Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období 2012-2016."

Transkript

1 Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období Obsah krajského stranického volebního programu sleduje následující obsahové linie: 1. Z analýzy dat vyplývá, že nejvyšší pr r známek (4,25) dosáhl problém Sociální vylou ení (nezam stnanost, závislosti, zadluženost, riziková mládež), druhý nejvyšší pr r pak varianta p et žování silni ní sít nákladní dopravou (3,95) a na t etím míst jsou shodn varianty zbyte vysoká administrativní náro nost ve ve ejné správ a špatný stav a nedokonalost dopravní infrastruktury (3,91). Naopak nejnižší pr r známek, tedy vyjád ení názoru, že daný problém není natolik závažný pro kraj Vyso ina, lze nalézt u variant absence atraktivních produkt v cestovním ruchu (2,76), chyb jící integrovaný systém nakládání s odpady (3,03) a chybí objízdná trasa D1 od St edo eského kraje k Jihlav (3,13). 1

2 2 Kraj Vyso ina Rozlohou zabírá 6796 km 2, 5. nejrozlehlejší kraj v R. Žije zde 514 tis. obyvatel, z hlediska hustoty obyvatelstva pat í k nejmén zalidn ným kraj m v R (po Plze ském a Jiho eském). Regionální HDP v b. c. dosahuje mil. K což je hluboce pod pr rem R. Po Karlovarském a Libereckém je t etí nejnižší v republice. Pr rná mzda ,- K je o více než o 1000 K pod pr rem R. Míra registr. nezam stnanosti je aktuáln 10,04 % a je mírn nad pr rem R. Program NS-LEV21 se azený dle vnímání závažnosti problém Chcete být hrdina pro sv j kraj? My ano. Obsah 1. Korupce, hospodá ská kriminalita Boj proti nezam stnanosti a za sociální jistoty Stav krajských financí Zdravotnictví Bezpe nost ob an Boj proti sociálnímu vylou ení Školství Životní prost edí Kultura...9 2

3 1. Korupce, hospodá ská kriminalita Chcete kraj bez korupce? My ano! Absence centrální protikorup ní koncepce a jejího praktického napl ování vede k tomu, že náš kraj musí p ijmout vlastní recepty boje proti korupci. Uv domujeme si, že prosazení protikorup ních opat ení bude velmi t žké. Snad ješt žší bude znovu získat d ru ve ejnosti pro podporu takových krok. Potírání korupce je pro naši stranu absolutní prioritou. Máme ipraveny zcela konkrétní postupy, které se budeme snažit prosadit. Zd raz ujeme, že každý - skute každý i díl í úsp ch bude úsp chem cenným. Nikdy neodmítneme žádný nástroj boje proti korupci z principu a jen proto, že jej vymyslel a ipravil náš politický soupe. Body našeho krajského protikorup ního programu jsou následující: 1. P ehlednost, jednoduchost a snadnou aplikovatelnost právních edpis vydávaných orgány kraje. 2. Absolutní transparentnost všech výb rových ízení, jejichž zadavatelem bude kraj. 3. Posílení kontrolních útvar krajského ú adu. 4. Omezení kumulace kompetencí; proces rozhodování bude rozd len mezi více osobami. 5. Vhodnou motivaci pro všechny oznamovatele korup ního jednání v kraji. 6. Transparentní a ve ejn kontrolovatelnou innost orgán kraje. 7. Povinné elektronické hlasování p i rozhodování krajského zastupitelstva a rady a jeho dokumentovatelnost po celé volební období. 8. Zrealizovat všechna dosud odkládaná opat ení v boji proti korupci. 2. Boj proti nezam stnanosti a za sociální jistoty Chcete dostatek pracovních míst? My ano! Samosprávné orgány kraje mají možnosti, jak zvýšit zam stnanost svých obyvatel a jak zvýšit jejich sociální jistoty. Je však zapot ebí prosadit komplex provázaných opat ení, která spole pozvednou tvorbu HDP kraje a iní kraj atraktivní pro investory. Proto musí p edstavitelé kraje vytvá et ve spolupráci se státem podmínky: a) pro vytvá ení nových pr myslových zón v kraji i pro rozši ování stávajících; b) s využitím pen z z evropských fond vytvá et podmínky pro revitalizaci objekt a pozemk (brownfiel s) tak, aby mohly být nabídnuty novým investor m; c) vytvo it ve ejný seznam seznam takových objekt a pozemk v kraji. V regionech našeho kraje, kde je nejvyšší nezam stnanost, vytvo it spolu s Czechlnvestem krajské pobo ky, které budou pro kraj aktivn vyhledávat potenciální investory. 3

