Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava"

Transkript

1 Obsah

2 Obsah 1 Úvod O univerzitě Jednotný vizuální styl, používání manuálu Znak univerzity Skladba znaku Název univerzity Rozměrová řada Rozkres znaku Ochranná zóna Základní barvy znaku Náhradní barvy Barevné provedení a varianty Společné použití znaku univerzity a fakult Použití znaku univerzity se znaky jiných společností Písmo Základní písmo - Bookman Old Style Merkantilní tiskoviny Hlavičkový papír Hlavičkový papír Základní Hlavičkový papír Rektor Hlavičkový papír anglický Rektor Hlavičkový papír luxusní Rektor Hlavičkový papír luxusní anglický Rektor Hlavičkový papír Prorektoři Hlavičkový papír anglický Prorektoři Vizitky Obálky Prezentace s využitím znaku univerzity Prezentace univerzity v MS PowerPointu Užití znaku na dárkových a reklamních předmětech Komplimentka Složka Blok Skripta Taška Pozvánka Inzerce Letáčky, plakáty Reklamní poutač ová korespondence Internetové stránky Barevnost fakult

3 1 Úvod

4 1.1 O univerzitě VŠB Technická univerzita Ostrava navazuje v přímé kontinuitě na činnost montánního učiliště, Báňské akademie a VŠB v Příbrami. V širších historických souvislostech však vychází již z tradic montánní výuky v českých zemích. K obnově montánní výuky v českých zemích došlo až v polovině 19. století, kdy byla na základě císařského dekretu z zřízena dvě montánní učiliště v Příbrami a Leobenu. Zajišťovala, po předběžném absolutoriu přípravných studií na univerzitách či polytechnikách, dvouleté speciální studium hornických a hutnických předmětů. V roce 1865 získalo montánní učiliště v Příbrami označení Báňská akademie. Další vydávané statuty nasvědčovaly, že proces směřoval k uznání Báňské akademie jakožto plnoprávné vysoké školy. V roce 1904 došlo k zavedení dvou státních zkoušek, k získání práva promočního udělováním titulu Dr. mont. a k rozšíření funkcí rektora, jemuž byl přiznán tradiční titul Magnificence. Nový název školy Vysoká škola báňská odpovídal jejímu významu. V letech vychovávala montánní odborníky jako jediná vysoká škola v ČSR. V roce 1945 byla přestěhována do Ostravy a začátkem padesátých let se začala členit na jednotlivé fakulty. Univerzita je historicky spjata s rozvojem těžby nerostů a jejich zpracováním. Určitě není nadsázkou konstatování, že technický um Čechů vznikal a vyvíjel se především v souvislosti se zpracováním kovů. Naše vysoká škola se tradičně opírala o průmysl a postupně ve svém vývoji reagovala na společenské a ekonomické změny. V roce 1999 dovršila univerzita jako pokračovatelka montánního učiliště, báňské akademie a Vysoké školy báňské v Příbrami 150 let své existence. Od roku 1989 uskutečňuje Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ve vazbě na strukturální změny svou transformaci na moderní technickou univerzitu s plnohodnotnou nabídkou studia. V průběhu posledních let vznikly 3 nové fakulty, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta stavební a Fakulta bezpečnostního inženýrství, které tak rozšířily nabídku studia technických oborů. Všech 7 fakult se orientuje především na technické a ekonomické obory. Studenti si vybírají bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy, které je možné studovat ve formě prezenční i kombinované. Trvalá potřeba kvalitních inženýrů spolu s vynikajícími podmínkami pro studium, moderním kampusem, sportovním a kulturním vyžitím studentů řadí Vysokou školu báňskou Technickou univerzitu Ostrava mezi přední školy v naší republice. V současné době má univerzita 7 fakult. Při výčtu fakult je závazné jejich uvádění v následujícím pořadí. - Fakulta bezpečnostního inženýrství, - Ekonomická fakulta, - Fakulta stavební, - Fakulta strojní, - Fakulta elektrotechniky a informatiky, - Hornicko-geologická fakulta, - Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. 4

5 1.2 Jednotný vizuální styl, používání manuálu Jednotný vizuální styl je nejviditelnějším a nejnápadnějším vyjádřením identity organizace. Patří sem například: značka (logo), firemní barvy, rastr, typografie, hlavičkové papíry, faktury, obálky, vizitky atd. Vizuální styl (corporate design) představuje vyjádření reflexe organizace, která má odrážet identitu organizace a tak formovat její image. Vizuální podoba univerzity by měla vyjadřovat její filozofii a náplň její činnosti. V rámci vnější komunikace je nástrojem k posílení důvěryhodnosti VŠB TU Ostrava u veřejnosti i smluvních partnerů a v rámci interní komunikace posiluje v zaměstnancích pocit vzájemné sounáležitosti. Aby byl jeho efekt co největší, je nutné, aby byl vizuální styl univerzity jednotný, a aby byla pro realizaci jeho jednotlivých prvků stanovena přesná pravidla. Tento manuál jednotného vizuálního stylu (grafický manuál) je dokument, který definuje základní parametry pro používání jednotlivých prvků vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava. Představuje soubor pravidel pro vnější a vnitřní komunikaci a jeho používání je závazné při realizaci všech procesů tvorby jednotlivých materiálů a jejich užívání. V případě jakýchkoli pochybností nebo otázek týkajících se použití jednotného vizuálního stylu se obraťte na pověřenou osobu - kontakt najdete na webových stránkách Určeno pro zaměstnance Informace ke stažení 5

