P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk"

Transkript

1 P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1

2 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor v m p edkl d me k p ipomìnkovèmu ÌzenÌ metodickou pom cku pro prov dïnì p ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk. Pom cka byla zpracov na Ëleny v boru pro ve ejn sektor. Vych zì p edevöìm z praktick ch zkuöenostì p i prov dïnì p ezkoum nì, neboù z konn prava tèto Ëinnosti a vyhl öka k jejìmu prov dïnì je velice struën. Zpracov nì pom cky je reakcì na dotazy auditor, vztahujìcì se k tèto problematice i na stìûnosti, kterè byly na prov dïnì p ezkoum nì auditory doruëeny KA»R. P edkl danè dokumenty obsahujì doporuëenì, a to zd razúuji, jak p i p ezkoum nì postupovat, jakè podklady vyûadovat a jakè dokumenty zpracov vat. Pr ce auditora je ËinnostÌ samostatnou, vysoce kvalifikovanou, a je vûdy na auditorovi, jak urëitè konkrètnì situace bude eöit. V bor v tomto dokumentu nabìzì moûn eöenì. Pom cka obsahuje: ï n vrh smlouvy o p ezkoum nì hospoda enì s variantami podrobnèho popisu podklad nutn ch pro prov dïnì p ezkoum nì, ËasovÈho harmonogramu prov dïnì p ezkoum nì a popisu obsahu zpr vy (doporuëenì ve smlouvï podrobnïji upravit obsah a formu v slednè zpr vy vych zì z praktick ch zkuöenostì, kdy p edstavy auditora a zadavatele se liöì a mohou vy stit i v konflikt), ï n vrh osnovy prov dïnì p ezkoum nì. Tento dokument byl rozs hle diskutov n zejmèna z hlediska rozsahu prov dïn ch pracì. Otev enou z st v ot zka do jakè hloubky je nutnè se p i p ezkoum nì vïnovat i hospoda enì p ÌspÏvkov ch organizacì z Ìzen ch uzemnìm samospr vn m celkem. V bor se v slednï p iklonil k n zoru, ûe hospoda enì p ÌspÏvkov ch organizacì nenì p edmïtem p ezkoum nì (i v duchu novï p ipravovanèho z kona o p ezkoum nì), ale v konkrètnì situaci,kdy majetek svï en p ÌspÏvkovÈ organizaci je v znamn a jsou pochybnosti o tom, ûe z izovatel dostateënï ËinnÏ prov dì kontrolu hospoda enì p ÌspÏvkovÈ organizace, je jistï t eba p i prov dïnì p ezkoum nì k tèto skuteënosti p ihlèdnout, ï n vrh prohl öenì k p ezkoum nì jako d kaznìho prost edku, ï n vrh zpr vy o v sledcìch p ezkoum nì, kter je zpracov na ve dvou variant ch a dle n zoru v boru je moûnè pouûìt obï. Vyz v me vöechny auditory, aby se sv mi p ipomìnkami k p edloûen m materi l m do zpracov nì pom cky zapojili a tak p ispïli k zajiötïnì jejì co nejvyööì kvality. P ipomìnky zaölete nejpozdïji do 31. Ìjna 2003 na adresu KA»R, Opletalova 55, Praha 1, za v bor pro ve ejn sektor Ing. ZdeÚka Dr palov 2

3 Smlouva uzav en podle ß 269 odst. 2 z kona 513/1991 Sb., ObchodnÌ z konìk mezi JmÈno SC... Zastoupen... DalöÌ osoby opr vnïnè jednat d le jen odbïratel a Auditor/auditorsk spoleënost Zastoupen... DalöÌ osoby opr vnïnè jednat d le jen dodavatel 1. P edmït smlouvy P edmïtem smlouvy je p ezkoum nì hospoda enì... odbïratele... za rok Ö. ve smyslu ustanovenì ß 17 odst.(4) z kona Ë. 250/2000 Sb., o rozpoëtov ch pravidlech zemnìch rozpoët a vyhl öky 41/2002 Sb., o p ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk a dobrovoln ch svazk obcì. P ezkoum v ny budou: - daje o plnïnì p Ìjm a v daj rozpoëtu a o ostatnìch penïûnìch operacìch vëetnï daj o tvorbï a pouûitì penïûnìch fond, - daje o n kladech a v nosech podnikatelskè Ëinnosti, - daje o penïûnìch operacìch t kajìcìch se cizìch prost edk, - daje o penïûnìch operacìch t kajìcìch se sdruûen ch prost edk. P edmïtem p ezkoum nì je rovnïû nakl d nì s majetkem ve vlastnictvì zemnìho samospr vnèho celku vëetnï majetku vloûenèho do dobrovolnèho svazku obcì. OvÏ ov no bude: - dodrûov nì povinnostì uloûen ch z konem a dalöìmi pr vnìmi p edpisy upravujìcìmi finanënì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk a dobrovoln ch svazk obcì, - soulad vedenì ËetnictvÌ zemnìho samospr vnèho celku/dobrovolnèho svazku obcì se z - konem o ËetnictvÌ a pr vnìmi p edpisy vydan mi k jeho provedenì, - soulad hospoda enì s finanënìmi prost edky ve srovn nì s rozpoëtem. P edmïtem p ezkoum nì nenì hospoda enì p ÌspÏvkov ch organizacì a zemnìm celkem z Ìzen ch pr vnick ch osob. 2. Zp sob provedenì p ezkoum nì P ezkoum nì hospoda enì probïhne na z kladï p edloûen ch doklad v bïrov m zp sobem a s ohledem na v znamnost jednotliv ch skuteënostì. PodmÌnkou je zpracov nì vöech povinn ch v kaz. Vyd nì zpr vy o v sledcìch p ezkoum nì nezbavuje p ÌsluönÈ org ny odbïratele odpovïdnosti za d sledky kontrol, proveden ch kompetentnìmi kontrolnìmi org ny. Seznam dokumentace nutnè k p edloûenì je uveden v p Ìloze ËÌslo 1 a je nedìlnou souë stì tèto smlouvy. 3. TermÌn provedenì P ezkoum nì hospoda enì probïhne dle harmonogramu uvedenèho v p Ìloze ËÌslo 2, kter je nedìlnou souë stì tèto smlouvy. 3

