REALIZAČNÁ PROJEKTOVÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REALIZAČNÁ PROJEKTOVÁ"

Transkript

1 mestská časť Bratislava- Ružinov Mierová 21, Bratislava REALIZAČNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA Elektroinštalácia Maratom-TZB, spol. s r.o. Investor Prevádzkový súbor Vypracoval TECHNICKÁ SPRÁVA Telefón / Fax Bankové spojenie : IČO : / Slovenská sporitelňa,a.s. DIČ : Mob Číslo účtu : / 0900 IČ DPH : SK

2 ZOZNAM REVÍZÍ Autor Dátum Popis revízie Revidované kapitoly Rev Revízia 0 Počet strán 13 Strana 2

3 OBSAH 1. VŠEOBECNÁ ČASŤ Projektové podklady Rozsah projektu Súvisiace predpisy a normy Zoznam skratiek Úvod Hlavné technické údaje o napájaní Napäťová sústava / STN :2000 / Základné údaje o dostupných napájaniach / STN : Nízkonapäťové rozvádzače / TTA a PTTA/ STN EN : Hodnoty a dovolené odchýlky / STN :2000 / Núdzové ovládanie, odpájacie prístroje / STN :2000 / Farebné značenie vodičov Kladenie káblov Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení pre montáž a používanie elektroinštalácie a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z Bezpečnosť zariadenia a osôb Opatrenia na základnú ochranu Opatrenia na ochranu pri poruche Požiadavky hygienických predpisov Vplyv na životné prostredie Revízia 0 Počet strán 13 Strana 3

4 1. VŠEOBECNÁ ČASŤ 1.1 Projektové podklady Projekt je vypracovaný na základe nižšie uvedených podkladov: Výkres pôdorysu bytu Požiadavky investora Platné STN a legislatívne predpisy 1.2 Rozsah projektu Projektová dokumentácia rieši : Svetelné a zásuvkové obvody v byte, ochranu pred prepätím, vnútornú elektro výzbroj rozvádzača RB. Projektová dokumentácia nerieši : Elektrickú prípojku k bytu, slaboprúdové rozvody, EPS. 1.3 Súvisiace predpisy a normy Vyhl. MPSaR č.508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení Vyhláška MV SR č.79/2004 Z.z. O vykonávaní PPB pri prevádzkovaní elektrických zariadení. Zákon NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. STN Elektr. inštalácie budov. Časť 1: Rozsah platnosti, účel a základné princípy. STN Elektrické inštalácie budov Časť 3: Stanovenie základných charakteristík. STN Elektrické inštalácie nízkeho napätia Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. STN Ochrana proti nadprúdom STN Opatrenia na ochranu proti nadprúdom STN P Elektrické inštalácie budov Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 51: Spoločné pravidlá STN Elektrické inštalácie budov Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 54: Uzemňovacie systémy a ochranné vodiče Revízia 0 Počet strán 13 Strana 4

5 STN Elektrické inštalácie budov Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 523: Dovolené prúdy STN EN ( ) - Identifikácia vodičov farbami, alebo číslami STN Predpisy pre elektrické zariadenia v rôznych prostrediach STN Ochrana elektrických zariadení pred prepätím STN Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. zariadeniach STN Predpisy pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení STN Kábelové kanály, šachty, mosty a priestory STN Uzemnenie elektrických zariadení STN Priestory s vaňou alebo sprchou a umývacie priestory STN Vnútorné elektrické rozvody STN IEC 446 ( ) - Elektrotechnické predpisy. Označovanie vodičov farbami alebo číslicami STN Uzemnenie elektrických zariadení STN Revízie- Postupy pri východiskovej revízii STN EN Prevádzka el. inštalácii STN Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari STN EN Svietidlá. Časť 2-22: Osobitné požiadavky. Svietidlá na núdzové osvetlenie STN EN Ochrana pred zásahom el. prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia STN EN Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Typovo skúšané a čiastočne typovo skúšané rozvádzače 1.4 Zoznam skratiek EZ elektrické zariadenie PD projektová dokumentácia RB názov bytového rozvádzača Revízia 0 Počet strán 13 Strana 5

