Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, Brno tel.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz"

Transkript

1 Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, Brno číslo zakázky: Zhotovitel: Arch.Design, s.r.o Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, Brno tel.: Datum: 04 / 2011 Číslo paré: Kód dokumentu: B / 001 číslo zakázky textový dokument

2 TEXTOVÁ ČÁST B ÚS LOKALITA AUPARK BRNO IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEDNATEL Statutární město Brno Dominikánské nám Brno Zastoupený Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna Kounicova Brno ZHOTOVITEL Arch.Design, s.r.o. Sochorova 3178/ Brno Atelier 4 Architekt: Zodpovědný projektant: Spolupráce: Grafická část: Kontroloval: Ing. arch. Pavel Šemora Ing. arch. Pavel Šemora, ČKA 3495 Ing. arch. Markéta Hoskovcová, PhD. Petra Spáčilová Ing. arch. Radoslav Novotný, ČKA 2725 Strana 2 Arch.Design, s.r.o.

3 ÚS LOKALITA AUPARK BRNO B TEXTOVÁ ČÁST OBSAH DOKUMENTACE: TEXTOVÁ ČÁST: 1. Základní údaje Důvody pro pořízení územní studie Cíle územní studie Účel územní studie Vymezení řešeného území Umístění řešeného území Vazby řešeného území na širší okolí a ostatní části města Podklady použité při zpracování územní studie Regulační podmínky v řešeném území Stávající stav Návrh Posouzení zájmového území z hlediska vybavenosti obchodními plochami Stávající stav maloobchodní sítě Návrh maloobchodní sítě Závěry posouzení území z hlediska maloobchodní sítě Posouzení zájmového území z hlediska dopravy Stávající stav dopravy Posouzení dopravního napojení stávající stav Cílový stav dopravy Posouzení dopravního napojení cílový stav Vyhodnocení potřeby parkovacích stání Závěry posouzení zájmového území z hlediska dopravy Posouzení zájmového území z hlediska ochrany životního prostředí Charakteristika zájmového území Možné vlivy zástavby v řešené lokalitě na okolní prostředí Opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí Přílohy Dokladová část GRAFICKÁ ČÁST: Označení výkresu Název výkresu Měřítko 1. Širší vztahy 1 : Výřez z ÚPmB 1 : Situace s regulačními prvky 1 : Situace dopravního napojení stávající uspořádání okolních komunikací 1 : Situace dopravního napojení výhledové uspořádání okolních komunikací 1 : Arch.Design, s.r.o. Strana 3

4 TEXTOVÁ ČÁST B ÚS LOKALITA AUPARK BRNO SEZNAM ZKRATEK: DÚR dokumentace k územnímu rozhodnutí EIA dokumentace posouzení vlivu stavby na životní prostředí IAD individuální automobilová doprava IPP index podlažní plochy MHD městská hromadná doprava MPR městská památková rezervace MU Masarykova universita MŽP Ministerstvo životního prostředí NP nadzemní podlaží OÚPR Odbor územního plánování a rozvoje OZKO oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší PP podzemní podlaží SJKD severojižní kolejový diametr SO smíšené plochy obchodu a služeb ÚAN ústřední autobusové nádraží UKD úroveň kvality dopravy ÚPmB územní plán města Brna ÚPD územně plánovací dokumentace ÚPP územně plánovací podklad VHD veřejná hromadná doprava VMO velký městský okruh ŽUB železniční uzel Brno Strana 4 Arch.Design, s.r.o.

5 ÚS LOKALITA AUPARK BRNO B TEXTOVÁ ČÁST 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1. DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE Územní studie byla zadána na základě ustanovení článku č. 8 obecně závazné vyhlášky č. 2/2004, o závazných částech Územního plánu města Brna (ÚPmB), v platném znění (dále jen vyhláška ) a na základě stanoveného regulativu pro podmíněnou přípustnost u Smíšené plochy obchodu a služeb SO uvedeného v Příloze č. 1 této vyhlášky. Územní studie je pořízena z důvodu prověření možnosti umístění prodejních ploch v předmětné lokalitě. Dle předložené Urbanistickoarchitektonické studie se zde plánuje vybudovat polyfunkční objekt Aupark Brno s celkovou výměrou maloobchodních provozoven cca m 2 prodejní plochy, které jsou rozmístěny ve třech nadzemních podlažích a situovány na dvou návrhových plochách SO CÍLE ÚZEMNÍ STUDIE Cílem územní studie je prověřit podmínky pro umisťování maloobchodních provozoven o velikosti větší než m 2 prodejní plochy, dle požadavků uvedených v příloze č. 1 vyhlášky: prověření možnosti dopravní obsluhy, potřebných kapacit parkování a vazby na MHD, posouzení z hlediska limitních hodnot koeficientu vybavenosti obchodními plochami v přirozené spádové oblasti dle metodiky OÚPR (koeficient vybavenosti je stanoven podílem m 2 prodejní plochy k počtu obyvatel spádové oblasti); limitní hodnota koeficientu je 1,0 m 2 /obyvatele ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE Závěry zpracované Územní studií a výsledky jejího veřejnoprávního projednání umožní vyhodnocení možnosti umístění objektu Aupark Brno v řešené lokalitě. Tedy zda splňuje stanovené podmínky pro umísťování maloobchodních zařízení na předmětných funkčních plochách a zda uvažovaný rozsah prodejních ploch je v daném území přípustný. O výsledku projednání bude OÚPR poté informovat investora VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešená lokalita se nachází v městské části Brno-střed v k. ú. Trnitá a severovýchodním rohem přiléhá k jižní části ulice Opuštěná a k západní části ulice Trnitá, na kterou navazuje ulice Rosická pokračující k plochám Českých drah. Do lokality zasahuje ulice Košťálová obsluhující dopravní plochy parkovišť pro automobily a autobusy přiléhající k ulici Opuštěná. Na východní straně ulice Trnité se nachází stávající autobusové nádraží Zvonařka. Řešené území je vymezeno dle cílového stavu jižní části městského centra v dokumentací platného Územního plánu města Brna osami ulic Opuštěná, Trnitá, nová Rosická (přilehlá k novému železničnímu tělesu) a novým Bulvárem UMÍSTĚNÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešená lokalita se nachází v přestavbovém území tzv. jádrové oblasti Jižního centra, která bezprostředně naváže na historické jádro města Brna a bude plnit funkci moderní městské čtvrti, charakterizované stavbami významných metropolitních objektů s regionálními i nadregionálními funkcemi. Spolu s historickým jádrem bude toto území tvořit rozšířené centrum města, které je zároveň zájmovým územím pro širší vztahy VAZBY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ NA ŠIRŠÍ OKOLÍ A OSTATNÍ ČÁSTI MĚSTA Nejdůležitější stávající vazby má řešeného území na historické jádro a Staré Brno, které mají potenciál plnohodnotného vztahu ve všech funkcích. Využití ostatních navazujících území západním, jižním a východním směrem je podobně postiženo nadměrným dopravním využitím a rizikem záplav. Díky především nízkému výskytu bydlení nemají území plnohodnotný, městský charakter. Zatížení dopravních Arch.Design, s.r.o. Strana 5

6 TEXTOVÁ ČÁST B ÚS LOKALITA AUPARK BRNO tahů směrem k intenzivně zastavěné severní části města je enormní. Bez vybudování plánovaných kapacitních komunikací ve směru východ-západ a sever-jih bude zatížení řešeného území nadměrné. Lze předpokládat, že intenzivní stavební rozvoj v řešeném území spojený s přestavbou ŽUB bude významným impulzem pro zkvalitnění využití i těchto navazujících území. Vybudováním nového moderního železničního nádraží spolu s novým autobusovým terminálem v řešeném území vznikne v tomto místě nový celoměstsky významný dopravní uzel s potřebou dobrého dopravního napojení jak na individuální tak hromadnou městskou dopravu. Hlavními navazujícími stávajícími komunikacemi jsou ulice Dornych v západním směru, Heršpická a Svatopetrská v jižním směru, Zvonařka ve východním směru a Koliště v severním směru. Koncepce obsluhy území VHD počítá s realizací Severojižního kolejového diametru jako nadřazeného systému hromadné dopravy, ale celý systém je postaven tak, aby obsluha nádraží městskou hromadnou dopravou byla zajištěna běžnými prostředky, jako je pouliční tramvaj a doplňkovou nekolejovou hromadnou dopravou. Nové trasy kolejové VHD jsou zapojeny do systému v ulici Dornych a Nádražní. Poloha území v centrální části města spolu umístěním významného dopravního uzlu vytváří předpoklady pro realizaci celoměstsky významných metropolitních objektů, které v poloze nového Bulváru a předprostoru nového železničního nádraží s integrací autobusové dopravy a zastávky severojižního diametru vytváří předpoklad využití území regionálního až nadregionálního významu. Příkladem je na řešenou lokalitu navazující objekt Galerie Vaňkovka. Lokalita přirozeně navazuje na hlavní pěší trasu z ulice Josefské v centru, která začíná podchodem v ulici Nádražní, pokračuje pod stávajícím železničním tělesem, přes objekty obchodního domu Tesco a nákupního centra Vaňkovka ke stávajícímu areálu Ústředního autobusového nádraží Zvonařka. Po plánovaném přesunutí autobusového nádraží ze Zvonařky pod těleso nového železničního nádraží bude řešenou lokalitou procházet nejkratší pěší spojení mezi stávajícím a novým autobusovým nádražím PODKLADY POUŽITÉ PŘI ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Územní plán města Brna, platný k ÚPP Regulace centrálního území dotčeného přestavbou ŽUB, Arch.Design, 2005 DÚR pro přestavbu ŽUB část městská infrastruktura, zpracovatel Sudop Brno 2005 Generel odvodnění města Brna (Část Generel kmenové stoky B, část Vodovodní síť, část Vodní toky), Pöyry Průzkum maloobchodu na území města Brna, MU Brno, Studie prověření možnosti posunu stanice SJKD Zvonařka, zadavatel Jihomoravský kraj, zpracovatel Sudop Brno Urbanisticko-architektonická studie AUPARK Brno, Arch.Design 2008 Oznámení záměru Polyfunkční objekt Aupark Brno, Ing. Alexandr Mertl 2008 Modely dopravních intenzit IAD v jižním centru města Brna, rok 2030, Brněnské komunikace 2010 Dopravně inženýrské výpočty dopravního napojení objektu Aupark na ulici Trnitá ve městě brno, Ing. Petr Soldán 2010 Strana 6 Arch.Design, s.r.o.

