P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk"

Transkript

1 P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1

2 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor v m p edkl d me k p ipomìnkovèmu ÌzenÌ metodickou pom cku pro prov dïnì p ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk. Pom cka byla zpracov na Ëleny v boru pro ve ejn sektor. Vych zì p edevöìm z praktick ch zkuöenostì p i prov dïnì p ezkoum nì, neboù z konn prava tèto Ëinnosti a vyhl öka k jejìmu prov dïnì je velice struën. Zpracov nì pom cky je reakcì na dotazy auditor, vztahujìcì se k tèto problematice i na stìûnosti, kterè byly na prov dïnì p ezkoum nì auditory doruëeny KA»R. P edkl danè dokumenty obsahujì doporuëenì, a to zd razúuji, jak p i p ezkoum nì postupovat, jakè podklady vyûadovat a jakè dokumenty zpracov vat. Pr ce auditora je ËinnostÌ samostatnou, vysoce kvalifikovanou, a je vûdy na auditorovi, jak urëitè konkrètnì situace bude eöit. V bor v tomto dokumentu nabìzì moûn eöenì. Pom cka obsahuje: ï n vrh smlouvy o p ezkoum nì hospoda enì s variantami podrobnèho popisu podklad nutn ch pro prov dïnì p ezkoum nì, ËasovÈho harmonogramu prov dïnì p ezkoum nì a popisu obsahu zpr vy (doporuëenì ve smlouvï podrobnïji upravit obsah a formu v slednè zpr vy vych zì z praktick ch zkuöenostì, kdy p edstavy auditora a zadavatele se liöì a mohou vy stit i v konflikt), ï n vrh osnovy prov dïnì p ezkoum nì. Tento dokument byl rozs hle diskutov n zejmèna z hlediska rozsahu prov dïn ch pracì. Otev enou z st v ot zka do jakè hloubky je nutnè se p i p ezkoum nì vïnovat i hospoda enì p ÌspÏvkov ch organizacì z Ìzen ch uzemnìm samospr vn m celkem. V bor se v slednï p iklonil k n zoru, ûe hospoda enì p ÌspÏvkov ch organizacì nenì p edmïtem p ezkoum nì (i v duchu novï p ipravovanèho z kona o p ezkoum nì), ale v konkrètnì situaci,kdy majetek svï en p ÌspÏvkovÈ organizaci je v znamn a jsou pochybnosti o tom, ûe z izovatel dostateënï ËinnÏ prov dì kontrolu hospoda enì p ÌspÏvkovÈ organizace, je jistï t eba p i prov dïnì p ezkoum nì k tèto skuteënosti p ihlèdnout, ï n vrh prohl öenì k p ezkoum nì jako d kaznìho prost edku, ï n vrh zpr vy o v sledcìch p ezkoum nì, kter je zpracov na ve dvou variant ch a dle n zoru v boru je moûnè pouûìt obï. Vyz v me vöechny auditory, aby se sv mi p ipomìnkami k p edloûen m materi l m do zpracov nì pom cky zapojili a tak p ispïli k zajiötïnì jejì co nejvyööì kvality. P ipomìnky zaölete nejpozdïji do 31. Ìjna 2003 na adresu KA»R, Opletalova 55, Praha 1, za v bor pro ve ejn sektor Ing. ZdeÚka Dr palov 2

3 Smlouva uzav en podle ß 269 odst. 2 z kona 513/1991 Sb., ObchodnÌ z konìk mezi JmÈno SC... Zastoupen... DalöÌ osoby opr vnïnè jednat d le jen odbïratel a Auditor/auditorsk spoleënost Zastoupen... DalöÌ osoby opr vnïnè jednat d le jen dodavatel 1. P edmït smlouvy P edmïtem smlouvy je p ezkoum nì hospoda enì... odbïratele... za rok Ö. ve smyslu ustanovenì ß 17 odst.(4) z kona Ë. 250/2000 Sb., o rozpoëtov ch pravidlech zemnìch rozpoët a vyhl öky 41/2002 Sb., o p ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk a dobrovoln ch svazk obcì. P ezkoum v ny budou: - daje o plnïnì p Ìjm a v daj rozpoëtu a o ostatnìch penïûnìch operacìch vëetnï daj o tvorbï a pouûitì penïûnìch fond, - daje o n kladech a v nosech podnikatelskè Ëinnosti, - daje o penïûnìch operacìch t kajìcìch se cizìch prost edk, - daje o penïûnìch operacìch t kajìcìch se sdruûen ch prost edk. P edmïtem p ezkoum nì je rovnïû nakl d nì s majetkem ve vlastnictvì zemnìho samospr vnèho celku vëetnï majetku vloûenèho do dobrovolnèho svazku obcì. OvÏ ov no bude: - dodrûov nì povinnostì uloûen ch z konem a dalöìmi pr vnìmi p edpisy upravujìcìmi finanënì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk a dobrovoln ch svazk obcì, - soulad vedenì ËetnictvÌ zemnìho samospr vnèho celku/dobrovolnèho svazku obcì se z - konem o ËetnictvÌ a pr vnìmi p edpisy vydan mi k jeho provedenì, - soulad hospoda enì s finanënìmi prost edky ve srovn nì s rozpoëtem. P edmïtem p ezkoum nì nenì hospoda enì p ÌspÏvkov ch organizacì a zemnìm celkem z Ìzen ch pr vnick ch osob. 2. Zp sob provedenì p ezkoum nì P ezkoum nì hospoda enì probïhne na z kladï p edloûen ch doklad v bïrov m zp sobem a s ohledem na v znamnost jednotliv ch skuteënostì. PodmÌnkou je zpracov nì vöech povinn ch v kaz. Vyd nì zpr vy o v sledcìch p ezkoum nì nezbavuje p ÌsluönÈ org ny odbïratele odpovïdnosti za d sledky kontrol, proveden ch kompetentnìmi kontrolnìmi org ny. Seznam dokumentace nutnè k p edloûenì je uveden v p Ìloze ËÌslo 1 a je nedìlnou souë stì tèto smlouvy. 3. TermÌn provedenì P ezkoum nì hospoda enì probïhne dle harmonogramu uvedenèho v p Ìloze ËÌslo 2, kter je nedìlnou souë stì tèto smlouvy. 3

