9. Anglická revoluce zrod parlamentarismu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9. Anglická revoluce zrod parlamentarismu"

Transkript

1 9. Anglická revoluce zrod parlamentarismu Po smrti bezdětné královny Alžběty I. zasedl na anglický trůn roku 1603 Jakub I. ( ) ze skotské dynastie Stuartovců, který spojil pod svou vládou Anglii, Skotsko a Irsko. Nový král však neměl potřebný rozhled a schopnosti, nedokázal na rozdíl od své předchůdkyně tlumit rozpory mezi různými skupinami obyvatel, popřípadě jejich ambicí využít ve prospěch státu jako celku. Zklamal jak protestanty na kontinentě (nepodpořil ani svého zetě Fridricha Falckého, českého zimního krále, v boji s Habsburky), tak i své poddané. Rozpory mezi hospodářsky stále sílící buržoazií, která usilovala získat vedle ekonomické taky politickou moc, a úzkou vrstvou aristokracie, která spolu s králem soustřeďovala ve svých rukách na počátku 17. století veškerou moc, ještě zesílily za Jakubova nástupce Karla I. Karel I. a spory s parlamentem Jakubův syn Karel I. ( ) nastoupil na trůn s pevným přesvědčením, že vládne z Boží vůle. Nehodlal se smířit s tím, aby jeho moc jakýmkoliv způsobem omezoval parlament. Jenže parlament měl v Anglii nejen velkou tradici, ale značnou pravomoc. Měl radit králi a především mu povoloval vypisovat daně, které panovník potřeboval na vydržování vojska a provoz svého dvora. Karel I. chtěl ale vládnout absolutisticky a obejít se bez parlamentu. Bez jeho souhlasu začal vybírat mimořádné daně a nutil obchodníky a podnikatele, aby mu poskytovali půjčky. Kdo se jeho vůli vzepřel, skončil ve vězení. Roztržka s parlamentem vyvrcholila roku 1629, když poslanci prohlásili vybírání daní a věznění bez soudů za nezákonné, a král poté parlament rozpustil. Aby Karel I. získal potřebné peníze, nechal zavádět na dovážené zboží a suroviny vysoká cla, což ho pro anglické spotřebitele neúměrně prodražovalo. Dále začal jednotlivcům nebo skupinám podnikatelů prodávat výhradní právo (monopol) na výrobu, dovoz nebo i obchod s jednotlivými druhy zboží (např. mýdla, soli, piva, papíru). Dosáhl tím jediného popudil proti sobě všechny. Držitele monopolů za nehorázné sumy, Jakub I. vládnul předtím, než byl povolán na anglický trůn, původně ve Skotsku (jako Jakub VI.). Zjistěte, kdo byli jeho rodiče. Už v době vlády Jakuba I. odplouvali první nespokojení protestanti před pronásledováním z Anglie do Severní Ameriky, aby zde vytvořili vlastní ideální společnost podle puritánských zásad. Skupina puritánů, kteří po strastiplné sedmiměsíční plavbě dopluli do nové vlasti na lodi Mayflower (viz na obr.) na jaře 1621, se označuje jako Otcové poutníci. Usadili se v Nové Anglii a vyhradili si právo vydávat vlastní zákony a zřizovat vlastní správu. V čele jejich společnosti stál sbor volených zástupců. Volební právo měli všichni dospělí muži. Stejně jako jiné protestantské církve kladli i oni velký důraz na vzdělání. V roce 1636 v kolonii Massachusetts založil teolog John Harward první americkou univerzitu. První roky na novém kontinentě by jen stěží přežili bez pomoci místních indiánů, od nichž se naučili např. pěstovat kukuřici a chovat krocany. Jak se jmenuje státní svátek, kterým si dnešní potomci tehdejších přistěhovalců v USA připomínají první úspěšnou sklizeň (1621)? Která listina vydaná anglickým králem Janem Bezzemkem roku 1215 je považovaná za základ evropského parlamentarismu. Čeho se vlastně týkala? Co byla tzv. Velká rada a kdo ji tvořil?