7 ÚS LOKALITA AUPARK BRNO B TEXTOVÁ ČÁST 2. REGULAČNÍ PODMÍNKY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 2.1. STÁVAJÍCÍ STAV Jelikož se celé řešené území řeší v platném územním plánu jako přestavbové, z větší části bez zástavby, nelze očekávat střet s Vyhláškou o obecných požadavcích na využívání území č.501/2006 Sb. v části třetí - požadavky na vymezování pozemků a umisťování staveb na nich, protože stávající objekty nacházející se v území byly určeny k demolici (v současnosti jsou již zdemolovány, zůstávají pouze zpevněné asfaltové plochy parkovišť a ostrůvků pro autobusy). Posuzovaná lokalita v současném stavu přiléhající pouze k ulicím Opuštěná a Trnitá je vlastněna jedním majitelem (AUPARK Brno, spol. s r.o.) a uvažuje se k zastavění v jedné etapě, takže koordinace staveb bude probíhat souběžně NÁVRH PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN V rámci platného Územního plánu města Brna (ÚPmB) je řešená lokalita členěna na dvě zastavitelné návrhové plochy shodného využití Smíšené obchodu a služeb SO s indexy podlažní plochy (IPP) v západní části s rozmezím 3,5 4,5 a ve východní části s rozmezím 2,5 3,9. Obě plochy jsou obemknuty a rozděleny plochami komunikací a prostranství místního významu. Západní Plocha 1 profily ulic Opuštěná Bulvár Rosická. Východní Plocha 2 profily ulic Opuštěná Trnitá Rosická. Regulační podmínky pro SMÍŠENÉ PLOCHY OBCHODU A SLUŽEB SO dle ÚPmB Hlavní využití: Slouží převážně k umístění obchodních a servisních provozoven a administrativy, které podstatně neruší bydlení. Pokud objekty v této ploše tvoří blokovou strukturu a obsahují i funkci bydlení, požaduje se využití minimálně částí vnitrobloku přilehlých k bytovým domům pouze pro každodenní rekreaci zde bydlících obyvatel (tj. především pro zeleň a hřiště); tímto požadavkem se nevylučuje možnost umístění podzemních garáží pod terénem vnitrobloku za podmínky, že příjezd do těchto garáží nezhorší pohodu bydlení a nadzemní část vnitrobloku bude využívána, jak je výše požadováno. Přípustné jsou: administrativní budovy, stavby pro bydlení v rozsahu do 50 % výměry funkční plochy; za stavby pro bydlení se přitom považují objekty, ve kterých více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, a stavby sloužící k zajištění funkce bydlení (nadzemní stavby technické vybavenosti, garáže, parkoviště apod.) maloobchodní provozovny do velikosti m 2 prodejní plochy, maloobchodní provozovny do velikosti m 2 prodejní plochy za předpokladu situování ve vícepodlažním objektu odpovídajícím charakteru území a zajištění parkování v objektu, provozovny stravování a ubytovací zařízení, řemeslné provozovny, služebny městské policie, stavby pro správu a pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely, vč. středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybových aktivit, zábavní zařízení. Podmíněně mohou být přípustné: maloobchodní provozovny do m 2 prodejní plochy za podmínky prověření v navazující ÚPD, maloobchodní provozovny do m 2 prodejní plochy nesplňující výše uvedené podmínky pro přípustné stavby za podmínky prověření v navazující ÚPD. Jelikož se v návrhových funkčních plochách uvažuje o větší celkové výměře prodejních ploch maloobchodních provozoven než 1500 m 2 je nutno prověřit možnosti dopravní obsluhy, potřebných kapacit parkování a vazby na MHD, a to i z hlediska koncepce rozvoje dopravy, a také posouzení z hlediska limitních hodnot koeficientu vybavenosti obchodními plochami v přirozené spádové oblasti dle metodiky OÚPR. Koeficient vybavenosti je stanoven podílem m 2 prodejní plochy k počtu obyvatel spádové oblasti. Limitní hodnota uvedeného koeficientu je 1,0 m2 na 1 obyvatele. Arch.Design, s.r.o. Strana 7

8 TEXTOVÁ ČÁST B ÚS LOKALITA AUPARK BRNO Tabulka bilancí podlažních ploch dle směrných hodnot IPP v rámci funkčních ploch SO: Plocha 1 - západní: výměra v m2 minimální maximální Plocha SO dle ÚPmB 3382 Index podlažní plochy 3,5 4,5 Hrubá podlažní plocha Plocha 2 - východní: Plocha SO dle ÚPmB 8140 Index podlažní plochy 2,5 3,9 Hrubá podlažní plocha Celkem ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD REGULACE CENTRÁLNÍHO ÚZEMÍ DOTČENÉHO PŘESTAVBOU ŽUB Dokumentace Regulace centrálního území dotčeného přestavbou Železničního uzlu Brno byla zpracována v roce 2005 a stala se podkladem pro dokumentaci DÚR pro přestavbu ŽUB část městská infrastruktura. V rámci podrobnějšího zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí Železniční uzel Brno došlo k upřesnění řešení dopravní a technické infrastruktury v uličních koridorech a studií Prověření možnosti posunu stanice SJKD Zvonařka změna průběhu a sloučení variant trasování Severojižního diametru v oblasti nového nádraží a zaústění mezi stávající objekty v ulici Opuštěné. Proto jsou v této územní studii provedeny úpravy regulačních prvků prostorového uspořádání zástavby oproti původnímu řešení z roku 2005, které spočívají: Změna stavební čáry na stavební hranici v ulici Opuštěná a odstup minimálně 3 metry rovnoběžně s navrhovaným kolektorem mezi Bulvárem a ulicí Trnitou pro umístění stromořadí. Při využití minimálního odstupu v ulici Opuštěná současně platí nutnost zakomponování chodníku minimální šířky 4 m do přízemí objektu formou krytého loubí. Změna stavební čáry na stavební hranici v ulici Trnité na vzdálenost 3 metry od hrany komunikace. Vymezení prostoru obchodní ulice stavebními hranicemi mezi návrhovými stavebními plochami SO na minimální šířku 12 metrů. Podmíněně přípustné využití nároží Bulváru a ulice Opuštěná za předpokladu zajištění podmínek pro realizaci stavby SJKD. Výška zástavby podél Bulváru a ulice Opuštěná zůstává jednotná 5 až 8 nadzemních podlaží. Výška zástavby podél ulic nová Rosická a Trnitá zůstává jednotná 4 až 6 nadzemních podlaží. Je žádoucí architektonické ztvárnění obou nároží Bulváru a nároží ulic Opuštěná-Trnitá. Bilance ploch vycházející z prostorových regulativů uvažuje s původní myšlenkou komponovat nový Bulvár z až osmipodlažních objektů, které z hlediska využití mají dvě obchodní podlaží s větší hloubkou a nad nimi až šest podlaží se službami, administrativou nebo bydlením. Další zástavba dále od bulváru má snižující se počet podlaží. V rámci řešené lokality s možností využití pro bydlení počítat nelze, protože je až příliš exponovaná dopravou v jejím bezprostředním okolí, která na něj má negativní vliv. Mezi plochy SO je vložen veřejně přístupný prostor, obchodní ulice rovnoběžná s Bulvárem, který obě plochy prostorově odděluje a současně nabízí možnosti komunikačního propojení západní a východní části lokality, jak horizontálního tak vertikálního. Za předpokladu, že bude obchodní ulice navazovat na stavby v řešené lokalitě, bylo by vhodné ji navrhnout jako zastřešenou. Velikost plochy je cca 110 x 12 m tj. cca 1300 m 2. Strana 8 Arch.Design, s.r.o.

