Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava"

Transkript

1 Obsah

2 Obsah 1 Úvod O univerzitě Jednotný vizuální styl, používání manuálu Znak univerzity Skladba znaku Název univerzity Rozměrová řada Rozkres znaku Ochranná zóna Základní barvy znaku Náhradní barvy Barevné provedení a varianty Společné použití znaku univerzity a fakult Použití znaku univerzity se znaky jiných společností Písmo Základní písmo - Bookman Old Style Merkantilní tiskoviny Hlavičkový papír Hlavičkový papír Základní Hlavičkový papír Rektor Hlavičkový papír anglický Rektor Hlavičkový papír luxusní Rektor Hlavičkový papír luxusní anglický Rektor Hlavičkový papír Prorektoři Hlavičkový papír anglický Prorektoři Vizitky Obálky Prezentace s využitím znaku univerzity Prezentace univerzity v MS PowerPointu Užití znaku na dárkových a reklamních předmětech Komplimentka Složka Blok Skripta Taška Pozvánka Inzerce Letáčky, plakáty Reklamní poutač ová korespondence Internetové stránky Barevnost fakult

3 1 Úvod

4 1.1 O univerzitě VŠB Technická univerzita Ostrava navazuje v přímé kontinuitě na činnost montánního učiliště, Báňské akademie a VŠB v Příbrami. V širších historických souvislostech však vychází již z tradic montánní výuky v českých zemích. K obnově montánní výuky v českých zemích došlo až v polovině 19. století, kdy byla na základě císařského dekretu z zřízena dvě montánní učiliště v Příbrami a Leobenu. Zajišťovala, po předběžném absolutoriu přípravných studií na univerzitách či polytechnikách, dvouleté speciální studium hornických a hutnických předmětů. V roce 1865 získalo montánní učiliště v Příbrami označení Báňská akademie. Další vydávané statuty nasvědčovaly, že proces směřoval k uznání Báňské akademie jakožto plnoprávné vysoké školy. V roce 1904 došlo k zavedení dvou státních zkoušek, k získání práva promočního udělováním titulu Dr. mont. a k rozšíření funkcí rektora, jemuž byl přiznán tradiční titul Magnificence. Nový název školy Vysoká škola báňská odpovídal jejímu významu. V letech vychovávala montánní odborníky jako jediná vysoká škola v ČSR. V roce 1945 byla přestěhována do Ostravy a začátkem padesátých let se začala členit na jednotlivé fakulty. Univerzita je historicky spjata s rozvojem těžby nerostů a jejich zpracováním. Určitě není nadsázkou konstatování, že technický um Čechů vznikal a vyvíjel se především v souvislosti se zpracováním kovů. Naše vysoká škola se tradičně opírala o průmysl a postupně ve svém vývoji reagovala na společenské a ekonomické změny. V roce 1999 dovršila univerzita jako pokračovatelka montánního učiliště, báňské akademie a Vysoké školy báňské v Příbrami 150 let své existence. Od roku 1989 uskutečňuje Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ve vazbě na strukturální změny svou transformaci na moderní technickou univerzitu s plnohodnotnou nabídkou studia. V průběhu posledních let vznikly 3 nové fakulty, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta stavební a Fakulta bezpečnostního inženýrství, které tak rozšířily nabídku studia technických oborů. Všech 7 fakult se orientuje především na technické a ekonomické obory. Studenti si vybírají bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy, které je možné studovat ve formě prezenční i kombinované. Trvalá potřeba kvalitních inženýrů spolu s vynikajícími podmínkami pro studium, moderním kampusem, sportovním a kulturním vyžitím studentů řadí Vysokou školu báňskou Technickou univerzitu Ostrava mezi přední školy v naší republice. V současné době má univerzita 7 fakult. Při výčtu fakult je závazné jejich uvádění v následujícím pořadí. - Fakulta bezpečnostního inženýrství, - Ekonomická fakulta, - Fakulta stavební, - Fakulta strojní, - Fakulta elektrotechniky a informatiky, - Hornicko-geologická fakulta, - Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. 4

5 1.2 Jednotný vizuální styl, používání manuálu Jednotný vizuální styl je nejviditelnějším a nejnápadnějším vyjádřením identity organizace. Patří sem například: značka (logo), firemní barvy, rastr, typografie, hlavičkové papíry, faktury, obálky, vizitky atd. Vizuální styl (corporate design) představuje vyjádření reflexe organizace, která má odrážet identitu organizace a tak formovat její image. Vizuální podoba univerzity by měla vyjadřovat její filozofii a náplň její činnosti. V rámci vnější komunikace je nástrojem k posílení důvěryhodnosti VŠB TU Ostrava u veřejnosti i smluvních partnerů a v rámci interní komunikace posiluje v zaměstnancích pocit vzájemné sounáležitosti. Aby byl jeho efekt co největší, je nutné, aby byl vizuální styl univerzity jednotný, a aby byla pro realizaci jeho jednotlivých prvků stanovena přesná pravidla. Tento manuál jednotného vizuálního stylu (grafický manuál) je dokument, který definuje základní parametry pro používání jednotlivých prvků vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava. Představuje soubor pravidel pro vnější a vnitřní komunikaci a jeho používání je závazné při realizaci všech procesů tvorby jednotlivých materiálů a jejich užívání. V případě jakýchkoli pochybností nebo otázek týkajících se použití jednotného vizuálního stylu se obraťte na pověřenou osobu - kontakt najdete na webových stránkách Určeno pro zaměstnance Informace ke stažení 5

6 2 Znak univerzity

7 2.1 Skladba znaku Znak svým vizuálním a filozofickým pojetím vychází z historického erbu Vysoké školy báňské. Symboly použité v tomto znaku zřetelně vymezují jeho charakter. Textové prvky: - VŠB v horní části znaku vyjadřuje název a historický původ školy, , letopočet označující založení školy, - Ostrava, geografické označení sídla instituce, - Technická univerzita, doplňující specifikace typu vysoké školy. Grafické prvky: - vlajky (stuhy), - zkřížená kladívka (mlátek a špičák), symbol hornicko-geologické činnosti, - štít, - rozevřená kniha, symbol vědění a studia. 7

8 2.2 Název univerzity Dle zákona č. 192/1994 Sb. je správný název univerzity: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Název univerzity je zakotven také ve Statutu, který vyhlašuje rektor po schválení Akademickým senátem a po registraci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Povolené zkratky názvu jsou: VŠB Technická univerzita Ostrava, VŠB TU Ostrava, VŠB TUO. Cizojazyčné názvy Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Dle přílohy č. 2 Statutu VŠB TUO se v cizojazyčném provedení používají tyto názvy: 1. anglicky: VŠB Technical University of Ostrava 2. německy: VŠB Technische Universität Ostrava 3. francouzsky: VŠB Universite Technique d Ostrava 4. španělsky: VŠB Universidad Técnica de Ostrava V případě, že bude název školy použit v rámci materiálu nebo prezentace v jiné jazykové mutaci, než jsou výše uvedené, bude použita jeho anglická verze. 8