2 které od nich vymáhal, ostatní obchodníky a výrobce za diskriminaci a spotřebitele za prudký růst cen, jež odstranění konkurence vyvolalo. Zasedání anglického parlamentu roku 1641 na měděrytině od českého umělce Václava Hollara (žil v letech ). Václav Hollar opustil Prahu již roku Žil a tvořil nejprve ve Frankfurtu, později v Kolíně nad Rýnem. Roku 1636 odtud odešel a natrvalo přesídlil do Anglie, kde dosáhl jako rytec a kreslíř velkého věhlasu a uznání dokonce se stal učitelem kreslení prince z Walesu [velsu], pozdějšího krále Karla II. Co vedlo tohoto českého rodáka k odchodu z Čech a pobytu ostrovním království? Okázalý přepych královského dvora i smířlivost krále Karla I. vůči zbytkům katolíků vyvolávaly další nespokojenost. Kritici této politiky se označovali jako puritáni (z latinského puritas = čistota), neboť usilovali o očistu církve od zbytků katolicismu, volali po jejím návratu k biblické chudobě i odtržení od státní moci (uvolnění politické kontroly). Vyznačovali se pevným náboženským přesvědčením, přísnou morálkou, skromností v jídle, pracovitostí. Později se v rámci tohoto opozičního proudu vydělili např. presbyteriáni přívrženci Kalvínova učení, kteří se stavěli proti principu církevní hierarchie a usilovali o svobodnou vnitřní správu církve volenými sbory, tzv. radami starších (tento reformační proud se prosadil zejména ve Skotsku) a independenti (z anglického independent = nezávislý), usilující o úplnou nezávislost církve na státní moci (její hlavou už neměl být panovník) a volný výklad bible, v jejichž čele později stanul hlavní aktér anglické revoluce Oliver Cromwell. Karel I. (žil v letech ) na trojportrétu od svého dvorního malíře Antonise van Dycka [fan dajka] nebyl prvorozeným synem Jakuba I. a jeho manželky Anny Dánské, když ale jeho starší bratr Jindřich zemřel v 18 letech na tyfus, tak to byl právě on, kdo nastoupil po smrti otce na anglický trůn. Karlova sestra Alžběta byla provdána za falckého kurfiřta Fridricha, s nímž krátce ( ) jako česká královna pobývala i v Praze. Její vnuk se stal jako Jiří I. zakladatelem hannoverské dynastie vládnoucí ve Velké Británii od roku Tower (na rytině od V. Hollara) pevnost ve starém Londýně na severním břehu řeky Temže byl do roku 1509 sídlem anglických králů, později se stal státním vězením, pak zbrojnicí a kasárnami.