9 ÚS LOKALITA AUPARK BRNO B TEXTOVÁ ČÁST Prověření navrhovaných úprav regulativů využití území příčnými řezy řešenou lokalitou: Arch.Design, s.r.o. Strana 9

10 TEXTOVÁ ČÁST B ÚS LOKALITA AUPARK BRNO PROVĚŘENÍ MALOOBCHODNÍCH PRODEJNÍCH PLOCH VZHLEDEM K REGULATIVŮM VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1. Pokud budeme uvažovat s tím, že západní plocha v řešeném území by mohla mít dvě obchodní podlaží a až dalších šest obsazených službami a administrativou bude předpoklad hrubých podlažních ploch následující: Plocha 1. -západní: Velikost plochy: Využitelná plocha k zastavění (cca m2)(bez loubí): 3470 Využitelná plocha 3np a výše (cca m2): 1600 Opuštěná - Bulvár - Rosická cca 110 x 32,5 m Nadzemní podlaží: 1 2 Hrubá podlažní plocha nadzemního podlaží (cca m 2 ): Hrubá podlažní plocha obchodních podlaží (cca m 2 ): 7070 Čistá obchodní plocha (cca m 2 ) (cca -40%): 4242 Hrubá podlažní plocha ostatních podlaží by mohla být cca 9600 m 2 a potom hrubá podlažní plocha za objekt celkem by mohla být až cca m 2. Jelikož je lokalita řešena jako celek, lze předpokládat, že potřebná parkování pro západní plochu budou řešena v návaznosti na plochu východní a to jak z hlediska kapacit, tak z hlediska obsluhy. Z tabulky vyplývá, že v západní ploše lze efektivně umístit až 4242 m 2 maloobchodních prodejních ploch ve dvou nadzemních podlažích. 2. Pokud budeme uvažovat s tím, že východní plocha v řešeném území by mohla mít dvě obchodní podlaží a další čtyři obsazených službami a administrativou do ulice Opuštěná a dvě do ulic Trnitá a nová Rosická s možností využití vnitřního traktu bude předpoklad hrubých podlažních ploch následující: Plocha 2. -východní: Velikost plochy: Využitelná plocha k zastavění (m 2 )(bez loubí): Využitelná plocha 3np a výše (m 2 ): 3900 Opuštěná - Trnitá - Rosická cca 110 x 90 až 105 m Nadzemní podlaží: 1 2 Hrubá podlažní plocha nadzemního podlaží (m 2 ): Hrubá podlažní plocha obchodních podlaží (m 2 ): Čistá obchodní plocha (m 2 ) (cca -40%): Redukce vzhledem k obslužným plochám a pěšímu koridoru (- 15%) Hrubá podlažní plocha ostatních podlaží by mohla být cca m 2 a potom hrubá podlažní plocha za objekt celkem by mohla být až cca m 2. Jelikož je lokalita řešena jako celek a západní plochu bude vhodné obsloužit z hlediska dopravy z plochy východní, lze předpokládat, že prostor přízemí této plochy bude omezen na úkor vjezdů a zásobování. Navíc je tímto objektem žádoucí pěší propojení z nároží ulic Opuštěná a Trnitá do nového přednádražního prostoru, což může mít zvýšené nároky na využití vnitřního prostoru vzhledem k volně průchozím koridorům. Z tabulky vyplývá, že ve východní ploše lze efektivně umístit až m 2 maloobchodních prodejních ploch ve dvou nadzemních podlažích ZÁVĚR Z předešlých tabulek a hodnocení vyplývá, že v řešené lokalitě lze připustit až 4242 m 2 maloobchodních prodejních v její západní části a v plném rozsahu m 2 v její východní části pokud budou splněny prostorové požadavky pro obchodní ulici a pěší koridor. Pro celkovou maloobchodní plochu m 2 je dále nutno splnit požadavky na potřebnou kapacitu parkovacích stání a jejich napojení na okolní dopravní infrastrukturu včetně prostorů pro zásobování. Strana 10 Arch.Design, s.r.o.

11 ÚS LOKALITA AUPARK BRNO B TEXTOVÁ ČÁST 3. POSOUZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ Z HLEDISKA VYBAVENOSTI OBCHODNÍMI PLOCHAMI Brno je přirozeným centrem regionu jižní Moravy, přičemž svým významem překračuje administrativní hranice Jihomoravského kraje. V rámci kraje je Brno jednoznačně největším centrem dojížďky za prací, službami a kulturou. Zejména nabídka pracovních příležitostí, spolu s maloobchodní infrastrukturou, prostorově přesahuje svým vlivem hranice brněnské aglomerace. Aglomerační vztahy posiluje budovaný Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. Význam Brna jako maloobchodního centra podstatně přesahuje regionální úroveň, zejména v oblasti specializovaného sortimentu zasahuje dojížďkový region i vzdálenější okresy a Slovensko. Výchozí stav v roce 1990 se vyznačoval nízkou kapacitou maloobchodní sítě, a to jak v evropském, tak i v celorepublikovém srovnání, a nevhodnou velikostní strukturou prodejních jednotek. K zásadním změnám dochází v druhé polovině 90. let; většina obchodních řetězců expandovala prostřednictvím výstavby velkoplošných typů prodejen na zelené louce. Příznivé ekonomické podmínky (nízké ceny pozemků, nižší stavební a provozní náklady) spolu se zvýšenou mobilitou obyvatelstva vedly k lokalizaci většiny nových prodejních jednotek do okrajových poloh města. U jednotlivých řetězců lze pozorovat jejich stoupající význam na trhu práce: některé z nich patří k důležitým zaměstnavatelům. Tempo růstu počtu a plochy maloobchodních jednotek se začíná zpomalovat. Přes silnou konkurenci velkoplošných prodejen je signalizován další zájem velkých řetězců o lokalizaci v Brně. Na druhé straně je patrný souběžný nárůst počtu malých prodejen specializujících se na prodej takového zboží, které velké prodejny neposkytují (nonstopy, večerky, specializované prodejny apod.). Reakcí na konkurenci velkoplošných prodejen je vytváření aliancí nezávislého obchodu (např. maloobchodní síť Brněnka). Další rozvoj a dynamika změn maloobchodní sítě bude ovlivňována komplexem faktorů. Mezi nejdůležitější patří ekonomická prosperita či mobilita obyvatelstva, celospolečenské změny spotřebních preferencí a nákupních zvyklostí obyvatelstva. Vzhledem k současným nárokům a potřebám některých subjektů, sídla firem vyžadující moderní technologické zázemí, zastoupení regionálních, státních a evropských institucí, moderní nákupní a společenská centra spojená s bydlením, které nelze v dostatečné kapacitě umístit do historického jádra, ani do prostorově i architektonicky stabilizovaného území tzv. centrální zóny města, připravuje město Brno rozvojové území v sousedství historického jádra - tzv. Jižní centrum. V jižní části centra má město Brno možnost vytvořit podmínky pro další přirozený rozvoj města včetně dobudování moderní infrastruktury a služeb a komfortního dopravního spojení s centry ostatních evropských regionů. Území Jižního centra zahrnuje oblast o rozloze cca 135 ha, která je pro tyto funkce dlouhodobě rezervována. V Jižním centru byla v roce 2005 dokončena Galerie Vaňkovka, o rok později objekt pracoviště Katastrálního úřadu Brno-venkov a loni komplex Triniti. Další výstavbu by nepochybně ovlivnilo brzké zahájení modernizace železničního průjezdu Jižním centrem v rámci přestavby celého brněnského uzlu STÁVAJÍCÍ STAV MALOOBCHODNÍ SÍTĚ V roce dosáhl plošný standard prodejní plochy dle Průzkumu maloobchodní sítě města Brna hodnoty 1,78 m 2 /obyvatele s tím, že se jeho hodnota během sledovaného období stále zvyšuje: rok 1997 = 0,71 m 2 /ob., rok 2000 = 1,20 m 2 /ob., rok 2003 = 1,39 m 2 /ob., rok 2006 = 1,60 m 2 /ob. Pokud přihlédneme k proměnné hodnotě počtu obyvatel přítomných ve městě Brně nad trvale bydlící obyvatelstvo a nadměstský význam řady nákupních center s rozsahem jejich spádových oblastí překračujících hranice města pro kalkulaci koeficientu saturace, dostáváme se k přibližné reálné hodnotě koeficientu saturace okolo 1,27 m 2 /obyvatele. Současný stav maloobchodní sítě v Brně je srovnatelný s podmínkami ve městech západní Evropy. Míra internacionalizace se v rámci republiky dá srovnávat pouze s Prahou. Hodnota plošného standardu pro celou Českou republiku byla společností Incoma Research odhadnuta pro rok na 1,08 m 2 /obyvatele. V Městské památkové rezervaci (MPR), která představuje městské centrum, došlo k úbytku celkové prodejní plochy a rovněž k poklesu plošné výměry v sortimentu potravin a tedy i k adekvátním posunům koeficientu saturace / koeficientu saturace potravin. Tab. 1: Cel ková plocha mal oobchodních jednotek (m2) a koefi ci ent sa turac e v MPR změna /1997 změna /2006 (%) koeficient saturace ,0 4,61 Arch.Design, s.r.o. Strana 11