4 P ezkoum nì hospoda enì probïhne v termìnu od ÖÖÖ. do ÖÖÖÖ. Z vereën zpr va bude p ed na opr vnïnèmu z stupci odbïratele ÖÖÖÖÖÖ.. (za p edpokladu p ed nì vöech poûadovan ch podklad ). 4. Cena Cena je stanovena jako smluvnì na Ë stku ÖÖ KË varianta bez danï z p idanè hodnoty. Tato cena p edpokl d rozsah pracì cca ÖÖÖ. hodin. V p ÌpadÏ, ûe rozsah pracì bude v znamn m zp sobem p ekroëen (vìce neû Ö % n r st), bude cena po dohodï smluvnìch stran upravena. Cena bude fakturov na po p ed nì pìsemnè zpr vy opr vnïnèmu z stupci odbïratele. 5. Z vazky smluvnìch stran OdbÏratel se zavazuje: - poskytnout dodavateli veökerè poûadovanè doklady a jinè pìsemnosti, informace a vysvïtlenì pot ebn k dnèmu provedenì p ezkoum nì hospoda enì, - p ed vat poûadovanè podklady v termìnech tak, aby mohl b t dodrûen termìn p ed nì z vïreënè zpr vy, - zpr vu o v sledcìch p ezkoum nì hospoda enì zve ejúovat vûdy s n sledujìcìmi v kazy: ó rozvahou SC ó v kazem pro hodnocenì plnïnì rozpoëtu SC a DSO ó p Ìlohou SC/DSO - poskytnout dodavateli bezplatnï pot ebnè prostory s moûnostì zapojenì poëìtaëe do elektrickè sìtï, - uhradit do ÖÖÖÖÖÖ. z lohu ve v öi ÖÖÖÖ.. KË - uhradit p edanou fakturu nejpozdïji do 10 dn po jejìm p ed nì, v p ÌpadÏ opoûdïn ch plateb uhradit pen le ve v öi Ö.. % za kaûd den prodlenì. Dodavatel se zavazuje: - prov dït sjednanè pr ce odbornï, kvalitnï, p esnï a v dohodnut ch termìnech (za p edpokladu vëasnèho p ed nì poûadovan ch podklad ), - Ìdit se p i prov dïnì sjednanè Ëinnosti platn mi obecnï z vazn mi p edpisy a v p ÌpadÏ nutnosti i pokyny klienta (nap. v ot zk ch bezpeënosti pr ce), - poskytovat odbïrateli na vyû d nì pr bïûnè informace o postupu zajiöùovan ch pracì, - zpracovat varianta: v souladu s p Ìlohou ËÌslo 3, kter je nedìlnou souë stì tèto smlouvy, zpr - vu o v sledcìch p ezkoum nì a p edat ji odbïrateli nejpozdïji ÖÖÖ.. /varianta v termìnu dle harmonogramu uvedenèm v p Ìloze ËÌslo 1, - zachovat mlëenlivost o vöech skuteënostech, o kter ch se dozvïdïl v souvislosti s poskytov nìm sluûeb dle tèto smlouvy. MlËenlivost se vztahuje i na vöechny zamïstnance dodavatele. 6. Z vïreën ustanovenì Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obïma smluvnìmi stranami. V p ÌpadÏ neplnïnì z vazk podle Ël nku 5 jednou ze smluvnìch stran, m ûe druh strana od smlouvy odstoupit. Smlouva je vyhotovena ve dvou v tiscìch, z nichû kaûd m povahu origin lu. VeökerÈ dodatky a zmïny tèto smlouvy mohou b t provedeny pouze pìsemnï se souhlasem obou stran. V ÖÖÖÖÖ dne ÖÖÖÖÖÖÖ OdbÏratel Dodavatel ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.. ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ 4

5 P Ìloha Ë. 1 Seznam poûadovanè dokumentace K dnèmu provedenì p ezkoum nì hospoda enì je t eba p edloûit zejmèna n sledujìcì dokumenty: - Z izovacì listina, registrace - Vnit nì kontrolnì systèm vëetnï odpovïdnostnìho du (internì smïrnice) - P edchozì zpr va o v sledcìch p ezkoum nì hospoda enì - Z znamy o ostatnìch kontrolnìch akcìch - RozpoËet na rok Ö. - pravy rozpoëtu v chronologickèm a vïcnèm t ÌdÏnÌ - FinanËnÌ v kaz o plnïnì rozpoëtu za rok Ö. - ËetnÌ rozvrh - Obratov p edvaha - ËetnÌ doklady ñ faktury p ijatè, faktury vydanè, pokladnì doklady, bankovnì v pisy, internì doklady, mzdovè listy - Inventarizace majetku - ËetnÌ v kazy, p Ìloha k ËetnÌ z vïrce - Inventarizace z statk rozvahov ch Ët - DaÚov p izn nì (DaÚ z p Ìjmu PO, DPH) - Z izovacì listiny z Ìzen ch organizacì - Dokumenty o hospoda enì z Ìzen ch organizacì - Z pisy z jedn nì zastupitelstva - Dokumentace k Ëelov m dotacìm - Dokumentace k ve ejn m zak zk m - Dokumentace k pouûìvanèmu SW P Ìloha Ë. 2 Harmonogram pracì P ezkoum nì hospoda enì SC probïhne v n sledujìcìch termìnech: Pr bïûn kontrola: 1. termìn program 2. termìn program 3. termìn program 4. termìn program P ezkoum nì ËetnÌ z vïrky P ezkoum nì rozpoëtovèho hospoda enì P ed nì zpr vy Projedn nì zpr vy s odpovïdn m z stupcem P ed nì definitivnìho znïnì zpr vy TermÌn ÖÖÖÖÖÖÖÖ. ÖÖÖÖÖÖÖÖ. ÖÖÖÖÖÖÖÖ. ÖÖÖÖÖÖÖÖ. ÖÖÖÖÖÖÖÖ. 5

