P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk"

Transkript

1 P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1

2 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor v m p edkl d me k p ipomìnkovèmu ÌzenÌ metodickou pom cku pro prov dïnì p ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk. Pom cka byla zpracov na Ëleny v boru pro ve ejn sektor. Vych zì p edevöìm z praktick ch zkuöenostì p i prov dïnì p ezkoum nì, neboù z konn prava tèto Ëinnosti a vyhl öka k jejìmu prov dïnì je velice struën. Zpracov nì pom cky je reakcì na dotazy auditor, vztahujìcì se k tèto problematice i na stìûnosti, kterè byly na prov dïnì p ezkoum nì auditory doruëeny KA»R. P edkl danè dokumenty obsahujì doporuëenì, a to zd razúuji, jak p i p ezkoum nì postupovat, jakè podklady vyûadovat a jakè dokumenty zpracov vat. Pr ce auditora je ËinnostÌ samostatnou, vysoce kvalifikovanou, a je vûdy na auditorovi, jak urëitè konkrètnì situace bude eöit. V bor v tomto dokumentu nabìzì moûn eöenì. Pom cka obsahuje: ï n vrh smlouvy o p ezkoum nì hospoda enì s variantami podrobnèho popisu podklad nutn ch pro prov dïnì p ezkoum nì, ËasovÈho harmonogramu prov dïnì p ezkoum nì a popisu obsahu zpr vy (doporuëenì ve smlouvï podrobnïji upravit obsah a formu v slednè zpr vy vych zì z praktick ch zkuöenostì, kdy p edstavy auditora a zadavatele se liöì a mohou vy stit i v konflikt), ï n vrh osnovy prov dïnì p ezkoum nì. Tento dokument byl rozs hle diskutov n zejmèna z hlediska rozsahu prov dïn ch pracì. Otev enou z st v ot zka do jakè hloubky je nutnè se p i p ezkoum nì vïnovat i hospoda enì p ÌspÏvkov ch organizacì z Ìzen ch uzemnìm samospr vn m celkem. V bor se v slednï p iklonil k n zoru, ûe hospoda enì p ÌspÏvkov ch organizacì nenì p edmïtem p ezkoum nì (i v duchu novï p ipravovanèho z kona o p ezkoum nì), ale v konkrètnì situaci,kdy majetek svï en p ÌspÏvkovÈ organizaci je v znamn a jsou pochybnosti o tom, ûe z izovatel dostateënï ËinnÏ prov dì kontrolu hospoda enì p ÌspÏvkovÈ organizace, je jistï t eba p i prov dïnì p ezkoum nì k tèto skuteënosti p ihlèdnout, ï n vrh prohl öenì k p ezkoum nì jako d kaznìho prost edku, ï n vrh zpr vy o v sledcìch p ezkoum nì, kter je zpracov na ve dvou variant ch a dle n zoru v boru je moûnè pouûìt obï. Vyz v me vöechny auditory, aby se sv mi p ipomìnkami k p edloûen m materi l m do zpracov nì pom cky zapojili a tak p ispïli k zajiötïnì jejì co nejvyööì kvality. P ipomìnky zaölete nejpozdïji do 31. Ìjna 2003 na adresu KA»R, Opletalova 55, Praha 1, za v bor pro ve ejn sektor Ing. ZdeÚka Dr palov 2

3 Smlouva uzav en podle ß 269 odst. 2 z kona 513/1991 Sb., ObchodnÌ z konìk mezi JmÈno SC... Zastoupen... DalöÌ osoby opr vnïnè jednat d le jen odbïratel a Auditor/auditorsk spoleënost Zastoupen... DalöÌ osoby opr vnïnè jednat d le jen dodavatel 1. P edmït smlouvy P edmïtem smlouvy je p ezkoum nì hospoda enì... odbïratele... za rok Ö. ve smyslu ustanovenì ß 17 odst.(4) z kona Ë. 250/2000 Sb., o rozpoëtov ch pravidlech zemnìch rozpoët a vyhl öky 41/2002 Sb., o p ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk a dobrovoln ch svazk obcì. P ezkoum v ny budou: - daje o plnïnì p Ìjm a v daj rozpoëtu a o ostatnìch penïûnìch operacìch vëetnï daj o tvorbï a pouûitì penïûnìch fond, - daje o n kladech a v nosech podnikatelskè Ëinnosti, - daje o penïûnìch operacìch t kajìcìch se cizìch prost edk, - daje o penïûnìch operacìch t kajìcìch se sdruûen ch prost edk. P edmïtem p ezkoum nì je rovnïû nakl d nì s majetkem ve vlastnictvì zemnìho samospr vnèho celku vëetnï majetku vloûenèho do dobrovolnèho svazku obcì. OvÏ ov no bude: - dodrûov nì povinnostì uloûen ch z konem a dalöìmi pr vnìmi p edpisy upravujìcìmi finanënì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk a dobrovoln ch svazk obcì, - soulad vedenì ËetnictvÌ zemnìho samospr vnèho celku/dobrovolnèho svazku obcì se z - konem o ËetnictvÌ a pr vnìmi p edpisy vydan mi k jeho provedenì, - soulad hospoda enì s finanënìmi prost edky ve srovn nì s rozpoëtem. P edmïtem p ezkoum nì nenì hospoda enì p ÌspÏvkov ch organizacì a zemnìm celkem z Ìzen ch pr vnick ch osob. 2. Zp sob provedenì p ezkoum nì P ezkoum nì hospoda enì probïhne na z kladï p edloûen ch doklad v bïrov m zp sobem a s ohledem na v znamnost jednotliv ch skuteënostì. PodmÌnkou je zpracov nì vöech povinn ch v kaz. Vyd nì zpr vy o v sledcìch p ezkoum nì nezbavuje p ÌsluönÈ org ny odbïratele odpovïdnosti za d sledky kontrol, proveden ch kompetentnìmi kontrolnìmi org ny. Seznam dokumentace nutnè k p edloûenì je uveden v p Ìloze ËÌslo 1 a je nedìlnou souë stì tèto smlouvy. 3. TermÌn provedenì P ezkoum nì hospoda enì probïhne dle harmonogramu uvedenèho v p Ìloze ËÌslo 2, kter je nedìlnou souë stì tèto smlouvy. 3

