TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 16 březen - duben 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 16 březen - duben 2014"

Transkript

1 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK 16 březen - duben 2014 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, 10. února šly dětičky poprvé do nové školky. Obě třídy jsou naplněny, takže do školky chodí 50 dětí 25 do modré třídy a 25 do červené. Postupně si prostory zabydlují a zútulňují, myslím, že nakonec jsou všichni spokojení. Museli jsme ihned dokoupit nádobí a další zařízení kuchyně, protože se zvýšil počet strávníků. Dále řešíme vestavné skříně na míru, botníčky, nábytek do šatny pro kuchařky, zastínění oken, pračku a sušičku, z dotace byly pořízeny stolečky se židličkami a šatnové bloky. Všechno nemůže být najednou a personál školky to samozřejmě chápe. Dalším problémem jsou venkovní prostory, budeme řešit oplocení budovy, vybudování hřiště pro děti z MŠ i ZŠ a komunikaci před školkou. Na Krajský úřad Středočeského kraje jsme odeslali závěrečné vyhodnocení stavby a čekáme na kontrolu a následně na doplatek dotace 2, ,- Kč. V pondělí 31. března byl namontován dopravník na uhlí, takže po 12 letech, kdy byl nainstalován původní kotel Varimatik, bude přikládání do kotle v základní škole méně namáhavé. 2. dubna byla také vrácena na původní místo opravená vstupní brána na hřbitov. Oprava se zdařila, z toho mám velkou radost a doufám, že i vám se bude nová brána líbit. Nakonec jsme napotřetí byli úspěšní s žádostí o dotaci na opravu pomníku padlým hrdinům, takže na návsi budeme ještě kromě schodů na hřbitov opravovat tento pomník a oplocení. Některým občanům se nelíbí, že zrovna opravujeme tyto památky, (zvonici, schodiště, pomník), ale jak jsem psal již na začátku volebního období, snažíme se získávat peníze na cokoliv, co je potřeba v naší obci opravovat nebo rekonstruovat. A mezi to určitě patří i záchrana těchto památek. Navíc je možné, že v příštím programovacím období budou mít náš stát a Evropská unie jiné priority a že peníze na opravy památek zkrátka nebudou. Víme, že je potřeba opravit všechny komunikace, obecní budovy, chodníky, rádi bychom řešili i zlepšení ovzduší v zimě v naší obci, atd., ale není v našich silách ani finančních možnostech vše více urychlit. Zvlášť komunikace jsou opravdu ve špatném stavu, a proto bych rád poděkoval všem občanům, kteří se snaží prostranství před svými domy sami udržovat. Poděkování patří také panu Špankovi, který nám pomáhá s udržováním nově zasazených stromků za vsí. A v neposlední řadě se snažíme i nezanedbávat kulturní vyžití občanů. Že výdaje na kulturu nejsou zas tak malé, si můžete přečíst v následujícím textu, kde jsou podrobně popsány výdaje na volnočasovou a ostatní podobnou činnost v roce Z přehledu vyplývá, že volnočasové aktivity zahrnují velký rozsah činností. Někomu se mohou zdát výdaje vysoké, jiný naopak nějakou aktivitu třeba postrádá. V každém případě Tuřanský měsíčník vydavatel Obec Tuřany, okres Kladno, tel: , adresa: Tuřany 10