6 Osnova pro prov dïnì p ezkoum nì hospoda enì SC ñ zejmèna obcì 1. Jedn nì zastupitelstva a rady ï v bïr z sadnìch informacì z jedn nì zastupitelstva a Rady (projedn v nì z vïreënèho Ëtu, rozpoëet, prodeje a smïna majetku, poskytov nì dotacì, poskytov nì a p ijetì p jëek, rozhodnutì o odpisech pohled vek,...) 2. OrganizaËnÌ d, dïlba odpovïdnostì a pravomocì jednotliv ch vnit nìch tvar ï z izov nì organizaënìch sloûek a souvisejìcì dokumentace ï vymezenì odpovïdn ch osob (nap Ìklad Ñspr vci kapitolì) 3. Vnit nì kontrolnì systèm a vnit nì smïrnice ï vnit nì kontrolnì mechanismy dle z kona Ë. 320/2001 Sb., o finanënì kontrole ï odpovïdnostnì d ï vymezenì hlavnì a hospod skè Ëinnosti, kdo o tomto vymezenì rozhoduje ï vnit nì smïrnice pro vedenì ËetnictvÌ ï harmonogramy pracì (sestavov nì z vïrky, sestavov nì rozpoëtu) ï smïrnice pro hospoda enì s pohled vkami 4. VedenÌ ËetnictvÌ ï ËetnÌ doklady ï bilanënì kontinuita d raz p edevöìm na n sledujìcì oblasti (mïlo by se prakticky jednat o prvotnì sezn menì s dan mi oblastmi s cìlem identifikace potenci lnìch problèm ) - nedokonëenè investice (s ohledem na dèlku rozpracovanosti Ö) - r znè studie apod. zachycenè na Ëtech 01 - vyk z nì cenn ch papìr (p edevöìm CP k obchodov nì) - vyk z nì z vazk (dodavatelskè faktury) - vyk z nì mzdov ch a daúov ch z vazk (daú z p Ìjm, daú z p evodu nemovitostì) - vyk z nì pohled vek ( roveú p edepsan ch pohled vek, existence pohled vek) - vyk z nì p jëek ze st tnìch fond (St tnì fond rozvoje bydlenì) - sdruûenè prost edky (p edevöìm, zda se jedn skuteënï o sdruûenì bez pr vnì subjektivity, porovn nì na p Ìsluönou smlouvu) - sledov nì z sob (p edevöìm v p ÌpadÏ, ûe souë stì MÏsta jsou nap. ÑtechnickÈ sluûbyì) - vyk z nì vypo d nì dotacì v Ëi st tu a kraj m (nap. dotace na soc. v daje) - pouûìv nì neutr lnìch Ët (245) pro r znè p Ìpady, p Ìjm, kterè majì b t souë stì rozpoëtu 5. OvÏ ov nì doklad bïûnèho roku Nutno ovï it p edevöìm n sledujìcì skuteënosti: ï okamûik zachycenì ËetnÌho p Ìpadu (p edevöìm s ohledem na pohled vky a z vazky) ï zvolen postup Ëtov nì ï druhovè zaëlenïnì rozpoëtovè skladby ï funkënì zat ÌdÏnÌ rozpoëtovè skladby P i v znamn ch poloûk ch provï ovat zachycenì v ËetnictvÌ ve vazbï na rozpoëet Zv öenou pozornost vïnovat nap Ìklad n sledujìcìm problèm m: - okamûik zachycenì z vazku, z drûnè dod vek stavebnìch pracì - okamûik zachycenì pohled vky (nap. u poplatk a prodej na spl tky ñ byty) - zp sob Ëtov nì p i prodeji na spl tky, n kupech na spl tky, z loh ch, prodejìch s v hradou vlastnictvì apod. - ovï it, zda nedoch zì k hradï v daj za jinou organizaci (nap. TÏlov chovnè jednoty apod.) ñ v n vaznosti na rozpoëtovou skladbu 5.1. Ëtov nì v daj 5.2. Ëtov nì p Ìjm 5.3. Ëtov nì na z kladnìm bïûnèm Ëtu 5.4. Ëtov nì na Ëtech fond ï zp sob naplúov nì fond ve vztahu na rozpoëet ï Ëerp nì fond 6

7 5.5. Doklady o hospod skè Ëinnosti ï sledov nì a rozpoëìt nì spoleën ch n klad na hospod skou Ëinnost (zde lze oëek vat velice z vaûnè problèmy) ñ tj. nutno sledovat abnorm lnï vysokè zisky na doplúkovè Ëinnosti 5.6. PokladnÌ doklady 5.7. OstatnÌ vnit nì ËetnÌ doklady 6. RozpoËet 6.1. Schv lenì z vïreënèho Ëtu z minulèho roku vëetnï n vrhu na vypo d nì ï kdy bylo projedn no ï jak je rozdïlen hospod sk v sledek z hospod skè Ëinnosti ï rozdïlenì v sledk hospoda enì (p evod fond m, FRR) 6.2. SestavenÌ rozpoëtovèho v hledu ï zda je sestaven ï zda je v chodiskem p i sestavenì rozpoët 6.3. Sestavov nì rozpoëtu, rozpoëtovè pravy ï kdy sestaven, zda byly splnïny poûadavky, jak odpovïdnï sestaven (nap Ìklad do rozpoëtu nejsou zahrnuty v daje, ke kter m je obec jiû smluvnï zav z na) ï ovï it, zda je rozpoëet vyrovnan ñ resp. ovï it zp sob financov nì schodku ï zapojenì mimorozpoëtov ch zdroj ï pozornost vïnovat v znamn m odchylk m rozpoëtov ch prav (nutno sledovat, z Ëeho pravy vypl vajì ñ Ëasto je obec smluvnï zav z na d Ìve, neû dojde k p ÌsluönÈ rozpoëtovè pravï, p ÌpadnÏ v horöìch p Ìpadech rozpoëtovè pravï p edch zì v dej penïûnìch prost edk ) 6.4. PlnÏnÌ rozpoëtu, odchylky ï nutno vysvïtlit v znamnïjöì odchylky ï ovï it, zda urëitè poloûky nebyly umïle nadhodnoceny (nap Ìklad z d vodu vyk z nì dostateënèho spolufinancov nì) - nap Ìklad n jmy apod. 7. KontrolnÌ mechanismy ve vztahu ke z Ìzen m p ÌspÏvkov m organizacìm ï z izovacì listiny p ÌspÏvkov ch organizacì (PO) ï vymezenì a zachycenì majetku, v rozvaze mïsta a danè PO ï odpisovè pl ny ñ schv lenì z izovatelem ï toky provoznìch a investiënìch dotacì, kontrolnì mechanismy pro tok penïz a sledov nì v kon (systèmy p ebìr nì pr ce, rozpoëty, kalkulace), 8. KontrolnÌ mechanismy k zaloûen m spoleënostem ï ZachycenÌ finanënì investice v ËetnictvÌ, zp sob ocenïnì, re ln hodnota u investic s v znamn m podìlem ï finanënì vztahy k zaloûen m spoleënostem, dotace, p jëky 9. PlnÏnÌ z kona o zad v nì ve ejn ch zak zek ï p Ìpadn vnit nì smïrnice pro zad v nì ve ejn ch zak zek ï form lnì plnïnì podmìnek z kona (ovï it na vybran ch p Ìpadech), p ÌpadnÏ upozornit na p Ìpady, kterè sice vyhovujì z konu o zad v nì ve ejn ch zak zek, ale nejsou standardnì (nap Ìklad pouûitì moûnosti v zvy jednomu z jemci, v zva sp ÌznÏn m spoleënostem Ö) ï provï it zda na vybranè zak zky bylo vyps no v bïrovè ÌzenÌ (p edevöìm sluûby ñ nap Ìklad svozy odpadu, komun lnì sluûby apod.) ñ p edmïtem provï enì by mïl b t p edevöìm pr bïh v bïrovèho ÌzenÌ, soulad uzav enè smlouvy s podmìnkami v bïrovèho ÌzenÌ, porovn nì skuteënè realizace s nabìdkou, sledov nì odchylek ï sledovat zv öenì ceny ñ d vody apod. ñ kdo schv lil a projednal (vëetnï termìn ) ï fakturace u staveb (termìny ñ zda nenì p edfakturov no, ot zka zajiötïnì apod.) 10. Dotace z rozpoëtu st tu, kraj a dotace ze st tnìch fond ï dotaënì smlouvy, plnïnì podmìnek dotaënìch smluv ï vypo d nì dotacì ñ d leûitè nap Ìklad i u soci lnìch d vek (kolik je nutno vracet) ï nutno vïnovat pozornost v znamn m prodej m majetku ñ zda nebyly po Ìzeny z dotaënìch prost edk a zda prodejem nedoölo k poruöenì podmìnek poskytnutì dotace (byty, kanalizace apod.) ï v p ÌpadÏ inventarizacì na vybran ch p Ìkladech provï it, zda skuteënï dostavïno ï v r mci rozpoëtovè skladby a ËetnictvÌ ovï it, zda je rozliöeno, kdo dotaci poskytl (st t, kraj, st tnì fond) 7

