Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období 2012-2016."

Transkript

1 Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období Obsah krajského stranického volebního programu sleduje následující obsahové linie: 1. Z analýzy dat vyplývá, že nejvyšší pr r známek (4,25) dosáhl problém Sociální vylou ení (nezam stnanost, závislosti, zadluženost, riziková mládež), druhý nejvyšší pr r pak varianta p et žování silni ní sít nákladní dopravou (3,95) a na t etím míst jsou shodn varianty zbyte vysoká administrativní náro nost ve ve ejné správ a špatný stav a nedokonalost dopravní infrastruktury (3,91). Naopak nejnižší pr r známek, tedy vyjád ení názoru, že daný problém není natolik závažný pro kraj Vyso ina, lze nalézt u variant absence atraktivních produkt v cestovním ruchu (2,76), chyb jící integrovaný systém nakládání s odpady (3,03) a chybí objízdná trasa D1 od St edo eského kraje k Jihlav (3,13). 1

2 2 Kraj Vyso ina Rozlohou zabírá 6796 km 2, 5. nejrozlehlejší kraj v R. Žije zde 514 tis. obyvatel, z hlediska hustoty obyvatelstva pat í k nejmén zalidn ným kraj m v R (po Plze ském a Jiho eském). Regionální HDP v b. c. dosahuje mil. K což je hluboce pod pr rem R. Po Karlovarském a Libereckém je t etí nejnižší v republice. Pr rná mzda ,- K je o více než o 1000 K pod pr rem R. Míra registr. nezam stnanosti je aktuáln 10,04 % a je mírn nad pr rem R. Program NS-LEV21 se azený dle vnímání závažnosti problém Chcete být hrdina pro sv j kraj? My ano. Obsah 1. Korupce, hospodá ská kriminalita Boj proti nezam stnanosti a za sociální jistoty Stav krajských financí Zdravotnictví Bezpe nost ob an Boj proti sociálnímu vylou ení Školství Životní prost edí Kultura...9 2

3 1. Korupce, hospodá ská kriminalita Chcete kraj bez korupce? My ano! Absence centrální protikorup ní koncepce a jejího praktického napl ování vede k tomu, že náš kraj musí p ijmout vlastní recepty boje proti korupci. Uv domujeme si, že prosazení protikorup ních opat ení bude velmi t žké. Snad ješt žší bude znovu získat d ru ve ejnosti pro podporu takových krok. Potírání korupce je pro naši stranu absolutní prioritou. Máme ipraveny zcela konkrétní postupy, které se budeme snažit prosadit. Zd raz ujeme, že každý - skute každý i díl í úsp ch bude úsp chem cenným. Nikdy neodmítneme žádný nástroj boje proti korupci z principu a jen proto, že jej vymyslel a ipravil náš politický soupe. Body našeho krajského protikorup ního programu jsou následující: 1. P ehlednost, jednoduchost a snadnou aplikovatelnost právních edpis vydávaných orgány kraje. 2. Absolutní transparentnost všech výb rových ízení, jejichž zadavatelem bude kraj. 3. Posílení kontrolních útvar krajského ú adu. 4. Omezení kumulace kompetencí; proces rozhodování bude rozd len mezi více osobami. 5. Vhodnou motivaci pro všechny oznamovatele korup ního jednání v kraji. 6. Transparentní a ve ejn kontrolovatelnou innost orgán kraje. 7. Povinné elektronické hlasování p i rozhodování krajského zastupitelstva a rady a jeho dokumentovatelnost po celé volební období. 8. Zrealizovat všechna dosud odkládaná opat ení v boji proti korupci. 2. Boj proti nezam stnanosti a za sociální jistoty Chcete dostatek pracovních míst? My ano! Samosprávné orgány kraje mají možnosti, jak zvýšit zam stnanost svých obyvatel a jak zvýšit jejich sociální jistoty. Je však zapot ebí prosadit komplex provázaných opat ení, která spole pozvednou tvorbu HDP kraje a iní kraj atraktivní pro investory. Proto musí p edstavitelé kraje vytvá et ve spolupráci se státem podmínky: a) pro vytvá ení nových pr myslových zón v kraji i pro rozši ování stávajících; b) s využitím pen z z evropských fond vytvá et podmínky pro revitalizaci objekt a pozemk (brownfiel s) tak, aby mohly být nabídnuty novým investor m; c) vytvo it ve ejný seznam seznam takových objekt a pozemk v kraji. V regionech našeho kraje, kde je nejvyšší nezam stnanost, vytvo it spolu s Czechlnvestem krajské pobo ky, které budou pro kraj aktivn vyhledávat potenciální investory. 3

