ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ VYSOKÝCH ŠKOL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ VYSOKÝCH ŠKOL"

Transkript

1 STUDIA OECONOMICA Vědecké monografie Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ VYSOKÝCH ŠKOL SYLABY KURZŮ Jindřich Vaněk a kol. Karviná 2013

2 OBSAH...2 Blok komunikačních kompetencí...4 S 1. Anglická konverzace pro středně pokročilé...5 S 2. Anglická témata z oblasti informačních systémů překlady a konverzace...7 S 3. Angličtina pro mírně pokročilé slovem i písmem v každodenní komunikaci...8 S 4. Angličtina pro pracovní jednání a prezentaci...10 S 5. Angličtina pro úřední korespondenci...12 S 6. Angličtina pro vědeckou praxi...14 S 7. Němčina pro pracovní jednání a úřední korespondenci...16 S 8. Němčina pro středně pokročilé...18 S 9. Rétorika...20 S 10. Ruština pro pracovní jednání a úřední korespondenci...22 Blok informačních a komunikačních technologií...24 S 11. Aktivní komunikace v LMS Moodle...25 S 12. Metodika tvorby testů a testování studentů s využitím IT...26 S 13. Možnosti tabulkového kalkulátoru Excel, nejen v administrativě...27 S 14. Pokročilé prezentační programy pro podporu výuky...29 S 15. Pokročilé techniky tvorby dokumentů a přípravy prezentací...31 S 16. Sofistikované nástroje pro jednoduchou tvorbu profesionálních webových prezentací...33 S 17. Softwarová podpora tvorby projektů...35 S 18. Speciální dovednosti vysokoškolských učitele v LMS Moodle...37 S 19. Tvorba moderních www stránek pro pracovníky VŠ...39 S 20. Využití databázového systému MS Access v administrativě...40 Blok odborných kompetencí...41 S 21. Administrativní dovednosti...42 S 22. Aplikace softcomputingu...43 S 23. Komunikační a společenské dovednosti...44 S 24. Pedagogické dovednosti...45 S 25. Projektový management

3 S 26. Psychologicko-sociologické dovednosti...49 S 27. Statistické programy...50 S 28. Time management a osobní informační portfolio...52 S 29. Tvorba a evaluace projektů...53 S 30. Tvorba odborného textu, využití zásad typografie a odborné citace...54 Blok manažerských dovedností...55 S 31. Efektivní komunikace a řešení konfliktů...56 S 32. Efektivní metody řízení kvality a hodnocení vzdělávací a vědeckovýzkumné činnosti 58 S 33. Ekonomicko-správní kompetence na VŠ...60 S 34. Management a motivace v prostředí vysoké školy...61 S 35. Týmová práce

4 BLOK KOMUNIKAČNÍCH KOMPETENCÍ Anglická konverzace pro středně pokročilé Anglická témata z oblasti informačních systémů překlady a konverzace Angličtina pro mírně pokročilé slovem i písmem v každodenní komunikaci Angličtina pro pracovní jednání a prezentaci Angličtina pro úřední korespondenci Angličtina pro vědeckou praxi Němčina pro pracovní jednání a úřední korespondenci Němčina pro středně pokročilé Rétorika Ruština pro pracovní jednání a úřední korespondenci 4

5 S 1. Anglická konverzace pro středně pokročilé rozvíjet jazykové kompetence v porozumění (poslech, čtení), mluvení (konverzace, souvislý projev) a psaní na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce (SERR); rozšířit slovní zásobu frekventanta o nové specializovanější a abstraktní pojmy, o důležité výrazy a fráze týkající se běžných témat - práce, studia, volného času, cestování, zdravotnictví atd.; zlepšit komunikační dovednosti frekventanta při vysvětlování a odůvodňování vlastních názorů a plánů; procvičováním získávat potřebnou sebejistotu při komunikaci; procvičováním získávat schopnost pohotové reakce v běžných situacích; upevnit a prohloubit znalost gramatiky. Mgr. Vladimír Bradáč Kurz je zaměřen na zdokonalování konverzační dovednosti v angličtině. Frekventanti budou rozvíjet a procvičovat slovní zásobu a naučí se vyjadřovat složitější myšlenky, názory, vyprávět příběhy, popsat své pracovní zkušenosti, události, naděje a cíle. se zaměřuje na oblasti, se kterými frekventanti přicházejí do styku každodenně či v rámci plnění pracovních povinností. Praktický nácvik jazyka bude realizován prostřednictvím simulace autentických a modelových situací, též využitím případových studií aj. Z gramatiky bude kladen důraz na vyjadřování kombinující různé gramatické jevy, kdy bude frekventantovi dána zpětná vazba lektorem. Gramatika nebude hlavní náplní, ale bude diskutována dle aktuárních potřeb. 1. Initial Placement Test 2. English in everyday Czech 3. Jobs 4. The way to career 5. ICT in our lives 6. Hosting a visitor 7. English realia 8. Korespondenční úkoly Celkový počet výuky 78 hodin 5

