletaci archivu snímkù DPZ bylo možné vytvoøit èasovou øadu mozaikovaných snímkù Landsat, na kterých probìhne multitemporální analýza pro období na území celé ÈR. Automatizovaný proces probíhá od prosince 2011, výstup DPZ bude následnì zpracován (postprocessing) pro další analýzy v prostøedí PostGIS. HRADEC KRÁLOVÉ Veverkova 1335, Hradec Králové 2 Tel.: Øeditel: Ing. Miroslav Válek Tel.: Zástupce øeditele: Ing. Miloš Paøízek Tel.: Pracovištì Jihlava ROZKVÌT, stavební bytové družstvo Havlíèkova Jihlava Specializace poboèky Zákon č. 149/2003 Sb. o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin ÚHÚL jako povìøená osoba dle zákona è. 149/2003 Sb. v platném znìní vykonával urèené zákonné povinnosti v oblasti nakládání s reprodukèním materiálem lesních døevin. Byly vyhotovovány odborné a aktualizovány interní metodiky. V datovém skladu ERMA byl veden Rejstøík uznaných zdrojù reprodukèního materiálu, z kterého byl vygenerován Národní seznam, který se stal souèástí evropského seznamu uznaných zdrojù. Dále byla zpracována Informace o nakládání s reprodukèním materiálem lesních døevin v ÈR za rok Na webu ÚHÚL byly podávány informace týkající se reprodukèního materiálu. Poradenství LH Podrobnosti v kapitole Odborná skupina Poradci. JABLONEC NAD NISOU Jungmannova 10, Jablonec nad Nisou Tel.: Øeditel: Ing. Roman Bystrický od Tel: Zástupce øeditele: Ing. Libor Pìnièka Tel.: Specializace poboèky Státní správa lesů se zaměřením na podporu SSL na ORP a KÚ Poboèka se specializuje na realizaci podpory pro státní správu lesního hospodáøství a myslivosti pro ORP a KÚ. Jde zejména o zpracování legislativních podkladù a analýz s cílem zlepšení jejího fungovaní a efektivity. Poboèka se úèastní projektù a jednání na toto téma. OPRL funkce lesů Dalšími specializovanými tématy, které poboèka zajišśuje pro potøeby celého ÚHÚL, je problematika funkcí lesa v rámci OPRL, kde poboèka metodicky øídí všechny specialisty funkcí lesa. Poboèka také zajišśuje v rámci oddìlení GIS závìreèné zpracovaní všech podkladù OPRL pro celý ÚHÚL a jejich publikovaní prostøednictvím mapového serveru OPRL. KROMĚŘÍŽ Námìstí Míru 498, Kromìøíž Tel.: Øeditel: Ing. Martin Pospíšil Tel.: kl Zástupce øeditele: Ing. Radim Adolt, Ph.D. Tel: kl / Výroční zpráva ÚHÚL 2011