6 2 Znak univerzity

7 2.1 Skladba znaku Znak svým vizuálním a filozofickým pojetím vychází z historického erbu Vysoké školy báňské. Symboly použité v tomto znaku zřetelně vymezují jeho charakter. Textové prvky: - VŠB v horní části znaku vyjadřuje název a historický původ školy, , letopočet označující založení školy, - Ostrava, geografické označení sídla instituce, - Technická univerzita, doplňující specifikace typu vysoké školy. Grafické prvky: - vlajky (stuhy), - zkřížená kladívka (mlátek a špičák), symbol hornicko-geologické činnosti, - štít, - rozevřená kniha, symbol vědění a studia. 7

8 2.2 Název univerzity Dle zákona č. 192/1994 Sb. je správný název univerzity: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Název univerzity je zakotven také ve Statutu, který vyhlašuje rektor po schválení Akademickým senátem a po registraci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Povolené zkratky názvu jsou: VŠB Technická univerzita Ostrava, VŠB TU Ostrava, VŠB TUO. Cizojazyčné názvy Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Dle přílohy č. 2 Statutu VŠB TUO se v cizojazyčném provedení používají tyto názvy: 1. anglicky: VŠB Technical University of Ostrava 2. německy: VŠB Technische Universität Ostrava 3. francouzsky: VŠB Universite Technique d Ostrava 4. španělsky: VŠB Universidad Técnica de Ostrava V případě, že bude název školy použit v rámci materiálu nebo prezentace v jiné jazykové mutaci, než jsou výše uvedené, bude použita jeho anglická verze. 8

9 2.3 Rozměrová řada Rozměrová řada znaku VŠB TUO určuje doporučené velikosti znaku pro přednostní užití především na tištěných materiálech. Rozměrová řada se doporučuje pro všechna barevná provedení znaku. 100% je určena pro použití na formátu A3. 80% je určena pro použití na formátu A4 - administrativní tiskoviny. 50% je určena pro použití na vizitky a osobní identifikátory (visačky). logotyp 100 % logotyp černobílé provedení 100 % vel. = 4,5 cm Další zmenšování nedoporučujeme a zvětšování je možné na základě doporučení grafika a pověřeného pracovníka VŠB TUO. Rovněž záleží na kvalitě a technologii tisku. logotyp 80 % logotyp černobílé provedení 80 % logotyp 50 % logotyp černobílé provedení 50 % 9

10 2.4 Rozkres znaku Vzhledem k členitosti znaku VŠB TUO doporučujeme při veškeré práci se znakem používat výhradně elektronickou podobu znaku. Pro extrémní zvětšení (např. fasády domů) je možno jako pomůcky použít geometrickou síť pro rozkres znaku. A B C D E F G H I J Znak VŠB TU Ostrava je ke stažení na webových stránkách univerzity dle následující cesty w w w.vsb.cz: o univerzitě úřední deska znaky 10

11 2.5 Ochranná zóna Ochranná zóna je plocha vymezující okolí značky, do kterého nesmí zasáhnout žádný jiný grafický ani typografický prvek. Dodržování tohoto pravidla zaručuje dostatečnou čitelnost a působnost značky. 1/2 x x 1/2 x 1/2 x 1/2 x 11

12 2.6 Základní barvy znaku ZELENÁ PANTONE 3282 CMYK: C - 100%, M - 5%, Y 55%, K 0% RGB: R - 193%, G - 50%, B - 69% RAL: 5018 FOLIE: MACal lesk mat JAC SERICAL 3522 G lesk SERICAL 3522 M mat Základními barvami znaku VŠB TUO jsou zelená a šedá (černá). Tyto barvy zřetelně charakterizují historický původ znaku VŠB TUO, kdy zelená je dominatní a specifickou výraznou barvou a šedá (stříbrná) dává logu solidní a vyvážený kontrapunkt. ŠEDÁ 1 PANTONE Cool Gray 8 CMYK: C - 0%, M - 0%, Y 0%, K 70% RGB: R - 122%, G - 123%, B - 125% RAL: 7045 FOLIE: MACal lesk mat JAC SERICAL 3609 G lesk SERICAL 3609 M mat ŠEDÁ 2 PANTONE Cool Gray 5 CMYK: C - 0%, M - 0%, Y 0%, K 40% RGB: R - 165%, G - 166%, B - 168% RAL: 7047 FOLIE: MACal lesk mat JAC SERICAL 3607 G lesk SERICAL 3607 M mat 12