4 P ezkoum nì hospoda enì probïhne v termìnu od ÖÖÖ. do ÖÖÖÖ. Z vereën zpr va bude p ed na opr vnïnèmu z stupci odbïratele ÖÖÖÖÖÖ.. (za p edpokladu p ed nì vöech poûadovan ch podklad ). 4. Cena Cena je stanovena jako smluvnì na Ë stku ÖÖ KË varianta bez danï z p idanè hodnoty. Tato cena p edpokl d rozsah pracì cca ÖÖÖ. hodin. V p ÌpadÏ, ûe rozsah pracì bude v znamn m zp sobem p ekroëen (vìce neû Ö % n r st), bude cena po dohodï smluvnìch stran upravena. Cena bude fakturov na po p ed nì pìsemnè zpr vy opr vnïnèmu z stupci odbïratele. 5. Z vazky smluvnìch stran OdbÏratel se zavazuje: - poskytnout dodavateli veökerè poûadovanè doklady a jinè pìsemnosti, informace a vysvïtlenì pot ebn k dnèmu provedenì p ezkoum nì hospoda enì, - p ed vat poûadovanè podklady v termìnech tak, aby mohl b t dodrûen termìn p ed nì z vïreënè zpr vy, - zpr vu o v sledcìch p ezkoum nì hospoda enì zve ejúovat vûdy s n sledujìcìmi v kazy: ó rozvahou SC ó v kazem pro hodnocenì plnïnì rozpoëtu SC a DSO ó p Ìlohou SC/DSO - poskytnout dodavateli bezplatnï pot ebnè prostory s moûnostì zapojenì poëìtaëe do elektrickè sìtï, - uhradit do ÖÖÖÖÖÖ. z lohu ve v öi ÖÖÖÖ.. KË - uhradit p edanou fakturu nejpozdïji do 10 dn po jejìm p ed nì, v p ÌpadÏ opoûdïn ch plateb uhradit pen le ve v öi Ö.. % za kaûd den prodlenì. Dodavatel se zavazuje: - prov dït sjednanè pr ce odbornï, kvalitnï, p esnï a v dohodnut ch termìnech (za p edpokladu vëasnèho p ed nì poûadovan ch podklad ), - Ìdit se p i prov dïnì sjednanè Ëinnosti platn mi obecnï z vazn mi p edpisy a v p ÌpadÏ nutnosti i pokyny klienta (nap. v ot zk ch bezpeënosti pr ce), - poskytovat odbïrateli na vyû d nì pr bïûnè informace o postupu zajiöùovan ch pracì, - zpracovat varianta: v souladu s p Ìlohou ËÌslo 3, kter je nedìlnou souë stì tèto smlouvy, zpr - vu o v sledcìch p ezkoum nì a p edat ji odbïrateli nejpozdïji ÖÖÖ.. /varianta v termìnu dle harmonogramu uvedenèm v p Ìloze ËÌslo 1, - zachovat mlëenlivost o vöech skuteënostech, o kter ch se dozvïdïl v souvislosti s poskytov nìm sluûeb dle tèto smlouvy. MlËenlivost se vztahuje i na vöechny zamïstnance dodavatele. 6. Z vïreën ustanovenì Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obïma smluvnìmi stranami. V p ÌpadÏ neplnïnì z vazk podle Ël nku 5 jednou ze smluvnìch stran, m ûe druh strana od smlouvy odstoupit. Smlouva je vyhotovena ve dvou v tiscìch, z nichû kaûd m povahu origin lu. VeökerÈ dodatky a zmïny tèto smlouvy mohou b t provedeny pouze pìsemnï se souhlasem obou stran. V ÖÖÖÖÖ dne ÖÖÖÖÖÖÖ OdbÏratel Dodavatel ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.. ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ 4

5 P Ìloha Ë. 1 Seznam poûadovanè dokumentace K dnèmu provedenì p ezkoum nì hospoda enì je t eba p edloûit zejmèna n sledujìcì dokumenty: - Z izovacì listina, registrace - Vnit nì kontrolnì systèm vëetnï odpovïdnostnìho du (internì smïrnice) - P edchozì zpr va o v sledcìch p ezkoum nì hospoda enì - Z znamy o ostatnìch kontrolnìch akcìch - RozpoËet na rok Ö. - pravy rozpoëtu v chronologickèm a vïcnèm t ÌdÏnÌ - FinanËnÌ v kaz o plnïnì rozpoëtu za rok Ö. - ËetnÌ rozvrh - Obratov p edvaha - ËetnÌ doklady ñ faktury p ijatè, faktury vydanè, pokladnì doklady, bankovnì v pisy, internì doklady, mzdovè listy - Inventarizace majetku - ËetnÌ v kazy, p Ìloha k ËetnÌ z vïrce - Inventarizace z statk rozvahov ch Ët - DaÚov p izn nì (DaÚ z p Ìjmu PO, DPH) - Z izovacì listiny z Ìzen ch organizacì - Dokumenty o hospoda enì z Ìzen ch organizacì - Z pisy z jedn nì zastupitelstva - Dokumentace k Ëelov m dotacìm - Dokumentace k ve ejn m zak zk m - Dokumentace k pouûìvanèmu SW P Ìloha Ë. 2 Harmonogram pracì P ezkoum nì hospoda enì SC probïhne v n sledujìcìch termìnech: Pr bïûn kontrola: 1. termìn program 2. termìn program 3. termìn program 4. termìn program P ezkoum nì ËetnÌ z vïrky P ezkoum nì rozpoëtovèho hospoda enì P ed nì zpr vy Projedn nì zpr vy s odpovïdn m z stupcem P ed nì definitivnìho znïnì zpr vy TermÌn ÖÖÖÖÖÖÖÖ. ÖÖÖÖÖÖÖÖ. ÖÖÖÖÖÖÖÖ. ÖÖÖÖÖÖÖÖ. ÖÖÖÖÖÖÖÖ. 5