6 2. TECHNICKÁ SPRÁVA 2.1 Úvod V rozsahu tohto projektu je riešená elektroinštalácia v rekonštruovanom byte č.4 na 2. poschodí, Exnárova ulica č.15, k.ú. Ružinov, Bratislava na základe požiadaviek investora a podľa súčasne platných predpisov a noriem STN. 2.2 Hlavné technické údaje o napájaní Napäťová sústava / STN :2000 / napäťová sústava v rozvádzači RB je : 1/PEN (N+PE) AC 230V 50Hz TN-C-S Základné údaje o dostupných napájaniach / STN :2000 Druh prúdu: striedavý Rozvodné siete: striedavé - jednofázové, trojvodičové- krajný vodič 1 neutrálny vodič 1 ochranný vodič 1 trojfázové, päťvodičové- krajné vodiče 3 neutrálny vodič 1 ochranný vodič Nízkonapäťové rozvádzače / TTA a PTTA/ STN EN : Rozvádzač RB V byte bude inštalovaný nový plastový rozvádzač rozmerov 250x362x104mm (VxŠxH). Rozvádzač sa bude nachádzať na chodbe nad vstupnými dverami. Bude vybavený hlavným vypínačom, prúdovým chráničom a ističmi. Z rozvádzača RB budú napájané zásuvkové a svetelné obvody 230V podľa dispozičného výkresu E Hodnoty a dovolené odchýlky / STN :2000 / Menovité napätie: Kmitočet: 230V 50Hz Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie: 3 Menovitý prúd rozvádzača RB: 1x25A Menovitý súčiniteľ súčasnosti: 0, Revízia 0 Počet strán 13 Strana 6

7 Impedancia vypínacej slučky podľa STN :2007: Charakteristiky ochranných prístrojov podľa a impedancie obvodov musia byť také, aby pri poruche so zanedbateľnou impedanciou medzi krajným vodičom a ochranným vodičom alebo neživou časťou, v ktoromkoľvek mieste inštalácie došlo k samočinnému odpojeniu napájania v predpísanom čase. Pritom sa musí splniť podmienka Zs je menšie alebo sa rovná Uo/Ia. Pre zásuvkové vývody 230V z rozvádzača budú použité na napájanie zásuviek káble CYKY-J 3x2,5, s max. dĺžkou vývodov 130m, s napojením fázových vodičov z istiaceho prístroja B16A, kde max. Zsv = 2,2 Ohm. Pre svetelné vývody 230V z rozvádzača budú použité na napájanie zásuviek káble CYKY-J 3x1,5, s max. dĺžkou vývodov 160m, s napojením fázových vodičov z istiaceho prístroja B10A, kde max. Zsv = 3,8 Ohm. Pre prípadné nesplnenie vyššej určenej podmienky pre zásuvkové vývody, tento projekt rieši doplnkovú ochranu prúdovými chráničmi s menovitým vypínacím rozdielovým prúdom nepresahujúcim 30 ma. Vyhodnotenie skratovej bezpečnosti s porovnaním skratových prúdov a skratovej odolnosti elektrického zariadenia podľa STN IEC 60909:2000: V rozvádzači RB budú namontované istiace prístroje a zariadenia sa skratovou odolnosťou min. 6kA. Skupina elektrického zariadenia v zmysle vyhlášky č.508/2009 : B Hlavné pospájanie : Nie je potrebné riešiť, využije sa jestvujúce. Hlavná uzemňovacia prípojnica HUP (svorka) by mala byť umiestená vedľa hlavného rozvádzača. Táto prípojnica musí byť vodivo spojená so zemničom hlavným ochranným vodičom min. CY 25mm 2 Ž/ZL farby, alebo FeZn 10mm. K hlavnej uzemňovacej prípojnici budú pripojené : - hlavný ochranný vodič - hlavný uzemňovací vodič (prípojnica) - kovové konštrukcie budovy (oceľové konštrukcie) - oceľové rozvodné potrubia (plyn, voda, kúrenie) - telekomunikačné zariadenia Prierez vodiča hlavného pospájania nesmie byť menší ako polovica najväčšieho použitého ochranného vodiča. Všetky zariadenia s PE svorkou, dotknuté touto projektovou dokumentáciou sú pripojené minimálne vodičom CY 6mm 2 Ž/ZL farby na uzemňovaciu sieť. Doplnkové pospájanie : Doplnkové pospájanie sa vykonáva na vonkajšie svorky elektrických spotrebičov označených značkou uzemnenia v predmetnom priestore minimálne vodičom CY 4 mm 2 Z/Ž farby Revízia 0 Počet strán 13 Strana 7