13 2.7 Náhradní barvy Náhradními barvami jsou stříbrná a bílá. Náhradní barvy jsou vybrány tak, aby podtrhly účinnost a nezaměnitelný charakter znaku VŠB TUO při užití ve zvláštních případech. STŘÍBRNÁ PANTONE 877 RAL: lesk 9006 mat FOLIE: MACal Silver lesk Silver mat FASCAL Avery 546 Silver lesk FASCAL Avery 546 Silver mat BÍLÁ PANTONE WHITE CMYK: C 0%, M 0%, Y 0%, K 0% RGB: R - 255, G - 255, B RAL: 9003 FOLIE: MACal White lesk White mat FASCAL Avery 501 White lesk FASCAL Avery 501 White mat 13

14 2.8 Barevné provedení a varianty Barevné provedení znaku Barevné provedení má přednost užití před černobílým provedením. Základní barevné provedení znaku VŠB TUO v barvě zelené a odstínech šedé na bílém podkladu je znázorněno na obr. 1. Základní barevné provedení znaku VŠB TUO v barvě zelené a odstínech šedé může být doplněno zvýrazňující bílou konturou. Toto provedení je znázorněno na obr. 2 a je určeno především pro barevné podklady tmavších odstínů, a to proto, aby odstíny znaku v šedé barvě neztratily na barevném podkladu na čitelnosti. 1 3 Černobílé provedení znaku Černobílé provedení se užívá tam, kde není možno z různých důvodů použít provedení barevné. Používá se ve dvou variantách a ve dvou modifikacích těchto variant. A. Varianta kontrastní (100 % černá, 100 % bílá) Tato varianta má přednost před variantou B. Pozitiv - obr. 3, negativ - obr. 4 B. Varianta v odstínech šedé Tato varianta se používá například při větších velikostech znaku a v případech, kdy s ohledem na celkový vzhled tiskoviny je nutné potlačit agresivitu kontrastního loga. V tomto případě je přípustné pouze pozitivní provedení 70% a 40% černé obr

15 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Černobílé provedení znaku Pro černobílé provedení znaku na podkladovou plochu v sytosti 0 60 % černé barvy (odstín šedé) se používá znak v barvě 100 % černé. Pro černobílé provedení znaku na podkladovou plochu v sytosti % černé barvy se používá znak v barvě bílé 100 %. 100 % 15

16 2.9 Společné použití znaku univerzity a fakult x Tato kapitola určuje pravidla, kterými se řídí používání znaku univerzity při současném použití znaků jedné nebo více fakult. Při použití znaků jednotlivých úrovní (univerzita a fakulty) může dojít ke třem základním situacím: 1. Pouze znak univerzity Použití: Akce, které jsou realizovány výhradně univerzitou a prezentuje se tedy pouze univerzita jako celek. 2. Pouze znak fakulty Použití: Akce, které jsou realizovány pouze jednou fakultou a prezentuje se tedy výhradně její znak. 3. Současné použití znaku univerzity i fakulty (fakult) Použití: na materiálech, na nichž je zájmem prezentovat univerzitu ve spojení s určitou fakultou (tj. akce univerzity) nebo danou fakultu ve spojení s univerzitou (tj. akce fakulty). Akce univerzity Při současném užití znaku univerzity a znaku fakulty používá se velikost obou znaků v poměru 100 : 100, přičemž znak univerzity je vždy na důležitějším místě (vlevo od znaku fakulty v horizontální variantě nebo nad znakem fakulty ve variantě vertikální). Horizontální varianta x x Akce fakulty V případě, že je znak univerzity použit při prezentaci některé z fakult, je jeho užití definováno takto: Znak univerzity se používá ve stejné velikosti jako znak fakulty. Umístění obou znaků je vždy v těsné vzájemné blízkosti, přičemž znak univerzity má vždy čestnější umístění (je vždy umístěn jako první). Toto umístění je definováno proto, aby vždy byla patrná sounáležitost fakult k univerzitě, a to vždy tak, aby bylo zřejmé že univerzita je organizačně nadřazeným subjektem. U obou způsobů užití (akce univerzity, akce fakulty) platí pravidlo pro rovnocennou barevnou kombinaci tak, že se užívají znaky společně v plné barvě nebo společně černobílé provedení. Poměr velikostí znaků je určen vztahem 100 : 100. Příklady použití: Vertikální varianta x x x 16

