Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období 2012-2016."

Transkript

1 Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období Obsah krajského stranického volebního programu sleduje následující obsahové linie: 1. Z analýzy dat vyplývá, že nejvyšší pr r známek (4,25) dosáhl problém Sociální vylou ení (nezam stnanost, závislosti, zadluženost, riziková mládež), druhý nejvyšší pr r pak varianta p et žování silni ní sít nákladní dopravou (3,95) a na t etím míst jsou shodn varianty zbyte vysoká administrativní náro nost ve ve ejné správ a špatný stav a nedokonalost dopravní infrastruktury (3,91). Naopak nejnižší pr r známek, tedy vyjád ení názoru, že daný problém není natolik závažný pro kraj Vyso ina, lze nalézt u variant absence atraktivních produkt v cestovním ruchu (2,76), chyb jící integrovaný systém nakládání s odpady (3,03) a chybí objízdná trasa D1 od St edo eského kraje k Jihlav (3,13). 1

2 2 Kraj Vyso ina Rozlohou zabírá 6796 km 2, 5. nejrozlehlejší kraj v R. Žije zde 514 tis. obyvatel, z hlediska hustoty obyvatelstva pat í k nejmén zalidn ným kraj m v R (po Plze ském a Jiho eském). Regionální HDP v b. c. dosahuje mil. K což je hluboce pod pr rem R. Po Karlovarském a Libereckém je t etí nejnižší v republice. Pr rná mzda ,- K je o více než o 1000 K pod pr rem R. Míra registr. nezam stnanosti je aktuáln 10,04 % a je mírn nad pr rem R. Program NS-LEV21 se azený dle vnímání závažnosti problém Chcete být hrdina pro sv j kraj? My ano. Obsah 1. Korupce, hospodá ská kriminalita Boj proti nezam stnanosti a za sociální jistoty Stav krajských financí Zdravotnictví Bezpe nost ob an Boj proti sociálnímu vylou ení Školství Životní prost edí Kultura...9 2

3 1. Korupce, hospodá ská kriminalita Chcete kraj bez korupce? My ano! Absence centrální protikorup ní koncepce a jejího praktického napl ování vede k tomu, že náš kraj musí p ijmout vlastní recepty boje proti korupci. Uv domujeme si, že prosazení protikorup ních opat ení bude velmi t žké. Snad ješt žší bude znovu získat d ru ve ejnosti pro podporu takových krok. Potírání korupce je pro naši stranu absolutní prioritou. Máme ipraveny zcela konkrétní postupy, které se budeme snažit prosadit. Zd raz ujeme, že každý - skute každý i díl í úsp ch bude úsp chem cenným. Nikdy neodmítneme žádný nástroj boje proti korupci z principu a jen proto, že jej vymyslel a ipravil náš politický soupe. Body našeho krajského protikorup ního programu jsou následující: 1. P ehlednost, jednoduchost a snadnou aplikovatelnost právních edpis vydávaných orgány kraje. 2. Absolutní transparentnost všech výb rových ízení, jejichž zadavatelem bude kraj. 3. Posílení kontrolních útvar krajského ú adu. 4. Omezení kumulace kompetencí; proces rozhodování bude rozd len mezi více osobami. 5. Vhodnou motivaci pro všechny oznamovatele korup ního jednání v kraji. 6. Transparentní a ve ejn kontrolovatelnou innost orgán kraje. 7. Povinné elektronické hlasování p i rozhodování krajského zastupitelstva a rady a jeho dokumentovatelnost po celé volební období. 8. Zrealizovat všechna dosud odkládaná opat ení v boji proti korupci. 2. Boj proti nezam stnanosti a za sociální jistoty Chcete dostatek pracovních míst? My ano! Samosprávné orgány kraje mají možnosti, jak zvýšit zam stnanost svých obyvatel a jak zvýšit jejich sociální jistoty. Je však zapot ebí prosadit komplex provázaných opat ení, která spole pozvednou tvorbu HDP kraje a iní kraj atraktivní pro investory. Proto musí p edstavitelé kraje vytvá et ve spolupráci se státem podmínky: a) pro vytvá ení nových pr myslových zón v kraji i pro rozši ování stávajících; b) s využitím pen z z evropských fond vytvá et podmínky pro revitalizaci objekt a pozemk (brownfiel s) tak, aby mohly být nabídnuty novým investor m; c) vytvo it ve ejný seznam seznam takových objekt a pozemk v kraji. V regionech našeho kraje, kde je nejvyšší nezam stnanost, vytvo it spolu s Czechlnvestem krajské pobo ky, které budou pro kraj aktivn vyhledávat potenciální investory. 3