8 2.2.5 Núdzové ovládanie, odpájacie prístroje / STN :2000 / Jedná sa o okamžité prerušenie napájania vypínacím prístrojom s jeho inštalovaním tak, aby sa dal dobre rozoznať ako hlavný vypínač, účinne a rýchlo ovládať. Hlavný vypínač v podružnom rozvádzači MSO x32A, 230V, 50Hz, v krytí IP20, s ovládaním po otvorení dvier rozvádzača, s označením HV a s nápisom : Hlavný vypínač vypni v nebezpečenstve. 2.3 Farebné značenie vodičov Musí byť vyhotovené podľa STN EN Kladenie káblov Všetky svetelné a zásuvkové rozvody budú uložené v omietke káblami CYKY. Svetlo o priereze 1,5mm 2, zásuvky 2,5mm 2. Vývody k stropným svietidlám sa uložia do dutín stropnej konštrukcie, alebo sa uložia do inštalačných rúrok. Voľné konce vodičov ponechať pre montážne účely minimálne 1m dlhé. Rozvody vedené priestoroch s nebezpečenstvom výskytu vody podľa normy STN sú istené prúdovými chráničmi s vypínacou charakteristikou B a rozdielovým vypínacím prúdom In=30mA. Uloženie káblov musí byť vyhotovené podľa STN Montáž na horľavé podklady a do horľavých hmôt Montáž na horľavé podklady a do horľavých hmôt určená podľa STN Elektrické silové vedenia ukladané do horľavý látok a na ne sa istia prednostne ističmi. Elektroinštalačné škatule v stenách, priečkach, v stropoch a podlahách musia byť na montáž a údržbu prístupné, aby sa dali kedykoľvek otvoriť a zatvoriť. Priechody el. silových vedení naprieč ostatnými stavebnými konštrukciami z horľavých látok, a to vo zvislom i vo vodorovnom smere, musia sa zhotoviť rovnako ako vedenia zapustené do stavebných konštrukcií z horľavých látok. Silové vodiče, káble, inštalačné rúrky, kanále, lišty, príchytky, vývodky, škatule bez svoriek a pod. možno uložiť priamo do horľavých látok stupňov horľavosti B, C1, C2, C3 alebo na ne za predpokladu, že sú aspoň odolné voči šíreniu plameňa. Elektrické predmety na priamu montáž do horľavých látok a na ne stupňov horľavosti B, C1, C2 a C3 je možné montovať bez osobitných opatrení, keď vyhoveli predpísaným podmienkam a skúškam podľa STN a keď sú na takú montáž označené. Ostatné elektrické predmety je možné ukladať do horľavých priestorov a na ne stupňov horľavosti B, C1, C2, C3 len za podmienok stanovených v STN Tieto el. predmety sa musia oddeliť od horľavých látok vzduchovou medzerou, alebo nehorľavou tepelne izolačnou podložkou, alebo lôžkom na celej styčnej ploche Revízia 0 Počet strán 13 Strana 8