4 Aby byl náš plán boje proti nezam stnanosti úsp šný, prosadíme následující opat ení: 1. Udržitelné strategické územní plánování - zaru uje stabilní vn jší prost edí, které je pro dlouhodobý úsp šný rozvoj našeho regionu nezbytným p edpokladem. Je zapot ebí vycházet ze všech podstatných a komplexn zmapovaných oblastí, které budou zasaženy ešeným územním plánem. P edkládaný strategický územní plán musí být hodnocen jak z finan ního hlediska, tak i z hlediska p ínos environmentálních a sociálních. 2. Prohlášením nejpostižen jších území našeho kraje za strukturáln postižené oblasti získáme snadn jší ístupu k investicím a dota ním titul m. 3.1 Vedení kraje bude provád t aktivní zahrani ní politiku nejen v i zemím EU, ale i v i zemím s dynamickým r stem HDP i mimo EU (provincie LR, gubernie v Rusku, státy v Indii a Brazílii apod.), s cílem p itáhnout do regionu investory a podpo it naše firmy ve vývozu zboží a investi ních celk do jmenovaných lokalit. Tyto aktivity budou p ipravovány na principu vzájemné výhodnosti. 3.2 Zasadíme se o za azení p ípravy výstavby 5. bloku jaderné elektrárny v Dukovanech na T ebí sku do energetické koncepce vlády pro období od r To umožní EZ a.s. zahájit projektovou p ípravu pro jeho budoucí výstavbu tak, aby výrobu elekt iny v této nové elektrárn plynule p evzala tato nová investice po ukon ení životnosti stávajících reaktorových blok 4 x 500 MW. Nyní provozovaná jaderná elektrárna je nejv tším zam stnavatelem v regionu. Pokud by nebyla nahrazena novým provozem, tak by tam narostla enormn nezam stnanost. 4. Podpo íme prvky aktivní politiky zam stnanosti tak, aby byla vytvá ena p ednostn místa na pozici ve ejn prosp šných prací, p es zam stnání ve ve ejných službách, až po spole ensky ú elná pracovní místa a práce na volném pracovním trhu. 5. Podpo íme poskytovatele sociálních služeb (podpora prost ednictvím terénních program, sociáln aktiviza ních služeb pro rodiny s d tmi, podpora pracovní asistence, informovanosti cílové skupiny...) 6. Prosadíme v kraji razantn jší potírání nelegálního zam stnávání. 7. Zm níme systém zadávání ve ejných zakázek zasadíme se o za azení podmínky, že vít zná firma od ur itého objemu musí p i práci na zakázce zam stnat alespo ur ité procento osob z ad dlouhodob nezam stnaných. 8. Budeme dlouhodob podporovat rozvojové projekty malé ekonomiky" pro marginalizovaná území, opušt né a vylidn né vesnice, rekultivované plochy. Budeme se opírat o p evratné spole enské inovace lokální smy ky" - pracovní místa vznikající uplatn ním místní produkce v míst a jeho okolí, využitím místních zdroj, svépomocí, sdílením, obnovou vztahu k obci a p írod, sob sta ností a zkrácením p epravních vzdáleností. Z našeho pohledu není malá ekonomika krokem zp t, naopak využívá moderní technologie, které však mohou být levn jší, bez zbyte ných funkcí a bez um lého zkraco- vání životnosti a mohou být alternativn nabízeny jako služba za vnit ní ceny n jakého uskupení. Podpo ené tzv. p evratné inovace (disruptive innovati-ons) v oblasti zem lství, energetiky, stavebnictví, strojírenství a financí, které dohromady tvo í malou ekonomiku" nebo lokální ekonomickou smy ku", umožní úsp šn konkurovat stávajícím velkým hrá m, protože vytvá ejí trh mimo jejich dosah. Konkurenceschopnost t chto p evratných inovací spo ívá v tom, že produkt o ežou o zbyte né funkce a mezi lánky a vyjdou vst íc spot ebiteli (t eba potraviny - erstvé, kvalitní, v 4