3 V čem byly na první pohled největší rozdíly ve stylu oblékání mezi stoupenci krále Karla I. (tzv. kavalíry) a jeho odpůrci z řad puritánů (tzv. kulatohlavci)? Nespokojenost ve Skotsku zase vyvolaly snahy omezit jeho autonomii a prosadit i zde anglikánskou církev. Na jaře roku 1639 skotské dobrovolnické oddíly vpadly do Anglie. Na potlačení vzpoury bylo zapotřebí vojáků, ale na armádu panovníkovi chyběly prostředky. Králi nezbylo, než aby se obrátil na nenáviděný parlament. Poslanci ale odmítli povolit vypsání daní, dokud král nepotrestá své špatné rádce. Po necelých 14 dnech Karel I. parlament opět rozpustil a vytáhl s chvatně sešikovanými oddíly proti Skotům, které se ale rozprchly dříve, než došlo k bojům, čímž se král octl v krajně svízelné situaci. Ta ho donutila v listopadu 1640 svolat parlament znovu (zasedal pak celých 13 let) a udělat alespoň částečné ústupky souhlasil s popravou svých předních rádců (včetně arcibiskupa Lauda), rozpustil armádu a zrušil některé mimořádné daně a dávky. Radikální poslanci ale žádali víc. Chtěli, aby byla ustavena vláda odpovědná parlamentu, nikoliv pouze králi. Karel I. se pokusil opoziční předáky na půdě parlamentu zatknout, těm se však podařilo včas uprchnout. Roztržka s parlamentem byla dokonána král svým postupem totiž ztratil podporu i umírněných poslanců. Kavalíři a puritáni v občanské válce Karel I. poté opustil Londýn, kde se už necítil bezpečný, a začal shromažďovat vojsko proti parlamentu, kterému 22. srpna 1642 vyhlásil válku. Země se záhy rozdělila na dva nepřátelské tábory. Za králem stála hlavně pozemková šlechta, část anglikánské církve i katolíci. Do své armády získal Karel I. také žoldnéře, kteří se vraceli z třicetileté války v Evropě, mezi nimi i Ruprechta Falckého (syna českého zimního krále ), který velel jízdě kavalírů, jak se přezdívalo stoupencům krále. Parlament podporovali londýnští měšťané, především řemeslníci, obchodníci, ale také značná část menší venkovské šlechty, z níž pocházel i budoucí vůdce revoluce Oliver Cromwell [kromvel]. Oliver Cromwell (žil v letech ) pocházel z nižší šlechty, byl vychováván v přísně puritánském duchu a v odporu proti stuartovské vládě. Získal právnické vzdělání a už v roce 1629 zasedl v parlamentu. Do poslaneckých lavic se vrátil opět v roce 1640, kdy se postavil do čela opozice vůči vládě Karla I. Po vypuknutí občanské války se projevil i jako výborný voják. Jeho přičiněním a díky přebudování vojska parlamentu se podařilo nad královskými žoldnéři zvítězit (1645) a svrhnout královský režim. I po vyhlášení republiky (1649) si ponechal neomezený vliv nad vojskem a i nad celou zemí (od roku 1653 ve funkci lordaprotektora). Královskou korunu, jež mu byla nabízena (jaro 1657), nepřijal, i když požíval královské moci. Když 3. září 1658 zemřel, byl pohřben s veškerými královskými poctami, ale už za tři roky byla jeho mrtvola vlečena k šibenici, sťata a hlava vetknuta na cimbuří Westminsterského paláce. Jeho nejstarší syn Richard nezdědil po otci rozhodnost a cílevědomost, nedokázal čelit vlně kritiky vůči důstojnické radě a poměrům v zemi a po necelém roce dobrovolně z úřadu protektora odstoupil.

4 V prvních střetech na podzim 1642 se ještě projevila větší zkušenost královských šiků, ale poté, co Cromwell zformoval puritánskou jízdu, se situace rychle obrátila. Oliver Cromwell navíc prosadil, aby místo pomalého svolávání hotovosti (milic) z jednotlivých hrabství byla zřízena stálá, parlamentem placená a disciplinovaná armáda. Válku rozhodla bitva u Naseby [nejsbi] v červnu 1645, kde byl král drtivě poražen. Uprchl na sever, kde se vzdal Skotům, kteří ho však v únoru 1647 vydali anglickému parlamentu. Presbyteriánská umírněná většina v parlamentu, považující konflikt za skončený a ochotná uzavřít s poraženým králem kompromis, se dostala do sporu s independenty, majícími velkou oporu v armádě. Když neuspěli v parlamentu, rozhodli se své požadavky prosadit s pomocí armády, v jejímž čele Oliver Cromwell přitáhl do Londýna. Ti z umírněných poslanců, kteří neuprchli z Londýna včas, skončili ve vězení. Nejobávanější složkou Cromwellem nově vybudované armády puritánů byla těžká jízda (tzv. ironsides železnobocí), vyzbrojená sečnými i palnými zbraněmi (na obr. vpravo). Právě jízda se významně podílela již na vítězstvích u Marston Mooru (1644) a hlavně u Naseby (1645), kde zajala na 5000 králových vojáků a zmocnila se všech jeho děl. Armádu puritánů také, na rozdíl od žoldnéřské armády krále, zdobila vysoká bojová morálka. Po bitvě však královi příznivci museli čelit ještě jednomu problému. Jeho odpůrcům se totiž podařilo ukořistit králova osobní zavazadla. To by samo o sobě nic neznamenalo, kdyby v nich nebyla také panovníkova korespondence. Z ní vyplynulo, že hledá oporu u katolíků nejen v Anglii, ale i na kontinentě. Tato skutečnost samozřejmě znamenala velký odliv králových příznivců. Poprava krále a Cromwellova diktatura Parlament složený pouze z Cromwellových příznivců pak odhlasoval pro Karla I., obviněného z velezrady, trest smrti. Současně byla zrušena sněmovna lordů i monarchie. 30. ledna 1649 byl Karel I. Stuart před královským palácem za přítomnosti zvědavých davů Londýňanů sťat. 19. května se stala Anglie republikou. Vládu měl sice vykonávat parlament, ale skutečná moc byla v rukách armády a Olivera Cromwella. K upevnění jeho postavení měla přispět i další vojenská vítězství. V letech podnikl tažení k ovládnutí odbojného Irska, které se fakticky stalo první anglickou kolonií. Rolníkům na ostrově byla násilně zabírána půda a přidělována anglickým statkářům a protestantským usedlíkům. Zajímavostí je, že někteří Cromwellovi rádci navrhovali usadit v Irsku vystěhovalce z Čech, kteří museli opustit svou zemi z náboženských důvodů po roce Zjistěte, dokdy bylo Irsko kolonií Velké Británie a za jakých okolností se osamostatnilo. Jaký je rozdíl mezi monarchií a republikou? Byly některé jiné evropské státy v té době republikou, pokud ano, které? Karel I. však nebyl první korunovanou hlavou, která byla v Londýně popravena. Koho postihnul podobný osud jako Karla I.? Jaké politické zřízení mají v Anglii, respektive Velké Británii dnes? Zároveň ve stejné době pacifikoval i Skotsko, kde se pokusil ujmout vlády syn popraveného Karla I. Cromwell se opíral kromě armády také o majetné obchodníky, v jejichž zájmu obnovil v zemi klid a pořádek, či prosadil schválení Zákona o plavbě (Navigation act, 1651), který byl namířen proti

