PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR"

Transkript

1 final brozura Go net:sestava :53 PODPORA STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH PROJEKTOVÝCH CENTER VYSOKÝCH ŠKOL Stránka 1 Grant Office GRANT OFFICE NETWORK CZECH REPUBLIC CZ.1.07/2.4.00/ PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY Asociace pracovníků univerzitní administrativy Antonínská 548/1, Brno tel.: Centrum podpory projektů Vysoké učení technické v Brně Kounicova 67a, Brno tel.: Společnost pro projektové řízení, o.s. Zemědělská 5, Brno tel.:

2 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 2 Vydalo Vysoké učení technické v Brně, Centrum podpory projektů v rámci projektu Grant Office Network Czech Republic CZ.1.07/2.4.00/ Sazba: Gabriela Benešová Tisk: Litera Náklad: 500 ks Centrum podpory projektů VUT v Brně Antonínská 548/1, Brno VUT v Brně, 2013

3 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 3 Grant Office OBSAH Vysoké učení technické v Brně... 5 CPP Centrum podpory projektů... 7 AdMaS Advanced Materials, Structures and Technologies... 9 CEITEC Středoevropský technologický institut CMV Centrum materiálového výzkumu CVVOZE Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie IT4Innovations NETME Centre Centrum nových technologií pro strojírenství SIX Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů INFRASTRUKTURNÍ PROJEKTY Janáčkova akademie múzických umění v Brně Projektová kancelář JAMU Výzkumné centrum JAMU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích CENAKVA Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz Masarykova Univerzita CARLA Centrum podpory humanitních věd CEITEC Středoevropský technologický institut CERIT Research & Education Rozvoj infrastruktury pro výuku a výzkum na FI MU CERIT Scientific Cloud CESEB Centrum experimentální, systematické a ekologické biologie CETOCOEN Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy Technická univerzita v Liberci Oddělení grantové podpory Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Konkurenceschopné strojírenství a Materiálový výzkum Biocar Modifikované nosiče biomasy pro čištění odpadních vod

4 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 4 Grant Office Nano-Bio-Rem Vývoj kombinované technologie nano-bio k sanaci znečištění chrómem Vita Výzkum termální zátěže hornin perspektivy podzemního skladování tepelné energie Aromagen Genetické a fyziologické manipulace s bakteriálními degradéry aromatických polutantů a jejich využití Nametech Development of intensified water treatment concepts by integrating nano- and membrane technologies Magnet Aplikace magnetického pole v biologické dekontaminaci odpadních vod Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem VYCERRO Univerzita Palackého v Olomouci RCPTM Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Centrum polymerních systémů Západočeská univerzita v Plzni Středoevropský technologický institut CENTEM Centrum nových technologií a materiálů Nové technologie pro informační společnost...60 Regionální Inovační Centrum Elektrotechniky...61 Regionální technologický institut

5 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 5 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ CPP Centrum podpory projektů AdMaS Advanced Materials, Structures and Technologies CEITEC Středoevropský technologický institut CMV Centrum materiálového výzkumu CVVOZE Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie IT4Innovations NETME Centre Nové technologie pro strojírenství SIX Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů INFRASTRUKTURNÍ PROJEKTY 5

6 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 6

7 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 7 CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ (CPP) Centrum podpory projektů Vysoké učení technické v Brně Kounicova 67a, Brno tel.:

8 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 8 Tým CPP Zahraniční stáž: návštěva české styčné kanceláře pro výzkum a vývoj (CZELO) v Bruselu Projektové hry v Pavlově Centrum podpory projektů (CPP) na VUT v Brně bylo založeno jako rektorátní útvar, jehož cílem je poskytovat fakultám a součástem VUT v Brně informační, metodickou, ekonomickou a právní podporu pro dotované projekty. CPP mimo jiné projekty realizuje Grant Office Network Czech Republic, v rámci kterého vznikla tato publikace. Projekt a jeho aktuální vývoj a nabídku je možné sledovat na webu I v této síti projektových center vysokých škol ČR usilujeme o hodnoty, vize i poslání, které je pro naše CPP VUT v Brně uvedeno níže. Vize Být kvalitním, spolehlivým, výkonným a maximálně prospěšným poradensko-informačním Centrem podpory projektů. Uspět s co největším počtem projektů podávaných za VUT v Brně. CPP Váš partner pro získání dotací Mise Poskytovat profesionální pomoc při získávání dotací a být oporou řešitelům při zpracování žádostí a samotné realizaci projektu, být zdrojem aktuálních informací o dotačních příležitostech a novinkách v této oblasti Hodnoty Víme, že lidé jsou to nejdůležitější každý problém se dá vyřešit, jestliže existuje tým těch správných lidí a přátel. Jsme tým, který ctí tyto hodnoty: Spolehlivost: Jsme zodpovědní. Naši spolupracovníci se na nás můžou plně spolehnout. Jsme ambiciózní. Naším standardem je poskytovat kvalitní služby. Jsme iniciativní. Vyvoláváme, podporujeme a realizujeme smysluplné změny. Vstřícnost a srozumitelnost: Jsme tým profesionálů. Jsme otevření. Vyžadujeme a dáváme konstruktivní zpětnou vazbu. Jsme produktivní. Necháme se vést zdravým rozumem; děláme věci jednoduše, přehledně a prakticky. Komunikace: Zjišťujeme vaše požadavky, vysvětlujeme alternativy, v průběhu přípravy i realizace projektu a při řešení případných nedorozumění. Rozum: Hledáme neotřelá řešení, přemýšlíme za vás, radíme v tom je hlavní důvod nás kontaktovat Rychlost: Uvědomujeme si, že výstupy dodané se zpožděním jsou k ničemu. Dodržováním tradičních hodnot a profesionality každým dnem naplňujeme vizi. 8

