UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Jana Sigmundová Politická korupce Stav korupce v R na lokální úrovni Bakaláská diplomová práce Vedoucí bakaláské práce: Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D. Olomouc 2009

2 Prohlašuji, že jsem tuto bakaláskou práci vypracovala samostatn na základ uvedených pramen a literatury. V Olomouci dne 29. bezna 2009

3 Obsah Úvod Problematika definování korupce Korupce jako deviantní chování Korupce jako patologické chování Korupce jako chování maximalizující zisk Korupce jako sociální dezintegrace Institucionalizace korupce Definice korupce Korupce a její aktéi Píiny korupce Prokorupní faktory Druhy korupce Dlení podle výskytu Dlení podle závažnosti Mení korupce Druhy index Složené indexy Situace v R Odhalování korupce Role médií Význam skandálu Vztahy médií a policie Nezávislost médií Vlastnictví médií v R Regionální média Vývoj regionálních médií Regionální tisk Regionální vysílání Postavení regionálních reportér Korupce na komunální úrovni Pípad Tebí Obecní majetek...44

4 4.1.2 Vyšetování Média Obanská aktivita...48 Závr...50 Prameny a literatura...56 Prameny...56 Literatura...59 Abstrakt...65

5 Úvod Korupce pedstavuje dlouhodobý celosvtový spoleenský problém a týká se každého státu. Provází spolenost od poátku lidské civilizace, první opatení proti korupci obsahoval již Chammurapiho zákoník. Jednoduchá strategie k jejímu potírání neexistuje a ani není možné korupci odstranit úpln. Nejobtížnjším krokem v boji proti korupci je její odhalování a posléze dokazování. Utajenost korupce spoívá pedevším v tom, že je výhodná pro ob strany, tedy korumpujícího i korumpovaného, a proto mají malý zájem na tom, aby byl tento vztah odhalen a potrestán. Postižené korupcí pedstavuje obvykle vtší skupina lidí (a nebo celá spolenost), kteí si nemusí ani uvdomit, že k jejich poškozování dochází. Protože má negativní dopady na ekonomiku, kulturu a morálku, je nutné korupci omezovat. Kvli jejímu globálnímu rozsahu probíhají snahy o koordinaci protikorupních strategií i na mezinárodní úrovni nap. v OSN, OECD, Rad Evropy a EU. Ve své bakaláské práci se budu zabývat tématem politické korupce na komunální úrovni v eské republice. Podle Indexu vnímání korupce (CPI), který každoron sestavuje Transparency International, je R v roce 2008 na 45. míst s hodnotou 5,2. Pestože se hodnocení R od roku 2002 zlepšuje, její hodnoty se pohybují pod prmrem zemí EU. Ve své práci se vnuji pedevším korupci na komunální úrovni, protože celý proces korupce se odehrává blíže obanm a ml by být pod jejich vtší kontrolou. I pesto se zde vyskytuje korupce ve velké míe a asto i bez zájmu oban. Cílem bakaláské práce je popsat a analyzovat stav korupce v R a zhodnotit možnosti a metody boje proti korupci obecn. Zamím se na velkou korupci ve veejné sfée a aféry pedstavitel politických stran na komunální úrovni, která na rozdíl od státní úrovn není tak prozkoumaná. To však neznamená, že je mén nebezpená pro spolenost než korupce na úrovni státní. Aby 5

6 byly snahy o omezení korupce úspšné, musí probíhat v rámci celé spolenosti. Pi sledování tohoto cíle budu zkoumat i vliv médií na odhalování korupce s drazem na postavení a roli regionálních médií. Média mají velký vliv na veejné mínní a mají schopnost mobilizovat veejnost. Obecn je tlak obanské spolenosti na politickou sféru v R slabý a to napomáhá korupnímu klimatu. Tlak oban by ml být jedním z nástroj omezování korupce, protože práv obané si volí své zástupce, kteí jim jsou politicky odpovdní. Ve své práci budu pracovat s hypotézou, že boj s korupcí je úspšný tehdy, pokud funguje obanská kontrola veejných initel a pokud se vytvoí obanský tlak na vyšetování; v obou pípadech mají zásadní roli média. Vtšina politik se dostane do vrcholné politiky díky svému psobení v krajích a obcích. Proto je dležité, aby se na komunální úrovni nevytváely korupní sít a vazby, které by se penesly i do státní politiky. V této práci se budu zabývat situací v Tebíi, ovšem podobných píklad najdeme v R celou adu. Tato práce však nemá být výtem ady korupních pípad ale spíše jednou hlubší sondou, která poukáže na nesrovnalosti a nejasnosti pi hledání viníka i pokud se na první pohled jedná o celkem jasný pípad. Zamení na lokální úrove jsem si vybrala pedevším proto, že se komunální politikou a korupcí v ní tém nikdo odborn nezabývá. Tato bakaláská práce pedstavuje pípadovou studii o stavu korupce v R na komunální úrovni. Používám empirickoanalytický pístup, prostednictvím njž hodnotím a analyzuji fakta a informace. Protože korupce pedstavuje spoleenský jev, je nutné její analýzu provádt interdisciplinárn. Korupcí se zabývá i literatura sociologická, právnická a ekonomická. Bakaláská práce je rozdlena do ty kapitol. První kapitola pedstavuje teoretický úvod do problematiky korupce. Je nutné objasnit pojmy a korupci definovat, oznait její aktéry a urit dvody pro korupní chování. Korupce je široký pojem a proto 6

