Smlouva o dílo. na realizaci zakázky. Rozšífení datové, serverové a síťové infrastruktury TC ORP" Smluvní strany:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o dílo. na realizaci zakázky. Rozšífení datové, serverové a síťové infrastruktury TC ORP" Smluvní strany:"

Transkript

1 Smluvní strany: Město Třebíč IČ: (dále jen Objednatel") a oddíl C, vložka (dále jen Zhotovitel") dle č l ánku 9 Narrzenf Komise (ES) č. 1828/2006 Smlouva o dílo na realizaci zakázky ~ ROZVOJ CR číslo smlouvy objednatele: 15/14/2109/15 Cislo smlouvy zhotovl J K/005/2015 k ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občansk ého zá koníku (dále jen občanský zákoník") a ustanovením zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonu (autorský zákon), ve znění pozdějších pfedpisli (dále jen ;;autorský zákon") (dále jen Smlouva"). Suanit 1 l~elkcni 37) bank. spojení: /0100 za kterou jedná: Ing. Pavel Janata, starosta PRVNÍ CHRÁN~NÁ DÍLNA s.r.o. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, se sfdlem: Raisova 769/9, ústf nad Labem lč: ,dič:cz bank. spojení: česká spořitelna a.s., č. účtu: /0800 za kterého jedná: Mgr. Barbora Horáčková, na základě plné moci dnešního dne uzavře ly tuto smlouvu v souladu s ustanovením 2586 a násl. a s p ř ihlédnutím se sídlem : Karlovo nám. 104/55, Třebfč IOP - KVALll A 21VOTA 11 llltiuovallf lymllt>5kaun IE 0,1114CNf EVllOPSIO' FOND 1>1111 ICEtllUHALNI ROZVO I ~:.- l'tlqmistnl ~ I MINtSTtllSTYO Rozšífení datové, serverové a síťové infrastruktury TC ORP",.DO AM ';ANCr PRQ v ~ ROZVOJ

2 1.1 Objednatel prohlašuje, že: veškeré identifikační údaje jím uvedené ve Smlouvě jsou v souladu se skutečným stavem platným ke dni uzavření Smlouvy, a splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v nf obsažené. 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že: společnosti. 1.3 Tato Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího Nzenf na veřejnou ~triln~ 2 (celkpm 37) Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A ÚČEL SMLOUVY 1.5 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky 1.4 Účelem této Smlouvy je dodání kompletního hardware a tudíž realizace Veřejn é zakázky k naplnění jejího účelu, který vyplývá ze zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen Zadávací dokumentace"), která je Přílohou č. 8 této Smlouvy. zakázku s názvem Rozšíření datové, serverové a síťové infrastruktury TC ORP" (dále jen 11 Veřejná zakázka") uveřejněnou na profilu zadavatele Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd ějš ích předpisů (dále jen ZVZ"), neboť nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku byla Objednatelem vybrána jako nejvhodnější veškeré identifikační údaje jím uvedené ve Smlouvě jsou v souladu se skutečným stavem platným ke dni uzavření Smlouvy, je právnickou osobou řádně za loženou a existující podle českého právního řádu splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je je odborně zpúsobilý ke splnění všech jeho závazkú podle Smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, se kterým se nále žitě seznámil, ke dni podpisu této Smlouvy není v úpadku ani v likvidaci, a že návrh na se deta i lně seznámil s rozsahem a povahou díla, které má být dle této Smlouvy zhotoveno, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci tohoto díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou ve Smlouvě, a zky.t rebic.cz pod evidenčn ím číslem zakázky ( ), zadávanou a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. zahájení insolvenčnfho řízení vůč i Zhotoviteli nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho

3 Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: v pffpadě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledifovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace, Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztaho vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 1.6 Plnění poskytované podle této Sm louvy bude spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci operačního programu Integrovaný operační program pro období let Veřejná zakázka je vyhlašována v rámci projektu Konsolidace IT a nové služby TC ORP Třebíč" (dále jen projekt 11 ) z Integrovaného operačního programu (Výzva 22: Kontinuální výzva pro KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ). Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/ PŘEDM~T SMLOUVY 2.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Objednatel! řádně a včas plnění spočívající v dodávce hardware a jeho implementace včetně servisní podpory (dále spo le čně také jen 11 Dílo" nebo 11 Plnění"), přičemž bližší požadavky Objednatele na Dílo a jeho parametry jsou specifikovány v závazné Příloze č. 1 této Smlouvy s názvem Technická specifikace''. Součástí plnění je taktéž proškolení určených pracovníků objednatele. Způsob provedení Díla bude blíže popsán v dokumentu obsahujícím detailní návrh řešení Díla, který bude akceptován Objednatelem postupem uvedeným v odst. 6.2 této Smlouvy (dále jen Detailní návrh řešení 11 ). 2.2 Zhotovitelem vyhotovený Detailní návrh řešeni bude po jeho řádné akceptaci Objednatelem v souladu s postupem dle této Smlouvy představovat závazné upřesnění a specifikaci ostatních částí Díla, resp. ostatních částí Plnění, přičem ž Detailní návrh řešeni bude pro jejich specifikací aplikován přednostně před Technickou specifikací uvedenou v Příloze č. 1 této Smlouvy Zhotovitel se zavazuje poskytnout Plnění v souladu s platnyml právními předpisy, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná u rčující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují účelu Smlouvy, projektové dokumentaci, jakož i ostatní závazné dokumentaci a veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a této Smlouvy a současně v souladu s podmínkami poskytnuté dotace. 2.4 Zhotovitel prohlašuje, že Plnění není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků, že se seznámil s předmětem této Smlouvy, a že Plnění může být dokončeno způsobem a v termínech stanovených ve Smlouvě. Strnn;i 3 (c1>ll.e111 37)

4 2.5 Objednatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Zhotovitelí nezbytnou součinnost při poskytováni plnění dle této Smlouvy, která je smluvními stranami vymezena v této Smlouvě a může být blíže specifikována v Detailním návrhu řešeni. V případě, že pro poskytováni Plnění bude potřebná součinnost Objednatele, zavazuje se Objednatel zajistit předmětnou součinnost Objednatele, a to v obdobném rozsahu, v jakém je Objednatel zavázán ve smyslu předchozí věty. 2.6 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas poskytnuté Plněn í cenu dohodnutou v této Smlouvě. 3. DOBA A MÍSTO PLN~NÍ \ I I 4.2 Cena uvedená v odst. 4.1 této Smlouvy je cena v korunách českých. Stane-li se v průběhu trvání Smlouvy česká republika členem Evropské měnové unie a bude-li zá vazně stanoven koeficient pro p ře počet CZK na EUR, budou ceny sjednané v CZK přepočteny na EUR na základě tohoto koeficientu sjednaného v mezinárodních Celková cena s DPH: ,- Kč. Tato Celková cena je maximální, konečná a nepfekročitelná, přičemž její výši není možné změnit s výjimkou změny daňových předpisů týkajících se daně z přidané hodnoty (DPH). Celková cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele v souvislosti s poskytnutím Plnění, včetně nákladů spojených s dopravou do jednotlivých míst plněn!, pojiště ním, nákladů spojených s telefonickými hovory, nocležným atd. Souč~str Celkové ceny jsou i služby a dodávky, které v Zadávací dokumentaci nebo v této Smlouvě nejsou výslovně uvedeny, ale Zhotovitel jakožto odborník o nich vf nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné provedení Plnění. Cena Díla je blíže specifikována v Příloze č. 2 této Smlouvy. 4.1 Za provedení Díla se sjednává celková cena {dále jen Celková cena") ve výši : Celková cena bez DPH: Sazba DPH: Výše DPH: ,- Kč 21% ,- Kč 4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY Zhotovitel poskytne Pln ě ní v souladu s jednotlivými etapami uvedenými v závazném harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 7 této Smlouvy {dále jen Harmonogram") a který mů ž e být dále upřesněn v Detailním návrhu ře še ní. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě prodlení s provedením Díla ve sjednaném termínu mů že Objednateli vzniknout škoda v podobě neposkytnutí dotace nebo korekce poskytnuté dotace případně sankce a zavazuje se takovou škodu objednateli uhradit. Místem plnění je sídlo Objednatele a jeho další určená pracoviště v rámci České republiky nebo jakékoli jiné místo v České republice výslovně určené Objednatelem. Přípravné a programovacl práce je Zhotovitel oprávněn realizovat na svém vlastním technickém vybaveni ve svých prostorách, což však nezakládá jakýkoliv nárok Zhotovitele na navýšení ceny Plnění v souvislosti s převodem na cílovou infrastrukturu Objednatele.