17 Společné použití znaku univerzity a fakult x Při použití znaků všech fakult se znakem univerzity je s ohledem na prostor možno použít znaky fakult ve zmenšené velikosti. Poměr velikosti znaku univerzity vzhledem ke znakům fakult je určen vztahem 100 : 75. Horizontální varianta 100 : 75 x x Vertikální varianta 100 : 75 x x 17

18 x 2.10 Použití znaku univerzity se znaky jiných společností Při použití s logotypy jiných institucí musí být především dodržena ochranná zóna a vzdálenost jednotlivých logotypů by měla být rovna x. Logotypy mohou být použity ve dvou velikostech: a) na výšku opticky stejné b) znak univerzity výrazně větší Varianta a x Varianta b x x x x x Pokud se znak VŠB TUO používá na materiálu, jehož vzhled spadá do pravidel jiného grafického manuálu, např. v rámci publicity projektů EU nebo jiných, při tvorbě materiálu se postupuje dle pravidel nadřazené instituce. x x 18

19 3 Písmo

20 3.1 Základní písmo - Bookman Old Style Základním písmem vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava je Bookman Old Style Regular a Bookman Old Style Bold. Tento typ písma má plnou českou diakritiku a zároveň je použitelné ve všech základních jazykových mutacích. Základní písmo se používá na propagačních materiálech univerzity. AaBbCcDdBookman Old Style AaBbCcDd Regular Bookman Old Style Bold 20

21 Písmo - vzorník Bookman Old Style Regular - velikost 8 b abcdefghijkmnopqrstuvwxyz abcdefghijkmnopqrstuvwxyz !?. &%()* Bookman Old Style Regular - velikost 16 b abcdefghijkmnopqrstuvwxyz abcdefghijkmnopqrstuvwxyz !?. &%()* Bookman Old Style Regular - velikost 26 b abcdefghijkmnopqrstuvwxyz abcdefghijkmnopqrstuvwxyz !?. &%()* Bookman Old Style Bold - velikost 8 b abcdefghijkmnopqrstuvwxyz abcdefghijkmnopqrstuvwxyz !?. &%()* Bookman Old Style Bold - velikost 16 b abcdefghijkmnopqrstuvwxyz abcdefghijkmnopqrstuvwxyz !?. &%()* Bookman Old Style Bold - velikost 26 b abcdefghijkmnopqrstuvwxyz abcdefghijkmnopqrstuvwxyz !?. &%()* 21

22 4 Merkantilní tiskoviny

23 4.1 Hlavičkový papír Hlavičkové papíry, používané v rámci univerzity, jsou rozděleny do dvou základních skupin, přičemž kritériem pro jejich výběr je hledisko uživatele (pisatele) korespondence. Jedná se o: a) základní hlavičkové papíry určené pro veškerou korespondenci univerzity a fakult, b) osobní hlavičkové papíry - hlavičkové papíry rektora, - hlavičkové papíry prorektorů. Při psaní dopisů se používá bloková úprava (psaní údajů a textu od levé svislice a zarovnání textu do bloku). 23

24 4.1.1 Hlavičkový papír Základní Hlavičkový papír základní Formát A4 Papír 80 g, ofset Krajský úřad Moravskoslezský kraj k rukám hejtmana 28. října Ostrava č. j.: XXXXXX datum: Upřesnění žádosti Lit lut aliquat, voloreet, sum nosto elismoleniam erciduis alit nonulla faccummy nostisi blandre ectet la feum doloboreros ad tinit duis num iliscinibh eum dolore dolor sis dolorer ipit ea consed ming ex etumsan elisisis nim aliquipiscin essim dolumsandre do od exercin utem zzriurem volobore minis ad tie facillutatem quat. Ut eugue modolore vel do odio conseni ametum ipit nismod min ullan ex exeraesto odolut dio er sim inciliquat ad tie te feugait ex eugue ming er iriuscilla facilit delis nonsecte con hendreet volesti onsec Feui blam ipis dunt ad mincili quatet, vel duis erosto er sustrud exer sit lutat. Ut alit esequam, vel ulla feuisci liquisim num dolortie modolor irilis dit iustrud dit, velit eugiam, si tatem ip ent praessis alit accum dionsequatum vullute tetue dolore doloreriure tie minit ing erit dolenibh et, con hent wissi etummy nullaorperos ecte eu feu facilla feu feumsandiat, corpero od duipsum iril incing euis nostrud te modolore dio endreet Digna augait, qui ting enisim iliquam, quat ulluptat veliquatie magna augait alit lum deliquate core S pozdravem VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Právní útvar Ing. Jiří Dosoudil vedoucí úseku prorektora pro rozvoj Kontaktní údaje: VŠB Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba tel.: , fax: , IČ: , DIČ: CZ

