Hydromechanické procesy Obtékání těles

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hydromechanické procesy Obtékání těles"

Transkript

1 Hydromechanické procesy Obtékání těles M. Jahoda

2 Klasifikace těles 2 Typy externích toků dvourozměrné osově symetrické třírozměrné (s/bez osy symetrie) nebo: aerodynamické vs. neaerodynamické

3 Odpor a vztlak 3 Síly působící na povrch obtékaného tělesa - pomocí napětí: smykové napětí ( vazké síly) tlaková síla normálové napětí (tlak) třecí síla výsledná síla Obě složky mění velikost i směr => obtížně zjistitelné rozdělení podél povrchu - výsledné síly lze získat integrací elementárních sil - celková síla ve směru toku: odpor (anglicky drag), - celková síla v normálovém směru: vztlak (anglicky lift),

4 Odpor a vztlak 4 Síly působící na povrch obtékaného tělesa - pomocí napětí: obtížné => zavedení bezrozměrných součinitelů Součinitel odporu: Součinitel vztlaku: - hodnoty lze určit z rozměrové analýzy, numericky nebo experimentem - při obtékání reálných těles konečné tloušťky, symetrických k vektoru rychlosti, je vztlak nulový, vyskytuje se pouze odporová síla

5 Odpor těles 5 Odpor tělesa tlakový (tvarový) odpor - důsledek separace proudnic od povrchu a vytvoření úplavu => naruší se symetrie tlakových sil na těleso třecí odpor - výsledný účinek tečných napětí na povrch tělesa úplav mezní vrstva Ve většině se vyskytuje výsledný odpor složený z třecího a tlakového a nelze je určit odděleně. 0 % 100 % 10 % 90 % 90 % 10 % Plocha je určena jako příčný průřez, půdorysný průmět, nebo plocha, která se dotýká tekutiny (podle dohody). 100 % 0 %

6 Odpor těles 6 úplav

7 Základní charakteristiky obtékání 7 - pro dané těleso závisí charakter proudění na velikosti (tvaru) tělesa, jeho poloze vůči toku, na rychlosti a vlastnostech tekutin. Bezrozměrová kritéria Reynoldsovo: Froudeovo: Machovo: Charakter toku v závislosti na Re - charakteristická délka: - rychlost: - tekutiny: vzduch, voda - dominují setrvačné síly - dominují viskózní (třecí) síly setrvačné síly viskózní síly

8 Základní charakteristiky obtékání 8 Charakter toku v závislosti na Re - tenká deska s proudem tekutiny ve směru jejího povrchu dominují viskózní síly dominují setrvačné síly

9 Základní charakteristiky obtékání 9 Charakter toku v závislosti na Re - válec symetrie

10 Základní charakteristiky obtékání 10 Charakter toku v závislosti na Re

11 Mezní vrstva 11 Historie: Ludwig Prandtl ( ) - německý fyzik - aerodynamika a hydrodynamika - teorie mezní vrstvy (1904) - turbulentního proudění (1910, Prandtlovo číslo) - podzvukové proudění (1922) - nadzvukové proudění (1927) - aerodynamické tunely, měření dynamického tlaku proudění Prandtl 1904

12 Mezní vrstva 12

13 Mezní vrstva 13 y d x - v proudovém poli vně vrstvy: převažují setrvačné síly nad silami vazkými -> k popisu můžeme použít Eulerovu rovnici - proudění uvnitř mezní vrstvy: setrvačné a vazké síly jsou přibližně stejného řádu -> k popisu používáme Navierovy-Stokesovy rovnice Analytické řešení obtížné => zjednodušující předpoklady Prandtl navrhl předpoklady Blasius (Prandtlův student) v roce 1908 udělal analytické řešení pro tok v mezní vrstvě podél rovinné stěny Kármán integrální rovnice

14 Mezní vrstva tloušťka MV Definice standardní tloušťky Tloušťka mezní vrstvy: 2. Vytěsňovací tloušťka - průtok průřezem b-b je nižší než průžezem a-a v důsledku poklesu rychlosti v MV - zvýšíme-li výšku desky v případě a-a o d *, bude průtok oběma průřezy stejný kde b je šířka desky d * je tloušťka, o níž musí být zvětšena tloušťka tělesa, aby průtok při toku ideální tekutiny byl roven skutečnému průtoku vazké tekutiny

15 Mezní vrstva tloušťka MV Hybnostní tloušťka - protože dochází v mezní vrstvě k poklesu rychlosti v 0 v, je v průřezu b-b nižší tok hybnosti než v průžezu a-a: který je roven toku hybnosti v případě plochého rychlostního profilu v 0 a tloušťky q V praxi se užívají všechny tři definice tloušťky mezní vrstvy: d, d * a q. Vždy předpokládáme tenkou vrstvu. V kterémkoliv místě desky platí:

16 Mezní vrstva Prandtlovy/Blasiusovy rovnice toku Výsledky řešení Blasius 16 Lineární rychlostní profil Parabolický rychlostní profil Kubický rychlostní profil Sinusová aproximace

17 Mezní vrstva laminární obtékání Integrální rovnice (von Kármán) Blasius: - určení smykového napětí u povrchu obtékaného tělesa a odporu způsobeném smykovým napětím z momentové rovnice 17 lokální součinitel odporu (vzhledem k x) součinitel odporu Lineární rychlostní profil: délka desky Parabolický rychlostní profil: Kubický rychlostní profil: Sinusová aproximace:

18 Mezní vrstva odtržení proudu - dochází při obtékání zaoblených těles

19 Mezní vrstva přechod k turbulentnímu obtékání 19 Přechod mezi laminární a turbulentní mezní vrstvou dává kritické Reynoldsovo kritérium: v závislosti na drsnosti povrchu a míře turbulence v přicházejícím proudu kde x k je vzdálenost od náběžné hrany, ve které laminární mezní vrstva přechází do turbulentní. Nejsou reálné teorie pro přechodnou mezní vrstvu. Turbulentní mezní vrstva je složitá, podobný charakter jako u turbulentního proudění trubkou. Neznáme analytické řešení: na rozdíl od laminární MV neznáme korektní vyjádření t w lze užít někeré rovnice a teorie z toku trubkou

20 Mezní vrstva přechod k turbulentnímu obtékání 20 Analogie k Moodyovu diagramu e drsnost plochy

21 Mezní vrstva přechod k turbulentnímu obtékání 21 - deska

22 Mezní vrstva přechod k turbulentnímu obtékání 22

23 Mezní vrstva přechod k turbulentnímu obtékání 23

24 Odpor při obtékání 24 - závislost na tvaru tělesa Re > 10 4

25 Odpor při obtékání 25

26 Odpor při obtékání 26 - závislost na tvaru tělesa (válec) ustálené odtržení nestabilní vírové pole laminnární MV (široký úplav) turbulentní MV (úzký turbulentní úplav)

27 Odpor při obtékání 27 - závislost na tvaru tělesa (válec) Nízké hodnoty Reynoldsova čísla (Re < 1), setrvačné síly jsou relativně malé ve srovnání se silami viskózními a tlakovými. V tomto režimu toku je součinitel odporu nepřímo úměrný Reynoldsovu číslu. Na příklad součinitel odporu pro kouli je roven 24/Re.

28 Odpor při obtékání 28 - závislost na tvaru tělesa (válec) ustálené odtržení nestabilní vírové pole V přechodové oblasti proudění (1<Re<10 3 ), tok se začíná oddělovat a začínají vznikat periodické formace ve formě Karmánových vírů

29 Odpor při obtékání 29 - závislost na tvaru tělesa (válec) Při vyšších hodnotách Reynoldsova kritéria (10 3 < Re < 10 5 ) je tok zcela oddělen. Vzniká opačný gradient tlaku v zadní části válce, který způsobuje prudký nárůst laminární mezní vrstvy a její odtržení. Při zvyšování hodnoty Reynoldsova kritéria laminární mezní vrstva přechází do turbulentní, odtržení mezní vrstvy je zpožděné a výsledkem je prudký pokles součinitele odporu. laminnární MV (široký úplav) turbulentní MV (úzký turbulentní úplav)

30 Odpor při obtékání 30 - drsnost povrchu V některých sportech je dovoleno snižovat součinitel odporu míčů prostřednictvím drsnosti povrchu. Hodnota Reynoldsova kritéria (ne pouze rychlosti) určuje, zda-li je mezní vrstva laminární nebo turbulentní. Tak čím je větší míč, tím se snižuje rychlost při které hrubý povrch pomůže snížit součinitel odporu.

31 Kármánova vírová cesta 31

32 Kármánova vírová cesta 32 Vlastní frekvence tuhost tělesa hmotnost tělesa Je nutné zajistit, aby nebyla stejná vlastní frekvence a frekvence odtrhávaných vírů. Most Tacoma

33 Příklad

11. Mechanika tekutin

11. Mechanika tekutin . Mechanika tekutin.. Základní poznatky Pascalův zákon Působí-li na tekutinu vnější tlak pouze v jednom směru, pak uvnitř tekutiny působí v každém místě stejně velký tlak, a to ve všech směrech. Hydrostatický

Více

1 Vlastnosti kapalin a plynů

1 Vlastnosti kapalin a plynů 1 Vlastnosti kapalin a plynů hydrostatika zkoumá vlastnosti kapalin z hlediska stavu rovnováhy kapalina je v klidu hydrodynamika zkoumá vlastnosti kapalin v pohybu aerostatika, aerodynamika analogicky

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IV. Gaussův zákon Obsah 4 GAUSSŮV ZÁKON 4.1 ELEKTRICKÝ TOK 4. GAUSSŮV ZÁKON 3 4.3 VODIČE 13 4.4 SÍLA PŮSOBÍCÍ VE VODIČI 18 4.5 SHRNUTÍ 4.6 DODATEK: TAH A TLAK V ELEKTRICKÉM POLI