10 Specializace poboèky Analyticko metodické pracoviště Národní inventarizace lesů Analytické centrum Národní inventarizace lesù (AC NIL) ve spolupráci se specializovanými pracovišti na poboèkách ve Frýdku-Místku, Brnì a na ústøedí v Brandýse nad Labem, bìhem prvního ètvrtletí roku 2011 intenzivnì pracovalo na pøípravì pro zahájení venkovního šetøení Národní inventarizace lesù (NIL). Pozornost byla zamìøena na dohled nad pøípravou fotogrammetrických podkladù a navigaèního projektu, finalizace dokumentù pracovních postupù ve formátu MSWord. AC NIL testovalo a dohlíželo nad úpravami pomocných SW aplikací pro práci venkovních skupin NIL. Z roku 2010 mìly pokraèovat práce na dokonèení zpracování dat pilotního projektu NIL2 a následné závìreèné zprávì pilotního projektu NIL II. Z dùvodu vytížení prací na pøípravì pøed výjezdem skupin NIL a prací na vyjádøení se k oponentuøe, bylo zpracování dat pilotního projektu odloženo. Pøesto pokraèovaly práce na pøípravì a vytvoøení knihoven pro zpracování dat NIL II. Dále AC NIL pøevádìlo pracovní postupy do systému MediaWiki, tak aby bylo možné takto rozsáhlý dokument efektivnì spravovat a hlavnì zpøístupnit venkovním skupinám a specializovaným pracovištím. Bìhem celého roku AC NIL pracovalo na pøípravì a zpracování GIS podkladù sloužících jak pro NIL II, tak pro zpracování dat z mìøení na pokácených vzornících. Kontrola a migrace dat z mìøení na pokácených vzornících byla dokonèena vèetnì podrobné dokumentace. Nyní je tato databáze ve formátu pro MS SQL Server, obsahuje všechna mìøení celého projektu v jednotné struktuøe, obsahuje všechny soubory mìøené nebo vytvoøené v rámci projektu ( ). Z databáze byly vytvoøeny klasické regresní modely pro tarif (využívající výèetní tloušśku), vytvoøeny byly další modely využívající dalších promìnných (výèetní tloušśku, výšku a vìk), modely pro tarif jsou pøevedeny do podoby modelù se smíšenými efekty a tyto byly rozšíøeny o náhodné efekty výškové køivky. V roce 2012 je v AC NIL plánována tvorba modelù pro odhad hmoty hroubí na základì rozmìrù paøezu a tvorba sortimentaèních modelù. V posledním ètvrtletí roku 2011 byly práce nad databází pokácených vzorníkù pøerušeny a úsilí bylo vedeno k aplikaci na kontrolu dat mìøení GPS v NIL II. Veškerá práce nad databázemi je prùbìžnì dokumentována. V rámci úkolù roku 2011 byl v AC NIL navržen metadatový profil NIL, i na tomto úkolu budou práce pokraèovat s cílem vytvoøení metadat pro data NIL v celém rozsahu. Vzhledem k nárokùm na práci s databázemi a SW nástroji na specializovaných pracovištích NIL se uskuteènila tøi školení. Školení byla zamìøena na práci s databází PostgreSQL, základy SQL, práce s PostGIS - správa gisových dat v PostgreSQL. OLOMOUC Holická 31c, Olomouc Tel: Øeditel: Ing. Michal Synek Tel: Zástupce øeditele: Ing. Jan Hubený Tel.: Prof. Čermák Foto: Vincenc Zlatník Specializace poboèky OPRL ochrana lesa Èinnost v ochranì lesù byla v tomto roce na poboèce Olomouc orientována spíše internì. V rámci uživatelské údržby OPRL bylo provedeno šetøení na 2 LHC. Plošný režim sbìru dat VEPO neprobìhl, neboś kalamita v rámci poboèky dosáhla úrovnì pouhých 5000 m 3. Projevila se však nutnost návratu u nìkterých metodik na pùvodní parametry (napø. u sledování ploch VEPO od velikosti alespoò 0,5 ha atd.). Bylo provedeno ovìøení metodiky pøírùstku holin (resampling Landsat). Pokraèovala práce na metodice hnilob, zejména na standardním statistickém vyhodnocení stávající databáze (vèetnì testù spolehlivosti). Metodika byla pøedána k pøedbìžnému oponování na poboèky Frýdek-Místek a Èeské Budìjovice. Poboèkou byly pøipomínkovány metodické materiály z ústøedí. Byla pøipravena porada ke koncepci ochrany lesa v OPRL II. Probìhlo jednání s LÈR ohlednì spolupráce s pøedáváním dat LHE. Pro LÈR bylo provedeno šetøení zdravotního stavu smrkových porostù na LS Jablunkov, kde jsou problémy s hynutím SM. Konzultace probìhly s odborníky z MZe. Problematiku dendroniky pøedstavil našim specialistùm Prof. Èermák. Naši specialisté ochrany lesa jednali také s doktorem Klimánkem o využití modelu Strim. V rámci poradenství v ochranì lesa probìhla samostatná šetøení zdravotního stavu ve spolupráci se Státní rostlinolékaøskou správou (na borovici, modøínu, douglasce, jasanu) a Ústøedním kontrolním a zkušebním ústavem zemìdìlským (jasan, olše). Vìtšinou se jednalo o fyziologické poruchy, dále poškození václavkami, patogeny Chalara fraxinea a Phytophtora alni. S výjimkou poboèek Plzeò a Èeské Budìjovice bylo zastaveno šetøení Chalara fraxinea toto se provádí jen na výslovnou žádost vlastníka. Výroční zpráva ÚHÚL 2011 / 9