4 Aby byl náš plán boje proti nezam stnanosti úsp šný, prosadíme následující opat ení: 1. Udržitelné strategické územní plánování - zaru uje stabilní vn jší prost edí, které je pro dlouhodobý úsp šný rozvoj našeho regionu nezbytným p edpokladem. Je zapot ebí vycházet ze všech podstatných a komplexn zmapovaných oblastí, které budou zasaženy ešeným územním plánem. P edkládaný strategický územní plán musí být hodnocen jak z finan ního hlediska, tak i z hlediska p ínos environmentálních a sociálních. 2. Prohlášením nejpostižen jších území našeho kraje za strukturáln postižené oblasti získáme snadn jší ístupu k investicím a dota ním titul m. 3.1 Vedení kraje bude provád t aktivní zahrani ní politiku nejen v i zemím EU, ale i v i zemím s dynamickým r stem HDP i mimo EU (provincie LR, gubernie v Rusku, státy v Indii a Brazílii apod.), s cílem p itáhnout do regionu investory a podpo it naše firmy ve vývozu zboží a investi ních celk do jmenovaných lokalit. Tyto aktivity budou p ipravovány na principu vzájemné výhodnosti. 3.2 Zasadíme se o za azení p ípravy výstavby 5. bloku jaderné elektrárny v Dukovanech na T ebí sku do energetické koncepce vlády pro období od r To umožní EZ a.s. zahájit projektovou p ípravu pro jeho budoucí výstavbu tak, aby výrobu elekt iny v této nové elektrárn plynule p evzala tato nová investice po ukon ení životnosti stávajících reaktorových blok 4 x 500 MW. Nyní provozovaná jaderná elektrárna je nejv tším zam stnavatelem v regionu. Pokud by nebyla nahrazena novým provozem, tak by tam narostla enormn nezam stnanost. 4. Podpo íme prvky aktivní politiky zam stnanosti tak, aby byla vytvá ena p ednostn místa na pozici ve ejn prosp šných prací, p es zam stnání ve ve ejných službách, až po spole ensky ú elná pracovní místa a práce na volném pracovním trhu. 5. Podpo íme poskytovatele sociálních služeb (podpora prost ednictvím terénních program, sociáln aktiviza ních služeb pro rodiny s d tmi, podpora pracovní asistence, informovanosti cílové skupiny...) 6. Prosadíme v kraji razantn jší potírání nelegálního zam stnávání. 7. Zm níme systém zadávání ve ejných zakázek zasadíme se o za azení podmínky, že vít zná firma od ur itého objemu musí p i práci na zakázce zam stnat alespo ur ité procento osob z ad dlouhodob nezam stnaných. 8. Budeme dlouhodob podporovat rozvojové projekty malé ekonomiky" pro marginalizovaná území, opušt né a vylidn né vesnice, rekultivované plochy. Budeme se opírat o p evratné spole enské inovace lokální smy ky" - pracovní místa vznikající uplatn ním místní produkce v míst a jeho okolí, využitím místních zdroj, svépomocí, sdílením, obnovou vztahu k obci a p írod, sob sta ností a zkrácením p epravních vzdáleností. Z našeho pohledu není malá ekonomika krokem zp t, naopak využívá moderní technologie, které však mohou být levn jší, bez zbyte ných funkcí a bez um lého zkraco- vání životnosti a mohou být alternativn nabízeny jako služba za vnit ní ceny n jakého uskupení. Podpo ené tzv. p evratné inovace (disruptive innovati-ons) v oblasti zem lství, energetiky, stavebnictví, strojírenství a financí, které dohromady tvo í malou ekonomiku" nebo lokální ekonomickou smy ku", umožní úsp šn konkurovat stávajícím velkým hrá m, protože vytvá ejí trh mimo jejich dosah. Konkurenceschopnost t chto p evratných inovací spo ívá v tom, že produkt o ežou o zbyte né funkce a mezi lánky a vyjdou vst íc spot ebiteli (t eba potraviny - erstvé, kvalitní, v 4

