Smlouva o dílo. na realizaci zakázky. Rozšífení datové, serverové a síťové infrastruktury TC ORP" Smluvní strany:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o dílo. na realizaci zakázky. Rozšífení datové, serverové a síťové infrastruktury TC ORP" Smluvní strany:"

Transkript

1 Smluvní strany: Město Třebíč IČ: (dále jen Objednatel") a oddíl C, vložka (dále jen Zhotovitel") dle č l ánku 9 Narrzenf Komise (ES) č. 1828/2006 Smlouva o dílo na realizaci zakázky ~ ROZVOJ CR číslo smlouvy objednatele: 15/14/2109/15 Cislo smlouvy zhotovl J K/005/2015 k ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občansk ého zá koníku (dále jen občanský zákoník") a ustanovením zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonu (autorský zákon), ve znění pozdějších pfedpisli (dále jen ;;autorský zákon") (dále jen Smlouva"). Suanit 1 l~elkcni 37) bank. spojení: /0100 za kterou jedná: Ing. Pavel Janata, starosta PRVNÍ CHRÁN~NÁ DÍLNA s.r.o. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, se sfdlem: Raisova 769/9, ústf nad Labem lč: ,dič:cz bank. spojení: česká spořitelna a.s., č. účtu: /0800 za kterého jedná: Mgr. Barbora Horáčková, na základě plné moci dnešního dne uzavře ly tuto smlouvu v souladu s ustanovením 2586 a násl. a s p ř ihlédnutím se sídlem : Karlovo nám. 104/55, Třebfč IOP - KVALll A 21VOTA 11 llltiuovallf lymllt>5kaun IE 0,1114CNf EVllOPSIO' FOND 1>1111 ICEtllUHALNI ROZVO I ~:.- l'tlqmistnl ~ I MINtSTtllSTYO Rozšífení datové, serverové a síťové infrastruktury TC ORP",.DO AM ';ANCr PRQ v ~ ROZVOJ

2 1.1 Objednatel prohlašuje, že: veškeré identifikační údaje jím uvedené ve Smlouvě jsou v souladu se skutečným stavem platným ke dni uzavření Smlouvy, a splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v nf obsažené. 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že: společnosti. 1.3 Tato Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího Nzenf na veřejnou ~triln~ 2 (celkpm 37) Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A ÚČEL SMLOUVY 1.5 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky 1.4 Účelem této Smlouvy je dodání kompletního hardware a tudíž realizace Veřejn é zakázky k naplnění jejího účelu, který vyplývá ze zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen Zadávací dokumentace"), která je Přílohou č. 8 této Smlouvy. zakázku s názvem Rozšíření datové, serverové a síťové infrastruktury TC ORP" (dále jen 11 Veřejná zakázka") uveřejněnou na profilu zadavatele Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd ějš ích předpisů (dále jen ZVZ"), neboť nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku byla Objednatelem vybrána jako nejvhodnější veškeré identifikační údaje jím uvedené ve Smlouvě jsou v souladu se skutečným stavem platným ke dni uzavření Smlouvy, je právnickou osobou řádně za loženou a existující podle českého právního řádu splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je je odborně zpúsobilý ke splnění všech jeho závazkú podle Smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, se kterým se nále žitě seznámil, ke dni podpisu této Smlouvy není v úpadku ani v likvidaci, a že návrh na se deta i lně seznámil s rozsahem a povahou díla, které má být dle této Smlouvy zhotoveno, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci tohoto díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou ve Smlouvě, a zky.t rebic.cz pod evidenčn ím číslem zakázky ( ), zadávanou a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. zahájení insolvenčnfho řízení vůč i Zhotoviteli nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho

3 Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: v pffpadě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledifovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace, Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztaho vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 1.6 Plnění poskytované podle této Sm louvy bude spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci operačního programu Integrovaný operační program pro období let Veřejná zakázka je vyhlašována v rámci projektu Konsolidace IT a nové služby TC ORP Třebíč" (dále jen projekt 11 ) z Integrovaného operačního programu (Výzva 22: Kontinuální výzva pro KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ). Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/ PŘEDM~T SMLOUVY 2.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Objednatel! řádně a včas plnění spočívající v dodávce hardware a jeho implementace včetně servisní podpory (dále spo le čně také jen 11 Dílo" nebo 11 Plnění"), přičemž bližší požadavky Objednatele na Dílo a jeho parametry jsou specifikovány v závazné Příloze č. 1 této Smlouvy s názvem Technická specifikace''. Součástí plnění je taktéž proškolení určených pracovníků objednatele. Způsob provedení Díla bude blíže popsán v dokumentu obsahujícím detailní návrh řešení Díla, který bude akceptován Objednatelem postupem uvedeným v odst. 6.2 této Smlouvy (dále jen Detailní návrh řešení 11 ). 2.2 Zhotovitelem vyhotovený Detailní návrh řešeni bude po jeho řádné akceptaci Objednatelem v souladu s postupem dle této Smlouvy představovat závazné upřesnění a specifikaci ostatních částí Díla, resp. ostatních částí Plnění, přičem ž Detailní návrh řešeni bude pro jejich specifikací aplikován přednostně před Technickou specifikací uvedenou v Příloze č. 1 této Smlouvy Zhotovitel se zavazuje poskytnout Plnění v souladu s platnyml právními předpisy, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná u rčující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují účelu Smlouvy, projektové dokumentaci, jakož i ostatní závazné dokumentaci a veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a této Smlouvy a současně v souladu s podmínkami poskytnuté dotace. 2.4 Zhotovitel prohlašuje, že Plnění není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků, že se seznámil s předmětem této Smlouvy, a že Plnění může být dokončeno způsobem a v termínech stanovených ve Smlouvě. Strnn;i 3 (c1>ll.e111 37)

4 2.5 Objednatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Zhotovitelí nezbytnou součinnost při poskytováni plnění dle této Smlouvy, která je smluvními stranami vymezena v této Smlouvě a může být blíže specifikována v Detailním návrhu řešeni. V případě, že pro poskytováni Plnění bude potřebná součinnost Objednatele, zavazuje se Objednatel zajistit předmětnou součinnost Objednatele, a to v obdobném rozsahu, v jakém je Objednatel zavázán ve smyslu předchozí věty. 2.6 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas poskytnuté Plněn í cenu dohodnutou v této Smlouvě. 3. DOBA A MÍSTO PLN~NÍ \ I I 4.2 Cena uvedená v odst. 4.1 této Smlouvy je cena v korunách českých. Stane-li se v průběhu trvání Smlouvy česká republika členem Evropské měnové unie a bude-li zá vazně stanoven koeficient pro p ře počet CZK na EUR, budou ceny sjednané v CZK přepočteny na EUR na základě tohoto koeficientu sjednaného v mezinárodních Celková cena s DPH: ,- Kč. Tato Celková cena je maximální, konečná a nepfekročitelná, přičemž její výši není možné změnit s výjimkou změny daňových předpisů týkajících se daně z přidané hodnoty (DPH). Celková cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele v souvislosti s poskytnutím Plnění, včetně nákladů spojených s dopravou do jednotlivých míst plněn!, pojiště ním, nákladů spojených s telefonickými hovory, nocležným atd. Souč~str Celkové ceny jsou i služby a dodávky, které v Zadávací dokumentaci nebo v této Smlouvě nejsou výslovně uvedeny, ale Zhotovitel jakožto odborník o nich vf nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné provedení Plnění. Cena Díla je blíže specifikována v Příloze č. 2 této Smlouvy. 4.1 Za provedení Díla se sjednává celková cena {dále jen Celková cena") ve výši : Celková cena bez DPH: Sazba DPH: Výše DPH: ,- Kč 21% ,- Kč 4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY Zhotovitel poskytne Pln ě ní v souladu s jednotlivými etapami uvedenými v závazném harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 7 této Smlouvy {dále jen Harmonogram") a který mů ž e být dále upřesněn v Detailním návrhu ře še ní. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě prodlení s provedením Díla ve sjednaném termínu mů že Objednateli vzniknout škoda v podobě neposkytnutí dotace nebo korekce poskytnuté dotace případně sankce a zavazuje se takovou škodu objednateli uhradit. Místem plnění je sídlo Objednatele a jeho další určená pracoviště v rámci České republiky nebo jakékoli jiné místo v České republice výslovně určené Objednatelem. Přípravné a programovacl práce je Zhotovitel oprávněn realizovat na svém vlastním technickém vybaveni ve svých prostorách, což však nezakládá jakýkoliv nárok Zhotovitele na navýšení ceny Plnění v souvislosti s převodem na cílovou infrastrukturu Objednatele.