9 2.3 Rozměrová řada Rozměrová řada znaku VŠB TUO určuje doporučené velikosti znaku pro přednostní užití především na tištěných materiálech. Rozměrová řada se doporučuje pro všechna barevná provedení znaku. 100% je určena pro použití na formátu A3. 80% je určena pro použití na formátu A4 - administrativní tiskoviny. 50% je určena pro použití na vizitky a osobní identifikátory (visačky). logotyp 100 % logotyp černobílé provedení 100 % vel. = 4,5 cm Další zmenšování nedoporučujeme a zvětšování je možné na základě doporučení grafika a pověřeného pracovníka VŠB TUO. Rovněž záleží na kvalitě a technologii tisku. logotyp 80 % logotyp černobílé provedení 80 % logotyp 50 % logotyp černobílé provedení 50 % 9

10 2.4 Rozkres znaku Vzhledem k členitosti znaku VŠB TUO doporučujeme při veškeré práci se znakem používat výhradně elektronickou podobu znaku. Pro extrémní zvětšení (např. fasády domů) je možno jako pomůcky použít geometrickou síť pro rozkres znaku. A B C D E F G H I J Znak VŠB TU Ostrava je ke stažení na webových stránkách univerzity dle následující cesty w w w.vsb.cz: o univerzitě úřední deska znaky 10

11 2.5 Ochranná zóna Ochranná zóna je plocha vymezující okolí značky, do kterého nesmí zasáhnout žádný jiný grafický ani typografický prvek. Dodržování tohoto pravidla zaručuje dostatečnou čitelnost a působnost značky. 1/2 x x 1/2 x 1/2 x 1/2 x 11

12 2.6 Základní barvy znaku ZELENÁ PANTONE 3282 CMYK: C - 100%, M - 5%, Y 55%, K 0% RGB: R - 193%, G - 50%, B - 69% RAL: 5018 FOLIE: MACal lesk mat JAC SERICAL 3522 G lesk SERICAL 3522 M mat Základními barvami znaku VŠB TUO jsou zelená a šedá (černá). Tyto barvy zřetelně charakterizují historický původ znaku VŠB TUO, kdy zelená je dominatní a specifickou výraznou barvou a šedá (stříbrná) dává logu solidní a vyvážený kontrapunkt. ŠEDÁ 1 PANTONE Cool Gray 8 CMYK: C - 0%, M - 0%, Y 0%, K 70% RGB: R - 122%, G - 123%, B - 125% RAL: 7045 FOLIE: MACal lesk mat JAC SERICAL 3609 G lesk SERICAL 3609 M mat ŠEDÁ 2 PANTONE Cool Gray 5 CMYK: C - 0%, M - 0%, Y 0%, K 40% RGB: R - 165%, G - 166%, B - 168% RAL: 7047 FOLIE: MACal lesk mat JAC SERICAL 3607 G lesk SERICAL 3607 M mat 12

13 2.7 Náhradní barvy Náhradními barvami jsou stříbrná a bílá. Náhradní barvy jsou vybrány tak, aby podtrhly účinnost a nezaměnitelný charakter znaku VŠB TUO při užití ve zvláštních případech. STŘÍBRNÁ PANTONE 877 RAL: lesk 9006 mat FOLIE: MACal Silver lesk Silver mat FASCAL Avery 546 Silver lesk FASCAL Avery 546 Silver mat BÍLÁ PANTONE WHITE CMYK: C 0%, M 0%, Y 0%, K 0% RGB: R - 255, G - 255, B RAL: 9003 FOLIE: MACal White lesk White mat FASCAL Avery 501 White lesk FASCAL Avery 501 White mat 13

14 2.8 Barevné provedení a varianty Barevné provedení znaku Barevné provedení má přednost užití před černobílým provedením. Základní barevné provedení znaku VŠB TUO v barvě zelené a odstínech šedé na bílém podkladu je znázorněno na obr. 1. Základní barevné provedení znaku VŠB TUO v barvě zelené a odstínech šedé může být doplněno zvýrazňující bílou konturou. Toto provedení je znázorněno na obr. 2 a je určeno především pro barevné podklady tmavších odstínů, a to proto, aby odstíny znaku v šedé barvě neztratily na barevném podkladu na čitelnosti. 1 3 Černobílé provedení znaku Černobílé provedení se užívá tam, kde není možno z různých důvodů použít provedení barevné. Používá se ve dvou variantách a ve dvou modifikacích těchto variant. A. Varianta kontrastní (100 % černá, 100 % bílá) Tato varianta má přednost před variantou B. Pozitiv - obr. 3, negativ - obr. 4 B. Varianta v odstínech šedé Tato varianta se používá například při větších velikostech znaku a v případech, kdy s ohledem na celkový vzhled tiskoviny je nutné potlačit agresivitu kontrastního loga. V tomto případě je přípustné pouze pozitivní provedení 70% a 40% černé obr

15 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Černobílé provedení znaku Pro černobílé provedení znaku na podkladovou plochu v sytosti 0 60 % černé barvy (odstín šedé) se používá znak v barvě 100 % černé. Pro černobílé provedení znaku na podkladovou plochu v sytosti % černé barvy se používá znak v barvě bílé 100 %. 100 % 15

16 2.9 Společné použití znaku univerzity a fakult x Tato kapitola určuje pravidla, kterými se řídí používání znaku univerzity při současném použití znaků jedné nebo více fakult. Při použití znaků jednotlivých úrovní (univerzita a fakulty) může dojít ke třem základním situacím: 1. Pouze znak univerzity Použití: Akce, které jsou realizovány výhradně univerzitou a prezentuje se tedy pouze univerzita jako celek. 2. Pouze znak fakulty Použití: Akce, které jsou realizovány pouze jednou fakultou a prezentuje se tedy výhradně její znak. 3. Současné použití znaku univerzity i fakulty (fakult) Použití: na materiálech, na nichž je zájmem prezentovat univerzitu ve spojení s určitou fakultou (tj. akce univerzity) nebo danou fakultu ve spojení s univerzitou (tj. akce fakulty). Akce univerzity Při současném užití znaku univerzity a znaku fakulty používá se velikost obou znaků v poměru 100 : 100, přičemž znak univerzity je vždy na důležitějším místě (vlevo od znaku fakulty v horizontální variantě nebo nad znakem fakulty ve variantě vertikální). Horizontální varianta x x Akce fakulty V případě, že je znak univerzity použit při prezentaci některé z fakult, je jeho užití definováno takto: Znak univerzity se používá ve stejné velikosti jako znak fakulty. Umístění obou znaků je vždy v těsné vzájemné blízkosti, přičemž znak univerzity má vždy čestnější umístění (je vždy umístěn jako první). Toto umístění je definováno proto, aby vždy byla patrná sounáležitost fakult k univerzitě, a to vždy tak, aby bylo zřejmé že univerzita je organizačně nadřazeným subjektem. U obou způsobů užití (akce univerzity, akce fakulty) platí pravidlo pro rovnocennou barevnou kombinaci tak, že se užívají znaky společně v plné barvě nebo společně černobílé provedení. Poměr velikostí znaků je určen vztahem 100 : 100. Příklady použití: Vertikální varianta x x x 16

17 Společné použití znaku univerzity a fakult x Při použití znaků všech fakult se znakem univerzity je s ohledem na prostor možno použít znaky fakult ve zmenšené velikosti. Poměr velikosti znaku univerzity vzhledem ke znakům fakult je určen vztahem 100 : 75. Horizontální varianta 100 : 75 x x Vertikální varianta 100 : 75 x x 17