5 interakci se spot ebitelem, v míst ), a v tom, že zacílí na zcela nové spot ebitele, kte í byli opomíjeni (venkov, jídelny) nebo si produkt nebo službu nemohli dovolit (spot eba zaru í i p íjem). 9. Podpo íme vznik rozvojových uzl kolem základních pot eb: potravin, energetiky, bydlení Zam íme se na dostavbu infrastruktury, která je nezbytnou podmínkou pro zlepšení hospodá ství. Pro ekonomický rozvoj jednotlivých krajských region je nutné urychlen dobudovat kvalitní páte ní sí dálnic a rychlostních komunikací tak, aby všechny regiony byly napojeny na evropskou silni ní sí. 11. Zajistíme, aby kraje již dále nesnižovaly rozsah ve ejných sociálních služeb (nap íklad rušení za ízení sociálních služeb z izovaných kraji, p evod krajských za ízení na obce, rušení jeslí a mate ských školek, privatizace dom s pe ovatelskou službou. 12. Zkontrolujeme dostupnost sociální pé e a sociálních služeb v kraji a provedeme opat ení, která její dostupnost zvýší. 13. Z krajského rozpo tu podpo íme poskytovatele sociálních služeb. 14. Budeme naslouchat pot ebám klient sociálních služeb. Budeme dbát na spravedlivé rozd lování dotací poskytovatel m sociálních služeb nejen organizacím kraje a m st, ale i soukromým poskytovatel m. Budeme kontrolovat kvalitu jednotlivých poskytovatel. Zvýšíme informovanost ob an o sociálních službách v kraji. 15. Zam íme se na projekty, které budou mít za cíl podpo it integraci senior a zdravotn hendikepovaných. Budeme podporovat projekty pro aktivní podporu zam stnanosti rizikových skupin i jejich uplatn ní na pracovním trhu. 16. Sjednotíme všude tam, kde to bude efektivní, z izovatelské funkce kraje ve vztahu k domov m chodc a k dom m s pe ovatelskou službou. 3. Stav krajských financí. Bojíte se, že kraj nebude mít prost edky na školy, dopravu, zdravotnictví a další ve ejné služby? My ne! Nelze se donekone na odvolávat na mizerný stav krajských financí zap in ný p edchozím vedením kraje, by by to i byla pravda. Nebojíme se p evzít plnou zodpov dnost za krajské finance. Škrty v nejr zn jších oblastech, látání d r krajského rozpo tu, to není p ístup odpov dných hospodá. Jde nám o prosazení naší dlouhodobé vize, která s jasným plánem rozvoje dokáže pozvednout firmy sobící v kraji a která p ivede nové investory s dlouhodob udržitelným výrobním programem. To je odpov dná cesta, která dokáže v našem kraji podstatn zvýšit zam stnanost a posílit tak sociální jistoty našich obyvatel. Vedle toho však musíme zajistit efektivní chod krajského ú adu d sledným dodržováním následujících opat ení: 5