5 4.3 Smluvní strany se dohodly, že Celková cena bude Objednatelem placena v jednotlivých splátkách na základě samostatných (jednotlivých) faktur - daňových dokladů (dále jen Faktury'') vystavených Zhotovitelem po splnění jednotlivých milníků uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy, přičemž právo fakturovat vzniká Zhotoviteli vždy v návaznosti na oboustranně odsouhlasené výstupy v rámci jednotlivých části Plnění, vždy však pouze po akceptaci odpovídajících částí Plnění postupem dle této Smlouvy. 'li _ _ V pnpadě, že se v průběhu poskytování Plnění vyskytne potřeba nových plnění, které nebylo možno reálně pfed podpisem Smlouvy předvídat a jejichž potřeba se vyskytla 4.9 Objednatel neposkytuje zálohové platby. 4.8 Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve Fakture. Smluvní strany se dohodly, že peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu odesílatele ve prospěch účtu prfjemce. 4.4 Zhotovitel se zavazuje všechny Faktury vystavit a Objednateli doručit ve dvojím vyhotovení, přičem ž Zhotovitel odpovídá za stanovení daně z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy. 4.5 Lhůta splatnosti fakturovaných částek je stanovena na třicet (30) dni od doručeni Faktury Objednateli. Zhotovitel se zavazuje odeslat daňový doklad Objednateli nejpozději následující pracovní den po jeho vystavení. Všechny Faktury musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších pfedpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. 1 o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a občanským zákoníkem, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČ, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel Faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této Smlouvy, označen í poskytnutého plnění, čís l o Faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti Faktury, označen í peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. Přílohou každé Faktury bude také kopie Akceptačního protokolu (jak je tento pojem specifikován v odst. 6.3 této Smlouvy) příslušné části Plněn í, ke které se Faktura vztahuje, podepsaného oběma smluvními stranami ve smyslu odst. 6.9 této Smlouvy. 4.6 Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti a přílohy, nebo v ni nebudou správně uvedené údaje dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě její splatnosti Zhotoviteli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené Faktury. 4.7 Každý originální účetní doklad bude obsahovat informaci, že se jedná o projekt spolufinancovaný v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj prostrednlctvím Integrovaného operačního programu (dále též IOP"), a to v podobě věty v přesném znění Tento projekt je financován z Integrovaného operačního programu registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/ ". Současně bude součásti každé faktury název projektu. úmluvách, kterými bude česká republika vázána, jakož i v souladu s připadnou tomu odpovídající vnitrostátní právní úpravou České republiky.

6 v průběhu provádění Plnění dle této Smlouvy, mohou být takové vícepráce zadány výhradně postupem dle platných právních pfedpisů, zejména v souladu se ZVZ Zhotovitel tímto prohlašuje a zavazuje se, že včas, řádně a v plné výši přizná (v daňovém přiznáni k DPH) a uhradí DPH z plateb ceny díla, které mu budou objednatelem zasílány na základě ustanovení této smlouvy, pokud nenastane situace popsaná dále v odstavci 4.12 tohoto článku. Sl r.111.i 6 (cplk!!rn 37) 6. AKCEPTACE VÝSLEDKŮ POSKYTOVANÉHO PLN~NÍ 6.1 Výsledky a výstupy Zhotovitelem poskytovaného plnění budou akceptovány Objednatelem na základě příslušné akceptační procedury. Pro Detailní návrh řešeni se použije akceptační procedura uvedená v odst. 6.2 Smlouvy. Pro ostatní části Pln ě ní se použijí ustanovení odst. 6.3 až 6.8 této Smlouvy. ~ádn é dokon čení čá stí 4.12 Smluvní strany se tímto dohodly, že objednatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout uhradit za zhotovitele DPH, která bude v příslušné platné zákonné výši vypočtena S. ZM~NOV~ ŘÍZENÍ z plateb ceny díla dle této smlouvy, jeho místně příslušnému správci daně, aniž by byl tímto správcem daně vyzván jako ručitel (viz. ustanovení 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Úhradu DPH objednatel správci daně provede současně s úhradou k nf příslušející ceny díla zhotoviteli (platba ceny díla bude tedy snížena o DPH). O provedeni úhrady DPH správci daně za zhotovltele současně objednatel zhotovitele vyrozumí (postačí elektronickou poštou na adresu ). Dnem provedení úhrady na cenu díla zhotoviteli a jí odpovídající DPH správci daně je závazek objednatele vůči zhotoviteli na úhradu příslušné platby na cenu díla včetně DPH plně splněn. Za okamžik úhrady ceny díla a DPH je považován okamžik odepsání příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele nebo správce daně. V této souvislosti zhotovitel sděluje 1 že jeho správcem daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této smlouvy Finanční úřad pro ústecký kraj, adresa Velká hradebnf 39/61, Ůstf nad Labem. Zhotovitel je povinen ihned objednateli písemně sdělit změnu v jeho správci daně pro platbu DPH a rovněž změnu výše uvedené adresy pro elektronickou poštu. 5.1 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změnu parametrů Plnění. Žádná ze smluvních stran však není povinna navrhovanou změnu akceptovat. Obě smluvní strany se zavazují při provádění jakýchkoliv změn Smlouvy postupovat v souladu se ZVZ. 5.2 Zhotovitel se zavazuje provést hodnocení dopadu kteroukoliv smluvní stranou navrhovaných změn Plněn í na termíny, cenu a součinno st Objednatele; případně Objednatele. Zhotovitel je povinen toto hodnocení provést bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) pracovních dnu ode dne doručení návrhu kterékoliv smluvní strany druhé smluvní straně. 5.3 Jakékoliv změny Plnění dle tohoto článku Smlouvy musí být sjednány písemně ve formě dodatku k této Smlouvě podepsaného osobami oprávněnými zavazovat smluvní strany, nestanoví-li tato Smlouva jinak.