5 4.3 Smluvní strany se dohodly, že Celková cena bude Objednatelem placena v jednotlivých splátkách na základě samostatných (jednotlivých) faktur - daňových dokladů (dále jen Faktury'') vystavených Zhotovitelem po splnění jednotlivých milníků uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy, přičemž právo fakturovat vzniká Zhotoviteli vždy v návaznosti na oboustranně odsouhlasené výstupy v rámci jednotlivých části Plnění, vždy však pouze po akceptaci odpovídajících částí Plnění postupem dle této Smlouvy. 'li _ _ V pnpadě, že se v průběhu poskytování Plnění vyskytne potřeba nových plnění, které nebylo možno reálně pfed podpisem Smlouvy předvídat a jejichž potřeba se vyskytla 4.9 Objednatel neposkytuje zálohové platby. 4.8 Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve Fakture. Smluvní strany se dohodly, že peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu odesílatele ve prospěch účtu prfjemce. 4.4 Zhotovitel se zavazuje všechny Faktury vystavit a Objednateli doručit ve dvojím vyhotovení, přičem ž Zhotovitel odpovídá za stanovení daně z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy. 4.5 Lhůta splatnosti fakturovaných částek je stanovena na třicet (30) dni od doručeni Faktury Objednateli. Zhotovitel se zavazuje odeslat daňový doklad Objednateli nejpozději následující pracovní den po jeho vystavení. Všechny Faktury musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších pfedpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. 1 o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a občanským zákoníkem, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČ, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel Faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této Smlouvy, označen í poskytnutého plnění, čís l o Faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti Faktury, označen í peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. Přílohou každé Faktury bude také kopie Akceptačního protokolu (jak je tento pojem specifikován v odst. 6.3 této Smlouvy) příslušné části Plněn í, ke které se Faktura vztahuje, podepsaného oběma smluvními stranami ve smyslu odst. 6.9 této Smlouvy. 4.6 Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti a přílohy, nebo v ni nebudou správně uvedené údaje dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě její splatnosti Zhotoviteli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené Faktury. 4.7 Každý originální účetní doklad bude obsahovat informaci, že se jedná o projekt spolufinancovaný v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj prostrednlctvím Integrovaného operačního programu (dále též IOP"), a to v podobě věty v přesném znění Tento projekt je financován z Integrovaného operačního programu registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/ ". Současně bude součásti každé faktury název projektu. úmluvách, kterými bude česká republika vázána, jakož i v souladu s připadnou tomu odpovídající vnitrostátní právní úpravou České republiky.

6 v průběhu provádění Plnění dle této Smlouvy, mohou být takové vícepráce zadány výhradně postupem dle platných právních pfedpisů, zejména v souladu se ZVZ Zhotovitel tímto prohlašuje a zavazuje se, že včas, řádně a v plné výši přizná (v daňovém přiznáni k DPH) a uhradí DPH z plateb ceny díla, které mu budou objednatelem zasílány na základě ustanovení této smlouvy, pokud nenastane situace popsaná dále v odstavci 4.12 tohoto článku. Sl r.111.i 6 (cplk!!rn 37) 6. AKCEPTACE VÝSLEDKŮ POSKYTOVANÉHO PLN~NÍ 6.1 Výsledky a výstupy Zhotovitelem poskytovaného plnění budou akceptovány Objednatelem na základě příslušné akceptační procedury. Pro Detailní návrh řešeni se použije akceptační procedura uvedená v odst. 6.2 Smlouvy. Pro ostatní části Pln ě ní se použijí ustanovení odst. 6.3 až 6.8 této Smlouvy. ~ádn é dokon čení čá stí 4.12 Smluvní strany se tímto dohodly, že objednatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout uhradit za zhotovitele DPH, která bude v příslušné platné zákonné výši vypočtena S. ZM~NOV~ ŘÍZENÍ z plateb ceny díla dle této smlouvy, jeho místně příslušnému správci daně, aniž by byl tímto správcem daně vyzván jako ručitel (viz. ustanovení 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Úhradu DPH objednatel správci daně provede současně s úhradou k nf příslušející ceny díla zhotoviteli (platba ceny díla bude tedy snížena o DPH). O provedeni úhrady DPH správci daně za zhotovltele současně objednatel zhotovitele vyrozumí (postačí elektronickou poštou na adresu ). Dnem provedení úhrady na cenu díla zhotoviteli a jí odpovídající DPH správci daně je závazek objednatele vůči zhotoviteli na úhradu příslušné platby na cenu díla včetně DPH plně splněn. Za okamžik úhrady ceny díla a DPH je považován okamžik odepsání příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele nebo správce daně. V této souvislosti zhotovitel sděluje 1 že jeho správcem daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této smlouvy Finanční úřad pro ústecký kraj, adresa Velká hradebnf 39/61, Ůstf nad Labem. Zhotovitel je povinen ihned objednateli písemně sdělit změnu v jeho správci daně pro platbu DPH a rovněž změnu výše uvedené adresy pro elektronickou poštu. 5.1 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změnu parametrů Plnění. Žádná ze smluvních stran však není povinna navrhovanou změnu akceptovat. Obě smluvní strany se zavazují při provádění jakýchkoliv změn Smlouvy postupovat v souladu se ZVZ. 5.2 Zhotovitel se zavazuje provést hodnocení dopadu kteroukoliv smluvní stranou navrhovaných změn Plněn í na termíny, cenu a součinno st Objednatele; případně Objednatele. Zhotovitel je povinen toto hodnocení provést bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) pracovních dnu ode dne doručení návrhu kterékoliv smluvní strany druhé smluvní straně. 5.3 Jakékoliv změny Plnění dle tohoto článku Smlouvy musí být sjednány písemně ve formě dodatku k této Smlouvě podepsaného osobami oprávněnými zavazovat smluvní strany, nestanoví-li tato Smlouva jinak.