6 Osnova pro prov dïnì p ezkoum nì hospoda enì SC ñ zejmèna obcì 1. Jedn nì zastupitelstva a rady ï v bïr z sadnìch informacì z jedn nì zastupitelstva a Rady (projedn v nì z vïreënèho Ëtu, rozpoëet, prodeje a smïna majetku, poskytov nì dotacì, poskytov nì a p ijetì p jëek, rozhodnutì o odpisech pohled vek,...) 2. OrganizaËnÌ d, dïlba odpovïdnostì a pravomocì jednotliv ch vnit nìch tvar ï z izov nì organizaënìch sloûek a souvisejìcì dokumentace ï vymezenì odpovïdn ch osob (nap Ìklad Ñspr vci kapitolì) 3. Vnit nì kontrolnì systèm a vnit nì smïrnice ï vnit nì kontrolnì mechanismy dle z kona Ë. 320/2001 Sb., o finanënì kontrole ï odpovïdnostnì d ï vymezenì hlavnì a hospod skè Ëinnosti, kdo o tomto vymezenì rozhoduje ï vnit nì smïrnice pro vedenì ËetnictvÌ ï harmonogramy pracì (sestavov nì z vïrky, sestavov nì rozpoëtu) ï smïrnice pro hospoda enì s pohled vkami 4. VedenÌ ËetnictvÌ ï ËetnÌ doklady ï bilanënì kontinuita d raz p edevöìm na n sledujìcì oblasti (mïlo by se prakticky jednat o prvotnì sezn menì s dan mi oblastmi s cìlem identifikace potenci lnìch problèm ) - nedokonëenè investice (s ohledem na dèlku rozpracovanosti Ö) - r znè studie apod. zachycenè na Ëtech 01 - vyk z nì cenn ch papìr (p edevöìm CP k obchodov nì) - vyk z nì z vazk (dodavatelskè faktury) - vyk z nì mzdov ch a daúov ch z vazk (daú z p Ìjm, daú z p evodu nemovitostì) - vyk z nì pohled vek ( roveú p edepsan ch pohled vek, existence pohled vek) - vyk z nì p jëek ze st tnìch fond (St tnì fond rozvoje bydlenì) - sdruûenè prost edky (p edevöìm, zda se jedn skuteënï o sdruûenì bez pr vnì subjektivity, porovn nì na p Ìsluönou smlouvu) - sledov nì z sob (p edevöìm v p ÌpadÏ, ûe souë stì MÏsta jsou nap. ÑtechnickÈ sluûbyì) - vyk z nì vypo d nì dotacì v Ëi st tu a kraj m (nap. dotace na soc. v daje) - pouûìv nì neutr lnìch Ët (245) pro r znè p Ìpady, p Ìjm, kterè majì b t souë stì rozpoëtu 5. OvÏ ov nì doklad bïûnèho roku Nutno ovï it p edevöìm n sledujìcì skuteënosti: ï okamûik zachycenì ËetnÌho p Ìpadu (p edevöìm s ohledem na pohled vky a z vazky) ï zvolen postup Ëtov nì ï druhovè zaëlenïnì rozpoëtovè skladby ï funkënì zat ÌdÏnÌ rozpoëtovè skladby P i v znamn ch poloûk ch provï ovat zachycenì v ËetnictvÌ ve vazbï na rozpoëet Zv öenou pozornost vïnovat nap Ìklad n sledujìcìm problèm m: - okamûik zachycenì z vazku, z drûnè dod vek stavebnìch pracì - okamûik zachycenì pohled vky (nap. u poplatk a prodej na spl tky ñ byty) - zp sob Ëtov nì p i prodeji na spl tky, n kupech na spl tky, z loh ch, prodejìch s v hradou vlastnictvì apod. - ovï it, zda nedoch zì k hradï v daj za jinou organizaci (nap. TÏlov chovnè jednoty apod.) ñ v n vaznosti na rozpoëtovou skladbu 5.1. Ëtov nì v daj 5.2. Ëtov nì p Ìjm 5.3. Ëtov nì na z kladnìm bïûnèm Ëtu 5.4. Ëtov nì na Ëtech fond ï zp sob naplúov nì fond ve vztahu na rozpoëet ï Ëerp nì fond 6