18 x 2.10 Použití znaku univerzity se znaky jiných společností Při použití s logotypy jiných institucí musí být především dodržena ochranná zóna a vzdálenost jednotlivých logotypů by měla být rovna x. Logotypy mohou být použity ve dvou velikostech: a) na výšku opticky stejné b) znak univerzity výrazně větší Varianta a x Varianta b x x x x x Pokud se znak VŠB TUO používá na materiálu, jehož vzhled spadá do pravidel jiného grafického manuálu, např. v rámci publicity projektů EU nebo jiných, při tvorbě materiálu se postupuje dle pravidel nadřazené instituce. x x 18

19 3 Písmo

20 3.1 Základní písmo - Bookman Old Style Základním písmem vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava je Bookman Old Style Regular a Bookman Old Style Bold. Tento typ písma má plnou českou diakritiku a zároveň je použitelné ve všech základních jazykových mutacích. Základní písmo se používá na propagačních materiálech univerzity. AaBbCcDdBookman Old Style AaBbCcDd Regular Bookman Old Style Bold 20

21 Písmo - vzorník Bookman Old Style Regular - velikost 8 b abcdefghijkmnopqrstuvwxyz abcdefghijkmnopqrstuvwxyz !?. &%()* Bookman Old Style Regular - velikost 16 b abcdefghijkmnopqrstuvwxyz abcdefghijkmnopqrstuvwxyz !?. &%()* Bookman Old Style Regular - velikost 26 b abcdefghijkmnopqrstuvwxyz abcdefghijkmnopqrstuvwxyz !?. &%()* Bookman Old Style Bold - velikost 8 b abcdefghijkmnopqrstuvwxyz abcdefghijkmnopqrstuvwxyz !?. &%()* Bookman Old Style Bold - velikost 16 b abcdefghijkmnopqrstuvwxyz abcdefghijkmnopqrstuvwxyz !?. &%()* Bookman Old Style Bold - velikost 26 b abcdefghijkmnopqrstuvwxyz abcdefghijkmnopqrstuvwxyz !?. &%()* 21

22 4 Merkantilní tiskoviny

23 4.1 Hlavičkový papír Hlavičkové papíry, používané v rámci univerzity, jsou rozděleny do dvou základních skupin, přičemž kritériem pro jejich výběr je hledisko uživatele (pisatele) korespondence. Jedná se o: a) základní hlavičkové papíry určené pro veškerou korespondenci univerzity a fakult, b) osobní hlavičkové papíry - hlavičkové papíry rektora, - hlavičkové papíry prorektorů. Při psaní dopisů se používá bloková úprava (psaní údajů a textu od levé svislice a zarovnání textu do bloku). 23

24 4.1.1 Hlavičkový papír Základní Hlavičkový papír základní Formát A4 Papír 80 g, ofset Krajský úřad Moravskoslezský kraj k rukám hejtmana 28. října Ostrava č. j.: XXXXXX datum: Upřesnění žádosti Lit lut aliquat, voloreet, sum nosto elismoleniam erciduis alit nonulla faccummy nostisi blandre ectet la feum doloboreros ad tinit duis num iliscinibh eum dolore dolor sis dolorer ipit ea consed ming ex etumsan elisisis nim aliquipiscin essim dolumsandre do od exercin utem zzriurem volobore minis ad tie facillutatem quat. Ut eugue modolore vel do odio conseni ametum ipit nismod min ullan ex exeraesto odolut dio er sim inciliquat ad tie te feugait ex eugue ming er iriuscilla facilit delis nonsecte con hendreet volesti onsec Feui blam ipis dunt ad mincili quatet, vel duis erosto er sustrud exer sit lutat. Ut alit esequam, vel ulla feuisci liquisim num dolortie modolor irilis dit iustrud dit, velit eugiam, si tatem ip ent praessis alit accum dionsequatum vullute tetue dolore doloreriure tie minit ing erit dolenibh et, con hent wissi etummy nullaorperos ecte eu feu facilla feu feumsandiat, corpero od duipsum iril incing euis nostrud te modolore dio endreet Digna augait, qui ting enisim iliquam, quat ulluptat veliquatie magna augait alit lum deliquate core S pozdravem VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Právní útvar Ing. Jiří Dosoudil vedoucí úseku prorektora pro rozvoj Kontaktní údaje: VŠB Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba tel.: , fax: , IČ: , DIČ: CZ

25 Hlavičkový papír základní, anglická verze Formát A4 Papír 80 g, ofset Company Mr. Joe Civic 600 Louis Center Detroit, Michigan U. S. A. Number: XXXXXX Date: Order Lit lut aliquat, VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA Juridical Department voloreet, sum nosto elismoleniam erciduis alit nonulla faccummy nostisi blandre ectet la feum doloboreros ad tinit duis num iliscinibh eum dolore dolor sis dolorer ipit ea consed ming ex etumsan elisisis nim aliquipiscin essim dolumsandre do od exercin utem zzriurem volobore minis ad tie facillutatem quat. Ut eugue modolore vel do odio conseni ametum ipit nismod min ullan ex exeraesto odolut dio er sim inciliquat ad tie te feugait ex eugue ming er iriuscilla facilit delis nonsecte con hendreet volesti onsec Feui blam ipis dunt ad mincili quatet, vel duis erosto er sustrud exer sit lutat. Ut alit esequam, vel ulla feuisci liquisim num dolortie modolor irilis dit iustrud dit, velit eugiam, si tatem ip ent praessis alit accum dionsequatum vullute tetue dolore doloreriure tie minit ing erit dolenibh et, con hent wissi etummy nullaorperos ecte eu feu facilla feu feumsandiat, corpero od duipsum iril incing euis nostrud te modolore dio endreet Digna augait, qui ting enisim iliquam, quat ulluptat veliquatie magna augait alit lum deliquate core Kind Regards Ing. Jiří Dosoudil Chief of Department Vice-rector for Development Contact: VŠB Technical University of Ostrava, 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, Czech Republic tel.: , fax: , IČ: , DIČ: CZ

26 Hlavičkový papír fakulty základní Formát A4 Papír 80 g, ofset Krajský úřad Moravskoslezský kraj k rukám hejtmana 28. října Ostrava č. j.: XXXXXX datum: Upřesnění žádosti Lit lut aliquat, voloreet, sum nosto elismoleniam erciduis alit nonulla faccummy nostisi blandre ectet la feum doloboreros ad tinit duis num iliscinibh eum dolore dolor sis dolorer ipit ea consed ming ex etumsan elisisis nim aliquipiscin essim dolumsandre do od exercin utem zzriurem volobore minis ad tie facillutatem quat. Ut eugue modolore vel do odio conseni ametum ipit nismod min ullan ex exeraesto odolut dio er sim inciliquat ad tie te feugait ex eugue ming er iriuscilla facilit delis nonsecte con hendreet volesti onsec Feui blam ipis dunt ad mincili quatet, vel duis erosto er sustrud exer sit lutat. Ut alit esequam, vel ulla feuisci liquisim num dolortie modolor irilis dit iustrud dit, velit eugiam, si tatem ip ent praessis alit accum dionsequatum vullute tetue dolore doloreriure tie minit ing erit dolenibh et, con hent wissi etummy nullaorperos ecte eu feu facilla feu feumsandiat, corpero od duipsum iril incing euis nostrud te modolore dio endreet Digna augait, qui ting enisim iliquam, quat ulluptat veliquatie magna augait alit lum deliquate core S pozdravem VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Studijní oddělení FMMI Ing. Jiří Dosoudil vedoucí úseku prorektora pro rozvoj Kontaktní údaje: Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba tel.: , fax: , IČ: , DIČ: CZ