4 P ezkoum nì hospoda enì probïhne v termìnu od ÖÖÖ. do ÖÖÖÖ. Z vereën zpr va bude p ed na opr vnïnèmu z stupci odbïratele ÖÖÖÖÖÖ.. (za p edpokladu p ed nì vöech poûadovan ch podklad ). 4. Cena Cena je stanovena jako smluvnì na Ë stku ÖÖ KË varianta bez danï z p idanè hodnoty. Tato cena p edpokl d rozsah pracì cca ÖÖÖ. hodin. V p ÌpadÏ, ûe rozsah pracì bude v znamn m zp sobem p ekroëen (vìce neû Ö % n r st), bude cena po dohodï smluvnìch stran upravena. Cena bude fakturov na po p ed nì pìsemnè zpr vy opr vnïnèmu z stupci odbïratele. 5. Z vazky smluvnìch stran OdbÏratel se zavazuje: - poskytnout dodavateli veökerè poûadovanè doklady a jinè pìsemnosti, informace a vysvïtlenì pot ebn k dnèmu provedenì p ezkoum nì hospoda enì, - p ed vat poûadovanè podklady v termìnech tak, aby mohl b t dodrûen termìn p ed nì z vïreënè zpr vy, - zpr vu o v sledcìch p ezkoum nì hospoda enì zve ejúovat vûdy s n sledujìcìmi v kazy: ó rozvahou SC ó v kazem pro hodnocenì plnïnì rozpoëtu SC a DSO ó p Ìlohou SC/DSO - poskytnout dodavateli bezplatnï pot ebnè prostory s moûnostì zapojenì poëìtaëe do elektrickè sìtï, - uhradit do ÖÖÖÖÖÖ. z lohu ve v öi ÖÖÖÖ.. KË - uhradit p edanou fakturu nejpozdïji do 10 dn po jejìm p ed nì, v p ÌpadÏ opoûdïn ch plateb uhradit pen le ve v öi Ö.. % za kaûd den prodlenì. Dodavatel se zavazuje: - prov dït sjednanè pr ce odbornï, kvalitnï, p esnï a v dohodnut ch termìnech (za p edpokladu vëasnèho p ed nì poûadovan ch podklad ), - Ìdit se p i prov dïnì sjednanè Ëinnosti platn mi obecnï z vazn mi p edpisy a v p ÌpadÏ nutnosti i pokyny klienta (nap. v ot zk ch bezpeënosti pr ce), - poskytovat odbïrateli na vyû d nì pr bïûnè informace o postupu zajiöùovan ch pracì, - zpracovat varianta: v souladu s p Ìlohou ËÌslo 3, kter je nedìlnou souë stì tèto smlouvy, zpr - vu o v sledcìch p ezkoum nì a p edat ji odbïrateli nejpozdïji ÖÖÖ.. /varianta v termìnu dle harmonogramu uvedenèm v p Ìloze ËÌslo 1, - zachovat mlëenlivost o vöech skuteënostech, o kter ch se dozvïdïl v souvislosti s poskytov nìm sluûeb dle tèto smlouvy. MlËenlivost se vztahuje i na vöechny zamïstnance dodavatele. 6. Z vïreën ustanovenì Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obïma smluvnìmi stranami. V p ÌpadÏ neplnïnì z vazk podle Ël nku 5 jednou ze smluvnìch stran, m ûe druh strana od smlouvy odstoupit. Smlouva je vyhotovena ve dvou v tiscìch, z nichû kaûd m povahu origin lu. VeökerÈ dodatky a zmïny tèto smlouvy mohou b t provedeny pouze pìsemnï se souhlasem obou stran. V ÖÖÖÖÖ dne ÖÖÖÖÖÖÖ OdbÏratel Dodavatel ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.. ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ 4

5 P Ìloha Ë. 1 Seznam poûadovanè dokumentace K dnèmu provedenì p ezkoum nì hospoda enì je t eba p edloûit zejmèna n sledujìcì dokumenty: - Z izovacì listina, registrace - Vnit nì kontrolnì systèm vëetnï odpovïdnostnìho du (internì smïrnice) - P edchozì zpr va o v sledcìch p ezkoum nì hospoda enì - Z znamy o ostatnìch kontrolnìch akcìch - RozpoËet na rok Ö. - pravy rozpoëtu v chronologickèm a vïcnèm t ÌdÏnÌ - FinanËnÌ v kaz o plnïnì rozpoëtu za rok Ö. - ËetnÌ rozvrh - Obratov p edvaha - ËetnÌ doklady ñ faktury p ijatè, faktury vydanè, pokladnì doklady, bankovnì v pisy, internì doklady, mzdovè listy - Inventarizace majetku - ËetnÌ v kazy, p Ìloha k ËetnÌ z vïrce - Inventarizace z statk rozvahov ch Ët - DaÚov p izn nì (DaÚ z p Ìjmu PO, DPH) - Z izovacì listiny z Ìzen ch organizacì - Dokumenty o hospoda enì z Ìzen ch organizacì - Z pisy z jedn nì zastupitelstva - Dokumentace k Ëelov m dotacìm - Dokumentace k ve ejn m zak zk m - Dokumentace k pouûìvanèmu SW P Ìloha Ë. 2 Harmonogram pracì P ezkoum nì hospoda enì SC probïhne v n sledujìcìch termìnech: Pr bïûn kontrola: 1. termìn program 2. termìn program 3. termìn program 4. termìn program P ezkoum nì ËetnÌ z vïrky P ezkoum nì rozpoëtovèho hospoda enì P ed nì zpr vy Projedn nì zpr vy s odpovïdn m z stupcem P ed nì definitivnìho znïnì zpr vy TermÌn ÖÖÖÖÖÖÖÖ. ÖÖÖÖÖÖÖÖ. ÖÖÖÖÖÖÖÖ. ÖÖÖÖÖÖÖÖ. ÖÖÖÖÖÖÖÖ. 5

6 Osnova pro prov dïnì p ezkoum nì hospoda enì SC ñ zejmèna obcì 1. Jedn nì zastupitelstva a rady ï v bïr z sadnìch informacì z jedn nì zastupitelstva a Rady (projedn v nì z vïreënèho Ëtu, rozpoëet, prodeje a smïna majetku, poskytov nì dotacì, poskytov nì a p ijetì p jëek, rozhodnutì o odpisech pohled vek,...) 2. OrganizaËnÌ d, dïlba odpovïdnostì a pravomocì jednotliv ch vnit nìch tvar ï z izov nì organizaënìch sloûek a souvisejìcì dokumentace ï vymezenì odpovïdn ch osob (nap Ìklad Ñspr vci kapitolì) 3. Vnit nì kontrolnì systèm a vnit nì smïrnice ï vnit nì kontrolnì mechanismy dle z kona Ë. 320/2001 Sb., o finanënì kontrole ï odpovïdnostnì d ï vymezenì hlavnì a hospod skè Ëinnosti, kdo o tomto vymezenì rozhoduje ï vnit nì smïrnice pro vedenì ËetnictvÌ ï harmonogramy pracì (sestavov nì z vïrky, sestavov nì rozpoëtu) ï smïrnice pro hospoda enì s pohled vkami 4. VedenÌ ËetnictvÌ ï ËetnÌ doklady ï bilanënì kontinuita d raz p edevöìm na n sledujìcì oblasti (mïlo by se prakticky jednat o prvotnì sezn menì s dan mi oblastmi s cìlem identifikace potenci lnìch problèm ) - nedokonëenè investice (s ohledem na dèlku rozpracovanosti Ö) - r znè studie apod. zachycenè na Ëtech 01 - vyk z nì cenn ch papìr (p edevöìm CP k obchodov nì) - vyk z nì z vazk (dodavatelskè faktury) - vyk z nì mzdov ch a daúov ch z vazk (daú z p Ìjm, daú z p evodu nemovitostì) - vyk z nì pohled vek ( roveú p edepsan ch pohled vek, existence pohled vek) - vyk z nì p jëek ze st tnìch fond (St tnì fond rozvoje bydlenì) - sdruûenè prost edky (p edevöìm, zda se jedn skuteënï o sdruûenì bez pr vnì subjektivity, porovn nì na p Ìsluönou smlouvu) - sledov nì z sob (p edevöìm v p ÌpadÏ, ûe souë stì MÏsta jsou nap. ÑtechnickÈ sluûbyì) - vyk z nì vypo d nì dotacì v Ëi st tu a kraj m (nap. dotace na soc. v daje) - pouûìv nì neutr lnìch Ët (245) pro r znè p Ìpady, p Ìjm, kterè majì b t souë stì rozpoëtu 5. OvÏ ov nì doklad bïûnèho roku Nutno ovï it p edevöìm n sledujìcì skuteënosti: ï okamûik zachycenì ËetnÌho p Ìpadu (p edevöìm s ohledem na pohled vky a z vazky) ï zvolen postup Ëtov nì ï druhovè zaëlenïnì rozpoëtovè skladby ï funkënì zat ÌdÏnÌ rozpoëtovè skladby P i v znamn ch poloûk ch provï ovat zachycenì v ËetnictvÌ ve vazbï na rozpoëet Zv öenou pozornost vïnovat nap Ìklad n sledujìcìm problèm m: - okamûik zachycenì z vazku, z drûnè dod vek stavebnìch pracì - okamûik zachycenì pohled vky (nap. u poplatk a prodej na spl tky ñ byty) - zp sob Ëtov nì p i prodeji na spl tky, n kupech na spl tky, z loh ch, prodejìch s v hradou vlastnictvì apod. - ovï it, zda nedoch zì k hradï v daj za jinou organizaci (nap. TÏlov chovnè jednoty apod.) ñ v n vaznosti na rozpoëtovou skladbu 5.1. Ëtov nì v daj 5.2. Ëtov nì p Ìjm 5.3. Ëtov nì na z kladnìm bïûnèm Ëtu 5.4. Ëtov nì na Ëtech fond ï zp sob naplúov nì fond ve vztahu na rozpoëet ï Ëerp nì fond 6

