UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Jana Sigmundová Politická korupce Stav korupce v R na lokální úrovni Bakaláská diplomová práce Vedoucí bakaláské práce: Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D. Olomouc 2009

2 Prohlašuji, že jsem tuto bakaláskou práci vypracovala samostatn na základ uvedených pramen a literatury. V Olomouci dne 29. bezna 2009

3 Obsah Úvod Problematika definování korupce Korupce jako deviantní chování Korupce jako patologické chování Korupce jako chování maximalizující zisk Korupce jako sociální dezintegrace Institucionalizace korupce Definice korupce Korupce a její aktéi Píiny korupce Prokorupní faktory Druhy korupce Dlení podle výskytu Dlení podle závažnosti Mení korupce Druhy index Složené indexy Situace v R Odhalování korupce Role médií Význam skandálu Vztahy médií a policie Nezávislost médií Vlastnictví médií v R Regionální média Vývoj regionálních médií Regionální tisk Regionální vysílání Postavení regionálních reportér Korupce na komunální úrovni Pípad Tebí Obecní majetek...44

4 4.1.2 Vyšetování Média Obanská aktivita...48 Závr...50 Prameny a literatura...56 Prameny...56 Literatura...59 Abstrakt...65

5 Úvod Korupce pedstavuje dlouhodobý celosvtový spoleenský problém a týká se každého státu. Provází spolenost od poátku lidské civilizace, první opatení proti korupci obsahoval již Chammurapiho zákoník. Jednoduchá strategie k jejímu potírání neexistuje a ani není možné korupci odstranit úpln. Nejobtížnjším krokem v boji proti korupci je její odhalování a posléze dokazování. Utajenost korupce spoívá pedevším v tom, že je výhodná pro ob strany, tedy korumpujícího i korumpovaného, a proto mají malý zájem na tom, aby byl tento vztah odhalen a potrestán. Postižené korupcí pedstavuje obvykle vtší skupina lidí (a nebo celá spolenost), kteí si nemusí ani uvdomit, že k jejich poškozování dochází. Protože má negativní dopady na ekonomiku, kulturu a morálku, je nutné korupci omezovat. Kvli jejímu globálnímu rozsahu probíhají snahy o koordinaci protikorupních strategií i na mezinárodní úrovni nap. v OSN, OECD, Rad Evropy a EU. Ve své bakaláské práci se budu zabývat tématem politické korupce na komunální úrovni v eské republice. Podle Indexu vnímání korupce (CPI), který každoron sestavuje Transparency International, je R v roce 2008 na 45. míst s hodnotou 5,2. Pestože se hodnocení R od roku 2002 zlepšuje, její hodnoty se pohybují pod prmrem zemí EU. Ve své práci se vnuji pedevším korupci na komunální úrovni, protože celý proces korupce se odehrává blíže obanm a ml by být pod jejich vtší kontrolou. I pesto se zde vyskytuje korupce ve velké míe a asto i bez zájmu oban. Cílem bakaláské práce je popsat a analyzovat stav korupce v R a zhodnotit možnosti a metody boje proti korupci obecn. Zamím se na velkou korupci ve veejné sfée a aféry pedstavitel politických stran na komunální úrovni, která na rozdíl od státní úrovn není tak prozkoumaná. To však neznamená, že je mén nebezpená pro spolenost než korupce na úrovni státní. Aby 5

6 byly snahy o omezení korupce úspšné, musí probíhat v rámci celé spolenosti. Pi sledování tohoto cíle budu zkoumat i vliv médií na odhalování korupce s drazem na postavení a roli regionálních médií. Média mají velký vliv na veejné mínní a mají schopnost mobilizovat veejnost. Obecn je tlak obanské spolenosti na politickou sféru v R slabý a to napomáhá korupnímu klimatu. Tlak oban by ml být jedním z nástroj omezování korupce, protože práv obané si volí své zástupce, kteí jim jsou politicky odpovdní. Ve své práci budu pracovat s hypotézou, že boj s korupcí je úspšný tehdy, pokud funguje obanská kontrola veejných initel a pokud se vytvoí obanský tlak na vyšetování; v obou pípadech mají zásadní roli média. Vtšina politik se dostane do vrcholné politiky díky svému psobení v krajích a obcích. Proto je dležité, aby se na komunální úrovni nevytváely korupní sít a vazby, které by se penesly i do státní politiky. V této práci se budu zabývat situací v Tebíi, ovšem podobných píklad najdeme v R celou adu. Tato práce však nemá být výtem ady korupních pípad ale spíše jednou hlubší sondou, která poukáže na nesrovnalosti a nejasnosti pi hledání viníka i pokud se na první pohled jedná o celkem jasný pípad. Zamení na lokální úrove jsem si vybrala pedevším proto, že se komunální politikou a korupcí v ní tém nikdo odborn nezabývá. Tato bakaláská práce pedstavuje pípadovou studii o stavu korupce v R na komunální úrovni. Používám empirickoanalytický pístup, prostednictvím njž hodnotím a analyzuji fakta a informace. Protože korupce pedstavuje spoleenský jev, je nutné její analýzu provádt interdisciplinárn. Korupcí se zabývá i literatura sociologická, právnická a ekonomická. Bakaláská práce je rozdlena do ty kapitol. První kapitola pedstavuje teoretický úvod do problematiky korupce. Je nutné objasnit pojmy a korupci definovat, oznait její aktéry a urit dvody pro korupní chování. Korupce je široký pojem a proto 6