12 TEXTOVÁ ČÁST B ÚS LOKALITA AUPARK BRNO Tab. 2: Roz l ož ení plochy mal oobchodních jednotek dle sorti mentu (potra vi ny/nepotravi ny ) v MPR nepotrav. 91% potraviny 9% změna /2006 (m2) (m2) (m2) (m2) změna /2006 (%) koeficient saturace potraviny ,5 76,2 0,39 nepotraviny ,0 88,2 4,22 Průzkum maloobchodní sítě města Brna () list MPR: Počet obyvatel 10768, rozloha 158 ha Dle Průzkumu maloobchodní sítě na území města Brna došlo mezi posledními souhrny na území MPR až ke čtvrtinovému poklesu sortimentu potravin, což odpovídá celkovému trendu úbytku maloobchodních jednotek v centru města NÁVRH MALOOBCHODNÍ SÍTĚ S využitím výsledků Průzkumu maloobchodní sítě bylo vyhodnoceno, jak by umístěním požadované kapacity prodejních ploch v řešeném území byla ovlivněna struktura maloobchodní sítě v rámci jednak zájmového území, tvořeném městskou památkovou rezervací a příslušnou částí Jižního centra, a jednak celého města Brna MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ REZERVACE ROZŠÍŘENÁ O ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ JIŽNÍHO CENTRA Případ 1: Vyhodnocení nárůstu maloobchodních ploch v rámci městské památkové rezervace a zájmového území Jižního centra. K roku jsou k hodnotám městské památkové rezervace připočteny i maloobchodní jednotky obchodních domů Tesco a Vaňkovka. Počet obyvatel (MPR) (k ): Rozloha bilancovaného území (zájmové území) (ha): 203 Tab. A1: Cel ková plocha mal oobchodních jednotek (m2) a koefi ci ent s atura ce + lokalita Aupark změna / lokalita Aupark koeficient saturace koeficient saturace + lokalita Aupark % 7,84 9,16 Předpokládaná výměra maloobchodních prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno m2. Tab. A2: Roz l ož ení plochy mal oobchodních jednotek dle sorti mentu (potra vi ny/nepotravi ny ) (m²) + lokalita Aupark (m²) změna / lokalita Aupark (m²) změna / lokalita Aupark (%) koeficient saturace koeficient saturace +lokalita Aupark potraviny % 1,14 1,30 nepotraviny % 6,70 7,85 Předpokládá se, že potravinový sortiment bude tvořit cca 12% z celkových maloobchodních prodejních ploch. Díky nabídce potravinového sortimentu v lokalitě Aupark může dojít k pozitivnímu navýšení koeficientu saturace sortimentu potravin v zájmovém území. Případ 2: Vyhodnocení nárůstu maloobchodních ploch v rámci Městské památkové rezervace a zájmového území Jižního centra. K roku jsou k hodnotám městské památkové rezervace připočteny i maloobchodní jednotky obchodních domů Tesco a Vaňkovka. Předpokládané hodnoty ploch maloobchodních jednotek zájmového území Jižního centra jsou vypočteny z indexů podlažních ploch dle platného ÚPmB. Strana 12 Arch.Design, s.r.o.

13 ÚS LOKALITA AUPARK BRNO B TEXTOVÁ ČÁST Rozvoj ploch maloobchodu (m2): * Počet obyvatel (MPR) (k ): Nárůst obyvatel: 3 500* Počet obyvatel pro výpočet koeficient saturace: Tab. A3: Cel ková plocha mal oobchodních jednotek (m2) a koefi ci ent s atura ce + lokalita Aupark + Jižní centrum změna + lokalita Aupark + Jižní centrum *Předpokládané hodnoty rozvoje zájmového území jižního centra (bez lokality Aupark). koeficient saturace koeficient saturace + lokalita Aupark + Jižní centrum % 5,91 11,02 Předpokládaná výměra maloobchodních prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno m2. Objem plánovaných nových prodejních ploch v zájmovém území Jižního centra, tedy v bezprostředním zázemí stávajícího městského jádra činí téměř 60tis. m 2. Půjde o plošně koncentrovaný přírůstek vytvářející maloobchodní koncentraci nadměstského významu, jež může pro stávající jádro znamenat příležitost i ohrožení. V případě uspokojivého urbanistického propojení Jižního centra na stávající historické jádro lze uvažovat o možných pozitivních dopadech. Rozšířené městské centrum by se stalo konkurenceschopným vůči okrajovým nákupním centrům a patrně by se vyprofilovalo jako kvalitativně odlišný typ nákupního prostředí. V takovémto případě by se jednalo o nákupní lokalitu v docházkové vzdálenosti od primární nákupní koncentrace. Lze rovněž uvažovat o určité interní dělbě práce a vzájemné funkční doplňkovosti v rámci takto rozšířeného centra, tj. o aktivaci spíše kulturně spotřebních aktivit v historickém jádru a převážně nákupně - spotřebních funkcí v prostoru Jižního centra. Urbanistické oddělení Jižního centra od historického jádra a zaměření sortimentu maloobchodních prodejen na mobilního zákazníka může způsobit příliš ostré rozhraní mezi atraktivitou Jižního centra a středu města v neprospěch současného jádra. Kompromisním řešením patrně musí být zajištění komfortní dostupnosti hromadnou dopravou a vyřešení bezproblémové pěší prostupnosti daného území BRNO Případ 1: Vyhodnocení nárůstu maloobchodních ploch v rámci celého území města Brna. Rozloha bilancovaného území (ha): Počet obyvatel města Brna: (k ) Tab. C1: Cel ková plocha mal oobchodních jednotek (m2) a koefi ci ent s atura ce + lokalita Aupark změna + lokalita Aupark koeficient saturace koeficient saturace + lokalita Aupark % 1,78 1,82 Předpokládaná výměra maloobchodních prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno m2. Případ 2: Vyhodnocení nárůstu maloobchodních ploch v rámci celého území města Brna. Počet obyvatel města Brna: (k ) Tab. C2: Cel ková plocha mal oobchodních jednotek (m2) a koefi ci ent s atura ce + lokalita Aupark změna + lokalita Aupark koeficient saturace koeficient saturace + lokalita Aupark % 1,78 1,82 Předpokládaná výměra maloobchodních prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno m2. Arch.Design, s.r.o. Strana 13

14 TEXTOVÁ ČÁST B ÚS LOKALITA AUPARK BRNO Případ 3: Vyhodnocení nárůstu maloobchodních ploch v rámci celého území města Brna. Důležitým momentem je rovněž pravděpodobné zvyšování denně přítomného obyvatelstva v Brně. V souvislosti s prostorovou reorganizací ekonomických vztahů lze předpokládat, že rozsah, demografická velikost a komplexita vnitřních funkčních a dopravních vztahů širšího metropolitního areálu se budou zvyšovat. Počet obyvatel města Brna: (k ) Denně navíc přítomných obyvatel: (zdroj: Průzkum maloobchodní sítě města Brna ) Počet obyvatel pro výpočet koeficient saturace: Tab. C3: Cel ková plocha mal oobchodních jednotek (m2) a koefi ci ent s atura ce + lokalita Aupark změna + lokalita Aupark koeficient saturace koeficient saturace + lokalita Aupark % 1,27 1,29 Předpokládaná výměra maloobchodních prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno m2. Význam Brna jako maloobchodního centra podstatně přesahuje regionální úroveň, zejména v oblasti specializovaného sortimentu zasahuje dojížďkový region i vzdálenější okresy a Slovensko. V souvislosti s takto nastíněným vývojem lze předpokládat, že poroste význam dopravně exponovaných maloobchodních lokalit. Pomineme-li nyní periferní nákupní centra, nové prodejní plochy v prostoru dopravního uzlu Jižního centra budou významně nadměstského významu, využívány ve zvýšené míře spotřebiteli žijícími v pracovním spádovém regionu Brna ZÁVĚRY POSOUZENÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA MALOOBCHODNÍ SÍTĚ Vzhledem k poloze lokality Aupark nelze aplikovat limitní hodnotu koeficientu vybavenosti obchodními plochami v přirozené spádové oblasti dle metodiky OÚPR koeficient saturace 1,0 m2/obyvatele. Nabídka maloobchodních ploch v lokalitě Aupark, ačkoliv navyšuje požadovaný koeficient saturace, je svou polohou v místě přirozeného rozvoje města a s budoucím komfortním dopravním spojením s centry ostatních evropských regiónů přípustná. Je žádoucí, aby lokalita Aupark vhodně doplnila a rozšířila historické jádro města Brna o funkční využití, které již nelze umístit do prostorově i architektonicky stabilizovaného území městské památkové rezervace. V souladu s Průzkumem maloobchodní sítě na území města Brna doporučujeme v zájmové lokalitě Aupark doplnit maloplošné výměry v sortimentu potravin (prodejny do velikosti 400 m 2 ) tak, aby došlo k navýšení koeficientu saturace potravin. Dostupnost potravinového sortimentu může napomoci k utlumení depopulačních tendencí, které postihují jádrové město, a posílení návštěvnosti budoucího rozšířeného městského centra především imobilními zákazníky. Dalším pozitivem může být nabídka specializovaného sortimentu zboží a služeb v rámci řešené lokality, které by mohli přitáhnout pěší zákazníky z jádra města za předpokladu vzájemného komfortního propojení i městskou hromadnou dopravou. Strana 14 Arch.Design, s.r.o.