8 11. PoskytovanÈ prost edky v r mci ve ejnè finanënì podpory ï kontrola vazby na schv len rozpoëet ï postup schvalov nì ï v p ÌpadÏ v znamnïjöìch poloûek provï enì p Ìsluön ch smluv ñ sledovat, zda smlouvy umoû- ÚujÌ realizaci kontrolnìch prvk ï zkontrolovat, zda je kontrolov no uûitì prost edk 12. Nakl d nì s majetkem, jeho evidence, dodrûenì procesnìch kon dle z kona o obcìch NedokonËenÈ investice, evidence, ocenïnì, za azov nì ï kontrola v znamn ch smluv ï kontrola pozastaven ch akcì (p edevöìm stavebnìch) ï v p ÌpadÏ n jm kontrola, zda technickè zhodnocenì nenì eöeno kompenzaënï (tj. nenì hrazen n jem, ale plnïnì se prov dì technick m zhodnocenìm) ï co se zahrnuje do po izovacì ceny (Ëasto se souvisejìcì v daje d vajì do provozu) ï p i azov nì poloûek na jednotlivè investiënì akce (p edevöìm u z kladnì technickè vybavenosti apod.) ï Ë steënè vy azov nì majetku (p edevöìm staveb) v souvislosti s prov dïn m technick m zhodnocenìm (vïtöinou neprov dïno) ï okamûik za azenì (Ëasto se zpoûdïnìm na z kladï informace z majetkopr vnìho odboru) ï kontrola po izov nì majetku na z kladï bez platn ch p evod od st tu (vëetnï kontroly ceny pro ËetnÌ Ëely) ZachycenÌ dlouhodobèho majetku, vy azov nì majetku ï celkov zp sob evidence, vazba na list vlastnictvì ï ocenïnì (dodrûov nì z sad pro oceúov nì) ï vy azov nì majetku (hlavnï v p ÌpadÏ prodej nemovitostì ñ zda dodrûena vazba na katastr nemovitostì a vazba v ËetnictvÌ ñ v nïkter ch p Ìpadech je nap Ìklad zachycov na pohled vka z prodeje majetku v jinèm obdobì neû dojde k zachycenì bytku majetku) ï pozor na p Ìpadn vy azov nì nehmotnèho majetku (p edevöìm r zn ch studiì ñ tj. v kterèm okamûiku se vy azuje) V znamnè n jemnì smlouvy ï kontrola neobvyklè v öe n jemnèho (sp ÌznÏnÈ organizace, VAK Ö.) ï vazba na rozhodnutì org n obce ï ot zka technick ch zhodnocenì prov dïn ch n jemcem OstatnÌ smluvnì vztahy souvisejìcì s dlouhodob m majetkem ï smlouvy o v p jëce ï z stavy majetku ï bez platnè p evody majetku ñ p edevöìm na p ÌspÏvkovÈ organizace Kontrola zp sobu vyuûitì majetku ï zp sob sledov nì vyuûitì majetku obcì tj. provï enì, zda obec sleduje, jak m zp sobem je majetek vyuûìv n (nap Ìklad, zda se nevyskytujì p Ìpady, ûe urëit majetek je vyuûìv n bez dnèho smluvnìho vztahu ñ to se t k nap Ìklad pozemk ) 13. V znamnè smlouvy a hospod skè operace Smlouvy o sdruûenì bez pr vnì subjektivity ï kvalita a plnost smluv, p Ìpadn vazba na dotace a dotaënì smlouvy ï zp sob vedenì ËetnictvÌ ñ vazba na smlouvy ï zp sob rozdïlov nì n klad a v nos po dobu trv nì sdruûenì (Ëasto z st v pouze u jedinèho subjektu) ï zp sob n slednèho majetkovèho vypo d nì Prodej CP a podìl ï ocenïnì CP ï okamûik zachycenì pohled vky a od Ëtov nì CP PortfoliovÈ investov nì ï zachycenì na spr vn ch Ëtech ï oceúov nì v po izovacì cenï (vïtöinou p etrv v cena po ÌzenÌ) ï u cizomïnov ch CP p epoëet z hlediska kursu k ï jsou rozdìlnè postupy v rozliöov nì AUV ñ tj. provï it uplatúovanou metodiku ï z hlediska daúovèho provï it, zda jsou oddïlenï sledov ny CP s r znou metodikou zdanïnì 8