5 interakci se spot ebitelem, v míst ), a v tom, že zacílí na zcela nové spot ebitele, kte í byli opomíjeni (venkov, jídelny) nebo si produkt nebo službu nemohli dovolit (spot eba zaru í i p íjem). 9. Podpo íme vznik rozvojových uzl kolem základních pot eb: potravin, energetiky, bydlení Zam íme se na dostavbu infrastruktury, která je nezbytnou podmínkou pro zlepšení hospodá ství. Pro ekonomický rozvoj jednotlivých krajských region je nutné urychlen dobudovat kvalitní páte ní sí dálnic a rychlostních komunikací tak, aby všechny regiony byly napojeny na evropskou silni ní sí. 11. Zajistíme, aby kraje již dále nesnižovaly rozsah ve ejných sociálních služeb (nap íklad rušení za ízení sociálních služeb z izovaných kraji, p evod krajských za ízení na obce, rušení jeslí a mate ských školek, privatizace dom s pe ovatelskou službou. 12. Zkontrolujeme dostupnost sociální pé e a sociálních služeb v kraji a provedeme opat ení, která její dostupnost zvýší. 13. Z krajského rozpo tu podpo íme poskytovatele sociálních služeb. 14. Budeme naslouchat pot ebám klient sociálních služeb. Budeme dbát na spravedlivé rozd lování dotací poskytovatel m sociálních služeb nejen organizacím kraje a m st, ale i soukromým poskytovatel m. Budeme kontrolovat kvalitu jednotlivých poskytovatel. Zvýšíme informovanost ob an o sociálních službách v kraji. 15. Zam íme se na projekty, které budou mít za cíl podpo it integraci senior a zdravotn hendikepovaných. Budeme podporovat projekty pro aktivní podporu zam stnanosti rizikových skupin i jejich uplatn ní na pracovním trhu. 16. Sjednotíme všude tam, kde to bude efektivní, z izovatelské funkce kraje ve vztahu k domov m chodc a k dom m s pe ovatelskou službou. 3. Stav krajských financí. Bojíte se, že kraj nebude mít prost edky na školy, dopravu, zdravotnictví a další ve ejné služby? My ne! Nelze se donekone na odvolávat na mizerný stav krajských financí zap in ný p edchozím vedením kraje, by by to i byla pravda. Nebojíme se p evzít plnou zodpov dnost za krajské finance. Škrty v nejr zn jších oblastech, látání d r krajského rozpo tu, to není p ístup odpov dných hospodá. Jde nám o prosazení naší dlouhodobé vize, která s jasným plánem rozvoje dokáže pozvednout firmy sobící v kraji a která p ivede nové investory s dlouhodob udržitelným výrobním programem. To je odpov dná cesta, která dokáže v našem kraji podstatn zvýšit zam stnanost a posílit tak sociální jistoty našich obyvatel. Vedle toho však musíme zajistit efektivní chod krajského ú adu d sledným dodržováním následujících opat ení: 5

6 1. Zajiš ovat ukládání, vybírání a vymáhání odvod a sankcí za porušení rozpo tové kázn p i hospoda ení s finan ními prost edky rozpo tu a fond kraje a finan ními prost edky státního rozpo tu a státních fond. 2. D sledn vykonávat správu pohledávek a vymáhat pohledávky po lh splatnosti vzniklé p i innosti ú adu a pohledávky kraje p iznané soudem od doby vykonatelnosti rozhodnutí. 3. Spravovat nemovitý majetek kraje tak, aby uzavírané smlouvy o nájmu, smlouvy o výp ce, smlouvy o z ízení práva odpovídajícího v cnému b emenu a smlouvy o dodávce energií a služeb vztahujících se k nájmu a výp ce krajských nemovitostí byly vždy pro kraj výhodné a uzav ené po d sledn vedeném výb rovém ízení. 4. Provedeme revizi všech smluv kraje s hospodá skými subjekty s ro ním pln ním nap. nad ástku 1 mil. K. 4. Zdravotnictví Chcete mít placené zdravotnictví? My ne! 1. Naším hlavním úkolem je zabránit privatizaci nemocnic. 2. Zajistíme, aby bylo zachováno tarifní odm ování pracovník ve zdravotnických za ízeních ízených krajem v dosavadní výši s pravidelnou valorizací minimáln o výši inflace. 3. Zavazujeme se doplácet z krajského rozpo tu na kvalitn jší a komfortn jší pé i našich ob an. Jde o ve ejnou službu, která má nárok na dotaci z krajského rozpo tu. 4. Op t prosadíme zrušení poplatk u léka v krajských nemocnicích, na které sou asné vedení kraje zcela rezignovalo. Navrhneme jiný systém motivace pacient, který by šet il výdaje zdravotních pojiš oven. Místo restrikce bude pacienty motivovat k úsporám z jejich v le. Tento upravený systém bude motivovat pacienty i léka e k preventivní pé i. A ty ob any, kte í již na prevenci nedosáhnou, protože vzhledem k svému v ku jsou více nemocní, si nebude tento systém brát jako rukojmí nebo jim odpírat pé i r znými nadstandardními poplatky. 5. Bezpe nost ob an Chcete bezpe í v ulicích? My ano! Úsp šný boj s kriminalitou vyžaduje p ijmout na krajské úrovni taková opat ení, která budou skute inn schopna zvýšit bezpe nost našich ob an. Proto jsou veškerá námi navrhovaná opat ení volena dle modelu ak ní plán - realizace - vyhodnocení. Proto na krajské úrovni prosazujeme: 1. Program na snížení po tu vloupání do obydlí a rekrea ních budov, do obchodních a pr myslových objekt, který bude využívat koordinovanou místní vícestup ovou strategii ochrany budov. 2. Vytvo íme ve spolupráci s komunitami komplexní strategii prevence kriminality. 6