7 6.2 Detailní návrh řešení bude Objednatelem akceptován prostřednictvím následující procedury: Zhotovitel se iavazuje průbě žně konzultovat práce na zhotovení Detailnlho návrhu řešeni s Objednatelem Objednatel je povinen vznést své výhrady nebo př i pomlnky k Detailnímu návrhu řešení do deseti (10) pracovnlch dnů ode dne jeho doručení. Vznese-!>lldnd 7 (cel~eni J1).... _. u.... _ _.,....w ,,,,,, popis Plnění nebo jeho částí pro další etapu Plnění podle Smlouvy, včetně plánu plněnf pro danou část Plnění, navazující na akceptační milnfk; výsledek akceptačnlho řízení. seznam akceptačních testů se záznamem jejich výs le dků; seznam zjištěných vad s jejich klasifikací dle kategorií; popis Plnění nebo jeho části, které byly předmětem akceptace; záznam p rů běhu akceptačního řízení; 11 Objednatel výhrady nebo připomlnky, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu provést veškeré potřebné úpravy Detailnlho návrhu řešení dle výhrad a připomlnek Objednatele a takto upravenou verzi Detailního návrhu řešeni předat Objednateli k opakované akceptací. Pokud výhrady a připomínky Objednatele k upravené verzi Detailnlho návrhu řešení p řetrvávají nebo Objednatel identifikuje výhrady a připomínky nové, je Objednatel oprávněn postupovat podle tohoto odst i opakovaně. Pro vyloučení pochybností smluvnl strany výslovně uvádl, že Objednatel není povinen Detailní návrh řešení akceptovat a je oprávněn vmášet výh rady a připomínky, pokud Detailnf specifikace bude po Objednateli vyžadovat rozsah součinnosti, který nebude pro Objednatele akceptovatelný V případě, že Objednatel nemá k Detailnímu návrhu řešení připomínky ani výhrady, zavazuje se ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od předložení Detailního návrhu řešení k akceptaci tento dokument akceptovat a vystavit o tom písemný Akceptační protokol Bude-li trvánf akceptačn f procedury ov li vněné vznesením případných výhrad nebo připomínek k Detailnímu návrh řešení a potřebou jejich vyřešení, nebude to mít vliv na dohodnuté termíny pro dokončení a předání Detailního návrhu řešení, přičem ž za nedodržení těchto termínů odpovídá v plném rozsahu Zhotovitel. 6.3 Zhotovitel předá Plnění podle Smlouvy (nebo jeho část) nejpozději deset (10) pracovních dni před termínem dokončeni dle Harmonogramu. Řízeni o akceptaci předaného Plnění (nebo jeho části) je zahájeno dnem předání plnění podle Smlouvy a je ukončeno podpisem akceptačnfho protokolu Objednatelem a Zhotovitelem (dále jen 11 Akceptační protokol") v případě, že Zhotovitelem předané Plnění (nebo jeho část) podle Smlouvy splňuje podmínky a vlastnosti stanovené Smlouvou, je funkční, bez nedodělků bránicích užití Plnění (nebo jeho části). Akceptační protokol bude obsahovat minimálně : Plněnf bude ověřeno ia použiti ustanoveni odst. 6.3 až 6.8 této Smlouvy. ~ádné provedení školení bude akceptováno postupem podle odst této Smlouvy ~

8 dohodnutém termínu, sdělí Zhotoviteli výhrady k předanému Pln ě ní s vy z na če ním jejich závažností. Na akcep tač ním řízení budou projednány výhrady Objednatele a stanovena výsledná závažnost připomínek, vad a nedodělků, včetně termínů jejich odstranění. Při stanovení výsledné závažnosti připomínek Objednatel vezme do úvahy stanovisko Zhotovitele. Výsledky tohoto řízení budou uvedeny do Akceptačního protokolu. S!rilf)"!I (celkem 37) Akceptováno bez výhrad. V pf!padě 1 že Objednatel v průb ě hu akcepta č ního fízení nenalezne v předaném Plněn! (nebo jeho části) žádné vady ani nedodělky (dle výše uvedené kategorizace), uvede Objednatel do Akceptačního protokolu, že předané Plnění (nebo jeho část) bylo akceptováno bez výhrad a Akceptační protokol potvrdí svým podpisem; Akceptováno s výhradami. V případě, že budou v průběhu akceptačního řízen! stanoveny v předaném Plnění (nebo jeho části) vady nebo nedod ě lky, a to v počtu o vad kategorie A a/nebo maximálně 10 vad kategorie B a/nebo maximálně 20 vad kategorie C, dohodnou se Objednatel a Zhotovitel na termínu, do kterého Zhotovitel tyto vady a nedodělky odstraní. Objednatel do Akceptačního protokolu uvede seznam vad nebo nedodělků s termíny jejich odstraněni. V Akceptačním protokolu se uvede, že předané Plnění (nebo jeho část) bylo akceptováno s výhradami a obě strany Akceptační protokol potvrdí svým podpisem. Po odstran ě ní všech vad a nedodělků podepíší obě Smluvní strany nový Akceptační protokol s výsledkem ;,Akceptováno bez výhrad"; Neakceptováno. V případě, že budou v průběhu akceptačního řízení v předaném plnění stanoveny takové vady a nedodělky a to v počtu 1 a více vad kategorie A a/nebo 11 a více vad kategorie B a/nebo více než 20 vad 6.6 Výsledkem akceptačního řízení mohou být tři (3) stavy: Vada kategorie C Popis vady: Vada, která svým cha rakterem nespadá do kategorie A nebo kategorie B. Znamená snadno odstranitelné vady s minimálním dopadem na funkcionality či funkčnost Plněni nebo jeho části Vada kategorie B Popis vady: Vada, která svým charakterem nespadá do kategorie A. Znamená vážné vady z působující zhoršení výkonnosti a funkčnosti Plnění nebo jeho části. Plněn! nebo jeho část má omezení nebo je částečně nefunkčn í. Jedná se o odstranitelné vady, které z působují problémy při užívání a provozování Plnění nebo jeho části Objednatelem, ale umožňují provoz. 6.5 Kategorizace vad předávaného Plnění dle této Smlouvy při akceptačním řízen! : Vada kategorie A Popis vady: Vážné vady s nejvyšší prioritou, které mají kritický dopad do funkčnosti Plněn! nebo jeho části a dále vady, které znemožňují užívání Plnění nebo jeho části Objednatelem nebo z působují vážné provozní problémy. 6.4 Objednatel provede oponentní f!zení převzatého Plněn í (nebo jeho části), a to nejméně dva (2) pracovní dny před ukončením akceptačního řízen!, které se koná v

