PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR"

Transkript

1 final brozura Go net:sestava :53 PODPORA STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH PROJEKTOVÝCH CENTER VYSOKÝCH ŠKOL Stránka 1 Grant Office GRANT OFFICE NETWORK CZECH REPUBLIC CZ.1.07/2.4.00/ PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY Asociace pracovníků univerzitní administrativy Antonínská 548/1, Brno tel.: Centrum podpory projektů Vysoké učení technické v Brně Kounicova 67a, Brno tel.: Společnost pro projektové řízení, o.s. Zemědělská 5, Brno tel.:

2 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 2 Vydalo Vysoké učení technické v Brně, Centrum podpory projektů v rámci projektu Grant Office Network Czech Republic CZ.1.07/2.4.00/ Sazba: Gabriela Benešová Tisk: Litera Náklad: 500 ks Centrum podpory projektů VUT v Brně Antonínská 548/1, Brno VUT v Brně, 2013

3 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 3 Grant Office OBSAH Vysoké učení technické v Brně... 5 CPP Centrum podpory projektů... 7 AdMaS Advanced Materials, Structures and Technologies... 9 CEITEC Středoevropský technologický institut CMV Centrum materiálového výzkumu CVVOZE Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie IT4Innovations NETME Centre Centrum nových technologií pro strojírenství SIX Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů INFRASTRUKTURNÍ PROJEKTY Janáčkova akademie múzických umění v Brně Projektová kancelář JAMU Výzkumné centrum JAMU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích CENAKVA Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz Masarykova Univerzita CARLA Centrum podpory humanitních věd CEITEC Středoevropský technologický institut CERIT Research & Education Rozvoj infrastruktury pro výuku a výzkum na FI MU CERIT Scientific Cloud CESEB Centrum experimentální, systematické a ekologické biologie CETOCOEN Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy Technická univerzita v Liberci Oddělení grantové podpory Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Konkurenceschopné strojírenství a Materiálový výzkum Biocar Modifikované nosiče biomasy pro čištění odpadních vod

4 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 4 Grant Office Nano-Bio-Rem Vývoj kombinované technologie nano-bio k sanaci znečištění chrómem Vita Výzkum termální zátěže hornin perspektivy podzemního skladování tepelné energie Aromagen Genetické a fyziologické manipulace s bakteriálními degradéry aromatických polutantů a jejich využití Nametech Development of intensified water treatment concepts by integrating nano- and membrane technologies Magnet Aplikace magnetického pole v biologické dekontaminaci odpadních vod Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem VYCERRO Univerzita Palackého v Olomouci RCPTM Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Centrum polymerních systémů Západočeská univerzita v Plzni Středoevropský technologický institut CENTEM Centrum nových technologií a materiálů Nové technologie pro informační společnost...60 Regionální Inovační Centrum Elektrotechniky...61 Regionální technologický institut

5 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 5 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ CPP Centrum podpory projektů AdMaS Advanced Materials, Structures and Technologies CEITEC Středoevropský technologický institut CMV Centrum materiálového výzkumu CVVOZE Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie IT4Innovations NETME Centre Nové technologie pro strojírenství SIX Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů INFRASTRUKTURNÍ PROJEKTY 5

6 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 6

7 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 7 CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ (CPP) Centrum podpory projektů Vysoké učení technické v Brně Kounicova 67a, Brno tel.:

8 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 8 Tým CPP Zahraniční stáž: návštěva české styčné kanceláře pro výzkum a vývoj (CZELO) v Bruselu Projektové hry v Pavlově Centrum podpory projektů (CPP) na VUT v Brně bylo založeno jako rektorátní útvar, jehož cílem je poskytovat fakultám a součástem VUT v Brně informační, metodickou, ekonomickou a právní podporu pro dotované projekty. CPP mimo jiné projekty realizuje Grant Office Network Czech Republic, v rámci kterého vznikla tato publikace. Projekt a jeho aktuální vývoj a nabídku je možné sledovat na webu I v této síti projektových center vysokých škol ČR usilujeme o hodnoty, vize i poslání, které je pro naše CPP VUT v Brně uvedeno níže. Vize Být kvalitním, spolehlivým, výkonným a maximálně prospěšným poradensko-informačním Centrem podpory projektů. Uspět s co největším počtem projektů podávaných za VUT v Brně. CPP Váš partner pro získání dotací Mise Poskytovat profesionální pomoc při získávání dotací a být oporou řešitelům při zpracování žádostí a samotné realizaci projektu, být zdrojem aktuálních informací o dotačních příležitostech a novinkách v této oblasti Hodnoty Víme, že lidé jsou to nejdůležitější každý problém se dá vyřešit, jestliže existuje tým těch správných lidí a přátel. Jsme tým, který ctí tyto hodnoty: Spolehlivost: Jsme zodpovědní. Naši spolupracovníci se na nás můžou plně spolehnout. Jsme ambiciózní. Naším standardem je poskytovat kvalitní služby. Jsme iniciativní. Vyvoláváme, podporujeme a realizujeme smysluplné změny. Vstřícnost a srozumitelnost: Jsme tým profesionálů. Jsme otevření. Vyžadujeme a dáváme konstruktivní zpětnou vazbu. Jsme produktivní. Necháme se vést zdravým rozumem; děláme věci jednoduše, přehledně a prakticky. Komunikace: Zjišťujeme vaše požadavky, vysvětlujeme alternativy, v průběhu přípravy i realizace projektu a při řešení případných nedorozumění. Rozum: Hledáme neotřelá řešení, přemýšlíme za vás, radíme v tom je hlavní důvod nás kontaktovat Rychlost: Uvědomujeme si, že výstupy dodané se zpožděním jsou k ničemu. Dodržováním tradičních hodnot a profesionality každým dnem naplňujeme vizi. 8

9 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 9 POKROČILÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY, KONSTRUKCE A TECHNOLOGIE AdMaS, Fakulta stavební, VUT v Brně prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. Veveří 331/95, Brno tel.: , fax.:

10 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 10 ADMAS ADVANCED MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNOLOGIES Centrum AdMaS Advanced Materials, Structures and Technologies zásadním způsobem mění a doplňuje infrastrukturu pro vědeckovýzkumnou činnost na fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Centrum je zaměřeno na výzkum, vývoj a aplikace pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií (nejen) v oblasti stavebnictví, ale i pro dopravní systémy a pro oblast infrastruktury měst, obcí a krajiny. Vize projektu: Hlavní vizí je vybudovat komplexní vědecko-výzkumné centrum, které bude nejen provádět vlastní výzkum, ale i integrovat poznatky z jednotlivých dílčích oborů stavebnictví, tedy z výzkumu materiálového, technologického, konstrukčního. Získané poznatky centrum umožní navzájem propojit; teoreticky, ale i experimentálně verifikovat. Cíle projektu: Cílem projektu je znovu obnovit a rozvinout experimentální a výpočtovou platformu v oboru stavebního inženýrství vybudováním a zprovozněním nových laboratoří, jejich vybavením vhodnou experimentální a výpočetní technikou. Dalším cílem je prohloubit spolupráci stavební fakulty s evropskými výzkumnými a univerzitními centry (Německo, Rakousko, atd.), ale také s obdobnými centry v nových členských a kandidátských zemích EU. Mezi hlavní cíle centra patří dále zvýšení úrovně výuky a umožnění zapojení studentů a mladých vědeckých pracovníků do významných národních i mezinárodních projektů v oblasti vědy a výzkumu. Výzkumná činnost centra AdMaS bude rozdělena do dvou výzkumných programů: VP1 Vývoj pokročilých stavebních materiálů, VP2 Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií. V rámci výzkumného programu Vývoj pokročilých stavebních materiálů bude řešena problematika výzkumu a vývoje nových materiálů pro široké využití ve stavebnictví, s cílem dosažení co nejpříznivějšího poměru ceny a kvality hmot. Velký důraz bude kladen na trvanlivost těchto materiálů, tak aby jejich životnost v konstrukcích byla co nejvyšší. Nedílnou součástí je snaha o minimalizaci dopadů na životní prostředí, využitím druhotných a obnovitelných surovin, snižováním energetické náročnosti pro výrobu materiálů, zajištěním jejich recyklovatelnosti atd. Pro vývoj materiálů bude využito moderní zařízení, které zahrnuje vybavení pro sledování všech potřebných vlastností, tj. jak mechanických, tak i tepelně technických atd., včetně přístrojů pro sledování mikrostruktury těchto hmot. Mezi unikátní přístroje zde patří rentgenový tomograf, který umožní sledovat nedestruktivně mikrostrukturu materiálů v 3D zobrazení. V rámci výzkumného programu Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií bude řešena problematika návrhu progresivních stavebních konstrukcí a technologií z hlediska jejich zvýšené spolehlivosti, trvanlivosti a ekonomičnosti během celého životního cyklu. Návrh konstrukcí bude založen na tzv. integrovaném návrhu konstrukce, který zohledňuje nejen materiálové charakteristiky, ale i parametry navrhované konstrukce ve fázi návrhu (včetně zhodnocení podmínek umístění), realizace, provozu, opravy, přestavby (rekonstrukce, modernizace a zesilování) i likvidace objektu. Nedílnou součástí bude i experimentální ověřování nosných konstrukcí a systémů. V oblasti technologií bude cílem výzkumného programu VP2 vytvoření efektivních metod v diagnostice konstrukcí, identifikace a kvantifikace vlivů působících na stavby, návrhu konstrukcí a technologií v oblasti zejména vodního a odpadového hospodářství měst a obcí. Mezi unikátní přístroje zde patří např. zkušební pec na požární zkoušky stavebních konstrukcí či Lidar full wave, který bude využit pro vytváření a pořizování digitálních modelů terénu s širokým využitím v oblasti stavebnictví, vodohospodářství, dopravě, architektuře a geotechnických aplikací. 10