5 zahraniční konkurenci. Zákon určoval, že zboží na Britské ostrovy smějí dovážet jen anglické lodě nebo lodě ze země, kde bylo zboží vyrobeno, čímž poškozoval především obchodní zájmy Nizozemců. S nimi se Angličané utkali ve třech válkách a svým vítězstvím si upevnili své postavení námořní a obchodní velmoci. Oliver Cromwell nechal v roce 1653 rozehnat vojskem i okleštěný parlament, který byl u veřejnosti značně nepopulární, a vlády země se pak chopil spolu se skupinou vysokých důstojníků, kteří ho jmenovali lordem-protektorem. Postupně však byla jeho autoritativní vláda, která z původních independentských požadavků prosadila pouze nastolení omezené náboženské svobody, stále méně populární, čehož se snažili využít i jeho odpůrci. Zesílily pokusy o násilné odstranění Cromwella. Všechny atentáty ale stárnoucí a nemocný diktátor přežil. Když v roce 1659 Cromwell zemřel, hrozilo, že v zemi zavládne chaos a rozpoutá se nová občanská válka. I proto byli nejen šlechta, ale i armáda a podnikatelé nakloněni tomu, aby se za určitých podmínek obnovila monarchie. Zákazy puritánů za Cromwellovy vlády: Soupeření mezi Anglií a Nizozemím definitivně skončilo až s nástupem Viléma III. Oranžského na anglický trůn. Se kterým dalším evropským státem bojovali Angličané o nadvládu nad světovým obchodem s koloniemi? Slovníček pojmů: pacifikovat z lat.: pax, pacis = mír; zjednat, obnovit klid, pořádek, mír parlament z franc.: parlé = porada; sněm, zákonodárné shromáždění restaurace obnova Od restaurace Stuartovců ke Slavné revoluci (1688) Roku 1660 se tak vlády ujal syn popraveného krále Karel II. ( ). Obnova monarchie však neznamenala návrat k předrevolučním poměrům. Karel II. byl nucen především slíbit, že půda zabraná církvi a šlechtě za revoluce zůstane novým majitelům. Musel se smířit i s významnou rolí parlamentu a růstem vlivu buržoazie na úkor šlechty i své vlastní moci. Teprve po 20 letech na trůně se Karel II. odhodlal Knihovnička: Libor Budinský Popravy slavných Barry Coward Oliver Cromwell Miroslav Hroch Oliver Cromwell Petr Křivský a kol. Věk starý a nový Alan MacDonald Oliver Cromwell a jeho bradavice (Drazí zesnulí) Daphne de Maurier Králův generál André Maurois Dějiny Anglie Pavel Vodička Kavalíři, puritáni, královrazi: anglická občanská válka Filmotéka: Cromwell, režie: Ken Hughes (1970)