9 13.4. vïry a p jëky ï vûdy u smlouvy provï ovat ruëenì, splatnost apod. ñ ve vazbï na rozpoëet a rozpoëtov v hled ï u poskytnut ch p jëek zhodnocenì, zda je finanënì operacì Ëi rozpoëtovou operacì ï roky z investiënìch vïr Leasing ï zp sob Ëtov nì (nïkde se objevujì spl tky na Ëtu 042) 14. BytovÈ hospod stvì ï evidence n jemnèho ñ jak se p edepisuje, vazba do ËetnictvÌ ï evidence prodej byt (provï it na vybran ch p Ìpadech) ñ jednotlivè okamûiky v ûìcì se k ËetnictvÌ ï finanënì vazby v p ÌpadÏ, ûe bytovè hospod stvì zajiöùuje p ÌspÏvkov organizace Ëi obchodnì spoleënost (zda povï en subjekt p ev dì vybranè n jemnè obci v termìnech podle smlouvy, jak jsou financov ny opravy Ëi technickè zhodnocenì apod.) ï problematika penalizace 15. OdmÏÚov nì ï r mcov kontrola dodrûov nì mzdov ch a platov ch p edpis ï provï enì odmïúov nì Ëlen zastupitelstva 16. MÌstnÌ poplatky MÌstnÌ vyhl öky Organizace p edepisov nì a inkasa mìstnìch poplatk ï d leûitè nap Ìklad to, jak rychle doch zì k p edpisu u Ñjednor zov ch poplatk ì (z bory ve ejnèho prostranstvì) ï zachycenì v ËetnictvÌ (vazba na evidenci poplatk, v kterèm Ëase) ï jak je zajiötïno, aby nedoölo ke zpronevï e inkasovan ch hotovostì 17. Spr va pohled vek a z vazk ï systèm evidence pohled vek a z vazk, sledov nì hrad ï provï enì v znamn ch p Ìpad (soudnì vym h nì, aplikace n stroj uveden ch v z konï o spr vï danì a poplatk u daúov ch pohled vek) 18. Inventarizace majetku (fyzickè) ï z sadnì problèmy: - majetek nespr vnï p eveden do nïkterè z p ÌspÏvkov ch organizacì - objevujì se ÑskupinovÈì poloûky (typ Ñkomunikace ve MÏstÏì), identifikace jednotliv ch p edmït je naprosto nedostaëujìcì - velk Ë st majetku nenì v bec zachycena - neprov dì se ÑË steënèì vy azenì majetku - spr vnè zachycenì technickèho zhodnocenì 19. DokladovÈ inventury ï pozornost vïnovat p edevöìm n sledujìcìm problèm m: - stav z vazk a pohled vek vëetnï z vazk a pohled vek evidovan ch na podrozvahov ch Ëtech - vyk z nì nespot ebovan ch dotacì - z vazky v Ëi zamïstnanc m, pohled vky za zamïstnanci - danï (p edevöìm daú z p Ìjm, daú z p evodu nemovitostì) - z lohy (poskytnutè, p ijatè) - finanënì prost edky na bankovnìch Ëtech - pozemky 20. DaÚovÈ povinnosti mïsta DaÚ z p Ìjm ï stanovenì danï ñ p edevöìm co se zahrnuje do p Ìjm a v daj ï zachycenì v ËetnictvÌ (z vazek na konci roku?) 9

10 20.2. DaÚ z p idanè hodnoty ï pokud jde o pl tce DPH sledovat systèm pro v poëet koeficientu ï neuplatnïnè n roky na vr cenì DPH ï p evody mezi 23 a OstatnÌ danï ï daú z p evodu nemovitostì (co vöechno se danì) ï pozor na vr cenè danï z minul ch let 21. P ezkoum nì roënìch ËetnÌch v kaz a p Ìlohy ï p edevöìm zda jsou v p Ìloze uvedeny daje t kajìcì se ËetnÌch metod, p edevöìm ocenïnì majetku, z stavy, koment k z vazk m a pohled vk m, kterè nejsou zachyceny na rozvahov ch Ëtech apod. (vïtöina p Ìloh k ËetnÌ z vïrce konëì vyplnïnìm Ë sti 2) 22. Hospoda enì a finanënì situace V voj od poë tku roku ï pozornost vïnovat vzr stajìcìm bytk m penïz a krytì v daj jednor zov mi p Ìjmy (nap. p Ìjmy z prodeje majetku) ï pozornost vïnovat akcìm, kterè v dalöìch letech vyûadujì zv öenè v daje ñ signalizace finanënìch problèm ï upozornit na nahodilè p Ìjmy (nap. vr cen daú z p evodu nemovitostì) V hled na n sledujìcì rok ï posouzenì re lnosti budoucìch p Ìjm a v daj, v voj hospod skè a finanënì situace v budoucnu ï posouzenì schopnosti hradit budoucì z vazky 23. OstatnÌ ï vïnovat pozornost klasifikaci hlavnì a hospod skè Ëinnosti (pozor nap Ìklad na les, drobnè sluûby pro okolnì obce, svoz odpadu pro podnikatele v katastru obce apod.) ï tvorba a Ëerp nì fond ï zruöenì p ÌspÏvkovÈ organizace a p evedenì majetku a z vazk p ÌspÏvkovÈ organizace do majetku obce ï zmïny pr vnìch forem z Ìzen ch a zaloûen ch organizacì ï rozdïlenì, slouëenì, splynutì z Ìzen ch a zaloûen ch organizacì 10