9 kategorie C, není předané Plnění (nebo jeho část) akceptováno. Obě strany se dohodnou na termínech nového předání a nového akceptačního řízení. Do Akceptačního protokolu se uvede, že předané Plnění (nebo jeho část) nebylo akceptováno, dohodnuté termíny nového předání a akceptačního Nzení a obě strany Akceptační protokol potvrdí svým podpisem. 6.7 V rámci kategorizace vad a stanovování výsledků akceptačního řízení je nepřípustné vady nebo nedodělky jakkoliv sdružovat nebo slučovat (napf. 2 obdobné vady kategorie B nelze považovat za 1 vadu kategorie B apod.). Kategorizaci vad předávaného plnění dle Smlouvy ve smyslu odst. 6.5 tohoto článku Smlouvy datum uskutečnění školení a podpis oprávněné osoby za stranu Objednatele a za stranu Zhotovitele; vizuální Identitu projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatřeni uvedených v Příloze č. 9 této Smlouvy po řádném provedení uceleného souboru školení předpokládaného v rámci provedení Díla sepíší strany Akceptační protokol potvrzující řádné provedeni této části Díla určení účastníků školení; specifikaci předmětu školení; stanovuje pri akceptačním řízení výhradně Objednatel. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, maximální lhůta na odstranění vady kategorie A nepřesáhne S (slovy: pět) kalendářn ích dnů od data podpisu Akceptačního protokolu a maximální lhůta na odstranění vad kategorie B a C nepřesáhne S (slovy: pět) pracovních dní od data podpisu Akceptačního protokolu se stavem,,akceptováno s výhradami 11 Nedodržení této maximální lhůty bude považováno za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. Odstranění vad je základní podmínkou pro zahájeni předání/převzetí Plnění jako celku. Lhůty na odstranění vad uvedené v tomto odstavci se vztahuji pouze na vady a incidenty zjištěné před uvedením Plnění do provozu. K podpisu Akceptačního protokolu podle tohoto čl. 6 je oprávněn statutární orgán smluvní strany, dále oprávněná osoba smluvní strany ve smyslu čl. 10 této Smlouvy, případně těmito osobami písemně pověfená osoba, nebude-li vyplývat z této Smlouvy nebo jiného závazného dokumentu jinak Předánf/pPevzetí části Plnění je možné pouze na základě akceptačního Fízení s výsledkem,,akceptováno bez výhrad" nebo 11Akceptováno s výhradami". Podpis příslušného Akceptačního protokolu Objednatelem s výsledkem,,akceptováno bez výhrad" nebo 1,Akceptováno s výhradami" je podmínkou pro vznik oprávnění Zhotovitele vystavit Fakturu za poskytnuti příslušné části Plnění podle této Smlouvy Akceptace školení proběhne na základě následující procedury: po řádném ukončeni jednotlivých školení bude sepsán protokol o uskutečnění příslušného školení, který bude obsahovat; označení, že se jedná o protokol o provedení školení na základě této Smlouvy;

10 provedenou po podpisu Akceptačního protokolu vztahujícího se k pflslušné části Plněn I Plnění se považuje za řádně provedené předáním a převzetím všech jeho částí. Objednatel podepíše Zhotoviteli finální Akceptační protokol, jestlíže výsledky všech akceptačních procedur vyhověly stanoveným kritériím, celé Plnění splňuje podmínky základě akceptačního řízení s výsledem 11Akceptováno bez výhrad". ~trana 10 (celkeni 37) 7. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 6.14 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn pově ř it oprávněnou osobu 6.12 Bez ohledu na jiná ustanovení Smlouvy se každá část Plněn í považuje za řádně 7.1 Zhotovitel se zavazuje: Objednatele provedením všech úkonů souvisejících s provedením akceptační procedury a předáním a převzetím Plnění, mimo podpisu Akceptačních protokolů, které je oprávněn provádět pouze pověřený zástupce Objednatele zajistit, že jím poskytované Plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na Plnění vztahují; upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící výpadky nebo vady svého postupovat při poskytování Plnění s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a vlastností stanovené touto Smlouvou, je plně funkční a způsobilé pro použiti ke smluvenému účelu, odpovídá sjednané funkční a technické specifikací a parametrům uvedeným v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci a je bez jakýchkoliv nedodělků a vad. Závěrečné celkové předání/převzetí celého Plnění je tedy možné pouze na využívat při poskytování Plnění jednotlivé členy realizačního týmu uvedené v Příloze č. 6 této Smlouvy, prostředn i ctvím nichž prokázal Zhotovitel splnění a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s předmětem vztahu k takovému členovi týmu využít služeb tlumočníka, přičem ž v takovém případě uhradí veškeré náklady spojené s využitím služeb dokumentací. Služby spojené s vyhotovením Plnění budou všemi členy týmu poskytovány v českém jazyce. Jestliže kterýkoli z členů týmu nehovoří nichž bylo prokázáno splnění kvalifikačních předpokladů, musí Zhotovitel doložit splnění srovnatelných kvalifikačních předpokladů pro osoby, jimiž budou tyto pozice obsazeny. Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí nebo akceptaci významných změn ve složení týmu Zhotovitele v době poskytování Plnění, přičem ž se zavazuje toto své právo nezneužívat; Plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění Smlouvy nezbytné; pokyny jím pověřených osob; Plnění (či jeho dílčí části), které Objednatel Zhotoviteli poskytne nebo s českým jazykem na komunikativní úrovni, pak je Objednatel oprávněn ve příslušné části kvalifikačních předpokladů stanovených Zadávací tlumočníka Zhotovitel. V případ ě nutné personální změny v obsazení realizačního týmu z důvodů mimo vůli Zhotovitele v pozicích osob, pomocí

11 předmětu Smlouvy; upozornit písemnou formou Objednatele na potenciální rizika vzn iku škody včas a řádně dle svých možnosti provést taková opatření, která riziko zce la vyloučí nebo sníží; i bez pokynů Objednatele provést nutné úkony, které, ač nejsou p ředmětem!'..lid.la 11 (li n.em JI) "''''"''""'''''''''""...,,,,,,,.,...,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,., on,,,,,,,,.,,,..,,,,,,.,,.,.,,,,,,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - "'"'''''''"'"'''' - '""'"""' 7.3 Zhotovitel se zavazuje Plnění poskytovat sám, nebo s využitím subdodavatelů uvedených v PFíloze č. S této Smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna osoby subdodavatele nebo zvětšení rozsahu plnění svěfeného subdodavateli musí být předem písemně schváleno Objednatelem následně musí být uzavřen dodatek ke smlouvě. Zadání provedeni části plnění dle této Smlouvy subdodavateli Zhotovitelem nezbavuje Zhotovitele jeho výlučné odpovědnosti za řádné provedení plnění (Plnění) vůči Objednateli. Zhotovitel odpovídá Objednateli za plnění předmětu této Smlouvy, které svěřil subdodavatel!, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám. Zhotovitel je povinen uzavřít smlouvu se subdodavatelem v souladu s touto Smlouvou. 7.4 Zhotovitel se dále zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti této Smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž pfedmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě, a to tak, že limit pojistného plnění zpráva pro závěrečné vyhodnocení akce hlášení o postupu realizace projektu (hlášení o pokroku); monitorovací zpráva; této Smlouvy, budou s ohledem na nepředvídané okolnosti pro plnění Smlouvy nezbytné nebo jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody; v takovém případě má Zhotovitel právo na úhradu nezbytných a účelně vynaložených nákladů; dodržovat bezpečnostn í, hygienické, požární, organizační a ekologické pfedpisy na pracovištích Objednatele, vnitřní pfedpisy Objednatele, pokyny a směrnice upravující zejména pohyb na pracovištích Objednatele, požární bezpečnost, ochranu zdraví při práci a další předpisy, se kterými byl seznámen nebo které jsou všeobecně známé; spolupracovat s dodavateli a výrobci stávající technologické infrastruktury, programového vybaveni a souvisejících či spolupracujících interních či externích aplikací či informačních systémů Objednatele; a Objednatel je rovněž oprávněn spolupracovat pfi prováděni dohledu na stavem plněn í dle této Smlouvy s vybranou, nezávislou, odborně erudovanou třetí osobou pro zajištěni odborné garance projektu na straně Objednatele. Zhotovitel je povinen plně respektovat postavení takové třetí osoby, spolupracovat s nf a poskytnout ji maximální součinnost dle pokynů Objednatele. 7.2 Zhotovitel prohlašuje, že Objednatel je oprávněn v průběhu poskytování Plnění požadovat pravidelné měsíční zprávy (dále jen Reporty") o průběžném stavu poskytováni Plněn í a též pro potřeby související s Režimem financováni př ípravy podkladů pro následující dokumenty: 7.1.S neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu bráni v plnění pfedmětu Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním

12 vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než ,- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Na požádání je Zhotovitel povinen Objednateli takovou smlouvu (prfpadně pojistný certifikát) bezodkladně předložit. 7.5 Zhotovitel se dále zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti této Smlouvy všechny certifikáty a osvědčení stanovené v Zadávací dokumentaci, vztahující se k Zhotoviteli a osobám, které se budou podílet na poskytování Plnění. 7.6 Zhotovitel se dále zavazuje: postupovat při poskytování plnění podle této Smlouvy s odbornou péčí a aplikovat procesy 11 best practice", Informovat Objednatele o plnění svých povinností podle této Smlouvy a o důležitých skutečnostech, které mohou mít vliv na výkon práv a plnění povinností smluvních-stran, chránit práva duševního vlastnictví Objednatele a třetích osob, upozorňovat Objednatele na možné či vhodné rozš íře ní či změny Plnění, upozorňovat Objednatele v odůvodněných případech na případnou nevhodnost jeho pokynů a poskytnutých podkladů. 7.7 Objednatel se zavazuje zajistit součinnost všech třetích stran provozujících aplikace v rozsahu potřebném pro řádné poskytování Plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy. 7.8 S ohledem na povinnosti smluvních stran uložené jim 147a ZVZ se Zhotovitel rovněž zavazuje předložit Objednateli do 60 dnů od splnění této Smlouvy seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil vfce než 10 % z celkové částky uhrazené mu na základě této Smlouvy za celou dobu jejího trvání. Má-li subdodavatel uvedený v seznamu formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu I seznarn vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zhotovitel předkládá seznam subdodavatelů i tehdy, pokud v nabídce uvedl, že nezamýšlí zadat část(i) Veřejné zakázky jinému subjektu. 8. VLASTNICKÉ PRÁVO A UŽÍVACÍ PRÁVA 8.1 V případě, že součástí plnění Zhotovitele mají být I věci, které se mají stát vlastnictvím Objednatele, nabývá Objednatel vlastnické právo k takovýmto věcem dnem úplného uhrazení ceny příslušné části P l nění dle této Smlouvy. Nebezpečí škody na pfedaných věcech přechází na Objednatele okamžikem převodu vlastnického práva k těmto věcem na Objednatele. Do nabytí vlastnického práva uděluje Zhotovitel Objednatel! právo tyto věci užívat v rozsahu a způsobem, jenž vyplývá z účelu této Smlouvy. 8.2 Bude-li výsledkem plnění nebo jiné činnosti Zhotovitele prováděné dle této Smlouvy předmět požívající ochrany autorského díla podle zákona č. 121/2001 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů {autorský zákon), ve znění pozdějších předp is ů (dále jen autorské dílo"), nabývá Objednatel dnem poskytnutí autorského díla k užívání nevýhradní právo užít takovéto autorské dílo veškerými známými způsoby užití takového díla, zejména, Str~l1d 12 (telkem 37)

13 k užití autorského díla v rozsahu shodném s rozsahem Licence a také souhlas Zhotovitele k postoupení Licence na třetí osoby a souhlas Zhotovitele udělený Objednateli k provedení jakýchkoliv změn nebo modifikací autorského díla, a to i prostřednictvím aetích osob. Licence se automaticky vztahuje i na všechny nové verze, aktualizované verze, i na úpravy a překlady autorského díla, dodané Zhotovitelem. Strana 13 (t!!l~ein ~/) 8.9 Zhotovitel garantuje, že žádná část Plnění nebo její používání v souladu s touto Smlouvou, jejím účelem a prfslušnou dokumentací nebude porušovat autorská práva nebo jiné právo duševního vlastnictví Zhotovitele či jiné osoby. Zhotovitel nahradí Objednateli veškeré škody a náklady související s takovým porušením práv duševního vlastnictví třetích osob. Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije, jsou-li takové 8.8 Pro případ Zhotovitele jako pořizovatele databáze se smluvní strany dohodly, že dojde-li v rámci plnění předmětu Smlouvy k pofízení databáze, pak je Objednatel od okamžiku poříz ení databáze oprávněn databázi užít. 8.7 Pro případ Zhotovitele jako pořizovatele databáze se smluvní strany dohodly, že vznikne-li v rámci plnění předmětu Smlouvy databáze, pak Zhotovitel k okamžiku pořízení databáze poskytuje Objednateli právo databázi vytěžovat i zužitkovávat, a to celý její obsah, jakož i její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části a taktéž poskytuje Objednateli právo udělit oprávnění k výkonu práva pořizovatele databáze jinému v rozsahu, jak je udělil Zhotovitel Objednateli. 8.6 V případě, že součástí Plnění dle této Smlouvy budou softwarové produkty třetích stran nebo softwarové produkty Zhotovitele, které nebyly vyvinuty v rámci plnění této Smlouvy, je Zhotovitel povinen poskytnout k takovýmto autorským dílům Licenci a související oprávnění a další plnění dle odst. 8.2 až 8.5 této Smlouvy. 8.5 Zhotovitel prohlašuje, že Objednatel je oprávněn autorské dílo dle odst. 8.2 Smlouvy zveřejnit, upravovat, :zpracovávat, překládat, či měnit jeho název a že je též oprávněn autorské dílo spojit s dílem jiným a zařadit jej do díla souborného. Zhotovitel se za tímto účelem zavazuje předat Objednateli veškeré zdrojové kódy k takovému autorské dílu, včetně související dokumentace a to tak, že budou uloženy na k tomu vyhrazených datových prostředcích Objednatele, resp. mu budou nejpozději k datu předání díla Uako součástí Plnění) do ostrého provozu předány na datovém nosiči {CD/DVD/USB flash disk). Na vyžádání Objednatele je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nebo Objednatelem určené třetí osobě s odbornou péčí a bezplatně konzultace k veškerým zdrojovým kódům předaným dle této Smlouvy a to do uplynutí záruční doby k Plnění dle této Smlouvy. 8.4 Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění k autorskému dílu dle odst. 8.2 Smlouvy, zejména, nikoliv však výlučně, že získal veškerá oprávnění autorů či třetích osob k takovému autorskému dílu a je oprávněn poskytnout Objednateli, zejména, nikoliv však výlučně veškerá oprávnění uvedená v tomto čl. 8 Smlouvy. 8.3 Objednatel není povinen Licenci využít. nikoliv však výlučně k účelu, ke kterému bylo takové dílo uchazečem vytvořeno v souladu se Smlouvou, a to po celou dobu trvání autorských práv majetkových k autorskému dílu, resp. po dobu autorskoprávní ochrany, bez omezení rozsahu množstevního, technologického, teritoriálního {dále jen Licence"), Součástí Licence je rovněž neomezené právo Objednatele poskytnout třetím osobám podlicenci