7 existuje i nkolik rzných typologií a definicí, kterým se v této kapitole budu vnovat. Ve druhé kapitole se zamím na problematiku mení korupce a druhy index, pedevším na Index vnímání korupce. V této kapitole také zhodnotím situaci v R v mezinárodním kontextu. Objasním základní problémy a vlivy, které se vztahují k boji s korupcí, mezi nž patí napíklad komunistická minulost zem a pesouvání zodpovdnosti za korupci na stát. Zhodnotím, jaké nástroje R pro boj s korupcí využívá. Tématem tetí kapitoly jsou média, jejich role pi odhalování korupce a to, jaké vlivy na média psobí. Chtla bych poukázat i na vztahy, které vznikají mezi médii a policií. Protože tématem práce je korupce na komunální úrovni, budu se vnovat i tomu, jak psobí regionální média a kdo má možnost je ovlivovat. V poslední kapitole budu analyzovat konkrétní pípad korupce v R, které jsem pro svou bakaláskou práci vybrala pípad tebíské radnice. Situace v Tebíi poukazuje na neprhlednost veejných zakázek a provázanost vztah. O tento pípad se zajímala média celostátní i regionální a je možné rovnž zhodnotit jejich roli. Jak již bylo eeno výše, na korupci na komunální úrovni se zamuje zatím málo prací a výzkum. Užiteným zdrojem informací je pedevším sborník Korupce: projevy a potírání v eské republice a Evropské unii, 1 který vydal Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v roce Je to sbírka píspvk z konference z listopadu 2005 a proto reaguje na souasné problémy a témata korupce v eské republice. Výhodou je rznorodost informací a autor, píspvky se vnují korupci jako spoleenskovdnímu fenoménu, prostedkm k jejímu potírání, médiím a veejným zakázkám. Podkladem pro mou bakaláskou práci jsou pedevším píspvky Milana Podhrázského, který se 1 Korupce: projevy a potírání v eské republice a Evropské unii. Sestavili Betislav Danák, Vít Hloušek a Vojtch Šimíek. Brno

8 vnuje projevm a potírání korupce v krajích, a Kateiny Šimákové, která píše o hospodaení s majetkem obce. Povaze eské korupce se vnuje Aleš Pachmann. Dává ji do širšího kontextu a srovnává ji s korupcí ve svt. Vysvtluje použití a vypovídací hodnotu indexu CPI, protože pro zem s nízkou hodnotou indexu automaticky neplatí, že patí mezi nejzkorumpovanjší. Mark D. Cole rozebírá roli médií z obecného hlediska. lánek upozoruje hlavn na problém ne/závislosti médií. Vzájemným vztahm médií a policie se vnuje Tomáš Nmeek, který analyzuje i problémy získávání exkluzivních informací pomocí skryté kamery i odposlechu. Transparency International je hlavní nevládní organizací, která se zabývá korupcí a jejím potíráním ve svt i u nás. Její výzkumy, tabulky a tiskové zprávy jsou cenným zdrojem pro zkoumání korupce, i když míra korupce se dá tžko odhalit a zmit. Vtšina index je vypoítána na základ vnímání korupce spoleností, a už odbornou nebo širokou. Pestože používání podobných index mže být problematické a je nutné si uvdomovat jejich nedostatky a širší souvislosti, jsou vhodné pedevším pro statistické srovnávání rzných zemí. Kniha Korupce: boj proti korupci ve veejné správ 2 se zabývá obecn fenoménem korupce a strategiemi potírání. Tato kniha slouží jako podrobnjší pehled, rozebírá více právní aspekty korupce. Tuto knihu sepsali lidé, kteí mají s výzkumem korupce zkušenosti podíleli se na vládním programu boje proti korupci v roce Pavol Fri je vbec jedním z prvních autor, kteí se vnovali korupci. V roce 1999 vydal knihu Korupce na eský zpsob, 3 která se zabývá obecn píinami a definicemi korupce, rozebírá prbh privatizace a srovnává eskou zkušenost se zahraniím. Tém 2 ROUDNÝ, Radim ZILVAR, Josef s kol.: Korupce. Boj proti korupci ve veejné správ. Praha FRI, Pavol a kol.: Korupce na eský zpsob. Praha