2 se zastupitelstvo snaží pro občany dělat maximum i v této oblasti. A naopak my všem občanům, kteří navštěvují naše akce a využívají i další nabídky, moc děkujeme. Hodně sluníčka a dobré nálady přeje všem Jiří Janouch starosta obce Slovo místostarosty: Vážení spoluobčané, dne jsme v obci přivítali jaro. Posezení pod taktovkou pana Miloše Hory se vydařilo. V tvůrčích dílničkách si děti vytvořily velikonoční dekorace a vyzkoušely si práci s enkaustickou žehličkou a vosky. Nejen jim, ale i maminkám a babičkám vznikaly originální obrázky. Veliké poděkování patří všem organizátorům a též kuchařkám z MŠ, které pro všechny účastníky připravily sladké občerstvení. Recepty naleznete v tomto měsíčníku. Dále bych Vás touto cestou chtěla informovat o přistavení kontejneru na oděvy, boty, plyšové hračky, který je umístěn za obecním úřadem. Veškerý odkládaný materiál musí být čistý a v pytlích. Vzhledem k tomu, že byl již několikrát vyvezen, evidentně bude námi všemi využíván. Pokud budeme dodržovat stanovené podmínky, bude zde umístěn trvale. Jak všichni víme, jsou v obci umístěny i další kontejnery na separovaný odpad, které jsou každé úterý vyváženy. Velmi často se stává (především u papíru), že v případě naplnění je papír ponechán před kontejnery a pohled na okolí kontejnerů není příjemný. Aby se vešlo do kontejneru plastů i papíru více, je třeba lahve i krabice sešlapávat. Papír též můžete svázaný dodávat do ZŠ, která s dětmi zajišťuje sběr papíru, a i tímto krokem můžeme kontejnerům ulehčit. Bohužel problém není jen u papíru i plastů, ale i s kontejnerem na bio odpad. V BIO odpadu byla pod trávou a listím doslova ukryta nefunkční sekačka a k tomu není co dodat. Na zaměstnancích obce pak je vše přebrat a uklidit, protože jinak by obec za nedodržení podmínek musela hradit nemalé částky a odpady jako takové tvoří poměrně vysokou finanční zátěž. V neděli byly na návsi přistaveny kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad. Kladu si otázku, proč tedy dotyčný se sekačkou nevyužil jich? O konání jsou všichni vždy informováni na vývěskách i rozhlasem. Také bych chtěla poprosit všechny maminky, babičky, tatínky, kteří doprovází své ratolesti na dětské hřiště, aby v případě posledních odchozích zakrývali pískoviště. Bohužel je mi jasné, že ne vždy je toto záležitostí Vás. Vandalům v obci není nic cizí, proč by nemohli ničit plot, houpačky, parkovat ve svahu u hřbitovní zdi, jezdit po obci nepřiměřenou rychlostí ve dne i v noci a ohrožovat tak zdraví nás všech? Kvůli některým opakujícím se přestupkům se obec obrátila na Policii ČR. Dalším opakovaným nešvarem jsou psí exkrementy, které opět ve velké míře zdobí naši obec. A že nás skutečně obtěžují, svědčí i níže uvedený příspěvek. Přeji všem slunečné a teplé jarní dny B.Charvátová místostarosta Stránka 2 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

3 Názory občanů Vážení spoluobčané, zejména pak majitelé psů, od počátku věků existují lidé dobří a špatní, slušní a neslušní. Jen díky těm špatným, popř. neslušným, vznikaly zákony a z nich vyplývající sankce. Pokud by totiž existovali jen dobří lidé, byly by zákony i orgány dohlížející na jejich dodržování úplně zbytečné. Proč to píšu? Nevím už, kolikrát se Tuřanský měsíčník zabýval tématem venčení psů a odklízení psích exkrementů. Myslím, že to nemá význam počítat. Faktem totiž zůstává, že obdobné příspěvky pouze apelovaly na slušnost a zdravý rozum těch občanů, kteří považovali (a mnozí nadále považují) veřejné prostory za něco, co se jich netýká. Z faktu, že se nic nezměnilo, vyplývá jen jediný závěr apelovat na slušnost a zdravý rozum je bohužel v naší obci zbytečné. Pokud zde totiž existují občané, kterým je zdravý rozum a slušnost cizí, je nezbytné, aby jejich projevy svévole postihoval zákon. Jak jsem si ověřil, v rámci naší obce neexistuje dostatečně účinná vyhláška, na základě které by mohli být postihováni ti, kteří žijí v přesvědčení, že psí výkaly jsou ozdobou ulic. Já osobně jsem nucen si vychutnávat téměř každodenní rituál odklízení psích výkalů před naším domem a v tomto směru mi již došla trpělivost. Aby tedy nevznikaly fámy a dohady o tom, kdo by mohl být iniciátorem vyhlášky, na základě které bude možno finančně postihovat nezodpovědné majitele psů, pak zde oficiálně prohlašuji, že to budu já. Na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva naší obce totiž přednesu návrh na tvorbu takové vyhlášky a ze všech sil se budu snažit svůj návrh prosadit. Jsem totiž přesvědčen, že těch slušných majitelů psů se taková vyhláška nijak nedotkne, protože budou pouze pokračovat v tom, co dělají doposud. A pokud někoho z těch ostatních, nezodpovědných a netolerantních, stihne citelná pokuta, pak to osobně budu považovat za správné a spravedlivé. Závěrem podotýkám, že rozhodně nejsem žádný milovník zákonů a vyhlášek a že bych byl neskonale šťasten, kdyby všichni lidé dokázali reagovat na rozumné a smysluplné výzvy. Toho se však zřejmě nedočkám ani já, ani moje děti. A tak se budeme všichni až do skonání světa potýkat s vyhláškami. Miroslav Spousta Z jednání zastupitelstva obce : - Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo poskytnutí bezúročné půjčky ŠPO Základní škole a Mateřské škole Bez hranic, pracovišti MŠ Tuřany v celkové výši ,- Kč s tím, že po obdržení dotace ze SZIFu Praha bude půjčka obci vrácena. (Půjčka poskytnuta na předfinancování nákupu nábytku z dotace PRV) - Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo nákup sekacího traktoru Starjet za cenu ,- Kč vč. DPH. - Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Tuřany, okres Kladno za rok 2013, jejíž hospodaření skončilo s výsledkem hospodaření ve výši 0,- Kč, schválilo převod finančních prostředků FKSP ve výši ,20 na nově založenou ŠPO Základní škola a Mateřská škola Bez hranic a schválilo převod zúčtovaných pohledávek a závazků k TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 3