14 nároky uplatněny z důvodu, že Objednatel nebo třetí osoba, které Objednatel zpřístupnil předmět práv duševního vlastnictví, jej užfval(a) v rozporu s touto Smlouvou, jejím účelem a příslušnou dokumentací. Smlouvy. 9. ZÁRUKA ZA JAKOST PLN~Nf 9.1 Zhotovitel poskytuje záruku, že Plnění a veškeré jeho součásti (včetne!! prfslušenstvf) mají ke dni jejich předání funkční a další vlastnosti stanovené v této Smlouvě, Detailním návrhu řešení nebo požadované Objednatelem v souladu s touto Smlouvou. 9.2 Zhotovitel poskytuje záruku, že Plnění si zachová funkční vlastnosti dle odst. 9.1 po dobu šedesáti (60) měsíců ode dne finální akceptace Plnění jako celku. Je-li u 9.3 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace Plnění odstraňovat jakékoliv zjištěné vady Plnění v souladu s následujícími pravidly, není-li v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou stanoveno jinak: 8.10 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že veškerá oprávnění poskytnutá Objednateli dle tohoto čl. 8 Smlouvy jsou již zahrnuta v ceně za poskytnuté plnění dle odst. 4.1 záruční doba. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Plnění mimo provoz z důvodu vady, na kterou se vztahuje záruka. Záruka se vztahuje na všechny vady 8.11 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že udělení veškerých práv uvedených v tomto čl. 8 Smlouvy nelze ze strany Zhotovitele vypovědět a, že na udělení těchto práv nemá vliv ani ukončení platnosti Smlouvy. některých komponent delší záruční doba stanovená třetí stranou, bude platit tato mít Plnění nebo jeho část v době jeho předání Objednateli) bude Zhotovitel odstraňovat v záruční době zdarma a bez zbytečného odkladu. Plnění, které se vyskytnou v záruční době. Tyto vady (stejně jako vady, které bude Zhotovitel zahájí řešení odstranění vady kategorie A s tím, že vadu hotovitel zahájí řešení odstranění vady kategorie B nejpozději druhý pracovní den po jejím nahlášení s tím, že vadu do ar (3) dnů od jejího nahlášení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení, Zhotovitel zahájí řešení odstranění vady kategorie C maximálně do dvou pracovních dnů od jejího nahlášení s tím, že termín odstranění vady bude náhradní řešení vady kategorie A se považuje za vadu kategorie B a náhradní řešení vady kategorie B se považuje za vadu kategorie C, přičemž náhradní řešení vady je a Zhotovitel je povinen je Objednateli řádně písemně zdůvodnit; výjimečným postupem nahlášenou nahlášenou pokud Objednatel dodatečně, avšak bez zbytečného odkladu, dojde k závěru, že ve stanovené lhůtě poskytnuté náhradní řešení vady není akceptovatelné, oznámí tuto skutečnost Zhotoviteli a vada se od tohoto okamžiku opět klasifikuje jako vada původní (vyšší) kategorie. K oznámení nejpozději druhý pracovní se po jejím nahlášení odstraní nebo poskytne od jejího nahlášení, akceptovatelné náhradní řešení11 předmětem dohody smluvních stran, nepřekročí však dobu deseti (10) dnů s1ra11a 1 1 lt1>1k""' a7)

15 9.4 Vady Plnění zjištěné po akceptaci Plnění v době trvání záruky musí Objednatel uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejích zjištění a Zhotovitel je povinen je odstranit v dohodnutých termínech, jinak bez zbytečného prodlení. Pozdním oznámením vady nezaniká právo Objednatele na její odstranění. Pro kategorizaci vady je rozhodující stanovisko Objednatele. 9.5 Zhotovitel odpovídá za jakoukoliv vadu Plnění, jež se vyskytne v době trvání záruky, pokud není způsobena zaviněním Objednatele z důvodu porušení jeho povinností. '.:lrj 1<1 LS (ce l ~P ) 11.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněn ím této Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele podle právních předpisů o svobodném prístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím, ve znění pozdějšfch předpisů) a 11. OCHRANA INFORMACÍ 10.6 Smluvní strany nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněny v průběhu realizace plnění dle této Smlouvy a po dobu 12 (slovy: dvanácti) měsíců po finální akceptaci Díla jako celku zaměstnat zaměstnance druhé smluvní strany přímo nebo i neprfmo, a to ani v subjektech, v nichž mají rozhodující finanční, majetkovou nebo jinou účast. Za zaměstnance smluvní strany se považuje osoba, která byla v pracovním poměru k Objednateli nebo Zhotoviteli v době účinnosti Smlouvy a p římo se podílela na plnění předmětu této Smlouvy nebo o něm rozhodovala Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit a následně uzavřít dodatek ke smlouvě. Zmocnění zástupce oprávněné osoby musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění Jména oprávněných osob jsou uvedena v Přílo z e č. 4 této Smlouvy a jejich role stanoví tato Smlouva Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu této Smlouvy nebo jejího předmětu Oprávněné osoby jsou oprávněny jménem stran provádět veškeré úkony v rámci akceptačních procedur dle této Smlouvy, zastupovat strany ve změnovém řízení a připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení osobám oprávněným zavazovat strany (statutárním orgánům li nebo jejich zplnomocněným zástupcům Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu ve všech záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. 10. OPRÁVN~N~ OSOBY 9.6 Zhotovitel odpovídá Objednateli za případnou škodu, která mu vznikne z titulu neodstranění vady Plnění Zhotovitelem ve sjednaném termínu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat Plnění pro vady, za které odpovídá Zhotovitel. takovéto skutečnosti však může dojít nejpozději do uplynutí poloviny lhůty pro odstranění vady původní (vyšší) kategorie.

16 ust. 147a ZVZ. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že žádné ustanovení Smlouvy nepodléhá jeho obchodnímu tajemství a znění Smlouvy lze v plném rozsahu zveřejnit, což zahrnuje rovněž oprávnění Objednatele uveřejnit způsobem umožňujícím neomezený dálkový přístup v síti internet úplné znění Smlouvy, včetně veškerých případných dodatkú, a to ve formě elektronické kopie originálu Smlouvy Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti s plněním Smlouvy dozvěděl nebo které Objednatel označil za důvěrné, jakož I údajů, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti dle zákona č. 89/1995 Sb., o statistické službě (dále jen 11 dl!věrné informace 11 ) Zhotovitel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací. Důvěrné informace mohou být Zhotovitelem použity výhradně k činnostem, kterými bude zajištěno dosa žení účelu Smlouvy. Zhotovitel nesdělí či nezpřístupní žádnou z dóvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které: se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající smluvní strany či právních předpisů, měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této Smlouvy, pokud takové Informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací, jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnymi informacemi třetí strany, po podpisu této Smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena v takovém nakládání s informacemi, pokud je jejich zpříst upn ění třetím osobám stanoveno zákonem nebo pravomocným rozhodnutím soudního nebo správního orgánu. 11.S Zhotovitel se zavazuje pro případ, že se v prúběhu plnění předmětu Smlouvy dostane do kontaktu s osobními údaji, že je bude ochraňovat a nakládat s nimi v plně v souladu s příslušnymi právními předpisy, a to I po ukončení plnění Smlouvy. Strany se v případě kontaktu s osobními údaji, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisá, zavazují uzavřít dodatek ke Smlouvě spočívající v dohodě o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů musí být zahrnuta do bezpečnostní dokumentace tak 1 aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům v systému, k jejich zneužití, změně, zničení č i ztrátě Zhotovitel se rovněž zavazuje pro případ, že se v prúběhu poskytování Plnění dostane do kontaktu s údaji Objednatele vyplývajícími z jeho provozní činnosti, tyto údaje v žádném případě nezneužít, nezměnit, ani jinak nepoškodit ztratit či znehodnotit. Zhotovitel se rovněž zavaiuje provádět svoje činnosti tak, aby nebyl v nadbytečném hodinách. rozsahu omezen provoz pracovišť Objednatele, zejména v úředních