9 každá kapitola je doplnna praktickým píkladem z eského prostedí. To pispívá k lepšímu pochopení problematiky. Pínosným zahraniním zdrojem je sborník Political Corruption. 4 Tento sborník je velmi obsáhlý a pokrývá širokou problematiku spojenou s korupcí. Užitenou ástí pro mou práci byly píspvky zamené na politické korupní skandály, které také hrají roli v potírání korupce. Nedostatkem tohoto sborníku je neaktuálnost, protože byl vydán v roce 1993 a další vydání se zatím nechystá. Pesto pedstavuje dobrý teoretický základ pro výzkum korupce. Na problematiku regionálních médií neexistuje dostatek literatury. Hlavní zdroj informací pro mou práci pedstavuje sborník Regionální média v evropském kontextu. 5 Je to úvod do problematiky regionálních médií a mže sloužit jako základ pro další jejich výzkum. Závrem bych ráda podkovala Doc. Mgr. Pavlu Šaradínovi, Ph.D. za cenné rady a pipomínky pi vedení mé bakaláské práce. 4 Political Corruption: a Handbook. Sestavili Arnold J. Heidenheimer, Michael Johnston a Victor T. LeVine. New Brunswick Regionální média v evropském kontextu. Sestavila Lenka Waschková Císaová. Brno

10 1. Problematika definování korupce Korupce je závažný celosvtový problém, žádný stát ani žádná spolenost nefunguje bohužel úpln bez korupce. Malá míra se dá tolerovat, ale problém nastává, když její etnost pekroí uritou hranici. Proto je dležité se snažit ji alespo omezit na co nejmenší míru, protože poskytuje výhody pouze úastníkm korupního jednání, ale v rámci celé spolenosti má negativní dopad pedevším na ekonomiku a demokracii. I pes její globální charakter existuje rozdíl v pístupu ke korupci v zemích s delší demokratickou tradicí (nap. zem západní Evropy nebo USA) a v zemích s kratší demokratickou tradicí (nap. postkomunistické zem). Tyto rozdíly v chápání korupce vyplývají ze tí faktor: sociální prostedí posuzovatele, regionální teritorium a historický faktor (vývoj vnímání korupce probíhá i z asového hlediska, co bylo dív považováno za normální, se nyní posuzuje jako korupní jednání). 6 Tyto rozdíly ve vnímání korupce vedou k tomu, že neexistuje jednotná definice korupce. Shoda mezi odborníky panuje pouze v tom, že korupce se týká veejných funkcí a úad. Pvod slova korupce je z latiny a základem je sloveso rumpere, které znamená zlomit nebo petrhnout. Peklad slova corruptus znamená následek zlomu a tedy mravní zvrácenost, zvrhlost nebo být podplacen. 7 Existují tyi základní pístupy ke korupci: jako k deviantnímu chování, k patologickému chování, k chování maximalizující zisk a jako k sociální dezorganizace. 8 6 CHMELÍK, Jan a kol.: Pozornost, úplatek a korupce. Praha 2003, s PETROVSKÝ, Karel: Korupce po esku aneb korupce oima prmrného echa. Praha 2007, s FRI, P. a kol.: c. d., s