6 rozpustit parlament a vládnout bez něj. Ovšem v té době už byl přijat proslulý Habeas corpus act [korpus akt], který zaručoval osobní svobodu každého občana a zakazoval jeho uvěznění bez soudního příkazu. Pokus Karlova bratra a nástupce Jakuba II. ( ) o nastolení absolutistické vlády pak vedl k tzv. Slavné revoluci. Zástupci buržoazie, nespokojení s vládou Jakuba II., nabídli anglický trůn místodržícímu Spojených nizozemských provincí Vilému Oranžskému, který byl manželem nejstarší Jakubovy dcery Marie. Počátkem listopadu 1688 se Vilém vylodil v Anglii a poté, co armáda přešla na jeho stranu, nezbylo Jakubovi II. než opustit zemi. Zpočátku nekrvavá slavná revoluce byla dovršena krvavým vítězstvím Vilémovy armády nad vojskem přívrženců Jakuba II. na řece Boyne [bojn] v severním Irsku. Přijetím Listiny práv (Bill of Rights [rajts]) roku 1689 se nově zvolený anglický král Vilém III. zavázal zachovávat práva parlamentu sepsaná v toto dokumentu. Anglie se stala parlamentní monarchií. Listina práv z roku 1689: 1. Suverénní moc králů bez souhlasu s parlamentními zákony nebo opomenutím práva parlamentu provádět zákony je nezákonné Suverénní moc králů rušit zákony nebo provádět zákony je nezákonné.. 3. Vymáhání peněz pro potřeby koruny... bez povolení parlamentu je nezákonné Právo poddaných je podávat písemné stížnosti králi a zatčení či pronásledování z tohoto důvodu je nezákonné Vytváření a udržování stálé armády v království v mírových dobách bez souhlasu parlamentu je nezákonné Volby členů parlamentu mají být svobodné Svoboda slova, diskuse o postupu jednání parlamentu nesmějí být stíhány žádným soudem nebo úřadem kromě parlamentu. Zrod Velké Británie Po smrti Marie a Viléma Oranžského zasedla na anglický trůn další Jakubova dcera královna Anna ( ). Za její vlády došlo k užšímu spojení mezi Anglií a Skotskem do jednotného státu označovaného jako Velké Británie (1707), která se stala postupně prvořadou světovou mocností. Přispěla k tomu jak její výhodná ostrovní poloha, tak hlavně výsledky obou revolucí, které otevřely cestu volnému podnikání i obchodu a nastolily stabilní politický parlamentní systém. Zámořský obchod provázely další námořní objevy a také růst koloniální říše, který vyvrcholil v 19. století. K posílení postavení Velké Británie přispělo i to, že díky dostatku volné pracovní síly a bohatým nalezištím uhlí a železné rudy se stala kolébkou průmyslové revoluce. Karel II. Moc a vášeň (Charles II.: The Power and the Passion), režie: Joe Wright (2003) Zabijte krále (To Kill a King), režie: Mike Barker (2003) Jakou souvislost s vítězstvím na řece Boyne mají každoročně pořádané protestantské pochody oranžistů v dnešním Severním Irsku? Existují rozdíly mezi Iry a Angličany v jejich náboženském přesvědčení a případně jaké? Zjistěte, ke které zemi dnes Severní Irsko patří a jaká je v této zemi aktuální politická situace. Anglický politický systém v 18. století: Otázky a úkoly: 1. Které důvody vedly ke konfliktu mezi anglickým parlamentem a králem Karlem, který přerostl v občanskou válku ( )? 2. O co usilovali puritáni? 3. V čem se lišila Cromwellova nová armáda od královského vojska kavalírů? 4. K jakým změnám došlo v Anglii za vlády Olivera Cromwella? 5. Jaký hlavní výsledek přinesla anglická revoluce? Jak zní dnešní oficiální název Velké Británie?

