Požadavky ke studiu z předmětu: Anglický jazyk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Požadavky ke studiu z předmětu: Anglický jazyk"

Transkript

1 Požadavky ke studiu z předmětu: Anglický jazyk Týdenní dotace: 3 hodiny cvičení Výstup: Klasifikovaný zápočet Anotace předmětu: - učebnice New Matrix Intermediate : Unit 4 - English speaking countries: The USA The UK Sightseeing in London Canada Australia, New Zealand Docházka: min. 75% - 3 testy v průběhu semestru - klasifikace ústní zkoušení probraných témat v daném semestru - aktivní účast na seminářích - plnění domácích úkolů - referát na zadané téma Doporučená literatura: Gude Kathy, New Matrix Intermediate, OUP 2005 Smith- Dluhá, Gabrielle, Angličtina Otázky a odpovědi, Infoa 2007 Bredlová, Světla, Reálie anglicky mluvících zemí, Fraus, 2001 Oxford Wordpower Dictionary, OUP 2006

2 Požadavky ke studiu z předmětu: Německý jazyk Týdenní dotace: 3 hodiny cvičení Výstup: Zápočet bez klasifikace Zkouška Anotace předmětu: učebnice Německy s úsměvem lekce - Präteritum - Perfekt - Rektion der Verben - Relativsätze - Substantivierte Adjektive - Infinitiv ZU - Temporalsätze - Deutschland - Das dritte Reich - Der zweite Weltkrieg - Berlin - Tábor - Botanischer Garten - Südböhmen - Tschechische Republik - Prag Docházka: min. 75% - 3 testy v průběhu semestru - klasifikace ústní zkouška okruhy za 1. a 2. ročník - aktivní účast na seminářích - plnění domácích úkolů - esej na zadané téma Doporučená literatura: - Drmlová, Homolková, Kettnerová, Tsařová Německy s úsměvem nově, Fraus, Plzeň 2003, ISBN Koletiv autorů Reálie německy mluvících zemí, Fraus, Plzeň, ISBN Drinková, Hafnerová Schau mal 2,3 Goethe InstitutBratislava ISBN

3 Požadavky ke studiu z předmětu: SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Týdenní dotace: přednášky 1 hodina cvičení 1 hodina Výstup: zkouška Anotace předmětu: 1. Předmět sociální psychologie - sociální determinace psychiky - socializace, sociální učení - struktura společenských vztahů - sociální role a sociální postoje - motivace sociálního života, společenské potřeby 2. Sociální percepce - vytváření percepčních soudů, sociální inteligence 3. Sociální komunikace - podstata komunikačního procesu, druhy komunikace - komunikační styly - konvenční a konverzační komunikační styl - operativní komunikační styl - vyjednávací komunikační styl - intimní komunikační styl - verbální komunikace - vedení dialogu, argumentace, paralingvistika - neverbální komunikace 4. Společenské skupiny - klasifikace společenských skupin - struktura skupiny, sociometrie - malé společenské skupiny rodina, školní třída, pracovní tým - velké společenské skupiny, dav, jevy hromadného chování - masová komunikace, masmédia Docházka: min. 75% - aktivní zapojení do programu seminářů a samostatné řešení problémových úkolů - složení písemné i ústní části zkoušky Doporučená literatura: Hayesová, N.: Základy sociální psychologie. Portál, Praha ISBN Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme. Svoboda, Praha Mikuláštík, M.: Komunikační dovednosti v praxi. Grada Publishing, Praha ISBN Nakonečný, M.: Sociální psychologie. Academia, Praha ISBN Plaňava, I.: Průvodce mezilidskou komunikací. Grada Publishing, Praha ISBN Řezáč, V.: Sociální psychologie. Paido, Brno ISBN

4 Požadavky ke studiu Výpočetní technika Týdenní dotace: 3 hod. cvičení Výstup: zápočet Databázový program - MS Access - tvorba databáze, tvorba tabulky, import - úprava tabulky - formulář, sestava - filtr, dotazy, relace Prezentační program MS PowerPoint - zásady tvorby úspěšné prezentace - příprava podkladů pro prezentaci - vkládání objektů do prezentace - ukázka vlastní prezentace Internet - vyhledávání informací - struktura Internetu, domény, protokoly - elektronická pošta - tvorba www stránky Zápočet je udělován na základě aktivní účasti na cvičení zpracování a prezentace seminární práce na zadané téma. Témata jsou určována vyučujícím. Doporučená literatura: Kras P.: Programování v MS OFFICE VISUAL BASIC. Fragment, Havlíčkův Brod 2000 Šebesta O.: Hledáme na internetu. Grada, Praha 2001 Nápověda k programům.