4 - Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Tuřany, okres Kladno za rok 2013, jejíž hospodaření skončilo s výsledkem hospodaření ve výši ,52 Kč, dále schválilo převod tohoto výsledku hospodaření do rezervního fondu, schválilo převod finančních prostředků FKSP ve výši ,- na nově založenou ŠPO Základní škola a Mateřská škola Bez hranic a schválilo převod zúčtovaných pohledávek a závazků k Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na p.č. 233/2, spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení. - Zastupitelstvo obce Tuřany vzalo na vědomí, že starosta v souladu se směrnicí o zadávání zakázek malého rozsahu zorganizuje výběrové řízení na zhotovitele opravy komunikací ve středu obce p.č. 425/7 a část p.č.425/2 a nechá schválit ZO výběr nejvhodnější nabídky - Zastupitestvo obce Tuřany vzalo na vědomí, že starosta v souladu se směrnicí o zadávání zakázek malého rozsahu zorganizuje výběrové řízení na zhotovitele nových rozvodů topení v ZŠ a nechá schválit ZO výběr nejvhodnější nabídky - Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo rozpočtové opatření č. 1, které spočívalo v úpravě dotace ze SR na rok 2014 o 12000,- Kč na celkovou částku ,- Kč a poskytnutí a vrácení půjčky ŠPO Bez hranic, pracovišti MŠ Tuřany ve výši ,- na předfinancování nákupu nábytku z dotace PRV (SZIF) - Zastupitelstvo stanovilo, že o majetku ZŠ Tuřany a MŠ Tuřany, předaném obcí Tuřany do výpůjčky ŠPO, bude s účinností od účtovat ŠPO Základní škola a Mateřská škola Bez hranic. Účetní odpisy budou tvořit fond reprodukce majetku, investiční fond. Informace podané ZO Tuřany: - byli jsme úspěšní při podání žádosti o dotaci na opravu pomníku padlým hrdinům - probíhají jednání ohledně stavu předávaného majetku kanalizace. Majetek není v dobrém stavu, požadujeme do data předání do většinu majetku opravit a požadujeme slevu z půjčky - obec si zažádala o grant Malý přemyslovský měšec na pokračování kurzů pro tuřanské ženy - firma Cofely přemisťuje kabely NN do země (ulice od Matoušků až ke hřišti) a posiluje vedení, obec nakoupila nové dlaždice, protože firma slíbila, že chodník při pokládce kabelů hned opraví, takže budou prasklé dlaždice vyměněny Jiří Janouch starosta obce Stránka 4 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

5 Informace pro občany V obecní knihovně jsou k dispozici všem občanům k nahlédnutí výtisky spotřebitelského časopisu dtest, ve kterém naleznete spoustu informací, rad, testů kvality kupovaného zboží, apod bude v naší obci probíhat očkování psů od 18 hodin na návsi před OÚ v Tuřanech a následně v cca na návsi v Bysni. Cena 100,- Kč. Letní svoz odpadu u sezonních zelených známek začíná od května a vývoz bude sjednocen se známkami čtrnáctidenními žlutými, takže naposledy bude v týdenním zimním režimu svoz a následně až , již v režimu letním. Začíná být pěkné počasí a je čas na výlety - na obecním úřadu je proto pro vás stále k dispozici rodinná vstupenka do pražské ZOO, pokud máte zájem, bude vám zapůjčena proti vratné záloze 1000,- Kč, stejně jako v minulých letech. NABÍDKA OBĚDŮ PRO VEŘEJNOST VE ŠKOLNÍ KUCHYNI TUŘANY Od nabízí školní kuchyně v Tuřanech možnost odběru obědů pro veřejnost Cena oběda: 55,- Kč (polévka a hlavní chod) Platby: Další: Platí se vždy dopředu na daný měsíc podle počtu objednaných jídel dle jídelníčku. 1. Hotově vždy mezi 5. a 10. v měsíci u vedoucí školní jídelny Jany Topkové (v kanceláři tuřanské jídelny). Přesný termín (den a hodina) pro platby bude vždy včas vyvěšen na vstupních dveřích do MŠ a na obecním úřadě, kde bude k dispozici také jídelníček na daný měsíc. Strávníci zaplatí částku dle počtu objednaných obědů. 2. Převodem na účet školy: /0800. Do poznámky uveďte jméno a veřejnost Tuřany. 3. Pokud budete v průběhu měsíce obědy rušit nebo naopak přiobjednávat, bude příslušná částka odečtena, popř. připočtena další měsíc. Obědy budou vydávány do vlastních nádob v čase hod. K výdeji je určeno výdejní okénko v prostorách školní kuchyně přístupné z dolní části budovy nové mateřské školy. Kontakt: Jana Topková, vedoucí školní jídelny , TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 5