7 5.5. Doklady o hospod skè Ëinnosti ï sledov nì a rozpoëìt nì spoleën ch n klad na hospod skou Ëinnost (zde lze oëek vat velice z vaûnè problèmy) ñ tj. nutno sledovat abnorm lnï vysokè zisky na doplúkovè Ëinnosti 5.6. PokladnÌ doklady 5.7. OstatnÌ vnit nì ËetnÌ doklady 6. RozpoËet 6.1. Schv lenì z vïreënèho Ëtu z minulèho roku vëetnï n vrhu na vypo d nì ï kdy bylo projedn no ï jak je rozdïlen hospod sk v sledek z hospod skè Ëinnosti ï rozdïlenì v sledk hospoda enì (p evod fond m, FRR) 6.2. SestavenÌ rozpoëtovèho v hledu ï zda je sestaven ï zda je v chodiskem p i sestavenì rozpoët 6.3. Sestavov nì rozpoëtu, rozpoëtovè pravy ï kdy sestaven, zda byly splnïny poûadavky, jak odpovïdnï sestaven (nap Ìklad do rozpoëtu nejsou zahrnuty v daje, ke kter m je obec jiû smluvnï zav z na) ï ovï it, zda je rozpoëet vyrovnan ñ resp. ovï it zp sob financov nì schodku ï zapojenì mimorozpoëtov ch zdroj ï pozornost vïnovat v znamn m odchylk m rozpoëtov ch prav (nutno sledovat, z Ëeho pravy vypl vajì ñ Ëasto je obec smluvnï zav z na d Ìve, neû dojde k p ÌsluönÈ rozpoëtovè pravï, p ÌpadnÏ v horöìch p Ìpadech rozpoëtovè pravï p edch zì v dej penïûnìch prost edk ) 6.4. PlnÏnÌ rozpoëtu, odchylky ï nutno vysvïtlit v znamnïjöì odchylky ï ovï it, zda urëitè poloûky nebyly umïle nadhodnoceny (nap Ìklad z d vodu vyk z nì dostateënèho spolufinancov nì) - nap Ìklad n jmy apod. 7. KontrolnÌ mechanismy ve vztahu ke z Ìzen m p ÌspÏvkov m organizacìm ï z izovacì listiny p ÌspÏvkov ch organizacì (PO) ï vymezenì a zachycenì majetku, v rozvaze mïsta a danè PO ï odpisovè pl ny ñ schv lenì z izovatelem ï toky provoznìch a investiënìch dotacì, kontrolnì mechanismy pro tok penïz a sledov nì v kon (systèmy p ebìr nì pr ce, rozpoëty, kalkulace), 8. KontrolnÌ mechanismy k zaloûen m spoleënostem ï ZachycenÌ finanënì investice v ËetnictvÌ, zp sob ocenïnì, re ln hodnota u investic s v znamn m podìlem ï finanënì vztahy k zaloûen m spoleënostem, dotace, p jëky 9. PlnÏnÌ z kona o zad v nì ve ejn ch zak zek ï p Ìpadn vnit nì smïrnice pro zad v nì ve ejn ch zak zek ï form lnì plnïnì podmìnek z kona (ovï it na vybran ch p Ìpadech), p ÌpadnÏ upozornit na p Ìpady, kterè sice vyhovujì z konu o zad v nì ve ejn ch zak zek, ale nejsou standardnì (nap Ìklad pouûitì moûnosti v zvy jednomu z jemci, v zva sp ÌznÏn m spoleënostem Ö) ï provï it zda na vybranè zak zky bylo vyps no v bïrovè ÌzenÌ (p edevöìm sluûby ñ nap Ìklad svozy odpadu, komun lnì sluûby apod.) ñ p edmïtem provï enì by mïl b t p edevöìm pr bïh v bïrovèho ÌzenÌ, soulad uzav enè smlouvy s podmìnkami v bïrovèho ÌzenÌ, porovn nì skuteënè realizace s nabìdkou, sledov nì odchylek ï sledovat zv öenì ceny ñ d vody apod. ñ kdo schv lil a projednal (vëetnï termìn ) ï fakturace u staveb (termìny ñ zda nenì p edfakturov no, ot zka zajiötïnì apod.) 10. Dotace z rozpoëtu st tu, kraj a dotace ze st tnìch fond ï dotaënì smlouvy, plnïnì podmìnek dotaënìch smluv ï vypo d nì dotacì ñ d leûitè nap Ìklad i u soci lnìch d vek (kolik je nutno vracet) ï nutno vïnovat pozornost v znamn m prodej m majetku ñ zda nebyly po Ìzeny z dotaënìch prost edk a zda prodejem nedoölo k poruöenì podmìnek poskytnutì dotace (byty, kanalizace apod.) ï v p ÌpadÏ inventarizacì na vybran ch p Ìkladech provï it, zda skuteënï dostavïno ï v r mci rozpoëtovè skladby a ËetnictvÌ ovï it, zda je rozliöeno, kdo dotaci poskytl (st t, kraj, st tnì fond) 7

8 11. PoskytovanÈ prost edky v r mci ve ejnè finanënì podpory ï kontrola vazby na schv len rozpoëet ï postup schvalov nì ï v p ÌpadÏ v znamnïjöìch poloûek provï enì p Ìsluön ch smluv ñ sledovat, zda smlouvy umoû- ÚujÌ realizaci kontrolnìch prvk ï zkontrolovat, zda je kontrolov no uûitì prost edk 12. Nakl d nì s majetkem, jeho evidence, dodrûenì procesnìch kon dle z kona o obcìch NedokonËenÈ investice, evidence, ocenïnì, za azov nì ï kontrola v znamn ch smluv ï kontrola pozastaven ch akcì (p edevöìm stavebnìch) ï v p ÌpadÏ n jm kontrola, zda technickè zhodnocenì nenì eöeno kompenzaënï (tj. nenì hrazen n jem, ale plnïnì se prov dì technick m zhodnocenìm) ï co se zahrnuje do po izovacì ceny (Ëasto se souvisejìcì v daje d vajì do provozu) ï p i azov nì poloûek na jednotlivè investiënì akce (p edevöìm u z kladnì technickè vybavenosti apod.) ï Ë steënè vy azov nì majetku (p edevöìm staveb) v souvislosti s prov dïn m technick m zhodnocenìm (vïtöinou neprov dïno) ï okamûik za azenì (Ëasto se zpoûdïnìm na z kladï informace z majetkopr vnìho odboru) ï kontrola po izov nì majetku na z kladï bez platn ch p evod od st tu (vëetnï kontroly ceny pro ËetnÌ Ëely) ZachycenÌ dlouhodobèho majetku, vy azov nì majetku ï celkov zp sob evidence, vazba na list vlastnictvì ï ocenïnì (dodrûov nì z sad pro oceúov nì) ï vy azov nì majetku (hlavnï v p ÌpadÏ prodej nemovitostì ñ zda dodrûena vazba na katastr nemovitostì a vazba v ËetnictvÌ ñ v nïkter ch p Ìpadech je nap Ìklad zachycov na pohled vka z prodeje majetku v jinèm obdobì neû dojde k zachycenì bytku majetku) ï pozor na p Ìpadn vy azov nì nehmotnèho majetku (p edevöìm r zn ch studiì ñ tj. v kterèm okamûiku se vy azuje) V znamnè n jemnì smlouvy ï kontrola neobvyklè v öe n jemnèho (sp ÌznÏnÈ organizace, VAK Ö.) ï vazba na rozhodnutì org n obce ï ot zka technick ch zhodnocenì prov dïn ch n jemcem OstatnÌ smluvnì vztahy souvisejìcì s dlouhodob m majetkem ï smlouvy o v p jëce ï z stavy majetku ï bez platnè p evody majetku ñ p edevöìm na p ÌspÏvkovÈ organizace Kontrola zp sobu vyuûitì majetku ï zp sob sledov nì vyuûitì majetku obcì tj. provï enì, zda obec sleduje, jak m zp sobem je majetek vyuûìv n (nap Ìklad, zda se nevyskytujì p Ìpady, ûe urëit majetek je vyuûìv n bez dnèho smluvnìho vztahu ñ to se t k nap Ìklad pozemk ) 13. V znamnè smlouvy a hospod skè operace Smlouvy o sdruûenì bez pr vnì subjektivity ï kvalita a plnost smluv, p Ìpadn vazba na dotace a dotaënì smlouvy ï zp sob vedenì ËetnictvÌ ñ vazba na smlouvy ï zp sob rozdïlov nì n klad a v nos po dobu trv nì sdruûenì (Ëasto z st v pouze u jedinèho subjektu) ï zp sob n slednèho majetkovèho vypo d nì Prodej CP a podìl ï ocenïnì CP ï okamûik zachycenì pohled vky a od Ëtov nì CP PortfoliovÈ investov nì ï zachycenì na spr vn ch Ëtech ï oceúov nì v po izovacì cenï (vïtöinou p etrv v cena po ÌzenÌ) ï u cizomïnov ch CP p epoëet z hlediska kursu k ï jsou rozdìlnè postupy v rozliöov nì AUV ñ tj. provï it uplatúovanou metodiku ï z hlediska daúovèho provï it, zda jsou oddïlenï sledov ny CP s r znou metodikou zdanïnì 8