6 1. Zajiš ovat ukládání, vybírání a vymáhání odvod a sankcí za porušení rozpo tové kázn p i hospoda ení s finan ními prost edky rozpo tu a fond kraje a finan ními prost edky státního rozpo tu a státních fond. 2. D sledn vykonávat správu pohledávek a vymáhat pohledávky po lh splatnosti vzniklé p i innosti ú adu a pohledávky kraje p iznané soudem od doby vykonatelnosti rozhodnutí. 3. Spravovat nemovitý majetek kraje tak, aby uzavírané smlouvy o nájmu, smlouvy o výp ce, smlouvy o z ízení práva odpovídajícího v cnému b emenu a smlouvy o dodávce energií a služeb vztahujících se k nájmu a výp ce krajských nemovitostí byly vždy pro kraj výhodné a uzav ené po d sledn vedeném výb rovém ízení. 4. Provedeme revizi všech smluv kraje s hospodá skými subjekty s ro ním pln ním nap. nad ástku 1 mil. K. 4. Zdravotnictví Chcete mít placené zdravotnictví? My ne! 1. Naším hlavním úkolem je zabránit privatizaci nemocnic. 2. Zajistíme, aby bylo zachováno tarifní odm ování pracovník ve zdravotnických za ízeních ízených krajem v dosavadní výši s pravidelnou valorizací minimáln o výši inflace. 3. Zavazujeme se doplácet z krajského rozpo tu na kvalitn jší a komfortn jší pé i našich ob an. Jde o ve ejnou službu, která má nárok na dotaci z krajského rozpo tu. 4. Op t prosadíme zrušení poplatk u léka v krajských nemocnicích, na které sou asné vedení kraje zcela rezignovalo. Navrhneme jiný systém motivace pacient, který by šet il výdaje zdravotních pojiš oven. Místo restrikce bude pacienty motivovat k úsporám z jejich v le. Tento upravený systém bude motivovat pacienty i léka e k preventivní pé i. A ty ob any, kte í již na prevenci nedosáhnou, protože vzhledem k svému v ku jsou více nemocní, si nebude tento systém brát jako rukojmí nebo jim odpírat pé i r znými nadstandardními poplatky. 5. Bezpe nost ob an Chcete bezpe í v ulicích? My ano! Úsp šný boj s kriminalitou vyžaduje p ijmout na krajské úrovni taková opat ení, která budou skute inn schopna zvýšit bezpe nost našich ob an. Proto jsou veškerá námi navrhovaná opat ení volena dle modelu ak ní plán - realizace - vyhodnocení. Proto na krajské úrovni prosazujeme: 1. Program na snížení po tu vloupání do obydlí a rekrea ních budov, do obchodních a pr myslových objekt, který bude využívat koordinovanou místní vícestup ovou strategii ochrany budov. 2. Vytvo íme ve spolupráci s komunitami komplexní strategii prevence kriminality. 6

7 3. P ijatými opat eními budeme bojovat proti pocit m nedostatku bezpe í. 4. Prosadíme, aby byla komplexní opat ení v oblasti prevence kriminality implementována mezi hlavní oblasti komunální politiky. 5. Vybudujeme v rámci komunitního plánování lokální infrastrukturu a partnerství nezbytné pro plánování a realizaci preventivních program. 6. Zavedeme programy na posílení spole enské podpory a rodinných vazeb v místních komunitách. 7. Nep ipustíme snížení po tu základních policejních útvar a služeben Policie R v kraji. 8. Vybudujeme spojení mezi všemi relevantními orgány, zabývajícími se prací s mládeží. 9. ipravíme krajské programy pomoci mládeži ze zranitelných komunit tak, aby byly podpo eny edevším kulturní a odpo inkové programy, další vzd lání, pracovní rekvalifikace a rozvoj drobného podnikání. 10. Vypracujeme programy odklon. (Odklon jsou programy, které odklán jí mladé lidi od systému trestní justice, recidivy, stigmatu záznamu v trestním rejst íku a možné kriminální kariéry. Odklon od systému soudnictví ve v cech mládeže se využívá pouze v t ch p ípadech, kdy se daná osoba a její rodina aktivn ú astní realizace nápravného programu.) 11. Vytvo íme komplexní krajskou databázi o kriminalit mládeže. 12. Prosadíme ve spolupráci s radnicemi zejména okresních m st a krajským editelstvím Policie R užší spolupráci m stských a obecních policií s Policí R tak, aby se net íštily síly a aby se podstatn zkrátily doby dojezdu na zásah. 6. Boj proti sociálnímu vylou ení Víte, jak se bránit sociálnímu vylou ení? My ano! ešení problematiky sociáln vylou ených lokalit je d ležité pro nás pro všechny. Eliminace vzniku nových a zánik stávajících lokalit je nezbytná pro omezení sociáln patologických jev, které v tomto prost edí doslova bují a ohrožují nejen jejich obyvatele, ale také ostatní ob any našeho kraje. 1. Klí em k ešení problematiky sociálního vylou ení je vytvá ení nových pracovních míst p íchodem dalších investor do kraje. 2. Podpo íme projekty na zavedení systému prostupného bydlení, které jsou založeny na prostupu osoby mezi tzv. stupni bydlení s r znou úrovní bydlení. 3. Vytvo íme podmínky, které budou motivovat obce a m sta v našem kraji k praxi, aby disponovaly sociálními byty. 4. Podpo íme neziskové organizace v rámci dota ní politiky kraje, aby byly podpo eny a kontrolovány osoby p i prostupu jednotlivými stupni prostupného bydlení (zajišt ní informovanosti, dluhového poradenství, splátkových kalendá, zvláštního p íjemce dávek, spolupráce subjekt - vlastníka byto- 7