4 Aby byl náš plán boje proti nezam stnanosti úsp šný, prosadíme následující opat ení: 1. Udržitelné strategické územní plánování - zaru uje stabilní vn jší prost edí, které je pro dlouhodobý úsp šný rozvoj našeho regionu nezbytným p edpokladem. Je zapot ebí vycházet ze všech podstatných a komplexn zmapovaných oblastí, které budou zasaženy ešeným územním plánem. P edkládaný strategický územní plán musí být hodnocen jak z finan ního hlediska, tak i z hlediska p ínos environmentálních a sociálních. 2. Prohlášením nejpostižen jších území našeho kraje za strukturáln postižené oblasti získáme snadn jší ístupu k investicím a dota ním titul m. 3.1 Vedení kraje bude provád t aktivní zahrani ní politiku nejen v i zemím EU, ale i v i zemím s dynamickým r stem HDP i mimo EU (provincie LR, gubernie v Rusku, státy v Indii a Brazílii apod.), s cílem p itáhnout do regionu investory a podpo it naše firmy ve vývozu zboží a investi ních celk do jmenovaných lokalit. Tyto aktivity budou p ipravovány na principu vzájemné výhodnosti. 3.2 Zasadíme se o za azení p ípravy výstavby 5. bloku jaderné elektrárny v Dukovanech na T ebí sku do energetické koncepce vlády pro období od r To umožní EZ a.s. zahájit projektovou p ípravu pro jeho budoucí výstavbu tak, aby výrobu elekt iny v této nové elektrárn plynule p evzala tato nová investice po ukon ení životnosti stávajících reaktorových blok 4 x 500 MW. Nyní provozovaná jaderná elektrárna je nejv tším zam stnavatelem v regionu. Pokud by nebyla nahrazena novým provozem, tak by tam narostla enormn nezam stnanost. 4. Podpo íme prvky aktivní politiky zam stnanosti tak, aby byla vytvá ena p ednostn místa na pozici ve ejn prosp šných prací, p es zam stnání ve ve ejných službách, až po spole ensky ú elná pracovní místa a práce na volném pracovním trhu. 5. Podpo íme poskytovatele sociálních služeb (podpora prost ednictvím terénních program, sociáln aktiviza ních služeb pro rodiny s d tmi, podpora pracovní asistence, informovanosti cílové skupiny...) 6. Prosadíme v kraji razantn jší potírání nelegálního zam stnávání. 7. Zm níme systém zadávání ve ejných zakázek zasadíme se o za azení podmínky, že vít zná firma od ur itého objemu musí p i práci na zakázce zam stnat alespo ur ité procento osob z ad dlouhodob nezam stnaných. 8. Budeme dlouhodob podporovat rozvojové projekty malé ekonomiky" pro marginalizovaná území, opušt né a vylidn né vesnice, rekultivované plochy. Budeme se opírat o p evratné spole enské inovace lokální smy ky" - pracovní místa vznikající uplatn ním místní produkce v míst a jeho okolí, využitím místních zdroj, svépomocí, sdílením, obnovou vztahu k obci a p írod, sob sta ností a zkrácením p epravních vzdáleností. Z našeho pohledu není malá ekonomika krokem zp t, naopak využívá moderní technologie, které však mohou být levn jší, bez zbyte ných funkcí a bez um lého zkraco- vání životnosti a mohou být alternativn nabízeny jako služba za vnit ní ceny n jakého uskupení. Podpo ené tzv. p evratné inovace (disruptive innovati-ons) v oblasti zem lství, energetiky, stavebnictví, strojírenství a financí, které dohromady tvo í malou ekonomiku" nebo lokální ekonomickou smy ku", umožní úsp šn konkurovat stávajícím velkým hrá m, protože vytvá ejí trh mimo jejich dosah. Konkurenceschopnost t chto p evratných inovací spo ívá v tom, že produkt o ežou o zbyte né funkce a mezi lánky a vyjdou vst íc spot ebiteli (t eba potraviny - erstvé, kvalitní, v 4