9 13.4. vïry a p jëky ï vûdy u smlouvy provï ovat ruëenì, splatnost apod. ñ ve vazbï na rozpoëet a rozpoëtov v hled ï u poskytnut ch p jëek zhodnocenì, zda je finanënì operacì Ëi rozpoëtovou operacì ï roky z investiënìch vïr Leasing ï zp sob Ëtov nì (nïkde se objevujì spl tky na Ëtu 042) 14. BytovÈ hospod stvì ï evidence n jemnèho ñ jak se p edepisuje, vazba do ËetnictvÌ ï evidence prodej byt (provï it na vybran ch p Ìpadech) ñ jednotlivè okamûiky v ûìcì se k ËetnictvÌ ï finanënì vazby v p ÌpadÏ, ûe bytovè hospod stvì zajiöùuje p ÌspÏvkov organizace Ëi obchodnì spoleënost (zda povï en subjekt p ev dì vybranè n jemnè obci v termìnech podle smlouvy, jak jsou financov ny opravy Ëi technickè zhodnocenì apod.) ï problematika penalizace 15. OdmÏÚov nì ï r mcov kontrola dodrûov nì mzdov ch a platov ch p edpis ï provï enì odmïúov nì Ëlen zastupitelstva 16. MÌstnÌ poplatky MÌstnÌ vyhl öky Organizace p edepisov nì a inkasa mìstnìch poplatk ï d leûitè nap Ìklad to, jak rychle doch zì k p edpisu u Ñjednor zov ch poplatk ì (z bory ve ejnèho prostranstvì) ï zachycenì v ËetnictvÌ (vazba na evidenci poplatk, v kterèm Ëase) ï jak je zajiötïno, aby nedoölo ke zpronevï e inkasovan ch hotovostì 17. Spr va pohled vek a z vazk ï systèm evidence pohled vek a z vazk, sledov nì hrad ï provï enì v znamn ch p Ìpad (soudnì vym h nì, aplikace n stroj uveden ch v z konï o spr vï danì a poplatk u daúov ch pohled vek) 18. Inventarizace majetku (fyzickè) ï z sadnì problèmy: - majetek nespr vnï p eveden do nïkterè z p ÌspÏvkov ch organizacì - objevujì se ÑskupinovÈì poloûky (typ Ñkomunikace ve MÏstÏì), identifikace jednotliv ch p edmït je naprosto nedostaëujìcì - velk Ë st majetku nenì v bec zachycena - neprov dì se ÑË steënèì vy azenì majetku - spr vnè zachycenì technickèho zhodnocenì 19. DokladovÈ inventury ï pozornost vïnovat p edevöìm n sledujìcìm problèm m: - stav z vazk a pohled vek vëetnï z vazk a pohled vek evidovan ch na podrozvahov ch Ëtech - vyk z nì nespot ebovan ch dotacì - z vazky v Ëi zamïstnanc m, pohled vky za zamïstnanci - danï (p edevöìm daú z p Ìjm, daú z p evodu nemovitostì) - z lohy (poskytnutè, p ijatè) - finanënì prost edky na bankovnìch Ëtech - pozemky 20. DaÚovÈ povinnosti mïsta DaÚ z p Ìjm ï stanovenì danï ñ p edevöìm co se zahrnuje do p Ìjm a v daj ï zachycenì v ËetnictvÌ (z vazek na konci roku?) 9

10 20.2. DaÚ z p idanè hodnoty ï pokud jde o pl tce DPH sledovat systèm pro v poëet koeficientu ï neuplatnïnè n roky na vr cenì DPH ï p evody mezi 23 a OstatnÌ danï ï daú z p evodu nemovitostì (co vöechno se danì) ï pozor na vr cenè danï z minul ch let 21. P ezkoum nì roënìch ËetnÌch v kaz a p Ìlohy ï p edevöìm zda jsou v p Ìloze uvedeny daje t kajìcì se ËetnÌch metod, p edevöìm ocenïnì majetku, z stavy, koment k z vazk m a pohled vk m, kterè nejsou zachyceny na rozvahov ch Ëtech apod. (vïtöina p Ìloh k ËetnÌ z vïrce konëì vyplnïnìm Ë sti 2) 22. Hospoda enì a finanënì situace V voj od poë tku roku ï pozornost vïnovat vzr stajìcìm bytk m penïz a krytì v daj jednor zov mi p Ìjmy (nap. p Ìjmy z prodeje majetku) ï pozornost vïnovat akcìm, kterè v dalöìch letech vyûadujì zv öenè v daje ñ signalizace finanënìch problèm ï upozornit na nahodilè p Ìjmy (nap. vr cen daú z p evodu nemovitostì) V hled na n sledujìcì rok ï posouzenì re lnosti budoucìch p Ìjm a v daj, v voj hospod skè a finanënì situace v budoucnu ï posouzenì schopnosti hradit budoucì z vazky 23. OstatnÌ ï vïnovat pozornost klasifikaci hlavnì a hospod skè Ëinnosti (pozor nap Ìklad na les, drobnè sluûby pro okolnì obce, svoz odpadu pro podnikatele v katastru obce apod.) ï tvorba a Ëerp nì fond ï zruöenì p ÌspÏvkovÈ organizace a p evedenì majetku a z vazk p ÌspÏvkovÈ organizace do majetku obce ï zmïny pr vnìch forem z Ìzen ch a zaloûen ch organizacì ï rozdïlenì, slouëenì, splynutì z Ìzen ch a zaloûen ch organizacì 10