15 ÚS LOKALITA AUPARK BRNO B TEXTOVÁ ČÁST 4. POSOUZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ Z HLEDISKA DOPRAVY Řešená lokalita Aupark se nachází jižně od ulice Opuštěná vedle ÚAN Zvonařka. Napojení lokality je možné jednak z ulice Opuštěné a následné napojení na okolní komunikační síť může být zajištěno prostřednictvím křižovatky Trnitá x Opuštěná. Zájmové území z hlediska stávající dopravy tvoří světelně řízené křižovatky Uhelná x Opuštěná, Opuštěná x Trnitá a Plotní x Zvonařka STÁVAJÍCÍ STAV DOPRAVY Při realizaci staveb v předmětné lokalitě za stávajícího stavu komunikační sítě v jejím okolí se rozumí, že nebude dokončena přestavba nového železničního uzlu a realizovány stavby městské infrastruktury, se kterými je nutné lokalitu Aupark a stavby v ní zamýšlené koordinovat. Stejně tak zůstává na ulici Trnitou napojen areál ÚAN Zvonařka. Lokalitu je možno pro automobilovou dopravu napojit jednak z ulice Opuštěná, kde je ovšem dle vyjádření Policie ČR možný pouze vjezd do lokality z důvodu blízkosti stávající křižovatky Opuštěná-Trnitá a řadících pruhů před ní. Dále je možno lokalitu napojit na ulici Trnitou a to jak pro vjezd a výjezd, tak pro zásobování nákladními vozidly. Pří výjezdu z lokality na ulici Trnitou bude ve stávajícím uspořádání možné vyjet na obě strany, ovšem z lokality se bude jednat v podstatě výhradně o odbočení vlevo. Z hlediska MHD se v současnosti na ulici Opuštěné nachází obousměrná zastávka autobusů přímo v úrovni lokality Aupark. Ústřední autobusové nádraží na východní straně ulice Trnitá je ve stávajícím stavu dopravy funkční s vjezdem ve stávající poloze. Vzhledem k potřebě koordinace vjezdu do lokality a autobusové zástavky na ulici Opuštěná, je možná její úprava vytvořením standardního zastávkového zálivu tak, aby za ní mohl pokračovat samostatný pruh pro pravé odbočení do lokality. Doprava pro pěší je kromě chodníků v uličních profilech tvořena přechody pro chodce na všech ramenech křižovatky Opuštěná-Trnitá a lávkou přes ulici Opuštěnou v úrovni 1NP z objektu Galerie Vaňkovka k ÚAN Zvonařka POSOUZENÍ DOPRAVNÍHO NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ STAV Dopravně inženýrský výpočet napojení lokality Aupark na ulici Trnitá ve stávajícím stavu uspořádání dopravy vyhodnocuje zájmové křižovatky v území ovlivněné budoucím provozem v lokalitě Aupark následovně. Pro posuzované křižovatky se v závislosti na typu komunikace (silnice) požaduje dosažení minimálních stupňů úrovně kvality dopravy (dále jen UKD), a to u silnic I. třídy stupeň D (Opuštěná a Zvonařka) a místní komunikace stupeň E (Trnitá, Plotní a Uhelná). Na křižovatkách místních komunikací se připouští v kratších časových úsecích dosažení stupně F po dobu nejvíce jedné hodiny. V prvním kroku kapacitních výpočtů bylo provedeno kapacitní posouzení zájmových křižovatek bez vlivu realizace objektu Aupark a to pro nejméně příznivé období v odpolední špičkové hodině běžného pracovního dne v čase 16:30-17:30 hodin v roce 2010 (na křižovatce Plotní x Zvonařka pro hladinu intenzit dopravy roku ). Pro výpočet byl uvažovaný objem dopravy dle záměru objektu Aupark tj. v odpolední špičkové hodině běžného pracovního dne 620 cest (tj. 310 příjezdů a 310 odjezdů). Z tohoto objemu je celkem 70% cest nově vyvolaných, zbývajících 30% cest jsou cesty vozidel, které zájmovým územím projíždí již ve stávajícím stavu. Tabulka1 - Vypočtené úrovně kvality dopravy na křižovatce Uhelná x Opuštěná v roce 2010 Křižovatka Uhelná x Opuštěná odpolední špičková hodina 16:30-17:30 v roce 2010 Posuzovaná komunikace bez areálu Aupark s areálem Aupark Hlavní komunikace (Opuštěná) C C Vedlejší komunikace (Uhelná) C C Arch.Design, s.r.o. Strana 15

16 TEXTOVÁ ČÁST B ÚS LOKALITA AUPARK BRNO Křižovatka Uhelná x Opuštěná vyhoví ve všech stavech požadovaným stupňům UKD pro období odpolední špičkové hodiny v čase 16:30-17:30 hodin v roce Ve stavu s/bez areálu Aupark je na hlavní i vedlejší komunikaci křižovatky dosažena UKD na stupni C. Tabulka 2 - Vypočtené úrovně kvality dopravy na křižovatce Plotní x Zvonařka v roce Posuzovaná komunikace Křižovatka Plotní x Zvonařka odpolední špičková hodina 16:30-17:30 v roce 2010 bez areálu Aupark s areálem Aupark Hlavní komunikace (Zvonařka) B C Vedlejší komunikace (Plotní) E E Křižovatka Plotní x Zvonařka vyhoví ve všech stavech požadovaným stupňům UKD pro období odpolední špičkové hodiny v čase 16:30-17:30 hodin v roce. Ve stavu bez areálu Aupark je na hlavní komunikaci křižovatky dosažena UKD na stupni B a na vedlejší komunikaci na stupni E. Ve stavu s areálem Aupark je na hlavní komunikaci křižovatky dosažena UKD na stupni C a na vedlejší komunikaci na stupni E. Tabulka 3 - Vypočtené úrovně kvality dopravy na křižovatce Opuštěná x Trnitá v roce 2010 Posuzovaná oblast, rameno a dopravní proud Křižovatka Opuštěná x Trnitá Stávající stav odpolední špičková hodina 16:30-17:30 v roce 2010 bez areálu Aupark zrušení přechodu (Zvonařka) úprava SP stávající stav s areálem Aupark zrušení přechodu (Zvonařka) Hlavní komunikace D D D D D D Vedlejší komunikace (bez levého odbočení) C C B C C C Levé odbočení F D E F D E úprava SP Křižovatka Opuštěná x Trnitá kapacitně nevyhoví pří stávající organizaci dopravy požadovaným stupňům UKD pouze pro levý oblouk (z ulice Trnité na ulici Zvonařka) v období odpolední špičkové hodiny v čase 16:30-17:30 hodin v roce Z tohoto důvodu byly na této křižovatce hledány takové úpravy stávající organizace dopravy, aby křižovatka vyhověla požadovaným stupňům UKD i po realizaci areálu Aupark. Strana 16 Arch.Design, s.r.o.

17 ÚS LOKALITA AUPARK BRNO B TEXTOVÁ ČÁST Úpravy v podobě změn v organizaci dopravy na křižovatce Opuštěná x Trnitá, tak aby křižovatka vyhověla požadovaným stupňům UKD, jsou navrženy ve dvou variantách: Zrušení stávajícího úrovňového přechodu pro chodce na východním rameni (ulice Zvonařka). Přerozdělení délek zelených v jednotlivých fázích v rámci signálního plánu (změna původních délek fází v hlavním směru maximálně o 2 s) z důvodu zajištění stávající koordinace. Tyto dvě varianty úprav byly podrobeny mikroskopickému modelování dopravy, které prokázalo funkčnost nově navržených úprav organizace dopravy v podobě zrušení přechodu a mírné úpravy délky jednotlivých fází, které povedou k odstranění kapacitních problémů vzniklé při stávající organizaci dopravy v zájmovém území. Na základě výsledků kapacitních výpočtů křižovatek v zájmovém území při stávající organizaci dopravy (křižovatka Uhelná x Opuštěná a Plotní x Zvonařka) nebo po realizaci některé z nově navržené organizace dopravy (křižovatka Opuštěná x Trnitá) můžeme konstatovat, že všechny posuzované křižovatky kapacitně vyhoví požadovaným stupňům UKD na hlavní i vedlejší komunikaci a to i včetně uvažovaného přitížení dopravy z lokality Aupark CÍLOVÝ STAV DOPRAVY V cílovém stavu je řešené území přístupné z ulice Opuštěná, Trnitá a nová Rosická. Hlavním prvkem nového dopravního systému je Bulvár spojující předprostor nového železničního nádraží s prostorem pod katedrálou Petrov. Novou ulicí Rosickou se prostor ohýbá podél železničního tělesa, přechází řeku Svratku a u křižovatky u M-Paláce se napojuje na ulici Heršpickou. Aby celé rozvojové území jižního centra nebylo narušeno průjezdnou dopravou z tzv. malého městského okruhu v ulici Opuštěná, je komunikace zapuštěná pod těleso Bulváru a doplněná oboustrannými kolektory pro obsluhu přilehlého území. Bulvár je hlavní obslužnou komunikaci města, na níž se vyskytují všechny druhy dopravy IAD, MHD, pěší i cyklisté. Bulvár je navržen podle vzoru evropských měst jako živý uliční profil s bohatě dimenzovanými prostory pro pěší, pouliční tramvají, součastně umožňující cílovou automobilovou dopravu. Napojení lokality Aupark na automobilovou dopravu vychází z cílového stavu dopravy, která je řešena dokumentací přestavby ŽUB - městská infrastruktura. Lokalita Aupark bude v cílovém stavu obklopena komunikační sítí, ale pro příjezd vozidel bude možno využít stále jen ulice Opuštěná a Trnitá. V Bulváru bude IAD včetně podélných parkovacích stání a možnosti napojení lokality na obslužnou dopravu. Nová ulice Rosická bude v úseku podél řešené lokality pouze pro provoz městské hromadné dopravy se zastávkami tramvaje a autobusů. V případě napojení na ulici Opuštěnou bude možné pří výjezdu odbočit pouze vpravo, protože lokalita bude napojena na jednosměrnou větev (kolektor) křižovatky Opuštěná x Bulvár. V ulici Trnitá bude nutné z důvodů plánovaného vyznačení odbočovacích pruhů i zde omezit výjezd pouze na odbočení vpravo, tzn. Směrem k nové ulici Rosické. Napojení zásobovacího dvora na ulici Trnitou zůstává ve stejné poloze. Arch.Design, s.r.o. Strana 17