5 interakci se spot ebitelem, v míst ), a v tom, že zacílí na zcela nové spot ebitele, kte í byli opomíjeni (venkov, jídelny) nebo si produkt nebo službu nemohli dovolit (spot eba zaru í i p íjem). 9. Podpo íme vznik rozvojových uzl kolem základních pot eb: potravin, energetiky, bydlení Zam íme se na dostavbu infrastruktury, která je nezbytnou podmínkou pro zlepšení hospodá ství. Pro ekonomický rozvoj jednotlivých krajských region je nutné urychlen dobudovat kvalitní páte ní sí dálnic a rychlostních komunikací tak, aby všechny regiony byly napojeny na evropskou silni ní sí. 11. Zajistíme, aby kraje již dále nesnižovaly rozsah ve ejných sociálních služeb (nap íklad rušení za ízení sociálních služeb z izovaných kraji, p evod krajských za ízení na obce, rušení jeslí a mate ských školek, privatizace dom s pe ovatelskou službou. 12. Zkontrolujeme dostupnost sociální pé e a sociálních služeb v kraji a provedeme opat ení, která její dostupnost zvýší. 13. Z krajského rozpo tu podpo íme poskytovatele sociálních služeb. 14. Budeme naslouchat pot ebám klient sociálních služeb. Budeme dbát na spravedlivé rozd lování dotací poskytovatel m sociálních služeb nejen organizacím kraje a m st, ale i soukromým poskytovatel m. Budeme kontrolovat kvalitu jednotlivých poskytovatel. Zvýšíme informovanost ob an o sociálních službách v kraji. 15. Zam íme se na projekty, které budou mít za cíl podpo it integraci senior a zdravotn hendikepovaných. Budeme podporovat projekty pro aktivní podporu zam stnanosti rizikových skupin i jejich uplatn ní na pracovním trhu. 16. Sjednotíme všude tam, kde to bude efektivní, z izovatelské funkce kraje ve vztahu k domov m chodc a k dom m s pe ovatelskou službou. 3. Stav krajských financí. Bojíte se, že kraj nebude mít prost edky na školy, dopravu, zdravotnictví a další ve ejné služby? My ne! Nelze se donekone na odvolávat na mizerný stav krajských financí zap in ný p edchozím vedením kraje, by by to i byla pravda. Nebojíme se p evzít plnou zodpov dnost za krajské finance. Škrty v nejr zn jších oblastech, látání d r krajského rozpo tu, to není p ístup odpov dných hospodá. Jde nám o prosazení naší dlouhodobé vize, která s jasným plánem rozvoje dokáže pozvednout firmy sobící v kraji a která p ivede nové investory s dlouhodob udržitelným výrobním programem. To je odpov dná cesta, která dokáže v našem kraji podstatn zvýšit zam stnanost a posílit tak sociální jistoty našich obyvatel. Vedle toho však musíme zajistit efektivní chod krajského ú adu d sledným dodržováním následujících opat ení: 5