11 Prohl öenì Auditorovi: Datum: Toto prohl öenì je poskytov no v souvislosti s VaöÌm p ezkoum nìm hospoda enì za rok Ö.. za Ëelem vyd nì zpr vy o v sledcìch p ezkoum nì hospoda enì. Vyd v me, podle naöeho nejlepöìho vïdomì a svïdomì, toto prohl öenì: 1. Uzn v me svou odpovïdnost za ËetnÌ z vïrku v souladu se z konem Ë. 563/1991 Sb., o ËetnictvÌ, vëetnï vöech zve ejúovan ch informacì, kterè jsou pr vnìmi p edpisy poûadov ny. 2. Uzn v me svou odpovïdnost za zpracov nì z vïreënèho Ëtu v souladu se z konem Ë. 250/2000 Sb., o rozpoëtov ch pravidlech zemnìch rozpoët, a navazujìcìmi p edpisy. 3. Nedoölo k nespr vnostem vznikl m z viny zastupitelstva nebo zamïstnanc, kterè by mohly mìt v znamn vliv na ËetnÌ z vïrku. 4. Poskytli jsme V m p Ìstup ke vöem ËetnÌm a dalöìm pìsemnostem a ke vöem z pis m z jedn nì zastupitelstva. 5. Obec/mÏsto/kraj/DSO vyhovïla vöem smlouv m, kterè by, pokud by nebyly splnïny, mohly mìt v znamn vliv na ËetnÌ z vïrku. Nedoölo k û dn m jedn nìm mezi obcì/mïstem/krajem/dso a st tnìmi org ny, t kajìcìm se v jimek z platn ch p edpis a jejich poruöenì. 6. Nem me û dnè z mïry, kterè by mohly v znamnï ovlivnit hodnotu a klasifikaci aktiv a pasiv, kterè jsou zobrazeny v ËetnÌ z vïrce. 7. Zjistili a p edloûili jsme veökerè informace o pohled vk ch po lh tï splatnosti, neexistujì û dnè nedobytnè pohled vky, kterè by mohly mìt v znamn vliv na ËetnÌ z vïrku. 8. Obec/mÏsto/kraj/DSO vlastnì vöechna vyk zan aktiva a neexistujì û dn z stavnì pr va na aktiva, neuveden v p Ìloze. 9. Zaznamenali a vyk zali jsme vöechny z vazky, jak skuteënè, tak potencion lnì, a v p Ìloze uvedli z ruky, kterè jsme poskytli t etìm stran m. 10. Nevyskytly se jinè ud losti po datu ËetnÌ z vïrky, kterè by vyûadovaly jejì pravu nebo doplnïnì, neû ud losti uvedenè v p Ìloze. 11. Z vazky vypl vajìcì ze soudnìch spor jsou dnï vyk z ny v ËetnÌ z vïrce. P edpokl danè z - vazky v souvislosti s pr vnìmi spory jsou uvedeny v p Ìloze. 12. Obec/mÏsto/kraj/DSO nez Ìdilo û dnè jinè p ÌspÏvkovÈ organizace ani nem podìl na z kladnìm kapit lu û dnè jinè spoleënosti kromï tïch, kterè jsou uvedeny v ËetnictvÌ, v ËetnÌ z vïrce a v z vïreënèm Ëtu. ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ. ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.. starosta/hejtman/prim tor vedoucì finaënìho odboru 11

12 Zpr va o v sledcìch p ezkoum nì hospoda enì definice subjektu za rok Ö. Provedli jsme p ezkoum nì hospoda enì ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ za rok Ö.. na z kladï daj o roënìm hospoda enì obce/mïsta/kraje/dso. Za hospoda enì, kterè bylo p edmïtem p ezkoum nì, a za jeho zobrazenì v ËetnÌch a finanënìch v kazech je odpovïdn statut rnì org n obce/mïsta/kraje/dso. lohou auditora je vydat na z kladï provedenèho p ezkoum nì z vïr o v sledcìch p ezkoum nì hospoda enì. P ezkoum nì hospoda enì jsme provedli v souladu s vyhl ökou Ë. 41/2002 Sb., o p ezkoum nì hospoda- enì zemnìch samospr vn ch celk a dobrovoln ch svazk obcì a auditorsk mi smïrnicemi Komory auditor»eskè republiky. Rozsah pracì poûadovan ch pro p ezkoum nì hospoda enì nesplúuje poûadavky pro vyd nì auditorskèho v roku, a proto tato zpr va nenì zpr vou o provedenì finanënìho auditu ËetnÌ z vïrky. P ezkoum nì hospoda enì bylo napl nov no a provedeno v bïrov m zp sobem s ohledem na v znamnost jednotliv ch skuteënostì tak, aby auditor zìskal p imï enou jistotu pro svè vyj d enì. P ezkoum nì hospoda enì zahrnovalo ovï enì daj o plnïnì p Ìjm a v daj rozpoëtu a o ostatnìch penïûnìch operacìch vëetnï daj o tvorbï a pouûitì penïûnìch fond, daj o n kladech a v nosech podnikatelskè Ëinnosti, daj o penïûnìch operacìch t kajìcìch se cizìch a sdruûen ch prost edk a daj o nakl d nì s majetkem ve vlastnictvì obce/mïsta/kraje/dso. P ezkoum nì hospoda enì rovnïû zahrnovalo ovï enì dodrûov nì povinnostì uloûen ch platn mi z kony a dalöìmi pr vnìmi p edpisy upravujìcìmi finanënì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk /DSO, dodrûov nì podmìnek pro zad v nì ve ejn ch zak zek, souladu vedenì ËetnictvÌ se z konem Ë. 563/1991 Sb., o ËetnictvÌ, a pr vnìmi p edpisy vydan mi k jeho provedenì, a souladu hospoda enì s finanënìmi prost edky ve srovn nì s rozpoëtem. Na z kladï provedenèho p ezkoum nì jsme dospïli k n zoru, ûe hospoda enì podle rozpoëtu, hospoda enì s ostatnìmi finanënìmi prost edky a nakl d nì s majetkem bylo v roce Ö. ve vöech v znamn ch ohledech v souladu s p edpisy upravujìcìmi finanënì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk /DSO a zobrazenì tïchto skuteënostì v ËetnÌch a finanënìch v kazech je ve vöech v znamn ch ohledech v souladu se z konem o ËetnictvÌ a p edpisy vydan mi k jeho provedenì. S finaënìmi prost edky bylo hospoda eno v souladu s rozpoëtem. P i p ezkoum nì hospoda enì nebyly zjiötïny nedostatky. Vzhledem k tomu, ûe jsme nebyli auditory p ÌspÏvkov ch organizacì z Ìzen ch obcì/mïstem/krajem ani obchodnìch spoleënostì, na jejichû z kladnìm kapit lu m obec/mïsto/kraj Ëast, nebylo p edmïtem naöeho p ezkoum nì hospoda enì tïchto subjekt. Vyhotoveno dne : ÖÖÖÖÖÖÖÖ auditor/auditorsk spoleënost ËÌslo osvïdëenì Datum p ed nì zpr vy: JmÈno a podpis p Ìjemce zpr vy: P Ìlohy: Rozvaha ( Ë O PO 3-02) obce/mïsta/kraje/dso k 31.12Ö.. P Ìloha ( Ë O PO 5-02) obce/mïsta/kraje/dso za obdobì k 31.12Ö.. vëetnï dodatku V kaz pro hodnocenì plnïnì rozpoëtu SC a DSO obce/mïsta/kraje/dso (Fin 2-12 M) k Ö 12