9 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 9 POKROČILÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY, KONSTRUKCE A TECHNOLOGIE AdMaS, Fakulta stavební, VUT v Brně prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. Veveří 331/95, Brno tel.: , fax.:

10 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 10 ADMAS ADVANCED MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNOLOGIES Centrum AdMaS Advanced Materials, Structures and Technologies zásadním způsobem mění a doplňuje infrastrukturu pro vědeckovýzkumnou činnost na fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Centrum je zaměřeno na výzkum, vývoj a aplikace pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií (nejen) v oblasti stavebnictví, ale i pro dopravní systémy a pro oblast infrastruktury měst, obcí a krajiny. Vize projektu: Hlavní vizí je vybudovat komplexní vědecko-výzkumné centrum, které bude nejen provádět vlastní výzkum, ale i integrovat poznatky z jednotlivých dílčích oborů stavebnictví, tedy z výzkumu materiálového, technologického, konstrukčního. Získané poznatky centrum umožní navzájem propojit; teoreticky, ale i experimentálně verifikovat. Cíle projektu: Cílem projektu je znovu obnovit a rozvinout experimentální a výpočtovou platformu v oboru stavebního inženýrství vybudováním a zprovozněním nových laboratoří, jejich vybavením vhodnou experimentální a výpočetní technikou. Dalším cílem je prohloubit spolupráci stavební fakulty s evropskými výzkumnými a univerzitními centry (Německo, Rakousko, atd.), ale také s obdobnými centry v nových členských a kandidátských zemích EU. Mezi hlavní cíle centra patří dále zvýšení úrovně výuky a umožnění zapojení studentů a mladých vědeckých pracovníků do významných národních i mezinárodních projektů v oblasti vědy a výzkumu. Výzkumná činnost centra AdMaS bude rozdělena do dvou výzkumných programů: VP1 Vývoj pokročilých stavebních materiálů, VP2 Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií. V rámci výzkumného programu Vývoj pokročilých stavebních materiálů bude řešena problematika výzkumu a vývoje nových materiálů pro široké využití ve stavebnictví, s cílem dosažení co nejpříznivějšího poměru ceny a kvality hmot. Velký důraz bude kladen na trvanlivost těchto materiálů, tak aby jejich životnost v konstrukcích byla co nejvyšší. Nedílnou součástí je snaha o minimalizaci dopadů na životní prostředí, využitím druhotných a obnovitelných surovin, snižováním energetické náročnosti pro výrobu materiálů, zajištěním jejich recyklovatelnosti atd. Pro vývoj materiálů bude využito moderní zařízení, které zahrnuje vybavení pro sledování všech potřebných vlastností, tj. jak mechanických, tak i tepelně technických atd., včetně přístrojů pro sledování mikrostruktury těchto hmot. Mezi unikátní přístroje zde patří rentgenový tomograf, který umožní sledovat nedestruktivně mikrostrukturu materiálů v 3D zobrazení. V rámci výzkumného programu Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií bude řešena problematika návrhu progresivních stavebních konstrukcí a technologií z hlediska jejich zvýšené spolehlivosti, trvanlivosti a ekonomičnosti během celého životního cyklu. Návrh konstrukcí bude založen na tzv. integrovaném návrhu konstrukce, který zohledňuje nejen materiálové charakteristiky, ale i parametry navrhované konstrukce ve fázi návrhu (včetně zhodnocení podmínek umístění), realizace, provozu, opravy, přestavby (rekonstrukce, modernizace a zesilování) i likvidace objektu. Nedílnou součástí bude i experimentální ověřování nosných konstrukcí a systémů. V oblasti technologií bude cílem výzkumného programu VP2 vytvoření efektivních metod v diagnostice konstrukcí, identifikace a kvantifikace vlivů působících na stavby, návrhu konstrukcí a technologií v oblasti zejména vodního a odpadového hospodářství měst a obcí. Mezi unikátní přístroje zde patří např. zkušební pec na požární zkoušky stavebních konstrukcí či Lidar full wave, který bude využit pro vytváření a pořizování digitálních modelů terénu s širokým využitím v oblasti stavebnictví, vodohospodářství, dopravě, architektuře a geotechnických aplikací. 10