7 3. P ijatými opat eními budeme bojovat proti pocit m nedostatku bezpe í. 4. Prosadíme, aby byla komplexní opat ení v oblasti prevence kriminality implementována mezi hlavní oblasti komunální politiky. 5. Vybudujeme v rámci komunitního plánování lokální infrastrukturu a partnerství nezbytné pro plánování a realizaci preventivních program. 6. Zavedeme programy na posílení spole enské podpory a rodinných vazeb v místních komunitách. 7. Nep ipustíme snížení po tu základních policejních útvar a služeben Policie R v kraji. 8. Vybudujeme spojení mezi všemi relevantními orgány, zabývajícími se prací s mládeží. 9. ipravíme krajské programy pomoci mládeži ze zranitelných komunit tak, aby byly podpo eny edevším kulturní a odpo inkové programy, další vzd lání, pracovní rekvalifikace a rozvoj drobného podnikání. 10. Vypracujeme programy odklon. (Odklon jsou programy, které odklán jí mladé lidi od systému trestní justice, recidivy, stigmatu záznamu v trestním rejst íku a možné kriminální kariéry. Odklon od systému soudnictví ve v cech mládeže se využívá pouze v t ch p ípadech, kdy se daná osoba a její rodina aktivn ú astní realizace nápravného programu.) 11. Vytvo íme komplexní krajskou databázi o kriminalit mládeže. 12. Prosadíme ve spolupráci s radnicemi zejména okresních m st a krajským editelstvím Policie R užší spolupráci m stských a obecních policií s Policí R tak, aby se net íštily síly a aby se podstatn zkrátily doby dojezdu na zásah. 6. Boj proti sociálnímu vylou ení Víte, jak se bránit sociálnímu vylou ení? My ano! ešení problematiky sociáln vylou ených lokalit je d ležité pro nás pro všechny. Eliminace vzniku nových a zánik stávajících lokalit je nezbytná pro omezení sociáln patologických jev, které v tomto prost edí doslova bují a ohrožují nejen jejich obyvatele, ale také ostatní ob any našeho kraje. 1. Klí em k ešení problematiky sociálního vylou ení je vytvá ení nových pracovních míst p íchodem dalších investor do kraje. 2. Podpo íme projekty na zavedení systému prostupného bydlení, které jsou založeny na prostupu osoby mezi tzv. stupni bydlení s r znou úrovní bydlení. 3. Vytvo íme podmínky, které budou motivovat obce a m sta v našem kraji k praxi, aby disponovaly sociálními byty. 4. Podpo íme neziskové organizace v rámci dota ní politiky kraje, aby byly podpo eny a kontrolovány osoby p i prostupu jednotlivými stupni prostupného bydlení (zajišt ní informovanosti, dluhového poradenství, splátkových kalendá, zvláštního p íjemce dávek, spolupráce subjekt - vlastníka byto- 7

8 vého fondu a nestátních neziskových organizací, a to p edevším za ú elem prevence vzniku dluh a ukon ování nájemního vztahu). 5. Podpo íme vznik sociálních služeb jako jsou Noclehárna a Azylový d m. 6. Podpo íme vznik sociálních byt. 7. Podpo íme dohled nad povinnostmi obyvatel sociáln vylou ených lokalit p i ádném užívání bytového fondu - zaangažujeme je do správy svého ubytování. 8. Zam íme pozornost na odhalování nekalých podnikatelských praktik v oblasti bydlení. 7. Školství Nevíte, zda budou krajské st ední školy schopné p ipravit vaše d ti do života? My ano! 1. Zachovat mate ské školy a reagovat podle demografického vývoje v asným posílením kapacity MS, ípadn i podporou vzniku firemních MS zap ením vhodných obecních objekt, ve kterých by ovšem mohly být umíst ny d ti ob an, kte í nejsou ve firm zam stnáni. 2. Podpora vzd lávání v oblasti u ovského školství - dodat u ovskému školství a absolvent m t chto škol v tší prestiž za ú elem zvýšení zájmu o vyu ení emeslu. 3. Obnovení st edních zdravotnických škol. Zdravotnický personál je p etížený požadavky na jejich vzd lání, zdravotníci procházejí asto zbyte nými roky vzd lávání na úkor získávání praxe. Nejvíce tím trpí pacienti. 4. Soust edit se na kvalitu absolvent škol a jejich zam ení, nikoli pouze na jejich množství, vyjád ené procenty. Kraj pot ebuje skute né odborníky v mnoha oblastech, které budou vzd lávat krajské st ední školy. 8. Životní prost edí Chcete žít ve zdravém životním prost edí? My ano! 1. Krajské kompetence v oblasti povolování za ízení zne iš ujících životní prost edí využijeme tak, aby bylo v co nejvyšší možné mí e p i zachování rovného podnikatelského prost edí chrán no zdraví obyvatel kraje. Nedopustíme opakování kauzy skládka nebezpe ných odpad Poz átky na T ebí sku, kterou považujeme za d sledek selhání krajských orgán ochrany životního prost edí. 2. Krajské regionální opera ní programy musí být i v p íštím programovém období zam eny na posílení ekologické stability území kraje a na podporu rekonstrukcí zdroj zne išt ní. 3. Kraj p ijme taková opat ení, která omezí dopady sucha a p ívalových deš na p írodu, zem lství, majetek, zdraví a pohodu obyvatel kraje. Bude podporovat výstavbu rybník a malých vodních d l, aby došlo k udržení vody v krajin a zárove k zabrán ní škod z p ívalových deš. 8