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE Jiří Brožovský, Alois Materna Text byl vytvořen v rámci realizace projektu Matematika pro inženýry 21. století (reg. č. CZ.1.7/2.2./7.332), na kterém se společně

Více

ČSN EN 1991-4 OPRAVA 1

ČSN EN 1991-4 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.010.30 Leden 2011 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží ČSN EN 1991-4 OPRAVA 1 73 0035 Corrigendum ČSN EN 1991-4 (73 0035) Zatížení konstrukcí

Více

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT IMPULSNÍ SILNOPROUDÉ VÝBOJE A JEJICH DIAGNOSTIKA I STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ PRAHA 004 FEL ČVUT I. ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH VÝBOJŮ... 4 1. Elementární jevy v plynech... 4 1.1. Základní

Více

STANOVENÍ SOUČINITELŮ MÍSTNÍCH ZTRÁT S VYUŽITÍM CFD

STANOVENÍ SOUČINITELŮ MÍSTNÍCH ZTRÁT S VYUŽITÍM CFD 19. Konference Klimatizace a větrání 010 OS 01 Klimatizace a větrání STP 010 STANOVENÍ SOUČINITELŮ MÍSTNÍCH ZTRÁT S VYUŽITÍM CFD Jan Schwarzer, Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky

Více

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008 Odbor energetického inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Český svaz vědeckotechnických společností Česká nukleární společnost a Mladá generace ČNS, o.s. Energovýzkum, spol. s r.o. Jaderná

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Praha, září 2010 České vysoké učení technické v Praze Obsah F. Wald Předmluva...5 J. Studnička 1 Statický výpočet a software...7 J. Macháček 2

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING TESTING VLIV OBSAHU VZDUCHU VE ZTVRDLÉM BETONU

Více

1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ. Základní stavové veličiny látky. Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů

1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ. Základní stavové veličiny látky. Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů 1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ Základní stavové veličiny látky Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů Stavová rovnice ideálního plynu f(p, v, T)=0 Měrné tepelné kapacity, c = f (p,t)

Více

Scia Engineer katalog

Scia Engineer katalog Scia Engineer katalog CZ Tractebel Engineering - Musée des Confluences - Lyon, France - image isochrom.com Nejnovější technologie pro modelování, analýzu, navrhování a konstruování všech typů konstrukcí

Více

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Kinematika G Gymnázium Hranice 1. Až do roku 1883 se každé město

Více

4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH

4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH 4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: orientovat se v pojmech souvisejících s poruchami, jejich rozsahem, závažností a vznikem, popsat

Více

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie 11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie K velkým problémům lidstva v současné době patří zajišťování jeho energetických potřeb. Energetická potřeba

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

Spektrální analýza Korotkovových zvuků

Spektrální analýza Korotkovových zvuků ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra kybernetiky Diplomová práce Spektrální analýza Korotkovových zvuků Bc. Tomáš Michálek Vedoucí práce: Ing. Vratislav Fabián, Ph.D. Studijní

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

1.4. Práce, energie, výkon

1.4. Práce, energie, výkon 1.4. Práce, energie, výkon 1. Vysvětlit pojem dráhový účinek síly, znát obecný vztah pro výpočet práce.. Vědět, že výkon je veličina vyjadřující jak rychle se práce koná. 3. Umět vyjádřit práci z výkonu

Více

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky Kapitola 8 Plocha a její obsah 1 efinice plochy Plochu intuitivně chápeme jako útvar v prostoru, který vznikne spojitou deformací části roviny Z geometrického pohledu je plochu možno interpretovat jako

Více

Energetický systém v ustáleném stavu

Energetický systém v ustáleném stavu Energetický systém v ustáleném stavu Jedním z charakteristických rysů energetického systému je potřeba spojitě přizpůsobovat jeho provozní podmínky tak, aby v každém okamžiku reagoval na stále se měnící

Více

FYZIKÁLNÍ MODELOVÁNÍ KOMPONENT SYSTÉMU ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ. Systém centrálního zásobování tepelnou energií SCZT

FYZIKÁLNÍ MODELOVÁNÍ KOMPONENT SYSTÉMU ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ. Systém centrálního zásobování tepelnou energií SCZT FYZIKÁLNÍ MODELOVÁNÍ KOMPONENT SYSTÉMU ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ Ing. Jiří Marek, CSc., Ing. Jozef Poláček, Ph.D. UNIS a.s. Brno, Jundrovská 33, 624 00 Brno Systém centrálního zásobování tepelnou energií

Více

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 OBSAH str. I. Úvod do učiva fyziky 3 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 II. Mechanika A Kinematika 11 1. Rovnoměrný přímočarý pohyb 13 2. Rovnoměrně

Více