6 Způsob a forma ukončení kurzu Účast minimálně 50% na prezenční výuce nebo splnění korespondenčních úkolů zadaných lektorem. 6

7 S 2. Anglická témata z oblasti informačních systémů překlady a konverzace Rozvíjet jazykové kompetence v porozumění (poslech, čtení), mluvení (konverzace, souvislý projev) a psaní na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce (SERR); Analýza jazykové stránky odborných textů primárně z oblasti informační technologie; Překlad odborných textů z oblasti informační technologie; Konverzace o odborných textech (nejen) z oblasti informační technologie. Mgr. Vladimír Bradáč Kurz odborné angličtiny je zaměřen na rozvoj jazykové kompetence v oblasti informačních systémů. Hlavním výstupem by měla být schopnost překládat odborné texty, prezentovat své poznatky na konferencích a zdokonalení v anglickém jazyce vymezené sféry. 1. Translation as a hobby 2. Translation awareness 3. What makes us go mad 4. Text of the day 5. Miscellaneous texts 6. Proofreading of own work 7. An easy-to-make-up-easy-to mix-up language 8. CAT and other translation tools 9. All greek to me Celkový počet výuky 78 hodin Způsob a forma ukončení kurzu Účast minimálně 50% na prezenční výuce nebo splnění korespondenčních úkolů zadaných lektorem. 7

8 S 3. Angličtina pro mírně pokročilé slovem i písmem v každodenní komunikaci Posílení a prohloubení slovní zásoby účastníků na jazykové úrovni B1. Prohloubení gramatických kompetencí. Rozvoj písemného projevu formální i neformální korespondence. Rozvoj kompetence poslechu a čtení s porozuměním. Zvýšení motivace k dalšímu jazykovému vzdělávání. Mgr. Natálie Kodetová Kurs angličtiny pro mírně pokročilé studenty, založený na integrovaném přístupu, je zaměřen na využití jazyka v každodenní komunikaci. Celkem nabízí tři konverzační okruhy, čtyři gramatické struktury a tři nácviky ne/formálního psaného projevu. Dále je v každé z desíti kapitol věnována část čtení s porozuměním, která pak v jednotlivých vyučovacích hodinách doplněna o poslechová cvičení, vázající se k probíranému tématu, nabízí komplexní rozvoj všech jazykových dovedností. V tutoriálech jsou účastníci kursu vedeni různými formami výuky, tj. např. frontální výuka, samostatná práce na mini-projektu a následná prezentace výsledku samotnými frekventanty, práce v týmu. Důraz je kladem na použití autentického jazyka, a to m.j. formou konverzačních a poslechových cvičení či jazykových her. Požadované minimální jazykové znalosti účastníků kursu jsou definovány stupněm A2/B1 dle Evropského jazykového portfolia. Absolventi kursy získají tyto jazykové dovednosti, znalosti a kompetence: Být schopen (s chybovou tolerancí) konverzace v rámci probíraných tematických okruhů a použít adekvátních frází. Být schopen aktivně používat gramatické struktury korektně v písemném i mluveném projevu. Být schopen vyjádřit se písemnou formou formálně i neformálně (žádost o informaci, blahopřání, pozvání, vyplnění formuláře, neformální dopis). Rozumět anglicky vedené hodině a instrukcím a aktivně používat. 1. Světové kuchyně 2. Přítomné a minulé časy 3. Pozvánka 4. Způsoby dopravy 5. Předložky 8

9 6. Blahopřání 7. Vzdělání, školství 8. Trpný rod 9. Podmínkové věty 10. Neformální 11. Mini-prezentace účastníků Celkový počet výuky 78 hodin Způsob a forma ukončení kurzu Účast minimálně 50% na prezenční výuce nebo splnění korespondenčních úkolů zadaných lektorem. 9