18 TEXTOVÁ ČÁST B ÚS LOKALITA AUPARK BRNO Protože jak toto zásobování, tak i vozidla vjíždějící a vyjíždějící z lokality, navýší intenzitu dopravy na ulici Trnité, jsou navrženy stavební úpravy i na ulici Zvonařka. Jedná se o úpravy středního dělicího ostrůvku a rozšíření komunikace na stranu autobusového nádraží. Cílem těchto úprav bude maximální možné prodloužení levého odbočovacího pruhu ve směru od ulice Plotní. S ohledem na poměrně krátkou vzdálenost mezi křižovatkami Zvonařka x Trnitá a Zvonařka x Plotní se jako reálná jeví délka max. 50m (rozumí se plná šířka odbočovacího pruhu bez nájezdového klínu). Z hlediska obsluhy MHD je hlavním prostředkem přestavěného jižního centra tramvaj. Od přestupních uzlů na okraji historického jádra jsou tramvajové tratě vedeny ve dvou větvích ulici Plotní směrem do Komárova a bulvárem směrem k ulici Vodařská. S pomocí tohoto uspořádání dopravy se nabízí větší variabilita v území, zejména jeho lepší dopravní obsluha a zároveň vzniká i hlavní přednádraží prostor sloužící jako hlavní dopravní spojka v území. Autobusové linky projíždějí Bulvárem a novou ulicí Rosickou. Návrh dopravní infrastruktury z dlouhodobého hlediska počítá s realizací Severojižního kolejového diametru jako nadřazeného sytému hromadné dopravy, ale celý systém je postaven tak, aby obsluha nádraží městskou hromadnou dopravou byla zajištěná běžnými prostředky pouliční tramvají a doplňkovou hromadnou nekolejovou dopravou. Po realizaci městské infrastruktury se z Bulváru stane hlavní pěší tah území jižního centra spojující centrum města Brna přes ulici Nádražní a nové náměstí pod Petrovem s předprostorem nového nádraží. Bulvárem bude procházet i nová cyklostezka, která v nové Rosické ulici naváže na jednu z hlavních městských cyklotras tzv. Jižní centrální. Řešená lokalita leží a je novým vstupem pro hlavní pěší trasu směřující k centru města od přesunutého nádraží až k ulici Josefské, jdoucí přes stávající ÚAN Zvonařka, nákupní centrum Vaňkovka, obchodní dům Tesco, pod stávajícím železničním tělesem a podchodem v ulici Nádražní. V cílovém stavu nejsou v ulici Trnitá uvažovány přechody pro chodce přes ulici Opuštěná POSOUZENÍ DOPRAVNÍHO NAPOJENÍ CÍLOVÝ STAV Celé rozvojové území jižního centra bylo podrobeno Modely dopravních intenzit IAD pro rok Cílem této studie bylo vypracování modelů IAD pro napojení všech návrhových funkčních ploch v oblasti Jižního centra města Brna. K roku 2030 se předpokládá úplné zprovoznění komunikací městské infrastruktury v souvislosti se stavbou ŽUB. Umístění jednotlivých ploch a jejich napojení na komunikační síť bylo do modelu IAD vloženo dle předlohy OÚPR MMB v souladu s řešením dopravy dle zakázky Regulace centrálního území dotčeného přestavbou ŽUB. Další již konkrétní rozvojové záměry v území byly do tohoto modelu vloženy s parametry převzatými z dokumentací k nim existujícím. Byly zpracovány celkem 4 varianty modelů intenzit IAD: Základní model IAD s maximální komunikační sítí k roku 2030 (dokončený VMO, všesměrná křižovatky Opuštěná Uhelná2) bez napojení ploch. Model IAD s maximální komunikační sítí k roku 2030 (dokončený VMO, všesměrná křižovatka Opuštěná Uhelná2) varianta A. Model IAD s komunikační sítí k roku 2030, ale s omezením dopravních pohybů v kříž. Opuštěná Uhelná (dokončený VMO) varianta B. Model IAD s komunikační sítí k roku 2030, ale s omezením dopravních pohybů v kříž. Opuštěná Uhelná, u VMO není zprovozněn úsek VMO tunel Červený kopec a v úseku VMO jih je zprovozněn pouze úsek Heršpická Kšírova jedním jízdním pruhem v každém směru varianta C. Základní model IAD pro rok 2030 prezentuje intenzity dopravy pro stav, kdy jsou dokončeny dopravní stavby VMO dle ÚPmB a také komunikace dopravní infrastruktury ŽUB. V tomto modelu nejsou zapojeny nově vznikající funkční plochy oblasti. Tento model prezentuje intenzity bez vlivu těchto ploch a sloužil pro sestavení rozdílových pentlogramů pro následující varianty modelů IAD, kdy budou zapojeny plochy a variantně se měnila komunikační síť města. Model IAD varianty A vychází z předchozího modelu a jsou zde zapojeny hodnoty intenzit dopravy od požadovaných funkčních ploch. Z rozdílového pentlogramu jsou patrny změny v intenzitách dopravy na komunikační síti jako v oblastech Jižního centra, tak i v širším území. Model IAD varianty B vychází z modelu IAD pro variantu A. V tomto modelu je však provedena úprava na komunikační síti a to odstraněním komunikace Uhelná2 v úseku od ul. Opuštěné k ul. Úzké a křiž. Opuštěná Uhelná 2 bude realizována pouze na pravé odbočení. Rozdílový pentlogram byl sestavený ve vztahu k modelu IAD pro variantu A. Model IAD varianty C vychází z modelu IAD pro variantu B. Současně v tomto modelu není v provozu celý VMO města Brna. U VMO není zprovozněn úsek VMO tunel Červený kopec a v úseku VMO jih je zprovozněn pouze úsek Heršpická Kšírova jedním jízdním pruhem v každém směru jízdy. Rozdílový pentlogram byl sestavený ve vztahu k modelu pro variantu B a také pro základní model IAD roku Model intenzit varianty A prokázal možnost zatížení území návrhových funkčních ploch v souladu s ÚPmB a kompletní dostavbou komunikační sítě města Brna, především VMO. V tomto případě by nemělo docházet ke kapacitním problémům na komunikační síti. Strana 18 Arch.Design, s.r.o.

19 ÚS LOKALITA AUPARK BRNO B TEXTOVÁ ČÁST Navýšení intenzit dopravy varianty B je způsobeno především úpravou křižovatky Opuštěná Uhelná, kde je umožněno pouze pravé odbočení. Možnost připojení na ul. Opuštěnou je možné pouze jedním všesměrným připojením Bulváru. V tomto případě by mohlo docházet k občasným kapacitním problémům v oblasti křižovatky Bulvár Opuštěná. V modelu intenzit varianty C, kdy v případě nerealizace dopravních staveb a naplnění návrhových funkčních ploch v oblasti Jižního centra, dochází ke značnému navýšení a přetížení komunikací. Problematickou se v tomto případě jeví oblast křižovatky Bulvár Opuštěná. Vzhledem k tomu, že v cílovém stavu bude lokalita Aupark napojená na kolektor v ulici Opuštěná a ulici Trnitou, navíc pouze na pravá odbočení, nepředpokládá se zásadní vliv provozu lokality na celkovou dopravní situaci v posuzovaném území Jižního centra VYHODNOCENÍ POTŘEBY PARKOVACÍCH STÁNÍ Odstavné a parkovací plochy v rámci řešené lokality musí vycházet z jejího funkčního využití. Minimální počet parkovacích stání pro maloobchodní čisté prodejní plochy při předpokladu m 2 vychází z následujícího výpočtu, který počítá s dobrou kvalitou obsluhy lokality MHD. V současnosti se v ulici Opuštěná na severozápadním okraji řešené lokality nachází oboustranná autobusová zastávka. Ve směru Zvonařka jsou to linky č. 40, 44, 47, 48, 49, 63. Ve směru Uhelná je to linka č. 84. V cílovém stavu se budou v nové ulici Rosická nacházet zastávky autobusů i tramvají, takže dostupnost MHD bude velmi dobrá. Čistá obchodní plocha (m²): Počet účelových jednotek na jedno stání: 20 Neredukovaný počet parkovacích stání P o : 712 Součinitel vlivu stupně automobilizace (Brno) (ka): 1,25 Součinitel redukce počtů stání (kp) (skupina 3B): 0,6 Stupeň úrovně dostupnosti MHD: 3 dobrá kvalita Potřebný počet parkovacích stání pro čisté maloobchodní prodejní plochy: 534 Výpočet proveden dle ČSN ZÁVĚRY POSOUZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ Z HLEDISKA DOPRAVY PODMÍNKY PRO STÁVAJÍCÍ STAV ŘEŠENÍ DOPRAVY Do řešené lokality lze umístit celkem uvažovaných m 2 maloobchodních prodejních ploch za předpokladu splnění následujících podmínek stávajícího uspořádání dopravy: V lokalitě je nutné mít vyhrazeno minimálně 534 parkovacích stání určených pro maloobchodní prodejní plochy. Celková intenzita dopravy z lokality nebude negativně ovlivňovat provoz v zájmových křižovatkách Uhelná x Opuštěná, Opuštěná x Trnitá, Plotní x Zvonařka. Nebude negativně ovlivněn provoz dopravy z ÚAN Zvonařka. Do dopravního řešení lokality bude zapracována stávající autobusová zastávka v ulici Opuštěná tak, aby bylo zajištěno její plnohodnotné fungování do realizace městské infrastruktury. V rámci stávající křižovatky Opuštěná-Trnitá je nutno realizovat taková opatření, která umožní dosáhnout požadovaného stupně úrovně kvality dopravy PODMÍNKY PRO CÍLOVÝ STAV ŘEŠENÍ DOPRAVY Do řešené lokality lze umístit celkem uvažovaných m 2 maloobchodních prodejních ploch za předpokladu splnění následujících podmínek cílového uspořádání dopravy: V lokalitě je nutné mít vyhrazeno minimálně 534 parkovacích stání určených pro maloobchodní prodejní plochy. Pro cílový stav dopravy je nutno dodržet prověřený nárůst intenzity pro příjezd a odjezd vozidel v rámci posuzované lokality. Arch.Design, s.r.o. Strana 19