9 2.5 Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení pre montáž a používanie elektroinštalácie a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z. Určenie parametrov rizika pre možné ohrozenie elektrickým zariadením, elektrického zariadenia, alebo inými zariadeniami: Pravdepodobnosť vzniku ohrozenia a možnosti ako možno ohrozeniam predchádzať, alebo ich obmedziť. Je nutné z pozície investora, stavebného dozoru, majiteľa a pod. dbať na to, aby všetky práce na elektroinštalácii boli urobené len odborníkmi v zmysle vyhlášky MPSaR č. 508/2009 Z.z. Pracovné postupy je nutné realizovať na základe platnej technickej a konštrukčnej dokumentácie vyhotovenej v súlade s vyhláškou MPSaR č. 508/2009 Z.z., so zákonom NR SR č. 124/2006 a im pridruženým vyhláškam, predpisom a normám. Elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenia musia byť posudzované podľa zákona NR SR č. 264/1999 Z.z. a podľa novely č. 436/2001 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody... a musí byť na každý elektroinštalačný výrobok a zariadenie od elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode. Vyhlásenie o zhode na predmetný elektroinštalačný výrobok tento výrobok oprávňuje používať za obvyklého prevádzkového stavu bez vplyvu na poškodenie zdravia človeka, poškodenie majetku a životného prostredia. Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť elektrických zariadení sa preveruje predpísanými prehliadkami a skúškami podľa vyhlášky MPSaR č. 508/2009 Z.z. a podľa STN :1990, STN :1996 a STN Po ukončení elektroinštalačných prác a po odovzdaní správy z odbornej prehliadky a odbornej skúšky a projektu skutočného vyhotovenia, je určený odborne spôsobilý pracovník montážnej organizácie povinný používateľov elektroinštalácie a elektrických zariadení poučiť v zmysle 20 vyhl. MPSaR č. 508/2009 Z.z. o ohrozeniach od elektroinštalácie a od elektrických zariadení, o ohrozeniach elektroinštalácie a elektrických zariadení a ohrozeniach inými zariadeniami. Oboznámiť o parametroch rizika pre každé identifikované ohrozenie. Definovať závažnosť predvídateľného ohrozenia s ohľadom na objekt ohrozenia /osoby, majetok, prostredie/, závažnosť možného ohrozenia, rozsah možného ohrozenia a pravdepodobnosť vzniku ohrozenia. Z predmetného poučenia je potrebné urobiť zápis s podpisom zúčastnených. Elektroinštalačné výrobky a zariadenia sa môžu používať iba podľa prevádzkových a pracovných podmienok, pre ktoré boli konštruované a vyrobené. Ak elektrické zariadenia budú uvádzané do prevádzky po častiach, musia byť ich nehotové časti spoľahlivo odpojené a zabezpečené proti nežiadúcemu zapojeniu. Elektrické inštalácie a zariadenia na verejne prístupných miestach, musia byť vybavené výstražnou značkou upozorňujúcou na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, alebo označené na kryte bleskom čiernej farby v žltom trojuholníku. Pohyblivé a poddajné prívody sa musia klásť a používať tak, aby neboli poškodené vysunutím zo svoriek, alebo skrútením žíl. Pri používaní rozpájateľných spojov nesmie byť v rozpojenom stave na kontaktoch vidlíc napätie. Elektrické zariadenia, ktoré sú pripojené pohyblivým prívodom, musia sa pri premiestňovaní odpojiť od elektrickej siete, pokiaľ nie sú upravené tak, že sa i pod napätím môže s nimi pohybovať Revízia 0 Počet strán 13 Strana 9

10 Používateľ elektroinštalácie a elektrických zariadení laik, môže obsluhovať elektrické zariadenia len cez ovládacie prvky, tlačidlá a pod., ktoré sú prístupné len pre ovládanie, podľa návodu pre používanie elektrického zariadenia. Pre zaistenie vlastnej bezpečnosti proti nebezpečenstvu od elektroinštalácie môže laik robiť udržiavacie práce ako napríklad: Zapnúť páčku istiaceho prístroja po jeho vypnutí, po otvorení dvier rozvádzača, ak je istiaci prístroj zakrytý tak, že spod krytu vyčnieva iba jeho páčka. Ak istiaci prístroj vypne opätovne, je nutné zavolať odborníka pre vyhľadanie poruchy. Vidlicu zo zásuvky odporúčam vysúvať tak, aby v jednej ruke bola chytená vidlica a druhou rukou bola pridržaná upevnená zásuvka na stene. Pre zamedzenie vzniku nebezpečenstva rizika odporúčam bez odkladu pred použitím elektrického zariadenia dôkladne sa oboznámiť s jeho bezpečnostno-technickým návodom na obsluhu. Poruchu v prevádzkovom stave elektroinštalácie neodporúčam odstraňovať a zabezpečovať laicky. V každom prípade je nutné pozvať odborníka, ktorý je povinný sa preukázať platným osvedčením podľa vyhl. MPSaR č. 508/2009 Z.z. a platným oprávnením z inšpekcie práce. Za obvyklého prevádzkového stavu elektroinštalácie, v rámci údržby vykonanej odborníkom v elektrotechnike, odporúčam každých 5 rokov prekontrolovať skrutkové spoje s ich dotiahnutím na svorkovniciach, v prístrojoch, vo svietidlách a v rozvádzači, prekontrolovať upevnenie zásuviek, spínačov, istiacich prístrojov v rozvodniciach, svietidiel a pod., prekontrolovať funkciu istiacich prístrojov, prúdových chráničov, vyčistiť elektroinštalačné prvky z vnútra i z vonka, nahradiť nevyhovujúce časti elektrických rozvodov novými, prekontrolovať funkciu ochrán pred úrazom elektrickým prúdom a pod. Táto projektová dokumentácia elektroinštalácie je vypracovaná v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami definovanými v zákonoch, vyhláškach, smerniciach, technických normách podľa najnovšieho stavu a techniky. Hodnotenie rizika vzhľadom k elektroinštalácii: Početnosť nízka Dôsledky zanedbateľné, resp. málo významné Hodnotenie rizika a kritériá bezpečnosti prijateľné riziko, navrhovaná elektroinštalácia bude bezpečná, vyžaduje bežné postupy, ide o optimálny stav. 2.6 Bezpečnosť zariadenia a osôb O bezpečnostných predpisoch pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach pojednávajú Vyhl. MPSaR č.508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, Zákon NR SR č. 124/2006 o ochrane zdravia pri práci a súbor noriem STN Navrhované elektrické zariadenie môžu obsluhovať pracovníci aspoň odbornej spôsobilosti poučení pracovníci v zmysle Vyhl. MPSaR č.508/2009. Oboznámenie týchto pracovníkov, školenie, vrátane prvej pomoci, upozornenie a overenie vedomostí musí byť vykonané podľa 20, a to pracovníkom s niektorou z kvalifikácií uvedených v 22 až 24 predmetnej vyhlášky. Ten o tom vyhotoví zápisnicu, ktorú podpíše spolu s poučenými pracovníkmi. Osoby, ktoré budú obsluhovať elektrické zariadenie, musia byť oboznámené s prevádzkovaným zariadením a jeho funkciou. Obsluhujúci sa smie dotýkať len tých častí, ktoré sú pre obsluhu určené. K obsluhovaným častiam musí byť vždy voľný prístup. Pri poškodení elektrického zariadenia alebo poruche, ktorá by mohla ohroziť Revízia 0 Počet strán 13 Strana 10