17 11.7 Ukončení účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ust;;movení tohoto článku 11 této Smlouvy a jejich účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této Smlouvy. 12. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 12.1 Smluvní strany se :z:avazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré Informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých term ínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. 10 této Sm louvy, statutárních orgánů smluvních stran, popř. jimi písemně pověfených pracovníků Všechna oznámení mezi smluvním! stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem čl jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této Smlouvy, není-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Nemá-li komunikace dle předchozí věty mít vliv na platnost a účinnost Smlouvy, připouští se též doručení prostřednictvím faxu nebo u na čísla a adresy uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn komunikovat s Objednatelem prostřednictvím datové schránky. Zhotovitel bere na vědomí, že dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, je Objednatel povinen doručovat právnické osobě, která má zpřístupněnu svou datovou schránku, prostřednictvím datové schránky Ukládá-li Smlouva vyhotovit nějaký dokument, může být doručen buď v tištěné podobě nebo v elektronické (digitální) podobě jako dokument aplikace MS Word verze 2003 nebo vyšší, MS Excel 2003 nebo vyšší či PDF na dohodnutém médiu nebo vystaven na dokumentačním úložišti interního portálu Objednatele Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy, faxového čísla nebo ové adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do rn (3) dnů. 13. NÁHRADA ŠKODY 13.1 Každá ze stran nese odpovědnost za způsobeno u škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k predcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. V případě, že Objednatel poskytl Zhotoviteli chybné zadání a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost poskytovat plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání ''""""""""''""'""'""'"'""''"'"'"''''"""'"'"'''''''"'''"''"""'.,.,...,,, ;; u1 1 nnnnuu ' """""""""""'"""'"'"'''""'"'''''''''''''''""'"""'""'"""""''''" '""'"''"''""""''"'"'""'" Slr~ n d 17 (celi,ein 31)

18 13.3 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu a není ani v prodlení, pokud k tomuto došlo v důsledku prodlení s plněním závazků druhé smluvní strany Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení jeho povinností dle této Smlouvy může Objednateli vzniknout.škoda v podobě neposkytnutí dotace nebo korekce dotace poskytnuté z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a v případě, že taková škoda Objednateli vznikne, zavazuje se jí Zhotovitel uhradit. Stran~ rn (1 IJ.. rn 37) 14.6 V pffpadě porušení povinnosti dle odst. 7.4 této Smlouvy, tj. povinnosti mít po celou dobu platnosti této Smlouvy sjednanou pojistnou smlouvu pro pfípad způsobení škody tfetí osobě s limitním plněním na jednu škodnou událost minimálně S mil. Kč {slovy: pět milionů korun českých), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 14.S V případě, že v důsledku jednání Zhotovitele spočívajícího v porušení jeho povinnosti chránit osobní údaje dle odst Smlouvy bude Objednateli nebo uložena sankce Úřadem na ochranu osobních údajů, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši dvou (2) násobku sankce uložené Úřadem na ochranu osobních údajů za každý jednotlivý případ V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti vyplývající ze Smlouvy ohledně ochrany důvěrných informací ve smyslu čl. 11 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši , Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti, a to do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy na její uhrazení V případě prodlení Zhotovitele s poskytnutím Plnění či jeho dílčí části v termínu uvedeném v Harmonogramu v Příloze č. 7 této Smlouvy bez jakýchkoliv vad, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení s poskytnutím takového Plnění. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na poskytnutí Detailního návrhu řešení V případě prodlení Zhotovitele s provedením Detailního návrhu řešení v termínu uvedeném v Harmonogramu v Příloze č. 7 této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši , Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvní pokuty je odůvodněna kritickou povahou předmětné část i Plnění pro provedení Plnění jako celku. Zhotovitel bere na vědomí, že Detailní návrh řešení se považuje za řádně provedený po jeho akceptaci Objednatelem a vyhotovení Akceptačního protokolu Smluvní strana je v prodlení s plněním svého závazku, který pro smluvní stranu vyplývá ze Smlouvy anebo platných právních předpisů, jestliže jej nesplní řádně a včas. Žádná ze smluvních stran není v prodlení s plněním svého závazku v důsledku prodlení druhé smluvní strany; 14. SMLUVNÍ POKUTY 13.5 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bráníc! řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost. zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání.

19 I pokutu ve výši ,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry Smluvní strany se dále dohodly, že: v prlpadě prodlení Zhotovitele s vyřešením vady kategorie A v rámci záruky alespoň poskytnutím náhradního Fešení vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000, Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou i započatou hodinu prodlení, v případě prodlení Zhotovitele s vyřešením vady kategorie B v rámci záruky J lllll H - l Hon-!UllllUtUU "!!flllhhntouulllultlllllllllllllllli ntouiht HHH uouooooilllllllllllloh "''''""""""''"''''"'"" """''' t HO ""'''''' ' ' llullllloh "- ttlllllttlluuhi ""''''''''''''' ' ' Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta dle této Smlouvy, a to v celém rozsahu Smluvní pokutu je Objednatel oprávněn jednostranně započíst formou jednostranného zápočtu proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele za Objednatelem z titulu úhrady části ceny Plnění dle této Smlouvy, kterou Zhotovitel uplatnil nebo uplatní vystavením Faktury V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato smluvní strana povinna zaplatit druhé sm luvní straně úrok z prodlení v zákonné výši poč ítaný z dlužné částky za ka ždý i započatý den prodlení Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči objednavateli z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této smlouvy zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši Kč. Smluvní pokuta se nezapo č ítává na náhradu škody. alespoň poskytnutím náhradního řešení vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíc korun českých) za každý i z apočatý den prodlení, v případě prodlení Zhotovitele s vyfešením vady kategorie C v rámci záruky vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení, pro kategorizaci vad platí ustanovení odst. 6.5 této Smlouvy V případě prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti dle čl. 7 odst. 7.8 této Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení Smluvní pokuty jsou splatné jednadvacátý (21.) den ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.