20 TEXTOVÁ ČÁST B ÚS LOKALITA AUPARK BRNO 5. POSOUZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ Z HLEDISKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Koncem roku 2004 bylo zahájeno řízení o vyhodnocení koncepce přestavby území dotčeného přestavbou ŽUB z hlediska vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví. Dokumentaci zpracovala firma IVEST projekt NNC, s.r.o. Záměr Polyfunkční centrum Aupark Brno byl podroben zjišťovacímu řízení ve smyslu 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, jelikož u obchodních zařízení o velikosti větší než 3000 m 2 zastavěné plochy je nutné posouzení vlivu na životní prostředí. Zpracoval Ing. Alexandr Mertl v roce Závěr zjišťovacího řízení byl vydán Krajským úřadem Jihomoravského kraje dne pod č.j. JMK 83252/ s tím, že záměr dalšímu posouzení nepodléhá CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ Řešené území se nachází v urbanizovaném prostředí je bezprostředně ovlivněno dopravními, výrobními a obchodními aktivitami, popřípadě v malém rozsahu obytnou funkci. Ekologická stabilita území je celkově velmi nízká. V dotčeném území se nevyskytují žádná zvláště chráněná území nebo lokality soustavy Natura 2000, ani není dotčené území součástí žádného zvláště chráněného území. Významné prvky jsou omezeny na nivy vodotečí, významné terénní tvary a plochy urbánní zeleně. Územní systém ekologické stability je málo funkční. Území je poměrně řídce osídleno vzhledem k převážné dopravní a průmyslové funkci. V dotčeném území byly zjištěny staré zátěže horninového a půdního prostředí, vzniklé předchozím užíváním. Nejvýznamnější výskyt znečištění lze lokalizovat do drážních staveb, případně může migrovat s podzemní vodou do okolí. Mimo drážní stavby bylo v území zjištěno zejména znečištění ropnými látkami v průmyslových, skladových areálech a čerpacích stanicích (na ulici Opuštěné, areál ČSAD na Rosické ulici). Zátěže překračující stanovené limity jsou postupně likvidovány. Území je průběžně monitorováno. Průměrná nadmořská výška zájmového území je cca 200 m n.m. Hladina podzemní vody vázána na údolní nivu se nachází převážně v hloubkách 2 až 3,5 m pod terénem. Území městské části Brno - střed patří (dle sdělení č. 4 MŽP, Věstník 3/2007) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Řešenou lokalitou neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad. V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje. Území se nachází mimo chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Řešená oblast se částečně nachází v pasivní zóně zátopového území. Plocha výstavby záměru se nachází v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Brno. V širším území je připravována řada staveb v rámci urbanizace tzv. jižního centra města Brna a jeho okolí. Řada významných obchodních a administrativně-správních areálů je provozována, či se připravuje podél ulice Heršpické. Koncepčně je připravována přestavba železničního uzlu Brno spojená s celkovou urbanizací a revitalizací doposud zanedbaných ploch. Vlivy všech záměrů v území budou vzájemně interferovat. Dle platného územního plánu je oblast jižní části centra určena k zastavění administrativními, kancelářským a bytovými budovami a objekty sloužícími pro občanskou vybavenost včetně obchodu a služeb v blokovém schématu městského charakteru MOŽNÉ VLIVY ZÁSTAVBY V ŘEŠENÉ LOKALITĚ NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ Dle již zpracovaných dokumentací EIA vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit jako nízké až střední. Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) budou celkově málo významné a nepovedou ke znečišťování nebo poškozování životního prostředí VLIVY NA OBYVATELSTVO A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ Očekává se nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů nebo rizik, která by mohla vznikat v rámci využívání řešené lokality. Záměr nemá vliv na žádné rekreační plochy nebo aktivity. Naopak dojde ke kultivaci městského prostředí s možností krátkodobých mimopracovních aktivit. Nelze očekávat významné sociální nebo ekonomické dopady v důsledku provozu výstavby. Přímé Strana 20 Arch.Design, s.r.o.

21 ÚS LOKALITA AUPARK BRNO B TEXTOVÁ ČÁST sociální a ekonomické dopady stavby lze spatřovat v pokračování zahájené přestavby celého jižního centra města Brna a lze je hodnotit jako pozitivní. Významné ekonomické dopady realizace záměru pro obec a obyvatelstvo nejsou očekávány VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA Vliv na kvalitu ovzduší bude spočívat v ovlivnění emisemi vznikajícími při vytápění staveb a při provozu spalovacích motorů vozidel zajíždějících do lokality. Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nízké, rozsahem lokální. Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území není předpokládáno VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI, DALŠÍ FYZIKÁLNÍ A BIOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY Vliv technických zařízení budov na chráněný venkovní prostor se očekává podlimitní, problematika hluku je za současných technologických možností řešitelná. Vliv vyvolané dopravy v řešeném území na hlukovou situaci v okolí je akusticky nevýznamný. U cílové dopravy se nepředpokládá překročení cca vozidel za den (převážně v denní době, pouze zlomek v noční době), to je při celkové intenzitě dopravy na ulici Opuštěné v úrovni cca vozidel za den (z toho cca těžkých) nevýznamný počet VLIVY NA POVRCHOVOU A PODZEMNÍ VODU Výstavbou v řešené lokalitě se neočekává významné ovlivnění povrchových vod ani hydrologických charakteristik území. S ohledem na absenci přímých výstupů do vodních toků nelze očekávat v souvislosti s provozem přímé vlivy na kvalitu povrchových vod. Vzhledem k vysoké hladině podzemní vody lze očekávat významný vliv uvažované zástavby v lokalitě na změny hydrogeologických poměrů v jejím okolí, pokud bude uvažováno se dvěma podzemními podlažími. Uvažovaná zástavba v řešené lokalitě nebude mít vliv na aktivní zónu záplavového území Q100. Nejsou předpokládány významné vlivy na kvalitu podzemních vod. Jejich stávající kvalita je však v současnosti v místě stavby zhoršena důsledkem doznívající kontaminace starých ekologických zátěží VLIVY NA PŮDU Zemědělská půda v řešené lokalitě je zařazena do I. třídy ochrany. S ohledem na charakter zájmového území hodnotit zábor ZPF jako akceptovatelný. Vlivy na půdu z hlediska záboru jsou hodnoceny jako málo významné a lokální. Lokalita nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkce lesa. Vliv na kvalitu půdy na okolních pozemcích lze hodnotit jako bezvýznamný. Záměry nebudou zdrojem nebezpečných a rizikových látek, ani jiným způsobem neovlivní stávající kvalitu půdy v dotčeném území VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE Kvalita horninového prostředí nebude za běžného provozu ovlivněna. Provoz nepředstavuje významné riziko pro kvalitu půdy a horninového prostředí v případě mimořádného stavu. Jiné přírodní zdroje nebudou výstavbou ani provozem záměru narušeny. Poškození a ztrátu geologických či paleontologických památek nelze předpokládat VLIVY NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY V lokalitě nedojde k zásahu do prvků územního systému ekologické stability. Využití lokality nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nebude rovněž dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek. Nebudou ovlivněna žádné zvláště chráněné území ani nemá vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (Natura 2000) VLIVY NA KRAJINU Vzhledem k poloze řešené lokality lze dopad realizace záměru na krajinu označit jako zanedbatelný. Arch.Design, s.r.o. Strana 21