8 vého fondu a nestátních neziskových organizací, a to p edevším za ú elem prevence vzniku dluh a ukon ování nájemního vztahu). 5. Podpo íme vznik sociálních služeb jako jsou Noclehárna a Azylový d m. 6. Podpo íme vznik sociálních byt. 7. Podpo íme dohled nad povinnostmi obyvatel sociáln vylou ených lokalit p i ádném užívání bytového fondu - zaangažujeme je do správy svého ubytování. 8. Zam íme pozornost na odhalování nekalých podnikatelských praktik v oblasti bydlení. 7. Školství Nevíte, zda budou krajské st ední školy schopné p ipravit vaše d ti do života? My ano! 1. Zachovat mate ské školy a reagovat podle demografického vývoje v asným posílením kapacity MS, ípadn i podporou vzniku firemních MS zap ením vhodných obecních objekt, ve kterých by ovšem mohly být umíst ny d ti ob an, kte í nejsou ve firm zam stnáni. 2. Podpora vzd lávání v oblasti u ovského školství - dodat u ovskému školství a absolvent m t chto škol v tší prestiž za ú elem zvýšení zájmu o vyu ení emeslu. 3. Obnovení st edních zdravotnických škol. Zdravotnický personál je p etížený požadavky na jejich vzd lání, zdravotníci procházejí asto zbyte nými roky vzd lávání na úkor získávání praxe. Nejvíce tím trpí pacienti. 4. Soust edit se na kvalitu absolvent škol a jejich zam ení, nikoli pouze na jejich množství, vyjád ené procenty. Kraj pot ebuje skute né odborníky v mnoha oblastech, které budou vzd lávat krajské st ední školy. 8. Životní prost edí Chcete žít ve zdravém životním prost edí? My ano! 1. Krajské kompetence v oblasti povolování za ízení zne iš ujících životní prost edí využijeme tak, aby bylo v co nejvyšší možné mí e p i zachování rovného podnikatelského prost edí chrán no zdraví obyvatel kraje. Nedopustíme opakování kauzy skládka nebezpe ných odpad Poz átky na T ebí sku, kterou považujeme za d sledek selhání krajských orgán ochrany životního prost edí. 2. Krajské regionální opera ní programy musí být i v p íštím programovém období zam eny na posílení ekologické stability území kraje a na podporu rekonstrukcí zdroj zne išt ní. 3. Kraj p ijme taková opat ení, která omezí dopady sucha a p ívalových deš na p írodu, zem lství, majetek, zdraví a pohodu obyvatel kraje. Bude podporovat výstavbu rybník a malých vodních d l, aby došlo k udržení vody v krajin a zárove k zabrán ní škod z p ívalových deš. 8

9 4. Budeme podporovat obecní regionální za ízení pro t íd ní, nakládání, zpracování a následné využití biologicky rozložitelného komunálního odpadu tak, aby byly obce dle Plánu odpadového hospodá ství R schopny snižovat množství ukládaného biologického odpadu na skládky a nezat žovaly p itom své ob any dalším navyšováním poplatk za odpady. 5. Krajský ú ad bude ekologicky odpov dným zp sobem zajiš ovat svou innost (t íd ní odpad, recyklace toner, vým na vozového parku za vozidla na zemní plyn, používání ekologických výrobk a recyklovaného papíru apod) a dále se správou nemovitostí, které má ve vlastnictví tak, aby pln odpovídal systému environmentálního ízení (EMS). 6. Kraj bude v rámci své kompetence podporovat vyšší podíl ekologické ve ejné dopravy. Zasadíme se o zavedení motivovaného jízdného na regionálních železni ních tratích k zvýšení jejich atraktivnosti pro ob any, jež jsou dotovány z prost edk státního rozpo tu a o nichž rozhoduje zastupitelstvo kraje. 7. Kraj bude podporovat aktivní využití brownfield a jejich p em nu v nová, ekologická hospodá ská centra kraje. 9. Kultura Chcete žít v kraji, kde není kultura na posledním míst? My ano! Národní socialiste chápou kraj i region nejen jako exekutivní složky p i realizaci, ale jako opravdového lokálního nositele zodpov dnosti za údržbu a rozvoj všech složek kultury. 1. Vytvo ení (p eformulování, pokud již existuje) grantového systému na podporu kultury a um ní v kraji (podpora pro profesionální i amatérské soubory, podpora významných kulturních akcí). 2. Navrácení kultury na p ední p ky preferencí obyvatelstva nap všemi kraji. 3. Modernizace chápání úlohy kultury v rozvoji spole nosti (kultura 3D, identifikace p esah do jiných, zdánliv nesouvisejících oblastí - nap. chování idi na silnici není kultura v klasickém pojetí, ale je jedním z hlavních ukazatel kulturnosti národa z pohledu zahrani ních návšt vník ). 4. Proporcionální decentralizace ídící úlohy v oblasti kultury. Racionalizace p esunu vybraných odpov dností na krajské vlády. 5. Na krajské úrovni ideové i faktické odd lení fond na rozvoj kultury a památkovou pé i. 6. Založení racionalizované platformy pro umožn ní a smysluplné využití prost edk z fond mezinárodních korporací pro komunitní rozvoj a z jejich vlastních projekt Corporate sociál responsibility. 7. Rozší ení funkce z izovatele z tradi ních projekt (knihovna, muzeum apod.) na nové, mén tradi ní (centra um ní, otev ené ateliéry pro za ínající um lce, žánrové festivaly, divadla menších forem apod.). 8. Systematické hledání, identifikace a podpora regionálních kulturních program a projekt, které významn zachovávají kulturní d dictví kraje, propagují d ní v kraji a motivují cestovní ruch. 9