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 Puritáni čistí, vzorem kalvinismus cílem očista anglikánské církve od katolicismu prostý oděv, vlasy nakrátko kulaté hlavy, morálka,

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

ANGLIE v 17. století 1

ANGLIE v 17. století 1 ANGLIE v 17. století 1 1603 umírá královna Alžběta I. / dcera Jindřicha VIII. / bez potomků. Na trůn nastupuje syn Marie Stuartovny skotský král Jakub VI., vládne jako Jakub I. / 1603 1625 / 1603 UNIE

Více

VY_12_INOVACE_B_PD_2.SADA_03

VY_12_INOVACE_B_PD_2.SADA_03 VY_12_INOVACE_B_PD_2.SADA_03 Název klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Označení v TK: EU-I/2B-PD-2.sada-č.03 Autor: Mgr. Petr Drkal

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 )

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP orientuje se v náboženské a politické situaci v Anglii na počátku 17. století, popíše situaci v Anglii v době revoluce FORMA

Více

EVROPA V 16. A 17. STOLETÍ

EVROPA V 16. A 17. STOLETÍ EVROPA V 16. A 17. STOLETÍ ANGLIE ANGLICKÁ REVOLUCE IX 28 18:20 1 EVROPA V 17. STOLETÍ ANGLIE Anglie obchodovala s vlnou a jejími produkty, šlechta začala podnikat, vytvářela manufaktury a došlo k procesu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V-2 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

33 TŘICETILETÁ VÁLKA TŘICETILETÁ VÁLKA

33 TŘICETILETÁ VÁLKA TŘICETILETÁ VÁLKA 33 TŘICETILETÁ VÁLKA TŘICETILETÁ VÁLKA největší náboženský a politický konflikt novověku, probíhala mezi lety 1618 1648 boje mezi katolíky a protestanty v celé Evropě, mezi Habsburky a protihabsburskou

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_96 Jméno autora: Mgr. Lukáš Židek Třída/ročník:

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století.

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století. Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu 20. 30. léta 19. století www.zlinskedumy.cz * obava z návratu starých pořádků - odpor proti restauraci a absolutismu *vliv francouzské revoluce - požadavek

Více

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI 17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI ANGLIE 15. až 16. stol. situace po stoleté válce - válka růží mezi rody Lancasterů a Yorků - na trůn pak nastoupil rod Tudorovců - nejznámější z Tudorovců

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Spojené království Velké Británie a Severního Irska Spojené království Velké Británie a Severního Irska Britský politický systém VB je konstituční parlamentní monarchie, tento systém je považován za nejstarší demokracii světa. Jedná se o příklad země, která

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ EVROPA OBYVATELSTVO VELKÉ BRITÁNIE A IRSKA Mgr. Iva Svobodová VELKÁ BRITÁNIE historie ve starověku keltské a germánské kmeny 15.

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Reformace

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Reformace Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Panovník Ludvík XVI. Manželka Marie Antoinetta (je dcerou Marie Terezie) Rozmařilý a výstřední život, vysoké náklady u dvora Kritika režimu je

Panovník Ludvík XVI. Manželka Marie Antoinetta (je dcerou Marie Terezie) Rozmařilý a výstřední život, vysoké náklady u dvora Kritika režimu je Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 08. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Přepiš si graf I. habsburských panovníků a země habsburské monarchie (uč. str.98)

Přepiš si graf I. habsburských panovníků a země habsburské monarchie (uč. str.98) 31 HABSBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ I. Přepiš si graf I. habsburských panovníků a země habsburské monarchie (uč. str.98) HABSBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ I. Habsburkové rakouský panovnický rod, který vládl v českých

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5.

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5. Autor: Ladislava Městková Datum: 20. 5. 2013 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Červencová revoluce a její ohlas v Evropě

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 16. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

Občanská válka v USA

Občanská válka v USA Občanská válka v USA AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP stanoví hospodářské a sociální rozdíly v severní a jižní části USA, objasní příčiny a výsledky občanské války v USA - práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor Otázka: Revoluční rok 1848 1849 Předmět: Dějepis Přidal(a): Pavla příčiny: - vliv průmyslové revoluce na politiku - rozvoj kapitalismu - odpor k vládě šlechta a přežitkům feudalismu - požadavek konstituce

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Přemyslovci Boleslav III.