6 Ekonomické informace Výdaje na volnočasové (kulturní, sportovní a jiné) aktivity v roce 2013 Výdaje na provoz knihovny (nákup knih, mzdy, elektřina, materiál) Příspěvek na psí útulek Bouchalka Výdaje na kulturu: Odměny masopust, Malý přem. měšec, vedení kroniky Pořízení prodejních stánků Kelímky, tácky, drobný materiál, vánoční přání Vstupenky do ZOO (bylo vyčerpáno 80 vstupů) Dětský program MDD Náklady na organizaci pouti Mikulášská pro děti Pohoštění masopust, pouť, jarmark, akce seniorek Úhrada za hudební produkci Ochrannému svazu autorskému Propagačních předměty (zvonky, hrnečky s obrázkem zvonice) Vánoční koncert v kostele ,- Kč ,- Kč 9 098,- Kč ,- Kč 1 467,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 4 900,- Kč 6 772,- Kč 3 871,- Kč 2 937,- Kč 3 000,- Kč Náklady na vydávání Tuřanského měsíčníku (mzdy nejsou vypláceny): Papír, tisk, poštovné (odesílání povinných výtisků) Výdaje na Sbor pro občanské záležitosti: Odměny obrázky do kronik, SPOZ, návštěvy u jubilantů Nákup gratulací, kondolencí, balícího materiálu Dárkové balíčky pro jubilanty Finanční příspěvek pro nově narozené občánky Příspěvek na provoz a branky Příspěvek na pořádání akcí TJ SOKOL Tuřany: HeJKaL o. s.: cca ,- Kč ,- Kč 3 361,- Kč 9 512,- Kč 8 000,- Kč ,- Kč ,- Kč Výdaje celkem: Příjmy výtěžek z akcí (ostatní náhrady) ,- Kč 5 130,- Kč Porovnání příjmů a výdajů na likvidaci odpadů v roce 2013 DRUH ODPADU PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL komunální odpad (kupony) , , ,- nebezpečný odpad 1 000, , ,- velkoobjemový odpad 0, , ,- separovaný odpad , , ,- bioodpad 0, , ,- Celkem: , , ,- Stránka 6 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

7 Údaje z hospodaření obce leden - únor 2014 stav fin. prostředků na běžném účtu a v pokladně k ,00 daňové příjmy (příjmy FÚ Slaný, popl.za komun. odpad, popl.ze psů) ,00 dotace na výkon st. správy ,00 ost. příjmy (např. pronájem hrob. míst, přísp. Eko-kom) ,00 režijní výdaje- veřejná zeleň, knihovna, odpady, veřej. osv., kultura ,00 režijní výdaje - provoz OÚ - mzdy, telefony, elektřina, rež. materiál, služby ,00 příspěvek na provoz MŠ a ZŠ přes DSO Bez hranic ,00 dodatečné výdaje na PO MŠ a ZŠ, nákupy do nové budovy MŠ ,00 režijní výdaje - zastupitelstvo obce ,00 investiční výdaje - stavba MŠ ,00 převod zůstatků fin. prostředků Fondu kult.a soc. potřeb MŠ a ZŠ na ŠPO Bez hranic ,00 zůstatek fin. prostředků na běžném účtu a v pokladně k ,00 Údaje čerpány z výkazu o plnění rozpočtu k Sestavila: Jitka Janouchová Březen 50 let Bakalíková Ilona 50 let Jánský Pavel 50 let Knoblochová Ivana 65 let Čanda Rudolf 65 let Brůnová Alena Duben 60 let Vrbová Eva 60 let Laxa Antonín 65 let Kamír Jiří 70 let Žvachtová Jana 85 let Herynková Božena Společenská kronika Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně štěstí, zdraví a pohody. TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 7