11 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 11 STŘEDOEVROPSKÝ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT CEITEC VUT Středoevropský technologický institut Vysoké učení technické v Brně Technická 3058/10, Brno tel.: ,

12 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 12 CEITEC středoevropský technologický institut je projektem vybudování evropského centra excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií, který společně připravují nejvýznamnější brněnské univerzity a výzkumné instituce za podpory Jihomoravského kraje a města Brna. Jedná se o výstavbu moderních laboratoří s prvotřídním přístrojovým vybavením, technologiemi a zázemím, které zajistí vhodné podmínky pro provádění základního i aplikovaného výzkumu. V rámci centra bude prováděn excelentní výzkum a poskytována pokročilá postgraduální a postdoktorální výuka v oblasti nanotechnologií a mikrotechnologií, strukturní biologie, genomiky a proteomiky s vyústěním do pokročilých materiálů a biomedicíny. Instalované špičkové technologie umožní synergicky studovat objekty živé i neživé přírody na všech v současné době dostupných úrovních složitosti, počínaje jednotlivými atomy, přes molekuly, molekulární uskupení, buňky až po celé organismy. Špičkový projekt na vybudování moderní vědecko-výzkumné infrastruktury - CEITEC - je postaven na vzájemné synergii sedmi výzkumných programů. Vysoké učení technické v Brně zodpovídá za dva, svojí velikostí i odborností velmi významné programy, pro které budou postaveny a vybaveny moderní laboratoře, včetně čistých prostor nejvyšších tříd, v areálu Univerzitního kampusu VUT Pod Palackého vrchem: POKROČILÉ NANOTECHNOLOGIE A MIKROTECHNOLOGIE POKROČILÉ MATERIÁLY Výzkumné cíle projektu CEITEC Objasnění mechanizmů vzniku a šíření závažných onemocnění, nalezení metod jejich prevence, včasné diagnostiky a terapie Využití rostlinných systémů jako obnovitelných zdrojů materiálů a biologicky účinných látek Vývoj pokročilých materiálů a funkčních nanostruktur pro medicínu, energetiku a inovační a komunikační technologie Využití informačních a komunikačních technologií pro biomedicínu Centrální laboratoře V rámci projektu CEITEC je z evropských fondů budována špičková infrastruktura tak, aby bylo vybavení srovnatelné s nejlepšími světovými institucemi. Kalitní a moderní přístrojové vybavení pomůže českým vědcům dostat se se svojí prací a jejími výsledky na úroveň renomovaných výzkumných pracovišť. Základ přístrojového vybavení tvoří deset tzv. Centrálních laboratoří. Jsou zde soustředěna klíčová zařízení uspořádána tak, aby tvořila logické celky a mohla být využívána všemi pracovníky z CEITECu, ale i externími uživateli. Přístupné jsou (budou) za jasně definovaných podmínek uživatelům vysokých škol, vědeckých pracovišť, ale i zájemcům z řad průmyslu. Centrální laboratoře, které zaštiťuje CEITEC VUT: Nanolitografie a příprava nanostruktur Charakterizace nanostruktur Laboratoř strukturní analýzy 12

13 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 13 CENTRUM MATERIÁLOVÉHO VÝZKUMU CMV Centrum materiálového výzkumu Fakulta chemická VUT v Brně ředitel: prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. Tel.:

14 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 14 Výzkumnou náplň projektu tvoří dva výzkumné programy: 1) Anorganické materiály 2) Transportní systémy a senzory Anorganické materiály: cílem je vytvořit instrumentální a vědomostní základnu silikátovému průmyslu (anorganická pojiva, stavební materiály, keramika, žáruvzdorné materiály). Transportní systémy a senzory: příprava a charakterizace vlastností systémů řízeného nebo cíleného transportu biologicky aktivních látek a dále senzorů na bázi organických materiálů a vodičů, využitelných například v diagnostice, medicíně či péči o zdraví obecně. Mezi uživatele mohou patřit firmy farmaceutické, kosmetické, biotechnologické nebo potravinářské, firmy působící v oblasti senzorické a diagnostické techniky nebo v environmentálních a agrochemických technologiích. KONKRÉTNÍ NABÍDKY PRO SPOLUPRÁCI S FIRMAMI 1) Anorganické materiály Příprava materiálů na bázi anorganických kompozitů, které jsou vyráběny ve velkých objemech a změny v technologiích mohou přinést významné benefity Příprava anorganických materiálů s vysokou stabilitou při mechanickém namáhání a v agresivním prostředí Pochopení a zefektivnění technologických procesů výroby pojiv a keramiky. Snižování ekologické zátěže výroby anorganických materiálů (surovinově náročné, odpadové a emisní procesy) Snižování energetické náročnosti vysokoteplotních procesů přípravy keramiky a pojiv Využívání surovinových zdrojů z jiných výrob chemického průmyslu, metalurgie a energetiky Výroba high-tech materiálů a prekurzorů pro náročné (např. medicínské) aplikace Vývoj, inovace a příprava materiálů a testovacích vzorků v preparativní laboratoři silikátů Charakterizace chemického a chemickostrukturního složení anorganických materiálů 2) Transportní systémy a senzory Příprava funkčních nanomateriálů a nanotechnologických zařízení pro medicínské, life science a senzorové aplikace Studium interakcí v koloidních soustavách a nanosystémech za účelem odhalení jejich schopnosti vázat biologicky aktivní látky do stabilního celku umožňujícího transport prospěšné aktivní látky na místo určení. Návrh systémů pro potenciální praktické aplikace a příprava jejich funkčních vzorků nebo vzorků pro následné (především biologické, medicínské) testy Příprava nových funkčních materiálů s výraznými senzorickými, elektrickými a optickými vlastnostmi. Konstrukce prototypů systémů pro komerční aplikaci Charakterizace fyzikálně-chemických, elektrických a optických vlastností koloidů, nanomateriálů, tenkých vrstev, materiálů pro organickou elektroniku 14