11 Prohl öenì Auditorovi: Datum: Toto prohl öenì je poskytov no v souvislosti s VaöÌm p ezkoum nìm hospoda enì za rok Ö.. za Ëelem vyd nì zpr vy o v sledcìch p ezkoum nì hospoda enì. Vyd v me, podle naöeho nejlepöìho vïdomì a svïdomì, toto prohl öenì: 1. Uzn v me svou odpovïdnost za ËetnÌ z vïrku v souladu se z konem Ë. 563/1991 Sb., o ËetnictvÌ, vëetnï vöech zve ejúovan ch informacì, kterè jsou pr vnìmi p edpisy poûadov ny. 2. Uzn v me svou odpovïdnost za zpracov nì z vïreënèho Ëtu v souladu se z konem Ë. 250/2000 Sb., o rozpoëtov ch pravidlech zemnìch rozpoët, a navazujìcìmi p edpisy. 3. Nedoölo k nespr vnostem vznikl m z viny zastupitelstva nebo zamïstnanc, kterè by mohly mìt v znamn vliv na ËetnÌ z vïrku. 4. Poskytli jsme V m p Ìstup ke vöem ËetnÌm a dalöìm pìsemnostem a ke vöem z pis m z jedn nì zastupitelstva. 5. Obec/mÏsto/kraj/DSO vyhovïla vöem smlouv m, kterè by, pokud by nebyly splnïny, mohly mìt v znamn vliv na ËetnÌ z vïrku. Nedoölo k û dn m jedn nìm mezi obcì/mïstem/krajem/dso a st tnìmi org ny, t kajìcìm se v jimek z platn ch p edpis a jejich poruöenì. 6. Nem me û dnè z mïry, kterè by mohly v znamnï ovlivnit hodnotu a klasifikaci aktiv a pasiv, kterè jsou zobrazeny v ËetnÌ z vïrce. 7. Zjistili a p edloûili jsme veökerè informace o pohled vk ch po lh tï splatnosti, neexistujì û dnè nedobytnè pohled vky, kterè by mohly mìt v znamn vliv na ËetnÌ z vïrku. 8. Obec/mÏsto/kraj/DSO vlastnì vöechna vyk zan aktiva a neexistujì û dn z stavnì pr va na aktiva, neuveden v p Ìloze. 9. Zaznamenali a vyk zali jsme vöechny z vazky, jak skuteënè, tak potencion lnì, a v p Ìloze uvedli z ruky, kterè jsme poskytli t etìm stran m. 10. Nevyskytly se jinè ud losti po datu ËetnÌ z vïrky, kterè by vyûadovaly jejì pravu nebo doplnïnì, neû ud losti uvedenè v p Ìloze. 11. Z vazky vypl vajìcì ze soudnìch spor jsou dnï vyk z ny v ËetnÌ z vïrce. P edpokl danè z - vazky v souvislosti s pr vnìmi spory jsou uvedeny v p Ìloze. 12. Obec/mÏsto/kraj/DSO nez Ìdilo û dnè jinè p ÌspÏvkovÈ organizace ani nem podìl na z kladnìm kapit lu û dnè jinè spoleënosti kromï tïch, kterè jsou uvedeny v ËetnictvÌ, v ËetnÌ z vïrce a v z vïreënèm Ëtu. ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ. ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.. starosta/hejtman/prim tor vedoucì finaënìho odboru 11