11 1.1 Korupce jako deviantní chování Pedstavitel pístupu ke korupci jako deviantnímu chování je profesor Joseph S. Nye, který ji definoval jako chování, které se odchyluje od formálních povinností veejné role kvli soukrom mínným (z hlediska osobního, rodinného, soukromých zájmových skupin) finanním nebo prestižním ziskm nebo na které psobí uritý soukromý vliv a dochází k porušení pravidel. 9 Podle této definice se korupního jednání dopouští ten, kdo zneužívá své pravomoci a porušuje ád, kterým se má jako veejný initel ídit. Problémové v tomto pípad je práv urení tohoto ádu, mže to být právní nebo pracovní ád, oba ale korupci podstatn zužují. Mítkem by mohlo být i veejné mínní, ale jak už bylo nepovažovala dané jednání za korupci, druhá ano a tetí by nevdla, kam pesn toto jednání zaadit. Tomu by odpovídaly i možné tresty nejtvrdší postih zajišuje právní ád, ale ten korupci vymezuje nejúžeji. Nejednotnost veejného mínní by nevedla k efektivnímu potrestání, protože ást spolenosti by s trestem nesouhlasila. I když tento pístup vymezení korupce zužuje, z praktického hlediska nabízí definici, se kterou se dá pracovat i v mezinárodním mítku. I proto vtšina mezinárodních organizací, které se snaží bojovat proti korupci, tento pístup upednostuje Korupce jako patologické chování V rámci tohoto pístupu nejsou pro urování korupce dležité normy, ale pijatý žebíek hodnot a veejný zájem. Korupní 9 NYE, Joseph S.: Corruption and Political Development. A Cost-Benefit Analysis. In: Political Corruption: a Handbook. Sestavili Arnold J. Heidenheimer, Michael Johnston a Victor T. LeVine. New Brunswick 1993, s Nap. OSN v Konvenci proti korupci, kapitola III, l

12 chování narušuje pirozený stav a je škodlivé pro spolenost, proto je potírání korupce ve veejném zájmu. Veejný zájem a jeho poškozování slouží jako mítko pro korupci. Draz se klade na fakt, že soukromý zisk vzniká na úkor veejných financí. Podle Carla J. Friedricha mluvíme o korupci kdykoliv držitel moci, který má za úkol dlat urité vci, to znamená zodpovdný funkcioná nebo úedník, je pomocí finanních nebo jiných odmn (jako oekávání pracovní nabídky v budoucnu) pesvden k jednání, které zvýhoduje lovka dávajícího odmnu, a tím poškozuje skupinu nebo organizaci, ke které funkcioná patí. 11 Tímto nedochází k zúžení definice jako u deviantního chování, ale problém spoívá v tom, kdo definuje veejný zájem. Bu autor sám vypracuje vlastní koncept veejného zájmu nebo bude ve shod s njakou zájmovou skupinou. V obou pípadech dochází k dalším komplikacím. Každý autor si mže vytvoit vlastní koncept a tyto koncepty se budou navzájem lišit. Stejn tak neexistuje pouze jedna zájmová skupina a bude docházet ke konfliktm mezi zástupci jednotlivých zájmových skupin. 1.3 Korupce jako chování maximalizující zisk Tento pístup se snaží o odstranní hodnotícího kritéria pro posuzování korupce, které vede k jejímu rozdílnému chápání. Je založen na principu tržního mechanismu. Podle definice Jacoba van Klaverena dochází ke korupnímu jednání, když veejný initel nahlíží na svj úad jako na obchod, na píjem, který se bude snažit maximalizovat. Úad se pak stává maximalizaní jednotkou. Jeho píjem pak nezáleží na etickém ohodnocení jeho užitenosti pro obecné dobro, ale práv na tržní situaci a jeho talentu pro 11 FRIEDRICH, Carl J.: Corrupiton Concepts in Historical Perspective. In: Political Corruption: a Handbook. Sestavili Arnold J. Heidenheimer, Michael Johnston a Victor T. LeVine. New Brunswick 1993, s

13 nacházení bodu maximálního zisku na kivce veejné poptávky. 12 Upuštním od hodnotícího kritéria však dochází k nejasné pedstav o korupci. Není zde uvedeno ani žádné jiné kritérium a proto by se každé chování maximalizující zisk dalo považovat za korupci. 1.4 Korupce jako sociální dezintegrace Všechny ti výše zmínné definice kladou draz na selhání veejného initele. Ale korupce neznamená pouze soubor selhání jedinc. Je nutné se na ni dívat v širších souvislostech. Tam, kde je slabá spoleenská organizace, se daí korupci vytváet si svj vlastní a pevný sociální systém, ve kterém platí korupní normy, mechanismy a pravidla hry. Tím vzniká korupní klima psobící na jedince a se zásadním vlivem na jeho jednání. Z toho dvodu nestaí nahradit zkorumpované jedince bezúhonnými veejnými initeli, protože i na ty zane psobit korupní klima a zane opt docházet ke korupci. 13 V rámci korupního klimatu je korupní jednání považováno za vyhovující a naopak jeho odmítnutí ohrožuje ostatní, kteí se na korupci podílí. Vytvoí se skryté korupní normy, které zajišují praktický chod systému. Jsou v rozporu s formálními pravidly spolenosti, ale lidé si zvyknou na to, že systém funguje jinak, než má ve skutenosti fungovat, pedevším když formální pravidla nevedou k požadovaným a oprávnným výsledkm KLAVEREN, Jacob van: The Concept of Corruption. In: Political Corruption: a Handbook. Sestavili Arnold J. Heidenheimer, Michael Johnston a Victor T. LeVine. New Brunswick s FRI, P. a kol.: c. d., s Tuto problematiku zkoumá na píkladu financování stran ve Francii a v USA Jeanne Becquart-Leclercq. BECQUART-LECLERCQ, Jeanne: Paradoxes of Political Corruption: A French View. In: Political Corruption: a Handbook. Sestavili Arnold J. Heidenheimer, Michael Johnston a Victor T. LeVine. New Brunswick 1993, s

