ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ VYSOKÝCH ŠKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ VYSOKÝCH ŠKOL"

Transkript

1 STUDIA OECONOMICA Vědecké monografie Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ VYSOKÝCH ŠKOL SYLABY KURZŮ Jindřich Vaněk a kol. Karviná 2013

2 OBSAH...2 Blok komunikačních kompetencí...4 S 1. Anglická konverzace pro středně pokročilé...5 S 2. Anglická témata z oblasti informačních systémů překlady a konverzace...7 S 3. Angličtina pro mírně pokročilé slovem i písmem v každodenní komunikaci...8 S 4. Angličtina pro pracovní jednání a prezentaci...10 S 5. Angličtina pro úřední korespondenci...12 S 6. Angličtina pro vědeckou praxi...14 S 7. Němčina pro pracovní jednání a úřední korespondenci...16 S 8. Němčina pro středně pokročilé...18 S 9. Rétorika...20 S 10. Ruština pro pracovní jednání a úřední korespondenci...22 Blok informačních a komunikačních technologií...24 S 11. Aktivní komunikace v LMS Moodle...25 S 12. Metodika tvorby testů a testování studentů s využitím IT...26 S 13. Možnosti tabulkového kalkulátoru Excel, nejen v administrativě...27 S 14. Pokročilé prezentační programy pro podporu výuky...29 S 15. Pokročilé techniky tvorby dokumentů a přípravy prezentací...31 S 16. Sofistikované nástroje pro jednoduchou tvorbu profesionálních webových prezentací...33 S 17. Softwarová podpora tvorby projektů...35 S 18. Speciální dovednosti vysokoškolských učitele v LMS Moodle...37 S 19. Tvorba moderních www stránek pro pracovníky VŠ...39 S 20. Využití databázového systému MS Access v administrativě...40 Blok odborných kompetencí...41 S 21. Administrativní dovednosti...42 S 22. Aplikace softcomputingu...43 S 23. Komunikační a společenské dovednosti...44 S 24. Pedagogické dovednosti...45 S 25. Projektový management

3 S 26. Psychologicko-sociologické dovednosti...49 S 27. Statistické programy...50 S 28. Time management a osobní informační portfolio...52 S 29. Tvorba a evaluace projektů...53 S 30. Tvorba odborného textu, využití zásad typografie a odborné citace...54 Blok manažerských dovedností...55 S 31. Efektivní komunikace a řešení konfliktů...56 S 32. Efektivní metody řízení kvality a hodnocení vzdělávací a vědeckovýzkumné činnosti 58 S 33. Ekonomicko-správní kompetence na VŠ...60 S 34. Management a motivace v prostředí vysoké školy...61 S 35. Týmová práce

4 BLOK KOMUNIKAČNÍCH KOMPETENCÍ Anglická konverzace pro středně pokročilé Anglická témata z oblasti informačních systémů překlady a konverzace Angličtina pro mírně pokročilé slovem i písmem v každodenní komunikaci Angličtina pro pracovní jednání a prezentaci Angličtina pro úřední korespondenci Angličtina pro vědeckou praxi Němčina pro pracovní jednání a úřední korespondenci Němčina pro středně pokročilé Rétorika Ruština pro pracovní jednání a úřední korespondenci 4

5 S 1. Anglická konverzace pro středně pokročilé rozvíjet jazykové kompetence v porozumění (poslech, čtení), mluvení (konverzace, souvislý projev) a psaní na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce (SERR); rozšířit slovní zásobu frekventanta o nové specializovanější a abstraktní pojmy, o důležité výrazy a fráze týkající se běžných témat - práce, studia, volného času, cestování, zdravotnictví atd.; zlepšit komunikační dovednosti frekventanta při vysvětlování a odůvodňování vlastních názorů a plánů; procvičováním získávat potřebnou sebejistotu při komunikaci; procvičováním získávat schopnost pohotové reakce v běžných situacích; upevnit a prohloubit znalost gramatiky. Mgr. Vladimír Bradáč Kurz je zaměřen na zdokonalování konverzační dovednosti v angličtině. Frekventanti budou rozvíjet a procvičovat slovní zásobu a naučí se vyjadřovat složitější myšlenky, názory, vyprávět příběhy, popsat své pracovní zkušenosti, události, naděje a cíle. se zaměřuje na oblasti, se kterými frekventanti přicházejí do styku každodenně či v rámci plnění pracovních povinností. Praktický nácvik jazyka bude realizován prostřednictvím simulace autentických a modelových situací, též využitím případových studií aj. Z gramatiky bude kladen důraz na vyjadřování kombinující různé gramatické jevy, kdy bude frekventantovi dána zpětná vazba lektorem. Gramatika nebude hlavní náplní, ale bude diskutována dle aktuárních potřeb. 1. Initial Placement Test 2. English in everyday Czech 3. Jobs 4. The way to career 5. ICT in our lives 6. Hosting a visitor 7. English realia 8. Korespondenční úkoly Celkový počet výuky 78 hodin 5

6 Způsob a forma ukončení kurzu Účast minimálně 50% na prezenční výuce nebo splnění korespondenčních úkolů zadaných lektorem. 6