11 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 11 STŘEDOEVROPSKÝ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT CEITEC VUT Středoevropský technologický institut Vysoké učení technické v Brně Technická 3058/10, Brno tel.: ,

12 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 12 CEITEC středoevropský technologický institut je projektem vybudování evropského centra excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií, který společně připravují nejvýznamnější brněnské univerzity a výzkumné instituce za podpory Jihomoravského kraje a města Brna. Jedná se o výstavbu moderních laboratoří s prvotřídním přístrojovým vybavením, technologiemi a zázemím, které zajistí vhodné podmínky pro provádění základního i aplikovaného výzkumu. V rámci centra bude prováděn excelentní výzkum a poskytována pokročilá postgraduální a postdoktorální výuka v oblasti nanotechnologií a mikrotechnologií, strukturní biologie, genomiky a proteomiky s vyústěním do pokročilých materiálů a biomedicíny. Instalované špičkové technologie umožní synergicky studovat objekty živé i neživé přírody na všech v současné době dostupných úrovních složitosti, počínaje jednotlivými atomy, přes molekuly, molekulární uskupení, buňky až po celé organismy. Špičkový projekt na vybudování moderní vědecko-výzkumné infrastruktury - CEITEC - je postaven na vzájemné synergii sedmi výzkumných programů. Vysoké učení technické v Brně zodpovídá za dva, svojí velikostí i odborností velmi významné programy, pro které budou postaveny a vybaveny moderní laboratoře, včetně čistých prostor nejvyšších tříd, v areálu Univerzitního kampusu VUT Pod Palackého vrchem: POKROČILÉ NANOTECHNOLOGIE A MIKROTECHNOLOGIE POKROČILÉ MATERIÁLY Výzkumné cíle projektu CEITEC Objasnění mechanizmů vzniku a šíření závažných onemocnění, nalezení metod jejich prevence, včasné diagnostiky a terapie Využití rostlinných systémů jako obnovitelných zdrojů materiálů a biologicky účinných látek Vývoj pokročilých materiálů a funkčních nanostruktur pro medicínu, energetiku a inovační a komunikační technologie Využití informačních a komunikačních technologií pro biomedicínu Centrální laboratoře V rámci projektu CEITEC je z evropských fondů budována špičková infrastruktura tak, aby bylo vybavení srovnatelné s nejlepšími světovými institucemi. Kalitní a moderní přístrojové vybavení pomůže českým vědcům dostat se se svojí prací a jejími výsledky na úroveň renomovaných výzkumných pracovišť. Základ přístrojového vybavení tvoří deset tzv. Centrálních laboratoří. Jsou zde soustředěna klíčová zařízení uspořádána tak, aby tvořila logické celky a mohla být využívána všemi pracovníky z CEITECu, ale i externími uživateli. Přístupné jsou (budou) za jasně definovaných podmínek uživatelům vysokých škol, vědeckých pracovišť, ale i zájemcům z řad průmyslu. Centrální laboratoře, které zaštiťuje CEITEC VUT: Nanolitografie a příprava nanostruktur Charakterizace nanostruktur Laboratoř strukturní analýzy 12