10 S 4. Angličtina pro pracovní jednání a prezentaci Osvojit si tematickou slovní zásobu, frazeologismy, idiomy. Uvědomit si rozdíly ve vyjadřování v českém a anglickém jazyce v běžné praxi. Zlepšit komunikační dovednosti za pomoci řízených dialogů. Seznámit se s místními zdvořilými zvyklostmi v anglicky mluvícím prostředí obchodu. Osvojit si prezentační dovednosti. Používat řeč těla. Seznámit se s metodami vyjednávání. Naučit se, jak prezentovat sebe sama a firmu. Získat zkušenost, jak teoretické znalosti použít v reálných situacích. Mgr. Barbora Michálková Tento kurz odborné angličtiny je určen všem pracovníkům univerzit, kteří mají zájem se připravit na konverzaci s anglickými kolegy, stejně jako i na každodenní situace pracovního života na zahraničních cestách. Zaměřuje se především na konverzaci v obchodním a oficiálním prostředí (na konferencích, při jednání s partnery, prezentaci, apod.). Velký důraz klade na bohaté procvičení dovednosti interakční a jednací. Studijní opora obsahuje deset lekcí, které spolu tematicky souvisejí a jsou zaměřeny na procvičení jednotlivých komunikačních dovedností, jako jsou prezentace, jednání, telefonování, ale i užitečné situace v hotelu, na letišti, v restauraci. Kapitoly obsahují část diskusní, výkladovou, samostatný úkol, některé jsou doplněny zajímavými články, nebo korespondenčními úkoly. E-learningové úkoly ověřují nabytí získaných znalostí a dovedností. 1. Social English and Socializing, Body Language 2. At the Airport 3. At the Hotel 4. At the Restaurant 10

11 5. Meetings 6. Negotiating 7. English for Telephoning 8. Conference, Workshop and Trade Fair 9. Presentations 10. Personal Information, Curriculum Vitae Počet hodin v prezenční formě 20 hodin Celkový počet výuky 78 hodin Způsob a forma ukončení kurzu 11

12 S 5. Angličtina pro úřední korespondenci Posílení a prohloubení slovní zásoby účastníků týkající se především daných témat na jazykové úrovni B1. Prohloubení gramatických kompetencí. Rozvoj písemného projevu formální korespondence. Rozvoj kompetence čtení s porozuměním a psaní. Zvýšení motivace k dalšímu jazykovému vzdělávání. Marie Chantal N'Gbaramou Kurz je zaměřen na získání poznatků o správné formální úpravě a obsahové náplni anglicky psané úřední korespondence. Frekventanti se seznámí s různými typy úředních dopisů, se specifiky anglické úřední korespondence. Rozšíří si slovní zásobu o klišé a frazeologizmy při psaní dopisů a ů. Pozornost bude také věnována některým gramatickým strukturám, které jsou charakteristické pro formální jazyk. V tutoriálech jsou účastníci kursu vedeni různými formami výuky, tj. např. frontální výuka, samostatná práce na cvičeních a samostatná práce doma. Důraz je kladem na použití psaného autentického jazyka. Požadované minimální jazykové znalosti účastníků kursu jsou 1. definovány stupněm B1 dle Sjednoceného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky. 2. Absolventi kursy získají tyto jazykové dovednosti, znalosti a kompetence: a) být schopen (s chybovou tolerancí) psát různé úřední dopisy, b) být schopen aktivně používat gramatické struktury korektně v písemném projevu, c) být schopen vyjádřit se písemnou formou formálně (žádost o informaci, blahopřání, pozvání, vyplnění formuláře), d) být schopen rozumět formálnímu jazyku a adekvátně reagovat e) být schopen vlastní produkce psaného textu v rámci probíraného učiva. 1. Official correspondence 2. Layout of a letter 3. Enquires and answers 4. Orders 5. Reply to an order 12

13 6. Complaints and adjustment 7. Job application, covering letter, CV 8. Conferences 9. Reports and projects 10. Social correspondence 11. Revision Počet hodin v prezenční formě 12 hodin Celkový počet výuky 78 hodin Způsob a forma ukončení kurzu 13