7 S 2. Anglická témata z oblasti informačních systémů překlady a konverzace Rozvíjet jazykové kompetence v porozumění (poslech, čtení), mluvení (konverzace, souvislý projev) a psaní na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce (SERR); Analýza jazykové stránky odborných textů primárně z oblasti informační technologie; Překlad odborných textů z oblasti informační technologie; Konverzace o odborných textech (nejen) z oblasti informační technologie. Mgr. Vladimír Bradáč Kurz odborné angličtiny je zaměřen na rozvoj jazykové kompetence v oblasti informačních systémů. Hlavním výstupem by měla být schopnost překládat odborné texty, prezentovat své poznatky na konferencích a zdokonalení v anglickém jazyce vymezené sféry. 1. Translation as a hobby 2. Translation awareness 3. What makes us go mad 4. Text of the day 5. Miscellaneous texts 6. Proofreading of own work 7. An easy-to-make-up-easy-to mix-up language 8. CAT and other translation tools 9. All greek to me Celkový počet výuky 78 hodin Způsob a forma ukončení kurzu Účast minimálně 50% na prezenční výuce nebo splnění korespondenčních úkolů zadaných lektorem. 7

8 S 3. Angličtina pro mírně pokročilé slovem i písmem v každodenní komunikaci Posílení a prohloubení slovní zásoby účastníků na jazykové úrovni B1. Prohloubení gramatických kompetencí. Rozvoj písemného projevu formální i neformální korespondence. Rozvoj kompetence poslechu a čtení s porozuměním. Zvýšení motivace k dalšímu jazykovému vzdělávání. Mgr. Natálie Kodetová Kurs angličtiny pro mírně pokročilé studenty, založený na integrovaném přístupu, je zaměřen na využití jazyka v každodenní komunikaci. Celkem nabízí tři konverzační okruhy, čtyři gramatické struktury a tři nácviky ne/formálního psaného projevu. Dále je v každé z desíti kapitol věnována část čtení s porozuměním, která pak v jednotlivých vyučovacích hodinách doplněna o poslechová cvičení, vázající se k probíranému tématu, nabízí komplexní rozvoj všech jazykových dovedností. V tutoriálech jsou účastníci kursu vedeni různými formami výuky, tj. např. frontální výuka, samostatná práce na mini-projektu a následná prezentace výsledku samotnými frekventanty, práce v týmu. Důraz je kladem na použití autentického jazyka, a to m.j. formou konverzačních a poslechových cvičení či jazykových her. Požadované minimální jazykové znalosti účastníků kursu jsou definovány stupněm A2/B1 dle Evropského jazykového portfolia. Absolventi kursy získají tyto jazykové dovednosti, znalosti a kompetence: Být schopen (s chybovou tolerancí) konverzace v rámci probíraných tematických okruhů a použít adekvátních frází. Být schopen aktivně používat gramatické struktury korektně v písemném i mluveném projevu. Být schopen vyjádřit se písemnou formou formálně i neformálně (žádost o informaci, blahopřání, pozvání, vyplnění formuláře, neformální dopis). Rozumět anglicky vedené hodině a instrukcím a aktivně používat. 1. Světové kuchyně 2. Přítomné a minulé časy 3. Pozvánka 4. Způsoby dopravy 5. Předložky 8

9 6. Blahopřání 7. Vzdělání, školství 8. Trpný rod 9. Podmínkové věty 10. Neformální 11. Mini-prezentace účastníků Celkový počet výuky 78 hodin Způsob a forma ukončení kurzu Účast minimálně 50% na prezenční výuce nebo splnění korespondenčních úkolů zadaných lektorem. 9

10 S 4. Angličtina pro pracovní jednání a prezentaci Osvojit si tematickou slovní zásobu, frazeologismy, idiomy. Uvědomit si rozdíly ve vyjadřování v českém a anglickém jazyce v běžné praxi. Zlepšit komunikační dovednosti za pomoci řízených dialogů. Seznámit se s místními zdvořilými zvyklostmi v anglicky mluvícím prostředí obchodu. Osvojit si prezentační dovednosti. Používat řeč těla. Seznámit se s metodami vyjednávání. Naučit se, jak prezentovat sebe sama a firmu. Získat zkušenost, jak teoretické znalosti použít v reálných situacích. Mgr. Barbora Michálková Tento kurz odborné angličtiny je určen všem pracovníkům univerzit, kteří mají zájem se připravit na konverzaci s anglickými kolegy, stejně jako i na každodenní situace pracovního života na zahraničních cestách. Zaměřuje se především na konverzaci v obchodním a oficiálním prostředí (na konferencích, při jednání s partnery, prezentaci, apod.). Velký důraz klade na bohaté procvičení dovednosti interakční a jednací. Studijní opora obsahuje deset lekcí, které spolu tematicky souvisejí a jsou zaměřeny na procvičení jednotlivých komunikačních dovedností, jako jsou prezentace, jednání, telefonování, ale i užitečné situace v hotelu, na letišti, v restauraci. Kapitoly obsahují část diskusní, výkladovou, samostatný úkol, některé jsou doplněny zajímavými články, nebo korespondenčními úkoly. E-learningové úkoly ověřují nabytí získaných znalostí a dovedností. 1. Social English and Socializing, Body Language 2. At the Airport 3. At the Hotel 4. At the Restaurant 10

11 5. Meetings 6. Negotiating 7. English for Telephoning 8. Conference, Workshop and Trade Fair 9. Presentations 10. Personal Information, Curriculum Vitae Počet hodin v prezenční formě 20 hodin Celkový počet výuky 78 hodin Způsob a forma ukončení kurzu 11