13 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 13 CENTRUM MATERIÁLOVÉHO VÝZKUMU CMV Centrum materiálového výzkumu Fakulta chemická VUT v Brně ředitel: prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. Tel.:

14 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 14 Výzkumnou náplň projektu tvoří dva výzkumné programy: 1) Anorganické materiály 2) Transportní systémy a senzory Anorganické materiály: cílem je vytvořit instrumentální a vědomostní základnu silikátovému průmyslu (anorganická pojiva, stavební materiály, keramika, žáruvzdorné materiály). Transportní systémy a senzory: příprava a charakterizace vlastností systémů řízeného nebo cíleného transportu biologicky aktivních látek a dále senzorů na bázi organických materiálů a vodičů, využitelných například v diagnostice, medicíně či péči o zdraví obecně. Mezi uživatele mohou patřit firmy farmaceutické, kosmetické, biotechnologické nebo potravinářské, firmy působící v oblasti senzorické a diagnostické techniky nebo v environmentálních a agrochemických technologiích. KONKRÉTNÍ NABÍDKY PRO SPOLUPRÁCI S FIRMAMI 1) Anorganické materiály Příprava materiálů na bázi anorganických kompozitů, které jsou vyráběny ve velkých objemech a změny v technologiích mohou přinést významné benefity Příprava anorganických materiálů s vysokou stabilitou při mechanickém namáhání a v agresivním prostředí Pochopení a zefektivnění technologických procesů výroby pojiv a keramiky. Snižování ekologické zátěže výroby anorganických materiálů (surovinově náročné, odpadové a emisní procesy) Snižování energetické náročnosti vysokoteplotních procesů přípravy keramiky a pojiv Využívání surovinových zdrojů z jiných výrob chemického průmyslu, metalurgie a energetiky Výroba high-tech materiálů a prekurzorů pro náročné (např. medicínské) aplikace Vývoj, inovace a příprava materiálů a testovacích vzorků v preparativní laboratoři silikátů Charakterizace chemického a chemickostrukturního složení anorganických materiálů 2) Transportní systémy a senzory Příprava funkčních nanomateriálů a nanotechnologických zařízení pro medicínské, life science a senzorové aplikace Studium interakcí v koloidních soustavách a nanosystémech za účelem odhalení jejich schopnosti vázat biologicky aktivní látky do stabilního celku umožňujícího transport prospěšné aktivní látky na místo určení. Návrh systémů pro potenciální praktické aplikace a příprava jejich funkčních vzorků nebo vzorků pro následné (především biologické, medicínské) testy Příprava nových funkčních materiálů s výraznými senzorickými, elektrickými a optickými vlastnostmi. Konstrukce prototypů systémů pro komerční aplikaci Charakterizace fyzikálně-chemických, elektrických a optických vlastností koloidů, nanomateriálů, tenkých vrstev, materiálů pro organickou elektroniku 14

15 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 15 CENTRUM VÝZKUMU A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE CVVOZE ředitel prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. tel.:

16 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 16 CENTRUM VÝZKUMU A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Výzkumné centrum obsahuje tři základní výzkumné programy: 1. Optimalizace a řízení elektromechanické přeměny energie, 2. Chemické a fotovoltaické zdroje energie, 3. Optimalizace přeměny a využití energie v soustavách s ekologickými energetickými zdroji. Projekt umožní vytvořit nové a zdokonalit stávající podmínky pro špičkový základní a hlavně aplikovaný výzkum v perspektivní oblasti obnovitelných zdrojů energie včetně aplikací. V regionu Jižní Moravy stejně jako v regionech sousedních je soustředěna celá řada podniků, jejichž výrobní činnost je úzce navázána na výše uváděné výzkumné aktivity. Zvláště nutnost inovace současného výrobního sortimentu vyžaduje zvýšené výzkumné a vývojové aktivity ve spolupráci s vysokými školami. Projekt navazuje na dlouhodobou a osvědčenou spolupráci s podniky, jejichž výrobní sortiment zahrnuje oblasti výzkumu a vývoje CVVOZE. Vize projektu: V duchu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace je projekt zaměřen na prohloubení spolupráce vysoké školy a aplikační sféry a na zrychlení transferu nových technologií do průmyslové praxe. Mezi plánované aplikace patří například ekologické dopravní systémy, vývoj robotů s ekologickým pohonem nebo inovace kogeneračních jednotek pro výrobu elektrické energie. Cíle projektu: Cílem projektu je vytvoření výzkumného centra, které bude soustřeďovat významné výzkumné, vývojové a inovační kapacity pro řešení komplexní problematiky obnovitelných zdrojů energie ve spolupráci s průmyslovými podniky. OZE budou nosným tématem výzkumného centra, zaměření výzkumu a vývoje však bude daleko širší. Obecně se bude jednat o výzkum efektivního a udržitelného využití energetických zdrojů vůbec. 16

17 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 17 IT4INNOVATIONS IT4I IT4INNOVATIONS Fakulta informačních technologií VUT v Brně projektový manažer: Ing. Tomáš Urban Tel.: t.vutbr.cz 17

18 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 18 Cílem projektu IT4Innovations je vybudování národního centra excelentního výzkumu v oblasti ICT. Součástí projektu bude i pořízení velmi výkonného superpočítače, který bude zprovozněn v roce 2014, přičemž by se měl v té době zařadit mezi sto nejvýkonnějších superpočítačů na světě. Hlavním nositelem projektu je VŠB-TU Ostrava. FIT VUT v Brně vede dva z osmi výzkumných programů a zaměřuje se na spojení základního výzkumu s výzkumem pro potřeby aplikační sféry: 1) Rozpoznávání a prezentace informací z multimediálních dat 2) Bezpečné a spolehlivé architektury, sítě a protokoly KONKRÉTNÍ NABÍDKY PRO SPOLUPRÁCI S FIRMAMI 1) Výzkumný program Rozpoznávání a prezentace informací z multimediálních dat Systém pro komplexní audiovizuální charakterizaci osob v reálném prostředí (multimodální audio i video) Systém pro efektivní automatizované 3D geometrické modelování (s využitím Rapid Prototyping ) ystém schopný analyzovat rozsáhlá webová data poskytnutá uživateli, extrahovat a zpracovat informace Software pro efektivní analyzátor/kompilátor založený na zpracování rozptýlené informace 2) Výzkumný program Bezpečné a spolehlivé architektury, sítě a protokoly Bezpečnostní analýzy systémů s čipovými kartami Software pro evoluční syntézu a optimalizaci číslicových obvodů na úrovni hradel Software pro inteligentní testování paralelních programů se zaměřením na vyhledávání synchronizačních chyb Hardwarové architektury pro urychlení algoritmů z oblasti počítačových sítí HW/SW co-design, návrh a vývoj vestavěných systémů 18

19 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 19 CENTRUM NOVÝCH TECHNOLOGIÍ PRO STROJÍRENSTVÍ Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně řešitel a vedoucí projektu: prof. Petr Stehlík výkonná ředitelka: Ing. Peregrina Štípová 19