27 Hlavičkový papír fakulty základní, anglická verze Formát A4 Papír 80 g, ofset Company Mr. Joe Civic 600 Louis Center Detroit, Michigan U. S. A. Number: XXXXXX Date: Order Lit lut aliquat, voloreet, sum nosto elismoleniam erciduis alit nonulla faccummy nostisi blandre ectet la feum doloboreros ad tinit duis num iliscinibh eum dolore dolor sis dolorer ipit ea consed ming ex etumsan elisisis nim aliquipiscin essim dolumsandre do od exercin utem zzriurem volobore minis ad tie facillutatem quat. Ut eugue modolore vel do odio conseni ametum ipit nismod min ullan ex exeraesto odolut dio er sim inciliquat ad tie te feugait ex eugue ming er iriuscilla facilit delis nonsecte con hendreet volesti onsec Feui blam ipis dunt ad mincili quatet, vel duis erosto er sustrud exer sit lutat. Ut alit esequam, vel ulla feuisci liquisim num dolortie modolor irilis dit iustrud dit, velit eugiam, si tatem ip ent praessis alit accum dionsequatum vullute tetue dolore doloreriure tie minit ing erit dolenibh et, con hent wissi etummy nullaorperos ecte eu feu facilla feu feumsandiat, corpero od duipsum iril incing euis nostrud te modolore dio endreet Digna augait, qui ting enisim iliquam, quat ulluptat veliquatie magna augait alit lum deliquate core Kind Regards VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA Faculty of Metallurgy and Materials Engineering Ing. Jiří Dosoudil Chief of Department Vice-rector for Development Contact: Faculty of Metallurgy and Materials Engineering, VŠB Technical University of Ostrava 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, Czech Republic Phone.: , fax: , IČ: , DIČ: CZ

28 Záhlaví hlavičkových papírů jednotlivých fakult (anglické překlady názvů). VŠB Technical university of Ostrava Faculty of Safety Engineering VŠB Technical university of Ostrava Faculty of Economics VŠB Technical university of Ostrava Faculty of Civil Engineering VŠB Technical university of Ostrava Faculty of Mechanical Engineering VŠB Technical university of Ostrava Faculty of Electrical Engineering and Computer Science VŠB Technical university of Ostrava Faculty of Mining and Geology VŠB Technical university of Ostrava Faculty of Metallurgy and Materials Engineering 28

29 4.1.2 Hlavičkový papír Rektor Hlavičkový papír rektora, barevný Formát A4 Jsou tištěné na dva druhy papíru: a) 90 g, ofset b) 150 g, Zeta leinen REKTOR VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIV ERZIT Y O S T RAV A Prof. I ng. Tomáš Čermák, CSc. VŠB TU Ostrava, 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba Tel.: , Fax: , 29

30 4.1.2 Hlavičkový papír anglický Rektor Hlavičkový papír rektora, barevný Formát A4 R ECTOR VŠB TECHNIC AL U NIVERSIT Y OF OSTRA V A Prof. Tomáš Čermák, Ph.D. Jsou tištěné na dva druhy papíru: a) 90 g, ofset b) 150 g, Zeta leinen VŠB TU Ostrava, 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, Czech Republic Phone: , Fax: , 30

31 4.1.3 Hlavičkový papír luxusní Rektor Hlavičkový papír rektora, luxusní Formát A4 papír ruční, ražba a potisk stříbrnou barvou Prof. I ng. Tomáš Čermák, CSc. REKTOR VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIV ERZIT Y O S T RAV A 31

32 4.1.3 Hlavičkový papír luxusní anglický Rektor Hlavičkový papír rektora, luxusní Formát A4 papír ruční, ražba a potisk stříbrnou barvou Prof. Tomáš Čermák, Ph.D. R ECTOR VŠB-TECHNIC AL U NIVERSIT Y OF OSTRA V A 32

33 4.1.4 Hlavičkový papír Prorektoři Náhledy záhlaví hlavičkových papírů jednotlivých prorektorů P ROREKT OR P RO ROZV OJ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIV ERZIT Y O S T RAV A Prof. I ng. J aromír Gottvald, CSc. P ROREKT OR P RO SP OLUP RÁCI S P RŮMYSLEM VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIV ERZIT Y O S T RAV A Doc. Dr. I ng. Vladimír K ebo P ROREKT OR P RO ST U D IUM VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIV ERZIT Y O S T RAV A Prof. I ng. Petr N oskievič, CSc. P ROREKT OR P RO V Ě D U, V ÝZKUM A ZAHRANIČ NÍ SP OLUP RÁCI V E VAV VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIV ERZIT Y O S T RAV A Prof. I ng. B ohumír S trnadel, DrS c. VŠB TU Ostrava, 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba Tel.: , Fax: , E -mail: 33

34 4.1.4 Hlavičkový papír anglický Prorektoři Náhledy záhlaví hlavičkových papírů jednotlivých prorektorů VICE-RECT OR FOR DEV ELOP MENT VŠB TECHNIC AL U NIVERSIT Y OF OSTRA V A Prof. Jaromír Gottvald, Ph.D. VICE-RECT OR FOR C O-OP ERAT ION WIT H I N D UST RY VŠB TECHNIC AL U NIVERSIT Y OF OSTRA V A A ssoc. prof. Vladimír Kebo VICE-RECT OR FOR STU D Y A FFAIRS VŠB TECHNIC AL U NIVERSIT Y OF OSTRA V A Prof. Petr N oskievič, Ph.D. VICE-RECT OR FOR R &D AND I N T ERNAT IONAL A FFAIRS VŠB TECHNIC AL U NIVERSIT Y OF OSTRA V A Prof. Bohumír S trnadel, Ph.D. VŠB TU Ostrava, 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, Czech Republic Phone: , Fax: , 34

35 4.2 Vizitky Vizitky provedení ve dvou jazycích (čeština, angličtina) Formát 90x50 mm (náhled 1:1) Doporučený typ papíru: lněný karton g/m 2 Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. VŠB Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 15/ Ostrava-Poruba T M F E Prof. Tomáš Čermák, Ph.D. Rector VŠB Technical University of Ostrava 17. listopadu 15/ Ostrava-Poruba Czech Republic rektor P M F E 35

36 4.3 Obálky Obálka 22x11 cm VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/ Ostrava-Poruba Česká republika VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA 17. listopadu 15/ Ostrava-Poruba Czech Republic 36

37 5 Prezentace s využitím znaku univerzity

38 5.1 Prezentace univerzity v MS PowerPointu MS PowerPoint je dostupný a rozšířený počítačový program, který je určen pro tvorbu prezentace daného subjektu. Je určen pro tvorbu, tzn., že každý uživatel tohoto programu vytváří prezentace podle svého subjektivního vnímání. Velmi snadno by tedy při takové tvorbě mohlo docházet k rozdílnému grafickému pojetí. Je velmi důležité, aby při tvorbě prezentací bylo naprosto zřejmé, že se jedná o prezentaci VŠB-Technické univrzity Ostrava, a aby byl zachován jednotný charakter této prezentace. Pro- Úvodní strana VŠB Technická univerzita Ostrava Název Prezentace to jsou v manuálu vytvořeny základní šablony pro tvorbu prezentace. Šablony upravují úvodní stránku a jednotlivé prezentační stránky. Pokud obsah prezentace a níže navržená grafika nejsou v souladu (na snímku jsou jiné grafické prvky - obrázky, grafy, tabulky), je možno použít snímky bez grafiky a tu ponechat pouze u prvního a posledního snímku prezentace. 38