12 S 5. Angličtina pro úřední korespondenci Posílení a prohloubení slovní zásoby účastníků týkající se především daných témat na jazykové úrovni B1. Prohloubení gramatických kompetencí. Rozvoj písemného projevu formální korespondence. Rozvoj kompetence čtení s porozuměním a psaní. Zvýšení motivace k dalšímu jazykovému vzdělávání. Marie Chantal N'Gbaramou Kurz je zaměřen na získání poznatků o správné formální úpravě a obsahové náplni anglicky psané úřední korespondence. Frekventanti se seznámí s různými typy úředních dopisů, se specifiky anglické úřední korespondence. Rozšíří si slovní zásobu o klišé a frazeologizmy při psaní dopisů a ů. Pozornost bude také věnována některým gramatickým strukturám, které jsou charakteristické pro formální jazyk. V tutoriálech jsou účastníci kursu vedeni různými formami výuky, tj. např. frontální výuka, samostatná práce na cvičeních a samostatná práce doma. Důraz je kladem na použití psaného autentického jazyka. Požadované minimální jazykové znalosti účastníků kursu jsou 1. definovány stupněm B1 dle Sjednoceného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky. 2. Absolventi kursy získají tyto jazykové dovednosti, znalosti a kompetence: a) být schopen (s chybovou tolerancí) psát různé úřední dopisy, b) být schopen aktivně používat gramatické struktury korektně v písemném projevu, c) být schopen vyjádřit se písemnou formou formálně (žádost o informaci, blahopřání, pozvání, vyplnění formuláře), d) být schopen rozumět formálnímu jazyku a adekvátně reagovat e) být schopen vlastní produkce psaného textu v rámci probíraného učiva. 1. Official correspondence 2. Layout of a letter 3. Enquires and answers 4. Orders 5. Reply to an order 12

13 6. Complaints and adjustment 7. Job application, covering letter, CV 8. Conferences 9. Reports and projects 10. Social correspondence 11. Revision Počet hodin v prezenční formě 12 hodin Celkový počet výuky 78 hodin Způsob a forma ukončení kurzu 13

14 S 6. Angličtina pro vědeckou praxi - zdokonalit se v porozumění odborných textů psaných v angličtině; - seznámit se s některými mluvnickými jevy typickými pro odbornou angličtinu, případně si je zopakovat; - uvědomit si zásadní rozdíly mezi českým a anglickým odborným textem; - seznámit se s jednotlivými typy odborných textů v angličtině a rozeznat jejich typické znaky; - naučit se efektivně vyhledávat informace v různých zdrojích a kriticky odhadnout, zda se jedná o zdroje spolehlivé; - naučit se s vyhledanými informacemi pracovat a srozumitelně a přehledně je prezentovat jak písemnou, tak ústní formou; - zohledňovat cílovou skupinu a psaný text jí přizpůsobovat; - naučit se jednotlivé kroky v procesu psaní (výběr tématu, tvorba osnovy, psaní konceptu, přepisování atd.); - osvojit si slovní zásobu související s určitými komunikačními situacemi (prezentace na konferenci, argumentace); - zlepšit své řečové dovednosti v těchto komunikačních situacích. PhDr. Veronika Portešová Kurz je určen pracovníkům univerzit, doktorandům a těm, kteří se při svém akademickém působení setkávají s angličtinou, dosáhli úrovně B2 a potřebují ji k publikační činnosti a pro prezentace svého výzkumu na konferencích. Kromě schopnosti efektivně číst a psát odborné texty, stejně jako schopnosti jejich následných úprav před odevzdáním, se účastníci dále celkově zdokonalí v anglickém jazyce. Studijní opora obsahuje deset lekcí, které spolu tematicky souvisejí a jsou zaměřeny především na systematický nácvik psaní odborných textů v angličtině. Každá lekce má podobnou strukturu a je rozdělena do podkapitol. Ty obsahují výkladovou část, odkazy na další zdroje informací, samostatné úkoly, úkoly pro zájemce a shrnutí kapitoly. Na každou lekci navazují cvičení, která ověřují porozumění dané problematice. 1. Authorship and Avoiding Plagiarism. Sources of Information. 2. 2Critical Thinking. Avoiding Common Fallacies. 3. Types of Texts. 4. Getting Started: Social Factors and Choosing a Topic. 5. Writing and Rewriting. Presenting Ideas. 14

15 6. Essay Structure. Writing an Abstract. 7. Organizing a Piece of Text: Cohesion and Coherence. 8. Organizing a Piece of Text II: Consistency and Language Awareness. 9. Text Revision. 10. Presenting at a Conference. Počet hodin v prezenční formě 20 hodin Celkový počet výuky 78 hodin Způsob a forma ukončení kurzu 15