7 existuje i nkolik rzných typologií a definicí, kterým se v této kapitole budu vnovat. Ve druhé kapitole se zamím na problematiku mení korupce a druhy index, pedevším na Index vnímání korupce. V této kapitole také zhodnotím situaci v R v mezinárodním kontextu. Objasním základní problémy a vlivy, které se vztahují k boji s korupcí, mezi nž patí napíklad komunistická minulost zem a pesouvání zodpovdnosti za korupci na stát. Zhodnotím, jaké nástroje R pro boj s korupcí využívá. Tématem tetí kapitoly jsou média, jejich role pi odhalování korupce a to, jaké vlivy na média psobí. Chtla bych poukázat i na vztahy, které vznikají mezi médii a policií. Protože tématem práce je korupce na komunální úrovni, budu se vnovat i tomu, jak psobí regionální média a kdo má možnost je ovlivovat. V poslední kapitole budu analyzovat konkrétní pípad korupce v R, které jsem pro svou bakaláskou práci vybrala pípad tebíské radnice. Situace v Tebíi poukazuje na neprhlednost veejných zakázek a provázanost vztah. O tento pípad se zajímala média celostátní i regionální a je možné rovnž zhodnotit jejich roli. Jak již bylo eeno výše, na korupci na komunální úrovni se zamuje zatím málo prací a výzkum. Užiteným zdrojem informací je pedevším sborník Korupce: projevy a potírání v eské republice a Evropské unii, 1 který vydal Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v roce Je to sbírka píspvk z konference z listopadu 2005 a proto reaguje na souasné problémy a témata korupce v eské republice. Výhodou je rznorodost informací a autor, píspvky se vnují korupci jako spoleenskovdnímu fenoménu, prostedkm k jejímu potírání, médiím a veejným zakázkám. Podkladem pro mou bakaláskou práci jsou pedevším píspvky Milana Podhrázského, který se 1 Korupce: projevy a potírání v eské republice a Evropské unii. Sestavili Betislav Danák, Vít Hloušek a Vojtch Šimíek. Brno

8 vnuje projevm a potírání korupce v krajích, a Kateiny Šimákové, která píše o hospodaení s majetkem obce. Povaze eské korupce se vnuje Aleš Pachmann. Dává ji do širšího kontextu a srovnává ji s korupcí ve svt. Vysvtluje použití a vypovídací hodnotu indexu CPI, protože pro zem s nízkou hodnotou indexu automaticky neplatí, že patí mezi nejzkorumpovanjší. Mark D. Cole rozebírá roli médií z obecného hlediska. lánek upozoruje hlavn na problém ne/závislosti médií. Vzájemným vztahm médií a policie se vnuje Tomáš Nmeek, který analyzuje i problémy získávání exkluzivních informací pomocí skryté kamery i odposlechu. Transparency International je hlavní nevládní organizací, která se zabývá korupcí a jejím potíráním ve svt i u nás. Její výzkumy, tabulky a tiskové zprávy jsou cenným zdrojem pro zkoumání korupce, i když míra korupce se dá tžko odhalit a zmit. Vtšina index je vypoítána na základ vnímání korupce spoleností, a už odbornou nebo širokou. Pestože používání podobných index mže být problematické a je nutné si uvdomovat jejich nedostatky a širší souvislosti, jsou vhodné pedevším pro statistické srovnávání rzných zemí. Kniha Korupce: boj proti korupci ve veejné správ 2 se zabývá obecn fenoménem korupce a strategiemi potírání. Tato kniha slouží jako podrobnjší pehled, rozebírá více právní aspekty korupce. Tuto knihu sepsali lidé, kteí mají s výzkumem korupce zkušenosti podíleli se na vládním programu boje proti korupci v roce Pavol Fri je vbec jedním z prvních autor, kteí se vnovali korupci. V roce 1999 vydal knihu Korupce na eský zpsob, 3 která se zabývá obecn píinami a definicemi korupce, rozebírá prbh privatizace a srovnává eskou zkušenost se zahraniím. Tém 2 ROUDNÝ, Radim ZILVAR, Josef s kol.: Korupce. Boj proti korupci ve veejné správ. Praha FRI, Pavol a kol.: Korupce na eský zpsob. Praha