11 Analýzy datového skladu Pracovníci poboèky Olomouc se zabývali kompletací a zpracováním dat kategorií lesa. Byla upravena vrstva kategorií lesa na základì nových dat z numerické databáze. Bylo zajištìno vyexportování vrstvy kategorií lesa na webový portál, vypracovány podklady pro zhotovení zprávy o vstupech a výstupech nitrátù v lesích pro poboèku Frýdek-Místek. Dále podklady pro NIL II z archivních databází z datového skladu pro potøeby poboèky Kromìøíž (AC NIL). Na základì údajù z datového skladu byla zpracována analýza možností nasazení harvestorù v lesích ÈR. Byla zpracována vrstva terénní typizace pro dopravní specialisty a zapracována aktuální vrstva pøekážek do datového skladu. PLZEŇ Nám. Generála Píky 8, Plzeò-Slovany Tel: Øeditel: Ing. Jiøí Bouše Tel.: Zástupce øeditele: Ing. Kamil Vyslyšel Tel.: Specializace poboèky Dendrometrie, správa TZP- PVP Trvalé zkusné plochy (TZP) Mìøení na trvalých zkusných plochách pokraèuje od r na základì schváleného interního projektu ÚHÚL s názvem Stanovení cílù TZP, PVP a dendrometrie v ÚHÚL. V rámci probíhajících analýz nad souhrnnou databází TZP byl splnìn zadaný úkol Ovìøení platnosti stávajících taxaèních a rùstových tabulek. Ve spolupráci pracovníkù útvaru HÚEL Brandýs n. L. a poboèek Plzeò a Olomouc byl dokonèen vývoj alternativní technologie mìøení a sbìru dat na TZP. Po nezbytném testování byla tato technologie úspìšnì implementována do celoroèního terénního mìøení na TZP. Pracovištì Karlovy Vary Kapitána Jaroše 318/4, Karlovy Vary Vedoucí pracovištì: Ing. Daniel Balín Tel: STARÁ BOLESLAV Okružní 1226, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tel.: Øeditel: Ing. Dušan Vaòata Tel.: Zástupce øeditele: Ing. Leoš Macek Tel.: Specializace poboèky Lesnická ekonomika, národní účty, kontroly podpor (statistika, oceňování, dotace apod.) V rámci garance statistického výkaznictví bylo zajištìno rozeslání a zpracování výkazu Les (MZe) 2-01 roèní výkaz o nákladech a výnosech v LH za rok Tento výkaz je urèen dodavatelských firmám v LH, akciovým spoleènostem a spoleènostem s ruèením omezeným. V rámci spolupráce s ÈSÚ bylo na poboèce Stará Boleslav provedeno ocenìní lesù v ÈR pro úèely Národních úètù za rok V prùbìhu roku 2011 došlo na poboèce Stará Boleslav k oživení projektu EIS v LH. Na poboèce je od roku 2010 veden dle Vyhlášky ministerstva spravedlnosti k provedení zákona o znalcích a tlumoènících 37/1967 Sb. ve zmìnì pozdìjších pøedpisù Znalecký deník ÚHÚL. Poboèka nese též garanci za hladký prùbìh a bezproblémový chod všech záležitostí týkající se tvorby a expedice znaleckých posudkù v ÚHÚL. V roce 2011 zajistila poboèka Stará Boleslav ve spolupráci s právním oddìlením ÚHÚL odbornou a formální kontrolu tøinácti znaleckých posudkù. Koncem roku 2011 byla pracovníky poboèky vypracována pilotní verze metodiky postupu tvorby znaleckých posudkù a odborných posouzení v ÚHÚL. 10 / Výroční zpráva ÚHÚL 2011

12 3.3 PERSONÁLNÍ SITUACE ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ ÚHÚL PODLE VĚKU A POHLAVÍ K (fyzické osoby) věk muži ženy celkem % do 20 let , let , let , let , let ,77 61 let a více ,25 CELKEM ,00 % 58,92 41,08 100, ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ ÚHÚL PODLE VZDĚLÁNÍ K (fyzické osoby) vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní ,51 vyučen ,69 střední odborné ,00 úplné střední ,73 úplné střední odborné ,75 vyšší odborné ,65 vysokoškolské ,67 CELKEM , CELKOVÝ ÚDAJ O PRŮMĚRNÝCH PLATECH K TRVÁNÍ PRACOVNÍHO A SLUŽEBNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNANCŮ - STAV K průměrný hrubý měsíční plat celkem Doba trvání počet % do 5 let ,36 do 10 let 76 17, CELKOVÝ ÚDAJ O VZNIKU A SKONČENÍ PRACOVNÍCH A SLUŽEBNÍCH POMĚRŮ ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2011 počet do 15 let 98 22,32 do 20 let 38 8,66 nad 20 let 63 14,35 CELKEM ,00 nástupy 64 odchody 103 Výroční zpráva ÚHÚL 2011 / 11

13 3.3.6 DÁLKOVÉ STUDIUM ZAMĚSTNANCŮ ÚHÚL V ROCE 2011 FLD ÈZU v Praze Bakaláøské studium Vlasta Knorová, DiS., Olmrová Eliška, Flídr Pavel, DiS., Jitka Petrtýlová, Štìpán Vacula, DiS. Magisterské studium Bc. Božena Sochorová, Bc. Michal Trangoš Doktorandské studium Ing. Natalija Jefimová, MENDELU v Brnì Bakaláøské studium Michal Fáborský, DiS. Magisterské studium Bc. Jan Srnský VŠ Karlovy Vary Právnická fakulta Ing. Jana Èacká VŠ MIE Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha Bakaláøské studium Jana Kalfusová SSOŠ Soukromá støední odborná škola v Praze Jana Jirkovská 12 / Výroční zpráva ÚHÚL 2011