16 S 7. Němčina pro pracovní jednání a úřední korespondenci Erlernen und Anwenden des basalen Wortschatzes und standardisierter Ausdrücke im Bereich Wirtschaftsdeutsch Kennenlernen und Anwenden grundlegender Sprachhandlungen im Bereich Wirtschaftsdeutsch Kreative Anwendung von Wortschatz und Sprachhandlungen in authentischen Kommunikationssituationen Selbstständige Erweiterung von Wortschatz und Sprachhandlungen durch eigenständige Ausgestaltung der Übungen Sprachliche Kompetenz im Bereich beruflicher Argumentation Kommunikative Kompetenz: selbstständiger und sachangemessener sprachlicher Umgang mit praktischen Aufgaben in der realen Berufswelt Kreatives sprachliches Reagieren in beruflichen Situationen Schneider Thomas, Dr. Phil., tutor Christina Breitegger Der Kurs Wirtschaftskommunikation behandelt die wichtigsten Kommunikationsabläufe im wirtschaftlichen Bereich. Der Kurs ist systematisch aufgebaut: er beginnt mit Lebenslauf und Bewerbung als dem Einstieg in die Berufswelt, um mit firmeninternen und -externen Gesprächssituationen fortzufahren und im Anschluss daran die zentralen Textsorten der Geschäftskorrespondenz wie Anfrage, Angebot, Werbebrief und Reklamation zu thematisieren. Ein eigenes Kapitel ist dem Thema Argumentation gewidmet, das für alle Formen der Kommunikation im beruflichen Bereich von Bedeutung ist. Der Kurs endet mit praktischen Übungen zum Telefonieren, wobei noch einmal Wortschatz und Sprachhandlungen des gesamten Kurses wiederholt und aktiviert werden. Die Aufgaben und Übungen des Kurses orientieren sich an der Praxis der Kommunikation im Bereich der Wirtschaft. Eingeübt werden im Mündlichen wie im Schriftlichen standardisierte Ausdrücke, Sätze und Formeln, darüber hinaus aber immer auch ein möglichst lebendiger Umgang mit dem Wortschatz und den vorgegebenen Textbausteinen. Zu diesem Zweck sind viele Aufgaben sehr frei und kommunikativ gehalten und bedürfen der aktiven und kreativen Mit- und Zusammenarbeit der Studierenden (in Paarund Gruppenarbeit) in den Präsenzeinheiten. Dies betrifft naturgemäß besonders die Übungen zu den Formen der mündlichen Kommunikation. 16

17 1. Lebenslauf und Bewerbungsschreiben 2. Das Bewerbungsgespräch 3. Besprechungen in der Firma 4. Kundengespräche 5. Argumentation 6. Geschäftskorrespondenz 7. Anfrage, Angebot und Werbebrief 8. Reklamation und Beantwortung einer Reklamation 9. Telefonieren Počet hodin v prezenční formě 20 hodin Celkový počet výuky 78 hodin Způsob a forma ukončení kurzu 17

18 S 8. Němčina pro středně pokročilé Studijní opora s názvem Němčina pro středně pokročilé (Deutsch für Mittelstufe) je určena středně pokročilým zájemcům o výuku německého jazyka. Jejím cílem je seznámit frekventanty s tematicky zaměřeným lexikem, zprostředkovat vhled do vybraných gramatických jevů a procvičit jejich stávající znalosti a dovednosti. Jednotlivé lekce tohoto studijního materiálu jsou zaměřeny na rozvoj jazykových kompetencí na úrovni A2 -B1. Pozornost je věnována nejen zdokonalování konverzačních dovedností posluchačů kurzu, ale v každé lekci je procvičováno rovněž psaní, poslech s porozuměním, stejně jako dovednost čtení s porozuměním. V předložené studijní opoře budou probírány vybrané tematické celky vztahující se k běžnému životu jako např. rodina, zdraví, vzdělávání atd. Gramatická část každé lekce bude zaměřena především na problematiku slovesa, jeho časování, vyjadřování minulých dějů atd. a doplněna úkoly, v nichž se soustředíme na opakování dalších gramatických jevů vybraných slovních druhů. Účastnici kurzu by měli po důkladném prostudování uvedené studijní opory aktivně ovládat tematicky zaměřenou slovní zásobu, osvojit si některé gramatické jevy, být schopni vyjádřit své názory, popsat zážitky, vyprávět příběhy a dorozumět se v běžných každodenních situacích. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Studijní opora s názvem Němčina pro středně pokročilé Deutsch für Mittelstufe je určena všem, kteří již disponují počátečními znalostmi německého jazyka a s nimi spojenými jazykovými dovednostmi. Tento studijní materiál shrnuje a opakuje základní znalosti slovní zásoby a gramatických jevů a rozšiřuje je. Opora je rozčleněna do osmi lekcí, v nichž je přiblíženo několik témat běžného života. Do jednotlivých studijních sekvencí jsou tak často začleněny texty ze soudobého tisku. Učivo zprostředkované v jednotlivých lekcích je vždy doplněno poslechovým textem, který je posluchačům kurzu k dispozici v programu Moodle. Lekce této studijní opory mají podobnou strukturu, do níž jsou zakomponovány části zaměřené na čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, opakování gramatických jevů, zprostředkování vhledu do nového gramatického učiva s akcentem na problematiku slovesa a korespondenční úkoly procvičující dovednost psaní. Součástí studijní opory je taktéž celá řada internetových odkazů na stránky zaměřené na zprostředkování znalostí o německém jazyce a reáliích německy mluvících zemí. 1. Rodina pod drobnohledem (Familie unter die Lupe genommen) 2. Vzdělání jako celoživotní úkol (Ausbildung als lebenslange Aufgabe) 3. Práce a volný čas (Arbeit und Freizeit) 4. Je libo jídlo v bio-kvalitě, vegetariánskou stravu, slow nebo fast food? Jídlo jako životní styl a součást národní tradice (Biologisch, vegetarisch, Slow oder Fast Food gefällig? Das Essem als Lebenstil und Bestandteil der nationalen Tradition) 5. Zdraví a nemoc dva nesmiřitelní nepřátelé (Gesundheit und Krankheit zwei unversöhnliche Feinde) 18