15 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 15 CENTRUM VÝZKUMU A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE CVVOZE ředitel prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. tel.:

16 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 16 CENTRUM VÝZKUMU A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Výzkumné centrum obsahuje tři základní výzkumné programy: 1. Optimalizace a řízení elektromechanické přeměny energie, 2. Chemické a fotovoltaické zdroje energie, 3. Optimalizace přeměny a využití energie v soustavách s ekologickými energetickými zdroji. Projekt umožní vytvořit nové a zdokonalit stávající podmínky pro špičkový základní a hlavně aplikovaný výzkum v perspektivní oblasti obnovitelných zdrojů energie včetně aplikací. V regionu Jižní Moravy stejně jako v regionech sousedních je soustředěna celá řada podniků, jejichž výrobní činnost je úzce navázána na výše uváděné výzkumné aktivity. Zvláště nutnost inovace současného výrobního sortimentu vyžaduje zvýšené výzkumné a vývojové aktivity ve spolupráci s vysokými školami. Projekt navazuje na dlouhodobou a osvědčenou spolupráci s podniky, jejichž výrobní sortiment zahrnuje oblasti výzkumu a vývoje CVVOZE. Vize projektu: V duchu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace je projekt zaměřen na prohloubení spolupráce vysoké školy a aplikační sféry a na zrychlení transferu nových technologií do průmyslové praxe. Mezi plánované aplikace patří například ekologické dopravní systémy, vývoj robotů s ekologickým pohonem nebo inovace kogeneračních jednotek pro výrobu elektrické energie. Cíle projektu: Cílem projektu je vytvoření výzkumného centra, které bude soustřeďovat významné výzkumné, vývojové a inovační kapacity pro řešení komplexní problematiky obnovitelných zdrojů energie ve spolupráci s průmyslovými podniky. OZE budou nosným tématem výzkumného centra, zaměření výzkumu a vývoje však bude daleko širší. Obecně se bude jednat o výzkum efektivního a udržitelného využití energetických zdrojů vůbec. 16

17 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 17 IT4INNOVATIONS IT4I IT4INNOVATIONS Fakulta informačních technologií VUT v Brně projektový manažer: Ing. Tomáš Urban Tel.: t.vutbr.cz 17

18 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 18 Cílem projektu IT4Innovations je vybudování národního centra excelentního výzkumu v oblasti ICT. Součástí projektu bude i pořízení velmi výkonného superpočítače, který bude zprovozněn v roce 2014, přičemž by se měl v té době zařadit mezi sto nejvýkonnějších superpočítačů na světě. Hlavním nositelem projektu je VŠB-TU Ostrava. FIT VUT v Brně vede dva z osmi výzkumných programů a zaměřuje se na spojení základního výzkumu s výzkumem pro potřeby aplikační sféry: 1) Rozpoznávání a prezentace informací z multimediálních dat 2) Bezpečné a spolehlivé architektury, sítě a protokoly KONKRÉTNÍ NABÍDKY PRO SPOLUPRÁCI S FIRMAMI 1) Výzkumný program Rozpoznávání a prezentace informací z multimediálních dat Systém pro komplexní audiovizuální charakterizaci osob v reálném prostředí (multimodální audio i video) Systém pro efektivní automatizované 3D geometrické modelování (s využitím Rapid Prototyping ) ystém schopný analyzovat rozsáhlá webová data poskytnutá uživateli, extrahovat a zpracovat informace Software pro efektivní analyzátor/kompilátor založený na zpracování rozptýlené informace 2) Výzkumný program Bezpečné a spolehlivé architektury, sítě a protokoly Bezpečnostní analýzy systémů s čipovými kartami Software pro evoluční syntézu a optimalizaci číslicových obvodů na úrovni hradel Software pro inteligentní testování paralelních programů se zaměřením na vyhledávání synchronizačních chyb Hardwarové architektury pro urychlení algoritmů z oblasti počítačových sítí HW/SW co-design, návrh a vývoj vestavěných systémů 18

19 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 19 CENTRUM NOVÝCH TECHNOLOGIÍ PRO STROJÍRENSTVÍ Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně řešitel a vedoucí projektu: prof. Petr Stehlík výkonná ředitelka: Ing. Peregrina Štípová 19

