VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií. Hra Cashflow jako nástroj pro zvyšování finanční gramotnosti Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií. Hra Cashflow jako nástroj pro zvyšování finanční gramotnosti Bakalářská práce"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií Hra Cashflow jako nástroj pro zvyšování finanční gramotnosti Bakalářská práce Autor: Martin Helich Vedoucí práce: Ing. Lenka Lízalová, Ph.D. Jihlava 2017

2

3 Poděkování Na tomto místě bych chtěl poděkovat paní Ing. Lence Lízalové, Ph. D. za odborné vedení, trpělivost a ochotu, kterou mi v průběhu zpracování bakalářské práce věnovala. Velké dík patří také mé rodině, která mě podporovala a plně mi důvěřovala.

4 Anotace Cílem bakalářské práce je představit hru Cashflow pro zvyšování finanční gramotnosti studentů a vytvořit manuál pro koordinátora hry, za účelem zavedení hry do výuky na Vysoké škole polytechnické Jihlava. První část je zaměřena na seznámení s pojmem finanční gramotnost, s její definicí a s projekty, které se touto problematikou zabývají. Druhá část obsahuje představení autora vzdělávací hry Cashflow a hry samotné. Návrh zařazení hry do předmětů na vysoké škole. Následuje vypracování manuálu pro koordinátora hry. Ve zbylé části zhodnotíme výsledky a řekneme si, co hra přinese hráčům do života. Klíčová slova Finanční gramotnost, Cashflow, Finanční vzdělávání Annotation The aim of this thesis is introduce a game cashflow for increasin financial literacy of students and to create manual for the game coordinator to introducion into College of polytechnic Jihlava. The first part is focused on the concept of financial literacy, its definition and projects dealing with this issue. The second part contains an introduction to the author of the educational cashflow game and the game itself. Proposal to include games in college subjects. Following is the development of a game coordinator's manual. In the remaining part, we evaluate the results and tell us what the game will bring players to life. Key words Financial literacy, Cashflow, Financial education

5 Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a zpracoval/a jsem ji samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem v práci neporušil/a autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění, dále též AZ ). Souhlasím s umístěním bakalářské práce v knihovně VŠPJ a s jejím užitím k výuce nebo k vlastní vnitřní potřebě VŠPJ. Byl/a jsem seznámen/a s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje AZ, zejména 60 (školní dílo). Beru na vědomí, že VŠPJ má právo na uzavření licenční smlouvy o užití mé bakalářské práce a prohlašuji, že souhlasím s případným užitím mé bakalářské práce (prodej, zapůjčení apod.). Jsem si vědom/a toho, že užít své bakalářské práce či poskytnout licenci k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠPJ, která má právo ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, vynaložených vysokou školou na vytvoření díla (až do jejich skutečné výše), z výdělku dosaženého v souvislosti s užitím díla či poskytnutím licence. V Jihlavě dne... Podpis

6 Obsah ÚVOD FINANČNÍ GRAMOTNOST MĚŘENÍ ÚROVNĚ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI DEFINICE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI ZDROJE A PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA FINANČNÍ GRAMOTNOST ZDROJE Rodiče Škola Internet PROJEKTY Den finanční gramotnosti JA Czech Peníze na útěku The Simple Dollar Practical Money Skills HRA CASHFLOW O AUTOROVI HRY CASH FLOW KVADRANT O HŘE JAK JE MOŽNÉ HRU ZÍSKAT ORGANIZAČNÍ SKUPINY PRO HRU CASHFLOW MeetUp Cashflow Club PROČ DOPORUČUJI SEHRÁT HRU SLOVNÍČEK POJMŮ JAK DOSTAT HRU DO VÝUKY ZAŘAZENÍ HRY DO VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ Finanční řízení, investiční rozhodování Anglický jazyk Simulační manažerské hry WORKSHOP POZITIVA A NEGATIVA HRY NÁVOD PRO KOORDINÁTORA HRY VYTVOŘENÍ HRY RANÁ FÁZE HRY PLÁN HRY HERNÍ CASHFLOW LIST UKÁZKY MOŽNOSTÍ INVESTOVÁNÍ Akcie Nákup domu Dividendy VÝSLEDKY HRY SITUACE VE HŘE CO SI HRÁČ ZE HRY ODNÁŠÍ KOMPLETNÍ POSTUP VE HŘE ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ TIŠTĚNÉ ZDROJE INTERNETOVÉ ZDROJE... 52

7 Úvod Finanční gramotnost je v poslední době velice diskutované téma. Každý jednotlivec by měl v současnosti znát základy finančních charakteristik. Lidé by především měli činit správná rozhodnutí, aby byli schopni zabezpečit sebe i své rodiny. To zahrnuje orientaci na finančním trhu a orientaci v toku peněz. V dnešní době čelíme mnoha nástrahám finančního světa, díky kterým se můžeme nevědomky dostat do potíží. Mezi ně patří produkty, jako jsou hypotéky, leasing, atd. Jedná většinou o vyšší finanční částky, které ovlivňují naše měsíční náklady. Důležité je však umět si spočítat, za co a kolik finanční prostředků vynakládáme. Jsou zde případy, kdy se rodina chce předvést před sousedy. Koupí bazén, ale nespočítají si náklady s ním spojené a nezbývá jim dostatek finančních prostředků k jeho udržování. Tím se později mohou dostat do potíží a dluhů, které jim komplikují život. Ze zoufalství si půjčují peníze, aby byli schopni splatit své dluhy, tudíž řeší současnou situaci, nevědí však, že jen vytloukají klín klínem a dostávají se tak do začarovaného kruhu. Z toho důvodu je potřeba vzdělávat se v oblasti finanční gramotnosti a předejít tak nástrahám finančního trhu, nebo v případě problému ho řešit ještě v samotném zárodku. O tuto problematiku jsem se začal více zajímat na střední škole, kdy jsem se setkal s hrou Cashflow. Jednalo se tehdy o deskovou hru Cashflow 101 od Roberta Kiyosakiho. Byla to velká zkušenost, co se týká počítání financí. Naučila mě základním principům, jak hospodařit s penězi a otevřela mi nové obzory. Již na prvních brigádách při škole jsem tyto principy začal praktikovat. V době, kdy jsem při studiu na vysoké škole pracoval na pozici prodejce, začal jsem se setkávat s jednotlivci a rodinami, u nichž jsem si všiml, že jim tyto základní principy chybí. Byl jsem svědkem toho, kdy rodina přišla do obchodu s žádostí o mobilní telefon na splátky v hodnotě tří tisíc korun českých. Nevěřil jsem, že za předpokladu, kdy kupují mobilní telefon pro svého malého syna, jsou schopni přeplatit cenu a zároveň podstoupit riziko, kdy v případě poškození telefonu budou splácet rozbitou věc. S údivem a zvědavostí jsem položil otázku, proč volí tuto variantu. Dostal jsem odpověď jsme zvyklí kupovat vše na splátky. V tu chvíli jsem si řekl, že bych rád poskytl nástroj, s jehož pomocí by bylo možné vyučovat finanční gramotnost efektivní a zábavnou formou. 7

8 Osobně se každodenně setkávám s finančními nabídkami na různé služby a produkty, ať už jsou to reklamy v televizi, ové nabídky nebo dokonce telefonáty z organizací, které nabízejí zboží a služby po telefonu. Chtějí nás namotivovat, v některých případech i dotlačit ke koupi. V takovém případě musíme mít základní znalosti finanční gramotnosti a vědět, kdy si můžeme daný produkt nebo službu dovolit. Navíc je potřeba být opatrný, jaká slova říkám, jelikož dnes je již možné uzavřít smlouvu po telefonu pouhým odsouhlasením, čehož si člověk nemusí být vědom. 8