9 4. Budeme podporovat obecní regionální za ízení pro t íd ní, nakládání, zpracování a následné využití biologicky rozložitelného komunálního odpadu tak, aby byly obce dle Plánu odpadového hospodá ství R schopny snižovat množství ukládaného biologického odpadu na skládky a nezat žovaly p itom své ob any dalším navyšováním poplatk za odpady. 5. Krajský ú ad bude ekologicky odpov dným zp sobem zajiš ovat svou innost (t íd ní odpad, recyklace toner, vým na vozového parku za vozidla na zemní plyn, používání ekologických výrobk a recyklovaného papíru apod) a dále se správou nemovitostí, které má ve vlastnictví tak, aby pln odpovídal systému environmentálního ízení (EMS). 6. Kraj bude v rámci své kompetence podporovat vyšší podíl ekologické ve ejné dopravy. Zasadíme se o zavedení motivovaného jízdného na regionálních železni ních tratích k zvýšení jejich atraktivnosti pro ob any, jež jsou dotovány z prost edk státního rozpo tu a o nichž rozhoduje zastupitelstvo kraje. 7. Kraj bude podporovat aktivní využití brownfield a jejich p em nu v nová, ekologická hospodá ská centra kraje. 9. Kultura Chcete žít v kraji, kde není kultura na posledním míst? My ano! Národní socialiste chápou kraj i region nejen jako exekutivní složky p i realizaci, ale jako opravdového lokálního nositele zodpov dnosti za údržbu a rozvoj všech složek kultury. 1. Vytvo ení (p eformulování, pokud již existuje) grantového systému na podporu kultury a um ní v kraji (podpora pro profesionální i amatérské soubory, podpora významných kulturních akcí). 2. Navrácení kultury na p ední p ky preferencí obyvatelstva nap všemi kraji. 3. Modernizace chápání úlohy kultury v rozvoji spole nosti (kultura 3D, identifikace p esah do jiných, zdánliv nesouvisejících oblastí - nap. chování idi na silnici není kultura v klasickém pojetí, ale je jedním z hlavních ukazatel kulturnosti národa z pohledu zahrani ních návšt vník ). 4. Proporcionální decentralizace ídící úlohy v oblasti kultury. Racionalizace p esunu vybraných odpov dností na krajské vlády. 5. Na krajské úrovni ideové i faktické odd lení fond na rozvoj kultury a památkovou pé i. 6. Založení racionalizované platformy pro umožn ní a smysluplné využití prost edk z fond mezinárodních korporací pro komunitní rozvoj a z jejich vlastních projekt Corporate sociál responsibility. 7. Rozší ení funkce z izovatele z tradi ních projekt (knihovna, muzeum apod.) na nové, mén tradi ní (centra um ní, otev ené ateliéry pro za ínající um lce, žánrové festivaly, divadla menších forem apod.). 8. Systematické hledání, identifikace a podpora regionálních kulturních program a projekt, které významn zachovávají kulturní d dictví kraje, propagují d ní v kraji a motivují cestovní ruch. 9

10 9. Proaktivní úloha vedení kraje pop. orgán jím vybraných (z ízených) p i propagaci vlastních míst kulturního významu, lokálních um leckých osob- ností. 10. ídící úloha kraje p i budování intelektuálního zázemí kraje - krajské nepolitické komise složené z edních um leckých osobností kraje. 11. Podpora ochotnických, zájmových a amatérských úrovní um ní. 12. Navýšení výdaj na tzv. m kkou kulturu v rámci krajského rozpo tu. 13. Aktivní podpora mecenášství pro profesionální i amatérské úrovn kultury. 14. Snaha o využití soukromých zdroj p i rekonstrukci a údržb kulturních památek. 15. Hledání moderních forem financování náro ných a málo populárních projekt. 16. Založení krajské platformy a nalezení optimálního modelu pro podporu 10