14 S 6. Angličtina pro vědeckou praxi - zdokonalit se v porozumění odborných textů psaných v angličtině; - seznámit se s některými mluvnickými jevy typickými pro odbornou angličtinu, případně si je zopakovat; - uvědomit si zásadní rozdíly mezi českým a anglickým odborným textem; - seznámit se s jednotlivými typy odborných textů v angličtině a rozeznat jejich typické znaky; - naučit se efektivně vyhledávat informace v různých zdrojích a kriticky odhadnout, zda se jedná o zdroje spolehlivé; - naučit se s vyhledanými informacemi pracovat a srozumitelně a přehledně je prezentovat jak písemnou, tak ústní formou; - zohledňovat cílovou skupinu a psaný text jí přizpůsobovat; - naučit se jednotlivé kroky v procesu psaní (výběr tématu, tvorba osnovy, psaní konceptu, přepisování atd.); - osvojit si slovní zásobu související s určitými komunikačními situacemi (prezentace na konferenci, argumentace); - zlepšit své řečové dovednosti v těchto komunikačních situacích. PhDr. Veronika Portešová Kurz je určen pracovníkům univerzit, doktorandům a těm, kteří se při svém akademickém působení setkávají s angličtinou, dosáhli úrovně B2 a potřebují ji k publikační činnosti a pro prezentace svého výzkumu na konferencích. Kromě schopnosti efektivně číst a psát odborné texty, stejně jako schopnosti jejich následných úprav před odevzdáním, se účastníci dále celkově zdokonalí v anglickém jazyce. Studijní opora obsahuje deset lekcí, které spolu tematicky souvisejí a jsou zaměřeny především na systematický nácvik psaní odborných textů v angličtině. Každá lekce má podobnou strukturu a je rozdělena do podkapitol. Ty obsahují výkladovou část, odkazy na další zdroje informací, samostatné úkoly, úkoly pro zájemce a shrnutí kapitoly. Na každou lekci navazují cvičení, která ověřují porozumění dané problematice. 1. Authorship and Avoiding Plagiarism. Sources of Information. 2. 2Critical Thinking. Avoiding Common Fallacies. 3. Types of Texts. 4. Getting Started: Social Factors and Choosing a Topic. 5. Writing and Rewriting. Presenting Ideas. 14

15 6. Essay Structure. Writing an Abstract. 7. Organizing a Piece of Text: Cohesion and Coherence. 8. Organizing a Piece of Text II: Consistency and Language Awareness. 9. Text Revision. 10. Presenting at a Conference. Počet hodin v prezenční formě 20 hodin Celkový počet výuky 78 hodin Způsob a forma ukončení kurzu 15

16 S 7. Němčina pro pracovní jednání a úřední korespondenci Erlernen und Anwenden des basalen Wortschatzes und standardisierter Ausdrücke im Bereich Wirtschaftsdeutsch Kennenlernen und Anwenden grundlegender Sprachhandlungen im Bereich Wirtschaftsdeutsch Kreative Anwendung von Wortschatz und Sprachhandlungen in authentischen Kommunikationssituationen Selbstständige Erweiterung von Wortschatz und Sprachhandlungen durch eigenständige Ausgestaltung der Übungen Sprachliche Kompetenz im Bereich beruflicher Argumentation Kommunikative Kompetenz: selbstständiger und sachangemessener sprachlicher Umgang mit praktischen Aufgaben in der realen Berufswelt Kreatives sprachliches Reagieren in beruflichen Situationen Schneider Thomas, Dr. Phil., tutor Christina Breitegger Der Kurs Wirtschaftskommunikation behandelt die wichtigsten Kommunikationsabläufe im wirtschaftlichen Bereich. Der Kurs ist systematisch aufgebaut: er beginnt mit Lebenslauf und Bewerbung als dem Einstieg in die Berufswelt, um mit firmeninternen und -externen Gesprächssituationen fortzufahren und im Anschluss daran die zentralen Textsorten der Geschäftskorrespondenz wie Anfrage, Angebot, Werbebrief und Reklamation zu thematisieren. Ein eigenes Kapitel ist dem Thema Argumentation gewidmet, das für alle Formen der Kommunikation im beruflichen Bereich von Bedeutung ist. Der Kurs endet mit praktischen Übungen zum Telefonieren, wobei noch einmal Wortschatz und Sprachhandlungen des gesamten Kurses wiederholt und aktiviert werden. Die Aufgaben und Übungen des Kurses orientieren sich an der Praxis der Kommunikation im Bereich der Wirtschaft. Eingeübt werden im Mündlichen wie im Schriftlichen standardisierte Ausdrücke, Sätze und Formeln, darüber hinaus aber immer auch ein möglichst lebendiger Umgang mit dem Wortschatz und den vorgegebenen Textbausteinen. Zu diesem Zweck sind viele Aufgaben sehr frei und kommunikativ gehalten und bedürfen der aktiven und kreativen Mit- und Zusammenarbeit der Studierenden (in Paarund Gruppenarbeit) in den Präsenzeinheiten. Dies betrifft naturgemäß besonders die Übungen zu den Formen der mündlichen Kommunikation. 16