7 5.5. Doklady o hospod skè Ëinnosti ï sledov nì a rozpoëìt nì spoleën ch n klad na hospod skou Ëinnost (zde lze oëek vat velice z vaûnè problèmy) ñ tj. nutno sledovat abnorm lnï vysokè zisky na doplúkovè Ëinnosti 5.6. PokladnÌ doklady 5.7. OstatnÌ vnit nì ËetnÌ doklady 6. RozpoËet 6.1. Schv lenì z vïreënèho Ëtu z minulèho roku vëetnï n vrhu na vypo d nì ï kdy bylo projedn no ï jak je rozdïlen hospod sk v sledek z hospod skè Ëinnosti ï rozdïlenì v sledk hospoda enì (p evod fond m, FRR) 6.2. SestavenÌ rozpoëtovèho v hledu ï zda je sestaven ï zda je v chodiskem p i sestavenì rozpoët 6.3. Sestavov nì rozpoëtu, rozpoëtovè pravy ï kdy sestaven, zda byly splnïny poûadavky, jak odpovïdnï sestaven (nap Ìklad do rozpoëtu nejsou zahrnuty v daje, ke kter m je obec jiû smluvnï zav z na) ï ovï it, zda je rozpoëet vyrovnan ñ resp. ovï it zp sob financov nì schodku ï zapojenì mimorozpoëtov ch zdroj ï pozornost vïnovat v znamn m odchylk m rozpoëtov ch prav (nutno sledovat, z Ëeho pravy vypl vajì ñ Ëasto je obec smluvnï zav z na d Ìve, neû dojde k p ÌsluönÈ rozpoëtovè pravï, p ÌpadnÏ v horöìch p Ìpadech rozpoëtovè pravï p edch zì v dej penïûnìch prost edk ) 6.4. PlnÏnÌ rozpoëtu, odchylky ï nutno vysvïtlit v znamnïjöì odchylky ï ovï it, zda urëitè poloûky nebyly umïle nadhodnoceny (nap Ìklad z d vodu vyk z nì dostateënèho spolufinancov nì) - nap Ìklad n jmy apod. 7. KontrolnÌ mechanismy ve vztahu ke z Ìzen m p ÌspÏvkov m organizacìm ï z izovacì listiny p ÌspÏvkov ch organizacì (PO) ï vymezenì a zachycenì majetku, v rozvaze mïsta a danè PO ï odpisovè pl ny ñ schv lenì z izovatelem ï toky provoznìch a investiënìch dotacì, kontrolnì mechanismy pro tok penïz a sledov nì v kon (systèmy p ebìr nì pr ce, rozpoëty, kalkulace), 8. KontrolnÌ mechanismy k zaloûen m spoleënostem ï ZachycenÌ finanënì investice v ËetnictvÌ, zp sob ocenïnì, re ln hodnota u investic s v znamn m podìlem ï finanënì vztahy k zaloûen m spoleënostem, dotace, p jëky 9. PlnÏnÌ z kona o zad v nì ve ejn ch zak zek ï p Ìpadn vnit nì smïrnice pro zad v nì ve ejn ch zak zek ï form lnì plnïnì podmìnek z kona (ovï it na vybran ch p Ìpadech), p ÌpadnÏ upozornit na p Ìpady, kterè sice vyhovujì z konu o zad v nì ve ejn ch zak zek, ale nejsou standardnì (nap Ìklad pouûitì moûnosti v zvy jednomu z jemci, v zva sp ÌznÏn m spoleënostem Ö) ï provï it zda na vybranè zak zky bylo vyps no v bïrovè ÌzenÌ (p edevöìm sluûby ñ nap Ìklad svozy odpadu, komun lnì sluûby apod.) ñ p edmïtem provï enì by mïl b t p edevöìm pr bïh v bïrovèho ÌzenÌ, soulad uzav enè smlouvy s podmìnkami v bïrovèho ÌzenÌ, porovn nì skuteënè realizace s nabìdkou, sledov nì odchylek ï sledovat zv öenì ceny ñ d vody apod. ñ kdo schv lil a projednal (vëetnï termìn ) ï fakturace u staveb (termìny ñ zda nenì p edfakturov no, ot zka zajiötïnì apod.) 10. Dotace z rozpoëtu st tu, kraj a dotace ze st tnìch fond ï dotaënì smlouvy, plnïnì podmìnek dotaënìch smluv ï vypo d nì dotacì ñ d leûitè nap Ìklad i u soci lnìch d vek (kolik je nutno vracet) ï nutno vïnovat pozornost v znamn m prodej m majetku ñ zda nebyly po Ìzeny z dotaënìch prost edk a zda prodejem nedoölo k poruöenì podmìnek poskytnutì dotace (byty, kanalizace apod.) ï v p ÌpadÏ inventarizacì na vybran ch p Ìkladech provï it, zda skuteënï dostavïno ï v r mci rozpoëtovè skladby a ËetnictvÌ ovï it, zda je rozliöeno, kdo dotaci poskytl (st t, kraj, st tnì fond) 7

8 11. PoskytovanÈ prost edky v r mci ve ejnè finanënì podpory ï kontrola vazby na schv len rozpoëet ï postup schvalov nì ï v p ÌpadÏ v znamnïjöìch poloûek provï enì p Ìsluön ch smluv ñ sledovat, zda smlouvy umoû- ÚujÌ realizaci kontrolnìch prvk ï zkontrolovat, zda je kontrolov no uûitì prost edk 12. Nakl d nì s majetkem, jeho evidence, dodrûenì procesnìch kon dle z kona o obcìch NedokonËenÈ investice, evidence, ocenïnì, za azov nì ï kontrola v znamn ch smluv ï kontrola pozastaven ch akcì (p edevöìm stavebnìch) ï v p ÌpadÏ n jm kontrola, zda technickè zhodnocenì nenì eöeno kompenzaënï (tj. nenì hrazen n jem, ale plnïnì se prov dì technick m zhodnocenìm) ï co se zahrnuje do po izovacì ceny (Ëasto se souvisejìcì v daje d vajì do provozu) ï p i azov nì poloûek na jednotlivè investiënì akce (p edevöìm u z kladnì technickè vybavenosti apod.) ï Ë steënè vy azov nì majetku (p edevöìm staveb) v souvislosti s prov dïn m technick m zhodnocenìm (vïtöinou neprov dïno) ï okamûik za azenì (Ëasto se zpoûdïnìm na z kladï informace z majetkopr vnìho odboru) ï kontrola po izov nì majetku na z kladï bez platn ch p evod od st tu (vëetnï kontroly ceny pro ËetnÌ Ëely) ZachycenÌ dlouhodobèho majetku, vy azov nì majetku ï celkov zp sob evidence, vazba na list vlastnictvì ï ocenïnì (dodrûov nì z sad pro oceúov nì) ï vy azov nì majetku (hlavnï v p ÌpadÏ prodej nemovitostì ñ zda dodrûena vazba na katastr nemovitostì a vazba v ËetnictvÌ ñ v nïkter ch p Ìpadech je nap Ìklad zachycov na pohled vka z prodeje majetku v jinèm obdobì neû dojde k zachycenì bytku majetku) ï pozor na p Ìpadn vy azov nì nehmotnèho majetku (p edevöìm r zn ch studiì ñ tj. v kterèm okamûiku se vy azuje) V znamnè n jemnì smlouvy ï kontrola neobvyklè v öe n jemnèho (sp ÌznÏnÈ organizace, VAK Ö.) ï vazba na rozhodnutì org n obce ï ot zka technick ch zhodnocenì prov dïn ch n jemcem OstatnÌ smluvnì vztahy souvisejìcì s dlouhodob m majetkem ï smlouvy o v p jëce ï z stavy majetku ï bez platnè p evody majetku ñ p edevöìm na p ÌspÏvkovÈ organizace Kontrola zp sobu vyuûitì majetku ï zp sob sledov nì vyuûitì majetku obcì tj. provï enì, zda obec sleduje, jak m zp sobem je majetek vyuûìv n (nap Ìklad, zda se nevyskytujì p Ìpady, ûe urëit majetek je vyuûìv n bez dnèho smluvnìho vztahu ñ to se t k nap Ìklad pozemk ) 13. V znamnè smlouvy a hospod skè operace Smlouvy o sdruûenì bez pr vnì subjektivity ï kvalita a plnost smluv, p Ìpadn vazba na dotace a dotaënì smlouvy ï zp sob vedenì ËetnictvÌ ñ vazba na smlouvy ï zp sob rozdïlov nì n klad a v nos po dobu trv nì sdruûenì (Ëasto z st v pouze u jedinèho subjektu) ï zp sob n slednèho majetkovèho vypo d nì Prodej CP a podìl ï ocenïnì CP ï okamûik zachycenì pohled vky a od Ëtov nì CP PortfoliovÈ investov nì ï zachycenì na spr vn ch Ëtech ï oceúov nì v po izovacì cenï (vïtöinou p etrv v cena po ÌzenÌ) ï u cizomïnov ch CP p epoëet z hlediska kursu k ï jsou rozdìlnè postupy v rozliöov nì AUV ñ tj. provï it uplatúovanou metodiku ï z hlediska daúovèho provï it, zda jsou oddïlenï sledov ny CP s r znou metodikou zdanïnì 8