14 4 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ÚHÚL ZA ROK EKONOMICKÉ VÝSLEDKY Stručné hodnocení tvorby příjmů OSS Rozbor rovnoměrnosti čerpání prostředků Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků a základní personální údaje Přehled o čerpání výdajů na financování reprodukce investičního majetku Rozbor použití mimorozpočtových zdrojů Zhodnocení čerpání účelových prostředků Informace o čerpání finančních podpor programů EU a FAO KONTROLNÍ ČINNOST PRÁVNÍ ČINNOST ZŘIZOVACÍ LISTINA EKONOMICKÉ VÝSLEDKY za rok 2011 ÚHÚL v roce 2011 použil rozpoètové prostøedky ke krytí nákladù spojených se zabezpeèováním èinností vyplývajících ze Zøizovací listiny (èj. MZe 27819/ vèetnì dodatkù ze dne ) Jednalo se zejména o: práce spojené s prvním rokem mìøení v rámci Národní inventarizací lesù II, kontrolní mìøení v terénu pro SZIF a pøípravu podkladù pro realizaci systému na èerpání dotací do lesù z Programu rozvoje venkova osa II., èinnost povìøené osoby podle zákona è.149/2003 Sb., o uvádìní reprodukèního materiálu lesních døevin, plnìní výkonu øízení koordinaèní rady Národního lesnického programu, sbìr a vyhodnocování dat z TZP a PVP, vymezování lesù pod vlivem emisí, pøíprava podkladù pro zmìnu Vyhlášky MZe è. 78 /1996 aktualizace pásem ohrožení lesa, odbornou èinnost související s údržbou Oblastních plánù rozvoje lesù, zpracovávání resortních statistických výkazù LH a myslivosti, zabezpeèování vìdeckotechnického rozvoje a vzdìlávání v oblasti hospodáøské úpravy lesù, zabezpeèování funkce informaèního datového centra odvìtví LH a spolupráce pøi tvorbì Informaèního standardu LH, budování jednotného geografického informaèního systému, podporu a poradenství v oblasti Státní správy lesù a myslivosti, poradenství a služby pøi provádìní certifikace lesù, metodickou a poradenskou èinnost pøi naplòování Programu rozvoje venkova pro období , aktivní výkon expertù v mezinárodních odborných komisích a pracovních skupinách, probìhla nároèná celková modernizace softwarového a hardwarového vybavení ÚHÚL - napø. rozšíøení a navýšení datové kapacity sítì, výmìna serverového HW na poboèkách, zavedení VOIP telefonie v prvních lokalitách, zavedení virtualizované platformy na poboèkách, modernizace virtuální platformy v ústøedí a provozovaném hostingu, výmìna a upgrady serverového HW v ústøedí, modernizace a optimalizace chodu databázových úložišś, modernizace zastaralédatové infrastruktury v ústøedí i na poboèkách. zajištìn pøechod na jednotnou platformu Windows 2008 R2 a související produkty Exchange 2010, SharePoint 2010, Lync 2010 v souladu se souèasnì probíhajícími migracemi v ostatních organizacích v resortu zemìdìlství za úèelem harmonizace a jednotnosti IT prostøedí s vazbou na pøipravované projekty IOP. Pro tyto úèely byly nakoupeny serverové a desktopové licence Výroční zpráva ÚHÚL 2011 / 13

15 byla realizovaná tvorba I. etapy aplikace pro SSL pro práci s daty LHP/O a dokonèena aplikace pro odborné lesní hospodáøe (OLH) výpoèet náhrad do prostøedí eagri do pilotního provozu byla nasazena aplikace Myslivost pro podporu rozhodování MZe a SSL na ORP v režimu øízení byl zahájen projekt Vytvoøení a implementace øízení lidských zdrojù (projekt è. 58) v režimu spoluúèasti øešení byly zahájeny projekty Zefektivnìní systému øízení ÚHÚL (projekt è. 59) Efektivní øízení a výkonu služeb lesního hospodáøství ÈR (projekt è. 62) Dále byly zabezpeèovány úkoly v rámci rozvojových programù a aktivit uložených samostatnì zøizovatelem nebo vyplývajících z øešení odborných projektù. Pøehled aktivit je uveden v èásti Navýšení a povolené pøekroèení bìhem roku V øízení ekonomicko-organizaèních procesù a pøi jejich vyhodnocování uplatòoval ÚHÚL systém tzv. kontování, který dokumentuje rozsah vynaložených prostøedkù státního rozpoètu na jednotlivé èinnosti. Použití prostøedkù podle základních okruhù èinností dokumentuje níže uvedený pøehled s porovnáním k pøedchozímu roku. Celkové náklady na hlavní èinnost ÚHÚL, dle jednotlivých kont (zakázek) Skupiny kont Činnost v tis. Kč Index 11/10* HÚEL , ISaT , SSL a M , Projekty fi nancované z rozpočtu , VVaP, NCC, osvětová a metodická činnost ,8 600 Zahraniční projekty ,0 800 Opravy, údržba ,9 CELKEM ,3 * náklady roku 2011 / náklady roku 2010 V pøípadì kont je zahrnuto èerpání projektu NIL II v objemu tis. Kè, který od roku 2011 pøedstavuje jednu ze základních èinnosti HUEL STRUČNÉ HODNOCENÍ TVORBY PŘÍJMŮ OSS Rozpoèet pøíjmù za rok 2011 vèetnì ostatních pøíjmù byl stanoven ve výši ,- Kè. Pøíjmy za rok 2011 byly naplnìny ve výši ,- Kè. Vývoj pøíjmù byl v souladu se zákonem è. 218/2000 Sb. O rozpoètových pravidlech, zák. 219/2000 Sb., O majetku ÈR a vyhláškou è. 40 MF/2001 O úèasti státního rozpoètu na financování reprodukce majetku. Na pøekroèení plánovaných pøíjmù se podílí zvýšené pøíjmy z poskytovaných služeb, pronájmù nebytových prostor a pøevody z rezervního úètu - položky po pøijetí zahranièních dotací, pøijaté pojistné náhrady atd.. Celkové pøekroèení bylo vykázáno ve výši ,- Kè. Další specifikace pøíjmù je uvedena v následující tabulce: Text Položka Výsledek od poč. roku 2011 v tis. Kč Poskytované služby a výrobky Pronájem nemovitostí Úroky Pojistné náhrady Náhrady - ostatní ostatní (nahodilé) HIM Převody z běžného účtu Převody z depozitního účtu Zahraniční dotace (převody z RF) CELKEM / Výroční zpráva ÚHÚL 2011