19 6. Nakupování (Einkaufen) 7. Cestování (Reisen) 8. Má přání, mé sny a cíle (Meine Wünsche, Träume und Ziele) Počet hodin v prezenční formě 20 hodin Celkový počet výuky 78 hodin Způsob a forma ukončení kurzu 19

20 S 9. Rétorika Cílem kurzu je pomoci vědecko-pedagogickým pracovníkům vysokých škol zlepšit jejich komunikační kompetence, a to především v životě profesním. Kurz se zaměřuje zejména na veřejné mluvené, převážně monologické projevy probíhající v prostředí VŠ. Účastníci kurzu (si/se): - uvědomí možnosti svého jazykového, hlasového i neverbálního projevu prostřednictvím práce s jazykem, hlasem a tělem; - poznají základní principy vysokoškolské rétoriky, - zdokonalí se v efektivní veřejné mluvené, převážně monologické komunikaci, v umění komunikace s posluchači; - odhalí, příp. odstraní své základní komunikační chyby. Mgr. Veronika Vydrová (veronika.vydrova (at) gmail.com) V rámci kurzu předkládáme vybrané teoretické a praktické poznatky z oblasti komunikace, rétoriky a odborné stylistiky aplikované na potřeby a požadavky pracovníků vysokých škol (zejména pracovníků vědecko-pedagogických). Základním pramenem studia je distanční studijní opora, která by měla být rozvíjena dle aktuálních potřeb účastníků kurzu pomocí dalších aktivit probíhajících tváří v tvář či prostřednictvím aplikace Moodle. Studijní opora se ve svých výkladech soustředí zejména na obecné principy tvorby, realizace a hodnocení veřejných monologických vysokoškolských projevů. Součástí kurzu jsou interaktivní prvky, které umožňují aktivní zapojení účastníků a praktickou aplikaci vybraných poznatků. 1. Vymezení vysokoškolské rétoriky. 2. Osobnost v komunikaci. 3. Projev od A do Z. 4. Jazyková stránka projevu. 5. Zvukové prostředky projevu. 6. Neverbální stránka projevu. Počet hodin v prezenční formě 20 hodin Celkový počet výuky 78 hodin 20

21 Způsob a forma ukončení kurzu 21

22 S 10. Ruština pro pracovní jednání a úřední korespondenci - zdokonalit se v porozumění obsahu adaptovaných publicistických textů ze současných ruských masmédií souvisejících tematicky se zaměřením studijní opory; - osvojit si aktuální slovní zásobu a frazeologizmy pro určité komunikační situace; - zlepšit své řečové dovednosti prostřednictvím modelových dialogů; - zopakovat si některé mluvnické jevy typické pro odbornou ruštinu; - seznámit se s nejvíce užívanými ruskými vyhledávacími systémy; - naučit se s nimi pracovat; - nacvičovat on-line porozumění autentickým audiozáznamům z ruských masmédií; - ověřit si v různých typech úkolů, cvičení a v testech, nakolik jste zvládli obsah lekcí. PhDr. Ljuba Mrověcová, Ph.D. Kurz je určen pracovníkům univerzit, kteří se chtějí připravit na komunikaci s ruskými kolegy a partnery v různých pracovních situacích, rozšířit si slovní zásobu a fráze užívané v profesní komunikaci a získat aktuální informace o životě v současném Rusku. Studijní opora obsahuje 7 lekcí, které spolu tematicky souvisejí a jsou zaměřeny na rozvíjení komunikačních dovedností při telefonickém hovoru, psaní mailů, během služební cesty do Ruska, setkání s ruskými potenciálními partnery, při prezentaci svého pracoviště a psaní úředních dopisů. Každá lekce má stejnou strukturu a obsahuje 6 částí: úvodní výkladovou textovou část, slovní zásobu a modelové dialogy, gramatický komentář, text k nácviku porozumění, odkazy na poslechový text na internetu a závěrečnou část s typologicky různými cvičeními a testem. Významnou součástí elearningového kurzu je seznámení a práce s ruskými internetovými vyhledávacími systémy, které poskytují bohatý informační materiál o životě v současném Rusku. 1. Pracovní komunikace přes telefon 2. Elektronická pošta v ruštině, Internet/Runet 3. Služební cesta do Ruské federace (RF) na letišti, v hotelu, v restauraci 4. Specifika života v RF 5. Pracovní setkání s ruskými partnery 6. Prezentace firmy, informace o sobě 7. Úřední dopisy Počet hodin v prezenční formě 20 hodin 22

23 Celkový počet výuky 78 hodin Způsob a forma ukončení kurzu 23

24 BLOK INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Aktivní komunikace v LMS Moodle Metodika tvorby testů a testování studentů s využitím IT Možnosti tabulkového kalkulátoru Excel, nejen v administrativě Pokročilé prezentační programy pro podporu výuky Pokročilé techniky tvorby dokumentů a přípravy prezentací Sofistikované nástroje pro jednoduchou tvorbu profesionálních webových prezentací Softwarová podpora tvorby projektů Speciální dovednosti vysokoškolských učitele v LMS Moodle Tvorba moderních www stránek pro pracovníky VŠ Využití databázového systému MS Access v administrativě 24