9 13.4. vïry a p jëky ï vûdy u smlouvy provï ovat ruëenì, splatnost apod. ñ ve vazbï na rozpoëet a rozpoëtov v hled ï u poskytnut ch p jëek zhodnocenì, zda je finanënì operacì Ëi rozpoëtovou operacì ï roky z investiënìch vïr Leasing ï zp sob Ëtov nì (nïkde se objevujì spl tky na Ëtu 042) 14. BytovÈ hospod stvì ï evidence n jemnèho ñ jak se p edepisuje, vazba do ËetnictvÌ ï evidence prodej byt (provï it na vybran ch p Ìpadech) ñ jednotlivè okamûiky v ûìcì se k ËetnictvÌ ï finanënì vazby v p ÌpadÏ, ûe bytovè hospod stvì zajiöùuje p ÌspÏvkov organizace Ëi obchodnì spoleënost (zda povï en subjekt p ev dì vybranè n jemnè obci v termìnech podle smlouvy, jak jsou financov ny opravy Ëi technickè zhodnocenì apod.) ï problematika penalizace 15. OdmÏÚov nì ï r mcov kontrola dodrûov nì mzdov ch a platov ch p edpis ï provï enì odmïúov nì Ëlen zastupitelstva 16. MÌstnÌ poplatky MÌstnÌ vyhl öky Organizace p edepisov nì a inkasa mìstnìch poplatk ï d leûitè nap Ìklad to, jak rychle doch zì k p edpisu u Ñjednor zov ch poplatk ì (z bory ve ejnèho prostranstvì) ï zachycenì v ËetnictvÌ (vazba na evidenci poplatk, v kterèm Ëase) ï jak je zajiötïno, aby nedoölo ke zpronevï e inkasovan ch hotovostì 17. Spr va pohled vek a z vazk ï systèm evidence pohled vek a z vazk, sledov nì hrad ï provï enì v znamn ch p Ìpad (soudnì vym h nì, aplikace n stroj uveden ch v z konï o spr vï danì a poplatk u daúov ch pohled vek) 18. Inventarizace majetku (fyzickè) ï z sadnì problèmy: - majetek nespr vnï p eveden do nïkterè z p ÌspÏvkov ch organizacì - objevujì se ÑskupinovÈì poloûky (typ Ñkomunikace ve MÏstÏì), identifikace jednotliv ch p edmït je naprosto nedostaëujìcì - velk Ë st majetku nenì v bec zachycena - neprov dì se ÑË steënèì vy azenì majetku - spr vnè zachycenì technickèho zhodnocenì 19. DokladovÈ inventury ï pozornost vïnovat p edevöìm n sledujìcìm problèm m: - stav z vazk a pohled vek vëetnï z vazk a pohled vek evidovan ch na podrozvahov ch Ëtech - vyk z nì nespot ebovan ch dotacì - z vazky v Ëi zamïstnanc m, pohled vky za zamïstnanci - danï (p edevöìm daú z p Ìjm, daú z p evodu nemovitostì) - z lohy (poskytnutè, p ijatè) - finanënì prost edky na bankovnìch Ëtech - pozemky 20. DaÚovÈ povinnosti mïsta DaÚ z p Ìjm ï stanovenì danï ñ p edevöìm co se zahrnuje do p Ìjm a v daj ï zachycenì v ËetnictvÌ (z vazek na konci roku?) 9

10 20.2. DaÚ z p idanè hodnoty ï pokud jde o pl tce DPH sledovat systèm pro v poëet koeficientu ï neuplatnïnè n roky na vr cenì DPH ï p evody mezi 23 a OstatnÌ danï ï daú z p evodu nemovitostì (co vöechno se danì) ï pozor na vr cenè danï z minul ch let 21. P ezkoum nì roënìch ËetnÌch v kaz a p Ìlohy ï p edevöìm zda jsou v p Ìloze uvedeny daje t kajìcì se ËetnÌch metod, p edevöìm ocenïnì majetku, z stavy, koment k z vazk m a pohled vk m, kterè nejsou zachyceny na rozvahov ch Ëtech apod. (vïtöina p Ìloh k ËetnÌ z vïrce konëì vyplnïnìm Ë sti 2) 22. Hospoda enì a finanënì situace V voj od poë tku roku ï pozornost vïnovat vzr stajìcìm bytk m penïz a krytì v daj jednor zov mi p Ìjmy (nap. p Ìjmy z prodeje majetku) ï pozornost vïnovat akcìm, kterè v dalöìch letech vyûadujì zv öenè v daje ñ signalizace finanënìch problèm ï upozornit na nahodilè p Ìjmy (nap. vr cen daú z p evodu nemovitostì) V hled na n sledujìcì rok ï posouzenì re lnosti budoucìch p Ìjm a v daj, v voj hospod skè a finanënì situace v budoucnu ï posouzenì schopnosti hradit budoucì z vazky 23. OstatnÌ ï vïnovat pozornost klasifikaci hlavnì a hospod skè Ëinnosti (pozor nap Ìklad na les, drobnè sluûby pro okolnì obce, svoz odpadu pro podnikatele v katastru obce apod.) ï tvorba a Ëerp nì fond ï zruöenì p ÌspÏvkovÈ organizace a p evedenì majetku a z vazk p ÌspÏvkovÈ organizace do majetku obce ï zmïny pr vnìch forem z Ìzen ch a zaloûen ch organizacì ï rozdïlenì, slouëenì, splynutì z Ìzen ch a zaloûen ch organizacì 10