17 1. Lebenslauf und Bewerbungsschreiben 2. Das Bewerbungsgespräch 3. Besprechungen in der Firma 4. Kundengespräche 5. Argumentation 6. Geschäftskorrespondenz 7. Anfrage, Angebot und Werbebrief 8. Reklamation und Beantwortung einer Reklamation 9. Telefonieren Počet hodin v prezenční formě 20 hodin Celkový počet výuky 78 hodin Způsob a forma ukončení kurzu 17

18 S 8. Němčina pro středně pokročilé Studijní opora s názvem Němčina pro středně pokročilé (Deutsch für Mittelstufe) je určena středně pokročilým zájemcům o výuku německého jazyka. Jejím cílem je seznámit frekventanty s tematicky zaměřeným lexikem, zprostředkovat vhled do vybraných gramatických jevů a procvičit jejich stávající znalosti a dovednosti. Jednotlivé lekce tohoto studijního materiálu jsou zaměřeny na rozvoj jazykových kompetencí na úrovni A2 -B1. Pozornost je věnována nejen zdokonalování konverzačních dovedností posluchačů kurzu, ale v každé lekci je procvičováno rovněž psaní, poslech s porozuměním, stejně jako dovednost čtení s porozuměním. V předložené studijní opoře budou probírány vybrané tematické celky vztahující se k běžnému životu jako např. rodina, zdraví, vzdělávání atd. Gramatická část každé lekce bude zaměřena především na problematiku slovesa, jeho časování, vyjadřování minulých dějů atd. a doplněna úkoly, v nichž se soustředíme na opakování dalších gramatických jevů vybraných slovních druhů. Účastnici kurzu by měli po důkladném prostudování uvedené studijní opory aktivně ovládat tematicky zaměřenou slovní zásobu, osvojit si některé gramatické jevy, být schopni vyjádřit své názory, popsat zážitky, vyprávět příběhy a dorozumět se v běžných každodenních situacích. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Studijní opora s názvem Němčina pro středně pokročilé Deutsch für Mittelstufe je určena všem, kteří již disponují počátečními znalostmi německého jazyka a s nimi spojenými jazykovými dovednostmi. Tento studijní materiál shrnuje a opakuje základní znalosti slovní zásoby a gramatických jevů a rozšiřuje je. Opora je rozčleněna do osmi lekcí, v nichž je přiblíženo několik témat běžného života. Do jednotlivých studijních sekvencí jsou tak často začleněny texty ze soudobého tisku. Učivo zprostředkované v jednotlivých lekcích je vždy doplněno poslechovým textem, který je posluchačům kurzu k dispozici v programu Moodle. Lekce této studijní opory mají podobnou strukturu, do níž jsou zakomponovány části zaměřené na čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, opakování gramatických jevů, zprostředkování vhledu do nového gramatického učiva s akcentem na problematiku slovesa a korespondenční úkoly procvičující dovednost psaní. Součástí studijní opory je taktéž celá řada internetových odkazů na stránky zaměřené na zprostředkování znalostí o německém jazyce a reáliích německy mluvících zemí. 1. Rodina pod drobnohledem (Familie unter die Lupe genommen) 2. Vzdělání jako celoživotní úkol (Ausbildung als lebenslange Aufgabe) 3. Práce a volný čas (Arbeit und Freizeit) 4. Je libo jídlo v bio-kvalitě, vegetariánskou stravu, slow nebo fast food? Jídlo jako životní styl a součást národní tradice (Biologisch, vegetarisch, Slow oder Fast Food gefällig? Das Essem als Lebenstil und Bestandteil der nationalen Tradition) 5. Zdraví a nemoc dva nesmiřitelní nepřátelé (Gesundheit und Krankheit zwei unversöhnliche Feinde) 18

19 6. Nakupování (Einkaufen) 7. Cestování (Reisen) 8. Má přání, mé sny a cíle (Meine Wünsche, Träume und Ziele) Počet hodin v prezenční formě 20 hodin Celkový počet výuky 78 hodin Způsob a forma ukončení kurzu 19