14 1.4.1 Institucionalizace korupce Celý proces pak funguje jakoby v zaarovaném kruhu, který se dá tžko perušit. Utajovaná a astá korupce se asem stane veejným tajemstvím, které se státní moc snaží pekazit. Tato snaha je v mála pípadech úspšná, ímž se vytvoí veejný dojem o beztrestnosti korupce. To korupní klima ješt posílí a dochází k dalšímu korupnímu chování. 15 Nejproblematitjším lánkem je zásah státní moci proti korupci. ím více jsou tyto zásahy úspšné, tím vtší riziko vzniká pro úastníky korupce a klesá užitenost korupce pro širokou veejnost, když se poškození mohou úinn bránit. Aby se úastníci korupce ped prozrazením ochránili, dochází k její institucionalizaci. 16 Vytvoí se pevné vztahy a organizaní struktura, do které je tžké se zvení dostat a proto ji i odhalit. Klasickým píkladem institucionalizace korupce je klientelismus. Vytváení klientských sítí v politice a státní správ znamená prnik píbuzenských a pátelských vztah do sféry právní univerzality a odosobnlých pravidel výkonu funkce veejného initele. 17 To zajišuje kontrolu úastník korupce a sníží možnost prozrazení na minimum. Další výhodou institucionalizace korupce je navazování klientelistických vztah s píslušníky policie a s lidmi z politické sféry. Ti mohou výmnou za jiné výhody ovlivovat vyšetování korupních pípad nebo vznik a pijímání protikorupní legislativy. Z klientelistických vztah se mže postupn vyvinout monopolizace. Danou oblast kontroluje pouze uritý poet spíznných lidí, kteí nikoho cizího do svého okruh nepustí. V tom nejhorším pípad pak dochází k etatizaci korupce. 18 Je pímo 15 CHMELÍK, J. a kol.: c. d., s FRI, P. a kol.: c. d., s Tamtéž, s Pedevším v autoritativních režimech. Tamtéž, s

15 ízená státem a spolenost by bez ní už nemohla fungovat, tím vzniká korupní stát. 1.5 Definice korupce Všechny výše zmínné pístupy kladou draz na veejný sektor a nechávají v pozadí sektor soukromý. To neznamená, že by se v soukromé sfée korupce nevyskytovala. Vhodná definice je v knize Radima Roudného a Josefa Zilvara: Korupce je jednání, kdy fyzická i právnická osoba v souvislosti se svým postavením obstará za výhodu jiné fyzické i právnické osob výhodu jinou a pi tom porušuje tržní, zákonná i etická pravidla. Poškozován je tetí subjekt. 19 Nejastji se korupce projevuje úplatky a podplácením. Korupce má ale širší význam. Nejvtší pozornost se zpravidla vnuje korupci na státní úrovni, což mže budit dojem, že na krajské i obecní úrovni se nevyskytuje nebo má menší dležitost. Korupce se vyskytuje na všech úrovních veejné správy. Navíc s posilováním pravomocí kraj a obcí zde dochází zárove i k zvyšování míry korupce Korupce a její aktéi Definice stanovuje ti aktéry korupce korumpující, korumpovaný a poškozený. Korumpující poskytuje výhody korumpovanému. Oba dva vystupují aktivn a tží z korupce. Poškozený se liší podle pípadu a nemusí si uvdomovat, že vbec k njakému poškozování dochází. Je to nap. úastník, který se nesnaží nikoho zkorumpovat, a tím je znevýhodnn. Mže to však být také uritá skupina i celá spolenost. 19 ROUDNÝ, R. ZILVAR, J. s kol.: c. d., s