9 každá kapitola je doplnna praktickým píkladem z eského prostedí. To pispívá k lepšímu pochopení problematiky. Pínosným zahraniním zdrojem je sborník Political Corruption. 4 Tento sborník je velmi obsáhlý a pokrývá širokou problematiku spojenou s korupcí. Užitenou ástí pro mou práci byly píspvky zamené na politické korupní skandály, které také hrají roli v potírání korupce. Nedostatkem tohoto sborníku je neaktuálnost, protože byl vydán v roce 1993 a další vydání se zatím nechystá. Pesto pedstavuje dobrý teoretický základ pro výzkum korupce. Na problematiku regionálních médií neexistuje dostatek literatury. Hlavní zdroj informací pro mou práci pedstavuje sborník Regionální média v evropském kontextu. 5 Je to úvod do problematiky regionálních médií a mže sloužit jako základ pro další jejich výzkum. Závrem bych ráda podkovala Doc. Mgr. Pavlu Šaradínovi, Ph.D. za cenné rady a pipomínky pi vedení mé bakaláské práce. 4 Political Corruption: a Handbook. Sestavili Arnold J. Heidenheimer, Michael Johnston a Victor T. LeVine. New Brunswick Regionální média v evropském kontextu. Sestavila Lenka Waschková Císaová. Brno

10 1. Problematika definování korupce Korupce je závažný celosvtový problém, žádný stát ani žádná spolenost nefunguje bohužel úpln bez korupce. Malá míra se dá tolerovat, ale problém nastává, když její etnost pekroí uritou hranici. Proto je dležité se snažit ji alespo omezit na co nejmenší míru, protože poskytuje výhody pouze úastníkm korupního jednání, ale v rámci celé spolenosti má negativní dopad pedevším na ekonomiku a demokracii. I pes její globální charakter existuje rozdíl v pístupu ke korupci v zemích s delší demokratickou tradicí (nap. zem západní Evropy nebo USA) a v zemích s kratší demokratickou tradicí (nap. postkomunistické zem). Tyto rozdíly v chápání korupce vyplývají ze tí faktor: sociální prostedí posuzovatele, regionální teritorium a historický faktor (vývoj vnímání korupce probíhá i z asového hlediska, co bylo dív považováno za normální, se nyní posuzuje jako korupní jednání). 6 Tyto rozdíly ve vnímání korupce vedou k tomu, že neexistuje jednotná definice korupce. Shoda mezi odborníky panuje pouze v tom, že korupce se týká veejných funkcí a úad. Pvod slova korupce je z latiny a základem je sloveso rumpere, které znamená zlomit nebo petrhnout. Peklad slova corruptus znamená následek zlomu a tedy mravní zvrácenost, zvrhlost nebo být podplacen. 7 Existují tyi základní pístupy ke korupci: jako k deviantnímu chování, k patologickému chování, k chování maximalizující zisk a jako k sociální dezorganizace. 8 6 CHMELÍK, Jan a kol.: Pozornost, úplatek a korupce. Praha 2003, s PETROVSKÝ, Karel: Korupce po esku aneb korupce oima prmrného echa. Praha 2007, s FRI, P. a kol.: c. d., s

11 1.1 Korupce jako deviantní chování Pedstavitel pístupu ke korupci jako deviantnímu chování je profesor Joseph S. Nye, který ji definoval jako chování, které se odchyluje od formálních povinností veejné role kvli soukrom mínným (z hlediska osobního, rodinného, soukromých zájmových skupin) finanním nebo prestižním ziskm nebo na které psobí uritý soukromý vliv a dochází k porušení pravidel. 9 Podle této definice se korupního jednání dopouští ten, kdo zneužívá své pravomoci a porušuje ád, kterým se má jako veejný initel ídit. Problémové v tomto pípad je práv urení tohoto ádu, mže to být právní nebo pracovní ád, oba ale korupci podstatn zužují. Mítkem by mohlo být i veejné mínní, ale jak už bylo nepovažovala dané jednání za korupci, druhá ano a tetí by nevdla, kam pesn toto jednání zaadit. Tomu by odpovídaly i možné tresty nejtvrdší postih zajišuje právní ád, ale ten korupci vymezuje nejúžeji. Nejednotnost veejného mínní by nevedla k efektivnímu potrestání, protože ást spolenosti by s trestem nesouhlasila. I když tento pístup vymezení korupce zužuje, z praktického hlediska nabízí definici, se kterou se dá pracovat i v mezinárodním mítku. I proto vtšina mezinárodních organizací, které se snaží bojovat proti korupci, tento pístup upednostuje Korupce jako patologické chování V rámci tohoto pístupu nejsou pro urování korupce dležité normy, ale pijatý žebíek hodnot a veejný zájem. Korupní 9 NYE, Joseph S.: Corruption and Political Development. A Cost-Benefit Analysis. In: Political Corruption: a Handbook. Sestavili Arnold J. Heidenheimer, Michael Johnston a Victor T. LeVine. New Brunswick 1993, s Nap. OSN v Konvenci proti korupci, kapitola III, l