25 Hlavičkový papír základní, anglická verze Formát A4 Papír 80 g, ofset Company Mr. Joe Civic 600 Louis Center Detroit, Michigan U. S. A. Number: XXXXXX Date: Order Lit lut aliquat, VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA Juridical Department voloreet, sum nosto elismoleniam erciduis alit nonulla faccummy nostisi blandre ectet la feum doloboreros ad tinit duis num iliscinibh eum dolore dolor sis dolorer ipit ea consed ming ex etumsan elisisis nim aliquipiscin essim dolumsandre do od exercin utem zzriurem volobore minis ad tie facillutatem quat. Ut eugue modolore vel do odio conseni ametum ipit nismod min ullan ex exeraesto odolut dio er sim inciliquat ad tie te feugait ex eugue ming er iriuscilla facilit delis nonsecte con hendreet volesti onsec Feui blam ipis dunt ad mincili quatet, vel duis erosto er sustrud exer sit lutat. Ut alit esequam, vel ulla feuisci liquisim num dolortie modolor irilis dit iustrud dit, velit eugiam, si tatem ip ent praessis alit accum dionsequatum vullute tetue dolore doloreriure tie minit ing erit dolenibh et, con hent wissi etummy nullaorperos ecte eu feu facilla feu feumsandiat, corpero od duipsum iril incing euis nostrud te modolore dio endreet Digna augait, qui ting enisim iliquam, quat ulluptat veliquatie magna augait alit lum deliquate core Kind Regards Ing. Jiří Dosoudil Chief of Department Vice-rector for Development Contact: VŠB Technical University of Ostrava, 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, Czech Republic tel.: , fax: , IČ: , DIČ: CZ

26 Hlavičkový papír fakulty základní Formát A4 Papír 80 g, ofset Krajský úřad Moravskoslezský kraj k rukám hejtmana 28. října Ostrava č. j.: XXXXXX datum: Upřesnění žádosti Lit lut aliquat, voloreet, sum nosto elismoleniam erciduis alit nonulla faccummy nostisi blandre ectet la feum doloboreros ad tinit duis num iliscinibh eum dolore dolor sis dolorer ipit ea consed ming ex etumsan elisisis nim aliquipiscin essim dolumsandre do od exercin utem zzriurem volobore minis ad tie facillutatem quat. Ut eugue modolore vel do odio conseni ametum ipit nismod min ullan ex exeraesto odolut dio er sim inciliquat ad tie te feugait ex eugue ming er iriuscilla facilit delis nonsecte con hendreet volesti onsec Feui blam ipis dunt ad mincili quatet, vel duis erosto er sustrud exer sit lutat. Ut alit esequam, vel ulla feuisci liquisim num dolortie modolor irilis dit iustrud dit, velit eugiam, si tatem ip ent praessis alit accum dionsequatum vullute tetue dolore doloreriure tie minit ing erit dolenibh et, con hent wissi etummy nullaorperos ecte eu feu facilla feu feumsandiat, corpero od duipsum iril incing euis nostrud te modolore dio endreet Digna augait, qui ting enisim iliquam, quat ulluptat veliquatie magna augait alit lum deliquate core S pozdravem VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Studijní oddělení FMMI Ing. Jiří Dosoudil vedoucí úseku prorektora pro rozvoj Kontaktní údaje: Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba tel.: , fax: , IČ: , DIČ: CZ

27 Hlavičkový papír fakulty základní, anglická verze Formát A4 Papír 80 g, ofset Company Mr. Joe Civic 600 Louis Center Detroit, Michigan U. S. A. Number: XXXXXX Date: Order Lit lut aliquat, voloreet, sum nosto elismoleniam erciduis alit nonulla faccummy nostisi blandre ectet la feum doloboreros ad tinit duis num iliscinibh eum dolore dolor sis dolorer ipit ea consed ming ex etumsan elisisis nim aliquipiscin essim dolumsandre do od exercin utem zzriurem volobore minis ad tie facillutatem quat. Ut eugue modolore vel do odio conseni ametum ipit nismod min ullan ex exeraesto odolut dio er sim inciliquat ad tie te feugait ex eugue ming er iriuscilla facilit delis nonsecte con hendreet volesti onsec Feui blam ipis dunt ad mincili quatet, vel duis erosto er sustrud exer sit lutat. Ut alit esequam, vel ulla feuisci liquisim num dolortie modolor irilis dit iustrud dit, velit eugiam, si tatem ip ent praessis alit accum dionsequatum vullute tetue dolore doloreriure tie minit ing erit dolenibh et, con hent wissi etummy nullaorperos ecte eu feu facilla feu feumsandiat, corpero od duipsum iril incing euis nostrud te modolore dio endreet Digna augait, qui ting enisim iliquam, quat ulluptat veliquatie magna augait alit lum deliquate core Kind Regards VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA Faculty of Metallurgy and Materials Engineering Ing. Jiří Dosoudil Chief of Department Vice-rector for Development Contact: Faculty of Metallurgy and Materials Engineering, VŠB Technical University of Ostrava 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, Czech Republic Phone.: , fax: , IČ: , DIČ: CZ