5 Požadavky ke studiu z předmětu: TVORBA KRAJINY Týdenní dotace: 3 hodina přednáška Výstup: zkouška Anotace předmětu: - Krajina obecná část - Krajinná ekologie - Krajinná ekologie v ochraně přírody a krajiny - Městská a venkovská sídla v krajině - Rekreační využívání krajinného prostředí - Zemědělství a krajina - Lesní hospodářství a krajina - Vodní hospodářství a krajina - Doprava a její vliv na krajinu - Komunikace v krajině - Průmysl a jeho vliv na krajinu - Těžba nerostných surovin a její vliv na krajinu - Estetika krajiny - Krajinné plánování územní plánování - Územní systém ekologické stability krajiny - Zeleň v krajině Docházka: min. 75 % Požadavky pro udělení zápočtu: - docházka na přednáškách 75 % - úspěšné absolvování zápočtových testů (nejhůře známka 3) - odevzdání projektu termín odevzdání do za zimní semestr Podmínky pro úspěšné absolvování zkoušky: - 1. otázka okruhy z obecné části - 2. otázka okruhy z speciální části Doporučená literatura: Forman R.T.T.: Krajinná ekologie. Academia, Praha 1993, ISBN Mareček J.: Krajinářská architektura venkovských sídel. ČZU, Praha 2005, ISBN Otruba I.: Zahradní architektura pro SŠ a VŠ. Era, Šlapanice 2002, ISBN Pavlačka R., Pavlačková K.: Zahradní architektura pro každého. Computer Press, Praha 2003, ISBN Wágner B.: Sadovnická tvorba. Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1990, ISBN

6 Požadavky ke studiu - Účetnictví Týdenní dotace: Výstup: 1 hod. - přednášky 2 hod. cvičení zkouška Anotace předmětu: - Směrná účtová osnova účtový rozvrh, účtová osnova pro podnikatele účtová třída Dlouhodobý majetek: Způsoby pořízení dlouhodobého majetku, využití, vyřazení majetku. Oceňování dlouhodobého majetku. Zápisy hospodářských operací v 0. účtové třídě účtová osnova - Zásoby: Způsoby pořízení zásob, využití zásob. Inventarizace zásob. Zápisy hospodářských operací v 1. účtové třídě účtová třída Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční výpomoci: Evidence pokladní hotovosti, cenin, bankovního účtu. Bankovní úvěry. Hotovostní a bezhotovostní platby. Inventarizace finančních prostředků. Zápisy hospodářských operací v 2. účtové třídě účtová třída Zúčtovací vztahy: Dodavatelsko odběratelské vztahy. Mzdy zaměstnanců. Sociální a zdravotní pojištění. Zúčtování daní. Zápisy hospodářských operací ve 3. účtové třídě Účtová třída Kapitálové účty: Základní kapitál. Fondy. Hospodářský výsledek. Zápisy hospodářských operací ve 4. účtové osnově účtová třída Náklady: Charakteristika nákladů. Rozdíly mezi náklady a výdaji. Členění nákladů pro potřeby tvorby hospodářského výsledku. Zápisy hospodářských operací v 5. účtové třídě účtová třída výnosy: Charakteristika výnosů. Rozdíly mezi výnosy a příjmy.