12 chování narušuje pirozený stav a je škodlivé pro spolenost, proto je potírání korupce ve veejném zájmu. Veejný zájem a jeho poškozování slouží jako mítko pro korupci. Draz se klade na fakt, že soukromý zisk vzniká na úkor veejných financí. Podle Carla J. Friedricha mluvíme o korupci kdykoliv držitel moci, který má za úkol dlat urité vci, to znamená zodpovdný funkcioná nebo úedník, je pomocí finanních nebo jiných odmn (jako oekávání pracovní nabídky v budoucnu) pesvden k jednání, které zvýhoduje lovka dávajícího odmnu, a tím poškozuje skupinu nebo organizaci, ke které funkcioná patí. 11 Tímto nedochází k zúžení definice jako u deviantního chování, ale problém spoívá v tom, kdo definuje veejný zájem. Bu autor sám vypracuje vlastní koncept veejného zájmu nebo bude ve shod s njakou zájmovou skupinou. V obou pípadech dochází k dalším komplikacím. Každý autor si mže vytvoit vlastní koncept a tyto koncepty se budou navzájem lišit. Stejn tak neexistuje pouze jedna zájmová skupina a bude docházet ke konfliktm mezi zástupci jednotlivých zájmových skupin. 1.3 Korupce jako chování maximalizující zisk Tento pístup se snaží o odstranní hodnotícího kritéria pro posuzování korupce, které vede k jejímu rozdílnému chápání. Je založen na principu tržního mechanismu. Podle definice Jacoba van Klaverena dochází ke korupnímu jednání, když veejný initel nahlíží na svj úad jako na obchod, na píjem, který se bude snažit maximalizovat. Úad se pak stává maximalizaní jednotkou. Jeho píjem pak nezáleží na etickém ohodnocení jeho užitenosti pro obecné dobro, ale práv na tržní situaci a jeho talentu pro 11 FRIEDRICH, Carl J.: Corrupiton Concepts in Historical Perspective. In: Political Corruption: a Handbook. Sestavili Arnold J. Heidenheimer, Michael Johnston a Victor T. LeVine. New Brunswick 1993, s

13 nacházení bodu maximálního zisku na kivce veejné poptávky. 12 Upuštním od hodnotícího kritéria však dochází k nejasné pedstav o korupci. Není zde uvedeno ani žádné jiné kritérium a proto by se každé chování maximalizující zisk dalo považovat za korupci. 1.4 Korupce jako sociální dezintegrace Všechny ti výše zmínné definice kladou draz na selhání veejného initele. Ale korupce neznamená pouze soubor selhání jedinc. Je nutné se na ni dívat v širších souvislostech. Tam, kde je slabá spoleenská organizace, se daí korupci vytváet si svj vlastní a pevný sociální systém, ve kterém platí korupní normy, mechanismy a pravidla hry. Tím vzniká korupní klima psobící na jedince a se zásadním vlivem na jeho jednání. Z toho dvodu nestaí nahradit zkorumpované jedince bezúhonnými veejnými initeli, protože i na ty zane psobit korupní klima a zane opt docházet ke korupci. 13 V rámci korupního klimatu je korupní jednání považováno za vyhovující a naopak jeho odmítnutí ohrožuje ostatní, kteí se na korupci podílí. Vytvoí se skryté korupní normy, které zajišují praktický chod systému. Jsou v rozporu s formálními pravidly spolenosti, ale lidé si zvyknou na to, že systém funguje jinak, než má ve skutenosti fungovat, pedevším když formální pravidla nevedou k požadovaným a oprávnným výsledkm KLAVEREN, Jacob van: The Concept of Corruption. In: Political Corruption: a Handbook. Sestavili Arnold J. Heidenheimer, Michael Johnston a Victor T. LeVine. New Brunswick s FRI, P. a kol.: c. d., s Tuto problematiku zkoumá na píkladu financování stran ve Francii a v USA Jeanne Becquart-Leclercq. BECQUART-LECLERCQ, Jeanne: Paradoxes of Political Corruption: A French View. In: Political Corruption: a Handbook. Sestavili Arnold J. Heidenheimer, Michael Johnston a Victor T. LeVine. New Brunswick 1993, s

14 1.4.1 Institucionalizace korupce Celý proces pak funguje jakoby v zaarovaném kruhu, který se dá tžko perušit. Utajovaná a astá korupce se asem stane veejným tajemstvím, které se státní moc snaží pekazit. Tato snaha je v mála pípadech úspšná, ímž se vytvoí veejný dojem o beztrestnosti korupce. To korupní klima ješt posílí a dochází k dalšímu korupnímu chování. 15 Nejproblematitjším lánkem je zásah státní moci proti korupci. ím více jsou tyto zásahy úspšné, tím vtší riziko vzniká pro úastníky korupce a klesá užitenost korupce pro širokou veejnost, když se poškození mohou úinn bránit. Aby se úastníci korupce ped prozrazením ochránili, dochází k její institucionalizaci. 16 Vytvoí se pevné vztahy a organizaní struktura, do které je tžké se zvení dostat a proto ji i odhalit. Klasickým píkladem institucionalizace korupce je klientelismus. Vytváení klientských sítí v politice a státní správ znamená prnik píbuzenských a pátelských vztah do sféry právní univerzality a odosobnlých pravidel výkonu funkce veejného initele. 17 To zajišuje kontrolu úastník korupce a sníží možnost prozrazení na minimum. Další výhodou institucionalizace korupce je navazování klientelistických vztah s píslušníky policie a s lidmi z politické sféry. Ti mohou výmnou za jiné výhody ovlivovat vyšetování korupních pípad nebo vznik a pijímání protikorupní legislativy. Z klientelistických vztah se mže postupn vyvinout monopolizace. Danou oblast kontroluje pouze uritý poet spíznných lidí, kteí nikoho cizího do svého okruh nepustí. V tom nejhorším pípad pak dochází k etatizaci korupce. 18 Je pímo 15 CHMELÍK, J. a kol.: c. d., s FRI, P. a kol.: c. d., s Tamtéž, s Pedevším v autoritativních režimech. Tamtéž, s