22 TEXTOVÁ ČÁST B ÚS LOKALITA AUPARK BRNO VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY Záměrem nebude dotčen hmotný majetek mimo stavby určené k asanaci na území výstavby. V území nejsou známy žádné architektonické a historické památky, které by mohli být ovlivněny. Při respektování ochranných podmínek a ustanovených omezení se nepředpokládá negativní ovlivnění městské památkové rezervace a jejího ochranného pásma VLIVY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU Při celkové intenzitě dopravy na ulici Opuštěné v úrovni cca vozidel za den (z toho cca těžkých) je možno brát záměry v lokalitě Aupark z hlediska přitížení komunikační sítě dotčeného území jako celkově málo významné. Záměry respektují dopravní rozvojové záměry v území, předpokládají realizaci staveb městské infrastruktury i nového nádraží. Záměry neomezují ostatní komunikace v území ani pěší nebo cyklistické trasy. Vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány. Nedochází k rozvoji ani k omezení stávající infrastruktury, infrastrukturní sítě budou pouze přizpůsobeny respektive využity pro lokalitu JINÉ EKOLOGICKÉ VLIVY Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané CELKOVÉ HODNOCENÍ Prověřované využití lokality lze označit pro dané území za únosné a přijatelné. Celková ekologická zátěž území nepřekročí únosnou mez za předpokladu splnění opatření pro jejich předcházení. Využití území nevyvolává žádné zásadní střety zájmů z hlediska územního plánování. Souhrnně lze záměry v území hodnotit jako akceptovatelné. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit jako nízkou až střední, bez zásadních a významných negativních dopadů. Prověřované využití lokality lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí považovat za přijatelný způsob využití území OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO KOMPENZACI NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec jsou doporučena následující opatření: V navazující přípravě záměru zohlednit skutečnost, že řešená oblast se částečně nachází v pasivní zóně zátopového území, takže do doby vybudování protipovodňových opatření je nutno řešit v posuzované lokalitě stavby s ochranou proti povodni. V navazující přípravě území vypracovat numerický model proudění podzemních vod zohledňující vliv zapuštěné komunikace Opuštěná spolu s výstavbou v řešené lokalitě na režim hladin podzemní vody, na jehož základě bude stanoven rozsah ovlivnění úrovně hladiny podzemní vody a změny hydrogeologických charakteristik v zájmovém území. Výsledky tohoto modelu zohlednit v rámci technického řešení záměru i okolních staveb. Ve stupni projektové dokumentace navrhnout efektivní drenážní systém, který zajistí, aby výsledná průtočnost kvartérního kolektoru zůstala zachována. Tím bude eliminováno vzdutí hladiny podzemní vody, které může být vyvoláno založením objektu až do podložních jílů. Podkladem pro návrh systému bude hydrodynamický model popisující výchozí stav, míru vzdují bez realizace drenážního systému a stav po jeho realizaci, a to za různých hydrologických stavů. Instalovaná technologická zařízení v rámci řešené lokality budou splňovat obecné požadavky z hlediska emise hluku; zařízení umístěná ve venkovním prostoru (na střeše objektu) budou vybavena protihlukovými opatřeními tak, aby akustické imise na hranici areálu nepřekročily nejvyšší přípustné hygienické limity. V případě pozitivního archeologického nálezu bude umožněn záchranný archeologický průzkum. Strana 22 Arch.Design, s.r.o.

23 ÚS LOKALITA AUPARK BRNO B TEXTOVÁ ČÁST 6. PŘÍLOHY Tabulková část. Arch.Design, s.r.o. Strana 23

24 PŘÍLOHA A B ÚS LOKALITA AUPARK BRNO Bilancované území: A MPR rozšířená o zájmové území Jižního centra Podklad: Průzkum maloobchodní sítě na území města Brna Případ 1: Počet obyvatel v bilancovaném území: (k ) Rozloha bilancovaného území (ha): 203 Tab. A1 : Celková plocha maloobchodních jednotek (m2) a koeficient saturace koef. změna + koef. saturace / lokalita Aupark lokalita saturace + Aupark lokalita % Aupark % 7,84 9,16 Předpokládaná výměra maloobchodních prodejních ploch v lokalitě AUPARK Brno m2. Tab. A2: Rozložení plochy maloobchodních jednotek dle sortimentu (potrav./nepotrav.) + změna změna koef. lokalita / / saturace (m²) Aupark lokalita lokalita (m²) Aupark (m²) Aupark (%) koef. saturace +lokalita Aupark potraviny % 1,14 1,30 nepotraviny % 6,70 7,86 Předpokládá se, že potravinový sortiment bude tvořit cca 12% z celkových maloobchodních prodejních ploch. Případ 2: Rozvoj ploch maloobchodu (m2): * Počet obyvatel v bilancovaném území: Nárůst obyvatel v Jižním centru: * Počet obyvatel pro výpočet koef.saturace: *Předpokládané hodnoty rozvoje zájmového území jižního centra (bez lokality Aupark) Tab. A3: Celková plocha maloobchodních jednotek (m2) a koeficient saturace + lokalita Aupark + Jižní centrum změna + lokalita Aupark + jižní centru koef. saturace koef. saturace + lokalita Aupark + jižní centrum % % 5,91 11,02 Předpokládaná výměra maloobchodních prodejních ploch v lokalitě AUPARK Brno m Arch.Design, s.r.o.

25 PŘÍLOHA B B ÚS LOKALITA AUPARK BRNO Bilancované území: B Městská část Brno - střed Podklad: Průzkum maloobchodní sítě na území města Brna Případ 1: Počet obyvatel v bilancovaném území: (k ) Rozloha bilancovaného území (ha): Tab. B1: Celková plocha maloobchodních jednotek (m2) a koeficient saturace změna koef. koef. saturace + / + lokalita saturace + lokalita Aupark lokalita Aupark Aupark % % 3,23 3,44 Předpokládaná výměra maloobchodních prodejních ploch v lokalitě AUPARK Brno m2. Případ 2: Rozvoj ploch maloobchodu (m2): * Počet obyvatel v bilancovaném území: Nárůst obyvatel v Jižním centru: * Počet obyvatel pro výpočet koef.saturace: *Předpokládané hodnoty rozvoje zájmového území jižního centra (bez lokality Aupark) Tab. B2: Celková plocha maloobchodních jednotek (m2) a koeficient saturace + lokalita Aupark + Jižní centrum změna + lokalita Aupark + jižní centru koef. saturace koef. saturace + lokalita Aupark + Jižní centrum % % 3,07 4,10 Předpokládaná výměra maloobchodních prodejních ploch v lokalitě AUPARK Brno m Arch.Design, s.r.o.

26 PŘÍLOHA C B ÚS LOKALITA AUPARK BRNO Bilancované území: C Brno Podklad: Průzkum maloobchodní sítě na území města Brna Rozloha bilancovaného území (ha): Případ 1: Počet obyvatel města Brna: (k ) Tab. C1 : Celková plocha maloobchodních jednotek (m2) a koeficient saturace koef. saturace + změna + lokalita koef. + lokalita Aupark saturace lokalita Aupark Aupark % % 1,78 1,82 Předpokládaná výměra maloobchodních prodejních ploch v lokalitě AUPARK Brno m2. Případ 2: Počet obyvatel města Brna: (k ) Tab. C2 : Celková plocha maloobchodních jednotek (m2) a koeficient saturace koef. saturace + změna + lokalita koef. + lokalita Aupark saturace lokalita Aupark Aupark % % 1,78 1,82 Předpokládaná výměra maloobchodních prodejních ploch v lokalitě AUPARK Brno m2. Případ 3: Počet obyvatel města Brna: (k ) Denně navíc přítomných obyvatel: (zdroj: Průzkum maloobchodní sítě Počet obyvatel pro výpočet koef.saturace: města Brna ) Tab. C3: Celková plocha maloobchodních jednotek (m2) a koeficient saturace koef. saturace + lokalita změna + lokalita Aupark koef. saturace + lokalita Aupark Aupark % % 1,27 1,29 Předpokládaná výměra maloobchodních prodejních ploch v lokalitě AUPARK Brno m Arch.Design, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy Centrum pro podporu občanů / Center for Citizens Support Chlumova 17, CZ 130 00 Praha 3 e-mail: cepo@arnika.org ELEKTRONICKOU POŠTOU Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29/34

Více

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu 1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE 1.1 Zadání úkolu Průzkumy a rozbory pro územní plán města Kralupy nad Vltavou byly odevzdány v březnu 1999. Následovalo zpracování, projednání a schválení "Zadání územního plánu města"

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept OBSAH Obsah...1 0. Vymezení řešeného a zastavěného území a pojmů...4 0.1 Vymezení řešeného území...4 0.2 Vymezení zastavěného území...4 0.3 Vymezení pojmů...4 1. Koncepce uspořádání krajiny...9 1.1 Krajina...9

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47 Využití území 2.3 2.3 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Obr. Hustota zastavěné plochy budov 2.3.1 ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Způsob využití území a jeho fungování, je možné popisovat z různých hledisek. Jedním z nich je vyhodnocení

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

Textová část 1/38 1. ÚVOD

Textová část 1/38 1. ÚVOD Textová část 1/38 1. ÚVOD Cílem dokumentu je využít potenciál nezastavěných měst obce pro rozvoj krátkodobé rekreace obyvatel a zvýšit atraktivnost města pro jeho návštěvníky. Takto vymezený cíl metodicky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: srpen 2010 vypracovali: Ing. Markéta Báčová, Ing.

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

návrh územního plánu Dražíč textová část

návrh územního plánu Dražíč textová část příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh územního plánu Dražíč textová část Záznam o účinnosti vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Dražíč datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec Chrást ŽALUDA, projektová kancelář XI/2013 P R O J E K T A N T : Ing. Eduard Žaluda P A R E A U T

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023 RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA Tel: + 420 603 891 284 e-mail: ekoex @post.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 Pokračování hornické činnosti

Více