6 1. Zajiš ovat ukládání, vybírání a vymáhání odvod a sankcí za porušení rozpo tové kázn p i hospoda ení s finan ními prost edky rozpo tu a fond kraje a finan ními prost edky státního rozpo tu a státních fond. 2. D sledn vykonávat správu pohledávek a vymáhat pohledávky po lh splatnosti vzniklé p i innosti ú adu a pohledávky kraje p iznané soudem od doby vykonatelnosti rozhodnutí. 3. Spravovat nemovitý majetek kraje tak, aby uzavírané smlouvy o nájmu, smlouvy o výp ce, smlouvy o z ízení práva odpovídajícího v cnému b emenu a smlouvy o dodávce energií a služeb vztahujících se k nájmu a výp ce krajských nemovitostí byly vždy pro kraj výhodné a uzav ené po d sledn vedeném výb rovém ízení. 4. Provedeme revizi všech smluv kraje s hospodá skými subjekty s ro ním pln ním nap. nad ástku 1 mil. K. 4. Zdravotnictví Chcete mít placené zdravotnictví? My ne! 1. Naším hlavním úkolem je zabránit privatizaci nemocnic. 2. Zajistíme, aby bylo zachováno tarifní odm ování pracovník ve zdravotnických za ízeních ízených krajem v dosavadní výši s pravidelnou valorizací minimáln o výši inflace. 3. Zavazujeme se doplácet z krajského rozpo tu na kvalitn jší a komfortn jší pé i našich ob an. Jde o ve ejnou službu, která má nárok na dotaci z krajského rozpo tu. 4. Op t prosadíme zrušení poplatk u léka v krajských nemocnicích, na které sou asné vedení kraje zcela rezignovalo. Navrhneme jiný systém motivace pacient, který by šet il výdaje zdravotních pojiš oven. Místo restrikce bude pacienty motivovat k úsporám z jejich v le. Tento upravený systém bude motivovat pacienty i léka e k preventivní pé i. A ty ob any, kte í již na prevenci nedosáhnou, protože vzhledem k svému v ku jsou více nemocní, si nebude tento systém brát jako rukojmí nebo jim odpírat pé i r znými nadstandardními poplatky. 5. Bezpe nost ob an Chcete bezpe í v ulicích? My ano! Úsp šný boj s kriminalitou vyžaduje p ijmout na krajské úrovni taková opat ení, která budou skute inn schopna zvýšit bezpe nost našich ob an. Proto jsou veškerá námi navrhovaná opat ení volena dle modelu ak ní plán - realizace - vyhodnocení. Proto na krajské úrovni prosazujeme: 1. Program na snížení po tu vloupání do obydlí a rekrea ních budov, do obchodních a pr myslových objekt, který bude využívat koordinovanou místní vícestup ovou strategii ochrany budov. 2. Vytvo íme ve spolupráci s komunitami komplexní strategii prevence kriminality. 6

7 3. P ijatými opat eními budeme bojovat proti pocit m nedostatku bezpe í. 4. Prosadíme, aby byla komplexní opat ení v oblasti prevence kriminality implementována mezi hlavní oblasti komunální politiky. 5. Vybudujeme v rámci komunitního plánování lokální infrastrukturu a partnerství nezbytné pro plánování a realizaci preventivních program. 6. Zavedeme programy na posílení spole enské podpory a rodinných vazeb v místních komunitách. 7. Nep ipustíme snížení po tu základních policejních útvar a služeben Policie R v kraji. 8. Vybudujeme spojení mezi všemi relevantními orgány, zabývajícími se prací s mládeží. 9. ipravíme krajské programy pomoci mládeži ze zranitelných komunit tak, aby byly podpo eny edevším kulturní a odpo inkové programy, další vzd lání, pracovní rekvalifikace a rozvoj drobného podnikání. 10. Vypracujeme programy odklon. (Odklon jsou programy, které odklán jí mladé lidi od systému trestní justice, recidivy, stigmatu záznamu v trestním rejst íku a možné kriminální kariéry. Odklon od systému soudnictví ve v cech mládeže se využívá pouze v t ch p ípadech, kdy se daná osoba a její rodina aktivn ú astní realizace nápravného programu.) 11. Vytvo íme komplexní krajskou databázi o kriminalit mládeže. 12. Prosadíme ve spolupráci s radnicemi zejména okresních m st a krajským editelstvím Policie R užší spolupráci m stských a obecních policií s Policí R tak, aby se net íštily síly a aby se podstatn zkrátily doby dojezdu na zásah. 6. Boj proti sociálnímu vylou ení Víte, jak se bránit sociálnímu vylou ení? My ano! ešení problematiky sociáln vylou ených lokalit je d ležité pro nás pro všechny. Eliminace vzniku nových a zánik stávajících lokalit je nezbytná pro omezení sociáln patologických jev, které v tomto prost edí doslova bují a ohrožují nejen jejich obyvatele, ale také ostatní ob any našeho kraje. 1. Klí em k ešení problematiky sociálního vylou ení je vytvá ení nových pracovních míst p íchodem dalších investor do kraje. 2. Podpo íme projekty na zavedení systému prostupného bydlení, které jsou založeny na prostupu osoby mezi tzv. stupni bydlení s r znou úrovní bydlení. 3. Vytvo íme podmínky, které budou motivovat obce a m sta v našem kraji k praxi, aby disponovaly sociálními byty. 4. Podpo íme neziskové organizace v rámci dota ní politiky kraje, aby byly podpo eny a kontrolovány osoby p i prostupu jednotlivými stupni prostupného bydlení (zajišt ní informovanosti, dluhového poradenství, splátkových kalendá, zvláštního p íjemce dávek, spolupráce subjekt - vlastníka byto- 7