9 1. Finanční gramotnost Pod pojmem finanční gramotnost rozumíme soubor dovedností, které podněcují schopnost vhodně nakládat s finančními prostředky a majetkem. Finanční gramotnost pochází ze základů numerické gramotnosti jako dovednosti porozumět číslům a operacím s nimi, zahrnuje ale také znalosti základních finančních produktů, rizik, která jsou spojena s jejich využíváním, jak píše (Pavelková, a další, 2012) Protože jsou finance a finanční toky jedněmi z nejdůležitějších prvků v moderní společnosti, roste i význam finanční gramotnosti v rámci funkční gramotnosti jako celku. Skrytá podstata moderních finančních nástrojů, jejich vnitřní složitost na jedné straně a současně snadnost jejich používání v praxi na straně druhé, vedou k výraznému růstu nároků na finanční gramotnost. Nestačí již umět si spočítat výplatu, ale je potřeba mít značné dovednost a pečlivost k tomu, aby s ní zejména nízkopříjmové skupiny lidí dokázali vyjít. Je proto pochopitelné, že v nejvíce případech dochází k problémům v okamžiku omezení příjmů, ať už v důsledku náhlého zhoršení zdravotního stavu, pracovní výpovědi, nebo z jiných důvodů. Schopnost adaptovat se na nové poměry vyžadující často omezení spotřeby, je u lidí, kteří si nejsou schopni uvědomit dosah změn na svoji finanční situaci, velmi omezená Měření úrovně finanční gramotnosti Na podzim roku 2015 provedlo ministerstvo financí měření úrovně finanční gramotnosti populace České republiky. Jednalo se o světové měření společně s dalšími desítkami zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Zjišťování dat pro Ministerstvo financí zajistila společnost PPM Factum Otázky v dotazníku souvisely se znalostmi z oblasti terminologie na finančním trhu, matematiky a makroekonomiky. Každá z otázek měla vždy právě jednu možnost správně. Dotazník prověřil finanční gramotnost dospělé populace. [1] 9

10 Spíše velká finanční znalost Velmi malá finanční znalost 12% Finanční znalosti Spíše malá finanční znalost Vysoká finanční znalost 12% 36% 40% Obrázek 1 Měření finančních znalostí (Zdroj: psfv.cz vlastní zpracování) 48 % osob má vyšší úroveň finančních znalostí, z toho: o 12 p. b. lidí vykazuje vysokou úroveň (v měření odpověděli na více než 66 % otázek) o 36 p. b. lidí má spíše vyšší úroveň (50 66 % správných odpovědí) 52 % lidí má nižší úroveň finančních znalostí, z toho: o 40 p. b. osob spíše nízkou (33 50 % správných odpovědí) o 12 p. b. osob velmi nízkou (méně než 33 % správných odpovědní) nižší úroveň finanční znalostí mají zejména: o lidé se základním vzděláním o ekonomicky neaktivní lidé (např. nezaměstnaní) o lidé s nízkými příjmy o lidé ve věku do 29 let vyšší úroveň finanční znalosti mají obecně: o vysokoškolsky vzdělaní lidé o lidé s vyššími příjmy o živnostníci Finanční gramotnost zahrnuje zejména následující dovednosti a znalosti Hospodaření s penězi (utrácet, spořit a investovat) 10

11 Získávání peněz (možnosti výdělku, sociální dávky, efektivní komunikace s peněžními ústavy a dalšími půjčovateli peněz včetně výpůjček v rodině) Znalost reálné hodnoty peněz (obvyklých cen základního zboží a služeb) a povědomí o tom, jak se vyvíjí (inflace, směnné kurzy) Základní orientace na trhu finančních produktů Schopnost plánovat a dodržovat okolnostem odpovídající objem peněz (spravovat osobní i rodinný rozpočet) Dovednost ochránit se proti předlužování Předpoklad pro úspěšnou aplikaci finanční gramotnosti je schopnosti udržet si přehled o osobních financích Definice finanční gramotnosti Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace. [11] Na otázku, kdy je na čase se začít vzdělávat v tomto směru, zní odpověď: co nejdříve. Tuto situaci řešíte od první chvíle, kdy se setkáte s penězi. Vezměme si jednoduchý příklad. Na základní škole, kde od rodičů dostanete peníze na autobus a svačinu. Vaším úkolem je obstarat si jídlo a zaplatit transport domů. Pokud myslíte dopředu a spočítáte si, kolik můžete utratit, můžete být v klidu. V opačném případě, kdy se necháte zlákat lepší svačinou nebo laskominou a utratíte více, ocitnete se v situaci, kdy řešíte problém s nedostatkem finančních prostředků. Většinou tak, že si půjčíte od kamaráda. Tento postoj si tak můžeme nést po celý život až do dospělosti, kde pak používáme banky místo kamaráda. Ta si v porovnání s kamarádem nechá zaplatit i nemalé úroky. Pojďme se proto podívat, jakým způsobem je možné naučit se více o finanční gramotnosti. 11

12 2. Zdroje a projekty zaměřené na finanční gramotnost V této kapitole rozeberu, jak lze v našich podmínkách zvyšovat finanční gramotnost Zdroje Literatura uvádí celou řadu celou řadu zdrojů, ze kterých lze při zvyšování FG čerpat Rodiče Špatné návyky v hospodaření s penězi získávají děti hlavně od svých rodičů. Skvělým způsobem, jak naučit děti základům finanční gramotnosti, je kapesné. Čím dříve rodiče začnou, tím lépe. Nesmíme totiž zapomínat na to, že malé děti jsou velmi chápavé a rychle se učí návykům. A to nejen dobrým, ale i těm špatným. Takže když rodiče vysvětlí dětem, co jsou peníze, co se s nimi dá dělat a kde se berou, bude jim to jen ku prospěchu. Ne nadarmo mnoho rodičů považuje kapesné za potřebnou součást výchovy, která připravuje dítě na praktický život. [12] Pro dítě je dobré, že se naučí s penězi zacházet, pozná cenu různých věcí, naučí se plánovat, na co peníze použije, a dokáže si třeba později odepřít sladkosti a ušetřit si na něco většího. Pokud se hospodaření s penězi začne učit až v dospělém věku, může se snadno dostat do finančních problémů. PhDr.Pavla Majerová Škola V minulosti nebývalo pravidlem, aby se mluvilo o penězích a finanční gramotnosti. Doba se naštěstí mění a dostupnost informací narůstá. Nyní existuje více možností, jak na školách přistupují k finanční gramotnosti. Většinou to bývá pozvání profesionála z finanční sféry, aby udělal prezentaci na téma finanční gramotnost společně s interaktivním cvičením, které má za úkol seznámení se základními pojmy FG. Jedním z nejrozšířenějších je projekt Den finanční gramotnosti. Dále se používají interaktivní hry nebo kvízy, kde si studenti vyzkouší své vědomosti, tato možnost je úzce spojena s následující kapitolou. Je to veřejně dostupná varianta Internet V dnešním světě informačních technologií, kde internet je silným informačním kanálem, je také jedním z hlavních nástrojů pro učení finanční gramotnosti. V posledních letech se rozmohly materiály pro výuku finanční gramotnosti na vysokých školách nebo pro širokou veřejnost. Například kvízy, kde testovací otázky ověří vaše aktuální znalosti, a dostanete zpětnou vazbu pomocí správných odpovědí. Vy tak víte, kde máte mezery a na 12

13 co byste si měli dávat pozor. Zároveň může nastat situace, kdy člověk neví, co neví a tím pádem nemá žádný impulz, aby se o toto téma zajímal. V tomto směru záleží na motivaci, zda se chce člověk sám vzdělávat Projekty Osvícený stát nešetří prostředky a podpoří projekty, které ovlivňují úroveň FG občanů. Uvedu zde jen ty z mého pohledu nejzajímavější a nejúčinnější Den finanční gramotnosti Projekt Den finanční gramotnosti spustila největší finančně poradenská společnost Partners v září roku 2011 jako reakci na nízkou finanční vzdělanost obyvatel České republiky. Jen finančně gramotný člověk je totiž schopný spravovat své finance zodpovědně a neohrožovat svou existenci zbytečnými dluhy a závazky. Zvyšování finanční gramotnosti pro obyvatele vyučují formou publikační a publicistické činnosti a formou veřejných přednášek. Mezi hlavní cíle projektu patří školy finanční gramotnosti. Od září roku 2012 proškolení lektoři Partners zvyšují po celé republice finanční vzdělanost, již odškolili více než 1000 lekcí. Dále se Den finanční gramotnosti zaměřuje na veřejnou diskusi o problémech finanční (ne)gramotnosti obyvatel a dosažení vyhlášení 8. září jako oficiálního Dne finanční gramotnosti. [2] JA Czech Mezinárodní nezisková vzdělávací organizace, jejím posláním je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělávání, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, inspirovat je a podporovat v aktivním přístupu k životu, aby se dovedli prosadit a úspěšně uplatnit a byli dobře připraveni pro vstup na trh práce. [3] Peníze na útěku Web zajišťuje Česká národní banka. ČNB je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. Jako nezávislá instituce pečuje o cenovou stabilitu, dohlíží na finanční systém, podporuje jeho vyvážený rozvoj a zajišťuje hladký oběh peněz a plynulý platební styk. Web Peníze na útěku vytvořila, aby předala veřejnosti přehled o základních finančních produktech a návody, jak spravovat svůj rozpočet, spořit a zajistit se na stáří. [4] 13