28 Záhlaví hlavičkových papírů jednotlivých fakult (anglické překlady názvů). VŠB Technical university of Ostrava Faculty of Safety Engineering VŠB Technical university of Ostrava Faculty of Economics VŠB Technical university of Ostrava Faculty of Civil Engineering VŠB Technical university of Ostrava Faculty of Mechanical Engineering VŠB Technical university of Ostrava Faculty of Electrical Engineering and Computer Science VŠB Technical university of Ostrava Faculty of Mining and Geology VŠB Technical university of Ostrava Faculty of Metallurgy and Materials Engineering 28

29 4.1.2 Hlavičkový papír Rektor Hlavičkový papír rektora, barevný Formát A4 Jsou tištěné na dva druhy papíru: a) 90 g, ofset b) 150 g, Zeta leinen REKTOR VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIV ERZIT Y O S T RAV A Prof. I ng. Tomáš Čermák, CSc. VŠB TU Ostrava, 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba Tel.: , Fax: , 29

30 4.1.2 Hlavičkový papír anglický Rektor Hlavičkový papír rektora, barevný Formát A4 R ECTOR VŠB TECHNIC AL U NIVERSIT Y OF OSTRA V A Prof. Tomáš Čermák, Ph.D. Jsou tištěné na dva druhy papíru: a) 90 g, ofset b) 150 g, Zeta leinen VŠB TU Ostrava, 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, Czech Republic Phone: , Fax: , 30

31 4.1.3 Hlavičkový papír luxusní Rektor Hlavičkový papír rektora, luxusní Formát A4 papír ruční, ražba a potisk stříbrnou barvou Prof. I ng. Tomáš Čermák, CSc. REKTOR VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIV ERZIT Y O S T RAV A 31

32 4.1.3 Hlavičkový papír luxusní anglický Rektor Hlavičkový papír rektora, luxusní Formát A4 papír ruční, ražba a potisk stříbrnou barvou Prof. Tomáš Čermák, Ph.D. R ECTOR VŠB-TECHNIC AL U NIVERSIT Y OF OSTRA V A 32

33 4.1.4 Hlavičkový papír Prorektoři Náhledy záhlaví hlavičkových papírů jednotlivých prorektorů P ROREKT OR P RO ROZV OJ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIV ERZIT Y O S T RAV A Prof. I ng. J aromír Gottvald, CSc. P ROREKT OR P RO SP OLUP RÁCI S P RŮMYSLEM VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIV ERZIT Y O S T RAV A Doc. Dr. I ng. Vladimír K ebo P ROREKT OR P RO ST U D IUM VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIV ERZIT Y O S T RAV A Prof. I ng. Petr N oskievič, CSc. P ROREKT OR P RO V Ě D U, V ÝZKUM A ZAHRANIČ NÍ SP OLUP RÁCI V E VAV VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIV ERZIT Y O S T RAV A Prof. I ng. B ohumír S trnadel, DrS c. VŠB TU Ostrava, 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba Tel.: , Fax: , E -mail: 33

34 4.1.4 Hlavičkový papír anglický Prorektoři Náhledy záhlaví hlavičkových papírů jednotlivých prorektorů VICE-RECT OR FOR DEV ELOP MENT VŠB TECHNIC AL U NIVERSIT Y OF OSTRA V A Prof. Jaromír Gottvald, Ph.D. VICE-RECT OR FOR C O-OP ERAT ION WIT H I N D UST RY VŠB TECHNIC AL U NIVERSIT Y OF OSTRA V A A ssoc. prof. Vladimír Kebo VICE-RECT OR FOR STU D Y A FFAIRS VŠB TECHNIC AL U NIVERSIT Y OF OSTRA V A Prof. Petr N oskievič, Ph.D. VICE-RECT OR FOR R &D AND I N T ERNAT IONAL A FFAIRS VŠB TECHNIC AL U NIVERSIT Y OF OSTRA V A Prof. Bohumír S trnadel, Ph.D. VŠB TU Ostrava, 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, Czech Republic Phone: , Fax: , 34

35 4.2 Vizitky Vizitky provedení ve dvou jazycích (čeština, angličtina) Formát 90x50 mm (náhled 1:1) Doporučený typ papíru: lněný karton g/m 2 Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. VŠB Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 15/ Ostrava-Poruba T M F E Prof. Tomáš Čermák, Ph.D. Rector VŠB Technical University of Ostrava 17. listopadu 15/ Ostrava-Poruba Czech Republic rektor P M F E 35

36 4.3 Obálky Obálka 22x11 cm VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/ Ostrava-Poruba Česká republika VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA 17. listopadu 15/ Ostrava-Poruba Czech Republic 36