15 ízená státem a spolenost by bez ní už nemohla fungovat, tím vzniká korupní stát. 1.5 Definice korupce Všechny výše zmínné pístupy kladou draz na veejný sektor a nechávají v pozadí sektor soukromý. To neznamená, že by se v soukromé sfée korupce nevyskytovala. Vhodná definice je v knize Radima Roudného a Josefa Zilvara: Korupce je jednání, kdy fyzická i právnická osoba v souvislosti se svým postavením obstará za výhodu jiné fyzické i právnické osob výhodu jinou a pi tom porušuje tržní, zákonná i etická pravidla. Poškozován je tetí subjekt. 19 Nejastji se korupce projevuje úplatky a podplácením. Korupce má ale širší význam. Nejvtší pozornost se zpravidla vnuje korupci na státní úrovni, což mže budit dojem, že na krajské i obecní úrovni se nevyskytuje nebo má menší dležitost. Korupce se vyskytuje na všech úrovních veejné správy. Navíc s posilováním pravomocí kraj a obcí zde dochází zárove i k zvyšování míry korupce Korupce a její aktéi Definice stanovuje ti aktéry korupce korumpující, korumpovaný a poškozený. Korumpující poskytuje výhody korumpovanému. Oba dva vystupují aktivn a tží z korupce. Poškozený se liší podle pípadu a nemusí si uvdomovat, že vbec k njakému poškozování dochází. Je to nap. úastník, který se nesnaží nikoho zkorumpovat, a tím je znevýhodnn. Mže to však být také uritá skupina i celá spolenost. 19 ROUDNÝ, R. ZILVAR, J. s kol.: c. d., s

16 V rámci potírání korupce je nutné se zamovat na oba aktivní aktéry korupce. Vtšinou se kladl draz pouze na veejného initele, který neoprávnnou odmnu požadoval a nebo ji pijal, aniž by na to upozornil bezpenostní orgány. To je opodstatnné, protože on je ten, který disponuje veejnými pravomocemi a má sloužit zájmm státu a ne svým soukromým. Je nutné se ale stejn kriticky dívat i na druhou stranu korupního jednání tedy obana i zástupce firmy apod. Nejen korumpovaný veejný initel ale i korumpující oban mže iniciovat korupní vyjednávání a vícemén pimt veejného initele ke korupnímu chování. Také se aktivn podílí na poškozování veejného zájmu a na oslabování demokracie Píiny korupce Aleš Pachmann ve svém lánku polemizuje s Martinem Jahnem o tom, zda korupce vyplývá z lidské pirozenosti. 20 Podle A. Pachmanna urit ne a jako píklad udává, že jinak se zachová mnich vychovaný v kláštee a jinak mafiánský syn. Tyto píklady však nejsou úpln vhodné, protože zde záleží hodn na prostedí a pedevším na výchov. Mnich by jednal proti svému pesvdení, kdyby se zapletl do korupce. Na druhou stranu nelze íct, že by všichni píslušníci církve vždy jednali estn a nebylo by možné je zaplést do korupce. Také fakt, že korupce provází lidskou spolenost od jejího vzniku, pispívá spíše k tomu, že korupce vyplývá z lidské pirozenosti. A. Pachmann podporuje spíše názor, že korupce je ovlivnna globalizací, která s sebou pináší snahu o maximalizaci zisku. Ale korupce existuje už od prvních civilizací, 21 je spojena s hierarchií 20 PACHMANN, Aleš: Povaha korupce v eské republice. In: Korupce: projevy a potírání v eské republice a Evropské unii. Sestavili Betislav Danák, Vít Hloušek a Vojtch Šimíek. Brno 2006, s DUFKOVÁ, Ivana ZLÁMAL, Jií: Korupce. Praha 2005, s

17 moci a snahou získat co nejvtší prospch pro sebe. Je to uritý vzorec chování, který zde funguje po staletí. Navíc korupce je založena na principu, že zkorumpovatelný je každý, záleží pouze na situaci a výši odmny. 22 V každém obanovi je tedy korupní potenciál, ale záleží na jeho etickém a morálním vnímání, zda se korupci podídí anebo ji pjde nahlásit. Vliv však psobí víc, mimo jiné zda se nenachází v njaké špatné životní situaci, zda existuje reálná možnost, že korupce bude potrestána apod. Už jen z tchto dvod je tžké korupci odstranit. K úplnému odstranní korupce bychom museli omezit uritá lidská práva, což není v demokratické spolenosti možné Prokorupní faktory Pro to, aby korupce vbec vznikla, musí existovat urité podnty a píležitost. Tam, kde funguje transparentní proces rozhodování nebo kde je pomrn velké riziko odhalení, korupce se nevyplatí a dochází k ní mén. Existuje mnoho prokorupních faktor. 23 Zde ale uvedu ty hlavní, které mohou platit i pro R. Výše úplatku má nejvtší vliv na rozhodování. Riziko, které aktéi korupce podstupují, se musí vyplatit. S tím souvisí i výše platu veejných initel a úedník. Pokud mají nedostatený plat, je tžké odolat nabídnuté odmn, která jim vylepší jejich finanní situaci. 24 A jak už bylo zmínno výše, princip korupce íká, že zkorumpovatelný je každý, záleží pouze na situaci a odmn. Dalším faktorem je fungování, respektive nefungování administrativy. Pokud nejsou daná jasná pravidla pro byrokracii a dochází ke zdlouhavému procesu v dsledku pemíry byrokracie, vede to žadatele k dávání úplatku za rychlejší postup pi 22 CHMELÍK, J. a kol.: c. d., s FRI, P. a kol.: c. d., s MYRDAL, Gunnar: Corruption: Its Causes and Effects. In: Political Corruption: a Handbook. Sestavili Arnold J. Heidenheimer, Michael Johnston a Victor T. LeVine. New Brunswick 1993, s