20 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 20 Aktivity centra jsou zaměřeny na obory s nezpochybnitelnou historií úspěšnosti, které jsou na špičkové úrovni jak v národním, tak mezinárodním měřítku. Jedná se nejen o tradiční disciplíny z oboru strojírenství, ale i o aktivity interdisciplinárního charakteru. KONKRÉTNÍ NABÍDKY PRO SPOLUPRÁCI S FIRMAMI 1) Divize energetiky, procesů a ekologie Návrh koncepce energetických systémů, posouzení způsobů řešení pro účely hodnocení investičních záměrů, hodnocení efektivity zařízení na základě analýzy provozních dat Komplexní řešení energetického využití odpadů a biomasy Řešení systémů pro čištění plynů a spalin Vývoj a zkoušení hořáků na plynná a kapalná paliva (i odpadů) Analýzy proudění médií v zařízeních pomocí CFD Návrhy aparátů (zejména výměníků tepla a jejich zanášení) včetně optimalizace konstrukčního řešení Zlepšení tepelného komfortu v kabinách dopravních prostředků a interiérech budov Aplikace moderních tepelných procesů v metalurgii 2) Divize letecké a automobilní techniky Simulace externí aerodynamiky vozidel a obecných zařízení pomocí CFD včetně experimentálního ověření Simulace CFD a MKP pro letecké i neletecké aplikace Zkoušky letadlové techniky (statické, únavové a dynamické) Dynamické a akustické simulace s využitím FEM a MBS Měření parametrů pohonných jednotek a měření dynamiky vozidel Konstrukce v oblasti pohonných jednotek 3) Divize mechatroniky Vývoj mechatronických soustav pro technická zařízení včetně řešení optimalizace, bezpečnosti a spolehlivosti Vývoj mechatronicko-hydraulických soustav Získávání elektrické energie z okolního prostředí (Energy Harvesting) 4) Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví Komplexní služby v konstrukci strojů, optimalizaci a hodnocení funkční spolehlivosti Digitalizace reálných objektů a vizualizace Inženýrské simulace a analýzy (CAE) Technická diagnostika strojních uzlů 5) Divize progresivních kovových materiálů Optimalizace struktury konstrukčních ocelí Analýza degradace materiálů Zvýšení mechanické odolnosti materiálů Nové postupy spojování materiálů za použití elektronového paprsku 20

21 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 21 CENTRUM SENZORICKÝCH, INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ SIX Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Purkyňova 118, Brno Ředitel Prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida tel: , fax: raida(at)feec.vutbr.cz 21

22 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 22 CENTRUM SENZORICKÝCH, INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ (SIX) Centrum SIX se soustřeďuje na výzkum komunikačních a informačních systémů a jejich komponentů, provozovaných v perspektivních kmitočtových pásmech. Jedná se zejména: výzkum fyzické vrstvy komunikačních systémů: šíření, vyzařování, zesílení, filtrace a směšování (sub)milimetrových vln; výzkum systémové vrstvy komunikačních systémů: mobilní systémy, optické systémy, satelitní systémy, a systémy digitální TV; výzkum konvergovaných informačních a komunikačních technologií; výzkum snímání, zpracování a reprezentace komunikačních signálů (akustické signály, obrazové signály, textové informace a jejich multimediální propojení); výzkum snímání a detekce chemických a biologických látek, a fyzikálních veličin přenášených komunikačními kanály. Vize projektu: SIX = šestý smysl pro komunikační systémy budoucnosti Cíle projektu: vypracovat metodiku návrhu planárních antén, pasivních a aktivních obvodů pracujících až do kmitočtu 110 GHz; prozkoumány biologické vlivy elektromagnetických polí produkovaných komunikačními systémy v perspektivních kmitočtových pásmech, a to jak prostřednictvím numerických modelů tak i s pomocí experimentálních dat; vyvinout metody minimalizace atmosférických vlivů na spolehlivost a přesnost bezdrátových optických spojů; navrhnout nové metody dynamického přidělování spektra v systémech softwarového a kognitivního rádia; vypracovat metody návrhu elektrických obvodů pro perspektivní komunikační systémy s důrazem na nízkou spotřebu, vysokou rychlost a široké přenosové pásmo; vyvinout a ověřit pokročilé řídicí protokoly určené pro síťové technologie perspektivních komunikačních systémů; vyvinout nové algoritmy pro interaktivní gesturální rozhraní člověk-stroj; vyvinutout, implementovat a testovat nové typy senzorů pro detekci fyzikálních a elektrických veličin, chemických a biologických veličin, teplotních a jiných jevů. 22