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Zám r a cíle projektu

Zám r a cíle projektu Tento projekt je spolufinancován z prost edk Evropské unie prost ednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zám r a cíle projektu ÍLOHA. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve ejné zakázky vedené pod názvem

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

M sto Uherský Brod Zastupitelstvo m sta Uherský Brod

M sto Uherský Brod Zastupitelstvo m sta Uherský Brod M sto Uherský Brod Zastupitelstvo m sta Uherský Brod M sto Uherský Brod vydává v souladu s ustanovením 27 odstavce 2 zák.. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t, ve zn ní pozd jších

Více

Informa ní systém pro územní plánování pom že p ekonat hranice plánování. CROSS-DATA Záv re ná konference 24. dubna 2013, Dráž any

Informa ní systém pro územní plánování pom že p ekonat hranice plánování. CROSS-DATA Záv re ná konference 24. dubna 2013, Dráž any I cesta je cílem Guus Muijzers, Evropská komise Informa ní systém pro územní plánování pom že p ekonat hranice plánování CROSS-DATA Záv re ná konference 24. dubna 2013, Dráž any Posílit d v ru prohloubit

Více

Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc.

Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc. Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc. Zásady pro poskytování dotací POV z rozpo tu Olomouckého kraje Vznik obsah a ízení POV Podmínky pro poskytnutí dotace Základní kritéria pro hodnocení

Více

Organizační řád Městského úřadu Milovice

Organizační řád Městského úřadu Milovice Organizační řád Městského úřadu Milovice Čl. 1 Zásady činnosti Postavení a činnost Městského úřadu Milovice upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon) v platném znění a pokud jde o působnost,

Více

Stránka 1 1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 1013 Genetický potenciál

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku:

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku: bezpe nosti státu civilní ochrany požární ochrany další, není-li uvedeno výše....... 11. Stanoviska vlastník ve ejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a zp sobu napojení, vyzna ená na situa

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní pravidelných úklidových prací pro OSSZ Bruntál, OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Strategické plánování rozvoje obce Rašovice (okres Vyškov)

Strategické plánování rozvoje obce Rašovice (okres Vyškov) Strategické plánování rozvoje obce Rašovice (okres Vyškov) Strategické plánování umožňuje efektivnější řízení obce. Zaměřuje se na to, aby se obec mobilizovala a co nejefektivněji využívala všechny vlastní

Více

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb.

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb. STO BZENEC Obecn závazná vyhláška. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo m sta Bzence se na svém zasedání

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Ministerstvo pro místní rozvoj METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 MP číslo: 2/Příručka pro české žadatele, 5. vydání

Více

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY)

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY) PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT Poskytování dotací z rozpočtu města Letovice se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

SPRÁVA DOM s.r.o. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

SPRÁVA DOM s.r.o. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami SPRÁVA DOM s.r.o. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. 12. 2008 Zpráva je zpracována v souladu s 66a odst. 9 zákona. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku. Údaje zprávy vycházejí z ú etních písemností

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 1 kolo příjmu Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 4 Cestovní ruch Vymezení Fiche Podpora

Více

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A.

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A. Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (dále jen jako město ) vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen jako ZÁKON ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

MĚSTO BEROUN. DOTAČNÍ PROGRAM Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun v roce 2016

MĚSTO BEROUN. DOTAČNÍ PROGRAM Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun v roce 2016 MĚSTO BEROUN DOTAČNÍ PROGRAM Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun v roce 2016 I. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1 Název: Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely edb žného oznámení Od

Více

Program uskupení PYŠELY: DOBRÁ ADRESA. pro komunální volby 2014

Program uskupení PYŠELY: DOBRÁ ADRESA. pro komunální volby 2014 Program uskupení PYŠELY: DOBRÁ ADRESA pro komunální volby 2014 STO OTEV ENÉ Budeme aktivn diskutovat plány a projekty m sta s ve ejností. Zve ejníme všechny smlouvy uzavírané m stem vyjma smluv s osobními

Více

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost A Závazný vzor Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Název, právní forma, sídlo, IČ vybrané účetní jednotky Sestaveno k NÁKLADY 502 Spotřeba energie P21 503 Spotřeba

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AMU NA ROK 2016

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AMU NA ROK 2016 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AMU NA ROK 2016 UR AMU projednala XX. 10. 2015 SR AMU projednala XX. 10. 2015 AS AMU schválil XX. 10. 2015 Obsah Úvod.... 3 Prioritní cíl 1: Zajišťování kvality.... 4 AMU