8 vého fondu a nestátních neziskových organizací, a to p edevším za ú elem prevence vzniku dluh a ukon ování nájemního vztahu). 5. Podpo íme vznik sociálních služeb jako jsou Noclehárna a Azylový d m. 6. Podpo íme vznik sociálních byt. 7. Podpo íme dohled nad povinnostmi obyvatel sociáln vylou ených lokalit p i ádném užívání bytového fondu - zaangažujeme je do správy svého ubytování. 8. Zam íme pozornost na odhalování nekalých podnikatelských praktik v oblasti bydlení. 7. Školství Nevíte, zda budou krajské st ední školy schopné p ipravit vaše d ti do života? My ano! 1. Zachovat mate ské školy a reagovat podle demografického vývoje v asným posílením kapacity MS, ípadn i podporou vzniku firemních MS zap ením vhodných obecních objekt, ve kterých by ovšem mohly být umíst ny d ti ob an, kte í nejsou ve firm zam stnáni. 2. Podpora vzd lávání v oblasti u ovského školství - dodat u ovskému školství a absolvent m t chto škol v tší prestiž za ú elem zvýšení zájmu o vyu ení emeslu. 3. Obnovení st edních zdravotnických škol. Zdravotnický personál je p etížený požadavky na jejich vzd lání, zdravotníci procházejí asto zbyte nými roky vzd lávání na úkor získávání praxe. Nejvíce tím trpí pacienti. 4. Soust edit se na kvalitu absolvent škol a jejich zam ení, nikoli pouze na jejich množství, vyjád ené procenty. Kraj pot ebuje skute né odborníky v mnoha oblastech, které budou vzd lávat krajské st ední školy. 8. Životní prost edí Chcete žít ve zdravém životním prost edí? My ano! 1. Krajské kompetence v oblasti povolování za ízení zne iš ujících životní prost edí využijeme tak, aby bylo v co nejvyšší možné mí e p i zachování rovného podnikatelského prost edí chrán no zdraví obyvatel kraje. Nedopustíme opakování kauzy skládka nebezpe ných odpad Poz átky na T ebí sku, kterou považujeme za d sledek selhání krajských orgán ochrany životního prost edí. 2. Krajské regionální opera ní programy musí být i v p íštím programovém období zam eny na posílení ekologické stability území kraje a na podporu rekonstrukcí zdroj zne išt ní. 3. Kraj p ijme taková opat ení, která omezí dopady sucha a p ívalových deš na p írodu, zem lství, majetek, zdraví a pohodu obyvatel kraje. Bude podporovat výstavbu rybník a malých vodních d l, aby došlo k udržení vody v krajin a zárove k zabrán ní škod z p ívalových deš. 8

9 4. Budeme podporovat obecní regionální za ízení pro t íd ní, nakládání, zpracování a následné využití biologicky rozložitelného komunálního odpadu tak, aby byly obce dle Plánu odpadového hospodá ství R schopny snižovat množství ukládaného biologického odpadu na skládky a nezat žovaly p itom své ob any dalším navyšováním poplatk za odpady. 5. Krajský ú ad bude ekologicky odpov dným zp sobem zajiš ovat svou innost (t íd ní odpad, recyklace toner, vým na vozového parku za vozidla na zemní plyn, používání ekologických výrobk a recyklovaného papíru apod) a dále se správou nemovitostí, které má ve vlastnictví tak, aby pln odpovídal systému environmentálního ízení (EMS). 6. Kraj bude v rámci své kompetence podporovat vyšší podíl ekologické ve ejné dopravy. Zasadíme se o zavedení motivovaného jízdného na regionálních železni ních tratích k zvýšení jejich atraktivnosti pro ob any, jež jsou dotovány z prost edk státního rozpo tu a o nichž rozhoduje zastupitelstvo kraje. 7. Kraj bude podporovat aktivní využití brownfield a jejich p em nu v nová, ekologická hospodá ská centra kraje. 9. Kultura Chcete žít v kraji, kde není kultura na posledním míst? My ano! Národní socialiste chápou kraj i region nejen jako exekutivní složky p i realizaci, ale jako opravdového lokálního nositele zodpov dnosti za údržbu a rozvoj všech složek kultury. 1. Vytvo ení (p eformulování, pokud již existuje) grantového systému na podporu kultury a um ní v kraji (podpora pro profesionální i amatérské soubory, podpora významných kulturních akcí). 2. Navrácení kultury na p ední p ky preferencí obyvatelstva nap všemi kraji. 3. Modernizace chápání úlohy kultury v rozvoji spole nosti (kultura 3D, identifikace p esah do jiných, zdánliv nesouvisejících oblastí - nap. chování idi na silnici není kultura v klasickém pojetí, ale je jedním z hlavních ukazatel kulturnosti národa z pohledu zahrani ních návšt vník ). 4. Proporcionální decentralizace ídící úlohy v oblasti kultury. Racionalizace p esunu vybraných odpov dností na krajské vlády. 5. Na krajské úrovni ideové i faktické odd lení fond na rozvoj kultury a památkovou pé i. 6. Založení racionalizované platformy pro umožn ní a smysluplné využití prost edk z fond mezinárodních korporací pro komunitní rozvoj a z jejich vlastních projekt Corporate sociál responsibility. 7. Rozší ení funkce z izovatele z tradi ních projekt (knihovna, muzeum apod.) na nové, mén tradi ní (centra um ní, otev ené ateliéry pro za ínající um lce, žánrové festivaly, divadla menších forem apod.). 8. Systematické hledání, identifikace a podpora regionálních kulturních program a projekt, které významn zachovávají kulturní d dictví kraje, propagují d ní v kraji a motivují cestovní ruch. 9