39 Strana prezentace VŠB Technická univerzita Ostrava Prezentace Enim ea facil ut Adit lamet wismod ectet, quis et adigna faccumsan ut volor sustie ting ero eum Duipis delestrud eu feu- VŠB Technická univerzita Ostrava Enim ea facil ut Adit lamet wismod ectet, quis et adigna faccumsan ut volor sustie ting ero eum Duipis delestrud eu feuipsusci tionse vel euiscip ectet, consent ipsustio con ecte vullandigna cor sequam, quatisi et adigna feu faccummy nons ea feugait praestrud Adit lamet wismod ectet, quis et adigna faccumsan ut volor sustie ting ero eum Duipis delestrud eu feuipsusci tionse vel euiscip ectet, con

40 Úvodní strana - anglická verze VŠB Technical University of Ostrava Title of Presentation 40

41 Strana prezentace - anglická verze VŠB Technical University of Ostrava Presentation Enim ea facil ut Adit lamet wismod ectet, quis et adigna faccumsan ut volor sustie ting ero eum Duipis delestrud eu feu- VŠB Technical University of Ostrava Enim ea facil ut Adit lamet wismod ectet, quis et adigna faccumsan ut volor sustie ting ero eum Duipis delestrud eu feuipsusci tionse vel euiscip ectet, consent ipsustio con ecte vullandigna cor sequam, quatisi et adigna feu faccummy nons ea feugait praestrud Adit lamet wismod ectet, quis et adigna faccumsan ut volor sustie ting ero eum Duipis delestrud eu feuipsusci tionse vel euiscip ectet, con

42 5.2 Užití znaku na dárkových a reklamních předmětech Velmi důležitými komunikačními prvky VŠB TU Ostrava jsou rovněž reklamní předměty s potiskem, nálepkou či výšivkou znaku (technických možností je více např. odznaky kovové, odznaky plastové, samolepky plošné či plastické, různé druhy gravírování, laserové techniky, apod.). Při aplikacích znaku záleží vždy na materiálu reklamního předmětu a způsobu jeho užití (dárkový předmět nebo reklamní předmět). Dárkové předměty jsou zpravidla určeny pro zvláštní příležitosti (poděkování obchodním partnerům, projev úcty významným hostům apod.). Příklady užití znaku jsou předvedeny dále v manuálu. 42

43 Ukázky použití znaku na reklamních předmětech Trička Hrníčky Plnicí péra, fixy, tužky 43

44 Trička Hrníčky Plnicí péra, fixy, tužky 44

45 5.3 Komplimentka Darovací kartičky - komplimentky With Compliments 45

46 5.4 Složka Složka by měla respektovat stanovenou výsekovou formu a obsahovat prvek oblouku. Prezentační složka 46

47 5.5 Blok Blok A4 VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 47

48 5.6 Skripta Přední stránka skript VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky PODNIKATELSKÁ ETIKA-PŘEDPOKLAD ÚSPĚŠNÉHO ROZVOJE ORGANIZACE Jiří Bláha, Jan Zemánek, Jindřiška Dlouhá a kol. Ostrava

49 5.7 Taška Taška 49

50 5.8 Pozvánka Pozvánka - ražba (slepotisk) Erilit ventent veros nisci bla feuis aut ipsustrud delentisi tatie vel dolent augait, quat. Dui eum alit, vel dolorer sequisim nummodiat iusci tie con ute magna ad tem dolorem iriusto dipsuscidui et, commoloreet ullandre digna feugait ulla feuguerosto exeraesed estrud doloborer sequam inisit dignim zzrit at. Duis alis eugue tions ero del do con hendipisit vel iure. podpis 50

Typografi cký manuál TIŠNOVSKO

Typografi cký manuál TIŠNOVSKO TIŠNOVSKO Typografi cký manuál Tento manuál byl vytvořen v rámci projektu Tvorba produktů cestovního ruchu Tišnovska a jejich marketing, za fi nanční spoluúčasti EU a Jihomoravského kraje OBSAH Typografický

Více

ilharmonie Brn ikony značky pro všechny národy srozumitelný odkaz srozumitelná vizuální komunikace, odkaz přímo v logotypu

ilharmonie Brn ikony značky pro všechny národy srozumitelný odkaz srozumitelná vizuální komunikace, odkaz přímo v logotypu Značka ilharmonie Brn ilharmonie Brn ikony značky pro všechny národy srozumitelný odkaz srozumitelná vizuální komunikace, odkaz přímo v logotypu Logotyp základní barevná podoba logotypu základní černobílá

Více

DETAIL PRAHA 2 017 SVĚTLA KOUZLO KRAJINY7. Vytvořte si vlastní originální autorský kalendář na míru MAGIE KRAJ NÁLADY ČESKÉ KRAJINY

DETAIL PRAHA 2 017 SVĚTLA KOUZLO KRAJINY7. Vytvořte si vlastní originální autorský kalendář na míru MAGIE KRAJ NÁLADY ČESKÉ KRAJINY Vytvořte si vlastní originální autorský kalendář na míru DETAIL Zaostřeno na HRA SVĚTLA NÁLADY ČESKÉ KRAJINY MAGIE KRAJ KOUZLO KRAJINY7 2 01 INY PRAHA 2 017 Nástěnné kalendáře na míru Vytvořte si vlastní

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH ZNAČKA základní varianta 4 základní firemní barvy 5 černobílé a inverzní provedení 6 použití na barevné a černobílé ploše 7 použití v milimetrové síti 8 minimální velikost 9 ochranná

Více

najíždíme na jednotný vizuální styl

najíždíme na jednotný vizuální styl najíždíme na jednotný vizuální styl Západočeská univerzita v Plzni, 2007 JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL 1.0 LOGO 1.1 ZÁKLADNÍ TVAR 1.2 VARIANTY 1.3 BARVA 1.4 PÍSMO ZÁKLADNÍ 1.5 PÍSMO DOPLŇKOVÉ 2.0 ZÁKLADNÍ TISKOVINY

Více

DTP1. Zrcadlo stránky. Zrcadlo stránky. Kniha. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu ČÁSTI KNIHY

DTP1. Zrcadlo stránky. Zrcadlo stránky. Kniha. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu ČÁSTI KNIHY DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu Zrcadlo stránky vzor pro sazbu zákres jednotlivých prvků tiskové stránky (dvojstránky) předem dané v periodickém tisku, v akcidenci

Více

+420 800 177 177 info@realitydne.cz

+420 800 177 177 info@realitydne.cz OBÁLKY - FORMAT DL - BRNO REAL Nova, s.r.o. OBÁLKY - FORMAT DL - POBOČKY Karlovo náměstí 559/28 120 00 Praha Hlubinská 1378/36 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava OBÁLKY - FORMAT C5 - BRNO REAL Nova, s.r.o.