11 Prohl öenì Auditorovi: Datum: Toto prohl öenì je poskytov no v souvislosti s VaöÌm p ezkoum nìm hospoda enì za rok Ö.. za Ëelem vyd nì zpr vy o v sledcìch p ezkoum nì hospoda enì. Vyd v me, podle naöeho nejlepöìho vïdomì a svïdomì, toto prohl öenì: 1. Uzn v me svou odpovïdnost za ËetnÌ z vïrku v souladu se z konem Ë. 563/1991 Sb., o ËetnictvÌ, vëetnï vöech zve ejúovan ch informacì, kterè jsou pr vnìmi p edpisy poûadov ny. 2. Uzn v me svou odpovïdnost za zpracov nì z vïreënèho Ëtu v souladu se z konem Ë. 250/2000 Sb., o rozpoëtov ch pravidlech zemnìch rozpoët, a navazujìcìmi p edpisy. 3. Nedoölo k nespr vnostem vznikl m z viny zastupitelstva nebo zamïstnanc, kterè by mohly mìt v znamn vliv na ËetnÌ z vïrku. 4. Poskytli jsme V m p Ìstup ke vöem ËetnÌm a dalöìm pìsemnostem a ke vöem z pis m z jedn nì zastupitelstva. 5. Obec/mÏsto/kraj/DSO vyhovïla vöem smlouv m, kterè by, pokud by nebyly splnïny, mohly mìt v znamn vliv na ËetnÌ z vïrku. Nedoölo k û dn m jedn nìm mezi obcì/mïstem/krajem/dso a st tnìmi org ny, t kajìcìm se v jimek z platn ch p edpis a jejich poruöenì. 6. Nem me û dnè z mïry, kterè by mohly v znamnï ovlivnit hodnotu a klasifikaci aktiv a pasiv, kterè jsou zobrazeny v ËetnÌ z vïrce. 7. Zjistili a p edloûili jsme veökerè informace o pohled vk ch po lh tï splatnosti, neexistujì û dnè nedobytnè pohled vky, kterè by mohly mìt v znamn vliv na ËetnÌ z vïrku. 8. Obec/mÏsto/kraj/DSO vlastnì vöechna vyk zan aktiva a neexistujì û dn z stavnì pr va na aktiva, neuveden v p Ìloze. 9. Zaznamenali a vyk zali jsme vöechny z vazky, jak skuteënè, tak potencion lnì, a v p Ìloze uvedli z ruky, kterè jsme poskytli t etìm stran m. 10. Nevyskytly se jinè ud losti po datu ËetnÌ z vïrky, kterè by vyûadovaly jejì pravu nebo doplnïnì, neû ud losti uvedenè v p Ìloze. 11. Z vazky vypl vajìcì ze soudnìch spor jsou dnï vyk z ny v ËetnÌ z vïrce. P edpokl danè z - vazky v souvislosti s pr vnìmi spory jsou uvedeny v p Ìloze. 12. Obec/mÏsto/kraj/DSO nez Ìdilo û dnè jinè p ÌspÏvkovÈ organizace ani nem podìl na z kladnìm kapit lu û dnè jinè spoleënosti kromï tïch, kterè jsou uvedeny v ËetnictvÌ, v ËetnÌ z vïrce a v z vïreënèm Ëtu. ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ. ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.. starosta/hejtman/prim tor vedoucì finaënìho odboru 11

12 Zpr va o v sledcìch p ezkoum nì hospoda enì definice subjektu za rok Ö. Provedli jsme p ezkoum nì hospoda enì ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ za rok Ö.. na z kladï daj o roënìm hospoda enì obce/mïsta/kraje/dso. Za hospoda enì, kterè bylo p edmïtem p ezkoum nì, a za jeho zobrazenì v ËetnÌch a finanënìch v kazech je odpovïdn statut rnì org n obce/mïsta/kraje/dso. lohou auditora je vydat na z kladï provedenèho p ezkoum nì z vïr o v sledcìch p ezkoum nì hospoda enì. P ezkoum nì hospoda enì jsme provedli v souladu s vyhl ökou Ë. 41/2002 Sb., o p ezkoum nì hospoda- enì zemnìch samospr vn ch celk a dobrovoln ch svazk obcì a auditorsk mi smïrnicemi Komory auditor»eskè republiky. Rozsah pracì poûadovan ch pro p ezkoum nì hospoda enì nesplúuje poûadavky pro vyd nì auditorskèho v roku, a proto tato zpr va nenì zpr vou o provedenì finanënìho auditu ËetnÌ z vïrky. P ezkoum nì hospoda enì bylo napl nov no a provedeno v bïrov m zp sobem s ohledem na v znamnost jednotliv ch skuteënostì tak, aby auditor zìskal p imï enou jistotu pro svè vyj d enì. P ezkoum nì hospoda enì zahrnovalo ovï enì daj o plnïnì p Ìjm a v daj rozpoëtu a o ostatnìch penïûnìch operacìch vëetnï daj o tvorbï a pouûitì penïûnìch fond, daj o n kladech a v nosech podnikatelskè Ëinnosti, daj o penïûnìch operacìch t kajìcìch se cizìch a sdruûen ch prost edk a daj o nakl d nì s majetkem ve vlastnictvì obce/mïsta/kraje/dso. P ezkoum nì hospoda enì rovnïû zahrnovalo ovï enì dodrûov nì povinnostì uloûen ch platn mi z kony a dalöìmi pr vnìmi p edpisy upravujìcìmi finanënì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk /DSO, dodrûov nì podmìnek pro zad v nì ve ejn ch zak zek, souladu vedenì ËetnictvÌ se z konem Ë. 563/1991 Sb., o ËetnictvÌ, a pr vnìmi p edpisy vydan mi k jeho provedenì, a souladu hospoda enì s finanënìmi prost edky ve srovn nì s rozpoëtem. Na z kladï provedenèho p ezkoum nì jsme dospïli k n zoru, ûe hospoda enì podle rozpoëtu, hospoda enì s ostatnìmi finanënìmi prost edky a nakl d nì s majetkem bylo v roce Ö. ve vöech v znamn ch ohledech v souladu s p edpisy upravujìcìmi finanënì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk /DSO a zobrazenì tïchto skuteënostì v ËetnÌch a finanënìch v kazech je ve vöech v znamn ch ohledech v souladu se z konem o ËetnictvÌ a p edpisy vydan mi k jeho provedenì. S finaënìmi prost edky bylo hospoda eno v souladu s rozpoëtem. P i p ezkoum nì hospoda enì nebyly zjiötïny nedostatky. Vzhledem k tomu, ûe jsme nebyli auditory p ÌspÏvkov ch organizacì z Ìzen ch obcì/mïstem/krajem ani obchodnìch spoleënostì, na jejichû z kladnìm kapit lu m obec/mïsto/kraj Ëast, nebylo p edmïtem naöeho p ezkoum nì hospoda enì tïchto subjekt. Vyhotoveno dne : ÖÖÖÖÖÖÖÖ auditor/auditorsk spoleënost ËÌslo osvïdëenì Datum p ed nì zpr vy: JmÈno a podpis p Ìjemce zpr vy: P Ìlohy: Rozvaha ( Ë O PO 3-02) obce/mïsta/kraje/dso k 31.12Ö.. P Ìloha ( Ë O PO 5-02) obce/mïsta/kraje/dso za obdobì k 31.12Ö.. vëetnï dodatku V kaz pro hodnocenì plnïnì rozpoëtu SC a DSO obce/mïsta/kraje/dso (Fin 2-12 M) k Ö 12