20 S 9. Rétorika Cílem kurzu je pomoci vědecko-pedagogickým pracovníkům vysokých škol zlepšit jejich komunikační kompetence, a to především v životě profesním. Kurz se zaměřuje zejména na veřejné mluvené, převážně monologické projevy probíhající v prostředí VŠ. Účastníci kurzu (si/se): - uvědomí možnosti svého jazykového, hlasového i neverbálního projevu prostřednictvím práce s jazykem, hlasem a tělem; - poznají základní principy vysokoškolské rétoriky, - zdokonalí se v efektivní veřejné mluvené, převážně monologické komunikaci, v umění komunikace s posluchači; - odhalí, příp. odstraní své základní komunikační chyby. Mgr. Veronika Vydrová (veronika.vydrova (at) gmail.com) V rámci kurzu předkládáme vybrané teoretické a praktické poznatky z oblasti komunikace, rétoriky a odborné stylistiky aplikované na potřeby a požadavky pracovníků vysokých škol (zejména pracovníků vědecko-pedagogických). Základním pramenem studia je distanční studijní opora, která by měla být rozvíjena dle aktuálních potřeb účastníků kurzu pomocí dalších aktivit probíhajících tváří v tvář či prostřednictvím aplikace Moodle. Studijní opora se ve svých výkladech soustředí zejména na obecné principy tvorby, realizace a hodnocení veřejných monologických vysokoškolských projevů. Součástí kurzu jsou interaktivní prvky, které umožňují aktivní zapojení účastníků a praktickou aplikaci vybraných poznatků. 1. Vymezení vysokoškolské rétoriky. 2. Osobnost v komunikaci. 3. Projev od A do Z. 4. Jazyková stránka projevu. 5. Zvukové prostředky projevu. 6. Neverbální stránka projevu. Počet hodin v prezenční formě 20 hodin Celkový počet výuky 78 hodin 20

21 Způsob a forma ukončení kurzu 21

22 S 10. Ruština pro pracovní jednání a úřední korespondenci - zdokonalit se v porozumění obsahu adaptovaných publicistických textů ze současných ruských masmédií souvisejících tematicky se zaměřením studijní opory; - osvojit si aktuální slovní zásobu a frazeologizmy pro určité komunikační situace; - zlepšit své řečové dovednosti prostřednictvím modelových dialogů; - zopakovat si některé mluvnické jevy typické pro odbornou ruštinu; - seznámit se s nejvíce užívanými ruskými vyhledávacími systémy; - naučit se s nimi pracovat; - nacvičovat on-line porozumění autentickým audiozáznamům z ruských masmédií; - ověřit si v různých typech úkolů, cvičení a v testech, nakolik jste zvládli obsah lekcí. PhDr. Ljuba Mrověcová, Ph.D. Kurz je určen pracovníkům univerzit, kteří se chtějí připravit na komunikaci s ruskými kolegy a partnery v různých pracovních situacích, rozšířit si slovní zásobu a fráze užívané v profesní komunikaci a získat aktuální informace o životě v současném Rusku. Studijní opora obsahuje 7 lekcí, které spolu tematicky souvisejí a jsou zaměřeny na rozvíjení komunikačních dovedností při telefonickém hovoru, psaní mailů, během služební cesty do Ruska, setkání s ruskými potenciálními partnery, při prezentaci svého pracoviště a psaní úředních dopisů. Každá lekce má stejnou strukturu a obsahuje 6 částí: úvodní výkladovou textovou část, slovní zásobu a modelové dialogy, gramatický komentář, text k nácviku porozumění, odkazy na poslechový text na internetu a závěrečnou část s typologicky různými cvičeními a testem. Významnou součástí elearningového kurzu je seznámení a práce s ruskými internetovými vyhledávacími systémy, které poskytují bohatý informační materiál o životě v současném Rusku. 1. Pracovní komunikace přes telefon 2. Elektronická pošta v ruštině, Internet/Runet 3. Služební cesta do Ruské federace (RF) na letišti, v hotelu, v restauraci 4. Specifika života v RF 5. Pracovní setkání s ruskými partnery 6. Prezentace firmy, informace o sobě 7. Úřední dopisy Počet hodin v prezenční formě 20 hodin 22

23 Celkový počet výuky 78 hodin Způsob a forma ukončení kurzu 23

24 BLOK INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Aktivní komunikace v LMS Moodle Metodika tvorby testů a testování studentů s využitím IT Možnosti tabulkového kalkulátoru Excel, nejen v administrativě Pokročilé prezentační programy pro podporu výuky Pokročilé techniky tvorby dokumentů a přípravy prezentací Sofistikované nástroje pro jednoduchou tvorbu profesionálních webových prezentací Softwarová podpora tvorby projektů Speciální dovednosti vysokoškolských učitele v LMS Moodle Tvorba moderních www stránek pro pracovníky VŠ Využití databázového systému MS Access v administrativě 24