14 The Simple Dollar Americký internetový portál s mnoha články o financích, které se zaměřují na prevenci a předání informací o finančních produktech. Vysvětlení, jak může půjčka ohrozit budoucnost rodin v případě nešťastné události nebo špatně investovaných peněz. Srovnání pojišťovacích firem domů, aut a majetku. Čtenář se zde dozví spoustu použitelných informací pro jeho život, díky kterým je schopen lépe se zorientovat a seznámit s finančním světem. Zaměřuje se především na 6 oblastí: kreditní karty, investice, banky, vzdělání, pojištění a daně. Stránka byla zmíněna v časopisech jako Forbes, Time, TheGuardian, Business Insider. [5] Practical Money Skills Visa věří, že lepší finanční vzdělání může pomoci lidem s řízením peněz a zlepšit kvalitu jejich života. Skrze partnerství s vládou, vzdělávacími a finančními institucemi přišla Visa s vzdělávacím globálním programem. Practical Money Skills nabízí interaktivní nástroje a vzdělávací zdroje na pomoc jednotlivcům a komunitám budovat silnější finanční budoucnost. Jako lídr soukromé sféry ve finanční gramotnosti, Visa vytvořila vzdělávací program pro lidi všech věkových kategorií a kultur pro posledních 21 let. Stránka Practical Money Skills je dostupná v 16 jazycích a 42 státech. Pomohla již milionům zákazníků, učitelů, rodičů a studentů získat kontrolu nad jejich financemi. Bezplatné vzdělávací zdroje zahrnují články z financí, hodiny plánování, mobilní aplikace a hry. [6] 14

15 3. Hra Cashflow Hra cashflow je jedna z nejlepších vzdělávacích her v oblasti financí a investování. V této kapitole popíši historii autora hry, hru samotnou a také jak hru získat O autorovi hry Robert Kiyosaki se narodil v roce 1957 ve městě Hilo na Havaji. Japonsky znějící příjmení nás nesmí zarazit, Robertův otec Ralph totiž pocházel z generace japonských přistěhovalců a pokračoval v rodinné tradici učitelského povolání. V životním příběhu Roberta Kiyosakiho je postava jeho otce Ralpha stěžejní. Proto je dobré ji znát již na začátku, jelikož se s ní ještě mnohokrát setkáte. Ralph Kiyosaki si dával záležet na tom, aby svému synovi poskytl precizní vzdělání a sám se pokoušel předat mu všechno, co mohl. Zároveň kladl důraz na etický základ výchovy, důležitost tvrdé a poctivé práce a význam vzdělání v životě. Jako vysoce postavenému pedagogovi (konkrétně pracoval jako vedoucí odboru školství pro stát Havai) pro něj nebylo nijak těžké zásobit syna vědomosti ze svého oboru, jimž bylo finančnictví a investování. Tak položil základy pro Robertovu budoucí slavnou kariéru, a hlavně pro jeho životní dílo, knihu Bohatý táta, chudý táta, která ovlivnila stovky tisíc čtenářů. (Kiyosaki, a další, 2001) 3.2. Cash Flow kvadrant Robert Kiyosaki rozděluje lidi na levou a pravou stranu kvadrantu podle způsobu vydělávání peněz. Na levé straně máme zaměstnance a živnostníky. Na pravé straně potom majitele firem a investory. Přiblížíme si výhody a nevýhody každého kvadrantu. Pojďme se nejdříve podívat na levou stranu kvadrantu. Na levé straně vyměňujeme čas za peníze. Klasická pracovní doba je 40 hodin měsíčně. Jediné dva faktory, které mohou ovlivnit výši výplaty, jsou přesčasy nebo vyšší hodinová mzda. Je zjevné, že na levé straně vyměňujeme čas za peníze a jelikož den má 24 hodin, budete souhlasit, že na levé straně je výše výplaty limitována časem. Nyní blíže k jednotlivým kvadrantům levé strany. 15

16 Z Zaměstnanci Zaměstnání je často spojováno s jistotou. Člověk je zaměstnán a pracuje pro někoho jiného. Má jasně stanovené úkoly od nadřízeného, které má za úkol plnit a následně je za ně odměněn. Výhody: Nízké riziko Pravidelná výplata Nevýhody: Limity v možnosti finanční odměny Ž Živnostníci Živnostníci jsou si svými vlastními pány. Pracují sami na sebe a mají větší možnost ovlivnit své příjmy. To je však spojeno s větší zodpovědností a organizací. Výhody: Vyšší výdělky za předpokladu šikovného živnostníka Možnost udělat si volno kdykoli Nevýhody: V případě nemoci nebo úrazu žádné výdělky Větší zodpovědnost za dobře odvedenou práci Větší riziko než v zaměstnání Na pravé straně kvadrantu máme podnikatele (majitele firem) a investory. Na rozdíl od lidí na levé straně využívají nejen svůj čas, ale především čas jiných lidí (příklad. Zaměstnavatel využívá čas svých zaměstnanců a za odvedenou práci odevzdává odměnu). (Kiyosaki, a další, 2011) P - Podnikatelé Lidé, kteří vlastní firmy, společnosti a vytvářejí pracovní pozice pro zaměstnance. Výhody: Čas pod kontrolou Vlastní pracovní doba Vyšší finanční odměny Nevýhody: Vyšší riziko Odpovědnost za celé společnosti 16

17 I Investor Investor je člověk, který používá především peníze a investuje je tak, aby mu generovaly další peníze. Ať už investuje do bytů, které následně pronajímá, nebo dále do akcií, dluhopisů atd. Výhody: Časová flexibilnost Vysoké výdělky Nevýhody: Vysoké riziko investic Obrázek 2 Cashflow kvadrant (Zdroj: O hře Cashflow je stolní/internetová společenská hra pro maximálně 6 hráčů, která vysvětluje základy investování a finanční gramotnosti. Hru vymyslel Robert Kiyosaki, který je popsán v kapitole O autorovi. Hráči se tak zábavným způsobem učí základy investování do akcií, komodit, nemovitostí, podnikání a dalších. Rozvíjejí svou finanční gramotnost, protože hra vlastně simuluje reálný svět peněz. I když to na první pohled vypadá složitě, pravidla se dají rychle pochopit a při hraní hry se je rychle naučíte. Hra je určena pro kohokoliv, kdo má otevřenou mysl a chce se dozvědět něco o investování a pasivním příjmu. [7] [8] Pro svou jednoduchost si hra Cashflow 101 získala velkou oblibu po celém světě. V Čechách vzniklo již několik organizací zabývajících se hraním Cashflow 101 a Kiyosakiho myšlenkami, které se šíří prostřednictvím pravidelně organizovaných setkání, 17

18 na kterých je každý vítán. Nemusí se bát přijít ani úplný začátečník, protože jediné, co ke hře potřebujete, je dobrá nálada a chuť učit se něco nového. Spolu s knihami se tak autor snaží vysvětlit základy finanční gramotnosti, která je v 21. století naprosto nezbytná. [9] 3.4. Jak je možné hru získat Internetová verze hry je k dispozici zdarma na stánkách kde je potřeba provést registraci. Vyplníte vaše jméno a příjmení, dále a musíte souhlasit s licenčními podmínkami. Dále je pouze na vás, zda zaškrtnete políčko s Rich Dad Coachingem, který je zdarma. Jedná se o možnost, kde po vyplnění národnosti a telefonního čísla obdržíte příchozí hovor od konzultanta z Richdad společnosti a konzultujete vaše osobní finance a přemýšlíte o možnostech investování. Obrázek 3 Registrace pro získání hry (Zdroj: Pokud tuto možnost nevyužijete, můžete tak učinit kdykoli. Po registraci obdržíte autorizační na vyplněnou ovou adresu v registraci. Tam již stačí kliknout na odkaz a potvrdit tak registraci na stránky. Následně může člověk vstoupit do hry, která je v angličtině a číst články v angličtině o financích. Do hry se dostanete tak, že kliknete na 18