18 vyizování. 25 S tím souvisí i byrokratická kultura. Nerozvinutá byrokratická kultura nekvalifikovaných a neloajálních úedník spolen s neexistencí etického kodexu pispívá k využívání korupce. Mezi korupní podnty patí i málo funkní systém norem a sankcí. Pokud si spolenost nevytvoila jasný a daný systém norem, který se týká i korupce, nehrozí úastníkm korupce velké nebezpeí. Obdobn to platí i pro systém sankcí. Pokud je úastník korupce potrestán pouze symbolicky a korupní chování se mu stále vyplatí, nemá zájem na zmn svého pístupu. Se systémem sankcí je spojen i problém kontroly. Když úastník korupce ví, že je jen malá šance na odhalení nebo že protikorupní orgány jsou také zkorumpované, mže dále ve svém korupním chování pokraovat. Nemusí se jednat pouze o kontrolu státními orgány, ale i médii. Pedevším investigativní žurnalistika se zamuje na sbírání informací o podobných pípadech a úastníci korupce by neuvítali negativní publicitu, která v uritých pípadech mže vyvolat veejné protesty, a tím i vyšetování korupce. To platí pouze v pípad, že se veejnost dokáže protestními akcemi zapojit do politické participace a tím nap. dosáhnout odstoupení zkorumpovaných politik. Pro úspšné omezování korupce je dležité se zamit na prevenci a omezit tyto a další prokorupní faktory na nejmenší míru. Dležité je zapojení veejnosti do protikorupních reforem, protože je to dlouhodobý proces a je nutné mu zajistit veejnou podporu Tamtéž, s MYRDAL, Gunnar: Corruption: Its Causes and Effects. In: Political Corruption: a Handbook. Sestavili Arnold J. Heidenheimer, Michael Johnston a Victor T. LeVine. New Brunswick 1993, s

19 1.6 Druhy korupce Existuje mnoho rzných druh dlení korupce, kritériem mže být centralizovanost korupce, organizovanost, oblast výskytu, etnost, pvod aktér korupce aj. 27 Nejjednodušší lenní korupce se ídí kritériem závažnosti tedy korupce malá a velká. V rámci tohoto lenní se objevuje ješt tetí typ state capture. 28 Korupci lze také rozlišovat podle aktivního a pasivního pístupu aktér nebo podle oblasti výskytu Dlení podle výskytu V rámci tohoto dlení se uruje nejen oblast výskytu, ale pihlíží se i k tomu, kdo jsou aktéi korupce a jak vypadá nezákonná odmna i výhoda. Jolana Volejníková rozdluje korupci do sedmi oblastí. 29 Vnitní korupce probíhá mezi zamstnanci ve veejné správ a jejím úelem je pedevším kariérní postup. Vnitní korupce asto souvisí s politickou korupcí, protože vtšina veejných funkcí je propojena s politickou mocí. Politická korupce pak obsahuje pedevším nestandardní vztahy se soukromým sektorem a dochází k narušení rovnosti oban nebo firem ve vztahu k veejným initelm. K politické korupci patí i neprhledné a nezákonné financování stran. Státní správa je další oblastí, kde dochází ke korupci. Týká se nakládání se státním majetkem, ale objevuje se i v rzných úsecích státní správy, pedevším v úseku celní správy, správy daní nebo úad práce. 27 VOLEJNÍKOVÁ, Jolana: Korupce v ekonomické teorii a praxi. Praha 2007, s VYM TAL, Petr: Typologie korupce. In: Korupce: projevy a potírání v eské republice a Evropské unii. Sestavili Betislav Danák, Vít Hloušek a Vojtch Šimíek. Brno 2006, s VOLEJNÍKOVÁ, J.: c. d., s. 21,