8 Svazková škola Bez hranic zahájila svou činnost V dnešním článku se dozvíte základní informace o nově zřízené svazkové škole. V každém dalším čísle přineseme zprávy o aktuálním dění a postupně vám představíme všechny školy a školská zařízení. Na základě rozhodnutí zastupitelstev Mšece, Řevničova, Srbče a Tuřan vznikl na podzim loňského roku Dobrovolný svazek obcí Bez hranic, který se stal zřizovatelem třetí tzv. svazkové školy v ČR. Prošli jsme náročným procesem slučování jednotlivých škol a školek, výmazu původních příspěvkových organizací a zápisu nové školské právnické osoby. Toto vše se podařilo a nový subjekt Základní škola a Mateřská škola Bez hranic byl zapsán do rejstříku školských právnických osob k 1. lednu 2014, kdy také zahájil svou činnost. Škola tedy sloučila pod jedno IČO mšeckou školu a školku, řevničovskou školu a školku, srbečskou školku a tuřanskou školu a školku. Zřízení svazkové školy neznamenalo pro obce žádnou finanční zátěž, vše jsme financovali z dotace od MŠMT. PROČ TO VLASTNĚ DĚLÁME? Toto je nejčastější otázka, na kterou já i zastupitelé jednotlivých obcí odpovídáme. Důvody bych shrnula do třech bodů: 1. Chceme fungovat efektivněji po ekonomické stránce. Jeden příklad: Představte si následující situaci. ZŠ a MŠ Tuřany tvořily dva oddělené subjekty. Stejně tak ZŠ a MŠ v Řevničově. ZŠ a MŠ Mšec byly sloučené do jednoho. Pak máme ještě MŠ Srbeč. Celkem tedy 6 subjektů. Každý z těchto 6 subjektů měl podepsanou smlouvu shodou okolností se stejnou firmou na (cokoliv). Dodavatel účtoval paušální roční cenu bez ohledu na velikost subjektu. Řekněme např ,- Kč. To máme celkem 60000,- Kč ročně. Najednou ale existuje pouze jeden subjekt a nově podepsaná smlouva s dodavatelem uvádí 30000,- Kč ročně. Takže jsme na polovině původních nákladů. A takových smluv měla každá škola a školka celou řadu. O spoustu nákladů se jednoduše můžeme dělit. 2. Chceme zlepšit celkovou úroveň školy po pedagogické stránce. Opět příklad: Zástupkyně pro 1., 2. stupeň a MŠ začaly mapovat situaci ve výuce na svých úsecích za účelem identifikace silných a slabých stránek. Co je kvalitní a úspěšné může tak být implementováno jinam, slabiny mohou být odstraněny. O vysoké kvalitě práce tuřanské školy a školky svědčí i fakt, že B. Charvátová se stala zástupkyní pro 1. stupeň napříč základními školami a J. Svobodová zástupkyní pro předškolní vzdělávání. Pedagogové se již nyní setkávají a o těchto věcech diskutují (což dříve nebylo), plánují společné akce. 3. Cílem je vytvořit stabilní školu s vysokou úrovní předškolního a základního vzdělávání, která bude zároveň efektivně hospodařit. Stránka 8 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

9 Chtěla bych podotknout, že se jedná o nelehký proces, který své viditelné výsledky přinese teprve v průběhu času. Samozřejmě musíme čelit různým překážkám a také nedůvěře. Jsem však přesvědčená o tom, že budoucí výsledky prokáží, že jsme se vydali správnou cestou. V závěru bych ráda uvedla několik důležitých informací: ZŠ a MŠ Bez hranic není již příspěvkovou organizací, ale školskou právnickou osobou. Proč? Řekněme, že se jedná o vyspělejší a modernější organizačně právní formu, která má legislativní oporu ve školském zákoně. Účetnictví školy je vedeno střediskově, tzn., že každá obec si může ověřit, že finance, které vložila, nepůjdou jinam. ZŠ a MŠ Bez hranic změnila svou organizační strukturu. Škola se dělí na jednotlivá pracoviště ZŠ a MŠ řízená vedoucími těchto pracovišť (původními ředitelkami). Napříč školami vykonávají svou činnost zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání, 1. stupeň a 2. stupeň. Všechny školní jídelny spadají pod jednu vedoucí. Veškerou mzdovou a účetní agendu zpracovávají 2 zaměstnankyně. Všichni tito vedoucí zaměstnanci jsou odpovědní ředitelce školy. Pro rodiče a žáky se nic zásadního nemění. Jejich děti dál chodí do své školy či školky a logicky i nadále rozhodují o jejím výběru. Rodičům stále přísluší výhradní právo rozhodovat o tom, jakou školu bude jejich dítě navštěvovat. Informace o dění ve svazkové škole zatím mohou sledovat na původních webových stránkách škol a školek popř. na Již brzy bude spuštěn nový společný školní web. Chcete-li se o myšlence svazkových škol, kterých bude stále přibývat, dozvědět více, doporučuji podívat se na Budete-li mít další dotazy, podněty či připomínky, můžete se obrátit i přímo na mě prostřednictvím u Šárka Vondrová, ředitelka ZŠ a MŠ Bez hranic TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 9