12 Zpr va o v sledcìch p ezkoum nì hospoda enì definice subjektu za rok Ö. Provedli jsme p ezkoum nì hospoda enì ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ za rok Ö.. na z kladï daj o roënìm hospoda enì obce/mïsta/kraje/dso. Za hospoda enì, kterè bylo p edmïtem p ezkoum nì, a za jeho zobrazenì v ËetnÌch a finanënìch v kazech je odpovïdn statut rnì org n obce/mïsta/kraje/dso. lohou auditora je vydat na z kladï provedenèho p ezkoum nì z vïr o v sledcìch p ezkoum nì hospoda enì. P ezkoum nì hospoda enì jsme provedli v souladu s vyhl ökou Ë. 41/2002 Sb., o p ezkoum nì hospoda- enì zemnìch samospr vn ch celk a dobrovoln ch svazk obcì a auditorsk mi smïrnicemi Komory auditor»eskè republiky. Rozsah pracì poûadovan ch pro p ezkoum nì hospoda enì nesplúuje poûadavky pro vyd nì auditorskèho v roku, a proto tato zpr va nenì zpr vou o provedenì finanënìho auditu ËetnÌ z vïrky. P ezkoum nì hospoda enì bylo napl nov no a provedeno v bïrov m zp sobem s ohledem na v znamnost jednotliv ch skuteënostì tak, aby auditor zìskal p imï enou jistotu pro svè vyj d enì. P ezkoum nì hospoda enì zahrnovalo ovï enì daj o plnïnì p Ìjm a v daj rozpoëtu a o ostatnìch penïûnìch operacìch vëetnï daj o tvorbï a pouûitì penïûnìch fond, daj o n kladech a v nosech podnikatelskè Ëinnosti, daj o penïûnìch operacìch t kajìcìch se cizìch a sdruûen ch prost edk a daj o nakl d nì s majetkem ve vlastnictvì obce/mïsta/kraje/dso. P ezkoum nì hospoda enì rovnïû zahrnovalo ovï enì dodrûov nì povinnostì uloûen ch platn mi z kony a dalöìmi pr vnìmi p edpisy upravujìcìmi finanënì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk /DSO, dodrûov nì podmìnek pro zad v nì ve ejn ch zak zek, souladu vedenì ËetnictvÌ se z konem Ë. 563/1991 Sb., o ËetnictvÌ, a pr vnìmi p edpisy vydan mi k jeho provedenì, a souladu hospoda enì s finanënìmi prost edky ve srovn nì s rozpoëtem. Na z kladï provedenèho p ezkoum nì jsme dospïli k n zoru, ûe hospoda enì podle rozpoëtu, hospoda enì s ostatnìmi finanënìmi prost edky a nakl d nì s majetkem bylo v roce Ö. ve vöech v znamn ch ohledech v souladu s p edpisy upravujìcìmi finanënì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk /DSO a zobrazenì tïchto skuteënostì v ËetnÌch a finanënìch v kazech je ve vöech v znamn ch ohledech v souladu se z konem o ËetnictvÌ a p edpisy vydan mi k jeho provedenì. S finaënìmi prost edky bylo hospoda eno v souladu s rozpoëtem. P i p ezkoum nì hospoda enì nebyly zjiötïny nedostatky. Vzhledem k tomu, ûe jsme nebyli auditory p ÌspÏvkov ch organizacì z Ìzen ch obcì/mïstem/krajem ani obchodnìch spoleënostì, na jejichû z kladnìm kapit lu m obec/mïsto/kraj Ëast, nebylo p edmïtem naöeho p ezkoum nì hospoda enì tïchto subjekt. Vyhotoveno dne : ÖÖÖÖÖÖÖÖ auditor/auditorsk spoleënost ËÌslo osvïdëenì Datum p ed nì zpr vy: JmÈno a podpis p Ìjemce zpr vy: P Ìlohy: Rozvaha ( Ë O PO 3-02) obce/mïsta/kraje/dso k 31.12Ö.. P Ìloha ( Ë O PO 5-02) obce/mïsta/kraje/dso za obdobì k 31.12Ö.. vëetnï dodatku V kaz pro hodnocenì plnïnì rozpoëtu SC a DSO obce/mïsta/kraje/dso (Fin 2-12 M) k Ö 12

13 Zpr va o v sledcìch p ezkoum nì hospoda enì N zev obce/mïsta/kraje/dso:... I»O SÌdlo P ezkoum nì provedl:... P ezkoum vanè obdobì: vod P ezkoum nì hospoda enì obce/mïsta/kraje/dso bylo provedeno na z kladï smlouvy uzav enè mezi... subjekt...a Ö... auditor/auditorsk spoleënost dne ÖÖÖÖÖ 2. P edmït p ezkoum nì P edmïtem p ezkoum nì byly : - daje o plnïnì p Ìjm a v daj rozpoëtu a o ostatnìch penïûnìch operacìch vëetnï daj o tvorbï a pouûitì penïûnìch fond, - daje o n kladech a v nosech podnikatelskè Ëinnosti, - daje o penïûnìch operacìch t kajìcìch se cizìch prost edk, - daje o penïûnìch operacìch t kajìcìch se sdruûen ch prost edk. P edmïtem p ezkoum nì bylo rovnïû nakl d nì s majetkem ve vlastnictvì zemnìho samospr vnèho celku vëetnï majetku vloûenèho do dobrovolnèho svazku obcì. OvÏ ov no bylo: - dodrûov nì povinnostì uloûen ch z konem a dalöìmi pr vnìmi p edpisy upravujìcìmi finanënì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk a dobrovoln ch svazk obcì, - soulad vedenì ËetnictvÌ zemnìho samospr vnèho celku/dobrovolnèho svazku obcì se z konem o ËetnictvÌ a pr vnìmi p edpisy vydan mi k jeho provedenì, - soulad hospoda enì s finanënìmi prost edky ve srovn nì s rozpoëtem. 3. VymezenÌ odpovïdnosti Za hospoda enì, kterè bylo p edmïtem p ezkoum nì, a za jeho zobrazenì v ËetnÌch a finanënìch v kazech je odpovïdn statut rnì org n obce/mïsta/kraje/dso. lohou auditora je vydat na z kladï provedenèho p ezkoum nì z vïr o v sledcìch p ezkoum nì hospoda enì. 4. PodmÌnky p ezkoum nì P i p ezkoum nì byly vyuûity informace a doklady o hospoda enì obce/mïsta/kraje/dso. P ezkoum nì hospoda enì bylo napl nov no a provedeno v bïrov m zp sobem s ohledem na v znamnost jednotliv ch skuteënostì tak, aby auditor zìskal p imï enou jistotu pro svè vyj d enì. Rozsah pracì poûadovan ch pro p ezkoum nì hospoda enì nesplúuje poûadavky pro vyd nì auditorskèho v roku, a proto tato zpr va nenì zpr vou o provedenì finanënìho auditu ËetnÌ z vïrky. 5. Z vïr p ezkoum nì 13