20 Další úrovní je korupce v municipalitách, tedy v oblasti samosprávných orgán. Úastní se jí volení pedstavitelé samospráv, starostové a lenové obecních zastupitelstev. Je úzce spojena s politickou korupcí a korupcí ve státní správ. Veejný a soukromý sektor pedstavují další oblasti, kde korupce psobí a které jsou vzájemn propojeny. Na veejném sektoru má spolenost zvláštní zájem. 30 V soukromém sektoru je korupce souástí konkurenního boje uvnit ekonomických subjekt a mezi nimi, ale perstá i do jiných odvtví nap. do oblasti sportu. 31 Poslední oblastí je korupce v médiích. Souvisí to pedevším se vzrstajícím vlivem médií na veejnost. Korupce se týká pedevším manipulací s informacemi, které mohou ve svém dsledku vést k získání politické moci Dlení podle závažnosti Velká korupce se týká pedevším veejné správy a vrcholných politických pedstavitel. Tento druh korupce je vtšinou dobe organizován a utajován a pináší obma aktérm znané výhody a velké zisky, proto je tžké tyto pípady odhalit. Poškozeným se stává spolenost, zejména po ekonomické a morální stránce. 32 Nejastjší podoby velké korupce jsou zpronevra a nehospodárné užívání veejných zdroj, soukromý prospch z privatizace, zneužívání veejné moci pi udlování veejných zakázek a pidlování monopolních a kvazi-monopolních licencí, 30 Jsou to pedevším zdravotnictví, školství, policie, soudnictví apod. 31 Nejznámjším píkladem v R je rozsáhlá korupní aféra ve fotbalu z roku VOLEJNÍKOVÁ, J.: c. d., s

21 nepotismus, 33 klientelismus, pípadn i prodej pozic, zisk bžn nedostupných informací a tzv. zloiny bílých límek. 34 Malá korupce se týká obyejných úedník, dopravních policist apod. a je souástí každodenního života oban. Úastní se jí více lidí, ale ástky jsou nepomrn menší a slouží pedevším k usnadnní bžných proces. Malá korupce se nejvíce projevuje v podob podplácení úedník, zámrn nepehledné regulace, zatemování pravidel, špatné organizace a zneužívání pravomocí vyplývajících z kontrolní innosti veejné správy. 35 Nkteré druhy se ani za korupci nepovažují, nap. dávání spropitného. V tomto pípad je dležité, jak velkou ástku spropitné pedstavuje. State capture popisuje jev, kdy je legislativní proces ovládán soukromými subjekty. Tato korupce se nachází zhruba mezi velkou a malou korupcí. 36 State capture se projevuje kontrolou veejných institucí pro soukromý prospch nebo trestnou innost, formováním sítí omezující politickou soutž, podkopáváním svobodných voleb skrytou reklamou a neprhledným financováním kampaní a zneužitím legislativní moci. 37 State capture lze dále rozdlit do tí kategorií 38 ovládnutí státu, kdy soukromý subjekt ovlivuje vznik základních norem pomocí nezákonných plateb veejným initelm; vlivová korupce, pi níž už nejsou platby poteba kvli dležitosti soukromého subjektu nebo dlouhodobjšímu napojení na veejného initele; a administrativní korupce, kde soukromý subjekt platí za zmnu zpsobu realizace norem. Veejný initel dostane zaplaceno bu za nco, co ze 33 Snaha využít svého postavení k podpoe a protžování svých známých i píbuzných. 34 VYM TAL, P.: c. d., s Tamtéž, s Nap. Jolana Volejníková zaazuje state capture do jiné klasifikace podle kritéria využití soukromých prostedk k ovlivování veejných rozhodnutí. VOLEJNÍKOVÁ, J.: c. d., s VYM TAL, P.: c. d., s VOLEJNÍKOVÁ, J.: c. d., s

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Úvod do zdravotní politiky. Doc. Martin Dlouhý Škola veejného zdravotnictví IPVZ 19. 5. 2008

Úvod do zdravotní politiky. Doc. Martin Dlouhý Škola veejného zdravotnictví IPVZ 19. 5. 2008 Úvod do zdravotní politiky Doc. Martin Dlouhý Škola veejného zdravotnictví IPVZ 19. 5. 2008 Zdravotní POLITIKA Zdravotní politika je výrazem zájmu státu na zdravotní stavu obyvatelstva. V eštin existuje

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Pro nám nefunguje vda tak, jak bychom si páli. Jií Wiedermann

Pro nám nefunguje vda tak, jak bychom si páli. Jií Wiedermann Pro nám nefunguje vda tak, jak bychom si páli Jií Wiedermann Pro by mla, když nám nefunguje zdravotnictví, školství, sociální pée, ekonomika, atd., tak jak bychom si páli? Jak je možné, že více než 15

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 16. duben 2010 SEK(2010) 428 final Pracovní dokument útvar Komise Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky Neúední pekla CS CS OBSAH Pracovní dokument útvar

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

D3 Doba obratu pohledávek A3 Rentabilita provozní.