13 Zpr va o v sledcìch p ezkoum nì hospoda enì N zev obce/mïsta/kraje/dso:... I»O SÌdlo P ezkoum nì provedl:... P ezkoum vanè obdobì: vod P ezkoum nì hospoda enì obce/mïsta/kraje/dso bylo provedeno na z kladï smlouvy uzav enè mezi... subjekt...a Ö... auditor/auditorsk spoleënost dne ÖÖÖÖÖ 2. P edmït p ezkoum nì P edmïtem p ezkoum nì byly : - daje o plnïnì p Ìjm a v daj rozpoëtu a o ostatnìch penïûnìch operacìch vëetnï daj o tvorbï a pouûitì penïûnìch fond, - daje o n kladech a v nosech podnikatelskè Ëinnosti, - daje o penïûnìch operacìch t kajìcìch se cizìch prost edk, - daje o penïûnìch operacìch t kajìcìch se sdruûen ch prost edk. P edmïtem p ezkoum nì bylo rovnïû nakl d nì s majetkem ve vlastnictvì zemnìho samospr vnèho celku vëetnï majetku vloûenèho do dobrovolnèho svazku obcì. OvÏ ov no bylo: - dodrûov nì povinnostì uloûen ch z konem a dalöìmi pr vnìmi p edpisy upravujìcìmi finanënì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk a dobrovoln ch svazk obcì, - soulad vedenì ËetnictvÌ zemnìho samospr vnèho celku/dobrovolnèho svazku obcì se z konem o ËetnictvÌ a pr vnìmi p edpisy vydan mi k jeho provedenì, - soulad hospoda enì s finanënìmi prost edky ve srovn nì s rozpoëtem. 3. VymezenÌ odpovïdnosti Za hospoda enì, kterè bylo p edmïtem p ezkoum nì, a za jeho zobrazenì v ËetnÌch a finanënìch v kazech je odpovïdn statut rnì org n obce/mïsta/kraje/dso. lohou auditora je vydat na z kladï provedenèho p ezkoum nì z vïr o v sledcìch p ezkoum nì hospoda enì. 4. PodmÌnky p ezkoum nì P i p ezkoum nì byly vyuûity informace a doklady o hospoda enì obce/mïsta/kraje/dso. P ezkoum nì hospoda enì bylo napl nov no a provedeno v bïrov m zp sobem s ohledem na v znamnost jednotliv ch skuteënostì tak, aby auditor zìskal p imï enou jistotu pro svè vyj d enì. Rozsah pracì poûadovan ch pro p ezkoum nì hospoda enì nesplúuje poûadavky pro vyd nì auditorskèho v roku, a proto tato zpr va nenì zpr vou o provedenì finanënìho auditu ËetnÌ z vïrky. 5. Z vïr p ezkoum nì 13

14 5.1. RozpoËtovÈ hospoda enì Proces sestavenì, projedn nì a schv lenì rozpoëtu a rozpoëtov ch zmïn probïhl v souladu s ustanovenìmi z kona Ë. 250/2000 Sb., o rozpoëtov ch pravidlech zemnìch rozpoët. P i kontrole nebylo zjiötïno poruöenì rozpoëtovè k znï. tj. neopr vnïnè pouûitì nebo zadrûenì penïûnìch prost edk pat ÌcÌch Ëi svï en ch obci/mïstu/kraji/dso. RovnÏû tak nebylo zjiötïno neplnïnì povinnostì nebo podmìnek stanoven ch v öe citovan m z konem pro hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk. P i kontrole rozpoëtovèho hospoda enì byly zjiötïny n sledujìcì nedostatky: - nebyl zpracov n rozpoëtov v hled - chyby v procesu sestavenì, projedn nì a schv lenì rozpoëtu - chyby v procesu schvalov nì rozpoëtov ch zmïn - poruöenì rozpoëtovè k znï UvÈst konkrètnì zjiötïnè nedostatky Formulovat navrhovan opat enì Zhodnotit Ëinnost vnit nìho kontrolnìho systèmu a plnïnì funkce finanënìho v boru Hospoda enì s majetkem obce Majetek obce/mïsta/kraje/dso je vyuûìv n ËelnÏ a hospod rnï v souladu s jejìmi /jeho z jmy. Evidence majetku je dnï vedena. Majetek obce je chr nïn p ed zniëenìm, poökozenìm, odcizenìm nebo zneuûitìm. Obec/mÏsto/kraj/DSO trvale sleduje, zda dluûnìci vëas a dnï plnì svè z vazky a zabezpeëuje, aby nedoölo k promlëenì nebo z niku z nich vypl vajìcìch pr v. Hospoda enì s majetkem svï en m do spr vy p ÌspÏvkov m organizacìm nebylo kontrolov no. P i kontrole hospoda enì s majetkem obce byly zjiötïny n sledujìcì nedostatky: UvÈst konkrètnì zjiötïnè nedostatky Formulovat navrhovan opat enì 5.3. VedenÌ ËetnictvÌ ËetnictvÌ je plnè, pr kaznè a spr vnè a je vedeno v souladu se z konem Ë. 563/1991 Sb., o ËetnictvÌ a navazujìcìmi p edpisy. Pro vedenì ËetnictvÌ jsou zpracov ny n leûitè internì p edpisy. JednotlivÈ ËetnÌ operace jsou doloûeny ËetnÌmi doklady, kterè obsahujì p edepsanè n leûitosti. Byla provedena kontrola ËetnÌ z vïrky k 31.12Ö.. a nebyly zjiötïny nedostatky. Stavy rozvahov ch Ët jsou doloûeny inventurami. P i kontrole vedenì ËetnictvÌ byly zjiötïny n sledujìcì nedostatky: UvÈst konkrètnì zjiötïnè nedostatky Formulovat navrhovan opat enì 5.4. Dodrûov nì pravomocì a povinnostì org n obce/mïsta/kraje/dso P i kontrole dodrûov nì pravomocì a povinnostì org n obce/mïsta/kraje/dso nebyly zjiötïny û dnè nedostatky. Z kon o zad v nì ve ejn ch zak zek byl dodrûen. P i kontrole dodrûov nì pravomocì a povinnostì org n obce/mïsta/kraje/dso byly zjiötïny n sledujìcì nedostatky: UvÈst konkrètnì zjiötïnè nedostatky Formulovat navrhovan opat enì 14

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

SÚRAO 2000. vodnì slovo editele

SÚRAO 2000. vodnì slovo editele vodnì slovo editele Od poë tku roku 2000 plnila S RAO jiû veökerè povinnosti, kterè jì ukl d atomov z kon. K tèto skuteënosti doölo p evedenìm vöech provozovan ch loûiöù radioaktivnìch odpad v»eskè republice,

Více

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 KVÃTEN 2006 Zpr va o Ëinnosti za rok 2005 1 Obsah vod... Kapitola I. IMPLEMENTACE NOV HO REGULA»NÕHO R MCE EVROPSK UNIE... RegulaËnÌ pravidla

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ ñ Ujedn nì o ökolsk ch v mïn ch mezi Ministerstvem

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m Budou mezin rodnì ËetnÌ standardy povinnè i pro malè a st ednì firmy? V poslednì dobï se st le vìce pozornosti vïnuje systèmu ËetnictvÌ mal ch a st ednìch podnik (d le jen SME) 1). Z jem svïtovè odbornè

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002» stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË POBSAH vod............................................................ 1602 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch

Více

Jaký bude svět podle Deloitte

Jaký bude svět podle Deloitte Příloha Stavebnictví a Podnikání Auto i studie vych zejì z vlastnìho v zkumu vyuûìv nì ICT v minulosti, dnes a v budoucnu, z rozhovor s vìce neû 5000 partnery, vysok mi manaûery podnik a editeli institucì

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 ISSN 0862-6162 OBSAH Semin pr vnìk»ap ñ letos jiû patn ct roënìk... 4 Workshop of the lawyers of Czech insurance Association ñ 15th Anniversary Ing.