16 4.1.2 ROZBOR ROVNOMĚRNOSTI ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ Výdajové prostøedky vèetnì mzdových byly v prùbìhu roku èerpány v souladu s otevøením pravidelného mìsíèního limitu. V rámci èerpání rozpoètových prostøedkù bylo uplatnìno 27 druhù navýšení ve výši ,- Kè a 9 povolených pøekroèení stanovených rozpoètových limitù v celkové výši ,- Kè. Osm tìchto opatøení bylo realizováno v listopadu a prosinci. Pro pøehlednost rovnomìrnosti èerpání je uvedena následující tabulka (v tis. Kè): Druh výdajů I/Q II/Q III/Q IV/Q Čerpání Limit Čerpání Limit Čerpání Limit Čerpání Limit Čerpání r Podíl IV/Q k r Běžné prostředky % Z toho provozní prostředky % Investiční prostředky % Zhodnocení stavu závazků a pohledávek Závazky k byly kompletnì vypoøádány, závazkový úèet vykazuje nulovou hodnotu, takže organizace není do nového období zatížena žádnými dluhy. Pohledávky ÚHÚL k (fakturované dodávky) Účet Pobočka Číslo faktury Ks Kč Ústředí , , Stará Soleslav , České Budějovice , Plzeň ,- CELKEM Účet Pobočka Číslo faktury Ks Kč Plzeň , , Jablonec n. Nisou , Hradec Králové ,- Jedná se pøevážnì o fakturaci uskuteènìnou dle stanovených pravidel koncem roku se splatností v lednu , ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ ZA ROK 2011 Schválený rozpočet v tis. Kč Prostředky na platy Ost. platby za proved. práci Rozpočet po změnách v tis. Kč (včetně překročení) Prostředky na platy Ost. platby za proved. práci Skutečnost za rok 2010 v tis. Kč Prostředky na platy Ost. platby za proved. práci , , , , , ,036 Z výše uvedeného pøehledu plyne, že ÚHÚL vyèerpal schválený rozpoèet prostøedkù na platy i ostatní platby za provedenou práci upravený zmìnami v roce 2011 na 100 %. Skuteèný prùmìrný plat v ÚHÚL èinil ,- Kè. Stav èerpání na jednotlivých poboèkách a ústøedí za rok 2011: Pobočka Prostředky na platy v Kč Ost. platby za proved. práci v Kč Celkem v Kč Stará Boleslav České Budějovice Plzeň Jablonec n. N Hradec Králové Brno Frýdek Místek Olomouc Kroměříž Ústředí ÚHÚL Výroční zpráva ÚHÚL 2011 / 15

17 Plnìní plánovaného poètu zamìstnancù Stanovený počet zaměstnanců Skutečný počet zaměstnanců ,47 Závazný ukazatel - poèet zamìstnancù byl v pøepoèteném poètu za rok 2011 splnìn na 98,94 % Stav èerpání na jednotlivých poboèkách a ústøedí za rok 2011 (pøepoètený poèet po uvolnìní èásti blokace): Pobočka Plán. počet zaměstnanců Skutečnost za rok 201 Plán - skutečnost Stará Boleslav 37,00 36,98 0,02 České Budějovice 39,40 39,25 0,15 Plzeň 43,80 43,85-0,05 Jablonec n,.n. 35,80 35,91-0,11 Hradec Králové 36,00 35,73 0,27 Brno 44,90 44,85 0,05 Frýdek Místek 32,80 32,87-0,07 Olomouc 29,60 29,29 0,31 Kroměříž 33,80 33,05 0,75 Ústředí 94,90 94,97-0,07 ÚHÚL 428,00 426,75 1,25 I pøes fluktuaci a obtížnost náboru odborných fundovaných perspektivních pracovníkù pøi vysoké konkurenceschopnosti ostatních organizací pùsobících v lesním hospodáøství byl plán plnìní poètu zamìstnancù témìø naplnìn. Podaøilo se i udržet velmi vysokou úroveò vzdìlanosti v organizaci (nadpolovièní vìtšina zamìstnancù má vysokoškolské vzdìlání). Díky uzavírání kvalifikaèních dohod je další zvyšování vzdìlání u perspektivních zamìstnancù dále podporováno. Umožnìní dalšího studia poskytováním náhradního volna je jedním z opatøení ke stabilizaci zamìstnancù i motivací pro nástup nových nadìjných zamìstnancù PŘEHLED O ČERPÁNÍ VÝDAJŮ NA FINANCOVÁNÍ REPRODUKCE INVESTIČNÍHO MAJETKU Pokraèují stavební práce na rekonstrukci I.N.P. 2. budovy v Brandýse nad Labem. Byl poøízen náhradní zdroj elektrické energie motorgenerátor pro bezporuchové fungování serverù. Byla provedena pøeložka nefunkèní splaškové kanalizace od budovy è. 1. Dále byla poøízena informaèní technika HW, programové vybavení SW úèetní a provozní soubory switche. Na Národní inventarizaci lesù II byly ÚHÚL úèelovì pøidìleny rozpoètové prostøedky na nákup 2 ks dálkomìrù Trupulse 2 ks Verte Laser 5 ks digitálních prùmìrek, 1 laboratorní mlýnek a 6 ks terénních vozidel. Z informaèní techniky HW 6 ks terénních poèítaèù 4 ks GPS, 1 ks stanice pro fotogrammetrii 3 notebooky 15 ks serverù, 1 ks datové pole, 1 ks plotr, 1 malonákladový stroj a podíl náhradní zdroj el. energie. Podíl na provozním souboru switch. V SW 8 licencí programu Field- Map a 2 ks Digi solo na FTGM. Poř. čís. Název akce Kč 1. Dokončení Obnovy provozní budovy Ježonky Pokračování rekonstrukce I.N.P. 2. budovy v Brandýse n. Labem Dopravní prostředky Výpočetní a informační technika HW Programové vybavení SW NIL stroje a zařízení NIL Dopravní prostředky NIL Výpočetní a informační technika NIL Programové vybavení SW NIL CELKEM / Výroční zpráva ÚHÚL 2011