Přemyslovci Boleslav III. Přemyslovci Boleslav III. Tematická oblast Přemyslovci Datum vytvoření 18.11.2012 Ročník První Stručný obsah Začala politická a hospodářská krize českého státu Způsob využití Výklad nové látky, opakování

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk a společnost

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Francouzská buržoazní revoluce

Francouzská buržoazní revoluce Francouzská buržoazní revoluce X 28 17:45 1 1/ Vláda Ludvíka XIV. (1643-1715) 2/ Situace za vlády Ludvíka XVI. (1774-1792) - hospodářská situace - příčiny revoluce - počátek revoluce X 28 17:48 2 Vláda

Více

POLITICKÉ POMĚRY ročník oboru ZA, ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/ /01/6-20

POLITICKÉ POMĚRY ročník oboru ZA, ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/ /01/6-20 POLITICKÉ POMĚRY Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Dějepis, CJL 1. - 4. ročník oboru ZA, 1. 4. ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/01+02+03+04/01 D/CJL/ZA+SC/01+02+03+04/01/6-20 Mgr. Marcela Domalípová

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Vznik USA

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Vznik USA Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU:

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.20.5._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny, test-

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5 Autor: Ladislava Městková Datum: 1. 10. 2012 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Boj o nezávislost amerických osad Klíčová

Více

Rakousko-Uhersko znak, vlajka

Rakousko-Uhersko znak, vlajka Rakousko-Uhersko znak, vlajka Erb Habsburků, vlajka Vlajka Habsburská monarchie a Rakouské císařství Vlajka rakousko-uherské Čechy 2. Bukovina 3. Korutany 4. Kraňsko 5. Dalmácie 6. Halič 7. Rakouské přímoří

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_4 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 20. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_330 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ZEMĚ BEZ KRÁLE ČEŠI ODMÍTLI ZIKMUNDA, KTERÝ MĚL PO VÁCLAVOVI IV. NASTOUPIT NA TRŮN ZEMĚ SE VZPAMATOVÁVALA Z VÁLKY ZŮSTALI ZDE KATOLÍCI I PŘÍVRŽENCI HUSA TAKÉ ČEŠTÍ BRATŘI,

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně. Název vzdělávacího materiálu: Jan Lucemburský na českém trůně.

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně. Název vzdělávacího materiálu: Jan Lucemburský na českém trůně. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně Vyučovací

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_15_Jiří z Poděbrad Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ / Šablona: EU I/2 Sada:ČP D8, 29

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ / Šablona: EU I/2 Sada:ČP D8, 29 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D8, 29 Ověření ve výuce: dějepis Třída: VIII. Datum: 16. 01. 2012 Předmět: dějepis Ročník: VIII. Klíčová slova: etapy revoluce,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Napoleon Bonaparte (stručný životopis)

Napoleon Bonaparte (stručný životopis) Napoleon Bonaparte (stručný životopis) narodil se 15. srpna 1769 ve městě Ajaccio ve zchudlé šlechtické rodině na Korsice (krátce předtím připojené k Francii) = malý Korsičan studoval různé vojenské školy

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 DIGITÁLNÍ

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor.

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor. Jan Hus byl sice upálen, ale jeho učení se šířilo dále. Lidé se snažili žít podle jeho myšlenek. Začali si říkat husité. K husitství se hlásila část šlechty a měšťanstva, ale nejvíc chudina. Do svého čela

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_03 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor:

Více

VY_32_INOVACE_ / IQ cesta: VFR a napoleonské války

VY_32_INOVACE_ / IQ cesta: VFR a napoleonské války 1/5 3.2.06.7 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net Prusko Řád německých rytířů Pohanské Prusy Již v době před naším letopočtem sídlily ve východním Pobaltí baltské kmeny Prusů. Prusové nepřijali křesťanskou

Více

MARIE TEREZIE ( ) JOSEF II. ( )

MARIE TEREZIE ( ) JOSEF II. ( ) VY_32_INOVACE_146 MARIE TEREZIE (1740 1780) JOSEF II. (1780 1790) určeno pro 5. ročník ZŠ Člověk a jeho svět Lidé a čas Novější dějiny ČR Světlo rozumu březen 2011 Mgr. Hana Patschová Prezentace slouží

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 284 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 13. 1. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

Nástup Lucemburků v Čechách

Nástup Lucemburků v Čechách Nástup Lucemburků v Čechách Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0119 Po smrti Václava III. v roce 1306 došlo v českém státě k bojům o královský trůn. Největší nároky si kladli Jindřich Korutanský a Rudolf

Více

ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST

ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte text. Král Zikmund Lucemburský zemřel roku 1437 bez. Jeho smrtí končí vláda rodu v Čechách. Nástupcem se stal jeho zeť, ten vládl krátce

Více

Reformátoři církve Jan Viklef anglický učenec, ze kterého vycházel i Jan Hus, žádal vrátit se ke skromnému životu církve.