23 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 23 MODERNIZACE AREÁLU VUT V BRNĚ PURKYŇOVA 118 Hlavními cíli projektu jsou: Prostřednictvím vnitřní modernizace a dovybavení vybraných prostor zajistit zřízení a konsolidace nových laboratoří a přestěhování a modernizace výukových prostor, čímž budou přímo zlepšeny podmínky pro studijní programy a výzkumně- -vývojové směry chemie a technologie životního prostředí, makromolekulární chemie, chemie a technologie materiálů, fyzikální chemie, chemie a technologie potravin. Prostřednictvím vnitřní modernizace a dovybavení vybraných prostor zajistit možnou redislokaci USI do uvolněných prostor v rámci areálu P118, čímž budou pokryty komplexní potřeby USI, konkrétně potom zlepšení podmínek pro odbornou výukovou a výzkumně-vývojovou činnost s vazbou na magisterské a doktorské studijní programy Soudní inženýrství a Rizikové inženýrství. Prostřednictvím doplňkového pořízení specializovaných zařízení, modernizace sítí, strukturované kabeláže, instalace akti vních prvků a souvisejícího vybavení v oblasti ICT a dalších položek zajistit zvýšení kvality výuky a výzkumné činnosti jak v oborech garantovaných FCH, tak USI. Prostřednictvím komplexní rekonstrukce opláštění (vnější modernizace) zastaralých objektů, zkvalitnění napojení objektu (rekonstrukce a posílení neutralizační stanice) zajistit vhodné provozní podmínky pro realizaci hlavních výukových a výzkumných činností včetně dosažení energetických úspor a optimalizace odpadového hospodářství objektů. 23

24 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 24 VUT MATERIÁLOVÝ VÝZKUM Cílem projektu je: Cílem projektu je komercializace nadějných technologií a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem v oblasti materiálového výzkumu. Dílčími cíli jsou: a) rozvoj infrastruktury pro podporu komercializace/tt a b) příprava komercializace VaV výsledků v oblasti materiálového výzkumu. Převažujícím způsobem komercializace je LICENCOVÁNÍ, ve vybraných příp. se jedná o smluvní výzkumnou spolupráci nebo kombinaci obou způsobů. 24

25 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 25 VUT BEZPEČNOST A OBRANA Cílem projektu je: Cílem projektu je komercializace nadějných technologií a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem v oblasti bezpečnosti a obrany. Dílčími cíli jsou: a) rozvoj infrastruktury pro podporu komercializace/tt a b) příprava komercializace VaV výsledků v oblasti bezpečnosti a obrany Převažujícím způsobem komercializace je LICENCOVÁNÍ, ve vybraných příp. se jedná o smluvní výzkumnou spolupráci nebo kombinaci obou způsobů. 25

26 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 26 VUT ENERGETICKÉ ZDROJE Cílem projektu je: Cílem projektu je komercializace nadějných technologií a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem v oblasti energetických zdrojů. Dílčími cíli jsou: a) rozvoj infrastruktury pro podporu komercializace/tt a b) příprava komercializace VaV výsledků v oblasti energetických zdrojů. Převažujícím způsobem komercializace je LICENCOVÁNÍ, ve vybraných příp. se jedná o smluvní výzkumnou spolupráci nebo kombinaci obou způsobů. 26