7 6.2 Detailní návrh řešení bude Objednatelem akceptován prostřednictvím následující procedury: Zhotovitel se iavazuje průbě žně konzultovat práce na zhotovení Detailnlho návrhu řešeni s Objednatelem Objednatel je povinen vznést své výhrady nebo př i pomlnky k Detailnímu návrhu řešení do deseti (10) pracovnlch dnů ode dne jeho doručení. Vznese-!>lldnd 7 (cel~eni J1).... _. u.... _ _.,....w ,,,,,, popis Plnění nebo jeho částí pro další etapu Plnění podle Smlouvy, včetně plánu plněnf pro danou část Plnění, navazující na akceptační milnfk; výsledek akceptačnlho řízení. seznam akceptačních testů se záznamem jejich výs le dků; seznam zjištěných vad s jejich klasifikací dle kategorií; popis Plnění nebo jeho části, které byly předmětem akceptace; záznam p rů běhu akceptačního řízení; 11 Objednatel výhrady nebo připomlnky, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu provést veškeré potřebné úpravy Detailnlho návrhu řešení dle výhrad a připomlnek Objednatele a takto upravenou verzi Detailního návrhu řešeni předat Objednateli k opakované akceptací. Pokud výhrady a připomínky Objednatele k upravené verzi Detailnlho návrhu řešení p řetrvávají nebo Objednatel identifikuje výhrady a připomínky nové, je Objednatel oprávněn postupovat podle tohoto odst i opakovaně. Pro vyloučení pochybností smluvnl strany výslovně uvádl, že Objednatel není povinen Detailní návrh řešení akceptovat a je oprávněn vmášet výh rady a připomínky, pokud Detailnf specifikace bude po Objednateli vyžadovat rozsah součinnosti, který nebude pro Objednatele akceptovatelný V případě, že Objednatel nemá k Detailnímu návrhu řešení připomínky ani výhrady, zavazuje se ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od předložení Detailního návrhu řešení k akceptaci tento dokument akceptovat a vystavit o tom písemný Akceptační protokol Bude-li trvánf akceptačn f procedury ov li vněné vznesením případných výhrad nebo připomínek k Detailnímu návrh řešení a potřebou jejich vyřešení, nebude to mít vliv na dohodnuté termíny pro dokončení a předání Detailního návrhu řešení, přičem ž za nedodržení těchto termínů odpovídá v plném rozsahu Zhotovitel. 6.3 Zhotovitel předá Plnění podle Smlouvy (nebo jeho část) nejpozději deset (10) pracovních dni před termínem dokončeni dle Harmonogramu. Řízeni o akceptaci předaného Plnění (nebo jeho části) je zahájeno dnem předání plnění podle Smlouvy a je ukončeno podpisem akceptačnfho protokolu Objednatelem a Zhotovitelem (dále jen 11 Akceptační protokol") v případě, že Zhotovitelem předané Plnění (nebo jeho část) podle Smlouvy splňuje podmínky a vlastnosti stanovené Smlouvou, je funkční, bez nedodělků bránicích užití Plnění (nebo jeho části). Akceptační protokol bude obsahovat minimálně : Plněnf bude ověřeno ia použiti ustanoveni odst. 6.3 až 6.8 této Smlouvy. ~ádné provedení školení bude akceptováno postupem podle odst této Smlouvy ~

8 dohodnutém termínu, sdělí Zhotoviteli výhrady k předanému Pln ě ní s vy z na če ním jejich závažností. Na akcep tač ním řízení budou projednány výhrady Objednatele a stanovena výsledná závažnost připomínek, vad a nedodělků, včetně termínů jejich odstranění. Při stanovení výsledné závažnosti připomínek Objednatel vezme do úvahy stanovisko Zhotovitele. Výsledky tohoto řízení budou uvedeny do Akceptačního protokolu. S!rilf)"!I (celkem 37) Akceptováno bez výhrad. V pf!padě 1 že Objednatel v průb ě hu akcepta č ního fízení nenalezne v předaném Plněn! (nebo jeho části) žádné vady ani nedodělky (dle výše uvedené kategorizace), uvede Objednatel do Akceptačního protokolu, že předané Plnění (nebo jeho část) bylo akceptováno bez výhrad a Akceptační protokol potvrdí svým podpisem; Akceptováno s výhradami. V případě, že budou v průběhu akceptačního řízen! stanoveny v předaném Plnění (nebo jeho části) vady nebo nedod ě lky, a to v počtu o vad kategorie A a/nebo maximálně 10 vad kategorie B a/nebo maximálně 20 vad kategorie C, dohodnou se Objednatel a Zhotovitel na termínu, do kterého Zhotovitel tyto vady a nedodělky odstraní. Objednatel do Akceptačního protokolu uvede seznam vad nebo nedodělků s termíny jejich odstraněni. V Akceptačním protokolu se uvede, že předané Plnění (nebo jeho část) bylo akceptováno s výhradami a obě strany Akceptační protokol potvrdí svým podpisem. Po odstran ě ní všech vad a nedodělků podepíší obě Smluvní strany nový Akceptační protokol s výsledkem ;,Akceptováno bez výhrad"; Neakceptováno. V případě, že budou v průběhu akceptačního řízení v předaném plnění stanoveny takové vady a nedodělky a to v počtu 1 a více vad kategorie A a/nebo 11 a více vad kategorie B a/nebo více než 20 vad 6.6 Výsledkem akceptačního řízení mohou být tři (3) stavy: Vada kategorie C Popis vady: Vada, která svým cha rakterem nespadá do kategorie A nebo kategorie B. Znamená snadno odstranitelné vady s minimálním dopadem na funkcionality či funkčnost Plněni nebo jeho části Vada kategorie B Popis vady: Vada, která svým charakterem nespadá do kategorie A. Znamená vážné vady z působující zhoršení výkonnosti a funkčnosti Plnění nebo jeho části. Plněn! nebo jeho část má omezení nebo je částečně nefunkčn í. Jedná se o odstranitelné vady, které z působují problémy při užívání a provozování Plnění nebo jeho části Objednatelem, ale umožňují provoz. 6.5 Kategorizace vad předávaného Plnění dle této Smlouvy při akceptačním řízen! : Vada kategorie A Popis vady: Vážné vady s nejvyšší prioritou, které mají kritický dopad do funkčnosti Plněn! nebo jeho části a dále vady, které znemožňují užívání Plnění nebo jeho části Objednatelem nebo z působují vážné provozní problémy. 6.4 Objednatel provede oponentní f!zení převzatého Plněn í (nebo jeho části), a to nejméně dva (2) pracovní dny před ukončením akceptačního řízen!, které se koná v

9 kategorie C, není předané Plnění (nebo jeho část) akceptováno. Obě strany se dohodnou na termínech nového předání a nového akceptačního řízení. Do Akceptačního protokolu se uvede, že předané Plnění (nebo jeho část) nebylo akceptováno, dohodnuté termíny nového předání a akceptačního Nzení a obě strany Akceptační protokol potvrdí svým podpisem. 6.7 V rámci kategorizace vad a stanovování výsledků akceptačního řízení je nepřípustné vady nebo nedodělky jakkoliv sdružovat nebo slučovat (napf. 2 obdobné vady kategorie B nelze považovat za 1 vadu kategorie B apod.). Kategorizaci vad předávaného plnění dle Smlouvy ve smyslu odst. 6.5 tohoto článku Smlouvy datum uskutečnění školení a podpis oprávněné osoby za stranu Objednatele a za stranu Zhotovitele; vizuální Identitu projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatřeni uvedených v Příloze č. 9 této Smlouvy po řádném provedení uceleného souboru školení předpokládaného v rámci provedení Díla sepíší strany Akceptační protokol potvrzující řádné provedeni této části Díla určení účastníků školení; specifikaci předmětu školení; stanovuje pri akceptačním řízení výhradně Objednatel. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, maximální lhůta na odstranění vady kategorie A nepřesáhne S (slovy: pět) kalendářn ích dnů od data podpisu Akceptačního protokolu a maximální lhůta na odstranění vad kategorie B a C nepřesáhne S (slovy: pět) pracovních dní od data podpisu Akceptačního protokolu se stavem,,akceptováno s výhradami 11 Nedodržení této maximální lhůty bude považováno za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. Odstranění vad je základní podmínkou pro zahájeni předání/převzetí Plnění jako celku. Lhůty na odstranění vad uvedené v tomto odstavci se vztahuji pouze na vady a incidenty zjištěné před uvedením Plnění do provozu. K podpisu Akceptačního protokolu podle tohoto čl. 6 je oprávněn statutární orgán smluvní strany, dále oprávněná osoba smluvní strany ve smyslu čl. 10 této Smlouvy, případně těmito osobami písemně pověfená osoba, nebude-li vyplývat z této Smlouvy nebo jiného závazného dokumentu jinak Předánf/pPevzetí části Plnění je možné pouze na základě akceptačního Fízení s výsledkem,,akceptováno bez výhrad" nebo 11Akceptováno s výhradami". Podpis příslušného Akceptačního protokolu Objednatelem s výsledkem,,akceptováno bez výhrad" nebo 1,Akceptováno s výhradami" je podmínkou pro vznik oprávnění Zhotovitele vystavit Fakturu za poskytnuti příslušné části Plnění podle této Smlouvy Akceptace školení proběhne na základě následující procedury: po řádném ukončeni jednotlivých školení bude sepsán protokol o uskutečnění příslušného školení, který bude obsahovat; označení, že se jedná o protokol o provedení školení na základě této Smlouvy;