19 tlačítko Cashflow. Je potřeba mít webový prohlížeč s Adobe Flash player nebo novější. Obrázek 4 Znak pro hraní online hry (Zdroj: Organizační skupiny pro hru Cashflow Jedná se o skupiny, kde se pravidelně hraje stolní verze hry. Skupiny jsou volně přístupné pro všechny lidi, kteří mají zájem vyzkoušet něco nového. Hra je rozšířena téměř po celém světě a těší se velkému úspěchu. Podíváme se na skupiny jak v Čechách, tak i v zahraničí MeetUp Na portálu působí skupiny hrající hru Cashflow 101. Je potřeba zadat klíčové slovo Cashflow a následně vyjede seznam skupin s mapou, kde se tyto skupiny nachází. Celkem je zde zapojeno členů celkem v zapojených 2155 skupinách po světě. Obrázek 5 Mapa skupin Cashflow (Zdroj: 19

20 Zúčastnit se může kdokoli, ať už profesionál nebo začátečník. Stačí si najít skupinu v blízkém okolí, dále se podívat, kdy mají termíny sehrání her a následně pouze přijít. [10] Cashflow Club Komunita lidí působících v České republice a na Slovensku pořádající herní turnaje ve hře Cashflow 101 deskové verze. Může se zapojit osoba starší 10 let a zdarma si hru vyzkoušet. Prozatím je možné hrát ve 12 městech České republiky (Liberec, Zlín, Uherský Brod, Brno, Uherské Hradiště, Praha, Jablonec nad Nisou, Olomouc, Ústí nad Orlicí, Pardubice, Mladá Boleslav, Opava) a na Slovensku v Bratislavě. [9] 3.6. Proč doporučuji sehrát hru Přemýšleli jste někdy o tom, zda vás naučí ve škole, jak hospodařit s penězi? Odpověď zní ne. Naučili Vás sice spočítat jablka a hrušky, ale to, jak hospodařit s penězi, které jsme dostali nebo si vydělali už ne. Například člověk, který vyhraje v loterii. Výhra neuvěřitelných, dejme tomu 100 milionů korun. Mnohem více, než si může průměrná rodina představit, vezmeme-li v potaz průměrný příjem v České Republice, který činí Kč a pracovní období člověka 40 let, což je 480 měsíců, vyjde nám výsledek po zaokrouhlení 13,24 milionu korun. Jak je tedy možné, že do 5 až 10 let je výherce znovu ve špatné situaci, v mnohých případech i horší než před tak významnou výhrou. Otázka spočívá v tom, za co se peníze utrácí, zda za potřebné věci k běžnému životu, jako je střecha nad hlavou, pojištění, jídlo a další, nebo za věci, které člověk k běžnému životu nepotřebuje, ale mohou ho lákat na základě reklam a myšlenky zviditelnit se před ostatními. Tyto věci nemusí stát až tak závratnou část peněžních prostředků, ale postupem času se suma nasčítá a člověk se ocitne zase na nule. V opačném případě, kdy peníze investujete, tvoříte tím hodnotu, a majetek, který může generovat další peníze. Existuje mnoho možností investic, od akcií, přes nemovitosti, vzácné kovy, až po založení vlastního podniku. Hra Cashflow hráči neposkytne ihned odpovědi na všechny otázky v oblasti správy osobních financí, finančních produktů a investování. Hráč získá něco jiného, a to je směr, jak o penězích přemýšlet a následně o nich rozhodovat na základě vyzkoušených metod pomocí sehrání hry. Nesmím opomenout fakt, kdy si při hře člověk uvědomí, za co všechno vynaloží měsíčně peníze. Obyčejně studenti z blízkého okolí vynakládají peníze za ubytování, jídlo, dopravu a telefon, zbytek věcí potom platí rodiče. Fakt o tom, co vše 20

21 je potřeba platit, když se rozhodnete mít vlastní dům/byt, se můžete dozvědět různými způsoby, ten nejčastější je, že se setkáte s realitou, která vás může nemile překvapit. Méně známým způsobem, přitom tím nejbezpečnějším, je získat informace pomocí hry, pomocí simulací reálného života, bez rizika špatně investovaných peněz v reálném světě Slovníček pojmů income příjem, expenses výdaje, salary plat, real estate nemovitost, interest úrok, dividends dividenda, assets aktiva, liabilities pasiva, stocks akcie, cash on hand peníze v ruce, opportunity příležitost, small deal/big deal malá nabídka/velká nabídka, market trh, share price cena akcie, pass nechat být, doodad věc, kterou si člověk nekoupí na základě potřeby (která je v zásadě k ničemu), ale potěší paycheck výplata z práce downsized vyhozen z práce z důvodu snižování stavu. [9] 21

22 4. Jak dostat hru do výuky Vzhledem k probranému problému neznalosti finanční gramotnosti mnoha občanů České republiky je potřeba začít s výukou finanční gramotnosti na vysokých školách. Jako student oboru finance a řízení na Vysoké škole polytechnické Jihlava, kde je naším úkolem orientovat se v oblasti finančních trhů a rozumět finančním produktům, je samozřejmostí být finančně gramotný. Bohužel musím říci, že se setkávám se studenty stejného oboru, kteří nemají dostatečnou úroveň finanční gramotnosti. V mnohých případech mě až udivilo, jaký postoj lidé mají k financím a jak o nich přemýšlí. Zejména studenti, kteří přišli studovat Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Je potřeba si uvědomit, že jako studenti finančního řízení jakožto budoucí pracovníci na finančním trhu musíme mít dostatek finanční gramotnosti, abychom byli schopni řídit společnosti a pomoci lidem se spravováním osobních financí. Hra Cashflow jako nástroj pro zvyšování finanční gramotnosti může být implementována do výuky v rámci workshopu, kterého se mohou studenti zúčastnit. V rámci workshopu by bylo možné promluvit o finanční gramotnosti, problematice s ní spojené a následně sehrát hru Cashflow, kde si mohou posluchači vyzkoušet své znalosti a čerstvě načerpané myšlenky v praxi Zařazení hry do vyučovacích předmětů Na Vysoké škole polytechnické Jihlava máme několik předmětů, kde by bylo možné hru sehrát. Výuka se dá pojmout mnoha směry, vzhledem k rozmanitosti má každý z předmětů určitou spojitost s obsahem hry a je tak vhodným předmětem. Vybral jsem několik variant předmětů, kde by bylo možné hru sehrát Finanční řízení, investiční rozhodování Předmět je zaměřen na seznámení studentů s problémy spojenými s rozhodováním v oblasti finančního řízení a jeho investičního rozhodování, základy finanční analýzy, finančního plánování a řízení cashflow. Chceme-li spravovat finance podniku, je zapotřebí umět se zároveň starat o své osobní finance. Hra je zaměřena na investování, doporučuji tedy sehrát hru na úvodní hodině předmětu, kde se studenti setkají se základními pojmy. Vyzkouší si se svými znalostmi, jak budou úspěšní ve hře a v následných hodinách proberou naučené pojmy do hloubky. Dle časových možností doporučuji sehrát hru ke konci semestru, studenti tak budou moci naučené principy použít a porovnat, zda se ve hře zlepšili. 22

23 Anglický jazyk Během tříletého studia máme na oboru finance a řízení celkem čtyři různé úrovně angličtiny zaměřené na různá finanční témata. Nejvíce se pro sehrání hry hodí čtvrtá úroveň, kde se probírají peníze obecně, burza s akciemi a další. Vybral jsem si tento předmět především proto, že hra je v angličtině a studenti se tak mohou důležitá slovíčka naučit zábavnou formou a zároveň dostanou přidanou hodnotu. Ta je ve formě výuky finanční gramotnosti Simulační manažerské hry S předmětem simulační manažerské hry jsem se setkal minulý rok. Během výuky jsem měl možnost vyzkoušet hru Unisim, v níž bylo úkolem řídit společnost což obsahovalo na základě analýzy trhu vytvořit produkt, zvolit kanály pomocí, kterých produkt budeme prodávat a zároveň pomocí marketingové strategie budovat značku a dávat náš produkt do povědomí lidí. Předmět mě velmi zaujal a bavil mě, jelikož jsme se vzdělávali zábavnou a zároveň praktickou formou. Tam vznikla myšlenka na tuto bakalářskou práci, jelikož jsem si řekl, pokud je možné vyučovat, jak se starat o finance podniku, proč se nestarat i o své osobní finance. Navíc s motivací pro studenty získat dva potřebné kredity ke studiu Workshop Cílem pro uskutečnění workshopu je stěžejní především informovanost studentů. V prvé řadě taková, aby se workshop dostal do jejich povědomí a zároveň byl dostatečně lákavý, tak aby studenti projevili zájem. Je potřeba dostatečně informovat o problematice finanční gramotnosti a o rizikách, která s sebou nízká finanční gramotnost nese. A také seznámit studenty s finančními produkty a investičními možnostmi. V rámci workshopu vystoupí odborník na finanční gramotnost a seznámí studenty s problematikou. Následně proběhne diskuze, kde studenti mají volné slovo a mohou pokládat případné dotazy ohledně nejasností ve finanční sféře. Tato část zabere půl hodiny až hodinu. Druhá část bude více praktická. Odpovědná a vyškolená osoba vysvětlí princip hry a upozorní na případná úskalí. Zmíní rozdíly mezi českým a americkým trhem, aby hráč nebyl v průběhu hry zmaten jak měnou, tak samotným trhem. V průběhu hry se aktivně věnuje studentům, pokud potřebují pomoci něco přeložit, vysvětlit nebo určitým 23