10 9. Proaktivní úloha vedení kraje pop. orgán jím vybraných (z ízených) p i propagaci vlastních míst kulturního významu, lokálních um leckých osob- ností. 10. ídící úloha kraje p i budování intelektuálního zázemí kraje - krajské nepolitické komise složené z edních um leckých osobností kraje. 11. Podpora ochotnických, zájmových a amatérských úrovní um ní. 12. Navýšení výdaj na tzv. m kkou kulturu v rámci krajského rozpo tu. 13. Aktivní podpora mecenášství pro profesionální i amatérské úrovn kultury. 14. Snaha o využití soukromých zdroj p i rekonstrukci a údržb kulturních památek. 15. Hledání moderních forem financování náro ných a málo populárních projekt. 16. Založení krajské platformy a nalezení optimálního modelu pro podporu 10

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura KDO JSME? Jsme regionální rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT? DOTA NÍ MANAGEMENT VE EJNÉ ZAKÁZKY ŠKOLENÍ

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

VIZE 2020 DLOUHOV KOST

VIZE 2020 DLOUHOV KOST Tento programový dokument vzniká v otev ené diskusi odborník a politik jako podklad pro práci Ob anské demokratické strany. Zabývá se celým komplexem spole enských zm n spojených s prodlužováním života,

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" Zpracoval:

Více

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeže

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ EQUICom Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT Praha, 15.2. 2012 1 Prezentace agentury Kdo a co je EQUICom? 2 EQUICom je hrá na komunika ním h išti eského trhu Lidé, kte í stáli u

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

Enel Networks & Infrastructures Aktivní energetické ízení pro pavilony Expo. Chytrá sí Expo.

Enel Networks & Infrastructures Aktivní energetické ízení pro pavilony Expo. Chytrá sí Expo. Enel Networks & Infrastructures Aktivní energetické ízení pro pavilony Expo. Chytrá sí Expo. Antonello Buondonno Carlos Dodero Konference EZ Špindler v Mlýn, 16.4.2015 Obsah Enel pro Expo 2015: Chytrá

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec STO BZENEC Pe ovatelská služba Bzenec Horní nám. 54, 696 81 BZENEC, eská republika, I :284 807 Vnit ní pravidla pro poskytování Pe ovatelské služby m sta Bzenec 1) Základní informace Pe ovatelská služba

Více

Zpráva o innosti eské správy sociálního zabezpe ení za rok 2012

Zpráva o innosti eské správy sociálního zabezpe ení za rok 2012 Zpráva o innosti eské správy sociálního zabezpe ení za rok 2012 OBSAH A. ÚVOD... 5 1. PRIORITNÍ ÚKOLY A STRATEGICKÉ CÍLE... 5 1.1. PRIORITNÍ ÚKOLY... 5 1.1.1. Klientský p ístup... 5 1.1.2. Kvalita rozhodování...

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více