37 5 Prezentace s využitím znaku univerzity

38 5.1 Prezentace univerzity v MS PowerPointu MS PowerPoint je dostupný a rozšířený počítačový program, který je určen pro tvorbu prezentace daného subjektu. Je určen pro tvorbu, tzn., že každý uživatel tohoto programu vytváří prezentace podle svého subjektivního vnímání. Velmi snadno by tedy při takové tvorbě mohlo docházet k rozdílnému grafickému pojetí. Je velmi důležité, aby při tvorbě prezentací bylo naprosto zřejmé, že se jedná o prezentaci VŠB-Technické univrzity Ostrava, a aby byl zachován jednotný charakter této prezentace. Pro- Úvodní strana VŠB Technická univerzita Ostrava Název Prezentace to jsou v manuálu vytvořeny základní šablony pro tvorbu prezentace. Šablony upravují úvodní stránku a jednotlivé prezentační stránky. Pokud obsah prezentace a níže navržená grafika nejsou v souladu (na snímku jsou jiné grafické prvky - obrázky, grafy, tabulky), je možno použít snímky bez grafiky a tu ponechat pouze u prvního a posledního snímku prezentace. 38

39 Strana prezentace VŠB Technická univerzita Ostrava Prezentace Enim ea facil ut Adit lamet wismod ectet, quis et adigna faccumsan ut volor sustie ting ero eum Duipis delestrud eu feu- VŠB Technická univerzita Ostrava Enim ea facil ut Adit lamet wismod ectet, quis et adigna faccumsan ut volor sustie ting ero eum Duipis delestrud eu feuipsusci tionse vel euiscip ectet, consent ipsustio con ecte vullandigna cor sequam, quatisi et adigna feu faccummy nons ea feugait praestrud Adit lamet wismod ectet, quis et adigna faccumsan ut volor sustie ting ero eum Duipis delestrud eu feuipsusci tionse vel euiscip ectet, con

40 Úvodní strana - anglická verze VŠB Technical University of Ostrava Title of Presentation 40

41 Strana prezentace - anglická verze VŠB Technical University of Ostrava Presentation Enim ea facil ut Adit lamet wismod ectet, quis et adigna faccumsan ut volor sustie ting ero eum Duipis delestrud eu feu- VŠB Technical University of Ostrava Enim ea facil ut Adit lamet wismod ectet, quis et adigna faccumsan ut volor sustie ting ero eum Duipis delestrud eu feuipsusci tionse vel euiscip ectet, consent ipsustio con ecte vullandigna cor sequam, quatisi et adigna feu faccummy nons ea feugait praestrud Adit lamet wismod ectet, quis et adigna faccumsan ut volor sustie ting ero eum Duipis delestrud eu feuipsusci tionse vel euiscip ectet, con

42 5.2 Užití znaku na dárkových a reklamních předmětech Velmi důležitými komunikačními prvky VŠB TU Ostrava jsou rovněž reklamní předměty s potiskem, nálepkou či výšivkou znaku (technických možností je více např. odznaky kovové, odznaky plastové, samolepky plošné či plastické, různé druhy gravírování, laserové techniky, apod.). Při aplikacích znaku záleží vždy na materiálu reklamního předmětu a způsobu jeho užití (dárkový předmět nebo reklamní předmět). Dárkové předměty jsou zpravidla určeny pro zvláštní příležitosti (poděkování obchodním partnerům, projev úcty významným hostům apod.). Příklady užití znaku jsou předvedeny dále v manuálu. 42

43 Ukázky použití znaku na reklamních předmětech Trička Hrníčky Plnicí péra, fixy, tužky 43

44 Trička Hrníčky Plnicí péra, fixy, tužky 44

45 5.3 Komplimentka Darovací kartičky - komplimentky With Compliments 45

46 5.4 Složka Složka by měla respektovat stanovenou výsekovou formu a obsahovat prvek oblouku. Prezentační složka 46

47 5.5 Blok Blok A4 VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 47

48 5.6 Skripta Přední stránka skript VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky PODNIKATELSKÁ ETIKA-PŘEDPOKLAD ÚSPĚŠNÉHO ROZVOJE ORGANIZACE Jiří Bláha, Jan Zemánek, Jindřiška Dlouhá a kol. Ostrava

49 5.7 Taška Taška 49

50 5.8 Pozvánka Pozvánka - ražba (slepotisk) Erilit ventent veros nisci bla feuis aut ipsustrud delentisi tatie vel dolent augait, quat. Dui eum alit, vel dolorer sequisim nummodiat iusci tie con ute magna ad tem dolorem iriusto dipsuscidui et, commoloreet ullandre digna feugait ulla feuguerosto exeraesed estrud doloborer sequam inisit dignim zzrit at. Duis alis eugue tions ero del do con hendipisit vel iure. podpis 50

Zoo Praha Pravidla korporátní identity

Zoo Praha Pravidla korporátní identity Zoo Praha Pravidla korporátní identity Každá organizace vyzařuje navenek svou specifickou identitu, na které se podílí i vzhled tištěných materiálů, televizní reklama podoba webových stránek, apod. Každý