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 2 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

POJISTN OBZOR 10 2004

POJISTN OBZOR 10 2004 POJISTN OBZOR 10 2004 RO»NÕK LXXXI Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, Otokar Cudlman, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

pozemkovè pravy PolnÌ cesta StranÌk, Nov JiËÌn, k.. StranÌk »ESKOMORAVSK KOMORA PRO POZEMKOV PRAVY / 68 roënìk 17

pozemkovè pravy PolnÌ cesta StranÌk, Nov JiËÌn, k.. StranÌk »ESKOMORAVSK KOMORA PRO POZEMKOV PRAVY / 68 roënìk 17 červenec 2009 www.cmkpu.cz pozemkovè pravy roënìk 17 / 68»ESKOMORAVSK KOMORA PRO POZEMKOV PRAVY PolnÌ cesta StranÌk, Nov JiËÌn, k.. StranÌk PozemkovÈ pravy»ervenec 2009 Ë. 68»ESKOMORAVSK KOMORA PRO POZEMKOV

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2003 OBSAH. » stka 23 28. nora 2003 Cena 77 KË. vod... 1826. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2003 OBSAH. » stka 23 28. nora 2003 Cena 77 KË. vod... 1826. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2003» stka 23 28. nora 2003 Cena 77 KË OBSAH vod............................................................ 1826 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch subjekt

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2013 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Obsah

Více

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27 HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27.1 VOD ñ VZTAH KLINICK EPIDEMIOLOGIE K ÑMEDICÕNÃ ZALOéEN NA DŸKAZUì V

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

OdsavaË par EFT 6500

OdsavaË par EFT 6500 OdsavaË par EFT 6500 OBECNÉ INFORMACE Tento odsavač par je určen pro nástěnnou montáž nad varnou desku. Odsavač je možno používat jako spotřebič s vnitřním oběhem vzduchu nebo jako odsavač s odvětráváním

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2006 Cena: 64 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2006 Cena: 64 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXII SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2006 Cena: 64 Kč OBSAH Část normativní Opatření MŠMT, kterým se stanoví odlišnosti v organizaci

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými,

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zvítězili jste v prestižní anketě pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku 2006. Vaše prvenství je obrovským úspěchem i proto, že jste zlomili éru vítězství pojišťovacích

Více

POJISTNÝ OBZOR 12/2001

POJISTNÝ OBZOR 12/2001 POJISTN OBZOR 12 2001 RO»NÕK LXXVIII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Ing. Martin

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Chceme být vidět a slyšet, máme své kvality a ty hodláme prodat

Chceme být vidět a slyšet, máme své kvality a ty hodláme prodat Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (5 / 2007) www. premium.prosperita.info Chceme být vidět a slyšet, máme své kvality a ty hodláme prodat O společnosti, za jejíž výsledky zodpovídá, hovoří

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (7 / 2006) www. premium.prosperita.info Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Martin Dlouhý, generální ředitel společnosti Makro,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 3 Grada Publishing (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6067-4 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) 4 Fotografujeme digit lnï

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 05.06.2015 Čas zpracování: 8h13m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet,

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (11 / 2006) mi vadì sl vko "zbyteënï". Zkuste udïlat anketu mezi exportèry a zeptejte se jich, jestli chtïjì vydïl vat. Jinak, jestli chtïjì hodnï vydïl

Více

Kvalita bydlení je velký trh

Kvalita bydlení je velký trh Podnikání a význam auditu (str. 28-40) O největší slévárně přesného lití pracující metodou vytavitelného modelu v České republice si přečtěte zajímavé informace na str. 3. V ČR je v současné době 11 sléváren

Více

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 4 / ČÍSLO 2 / KVĚTEN 2005 MBA graduanti Grˆbeho vila Gener lnì editelka odpovìd na ot zky»eskèho rozhlasu Florida ñ koneën stanice 2 roënìk

Více

P echod ze systèmu CadSoft Eagle

P echod ze systèmu CadSoft Eagle P echod ze systèmu CadSoft Eagle 5. prosinec 2010 Obsah 1. vod...1 2. Postup...1 2.1. Export dat z programu Eagle...1 2.2. Vytvo enì projektu v Altium Designeru...4 2.3. DokonËenÌ projektu v Altium Designeru...7

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje sto Desná na rok Výdaje poznámka 2212 5139 Nákup materiálu 200 000 200 000 2212 5169 Nákup ostatních služeb 350 000 350 000 2212 5171 Opravy a udržování 100 000 100 000 2212 Silnice 650 000 650 000 2219

Více

Zprá va o hospodaření Společenstvívlastníků Nedvězská 2225-8 (SV) ke konci roku 2004

Zprá va o hospodaření Společenstvívlastníků Nedvězská 2225-8 (SV) ke konci roku 2004 Zprá va o hospodaření Společenstvívlastníků Nedvězská 2225-8 (SV) ke konci roku 2004 Toto je zprá va o hospodařenísv, resp. jejípředběžná verze (kterou ješ tě upravím podle případný ch připomínek, např.

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze,

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, Příloha: Zalistujte si s námi IdentifikaËnÌ systèmy Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (10 / 2006) www. premium.prosperita.info Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, řekl bez

Více

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1 B ezen 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 1 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems MilÌ p telè, v vodu prvnìho letoönìho vyd nì Adobe novin bychom v m r di

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice

Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice AUDIT KORREKT s.r.o., Tavolníkova 2013, 142 00 Praha 4,Krč, OR MěS Praha oddíl C, vložka 52299 Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice Ověřovaná obec: Příjemce Ověření

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 Vestavn elektrick varn deska N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se p ed vlastnì

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

města Ostrov za období roku 2013

města Ostrov za období roku 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více