18 ROZBOR POUŽITÍ MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ Jako mimorozpoètové zdroje byly prostøednictvím rezervního úètu použity formou povoleného pøekroèení finanèní prostøedky v celkové výši ,- Kè. na èerpání projektu Humboldt (Zpracování rámce pro harmonizaci dat a integraci služeb), který pokraèuje z loòského období ve výši ,- Kè. na realizaci projektu Comenius ve výši ,- Kè. na realizaci projektu E-Forest ve výši ,- Kè. na realizaci projektu Habitats ve výši ,- Kè. pojistná náhrada ve výši ,- Kè byla použita v rámci pojistného plnìní havárií vozù. služební cesty dotované z EU ve výši ,- Kè. projekt è. 58 (Øízení lidských zdrojù a zamìstnanosti) ve výši ,- Kè. Celková výše výdajù dle jednotlivých úèetních položek (v tis. Kè): Položka Text v tis. Kč platy zaměstnanců ,- 503 povinné pojistné ,- 513 nákup materiálu 8 997,- 515 nákup energií 9 452,- 516 nákup služeb ,- 517 ostatní nákupy ,- CELKEM Položka Text v tis. Kč - z toho: , ,- 519 placené náhrady 100, fondy, poplatky 1 126, náhrada mzdy za nemoc 350, investice , , ZHODNOCENÍ ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ Pro rok 2011 byl pro ÚHÚL stanoven schválený celkový rozpoèet tis. Kè. Z toho bìžné (neinvestièní) výdaje èinily tis. Kè. Bìhem roku došlo k navýšení a povolenému pøekroèení v dále uvedeném èlenìní: v bøeznu 2011 povolené pøekroèení o ,- Kè na výdaje související s pokraèováním realizace zahranièního projektu HABITATS, v bøeznu 2011 navýšení o ,- Kè na výdaje spojené se zajištìním Národní inventarizace lesù II, v bøeznu 2011 navýšení kapitálových výdajù o ,- Kè na výdaje spojené se zajištìním Národní inventarizace lesù II, v dubnu 2011 navýšení o ,- Kè na øešení projektu výzkumu a vývoje Geoprostorové modelování potenciálního ohrožení lesních porostù, v kvìtnu 2011 navýšení o ,- Kè na Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekèní, kontrolní a výzkumnou èinnost, v kvìtnu 2011 navýšení o ,- Kè na Mezinárodní rok lesù výdaje na èinnosti podle uzavøené smlouvy s pøíspìvkovou organizací Národní zemìdìlské muzeum, v èervnu 2011 navýšení o ,- Kè na Mezinárodní rok lesù výdaje na odborné a technické zajištìní podkladù a souvisejících aktivit, v èervnu 2011 navýšení o ,- Kè na realizaci demonstraèních objektù lesního hospodáøství v pøírodní lesní oblasti Èeský les, Køivoklátsko a Doupovské hory, v èervnu 2011 navýšení o ,- Kè na krytí výdajù s øešením úkolu Vyhodnocení efektivnosti Letecké hasièské služby, v èervenci 2011 navýšení o ,- Kè na krytí výdajù s øešením úkolu Vývoj a údržba webové aplikace GEOPORTÁL SSL, v èervenci 2011 navýšení o ,- Kè na øešení úkolu Doplnìní a zpøístupnìní databáze meliorovaných ploch, v èervenci 2011 navýšení o ,- Kè na projekt Analytické zhodnocení dotaèních titulù naøízení Rady (ES) o podpoøe pro rozvoj venkova (PRV), naøízení Rady (ES) o financování Spoleèné zemìdìlské politiky, a rozhodnutí Rady (ES) o strategických smìrech Spoleèenství pro rozvoj venkova v souvislosti s Vodní rámcovou smìrnicí a Nitrátovou smìrnicí, v èervenci 2011 navýšení o ,- Kè na výdaje spojené s plnìním úkolu Odbìr pùdních vzorkù a vzorkù asimilaèních orgánù, v srpnu 2011 povolené pøekroèení o ,- Kè na výdaje související s pokraèováním realizace zahranièního projektu HUMBOLDT, zamìøeného na sjednocení geografických informací a harmonizaci dat, Výroční zpráva ÚHÚL 2011 / 17