25 S 11. Aktivní komunikace v LMS Moodle Seznámit zájemce o základní informace o elearningu a LMS Moodle se základním ovládáním a postupy při výstavbě a vedení kurzu. Ing. Robert Kempný Kurz je koncipován tak, aby čtenáři byli dostatečně seznámeni se základním ovládáním LMS Moodle z pohledu tvůrce kurzů, orientovali se v možnostech výstavby kurzu, měli přehled o možnostech použití jednotlivých stavebních prvků kurzu, s úpravou a formátováním textů přímo LMS, souborovou správou a především s používáním komunikačně zaměřených modulů LMS. Mimo tyto základní informace navíc text uvádí softwarové vybavení a jeho zaměření pro úpravu digitálního obsahu, což je nezbytná dovednost v rámci přípravy studijního obsahu. A také upozorňuje na oblast autorského práva. 1. Výhody elearningem podpořené výuky 2. Úvod k LMS a Moodle 3. Kurz v LMS Moodle 4. Vestavěný textový editor 5. Soubory a Souborová správa 6. Použití vybraných modulů a bloků Počet hodin v prezenční formě 8 nepovinných hodin Celkový počet výuky 78 hodin Způsob a forma ukončení kurzu Aktivní účast ve fóru kurzu, zpracování projektu vlastního kurzu. 25

26 S 12. Metodika tvorby testů a testování studentů s využitím IT Seznámit účastníky kurzu s možnostmi použití a využití jednotlivých evaluačních modulů v rámci vedení výuky, s možnostmi nastavení těchto modulů a základy práce v externích programech pro tvorbu balíčků podporující technologie SCORM a Hot Potatoes. Ing. Robert Kempný Kurz je koncipován tak, aby zájemci (frekventanti) byli schopni po jeho absolvování volit vhodné vzdělávací objekty LMS Moodle umožňující evaluaci studentů ve vlastních kurzech. 1. LMS Moodle 2. Moduly vhodné k motivaci a evaluaci 3. Jak na testy? 4. Jak testovat slovní úlohy a jeden test jednoduše 6. Externí balíčky Počet hodin v prezenční formě 8 nepovinných hodin Celkový počet výuky 78 hodin Způsob a forma ukončení kurzu kurzu. Vypracování vlastního projektu, nebo vypracování aktivit ostatních dílčích aktivit e- 26

27 S 13. Možnosti tabulkového kalkulátoru Excel, nejen v administrativě Cílem kurzu je seznámí s prostředím tabulkového kalkulátoru, s možnostmi zápisu a formátování dat a tabulek, s vkládáním vzorců, s využitím tabulkových funkcí, s tvorbou grafů, s přípravou tabulek a grafů k tisku. Účastník se naučí také pracovat s tabulkou velkých rozměrů a zpracovávat data ve formě uložena ve formě seznamu, třídit data, nastavovat filtry a sestavovat kontingenční tabulky. Kurz probíhá v Ostravě. Ing. Eliška Treterová Kurz obsahuje informace o možnostech zápisu a organizaci dat v tabulkách, seznamuje s principy vkládání různých typů dat, s jejich následnými opravami a s formátováním. Formátování se týká jednak jednotlivých buněk, jednak celé tabulky, je zde vysvětlen základní princip formátování i princip podmíněného formátování a použití automatických formátů tabulek. Účastník kurzu se naučí sestavovat, opravovat a kopírovat vzorce a základní tabulkové funkce, jako jsou SUMA, PRŮMĚR, POČET, POČET2, MAXIMUM, MINIMUM, apod., naučí se také využívat funkce, jejichž výsledek záleží na vyhodnocení stanovené podmínky, např. funkce KDYŽ, SUMIF, COUNTIF. Podrobně je vysvětlen postup při tvorbě grafů a jejich následných úpravách a při přípravě grafů k tisku. Také je vysvětlena vhodnost použití jednotlivých typů grafů. Součástí kurzu je i práce s velkou tabulkou dat účastník se naučí ukotvit příčky, naučí se zobrazit jednu tabulku ve více oknech, případně zobrazit v každém okně tabulkou jinou, naučí se zobrazit konce stránek, což pak vhodně využije při tisku tabulek. Seznámí se s principy vyhledávání a nahrazování dat v buňkách. Účastník se naučí data třídit podle klíčů, podle vlastních seznamů, bude seznámen s možnostmi filtrace dat pomocí automatických a rozšířených filtrů. em kurzu je práce s kontingenční tabulkou její tvorba a následná úprava. 1. Úvod do práce s tabulkovým kalkulátorem. 2. Zápis a formátování dat úprava pozadí, písma, orámování. 3. Formátování tabulky úprava rozměrů sloupců a řádků, použití stylů, automatický formát. Práce s listy. 4. Podmíněné formátování. 5. Výpočty v tabulkách vzorce s konstantou, vzorec s odkazem na buňku, kopírování a přesun vzorců. Tvorba vzorců s využitím dat z jiných listů. 6. Tabulkové funkce, podmínky ve vzorcích (funkce KDYŽ, SUMIF, COUNIF) 27