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE Zásady činnosti Čl. 1 Organizační řád upravuje: - zásady činnosti a řízení městského úřadu - jejich vzájemné vazby a vztahy Čl. 2 Postavení a působnost městského

Více

Opera ní program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Opera ní program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod Opera ní program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod íslo monitorovací zprávy/hlášení: Marketingové a koordina ní aktivity v oblasti cestovního ruchu íjemce: Registra ní íslo projektu: Po adí: edpokládané

Více

Řízení cestovního ruchu v České republice - podkladový materiál pro přípravu věcného návrhu zákona o cestovním ruchu

Řízení cestovního ruchu v České republice - podkladový materiál pro přípravu věcného návrhu zákona o cestovním ruchu 1. Úvod 1.1. Cíle zákona Zákon upraví strukturu řízení cestovního ruchu v České republice, práva a povinnosti organizací v cestovním ruchu působících a tímto zákonem vymezených a způsob financování rozvoje

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O:

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Zastupitelstvo obce

Více

Pravidla pro poskytování VFP pro kulturní spolky

Pravidla pro poskytování VFP pro kulturní spolky Pravidla pro poskytování VFP pro kulturní spolky lánek I. Ú el pravidel 1. Pravidla pro poskytování ve ejné finan ní podpory pro kulturní spolky (dále jen Pravidla) jsou ur ena k poskytování finan ních

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Rámcový rezortní interní protikorupční program

Rámcový rezortní interní protikorupční program III. Rámcový rezortní interní protikorupční program Ministerstvům a dalším ústředním správním úřadům je předkládána osnova představující minimální rámec rezortního interního protikorupčního programu. Její

Více

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb schválený vládním

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Popis projektu Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji připravil

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD PLATNOST OD: 24. 6. 2015 ÚČINNOST OD: 1. 7. 2015 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro zaměstnance

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 O: 475 45 941 Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) 842/26-2015 Vy izuje linka 2493 / Mgr. Richter V Praze dne 14.

Více

HW vybavení nov vybudovaného datového centra SSZ (Zvýšení kapacity Datového úložišt )

HW vybavení nov vybudovaného datového centra SSZ (Zvýšení kapacity Datového úložišt ) OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY HW vybavení nov vybudovaného datového centra SSZ (Zvýšení kapacity Datového úložišt ) Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Cíl a vymezení úpravy (1) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov (dále "Pravidla")

Více

Národní strategický plán LEADER 2014 +

Národní strategický plán LEADER 2014 + Národní strategický plán LEADER 2014 + Ing. Jiří KRIST Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Konference při mezinárodním setkání LeaderFEST 2012 31. 5. 2012 Národní strategický plán LEADER 2014+

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Zdanění daně z příjmů fyzických osob upravují dva zákony: zákon ze dne 26. července 1991 o dani z příjmů fyzických osob (Sb.Polské republiky 2000, č. 14, pol. 176 ve znění pozd.

Více

Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l

Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l stys erný D l Zastupitelstvo m styse erný D l Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l Zastupitelstvo m styse erný D l se usneslo vydat v souladu se zákonem. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení),

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ pro OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného

Více

Hodnotící zpráva za rok 2010

Hodnotící zpráva za rok 2010 Hodnotící zpráva za rok 2010 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, hrazené plně nebo částečně z příspěvku

Více

Příloha č. 1. Základní pojmy

Příloha č. 1. Základní pojmy Příloha č. 1 Základní pojmy Aktivní záloha Příslušníci Aktivní zálohy se několik týdnů v roce věnují vojenskému výcviku, ve zbytku času se věnují svému civilnímu povolání. Kombinují tak dvě kariéry: vojenskou

Více

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY II. INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY Podnětem ke zpracování tohoto materiálu je změna působení jednotek

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Program prevence kriminality Městské policie Liberec na rok 2010

Program prevence kriminality Městské policie Liberec na rok 2010 Program prevence kriminality Městské policie Liberec na rok 2010 realizátor programu: Odbor prevence kriminality Městské policie Liberec Zpracoval : Mgr. Luboš Raisner Předkládá: Mgr. Ladislav Krajčík

Více

iden.. SMVS 113V

iden.. SMVS 113V OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY SSZ datové centrum SSZ iden.. SMVS 113V222001510 Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb,

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014 pro financování mimoškolských příspěvkových organizací září 2014 Rada města Loun na základě usnesení 264/2014 ze dne 22.09.2014 vydává tato pravidla P13/2014 pro

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 12 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDA NÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY (K 42 odst. 2 zákona) 5 (1) Úst ední seznam ochrany p írody (dále jen "úst ední seznam") zahrnuje soupis, popis, geometrické a polohové