19 v srpnu 2011 navýšení o ,- Kè na výdaje spojené s plnìním úkolu v souladu s interaktivním programem enviromentálního vzdìlávání, výchovy a osvìty dìtí a mládeže v oblasti lesního hospodáøství a myslivosti, v záøí 2011 navýšení o ,- Kè na realizaci Národního lesnického programu pro období do roku 2013, v záøí 2011 navýšení o ,- Kè na realizaci projektu Automatizace výpoètu náhrad za èinnost odborných lesních hospodáøù, v záøí 2011 navýšení o ,- Kè na financování èinností spojených s øešením úkolu Zhodnocení šíøení lýkožrouta smrkového z NP Šumava do sousedních lesních porostù v ÈR, v záøí 2011 povolené pøekroèení o ,- Kè na výdaje souvisejících s pokraèováním realizace zahranièního projektu COMENIUS, v záøí 2011 povolené pøekroèení o ,- Kè na výdaje související s pokraèováním realizace zahranièního projektu EFDAC E-Forest, v øíjnu 2011 navýšení o ,- Kè na zajištìní aktivit úkolu RVP MZe v souladu s interaktivním programem environmentálního vzdìlávání, výchovy a osvìty dìtí a mládeže v oblasti lesního hospodáøství a myslivosti, v øíjnu 2011 navýšení o ,- Kè na realizaci projektu Analýza ekonomické efektivity zpracování a energetického využití dendromasy pro výrobu tepla a elektrické energie, v øíjnu 2011 navýšení o ,- Kè na pøípravu podkladù pro revizi lesnických opatøení Programu rozvoje venkova ÈR po roce 2013, v øíjnu 2011 navýšení o ,- Kè na financování èinností spojených se zajištìním aktivit environmentálního vzdìlávání, výchovy a osvìty dìtí a mládeže v oblasti lesního hospodáøství a myslivosti, v øíjnu 2011 navýšení o ,- Kè na financování èinností spojených s pøípravou a realizací spoleèného stánku ÚHÚL a lesnické sekce MZe na výstavì Silva Regina v roce 2012 v Brnì, v listopadu 2011 povolené pøekroèení o ,- Kè na výdaje související s pokraèováním realizace zahranièního projektu E-Forest, v listopadu 2011 navýšení o ,- Kè na financování èinností spojených s øešením úkolu Vývoj a údržba webové aplikace GEOPORTÁL, v listopadu 2011 navýšení o ,- Kè na financování èinností spojených s øešením úkolu Aktualizace a kompletace informaèního systému MISYS-ÚHÚL, v listopadu 2011 navýšení o ,- Kè na financování nákupu licencí programového vybavení firmy Microsoft, v listopadu 2011 navýšení o ,- Kè na odborné a technicko-organizaèní zajištìní mezinárodní akce Zasedání byra mezivládního vyjednávacího výboru pro právnì závaznou dohodu o lesích v Evropì, v prosinci 2011 povolené pøekroèení o ,03 Kè na zahranièní cestovné, v prosinci 2011 povolené pøekroèení o ,- Kè za pøijaté pojistné náhrady, v prosinci 2011 povolené pøekroèení o ,- Kè na realizaci projektu Vytvoøení a implementace komplexního systému øízení lidských zdrojù v organizaci, v prosinci 2011 navýšení o ,- Kè na pøedfinancování podílu EU pro projekt Vytvoøení a implementace komplexního systému øízení lidských zdrojù v organizaci, v prosinci 2011 navýšení o ,- Kè na financování nákladù spojených s úkolem Odborné èinnosti, programy a osvìta lesního hospodáøství, v prosinci 2011 navýšení o ,- Kè na financování nákladù èinností spojených s Národním lesnickým programem, v prosinci 2011 povolené pøekroèení o ,- Kè za pøijaté pojistné náhrady. Upravený rozpoèet za rok 2011 disponoval s èástkami: Platy + OOV Pojištění Účelové a ostatní výdaje Převod FKSP Investice CELKEM schválený rozpočet navýšení překročení Celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,- Kč Jak z výše uvedeného vyplývá, ÚHÚL hospodaøil s upraveným rozpoètem ,-Kè a povoleným pøekroèením ,- Kè, celkem tedy s èástkou ,- Kè. Na výdajovém úètu byla ponechána èástka Kè. Vzhledem k èasové tísni nebylo možné tyto prostøedky použít tak, aby jejich realizace byla v souladu s pravidly Veøejných zakázek., následnì však bude uplatòována formou Nárokù z nespotøebovaných výdajù v pøíštím roce. Dále na bankovním provozním úètu zùstala èástka 75,- Kè jako plánovaná rezerva na úhradu bankovních poplatkù. Na investièním úètu zùstala èástka 2 570,60 Kè v dùsledku dodateènì poskytnuté slevy na dodávkách pøi nákupu majetku. 18 / Výroční zpráva ÚHÚL 2011