10 Školní okénko Měsíc únor žil po celém světě zimními olympijskými hrami v Sochi. I my, sportovní nadšenci, jsme si vyhlásili školní zimní olympijské hry v naší škole. Ačkoliv sníh nebyl, dokázali jsme improvizovat a sportovní disciplíny vtipně obměnit. Všichni jsme si olympiádu užili a zaslouženě jsme byli odměněni. Někteří žáci se účastnili turnaje ve vybíjené Mandarinková mísa. Vybojovali 4. místo a postupují do okresního kola v Kladně. Držíme jim palce, zatím se to žádnému týmu v historii naší školy nepodařilo. V únoru rovněž proběhlo školní kolo recitační přehlídky Slánka. Do role porotců jsme pozvali paní J. Beznoskovou, pana J. Müllera a za školu hodnotila Mgr. Barbora Charvátová. Porota neměla vůbec jednoduchý úkol, neboť žáci podávali velmi kvalitní výkony. Vítězové školního kola postoupili do kola oblastního, které se konalo v MC GRAND Slaný. V 0. kategorii (1. ročník) nás ve Slaném reprezentoval Fanda Danda, který si své prvenství obhájil. Bohužel tato kategorie není postupová do dalšího kola, ale i tak velká gratulace. V I. kategorii (2. a 3. ročník) vyhrála ve školním kole Terezka Pejšková a v II. kategorii (4. a 5. ročník) postoupila do oblastního kola Nikola Perglerová. Obě dívky ve Slaném podaly krásné výkony, ale konkurence byla silnější. I jim patří velké díky za vzornou reprezentaci. Porotě děkujeme za objektivní přístup a už se těšíme na další rok. Školní družina I v rámci školní družiny jsme plnili olympijské disciplíny. Statistika vykázala 0 zranění, 3. vítězné pozice z obou oddělní školní družiny, hodně netradičních sportovních disciplín a nespočetně mnoho krásných dnů plných smíchu. Také jsme byli několikrát obhlédnout naši podzimní práci, kdy jsme směrem k vodojemu vysázeli ovocné stromky. Stromky zimu přečkali a již jsou v plném rozpuku. V pátek jsme vynášeli Moranu a vítali jaro. Vše se konalo na školní zahradě, kde jsme si opekli vuřty, zasportovali, zazpívali u kytary, a když Morana byla vhozena do ohně, vysvitlo nám sluníčko. Správně načasovaný den. Za kolektiv ZŠ A. Hašková Stránka 10 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

11 Jaro v mateřské škole Na začátku měsíce února proběhlo druhé kolo zápisu do naší MŠ. Nově přijaté děti nastoupily hned , a to již do nové mateřské školy. V únoru nás čekalo téma Masopust, které děti zasvětilo do staročeských tradic. Naučili jsme se písně, básně a v neposlední řadě jsme vyrobili plno krásných výtvarných předmětů, mezi kterými nesměly chybět papírové masopustní koláče, jitrnice, aj. Poslední den tohoto týdne jsme pro děti uspořádali pěveckou soutěž Školka hledá Superstar. Zazněly písně jak lidové, tak moderní a kdo se zúčastnil, toho odměna v podobě diplomu a sladkého mlsání neminula. Nesmíme zapomenout dodat, že se naše děti zúčastnily divadelního představení ve Slaném, kde zhlédly pohádku O Budulínkovi. Téma pro měsíc březen znělo: Jarní probuzení s podtématy: Karneval, Jaro v trávě, Jaro na zahradě, Domácí zvířata. Z těchto témat bych pro přiblížení vybral jednoznačně karneval, který je velkou tradicí snad ve všech mateřských školách. U nás ho měl pod svou záštitou, jako každý rok, Křemílek s Vochomůrkou a proto bylo o kvalitní veselici víc než dobře postaráno. Sešla se spousta pozoruhodných masek, pro představu např. Spiderman, Batman, čarodějnice, několik princezen, hasič a mnoho dalších. A co říci na závěr? Snad jen že se akce velice povedla, děti byly nadšené, úsměvy se nešetřilo a už se všichni těšíme na další ročník našeho karnevalu. Jako druhé téma jsem vybral domácí zvířata a jeho podtéma domácí mazlíčci. V tomto týdnu se děti dozvěděly o našich základních hospodářských zvířatech, jak vypadají, jakou stravu preferují, jak nazýváme jejich mláďata a jestli je můžeme chovat doma, v chlévě nebo ve stáji. Den domácích mazlíčků byl pro děti velmi zajímavý, protože si své mazlíky mohli na jeden den donést do školky a ukázat je kamarádům. Měli jsme zde např. agamu vousatou, africké šneky, několik druhů rybiček nebo třeba strašilky. Při této příležitosti jsme měli možnost navštívit dědečka Pavlíka Cimrmana, který nás provedl velkým množstvím voliér, kde chová různé druhy papoušků a andulek. Byl to hezký tematický pěší výlet. Dědečkovi Pavlíka tímto moc děkujeme. A co nás čeká v dubnu? Téma: Příroda kolem nás s podtématy: Les, Vodní říše, Volně žijící zvířata a Přírodní živly. Hned v pátek se vydáme do lesa Kejkol na procházku a prohlídku lesa. Už se moc těšíme. Hezké jaro všem přeje kolektiv mateřské školy TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 11