Více

Systém služeb Fokusu Mladá Boleslav

Systém služeb Fokusu Mladá Boleslav Systém služeb Fokusu Mladá Boleslav Ob anské sdružení Fokus Mladá Boleslav CÍLE SLUŽEB zvýšení kvality života klient, zvýšení jejich nezávislosti, snížení pot eby psychiatrické rehabilitace, zvládnutí

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Obec Ždánov Ždánov 49, 344 01Domažlice osoba oprávněná k podpisu smlouvy: JUDr. Václav Pflug, starosta IČ: 00572594

Obec Ždánov Ždánov 49, 344 01Domažlice osoba oprávněná k podpisu smlouvy: JUDr. Václav Pflug, starosta IČ: 00572594 Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky, na základě usnesení ZPK č. 857/15 ze dne

Více

Strategie rozvoje obce Nová Ves 2011-2016

Strategie rozvoje obce Nová Ves 2011-2016 Strategie rozvoje obce Nová Ves 2011-2016 - zpracováno na základě veřejné diskuse Zpracoval: Miroslav Pokorný Strategie rozvoje obce Nová Ves pro období 2011-2016 Tento materiál je výchozím podkladem pro

Více

Do 5 síc od zahájení stavebních prací.

Do 5 síc od zahájení stavebních prací. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny.

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

Obecn závazná vyhláška obce Vrané nad Vltavou. 1/2011 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Vrané nad Vltavou. 1/2011 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Vrané nad Vltavou. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schválilo dne 16.2.2011 podle ustanovení 14 zákona NR. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Článek I. Účel 1) Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí (dále jen Program) je určen k poskytování dotací z rozpočtu

Více

PREVENCE KRIMINALITY 2009

PREVENCE KRIMINALITY 2009 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1391 ze dne 7. 10. 2008 Zásady pro celoměstské programy Prevence kriminality 2009 v hl. m. Praze PREVENCE KRIMINALITY 2009 Hlavní město Praha vyhlašuje Celoměstské programy

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 2 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZM N VYUŽITÍ ÚZEMÍ v územním ízení ve zjednodušeném územním ízení podle ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Lhota pod Libčany Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec

Více

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 12.12.2012 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Martina Volfová,

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD,

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace Článek I. Základní ustanovení Město Uherský Brod v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana. Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina.

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana. Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina P o z v á n k a V Jihlavě

Více

Pravidla poskytování dotací v rámci dotačního titulu. Plzeňský kraj bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2016. Strana 1

Pravidla poskytování dotací v rámci dotačního titulu. Plzeňský kraj bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2016. Strana 1 Pravidla poskytování dotací v rámci dotačního titulu Plzeňský kraj bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2016 Strana 1 1. Účel dotačního titulu, oblast podpory a výše dotace 1) Účelem dotačního

Více

Zásady hospodaření s nemovitostmi

Zásady hospodaření s nemovitostmi Zásady hospodaření s nemovitostmi Zastupitelstvo obce Osek nad Bečvou schválilo dne 10.7.2008 tyto zásady pro nabývání majetku obcí Osek nad Bečvou a převodu a pronájmu nemovitostí z majetku obce Osek

Více

Velká RIA k zákonu. 254/2001 Sb., o vodách a o zm n n kterých p edpis (vodní zákon)

Velká RIA k zákonu. 254/2001 Sb., o vodách a o zm n n kterých p edpis (vodní zákon) Národní 981/ 17, Praha 1 Staré M sto, 110 08 tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Velká RIA k zákonu. 254/2001 Sb., o vodách a o zm n n kterých p edpis

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

SPOLE NÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY O SOU ASNÉM ROZŠÍ ENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁ SKÉHO PROSTORU

SPOLE NÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY O SOU ASNÉM ROZŠÍ ENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁ SKÉHO PROSTORU 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - S-Erklärung Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 13 SPOLE NÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLE NÉ PROHLÁŠENÍ O SOU ASNÉM ROZŠÍ ENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

JE Dukovany v roce 2015 z pohledu divize výroba a Skupiny EZ. Ladislav Št pánek Dalešice, 19.11. 2015

JE Dukovany v roce 2015 z pohledu divize výroba a Skupiny EZ. Ladislav Št pánek Dalešice, 19.11. 2015 JE Dukovany v roce 2015 z pohledu divize výroba a Skupiny EZ Ladislav Št pánek Dalešice, 19.11. 2015 TRADI NÍ ENERGETIKA V NOVÝCH PODMÍNKÁCH ENERGETICKO-KLIMATICKÉ CÍLE EK PRO ROK 2030 ZÁSADN OVLIVNÍ ENERGETIKU

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 16.12.2015 PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE MČ PRAHA - ZLIČÍN Vyhlášené

Více