16 V rámci potírání korupce je nutné se zamovat na oba aktivní aktéry korupce. Vtšinou se kladl draz pouze na veejného initele, který neoprávnnou odmnu požadoval a nebo ji pijal, aniž by na to upozornil bezpenostní orgány. To je opodstatnné, protože on je ten, který disponuje veejnými pravomocemi a má sloužit zájmm státu a ne svým soukromým. Je nutné se ale stejn kriticky dívat i na druhou stranu korupního jednání tedy obana i zástupce firmy apod. Nejen korumpovaný veejný initel ale i korumpující oban mže iniciovat korupní vyjednávání a vícemén pimt veejného initele ke korupnímu chování. Také se aktivn podílí na poškozování veejného zájmu a na oslabování demokracie Píiny korupce Aleš Pachmann ve svém lánku polemizuje s Martinem Jahnem o tom, zda korupce vyplývá z lidské pirozenosti. 20 Podle A. Pachmanna urit ne a jako píklad udává, že jinak se zachová mnich vychovaný v kláštee a jinak mafiánský syn. Tyto píklady však nejsou úpln vhodné, protože zde záleží hodn na prostedí a pedevším na výchov. Mnich by jednal proti svému pesvdení, kdyby se zapletl do korupce. Na druhou stranu nelze íct, že by všichni píslušníci církve vždy jednali estn a nebylo by možné je zaplést do korupce. Také fakt, že korupce provází lidskou spolenost od jejího vzniku, pispívá spíše k tomu, že korupce vyplývá z lidské pirozenosti. A. Pachmann podporuje spíše názor, že korupce je ovlivnna globalizací, která s sebou pináší snahu o maximalizaci zisku. Ale korupce existuje už od prvních civilizací, 21 je spojena s hierarchií 20 PACHMANN, Aleš: Povaha korupce v eské republice. In: Korupce: projevy a potírání v eské republice a Evropské unii. Sestavili Betislav Danák, Vít Hloušek a Vojtch Šimíek. Brno 2006, s DUFKOVÁ, Ivana ZLÁMAL, Jií: Korupce. Praha 2005, s

17 moci a snahou získat co nejvtší prospch pro sebe. Je to uritý vzorec chování, který zde funguje po staletí. Navíc korupce je založena na principu, že zkorumpovatelný je každý, záleží pouze na situaci a výši odmny. 22 V každém obanovi je tedy korupní potenciál, ale záleží na jeho etickém a morálním vnímání, zda se korupci podídí anebo ji pjde nahlásit. Vliv však psobí víc, mimo jiné zda se nenachází v njaké špatné životní situaci, zda existuje reálná možnost, že korupce bude potrestána apod. Už jen z tchto dvod je tžké korupci odstranit. K úplnému odstranní korupce bychom museli omezit uritá lidská práva, což není v demokratické spolenosti možné Prokorupní faktory Pro to, aby korupce vbec vznikla, musí existovat urité podnty a píležitost. Tam, kde funguje transparentní proces rozhodování nebo kde je pomrn velké riziko odhalení, korupce se nevyplatí a dochází k ní mén. Existuje mnoho prokorupních faktor. 23 Zde ale uvedu ty hlavní, které mohou platit i pro R. Výše úplatku má nejvtší vliv na rozhodování. Riziko, které aktéi korupce podstupují, se musí vyplatit. S tím souvisí i výše platu veejných initel a úedník. Pokud mají nedostatený plat, je tžké odolat nabídnuté odmn, která jim vylepší jejich finanní situaci. 24 A jak už bylo zmínno výše, princip korupce íká, že zkorumpovatelný je každý, záleží pouze na situaci a odmn. Dalším faktorem je fungování, respektive nefungování administrativy. Pokud nejsou daná jasná pravidla pro byrokracii a dochází ke zdlouhavému procesu v dsledku pemíry byrokracie, vede to žadatele k dávání úplatku za rychlejší postup pi 22 CHMELÍK, J. a kol.: c. d., s FRI, P. a kol.: c. d., s MYRDAL, Gunnar: Corruption: Its Causes and Effects. In: Political Corruption: a Handbook. Sestavili Arnold J. Heidenheimer, Michael Johnston a Victor T. LeVine. New Brunswick 1993, s