20 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 20 Aktivity centra jsou zaměřeny na obory s nezpochybnitelnou historií úspěšnosti, které jsou na špičkové úrovni jak v národním, tak mezinárodním měřítku. Jedná se nejen o tradiční disciplíny z oboru strojírenství, ale i o aktivity interdisciplinárního charakteru. KONKRÉTNÍ NABÍDKY PRO SPOLUPRÁCI S FIRMAMI 1) Divize energetiky, procesů a ekologie Návrh koncepce energetických systémů, posouzení způsobů řešení pro účely hodnocení investičních záměrů, hodnocení efektivity zařízení na základě analýzy provozních dat Komplexní řešení energetického využití odpadů a biomasy Řešení systémů pro čištění plynů a spalin Vývoj a zkoušení hořáků na plynná a kapalná paliva (i odpadů) Analýzy proudění médií v zařízeních pomocí CFD Návrhy aparátů (zejména výměníků tepla a jejich zanášení) včetně optimalizace konstrukčního řešení Zlepšení tepelného komfortu v kabinách dopravních prostředků a interiérech budov Aplikace moderních tepelných procesů v metalurgii 2) Divize letecké a automobilní techniky Simulace externí aerodynamiky vozidel a obecných zařízení pomocí CFD včetně experimentálního ověření Simulace CFD a MKP pro letecké i neletecké aplikace Zkoušky letadlové techniky (statické, únavové a dynamické) Dynamické a akustické simulace s využitím FEM a MBS Měření parametrů pohonných jednotek a měření dynamiky vozidel Konstrukce v oblasti pohonných jednotek 3) Divize mechatroniky Vývoj mechatronických soustav pro technická zařízení včetně řešení optimalizace, bezpečnosti a spolehlivosti Vývoj mechatronicko-hydraulických soustav Získávání elektrické energie z okolního prostředí (Energy Harvesting) 4) Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví Komplexní služby v konstrukci strojů, optimalizaci a hodnocení funkční spolehlivosti Digitalizace reálných objektů a vizualizace Inženýrské simulace a analýzy (CAE) Technická diagnostika strojních uzlů 5) Divize progresivních kovových materiálů Optimalizace struktury konstrukčních ocelí Analýza degradace materiálů Zvýšení mechanické odolnosti materiálů Nové postupy spojování materiálů za použití elektronového paprsku 20

21 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 21 CENTRUM SENZORICKÝCH, INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ SIX Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Purkyňova 118, Brno Ředitel Prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida tel: , fax: raida(at)feec.vutbr.cz 21

22 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 22 CENTRUM SENZORICKÝCH, INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ (SIX) Centrum SIX se soustřeďuje na výzkum komunikačních a informačních systémů a jejich komponentů, provozovaných v perspektivních kmitočtových pásmech. Jedná se zejména: výzkum fyzické vrstvy komunikačních systémů: šíření, vyzařování, zesílení, filtrace a směšování (sub)milimetrových vln; výzkum systémové vrstvy komunikačních systémů: mobilní systémy, optické systémy, satelitní systémy, a systémy digitální TV; výzkum konvergovaných informačních a komunikačních technologií; výzkum snímání, zpracování a reprezentace komunikačních signálů (akustické signály, obrazové signály, textové informace a jejich multimediální propojení); výzkum snímání a detekce chemických a biologických látek, a fyzikálních veličin přenášených komunikačními kanály. Vize projektu: SIX = šestý smysl pro komunikační systémy budoucnosti Cíle projektu: vypracovat metodiku návrhu planárních antén, pasivních a aktivních obvodů pracujících až do kmitočtu 110 GHz; prozkoumány biologické vlivy elektromagnetických polí produkovaných komunikačními systémy v perspektivních kmitočtových pásmech, a to jak prostřednictvím numerických modelů tak i s pomocí experimentálních dat; vyvinout metody minimalizace atmosférických vlivů na spolehlivost a přesnost bezdrátových optických spojů; navrhnout nové metody dynamického přidělování spektra v systémech softwarového a kognitivního rádia; vypracovat metody návrhu elektrických obvodů pro perspektivní komunikační systémy s důrazem na nízkou spotřebu, vysokou rychlost a široké přenosové pásmo; vyvinout a ověřit pokročilé řídicí protokoly určené pro síťové technologie perspektivních komunikačních systémů; vyvinout nové algoritmy pro interaktivní gesturální rozhraní člověk-stroj; vyvinutout, implementovat a testovat nové typy senzorů pro detekci fyzikálních a elektrických veličin, chemických a biologických veličin, teplotních a jiných jevů. 22