24 způsobem pomoci. Odpovědná osoba však nesmí napovídat, jak se má student rozhodnout. V tomto případě by hra postrádala smysl a student by neviděl následky svých rozhodnutí a neodnesl by si ponaučení. Je však možné studentovi položit otázky tak, aby si byl schopen sám odpovědět, co je správné. Tato část je časově více flexibilní, záleží, jak zúčastnění hru pochopí a po kolika hráčích se bude ve skupině hrát. Odhadovaná doba sehrání je 2-3 hodiny. V určitých případech se dá sehrát rychleji. Jelikož je hra založena na budování pasivního příjmu, budou představeny možnosti budování příjmu a nabídnuty možnosti spolupráce. Nabídky se odvíjejí od pozvaných lidí. Projekt Den finanční gramotnosti by spolupráci uvítal. Jelikož se jedná o finanční poradce, byla by nabídnuta spolupráce téhož typu. Dále je možné nabídnout síťový marketing z více oblastí. Vzhledem k časové náročnosti workshopu bude možné domluvit si individuální schůzku s jednotlivými zástupci Pozitiva a negativa hry Při opakovaném hraní této hry jsem přišel na několik klíčových věcí. Ty obsahují jak pozitiva, tak i negativa pro hru cashflow. Pozitiva Populární hra, hrající se po celém světě. Poukazuje na investiční příležitosti a seznamuje hráče s pojmy finančního světa. Z tohoto hlediska je ověřena jako efektivní nástroj. Hra simulující neočekávané situace v životě přináší poučení, jak se s nimi vypořádat. Student získá přehled, za co se v životě utrácejí peníze a také získá přehled o měsíčních výdajích. Touha dozvědět se více. Toto může být diskutabilní, jelikož každý může mít jiný pocit ze hry. Pokud se názor bude shodovat, vede to k jednomu z cílů, kdy je hráč hladový po informacích a začne se sám vzdělávat v oblasti finanční gramotnosti. Negativa Vzhledem k tomu, že je hra původem z Ameriky, může hráče v určité míře mást. To především měnou v dolarech a americkými trendy jako je velká míra investic do akcií a častější obchodování s nemovitostmi, na které v České republice nejsme zvyklí. Toto lze využít jako pozitivum pro studenty. V rámci diskuze, zda rozeznávají rozdíly mezi jednotlivými trhy. 24

25 5. Návod pro koordinátora hry Návod pro koordinátora hry slouží pro seznámení studentů se hrou. Koordinátor by měl být schopen vysvětlit, co je potřeba pro připojení do hry a zajistit, aby se studenti do hry skutečně dostali. Dále je popsán návod, jak založit hru a také vysvětlení herního plánu, jednotlivých políček a přehledu financí. Pomocí tohoto návodu koordinátor zcela pochopí princip hry a je schopen předat informace studentům Vytvoření hry Ihned po spuštění naskočí tabulka s hrami, které jsou buď volně dostupné, nebo chráněné heslem, které čekají na připojení ostatních hráčů. Můžeme se připojit do náhodné hry a hrát tak s neznámými lidmi z celého světa, nebo založit úplně novou hru Create new game, kam můžeme pozvat naše spoluhráče, se kterými chceme hru sehrát. Obrázek 6 Výběr hry (zdroj: vlastní úprava snímku obrazovky) V případě zvolení nové hry zadáme název hry, a za předpokladu sehrání hry s přáteli zadáme heslo pro soukromou hru. Dále již zbývá zadat pouze počet hráčů, se kterými chcete hrát, kde šest je největší možný počet. Pro zvolení stačí kliknout na rámeček nad 25

26 požadovaným číslem, tím se zobrazí počet postav, jak můžete vidět na obrázku níže. Obrázek 7 Vytvoření vlastní hry (Zdroj: vlastní úprava snímku obrazovky) Po založení hry a následném vstupu do hry se nám zobrazí herní systém, kde v levém horním rohu vidíme přehled hráčů a jejich postup ve hře, tedy pruh, který se postupně doplňuje modrou barvou. To vyznačuje procentuální hodnotu pasivního příjmu v poměru 26

27 k celkovým nákladům. V pravém spodním rohu máme okno konverzace, kde můžeme komunikovat s ostatními hráči a také vidíme, jaké částky investují. Obrázek 8 Popis herního systému (Zdroj: vlastní úprava snímku obrazovky) Uprostřed se nachází herní plán, který je podrobně popsán níže v kapitole 5.3. V levém spodním rohu máme finanční prohlášení, které pro nás slouží jako přehled financí. Více si o něm řekneme v kapitole Raná fáze hry Po vytvoření hry je takzvaná raná fáze hry, kdy si každý hráč vybírá svůj sen, kterého chce dosáhnout. Robert Kiyosaki vysvětluje, že sen je důležitou součástí života. Slouží jako hnací motor pro překonávání překážek a udržení si zaměření. Protože pokud v životě něco chceme, chce to určitou dávku odhodlání a vytrvalosti pro splnění našich snů a vizí. 27

28 Obrázek 9 Výběr snu (Zdroj: vlastní úprava snímku obrazovky) Na výběr je: plavba s přáteli na jachtě, zachraňování ohrožených druhů zvířat, dobročinné akce v zemích třetího světa, cesty kolem světa nebo koupě lesu, o který následně pečujeme, a lidé z okolí zde mohou trávit čas s rodinami a společně relaxovat. Nezáleží na tom, jak tento sen je nákladný, je možné, že lidé mají peněz dostatek, ale naopak nemají čas. Pasivním příjmem, jehož je cílem dosáhnout v této hře, můžeme vylepšit jak naši finanční stránku věci, tak také časovou, kde pomocí pasivního příjmu můžeme začít pracovat o něco méně a investovat čas tam, kam opravdu chceme. Na obrázku (9) s výběrem snu vidíme pod popisem snu tučně napsány informace o zaměstnání. V tomto případě jsem právník s počáteční výplatou dolarů. Dále 400 dolarů v úsporách a začínáme s hotovostí dolarů. Automaticky se tyto informace podrobně objeví v již zmíněném přehledu financí Plán hry Nyní k samotnému plánu hry. Nachází se zde menší hrací kolo neboli krysí závod, kde hra začíná. Krysí závod znázorňuje koloběh, kdy chodíme do práce a stále vyděláváme a utrácíme peníze. Nad ním je rychlodráha, kde se nachází i náš sen, ve hře je označen jako sýr (v našem případě fialový). Sny jsou zobrazeny jako fialová políčka na rychlodráze. Kolečko neboli figurka na krysím závodu zobrazuje naši aktuální pozici. Figurka se pohybuje po směru hodinových ručiček v závislosti na hodnotě hrací kostky. První vyhrává ten, který se dostane na rychlodráhu a koupí si svůj sen. O tom, jak se dostat na rychlodráhu, vám prozradím po popsání krysího závodu. Viz obr. (10) 28