13 Zpr va o v sledcìch p ezkoum nì hospoda enì N zev obce/mïsta/kraje/dso:... I»O SÌdlo P ezkoum nì provedl:... P ezkoum vanè obdobì: vod P ezkoum nì hospoda enì obce/mïsta/kraje/dso bylo provedeno na z kladï smlouvy uzav enè mezi... subjekt...a Ö... auditor/auditorsk spoleënost dne ÖÖÖÖÖ 2. P edmït p ezkoum nì P edmïtem p ezkoum nì byly : - daje o plnïnì p Ìjm a v daj rozpoëtu a o ostatnìch penïûnìch operacìch vëetnï daj o tvorbï a pouûitì penïûnìch fond, - daje o n kladech a v nosech podnikatelskè Ëinnosti, - daje o penïûnìch operacìch t kajìcìch se cizìch prost edk, - daje o penïûnìch operacìch t kajìcìch se sdruûen ch prost edk. P edmïtem p ezkoum nì bylo rovnïû nakl d nì s majetkem ve vlastnictvì zemnìho samospr vnèho celku vëetnï majetku vloûenèho do dobrovolnèho svazku obcì. OvÏ ov no bylo: - dodrûov nì povinnostì uloûen ch z konem a dalöìmi pr vnìmi p edpisy upravujìcìmi finanënì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk a dobrovoln ch svazk obcì, - soulad vedenì ËetnictvÌ zemnìho samospr vnèho celku/dobrovolnèho svazku obcì se z konem o ËetnictvÌ a pr vnìmi p edpisy vydan mi k jeho provedenì, - soulad hospoda enì s finanënìmi prost edky ve srovn nì s rozpoëtem. 3. VymezenÌ odpovïdnosti Za hospoda enì, kterè bylo p edmïtem p ezkoum nì, a za jeho zobrazenì v ËetnÌch a finanënìch v kazech je odpovïdn statut rnì org n obce/mïsta/kraje/dso. lohou auditora je vydat na z kladï provedenèho p ezkoum nì z vïr o v sledcìch p ezkoum nì hospoda enì. 4. PodmÌnky p ezkoum nì P i p ezkoum nì byly vyuûity informace a doklady o hospoda enì obce/mïsta/kraje/dso. P ezkoum nì hospoda enì bylo napl nov no a provedeno v bïrov m zp sobem s ohledem na v znamnost jednotliv ch skuteënostì tak, aby auditor zìskal p imï enou jistotu pro svè vyj d enì. Rozsah pracì poûadovan ch pro p ezkoum nì hospoda enì nesplúuje poûadavky pro vyd nì auditorskèho v roku, a proto tato zpr va nenì zpr vou o provedenì finanënìho auditu ËetnÌ z vïrky. 5. Z vïr p ezkoum nì 13

14 5.1. RozpoËtovÈ hospoda enì Proces sestavenì, projedn nì a schv lenì rozpoëtu a rozpoëtov ch zmïn probïhl v souladu s ustanovenìmi z kona Ë. 250/2000 Sb., o rozpoëtov ch pravidlech zemnìch rozpoët. P i kontrole nebylo zjiötïno poruöenì rozpoëtovè k znï. tj. neopr vnïnè pouûitì nebo zadrûenì penïûnìch prost edk pat ÌcÌch Ëi svï en ch obci/mïstu/kraji/dso. RovnÏû tak nebylo zjiötïno neplnïnì povinnostì nebo podmìnek stanoven ch v öe citovan m z konem pro hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk. P i kontrole rozpoëtovèho hospoda enì byly zjiötïny n sledujìcì nedostatky: - nebyl zpracov n rozpoëtov v hled - chyby v procesu sestavenì, projedn nì a schv lenì rozpoëtu - chyby v procesu schvalov nì rozpoëtov ch zmïn - poruöenì rozpoëtovè k znï UvÈst konkrètnì zjiötïnè nedostatky Formulovat navrhovan opat enì Zhodnotit Ëinnost vnit nìho kontrolnìho systèmu a plnïnì funkce finanënìho v boru Hospoda enì s majetkem obce Majetek obce/mïsta/kraje/dso je vyuûìv n ËelnÏ a hospod rnï v souladu s jejìmi /jeho z jmy. Evidence majetku je dnï vedena. Majetek obce je chr nïn p ed zniëenìm, poökozenìm, odcizenìm nebo zneuûitìm. Obec/mÏsto/kraj/DSO trvale sleduje, zda dluûnìci vëas a dnï plnì svè z vazky a zabezpeëuje, aby nedoölo k promlëenì nebo z niku z nich vypl vajìcìch pr v. Hospoda enì s majetkem svï en m do spr vy p ÌspÏvkov m organizacìm nebylo kontrolov no. P i kontrole hospoda enì s majetkem obce byly zjiötïny n sledujìcì nedostatky: UvÈst konkrètnì zjiötïnè nedostatky Formulovat navrhovan opat enì 5.3. VedenÌ ËetnictvÌ ËetnictvÌ je plnè, pr kaznè a spr vnè a je vedeno v souladu se z konem Ë. 563/1991 Sb., o ËetnictvÌ a navazujìcìmi p edpisy. Pro vedenì ËetnictvÌ jsou zpracov ny n leûitè internì p edpisy. JednotlivÈ ËetnÌ operace jsou doloûeny ËetnÌmi doklady, kterè obsahujì p edepsanè n leûitosti. Byla provedena kontrola ËetnÌ z vïrky k 31.12Ö.. a nebyly zjiötïny nedostatky. Stavy rozvahov ch Ët jsou doloûeny inventurami. P i kontrole vedenì ËetnictvÌ byly zjiötïny n sledujìcì nedostatky: UvÈst konkrètnì zjiötïnè nedostatky Formulovat navrhovan opat enì 5.4. Dodrûov nì pravomocì a povinnostì org n obce/mïsta/kraje/dso P i kontrole dodrûov nì pravomocì a povinnostì org n obce/mïsta/kraje/dso nebyly zjiötïny û dnè nedostatky. Z kon o zad v nì ve ejn ch zak zek byl dodrûen. P i kontrole dodrûov nì pravomocì a povinnostì org n obce/mïsta/kraje/dso byly zjiötïny n sledujìcì nedostatky: UvÈst konkrètnì zjiötïnè nedostatky Formulovat navrhovan opat enì 14

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh Hypotek rnì trh ObecnÏ lze Ìci, ûe rok 2 a prvnì polovina roku 24 se nesly ve svïtle rostoucìho z jmu o vïrovè produkty hypoteënìch bank, a to i p es nulovou st tnì rokovou dotaci k hypoteënìm vïr m na

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2004 Cena: 84 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2004 Cena: 84 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LX SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2004 Cena: 84 Kč OBSAH» st normativnì ñ Rozhodnutí MŠMT, kter m se mïnì RozhodnutÌ MŠMT podle ß

Více

» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH

» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2006» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH vod............................................................... 2478 I. Registrace a) DoplnÏnÌ zruöen ch registracì

Více

OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 2 Kategorie mezinárodních smluv podle jednotlivých kritérií... 21

OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 2 Kategorie mezinárodních smluv podle jednotlivých kritérií... 21 OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 1.1 Historicka pozna mka... 13 1.2 Pojem mezina rodnı smlouvy... 13 1.3 Funkce mezina rodnı smlouvy: smlouva kontraktua lnı a pravotvorna... 16 1.4 Pra vnı rez

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti, nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala pokračovat v této činnosti i v dohledné

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol Obsah podle jednotlivých kapitol P edmluva 1 1 Mezin rodnì harmonizace ËetnictvÌ a ËetnÌho v kaznictvì 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 5 1.2.1

Více

Smlouva o koupi tří osobních automobilů

Smlouva o koupi tří osobních automobilů Smlouva o koupi tří osobních automobilů I. Smluvní strany městská část Praha 12 zastoupená : Mgr. Petrem Prchalem - starostou se sídlem: Písková 830/25, 143 12 Praha 4 IČO: 00231151 DIČ: CZ00231151 bankovní

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LX SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH» st normativnì ñ ñ Protokol mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov

Více

Auditorské postupy z pohledu managementu

Auditorské postupy z pohledu managementu 3. KAPITOLA Auditorské postupy z pohledu managementu 3.1 Dokumentace auditorského postupu P i prov dïnì auditu je povinnostì auditora respektovat z kon Ë. 254/2002 Sb., o auditorech, ve znïnì pozdïjöìch