10 provedenou po podpisu Akceptačního protokolu vztahujícího se k pflslušné části Plněn I Plnění se považuje za řádně provedené předáním a převzetím všech jeho částí. Objednatel podepíše Zhotoviteli finální Akceptační protokol, jestlíže výsledky všech akceptačních procedur vyhověly stanoveným kritériím, celé Plnění splňuje podmínky základě akceptačního řízení s výsledem 11Akceptováno bez výhrad". ~trana 10 (celkeni 37) 7. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 6.14 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn pově ř it oprávněnou osobu 6.12 Bez ohledu na jiná ustanovení Smlouvy se každá část Plněn í považuje za řádně 7.1 Zhotovitel se zavazuje: Objednatele provedením všech úkonů souvisejících s provedením akceptační procedury a předáním a převzetím Plnění, mimo podpisu Akceptačních protokolů, které je oprávněn provádět pouze pověřený zástupce Objednatele zajistit, že jím poskytované Plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na Plnění vztahují; upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící výpadky nebo vady svého postupovat při poskytování Plnění s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a vlastností stanovené touto Smlouvou, je plně funkční a způsobilé pro použiti ke smluvenému účelu, odpovídá sjednané funkční a technické specifikací a parametrům uvedeným v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci a je bez jakýchkoliv nedodělků a vad. Závěrečné celkové předání/převzetí celého Plnění je tedy možné pouze na využívat při poskytování Plnění jednotlivé členy realizačního týmu uvedené v Příloze č. 6 této Smlouvy, prostředn i ctvím nichž prokázal Zhotovitel splnění a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s předmětem vztahu k takovému členovi týmu využít služeb tlumočníka, přičem ž v takovém případě uhradí veškeré náklady spojené s využitím služeb dokumentací. Služby spojené s vyhotovením Plnění budou všemi členy týmu poskytovány v českém jazyce. Jestliže kterýkoli z členů týmu nehovoří nichž bylo prokázáno splnění kvalifikačních předpokladů, musí Zhotovitel doložit splnění srovnatelných kvalifikačních předpokladů pro osoby, jimiž budou tyto pozice obsazeny. Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí nebo akceptaci významných změn ve složení týmu Zhotovitele v době poskytování Plnění, přičem ž se zavazuje toto své právo nezneužívat; Plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění Smlouvy nezbytné; pokyny jím pověřených osob; Plnění (či jeho dílčí části), které Objednatel Zhotoviteli poskytne nebo s českým jazykem na komunikativní úrovni, pak je Objednatel oprávněn ve příslušné části kvalifikačních předpokladů stanovených Zadávací tlumočníka Zhotovitel. V případ ě nutné personální změny v obsazení realizačního týmu z důvodů mimo vůli Zhotovitele v pozicích osob, pomocí

11 předmětu Smlouvy; upozornit písemnou formou Objednatele na potenciální rizika vzn iku škody včas a řádně dle svých možnosti provést taková opatření, která riziko zce la vyloučí nebo sníží; i bez pokynů Objednatele provést nutné úkony, které, ač nejsou p ředmětem!'..lid.la 11 (li n.em JI) "''''"''""'''''''''""...,,,,,,,.,...,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,., on,,,,,,,,.,,,..,,,,,,.,,.,.,,,,,,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - "'"'''''''"'"'''' - '""'"""' 7.3 Zhotovitel se zavazuje Plnění poskytovat sám, nebo s využitím subdodavatelů uvedených v PFíloze č. S této Smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna osoby subdodavatele nebo zvětšení rozsahu plnění svěfeného subdodavateli musí být předem písemně schváleno Objednatelem následně musí být uzavřen dodatek ke smlouvě. Zadání provedeni části plnění dle této Smlouvy subdodavateli Zhotovitelem nezbavuje Zhotovitele jeho výlučné odpovědnosti za řádné provedení plnění (Plnění) vůči Objednateli. Zhotovitel odpovídá Objednateli za plnění předmětu této Smlouvy, které svěřil subdodavatel!, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám. Zhotovitel je povinen uzavřít smlouvu se subdodavatelem v souladu s touto Smlouvou. 7.4 Zhotovitel se dále zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti této Smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž pfedmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě, a to tak, že limit pojistného plnění zpráva pro závěrečné vyhodnocení akce hlášení o postupu realizace projektu (hlášení o pokroku); monitorovací zpráva; této Smlouvy, budou s ohledem na nepředvídané okolnosti pro plnění Smlouvy nezbytné nebo jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody; v takovém případě má Zhotovitel právo na úhradu nezbytných a účelně vynaložených nákladů; dodržovat bezpečnostn í, hygienické, požární, organizační a ekologické pfedpisy na pracovištích Objednatele, vnitřní pfedpisy Objednatele, pokyny a směrnice upravující zejména pohyb na pracovištích Objednatele, požární bezpečnost, ochranu zdraví při práci a další předpisy, se kterými byl seznámen nebo které jsou všeobecně známé; spolupracovat s dodavateli a výrobci stávající technologické infrastruktury, programového vybaveni a souvisejících či spolupracujících interních či externích aplikací či informačních systémů Objednatele; a Objednatel je rovněž oprávněn spolupracovat pfi prováděni dohledu na stavem plněn í dle této Smlouvy s vybranou, nezávislou, odborně erudovanou třetí osobou pro zajištěni odborné garance projektu na straně Objednatele. Zhotovitel je povinen plně respektovat postavení takové třetí osoby, spolupracovat s nf a poskytnout ji maximální součinnost dle pokynů Objednatele. 7.2 Zhotovitel prohlašuje, že Objednatel je oprávněn v průběhu poskytování Plnění požadovat pravidelné měsíční zprávy (dále jen Reporty") o průběžném stavu poskytováni Plněn í a též pro potřeby související s Režimem financováni př ípravy podkladů pro následující dokumenty: 7.1.S neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu bráni v plnění pfedmětu Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním

12 vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než ,- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Na požádání je Zhotovitel povinen Objednateli takovou smlouvu (prfpadně pojistný certifikát) bezodkladně předložit. 7.5 Zhotovitel se dále zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti této Smlouvy všechny certifikáty a osvědčení stanovené v Zadávací dokumentaci, vztahující se k Zhotoviteli a osobám, které se budou podílet na poskytování Plnění. 7.6 Zhotovitel se dále zavazuje: postupovat při poskytování plnění podle této Smlouvy s odbornou péčí a aplikovat procesy 11 best practice", Informovat Objednatele o plnění svých povinností podle této Smlouvy a o důležitých skutečnostech, které mohou mít vliv na výkon práv a plnění povinností smluvních-stran, chránit práva duševního vlastnictví Objednatele a třetích osob, upozorňovat Objednatele na možné či vhodné rozš íře ní či změny Plnění, upozorňovat Objednatele v odůvodněných případech na případnou nevhodnost jeho pokynů a poskytnutých podkladů. 7.7 Objednatel se zavazuje zajistit součinnost všech třetích stran provozujících aplikace v rozsahu potřebném pro řádné poskytování Plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy. 7.8 S ohledem na povinnosti smluvních stran uložené jim 147a ZVZ se Zhotovitel rovněž zavazuje předložit Objednateli do 60 dnů od splnění této Smlouvy seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil vfce než 10 % z celkové částky uhrazené mu na základě této Smlouvy za celou dobu jejího trvání. Má-li subdodavatel uvedený v seznamu formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu I seznarn vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zhotovitel předkládá seznam subdodavatelů i tehdy, pokud v nabídce uvedl, že nezamýšlí zadat část(i) Veřejné zakázky jinému subjektu. 8. VLASTNICKÉ PRÁVO A UŽÍVACÍ PRÁVA 8.1 V případě, že součástí plnění Zhotovitele mají být I věci, které se mají stát vlastnictvím Objednatele, nabývá Objednatel vlastnické právo k takovýmto věcem dnem úplného uhrazení ceny příslušné části P l nění dle této Smlouvy. Nebezpečí škody na pfedaných věcech přechází na Objednatele okamžikem převodu vlastnického práva k těmto věcem na Objednatele. Do nabytí vlastnického práva uděluje Zhotovitel Objednatel! právo tyto věci užívat v rozsahu a způsobem, jenž vyplývá z účelu této Smlouvy. 8.2 Bude-li výsledkem plnění nebo jiné činnosti Zhotovitele prováděné dle této Smlouvy předmět požívající ochrany autorského díla podle zákona č. 121/2001 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů {autorský zákon), ve znění pozdějších předp is ů (dále jen autorské dílo"), nabývá Objednatel dnem poskytnutí autorského díla k užívání nevýhradní právo užít takovéto autorské dílo veškerými známými způsoby užití takového díla, zejména, Str~l1d 12 (telkem 37)

13 k užití autorského díla v rozsahu shodném s rozsahem Licence a také souhlas Zhotovitele k postoupení Licence na třetí osoby a souhlas Zhotovitele udělený Objednateli k provedení jakýchkoliv změn nebo modifikací autorského díla, a to i prostřednictvím aetích osob. Licence se automaticky vztahuje i na všechny nové verze, aktualizované verze, i na úpravy a překlady autorského díla, dodané Zhotovitelem. Strana 13 (t!!l~ein ~/) 8.9 Zhotovitel garantuje, že žádná část Plnění nebo její používání v souladu s touto Smlouvou, jejím účelem a prfslušnou dokumentací nebude porušovat autorská práva nebo jiné právo duševního vlastnictví Zhotovitele či jiné osoby. Zhotovitel nahradí Objednateli veškeré škody a náklady související s takovým porušením práv duševního vlastnictví třetích osob. Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije, jsou-li takové 8.8 Pro případ Zhotovitele jako pořizovatele databáze se smluvní strany dohodly, že dojde-li v rámci plnění předmětu Smlouvy k pofízení databáze, pak je Objednatel od okamžiku poříz ení databáze oprávněn databázi užít. 8.7 Pro případ Zhotovitele jako pořizovatele databáze se smluvní strany dohodly, že vznikne-li v rámci plnění předmětu Smlouvy databáze, pak Zhotovitel k okamžiku pořízení databáze poskytuje Objednateli právo databázi vytěžovat i zužitkovávat, a to celý její obsah, jakož i její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části a taktéž poskytuje Objednateli právo udělit oprávnění k výkonu práva pořizovatele databáze jinému v rozsahu, jak je udělil Zhotovitel Objednateli. 8.6 V případě, že součástí Plnění dle této Smlouvy budou softwarové produkty třetích stran nebo softwarové produkty Zhotovitele, které nebyly vyvinuty v rámci plnění této Smlouvy, je Zhotovitel povinen poskytnout k takovýmto autorským dílům Licenci a související oprávnění a další plnění dle odst. 8.2 až 8.5 této Smlouvy. 8.5 Zhotovitel prohlašuje, že Objednatel je oprávněn autorské dílo dle odst. 8.2 Smlouvy zveřejnit, upravovat, :zpracovávat, překládat, či měnit jeho název a že je též oprávněn autorské dílo spojit s dílem jiným a zařadit jej do díla souborného. Zhotovitel se za tímto účelem zavazuje předat Objednateli veškeré zdrojové kódy k takovému autorské dílu, včetně související dokumentace a to tak, že budou uloženy na k tomu vyhrazených datových prostředcích Objednatele, resp. mu budou nejpozději k datu předání díla Uako součástí Plnění) do ostrého provozu předány na datovém nosiči {CD/DVD/USB flash disk). Na vyžádání Objednatele je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nebo Objednatelem určené třetí osobě s odbornou péčí a bezplatně konzultace k veškerým zdrojovým kódům předaným dle této Smlouvy a to do uplynutí záruční doby k Plnění dle této Smlouvy. 8.4 Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění k autorskému dílu dle odst. 8.2 Smlouvy, zejména, nikoliv však výlučně, že získal veškerá oprávnění autorů či třetích osob k takovému autorskému dílu a je oprávněn poskytnout Objednateli, zejména, nikoliv však výlučně veškerá oprávnění uvedená v tomto čl. 8 Smlouvy. 8.3 Objednatel není povinen Licenci využít. nikoliv však výlučně k účelu, ke kterému bylo takové dílo uchazečem vytvořeno v souladu se Smlouvou, a to po celou dobu trvání autorských práv majetkových k autorskému dílu, resp. po dobu autorskoprávní ochrany, bez omezení rozsahu množstevního, technologického, teritoriálního {dále jen Licence"), Součástí Licence je rovněž neomezené právo Objednatele poskytnout třetím osobám podlicenci

14 nároky uplatněny z důvodu, že Objednatel nebo třetí osoba, které Objednatel zpřístupnil předmět práv duševního vlastnictví, jej užfval(a) v rozporu s touto Smlouvou, jejím účelem a příslušnou dokumentací. Smlouvy. 9. ZÁRUKA ZA JAKOST PLN~Nf 9.1 Zhotovitel poskytuje záruku, že Plnění a veškeré jeho součásti (včetne!! prfslušenstvf) mají ke dni jejich předání funkční a další vlastnosti stanovené v této Smlouvě, Detailním návrhu řešení nebo požadované Objednatelem v souladu s touto Smlouvou. 9.2 Zhotovitel poskytuje záruku, že Plnění si zachová funkční vlastnosti dle odst. 9.1 po dobu šedesáti (60) měsíců ode dne finální akceptace Plnění jako celku. Je-li u 9.3 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace Plnění odstraňovat jakékoliv zjištěné vady Plnění v souladu s následujícími pravidly, není-li v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou stanoveno jinak: 8.10 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že veškerá oprávnění poskytnutá Objednateli dle tohoto čl. 8 Smlouvy jsou již zahrnuta v ceně za poskytnuté plnění dle odst. 4.1 záruční doba. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Plnění mimo provoz z důvodu vady, na kterou se vztahuje záruka. Záruka se vztahuje na všechny vady 8.11 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že udělení veškerých práv uvedených v tomto čl. 8 Smlouvy nelze ze strany Zhotovitele vypovědět a, že na udělení těchto práv nemá vliv ani ukončení platnosti Smlouvy. některých komponent delší záruční doba stanovená třetí stranou, bude platit tato mít Plnění nebo jeho část v době jeho předání Objednateli) bude Zhotovitel odstraňovat v záruční době zdarma a bez zbytečného odkladu. Plnění, které se vyskytnou v záruční době. Tyto vady (stejně jako vady, které bude Zhotovitel zahájí řešení odstranění vady kategorie A s tím, že vadu hotovitel zahájí řešení odstranění vady kategorie B nejpozději druhý pracovní den po jejím nahlášení s tím, že vadu do ar (3) dnů od jejího nahlášení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení, Zhotovitel zahájí řešení odstranění vady kategorie C maximálně do dvou pracovních dnů od jejího nahlášení s tím, že termín odstranění vady bude náhradní řešení vady kategorie A se považuje za vadu kategorie B a náhradní řešení vady kategorie B se považuje za vadu kategorie C, přičemž náhradní řešení vady je a Zhotovitel je povinen je Objednateli řádně písemně zdůvodnit; výjimečným postupem nahlášenou nahlášenou pokud Objednatel dodatečně, avšak bez zbytečného odkladu, dojde k závěru, že ve stanovené lhůtě poskytnuté náhradní řešení vady není akceptovatelné, oznámí tuto skutečnost Zhotoviteli a vada se od tohoto okamžiku opět klasifikuje jako vada původní (vyšší) kategorie. K oznámení nejpozději druhý pracovní se po jejím nahlášení odstraní nebo poskytne od jejího nahlášení, akceptovatelné náhradní řešení11 předmětem dohody smluvních stran, nepřekročí však dobu deseti (10) dnů s1ra11a 1 1 lt1>1k""' a7)