23 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 23 MODERNIZACE AREÁLU VUT V BRNĚ PURKYŇOVA 118 Hlavními cíli projektu jsou: Prostřednictvím vnitřní modernizace a dovybavení vybraných prostor zajistit zřízení a konsolidace nových laboratoří a přestěhování a modernizace výukových prostor, čímž budou přímo zlepšeny podmínky pro studijní programy a výzkumně- -vývojové směry chemie a technologie životního prostředí, makromolekulární chemie, chemie a technologie materiálů, fyzikální chemie, chemie a technologie potravin. Prostřednictvím vnitřní modernizace a dovybavení vybraných prostor zajistit možnou redislokaci USI do uvolněných prostor v rámci areálu P118, čímž budou pokryty komplexní potřeby USI, konkrétně potom zlepšení podmínek pro odbornou výukovou a výzkumně-vývojovou činnost s vazbou na magisterské a doktorské studijní programy Soudní inženýrství a Rizikové inženýrství. Prostřednictvím doplňkového pořízení specializovaných zařízení, modernizace sítí, strukturované kabeláže, instalace akti vních prvků a souvisejícího vybavení v oblasti ICT a dalších položek zajistit zvýšení kvality výuky a výzkumné činnosti jak v oborech garantovaných FCH, tak USI. Prostřednictvím komplexní rekonstrukce opláštění (vnější modernizace) zastaralých objektů, zkvalitnění napojení objektu (rekonstrukce a posílení neutralizační stanice) zajistit vhodné provozní podmínky pro realizaci hlavních výukových a výzkumných činností včetně dosažení energetických úspor a optimalizace odpadového hospodářství objektů. 23

24 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 24 VUT MATERIÁLOVÝ VÝZKUM Cílem projektu je: Cílem projektu je komercializace nadějných technologií a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem v oblasti materiálového výzkumu. Dílčími cíli jsou: a) rozvoj infrastruktury pro podporu komercializace/tt a b) příprava komercializace VaV výsledků v oblasti materiálového výzkumu. Převažujícím způsobem komercializace je LICENCOVÁNÍ, ve vybraných příp. se jedná o smluvní výzkumnou spolupráci nebo kombinaci obou způsobů. 24

25 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 25 VUT BEZPEČNOST A OBRANA Cílem projektu je: Cílem projektu je komercializace nadějných technologií a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem v oblasti bezpečnosti a obrany. Dílčími cíli jsou: a) rozvoj infrastruktury pro podporu komercializace/tt a b) příprava komercializace VaV výsledků v oblasti bezpečnosti a obrany Převažujícím způsobem komercializace je LICENCOVÁNÍ, ve vybraných příp. se jedná o smluvní výzkumnou spolupráci nebo kombinaci obou způsobů. 25

26 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 26 VUT ENERGETICKÉ ZDROJE Cílem projektu je: Cílem projektu je komercializace nadějných technologií a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem v oblasti energetických zdrojů. Dílčími cíli jsou: a) rozvoj infrastruktury pro podporu komercializace/tt a b) příprava komercializace VaV výsledků v oblasti energetických zdrojů. Převažujícím způsobem komercializace je LICENCOVÁNÍ, ve vybraných příp. se jedná o smluvní výzkumnou spolupráci nebo kombinaci obou způsobů. 26

27 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 27 VAVINET INFORMAČNÍ INFRASTRUKTURA CENTER VÝZKUMU A VÝVOJE Cílem projektu je: Cílem projektu je vybudování komplexní informační infrastruktury pro výzkum a technologický rozvoj včetně zařízení, nástrojů a vysokorychlostních počítačových sítí propojujících výzkumná střediska, která pokryje existující a očekávané ICT potřeby stávajících a nových VaV pracovišť na VUT v Brně jako NETME, CEITEC, IT4Inovations a další.projekt VAVINET a jeho cíle jsou založeny na výstupech průzkumu o předpokládaných potřebách relevantních projektů a vědeckovýzkumných subjektů. Náplň projektu: Výstavba optických tras nutných pro napojení nových pracovišť NetME, CEITEC a rekonstrukce stávajících optických tras pro dosažení zálohované konektivity (pracoviště na FIT VUT pro IT4Innovation) Rekonstrukce prostor VUT na datové centrum. Vychází z předpokladu, že výpočetní kapacity plánované v navazujících projektech (Velká infrastruktura Cesnetu) bude nutné umístit v bezpečných prostorách datacenter. Malé výpočetní a úložné kapacity určené zejména jako mezisklady pro napojení na velké výpočetní kapacity budované v rámci projektů IT4Innovation a CESNET. Investiční software pro aplikovaný VaV, vědeckotechnické výpočtu a podpora řízení projektů Počítačové učebny pro školení projektových manažerů vědy ve spolupráci s Centrem podpory projektů VUT. Informační systém pro podporu Výzkumu a vývoje, evidence a zpracování výsledků VaV, týmová spolupráce, prostředí pro sdílení vědeckotechnických dat a dokumentů. Webové systémy pro online prezentaci výsledků aplikovaného výzkumu Návazné projekty, které očekávají lokální infrastrukturu, Garanti: NetME (FSI) CEITEC VUT (součást VUT) IT4Innovation (část VUT, garantováno FIT) Velká infrastruktura Cesnetu (Cesnet z.s.p.o.) Lokalizace projektu: Brno, optické sítě ve městě Brně, budova centra NetME, Budova rektorátu VUT, Datový uzel Kounicova, datový uzel FIT, datový uzel FIT. 27

Středoevropský technologický institut

Středoevropský technologický institut CEITEC Středoevropský technologický institut CEITEC je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií, jehož hlavním posláním je vybudování významného evropského

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014

Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014 Co je to CEITEC? Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014 Pět oborů budoucnosti, které se vyplatí studovat HN 28. 1. 2013 1. Biochemie 2. Biomedicínské inženýrství 3. Průmyslový design 4.