11 bezpečnosť a zdravie pracujúcich, musí pracovník, ktorý takýto stav zistí, vykonať opatrenia k zamedzeniu alebo zníženiu nebezpečenstva úrazu, požiaru alebo iného ohrozenia. Elektrické zariadenie sa musí udržiavať v stave, ktorý odpovedá platným elektrotechnickým normám. Preventívnu odbornú a kvalifikovanú údržbu musia zaisťovať pracovníci aspoň s odbornou spôsobilosťou znalí pracovníci v zmysle Vyhl. MPSaR č.508/ Pokiaľ sa pri obsluhe a práci na elektrickom zariadení budú používať ochranné a pracovné pomôcky, musia byť vždy v dobrom stave. Ochranné a pracovné pomôcky boli navrhnuté v rozsahu a množstvách podľa STN Stav pomôcok sa musí pravidelne kontrolovať v obdobiach podľa STN , tab.5. Pracovníci musia byť poučení a vycvičení v zaobchádzaní s pomôckami, príp. prístrojmi, ktorých sa pri obsluhe a práci používa. Odev osôb pri obsluhe a práci musí byť zvolený vzhľadom k nebezpečenstvu, ktoré môže vzniknúť. Zabezpečovacie zariadenie je potrebné uložiť na dobre prístupnom mieste, určenom po dohode s energetikom. Práce na elektrickom zariadení musia byť vykonané tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru. O vybavení protipožiarnym zariadením a o spôsoboch hasenia požiaru elektrického zariadenia a počínania si pri zátopách, pojednávajú STN a STN Tieto normy musia byť podkladom pre zostavenie požiarneho plánu. Pre poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch elektrinou platia všeobecné zdravotnícke predpisy. Práce na elektrickom zariadení musia zaisťovať pracovníci aspoň s odbornou spôsobilosťou pracovníci pre samostatnú činnosť v zmysle Vyhl. MPSaR č.508/ , príp. pracovníci pre riadenie činnosti v zmysle Vyhl. MPSaR č.508/ Pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky je potrebné vyhotoviť správu o východiskovej revízii podľa STN a STN Počas prevádzky musia byť taktiež zaistené predpísané potrebné skúšky a revízie elektrických zariadení, riešených v projekte v zmysle platných predpisov. Revízie musia byť základnou súčasťou riadnej údržby. O rozsahu a stanovených lehotách revízií prevádzkovaného elektrického zariadenia pojednáva STN Revízie môžu vykonávať pracovníci na vykonávanie revízií - revízni technici s kvalifikáciou pracovníci na vykonávanie revízií, a to na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok podľa Vyhl. MPSaR č.508/ Všeobecné platné prevádzkové predpisy musia byť doplnené o miestne prevádzkové predpisy zariadenia, ktorému majú slúžiť. Treba v nich uviesť najmä: a/ meno zodpovedného vedúceho a údaje, kde a ako sa dá s ním spojiť, b/ miestne podmienky pre manipuláciu na elektrickom zariadení, c/ miestne protipožiarne smernice, d/ miesto hlásenia úrazov, atď. Všetky elektrické zariadenia a priestory, kde sa nachádzajú, budú označené výstražnými tabuľkami podľa príslušných STN. Pre vonkajšie označenie ( na dverách) použiť tabuľky. Celé elektrické zariadenie musí byť podrobené odbornej, ďalej potom pravidelným odborným prehliadkam - revíziám podľa STN Ostatné opatrenia vyplývajú z predošlých bodov tejto správy Revízia 0 Počet strán 13 Strana 11