20 Pøehled rozepsaných závazných ukazatelù (v tis. Kè): Ukazatel schválený Rozpočet po změnách Skutečnost Příjmy OSS celkem Běžné výdaje OSS celkem z toho: - Platy a ost. platby (501, 502) Povinné pojistné (503) Nákup materiálu Nákup energie Nákup služeb Ostatní nákupy Převody fondů Náhrady plac. obyv Ostatní transféry ( poplatky 519) Kapitálové výdaje OSS celkem z toho: - Pořízení DNM Pořízení DHM Pozemky - - ÚHRN VÝDAJŮ INFORMACE O ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PODPOR PROGRAMŮ EU A FAO (V KČ) Projekt HUMBOLDT ( Zpracování rámce harmonizace dat a integrace služeb ) Provozní Čerpání Rok Příjem ÚHÚL Platy Pojištění Mzdové výdaje výdaje celkem , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- CELKEM , , , , , ,- Projekt COMENIUS Rok Příjem ÚHÚL Platy Pojištění Mzdové výdaje Provozní výdaje Čerpání celkem , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- CELKEM , , , , , ,- Projekt E-FOREST Rok Příjem ÚHÚL Platy Pojištění Mzdové výdaje Provozní výdaje Čerpání celkem , , , , , , , , ,- CELKEM , , , , ,- Výroční zpráva ÚHÚL 2011 / 19

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev AKTIVA CELKEM 1 978 056,07 1 124 937,31 853 118,76 192

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008)

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice,

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

R. Adolt Národní inventarizace lesů v České republice, druhý cyklus (2011-

R. Adolt Národní inventarizace lesů v České republice, druhý cyklus (2011- Národní inventarizace lesů v České republice, druhý cyklus (2011-2015) Ing. Radim Adolt, Ph.D. ÚHÚL Brandýs nad Labem pobočka Kroměříž Analyticko-metodické Centrum Národní Inventarizace Lesů (ACNIL) 4.

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Myslív, Myslív 52 34101 Myslív,, IÈ:00255840 sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kè A.1. Informace

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM výroční zpráva 2014 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Nábřežní 1326 250 01 Brandýs nad Labem Tel: +420 321 021 111 E-mail: podatelna@uhul.cz

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Svazek obcí regionu Ruda, 9. kvìtna 40 78963 Ruda nad Moravou, Obec, IÈ:69601488 sestaven k : 31.12.2010 za období:

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292907 Název: Obec Jamolice Sestavená k

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS Řízená kopie elektronická Vydání: 1.3 Revize: 3 Strana 1 z 15 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 6010 Náklady dokumentace k registraci projektu 6011 Náklady dokumentace

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

1 Úvod... 2. 2 Historie hospodářské úpravy lesů a ÚHÚL... 3. 3 Organizační struktura ÚHÚL... 6. 4 Výsledky hospodaření ÚHÚL za rok 2007...

1 Úvod... 2. 2 Historie hospodářské úpravy lesů a ÚHÚL... 3. 3 Organizační struktura ÚHÚL... 6. 4 Výsledky hospodaření ÚHÚL za rok 2007... OBSAH 1 Úvod... 2 2 Historie hospodářské úpravy lesů a ÚHÚL... 3 3 Organizační struktura ÚHÚL... 6 3.1 Vedení ÚHÚL... 7 3.2 Pobočky ÚHÚL... 8 3.3 Personální situace...11 4 Výsledky hospodaření ÚHÚL za

Více

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 16 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 60 10 Náklady dokumentace k registraci projektu 60 11 Náklady dokumentace projektu

Více

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009)

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem øádná mimoøádná

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Marta Andrlíková Datum zpracování: 19.02.2014 Èas zpracování: 18h25m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 13 / 2011 IÈO: 72040971 Název: Svazek obcí Hluboké - Krokoèín - Újezd u Rosic AKTIVA

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 213 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 8 Rozvaha 9 Pøíloha k úèetní závìrce 12 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00542300 Název: obec Oøechov AKTIVA CELKEM 66

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00578282 Název: Obec Butoves AKTIVA CELKEM 30 606

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 37

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 45671745 Název: Vod.a kan. Znojemsko ZSO AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) : 13 / 2010 IÈO: 70238880 Název: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko AKTIVA CELKEM 1 295 821 251,20

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jarmila Kaspøíková Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... 2 Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva... 3 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více