Více

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně. www.feec.vutbr.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně. www.feec.vutbr.cz Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně www.feec.vutbr.cz Historie Fakulty elektrotechnické Fakulta elektrotechnická byla založena v roce 1959 720 studentů, 18

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ PRO ROK 2010 V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací

Více

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK IPo) ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA:

Více

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity 1 Spolupráce univerzit s aplikační sférou TT (na bázi DV) + tzv.

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

PROFILOVÁ PREZENTACE VUT V BRNĚ

PROFILOVÁ PREZENTACE VUT V BRNĚ PROFILOVÁ PREZENTACE VUT V BRNĚ studium / struktura / věda a výzkum Autor: Jméno Příjmení datum profil univerzity Univerzita s více než 115letou tradicí Nejstarší brněnská vysoká škola (založena 1899)

Více

Synergické efekty VaVpI projektů na VŠB-TU Ostrava

Synergické efekty VaVpI projektů na VŠB-TU Ostrava Synergické efekty VaVpI projektů na VŠB-TU Ostrava Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky www.it4innovations.eu 1 Obsah 1. Projekty VaVpI

Více

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4 spolupráce v OP VK 2.4 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně www.fme.vutbr.cz spolupráce v OP VK 2.4 1 FSI základní údaje založena v r. 1900 (110. výročí v r. 2010) druhá největší fakulta VUT 3560 studentů,

Více

ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně

ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ univerzita založena v roce 1899 nejstarší česká brněnská vysoká škola, druhá nejstarší a největší vysoká škola

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Jedna z elitních evropských technických a výzkumných univerzit

Jedna z elitních evropských technických a výzkumných univerzit www.vutbr.cz profil univerzity Univerzita s více než 115letou tradicí Nejstarší brněnská vysoká škola (založena 1899) Jedna z elitních evropských technických a výzkumných univerzit Prestižní ocenění ECTS

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz ING. RADEK RINN 16. 6. 2015 Podpora výzkumu

Více

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Č. j.: TACR/4321/2015 I. Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech 1. Využití (aplikace)

Více

PŘÍLOHA Č. 2. Seznam podpořených projektů Center kompetence

PŘÍLOHA Č. 2. Seznam podpořených projektů Center kompetence PŘÍLOHA Č. 2 Seznam podpořených projektů Center kompetence 1 1VS: Identifikační kód Název TE01020020 Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka Fakulta strojní 2012 2017 TE01020022 TE01020028

Více

LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne:

LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne: LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne: 5.1.2012 Registration number Operation Name of beneficiary Funding decision issued Public funding paid to beneficiary under name

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

CEITEC a jeho IT požadavky. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.

CEITEC a jeho IT požadavky. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D. CEITEC a jeho IT požadavky RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D. Co je CEITEC? CEITEC je projekt výstavby středoevropského vědecko-výzkumného centra excelence v Brně Zaměření projektu: základní i aplikovaný

Více

Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje

Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje 28.6.2016 Vědeckotechnické parky a vysoké školy Nabídka VŠ - MU v prostoru výzkumných aktivit je umístěn BTP Park. Aplikace biochemických

Více

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec www.vuts.cz Historický vývoj 1951 - založení společnosti (státní, posléze koncernový podnik) 1991 transformace na a.s. v první vlně kupónové privatizace

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PROJEKTŮ ZAŘAZENÝCH V ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PROJEKTŮ ZAŘAZENÝCH V ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PROJEKTŮ ZAŘAZENÝCH V ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Číslo výzvy: Číslo a název Prioritní osy: Číslo a název oblasti podpory:

Více

je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) 30.1.2014 multimediální sál budovy Krajského úřadu Libereckého kraje Struktura

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Projekt ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘIHLÁŠKA STUDENTSKÉHO PROJEKTU Název projektu: Návrh a implementace procesu zpracování dat, formát MzXML Uchazeč Hlavní řešitel

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na rok 2016 2 1 Diverzifikace a otevřenost studijní nabídky 1.1 Analyzovat příčiny neúspěšně ukončených studií, rozvíjet cílené

Více

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj PŘEHLED ŽÁDOSTÍ O PODPORU DOPORUČENÝCH/DOPORUČENÝCH S VÝHRADOU K FINANCOVÁNÍ (NA ZÁKLADĚ OBOU KROKŮ ) V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo a název prioritní

Více

Česká abilympijská asociace o.s. Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko POLARIS Pardubice

Česká abilympijská asociace o.s. Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko POLARIS Pardubice FORMULÁŘ č. 2 - Seznam schválených dílčích projektů 1a Seznam schválených DP Název projektu Název žadatele Celkové způsobilé výdaje v Kč Integrační centrum sociálních aktivit v Pardubicích Skautské centrum

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Synergie projektů Kooperační síť pro strojní inženýrství a NETME Centre. prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.