10 9. Proaktivní úloha vedení kraje pop. orgán jím vybraných (z ízených) p i propagaci vlastních míst kulturního významu, lokálních um leckých osob- ností. 10. ídící úloha kraje p i budování intelektuálního zázemí kraje - krajské nepolitické komise složené z edních um leckých osobností kraje. 11. Podpora ochotnických, zájmových a amatérských úrovní um ní. 12. Navýšení výdaj na tzv. m kkou kulturu v rámci krajského rozpo tu. 13. Aktivní podpora mecenášství pro profesionální i amatérské úrovn kultury. 14. Snaha o využití soukromých zdroj p i rekonstrukci a údržb kulturních památek. 15. Hledání moderních forem financování náro ných a málo populárních projekt. 16. Založení krajské platformy a nalezení optimálního modelu pro podporu 10

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ OBSAH A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ...2 B. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMÍ NATURA 2000...2 C. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH

Více

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Stav: 01. 12. 2012 Strana 1 z 16 Obsah Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA... 1 edmluva... 3 Oblast p

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK k projektu Analýza lidských zdroj ve zdravotnictví v Kraji Vyso ina, Jihomoravském kraji a spolkové zemi Dolní Rakousko ÚVOD, CÍLE A METODOLOGIE ANALÝZA LIDSKÝCH ZDROJ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Více

Finance a management

Finance a management Finance a management E-learning v teorii a Moodle praxi (sborník p ísp vk ze seminá e) 4/4 - loga barevn - p esázet Lukáš Heller Kolektiv autor Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík.

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Úvod edseda OU R p ivítal p ítomné v p edve er tradi

Více

Výro ní zpráva za rok 2008

Výro ní zpráva za rok 2008 OB ANSKÉ SDRUŽENÍ DEVELOPMENT WORLDWIDE Výro ní zpráva za rok 2008 DWW, Máchova 23, 120 00 Praha 2 Telefon/fax: (+420) 222 513 123, 222 515 016 E-mail: dww@dww.cz http://www.dww.cz Registrace: Ministerstvo

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost Milí spoluobčané, čas neúprosně běží a zdá se nám, že to bylo nedávno, co jsme oslavili začátek roku 2007. Ale za několik dní budeme oslavovat a vítat rok nový a mladý, plni očekávání, co nám nachystá.

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní Determinanty pracovní spokojenosti Pavlína Horáková Bakalá ská práce 2009 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn. Veškeré literární

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Platební karty a jejich využití Bakalá ská práce Vedoucí práce: Autor práce: Ing. Lib na Kantnerová 2011 Jaroslava Petrová Prohlášení Prohlašuji,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ Rozvojový potenciál mezinárodní migrace Kolektiv autor PRAHA 2011 Migrace a rozvoj - text B5.indd 1 22.8.2011 12:34:27 Recenzent: Doc.

Více