18 vyizování. 25 S tím souvisí i byrokratická kultura. Nerozvinutá byrokratická kultura nekvalifikovaných a neloajálních úedník spolen s neexistencí etického kodexu pispívá k využívání korupce. Mezi korupní podnty patí i málo funkní systém norem a sankcí. Pokud si spolenost nevytvoila jasný a daný systém norem, který se týká i korupce, nehrozí úastníkm korupce velké nebezpeí. Obdobn to platí i pro systém sankcí. Pokud je úastník korupce potrestán pouze symbolicky a korupní chování se mu stále vyplatí, nemá zájem na zmn svého pístupu. Se systémem sankcí je spojen i problém kontroly. Když úastník korupce ví, že je jen malá šance na odhalení nebo že protikorupní orgány jsou také zkorumpované, mže dále ve svém korupním chování pokraovat. Nemusí se jednat pouze o kontrolu státními orgány, ale i médii. Pedevším investigativní žurnalistika se zamuje na sbírání informací o podobných pípadech a úastníci korupce by neuvítali negativní publicitu, která v uritých pípadech mže vyvolat veejné protesty, a tím i vyšetování korupce. To platí pouze v pípad, že se veejnost dokáže protestními akcemi zapojit do politické participace a tím nap. dosáhnout odstoupení zkorumpovaných politik. Pro úspšné omezování korupce je dležité se zamit na prevenci a omezit tyto a další prokorupní faktory na nejmenší míru. Dležité je zapojení veejnosti do protikorupních reforem, protože je to dlouhodobý proces a je nutné mu zajistit veejnou podporu Tamtéž, s MYRDAL, Gunnar: Corruption: Its Causes and Effects. In: Political Corruption: a Handbook. Sestavili Arnold J. Heidenheimer, Michael Johnston a Victor T. LeVine. New Brunswick 1993, s

19 1.6 Druhy korupce Existuje mnoho rzných druh dlení korupce, kritériem mže být centralizovanost korupce, organizovanost, oblast výskytu, etnost, pvod aktér korupce aj. 27 Nejjednodušší lenní korupce se ídí kritériem závažnosti tedy korupce malá a velká. V rámci tohoto lenní se objevuje ješt tetí typ state capture. 28 Korupci lze také rozlišovat podle aktivního a pasivního pístupu aktér nebo podle oblasti výskytu Dlení podle výskytu V rámci tohoto dlení se uruje nejen oblast výskytu, ale pihlíží se i k tomu, kdo jsou aktéi korupce a jak vypadá nezákonná odmna i výhoda. Jolana Volejníková rozdluje korupci do sedmi oblastí. 29 Vnitní korupce probíhá mezi zamstnanci ve veejné správ a jejím úelem je pedevším kariérní postup. Vnitní korupce asto souvisí s politickou korupcí, protože vtšina veejných funkcí je propojena s politickou mocí. Politická korupce pak obsahuje pedevším nestandardní vztahy se soukromým sektorem a dochází k narušení rovnosti oban nebo firem ve vztahu k veejným initelm. K politické korupci patí i neprhledné a nezákonné financování stran. Státní správa je další oblastí, kde dochází ke korupci. Týká se nakládání se státním majetkem, ale objevuje se i v rzných úsecích státní správy, pedevším v úseku celní správy, správy daní nebo úad práce. 27 VOLEJNÍKOVÁ, Jolana: Korupce v ekonomické teorii a praxi. Praha 2007, s VYM TAL, Petr: Typologie korupce. In: Korupce: projevy a potírání v eské republice a Evropské unii. Sestavili Betislav Danák, Vít Hloušek a Vojtch Šimíek. Brno 2006, s VOLEJNÍKOVÁ, J.: c. d., s. 21,

20 Další úrovní je korupce v municipalitách, tedy v oblasti samosprávných orgán. Úastní se jí volení pedstavitelé samospráv, starostové a lenové obecních zastupitelstev. Je úzce spojena s politickou korupcí a korupcí ve státní správ. Veejný a soukromý sektor pedstavují další oblasti, kde korupce psobí a které jsou vzájemn propojeny. Na veejném sektoru má spolenost zvláštní zájem. 30 V soukromém sektoru je korupce souástí konkurenního boje uvnit ekonomických subjekt a mezi nimi, ale perstá i do jiných odvtví nap. do oblasti sportu. 31 Poslední oblastí je korupce v médiích. Souvisí to pedevším se vzrstajícím vlivem médií na veejnost. Korupce se týká pedevším manipulací s informacemi, které mohou ve svém dsledku vést k získání politické moci Dlení podle závažnosti Velká korupce se týká pedevším veejné správy a vrcholných politických pedstavitel. Tento druh korupce je vtšinou dobe organizován a utajován a pináší obma aktérm znané výhody a velké zisky, proto je tžké tyto pípady odhalit. Poškozeným se stává spolenost, zejména po ekonomické a morální stránce. 32 Nejastjší podoby velké korupce jsou zpronevra a nehospodárné užívání veejných zdroj, soukromý prospch z privatizace, zneužívání veejné moci pi udlování veejných zakázek a pidlování monopolních a kvazi-monopolních licencí, 30 Jsou to pedevším zdravotnictví, školství, policie, soudnictví apod. 31 Nejznámjším píkladem v R je rozsáhlá korupní aféra ve fotbalu z roku VOLEJNÍKOVÁ, J.: c. d., s