27 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 27 VAVINET INFORMAČNÍ INFRASTRUKTURA CENTER VÝZKUMU A VÝVOJE Cílem projektu je: Cílem projektu je vybudování komplexní informační infrastruktury pro výzkum a technologický rozvoj včetně zařízení, nástrojů a vysokorychlostních počítačových sítí propojujících výzkumná střediska, která pokryje existující a očekávané ICT potřeby stávajících a nových VaV pracovišť na VUT v Brně jako NETME, CEITEC, IT4Inovations a další.projekt VAVINET a jeho cíle jsou založeny na výstupech průzkumu o předpokládaných potřebách relevantních projektů a vědeckovýzkumných subjektů. Náplň projektu: Výstavba optických tras nutných pro napojení nových pracovišť NetME, CEITEC a rekonstrukce stávajících optických tras pro dosažení zálohované konektivity (pracoviště na FIT VUT pro IT4Innovation) Rekonstrukce prostor VUT na datové centrum. Vychází z předpokladu, že výpočetní kapacity plánované v navazujících projektech (Velká infrastruktura Cesnetu) bude nutné umístit v bezpečných prostorách datacenter. Malé výpočetní a úložné kapacity určené zejména jako mezisklady pro napojení na velké výpočetní kapacity budované v rámci projektů IT4Innovation a CESNET. Investiční software pro aplikovaný VaV, vědeckotechnické výpočtu a podpora řízení projektů Počítačové učebny pro školení projektových manažerů vědy ve spolupráci s Centrem podpory projektů VUT. Informační systém pro podporu Výzkumu a vývoje, evidence a zpracování výsledků VaV, týmová spolupráce, prostředí pro sdílení vědeckotechnických dat a dokumentů. Webové systémy pro online prezentaci výsledků aplikovaného výzkumu Návazné projekty, které očekávají lokální infrastrukturu, Garanti: NetME (FSI) CEITEC VUT (součást VUT) IT4Innovation (část VUT, garantováno FIT) Velká infrastruktura Cesnetu (Cesnet z.s.p.o.) Lokalizace projektu: Brno, optické sítě ve městě Brně, budova centra NetME, Budova rektorátu VUT, Datový uzel Kounicova, datový uzel FIT, datový uzel FIT. 27

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně

Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně Expertní analýza na téma: Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Využití

Více

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014 Jihočeský kraj Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014 Červen 2014 Zpracovatel: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s. 1 Obsah Analytická

Více

VADEMECUM H2020. Stručně o programu

VADEMECUM H2020. Stručně o programu VADEMECUM H2020 Stručně o programu Národní kontaktní pracovníci pro program Horizont 2020 NCP Národní koordinátor Šíření excelence a podpora účasti Věda se společností a pro společnost Finanční aspekty

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 14 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE prosinec 2012 Úvod V souladu s pokynem Evropské komise jsou součástí II. Strategické zprávy České

Více

7. PROGRAMY A GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

7. PROGRAMY A GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ 7. PROGRAMY A GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ Jelikož hlavním cílem Průvodce systémem státní podpory výzkumu a vývoje v České republice je poskytnout široké veřejnosti informace o

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Obsah 1. ÚVOD... 4 2. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU PRIORIT VAVAI... 5 2.1. SOUČASNÝ STAV V ČR... 5 2.2. POROVNÁNÍ MEZINÁRODNÍCH POSTUPŮ

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj Inovační region budoucnosti Moravskoslezský kraj Vážení čtenáři,... Nyní se Vám dostává do rukou publikace, první svého druhu, věnovaná inovacím, kterou vydává Moravskoslezský kraj. Tato publikace je určena

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 2: Strategie příhraniční spolupráce inovačního centra Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.6. Koordinace a podpora změn organizačních dokumentů a interních směrnic NTK na základě provedených analýz

Více

Špičkový výzkum ve veřejném zájmu je mottem

Špičkový výzkum ve veřejném zájmu je mottem Strategie AV21 NOVÁ STRATEGIE AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Špičkový výzkum ve veřejném zájmu je mottem nové strategie Akademie věd, která by se měla do budoucna výrazněji profilovat jako instituce, jejímž

Více

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY Etapa 5 (1.1.2012 30.6. 2012) DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY pro program SPOLUPRÁCE Technologické platformy, Výzva II. v rámci žádosti č. 5.1 SPTP02/001 Česká technologická platforma rostlinných

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.)

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky Obsah Seznam tabulek...3

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Expertíza Roadmap Březen 2010 Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Autor studie Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel Regio

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA Kancelář primátora města Brna Kancelář strategie města Preambule Koncepce ekonomického rozvoje města (dále jen KERM) vycházející ze Strategie pro Brno je založena na

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO 2010 Obsah 1 Základní údaje... 4 2 Stručný popis projektu abstrakt... 5 3 Profil ţadatele... 8 3.1 Ţadatel... 8 3.1.1 Charakteristika činností, stručná

Více