25 S 11. Aktivní komunikace v LMS Moodle Seznámit zájemce o základní informace o elearningu a LMS Moodle se základním ovládáním a postupy při výstavbě a vedení kurzu. Ing. Robert Kempný Kurz je koncipován tak, aby čtenáři byli dostatečně seznámeni se základním ovládáním LMS Moodle z pohledu tvůrce kurzů, orientovali se v možnostech výstavby kurzu, měli přehled o možnostech použití jednotlivých stavebních prvků kurzu, s úpravou a formátováním textů přímo LMS, souborovou správou a především s používáním komunikačně zaměřených modulů LMS. Mimo tyto základní informace navíc text uvádí softwarové vybavení a jeho zaměření pro úpravu digitálního obsahu, což je nezbytná dovednost v rámci přípravy studijního obsahu. A také upozorňuje na oblast autorského práva. 1. Výhody elearningem podpořené výuky 2. Úvod k LMS a Moodle 3. Kurz v LMS Moodle 4. Vestavěný textový editor 5. Soubory a Souborová správa 6. Použití vybraných modulů a bloků Počet hodin v prezenční formě 8 nepovinných hodin Celkový počet výuky 78 hodin Způsob a forma ukončení kurzu Aktivní účast ve fóru kurzu, zpracování projektu vlastního kurzu. 25

26 S 12. Metodika tvorby testů a testování studentů s využitím IT Seznámit účastníky kurzu s možnostmi použití a využití jednotlivých evaluačních modulů v rámci vedení výuky, s možnostmi nastavení těchto modulů a základy práce v externích programech pro tvorbu balíčků podporující technologie SCORM a Hot Potatoes. Ing. Robert Kempný Kurz je koncipován tak, aby zájemci (frekventanti) byli schopni po jeho absolvování volit vhodné vzdělávací objekty LMS Moodle umožňující evaluaci studentů ve vlastních kurzech. 1. LMS Moodle 2. Moduly vhodné k motivaci a evaluaci 3. Jak na testy? 4. Jak testovat slovní úlohy a jeden test jednoduše 6. Externí balíčky Počet hodin v prezenční formě 8 nepovinných hodin Celkový počet výuky 78 hodin Způsob a forma ukončení kurzu kurzu. Vypracování vlastního projektu, nebo vypracování aktivit ostatních dílčích aktivit e- 26

27 S 13. Možnosti tabulkového kalkulátoru Excel, nejen v administrativě Cílem kurzu je seznámí s prostředím tabulkového kalkulátoru, s možnostmi zápisu a formátování dat a tabulek, s vkládáním vzorců, s využitím tabulkových funkcí, s tvorbou grafů, s přípravou tabulek a grafů k tisku. Účastník se naučí také pracovat s tabulkou velkých rozměrů a zpracovávat data ve formě uložena ve formě seznamu, třídit data, nastavovat filtry a sestavovat kontingenční tabulky. Kurz probíhá v Ostravě. Ing. Eliška Treterová Kurz obsahuje informace o možnostech zápisu a organizaci dat v tabulkách, seznamuje s principy vkládání různých typů dat, s jejich následnými opravami a s formátováním. Formátování se týká jednak jednotlivých buněk, jednak celé tabulky, je zde vysvětlen základní princip formátování i princip podmíněného formátování a použití automatických formátů tabulek. Účastník kurzu se naučí sestavovat, opravovat a kopírovat vzorce a základní tabulkové funkce, jako jsou SUMA, PRŮMĚR, POČET, POČET2, MAXIMUM, MINIMUM, apod., naučí se také využívat funkce, jejichž výsledek záleží na vyhodnocení stanovené podmínky, např. funkce KDYŽ, SUMIF, COUNTIF. Podrobně je vysvětlen postup při tvorbě grafů a jejich následných úpravách a při přípravě grafů k tisku. Také je vysvětlena vhodnost použití jednotlivých typů grafů. Součástí kurzu je i práce s velkou tabulkou dat účastník se naučí ukotvit příčky, naučí se zobrazit jednu tabulku ve více oknech, případně zobrazit v každém okně tabulkou jinou, naučí se zobrazit konce stránek, což pak vhodně využije při tisku tabulek. Seznámí se s principy vyhledávání a nahrazování dat v buňkách. Účastník se naučí data třídit podle klíčů, podle vlastních seznamů, bude seznámen s možnostmi filtrace dat pomocí automatických a rozšířených filtrů. em kurzu je práce s kontingenční tabulkou její tvorba a následná úprava. 1. Úvod do práce s tabulkovým kalkulátorem. 2. Zápis a formátování dat úprava pozadí, písma, orámování. 3. Formátování tabulky úprava rozměrů sloupců a řádků, použití stylů, automatický formát. Práce s listy. 4. Podmíněné formátování. 5. Výpočty v tabulkách vzorce s konstantou, vzorec s odkazem na buňku, kopírování a přesun vzorců. Tvorba vzorců s využitím dat z jiných listů. 6. Tabulkové funkce, podmínky ve vzorcích (funkce KDYŽ, SUMIF, COUNIF) 27