21 nepotismus, 33 klientelismus, pípadn i prodej pozic, zisk bžn nedostupných informací a tzv. zloiny bílých límek. 34 Malá korupce se týká obyejných úedník, dopravních policist apod. a je souástí každodenního života oban. Úastní se jí více lidí, ale ástky jsou nepomrn menší a slouží pedevším k usnadnní bžných proces. Malá korupce se nejvíce projevuje v podob podplácení úedník, zámrn nepehledné regulace, zatemování pravidel, špatné organizace a zneužívání pravomocí vyplývajících z kontrolní innosti veejné správy. 35 Nkteré druhy se ani za korupci nepovažují, nap. dávání spropitného. V tomto pípad je dležité, jak velkou ástku spropitné pedstavuje. State capture popisuje jev, kdy je legislativní proces ovládán soukromými subjekty. Tato korupce se nachází zhruba mezi velkou a malou korupcí. 36 State capture se projevuje kontrolou veejných institucí pro soukromý prospch nebo trestnou innost, formováním sítí omezující politickou soutž, podkopáváním svobodných voleb skrytou reklamou a neprhledným financováním kampaní a zneužitím legislativní moci. 37 State capture lze dále rozdlit do tí kategorií 38 ovládnutí státu, kdy soukromý subjekt ovlivuje vznik základních norem pomocí nezákonných plateb veejným initelm; vlivová korupce, pi níž už nejsou platby poteba kvli dležitosti soukromého subjektu nebo dlouhodobjšímu napojení na veejného initele; a administrativní korupce, kde soukromý subjekt platí za zmnu zpsobu realizace norem. Veejný initel dostane zaplaceno bu za nco, co ze 33 Snaha využít svého postavení k podpoe a protžování svých známých i píbuzných. 34 VYM TAL, P.: c. d., s Tamtéž, s Nap. Jolana Volejníková zaazuje state capture do jiné klasifikace podle kritéria využití soukromých prostedk k ovlivování veejných rozhodnutí. VOLEJNÍKOVÁ, J.: c. d., s VYM TAL, P.: c. d., s VOLEJNÍKOVÁ, J.: c. d., s

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Nelegální práce v odvtví stavebnictví

Nelegální práce v odvtví stavebnictví Studie. 4 : Nelegální práce v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích Objednatel: Konfederace zamstnavatelských

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k Stanovisko v rámci procesu EIA na projekt Výstavba blok 3. a 4. Jaderné elektrárny Temelín Stanovisko k posudku EIA pro zemi Horní Rakousko V roce 2008 oznámila eská republika podle l. 3 Konvence z Espoo

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

ARA (Asociace eských reklamních agentur)

ARA (Asociace eských reklamních agentur) Vznik profesních organizací v oblasti marketingové komunikace Komunikaní agentury (historie) Pehled komunikaních agentur, ásti reklamní agentury Pehled a funkce jednotlivých asociací Soutže a udlované

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Výsledky workshopu Meziregionální mládež na cest k evropským volbám! 1. Dv nejzávažnjší reformy posledních let v Nmecku

Výsledky workshopu Meziregionální mládež na cest k evropským volbám! 1. Dv nejzávažnjší reformy posledních let v Nmecku Výsledky workshopu Meziregionální mládež na cest k evropským volbám! 1. Dv nejzávažnjší reformy posledních let v Nmecku Reforma zákonného dchodového pojištní Zásadní reformy dchodového systému byly realizovány

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci

Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci ICH E6 Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci ICH International conference on harmonization = Mezinárodní konference pro harmonizaci (EU, USA, Japonsko) CRO

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Jaké jsou základní dvody, které vedou subjekty psobící v odpadovém hospodáství ke zrušení

Více

Projekt SOL v eské republice

Projekt SOL v eské republice Projekt SOL v eské republice Úvod Bezpenost silniního provozu, ochrana zdraví a ochrana životního prostedí mají jeden významný spolený prvek, jejich základem je zodpovdný pístup každého z nás k sob samému

Více