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1 ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2 ZNAČKA 2.01 Základní barevné provedení 2.02 Polotónové a černobílé provedení 2.03 Značka s dovětkem

Více

raf ický manu g ál v izuáln n í k ig o s m ed u 7 n k i k a c e spole č n o 0 s 1 a t 0 h 2. 4. 4 a i r č p o k e

raf ický manu g ál v izuáln n í k ig o s m ed u 7 n k i k a c e spole č n o 0 s 1 a t 0 h 2. 4. 4 a i r č p o k e izuální komunikace graf ický manuál k7design v 4.4.21 společnosti čeko praha 1 logotyp 4 1.1 logotyp 5 1.2 logotyp síťový rozkres 6 1.3 logotyp barevné varianty 7 1.4 logotyp typologické varianty 8 1.5

Více

VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY

VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY 50 Zkušenost MSC Cruise je založena na osobitosti každé z lodí. Naše lodě jsou nejmodernější na světě a každá z nich se pyšní řemeslným mistrovstvím,

Více

Manuál vizuálního stylu Univerzity obrany

Manuál vizuálního stylu Univerzity obrany Manuál vizuálního stylu Obsah 01 Úvod 01 01 Úvod 02 01 Jak pracovat s grafickým manuálem 03 01 Struktura univerzity obrany a jejích součástí 04 01 Názvy instituce 05 01 Názvy instituce 02 Znak 01 02 Znak

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Počítačový design Informační systémy pro elektronické podnikání Robin Palička Obsah 1 Role designu ve firemní identitě...

Více

JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL

JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL ÚVOD JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL Jednotný vizuální styl je důležitou součástí prezentace firmy navenek. Jedná se o základní komunikační nástroj, kterým lze aktivně ovlivnit pohled na firmu a její image. Kvalitně

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel Bakalářská

Více

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga 1. logo instituce Grafický manuál použití loga 1. logo instituce obsah 1. logo instituce 1. 1. anglická verze loga 1. 2. základní provedení loga 1. 3. negativní provedení 1. 4. grafická definice loga 1.

Více

PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH

PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH 1 ZÁKLADNÍ SKRIPTUM VZDĚLÁVACÍHO MODULU PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ V CESTOVNÍM RUCHU Autoři: Ing.Cyril Křůpala, Ing.

Více

Příručka uživatele systému ISBN

Příručka uživatele systému ISBN Národní knihovna České republiky Příručka uživatele systému ISBN 5. vyd. Revize březen 2011 Praha 2006 Národní knihovna ČR, 2006 2 Obsah Předmluva k českému vydání... 4 Předmluva k 5. mezinárodnímu vydání...

Více

KATALOG SLUŽEB. ZAOSTŘENO NA REKLAMU www.imperialmedia.cz

KATALOG SLUŽEB. ZAOSTŘENO NA REKLAMU www.imperialmedia.cz KATALOG SLUŽEB ZAOSTŘENO NA REKLAMU www.imperialmedia.cz OBSAH O SPOLEČNOSTI 03 GRAFICKÉ STUDIO 05 LOGOTYP GRAFICKÝ MANUÁL OBALOVÁ GRAFIKA FIREMNÍ TISKOVINY FOTOGRAFICKÉ PRÁCE WEBOVÉ STUDIO 15 STATICKÉ

Více

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (Obsah a forma bakalářské práce) Antonín Řehoř 2006 OBSAH 1. Poznámky související s legislativou 3 2. Vše podstatné kolem bakalářské práce 5 3. Role subjektů

Více

PRÁVNÍ NORMY V PODNIKÁNÍ

PRÁVNÍ NORMY V PODNIKÁNÍ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRÁVNÍ NORMY V PODNIKÁNÍ učební text Petra Kočiščáková, Markéta Gregušová Ostrava 2012 Recenze: doc. Ing. Josef Novák, CSc. VŠB Technická univerzita Ostrava,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu. Ludmila FRIDRICHOVÁ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu. Ludmila FRIDRICHOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu Ludmila FRIDRICHOVÁ LIBEREC 2006 Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D. 2006 ISBN 80-7083-XXX-X ÚVOD 7 Semestrální

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2013) Tyto pokyny se také přiměřeně vztahují k vypracování seminárních

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

KONCEPCE JEDNOTNÉ PREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY

KONCEPCE JEDNOTNÉ PREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY KONCEPCE JEDNOTNÉ PREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY Obsah I. Úvod II. Výchozí stav a) organizace činnosti ústředních a ostatních orgánů státní správy b) forma a obsah aktivit orgánů státní správy c) činnost zahraničních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Hodnocení Akreditační komisí Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Václav Vinš Praha, 2004 Obsah 1. Úvodem, z historie 2. Statut Akreditační

Více

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více