Reformátoři církve Jan Viklef anglický učenec, ze kterého vycházel i Jan Hus, žádal vrátit se ke skromnému životu církve. Husitská revoluce (15. století) Václav IV. - syn Karla IV. neměl panovnické schopnosti svého otce - opíral se o drobnou šlechtu, a tím si znepřátelil vysokou šlechtu, která ho nechala na čas uvěznit -

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK TŘICETILETÁ VÁLKA 2.notebook. November 27, 2014 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19

DĚJEPIS 8. ROČNÍK TŘICETILETÁ VÁLKA 2.notebook. November 27, 2014 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19 1 TŘICETILETÁ VÁLKA Po bitvě na Bílé hoře se Habsburkové obrátili proti zemím Fridricha Falckého (Německo). Ohrožené bylo také Nizozemí, které bojovalo se Španělskem. Proto

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 409 Jméno autora Mgr. Romana BLÁHOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 5. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 4. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

II. ANGLICKÁ REVOLUCE V 17.století zhatily absolutistické snahy Stuartovců dvě politické revoluce ( , ) se silným společensko

II. ANGLICKÁ REVOLUCE V 17.století zhatily absolutistické snahy Stuartovců dvě politické revoluce ( , ) se silným společensko II. ANGLICKÁ REVOLUCE V 17.století zhatily absolutistické snahy Stuartovců dvě politické revoluce (1642-1660, 1688-1689) se silným společensko náboženským zabarvením a dovedly Anglii ke stabilní konstituční

Více

USA v 50. a 60.letech

USA v 50. a 60.letech USA v 50. a 60.letech Anotace:výkladová prezentace věnující se Spojeným státům americkým po druhé světové válce. (politický systém, období studené války, karibská krize, 2.berlínská krize) Dětský diagnostický

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Pronikání islámu Arabové

Pronikání islámu Arabové Pronikání islámu Arabové Arabští obchodníci v Kérale od 7. století (sňatky s indickými dívkami) 711: arabský vpád do Sindhu žádné mocenské zájmy v indické historii jen epizoda Turci turečtí důstojníci

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P03. Pořadové číslo: 3. Datum vytvoření: Datum ověření: 17.4.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P03. Pořadové číslo: 3. Datum vytvoření: Datum ověření: 17.4. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Mgr. Anna Hessová Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P03 Pořadové číslo: 3. Datum vytvoření: 2.4. 2012 Datum ověření: 17.4.2012 Vzdělávací oblast (předmět): Vlastivěda

Více

STÁTY A JEJICH HRANICE

STÁTY A JEJICH HRANICE STÁTY A JEJICH HRANICE STÁT politické uspořádání společnosti vytváří si vlastní mezinárodní vztahy s jinými státy, zajišťuje bezpečnost a obranu svého území podmínkou pro existenci státu je jeho uznání

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_04_Marie Terezie Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války III. Basilejská kompaktáta.

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války III. Basilejská kompaktáta. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta Vyučovací

Více

Velká Británie. 244 000 km 2 62,5 mil. obyv. (2012) Londýn Angličtina (skotština, velština) libra EU, NATO, G8, OECD konstituční monarchie Alžběta II.

Velká Británie. 244 000 km 2 62,5 mil. obyv. (2012) Londýn Angličtina (skotština, velština) libra EU, NATO, G8, OECD konstituční monarchie Alžběta II. Velká Británie 244 000 km 2 62,5 mil. obyv. (2012) Londýn Angličtina (skotština, velština) libra EU, NATO, G8, OECD konstituční monarchie Alžběta II. Velká Británie ministerský předseda: David Cameron

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více