28 7. Třídění dat kritéria třídění, třídění podle vlastních seznamů. 8. Filtrace dat automatický a rozšířený filtr. 9. Sestavení a následná úprava kontingenční tabulky. 10. Úprava tabulky pro tisk, parametry tisku. 11. Tvorba a editace grafů, příprava grafu k tisku. Vhodnost použití jednotlivých typů grafů. 12. Práce s velkou tabulkou ukotvení příček, zobrazení konců stránek, zobrazení tabulky ve více oknech, nalezení konkrétní buňky, náhrada obsahu buňky. Celkový počet výuky 78 hodin Způsob a forma ukončení kurzu Účast minimálně 50% na prezenční výuce nebo splnění korespondenčních úkolů zadaných lektorem. 28

29 S 14. Pokročilé prezentační programy pro podporu výuky Cílem kurzu je získat znalosti tvorby moderních prezentačních programů pro výuku. Základem výkladu je MS PowerPoint 2010, výklad obsahuje také základy práce s OpenOffice.org prezentačním programem Impress. Dále se jedná o vytváření a zpracování animací a videa, animované prezentace, animované grafy. Ing. Josef Botlík Absolventi se naučí vytvářet prezentace nejen s použitím MS PowerPoint a OO Impress. V rámci kurzu bude důraz kladen na metody animace, použití animovaných prvků a jejich tvorbu včetně práce s videonahrávkami pro potřebu prezentací. Vzhledem k zaměření kurzu bude pozornost věnována také autorskému právu. Výuka bude probíhat zejména praktickou formou, důraz bude kladen především na skutečné zvládnutí vybraných technologií se zaměřením na reálné využití v praxi. Kurz probíhá na PC a studijní materiály jsou částečně ve skriptech a částečně v prostředí elearningového kurzu. Jednotlivé probírané oblasti budou členěny následovně: 1. Prezentace, související pojmy, možnosti prezentace, dostupné formy prezentace, prezentační software, volby vhodných prostředků a formátů, zásady prezentace, zásady publikování, autorské právo. 2. Design prezentací, zpracování grafiky pro prezentace, multimediální formáty, animace, zásady použití video formátů. 3. Powerpoint, Impress, objekty, přechody, vlastní animace, nastavení prezentace, předvádění lektorem, vytvoření prezentačního CD. 4. Powerpoint, Impress - propojení s externími daty, přenos grafů, tabulek, Graphe Easy, propojení s multimédii, propojení prezentace s audio soubory, vložení multimédií, použití kodeků, přenositelnost. 5. Makra v PowerPointu, vkládané objekty, formuláře, ovládací prvky. 6. Vytvoření prezentace z jiných typů souborů, konverze formátů: ppt do avi, avi do ppt, ppt do flash, odp do ppt apod. 7. Další software pro prezentace, Google Docs Presentation, online prezentace, 8. nástroje pro vytváření interaktivních prezentací a podporu výkladu Adobe Captivate, UduRibbon, Camtasia, Flash animace a využití v prezentaci (SWiSH). 9. Publikování prezentací na webu a v prostředí Internetu, SharePoint, TeamViewer. 29

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

ANGLIČTINA PRO ÚŘEDNÍ KORESPONDENCI

ANGLIČTINA PRO ÚŘEDNÍ KORESPONDENCI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné ANGLIČTINA PRO ÚŘEDNÍ KORESPONDENCI Distanční studijní opora Jana Hejtmánková Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Ing. Mgr. Jiří Svoboda Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Soft skills Manažerské a marketingové kurzy Manažerské dovednosti Moderní marketingová komunikace Efektivní komunikace Komunikace se zákazníkem Péče

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

DEUTSCH FÜR MITTELSTUFE

DEUTSCH FÜR MITTELSTUFE Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné DEUTSCH FÜR MITTELSTUFE Distanční studijní opora Iveta Zlá Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

ADMINISTRATIVNÍ DOVEDNOSTI

ADMINISTRATIVNÍ DOVEDNOSTI ADMINISTRATIVNÍ DOVEDNOSTI URČENO PRO PEDAGOGICKÉ I NEPEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY MGR. YVONA KANIOVÁ ESF projekt OP VK - Opatření 2.2 Číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0176 ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ČÁST II. ÚČETNÍ, EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ KURZY Název kurzu Délka trvání (předpokládaný) Počet účastníků Mezinárodní účetní standardy (US GAAP, IFRS) 16 10 2 Počet skupin/

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Distanční studijní opora Karel Skokan František Huňka Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Dodatek č. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 63-4-M/02 Obchodní akademie, platného od. 9. 202 - platnost dodatku je od. 9. 206 Informační a komunikační technologie je

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia (kvinta) a čtyřleté gymnázium

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Excel triky s funkcí KDYŽ

Excel triky s funkcí KDYŽ Excel triky s funkcí KDYŽ Cílem kurzu je naučit účastníky efektivně používat různé variace funkce KDYŽ, které umožní: automatické číslování řádků zahájení výpočtu pouze za podmínky, že byla vložena určitá

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY 3. 2 Informatika pro pokročilé Časová dotace 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět informatika pro pokročilé doplňuje vzdělávací obsah předmětu

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D.