15 9.4 Vady Plnění zjištěné po akceptaci Plnění v době trvání záruky musí Objednatel uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejích zjištění a Zhotovitel je povinen je odstranit v dohodnutých termínech, jinak bez zbytečného prodlení. Pozdním oznámením vady nezaniká právo Objednatele na její odstranění. Pro kategorizaci vady je rozhodující stanovisko Objednatele. 9.5 Zhotovitel odpovídá za jakoukoliv vadu Plnění, jež se vyskytne v době trvání záruky, pokud není způsobena zaviněním Objednatele z důvodu porušení jeho povinností. '.:lrj 1<1 LS (ce l ~P ) 11.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněn ím této Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele podle právních předpisů o svobodném prístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím, ve znění pozdějšfch předpisů) a 11. OCHRANA INFORMACÍ 10.6 Smluvní strany nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněny v průběhu realizace plnění dle této Smlouvy a po dobu 12 (slovy: dvanácti) měsíců po finální akceptaci Díla jako celku zaměstnat zaměstnance druhé smluvní strany přímo nebo i neprfmo, a to ani v subjektech, v nichž mají rozhodující finanční, majetkovou nebo jinou účast. Za zaměstnance smluvní strany se považuje osoba, která byla v pracovním poměru k Objednateli nebo Zhotoviteli v době účinnosti Smlouvy a p římo se podílela na plnění předmětu této Smlouvy nebo o něm rozhodovala Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit a následně uzavřít dodatek ke smlouvě. Zmocnění zástupce oprávněné osoby musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění Jména oprávněných osob jsou uvedena v Přílo z e č. 4 této Smlouvy a jejich role stanoví tato Smlouva Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu této Smlouvy nebo jejího předmětu Oprávněné osoby jsou oprávněny jménem stran provádět veškeré úkony v rámci akceptačních procedur dle této Smlouvy, zastupovat strany ve změnovém řízení a připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení osobám oprávněným zavazovat strany (statutárním orgánům li nebo jejich zplnomocněným zástupcům Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu ve všech záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. 10. OPRÁVN~N~ OSOBY 9.6 Zhotovitel odpovídá Objednateli za případnou škodu, která mu vznikne z titulu neodstranění vady Plnění Zhotovitelem ve sjednaném termínu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat Plnění pro vady, za které odpovídá Zhotovitel. takovéto skutečnosti však může dojít nejpozději do uplynutí poloviny lhůty pro odstranění vady původní (vyšší) kategorie.

16 ust. 147a ZVZ. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že žádné ustanovení Smlouvy nepodléhá jeho obchodnímu tajemství a znění Smlouvy lze v plném rozsahu zveřejnit, což zahrnuje rovněž oprávnění Objednatele uveřejnit způsobem umožňujícím neomezený dálkový přístup v síti internet úplné znění Smlouvy, včetně veškerých případných dodatkú, a to ve formě elektronické kopie originálu Smlouvy Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti s plněním Smlouvy dozvěděl nebo které Objednatel označil za důvěrné, jakož I údajů, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti dle zákona č. 89/1995 Sb., o statistické službě (dále jen 11 dl!věrné informace 11 ) Zhotovitel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací. Důvěrné informace mohou být Zhotovitelem použity výhradně k činnostem, kterými bude zajištěno dosa žení účelu Smlouvy. Zhotovitel nesdělí či nezpřístupní žádnou z dóvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které: se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající smluvní strany či právních předpisů, měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této Smlouvy, pokud takové Informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací, jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnymi informacemi třetí strany, po podpisu této Smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena v takovém nakládání s informacemi, pokud je jejich zpříst upn ění třetím osobám stanoveno zákonem nebo pravomocným rozhodnutím soudního nebo správního orgánu. 11.S Zhotovitel se zavazuje pro případ, že se v prúběhu plnění předmětu Smlouvy dostane do kontaktu s osobními údaji, že je bude ochraňovat a nakládat s nimi v plně v souladu s příslušnymi právními předpisy, a to I po ukončení plnění Smlouvy. Strany se v případě kontaktu s osobními údaji, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisá, zavazují uzavřít dodatek ke Smlouvě spočívající v dohodě o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů musí být zahrnuta do bezpečnostní dokumentace tak 1 aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům v systému, k jejich zneužití, změně, zničení č i ztrátě Zhotovitel se rovněž zavazuje pro případ, že se v prúběhu poskytování Plnění dostane do kontaktu s údaji Objednatele vyplývajícími z jeho provozní činnosti, tyto údaje v žádném případě nezneužít, nezměnit, ani jinak nepoškodit ztratit či znehodnotit. Zhotovitel se rovněž zavaiuje provádět svoje činnosti tak, aby nebyl v nadbytečném hodinách. rozsahu omezen provoz pracovišť Objednatele, zejména v úředních

17 11.7 Ukončení účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ust;;movení tohoto článku 11 této Smlouvy a jejich účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této Smlouvy. 12. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 12.1 Smluvní strany se :z:avazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré Informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých term ínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. 10 této Sm louvy, statutárních orgánů smluvních stran, popř. jimi písemně pověfených pracovníků Všechna oznámení mezi smluvním! stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem čl jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této Smlouvy, není-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Nemá-li komunikace dle předchozí věty mít vliv na platnost a účinnost Smlouvy, připouští se též doručení prostřednictvím faxu nebo u na čísla a adresy uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn komunikovat s Objednatelem prostřednictvím datové schránky. Zhotovitel bere na vědomí, že dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, je Objednatel povinen doručovat právnické osobě, která má zpřístupněnu svou datovou schránku, prostřednictvím datové schránky Ukládá-li Smlouva vyhotovit nějaký dokument, může být doručen buď v tištěné podobě nebo v elektronické (digitální) podobě jako dokument aplikace MS Word verze 2003 nebo vyšší, MS Excel 2003 nebo vyšší či PDF na dohodnutém médiu nebo vystaven na dokumentačním úložišti interního portálu Objednatele Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy, faxového čísla nebo ové adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do rn (3) dnů. 13. NÁHRADA ŠKODY 13.1 Každá ze stran nese odpovědnost za způsobeno u škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k predcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. V případě, že Objednatel poskytl Zhotoviteli chybné zadání a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost poskytovat plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání ''""""""""''""'""'""'"'""''"'"'"''''"""'"'"'''''''"'''"''"""'.,.,...,,, ;; u1 1 nnnnuu ' """""""""""'"""'"'"'''""'"'''''''''''''''""'"""'""'"""""''''" '""'"''"''""""''"'"'""'" Slr~ n d 17 (celi,ein 31)