Více

AKTUALIZACE KE DNI 14. 02. 2009. firemní manuál jednotného vizuálního stylu

AKTUALIZACE KE DNI 14. 02. 2009. firemní manuál jednotného vizuálního stylu firemní manuál jednotného vizuálního stylu Úvod Představení jednotného vizuálního stylu Značka Logotyp Logotyp základní provedení A. Logotyp černobílé provedení (pozitiv, negativ) A. Logotyp černobílé

Více

firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group

firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group Úvod Představení jednotného vizuálního stylu Značka Logotyp Logotyp základní provedení A.1 Logotyp černobílé provedení (pozitiv, negativ)

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY Věstník města a MěÚ Říčany vychází měsíčně v nákladu 6.00 kusů a je doručovaný zdarma do poštovních schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách. Vydavatel: Mediální a komunikační

Více

1 2 3 4 5 6 7 Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Jméno a Příjmení Ulice číslo Město PSČ 000

Více

manuál pro používání loga Slavoj Bruntál

manuál pro používání loga Slavoj Bruntál manuál pro používání loga Slavoj Bruntál Značka Slavoj Bruntál 1 Značka Slavoj Bruntál základní varianta loga verze pro použití na malé ploše Barevné provedení značky Slavoj Bruntál 2 Barevné provedení

Více

DTP1. Tisková zakázka. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk

DTP1. Tisková zakázka. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk Petr Lobaz, 9. 5. 2007 Tisková zakázka definice požadavků poptávka objednávka příprava podkladů předtisková příprava imprimatur tisk dokončovací

Více

Zoo Praha Pravidla korporátní identity

Zoo Praha Pravidla korporátní identity Zoo Praha Pravidla korporátní identity Každá organizace vyzařuje navenek svou specifickou identitu, na které se podílí i vzhled tištěných materiálů, televizní reklama podoba webových stránek, apod. Každý

Více

j e d n o t n ý vizuální styl vimperk

j e d n o t n ý vizuální styl vimperk j e d n o t n ý vizuální styl vimperk obsah 1 logo 2 písmo 3 tiskoviny 4 orientační systém 5 propagační materiály 1logo logo 1 1 PANTONE 124 C CMYK 4 31 95 0 RGB 243 181 40 PANTONE black C CMYK 100 100

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 1 1 ROZKRES LOGA 1 2 OCHRANÁ ZÓNA LOGA 1 3 LOGO ČERNOBÍLÉ PROVEDENÍ 1 4 LOGO NA PODKLADOVÉ PLOŠE 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZÁKLADNÍ BAREVNOST LOGA JE

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY ceník 2015 1/6 Věstník města a MěÚ Říčany vychází měsíčně v nákladu 6.700 kusů a je doručovaný zdarma do poštovních schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách. Vydavatel: Mediální

Více

návrh zrcadla běžné strany, mřížky dokumentu, volba grafického stylu vychází z účelu tiskoviny návrh titulní strany, obalu, přebalu apod.

návrh zrcadla běžné strany, mřížky dokumentu, volba grafického stylu vychází z účelu tiskoviny návrh titulní strany, obalu, přebalu apod. DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 4 / Konstrukce dokumentu Petr Lobaz, 5. 3. 2008 Účel tiskoviny identifikace typického čtenáře určuje základní podobu vzhledu nekonfliktní přístup: vzhled

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu Petr Lobaz, 28. 3. 2007 Zrcadlo stránky vzor pro sazbu zákres jednotlivých prvků tiskové stránky (dvojstránky) předem dané v periodickém

Více

Manuál logotypu VILA LANNA

Manuál logotypu VILA LANNA Manuál logotypu VILA LANNA Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží jako souhrn pravidel jak logo Vily LANNA použít v daném případě, formou vizuální grafické prezentace.

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk Petr Lobaz, 9. 5. 2007 Tisková zakázka definice požadavků poptávka objednávka příprava podkladů předtisková příprava imprimatur tisk dokončovací

Více

manuál grafického stylu společnosti ASEKOL

manuál grafického stylu společnosti ASEKOL manuál grafického stylu společnosti ASEKOL 0. manuál grafického stylu společnosti ASEKOL Jednotný grafický styl je stručným a viditelným vyjádřením filozofie a marketingového konceptu společnosti. Pravidla

Více

Grafický manuál AFO MANUÁL COPYRIGHT REDESIGN 2010

Grafický manuál AFO MANUÁL COPYRIGHT REDESIGN 2010 00 Grafický manuál 1 graf manual-afo.indd 1 10/14/10 3:12:22 PM 00 Obsah Intro 3 01 Logo základní 4 Logo základní velikostní varianty 5 Logo s názvem 6 Logo s názvem velikostní varianty 7 Logo v negativním

Více

MANUÁL LOGA A JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5

MANUÁL LOGA A JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 MANUÁL LOGA A JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 LOGO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 Logo městské části Praha 5 vychází z tvaru číslice pět. Ta je stylizována tak, aby vytvářela přátelskou tvář s

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Petr Lobaz, 6. 4. 2005

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Petr Lobaz, 6. 4. 2005 DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 8 / Konstrukce dokumentu Petr Lobaz, 6. 4. 2005 Zrcadlo stránky vzor pro sazbu zákres jednotlivých prvk tiskové stránky (dvojstránky) p edem dané v periodickém

Více

Obsah. 1 Městský znak... 3. 2 Turistická značka... 15. 3 Písmo... 25. 4 Merkantilní tiskoviny... 31. 5 Reklamní předměty... 51

Obsah. 1 Městský znak... 3. 2 Turistická značka... 15. 3 Písmo... 25. 4 Merkantilní tiskoviny... 31. 5 Reklamní předměty... 51 Obsah 1 Městský znak............................... 3 2 Turistická značka........................... 15 3 Písmo.................................... 25 4 Merkantilní tiskoviny......................... 31

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY obsah 01 jednotný vizuální styl ROP Střední Čechy 02 značka, barevnost, písmo 02.01 grafický symbol 02.02 značka základní varianta plnobarevná 02.03 značka proporční

Více

Manuál logotypu Kongresové centrum Praha

Manuál logotypu Kongresové centrum Praha Manuál logotypu Kongresové centrum Praha Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží našemu společnému zájmu: dalšímu posilování identity a dobrého jména společnosti Kongresové

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM Verze logotypu Grafický manuál definuje tři varianty logotypu Pionýr. 1. vertikální varianta loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr na výšku) 2. horizontální varianty loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

Beyond Radar. ZÁKLADNÍ LOGOMANUÁL ERA a.s.

Beyond Radar. ZÁKLADNÍ LOGOMANUÁL ERA a.s. ZÁKLADNÍ LOGOMANUÁL ERA a.s. 1 Obsah 1. Úvod... 2 2. Logo... 3 2.1 Logo - základní verze... 3 2.2 Logo - barevné varianty... 4 2.3 Ochranná zóna a minimální velikost loga... 4 2.4 Verze logotypu s deskriptorem...

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 2 / Hladká sazba. Petr Lobaz, 26. 2. 2009 PROČ MÁME TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA?