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 1/ Školení Word 2007 základní: - Psaní textu a změna písma - Ukládání a otevírání souborů - Kopírování, vyjmutí a vkládání textu - Způsoby zobrazení dokumentu a znaků - Vkládání

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Název: On-line tvorba webu Anotace:

Název: On-line tvorba webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Aplikační software 2

Aplikační software 2 Metodické listy pro předmět Aplikační software 2 Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů patřících do balíku programů MS Office 2003. Studenti se

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Občanské sdružení STUDNICE. Katalog vzdělávacích akcí a služeb

Občanské sdružení STUDNICE. Katalog vzdělávacích akcí a služeb Občanské sdružení STUDNICE Katalog vzdělávacích akcí a služeb Období: ZÁŘÍ PROSINEC 2011 Občanské sdružení STUDNICE Vzdělávací centrum - Skvrňanská 12, Plzeň tel.: 378 229 490, 602 255 786 e-mail: eva.sykorova@cca.cz

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Výpočetní technika

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Výpočetní technika Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Předmět Typ zkoušky Obor Forma Zkoušející Období Výpočetní technika Profilová ústní Ekonomika a podnikání zaměření Podnikání Denní / Distanční Ing. Horová / K.

Více

InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: Žáci:

InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: Žáci: InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: seznámení žáků se základními pojmy informatiky a VT poskytnutí teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných při práci s informacemi azařízeními VT Žáci:

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován

Více

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura Anotace Příspěvek popisuje novou koncepci výuky předmětu Programové vybavení ordinace

Více

Aplikační software B

Aplikační software B Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Dále se naučí zpracovávat prezentace

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Word 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 5. května 200, č.j. 19 076/2005-24 s platností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem. Učební osnova

Více

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 OBSAH Word Uživatelské prostředí Wordu...................3 První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 Vytvoření

Více

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ 1. ročník NI-4hod/týdně ( začátečníci) Učebnice: Themen aktuell 1 (A1) 2. ročník NII-4hod/týdně ( mírně pokročilí) Učebnice: Themen aktuell

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Č.j. 033 / 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Vzdělávací oblast : informační a komunikační technologie ( Informatika ) Adresa školy: Ředitelka:

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

Marketingová komunikace. 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph)

Marketingová komunikace. 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph) 2. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Minulé soustředění úvod

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

Metodický list pro předmět Aplikační software v řízení podniku

Metodický list pro předmět Aplikační software v řízení podniku Metodický list pro předmět Anotace Cílem předmětu je prohloubit znalosti základních uživatelských aplikací a na praktických příkladech vyzkoušet pokročilejší techniky práce v aplikacích MS Word a MS Excel,

Více

INFORMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu:

INFORMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1 z 6 Čtyřleté gymnázium INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Předmět pokrývá oblast Informační a komunikační technologie podle požadavků uvedených v RVP GV. Časové a organizační

Více

Katalog vzdělávání 2016 Obsah

Katalog vzdělávání 2016 Obsah Katalog vzdělávání 2016 Obsah Osobnostní rozvoj... 2 1. Prezentační dovednosti... 2 2. Komunikační dovednosti... 2 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 2 4. Myšlenkové mapy... 3 IT kurzy... 4 1. Adobe

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows 1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows Hlavní náplní kurzu je seznámit účastníky se základními a středně pokročilými technikami vybraných produktů MS Office.

Více

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Informatika a výpočetní technika 1 Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Úvod Základní informace Podmínky zápočtu, docházka Pravidla chovaní v PC učebně Náplň cvičení EXCEL

Více

Obsah. Úvod Začínáme s PowerPointem Operace se snímky Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11

Obsah. Úvod Začínáme s PowerPointem Operace se snímky Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11 Obsah Úvod... 9 Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11 Začínáme s PowerPointem... 13 1.1 Základní pojmy...14 1.2 Podokno úloh...16 1.3 Zobrazení dokumentu...17 1.4 Uložení prezentace...21

Více

lms moodle Focused on your needs

lms moodle Focused on your needs Focused on your needs lms moodle Trigama International s.r.o. Poděbradská 57/206, Praha 9 Hloubětín Czech Republic IČ 02184117 www.trigama.eu info@trigama.eu tel/phone 00420 777 820 487 LMS Moodle (Modular

Více

Stručný popis/anotace. 20 úloh (studijních opor) k modulovým kurzům (PK1-8, PK2-3, PK3-5, PK4-4). Monitorovací indikátor: 0 (součást modulových kurzů)

Stručný popis/anotace. 20 úloh (studijních opor) k modulovým kurzům (PK1-8, PK2-3, PK3-5, PK4-4). Monitorovací indikátor: 0 (součást modulových kurzů) Název Rok vytvoření Stručný popis/anotace 1 KA02, Vzdělávací program Operátor poštovního provozu 4 modulové kurzy (PK1 - Pracovník poštovní přepážky, PK2 - Pracovník poštovní přepravy, PK3 - Poštovní doručovatel,

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011 P MODULU SYLABUS IT V DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ PODNIKU Bronislav Heryán Jiří Kubica Ostrava 20 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu IT v podniku Programování business

Více

INFORMATIKA 6. ROČNÍK

INFORMATIKA 6. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA INFORMATIKA 6. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky MS

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Přehled realizovaných pro top management společnosti

Přehled realizovaných pro top management společnosti Přehled realizovaných pro top management 11. 1. 2010 Firemní kultura a strategie 28.1.2010 Firemní kultura a strategie 1.3.2010 Vedení lidí 29.3.2010 Motivace zaměstnanců 20.4.2010 Komunikace 12.5.2010

Více

Marketingová komunikace. 2. a 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph)

Marketingová komunikace. 2. a 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph) 2. a 3. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Co nás čeká: 2. soustředění 16.1.2009

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více