7 Členění výnosů pro potřeby tvorby hospodářského výsledku. Zápisy hospodářských operací v 6. účtové třídě účtová třída Uzávěrkové účty: Charakteristika uzávěrkových účtů a jejich použití. Počáteční a konečný účet rozvažný. Účet zisků a ztrát. Zápisy hospodářských operací v 7. účtové třídě. Docházka: min. 75 % Průběh zkoušky: 1. písemná část: Písemnou část zkoušky konají studenti po získání zápočtu. Tato písemná část je 1. termínem zkoušky. Písemná část je společná a koná se v předem určeném jednotném termínu. 2. ústní část: Ústní část konají studenti po splnění písemné části dle rozpisu termínů zkoušek: Zapsaný termín je pokračováním zkoušky v 1. termínu. Obsahem ústní části jsou teoretické otázky dle zadaných témat. Výsledné hodnocení zkoušky: a) závěrečné hodnocení z obou semestrů účetnictví b) písemná část zkoušky c) ústní část zkoušky Ke zkoušce je nutný Výkaz o studiu a účtová osnova. Zápočet z účetnictví bude zapisován při zkoušce. Opravné termíny: 1. zápočet: - studenti, kteří nezískali zápočet na základě výsledků ze semestru, vykonají opravný zápočet v náhradním termínu 2. zkouška: - po nesplnění písemné části v 1. termínu se student zapisuje na 1. opravný termín, ve kterém znovu vykoná písemnou část a po jejím splnění současně vykoná i ústní část zkoušky - po nesplnění pouze ústní části v 1. termínu se student zapisuje na 1. opravný termín, ve kterém znovu vykoná pouze ústní část zkoušky - při nesplnění písemné nebo ústní části zkoušky v 1. opravném termínu, je nutné o 2. opravný termín požádat ředitelství školy. Při 2. opravném termínu vykonává student celou zkoušku, tj. písemnou a ústní část i v případě, že písemnou část již splnil. 2. opravný termín probíhá komisionální formou.

8 Doporučená literatura: Štohl, P. Maturitní okruhy z účetnictví. Znojmo, ISBN Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

9 Požadavky ke studiu z předmětu: Geodézie Týdenní dotace: přednášky 3 hod cvičení 1 hod Výstup: zápočet Anotace předmětu: Základní měření a kartografie - měření svislých úhlů - měření vodorovných úhlů - zápisníky pro měření úhlů - měření výšek předmětů - polohopisná měření - metody měření polohopisu - polygonový pořad - výměra pozemků - planimetrování - výškopisná měření - nivelační sítě - metody výškového měření - nivelační pořad - podélný a příčný profil - nivelace - kartografická díla - kartografické vyjadřovací prostředky - projekt kartografického díla - fotogrammetrie Docházka: 75 % - úspěšné zvládnutí dvou průběžných zápočtových testů - doporučená docházka Doporučená literatura: Geodézie P. Koza Geodézie- praktická výuka Ing. Brychta a kol.

10

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Moderní ekonom účetnictví v současné praxi M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K,

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Akreditace vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího

Více

Třísemestrový kurz aktuálních gramotností. 1. Základní informace. 2. Studijní plán. 3. Sylaby jednotlivých předmětů

Třísemestrový kurz aktuálních gramotností. 1. Základní informace. 2. Studijní plán. 3. Sylaby jednotlivých předmětů Třísemestrový kurz aktuálních gramotností 1. Základní informace Kurz je koncipován v souladu s 60 odst. 1 a 2 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. Studium je organizováno kombinací prezenční formy

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 67/2014 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2015/2016 30.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČETNICTVÍ A DANĚ Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 2. ročník = 66 hodin/ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 školní vzdělávací program Podnikání - dálkové studium HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 6 4 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Obchodní akademie 63-41-M/02Obchodní akademie Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JERONÝMOVA 10, 371 15 ČESKÉ BUDĚJOVICE, telefon: jednotlivé katedry podle WWW stránek, vedoucí studijního oddělení: 387 773 042 e mail: studijni@pf.jcu.cz,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 6 Platnost: od 1. 9. 2014 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 Platný od 1. 9. 2012

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP. Veřejnosprávní činnost

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP. Veřejnosprávní činnost Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Veřejnosprávní činnost ver.4 od 1.9.2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL

Více

školní vzdělávací program Informační technologie RVP 18-20-M/01 Informační technologie Zábavná škola Kompletní ŠVP VOŠ, OA a SZŠ Domažlice

školní vzdělávací program Informační technologie RVP 18-20-M/01 Informační technologie Zábavná škola Kompletní ŠVP VOŠ, OA a SZŠ Domažlice školní vzdělávací program Informační technologie Zábavná škola Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu A Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice

Více

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Autorský tým: PhDr. Maria Bezchlebová, Mgr. Jaroslav Dadok, Ing. Mgr. Jiřina Gabrielová, RNDr. Robert Gamba, Mgr.

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP. Veřejnosprávní činnost

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP. Veřejnosprávní činnost Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Veřejnosprávní činnost ver.5 od 1.9.2013 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Alšova 1123, 742 21 Kopřivnice Identifikátor

Více