29 Obrázek 10 Herní plán (Zdroj: vlastní úprava snímku obrazovky) Jednotlivá políčka krysího závodu znamenají následující: Dobročinnost Volitelné pole v krysím závodu. Hráč má možnost darovat 10 % celkového příjmu charitě. Pokud tak učiní, následující 3 kola má možnost házet dvěma kostkami a měl by se tak pohybovat rychleji a získat tak častěji výplatu. Příležitosti Hráč má volby mezi takzvanými malými a velkými příležitostmi, kdy malá příležitost se pohybuje pod hranicí dolarů, a velké začínají od dolarů. Jedná se o hlavní políčka, která by měla zajímat každého hráče. Hráč se dostává k různým příležitostem investovat své peníze do akcií, nemovitostí a byznysů. Nicotnosti Jedná se o nečekané a často zbytečné výdaje, kterými si lidé dělají radost. Nebo se jim porouchá stávající spotřebič a potřebují zakoupit nový. Může se jednat například o kávu s přáteli, motorový člun, televizor atd. Nicotnosti si hráč je povinen zaplatit, když na ně stoupne. V případě, zda hráč nemá dostatek peněz na zaplacení Nicotnosti, musí si půjčit od banky. 29

30 Výplata když hráč projde nebo stoupne na pole výplata, získává své měsíční cashflow. Výplata je hlavní zdroj peněz na počátku hry. Následně se připočítává pasivní příjem. Trh Na trhu můžete vidět informace o dění na trhu, které přímo ovlivňují příležitosti. Například ceny akcií, možnost prodat rozjetý byznys nebo byty v domě. Také se zde zobrazují poruchy domů, které pro hráče platí pouze v případě, že daný byt/dům vlastní a je povinen je jako majitel bytu hradit. Dítě Narodilo se Vám dítě! To mimo jiné přináší velké výdaje do rozpočtu. Každý hráč může mít maximálně 3 děti. U každé profese jsou jiné náklady na dítě, záleží na životním stylu. Ten se odvíjí od počáteční výplaty. Je jasné, že právník bude mít vyšší životní styl než prodejce. Propuštění byl jste propuštěn! Dvě kola nehrajete a musíte zaplatit své životní náklady jedny celkové měsíční výdaje. Následně hráč dvě kola nehraje, je to bráno, jako když si hledá jiné zaměstnání. 30

31 5.4. Herní Cashflow list Během hry máte kdykoli přístup ke svému Cashflow listu výsledovce, kde se přepočítává hospodářský výsledek. Je to tabulka, kde máte přehledně zobrazený svůj finanční život ve hře. Automaticky se zde převedou informace o profesi, která nám byla vygenerována. A následně veškeré změny v každém kole. Obrázek 11 Cashflow list (Zdroj: vlastní úprava snímku obrazovky) Máme zde několik skupin, které si vysvětlíme: Income (Příjem) jsou to veškeré finanční prostředky, které proudí do našich domácností. Většinou je to každý měsíc výplata v zaměstnání, příjem z podnikání atd. Lawyer Salary (plat právníka) příjem ze zaměstnání 31

32 Interests/Dividents (úrok/dividenda) Real Estate/Business (nemovitost/byznys) příjem z podnikání, nemovitostí Expenses (Výdaje) opak příjmů, jsou to veškeré finanční prostředky, které každý měsíc platíme. Patří sem výdaje za jídlo, oblečení, splátka hypotéky, leasing auta, finanční transakce a ostatní. Assets (Aktiva) jsou to prostředky, které nám pomáhají získat finance, díky kterým vzniká takzvaný pasivní příjem. Např. pokud koupíme dům a pronajímáme ho, nemusíme tam fyzicky být a přináší nám každý měsíc finanční prostředky. Liabilities (Závazky/Pasiva) jedná se o měsíční výdaje, kde jsme se zavázali určitou smlouvou. Spadají sem hypotéky, leasing auta, půjčky a další. Ovlivňují naše finanční prostředky, které máme k dispozici každý měsíc. V pravém horním rohu máme kolonku pasivní příjem a hned nad ní celkové výdaje. To je ta nejdůležitější věc v celém přehledu, jelikož je to náš hlavní cíl v krysím závodě. Získat takový pasivní příjem, aby pokryl celkové výdaje. S přibývajícími nákupy aktiv bude pasivní příjem průběžně růst Ukázky možností investování Aby nám bylo jasné, jak to funguje, ukážeme si pár příkladů zvyšování pasivního příjmu: Akcie Cena za akcii je rovna 10 dolarům. Pasivní příjem žádný Rozmezí, jak se akcie pohybují v tomto případě od 5 do 30 dolarů Počet vlastněných akcií Obrázek 12 Nabídka akcií (Zdroj: vlastní úprava snímku obrazovky) Samozřejmě závisí na aktuální finanční situaci hráče. Pokud má hráč přebytek peněz, v této situaci může zapřemýšlet, zda akcie nakoupit a později prodat za vyšší cenu. 32

33 Nákup domu Dům na prodej Cena dolarů Pasivní příjem 200 dolarů Zaplatit ihned dolarů Obrázek 13 Nabídka ke koupi domu (Zdroj: vlastní úprava snímku obrazovky) Vidíme, že nám byt přináší kladné cashflow, které nám zvyšuje pasivní příjem. Musíme si pohlídat, zda máme aktuálně dostatečné finanční prostředky na zaplacení. Další možnost by byla půjčit si peníze v bance, je nutné si spočítat, zda i po zapůjčených penězích bude naše cashflow kladné (10% z půjčených peněz je měsíční splátka) Dividendy Obrázek 14 Nabídka dividend (Zdroj: vlastní úprava snímku obrazovky) Cena dolarů Pasivní příjem 10 dolarů Rozptyl, za kolik se prodávají od do dolarů. Druh akcií, které jsou finančně náročnější, ale vytváří nám pasivní příjem, jedná o dividendy. To znamená vyplácení pevné částky na jednu akcii. Zde máme příklad elektrárny nabízející akcii za dolarů s příslibem vyplácení 10 dolarů, který je naším pasivním příjmem. 33

34 6. Výsledky hry Hlavním cílem hry je dostat se z krysího závodu na rychlodráhu, to se neobejde bez investování. V obrázku vidíme úspěšný cíl, kdy pasivní příjem převyšuje celkové náklady. Obrázek 15 Vyšší pasivní příjem, než celkové náklady (Zdroj: vlastní úprava snímku obrazovky) Z výkazu v pravém horním rohu vidíme situaci, kdy pasivní příjem je větší než celkové náklady (5.630 dolarů>4.620 dolarů). Všimněte si, že nám ubyly celkové náklady, jelikož jsme splatili studentskou půjčku, úvěry na kreditních kartách, hypotéku, úvěr na auto a ostatní úvěry. Naopak nám narostly náklady za 3 děti, tento počet dětí ve hře je zároveň maximální. 34

35 V závazcích přibylo mnoho hmotného majetku, tedy domů. Jelikož je hra nastavena tak, že byty pronajímáme (používáme peníze z nájmů do splátek bytů/domů), nezobrazí se nám výše splátek ve výdajích, ale pouze rozdíl příjmů z nájmu a výše splátky v příjmech. Jak můžeme vidět, byty se z důvodu pronajímání objevují i na straně aktiv. Výhoda této strategie tkví v myšlence, kdy nájemce splácí náš hmotný majetek Situace ve hře Ve hře, i když se to na první pohled nezdá, existuje mnoho situací, které mohou ovlivnit vývoj hry a znepříjemnit vývoj finanční situace. Stejně jako v životě se setkáváte s neočekávanými událostmi, např. se vám rozbijí spotřebiče a jste nuceni koupit nové, dojde k vytopení bytu, máte nezodpovědného nájemníka, jste propuštěni ze zaměstnání nebo nečekaně přijde nový člen rodiny. Popíšeme si, jak je možné se v daných situacích zachovat v závislosti na vývoji hry. Obrázek 16 Nabídka na prodej nemovitosti (Zdroj: vlastní úprava snímku obrazovky) Na políčku příležitosti jsme dostali nabídku na prodej kondominia, jedná se o bytovou jednotku v paneláku, kde vlastníte svůj byt a jste spoluvlastníci společných prostor s ostatními vlastníky budovy. V přehledu financí vidíme v investicích (assets), že 35