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 2 / Hladká sazba. Petr Lobaz, 26. 2. 2009 PROČ MÁME TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA? DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 2 / Hladká sazba Petr Lobaz, 26. 2. 2009 Typografie umění neviditelnosti PROČ MÁME TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA? zlepšení čitelnosti štábní kultura, lepší spolupráce

Více

OBSAH. A. sekce logo řešení loga

OBSAH. A. sekce logo řešení loga manuál vizuální identity EQUAL sekce A obsah OBSAH A. sekce logo řešení loga B. sekce kancelářské materiály vizitky komplimentky dopisní papír první strana dokumentu blok obálky C5, C6 a DL desky A4 česká

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

01 Jednotný vizuální styl města Dobříše

01 Jednotný vizuální styl města Dobříše 01 Jednotný vizuální styl města Dobříše 02 Logo, barevnost, písmo 02.01 Logo základní varianta 02.02 Logo negativní varianta 02.03 Logo jednobarevné provedení 02.04 Logo černobílá varianta 02.05 Logo proporční

Více

Grafický manuál Vema, a. s.

Grafický manuál Vema, a. s. Grafický manuál Vema, a. s. 1 I Barvy společnosti Základní barva Tmavě modrá CMYK 100 / 70 / 0 / 0 PANTONE 286 RGB 0 / 64 / 132 fólie RAL 5002 fólie AVERY 500 528 EG (lesk), 528 EM (mat) Doplňkové barvy

Více

Jednotný vizuální styl Biologického centra

Jednotný vizuální styl Biologického centra Jednotný vizuální styl Biologického centra AV ČR, v. v. i. Manuál jednotného vizuálního stylu Biologického centra AV ČR, v. v. i. Biologické centrum AV ČR, v. v. i., 2013 design Tomáš Halama, 2013 V případě

Více

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga 1. logo instituce Grafický manuál použití loga 1. logo instituce obsah 1. logo instituce 1. 1. anglická verze loga 1. 2. základní provedení loga 1. 3. negativní provedení 1. 4. grafická definice loga 1.

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

Institut pro veřejnou správu. Manuál vizuální identity

Institut pro veřejnou správu. Manuál vizuální identity Institut pro veřejnou správu Manuál vizuální identity Logotyp 3 Popis logotypu 4 Barevná varianta 4 Barevná negativní varianta 5 Černobílá varianta 5 Černobílá negativní varianta 6 Barevnost 7 Ochranná

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

01B. značka barevné provedení. manuál

01B. značka barevné provedení. manuál 01B značka barevné provedení manuál 01B značka 01. značka barevné provedení 02. značka černobílé provedeni 03. značka ochranná zóna 04. značka konstrukční schéma 05. značka na podkladové ploše 06. značka

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Město Třeboň Manuál jednotného vizuálního stylu Předpokladem efektivní moderní prezentace města je jednotný vizuální styl komunikace, jehož základem je značka (logo). Zavedení a dodržování vizuálního

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Logomanuál Základní verze loga Logo ve stupních šedé Logo v jedné barvě Definice barev Ochranná zóna Velikost loga Zarovnání loga

Více

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno Logomanuál REDA autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno definice značky Písmový standart REDA vychází z písma Eurostile. Je doplněn grafickým symbolem stylizace podtržení / zvýraznění v červené

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

grafika obecně základní barevná charakteristika

grafika obecně základní barevná charakteristika 2.3 grafika obecně základní barevná charakteristika 21 grafický manuál praha 11 Manuál je tématicky členěn do jednotlivých kapitol, od užití logotypu po ukázky komplexních grafických řešení. Pravidla stanovená

Více

0.0 OBSAH. 1. Logotyp. 3. Tiskoviny

0.0 OBSAH. 1. Logotyp. 3. Tiskoviny 0.0 OBSAH 1. Logotyp 1.1 Základní prvky 1.2 Základní barevné provedení 1.3 Černobílé provedení 1.4 Podklad 1.5 Síťový rozkres 1.6 Ochranná zóna 1.7 Minimální velikost 1.8 Zakázané varianty 2. Typografie

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

Manuál vizuální komunikace

Manuál vizuální komunikace Manuál vizuální komunikace Obsah Logotyp...2 Základní, plnobarevná varianta loga...3 Pozitivní a negativní barevná varianta loga...4 Pozitivní a negativní černobílá varianta loga...5 Polotónová černobílá

Více

Grafický manuál použití značky verze 1.0

Grafický manuál použití značky verze 1.0 Grafický manuál použití značky verze 1.0 Úvod Jak pracovat s manuálem Grafický manuál pro práci se značkou společnosti je nezaměnitelný návod pro používání logotypu v reklamních protředcích a firemních

Více

AmbiPur 3Volution koncept BTL launchovací kampaně pro jaro 2007. DÍLNA Design, s.r.o.

AmbiPur 3Volution koncept BTL launchovací kampaně pro jaro 2007. DÍLNA Design, s.r.o. AmbiPur 3Volution koncept BTL launchovací kampaně pro jaro 2007 DÍLNA Design, s.r.o. INZERTNÍ VIZUÁL > obsahuje: základní vizuál flakónů podrobné vysvětlení funkcí a výhod produktu info o soutěži PRVNÍ

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI 1 2 3 1. 1 TUL úvodní slovo 2. 1 LOGO TUL možné varianty 2. 2 LOGO TUL barevné provedení 2. 3 LOGO TUL černobílé provedení 2. 4 LOGO TUL

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ / VIZUÁLNÍ STYL

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ / VIZUÁLNÍ STYL MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ / VIZUÁLNÍ STYL Moravská galerie v Brně vizuální styl základní značka A Jednotný vizuální styl Moravské galerie v Brně je významnou součástí její identity. Vizuální podoba instituce

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

1. logotyp 1. 1. základní varianta

1. logotyp 1. 1. základní varianta 1. logotyp 1. logotyp 1. 1. základní varianta Logotyp je základním prvkem vizuálního stylu a současně ochrannou registrovanou známkou. Užívá se pro označení institucí a aktivit Královéhradeckého kraje.

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje

Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje Obsah 01 Logo, Logotyp 06 Tištěné materiály 02 03 04 05 01 Logo Jihomoravského kraje 02 Logo v základním barevném provedení 03 Logo v základním černobílém

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

Grafický manuál. Obchodní údaje firmy

Grafický manuál. Obchodní údaje firmy Obchodní údaje firmy TOROLA electronic, spol. s r.o. Sídlo firmy: Míru 1319 738 01 Frýdek Místek Czech Republic IČO: 42767555 DIČ: CZ42767555 GPS souřadnice: N 49 41 '12.181 E 18 20' 23.729 Výrobní závod:

Více

GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU

GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU OBSAH Grafický manuál logotypu 01 - Logotyp společnosti 02 - Plastická verze logotypu 03 - Jednobarevná podoba logotypu 04 - Logotyp na barevném pozadí 05 - Ochranný prostor logotypu

Více

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2 obsah 1 značka a firemní písmo 1.1 značka společnosti 1.2 verze užití značky 1.3 značka na podkladové ploše 1.4 ochranná zóna značky 1.5 rozměrová řada značky 1.6 zakázané varianty značky 1.7 firemní písmo

Více

Grafický manuál Státního fondu životního prostředí ČR

Grafický manuál Státního fondu životního prostředí ČR Grafický manuál Státního fondu životního prostředí ČR STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.sfzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500 březen 2016 OBSAH Jednotný vizuální styl...2

Více

01B. značka barevné provedení. manuál

01B. značka barevné provedení. manuál 01B značka barevné provedení manuál 01B značka 01. značka barevné provedení 02. značka černobílé provedeni 03. značka ochranná zóna 04. značka konstrukční schéma 05. značka na podkladové ploše 06. značka