14 5.1. RozpoËtovÈ hospoda enì Proces sestavenì, projedn nì a schv lenì rozpoëtu a rozpoëtov ch zmïn probïhl v souladu s ustanovenìmi z kona Ë. 250/2000 Sb., o rozpoëtov ch pravidlech zemnìch rozpoët. P i kontrole nebylo zjiötïno poruöenì rozpoëtovè k znï. tj. neopr vnïnè pouûitì nebo zadrûenì penïûnìch prost edk pat ÌcÌch Ëi svï en ch obci/mïstu/kraji/dso. RovnÏû tak nebylo zjiötïno neplnïnì povinnostì nebo podmìnek stanoven ch v öe citovan m z konem pro hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk. P i kontrole rozpoëtovèho hospoda enì byly zjiötïny n sledujìcì nedostatky: - nebyl zpracov n rozpoëtov v hled - chyby v procesu sestavenì, projedn nì a schv lenì rozpoëtu - chyby v procesu schvalov nì rozpoëtov ch zmïn - poruöenì rozpoëtovè k znï UvÈst konkrètnì zjiötïnè nedostatky Formulovat navrhovan opat enì Zhodnotit Ëinnost vnit nìho kontrolnìho systèmu a plnïnì funkce finanënìho v boru Hospoda enì s majetkem obce Majetek obce/mïsta/kraje/dso je vyuûìv n ËelnÏ a hospod rnï v souladu s jejìmi /jeho z jmy. Evidence majetku je dnï vedena. Majetek obce je chr nïn p ed zniëenìm, poökozenìm, odcizenìm nebo zneuûitìm. Obec/mÏsto/kraj/DSO trvale sleduje, zda dluûnìci vëas a dnï plnì svè z vazky a zabezpeëuje, aby nedoölo k promlëenì nebo z niku z nich vypl vajìcìch pr v. Hospoda enì s majetkem svï en m do spr vy p ÌspÏvkov m organizacìm nebylo kontrolov no. P i kontrole hospoda enì s majetkem obce byly zjiötïny n sledujìcì nedostatky: UvÈst konkrètnì zjiötïnè nedostatky Formulovat navrhovan opat enì 5.3. VedenÌ ËetnictvÌ ËetnictvÌ je plnè, pr kaznè a spr vnè a je vedeno v souladu se z konem Ë. 563/1991 Sb., o ËetnictvÌ a navazujìcìmi p edpisy. Pro vedenì ËetnictvÌ jsou zpracov ny n leûitè internì p edpisy. JednotlivÈ ËetnÌ operace jsou doloûeny ËetnÌmi doklady, kterè obsahujì p edepsanè n leûitosti. Byla provedena kontrola ËetnÌ z vïrky k 31.12Ö.. a nebyly zjiötïny nedostatky. Stavy rozvahov ch Ët jsou doloûeny inventurami. P i kontrole vedenì ËetnictvÌ byly zjiötïny n sledujìcì nedostatky: UvÈst konkrètnì zjiötïnè nedostatky Formulovat navrhovan opat enì 5.4. Dodrûov nì pravomocì a povinnostì org n obce/mïsta/kraje/dso P i kontrole dodrûov nì pravomocì a povinnostì org n obce/mïsta/kraje/dso nebyly zjiötïny û dnè nedostatky. Z kon o zad v nì ve ejn ch zak zek byl dodrûen. P i kontrole dodrûov nì pravomocì a povinnostì org n obce/mïsta/kraje/dso byly zjiötïny n sledujìcì nedostatky: UvÈst konkrètnì zjiötïnè nedostatky Formulovat navrhovan opat enì 14

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m Budou mezin rodnì ËetnÌ standardy povinnè i pro malè a st ednì firmy? V poslednì dobï se st le vìce pozornosti vïnuje systèmu ËetnictvÌ mal ch a st ednìch podnik (d le jen SME) 1). Z jem svïtovè odbornè

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost V 1. pololetì jsme se nevïnovali jen hospoda enì roku 2001, ale takè ukonëenì hospoda enì roku 2000. Dne 13. b ezna byl vedenì spoleënosti p ed n audit

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ JOSEF HOR K Fakulta chemickè technologie, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166 28 Praha 6 e-mail: josef.horak@vscht.cz Doölo

Více

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI.

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. REUNION 2007 5 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. POUŤ NA SKALACE 21. 7. 2007 Slovo na cestu Dnes si p edstavìme dalöìho dovèho patrona, kter m byl velk cìrkevnì reform tor 12.

Více

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII BOHUMIL KRATOCHVÕL a, MICHAL HUä K a a ALEXANDR JEGOROV b a stav chemie pevn ch l tek, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166

Více

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 1. ModrÈ rezidentnì parkovacì zûny i z verze publikace 20081203 pg. 2 / 49 1. rezidentnì zûny ANO? 2. rezidentnì zûny NE? 3. rezidentnì zûny ping!!! zadejte intenzitu

Více

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU RefWorks Pot ebujete pomoci? Online Tutorial Příručka uživatele Online pr vodce objasúuje vöechny funkce RefWorks formou kr tk ch prezentacì. Volbu Tutorial naleznete v rolovacìm menu Help. PŘIHLÁŠENÍ

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

V Y ä E H R A D J A N S O K O L Jan Sokol Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů VYäEHRAD äestè, p epracovanè vyd nì Jan Sokol, 2010 ISBN 978-80-7429-056-5 OBSAH vodem............................

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 40

Monoblokov ho k pro topn olej M 40 TLAKOV HOÿ K TOPÝ OLEJ EXTRA LEHKÝ Monoblokov ho k pro topn olej M 40 v rozmezì od 185 do 1050 kw SZ BRO odpovìd p edpis m n sledujìcìch evropsk ch smïrnic: - 73/23/EWG ÌzkonapÏùov smïrnice - 89/336/EWG

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb

Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb uzavřené v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK ), ustanovením 1751 a násl. zákona č. 89/2012

Více

STAV A VÝVOJ SLOZEK ZIVOTNÍHO PROSTØEDÍ

STAV A VÝVOJ SLOZEK ZIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STAV A VÝVOJ SLOZEK ZIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STATE AND DEVELOPMENT OF THE ENVIRONMENTAL COMPARTMENTS OVZDUŠÍ ATMOSPHERE VODA WATER KRAJINA LANDSCAPE ODPADY WASTE HLUK NOISE VybranÈ informaënì zdroje (publikace,

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

OBSAH 1 } w!"#$%&'()+,-./012345

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-124 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Udržitelné hospodaření v lesích

Udržitelné hospodaření v lesích Studijní materiály pro účastníky seminářů Udržitelné hospodaření v lesích Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Třída Tomáše bati 5146 760 01 Zlín 14:59 Udržitelné hospoda ení v lesích Trvale udržitelné

Více