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXI SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH» st normativnì ñ Protokol z mimo dnèho zased nì SmÌöenÈ komise, ustavenè

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 obce Myslkovice, IČO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 obce Myslkovice, IČO EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ Sp. zn.: OEKO-PŘ 37971/2015/evpa stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 obce Myslkovice, IČO 00667048 Přezkoumání

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2005 OBSAH. » stka 36 18. nora 2005 Cena 64,- KË. vod... 2338. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2005 OBSAH. » stka 36 18. nora 2005 Cena 64,- KË. vod... 2338. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2005» stka 36 18. nora 2005 Cena 64,- KË OBSAH vod............................................................ 2338 I. Registrace P ehled zruöen ch registracì za

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

OBSAH. I. Registrace P ehled zruöen ch registracì za obdobì od 11. 9. 2006 do 25. 11. 2006... 2515

OBSAH. I. Registrace P ehled zruöen ch registracì za obdobì od 11. 9. 2006 do 25. 11. 2006... 2515 VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2006» stka 43 15. prosince 2006 Cena 77,ñ KË OBSAH vod............................................................ 2514 I. Registrace P ehled zruöen ch registracì

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 10. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 2. srpna 2004 v 15.30

Více

Dobrovolný svazek obcí

Dobrovolný svazek obcí Auditor : Ing. Ivana Schneiderová, č. osvědčení KAČR 1840 Adresa: Mašov 238, 511 01 Turnov Telefon: 481 323 109, 777 64 44 94, e-mail schneide@wo.cz IČ: 866 89 771, DIČ: CZ6752270646, neplátce DPH Dobrovolný

Více

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy FAKULTNÍ ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁ V PRAZE 12, PÍSNICKÁ 760/11, PRAHA 4 KAMÝ K IČ: 613 882 54, TEL: 241 470 306, ZSPISNICKA@SEZNAM.CZ, WWW.ZSPISNICKA.CZ

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXII SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč Část normativní OBSAH Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

SÚRAO 2000. vodnì slovo editele

SÚRAO 2000. vodnì slovo editele vodnì slovo editele Od poë tku roku 2000 plnila S RAO jiû veökerè povinnosti, kterè jì ukl d atomov z kon. K tèto skuteënosti doölo p evedenìm vöech provozovan ch loûiöù radioaktivnìch odpad v»eskè republice,

Více

KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni

KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni V souladu se zakl dacì listinou InformačnÌho a kulturnìho střediska města Třeboně, schv lenou Městskou radou v Třeboni dne 22. 4. 1992 podle ß 14/2/b z. č. 367/90

Více

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 KVÃTEN 2006 Zpr va o Ëinnosti za rok 2005 1 Obsah vod... Kapitola I. IMPLEMENTACE NOV HO REGULA»NÕHO R MCE EVROPSK UNIE... RegulaËnÌ pravidla

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21. května 2015 Ing. Vít Sušila KUZL 908/2015 KUSP

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ: 46744959 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ: 46744959 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ: 46744959 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 2.5.2012 na základě

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2004 OBSAH. » stka 30 11. nora 2004 Cena 51,- KË. vod... 2126. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2004 OBSAH. » stka 30 11. nora 2004 Cena 51,- KË. vod... 2126. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2004» stka 30 11. nora 2004 Cena 51,- KË OBSAH vod............................................................ 2126 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Identifikační údaje: IČO 15789683 Název svazku:svazek Lipenských obcí Jména osob provádějících

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 11/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 11/2010 Město Štramberk VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 11/2010 PODROZVAHA a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky k 45-54 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS 701. Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku

Více

OBSAH. III. SdÏlenÌ adu Informace adu o vyhl öenì novely z kona Ë. 101/2000 Sb., o ochranï osobnìch daj ve SbÌrce z kon... 2289

OBSAH. III. SdÏlenÌ adu Informace adu o vyhl öenì novely z kona Ë. 101/2000 Sb., o ochranï osobnìch daj ve SbÌrce z kon... 2289 VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2004» stka 34 20. srpna 2004 Cena 71,- KË OBSAH vod............................................................ 2270 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015 Elektronický podpis - 24.3.2016 KUMSX01MDB62 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00298875 Název: Obec Grygov 3026 @I=75. @S=700. @U=712. A.1. Informace podle

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2003 Cena: 40 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2003 Cena: 40 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2003 Cena: 40 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ Ujedn nì mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a

Více

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Článek 1 Název spolku 1. Název spolku zní: Spolek bubakov.net 2. Povolená zkratka názvu: bubakov.net 3. Sídlo spolku je: Havlíčkova 500, 271 01 Nové

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2006 OBSAH. » stka 42 25. z Ì 2006 Cena 26,ñ KË. vod... 2498. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2006 OBSAH. » stka 42 25. z Ì 2006 Cena 26,ñ KË. vod... 2498. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2006» stka 42 25. z Ì 2006 Cena 26,ñ KË OBSAH vod............................................................ 2498 I. Registrace P ehled zruöen ch registracì za obdobì

Více

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název:

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název: Typ vnitřní normy: Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV Identifikační znak: Název: Dlouhodobý majetek Vazba na legislativu: Závazné pro: Zákon č. 563/1991 Sb.,

Více

PojistnÈ rozpravy 20 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007

PojistnÈ rozpravy 20 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 PojistnÈ rozpravy 20 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 ISSN 0862-6162 OBSAH 50. v roëì podpisu ÿìmsk ch smluv a pojiöùovnictvì... 4 50 th anniversary of the Treaty of Rome and the insurance industry Ing.

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ ñ Ujedn nì o ökolsk ch v mïn ch mezi Ministerstvem

Více

Bašnice 3 508 01 Hořice

Bašnice 3 508 01 Hořice KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bašnice, IČ: 00271314 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby 1 3Strana 6962 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 503 / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 503 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobne 0 3js 0 3 0 1 0 0 u 0 0 prave 0 3 u 0 0 zemn 0 1 0 0ho r 0

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

vod a ediënì pozn mka 1»lenïnì 2

vod a ediënì pozn mka 1»lenïnì 2 Obsah vod a ediënì pozn mka 1»lenÏnÌ 2» st I UZAVÕR NÕ KUPNÕ SMLOUVY 3 SouvisejÌcÌ legislativa 4 ZobecnÏnÌ dotaz a odpovïdì 4 KAPITOLA 1 P Ìprava na n kup zboûì nebo sluûby 5 Kdo je spot ebitel? 5 Uzav

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA 8 DEFINICE POVINNÝCH PŘÍLOH GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP. Moravskoslezský kraj PŘÍLOHY POKYNŮ PRO ŽADATELE 2.

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA 8 DEFINICE POVINNÝCH PŘÍLOH GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP. Moravskoslezský kraj PŘÍLOHY POKYNŮ PRO ŽADATELE 2. Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA 8 DEFINICE POVINNÝCH PŘÍLOH 2. KOLO VÝZVY Strana 1 z 10 1. ÚVOD Základní přístupy a pojetí povinných příloh v tomto dokumentu jsou následující: Povinné

Více

Konsolidace příjmů 2.371.209,75 po 18.555.860,00 25.406.828,00 19.494.652,57 76,73 konsolidaci

Konsolidace příjmů 2.371.209,75 po 18.555.860,00 25.406.828,00 19.494.652,57 76,73 konsolidaci Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M vyjádřeno

Více

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost A Závazný vzor Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Název, právní forma, sídlo, IČ vybrané účetní jednotky Sestaveno k NÁKLADY 502 Spotřeba energie P21 503 Spotřeba

Více

Obsah. Předmluva Irsko ve zkratce Pobyt a vstupní pravidla Život v Irsku... 23

Obsah. Předmluva Irsko ve zkratce Pobyt a vstupní pravidla Život v Irsku... 23 Předmluva........................................... 11 Irsko ve zkratce...................................... 12 Politická a ekonomická struktura........................... 12 Ekonomika..........................................