12 Sport Muži "A" začali jarní část soutěže zápasem na domácím hřišti s Velvary, který jsme zvládli a vyhráli na penalty 4:3. Bohužel jsme vybojované body nepotvrdili a o týden později v Žižicích, zaslouženě prohráli 3:0.Tedy skoro 50% úspěšnost, nebo spíše neúspěšnost stejná jako při čtyřech přípravných utkáních na umělé trávě v Rynholci. Vzhledem k tomu, že ostatní mužstva (ze dna tabulky) oba zápasy bodovala, ocitli jsme se na samém dně tabulky. Muži"B" začali jaro v neděli zápasem s Olovnicí na domácím hřišti. Naši nejmenší: Dne jsme ukončili trénování v tělocvičně ZŠ Tuřany. Zároveň bychom tímto chtěli velice poděkovat vedení školy za možnost tyto tréninky v tělocvičně školy konat. Jarní sezona tréninků žáčků bude od probíhat již na hřišti TJ Sokol Tuřany. Tímto Vás všechny zveme a věříme, že se sejdeme v hojném počtu. A teď z jiného soudku. Vzhledem k tomu, že řada pejskařů využívá hřiště pro venčení svých miláčků a bohužel se též potýkáme na hřišti s psími exkrementy, od 1. dubna 2014 je na hřiště TJ SOKOL Tuřany ZÁKAZ VSTUPU SE PSY. Jde o soukromý pozemek a není důvodu, proč bychom si toto bezohledné jednání měli nechat líbit. Rádi bychom, aby hřiště sloužilo účelům, kterým má. Informace z kulturního dění v obci Dne byly opět zahájeny kurzy pletení z papírových ruliček pro naše ženy. Vyráběly jsme velikonoční doplňky do našich domovů. Případné další zájemkyně o tyto kurzy se mohou přihlásit přímo na OÚ. Stránka 12 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

13 Milí tuřanští a bysenští sousedé, jaro zaklepalo na dveře HeJKaLova brlohu a vzbudilo ho ze zimního spánku, takže už je zase připravený pro vás pořádat prima akce. Těšíme se na vás. Váš HeJKaL Čarodějný dřevosběr 29. dubna od 17:00 Všem ochotným sousedům budeme moc vděčni, když nám půjdou pomoci s kácením a sběrem dřeva na čarodějnickou vatru, kterou letos plánujeme opravdu velkou. Sraz v 17:00 před restaurací U Jezírka v Tuřanech a odjezd směr les. Čarodějnice 30. dubna od 18:30 u tuřanského vodojemu Společná akce HeJKaLa a Sokola Tuřany. Čarodějný rej vypukne na louce u tuřanského vodojemu. Tradičně proběhne soutěž o nejhezčí vyrobenou čarodějnici, těšit se můžete na velikou vatru, hudbu a občerstvení. Máje 17. května od 14:00 Tradiční staročeská zábava se vším, co k ní patří. Prosíme sledujte obecní vývěsky, plakáty v MŠ, ZŠ, obchodě a samozřejmě na našich stránkách kde budeme průběžně informovat a upřesňovat nadcházející akce, zároveň si zde můžete přečíst shrnutí již proběhlých akcí, výsledky soutěží a prohlédnout fotky TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 13

14 Jeden tip na výlet Chmelnický dětský klub Vás zve v sobotu 26. dubna 2014 již na 39. ročník dálkového pochodu KUDY CHODIL KAREL IV. starty: Praha-Radotín (nádr. ČD) 6:00 9:00 (cyklotrasy od 7:00) Černošice (nádr. ČD) 7:00 10:00 Dobřichovice (naproti nádr. ČD) 8:00 11:00 Beroun (nádr. ČD) 7:30 10:30 (cyklotrasy od 8:30) cíl: Karlštejn 10:00 18:00 za mostem vlevo u OÚ (při cestě od hradu k nádraží)!!! trasy: 50 km Radotín - Kulivá hora - Vonoklasy - Černošice - Kazín - Jíloviště - Skalka - - Červený kříž - Vrážky - Halouny - Z.Třebáň - Karlštejn 30 km Radotín Kulivá hora - Černošice - Jíloviště - Všenory - Dobřichovice - Karlík - Mořinka - Karlštejn 20 km Radotín - Kulivá hora - Třebotov - Vonoklasy - Mořinka - Karlštejn 35 km Černošice - dále po 50 km z Radotína 25 km Černošice - Kazín - Jíloviště - Všenory - Dobřichovice - Karlík - Vonoklasy - Mořinka - Karlštejn 15 km Černošice - Kulivá hora - Vonoklasy - Mořinka Karlštejn 25 km Dobřichovice - U šraňku - Skalka - dále po 50 km z Radotína 20 km Dobřichovice - U šraňku - Skalka - Červený kříž - Jezírko- Halouny Zadní Třebáň - Karlštejn 10 km Dobřichovice - Karlík - Mořinka Karlštejn 44 km Beroun Aksamitova brána - Koněprusy - Vinařice - Liteň - Svinaře- Halouny - Červený kříž - Skalka- - Dobřichovice - Karlík - Mořinka Karlštejn 30 km Beroun Aksamitova brána - Koněprusy - Vinařice - Liteň - Svinaře- Halouny Z.Třebáň - Karlštejn 20 km Beroun - Aksamitova brána - Koněprusy - Tobolka - Koda - Srbsko - Karlštejn 18 Km Beroun Sv. Jan pod Skalou Solvayovy doly Boubová Kubr. bouda - Karlštejn 15 km Beroun - Tetín - Koda - Srbsko - Karlštejn cyklotrasy: 77 km Radotín - Černošice - Všenory - Řitka - Řevnice - Halouny - Svinaře - Liteň - Všeradice - Bykoš - - Koněprusy Beroun - Vráž - Loděnice - Mořina - Karlštejn 52 km Radotín - Černošice - Všenory - Řitka - Řevnice - Halouny - Svinaře - Zadní Třebáň - Hlásná Třebáň - Mořinka - Karlštejn 40 km Radotín - Černošice - Všenory - Řitka - Řevnice - Lety - Mořinka - Karlštejn 25 km Radotín - Černošice - Všenory - Dobřichovice - Mořinka Karlštejn (až do Dobřichovic po cyklostezce) 55 km Beroun - Koněprusy - Bykoš - Všeradice - Liteň - Svinaře - Halouny - Řevnice - Řitka - Všenory -- Dobřichovice - Lety - Mořinka - Karlštejn 37 km Beroun - Řevnice (po 55 km ) - Lety - Mořinka - Karlštejn Stránka 14 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 14 červenec- srpen 2012