Více

LOGOMANUÁL. Husův rok 2015

LOGOMANUÁL. Husův rok 2015 LOGOMANUÁL Husův rok 2015 LOGOMANUÁL Husův rok 2015 OBSAH 01 LOGOTYP BAREVNÝ POZITIV NA SVĚTLÉM POZADÍ 4 02 LOGOTYP JEDNOBAREVNÝ POZITIV NA SVĚTLÉM POZADÍ 5 03 LOGOTYP BAREVNÝ POZITIV NA ZLATÉM POZADÍ

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz CCV Informační systémy obsah Logotyp 2 Tři základní varianty logotypu 3 Barevnost 4 Použití barevných provedení 5 Ochranné pole 6 Zakázané varianty logotypu 7 Font 8 Vizitky 9 Dopisní papír - A4 10 Šablona

Více

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 1 [Obsah] 0 [Obsah] 0 1 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 2 Obsah manuálu jednotného

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

průvodce logotypem společnosti Stachema

průvodce logotypem společnosti Stachema průvodce logotypem společnosti Stachema představení logotypu Logotyp Stachema je základním prvkem vizuální identity společnosti. Logotyp se skládá z grafické a textové části. Grafická část logotypu je

Více

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Redesign logotypu a symbolu spočívá především v nezbytně nutném stanovení čistější varianty

Více

Farma Ptýrov. Logo manuál

Farma Ptýrov. Logo manuál Farma Ptýrov Logo manuál Obsah 1. Obchodní značka 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Základní značka FARMA PTÝROV 1.3 Monochromatická varianta 1.4 Ochranná zóna značky 1.5 Velikost a rozměrové řady značky

Více

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o.

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. Jeronýmova 494/20, PSČ 460 07 Telefon: 488 048 333 FAX: 488 048 335 www.hcbilitygri.cz klub@hcbilitygri.cz úvod obsah název společnosti základní logo - vizuál

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT SEKRETARIÁT REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT SEKRETARIÁT REKTORA V Brně dne 20. října 2011 č.j. 111 427/2011 Metodika Jednotného vizuálního stylu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Tato metodika upravuje jednotný vizuální styl

Více

Logotyp Olomouckého kraje a pravidla jeho užívání

Logotyp Olomouckého kraje a pravidla jeho užívání Logotyp Olomouckého kraje a pravidla jeho užívání 1 Logotyp 1.1 Symbol 1.2 Logotyp na světlém pozadí 1.3 Logotyp na tmavém pozadí 1.4 Definice barev 1.5 Monochromatická varianta logotypu 1.6 Dvoubarevná

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Jednotný vizuální styl Jednotný vizuální styl se stává plnohodnotným marketingovým nástrojem, jedním z prostředků k dosažení strategických

Více

DEFINICE BAREV FIREMNÍ PÍSMO

DEFINICE BAREV FIREMNÍ PÍSMO Založení Technologického inovačního centra je společným projektem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínského kraje. Společnost je zakládána dvěma subjekty, které mají v regionu významné postavení a při

Více

Design manuál. Grep brand agency, Vážného 10, 602 00 Brno, Czech Republic, www.grep.cz, Matěj Ryšávka matej.rysavka@grep.cz. Všechna práva vyhrazena.

Design manuál. Grep brand agency, Vážného 10, 602 00 Brno, Czech Republic, www.grep.cz, Matěj Ryšávka matej.rysavka@grep.cz. Všechna práva vyhrazena. Design manuál Grep Obsah Značka... 3 Barevnost... 4 Ochranná zóna... 5 značka - rozšířená verze... 6 Typografie základní font... 7 substituční font... 8 Vizuální styl... 9 Merkantilní tiskoviny hlavičkový

Více

Grafický manuál JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. 2008

Grafický manuál JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. 2008 Grafický manuál JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU Úvod Vizuální presentace a komunikace jsou jednou ze základních činností každého subjektu a k jejich realizaci slouží grafické prvky a konstanty, které daný

Více

Gymnázium Boženy Němcové

Gymnázium Boženy Němcové Gymnázium Boženy Němcové Manuál jednotného vizuálního stylu Štěpán Soukeník, 2009 Gymnázium Boženy Němcové Obsah Specifikace značky 1.0 Úvodní slovo 1.1 Logotyp a logo 1.2 Inverzní varianta 1.3 Barevnost

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU VYHOTOVIL ROMAN POŠVIC POSVIC@TISKPOSVIC.CZ +420 777 671 156 JAK ZACHÁZET S GRAFICKÝM MANUÁLEM, ABY JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL MĚL OČEKÁVANÝ ÚČINEK I. OBECNÁ USTANOVENÍ a)

Více

Úvod. Pokyny a informace týkající se konkrétního firemního designu jsou na jednotlivých stranách

Úvod. Pokyny a informace týkající se konkrétního firemního designu jsou na jednotlivých stranách GRAFICKÝ MANUÁL Úvod Grafický manuál (G.M.) je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé firmy nebo produktu. Manuál slouží jako základní informační zdroj o logu a jeho použití.

Více

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl obsah koncepce vizuálního stylu... 7 značka, logotyp a základní pravidla... 9 logo...10 logotyp...13 minimální velikost...18 zákres do čtvercové

Více

CID. & packaging. etc. Stani Rohan 1012-744 Proudfoot Lane London Ontario N6H 5H8 519-473-5527 cell 519-851-9951 stani@mydesign4u.

CID. & packaging. etc. Stani Rohan 1012-744 Proudfoot Lane London Ontario N6H 5H8 519-473-5527 cell 519-851-9951 stani@mydesign4u. CID & packaging etc. just what you need Stani Rohan 1012-744 Proudfoot Lane London Ontario N6H 5H8 519-473-5527 cell 519-851-9951 stani@mydesign4u.ca 2 3 ochranná zóna Ochranná zóna logu pomáhá neztratit

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

grafický manuál značka barvy písmo

grafický manuál značka barvy písmo grafický manuál značka barvy písmo grafický mauál rozměry značky Tato ilustrace definuje ochrannou zónu značky, tj. minimální rozměry pole, ve kterém je logo umístěno. Výška grafické části se udává v plošných

Více

2008 Pavel Janouškovec

2008 Pavel Janouškovec M ANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE - Pavel Janouškovec 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE Předmluva Vážení, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží k dalšímu posilování identity

Více

GRAFICK MANUÁL LOGOTYPU

GRAFICK MANUÁL LOGOTYPU 31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 GRAFICK MANUÁL LOGOTYPU ÚVOD Registrace a autorská práva. LOGOTYP Barevná, černobílá a polotónová podoba logotypu. Rozkres logotypu a rozkres logotypu v segmentu. Příklady umístění

Více

Zásady používání a ochrany loga VŠE v Praze

Zásady používání a ochrany loga VŠE v Praze Strana 1 / 9 Zásady používání a ochrany loga VŠE v Praze Anotace: Tato směrnice s celoškolskou působností upravuje užívání loga VŠE v Praze součástmi školy a mimoškolními subjekty. Zpracovatel: Přezkoumal:

Více

LOGOMANUÁL 2013. základní logotypy

LOGOMANUÁL 2013. základní logotypy LOGOMANUÁL 2013 základní logotypy OBSAH LOGOMANUÁLU LOGOTYP 1. Základní provedení 03 2. Jednobarevné varianty - pozitiv 04 3. Jednobarevné varianty - negativ 05 4. Logotyp v konstrukční mřížce 06 5. Logotyp

Více