Synergie projektů Kooperační síť pro strojní inženýrství a NETME Centre. prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. Synergie projektů Kooperační síť pro strojní inženýrství a NETME Centre prof. Ing., Ph.D. 2 /11 Obsah Projekt NETME Centre. Výzkumný program (divize) virtuálního navrhování a zkušebnictví NETME Centre.

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

CERIT SCIENTIFIC CLOUD. Centrum CERIT-SC. Luděk Matyska. Praha, Seminář MetaCentra, 15. 10. 2010

CERIT SCIENTIFIC CLOUD. Centrum CERIT-SC. Luděk Matyska. Praha, Seminář MetaCentra, 15. 10. 2010 Centrum CERIT-SC Luděk Matyska Praha, Seminář MetaCentra, 15. 10. 2010 Poslání Centrum CERIT-SC (CERIT Scientific Cloud 1 je národním centrem poskytujícím flexibilní úložné a výpočetní kapacity a související

Více

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Identifikace

Více

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum CVVOZE - cíl Vytvořit nové a zdokonalit stávající podmínky pro špičkový základní a hlavně aplikovaný výzkum v

Více

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger,

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, Kickoff meeting Projekt AGENT Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, 24. 2. 2010 PROJEKT AGENT PROJEKT AGENT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání,

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Ing. Jan Koloničný, Ph.D. 23.5.2011 VŠB-TU Ostrava - 1 - Projekt Inovace pro efektivitu a ţivotní prostředí regionální výzkumně-vývojové

Více

Základní informace o programu

Základní informace o programu Základní informace o programu Jitka Genserová, březen 2013 1 Obsah prezentace Strategické dokumenty související s H2020 O programu HORIZON 2020 Hledání prostředků na financování výzkumu ve zdrojích EU

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016

AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016 AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016 Předkládá: Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c.

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

FRAUNHOFEROVA SPOLEČNOST

FRAUNHOFEROVA SPOLEČNOST FRAUNHOFEROVA SPOLEČNOST Charakteristika největší organizace pro aplikovaný výzkum v Evropě v šesti bodech Fraunhoferova společnost je největší organizace pro aplikovaný výzkum v Evropě, která provádí

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014 Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i. Zkoumat a objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními charakteristikami Dlouholetá

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů Národní grantové agentury Typy projektů a grantů 1 POSKYTOVATELÉ A PROGRAMY VaVaI V ČR Grantová agentura ČR (GA ČR) Technologická agentura ČR (TA ČR) Ministerstvo kultury (MK) Ministerstvo vnitra (MV)

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 Termín realizace: 6.8.2012-30.6.2015 Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím přenosu know-how

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

CEPLANT Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy

CEPLANT Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy CEPLANT Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy Prof. Mirko Černák Masarykova Univerzita Přírodovědecká fakulta Ústav fyzikální elektroniky Kotlářská 267/2,

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

Případová studie.

Případová studie. Případová studie Centrum podpory projektů VUT v Brně vsadilo na řešení na platformě Microsoft, to nabídlo řešitelům projektů i univerzitě zcela nové možnosti www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země:

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

CESNET. Národní e-infrastruktura. Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o.

CESNET. Národní e-infrastruktura. Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o. Národní e-infrastruktura CESNET Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o. 2 1. M E Z I N Á R O D N Í S Y M P O Z I U M I N O V A C E 2 0 1 4 P R A H A 2. P R O S I N C E CESNET» Zájmové sdružení

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012

Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012 Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit Brno, 13. 9. 2012 Proč podpora pre-seed aktivit? Hlavním cílem je podpora komercializace nadějných technologií a vynálezů

Více

Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje

Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje 18.10.2012 Zita Kučerová CENTRUM EP Regionální inovační systém Subsystém regionální politiky: samospráva (RVVI) rozvojové agentury národní agentury Veřejná

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy

CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy Libor Grubhoffer a kol. 13. 5. 2014, Clarion Congress Hotel České Budějovice Česká biotechnologická platforma CEBIO Česká biotechnologická platforma

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Dopravní VaV centrum.

Dopravní VaV centrum. Dopravní VaV centrum Dopravní VaV centrum CDV PLUS - projekt Centra dopravního výzkumu, v.v.i. Rozpočet projektu (způsobil sobilé výdaje) Celkem: Investiční část: Neinvestiční část: 463 130 480 KčK 357

Více

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě Matematický ústav v Opave, Na Rybnícku 626/1, 746 01 Opava, Ceská republika Materiál byl schválen Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 5. 10. 2015. Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Investice do vaší budoucnosti EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah: Cíle OP VaVpI Prioritní osy a oblasti

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO)

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a stř. podniků PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více