18 13.3 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu a není ani v prodlení, pokud k tomuto došlo v důsledku prodlení s plněním závazků druhé smluvní strany Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení jeho povinností dle této Smlouvy může Objednateli vzniknout.škoda v podobě neposkytnutí dotace nebo korekce dotace poskytnuté z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a v případě, že taková škoda Objednateli vznikne, zavazuje se jí Zhotovitel uhradit. Stran~ rn (1 IJ.. rn 37) 14.6 V pffpadě porušení povinnosti dle odst. 7.4 této Smlouvy, tj. povinnosti mít po celou dobu platnosti této Smlouvy sjednanou pojistnou smlouvu pro pfípad způsobení škody tfetí osobě s limitním plněním na jednu škodnou událost minimálně S mil. Kč {slovy: pět milionů korun českých), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 14.S V případě, že v důsledku jednání Zhotovitele spočívajícího v porušení jeho povinnosti chránit osobní údaje dle odst Smlouvy bude Objednateli nebo uložena sankce Úřadem na ochranu osobních údajů, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši dvou (2) násobku sankce uložené Úřadem na ochranu osobních údajů za každý jednotlivý případ V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti vyplývající ze Smlouvy ohledně ochrany důvěrných informací ve smyslu čl. 11 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši , Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti, a to do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy na její uhrazení V případě prodlení Zhotovitele s poskytnutím Plnění či jeho dílčí části v termínu uvedeném v Harmonogramu v Příloze č. 7 této Smlouvy bez jakýchkoliv vad, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení s poskytnutím takového Plnění. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na poskytnutí Detailního návrhu řešení V případě prodlení Zhotovitele s provedením Detailního návrhu řešení v termínu uvedeném v Harmonogramu v Příloze č. 7 této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši , Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvní pokuty je odůvodněna kritickou povahou předmětné část i Plnění pro provedení Plnění jako celku. Zhotovitel bere na vědomí, že Detailní návrh řešení se považuje za řádně provedený po jeho akceptaci Objednatelem a vyhotovení Akceptačního protokolu Smluvní strana je v prodlení s plněním svého závazku, který pro smluvní stranu vyplývá ze Smlouvy anebo platných právních předpisů, jestliže jej nesplní řádně a včas. Žádná ze smluvních stran není v prodlení s plněním svého závazku v důsledku prodlení druhé smluvní strany; 14. SMLUVNÍ POKUTY 13.5 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bráníc! řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost. zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání.

19 I pokutu ve výši ,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry Smluvní strany se dále dohodly, že: v prlpadě prodlení Zhotovitele s vyřešením vady kategorie A v rámci záruky alespoň poskytnutím náhradního Fešení vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000, Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou i započatou hodinu prodlení, v případě prodlení Zhotovitele s vyřešením vady kategorie B v rámci záruky J lllll H - l Hon-!UllllUtUU "!!flllhhntouulllultlllllllllllllllli ntouiht HHH uouooooilllllllllllloh "''''""""""''"''''"'"" """''' t HO ""'''''' ' ' llullllloh "- ttlllllttlluuhi ""''''''''''''' ' ' Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta dle této Smlouvy, a to v celém rozsahu Smluvní pokutu je Objednatel oprávněn jednostranně započíst formou jednostranného zápočtu proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele za Objednatelem z titulu úhrady části ceny Plnění dle této Smlouvy, kterou Zhotovitel uplatnil nebo uplatní vystavením Faktury V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato smluvní strana povinna zaplatit druhé sm luvní straně úrok z prodlení v zákonné výši poč ítaný z dlužné částky za ka ždý i započatý den prodlení Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči objednavateli z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této smlouvy zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši Kč. Smluvní pokuta se nezapo č ítává na náhradu škody. alespoň poskytnutím náhradního řešení vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíc korun českých) za každý i z apočatý den prodlení, v případě prodlení Zhotovitele s vyfešením vady kategorie C v rámci záruky vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení, pro kategorizaci vad platí ustanovení odst. 6.5 této Smlouvy V případě prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti dle čl. 7 odst. 7.8 této Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení Smluvní pokuty jsou splatné jednadvacátý (21.) den ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.

20 15. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 15.1 Tato Smlouva nabývá platnost! a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se na dobu určitou a to do splnění závazků smluvních stran definovaných v této Smlouvě Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že: nedojde k akceptaci Detailního návrhu řešení do dvaceti (20) dnů ode dne předložení jeho první verze Objednateli; nedojde k akceptaci některého Plnění dle této Smlouvy nebo jeho části a tím dojde k prodlení s plněním některého z milnlkú nebo termínů dle Harmonogramu nebo podrobného harmonogramu plnění uvedeného v Detailním návrhu fešenl o déle než patnáct (15) dnú; Zhotovitel poruší jinou povinnost dle této Smlouvy a nezjedná nápravu ani v dodatečné pfiměfené lhútě, kterou Objednatel Zhotoviteli k tomu poskytne (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti); v pochybnostech se má za to, že dodatečná lhúta je přiměřená, pokud činila alespoň čtrnáct (14) dnú Zhotovitel poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem (co je považováno za takové porušení Smlouvy je především pfímo uvedeno v textu Smlouvy a v dalších případech bude posuzováno ve smyslu ustanovení 2002 odst.i občanského zákoníku) Právo Zhotovltele odstoupit od této Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku Smluvní strany se dále dohodly, že Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku či ze strany IOP, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do třiceti (30) dnú po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve sbírce zákonů oinámí Zhotoviteli, pokud nebyla schválena částka ze státního rozpočtu následujlclho roku, která je potře bná k úhradě za plnění poskytované dle této Smlouvy v následujícím roce. Zhotovitel s touto možností ukončení Smlouvy počítá a bude ji bez výhrad akceptovat Odstoupeni od této Smlouvy ze strany Objednatele nesmí být spojeno s uložením jakékoliv sankce k tíži Objednatele Ů č inky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou do tčena ustanovení Smlouvy týkající se licenci, zá ruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu (škoda múže spočívat i v nákladech vynaložených Objednatelem na realizaci nového výběrového/zadávacího řízeni) a nároky ze smluvních pokut, ustanoveni o ochraně informaci, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy V případě odstoupení od Smlouvy tato Smlouva zaniká ke dni doručen í odstoupení druhé smluvní straně. Smluvní strany sl vrátí již poskytnuté plnění, není-li touto Smlouvou stanoveno jinak. Objednatel má právo rozhodnout, zda si ponechá S1rar1~ 20 (ce>lkern 371

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Příloha č. 4 Licenční smlouva a smlouva o poskytování podpory Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Zastoupený:

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY PŘÍLOHA Č. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY A. Obecné požadavky k návrhu smlouvy Uchazeč předloží v nabídce návrh smlouvy (dále jen smlouva ) v listinné podobě, který přiloží k originálu

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č.