12 Užívateľ vypracuje samostatný prevádzkový predpis pre prevádzku elektrozariadení. Nebezpečné odpady pri montáži elektrozariadení nevznikajú. Podľa STN IEC 61140:2000 a STN :2007 pri ochrane pred zásahom elektrickým prúdom nebezpečné živé časti nesmú byť prístupné a prístupné vodivé časti nesmú byť nebezpečnými živými časťami ani v normálnych podmienkach, ani v podmienkach jedinej poruchy. Ochranu v normálnych podmienkach zaisťujú opatrenia základnej ochrany a ochranu v podmienkach jedinej poruchy zaisťujú opatrenia pri poruche. Ochranu pred zásahom elektrickým prúdom alternatívne zaisťuje zvýšená ochrana, ktorá zaisťuje ochranu v normálnych podmienkach aj v podmienkach jedinej poruchy Opatrenia na základnú ochranu Základná izolácia živých častí Živé časti musia byť úplne pokryté izoláciou v rozvodných zariadeniach, v rozvádzačoch, v rozvodoch silových vodičov, v rozvodkách inštalácie a spotrebičoch. Zábrany alebo kryty Rozvádzače RD1 a RD2, budú v krytí IP40B dvere, IP20B kryt prístrojov po otvorení dverí. Elektrické prístroje a zariadenia namontované na elektroinštaláciu vo vnútorných priestoroch budú v min. krytí IP Opatrenia na ochranu pri poruche Samočinné odpojenie napájania (411) Ochranné opatrenie vyžaduje koordináciu spôsobu uzemnenia siete, charakteristík ochranných vodičov a ochranných prístrojov. Samočinné odpojenie pri poruche ( ) Nadprúdové istiace prístroje a prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou zapojené na vývodoch pre elektrické zariadenia podľa schémy rozvádzačov, pri výskyte nadprúdu reagujú na poruchový prúd, odpoja krajné fázové vodiče inštalácie v poradí prúdový chránič a istiaci prístroj, v špecifickom čase pri AC 400V 50 Hz do 0,2s a pri AC 230V 50 Hz do 0,4s, pri vzniku dotykového napätia na neživých častiach zariadení a na ochrannom pospájaní, ktoré je nedeliteľnou súčasťou ochrany samočinným odpojením napájania. Doplnková ochrana ( ) V rozvádzačoch RS sú zásuvkové vývody pre napojenie zásuviek ktoré budú napojené cez prúdové chrániče PFI16B/1N/0,03, s menovitým rozdielovým prúdom nepresahujúcim 30mA. Dvojitá alebo zosilnená izolácia (412) Elektrické zariadenia ( ) Vypínače a zásuvky musia byť typovo overené a označené podľa príslušných noriem a musia zodpovedať elektrickým zariadeniam s dvojitou alebo zosilnenou izoláciou (zariadenie triedy ochrany II) alebo elektrickým zariadeniam, ktoré je v príslušnej norme na výrobky uznané ako rovnocenné s triedou ochrany II Revízia 0 Počet strán 13 Strana 12

13 2.7 Požiadavky hygienických predpisov. Pri realizácii musia byť dodržané požiadavky príslušných hygienických predpisov. 2.8 Vplyv na životné prostredie. Realizácia elektroinštalácie nebude mať vplyv na životné prostredie Revízia 0 Počet strán 13 Strana 13