36 předchozí investice byla dolarů a v příjmech se nám navýšil pasivní příjem o 140 dolarů. V případě jakékoli příležitosti se nám automaticky zvýrazní všechna políčka, kterých se daná příležitost týká, následně je pouze na nás, zda na příležitost budeme reagovat. Za normální situace je zcela v pořádku, že nám nemovitost generuje pasivní příjem. V našem případě jsme hodně investovali do akcií. Následně přišly nečekané události a byli jsme nuceni vypůjčit si v bance. Z toho důvodu, i přes pasivní příjem, který nám nemovitost dává, je nyní lepší nemovitost prodat a splatit půjčku, abychom snížili měsíční náklady, a tím pádem nám přebývalo každý měsíc více finančních prostředků. Obrázek 17 Prodej nemovitosti (Zdroj: vlastní úprava snímku obrazovky) Na obrázku máme automaticky spočítáno, kolik za prodej dostaneme. Počítá se zde s nabídnutou cenou x počet jednotek hodnota hypotéky. Z prodeje získáme dolarů a přijdeme o pasivní příjem 140 dolarů měsíčně. To znamená, že celkový zůstatek po zaplacení všech nákladů je -40 dolarů měsíčně, které musíme brát z našich rezerv. Splatíme-li však ihned zapůjčené peníze v bance v hodnotě dolarů, snížíme zároveň měsíční výdaje za splátky bance a navýšíme tím měsíční zůstatek o 700 dolarů. Po provedení všech operací se tak dostaneme na měsíční zůstatek (payday) 660 dolarů. 36

37 V dalším příkladu můžeme vidět, že můžete vydělat velké množství peněz nákupem a pozdějším prodejem akcií. Hra je však zaměřena na tvorbu pasivního příjmu. V reálném světě jsou akcie velké téma a je potřeba jim rozumět, skrývá se v nich velké riziko a hra je od toho, aby nás naučila správným principům. Mezi další nečekané události patří narození dítěte, kde to sice v reálném životě není okamžité, ale máte čas devět měsíců se připravit na příchod nového člena rodiny. Stejně jako ve hře musíte počítat se zvýšenými náklady a přizpůsobit k tomu své chování. Obrázek 18 Narození dítěte (Zdroj: vlastní úprava snímku obrazovky) Zde nám gratulují k narozenému dítěti s informací, že naše výdaje za dítě činí 480 dolarů. V našem případě je to již druhé dítě. Po od kliknutí tlačítka OK se nám změna projeví 37

38 v přehledu financí. V této situaci je to už naše druhé dítě během hry. Obrázek 19 Narození dítěte-připsané výdaje (Zdroj: vlastní úprava snímku obrazovky) 6.2. Co si hráč ze hry odnáší Během hry se hráč seznámí se základními finančními pojmy, investičními možnostmi a jejich riziky, a hlavně se spravováním svých peněz. Ve hře je mnoho situací, kde se hráč potýká s neočekávanými výdaji. Tyto situace ho naučí vytvářet si dostatečné rezervy, pomocí kterých se vyhne nepotřebnému zadlužování v bance. Typický rozdíl je mezi domem, ve kterém žijeme, a domem, který pronajímáme. Stejná věc, ale s jiným přístupem. Hráč se naučí, že aktivum je věc, která nám přináší finanční prostředky, a pasivum naopak věc, která odnáší finanční prostředky. Jedna z nejdůležitějších věcí, co si hráč po sehrání odnáší, jsou naučené principy. Ty se mu budou hodit v budoucnu, kdy bude hospodařit se svými financemi. Správné hospodaření se nepozná pouze podle výše příjmů, ale hlavně podle zbývajících finančních prostředků na konci měsíce. Tedy hodnota finančních příjmů za daný měsíc mínus měsíční náklady. 38

39 V mém případě přineslo sehrání hry zvědavost o pasivním příjmu a možnostech, jak ho budovat. Sehrání hry je tedy o nasměrování, poté je pouze na nás, jak naložíme s informacemi, které nám byly poskytnuty a zdali budeme zjišťovat více Kompletní postup ve hře Vzhledem k časové náročnosti hry a k mnoha nabízeným příležitostem, zde popíši pouze ty zásadní, které ovlivnily hru. Začneme vybráním našeho snu. Ten je jak ve hře, tak v životě důležitým hnacím motorem pro naši aktivitu. Obrázek 10 Výběr nu (Zdroj: vlastní úprava snímku obrazovky) Jako sen jsem si vybral fantazii na ostrovech v jižním moři. Celé dva měsíce úplné relaxace na teplých písečných plážích. Hra vygenerovala profesi policisty s počátečním příjmem dolarů a úsporami 520 dolarů. Tedy s počáteční hotovostí, po odečtení výdajů dolarů. 39

40 Jako první se nám naskytla příležitost ke koupi akcií. Obrázek 11 Příležitost ke koupi akcií (Zdroj: vlastní úprava snímku obrazovky) Jedná se o akcie, které se běžně pohybují v rozmezí 5 30 dolarů. Nyní se nabízejí za 1 dolar za kus. Pravá příležitost ke koupi. Vhledem k tomu, že mám před výplatou, rozhodnu se investovat všechny své dostupné prostředky, jak vidíte na obrázku níže. Obrázek 12 Nákup akcií (Zdroj: vlastní úprava snímku obrazovky) 40

41 Další významnou událostí bylo narození dítěte, kde se mi zvýšily výdaje. Zároveň se snížil zůstatek po výplatě, jak vidíte na obrázku (23). Obrázek 13 Narození dítěte (Zdroj: vlastní úprava snímku obrazovky) S příchodem nabídky ke koupi domu jsem musel zvážit finanční situaci, nabídka byla na dům v hodnotě dolarů. Záloha byla stanovena na dolarů a já měl v hotovosti pouze I přes to jsem se rozhodl v bance zapůjčit si dolarů a splácet jí 100 dolarů měsíčně. 41

42 Obrázek 14 Koupě domu (Zdroj: vlastní úprava snímku obrazovky) Z pronájmu nemovitosti mi plynulo 100 dolarů a tak se dluh vykompenzoval. Je lepší vlastnit nemovitost s vidinou prodeje do budoucna, nebo brzkého splacení dluhu a tvoření tak pasivního příjmu. Obrázek 15 Přehled financí po koupi domu (Zdroj: vlastní úprava snímku obrazovky) 42

43 S měnícím se trhem se změnila hodnota akcií, které jsem nakoupil na začátku hry a nyní je bylo možné prodat za 30 dolarů za kus. Rozhodl jsem se všechny akcie prodat a získat tak finance, díky kterým bude možné dále investovat a budovat tak pasivní příjem. Obrázek 16 Nabídka na prodej akcií (Zdroj: vlastní úprava snímku obrazovky) Prodej vynesl dolarů. Nyní mohu přejít do větších příležitostí, které se pohybují nad dolarů. Nastává chvíle, kdy se ze mě stává investor. Obrázek 17 Zisk na prodeji akcií (Zdroj: vlastní úprava snímku obrazovky) 43

44 Ne nadarmo se říká, že život je plný vzestupů a pádů. Po úspěchu s akciemi jsem dostal výpověď ze zaměstnání a byl nucen zaplatit celkové výdaje. Nebýt finančních prostředků z prodeje akcií, již bych si musel půjčovat od banky. Z toho důvodu je zřejmé, že je dobré mít finanční rezervu v případě neočekávaných událostí. Zde jste si všimli, že investovat peníze bezhlavě pouze do akcií může být riskantní, v tomto případě se to však vyplatilo. Obrázek 18 Propuštění ze zaměstnání (Zdroj: vlastní úprava snímku obrazovky) Manažer přeřazený na nižší pozici byl nucen prodat byt v hodnotě Rozhodl jsem se ho koupit. Vzhledem k vysokým finančním prostředkům a pasivnímu příjmu 300 dolarů k výplatě z pronájmu domu jsem složil zálohu ve výši dolarů. 44

45 Obrázek 19 Nabídka domu na prodej (Zdroj: vlastní úprava snímku obrazovky) Zvyšuji tak pasivní příjem, což je cílem v této hře. Mám dostatek kapitálu, investovat lze snadněji než na počátku hry. Obrázek 20 Koupě domu (Zdroj: vlastní úprava snímku obrazovky) 45

46 Starší čtyřbytový komplex vedle nové dálnice prodává majitel z důvodu hluku. Je nabídnuta cena pro rychlý prodej dolarů. Generuje po pronajmutí pasivní příjem 500 dolarů. Zaplatil jsem zálohu dolarů v hotovosti. Obrázek 21 Nabídka čtyřbytového komplexu (Zdroj: vlastní úprava snímku obrazovky) Zde můžeme vidět jedno negativum, kdy se prodává byt u dálnice kvůli hluku, a zároveň se počítá s tím, že se ihned pronajme. Toto doporučuji probrat v diskuzi se studenty. Obrázek 22 Situace po koupi čtyřbytového komplexu (Zdroj: vlastní úprava snímku obrazovky) 46