28 7. Třídění dat kritéria třídění, třídění podle vlastních seznamů. 8. Filtrace dat automatický a rozšířený filtr. 9. Sestavení a následná úprava kontingenční tabulky. 10. Úprava tabulky pro tisk, parametry tisku. 11. Tvorba a editace grafů, příprava grafu k tisku. Vhodnost použití jednotlivých typů grafů. 12. Práce s velkou tabulkou ukotvení příček, zobrazení konců stránek, zobrazení tabulky ve více oknech, nalezení konkrétní buňky, náhrada obsahu buňky. Celkový počet výuky 78 hodin Způsob a forma ukončení kurzu Účast minimálně 50% na prezenční výuce nebo splnění korespondenčních úkolů zadaných lektorem. 28

29 S 14. Pokročilé prezentační programy pro podporu výuky Cílem kurzu je získat znalosti tvorby moderních prezentačních programů pro výuku. Základem výkladu je MS PowerPoint 2010, výklad obsahuje také základy práce s OpenOffice.org prezentačním programem Impress. Dále se jedná o vytváření a zpracování animací a videa, animované prezentace, animované grafy. Ing. Josef Botlík Absolventi se naučí vytvářet prezentace nejen s použitím MS PowerPoint a OO Impress. V rámci kurzu bude důraz kladen na metody animace, použití animovaných prvků a jejich tvorbu včetně práce s videonahrávkami pro potřebu prezentací. Vzhledem k zaměření kurzu bude pozornost věnována také autorskému právu. Výuka bude probíhat zejména praktickou formou, důraz bude kladen především na skutečné zvládnutí vybraných technologií se zaměřením na reálné využití v praxi. Kurz probíhá na PC a studijní materiály jsou částečně ve skriptech a částečně v prostředí elearningového kurzu. Jednotlivé probírané oblasti budou členěny následovně: 1. Prezentace, související pojmy, možnosti prezentace, dostupné formy prezentace, prezentační software, volby vhodných prostředků a formátů, zásady prezentace, zásady publikování, autorské právo. 2. Design prezentací, zpracování grafiky pro prezentace, multimediální formáty, animace, zásady použití video formátů. 3. Powerpoint, Impress, objekty, přechody, vlastní animace, nastavení prezentace, předvádění lektorem, vytvoření prezentačního CD. 4. Powerpoint, Impress - propojení s externími daty, přenos grafů, tabulek, Graphe Easy, propojení s multimédii, propojení prezentace s audio soubory, vložení multimédií, použití kodeků, přenositelnost. 5. Makra v PowerPointu, vkládané objekty, formuláře, ovládací prvky. 6. Vytvoření prezentace z jiných typů souborů, konverze formátů: ppt do avi, avi do ppt, ppt do flash, odp do ppt apod. 7. Další software pro prezentace, Google Docs Presentation, online prezentace, 8. nástroje pro vytváření interaktivních prezentací a podporu výkladu Adobe Captivate, UduRibbon, Camtasia, Flash animace a využití v prezentaci (SWiSH). 9. Publikování prezentací na webu a v prostředí Internetu, SharePoint, TeamViewer. 29

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

ALTUS Training Center. katalog kurzů

ALTUS Training Center. katalog kurzů ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 5 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 6 Učební prostory... 7 Foto... 8 Naše služby... 9 Certifikace... 11 Zaměstnanecké

Více

Vlastní projekty podpořené z ESF... 15 Pronájem učeben... 16 Mobilní učebny... 17 Občerstvení v době pronájmu... 18

Vlastní projekty podpořené z ESF... 15 Pronájem učeben... 16 Mobilní učebny... 17 Občerstvení v době pronájmu... 18 ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 6 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 7 Nové učební prostory... 8 Foto... 9 Naše služby... 10 Certifikace... 12

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!!

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!! Seznam ne/jazykových programů pro pedagogy (DVPP) s akreditací MŠMT Název vzdělávací akce Cílová skupina Hodinová dotace Počet účastníků Účastnický poplatek 1. Výuka anglického jazyka pro praxi 60 20 8

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Ekonomické lyceum 78-42-M/02Ekonomické lyceum Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Čtyřletý

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... Obsah 5 c) části ŠVP Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... - 159 - Název vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... - 159-1. Charakteristika vyučovacího předmětu... - 159-2. Cíle předmětu

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Obchodní akademie 63-41-M/02Obchodní akademie Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Vydalo Ministerstvo

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Název ŠVP:

Více