20 15. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 15.1 Tato Smlouva nabývá platnost! a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se na dobu určitou a to do splnění závazků smluvních stran definovaných v této Smlouvě Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že: nedojde k akceptaci Detailního návrhu řešení do dvaceti (20) dnů ode dne předložení jeho první verze Objednateli; nedojde k akceptaci některého Plnění dle této Smlouvy nebo jeho části a tím dojde k prodlení s plněním některého z milnlkú nebo termínů dle Harmonogramu nebo podrobného harmonogramu plnění uvedeného v Detailním návrhu fešenl o déle než patnáct (15) dnú; Zhotovitel poruší jinou povinnost dle této Smlouvy a nezjedná nápravu ani v dodatečné pfiměfené lhútě, kterou Objednatel Zhotoviteli k tomu poskytne (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti); v pochybnostech se má za to, že dodatečná lhúta je přiměřená, pokud činila alespoň čtrnáct (14) dnú Zhotovitel poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem (co je považováno za takové porušení Smlouvy je především pfímo uvedeno v textu Smlouvy a v dalších případech bude posuzováno ve smyslu ustanovení 2002 odst.i občanského zákoníku) Právo Zhotovltele odstoupit od této Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku Smluvní strany se dále dohodly, že Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku či ze strany IOP, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do třiceti (30) dnú po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve sbírce zákonů oinámí Zhotoviteli, pokud nebyla schválena částka ze státního rozpočtu následujlclho roku, která je potře bná k úhradě za plnění poskytované dle této Smlouvy v následujícím roce. Zhotovitel s touto možností ukončení Smlouvy počítá a bude ji bez výhrad akceptovat Odstoupeni od této Smlouvy ze strany Objednatele nesmí být spojeno s uložením jakékoliv sankce k tíži Objednatele Ů č inky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou do tčena ustanovení Smlouvy týkající se licenci, zá ruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu (škoda múže spočívat i v nákladech vynaložených Objednatelem na realizaci nového výběrového/zadávacího řízeni) a nároky ze smluvních pokut, ustanoveni o ochraně informaci, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy V případě odstoupení od Smlouvy tato Smlouva zaniká ke dni doručen í odstoupení druhé smluvní straně. Smluvní strany sl vrátí již poskytnuté plnění, není-li touto Smlouvou stanoveno jinak. Objednatel má právo rozhodnout, zda si ponechá S1rar1~ 20 (ce>lkern 371

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

S M LO U VA NA DODÁVKU A ÚPRAVY INFORMAČNÍHO SYST É MU PRO NEMOCNIC I NA FRANIŠKU

S M LO U VA NA DODÁVKU A ÚPRAVY INFORMAČNÍHO SYST É MU PRO NEMOCNIC I NA FRANIŠKU S M LO U VA NA DODÁVKU A ÚPRAVY INFORMAČNÍHO SYST É MU PRO NEMOCNIC I NA FRANIŠKU Městská část Praha 1 se sídlem Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1 IČO: 00063410 Bankovní spojení: Jejímž jménem jedná: Ing.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ uzavřená dle zákona č. 37/2004 S., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel.

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel. SMLOUVA kterou uzavírá (dále jen Zhotovitel) a Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6, Kamenné Žehrovice, PSČ 273 01 IČO: 00234508, (dále jen Objednatel) o vytvoření díla. čl. I Předmět smlouvy 1. Předmětem

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD PROVEDENÍ DÍLA

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD PROVEDENÍ DÍLA NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření smlouvy o dílo (dále jen Objednávka ), předložený Objednatelem v písemné formě, přijme Zhotovitel rovněž v písemné formě ve

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VEDOUCÍHO PROJEKTU. Číslo smlouvy Objednatele: INO/40/01/001657/2008

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VEDOUCÍHO PROJEKTU. Číslo smlouvy Objednatele: INO/40/01/001657/2008 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VEDOUCÍHO PROJEKTU Číslo smlouvy Objednatele: INO/40/01/001657/2008 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 269 odst. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace číslo: W1/.../... Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření webové aplikace ( Uzavřená dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO MINISTERSTVO VNITRA Č.j.: ZSM-1-53-2/OVZ-2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE o dílo na Zpracování analýzy vybraných objektů MV a jejich vhodnosti aplikace metody EPC a EC, zpracování zadávací dokumentace pro

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření kupní smlouvy (dále jen Objednávka ), předložený Kupujícím, přijme Prodávající ve lhůtě do 10 dnů po doručení Objednávky, nejpozději

Více

1. Účel smlouvy. 2. Smluvní strany

1. Účel smlouvy. 2. Smluvní strany Číslo:.. SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513 / 1991 Sb. (Obchodního zákoníku) v platném znění 1. Účel smlouvy Účelem smlouvy je zhotovení restaurátorských prací realizovaných v rámci

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Číslo smlouvy: Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Zhotovitel,

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo smlouvy centrálního zadavatele: Č. j.mv-30386-xx/vz-2015 Článek 1 Smluvní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

FitCraft Recyklace s.r.o.

FitCraft Recyklace s.r.o. Smlouva o zajištění plnění povinností provozovatele Solární elektrárny při nakládání s elektroodpadem ze Solárních panelů (dále jen Smlouva ) Číslo smlouvy Objednatele:. Číslo smlouvy Zhotovitele:.. uzavřená

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci VZ Výměna oken A 1, III. patro SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

Více

Smluvními strany: Dodavatel: Zápis v rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574. Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec IČ: 22792988

Smluvními strany: Dodavatel: Zápis v rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574. Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec IČ: 22792988 Servisní smlouva (SLA) číslo Níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jako obchodněprávní po dohodě podle 262 a 269 odst. 2 obchodního zákoníku - zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Více

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY Ministerstva financí

OBCHODNÍ PODMÍNKY Ministerstva financí Příloha č. 2 - Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY Ministerstva financí pro oblast ICT platné a účinné od 1.1.2014 Zelený text = komentář pro uchazeče, * text který do smlouvy nepatří! *Obchodní podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ )

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Číslo smlouvy objednatele:. Číslo smlouvy zhotovitele:. S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) SMLUVNÍ STRANY:

Více

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), mezi těmito smluvními stranami:

Více

Oprava místních komunikací v obci Borovnice

Oprava místních komunikací v obci Borovnice OBEC BOROVNICE Přestavlky čp. 1, 517 41 Kostelec nad Orlicí vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Zásadami zadávání veřejných zakázek

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099 KUPNÍ SMLOUVA ev. č. RCV-2012-Z099 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Kraj Vysočina se sídlem: zastoupený:

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft I. Smluvní strany COMPUTER HELP, spol. s r.o. se sídlem Blanická 16, PSČ 120 00 Praha 2 zastoupené jednatelem Petrem Novákem, jednatelem

Více

I. Smluvní strany. Úvodní ustanovení

I. Smluvní strany. Úvodní ustanovení / Rámcová smlouva o poskytování služeb "Stavební a strojní údržba úkrytů CO" uzavřená dle 269 odst. 2 zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Obchodní zákoník")

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

SMLOUVA O DÍLO. doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. hejtmanka. K podpisu smlouvy pověřen usnesením Rady Plzeňského kraje č. 1831/10

SMLOUVA O DÍLO. doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. hejtmanka. K podpisu smlouvy pověřen usnesením Rady Plzeňského kraje č. 1831/10 SMLOUVA O DÍLO Zpracování projektové žádosti kraje na individuální projekt podávaný v rámci Výzvy č. 08 Rozvoj služeb egovernmentu v krajích Plzeňský kraj se sídlem: v Plzni, Škroupova 18, PSČ 306 13 IČ:

Více

Smlouvu na poskytování služeb projektového managementu

Smlouvu na poskytování služeb projektového managementu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva obchodní firma: Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i. sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 IČ: 68378050 DIČ: CZ 68378050 Zastoupený prof. RNDR. Václavem Hořejším

Více

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace 407 01 Jílové, Školní ul. 287 tel.: 412 550 267 email:zsjilovedc@zsjilovedc.cz Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce

Více