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v nevýdělečných organizacích dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví nevýdělečných organizací Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00CWUF5* *MMOPP00CWUF5* SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Článek I.

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění

Více

Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o.

Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. vzdělávací instituce akreditované Ministerstvem vnitra ČR číslo akreditace AK/I 49/2010 IČ: 29218705 tel.: 516.442.310, mobil 602.568.728

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Závěrečný účet. Návrh závěrečného účtu obce Tísek za rok 2015

Závěrečný účet. Návrh závěrečného účtu obce Tísek za rok 2015 Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu obce Tísek za rok 2015 / zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Semechnice, IČ: 00275361 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním

1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním 1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním 1. Identifikační údaje zadavatele Obec Kozlov se sí dlem 58401 Kozlov 31 zastoupena

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bocanovice, IČ 00535931 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bocanovice, IČ 00535931 za rok 2015 Elektronický podpis - 13.5.2016 KUMSX01MW9QT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Martin Hajduk Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 21.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění.

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel: Společenství Golfová 884 887 Zapsané

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Účty a účtová osnova

Účty a účtová osnova Účty a účtová osnova Zásada podvojnosti Zásada souvztažnosti Příklad 1 Panelárna, společnost s ručením omezeným vykázala následující počáteční stavy (v Kč) na vybraných syntetických účtech: Závazky z obchodních

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/71764/2011/KŘ-K/7346 Č.j.: KUOK 959/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 9 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Smlouva o zajištění kurzů z oblasti psychiatrie

Smlouva o zajištění kurzů z oblasti psychiatrie Smlouva o zajištění kurzů z oblasti psychiatrie uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY (POVV/xxx/2010) I. Smluvní strany Vysočina, kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem,

Více

Statut STATUT FONDU PRO DĚTI OHROŽENÉ ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ. Statutární město Ostrava odbor ochrany životního prostředí. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut STATUT FONDU PRO DĚTI OHROŽENÉ ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ. Statutární město Ostrava odbor ochrany životního prostředí. Článek 1 Úvodní ustanovení ární město Ostrava odbor ochrany životního prostředí Statut STATUT FONDU PRO DĚTI OHROŽENÉ ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší (dále jen Fond )

Více

Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Příjmy fondu

Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Příjmy fondu OBEC BRUMOVICE Vyhláška č. 22/2000 O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení obce Brumovice v rámci programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového

Více

METODICKÝ POKYN VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU REGIONÁLNÍ RADY

METODICKÝ POKYN VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU REGIONÁLNÍ RADY Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU REGIONÁLNÍ RADY Řízená kopie elektronická Verze 4.05 Účinnost od 20. 3. 2012 Počet stran:

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 3

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 3 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 3 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :... #1923/SBE/2016-SBEM@j 1923/SBE/2016-SBEM.j.: UZSVM/SBE/1811/2016-SBEM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právn

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2006

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2006 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2006 Příjmy =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v tis. rozpočtu Poplatek za

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014 Zápis byl upraven pro potřeby vyvěšení na elektronické úřední desce z důvodu ochrany osobních údajů Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014 Zasedání se konalo v budově obecního

Více

Pomůcka pro zařazení způsobilých výdajů při vyplňování přílohy č. 1. Žádosti o finanční příspěvek (rozpočtu).

Pomůcka pro zařazení způsobilých výdajů při vyplňování přílohy č. 1. Žádosti o finanční příspěvek (rozpočtu). FOND MIKROPROJEKTŮ Pomůcka pro zařazení způsobilých výdajů při vyplňování přílohy č. 1 Žádosti o finanční příspěvek FMP (rozpočtu) V rámci výzvy Fondu mikroprojektů je zveřejněna následující Pomůcka pro

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Článek 1. Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Článek 1. Předmět smlouvy Č.j.: (druhé smluvní strany, příp. další údaje druhé smluvní strany) Technická asistence Čj.: Číslo v CES: Číslo úkolu : SMLOUVA O DÍLO Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské

Více

MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO

MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Městský úřad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, IČ: 70908222 www.mikroregion.info Příloha č. 3 k Závěrečnému účtu za rok 2012

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Cíl a vymezení úpravy (1) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov (dále "Pravidla")

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 2020D-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/617890

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 2020D-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/617890 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX 2020D-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX 2020D-M

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 7 Vydáno: ČERVENEC 2005 Cena:?? Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 7 Vydáno: ČERVENEC 2005 Cena:?? Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXI SEŠIT 7 Vydáno: ČERVENEC 2005 Cena:?? Kč OBSAH» st metodick ñ Koncepce poradensk ch sluûeb poskytovan ch ve ökole (Ë.j.

Více

Základy účetnictví Ukázka studijních materiálů

Základy účetnictví Ukázka studijních materiálů Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Vzdělávací centrum www.sluzbyapodnikani.cz Základy účetnictví Ukázka studijních materiálů Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016 VI.verze ( MB ) OBSAH 1. Úvod do účetnictví...

Více

Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004

Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004 V Praze dne 27.11.2004 Sekr. 39 922/2004 Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004 Systém zpracování účetnictví S platností od 1.11.2004 vydávám tuto směrnici. Účelem této směrnice je stanovení zásad vedení účetnictví

Více

Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 13.05.2015

Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 13.05.2015 Alexandra Olaszová - kontrolor, IČ: 71910514, se sídlem v Horní Rokytnici 626, 512 45 Rokytnice n.j. Tel. 737 967 426, e-mail: aola@seznam.cz, Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 13.05.2015

Více

PŘÍLOHA. za období : 12/2014. (v Kč, s. přesností na dvě desetinná místa) I Č O :75011476 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: DSO Jaroslavice, Slup 6426

PŘÍLOHA. za období : 12/2014. (v Kč, s. přesností na dvě desetinná místa) I Č O :75011476 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: DSO Jaroslavice, Slup 6426 #VYKIU6022 Tisk Příloha (ÚSC) 28.01.2015 12:14:12 Licence:DGY4 ****** V Y K G O R Okamžik sestavení: 28.01.2015 12h14m20s Strana: 1 za období : 12/2014 přesností na dvě desetinná místa) I Č O :75011476

Více

METODICKÝ POKYN VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU REGIONÁLNÍ RADY

METODICKÝ POKYN VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU REGIONÁLNÍ RADY Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU REGIONÁLNÍ RADY Řízená kopie elektronická Verze 4.06 Účinnost od 1. 7. 2012 Počet stran:

Více

Z HLINECKÉ RADNICE NEPŘEHLÉDNĚTE

Z HLINECKÉ RADNICE NEPŘEHLÉDNĚTE Strana 2 Zastupitelé schválili Program rozvoje města (dokonëenì ze str. 1) Na analytickou Ë st navazuje n vrhov, kter v prioritnìch oblastech - lidskè zdroje, ekonomika, ûivotnì prost edì a infrastruktura

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. HS 31/2015. podle 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. HS 31/2015. podle 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366 bankovní spojení:

Více

PojistnÈ rozpravy 13 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2003

PojistnÈ rozpravy 13 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2003 PojistnÈ rozpravy 13 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2003 ISSN 0862-6162 OBSAH Provozov nì pojiöùovacì Ëinnosti v EvropskÈ unii na z kladï pr va zakl dat poboëky a na z kladï svobody poskytovat sluûby... 5

Více

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken Popis PouûitÌ UCNCP 9-28 E ProvedenÌ Univerz lnì spojky UCNCP se skl dajì z jednoho tïsnìcìho Ëela a jednoho plastovèho hrnce. TÏsnÏnÌ mezi hrncem a tïsnìcìm Ëelem je realizov no pomocì jednoho silikonovèho

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva )

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva ) Číslo smlouvy kupujícího: NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Číslo smlouvy prodávajícího: Příloha č. 2 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/58382/2012/KŘ-K/7326 Č.j.: KUOK 1587/2013 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 10 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více