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. D/xxxx/2016/STR uzavřená níže uvedeného

Více

Smlouva o dílo. sjednaná dle 2586 až 2635 Občanského zákona č. 89/ SMLUVNÍ STRANY

Smlouva o dílo. sjednaná dle 2586 až 2635 Občanského zákona č. 89/ SMLUVNÍ STRANY Smlouva o dílo sjednaná dle 2586 až 2635 Občanského zákona č. 89/2012 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL: : Statutární město Teplice oddělení magistrátu města sídlo : nám. Svobody 2, 415 95 Teplice IČ : 00266621

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O DÍLO uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník") 1. Smluvní strany 1.1 Sdružení pro likvidaci komunálního

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro všechny Smlouvy o poskytování odborné, organizační a technické pomoci při čerpání dotací z fondů EU. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o

Více

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Ev.č. Software602 a.s.: Ev.č. Organizace: SUPP/FFSaFP/Písek/0606/2016 1. Článek Smluvní strany Společnost: Software602 a.s. se sídlem: Hornokrčská 15, 140

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov uzavřená dle 536 a násl. zákona č, 513/91 Sb. (dále jen obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1.1 Pořizovatel : Město Litvínov

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Příloha č.1. Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/ /5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO

Příloha č.1. Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/ /5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO Příloha č.1 Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/15 3691/5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje.

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje. Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen Obchodní podmínky ) vydané ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Příloha č. 2 Závazný vzor Kupní smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 1) Smluvní strany. Sídlo: Statutární

Více

Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace

Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace Příloha č. 3 Výzvy uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-16370-5/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO stavební úpravy kuchyně, ubytovna Barbora, Elišky Přemyslovny 1259, Praha 5 - Zbraslav uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy: ev. číslo smlouvy: SMLOUVA O DÍLO 1. Karlovarský kraj Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Zastoupený: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Jakub Pánik, náměstek

Více

SMLOUVA O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ KONCEPCE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PRO MĚSTO KROMĚŘÍŽ

SMLOUVA O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ KONCEPCE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PRO MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMLOUVA O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ KONCEPCE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PRO MĚSTO KROMĚŘÍŽ č. smlouvy objednatele: SML/097/2016 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Smluvními stranami uzavřená

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Odběratel - objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace sídlo: F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava Dubina zastoupena: Bc. Martinou Rakovou

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČO: 70890366

Více

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Příloha č. 2 k Výzvě Smlouva o dílo uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 4 / 2016 I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru majetku města IČ: 00298077 DIČ: CZ 00298077 bankovní

Více

Energ, spol. s r.o., Vídeňská 89a, Brno, tel.: , Smlouva o dílo

Energ, spol. s r.o., Vídeňská 89a, Brno, tel.: ,    Smlouva o dílo Smlouva o dílo uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Smluvní strany Zhotovitel: Energ, spol.

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

Článek I. Předmět smlouvy

Článek I. Předmět smlouvy PŘÍLOHA Č. 3 Zadávací dokumentace NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY dle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) Smluvní strany: 1. Objednatel: Univerzita

Více

Zpracování Příručky pro hodnotitele globální grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v programovém období

Zpracování Příručky pro hodnotitele globální grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v programovém období Číslo smlouvy objednatele: Zpracování Příručky pro hodnotitele globální grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v programovém období 2007-2013 Smlouva o dílo ve smyslu 536 a následujících

Více

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 724 a násl.

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

Kupní smlouva č. uzavřená mezi

Kupní smlouva č. uzavřená mezi Kupní smlouva č. uzavřená mezi Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Sídlo: Denisova 3, 751 52 Přerov IČ: 619 85 759 DIČ: CZ61985759 Jednající: Mgr. Romana Studýnková,

Více

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Příloha č. 2 k PPR-24457-6/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 A. Obecné požadavky k návrhu smlouvy Uchazeč předloží v nabídce návrh smlouvy (dále jen smlouva ) v listinné podobě,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Článek 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Článek 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obchodní jméno : Město Semily Sídlo : Husova 82, 513 13 Semily Zastoupený

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ VE VĚCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ VE VĚCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU . ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ VE VĚCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Dodávka posuvných regálů pro Agenturu pro podporu podnikání a investic CzechInvest PŘÍLOHA Č.3 Návrh smlouvy o dílo Dle

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57 Bílovecká nemocnice, a.s. 743 01 Bílovec, 17. listopadu 538/57 PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce označené Pravidelné dodávky léků OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ

Více

SMLOUVA O DÍLO. o provedení projektových prací 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Čl. 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. o provedení projektových prací 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Čl. 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO o provedení projektových prací 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Čl. 1 Smluvní strany Objednatel: EKOLTES Hranice, a.s. Sídlo: Hranice, Zborovská 606 zastoupené: RNDr.

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA. mezi: Se sídlem: Chrást, tř. Čs. odboje 133, PSČ: IČ: Ladislav Bohuslav, starosta

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA. mezi: Se sídlem: Chrást, tř. Čs. odboje 133, PSČ: IČ: Ladislav Bohuslav, starosta PŘÍKAZNÍ SMLOUVA mezi: Příkazce: Obec Chrást Se sídlem: Chrást, tř. Čs. odboje 133, PSČ: 33003 IČ: 00257851 CZ00257851 Zastoupený: Ladislav Bohuslav, starosta (dále jen příkazce ) na straně jedné a Příkazník:

Více

SMLOUVA O DÍLO. V y h o d n o c e n í n a p lň o vání ú zem n í e n e rg e tic k é koncepce Jih o českéh o kraje.

SMLOUVA O DÍLO. V y h o d n o c e n í n a p lň o vání ú zem n í e n e rg e tic k é koncepce Jih o českéh o kraje. K U J C P 0 0T F T 3 I Evidenční číslo smlouvy Objednatele: Evidenční číslo smlouvy Zhotovitele: SDL/OREG/806/11 SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění na zajištění

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel.

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel. SMLOUVA kterou uzavírá (dále jen Zhotovitel) a Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6, Kamenné Žehrovice, PSČ 273 01 IČO: 00234508, (dále jen Objednatel) o vytvoření díla. čl. I Předmět smlouvy 1. Předmětem

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ-2011-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

SMLOUVA O DÍLO číslo.

SMLOUVA O DÍLO číslo. SMLOUVA O DÍLO číslo. uzavřená podle ustanovení 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1.1 Objednatel: 1.2 Zhotovitel:.. Zastoupený:..

Více

a) úplný název zadavatele a obchodní firmu uchazeče; adresa sídla smluvních stran;

a) úplný název zadavatele a obchodní firmu uchazeče; adresa sídla smluvních stran; Obchodní podmínky Uchazeč předloží v nabídce návrh smlouvy (dále jen Smlouva") v listinné podobě, který přiloží k originálu nabídky, a dále v elektronické podobě na datovém mediu (CD nebo DVD) ve formátu

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Návrh kupní smlouvy, příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Technika pro IZS dopravní automobil pro JSDH Plánice K u p n í s m l o u v a uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ) níže uvedeného dne měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami Název/Obchodní firma:..

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupující: Sídlo: IČ: 27791637 DIČ: Jednající: I. Smluvní strany ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-1847-11/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) 1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách: 1.1. Poskytovatel je společnost SJCOM s. r.

Více

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace O2 Czech Republic a.s. Výtisk číslo: č.j.: /.. Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb mezi společnostmi O2 Czech Republic a.s.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Škroupova 18, Plzeň

KUPNÍ SMLOUVA. Škroupova 18, Plzeň KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj

Více

SMLOUVA O DÍLO SMLOUVU O DÍLO: Čl. I. Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO SMLOUVU O DÍLO: Čl. I. Předmět smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 4 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu Na Františku 32, 110 15 Praha 1 Zastoupená: Ing. Pavlína Kulhánková, pověřená řízením odboru ekologie

Více

Smlouva o dílo ÚP Plzeň č. /2014

Smlouva o dílo ÚP Plzeň č. /2014 Smlouva o dílo ÚP Plzeň č. /2014 Objednatel: Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb. se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42,

Více

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Obchodní firma: Sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Bankovní

Více