47 Během hry je možné kdykoli splatit dluhy. Když porovnáme celkové ceny s měsíčními splátkami, vidíme že Loan Payment neboli půjčky, mají největší procento, které musíme měsíčně splácet. Je proto vhodné nejdříve splatit tuto půjčku. Obrázek 23 Splátka půjčky (Zdroj: vlastní úprava snímku obrazovky) Výhodná nabídka, úrokové míry na půjčky domů klesají na 5%. Pokud má kdokoli zmíněné nemovitosti, které pronajímá, je možné je prodat s bonusem dolarů. Obrázek 24 Prodej bytů (Zdroj: vlastní úprava snímku obrazovky) 47

48 Prodávám ten, který mi přináší menší pasivní příjem. Prodávám z důvodu zvyšování kapitálu pro výhodnější investice. Za normálních okolností bych dům prodal za (původní cena) (hypotéka) a získal dolarů. V této výhodné nabídce ale vydělám dolarů. Právě díky zmíněnému bonusu. Obrázek 25 Koupě 4 řadových domů (Zdroj: vlastní úprava snímku obrazovky) Za dolarů s přímou platbou dolarů jsem zvýšil po pronajmutí domů pasivní příjem o 750 dolarů měsíčně. Obrázek 26 Koupě domu (Zdroj: vlastní úprava snímku obrazovky) 48

49 Koupě a pronájem domu přineslo dalších 320 dolarů pasivního příjmu. Již mám téměř dosažený cíl krysího závodu. Obrázek 27 Nabídka ke koupi mycí linky (Zdroj: vlastní úprava snímku obrazovky) Koupě mycí linky přinese stejný pasivní příjem jako dosavadní pronajímané domy a byty. Byznys kupuji a splňuji tak cíl mít větší pasivní příjem než celkové výdaje. V tu chvíli mohu uvažovat o odchodu ze zaměstnání. Obrázek 28 Splnění cíle pasivního příjmu (Zdroj: vlastní úprava snímku obrazovky) 49

50 Závěr Finanční gramotnost je pro člověka nezbytná, aby byl schopen zabezpečit sebe a svou rodinu. Na začátku mé práce je v předložené analýze jasně vidět, že finanční znalosti obyvatel České republiky nejsou dostačující. S rychle měnící se dobou je stále potřeba se vzdělávat a zvyšovat tak finanční gramotnost, abychom byli schopni orientovat se ve finančních produktech. V první části mé práce jsem popsal zdroje, z jakých lidé získávají informace o finanční gramotnosti a hospodaření s penězi. Zároveň, jak se učí principům a orientaci ve světě financí. Problémem je, že ne všichni mají dostatečné nebo kvalitní zdroje k čerpání informací. Následně byly představeny úspěšné projekty jak v České republice, tak ve světě. Zde bylo zapotřebí průzkumu na internetu, čtení recenzí a výběr těch nejzajímavějších a ověřených projektů. Mám mnohé osobní zkušenosti za posledních několik let. Byl jsem svědkem rozhodnutí lidí, která mě velice překvapila. Bohužel ve špatném slova smyslu. Zaráželo mě, jak lidé přemýšlejí o hospodaření s penězi a jak reagují v různých situacích. Být svědkem těchto rozhodnutí, dokonce i na VŠPJ, mě vedlo k myšlence pomoci lidem a informovat je o principech a možnostech finančního světa. Proč nezačít u lidí, kteří mi jsou nejblíže, a to studenti VŠPJ. Hledal jsem způsob, kterým by bylo možné studenty o problematice informovat. Ve třetím semestru jsem narazil na zajímavý předmět na naší škole. Byl to předmět Simulační manažerské hry, kde nám byla představena hra Unisim, která simulovala vedení podniku. Hrou se ihned všichni nadchli a v tu chvíli mi to došlo. Studenty, je potřeba zaujmout a učit je zábavnou formou, kdy se plně soustředí a odnesou si nejvíce znalostí. Napadla mě ihned hra Cashflow, která mě samotného mnohému naučila. Po zvážení více možností jsem se zaměřil především na uskutečnění workshopu na VŠPJ, který bude určen pro studenty všech oborů, případně i pro širokou veřejnost. Náplní je pozvání člověka na vysvětlení finanční gramotnosti a problematiky s ní spojené. Klíčovým faktorem je sehrání hry. Ve hře si student vyzkouší orientaci v oblasti trhu, investování, tvoření rezerv a setká se i s neočekávanými situacemi, které ověří, jak s financemi nakládá. Věřím, že tato možnost dokáže studenty vtáhnout do děje a zvýšit jejich zájem naučit se více o finanční gramotnosti, a to zábavnou formou. 50

51 V následující části jsem sepsal manuál pro koordinátora hry. Ten zde najde návod, jak hru založit, a popsaný herní plán, rozdělený na dvě části. Dále popis jednotlivých políček v herním plánu a také situací, které ve hře mohou nastat. Hru jsem v rámci zpracování tohoto tématu mnohokrát vyzkoušel a hrál. Díky praktickým zkušenostem jsem na hře našel spoustu pozitiv, objevil jsem však i některá negativa. Jsou určité rozdíly mezi americkým a českým trhem a není brán zřetel na některé faktory (např. riziko, kdyby se mi nepodařilo pronajmout byt apod.). Pozitiva ovšem převládají. Hru Cashflow bych doporučil hrát úplně každému. Čím více lidí bude finančně gramotných, tím lepší může být celá naše společnost. Když budou lidé umět dobře hospodařit se svými penězi a majetkem, bude se celkové lépe dařit i státnímu hospodářství. Tím, že se hra zařadí do výuky VŠPJ a možná i dalších vysokých škol, dostanou se tak potřebné informace mezi širší vrstvy obyvatelstva. 51

52 Seznam použitých zdrojů Tištěné zdroje Kiyosaki, Robert T. a Lechter, Sharon L Bohatý táta chudý táta. Hodkovičky: Pragma, ISBN Pavelková, Jaroslava, Knaifl, Oldřich a Preuss, Karel Funkční a finanční gramotnost. Praha: Univerzita Karlova v Praze, stránky 111,112. Internetové zdroje [1] JUROŠKOVÁ, Lenka. Měření úrovně finanční gramotnosti v roce 2015 [online]. 2015, 2015 [cit ]. Dostupné z: [2] Den finanční gramotnosti. Den finanční gramotnosti [online] [cit ]. Dostupné z: [3] JA Czech. Junior Achievement Czech Republic [online]. [cit ]. Dostupné z: [4] Peníze na útěku. Peníze na útěku [online]. [cit ]. Dostupné z: [5] The Simple Dollar. The Simple Dollar [online] [cit ]. Dostupné z: [6] Practical Money skills. Practical Money skills [online] [cit ]. Dostupné z: [7] TOMEK, Lukáš. Kiyosakiho Cashflow 101 The Web Game: zadarmo, ale anglicky [online] [cit ]. Dostupné z: [8] OUPIC, Miroslav. Cashflow pojďte si hrát [online] [cit ]. Dostupné z: [9] Cashflow Klub. Cashflow Klub [online]. Ing. Petr Sluka, 2015 [cit ]. Dostupné z: [10] Meetup. Meetup: Cashflow [online]. New York, 2017 [cit ]. Dostupné z: [11] Národní strategie finančního vzdělávání. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online] [cit ]. Dostupné z: [12] Kapesné učí děti finanční gramotnosti. Rádce na finance [online]. PhDr. Pavla Majerová, 2017 [cit ]. Dostupné z: 52

53 Seznam příloh Příloha č. 1 Prezentace pro představení Příloha č. 2 Návrh plakátu workshopu 53

54 Příloha č. 1 Prezentace pro představení hry Cashflow Obrázek 29 (zdroj: vlastní úprava) Obrázek 30 (zdroj: vlastní úprava) Obrázek 31 (zdroj: vlastní úprava) Obrázek 32 (zdroj: vlastní úprava) Obrázek 43 (zdroj: vlastní úprava) Obrázek 44 (zdroj: vlastní úprava) Obrázek 45 (zdroj: vlastní úprava)

55 Příloha č. 2 Návrh plakátu workshopu Obrázek 46 Plakát na workshop (zdroj: vlastní úprava)