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 14 červenec- srpen 2012 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK 14 červenec- srpen 2012 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, v souvislosti s plánovanou výstavbou mateřské školy prožíváme opravdu hektické dny. Obecní úřad spolupracuje

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

Zpravodaj obce Lochovice

Zpravodaj obce Lochovice Číslo 1 /2015 Duben 2015 Zpravodaj obce Lochovice Jistě se každého z nás, občanů Lochovic, dotkla velice smutná zpráva o náhlém odchodu našeho starosty a lochovického rodáka pana Ivana Komzáka. Stalo se

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 3 2011. Slivenecký jarmark v květu. Lenka Kudláková

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 3 2011. Slivenecký jarmark v květu. Lenka Kudláková SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2011 Slivenecký jarmark v květu V celé krátké historii sliveneckých velikonočních jarmarků ještě nikdy nerozkvetla náves u rybníka tak, jako

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Telnický zpravodaj ročník XXII. číslo 2 květen 2012 www.telnice.cz Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Rozhovor s Jindřichem Bartkem Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Reportáže

Více

listy ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY 1/2009 HISTORIE MĚSTSKÁ POLICIE SOUTĚŽ KULÍŠKOV ŠKOLA KLUB SENIORŮ

listy ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY 1/2009 HISTORIE MĚSTSKÁ POLICIE SOUTĚŽ KULÍŠKOV ŠKOLA KLUB SENIORŮ Šterboholské ŠTĚRBOHOLSKÉ 1/2009 LISTY listy HISTORIE MĚSTSKÁ POLICIE SOUTĚŽ KULÍŠKOV ŠKOLA KLUB SENIORŮ ÚVODNÍK V Vážení spoluobčané, starý rok je za námi a já bych Vás, občany Štěrbohol, rád pozdravil

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ 12/2014 ZDARMA Lampionový průvod Popovické dýňování Tenkrát v roce 1874 Představujeme projekt: U Andělky bez bariér Měsíčník obce Velké Popovice, e-mail: zpravodaj@velkepopovice.cz,

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

D O L NÍ BŘ E Ž A N Y L H O TA Z Á L EPY JA R O V

D O L NÍ BŘ E Ž A N Y L H O TA Z Á L EPY JA R O V N E P R A V I D E L N Ý I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N d u b e n 2 0 11 3 4. v y d á n í D O L NÍ BŘ E Ž A N Y L H O TA Z Á L EPY JA R O V Kde se uvidíme na jaře? 6. 4. 17. 4. 30. 4. 7. 5. 8. 5. 14.

Více

časopis městské části Praha Slivenec

časopis městské části Praha Slivenec SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec Slivenecký vánoční jarmark 1 2013 V sobotu 15. 12. se Slivenec probudil do ledového království. Mrazivé dny první prosincové dekády vystřídalo

Více

časopis městské části Praha Slivenec 2 2015

časopis městské části Praha Slivenec 2 2015 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 2 2015 Slivenecký masopust V neděli 8. února jsme ve Slivenci oslavili masopust. Letos masopustní veselici ovlivnilo proměnlivé počasí, kdy déšť

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 Sníh dokáže potěšit i potrápit FOTO: DAN NOVOTNÝ ÚNOR 2010 Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ P R A V O J 1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ Obec Ladná se zúčastnila III.ročník soutěže Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2009. Na doporučení Odboru dotací a rozvoje

Více