D3 Doba obratu pohledávek A3 Rentabilita provozní. VII. VYBRANÉ METODY MENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU SPIDER ANALÝZA (grafická analýza) Ke zvýšení názornosti ve finanní analýze používáme rzných graf, nejbžnjší jsou sloupkové, spojnicové a výseové grafy. V poslední

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví 1. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Cílem programu je zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Jde o

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 1 2 Význam použitých zkratek Správná laboratorní praxe SLP Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Testovací zaízení TZ Vedoucí testovacího zaízení VTZ Zabezpeování jakosti QA Vedoucí studie

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Interdisciplinární pístup

Více

DROGY V EVROP FAKTA A ÍSLA Výroní zpráva za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evrop a Statistický vstník 2006 Embargo: SE

DROGY V EVROP FAKTA A ÍSLA Výroní zpráva za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evrop a Statistický vstník 2006 Embargo: SE DROGY V EVROP FAKTA A ÍSLA Výroní zpráva za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evrop a Statistický vstník 2006 Embargo: 11.00 SE - 23. 11. 2006 Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

Více

Píloha. 4 PODPISOVÝ ÁD MAGISTRÁTU MSTA ESKÉ BUDJOVICE. Úvodní ustanovení l. 1

Píloha. 4 PODPISOVÝ ÁD MAGISTRÁTU MSTA ESKÉ BUDJOVICE. Úvodní ustanovení l. 1 Píloha. 4 PODPISOVÝ ÁD MAGISTRÁTU MSTA ESKÉ BUDJOVICE Úvodní ustanovení l. 1 1. Podpisový ád upravuje oprávnní a povinnosti pi podepisování písemností vyhotovených orgány msta. 2. Podpisový ád stanoví:

Více

I. Smlouva o Ústav pro Evropu. 1. Protokol o úloze vnitrostátních parlament v Evropské unii. proporcionality

I. Smlouva o Ústav pro Evropu. 1. Protokol o úloze vnitrostátních parlament v Evropské unii. proporcionality Závrený akt obsahuje seznam závazných protokol a nezávazných prohlášení Závrený akt KONFERENCE ZÁSTUPC VLÁD LENSKÝCH STÁT svolaná do Bruselu dne 30. záí 2003 s cílem pijmout spolenou dohodou Smlouvu o

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Zpracoval: Ing. Michal Matoušek, Ph.D. Dresden, 11.5.2007 1 V návaznosti na provedený przkum kvality služby v Mstském dopravním

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

Statistická analýza volebních výsledk

Statistická analýza volebních výsledk Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 1 Zdrojová data...4 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran...4 1.2 Údaje o nezamstnanosti...4

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

O em bude prezentace. Co to je SMJ, prvky SMJ Zásady (principy) SMJ Postup pi zavádní SMJ Možnosti zavádní SMJ Pínos SMJ.

O em bude prezentace. Co to je SMJ, prvky SMJ Zásady (principy) SMJ Postup pi zavádní SMJ Možnosti zavádní SMJ Pínos SMJ. Systém managementu jakosti (SMJ) ást 1 Blok 2 Ing. Antonín Zatloukal únor 2007 O em bude prezentace Co to je SMJ, prvky SMJ Zásady (principy) SMJ Postup pi zavádní SMJ Možnosti zavádní SMJ Pínos SMJ Základní

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

mobilní komunikace, mezilidská komunikace, informace, spolenost, ekonomický subjekt, komunikaní uzel

mobilní komunikace, mezilidská komunikace, informace, spolenost, ekonomický subjekt, komunikaní uzel eská zemdlská univerzita v Praze Provozn ekonomická fakulta Katedra informaních technologií Dopady využívání mobilních telekomunikaních technologií na komunikaní procesy Autoi: Ing. Jan Drašnar Ing. Josef

Více

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED Etický kodex firem skupiny HOSPIMED 1. Úvod Firmy skupiny HOSPIMED (tj. FSH HOSPIMED, spol. s r.o., medisap,s.r.o., Hoyer Praha s.r.o., Stargen EU s.r.o. a HOSPIMED Slovakia, spol. s r. o.) nabízejí a

Více

K bodu 1 programu: 42. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne v 18:10 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík.

K bodu 1 programu: 42. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne v 18:10 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva M Praha Bchovice konaného dne 21. 12. 2005 v zasedací místnosti ÚM Praha Bchovice, Za Poštovskou zahradou 479, Praha 9 K bodu 1 programu: 42. zasedání ZM Praha Bchovice

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského spoleenství, a zejména na lánek 71 a l. 137 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského spoleenství, a zejména na lánek 71 a l. 137 odst. 2 této smlouvy, Seite 1 von 9 32002L0015 Official Journal L 080, 23/03/2002 P. 0035-0039 SMRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/15/ES ze dne 11. bezna 2002 o úprav pracovní doby osob vykonávajících mobilní innosti

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

Koncept návrhové ásti RPSS

Koncept návrhové ásti RPSS Koncept návrhové ásti RPSS Priorita 1 Zvyšování informovanosti v sociální oblasti Opatení 1.1 Zvyšování informovanosti o nabídce sociálních služeb na území SO ORP (s drazem na území mimo statutární msto.b.)

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Minimální mzdové tarify - zaazování zamstnanc v odvtví stavebnictví

Minimální mzdové tarify - zaazování zamstnanc v odvtví stavebnictví Studie. 6 : Minimální mzdové tarify - zaazování zamstnanc v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích Objednatel:

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

! "# $ %" % &' & & & () * %" % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5)

! # $ % % &' & & & () * % % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5) ! "#$%"&'&&() *%"&'&&() +$%' Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení (lánek 1) 1. Plnní povinnosti dle S bod 3.1.5 f (plnní povinnosti mládeže) se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Organizaní složky

Více